Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Mallari Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీమల్లారిసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్రీసరస్వత్యై నమః ।
స్థితం కైలాసనిలయే ప్రాణేశం లోకశఙ్కరమ్ ।
ఉవాచ శఙ్కరం గౌరీ జగద్ధితచికీర్షయా ॥ ౧ ॥

పార్వత్యువాచ ।
దేవదేవ మహాదేవ భక్తానన్దవివర్ధన ।
పృచ్ఛామి త్వామహం చైకం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ ॥ ౨ ॥

కథయస్వ ప్రసాదేన సర్వజ్ఞోసి జగత్ప్రభో ।
స్తోత్రం దానం తపో వాపి సద్యః కామఫలప్రదమ్ ॥ ౩ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ ।
మార్తణ్డో భైరవో దేవో మల్లారిరహమేవ హి ।
తస్య నామసహస్రం తే వదామి శృణు భక్తితః ॥ ౪ ॥

సర్వలోకార్తిశమనం సర్వసమ్పత్ప్రదాయకమ్ ।
పుత్రపౌత్రాది ఫలదం అపవర్గప్రదం శివమ్ ॥ ౫ ॥

ఈశ్వరోస్య ఋషిః ప్రోక్తః ఛన్దోఽనుష్టుప్ ప్రకీర్తితః ।
మల్లారిర్మ్హాలసాయుక్తో దేవస్త్రత్ర సమీరితః ॥ ౬ ॥

సర్వపాపక్షయద్వారా మల్లారిప్రీతయే తథా ।
సమస్తపురుషార్థస్య సిద్ధయే వినియోజితః ॥ ౭ ॥

మల్లారిర్మ్హాలసానాథో మేఘనాథో మహీపతిః ।
మైరాలః ఖడ్గరాజశ్చేత్యమీభిర్నామమన్త్రకైః ॥ ౮ ॥

ఏతైర్నమోన్తైరోమాద్యై కరయోశ్చ హృదాదిషు ।
న్యాసషట్కం పురా కృత్వా నామావలిం పఠేత ॥ ౯ ॥

అస్య శ్రీమల్లారిసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య ఈశ్వర ఋషిః ।
మ్హాలసాయుక్త మల్లారిర్దేవతా । అనుష్టుప్ఛన్దః ।
సర్వపాపక్షయద్వారా శ్రీమల్లారిప్రీతయే
సకలపురుషార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।
ఓం హ్రం హ్రాంమ్రియమాణానన్దమహాలక్ష్మణేనమ ఇతి ।
అథన్యాసః ।
మల్లారయే నమః అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
మ్హాలసానాథాయ నమః తర్జనీభ్యాం నమః ।
మేఘనాథాయ నమః మధ్యమాభ్యాం నమః ।
మహీపతయే నమః అనామికాభ్యాం నమః ।
మైరాలాయనమః కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఖడ్గరాజాయ నమః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం మల్హారయే నమః హృదయాయ నమః ।
ఓం మ్హాలసానాథాయ నమః శిరసే స్వాహా ।
ఓం మేఘనాథాయ నమః శిఖాయై వషట్ ।
ఓం మహీపతయే నమః కవవాయ హుం ।
ఓం మైరాలాయ నమః నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం ఖడ్గరాజాయ నమః అస్త్రాయ ఫట్ ।
అథ ధ్యానమ్ ।
ధ్యాయేన్మల్లారిదేవం కనకగిరీనిభం మ్హాలసాభూషితాఙ్కం
శ్వేతాశ్వం ఖడ్గహస్తం విబుధబుధగణైః సేవ్యమానం కృతార్థైః ।
యుక్తాఘ్రిం దైత్యమూర్ఘ్నీడమరువిలసితం నైశచూర్ణాభిరామం
నిత్యం భక్తేషుతుష్టం శ్వగణపరివృతం వీరమోఙ్కారగమ్యమ్ ॥ ౧ ॥

మూలమన్త్రః ।
ఓం హ్రీం క్రూం త్క్రూం స్త్రూం హ్రూం హ్రాం మ్రియమాణానన్దమహాలక్ష్మణే నమః ।
ఇతి అలోభః ఉచ్చార్య ।
అథనామావలీజపః ।
ఓం ప్రణవో బ్రహ్మ ఉద్గీథ ఓంకారార్థో మహేశ్వరః ।
మణిమల్లమహాదైత్యసంహర్తా భువనేశ్వరః ॥ ౧ ॥

దేవాధిదేవ ఓంకారః సన్తప్తామరతాపహా ।
గణకోటియుతః కాన్తో భక్తర్చితామణిః ప్రభు ॥ ౨ ॥

ప్రీతాత్మా ప్రథితః ప్రాణ ఊర్జితః సత్యసేవకః ।
మార్తణ్డభైరవో దేవో గఙ్గాహ్మాలసికాప్రియః ॥ ౩ ॥

గుణగ్రామాన్వితః శ్రీమాన్ జయవాన్ ప్రమథాగ్రణీః ।
దీనానాథప్రతీకాశః స్వయమ్భూరజరామరః ॥ ౪ ॥

అఖణ్డితప్రీతమనా మల్లహా సత్యసఙ్గరః ।
ఆనన్దరూపపరమపరమాశ్చర్యకృద్గురుః ॥ ౫ ॥

అజితోవిశ్వసఞ్జేతా సమరాఙ్గణదుర్జయః ।
ఖణ్డితాఖిలావిఘ్నౌఘః పరమార్థప్రతాపవాన్ ॥ ౬ ॥

అమోఘవిద్యః సర్వజ్ఞః శరణ్యః సర్వదైవతమ్ ।
అనఙ్గవిజయీ జ్యాయాన్ జనత్రాతా భయాపహా ॥ ౭ ॥

మహాహివలయో ధాతా చన్ద్రమార్తణ్డ్కుణ్డలః ।
హరో డమరుడాఙ్కారీ త్రిశూలీ ఖడ్గపాత్రవాన్ ॥ ౮ ॥

