Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Mallari Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਮਲ੍ਲਾਰਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਥਿਤਂ ਕੈਲਾਸਨਿਲਯੇ ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼ਂ ਲੋਕਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਉਵਾਚ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਗੌਰੀ ਜਗਦ੍ਧਿਤਚਿਕੀਰ੍ਸ਼ਯਾ ॥ ੧ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੁਵਾਚ ।
ਦੇਵਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਭਕ੍ਤਾਨਨ੍ਦਵਿਵਰ੍ਧਨ ।
ਪਚ੍ਛਾਮਿ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਚੈਕਂ ਦੁਃਖਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਕਥਯਸ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋਸਿ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਦਾਨਂ ਤਪੋ ਵਾਪਿ ਸਦ੍ਯਃ ਕਾਮਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰ ਉਵਾਚ ।
ਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡੋ ਭੈਰਵੋ ਦੇਵੋ ਮਲ੍ਲਾਰਿਰਹਮੇਵ ਹਿ ।
ਤਸ੍ਯ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੇ ਵਦਾਮਿ ਸ਼ਣੁ ਭਕ੍ਤਿਤਃ ॥ ੪ ॥

ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ।
ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਾਦਿ ਫਲਦਂ ਅਪਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦਂ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰੋਸ੍ਯ ऋਸ਼ਿਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਃ ਛਨ੍ਦੋऽਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ।
ਮਲ੍ਲਾਰਿਰ੍ਮ੍ਹਾਲਸਾਯੁਕ੍ਤੋ ਦੇਵਸ੍ਤ੍ਰਤ੍ਰ ਸਮੀਰਿਤਃ ॥ ੬ ॥

ਸਰ੍ਵਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਾਰਾ ਮਲ੍ਲਾਰਿਪ੍ਰੀਤਯੇ ਤਥਾ ।
ਸਮਸ੍ਤਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਸ੍ਯ ਸਿਦ੍ਧਯੇ ਵਿਨਿਯੋਜਿਤਃ ॥ ੭ ॥

ਮਲ੍ਲਾਰਿਰ੍ਮ੍ਹਾਲਸਾਨਾਥੋ ਮੇਘਨਾਥੋ ਮਹੀਪਤਿਃ ।
ਮੈਰਾਲਃ ਖਡ੍ਗਰਾਜਸ਼੍ਚੇਤ੍ਯਮੀਭਿਰ੍ਨਾਮਮਨ੍ਤ੍ਰਕੈਃ ॥ ੮ ॥

ਏਤੈਰ੍ਨਮੋਨ੍ਤੈਰੋਮਾਦ੍ਯੈ ਕਰਯੋਸ਼੍ਚ ਹਦਾਦਿਸ਼ੁ ।
ਨ੍ਯਾਸਸ਼ਟ੍ਕਂ ਪੁਰਾ ਕਤ੍ਵਾ ਨਾਮਾਵਲਿਂ ਪਠੇਤ ॥ ੯ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਲ੍ਲਾਰਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਈਸ਼੍ਵਰ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਮ੍ਹਾਲਸਾਯੁਕ੍ਤ ਮਲ੍ਲਾਰਿਰ੍ਦੇਵਤਾ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਮਲ੍ਲਾਰਿਪ੍ਰੀਤਯੇ
ਸਕਲਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ॐ ਹ੍ਰਂ ਹ੍ਰਾਂਮ੍ਰਿਯਮਾਣਾਨਨ੍ਦਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੇਨਮ ਇਤਿ ।
ਅਥਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਮਲ੍ਲਾਰਯੇ ਨਮਃ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਮ੍ਹਾਲਸਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਮੇਘਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਮਹੀਪਤਯੇ ਨਮਃ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਮੈਰਾਲਾਯਨਮਃ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਖਡ੍ਗਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਲ੍ਹਾਰਯੇ ਨਮਃ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮ੍ਹਾਲਸਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਮੇਘਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਮਹੀਪਤਯੇ ਨਮਃ ਕਵਵਾਯ ਹੁਂ ।
ॐ ਮੈਰਾਲਾਯ ਨਮਃ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਖਡ੍ਗਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਯੇਨ੍ਮਲ੍ਲਾਰਿਦੇਵਂ ਕਨਕਗਿਰੀਨਿਭਂ ਮ੍ਹਾਲਸਾਭੂਸ਼ਿਤਾਙ੍ਕਂ
ਸ਼੍ਵੇਤਾਸ਼੍ਵਂ ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਂ ਵਿਬੁਧਬੁਧਗਣੈਃ ਸੇਵ੍ਯਮਾਨਂ ਕਤਾਰ੍ਥੈਃ ।
ਯੁਕ੍ਤਾਘ੍ਰਿਂ ਦੈਤ੍ਯਮੂਰ੍ਘ੍ਨੀਡਮਰੁਵਿਲਸਿਤਂ ਨੈਸ਼ਚੂਰ੍ਣਾਭਿਰਾਮਂ
ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਕ੍ਤੇਸ਼ੁਤੁਸ਼੍ਟਂ ਸ਼੍ਵਗਣਪਰਿਵਤਂ ਵੀਰਮੋਙ੍ਕਾਰਗਮ੍ਯਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੂਂ ਤ੍ਕ੍ਰੂਂ ਸ੍ਤ੍ਰੂਂ ਹ੍ਰੂਂ ਹ੍ਰਾਂ ਮ੍ਰਿਯਮਾਣਾਨਨ੍ਦਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ਇਤਿ ਅਲੋਭਃ ਉਚ੍ਚਾਰ੍ਯ ।
ਅਥਨਾਮਾਵਲੀਜਪਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਣਵੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਉਦ੍ਗੀਥ ॐਕਾਰਾਰ੍ਥੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਮਣਿਮਲ੍ਲਮਹਾਦੈਤ੍ਯਸਂਹਰ੍ਤਾ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧ ॥

ਦੇਵਾਧਿਦੇਵ ॐਕਾਰਃ ਸਨ੍ਤਪ੍ਤਾਮਰਤਾਪਹਾ ।
ਗਣਕੋਟਿਯੁਤਃ ਕਾਨ੍ਤੋ ਭਕ੍ਤਰ੍ਚਿਤਾਮਣਿਃ ਪ੍ਰਭੁ ॥ ੨ ॥

ਪ੍ਰੀਤਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਥਿਤਃ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰ੍ਜਿਤਃ ਸਤ੍ਯਸੇਵਕਃ ।
ਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡਭੈਰਵੋ ਦੇਵੋ ਗਙ੍ਗਾਹ੍ਮਾਲਸਿਕਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩ ॥

ਗੁਣਗ੍ਰਾਮਾਨ੍ਵਿਤਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਜਯਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਮਥਾਗ੍ਰਣੀਃ ।
ਦੀਨਾਨਾਥਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਰਜਰਾਮਰਃ ॥ ੪ ॥

ਅਖਣ੍ਡਿਤਪ੍ਰੀਤਮਨਾ ਮਲ੍ਲਹਾ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਗਰਃ ।
ਆਨਨ੍ਦਰੂਪਪਰਮਪਰਮਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਕਦ੍ਗੁਰੁਃ ॥ ੫ ॥

ਅਜਿਤੋਵਿਸ਼੍ਵਸਞ੍ਜੇਤਾ ਸਮਰਾਙ੍ਗਣਦੁਰ੍ਜਯਃ ।
ਖਣ੍ਡਿਤਾਖਿਲਾਵਿਘ੍ਨੌਘਃ ਪਰਮਾਰ੍ਥਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ॥ ੬ ॥

ਅਮੋਘਵਿਦ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਦੈਵਤਮ੍ ।
ਅਨਙ੍ਗਵਿਜਯੀ ਜ੍ਯਾਯਾਨ੍ ਜਨਤ੍ਰਾਤਾ ਭਯਾਪਹਾ ॥ ੭ ॥

ਮਹਾਹਿਵਲਯੋ ਧਾਤਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡ੍ਕੁਣ੍ਡਲਃ ।
ਹਰੋ ਡਮਰੁਡਾਙ੍ਕਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਖਡ੍ਗਪਾਤ੍ਰਵਾਨ੍ ॥ ੮ ॥

ਮਣਿਯੁਦ੍ਧਮਹਾ ਹਸ਼੍ਟੋਮੁਣ੍ਡਮਾਲਾਵਿਰਾਜਿਤਃ ।
ਖਣ੍ਡੇਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਮੁਕੁਟਮਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੯ ॥

ਵਸਨ੍ਤਕੇਲਿਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ਃ ਸ਼ਿਖਿਪਿਚ੍ਛਸ਼ਿਖਾਮਣਿਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਮ੍ਹਾਲਸਿਕਾਙ੍ਕਸ਼੍ਚ ਗਙ੍ਗਾਮ੍ਹਾਲਸਿਕਾਪਤਿਃ ॥ ੧੦ ॥

ਤੁਰਙ੍ਗਮਸਮਾਰੂਢੋ ਲਿਙ੍ਗਦ੍ਵਯਕਤਾਕਤਿਃ ।
ऋਸ਼ਿਦੇਵਗਣਾਕੀਰ੍ਣਃ ਪਿਸ਼ਾਚਬਲਿਪਾਲਕਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਸਮਪ੍ਰਭਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਸਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸੁਖਾਰ੍ਣਵਃ ॥ ੧੨ ॥

ਮਹਾਬਲੋਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯੋਦਕ੍ਸ਼ਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਵਰਦੋਵੀਤਰਾਗਸ਼੍ਚਕਲਿਪ੍ਰਮਥਨਃ ਸ੍ਵਰਾਟ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਦੁਸ਼੍ਟਹਾਦਾਨਵਾਰਾਤਿਰੁਤ੍ਕਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯਕਃ ।
ਭਵਃ ਕਪਾਲੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾਧਰ੍ਮਪੁਤ੍ਰਰ੍ਸ਼ਿਭੀਤਿਹਾ ॥ ੧੪ ॥

ਰੁਦ੍ਰੋ ਵਿਵਿਜ੍ਞਃ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਃ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਸੁਧੈਕਭੂਃ ।
ਪ੍ਰਜਾਪਾਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ॥ ੧੫ ॥

ਖਡ੍ਗਰਾਜਃ ਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਰ੍ਮਲ੍ਲਸੈਨ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਅਦ੍ਵੈਤਃ ਪਾਵਨਃ ਪਾਤਾ ਪਰਾਰ੍ਥੈਕਪ੍ਰਯੋਜਨਮ੍ ॥ ੧੬ ॥

ਜ੍ਞਾਨਸਾਧ੍ਯੋਮਲ੍ਲਹਰਃ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਥਮਣਿਕਾਸੁਰਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਧਾ ਭਜਨਪ੍ਰੀਤੋ ਭਰ੍ਗੋਮਨ੍ਮਯਚੇਤਨਃ ॥ ੧੭ ॥

ਮਹੀਮਯਮਹਾਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹੀਮਲਯਸਤ੍ਤਨੁਃ ।
ਉਲ੍ਲੋਲਖਡ੍ਗੋ ਮਣਿਹਾ ਮਣਿਦੈਤ੍ਯਕਤਸ੍ਤੁਤਿਃ ॥ ੧੮ ॥

ਸਪ੍ਤਕੋਟਿਗਣਾਧੀਸ਼ੋ ਮੇਘਨਾਥੋ ਮਹੀਪਤਿਃ ।
ਮਹੀਤਨੁਃ ਖਡ੍ਗਰਾਜੋ ਮਲ੍ਲਸ੍ਤੋਤ੍ਰਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੯ ॥

ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦੁਰ੍ਜਯਃ ਸੇਵ੍ਯਃ ਕਲਾਵਾਨ੍ਵਿਸ਼੍ਵਰਞ੍ਜਕਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣੋਦ੍ਭੁਤਾਕਾਰਃ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯੋ ਮਨੋਜਵਃ ॥ ੨੦ ॥

ਦੇਵਕਤ੍ਯਕਰਃਪੂਰ੍ਣੋਮਣਿਸ੍ਤੋਤ੍ਰਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤੋ ਰਾਜਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰੋਭੂਤਨਾਯਕਃ ॥ ੨੧ ॥

ਸ਼ੀਤਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤ ਈਸ਼ਾਨਃ ਪਵਿਤ੍ਰਃ ਪੁਣ੍ਯਪੂਰੁਸ਼ਃ ।
ਅਗ੍ਨਿਪੁਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਦਃ ਪੂਜ੍ਯੋ ਦੀਪ੍ਯਮਾਨਸੁਧਾਕਰਃ ॥ ੨੨ ॥

ਭਾਵੀ ਸੁਮਙ੍ਗਲਃ ਸ਼੍ਰੇਯਾਨ੍ਪੁਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਯਮੋ ਮਨੁਃ ।
ਜਗਤ੍ਕ੍ਸ਼ਤਿਹਰੋ ਹਾਰਸ਼ਰਣਾਗਤਭੀਤਿਹਾ ॥ ੨੩ ॥

ਮਲ੍ਲਦ੍ਵੇਸ਼੍ਟਾ ਮਣਿਦੇਸ਼੍ਟਾ ਖਣ੍ਡਰਾਡ੍ ਮ੍ਹਾਲਸਾਪਤਿਃ ।
ਆਧਿਹਾ ਵ੍ਯਾਧਿਹਾ ਵ੍ਯਾਲੀ ਵਾਯੁਃ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੪ ॥

ਸਦਾਤੁਸ਼੍ਟੋ ਨਿਧੀਸ਼ਾਗ੍ਰ੍ਯਃ ਸੁਧਨਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਿਤਪ੍ਰਦਃ ।
ਈਸ਼ਾਨਃ ਸੁਜਯੋ ਜਯ੍ਯੋਭਜਤ੍ਕਾਮਪ੍ਰਦਃ ਪਰਃ ॥ ੨੫ ॥

ਅਨਰ੍ਘ੍ਯਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰਾਰ੍ਤਿਘ੍ਨੋ ਮੈਰਾਲਃ ਸੁਰਪਾਲਕਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਪ੍ਰਿਯੋ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਖਡ੍ਗਰਾਣ੍ਣਯਕੋਵਿਦਃ ॥ ੨੬ ॥

ਅਗਣ੍ਯੋਵਰਦੋ ਵੇਧਾ ਜਗਨ੍ਨਾਥਃ ਸੁਰਾਗ੍ਰਣੀਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਧਰੋऽਦ੍ਭੁਤਾਕਾਰਃ ਕਾਮਹਾ ਕਾਮਦੋਮਤਮ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਃ ਕਾਮਦਮਨੋ ਮਣਿਮਲ੍ਲਦਯਾਰ੍ਦ੍ਰਹਤ੍ ।
ਮਲ੍ਲਦੁਰ੍ਮਤਿਨਾਸ਼ਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰ੍ਮਲ੍ਲਾਸੁਰਕਤ ਸ੍ਤੁਤਿਃ ॥ ੨੮ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਿਰ੍ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਨੀਤੋਮੁਨਿਵਰ੍ਣਿਤਃ ।
ਉਦ੍ਵੇਗਹਾ ਹਰਿਰ੍ਭੀਮੋ ਦੇਵਰਾਜੋ ਬੁਧੋऽਪਰਃ ॥ ੨੯ ॥

ਸੁਸ਼ੀਲਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਸੁਧੀਰੋऽਧਿਕਭੂਤਿਮਾਨ੍ ।
ਅਨ੍ਧਕਾਰਿਰ੍ਮਹਾਦੇਵਃ ਸਾਧੁਪਾਲੋ ਯਸ਼ਸ੍ਕਰਃ ॥ ੩੦ ॥

ਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਃ ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦੋ ਧਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠੋ ਰੁਦ੍ਰ ਆਤ੍ਮਭੂਃ ।
ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਭਰ੍ਤਾ ਨਿਯਨ੍ਤਾ ਸਚ੍ਚਰਿਤ੍ਰਕਤ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਅਨਨ੍ਤਕੋਸ਼ਃ ਸਦ੍ਵੇਸ਼ਃ ਸੁਦੇਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਤੋ ਜਯੀ ।
ਭੂਰਿਭਾਗ੍ਯੋ ਜ੍ਞਾਨਦੀਪੋ ਮਣਿਪ੍ਰੋਤਾਸਨੋ ਧ੍ਰੁਵਃ ॥ ੩੨ ॥

ਅਖਣ੍ਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀਃ ਪ੍ਰੀਤਾਤ੍ਮਾ ਮਹਾਮਹਾਤ੍ਮ੍ਯਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਨਿਰਨ੍ਤਰਸੁਖੀਜੇਤਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਦਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੩੩ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ਯਃ ਸੁਗ੍ਰਹਃ ਕਾਮਃ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਭਕ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਪ੍ਰਿਯੋਜ੍ਯਾਯਾਨਨਨ੍ਤੋऽਨਨ੍ਤਸੌਖ੍ਯਦਃ ॥ ੩੪ ॥

ਅਪਾਰੋ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ਨਾਦਿਰ੍ਨਿਤ੍ਯਾਤ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਯਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਮਹਾਦੋਸ਼ਹਰੋ ਗੌਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕਃ ॥ ੩੫ ॥

ਮ੍ਹਾਲਸੇਸ਼ੋ ਮਹਾਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕਰ੍ਮਪਾਸ਼ਹਰੋ ਭਵਃ ।
ਨੀਲਕਣ੍ਠੋ ਮਡੋ ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਉਦਾਰਧੀਃ ॥ ੩੬ ॥

ਕਪਰ੍ਦੀ ਕਾਸ਼ਿਕਾਵਾਸਃ ਕੈਲਾਸਨਿਲਯੋऽਮਹਾਨ੍ ।
ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਾਃ ਸ਼ੂਲਧਰੋ ਗਿਰਿਜੇਸ਼ੋ ਜਟਾਧਰਃ ॥ ੩੭ ॥

ਵੀਰਭਦ੍ਰੋ ਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਃ ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਆਜਾਨੁਬਾਹੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਃ ਸਮਸ੍ਤਭਯਭਞ੍ਜਕਃ ॥ ੩੮ ॥

ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਕਤਾਰ੍ਥਃ ਕਲ੍ਪੇਸ਼ਃ ਸ੍ਤਵਨੀਯਮਹੋਦਯਃ ।
ਸ੍ਮਤਮਾਤ੍ਰਾਖਿਲਾਭਿਜ੍ਞੋ ਵਨ੍ਦਨੀਯੋ ਮਨੋਰਮਃ ॥ ੩੯ ॥

ਅਕਾਲਮਤ੍ਯੁਹਰਣੋ ਭਵਪਾਪਹਰੋ ਮਦੁਃ ।
ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰੋ ਮੁਨਿਹਦ੍ਵਾਸਃ ਪ੍ਰਣਤਾਖਿਲਦੁਃਖਹਾ ॥ ੪੦ ॥

ਉਦਾਰਚਰਿਤੋ ਧ੍ਯੇਯਃ ਕਾਲਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਕਃ ।
ਨਗ੍ਨਃ ਪਿਸ਼ਾਚਵੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਭੂਤਨਿਵਾਸਕਤ੍ ॥ ੪੧ ॥

ਮਨ੍ਦਰਾਦ੍ਰਿਕਤਾਵਾਸਾਃ ਕਲਿਪ੍ਰਮਥਨੋ ਵਿਰਾਟ੍ ।
ਪਿਨਾਕੀ ਮਾਨਸੋਤ੍ਸਾਹੀ ਸੁਮੁਖੋ ਮਖਰਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੪੨ ॥ var ਸੁਖਰਕ੍ਸ਼ਿਤਃ

ਦੇਵਮੁਖ੍ਯਃਸ਼ਮ੍ਭੁਰਾਦ੍ਯਃ ਖਲਹਾ ਖ੍ਯਾਤਿਮਾਨ੍ ਕਵਿਃ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਗੌਰਃ ਕਤਧੀਃ ਕਾਰ੍ਯਕਰ੍ਤਾ ਕਤਾਧ੍ਵਰਃ ॥ ੪੩ ॥

ਤੁਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਦਸ੍ਤਮੋਹਨ੍ਤਾ ਨਾਦਲੁਬ੍ਧਃ ਸ੍ਵਯਂ ਵਿਭੁਃ । var ਪੁਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਦ
ਸਿਂਹਨਾਥੋ ਯੋਗਨਾਥੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋਦ੍ਧਾਰੋ ਗੁਹਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੪ ॥

ਭ੍ਰਮਹਾ ਭਗਵਾਨ੍ਭਵ੍ਯਃ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਧਕ੍ ਕ੍ਸ਼ਾਲਿਤਾਸ਼ੁਭਃ ।
ਅਸ਼੍ਵਾਰੂਢੋ ਵਸ਼ਸ੍ਕਨ੍ਧੋ ਧਤਿਮਾਨ੍ ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜਃ ॥ ੪੫ ॥

ਅਵਧੂਤਸਦਾਚਾਰਃ ਸਦਾਤੁਸ਼੍ਟਃ ਸਦਾਮੁਨਿਃ ।
ਵਦਾਨ੍ਯੋ ਮ੍ਹਾਲਸਾਨਾਥਃ ਖਣ੍ਡੇਸ਼ਃ ਸ਼ਮਵਾਨ੍ਪਤਿਃ ॥ ੪੬ ॥

ਅਲੇਖਨੀਯਃ ਸਂਸਾਰੀ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯਭਿਪੂਜਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਨਿਪੁਣਃ ਸਰ੍ਵਮਾਯਾਨ੍ਵਿਤੋ ਰਥੀ ॥ ੪੭ ॥

ਹਰਿਚਨ੍ਦਨਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗਃ ਕਸ੍ਤੂਰੀਸ਼ੋਭਿਤਸ੍ਤਨੁਃ ।
ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਗਰੁਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗਃ ਸਿਨ੍ਦੂਰਾਙ੍ਕਿਤਸਤ੍ਤਨੁਃ ॥ ੪੮ ॥

ਅਮੋਘਵਰਦਃ ਸ਼ੇਸ਼ਃ ਸ਼ਿਵਨਾਮਾ ਜਗਦ੍ਧਿਤਃ ।
ਭਸ੍ਮਾਙ੍ਗਰਾਗਃ ਸੁਕਤੀ ਸਰ੍ਪਰਾਜੋਤ੍ਤਰੀਯਵਾਨ੍ ॥ ੪੯ ॥

ਬੀਜਾਕ੍ਸ਼ਰਂਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜੋ ਮਤ੍ਯੁਦਸ਼੍ਟਿਨਿਵਾਰਣਃ ।
ਪ੍ਰਿਯਂਵਦੋ ਮਹਾਰਾਵੋ ਯੁਵਾ ਵਉਦ੍ਧੋऽਤਿਬਾਲਕਃ ॥ ੫੦ ॥

ਨਰਨਾਥੋ ਮਹਾਪ੍ਰਾਜ੍ਞੋ ਜਯਵਾਨ੍ਸੁਰਪੁਙ੍ਗਵਃ ।
ਧਨਰਾਟ੍ਕ੍ਸ਼ੋਭਹਦ੍ਦਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਸੈਨ੍ਯੋ ਹੇਮਮਾਲਕਃ ॥ ੫੧ ॥

ਆਤ੍ਮਾਰਾਮੋ ਵਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤਾ ਨਰੋ ਨਾਰਾਯਣਃਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਣਸ੍ਥੋ ਜਯਸਨ੍ਨਾਦੋ ਵ੍ਯੋਮਸ੍ਥੋ ਮੇਘਵਾਨ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੫੨ ॥

ਸੁਸ਼੍ਰਾਵ੍ਯਸ਼ਬ੍ਦਃ ਸਤ੍ਸੇਵ੍ਯਸ੍ਤੀਰ੍ਥਵਾਸੀ ਸੁਪੁਣ੍ਯਦਃ ।
ਭੈਰਵੋ ਗਗਨਾਕਾਰਃ ਸਾਰਮੇਯਸਮਾਕੁਲਃ ॥ ੫੩ ॥

ਮਾਯਾਰ੍ਣਵਮਹਾਧੈਰ੍ਯੋ ਦਸ਼ਹਸ੍ਤੋਦ੍ਭੁਤਙ੍ਕਰਃ ॥ ੫੪ ॥

ਗੁਰ੍ਵਰ੍ਥਦਃ ਸਤਾਂ ਨਾਥੋ ਦਸ਼ਵਕ੍ਤ੍ਰਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਤ੍ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਾਸਃ ਸਦ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰੋਭੂਰਿਦੋ ਭਯਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੫੫ ॥

ਕਲ੍ਪਨੀਹਰਿਤੋ ਕਲ੍ਪਃ ਸਜ੍ਜੀਕਤਧਨੁਰ੍ਧਰਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਰ੍ਣਵਮਹਾਕ੍ਰੀਡਃ ਸਦਾਸਾਗਰਸਦ੍ਗਤਿਃ ॥ ੫੬ ॥

ਸਦਾਲੋਕਃ ਸਦਾਵਾਸਃ ਸਦਾਪਾਤਾਲਵਾਸਕਤ੍ ।
ਪ੍ਰਲਯਾਗ੍ਨਿ ਜਟੋਤ੍ਯੁਗ੍ਰਃ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫੭ ॥

ਉਦਯਾਚਲਸਰ੍ਦ੍ਵੀਪਃ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਸ਼ਿਖਾਮਣਿਃ ।
ਮਹੋਤ੍ਸਵਃ ਸੁਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਃ ਸਮਾਲੋਕ੍ਯਃ ਸੁਸ਼ਾਨ੍ਤਧੀਃ ॥ ੫੮ ॥

ਮੇਰੁਵਾਸਃ ਸੁਗਨ੍ਧਾਢ੍ਯਃ ਸ਼ੀਘ੍ਰਲਾਭਪ੍ਰਦੋऽਵ੍ਯਯਃ ।
ਅਨਿਵਾਰ੍ਯਃ ਸੁਧੈਰ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਸਦਾਰ੍ਥਿਤਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੫੯ ॥

ਗੁਣਸਿਨ੍ਧੁਃ ਸਿਂਹਨਾਦੋ ਮੇਘਗਰ੍ਜਿਤਸ਼ਬ੍ਦਵਾਨ੍ ।
ਭਾਣ੍ਡਾਰਸੁਨ੍ਦਰਤਨੁਰ੍ਹਰਿਦ੍ਰਾਚੂਰ੍ਣ ਮਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੬੦ ॥

ਗਦਾਧਰਕਤਪ੍ਰੈਸ਼ੋ ਰਜਨੀਚੂਰ੍ਣਰਞ੍ਜਿਤਃ ।
ਘਤਮਾਰੀ ਸਮੁਤ੍ਥਾਨਂ ਕਤਪ੍ਰੇਮਪੁਰਸ੍ਥਿਤਿਃ ॥ ੬੧ ॥

ਬਹੁਰਤ੍ਨਾਙ੍ਕਿਤੋ ਭਕ੍ਤਃ ਕੋਟਿਲਾਭਪ੍ਰਦੋऽਨਘਃ ।
ਮਲ੍ਲਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰਹਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਸਦਾਦ੍ਵੀਪਪੁਰਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੬੨ ॥

