Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Mallari Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಾರಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ಥಿತಂ ಕೈಲಾಸನಿಲಯೇ ಪ್ರಾಣೇಶಂ ಲೋಕಶಂಕರಮ್ ।
ಉವಾಚ ಶಂಕರಂ ಗೌರೀ ಜಗದ್ಧಿತಚಿಕೀರ್ಷಯಾ ॥ 1 ॥

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ ।
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಭಕ್ತಾನನ್ದವಿವರ್ಧನ ।
ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಚೈಕಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ ॥ 2 ॥

ಕಥಯಸ್ವ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಜ್ಞೋಸಿ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ ।
ಸ್ತೋತ್ರಂ ದಾನಂ ತಪೋ ವಾಪಿ ಸದ್ಯಃ ಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 3 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ।
ಮಾರ್ತಂಡೋ ಭೈರವೋ ದೇವೋ ಮಲ್ಲಾರಿರಹಮೇವ ಹಿ ।
ತಸ್ಯ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ವದಾಮಿ ಶೃಣು ಭಕ್ತಿತಃ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವಲೋಕಾರ್ತಿಶಮನಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ಫಲದಂ ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಂ ಶಿವಮ್ ॥ 5 ॥

ಈಶ್ವರೋಸ್ಯ ಋಷಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಮಲ್ಲಾರಿರ್ಮ್ಹಾಲಸಾಯುಕ್ತೋ ದೇವಸ್ತ್ರತ್ರ ಸಮೀರಿತಃ ॥ 6 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಮಲ್ಲಾರಿಪ್ರೀತಯೇ ತಥಾ ।
ಸಮಸ್ತಪುರುಷಾರ್ಥಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯೇ ವಿನಿಯೋಜಿತಃ ॥ 7 ॥

ಮಲ್ಲಾರಿರ್ಮ್ಹಾಲಸಾನಾಥೋ ಮೇಘನಾಥೋ ಮಹೀಪತಿಃ ।
ಮೈರಾಲಃ ಖಡ್ಗರಾಜಶ್ಚೇತ್ಯಮೀಭಿರ್ನಾಮಮನ್ತ್ರಕೈಃ ॥ 8 ॥

ಏತೈರ್ನಮೋನ್ತೈರೋಮಾದ್ಯೈ ಕರಯೋಶ್ಚ ಹೃದಾದಿಷು ।
ನ್ಯಾಸಷಟ್ಕಂ ಪುರಾ ಕೃತ್ವಾ ನಾಮಾವಲಿಂ ಪಠೇತ ॥ 9 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಾರಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ ।
ಮ್ಹಾಲಸಾಯುಕ್ತ ಮಲ್ಲಾರಿರ್ದೇವತಾ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ ।
ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಾರಿಪ್ರೀತಯೇ
ಸಕಲಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಂ ಹ್ರಾಂಮ್ರಿಯಮಾಣಾನನ್ದಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಣೇನಮ ಇತಿ ।
ಅಥನ್ಯಾಸಃ ।
ಮಲ್ಲಾರಯೇ ನಮಃ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಮ್ಹಾಲಸಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಮೇಘನಾಥಾಯ ನಮಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಮಹೀಪತಯೇ ನಮಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಮೈರಾಲಾಯನಮಃ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಖಡ್ಗರಾಜಾಯ ನಮಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲ್ಹಾರಯೇ ನಮಃ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮ್ಹಾಲಸಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮೇಘನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಮಹೀಪತಯೇ ನಮಃ ಕವವಾಯ ಹುಂ ।
ಓಂ ಮೈರಾಲಾಯ ನಮಃ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗರಾಜಾಯ ನಮಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಲ್ಲಾರಿದೇವಂ ಕನಕಗಿರೀನಿಭಂ ಮ್ಹಾಲಸಾಭೂಷಿತಾಂಕಂ
ಶ್ವೇತಾಶ್ವಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಂ ವಿಬುಧಬುಧಗಣೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಕೃತಾರ್ಥೈಃ ।
ಯುಕ್ತಾಘ್ರಿಂ ದೈತ್ಯಮೂರ್ಘ್ನೀಡಮರುವಿಲಸಿತಂ ನೈಶಚೂರ್ಣಾಭಿರಾಮಂ
ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತೇಷುತುಷ್ಟಂ ಶ್ವಗಣಪರಿವೃತಂ ವೀರಮೋಂಕಾರಗಮ್ಯಮ್ ॥ 1 ॥

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೂಂ ತ್ಕ್ರೂಂ ಸ್ತ್ರೂಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರಾಂ ಮ್ರಿಯಮಾಣಾನನ್ದಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಇತಿ ಅಲೋಭಃ ಉಚ್ಚಾರ್ಯ ।
ಅಥನಾಮಾವಲೀಜಪಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಉದ್ಗೀಥ ಓಂಕಾರಾರ್ಥೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಮಣಿಮಲ್ಲಮಹಾದೈತ್ಯಸಂಹರ್ತಾ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 1 ॥

ದೇವಾಧಿದೇವ ಓಂಕಾರಃ ಸನ್ತಪ್ತಾಮರತಾಪಹಾ ।
ಗಣಕೋಟಿಯುತಃ ಕಾನ್ತೋ ಭಕ್ತರ್ಚಿತಾಮಣಿಃ ಪ್ರಭು ॥ 2 ॥

ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಾಣ ಊರ್ಜಿತಃ ಸತ್ಯಸೇವಕಃ ।
ಮಾರ್ತಂಡಭೈರವೋ ದೇವೋ ಗಂಗಾಹ್ಮಾಲಸಿಕಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 3 ॥

ಗುಣಗ್ರಾಮಾನ್ವಿತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಯವಾನ್ ಪ್ರಮಥಾಗ್ರಣೀಃ ।
ದೀನಾನಾಥಪ್ರತೀಕಾಶಃ ಸ್ವಯಮ್ಭೂರಜರಾಮರಃ ॥ 4 ॥

ಅಖಂಡಿತಪ್ರೀತಮನಾ ಮಲ್ಲಹಾ ಸತ್ಯಸಂಗರಃ ।
ಆನನ್ದರೂಪಪರಮಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯಕೃದ್ಗುರುಃ ॥ 5 ॥

ಅಜಿತೋವಿಶ್ವಸಂಜೇತಾ ಸಮರಾಂಗಣದುರ್ಜಯಃ ।
ಖಂಡಿತಾಖಿಲಾವಿಘ್ನೌಘಃ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 6 ॥

ಅಮೋಘವಿದ್ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವದೈವತಮ್ ।
ಅನಂಗವಿಜಯೀ ಜ್ಯಾಯಾನ್ ಜನತ್ರಾತಾ ಭಯಾಪಹಾ ॥ 7 ॥

ಮಹಾಹಿವಲಯೋ ಧಾತಾ ಚನ್ದ್ರಮಾರ್ತಂಡ್ಕುಂಡಲಃ ।
ಹರೋ ಡಮರುಡಾಂಕಾರೀ ತ್ರಿಶೂಲೀ ಖಡ್ಗಪಾತ್ರವಾನ್ ॥ 8 ॥

ಮಣಿಯುದ್ಧಮಹಾ ಹೃಷ್ಟೋಮುಂಡಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಃ ।
ಖಂಡೇನ್ದುಶೇಖರಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಮುಕುಟಮಂಡಿತಃ ॥ 9 ॥

ವಸನ್ತಕೇಲಿದುರ್ಧರ್ಷಃ ಶಿಖಿಪಿಚ್ಛಶಿಖಾಮಣಿಃ ।
ಗಂಗಾಮ್ಹಾಲಸಿಕಾಂಕಶ್ಚ ಗಂಗಾಮ್ಹಾಲಸಿಕಾಪತಿಃ ॥ 10 ॥

ತುರಂಗಮಸಮಾರೂಢೋ ಲಿಂಗದ್ವಯಕೃತಾಕೃತಿಃ ।
ಋಷಿದೇವಗಣಾಕೀರ್ಣಃ ಪಿಶಾಚಬಲಿಪಾಲಕಃ ॥ 11 ॥

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಶ್ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಃ ।
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸುಖಾರ್ಣವಃ ॥ 12 ॥