మణియుద్ధమహా హృష్టోముణ్డమాలావిరాజితః ।
ఖణ్డేన్దుశేఖరస్త్ర్యక్షో మహాముకుటమణ్డితః ॥ ౯ ॥

వసన్తకేలిదుర్ధర్షః శిఖిపిచ్ఛశిఖామణిః ।
గఙ్గామ్హాలసికాఙ్కశ్చ గఙ్గామ్హాలసికాపతిః ॥ ౧౦ ॥

తురఙ్గమసమారూఢో లిఙ్గద్వయకృతాకృతిః ।
ఋషిదేవగణాకీర్ణః పిశాచబలిపాలకః ॥ ౧౧ ॥

సూర్యకోటిప్రతీకాశశ్చన్ద్రకోటిసమప్రభః ।
అష్టసిద్ధిసమాయుక్తః సురశ్రేష్ఠః సుఖార్ణవః ॥ ౧౨ ॥

మహాబలోదురారాధ్యోదక్షసిద్ధిప్రదాయకః ।
వరదోవీతరాగశ్చకలిప్రమథనః స్వరాట్ ॥ ౧౩ ॥

దుష్టహాదానవారాతిరుత్కృష్టఫలదాయకః ।
భవః కృపాలుర్విశ్వాత్మాధర్మపుత్రర్షిభీతిహా ॥ ౧౪ ॥

రుద్రో వివిజ్ఞః శ్రీకణ్ఠః పఞ్చవక్త్రః సుధైకభూః ।
ప్రజాపాలో విశేషజ్ఞశ్చతుర్వక్త్రః ప్రజాపతిః ॥ ౧౫ ॥

ఖడ్గరాజః కృపాసిన్ధుర్మల్లసైన్యవినాశనః ।
అద్వైతః పావనః పాతా పరార్థైకప్రయోజనమ్ ॥ ౧౬ ॥

జ్ఞానసాధ్యోమల్లహరః పార్శ్వస్థమణికాసురః ।
అష్టధా భజనప్రీతో భర్గోమృన్మయచేతనః ॥ ౧౭ ॥

మహీమయమహామూర్తిర్మహీమలయసత్తనుః ।
ఉల్లోలఖడ్గో మణిహా మణిదైత్యకృతస్తుతిః ॥ ౧౮ ॥

సప్తకోటిగణాధీశో మేఘనాథో మహీపతిః ।
మహీతనుః ఖడ్గరాజో మల్లస్తోత్రవరప్రదః ॥ ౧౯ ॥

ప్రతాపీ దుర్జయః సేవ్యః కలావాన్విశ్వరఞ్జకః ।
స్వర్ణవర్ణోద్భుతాకారః కార్తికేయో మనోజవః ॥ ౨౦ ॥

దేవకృత్యకరఃపూర్ణోమణిస్తోత్రవరప్రదః ।
ఇన్ద్రః సురార్చితో రాజా శఙ్కరోభూతనాయకః ॥ ౨౧ ॥

శీతః శాశ్వత ఈశానః పవిత్రః పుణ్యపూరుషః ।
అగ్నిపుష్టిప్రదః పూజ్యో దీప్యమానసుధాకరః ॥ ౨౨ ॥

భావీ సుమఙ్గలః శ్రేయాన్పుణ్యమూర్తిర్యమో మనుః ।
జగత్క్షతిహరో హారశరణాగతభీతిహా ॥ ౨౩ ॥

మల్లద్వేష్టా మణిదేష్టా ఖణ్డరాడ్ మ్హాలసాపతిః ।
ఆధిహా వ్యాధిహా వ్యాలీ వాయుః ప్రేమపురప్రియః ॥ ౨౪ ॥

సదాతుష్టో నిధీశాగ్ర్యః సుధనశ్చిన్తితప్రదః ।
ఈశానః సుజయో జయ్యోభజత్కామప్రదః పరః ॥ ౨౫ ॥

అనర్ఘ్యః శమ్భురార్తిఘ్నో మైరాలః సురపాలకః ।
గఙ్గాప్రియో జగత్త్రాతా ఖడ్గరాణ్ణయకోవిదః ॥ ౨౬ ॥

అగణ్యోవరదో వేధా జగన్నాథః సురాగ్రణీః ।
గఙ్గాధరోఽద్భుతాకారః కామహా కామదోమృతమ్ ॥ ౨౭ ॥

త్రినేత్రః కామదమనో మణిమల్లదయార్ద్రహృత్ ।
మల్లదుర్మతినాశాఙ్ఘ్రిర్మల్లాసురకృత స్తుతిః ॥ ౨౮ ॥

త్రిపురారిర్గణాధ్యక్షో వినీతోమునివర్ణితః ।
ఉద్వేగహా హరిర్భీమో దేవరాజో బుధోఽపరః ॥ ౨౯ ॥

సుశీలః సత్త్వసమ్పన్నః సుధీరోఽధికభూతిమాన్ ।
అన్ధకారిర్మహాదేవః సాధుపాలో యశస్కరః ॥ ౩౦ ॥

సింహాసనస్థః స్వానన్దో ధర్మిష్ఠో రుద్ర ఆత్మభూః ।
యోగీశ్వరో విశ్వభర్తా నియన్తా సచ్చరిత్రకృత్ ॥ ౩౧ ॥

అనన్తకోశః సద్వేషః సుదేశః సర్వతో జయీ ।
భూరిభాగ్యో జ్ఞానదీపో మణిప్రోతాసనో ధ్రువః ॥ ౩౨ ॥

అఖణ్డిత శ్రీః ప్రీతాత్మా మహామహాత్మ్యభూషితః ।
నిరన్తరసుఖీజేతా స్వర్గదః స్వర్గభూషణః ॥ ౩౩ ॥

అక్షయః సుగ్రహః కామః సర్వవిద్యావిశారదః ।
భక్త్యష్టకప్రియోజ్యాయాననన్తోఽనన్తసౌఖ్యదః ॥ ౩౪ ॥

అపారో రక్షితా నాదిర్నిత్యాత్మాక్షయవర్జితః ।
మహాదోషహరో గౌరో బ్రహ్మాణ్డప్రతిపాదకః ॥ ౩౫ ॥