ਮਣਿਕਾਸੁਰਵਿਦ੍ਵੇਸ਼੍ਟਾ ਨਾਨਾਸ੍ਥਾਨਾਵਤਾਰਕਤ੍ ।
ਮਲ੍ਲਮਸ੍ਤਕਦਤ੍ਤਾਂਘ੍ਰਿਰ੍ਮਲ੍ਲਨਾਮਾਦਿਨਾਮਵਾਨ੍ ॥ ੬੩ ॥

ਸਤੁਰਙ੍ਗਮਣਿਪ੍ਰੌਢਰੂਪਸਨ੍ਨਿਧਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਧਰ੍ਮਵਾਨ੍ ਹਰ੍ਸ਼ਵਾਨ੍ਵਾਗ੍ਮੀ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ੍ਮਦਰੂਪਵਾਨ੍ ॥ ੬੪ ॥

ਦਮ੍ਭਰੂਪੀ ਵੀਰ੍ਯਰੂਪੀ ਧਰ੍ਮਰੂਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ।
ਅਹਙ੍ਕਾਰੀ ਸਤ੍ਤ੍ਵਰੂਪੀ ਸ਼ੌਰ੍ਯਰੂਪੀ ਰਣੋਤ੍ਕਟਃ ॥ ੬੫ ॥

ਆਤ੍ਮਰੂਪੀ ਜ੍ਞਾਨਰੂਪੀ ਸਕਲਾਗਮਕਚ੍ਛਿਵਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਰੂਪੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰੂਪੀ ਕਰੁਣਾਮੂਰ੍ਤਿਰਾਤ੍ਮਧੀਃ ॥ ੬੬ ॥

ਮਲ੍ਲਜਨ੍ਯਪਰਿਤੋਸ਼ੋ ਮਣਿਦੈਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਮਣਿਕਾਸੁਰਮੂਰ੍ਦ੍ਧਾਂਘ੍ਰਿਰ੍ਮਣਿਦੈਤ੍ਯਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੬੭ ॥

ਮਲ੍ਲਸ੍ਤੁਤਿਮਹਾਹਰ੍ਸ਼ੋ ਮਲ੍ਲਾਖ੍ਯਾਪੂਰ੍ਵਨਾਮਭਾਕ੍ ।
ਧਤਮਾਰੀ ਭਵਕ੍ਰੋਧੋ ਮਣਿਮਲ੍ਲਹਿਤੇਰਤਃ ॥ ੬੮ ॥

ਕਪਾਲਮਾਲਿਤੋਰਸ੍ਕੋ ਮਣਿਦੈਤ੍ਯਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਪਾਲਮਾਲੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਮਾਣਿਦੈਤ੍ਯਸ਼ਿਰੋਙ੍ਘ੍ਰਿਦਃ ॥ ੬੯ ॥

ਧਤਮਾਰੀ ਭਵਕ੍ਤ੍ਰੇਭੋ ਮਣਿਦੈਤ੍ਯਹਿਤੇਰਤਃ ।
ਮਣਿਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰਹਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਮਲ੍ਲਾਸੁਰਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੭੦ ॥

ਮਣਿਚੂਲਾਦ੍ਰਿਨਿਲਯੋ ਮੈਰਾਲਪ੍ਰਕਰਸ੍ਤ੍ਰਿਗਃ ।
ਮਲ੍ਲਦੇਹਸ਼ਿਰਃ ਪਾਦਤਲ ਏਕਾਦਸ਼ਾਕਤਿਃ ॥ ੭੧ ॥

ਮਣਿਮਲ੍ਲਮਹਾਗਰ੍ਵਹਰਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਮ੍ਹਾਲਸਿਕਾਦੇਵੋ ਮਲ੍ਲਦੇਹ ਸ਼ਿਰੋਨ੍ਤਕਃ ॥ ੭੨ ॥

ਮਣਿਮਲ੍ਲਵਧੋਦ੍ਰਿਕ੍ਤੋ ਧਰ੍ਮਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਮਣਿਕਾਸੁਰਸਂਹਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਦੈਤ੍ਯਨਿਯੋਜਕਃ ॥ ੭੩ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ਰੋਮਾਤਕਾਰੂਪਃ ਪਿਸ਼ਾਚਗੁਣਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਨਵਕੋਟੀਸ਼ਃ ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਮਾਤਕਾਪਤਿਃ ॥ ੭੪ ॥

ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਾਤਕਾਚਾਰ੍ਯਃ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਯੋਗਾਸ਼੍ਟਭੈਰਵਃ ।
ਮਣਿਮਲ੍ਲਸਮੁਦ੍ਭੂਤਵਿਸ਼੍ਵਪੀਡਾਨਿਵਾਰਣਃ ॥ ੭੫ ॥

ਹੁਂਫਡ੍ਵੌਸ਼ਟ੍ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰੋ ਯੋਗਿਨੀਚਕ੍ਰਪਾਲਕਃ ।
ਤ੍ਰਯੀਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸੁਰਾਰਾਮਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣੋ ਮਾਤਕਾਮਯਃ ॥ ੭੬ ॥

ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵੈਸ਼੍ਣਵਾਰ੍ਚ੍ਯੋ ਗੁਣਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਖਡ੍ਗੋਦ੍ਯਤਤਨੁਃ ਸੋਹਂਹਂਸਰੂਪਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਃ ॥ ੭੭ ॥ ਆਪ੍ਤਾਯਤ੍ਤਤਨੁ

ਪਦ੍ਮੋਦ੍ਭਵੋ ਮਾਤਕਾਰ੍ਥੋ ਯੋਗਿਨੀਚਕ੍ਰਪਾਲਕਃ ।
ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਹੀਨੋ ਯੋਗਿਨੀਚਕ੍ਰਨਾਮਕਃ ॥ ੭੮ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਆਗਮਾਚਾਰ੍ਯੋ ਯੋਗਿਨੀਚਕ੍ਰਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਸਰ੍ਗਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਕਚ੍ਛ੍ਰੀਦਏਕਾਦਸ਼ਸ਼ਰੀਰਵਾਨ੍ ॥ ੭੯ ॥

ਆਹਾਰਵਾਨ੍ ਹਰਿਰ੍ਧਾਤਾ ਸ਼ਿਵਲਿਙ੍ਗਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੁਃ ਪਾਸ਼ੁਪਤਾਰ੍ਚ੍ਯਾਂਘ੍ਰਿਰ੍ਹੁਤਭੁਗ੍ਯਜ੍ਞਪੂਰੁਸ਼ਃ ॥ ੮੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵੋ ਗੀਤਜ੍ਞੋ ਯੋਗਮਾਯਾਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਣੋ ਢੁਣ੍ਡੀ ਗਙ੍ਗਾਮੌਲਿ ਪੁਰਾਣਕਤ੍ ॥ ੮੧ ॥

ਵ੍ਯਾਪੀ ਵਿਰੋਧਹਰਣੋ ਭਾਰਹਾਰੀ ਨਰੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਵਰ੍ਣਿਤੋ ਹਾਸਃ ਸੁਰਸਙ੍ਘਮਨੋਹਰਃ ॥ ੮੨ ॥

ਵਿਸ਼ਾਮ੍ਪਤਿਰ੍ਦਿਸ਼ਾਨ੍ਨਾਥੋ ਵਾਯੁਵੇਗੋ ਗਵਾਮ੍ਪਤਿਃ ।
ਅਰੂਪੀ ਪਥਿਵੀਰੂਪਸ੍ਤੇਜੋਰੂਪੋऽਨਿਲੋ ਨਰਃ ॥ ੮੩ ॥

ਆਕਾਸ਼ਰੂਪੀ ਨਾਦਜ੍ਞੋ ਰਾਗਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਗਃ ਖਗਃ ।
ਅਗਾਧੋ ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞ ਏਕਰਾਟ੍ ਨਿਰ੍ਮਲੋਵਿਭੁਃ ॥ ੮੪ ॥

ਧੂਤਪਾਪੋ ਗੀਰ੍ਣਵਿਸ਼ੋ ਜਗਦ੍ਯੋਨਿਰ੍ਨਿਧਾਨਵਾਨ੍ ।
ਜਗਤ੍ਪਿਤਾ ਜਗਦ੍ਬਨ੍ਧੁਰ੍ਜਗਦ੍ਧਾਤਾ ਜਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੮੫ ॥

ਅਗਾਧੋ ਬੋਧਵਾਨ੍ਬੋਦ੍ਧਾ ਕਾਮਧੇਨੁਰ੍ਹਤਾਸੁਰਃ ।
ਅਣੁਰ੍ਮਹਾਨ੍ਕਸ਼ਸ੍ਥੂਲੋ ਵਸ਼ੀ ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ਧਤਾਧ੍ਵਰਃ ॥ ੮੬ ॥

