Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Lyrics in Gujarati

Umasahasram Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ ઉમાસહસ્રમ્ ॥

%c01-q1/Nalini.Kalavacharla/uma\_sahasram1-25।txt medskip
પ્રથમં શતકમ્

પ્રથમઃ સ્તબકઃ
વ્યોમશરીરા, સ્ત્રીરૂપા ચ (આર્યાવૃત્તમ્)

અખિલજગન્માતોમા તમસા તાપેન ચાકુલાનસ્માન્ ।
અનુગૃહ્ણાત્વનુકમ્પાસુધાર્દ્રયા હસિતચન્દ્રિકયા ॥ ૧.૧ ॥

નિખિલેષુ પ્રવહન્તીં નિરુપાધિવિમર્શયોગદૃશ્યોર્મિમ્ ।
અજરામજામમેયાં કામપિ વન્દે મહાશક્તિમ્ ॥ ૧.૨ ॥

સા તત્ત્વતઃ સમન્તાત્સત્યસ્ય વિભોસ્તતા તપશ્શક્તિઃ ।
લીલામહિલાવપુષા હૈમવતી તનુષુ કુણ્ડલિની ॥ ૧.૩ ॥

પરમઃ પુરુષો નાભિર્લોકાનાં સત્ય ઉચ્યતે લોકઃ ।
પરિતસ્તતઃ સરન્તી સૂક્ષ્મા શક્તિસ્તપો લોકઃ ॥ ૧.૪ ॥

અન્તર્ગૂઢાર્થાનાં પુરુષાગ્નેર્ધૂમકલ્પ ઉદ્ગારઃ ।
શક્તિજ્વાલાઃ પરિતઃ પ્રાન્તેષ્વભવજ્જનો લોકઃ ॥ ૧.૫ ॥

અતિસૂક્ષ્મધૂમકલ્પં લોકં તતમાખ़્યયાઽન્યયા નાકમ્ ।
એતં તતોઽપિ સૂક્ષ્મા વ્યાપ્તાઽન્તરતઃ પરા શક્તિઃ ॥ ૧.૬ ॥

ધૂમાન્તરોષ્મકલ્પા શુદ્ધજ્વાલોપમા ચ યા શક્તિઃ ।
તાં દિવમાહુઃ કેચન પરમં વ્યોમાપરે પ્રાહુઃ ॥ ૧.૭ ॥

ઉદ્ગીર્ણધૂમકલ્પો યોઽયમપારો મહાઞ્જનો લોકઃ ।
વ્યોમાન્તરિક્ષગગનપ્રભૃતિભિરભિધાભિરાહુસ્તમ્ ॥ ૧.૮ ॥

પ્રાન્તેષુ કોઽપિ શક્તેઃ પૃથગાત્મા વિયદુપાધિસઙ્ગેન ।
પરમાત્મનો વિભક્તઃ સ્વયમભિમન્તા વિનિષ્પેદે ॥ ૧.૯ ॥

દક્ષઃ પરોક્ષમુદિતઃ પન્થા એષ ત્વિષાં જનો લોકઃ ।
તદ્ગર્ભે લબ્ધાત્મા કથિતા દાક્ષાયણી શક્તિઃ ॥ ૧.૧૦ ॥

સત્યાઃ પ્રાગપિ શક્તેઃ પ્રાદુર્ભાવઃ સ કીર્ત્યતે પ્રથમઃ ।
ઈશાભિમાનમય્યાઃ પૃથગભિમાનિત્વનિષ્પત્ત્યા ॥ ૧.૧૧ ॥

આકાશસ્ય સુતૈવં લક્ષણયા વસ્તુતઃ પ્રસૂઃ શક્તિઃ ।
અદિતેર્દક્ષો દક્ષાદદિતિરિતિ શ્રુતિરબાધૈવમ્ ॥ ૧.૧૨ ॥