మ్హాలసేశో మహాకీర్తిః కర్మపాశహరో భవః ।
నీలకణ్ఠో మృడో దక్షో మృత్యుఞ్జయ ఉదారధీః ॥ ౩౬ ॥

కపర్దీ కాశికావాసః కైలాసనిలయోఽమహాన్ ।
కృత్తివాసాః శూలధరో గిరిజేశో జటాధరః ॥ ౩౭ ॥

వీరభద్రో జగద్వన్ద్యః శరణాగతవత్సలః ।
ఆజానుబాహుర్విశ్వేశః సమస్తభయభఞ్జకః ॥ ౩౮ ॥

స్థాణుః కృతార్థః కల్పేశః స్తవనీయమహోదయః ।
స్మృతమాత్రాఖిలాభిజ్ఞో వన్దనీయో మనోరమః ॥ ౩౯ ॥

అకాలమృత్యుహరణో భవపాపహరో మృదుః ।
త్రినేత్రో మునిహృద్వాసః ప్రణతాఖిలదుఃఖహా ॥ ౪౦ ॥

ఉదారచరితో ధ్యేయః కాలపాశవిమోచకః ।
నగ్నః పిశాచవేషశ్చ సర్వభూతనివాసకృత్ ॥ ౪౧ ॥

మన్దరాద్రికృతావాసాః కలిప్రమథనో విరాట్ ।
పినాకీ మానసోత్సాహీ సుముఖో మఖరక్షితః ॥ ౪౨ ॥ var సుఖరక్షితః

దేవముఖ్యఃశమ్భురాద్యః ఖలహా ఖ్యాతిమాన్ కవిః ।
కర్పూరగౌరః కృతధీః కార్యకర్తా కృతాధ్వరః ॥ ౪౩ ॥

తుష్టిప్రదస్తమోహన్తా నాదలుబ్ధః స్వయం విభుః । var పుష్టిప్రద
సింహనాథో యోగనాథో మన్త్రోద్ధారో గుహప్రియః ॥ ౪౪ ॥

భ్రమహా భగవాన్భవ్యః శస్త్రధృక్ క్షాలితాశుభః ।
అశ్వారూఢో వృషస్కన్ధో ధృతిమాన్ వృషభధ్వజః ॥ ౪౫ ॥

అవధూతసదాచారః సదాతుష్టః సదామునిః ।
వదాన్యో మ్హాలసానాథః ఖణ్డేశః శమవాన్పతిః ॥ ౪౬ ॥

అలేఖనీయః సంసారీ సరస్వత్యభిపూజితః ।
సర్వశాస్త్రార్థనిపుణః సర్వమాయాన్వితో రథీ ॥ ౪౭ ॥

హరిచన్దనలిప్తాఙ్గః కస్తూరీశోభితస్తనుః ।
కుఙ్కుమాగరులిప్తాఙ్గః సిన్దూరాఙ్కితసత్తనుః ॥ ౪౮ ॥

అమోఘవరదః శేషః శివనామా జగద్ధితః ।
భస్మాఙ్గరాగః సుకృతీ సర్పరాజోత్తరీయవాన్ ॥ ౪౯ ॥

బీజాక్షరంమన్త్రరాజో మృత్యుదృష్టినివారణః ।
ప్రియంవదో మహారావో యువా వృఉద్ధోఽతిబాలకః ॥ ౫౦ ॥

నరనాథో మహాప్రాజ్ఞో జయవాన్సురపుఙ్గవః ।
ధనరాట్క్షోభహృద్దక్షః సుసైన్యో హేమమాలకః ॥ ౫౧ ॥

ఆత్మారామో వృష్టికర్తా నరో నారాయణఃప్రియః ।
రణస్థో జయసన్నాదో వ్యోమస్థో మేఘవాన్ప్రభుః ॥ ౫౨ ॥

సుశ్రావ్యశబ్దః సత్సేవ్యస్తీర్థవాసీ సుపుణ్యదః ।
భైరవో గగనాకారః సారమేయసమాకులః ॥ ౫౩ ॥

మాయార్ణవమహాధైర్యో దశహస్తోద్భుతఙ్కరః ॥ ౫౪ ॥

గుర్వర్థదః సతాం నాథో దశవక్త్రవరప్రదః ।
సత్క్షేత్రవాసః సద్వస్త్రోభూరిదో భయభఞ్జనః ॥ ౫౫ ॥

కల్పనీహరితో కల్పః సజ్జీకృతధనుర్ధరః ।
క్షీరార్ణవమహాక్రీడః సదాసాగరసద్గతిః ॥ ౫౬ ॥

సదాలోకః సదావాసః సదాపాతాలవాసకృత్ ।
ప్రలయాగ్ని జటోత్యుగ్రః శివస్త్రిభువనేశ్వరః ॥ ౫౭ ॥

ఉదయాచలసర్ద్వీపః పుణ్యశ్లోకశిఖామణిః ।
మహోత్సవః సుగాన్ధర్వః సమాలోక్యః సుశాన్తధీః ॥ ౫౮ ॥

మేరువాసః సుగన్ధాఢ్యః శీఘ్రలాభప్రదోఽవ్యయః ।
అనివార్యః సుధైర్యార్థీ సదార్థితఫలప్రదః ॥ ౫౯ ॥

గుణసిన్ధుః సింహనాదో మేఘగర్జితశబ్దవాన్ ।
భాణ్డారసున్దరతనుర్హరిద్రాచూర్ణ మణ్డితః ॥ ౬౦ ॥

గదాధరకృతప్రైషో రజనీచూర్ణరఞ్జితః ।
ఘృతమారీ సముత్థానం కృతప్రేమపురస్థితిః ॥ ౬౧ ॥

బహురత్నాఙ్కితో భక్తః కోటిలాభప్రదోఽనఘః ।
మల్లస్తోత్రప్రహృష్టాత్మా సదాద్వీపపురప్రభుః ॥ ౬౨ ॥

మణికాసురవిద్వేష్టా నానాస్థానావతారకృత్ ।
మల్లమస్తకదత్తాంఘ్రిర్మల్లనామాదినామవాన్ ॥ ౬౩ ॥