ਅਬੋਧਬੋਧਕਦ੍ਵਿਤ੍ਤਦਯਾਕਜ੍ਜੀਵਸਂਜ੍ਞਿਤਃ ।
ਆਦਿਤੇਯੋ ਭਕ੍ਤਿਪਰੋ ਭਕ੍ਤਾਧੀਨੋऽਦ੍ਵਯਾਦ੍ਵਯਃ ॥ ੮੭ ॥

ਭਕ੍ਤਾਪਰਾਧਸ਼ਮਨੋ ਦ੍ਵਯਾਦ੍ਵਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸਸ੍ਯਂ ਵਿਰਾਟਃ ਸ਼ਰਣਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯਂ ਗਣਰਾਡ੍ਗਣਃ ॥ ੮੮ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਭਾਵਜ੍ਞੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਇਤਿ ਦੋਸ਼ਹਰਃ ਸ਼੍ਰੇਯਾਨ੍ ਭਕ੍ਤਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਃ ਸ਼ੁਭਃ ॥ ੮੯ ॥

ਉਝ੍ਝਿਤਾਮਙ੍ਗਲੋ ਧਰ੍ਮ੍ਯੋ ਮਙ੍ਗਲਾਯਤਨਂ ਕਵਿਃ ।
ਅਨਰ੍ਥਜ੍ਞੋਰ੍ਥਦਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸ਼੍ਰੌਤਧਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੯੦ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਬੀਜਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜੋ ਬੀਜਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ਰੀਰਵਾਨ੍ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਜਾਲਵਿਵੇਕਜ੍ਞਃ ਸ਼ਰਸਨ੍ਧਾਨਕਤ੍ਕਤੀ ॥ ੯੧ ॥

ਕਾਲਕਾਲਃ ਕ੍ਰਿਯਾਤੀਤਸ੍ਤਰ੍ਕਾਤੀਤਃ ਸੁਤਰ੍ਕਕਤ੍ ।
ਸਮਸ੍ਤਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਕਾਲਜ੍ਞਃ ਕਲਿਤਾਸੁਰਃ ॥ ੯੨ ॥

ਅਧੀਰਧੈਰ੍ਯਕਤ੍ਕਾਲੋ ਵੀਣਾਨਾਦਮਨੋਰਥਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਰੇਤਾ ਆਦਿਤ੍ਯਸ੍ਤੁਰਾਸ਼ਾਦ੍ਸ਼ਾਰਦਾਗੁਰੁਃ ॥ ੯੩ ॥

ਪੂਰ੍ਵਃ ਕਾਲਕਲਾਤੀਤਃ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਕਲਨਾਪਰਃ ।
ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਕਲਨਾਗ੍ਰਸ੍ਤ ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਃ ਸ਼ਿਵਾਪਤਿਃ ॥ ੯੪ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਨ੍ਤ੍ਰਾਧਿਪੋਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਨਾਰਾਯਣੋ ਵਿਧਿਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਾਲਕ੍ਸ਼ਣਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੯੫ ॥

ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਪ੍ਰਕਤਿਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮੋਲਘੁਰ੍ਵਿਕਟਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕਠਿਨਃ ਕਰੁਣਾਨਮ੍ਰਃ ਕਰੁਣਾਮਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੯੬ ॥

ਆਕਾਰਵਾਨ੍ਨਿਰਾਕਾਰਃ ਕਾਰਾਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨਃ ।
ਦੀਨਨਾਥਃ ਸੁਰਕ੍ਸ਼ਾਕਤ੍ਸੁਨਿਰ੍ਣੀਤਵਿਧਿਙ੍ਕਰਃ ॥ ੯੭ ॥

ਮਹਾਭਾਗ੍ਯੋਦਧਿਰ੍ਵੈਦ੍ਯਃ ਕਰੁਣੋਪਾਤ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਨਗਵਾਸੀ ਗਣਾਧਾਰੋ ਭਕ੍ਤਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਕਃ ॥ ੯੮ ॥

ਸਾਰ੍ਵਭੌਮੋ ਨਿਰਾਧਾਰਃ ਸਦਸਦ੍ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਕਾਰਣਮ੍ ।
ਵੇਦਵਿਦ੍ਵੇਦਕਦ੍ਵੈਦ੍ਯਃ ਸਵਿਤਾ ਚਤੁਰਾਨਨਃ ॥ ੯੯ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਸ੍ਤ੍ਰਿਤਨੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀਵਿਭਾਵਸੁਃ ।
ਸਕਲੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ਗਮ੍ਯਃ ਸਕਲੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ਗਤਿਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਪਾਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵਤਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਤੋ ਬਾਹੁਰਚ੍ਯੁਤਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖ ਆਧਾਰਸ੍ਤ੍ਰਿਪਾਦ੍ਦਿਕ੍ਪਤਿਰਵ੍ਯਯਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਵ੍ਯਾਸੋ ਵ੍ਯਾਸਗੁਰੁਃ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਿਦ੍ਧਿਦ ਸਿਦ੍ਧਿਨਾਯਕਃ ।
ਜਗਦਾਤ੍ਮਾ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਾਣੋ ਜਗਨ੍ਮਿਤ੍ਰੋ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਦੇਵਭੂਰ੍ਵੇਦਭੂਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਸਰ੍ਗਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਖੇਲਕਤ੍ ।
ਸਿਦ੍ਧਚਾਰਣਗਨ੍ਧਰ੍ਵਯਕ੍ਸ਼ਵਿਦ੍ਯਾਧਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਨੀਲਕਣ੍ਠੋ ਹਲਧਰੋ ਗਦਾਪਾਣਿਰ੍ਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੋ ਨਗੋਦ੍ਧਾਰਃ ਸੁਰਾਨੀਕ ਜਯਾਵਹਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਃ ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਤ੍ਮਾ ਕਾਲਨੂਪੁਰਤੋਡਰਃ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਰੇਤਾ ਵਾਕ੍ਪਤੀਸ਼ੋ ਨਾਰਦਾਦਿਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਚਤੁਰ੍ਯਜ੍ਞਸ੍ਤਪਸ੍ਵੀ ਕਰੁਣਾਰ੍ਣਵਃ । ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਤ੍ਤਨੁ
ਪਞ੍ਚਾਗ੍ਨਿਰ੍ਯਾਗਸਂਸ੍ਥਾਕਦਨਨ੍ਤਗੁਣਨਾਮਭਤ੍ ॥ ੧੦੬ ॥

ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਸੂਦਿਤਾਰਾਤਿਃ ਸੁਰਰਤ੍ਨਨ੍ਤ੍ਰਯੀਤਨੁਃ ।
ਯਾਯਜੂਕਸ਼੍ਚਿਰਞ੍ਜੀਵੀ ਨਰਰਤ੍ਨਂ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ॥ ੧੦੭ ॥

ਭਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚਿਤਾਵਾਸਃ ਸੂਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਃ । ਚਿਰਾਵਾਸਃ
ਅਨਨ੍ਤਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਤ੍ਰੇਤਾਗ੍ਨਿਃਪ੍ਰਸਨ੍ਨੇਸ਼ੁਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਸਚ੍ਚਿਤ੍ਤਪਦ੍ਮਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡੋ ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਃ ਪਰਾਯਣਃ ।
ਪੁਰਾਭਵੋ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਃ ਪੂਰ੍ਣਾਰ੍ਥਃ ਪੁਣ੍ਯਭੈਰਵਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ਸ਼ਮੀਗਰ੍ਭੋ ਨਰਨਾਰਾਯਣਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਵੇਦਾਧ੍ਯਯਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਸ਼੍ਚਿਤਾਰਾਮੋ ਨਰੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਅਪਾਰਧਿਸ਼ਣਃ ਸੇਵ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਿਵਤ੍ਤਿਰ੍ਗੁਣਸਾਗਰਃ ।
ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਃ ਕ੍ਰਿਯਾਧਾਰਃ ਸੁਰਮਿਤ੍ਰਂ ਸੁਰੇਸ਼੍ਟਕਤ੍ ॥ ੧੧੧ ॥

ਆਖੁਵਾਹਸ਼੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਃ ਸਕਲਪ੍ਰਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਮਨੋਭੀਸ਼੍ਟਸ੍ਤਪੋਨਿਸ਼੍ਠੋ ਮਣਿਮਲ੍ਲਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਉਦਯਾਚਲ ਅਸ਼੍ਵਤ੍ਥੋ ਅਵਗ੍ਰਹਨਿਵਾਰਣਃ ।
ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਵਕ੍ਤਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪਾਲਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਦਃ ਸਲਿਲਾਧਿਪਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞਃ ਪਰ੍ਜਨ੍ਯ ਸਕਲਾਰ੍ਤਿਭਿਤ੍ । ਸਕਲਾਰ੍ਤਿਜਿਤ੍
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਪੋਯੁਕ੍ਤਃ ਕਲਿਦੋਸ਼ਵਿਮੋਚਨਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਵਰ੍ਣਵਾਨ੍ਵਰ੍ਣਰਹਿਤੋ ਵਾਮਾਚਾਰਨਿਸ਼ੇਧਕਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਤਾਤ੍ਪਰ੍ਯਸ੍ਤਪਃਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਸਂਹਾਰਰਸਿਕੋ ਜਪਯਜ੍ਞਾਦਿਲੋਕਦਃ ।
ਨਾਹਂਵਾਦੀ ਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਨੈਸ਼ਚੂਰ੍ਣਃ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਅਹੋਰਾਜਸ੍ਤਮੋਨਾਸ਼ੋਵਿਧਿਵਕ੍ਤ੍ਰਹਰੋਨ੍ਨਦਃ ।
ਜਨਸ੍ਤਪੋ ਮਹਃ ਸਤ੍ਯਂਭੂਰ੍ਭੁਵਃਸ੍ਵਃਸ੍ਵਰੂਪਵਾਨ੍ ॥ ੧੧੭ ॥