જગતાં માતાપિતરૌ સતીભવૌ કેઽપિ પણ્ડિતાઃ પ્રાહુઃ ।
અદિતિપ્રજાપતી તાવપરેષાં ભાષયા વિદુષામ્ ॥ ૧.૧૩ ॥

દિવ્યપુમાકૃતિમીશે બિભ્રતિ લીલાર્થમસ્ય રમણાય ।
દિવ્યવનિતાકૃતિં સા બભાર માતા ચ ભુવનાનામ્ ॥ ૧.૧૪ ॥

ભાસુરહેમાભરણાં બહુશોભામીશ્વરપ્રમોદકલામ્ ।
મૂર્તિં પાવનકીર્તિં તાં હૈમવતીમુમામાહુઃ ॥ ૧.૧૫ ॥

તસ્ય પ્રથમઃ સાક્ષી ભુવનજુષાં નયનશાલિનાં મધ્યે ।
વપુષઃ કીલાદિસુદૃશો નિરુપમપુણ્યો નિલિમ્પપતિઃ ॥ ૧.૧૬ ॥

પલ્લવમૃદુ વેદિગતજ્વલનપવિત્રં મહાર્ઘમણિકાન્તમ્ ।
નવચન્દ્રખણ્ડસૌમ્યં શિવસુદૃશસ્તત્સ્મરામિ વપુઃ ॥ ૧.૧૭ ॥

કેચન ગૌરીં દેવીં શીતાદ્રેર્દેવતાત્મનો જાતામ્ ।
કથયન્તિ સ્ત્રિયમુત્તમલાવણ્યાસ્વાદિતો ગણ્યામ્ ॥ ૧.૧૮ ॥

સત્યૈવ ભવતુ સેયં કથા તથાઽપિ પ્રભાષિતાં ભક્તૈઃ ।
તાં મૂર્તિમાદિસુદૃશો જાનીયાત્કમપિ તેજોંશમ્ ॥ ૧.૧૯ ॥

મન્યન્તે કેઽપિ ઘનં પર્વતમુક્તં નિગૂઢયા વાચા ।
પ્રાદુર્ભવતિ ગભીરધ્વનિરવિષહ્યા યતઃ શક્તિઃ ॥ ૧.૨૦ ॥

આકાશો ગોલેભ્યો યદ્વિતરતિ નિજરજશ્ચયાદન્નમ્ ।
નેશાય કીર્ત્યતે સા સંસારે દક્ષયાગકથા ॥ ૧.૨૧ ॥

વ્યાપ્તાઽપિ યન્નિગૂઢા બહિરીક્ષકબુદ્ધ્યપેક્ષયા નષ્ટા ।
શક્તિર્યાગે તસ્મિન્નવસાનં તદુદિતં સત્યાઃ ॥ ૧.૨૨ ॥

પર્વતનામ્નો વૈદિકભાષાયાં યદિયમતિબલા શક્તિઃ ।
ઘનતો ભવતિ વ્યક્તા તદભિહિતં પાર્વતીજનનમ્ ॥ ૧.૨૩ ॥

તેજોંશતઃ શિવાવિહ હિમાચલેઽનુગ્રહાય ભૂમિજુષામ્ ।
દત્તો યત્સાન્નિધ્યં લીલાચારિત્રમન્યદિદમ્ ॥ ૧.૨૪ ॥

એતાસામાર્યાણાં જાનન્તઃ શાસ્ત્રસમ્મતં ભાવમ્ ।
જાનીયુર્ભવમહિષીં ભુવનાનામમ્બિકાં દેવીમ્ ॥ ૧.૨૫ ॥ 25

%c01-q2/Nandini.Kuppa/uma-c01-q2।txt medskip

દ્વિતીયઃ સ્તબકઃ
સર્ગાદિવર્ણનમ્ (પઞ્ચચામરવૃત્તમ્)