సతురఙ్గమణిప్రౌఢరూపసన్నిధిభూషితః ।
ధర్మవాన్ హర్షవాన్వాగ్మీ క్రోధవాన్మదరూపవాన్ ॥ ౬౪ ॥

దమ్భరూపీ వీర్యరూపీ ధర్మరూపీ సదాశివః ।
అహఙ్కారీ సత్త్వరూపీ శౌర్యరూపీ రణోత్కటః ॥ ౬౫ ॥

ఆత్మరూపీ జ్ఞానరూపీ సకలాగమకృచ్ఛివః ।
విద్యారూపీ శక్తిరూపీ కరుణామూర్తిరాత్మధీః ॥ ౬౬ ॥

మల్లజన్యపరితోషో మణిదైత్యప్రియఙ్కరః ।
మణికాసురమూర్ద్ధాంఘ్రిర్మణిదైత్యస్తుతిప్రియః ॥ ౬౭ ॥

మల్లస్తుతిమహాహర్షో మల్లాఖ్యాపూర్వనామభాక్ ।
ధృతమారీ భవక్రోధో మణిమల్లహితేరతః ॥ ౬౮ ॥

కపాలమాలితోరస్కో మణిదైత్యవరప్రదః ।
కపాలమాలీ ప్రత్యక్షో మాణిదైత్యశిరోఙ్ఘ్రిదః ॥ ౬౯ ॥

ధృతమారీ భవక్త్రేభో మణిదైత్యహితేరతః ।
మణిస్తోత్రప్రహృష్టాత్మా మల్లాసురగతిప్రదః ॥ ౭౦ ॥

మణిచూలాద్రినిలయో మైరాలప్రకరస్త్రిగః ।
మల్లదేహశిరః పాదతల ఏకాదశాకృతిః ॥ ౭౧ ॥

మణిమల్లమహాగర్వహరస్త్ర్యక్షర ఈశ్వరః ।
గఙ్గామ్హాలసికాదేవో మల్లదేహ శిరోన్తకః ॥ ౭౨ ॥

మణిమల్లవధోద్రిక్తో ధర్మపుత్రప్రియఙ్కరః ।
మణికాసురసంహర్తా విష్ణుదైత్యనియోజకః ॥ ౭౩ ॥

అక్షరోమాతృకారూపః పిశాచగుణమణ్డితః ।
చాముణ్డానవకోటీశః ప్రధానం మాతృకాపతిః ॥ ౭౪ ॥

త్రిమూర్తిర్మాతృకాచార్యః సాఙ్ఖ్యయోగాష్టభైరవః ।
మణిమల్లసముద్భూతవిశ్వపీడానివారణః ॥ ౭౫ ॥

హుంఫడ్వౌషట్వషట్కారో యోగినీచక్రపాలకః ।
త్రయీమూర్తిః సురారామస్త్రిగుణో మాతృకామయః ॥ ౭౬ ॥

చిన్మాత్రో నిర్గుణో విష్ణుర్వైష్ణవార్చ్యో గుణాన్వితః ।
ఖడ్గోద్యతతనుః సోహంహంసరూపశ్చతుర్ముఖః ॥ ౭౭ ॥ ఆప్తాయత్తతను

పద్మోద్భవో మాతృకార్థో యోగినీచక్రపాలకః ।
జన్మమృత్యుజరాహీనో యోగినీచక్రనామకః ॥ ౭౮ ॥

ఆదిత్యఆగమాచార్యో యోగినీచక్రవల్లభః ।
సర్గస్థిత్యన్తకృచ్ఛ్రీదఏకాదశశరీరవాన్ ॥ ౭౯ ॥

ఆహారవాన్ హరిర్ధాతా శివలిఙ్గార్చనప్రియః ।
ప్రాంశుః పాశుపతార్చ్యాంఘ్రిర్హుతభుగ్యజ్ఞపూరుషః ॥ ౮౦ ॥

బ్రహ్మణ్యదేవో గీతజ్ఞో యోగమాయాప్రవర్తకః ।
ఆపదుద్ధారణో ఢుణ్డీ గఙ్గామౌలి పురాణకృత్ ॥ ౮౧ ॥

వ్యాపీ విరోధహరణో భారహారీ నరోత్తమః ।
బ్రహ్మాదివర్ణితో హాసః సురసఙ్ఘమనోహరః ॥ ౮౨ ॥

విశామ్పతిర్దిశాన్నాథో వాయువేగో గవామ్పతిః ।
అరూపీ పృథివీరూపస్తేజోరూపోఽనిలో నరః ॥ ౮౩ ॥

ఆకాశరూపీ నాదజ్ఞో రాగజ్ఞః సర్వగః ఖగః ।
అగాధో ధర్మశాస్త్రజ్ఞ ఏకరాట్ నిర్మలోవిభుః ॥ ౮౪ ॥

ధూతపాపో గీర్ణవిషో జగద్యోనిర్నిధానవాన్ ।
జగత్పితా జగద్బన్ధుర్జగద్ధాతా జనాశ్రయః ॥ ౮౫ ॥

అగాధో బోధవాన్బోద్ధా కామధేనుర్హతాసురః ।
అణుర్మహాన్కృశస్థూలో వశీ విద్వాన్ధృతాధ్వరః ॥ ౮౬ ॥

అబోధబోధకృద్విత్తదయాకృజ్జీవసంజ్ఞితః ।
ఆదితేయో భక్తిపరో భక్తాధీనోఽద్వయాద్వయః ॥ ౮౭ ॥

భక్తాపరాధశమనో ద్వయాద్వయవివర్జితః ।
సస్యం విరాటః శరణం శరణ్యం గణరాడ్గణః ॥ ౮౮ ॥

మన్త్రయన్త్రప్రభావజ్ఞో మన్త్రయన్త్రస్వరూపవాన్ ।
ఇతి దోషహరః శ్రేయాన్ భక్తచిన్తామణిః శుభః ॥ ౮౯ ॥