ಮಹಾಬಲೋದುರಾರಾಧ್ಯೋದಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ವರದೋವೀತರಾಗಶ್ಚಕಲಿಪ್ರಮಥನಃ ಸ್ವರಾಟ್ ॥ 13 ॥

ದುಷ್ಟಹಾದಾನವಾರಾತಿರುತ್ಕೃಷ್ಟಫಲದಾಯಕಃ ।
ಭವಃ ಕೃಪಾಲುರ್ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾಧರ್ಮಪುತ್ರರ್ಷಿಭೀತಿಹಾ ॥ 14 ॥

ರುದ್ರೋ ವಿವಿಜ್ಞಃ ಶ್ರೀಕಂಠಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಃ ಸುಧೈಕಭೂಃ ।
ಪ್ರಜಾಪಾಲೋ ವಿಶೇಷಜ್ಞಶ್ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ॥ 15 ॥

ಖಡ್ಗರಾಜಃ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುರ್ಮಲ್ಲಸೈನ್ಯವಿನಾಶನಃ ।
ಅದ್ವೈತಃ ಪಾವನಃ ಪಾತಾ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜನಮ್ ॥ 16 ॥

ಜ್ಞಾನಸಾಧ್ಯೋಮಲ್ಲಹರಃ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಮಣಿಕಾಸುರಃ ।
ಅಷ್ಟಧಾ ಭಜನಪ್ರೀತೋ ಭರ್ಗೋಮೃನ್ಮಯಚೇತನಃ ॥ 17 ॥

ಮಹೀಮಯಮಹಾಮೂರ್ತಿರ್ಮಹೀಮಲಯಸತ್ತನುಃ ।
ಉಲ್ಲೋಲಖಡ್ಗೋ ಮಣಿಹಾ ಮಣಿದೈತ್ಯಕೃತಸ್ತುತಿಃ ॥ 18 ॥

ಸಪ್ತಕೋಟಿಗಣಾಧೀಶೋ ಮೇಘನಾಥೋ ಮಹೀಪತಿಃ ।
ಮಹೀತನುಃ ಖಡ್ಗರಾಜೋ ಮಲ್ಲಸ್ತೋತ್ರವರಪ್ರದಃ ॥ 19 ॥

ಪ್ರತಾಪೀ ದುರ್ಜಯಃ ಸೇವ್ಯಃ ಕಲಾವಾನ್ವಿಶ್ವರಂಜಕಃ ।
ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣೋದ್ಭುತಾಕಾರಃ ಕಾರ್ತಿಕೇಯೋ ಮನೋಜವಃ ॥ 20 ॥

ದೇವಕೃತ್ಯಕರಃಪೂರ್ಣೋಮಣಿಸ್ತೋತ್ರವರಪ್ರದಃ ।
ಇನ್ದ್ರಃ ಸುರಾರ್ಚಿತೋ ರಾಜಾ ಶಂಕರೋಭೂತನಾಯಕಃ ॥ 21 ॥

ಶೀತಃ ಶಾಶ್ವತ ಈಶಾನಃ ಪವಿತ್ರಃ ಪುಣ್ಯಪೂರುಷಃ ।
ಅಗ್ನಿಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಃ ಪೂಜ್ಯೋ ದೀಪ್ಯಮಾನಸುಧಾಕರಃ ॥ 22 ॥

ಭಾವೀ ಸುಮಂಗಲಃ ಶ್ರೇಯಾನ್ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿರ್ಯಮೋ ಮನುಃ ।
ಜಗತ್ಕ್ಷತಿಹರೋ ಹಾರಶರಣಾಗತಭೀತಿಹಾ ॥ 23 ॥

ಮಲ್ಲದ್ವೇಷ್ಟಾ ಮಣಿದೇಷ್ಟಾ ಖಂಡರಾಡ್ ಮ್ಹಾಲಸಾಪತಿಃ ।
ಆಧಿಹಾ ವ್ಯಾಧಿಹಾ ವ್ಯಾಲೀ ವಾಯುಃ ಪ್ರೇಮಪುರಪ್ರಿಯಃ ॥ 24 ॥

ಸದಾತುಷ್ಟೋ ನಿಧೀಶಾಗ್ರ್ಯಃ ಸುಧನಶ್ಚಿನ್ತಿತಪ್ರದಃ ।
ಈಶಾನಃ ಸುಜಯೋ ಜಯ್ಯೋಭಜತ್ಕಾಮಪ್ರದಃ ಪರಃ ॥ 25 ॥

ಅನರ್ಘ್ಯಃ ಶಮ್ಭುರಾರ್ತಿಘ್ನೋ ಮೈರಾಲಃ ಸುರಪಾಲಕಃ ।
ಗಂಗಾಪ್ರಿಯೋ ಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಖಡ್ಗರಾಣ್ಣಯಕೋವಿದಃ ॥ 26 ॥

ಅಗಣ್ಯೋವರದೋ ವೇಧಾ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸುರಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಗಂಗಾಧರೋಽದ್ಭುತಾಕಾರಃ ಕಾಮಹಾ ಕಾಮದೋಮೃತಮ್ ॥ 27 ॥

ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಕಾಮದಮನೋ ಮಣಿಮಲ್ಲದಯಾರ್ದ್ರಹೃತ್ ।
ಮಲ್ಲದುರ್ಮತಿನಾಶಾಂಘ್ರಿರ್ಮಲ್ಲಾಸುರಕೃತ ಸ್ತುತಿಃ ॥ 28 ॥

ತ್ರಿಪುರಾರಿರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಿನೀತೋಮುನಿವರ್ಣಿತಃ ।
ಉದ್ವೇಗಹಾ ಹರಿರ್ಭೀಮೋ ದೇವರಾಜೋ ಬುಧೋಽಪರಃ ॥ 29 ॥

ಸುಶೀಲಃ ಸತ್ತ್ವಸಮ್ಪನ್ನಃ ಸುಧೀರೋಽಧಿಕಭೂತಿಮಾನ್ ।
ಅನ್ಧಕಾರಿರ್ಮಹಾದೇವಃ ಸಾಧುಪಾಲೋ ಯಶಸ್ಕರಃ ॥ 30 ॥

ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಃ ಸ್ವಾನನ್ದೋ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೋ ರುದ್ರ ಆತ್ಮಭೂಃ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರೋ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾ ನಿಯನ್ತಾ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಕೃತ್ ॥ 31 ॥

ಅನನ್ತಕೋಶಃ ಸದ್ವೇಷಃ ಸುದೇಶಃ ಸರ್ವತೋ ಜಯೀ ।
ಭೂರಿಭಾಗ್ಯೋ ಜ್ಞಾನದೀಪೋ ಮಣಿಪ್ರೋತಾಸನೋ ಧ್ರುವಃ ॥ 32 ॥

ಅಖಂಡಿತ ಶ್ರೀಃ ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಮಹಾಮಹಾತ್ಮ್ಯಭೂಷಿತಃ ।
ನಿರನ್ತರಸುಖೀಜೇತಾ ಸ್ವರ್ಗದಃ ಸ್ವರ್ಗಭೂಷಣಃ ॥ 33 ॥

ಅಕ್ಷಯಃ ಸುಗ್ರಹಃ ಕಾಮಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ।
ಭಕ್ತ್ಯಷ್ಟಕಪ್ರಿಯೋಜ್ಯಾಯಾನನನ್ತೋಽನನ್ತಸೌಖ್ಯದಃ ॥ 34 ॥

ಅಪಾರೋ ರಕ್ಷಿತಾ ನಾದಿರ್ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾಕ್ಷಯವರ್ಜಿತಃ ।
ಮಹಾದೋಷಹರೋ ಗೌರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪ್ರತಿಪಾದಕಃ ॥ 35 ॥

ಮ್ಹಾಲಸೇಶೋ ಮಹಾಕೀರ್ತಿಃ ಕರ್ಮಪಾಶಹರೋ ಭವಃ ।
ನೀಲಕಂಠೋ ಮೃಡೋ ದಕ್ಷೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಉದಾರಧೀಃ ॥ 36 ॥