ਮੈਨਾਕਤ੍ਰਾਣਕਰਣਃ ਸੁਮੂਰ੍ਧਾ ਭਕੁਟੀਚਰਃ ।
ਵੈਖਾਨਸਪਤਿਰ੍ਵੈਸ਼੍ਯਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਾਦਿਪ੍ਰਯੋਜਕਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਃ ਸਮਾਧਿਸ੍ਥੋਨਵਨਾਗਸ੍ਵਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਹੀਨੋ ਦੈਤ੍ਯਭੇਤ੍ਤੇਤਿਹਾਸਵਿਤ੍ ॥ ੧੧੯ ॥

ਵਰ੍ਣਾਤੀਤੋ ਵਰ੍ਤਮਾਨਃ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਦਸ੍ਤਾਪਿਤਾਸੁਰਃ ।
ਚਣ੍ਡਹਾਸਃ ਕਰਾਲਾਸ੍ਯਃ ਕਲ੍ਪਾਤੀਤਸ਼੍ਚਿਤਾਧਿਪਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਸਰ੍ਗਕਤ੍ਸ੍ਥਿਤਿਕਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਅਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਗੁਣਾਤੀਤਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਸ੍ਤ੍ਰਿਜਗਤ੍ਪਤਿਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਜ੍ਵਲਨੋ ਵਰੁਣੋ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਃ ਸ਼ਮਨੋ ਨਿਰਤਿਃ ਪਥੁਃ ।
ਕਸ਼ਾਨੁਰੇਤਾ ਦੈਤ੍ਯਾਰਿਸ੍ਤੀਰ੍ਥਰੂਪੋ ਕੁਲਾਚਲਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਦੇਸ਼ਕਾਲਾਪਰਿਚ੍ਛੇਦ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਗ੍ਰਾਸਵਿਲਾਸਕਤ੍ ।
ਜਠਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਸਂਹਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਦਿਗਣਨਾਯਕਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਜ੍ਞੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜਿਜ੍ਞਾਸੁਰਾਹਾਰਪਰਿਣਾਮਕਤ੍ ।
ਆਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਪਰਃ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤੋऽਵ੍ਯਕ੍ਤੋऽਵ੍ਯਕ੍ਤਵਿਭਾਗਵਾਨ੍ ॥ ੧੨੪ ॥

ਸਮਾਧਿਗੁਰੁਰਵ੍ਯਕ੍ਤੋਭਕ੍ਤਾਜ੍ਞਾਨਨਿਵਾਰਣਃ ।
ਕਤਵਰ੍ਣਸਮਾਚਾਰਃ ਪਰਿਵ੍ਰਾਡਧਿਪੋ ਗਹੀ ॥ ੧੨੫ ॥

ਮਹਾਕਾਲਃ ਖਗਪਤਿਵਰ੍ਣਾਵਰ੍ਣਵਿਭਾਗਕਤ੍ ।
ਕਤਾਨ੍ਤਃ ਕੀਲਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਾਰਿਃ ਕ੍ਸ਼ਣਕਾਸ਼੍ਠਾਦਿਰੂਪਵਾਨ੍ ॥ ੧੨੬ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਜਿਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਜਿਜ੍ਞਾਸੁਰ੍ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਵਾਨ੍ ।
ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਪਰੋ ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਬਹਿਸ੍ਥਿਤਿਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਦੈਤ੍ਯਾਰਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਜਿਜ੍ਞਾਸੁਰ੍ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡੋਦਰਭਤ੍ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਂ ਸ੍ਵਰਵਰ੍ਣਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਚਨਾਤੀਤੋ ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਦਗ੍ਦਸ਼੍ਯੋਭਯਰੂਪੈਕੋਮੇਨਾਪਤਿਸਮਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਥਃ ਸਕਲਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਕਤਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਸਖਾ ਸ਼ੂਦ੍ਰਾਦਿਵਰ੍ਣਵਾਨ੍ ॥ ੧੩੦ ॥

ਵਸੁਧੋਦ੍ਧਾਰਕਰਣਃ ਕਾਲੋਪਾਧਿਃ ਸਦਾਗਤਿਃ ।
ਦੈਤੇਯਸੂਦਨੋਤੀਤਸ੍ਮਤਿਜ੍ਞੋ ਵਡਵਾਨਲਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਸਮੁਦ੍ਰਮਥਨਾਚਾਰ੍ਯੋ ਵਨਸ੍ਥੋਯਜ੍ਞਦੈਵਤਮ੍ ।
ਦਸ਼੍ਟਾਦਸ਼੍ਟਕ੍ਰਿਯਾਤੀਤੋ ਹੇਮਾਦ੍ਰਿਰ੍ਹਰਿਚਨ੍ਦਨਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਨਿਸ਼ਿਦ੍ਧਨਾਸ੍ਤਿਕਮਤਿਰ੍ਯਜ੍ਞਭੁਕ੍ਪਾਰਿਜਾਤਕਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਭੁਜਹਾਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਪਾਪਾਰਿਕ੍ਸ਼ੀਰਸਾਗਰਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਰਾਜਾਧਿਰਾਜਸਨ੍ਤਾਨਃ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤਨੂਨਪਾਤ੍ ।
ਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰਿਰ੍ਵੇਦਵਕ੍ਤਾ ਚਿਤਾਭਸ੍ਮਾਙ੍ਗਰਾਗਵਾਨ੍ ॥ ੧੩੪ ॥

ਕਾਸ਼ੀਸ਼੍ਵਰਃ ਸ਼੍ਰੋਣਿਭਦ੍ਰੋ ਬਾਣਾਸੁਰਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਰਜਸ੍ਥਃ ਖਣ੍ਢਿਤਾਧਰ੍ਮ ਆਭਿਚਾਰਨਿਵਾਰਣਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਮਨ੍ਦਰੋ ਯਾਗਫਲਦਸ੍ਤਮਸ੍ਥੋ ਦਮਵਾਨ੍ਸ਼ਮੀ ।
ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਾਃ ਨਨ੍ਦਪਰੋ ਦਸ਼੍ਟਾਦਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਕਪਿਲਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਨਨ੍ਦਃ ਸਹਸ੍ਰਫਣਸੇਵਿਤਃ ।
ਕੁਬੇਰੋ ਹਿਮਵਾਞ੍ਛਤ੍ਰਂ ਤ੍ਰਯੀਧਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਆਦਿਤੇਯੋ ਯਜ੍ਞਫਲਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਤ੍ਰਯਪਰਾਯਣਃ ।
ਦੁਰ੍ਵਾਸਾਃ ਪਿਤਲੋਕੇਸ਼ੋਵੀਰਸਿਂਹਪੁਰਾਣਵਿਤ੍ ॥ ੧੩੮ ॥

ਅਗ੍ਨਿਮੀਲ਼ੇਸ੍ਫੁਰਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸਾਨ੍ਤਰ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ।
ਸਕਲੋਪਨਿਸ਼ਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਖਾਂਬਰੋ ऋਣਮੋਚਕਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸਹਸ੍ਰਾਂਸ਼ੁਰਿਸ਼ੇਤ੍ਵੋਰ੍ਜਲਸਤ੍ਤਨੁਃ ।
ਯੋਗਜ੍ਞਾਨਮਹਾਰਾਜਃ ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੧੪੦ ॥

ਯੋਗਜ੍ਞਾਨਸਦਾਨਨ੍ਦਃ ਅਗ੍ਨਆਯਾਹਿਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਰਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸਂਵੇਦ੍ਯਃ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਵਿਜਮ੍ਭਕਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਅਖਣ੍ਡਬ੍ਰਹ੍ਮਖਣ੍ਡਸ਼੍ਰੀਃ ਸ਼ਨ੍ਨੋਦੇਵੀਸ੍ਵਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਯੋਗਜ੍ਞਾਨਮਹਾਬੋਧੋ ਰਹਸ੍ਯਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਗੋਪਕਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਭ੍ਰੂਮਧ੍ਯਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਗਰਲੀ ਯੋਗਜ੍ਞਾਨ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ।
ਚਣ੍ਡਾਚਣ੍ਡਬਹਦ੍ਭਾਨੁਨਰ੍ਯਨਸ੍ਤ੍ਵਰਿਤਾਪਤਿਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਜ੍ਞਾਨਮਹਾਯੋਗੀ ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸੁਧਾਰਕਃ ।
ਫਣਿਬਦ੍ਧਜਟਾਜੂਟੋ ਬਿਨ੍ਦੁਨਾਦਕਲਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਯੋਗਜ੍ਞਾਨਮਹਾਸੇਨੋ ਲਮ੍ਬਿਕੋਰ੍ਮ੍ਯਭਿਸ਼ਿਞ੍ਚਿਤਃ ।
ਅਨ੍ਤਰ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮੂਲਦੇਵੋऽਨਾਹਤਃ ਸੁਸ਼ੁਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਭੂਤਾਨ੍ਤਵਿਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਭੂਤਿਰ੍ਯੋਗਜ੍ਞਾਨਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਲਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸ੍ਵਰੂਪਃ ਸ਼੍ਰੀਯੋਗਜ੍ਞਾਨਮਹਾਰ੍ਣਵਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਪੂਰ੍ਣਵਿਜ੍ਞਾਨਭਰਿਤਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਵਬੋਧਕਃ ।
ਯੋਗਜ੍ਞਾਨਮਹਾਦੇਵਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਦ੍ਰਵਸੁਦ੍ਰਵਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਸ੍ਵਭਾਵਯਨ੍ਤ੍ਰਸਞ੍ਚਾਰਃ ਸਹਸ੍ਰਦਲਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰ ਉਵਾਚ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਮਲ੍ਲਾਰੇਰਿਦਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਪਯਾ ਦੇਵਿਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਤਵ ਵਰਾਨਨੇ ॥ ੧੪੯ ॥