ఉఝ్ఝితామఙ్గలో ధర్మ్యో మఙ్గలాయతనం కవిః ।
అనర్థజ్ఞోర్థదః శ్రేష్ఠః శ్రౌతధర్మప్రవర్తకః ॥ ౯౦ ॥

మన్త్రబీజం మన్త్రరాజో బీజమన్త్రశరీరవాన్ ।
శబ్దజాలవివేకజ్ఞః శరసన్ధానకృత్కృతీ ॥ ౯౧ ॥

కాలకాలః క్రియాతీతస్తర్కాతీతః సుతర్కకృత్ ।
సమస్తతత్త్వవిత్తత్త్వం కాలజ్ఞః కలితాసురః ॥ ౯౨ ॥

అధీరధైర్యకృత్కాలో వీణానాదమనోరథః ।
హిరణ్యరేతా ఆదిత్యస్తురాషాద్శారదాగురుః ॥ ౯౩ ॥

పూర్వః కాలకలాతీతః ప్రపఞ్చకలనాపరః ।
ప్రపఞ్చకలనాగ్రస్త సత్యసన్ధః శివాపతిః ॥ ౯౪ ॥

మన్త్రయన్త్రాధిపోమన్త్రో మన్త్రీ మన్త్రార్థవిగ్రహః ।
నారాయణో విధిః శాస్తా సర్వాలక్షణనాశనః ॥ ౯౫ ॥

ప్రధానం ప్రకృతిః సూక్ష్మోలఘుర్వికటవిగ్రహః ।
కఠినః కరుణానమ్రః కరుణామితవిగ్రహః ॥ ౯౬ ॥

ఆకారవాన్నిరాకారః కారాబన్ధవిమోచనః ।
దీననాథః సురక్షాకృత్సునిర్ణీతవిధిఙ్కరః ॥ ౯౭ ॥

మహాభాగ్యోదధిర్వైద్యః కరుణోపాత్తవిగ్రహః ।
నగవాసీ గణాధారో భక్తసామ్రాజ్యదాయకః ॥ ౯౮ ॥

సార్వభౌమో నిరాధారః సదసద్వ్యక్తికారణమ్ ।
వేదవిద్వేదకృద్వైద్యః సవితా చతురాననః ॥ ౯౯ ॥

హిరణ్యగర్భస్త్రితనుర్విశ్వసాక్షీవిభావసుః ।
సకలోపనిషద్గమ్యః సకలోపనిషద్గతిః ॥ ౧౦౦ ॥

విశ్వపాద్విశ్వతశ్చక్షుర్విశ్వతో బాహురచ్యుతః ।
విశ్వతోముఖ ఆధారస్త్రిపాద్దిక్పతిరవ్యయః ॥ ౧౦౧ ॥

వ్యాసో వ్యాసగురుః సిద్ధిః సిద్ధిద సిద్ధినాయకః ।
జగదాత్మా జగత్ప్రాణో జగన్మిత్రో జగత్ప్రియః ॥ ౧౦౨ ॥

దేవభూర్వేదభూర్విశ్వం సర్గస్థిత్యన్తఖేలకృత్ ।
సిద్ధచారణగన్ధర్వయక్షవిద్యాధరార్చితః ॥ ౧౦౩ ॥

నీలకణ్ఠో హలధరో గదాపాణిర్నిరఙ్కుశః ।
సహస్రాక్షో నగోద్ధారః సురానీక జయావహః ॥ ౧౦౪ ॥

చతుర్వర్గః కృష్ణవర్త్మా కాలనూపురతోడరః ।
ఊర్ధ్వరేతా వాక్పతీశో నారదాదిమునిస్తుతః ॥ ౧౦౫ ॥

చిదానన్దచతుర్యజ్ఞస్తపస్వీ కరుణార్ణవః । చిదానన్దత్తను
పఞ్చాగ్నిర్యాగసంస్థాకృదనన్తగుణనామభృత్ ॥ ౧౦౬ ॥

త్రివర్గసూదితారాతిః సురరత్నన్త్రయీతనుః ।
యాయజూకశ్చిరఞ్జీవీ నరరత్నం సహస్రపాత్ ॥ ౧౦౭ ॥

భాలచన్ద్రశ్చితావాసః సూర్యమణ్డలమధ్యగః । చిరావాసః
అనన్తశీర్షా త్రేతాగ్నిఃప్రసన్నేషునిషేవితః ॥ ౧౦౮ ॥

సచ్చిత్తపద్మమార్తణ్డో నిరాతఙ్కః పరాయణః ।
పురాభవో నిర్వికారః పూర్ణార్థః పుణ్యభైరవః ॥ ౧౦౯ ॥

నిరాశ్రయః శమీగర్భో నరనారాయణాత్మకః ।
వేదాధ్యయనసన్తుష్టశ్చితారామో నరోత్తమః ॥ ౧౧౦ ॥

అపారధిషణః సేవ్యస్త్రివృత్తిర్గుణసాగరః ।
నిర్వికారః క్రియాధారః సురమిత్రం సురేష్టకృత్ ॥ ౧౧౧ ॥

ఆఖువాహశ్చిదానన్దః సకలప్రపితామహః ।
మనోభీష్టస్తపోనిష్ఠో మణిమల్లవిమర్దనః ॥ ౧౧౨ ॥

ఉదయాచల అశ్వత్థో అవగ్రహనివారణః ।
శ్రోతా వక్తా శిష్టపాలః స్వస్తిదః సలిలాధిపః ॥ ౧౧౩ ॥

వర్ణాశ్రమవిశేషజ్ఞః పర్జన్య సకలార్తిభిత్ । సకలార్తిజిత్
విశ్వేశ్వరస్తపోయుక్తః కలిదోషవిమోచనః ॥ ౧౧౪ ॥

వర్ణవాన్వర్ణరహితో వామాచారనిషేధకృత్ ।
సర్వవేదాన్తతాత్పర్యస్తపఃసిద్ధిప్రదాయకః ॥ ౧౧౫ ॥