ಕಪರ್ದೀ ಕಾಶಿಕಾವಾಸಃ ಕೈಲಾಸನಿಲಯೋಽಮಹಾನ್ ।
ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಶೂಲಧರೋ ಗಿರಿಜೇಶೋ ಜಟಾಧರಃ ॥ 37 ॥

ವೀರಭದ್ರೋ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ।
ಆಜಾನುಬಾಹುರ್ವಿಶ್ವೇಶಃ ಸಮಸ್ತಭಯಭಂಜಕಃ ॥ 38 ॥

ಸ್ಥಾಣುಃ ಕೃತಾರ್ಥಃ ಕಲ್ಪೇಶಃ ಸ್ತವನೀಯಮಹೋದಯಃ ।
ಸ್ಮೃತಮಾತ್ರಾಖಿಲಾಭಿಜ್ಞೋ ವನ್ದನೀಯೋ ಮನೋರಮಃ ॥ 39 ॥

ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಣೋ ಭವಪಾಪಹರೋ ಮೃದುಃ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ಮುನಿಹೃದ್ವಾಸಃ ಪ್ರಣತಾಖಿಲದುಃಖಹಾ ॥ 40 ॥

ಉದಾರಚರಿತೋ ಧ್ಯೇಯಃ ಕಾಲಪಾಶವಿಮೋಚಕಃ ।
ನಗ್ನಃ ಪಿಶಾಚವೇಷಶ್ಚ ಸರ್ವಭೂತನಿವಾಸಕೃತ್ ॥ 41 ॥

ಮನ್ದರಾದ್ರಿಕೃತಾವಾಸಾಃ ಕಲಿಪ್ರಮಥನೋ ವಿರಾಟ್ ।
ಪಿನಾಕೀ ಮಾನಸೋತ್ಸಾಹೀ ಸುಮುಖೋ ಮಖರಕ್ಷಿತಃ ॥ 42 ॥ var ಸುಖರಕ್ಷಿತಃ

ದೇವಮುಖ್ಯಃಶಮ್ಭುರಾದ್ಯಃ ಖಲಹಾ ಖ್ಯಾತಿಮಾನ್ ಕವಿಃ ।
ಕರ್ಪೂರಗೌರಃ ಕೃತಧೀಃ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ ಕೃತಾಧ್ವರಃ ॥ 43 ॥

ತುಷ್ಟಿಪ್ರದಸ್ತಮೋಹನ್ತಾ ನಾದಲುಬ್ಧಃ ಸ್ವಯಂ ವಿಭುಃ । var ಪುಷ್ಟಿಪ್ರದ
ಸಿಂಹನಾಥೋ ಯೋಗನಾಥೋ ಮನ್ತ್ರೋದ್ಧಾರೋ ಗುಹಪ್ರಿಯಃ ॥ 44 ॥

ಭ್ರಮಹಾ ಭಗವಾನ್ಭವ್ಯಃ ಶಸ್ತ್ರಧೃಕ್ ಕ್ಷಾಲಿತಾಶುಭಃ ।
ಅಶ್ವಾರೂಢೋ ವೃಷಸ್ಕನ್ಧೋ ಧೃತಿಮಾನ್ ವೃಷಭಧ್ವಜಃ ॥ 45 ॥

ಅವಧೂತಸದಾಚಾರಃ ಸದಾತುಷ್ಟಃ ಸದಾಮುನಿಃ ।
ವದಾನ್ಯೋ ಮ್ಹಾಲಸಾನಾಥಃ ಖಂಡೇಶಃ ಶಮವಾನ್ಪತಿಃ ॥ 46 ॥

ಅಲೇಖನೀಯಃ ಸಂಸಾರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯಭಿಪೂಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನಿಪುಣಃ ಸರ್ವಮಾಯಾನ್ವಿತೋ ರಥೀ ॥ 47 ॥

ಹರಿಚನ್ದನಲಿಪ್ತಾಂಗಃ ಕಸ್ತೂರೀಶೋಭಿತಸ್ತನುಃ ।
ಕುಂಕುಮಾಗರುಲಿಪ್ತಾಂಗಃ ಸಿನ್ದೂರಾಂಕಿತಸತ್ತನುಃ ॥ 48 ॥

ಅಮೋಘವರದಃ ಶೇಷಃ ಶಿವನಾಮಾ ಜಗದ್ಧಿತಃ ।
ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಃ ಸುಕೃತೀ ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರೀಯವಾನ್ ॥ 49 ॥

ಬೀಜಾಕ್ಷರಂಮನ್ತ್ರರಾಜೋ ಮೃತ್ಯುದೃಷ್ಟಿನಿವಾರಣಃ ।
ಪ್ರಿಯಂವದೋ ಮಹಾರಾವೋ ಯುವಾ ವೃಉದ್ಧೋಽತಿಬಾಲಕಃ ॥ 50 ॥

ನರನಾಥೋ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಜಯವಾನ್ಸುರಪುಂಗವಃ ।
ಧನರಾಟ್ಕ್ಷೋಭಹೃದ್ದಕ್ಷಃ ಸುಸೈನ್ಯೋ ಹೇಮಮಾಲಕಃ ॥ 51 ॥

ಆತ್ಮಾರಾಮೋ ವೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ನರೋ ನಾರಾಯಣಃಪ್ರಿಯಃ ।
ರಣಸ್ಥೋ ಜಯಸನ್ನಾದೋ ವ್ಯೋಮಸ್ಥೋ ಮೇಘವಾನ್ಪ್ರಭುಃ ॥ 52 ॥

ಸುಶ್ರಾವ್ಯಶಬ್ದಃ ಸತ್ಸೇವ್ಯಸ್ತೀರ್ಥವಾಸೀ ಸುಪುಣ್ಯದಃ ।
ಭೈರವೋ ಗಗನಾಕಾರಃ ಸಾರಮೇಯಸಮಾಕುಲಃ ॥ 53 ॥

ಮಾಯಾರ್ಣವಮಹಾಧೈರ್ಯೋ ದಶಹಸ್ತೋದ್ಭುತಂಕರಃ ॥ 54 ॥

ಗುರ್ವರ್ಥದಃ ಸತಾಂ ನಾಥೋ ದಶವಕ್ತ್ರವರಪ್ರದಃ ।
ಸತ್ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಃ ಸದ್ವಸ್ತ್ರೋಭೂರಿದೋ ಭಯಭಂಜನಃ ॥ 55 ॥

ಕಲ್ಪನೀಹರಿತೋ ಕಲ್ಪಃ ಸಜ್ಜೀಕೃತಧನುರ್ಧರಃ ।
ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಮಹಾಕ್ರೀಡಃ ಸದಾಸಾಗರಸದ್ಗತಿಃ ॥ 56 ॥

ಸದಾಲೋಕಃ ಸದಾವಾಸಃ ಸದಾಪಾತಾಲವಾಸಕೃತ್ ।
ಪ್ರಲಯಾಗ್ನಿ ಜಟೋತ್ಯುಗ್ರಃ ಶಿವಸ್ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 57 ॥

ಉದಯಾಚಲಸರ್ದ್ವೀಪಃ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಶಿಖಾಮಣಿಃ ।
ಮಹೋತ್ಸವಃ ಸುಗಾನ್ಧರ್ವಃ ಸಮಾಲೋಕ್ಯಃ ಸುಶಾನ್ತಧೀಃ ॥ 58 ॥

ಮೇರುವಾಸಃ ಸುಗನ್ಧಾಢ್ಯಃ ಶೀಘ್ರಲಾಭಪ್ರದೋಽವ್ಯಯಃ ।
ಅನಿವಾರ್ಯಃ ಸುಧೈರ್ಯಾರ್ಥೀ ಸದಾರ್ಥಿತಫಲಪ್ರದಃ ॥ 59 ॥

ಗುಣಸಿನ್ಧುಃ ಸಿಂಹನಾದೋ ಮೇಘಗರ್ಜಿತಶಬ್ದವಾನ್ ।
ಭಾಂಡಾರಸುನ್ದರತನುರ್ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣ ಮಂಡಿತಃ ॥ 60 ॥

ಗದಾಧರಕೃತಪ್ರೈಷೋ ರಜನೀಚೂರ್ಣರಂಜಿತಃ ।
ಘೃತಮಾರೀ ಸಮುತ್ಥಾನಂ ಕೃತಪ್ರೇಮಪುರಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 61 ॥