ਯ ਇਦਂ ਪਠਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਾਠਯੇਚ੍ਛਣੁਯਾਦਪਿ ।
ਭਕ੍ਤਿਤੋ ਵਾ ਪ੍ਰਸਙ੍ਗਾਦ੍ਵਾ ਸਕਲਂ ਭਦ੍ਰਮਸ਼੍ਨੁਤੇ ॥ ੧੫੦ ॥

ਪੁਸ੍ਤਕਂ ਲਿਖਿਤਂ ਗੇਹੇ ਪੂਜਿਤਂ ਯਤ੍ਰ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ।
ਤਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵਸਮਦ੍ਧੀਨਾਮਧਿਸ਼੍ਠਾਨਂ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਸੁਤਾਰ੍ਥੀ ਧਨਦਾਰਾਰ੍ਥੀਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਵ੍ਯਾਧਿਨਾਸ਼ਕਤ੍ ।
ਯਸ਼ੋਰ੍ਥੀ ਵਿਜਯਾਰ੍ਥੀਚ ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਪਠੇਤ੍ ॥ ੧੫੨ ॥

ਮਹਾਪਾਪੋਪਪਾਪਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਾਰ੍ਥਮਾਦਰਾਤ੍ ।
ਪ੍ਰਾਤਸ੍ਨਾਯੀ ਪਠੇਦੇਤਤ੍ ਸ਼ਣ੍ਮਾਸਾਤ੍ ਸਿਦ੍ਧਿਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੫੩ ॥

ਰਹਸ੍ਯਾਨਾਂ ਚ ਪਾਪਾਨਾਂ ਪਠਨਾਦੇਵ ਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਰਿਸ਼੍ਟਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਫਲਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਮ੍ ॥ ੧੫੪ ॥

ਸੂਤਿਕਾਬਾਲਸੌਖ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਸੂਤਿਕਾਯਤਨੇ ਪਠੇਤ੍ ।
ਸੁਸੂਤਿਂ ਲਭਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਗਰ੍ਭਿਣੀ ਸ਼ਣੁਯਾਦਪਿ ॥ ੧੫੫ ॥

ਯਾਚਨਾਰੀਪਤਦ੍ਗਰ੍ਭਾਦਢਗਰ੍ਭਾਭਵੇਤ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਸੁਤਾਸੁਤਪਰੀਵਾਰਮਣ੍ਡਿਤਾ ਮੋਦਤੇ ਚਿਰਮ੍ ॥ ੧੫੬ ॥

ਆਯੁਸ਼੍ਯਸਨ੍ਤਤਿਂ ਨੂਨਂ ਯਾਭਵੇਨ੍ਮਤਵਤ੍ਸਕਾ ।
ਵਨ੍ਧ੍ਯਾਪਿ ਲਭਤੇ ਭੀਸ਼੍ਟਸਨ੍ਤਤਿਂ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੫੭ ॥

ਭਰ੍ਤੁਃ ਪ੍ਰਿਯਤ੍ਵਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸੌਭਾਗ੍ਯਂ ਚ ਸੁਰੂਪਤਾਮ੍ ।
ਨਸਪਤ੍ਨੀਮਪਿਲਭੇਦ੍ਵੈਧਵ੍ਯਂ ਨਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥ ੧੫੮ ॥

ਲਭੇਤ੍ਪ੍ਰੀਤਿਮੁਦਾਸੀਨਾ ਪਤਿਸ਼ੁਸ਼੍ਰੂਸ਼ਣੇਰਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਧਿਕਂ ਵਰਂ ਕਨ੍ਯਾਵਿਰਹਂ ਨ ਕਦਾਚਨ ॥ ੧੫੯ ॥

ਜਾਤਿਸ੍ਮਰਤ੍ਵਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਪਠਨਾਚ੍ਛ੍ਰਵਣਾਦਪਿ ।
ਸ੍ਖਲਦ੍ਗੀਃ ਸਰਲਾਂਵਾਣੀਂ ਕਵਿਤ੍ਵਂ ਕਵਿਤਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਤਿਸ਼ਯਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਪਠਤਾਂ ਗ੍ਰਨ੍ਥਧਾਰਣੇ ।
ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨਂ ਸਿਦ੍ਧਿਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਵਾਨ੍ ॥ ੧੬੧ ॥

ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਦੁਸ਼੍ਟਗ੍ਰਹਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਪਾਤਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਬਾਲਗ੍ਰਹਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੬੨ ॥

ਕੁਸ਼੍ਠਾਪਸ੍ਮਾਰਰੋਗਾਦਿਹਰਣਂ ਪੁਣ੍ਯਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਆਯੁਰ੍ਵਦ੍ਧਿਕਰਂ ਚੈਵ ਪੁਸ਼੍ਟਿਦਂ ਤੋਸ਼ਵਰ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੧੬੩ ॥

ਵਿਸ਼ਮੇ ਪਥਿ ਚੋਰਾਦਿਸਙ੍ਘਾਤੇ ਕਲਹਾਗਮੇ ।
ਰਿਪੂਣਾਂ ਸਨ੍ਨਿਧਾਨੇ ਚ ਸਂਯਮੇ ਨ ਪਠੇਦਿਦਮ੍ ॥ ੧੬੪ ॥

ਮਨਃ ਕ੍ਸ਼ੋਭਵਿਸ਼ਾਦੇ ਚ ਹਰ੍ਸ਼ੋਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ੇ ਤਥੈਵਚ ।
ਇਸ਼੍ਟਾਰਮ੍ਭਸਮਾਪ੍ਤੋ ਚ ਪਠਿਤਵ੍ਯ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ॥ ੧੬੫ ॥

ਸਮੁਦ੍ਰਤਰਣੇ ਪੋਤਲਞ੍ਘਨੇ ਗਿਰਿਰੋਹਣੇ ।
ਕਰ੍ਸ਼ਣੇ ਗਜਸਿਂਹਾਦ੍ਯੈਃ ਸਾਵਧਾਨੇ ਪਠੇਦਿਦਮ੍ ॥ ੧੬੬ ॥

ਅਵਰ੍ਸ਼ਣੇ ਮਹੋਤ੍ਪਾਤੇ ਦੁਰਤ੍ਯਯਭਵੇਤ੍ਤਥਾ ।
ਸ਼ਤਵਾਰਂ ਪਠੇਦੇਤਤ੍ਸਰ੍ਵਦੁਸ਼੍ਟੋਪਸ਼ਾਨ੍ਤਯੇ ॥ ੧੬੭ ॥

ਸ਼ਨਿਵਾਰੇਰ੍ਕਵਾਰੇ ਚ ਸ਼ਸ਼੍ਠ੍ਯਾਂ ਚ ਨਿਯਤਃ ਪਠੇਤ੍ ।
ਮਲ੍ਲਾਰਿਂ ਪੂਜਯੇਦ੍ਵਿਪ੍ਰਾਨ੍ਭੋਜਯੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਪੂਰ੍ਵਕਮ੍ ॥ ੧੬੮ ॥

ਉਪਵਾਸੋਥਵਾ ਨਕ੍ਤਮੇਕਭਕ੍ਤਮਯਾਚਿਤਮ੍ ।
ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਪ੍ਰਕੁਰ੍ਵੀਤ ਜਪੇਤ੍ਸਮ੍ਪੂਜਯੇਦ੍ਧੁਨੇਤ੍ ॥ ੧੬੯ ॥

ਅਗ੍ਰਵਦ੍ਧ੍ਯਾ ਪਠੇਦੇਤਦ੍ਧੋਮਪੂਜਾ ਤਥੈਵ ਚ ।
ਭੋਜਯੇਦਗ੍ਰਵਦ੍ਧਾਨਾਂਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਸ਼੍ਚ ਸੁਵਾਸਿਨੀਃ ॥ ੧੭੦ ॥