સહાદરેણ યો વલક્ષપારિજાતમાલયા
ગલસ્થલીવિભૂષયા ધ્વનિં વિનૈવ ભાષતે ।
મહેશપુણ્યયોષિતો મનોજ્ઞહાસ એષ મે
વિભૂતયે પ્રકલ્પતાં વિધૂતયે ચ પાપ્મનામ્ ॥ ૨.૧ ॥

નિરન્તરશ્રિતે સદા કૃપારસપ્રવાહિની
વિલાસિનીતનુર્વિભોઃ પુમાકૃતેર્વિમોહિની ।
સુધાતરઙ્ગકલ્પહાસભાસુરાનના શિવા
પદાબ્જલમ્બિનો ધુનોતુ પાપ્મનઃ ફલં મમ ॥ ૨.૨ ॥

કરોતિ યા બિભર્તિ યા નિહન્તિ યા જગત્ત્રયં
સમન્તતો વિભાતિ યા ન દૃશ્યતે ક્વચિચ્ચ યા ।
અતીવ ગુપ્તરૂપિણી ગુરૂપદેશમન્તરા
ન શક્યતે બુધૈશ્ચ બોદ્ધુમન્ધકારિસુન્દરી ॥ ૨.૩ ॥

મહાન્ધકારબન્ધુરસ્ય ભૂતસઞ્ચયસ્ય યા
વિનિદ્રિતસ્ય સર્વબીજધામ્નિ મૌનમુદ્રિતે ।
સમન્તતો વિજૃમ્ભણાય ભાસનાય ચાભવન્
મહદ્વિધાય ચેષ્ટિતં મમેયમિષ્ટદેવતા ॥ ૨.૪ ॥

મહેશગર્ભતઃ સમસ્તભૂતબીજકોશતઃ
કિરન્ત્યશેષવિશ્વમપ્યપારદિવ્યવૈભવા ।
વિચિત્રચેષ્ટયાઽઽદ્યયા વિધૂતનાથનિદ્રયા
જગન્નુતા જયત્યસાવનાદિશક્તિરદ્ભુતા ॥ ૨.૫ ॥

ભવં ભણન્તિ તાન્ત્રિકાસ્ત્વદાશ્રયં તમવ્યયં
સમામનન્તિ વૈદિકાઃ સદર્ચિતે સદાહ્વયમ્ ।
ન કશ્ચિદર્થભેદ એતદાખ્યયોર્દ્વયોર્ભવે-
દ્ભિદેયમાદિમં પદં પુમાન્પરં નપુંસકમ્ ॥ ૨.૬ ॥

સ ચેદ્ભવોઽભિધાનતો ભવાન્યસિ ત્વમવ્યયે
સમીર્યતે સ સદ્યદિ ત્વમમ્બ ભણ્યસે સતી ।
ન તેઽસ્તિ ભાવતા ન શક્તિરૂપિણી હિ વિદ્યસે
ન વેદ્મિ કાલિકે કથં સતોઽસતશ્ચ ભિદ્યસે ॥ ૨.૭ ॥

જગદ્વિધાનકાર્યતઃ પુરા સુરાસુરસ્તુતે
ત્વમમ્બ જીવિતં ભવસ્યભાવમૂલવાદિનામ્ ।
વિકલ્પવર્જિતા મતિઃ પ્રબોધમૂલવાદિનાં
રસોઽનપેક્ષ ઉત્તમઃ પ્રમોદમૂલવાદિનામ્ ॥ ૨.૮ ॥

ભવત્યસાવતો ભવાન્યનાદિરન્તવર્જિતા
જગન્તિ માતિ નિત્યમોરસૌ તદભ્યુધાય્યુમા ।
રસાત્મિકોશ્યતેઽખિલૈરસૌ તતઃ શિવોચ્યતે
પરૈવમીશિતુશ્ચિતિસ્ત્રિધા બુધૈરુદીર્યતે ॥ ૨.૯ ॥