విశ్వసంహారరసికో జపయజ్ఞాదిలోకదః ।
నాహంవాదీ సురాధ్యక్షో నైషచూర్ణః సుశోభితః ॥ ౧౧౬ ॥

అహోరాజస్తమోనాశోవిధివక్త్రహరోన్నదః ।
జనస్తపో మహః సత్యంభూర్భువఃస్వఃస్వరూపవాన్ ॥ ౧౧౭ ॥

మైనాకత్రాణకరణః సుమూర్ధా భృకుటీచరః ।
వైఖానసపతిర్వైశ్యశ్చక్షురాదిప్రయోజకః ॥ ౧౧౮ ॥

దత్తాత్రేయః సమాధిస్థోనవనాగస్వరూపవాన్ ।
జన్మమృత్యుజరాహీనో దైత్యభేత్తేతిహాసవిత్ ॥ ౧౧౯ ॥

వర్ణాతీతో వర్తమానః ప్రజ్ఞాదస్తాపితాసురః ।
చణ్డహాసః కరాలాస్యః కల్పాతీతశ్చితాధిపః ॥ ౧౨౦ ॥

సర్గకృత్స్థితికృద్ధర్తా అక్షరస్త్రిగుణప్రియః ।
ద్వాదశాత్మా గుణాతీతస్త్రిగుణస్త్రిజగత్పతిః ॥ ౧౨౧ ॥

జ్వలనో వరుణో విన్ధ్యః శమనో నిరృతిః పృథుః ।
కృశానురేతా దైత్యారిస్తీర్థరూపో కులాచలః ॥ ౧౨౨ ॥

దేశకాలాపరిచ్ఛేద్యో విశ్వగ్రాసవిలాసకృత్ ।
జఠరో విశ్వసంహర్తా విశ్వాదిగణనాయకః ॥ ౧౨౩ ॥

శ్రుతిజ్ఞో బ్రహ్మజిజ్ఞాసురాహారపరిణామకృత్ ।
ఆత్మజ్ఞానపరః స్వాన్తోఽవ్యక్తోఽవ్యక్తవిభాగవాన్ ॥ ౧౨౪ ॥

సమాధిగురురవ్యక్తోభక్తాజ్ఞాననివారణః ।
కృతవర్ణసమాచారః పరివ్రాడధిపో గృహీ ॥ ౧౨౫ ॥

మహాకాలః ఖగపతివర్ణావర్ణవిభాగకృత్ ।
కృతాన్తః కీలితేన్ద్రారిః క్షణకాష్ఠాదిరూపవాన్ ॥ ౧౨౬ ॥

విశ్వజిత్తత్త్వజిజ్ఞాసుర్బ్రాహ్మణో బ్రహ్మచర్యవాన్ ।
సర్వవర్ణాశ్రమపరో వర్ణాశ్రమబహిస్థితిః ॥ ౧౨౭ ॥

దైత్యారిర్బ్రహ్మజిజ్ఞాసుర్వర్ణాశ్రమనిషేవితః ।
బ్రహ్మాణ్డోదరభృత్క్షేత్రం స్వరవర్ణస్వరూపకః ॥ ౧౨౮ ॥

వేదాన్తవచనాతీతో వర్ణాశ్రమపరాయణః ।
దృగ్దృశ్యోభయరూపైకోమేనాపతిసమర్చితః ॥ ౧౨౯ ॥

సత్త్వస్థః సకలద్రష్టా కృతవర్ణాశ్రమస్థితః ।
వర్ణాశ్రమపరిత్రాతా సఖా శూద్రాదివర్ణవాన్ ॥ ౧౩౦ ॥

వసుధోద్ధారకరణః కాలోపాధిః సదాగతిః ।
దైతేయసూదనోతీతస్మృతిజ్ఞో వడవానలః ॥ ౧౩౧ ॥

సముద్రమథనాచార్యో వనస్థోయజ్ఞదైవతమ్ ।
దృష్టాదృష్టక్రియాతీతో హేమాద్రిర్హరిచన్దనః ॥ ౧౩౨ ॥

నిషిద్ధనాస్తికమతిర్యజ్ఞభుక్పారిజాతకః ।
సహస్రభుజహాశాన్తః పాపారిక్షీరసాగరః ॥ ౧౩౩ ॥

రాజాధిరాజసన్తానః కల్పవృక్షస్తనూనపాత్ ।
ధన్వన్తరిర్వేదవక్తా చితాభస్మాఙ్గరాగవాన్ ॥ ౧౩౪ ॥

కాశీశ్వరః శ్రోణిభద్రో బాణాసురవరప్రదః ।
రజస్థః ఖణ్ఢితాధర్మ ఆభిచారనివారణః ॥ ౧౩౫ ॥

మన్దరో యాగఫలదస్తమస్థో దమవాన్శమీ ।
వర్ణాశ్రమాః నన్దపరో దృష్టాదృష్టఫలప్రదః ॥ ౧౩౬ ॥

కపిలస్త్రిగుణానన్దః సహస్రఫణసేవితః ।
కుబేరో హిమవాఞ్ఛత్రం త్రయీధర్మప్రవర్తకః ।
ఆదితేయో యజ్ఞఫలం శక్తిత్రయపరాయణః ।
దుర్వాసాః పితృలోకేశోవీరసింహపురాణవిత్ ॥ ౧౩౮ ॥

అగ్నిమీళేస్ఫురన్మూర్తిః సాన్తర్జ్యోతిః స్వరూపకః ।
సకలోపనిషత్కర్తా ఖాంబరో ఋణమోచకః ॥ ౧౩౯ ॥

తత్త్వజ్యోతిః సహస్రాంశురిషేత్వోర్జలసత్తనుః ।
యోగజ్ఞానమహారాజః సర్వవేదాన్తకారణమ్ ॥ ౧౪౦ ॥

యోగజ్ఞానసదానన్దః అగ్నఆయాహిరూపవాన్ ।
జ్యోతిరిన్ద్రియసంవేద్యః స్వాధిష్ఠానవిజృమ్భకః ॥ ౧౪౧ ॥