ಬಹುರತ್ನಾಂಕಿತೋ ಭಕ್ತಃ ಕೋಟಿಲಾಭಪ್ರದೋಽನಘಃ ।
ಮಲ್ಲಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಸದಾದ್ವೀಪಪುರಪ್ರಭುಃ ॥ 62 ॥

ಮಣಿಕಾಸುರವಿದ್ವೇಷ್ಟಾ ನಾನಾಸ್ಥಾನಾವತಾರಕೃತ್ ।
ಮಲ್ಲಮಸ್ತಕದತ್ತಾಂಘ್ರಿರ್ಮಲ್ಲನಾಮಾದಿನಾಮವಾನ್ ॥ 63 ॥

ಸತುರಂಗಮಣಿಪ್ರೌಢರೂಪಸನ್ನಿಧಿಭೂಷಿತಃ ।
ಧರ್ಮವಾನ್ ಹರ್ಷವಾನ್ವಾಗ್ಮೀ ಕ್ರೋಧವಾನ್ಮದರೂಪವಾನ್ ॥ 64 ॥

ದಮ್ಭರೂಪೀ ವೀರ್ಯರೂಪೀ ಧರ್ಮರೂಪೀ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಅಹಂಕಾರೀ ಸತ್ತ್ವರೂಪೀ ಶೌರ್ಯರೂಪೀ ರಣೋತ್ಕಟಃ ॥ 65 ॥

ಆತ್ಮರೂಪೀ ಜ್ಞಾನರೂಪೀ ಸಕಲಾಗಮಕೃಚ್ಛಿವಃ ।
ವಿದ್ಯಾರೂಪೀ ಶಕ್ತಿರೂಪೀ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿರಾತ್ಮಧೀಃ ॥ 66 ॥

ಮಲ್ಲಜನ್ಯಪರಿತೋಷೋ ಮಣಿದೈತ್ಯಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ಮಣಿಕಾಸುರಮೂರ್ದ್ಧಾಂಘ್ರಿರ್ಮಣಿದೈತ್ಯಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 67 ॥

ಮಲ್ಲಸ್ತುತಿಮಹಾಹರ್ಷೋ ಮಲ್ಲಾಖ್ಯಾಪೂರ್ವನಾಮಭಾಕ್ ।
ಧೃತಮಾರೀ ಭವಕ್ರೋಧೋ ಮಣಿಮಲ್ಲಹಿತೇರತಃ ॥ 68 ॥

ಕಪಾಲಮಾಲಿತೋರಸ್ಕೋ ಮಣಿದೈತ್ಯವರಪ್ರದಃ ।
ಕಪಾಲಮಾಲೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋ ಮಾಣಿದೈತ್ಯಶಿರೋಂಘ್ರಿದಃ ॥ 69 ॥

ಧೃತಮಾರೀ ಭವಕ್ತ್ರೇಭೋ ಮಣಿದೈತ್ಯಹಿತೇರತಃ ।
ಮಣಿಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಮಲ್ಲಾಸುರಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 70 ॥

ಮಣಿಚೂಲಾದ್ರಿನಿಲಯೋ ಮೈರಾಲಪ್ರಕರಸ್ತ್ರಿಗಃ ।
ಮಲ್ಲದೇಹಶಿರಃ ಪಾದತಲ ಏಕಾದಶಾಕೃತಿಃ ॥ 71 ॥

ಮಣಿಮಲ್ಲಮಹಾಗರ್ವಹರಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷರ ಈಶ್ವರಃ ।
ಗಂಗಾಮ್ಹಾಲಸಿಕಾದೇವೋ ಮಲ್ಲದೇಹ ಶಿರೋನ್ತಕಃ ॥ 72 ॥

ಮಣಿಮಲ್ಲವಧೋದ್ರಿಕ್ತೋ ಧರ್ಮಪುತ್ರಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ಮಣಿಕಾಸುರಸಂಹರ್ತಾ ವಿಷ್ಣುದೈತ್ಯನಿಯೋಜಕಃ ॥ 73 ॥

ಅಕ್ಷರೋಮಾತೃಕಾರೂಪಃ ಪಿಶಾಚಗುಣಮಂಡಿತಃ ।
ಚಾಮುಂಡಾನವಕೋಟೀಶಃ ಪ್ರಧಾನಂ ಮಾತೃಕಾಪತಿಃ ॥ 74 ॥

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರ್ಮಾತೃಕಾಚಾರ್ಯಃ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಾಷ್ಟಭೈರವಃ ।
ಮಣಿಮಲ್ಲಸಮುದ್ಭೂತವಿಶ್ವಪೀಡಾನಿವಾರಣಃ ॥ 75 ॥

ಹುಂಫಡ್ವೌಷಟ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಪಾಲಕಃ ।
ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿಃ ಸುರಾರಾಮಸ್ತ್ರಿಗುಣೋ ಮಾತೃಕಾಮಯಃ ॥ 76 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವೈಷ್ಣವಾರ್ಚ್ಯೋ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ।
ಖಡ್ಗೋದ್ಯತತನುಃ ಸೋಹಂಹಂಸರೂಪಶ್ಚತುರ್ಮುಖಃ ॥ 77 ॥ ಆಪ್ತಾಯತ್ತತನು

ಪದ್ಮೋದ್ಭವೋ ಮಾತೃಕಾರ್ಥೋ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಪಾಲಕಃ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾಹೀನೋ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರನಾಮಕಃ ॥ 78 ॥

ಆದಿತ್ಯಆಗಮಾಚಾರ್ಯೋ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರವಲ್ಲಭಃ ।
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕೃಚ್ಛ್ರೀದಏಕಾದಶಶರೀರವಾನ್ ॥ 79 ॥

ಆಹಾರವಾನ್ ಹರಿರ್ಧಾತಾ ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಃ ।
ಪ್ರಾಂಶುಃ ಪಾಶುಪತಾರ್ಚ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ಹುತಭುಗ್ಯಜ್ಞಪೂರುಷಃ ॥ 80 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವೋ ಗೀತಜ್ಞೋ ಯೋಗಮಾಯಾಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಆಪದುದ್ಧಾರಣೋ ಢುಂಡೀ ಗಂಗಾಮೌಲಿ ಪುರಾಣಕೃತ್ ॥ 81 ॥

ವ್ಯಾಪೀ ವಿರೋಧಹರಣೋ ಭಾರಹಾರೀ ನರೋತ್ತಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವರ್ಣಿತೋ ಹಾಸಃ ಸುರಸಂಘಮನೋಹರಃ ॥ 82 ॥

ವಿಶಾಮ್ಪತಿರ್ದಿಶಾನ್ನಾಥೋ ವಾಯುವೇಗೋ ಗವಾಮ್ಪತಿಃ ।
ಅರೂಪೀ ಪೃಥಿವೀರೂಪಸ್ತೇಜೋರೂಪೋಽನಿಲೋ ನರಃ ॥ 83 ॥

ಆಕಾಶರೂಪೀ ನಾದಜ್ಞೋ ರಾಗಜ್ಞಃ ಸರ್ವಗಃ ಖಗಃ ।
ಅಗಾಧೋ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಏಕರಾಟ್ ನಿರ್ಮಲೋವಿಭುಃ ॥ 84 ॥

ಧೂತಪಾಪೋ ಗೀರ್ಣವಿಷೋ ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ನಿಧಾನವಾನ್ ।
ಜಗತ್ಪಿತಾ ಜಗದ್ಬನ್ಧುರ್ಜಗದ್ಧಾತಾ ಜನಾಶ್ರಯಃ ॥ 85 ॥

ಅಗಾಧೋ ಬೋಧವಾನ್ಬೋದ್ಧಾ ಕಾಮಧೇನುರ್ಹತಾಸುರಃ ।
ಅಣುರ್ಮಹಾನ್ಕೃಶಸ್ಥೂಲೋ ವಶೀ ವಿದ್ವಾನ್ಧೃತಾಧ್ವರಃ ॥ 86 ॥

ಅಬೋಧಬೋಧಕೃದ್ವಿತ್ತದಯಾಕೃಜ್ಜೀವಸಂಜ್ಞಿತಃ ।
ಆದಿತೇಯೋ ಭಕ್ತಿಪರೋ ಭಕ್ತಾಧೀನೋಽದ್ವಯಾದ್ವಯಃ ॥ 87 ॥