ਨਾਨਾਜਾਤਿਭਵਾਨ੍ਭਕ੍ਤਾਨ੍ਭੋਜਯੇਦਨਿਵਾਰਿਤਮ੍ ।
ਨਾਨਾਪਰਿਮਲੈਰ੍ਦ੍ਗਵ੍ਯੈਃ ਪਲ੍ਲਵੈਃ ਕੁਸੁਮੈਰਪਿ ॥ ੧੭੧ ॥

ਦਮਨੋਸ਼ੀਰਪਾਕ੍ਯਾਦਿਤਤ੍ਤਤ੍ਕਾਲੋਦ੍ਭਵੈਃ ਸ਼ੁਭੈਃ ।
ਨੈਸ਼ਭਾਣ੍ਡਾਰਚੂਰ੍ਣੇਨ ਨਾਨਾਰਞ੍ਜਿਤਤਨ੍ਦੁਲੈਃ ॥ ੧੭੨ ॥

ਪੂਜਯੇਨ੍ਮ੍ਹਾਲਸਾਯੁਕ੍ਤਂ ਮਲ੍ਲਾਰਿਂ ਦੇਵਭੂਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਮਲ੍ਲਾਰਿਪੂਜਨਂ ਹੋਮਃ ਸ੍ਵਭੂਸ਼ਾਭਕ੍ਤਪੂਜਨਮ੍ ॥ ੧੭੩ ॥

ਪ੍ਰੀਤਿਦਾਨੋਪਯਾਞ੍ਚਾਦਿ ਨੈਸ਼ਚੂਰ੍ਣੇਨ ਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ।
ਯਥਾਸ਼੍ਰਮਂ ਯਥਾਕਾਲਂ ਯਥਾਕੁਲਚਿਕੀਰ੍ਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ ੧੭੪ ॥

ਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਪੂਜਨਂ ਹੋਮਂ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਯੇ ।
ਸ਼ੁਭਂ ਭਾਜਨਮਾਦਾਯ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਭੋਮਣ੍ਡਿਤਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੧੭੫ ॥

ਯਥਾਵਰ੍ਣਕੁਲਾਚਾਰਂ ਪ੍ਰਸਾਦਂ ਯਾਚਯੇਨ੍ਮੁਹੁਃ ।
ਮਲ੍ਲਾਰਿਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਮੁਦ੍ਦਿਸ਼੍ਯ ਯਾਤ੍ਰਾਂ ਕ੍ਵਾਪਿ ਪ੍ਰਕਲ੍ਪਯੇਤ੍ ॥ ੧੭੬ ॥

ਵਿਤ੍ਤਵ੍ਯਯਸ਼੍ਰਮੋ ਨਾਤ੍ਰ ਮੈਰਾਲਸ੍ਤੇਨ ਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਮਾਰ੍ਗਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਸ਼ਸ਼੍ਠਿਕਾਨ੍ਤਰੇ ॥ ੧੭੭ ॥

ਪੂਜਾਦ੍ਯਨੁਸ਼੍ਠਿਤਂ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਤਦਕ੍ਸ਼ਯਮਸਂਸ਼ਯਮ੍ ।
ਯਦ੍ਯਤ੍ਪੂਜਾਦਿਕਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਕਾਲਮਨੁਸ਼੍ਠਿਤਮ੍ ॥ ੧੭੮ ॥

ਅਨਨ੍ਤਫਲਦਂ ਤਤ੍ਸ੍ਯਾਨ੍ਮਾਰ੍ਗਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇ ਸਕਤ੍ਕਤਮ੍ ।
ਧਨਧਾਨ੍ਯਾਦਿਧੇਨ੍ਵਾਦਿ ਦਾਸਦਾਸੀਗਹਾਦਿਕਮ੍ ॥ ੧੭੯ ॥

ਮਲ੍ਲਾਰਿਪ੍ਰੀਤਯੇ ਦੇਯਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਨ੍ਮਾਰ੍ਗਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਕੇ ।
ਚਮ੍ਪਾਸ਼ਸ਼੍ਠ੍ਯਾਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਸ਼ਸ਼੍ਠ੍ਯਾਂ ਤਥਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਪਰ੍ਵਸੁ ॥ ੧੮੦ ॥

ਚੈਤ੍ਰਸ਼੍ਰਾਵਣਪੌਸ਼ੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰੀਤੋ ਮਲ੍ਲਾਰਿਰਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਯਦ੍ਯਤ੍ਪ੍ਰਿਯਤਮਂ ਯਸ੍ਯ ਲੋਕਸ੍ਯ ਸੁਖਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੧੮੧ ॥

ਵਿਤ੍ਤਸ਼ਾਠ੍ਯਂ ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯ ਮਲ੍ਲਾਰਿਪ੍ਰੀਤਯੇ ਪਠੇਤ੍ ।
ਪ੍ਰਸਙ੍ਗਾਦ੍ਵਾਪਿ ਬਾਲ੍ਯਾਦ੍ਵਾ ਕਾਪਟ੍ਯਾਦ੍ਦਮ੍ਭਤੋਪਿ ਵਾ ॥ ੧੮੨ ॥

ਯਃ ਪਠੇਚ੍ਛ੍ਰੁਣੁਯਾਦ੍ਵਾਪਿ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਅਤਿਵਸ਼੍ਯੋ ਭਵੇਦ੍ਰਾਜਾ ਲਭਤੇ ਕਾਮਿਨੀਗਣਮ੍ ॥ ੧੮੩ ॥

ਯਦਸਾਧ੍ਯਂ ਭਵੇਲ੍ਲੋਕੇ ਤਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਵਸ਼ਮਾਨਯੇਤ੍ ।
ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਣ੍ਯੁਤ੍ਪਲਸਾਰਾਣਿ ਭਵੇਦ੍ਵਹ੍ਨਿ ਸੁਸ਼ੀਤਲਃ ॥ ੧੮੪ ॥

ਮਿਤ੍ਰਵਦ੍ਵੈਰਿਵਰ੍ਗਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ਵਿਸ਼ਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ਪੁਸ਼੍ਟਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਅਨ੍ਧੋਪਿਲਭਤੇ ਦਸ਼੍ਟਿਂ ਬਧਿਰੋਪਿ ਸ਼੍ਰੁਤੀ ਲਭੇਤ੍ ॥ ੧੮੫ ॥

ਮੂਕੋਪਿ ਸਰਲਾਂ ਵਾਣੀਂ ਪਠਨ੍ਵਾਪਾਠਯਨ੍ਨਪਿ ।
ਧਰ੍ਮਮਰ੍ਥਂ ਚ ਕਾਮਂ ਚ ਬਹੁਧਾ ਕਲ੍ਪਿਤਂ ਮੁਦਾ ॥ ੧੮੬ ॥

ਪਠਨ੍ਸ਼ਣ੍ਵਨ੍ਨਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਪਾਠਂ ਯੋ ਮਤਿਮਾਨਵਃ ।
ਐਹਿਕਂ ਸਕਲਂ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸ਼ੇਸ਼ੇ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੮੭ ॥

ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਲਭਤੇ ਮੋਕ੍ਸ਼ਂ ਪਠਨ੍ਨਿਦਮਨੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਤੁਃ ਫਲਂ ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਫਲਂ ਤਥਾ ॥ ੧੮੮ ॥

ਸਰ੍ਵਦਾਨਫਲਂ ਤਸ੍ਯ ਮਲ੍ਲਾਰਿਰ੍ਯੇਨ ਪੂਜਿਤਃ ।
ਮਲ੍ਲਾਰਿਰਿਤਿ ਨਾਮੈਕਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਂ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੧੮੯ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਵਿਦ੍ਯਾਯਾਃ ਕਃ ਫਲਂ ਵੇਤ੍ਤਿਤਤ੍ਤ੍ਵਤਃ ।
ਵੇਦਾਸ੍ਯਾਧ੍ਯਯਨੇ ਪੁਣ੍ਯਂ ਯੋਗਾਭ੍ਯਾਸੇऽਪਿ ਯਤ੍ਫਲਮ੍ ॥ ੧੯੦ ॥

ਸਕਲਂ ਸਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਮਲ੍ਲਾਰਿਭਜਨਾਤ੍ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਤਵ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯੈ ਮਯਾਖ੍ਯਾਤਂ ਲੋਕੋਪਕਤਕਾਰਣਾਤ੍ ॥ ੧੯੧ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਮਲ੍ਲਾਰੇਃ ਕਿਮਨ੍ਯਚ੍ਛ੍ਰੋਤੁਮਿਚ੍ਛਸਿ ।
ਗੁਹ੍ਯਾਦ੍ਗੁਹ੍ਯਂ ਪਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਨ ਦੇਯਂ ਭਕ੍ਤਿਵਰ੍ਜਿਤੇ ॥ ੧੯੨ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਦ੍ਮਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਵੋਪਾਖ੍ਯਾਨੇ ਮਲ੍ਲਾਰਿਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵੇ ਸ਼ਿਵਪਾਰ੍ਵਤੀਸਂਵਾਦੇ
ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਮਲ੍ਲਾਰਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਸਾਮ੍ਬਸਦਾਸ਼ਿਵਾਰ੍ਪਣਮਸ੍ਤੁ ॥

॥ ਸ਼ੁਭਂਭਵਤੁ ॥

ਮਲ੍ਹਾਰੀ ਸਹਸ੍ਤ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

Also Read 1000 Names of Shri Mallari:

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top