అఖణ్డబ్రహ్మఖణ్డశ్రీః శన్నోదేవీస్వరూపవాన్ ।
యోగజ్ఞానమహాబోధో రహస్యం క్షేత్రగోపకః ॥ ౧౪౨ ॥

భ్రూమధ్యవేక్ష్యో గరలీ యోగజ్ఞాన సదాశివః ।
చణ్డాచణ్డబృహద్భానునర్యనస్త్వరితాపతిః ॥ ౧౪౩ ॥

జ్ఞానమహాయోగీ తత్త్వజ్యోతిః సుధారకః ।
ఫణిబద్ధజటాజూటో బిన్దునాదకలాత్మకః ॥ ౧౪౪ ॥

యోగజ్ఞానమహాసేనో లమ్బికోర్మ్యభిషిఞ్చితః ।
అన్తర్జ్యోతిర్మూలదేవోఽనాహతః సుషుమాశ్రయః ॥ ౧౪౫ ॥

భూతాన్తవిద్బ్రహ్మభూతిర్యోగజ్ఞానమహేశ్వరః ।
శుక్లజ్యోతిః స్వరూపః శ్రీయోగజ్ఞానమహార్ణవః ॥ ౧౪౬ ॥

పూర్ణవిజ్ఞానభరితః సత్త్వవిద్యావబోధకః ।
యోగజ్ఞానమహాదేవశ్చన్ద్రికాద్రవసుద్రవః ॥ ౧౪౭ ॥

స్వభావయన్త్రసఞ్చారః సహస్రదలమధ్యగః ॥ ౧౪౮ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ ।
సహస్రనామమల్లారేరిదం దివ్యం ప్రకాశితమ్ ।
లోకానాం కృపయా దేవిప్రీత్యా తవ వరాననే ॥ ౧౪౯ ॥

య ఇదం పఠతే నిత్యం పాఠయేచ్ఛృణుయాదపి ।
భక్తితో వా ప్రసఙ్గాద్వా సకలం భద్రమశ్నుతే ॥ ౧౫౦ ॥

పుస్తకం లిఖితం గేహే పూజితం యత్ర తిష్ఠతి ।
తత్ర సర్వసమృద్ధీనామధిష్ఠానం న సంశయః ॥ ౧౫౧ ॥

సుతార్థీ ధనదారార్థీవిద్యార్థీ వ్యాధినాశకృత్ ।
యశోర్థీ విజయార్థీచ త్రివారం ప్రత్యహం పఠేత్ ॥ ౧౫౨ ॥

మహాపాపోపపాపానాం ప్రాయశ్చిత్తార్థమాదరాత్ ।
ప్రాతస్నాయీ పఠేదేతత్ షణ్మాసాత్ సిద్ధిమాప్నుయాత్ ॥ ౧౫౩ ॥

రహస్యానాం చ పాపానాం పఠనాదేవ నాశనమ్ ।
సర్వారిష్టప్రశమనం దుఃస్వప్నఫలశాన్తిదమ్ ॥ ౧౫౪ ॥

సూతికాబాలసౌఖ్యార్థీ సూతికాయతనే పఠేత్ ।
సుసూతిం లభతే నిత్యం గర్భిణీ శృణుయాదపి ॥ ౧౫౫ ॥

యాచనారీపతద్గర్భాదృఢగర్భాభవేత్ధ్రువమ్ ।
సుతాసుతపరీవారమణ్డితా మోదతే చిరమ్ ॥ ౧౫౬ ॥

ఆయుష్యసన్తతిం నూనం యాభవేన్మృతవత్సకా ।
వన్ధ్యాపి లభతే భీష్టసన్తతిం నాత్ర సంశయః ॥ ౧౫౭ ॥

భర్తుః ప్రియత్వమాప్నోతి సౌభాగ్యం చ సురూపతామ్ ।
నసపత్నీమపిలభేద్వైధవ్యం నాప్నుయాత్క్వచిత్ ॥ ౧౫౮ ॥

లభేత్ప్రీతిముదాసీనా పతిశుశ్రూషణేరతా ।
సర్వాధికం వరం కన్యావిరహం న కదాచన ॥ ౧౫౯ ॥

జాతిస్మరత్వమాప్నోతి పఠనాచ్ఛ్రవణాదపి ।
స్ఖలద్గీః సరలాంవాణీం కవిత్వం కవితాప్రియః ॥ ౧౬౦ ॥

ప్రజ్ఞాతిశయమాప్నోతి పఠతాం గ్రన్థధారణే ।
నిర్విఘ్నం సిద్ధిమాప్నోతి యః పఠేద్బ్రహ్మచర్యవాన్ ॥ ౧౬౧ ॥

సర్వరక్షాకరం శ్రేష్ఠం దుష్టగ్రహనివారణమ్ ।
సర్వోత్పాతప్రశమనం బాలగ్రహవినాశనమ్ ॥ ౧౬౨ ॥

కుష్ఠాపస్మారరోగాదిహరణం పుణ్యవర్ధనమ్ ।
ఆయుర్వృద్ధికరం చైవ పుష్టిదం తోషవర్ధనమ్ ॥ ౧౬౩ ॥

విషమే పథి చోరాదిసఙ్ఘాతే కలహాగమే ।
రిపూణాం సన్నిధానే చ సంయమే న పఠేదిదమ్ ॥ ౧౬౪ ॥

మనః క్షోభవిషాదే చ హర్షోత్కర్షే తథైవచ ।
ఇష్టారమ్భసమాప్తో చ పఠితవ్య ప్రయత్నతః ॥ ౧౬౫ ॥

సముద్రతరణే పోతలఞ్ఘనే గిరిరోహణే ।
కర్షణే గజసింహాద్యైః సావధానే పఠేదిదమ్ ॥ ౧౬౬ ॥

అవర్షణే మహోత్పాతే దురత్యయభవేత్తథా ।
శతవారం పఠేదేతత్సర్వదుష్టోపశాన్తయే ॥ ౧౬౭ ॥

శనివారేర్కవారే చ షష్ఠ్యాం చ నియతః పఠేత్ ।
మల్లారిం పూజయేద్విప్రాన్భోజయేద్భక్తిపూర్వకమ్ ॥ ౧౬౮ ॥