ಭಕ್ತಾಪರಾಧಶಮನೋ ದ್ವಯಾದ್ವಯವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸಸ್ಯಂ ವಿರಾಟಃ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯಂ ಗಣರಾಡ್ಗಣಃ ॥ 88 ॥

ಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಪ್ರಭಾವಜ್ಞೋ ಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ಇತಿ ದೋಷಹರಃ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಭಕ್ತಚಿನ್ತಾಮಣಿಃ ಶುಭಃ ॥ 89 ॥

ಉಝ್ಝಿತಾಮಂಗಲೋ ಧರ್ಮ್ಯೋ ಮಂಗಲಾಯತನಂ ಕವಿಃ ।
ಅನರ್ಥಜ್ಞೋರ್ಥದಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೌತಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 90 ॥

ಮನ್ತ್ರಬೀಜಂ ಮನ್ತ್ರರಾಜೋ ಬೀಜಮನ್ತ್ರಶರೀರವಾನ್ ।
ಶಬ್ದಜಾಲವಿವೇಕಜ್ಞಃ ಶರಸನ್ಧಾನಕೃತ್ಕೃತೀ ॥ 91 ॥

ಕಾಲಕಾಲಃ ಕ್ರಿಯಾತೀತಸ್ತರ್ಕಾತೀತಃ ಸುತರ್ಕಕೃತ್ ।
ಸಮಸ್ತತತ್ತ್ವವಿತ್ತತ್ತ್ವಂ ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಲಿತಾಸುರಃ ॥ 92 ॥

ಅಧೀರಧೈರ್ಯಕೃತ್ಕಾಲೋ ವೀಣಾನಾದಮನೋರಥಃ ।
ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ಆದಿತ್ಯಸ್ತುರಾಷಾದ್ಶಾರದಾಗುರುಃ ॥ 93 ॥

ಪೂರ್ವಃ ಕಾಲಕಲಾತೀತಃ ಪ್ರಪಂಚಕಲನಾಪರಃ ।
ಪ್ರಪಂಚಕಲನಾಗ್ರಸ್ತ ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಶಿವಾಪತಿಃ ॥ 94 ॥

ಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಾಧಿಪೋಮನ್ತ್ರೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥವಿಗ್ರಹಃ ।
ನಾರಾಯಣೋ ವಿಧಿಃ ಶಾಸ್ತಾ ಸರ್ವಾಲಕ್ಷಣನಾಶನಃ ॥ 95 ॥

ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋಲಘುರ್ವಿಕಟವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕಠಿನಃ ಕರುಣಾನಮ್ರಃ ಕರುಣಾಮಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 96 ॥

ಆಕಾರವಾನ್ನಿರಾಕಾರಃ ಕಾರಾಬನ್ಧವಿಮೋಚನಃ ।
ದೀನನಾಥಃ ಸುರಕ್ಷಾಕೃತ್ಸುನಿರ್ಣೀತವಿಧಿಂಕರಃ ॥ 97 ॥

ಮಹಾಭಾಗ್ಯೋದಧಿರ್ವೈದ್ಯಃ ಕರುಣೋಪಾತ್ತವಿಗ್ರಹಃ ।
ನಗವಾಸೀ ಗಣಾಧಾರೋ ಭಕ್ತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಃ ॥ 98 ॥

ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ನಿರಾಧಾರಃ ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಿಕಾರಣಮ್ ।
ವೇದವಿದ್ವೇದಕೃದ್ವೈದ್ಯಃ ಸವಿತಾ ಚತುರಾನನಃ ॥ 99 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ತ್ರಿತನುರ್ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷೀವಿಭಾವಸುಃ ।
ಸಕಲೋಪನಿಷದ್ಗಮ್ಯಃ ಸಕಲೋಪನಿಷದ್ಗತಿಃ ॥ 100 ॥

ವಿಶ್ವಪಾದ್ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರ್ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹುರಚ್ಯುತಃ ।
ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತ್ರಿಪಾದ್ದಿಕ್ಪತಿರವ್ಯಯಃ ॥ 101 ॥

ವ್ಯಾಸೋ ವ್ಯಾಸಗುರುಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಿದ್ಧಿದ ಸಿದ್ಧಿನಾಯಕಃ ।
ಜಗದಾತ್ಮಾ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣೋ ಜಗನ್ಮಿತ್ರೋ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 102 ॥

ದೇವಭೂರ್ವೇದಭೂರ್ವಿಶ್ವಂ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಖೇಲಕೃತ್ ।
ಸಿದ್ಧಚಾರಣಗನ್ಧರ್ವಯಕ್ಷವಿದ್ಯಾಧರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 103 ॥

ನೀಲಕಂಠೋ ಹಲಧರೋ ಗದಾಪಾಣಿರ್ನಿರಂಕುಶಃ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ನಗೋದ್ಧಾರಃ ಸುರಾನೀಕ ಜಯಾವಹಃ ॥ 104 ॥

ಚತುರ್ವರ್ಗಃ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮಾ ಕಾಲನೂಪುರತೋಡರಃ ।
ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ವಾಕ್ಪತೀಶೋ ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಃ ॥ 105 ॥

ಚಿದಾನನ್ದಚತುರ್ಯಜ್ಞಸ್ತಪಸ್ವೀ ಕರುಣಾರ್ಣವಃ । ಚಿದಾನನ್ದತ್ತನು
ಪಂಚಾಗ್ನಿರ್ಯಾಗಸಂಸ್ಥಾಕೃದನನ್ತಗುಣನಾಮಭೃತ್ ॥ 106 ॥

ತ್ರಿವರ್ಗಸೂದಿತಾರಾತಿಃ ಸುರರತ್ನನ್ತ್ರಯೀತನುಃ ।
ಯಾಯಜೂಕಶ್ಚಿರಂಜೀವೀ ನರರತ್ನಂ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 107 ॥

ಭಾಲಚನ್ದ್ರಶ್ಚಿತಾವಾಸಃ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ । ಚಿರಾವಾಸಃ
ಅನನ್ತಶೀರ್ಷಾ ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಃಪ್ರಸನ್ನೇಷುನಿಷೇವಿತಃ ॥ 108 ॥

ಸಚ್ಚಿತ್ತಪದ್ಮಮಾರ್ತಂಡೋ ನಿರಾತಂಕಃ ಪರಾಯಣಃ ।
ಪುರಾಭವೋ ನಿರ್ವಿಕಾರಃ ಪೂರ್ಣಾರ್ಥಃ ಪುಣ್ಯಭೈರವಃ ॥ 109 ॥

ನಿರಾಶ್ರಯಃ ಶಮೀಗರ್ಭೋ ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಃ ।
ವೇದಾಧ್ಯಯನಸನ್ತುಷ್ಟಶ್ಚಿತಾರಾಮೋ ನರೋತ್ತಮಃ ॥ 110 ॥

ಅಪಾರಧಿಷಣಃ ಸೇವ್ಯಸ್ತ್ರಿವೃತ್ತಿರ್ಗುಣಸಾಗರಃ ।
ನಿರ್ವಿಕಾರಃ ಕ್ರಿಯಾಧಾರಃ ಸುರಮಿತ್ರಂ ಸುರೇಷ್ಟಕೃತ್ ॥ 111 ॥

ಆಖುವಾಹಶ್ಚಿದಾನನ್ದಃ ಸಕಲಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ ।
ಮನೋಭೀಷ್ಟಸ್ತಪೋನಿಷ್ಠೋ ಮಣಿಮಲ್ಲವಿಮರ್ದನಃ ॥ 112 ॥

ಉದಯಾಚಲ ಅಶ್ವತ್ಥೋ ಅವಗ್ರಹನಿವಾರಣಃ ।
ಶ್ರೋತಾ ವಕ್ತಾ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಃ ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸಲಿಲಾಧಿಪಃ ॥ 113 ॥

ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಶೇಷಜ್ಞಃ ಪರ್ಜನ್ಯ ಸಕಲಾರ್ತಿಭಿತ್ । ಸಕಲಾರ್ತಿಜಿತ್
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಸ್ತಪೋಯುಕ್ತಃ ಕಲಿದೋಷವಿಮೋಚನಃ ॥ 114 ॥

ವರ್ಣವಾನ್ವರ್ಣರಹಿತೋ ವಾಮಾಚಾರನಿಷೇಧಕೃತ್ ।
ಸರ್ವವೇದಾನ್ತತಾತ್ಪರ್ಯಸ್ತಪಃಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 115 ॥

ವಿಶ್ವಸಂಹಾರರಸಿಕೋ ಜಪಯಜ್ಞಾದಿಲೋಕದಃ ।
ನಾಹಂವಾದೀ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ನೈಷಚೂರ್ಣಃ ಸುಶೋಭಿತಃ ॥ 116 ॥

ಅಹೋರಾಜಸ್ತಮೋನಾಶೋವಿಧಿವಕ್ತ್ರಹರೋನ್ನದಃ ।
ಜನಸ್ತಪೋ ಮಹಃ ಸತ್ಯಂಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃಸ್ವರೂಪವಾನ್ ॥ 117 ॥

ಮೈನಾಕತ್ರಾಣಕರಣಃ ಸುಮೂರ್ಧಾ ಭೃಕುಟೀಚರಃ ।
ವೈಖಾನಸಪತಿರ್ವೈಶ್ಯಶ್ಚಕ್ಷುರಾದಿಪ್ರಯೋಜಕಃ ॥ 118 ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಃ ಸಮಾಧಿಸ್ಥೋನವನಾಗಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾಹೀನೋ ದೈತ್ಯಭೇತ್ತೇತಿಹಾಸವಿತ್ ॥ 119 ॥

ವರ್ಣಾತೀತೋ ವರ್ತಮಾನಃ ಪ್ರಜ್ಞಾದಸ್ತಾಪಿತಾಸುರಃ ।
ಚಂಡಹಾಸಃ ಕರಾಲಾಸ್ಯಃ ಕಲ್ಪಾತೀತಶ್ಚಿತಾಧಿಪಃ ॥ 120 ॥

ಸರ್ಗಕೃತ್ಸ್ಥಿತಿಕೃದ್ಧರ್ತಾ ಅಕ್ಷರಸ್ತ್ರಿಗುಣಪ್ರಿಯಃ ।
ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ಗುಣಾತೀತಸ್ತ್ರಿಗುಣಸ್ತ್ರಿಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 121 ॥

ಜ್ವಲನೋ ವರುಣೋ ವಿನ್ಧ್ಯಃ ಶಮನೋ ನಿರೃತಿಃ ಪೃಥುಃ ।
ಕೃಶಾನುರೇತಾ ದೈತ್ಯಾರಿಸ್ತೀರ್ಥರೂಪೋ ಕುಲಾಚಲಃ ॥ 122 ॥

ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯೋ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸವಿಲಾಸಕೃತ್ ।
ಜಠರೋ ವಿಶ್ವಸಂಹರ್ತಾ ವಿಶ್ವಾದಿಗಣನಾಯಕಃ ॥ 123 ॥

ಶ್ರುತಿಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸುರಾಹಾರಪರಿಣಾಮಕೃತ್ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಪರಃ ಸ್ವಾನ್ತೋಽವ್ಯಕ್ತೋಽವ್ಯಕ್ತವಿಭಾಗವಾನ್ ॥ 124 ॥

ಸಮಾಧಿಗುರುರವ್ಯಕ್ತೋಭಕ್ತಾಜ್ಞಾನನಿವಾರಣಃ ।
ಕೃತವರ್ಣಸಮಾಚಾರಃ ಪರಿವ್ರಾಡಧಿಪೋ ಗೃಹೀ ॥ 125 ॥

ಮಹಾಕಾಲಃ ಖಗಪತಿವರ್ಣಾವರ್ಣವಿಭಾಗಕೃತ್ ।
ಕೃತಾನ್ತಃ ಕೀಲಿತೇನ್ದ್ರಾರಿಃ ಕ್ಷಣಕಾಷ್ಠಾದಿರೂಪವಾನ್ ॥ 126 ॥

ವಿಶ್ವಜಿತ್ತತ್ತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಾನ್ ।
ಸರ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮಪರೋ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಬಹಿಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 127 ॥

ದೈತ್ಯಾರಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸುರ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮನಿಷೇವಿತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋದರಭೃತ್ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸ್ವರವರ್ಣಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 128 ॥

ವೇದಾನ್ತವಚನಾತೀತೋ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪರಾಯಣಃ ।
ದೃಗ್ದೃಶ್ಯೋಭಯರೂಪೈಕೋಮೇನಾಪತಿಸಮರ್ಚಿತಃ ॥ 129 ॥

ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಃ ಸಕಲದ್ರಷ್ಟಾ ಕೃತವರ್ಣಾಶ್ರಮಸ್ಥಿತಃ ।
ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪರಿತ್ರಾತಾ ಸಖಾ ಶೂದ್ರಾದಿವರ್ಣವಾನ್ ॥ 130 ॥

ವಸುಧೋದ್ಧಾರಕರಣಃ ಕಾಲೋಪಾಧಿಃ ಸದಾಗತಿಃ ।
ದೈತೇಯಸೂದನೋತೀತಸ್ಮೃತಿಜ್ಞೋ ವಡವಾನಲಃ ॥ 131 ॥

ಸಮುದ್ರಮಥನಾಚಾರ್ಯೋ ವನಸ್ಥೋಯಜ್ಞದೈವತಮ್ ।
ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಕ್ರಿಯಾತೀತೋ ಹೇಮಾದ್ರಿರ್ಹರಿಚನ್ದನಃ ॥ 132 ॥

ನಿಷಿದ್ಧನಾಸ್ತಿಕಮತಿರ್ಯಜ್ಞಭುಕ್ಪಾರಿಜಾತಕಃ ।
ಸಹಸ್ರಭುಜಹಾಶಾನ್ತಃ ಪಾಪಾರಿಕ್ಷೀರಸಾಗರಃ ॥ 133 ॥

ರಾಜಾಧಿರಾಜಸನ್ತಾನಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ತನೂನಪಾತ್ ।
ಧನ್ವನ್ತರಿರ್ವೇದವಕ್ತಾ ಚಿತಾಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗವಾನ್ ॥ 134 ॥

ಕಾಶೀಶ್ವರಃ ಶ್ರೋಣಿಭದ್ರೋ ಬಾಣಾಸುರವರಪ್ರದಃ ।
ರಜಸ್ಥಃ ಖಂಢಿತಾಧರ್ಮ ಆಭಿಚಾರನಿವಾರಣಃ ॥ 135 ॥

ಮನ್ದರೋ ಯಾಗಫಲದಸ್ತಮಸ್ಥೋ ದಮವಾನ್ಶಮೀ ।
ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಃ ನನ್ದಪರೋ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ ॥ 136 ॥

ಕಪಿಲಸ್ತ್ರಿಗುಣಾನನ್ದಃ ಸಹಸ್ರಫಣಸೇವಿತಃ ।
ಕುಬೇರೋ ಹಿಮವಾಂಛತ್ರಂ ತ್ರಯೀಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಆದಿತೇಯೋ ಯಜ್ಞಫಲಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಪರಾಯಣಃ ।
ದುರ್ವಾಸಾಃ ಪಿತೃಲೋಕೇಶೋವೀರಸಿಂಹಪುರಾಣವಿತ್ ॥ 138 ॥

ಅಗ್ನಿಮೀಳೇಸ್ಫುರನ್ಮೂರ್ತಿಃ ಸಾನ್ತರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ಸಕಲೋಪನಿಷತ್ಕರ್ತಾ ಖಾಂಬರೋ ಋಣಮೋಚಕಃ ॥ 139 ॥

ತತ್ತ್ವಜ್ಯೋತಿಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುರಿಷೇತ್ವೋರ್ಜಲಸತ್ತನುಃ ।
ಯೋಗಜ್ಞಾನಮಹಾರಾಜಃ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಕಾರಣಮ್ ॥ 140 ॥

ಯೋಗಜ್ಞಾನಸದಾನನ್ದಃ ಅಗ್ನಆಯಾಹಿರೂಪವಾನ್ ।
ಜ್ಯೋತಿರಿನ್ದ್ರಿಯಸಂವೇದ್ಯಃ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನವಿಜೃಮ್ಭಕಃ ॥ 141 ॥