ఉపవాసోథవా నక్తమేకభక్తమయాచితమ్ ।
యథాశక్తి ప్రకుర్వీత జపేత్సమ్పూజయేద్ధునేత్ ॥ ౧౬౯ ॥

అగ్రవృద్ధ్యా పఠేదేతద్ధోమపూజా తథైవ చ ।
భోజయేదగ్రవృద్ధానాంబ్రాహ్మణాశ్చ సువాసినీః ॥ ౧౭౦ ॥

నానాజాతిభవాన్భక్తాన్భోజయేదనివారితమ్ ।
నానాపరిమలైర్ద్గవ్యైః పల్లవైః కుసుమైరపి ॥ ౧౭౧ ॥

దమనోశీరపాక్యాదితత్తత్కాలోద్భవైః శుభైః ।
నైశభాణ్డారచూర్ణేన నానారఞ్జితతన్దులైః ॥ ౧౭౨ ॥

పూజయేన్మ్హాలసాయుక్తం మల్లారిం దేవభూషితమ్ ।
మల్లారిపూజనం హోమః స్వభూషాభక్తపూజనమ్ ॥ ౧౭౩ ॥

ప్రీతిదానోపయాఞ్చాది నైశచూర్ణేన సిద్ధిదమ్ ।
యథాశ్రమం యథాకాలం యథాకులచికీర్షితమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

నైవేద్యం పూజనం హోమం కుర్యాత్సర్వార్థసిద్ధయే ।
శుభం భాజనమాదాయ భక్త్యా భోమణ్డితః స్వయమ్ ॥ ౧౭౫ ॥

యథావర్ణకులాచారం ప్రసాదం యాచయేన్ముహుః ।
మల్లారిక్షేత్రముద్దిశ్య యాత్రాం క్వాపి ప్రకల్పయేత్ ॥ ౧౭౬ ॥

విత్తవ్యయశ్రమో నాత్ర మైరాలస్తేన సిద్ధిదః ।
మార్గశీర్షే విశేషేణ ప్రతిపత్షష్ఠికాన్తరే ॥ ౧౭౭ ॥

పూజాద్యనుష్ఠితం శక్త్యా తదక్షయమసంశయమ్ ।
యద్యత్పూజాదికం భక్త్యా సర్వకాలమనుష్ఠితమ్ ॥ ౧౭౮ ॥

అనన్తఫలదం తత్స్యాన్మార్గశీర్షే సకృత్కృతమ్ ।
ధనధాన్యాదిధేన్వాది దాసదాసీగృహాదికమ్ ॥ ౧౭౯ ॥

మల్లారిప్రీతయే దేయం విశేషాన్మార్గశీర్షకే ।
చమ్పాషష్ఠ్యాం స్కన్దషష్ఠ్యాం తథా సర్వేషు పర్వసు ॥ ౧౮౦ ॥

చైత్రశ్రావణపౌషేషు ప్రీతో మల్లారిరర్చితః ।
యద్యత్ప్రియతమం యస్య లోకస్య సుఖకారణమ్ ॥ ౧౮౧ ॥

విత్తశాఠ్యం పరిత్యజ్య మల్లారిప్రీతయే పఠేత్ ।
ప్రసఙ్గాద్వాపి బాల్యాద్వా కాపట్యాద్దమ్భతోపి వా ॥ ౧౮౨ ॥

యః పఠేచ్ఛ్రుణుయాద్వాపి సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ।
అతివశ్యో భవేద్రాజా లభతే కామినీగణమ్ ॥ ౧౮౩ ॥

యదసాధ్యం భవేల్లోకే తత్సర్వం వశమానయేత్ ।
శస్త్రాణ్యుత్పలసారాణి భవేద్వహ్ని సుశీతలః ॥ ౧౮౪ ॥

మిత్రవద్వైరివర్గః స్యాద్విషం స్యాత్పుష్టివర్ధనమ్ ।
అన్ధోపిలభతే దృష్టిం బధిరోపి శ్రుతీ లభేత్ ॥ ౧౮౫ ॥

మూకోపి సరలాం వాణీం పఠన్వాపాఠయన్నపి ।
ధర్మమర్థం చ కామం చ బహుధా కల్పితం ముదా ॥ ౧౮౬ ॥

పఠన్శృణ్వన్నవాప్నోతి పాఠం యో మతిమానవః ।
ఐహికం సకలం భుక్త్వా శేషే స్వర్గమవాప్నుయాత్ ॥ ౧౮౭ ॥

ముముక్షుర్లభతే మోక్షం పఠన్నిదమనుత్తమమ్ ।
సర్వకర్తుః ఫలం తస్య సర్వతీర్థఫలం తథా ॥ ౧౮౮ ॥

సర్వదానఫలం తస్య మల్లారిర్యేన పూజితః ।
మల్లారిరితి నామైకం పురుషార్థప్రదం ధ్రువమ్ ॥ ౧౮౯ ॥

సహస్రనామవిద్యాయాః కః ఫలం వేత్తితత్త్వతః ।
వేదాస్యాధ్యయనే పుణ్యం యోగాభ్యాసేఽపి యత్ఫలమ్ ॥ ౧౯౦ ॥

సకలం సమవాప్నోతి మల్లారిభజనాత్ప్రియే ।
తవ ప్రీత్యై మయాఖ్యాతం లోకోపకృతకారణాత్ ॥ ౧౯౧ ॥

సహస్రనామమల్లారేః కిమన్యచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛసి ।
గుహ్యాద్గుహ్యం పరం పుణ్యం న దేయం భక్తివర్జితే ॥ ౧౯౨ ॥

ఇతి శ్రీపద్మపురాణే శివోపాఖ్యానే మల్లారిప్రస్తావే శివపార్వతీసంవాదే
శివప్రోక్తం మల్లారిసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।
శ్రీసామ్బసదాశివార్పణమస్తు ॥

॥ శుభంభవతు ॥

మల్హారీ సహస్త్రనామస్తోత్రమ్

Also Read 1000 Names of Shri Mallari:

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top