ಅಖಂಡಬ್ರಹ್ಮಖಂಡಶ್ರೀಃ ಶನ್ನೋದೇವೀಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ಯೋಗಜ್ಞಾನಮಹಾಬೋಧೋ ರಹಸ್ಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗೋಪಕಃ ॥ 142 ॥

ಭ್ರೂಮಧ್ಯವೇಕ್ಷ್ಯೋ ಗರಲೀ ಯೋಗಜ್ಞಾನ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಚಂಡಾಚಂಡಬೃಹದ್ಭಾನುನರ್ಯನಸ್ತ್ವರಿತಾಪತಿಃ ॥ 143 ॥

ಜ್ಞಾನಮಹಾಯೋಗೀ ತತ್ತ್ವಜ್ಯೋತಿಃ ಸುಧಾರಕಃ ।
ಫಣಿಬದ್ಧಜಟಾಜೂಟೋ ಬಿನ್ದುನಾದಕಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 144 ॥

ಯೋಗಜ್ಞಾನಮಹಾಸೇನೋ ಲಮ್ಬಿಕೋರ್ಮ್ಯಭಿಷಿಂಚಿತಃ ।
ಅನ್ತರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಮೂಲದೇವೋಽನಾಹತಃ ಸುಷುಮಾಶ್ರಯಃ ॥ 145 ॥

ಭೂತಾನ್ತವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಿರ್ಯೋಗಜ್ಞಾನಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಶುಕ್ಲಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವರೂಪಃ ಶ್ರೀಯೋಗಜ್ಞಾನಮಹಾರ್ಣವಃ ॥ 146 ॥

ಪೂರ್ಣವಿಜ್ಞಾನಭರಿತಃ ಸತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾವಬೋಧಕಃ ।
ಯೋಗಜ್ಞಾನಮಹಾದೇವಶ್ಚನ್ದ್ರಿಕಾದ್ರವಸುದ್ರವಃ ॥ 147 ॥

ಸ್ವಭಾವಯನ್ತ್ರಸಂಚಾರಃ ಸಹಸ್ರದಲಮಧ್ಯಗಃ ॥ 148 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಮಲ್ಲಾರೇರಿದಂ ದಿವ್ಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ।
ಲೋಕಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವಿಪ್ರೀತ್ಯಾ ತವ ವರಾನನೇ ॥ 149 ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಪಾಠಯೇಚ್ಛೃಣುಯಾದಪಿ ।
ಭಕ್ತಿತೋ ವಾ ಪ್ರಸಂಗಾದ್ವಾ ಸಕಲಂ ಭದ್ರಮಶ್ನುತೇ ॥ 150 ॥

ಪುಸ್ತಕಂ ಲಿಖಿತಂ ಗೇಹೇ ಪೂಜಿತಂ ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ತತ್ರ ಸರ್ವಸಮೃದ್ಧೀನಾಮಧಿಷ್ಠಾನಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 151 ॥

ಸುತಾರ್ಥೀ ಧನದಾರಾರ್ಥೀವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ವ್ಯಾಧಿನಾಶಕೃತ್ ।
ಯಶೋರ್ಥೀ ವಿಜಯಾರ್ಥೀಚ ತ್ರಿವಾರಂ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪಠೇತ್ ॥ 152 ॥

ಮಹಾಪಾಪೋಪಪಾಪಾನಾಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಮಾದರಾತ್ ।
ಪ್ರಾತಸ್ನಾಯೀ ಪಠೇದೇತತ್ ಷಣ್ಮಾಸಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 153 ॥

ರಹಸ್ಯಾನಾಂ ಚ ಪಾಪಾನಾಂ ಪಠನಾದೇವ ನಾಶನಮ್ ।
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಪ್ರಶಮನಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನಫಲಶಾನ್ತಿದಮ್ ॥ 154 ॥

ಸೂತಿಕಾಬಾಲಸೌಖ್ಯಾರ್ಥೀ ಸೂತಿಕಾಯತನೇ ಪಠೇತ್ ।
ಸುಸೂತಿಂ ಲಭತೇ ನಿತ್ಯಂ ಗರ್ಭಿಣೀ ಶೃಣುಯಾದಪಿ ॥ 155 ॥

ಯಾಚನಾರೀಪತದ್ಗರ್ಭಾದೃಢಗರ್ಭಾಭವೇತ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ಸುತಾಸುತಪರೀವಾರಮಂಡಿತಾ ಮೋದತೇ ಚಿರಮ್ ॥ 156 ॥

ಆಯುಷ್ಯಸನ್ತತಿಂ ನೂನಂ ಯಾಭವೇನ್ಮೃತವತ್ಸಕಾ ।
ವನ್ಧ್ಯಾಪಿ ಲಭತೇ ಭೀಷ್ಟಸನ್ತತಿಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 157 ॥

ಭರ್ತುಃ ಪ್ರಿಯತ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಚ ಸುರೂಪತಾಮ್ ।
ನಸಪತ್ನೀಮಪಿಲಭೇದ್ವೈಧವ್ಯಂ ನಾಪ್ನುಯಾತ್ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 158 ॥

ಲಭೇತ್ಪ್ರೀತಿಮುದಾಸೀನಾ ಪತಿಶುಶ್ರೂಷಣೇರತಾ ।
ಸರ್ವಾಧಿಕಂ ವರಂ ಕನ್ಯಾವಿರಹಂ ನ ಕದಾಚನ ॥ 159 ॥

ಜಾತಿಸ್ಮರತ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾದಪಿ ।
ಸ್ಖಲದ್ಗೀಃ ಸರಲಾಂವಾಣೀಂ ಕವಿತ್ವಂ ಕವಿತಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 160 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾತಿಶಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಪಠತಾಂ ಗ್ರನ್ಥಧಾರಣೇ ।
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಯಃ ಪಠೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಾನ್ ॥ 161 ॥

ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸರ್ವೋತ್ಪಾತಪ್ರಶಮನಂ ಬಾಲಗ್ರಹವಿನಾಶನಮ್ ॥ 162 ॥

ಕುಷ್ಠಾಪಸ್ಮಾರರೋಗಾದಿಹರಣಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಮ್ ।
ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಕರಂ ಚೈವ ಪುಷ್ಟಿದಂ ತೋಷವರ್ಧನಮ್ ॥ 163 ॥

ವಿಷಮೇ ಪಥಿ ಚೋರಾದಿಸಂಘಾತೇ ಕಲಹಾಗಮೇ ।
ರಿಪೂಣಾಂ ಸನ್ನಿಧಾನೇ ಚ ಸಂಯಮೇ ನ ಪಠೇದಿದಮ್ ॥ 164 ॥

ಮನಃ ಕ್ಷೋಭವಿಷಾದೇ ಚ ಹರ್ಷೋತ್ಕರ್ಷೇ ತಥೈವಚ ।
ಇಷ್ಟಾರಮ್ಭಸಮಾಪ್ತೋ ಚ ಪಠಿತವ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 165 ॥

ಸಮುದ್ರತರಣೇ ಪೋತಲಞ್ಘನೇ ಗಿರಿರೋಹಣೇ ।
ಕರ್ಷಣೇ ಗಜಸಿಂಹಾದ್ಯೈಃ ಸಾವಧಾನೇ ಪಠೇದಿದಮ್ ॥ 166 ॥

ಅವರ್ಷಣೇ ಮಹೋತ್ಪಾತೇ ದುರತ್ಯಯಭವೇತ್ತಥಾ ।
ಶತವಾರಂ ಪಠೇದೇತತ್ಸರ್ವದುಷ್ಟೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥ 167 ॥

ಶನಿವಾರೇರ್ಕವಾರೇ ಚ ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ ಚ ನಿಯತಃ ಪಠೇತ್ ।
ಮಲ್ಲಾರಿಂ ಪೂಜಯೇದ್ವಿಪ್ರಾನ್ಭೋಜಯೇದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮ್ ॥ 168 ॥

ಉಪವಾಸೋಥವಾ ನಕ್ತಮೇಕಭಕ್ತಮಯಾಚಿತಮ್ ।
ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ ಜಪೇತ್ಸಮ್ಪೂಜಯೇದ್ಧುನೇತ್ ॥ 169 ॥

ಅಗ್ರವೃದ್ಧ್ಯಾ ಪಠೇದೇತದ್ಧೋಮಪೂಜಾ ತಥೈವ ಚ ।
ಭೋಜಯೇದಗ್ರವೃದ್ಧಾನಾಂಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಶ್ಚ ಸುವಾಸಿನೀಃ ॥ 170 ॥

ನಾನಾಜಾತಿಭವಾನ್ಭಕ್ತಾನ್ಭೋಜಯೇದನಿವಾರಿತಮ್ ।
ನಾನಾಪರಿಮಲೈರ್ದ್ಗವ್ಯೈಃ ಪಲ್ಲವೈಃ ಕುಸುಮೈರಪಿ ॥ 171 ॥

ದಮನೋಶೀರಪಾಕ್ಯಾದಿತತ್ತತ್ಕಾಲೋದ್ಭವೈಃ ಶುಭೈಃ ।
ನೈಶಭಾಂಡಾರಚೂರ್ಣೇನ ನಾನಾರಂಜಿತತನ್ದುಲೈಃ ॥ 172 ॥

ಪೂಜಯೇನ್ಮ್ಹಾಲಸಾಯುಕ್ತಂ ಮಲ್ಲಾರಿಂ ದೇವಭೂಷಿತಮ್ ।
ಮಲ್ಲಾರಿಪೂಜನಂ ಹೋಮಃ ಸ್ವಭೂಷಾಭಕ್ತಪೂಜನಮ್ ॥ 173 ॥

ಪ್ರೀತಿದಾನೋಪಯಾಂಚಾದಿ ನೈಶಚೂರ್ಣೇನ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ಯಥಾಶ್ರಮಂ ಯಥಾಕಾಲಂ ಯಥಾಕುಲಚಿಕೀರ್ಷಿತಮ್ ॥ 174 ॥

ನೈವೇದ್ಯಂ ಪೂಜನಂ ಹೋಮಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಶುಭಂ ಭಾಜನಮಾದಾಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭೋಮಂಡಿತಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 175 ॥

ಯಥಾವರ್ಣಕುಲಾಚಾರಂ ಪ್ರಸಾದಂ ಯಾಚಯೇನ್ಮುಹುಃ ।
ಮಲ್ಲಾರಿಕ್ಷೇತ್ರಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಯಾತ್ರಾಂ ಕ್ವಾಪಿ ಪ್ರಕಲ್ಪಯೇತ್ ॥ 176 ॥

ವಿತ್ತವ್ಯಯಶ್ರಮೋ ನಾತ್ರ ಮೈರಾಲಸ್ತೇನ ಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೇ ವಿಶೇಷೇಣ ಪ್ರತಿಪತ್ಷಷ್ಠಿಕಾನ್ತರೇ ॥ 177 ॥

ಪೂಜಾದ್ಯನುಷ್ಠಿತಂ ಶಕ್ತ್ಯಾ ತದಕ್ಷಯಮಸಂಶಯಮ್ ।
ಯದ್ಯತ್ಪೂಜಾದಿಕಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಕಾಲಮನುಷ್ಠಿತಮ್ ॥ 178 ॥

ಅನನ್ತಫಲದಂ ತತ್ಸ್ಯಾನ್ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೇ ಸಕೃತ್ಕೃತಮ್ ।
ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಧೇನ್ವಾದಿ ದಾಸದಾಸೀಗೃಹಾದಿಕಮ್ ॥ 179 ॥

ಮಲ್ಲಾರಿಪ್ರೀತಯೇ ದೇಯಂ ವಿಶೇಷಾನ್ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಕೇ ।
ಚಮ್ಪಾಷಷ್ಠ್ಯಾಂ ಸ್ಕನ್ದಷಷ್ಠ್ಯಾಂ ತಥಾ ಸರ್ವೇಷು ಪರ್ವಸು ॥ 180 ॥

ಚೈತ್ರಶ್ರಾವಣಪೌಷೇಷು ಪ್ರೀತೋ ಮಲ್ಲಾರಿರರ್ಚಿತಃ ।
ಯದ್ಯತ್ಪ್ರಿಯತಮಂ ಯಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಸುಖಕಾರಣಮ್ ॥ 181 ॥

ವಿತ್ತಶಾಠ್ಯಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಲ್ಲಾರಿಪ್ರೀತಯೇ ಪಠೇತ್ ।
ಪ್ರಸಂಗಾದ್ವಾಪಿ ಬಾಲ್ಯಾದ್ವಾ ಕಾಪಟ್ಯಾದ್ದಮ್ಭತೋಪಿ ವಾ ॥ 182 ॥

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛ್ರುಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಅತಿವಶ್ಯೋ ಭವೇದ್ರಾಜಾ ಲಭತೇ ಕಾಮಿನೀಗಣಮ್ ॥ 183 ॥

ಯದಸಾಧ್ಯಂ ಭವೇಲ್ಲೋಕೇ ತತ್ಸರ್ವಂ ವಶಮಾನಯೇತ್ ।
ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯುತ್ಪಲಸಾರಾಣಿ ಭವೇದ್ವಹ್ನಿ ಸುಶೀತಲಃ ॥ 184 ॥

ಮಿತ್ರವದ್ವೈರಿವರ್ಗಃ ಸ್ಯಾದ್ವಿಷಂ ಸ್ಯಾತ್ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಅನ್ಧೋಪಿಲಭತೇ ದೃಷ್ಟಿಂ ಬಧಿರೋಪಿ ಶ್ರುತೀ ಲಭೇತ್ ॥ 185 ॥

ಮೂಕೋಪಿ ಸರಲಾಂ ವಾಣೀಂ ಪಠನ್ವಾಪಾಠಯನ್ನಪಿ ।
ಧರ್ಮಮರ್ಥಂ ಚ ಕಾಮಂ ಚ ಬಹುಧಾ ಕಲ್ಪಿತಂ ಮುದಾ ॥ 186 ॥

ಪಠನ್ಶೃಣ್ವನ್ನವಾಪ್ನೋತಿ ಪಾಠಂ ಯೋ ಮತಿಮಾನವಃ ।
ಐಹಿಕಂ ಸಕಲಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಶೇಷೇ ಸ್ವರ್ಗಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 187 ॥

ಮುಮುಕ್ಷುರ್ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಪಠನ್ನಿದಮನುತ್ತಮಮ್ ।
ಸರ್ವಕರ್ತುಃ ಫಲಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವತೀರ್ಥಫಲಂ ತಥಾ ॥ 188 ॥

ಸರ್ವದಾನಫಲಂ ತಸ್ಯ ಮಲ್ಲಾರಿರ್ಯೇನ ಪೂಜಿತಃ ।
ಮಲ್ಲಾರಿರಿತಿ ನಾಮೈಕಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಂ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 189 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಕಃ ಫಲಂ ವೇತ್ತಿತತ್ತ್ವತಃ ।
ವೇದಾಸ್ಯಾಧ್ಯಯನೇ ಪುಣ್ಯಂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸೇಽಪಿ ಯತ್ಫಲಮ್ ॥ 190 ॥

ಸಕಲಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ಮಲ್ಲಾರಿಭಜನಾತ್ಪ್ರಿಯೇ ।
ತವ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಮಯಾಖ್ಯಾತಂ ಲೋಕೋಪಕೃತಕಾರಣಾತ್ ॥ 191 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಮಲ್ಲಾರೇಃ ಕಿಮನ್ಯಚ್ಛ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯಂ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ನ ದೇಯಂ ಭಕ್ತಿವರ್ಜಿತೇ ॥ 192 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಶಿವೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಮಲ್ಲಾರಿಪ್ರಸ್ತಾವೇ ಶಿವಪಾರ್ವತೀಸಂವಾದೇ
ಶಿವಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಲ್ಲಾರಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।
ಶ್ರೀಸಾಮ್ಬಸದಾಶಿವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

॥ ಶುಭಂಭವತು ॥

ಮಲ್ಹಾರೀ ಸಹಸ್ತ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

Also Read 1000 Names of Shri Mallari:

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top