ચિતિઃ પરૈવ કામના રસેન કેનચિદ્યુતા
ચિતિઃ પરૈવ સર્વદાઽપ્યનસ્ત્યજસ્ય તુ ક્રિયા ।
ચિતિઃ પરૈવ ગોચરાવભાસિકા મતિઃ સ્મૃતા
ત્રિતૈવમન્યથા ચિતેશ્ચિરન્તનૈરુદીર્યતે ॥ ૨.૧૦ ॥

ચિકીર્ષતિ પ્રભૌ જ્વલત્ત્વદીયકીલસન્તતેર્-
વિકીર્ણધૂમજાલમેતદમ્બરસ્થલં તતમ્ ।
વિસૃષ્ટિતઃ પુરાઽસિ યા શિવપ્રભુત્વરૂપિણી
પૃથક્પ્રભુશ્ચ લક્ષિતાઽસિ સા સવિત્રિ પુષ્કરે ॥ ૨.૧૧ ॥

પુનર્વિપાકતો ઘનીભવદ્ભિરક્ષિગોચરૈ-
સ્તતસ્તતઃ સમુજ્જ્વલૈઃ ખસૂક્ષ્મરેણુગોલકૈઃ ।
અજાણ્ડવૃક્ષકોટિકન્દબૃન્દવદ્વ્યધાઃ પુરા
મહેશદૃષ્ટિમય્યુમેઽમ્બ મણ્ડલાનિ ભાસ્વતામ્ ॥ ૨.૧૨ ॥

તપોઽગ્નિધૂમજાલકે ભવન્તિ તૈજસાણવો
ભવન્તિ જીવનાણવો ભવન્તિ પાર્થિવાણવઃ ।
ક્રમેણ તદ્વિસૃષ્ટિરીશશક્તિપાકવૈભવે
સહસ્રભાનુમણ્ડલં તુ ગોચરાદિ ગૃહ્યતામ્ ॥ ૨.૧૩ ॥

મયૂખમાલિમણ્ડલે નિધાય પાદમુગ્રયા
મયૂખશક્તિરૂપયા ત્વયાઽમ્બ ચેષ્ટમાનયા ।
ખકોશતઃ સમાહૃતૈઃ પુનસ્ત્રિરૂપરેણુભિર્-
વ્યધાયિ મઙ્ગલાદિભિઃ સહ ગ્રહૈરિયં મહી ॥ ૨.૧૪ ॥

વિસર્જનેન ભૂયસાઽપિ દેવ્યતૃપ્તયેયતા
વિચેષ્ટિતં વિલક્ષણં પુનર્વ્યધીયત ત્વયા ।
ઇહાન્તરે વસુન્ધરામયૂખમાલિબિમ્બયોર્-
અમુષ્ય કર્મણઃ સવિત્રિ ચન્દ્રમણ્ડલં ફલમ્ ॥ ૨.૧૫ ॥

વધૂપુમાકૃતી તતો બભૂવથુર્યુવાં શિવે
ત્વમીશ્વરશ્ચ લીલયા વિહર્તુમત્ર વિષ્ટપે ।
અહો પ્રભું નભસ્તનું ત્વદીયગર્ભસમ્ભવા-
દ્ભણન્તિ કાલિ તત્ર ચિત્રભાષણાસ્ત્વદાત્મજમ્ ॥ ૨.૧૬ ॥

પુમાનથો સ બિમ્બતો હિરણ્મયો દિવાકરે
ધિયાઽપિ નૈવ કેવલં હિરણ્મયેન વર્ષ્મણા ।
ઇદં તુ કાર્યરૂપમન્યદુચ્યતે બુધૈઃ પ્રભો-
રિહાન્તરે નૃણાં પુનર્વપુસ્તદમ્બ બિમ્બિતમ્ ॥ ૨.૧૭ ॥

સ્વયં ચ કાઞ્ચનપ્રકાશવર્ષ્મણા પ્રભાકરે
તથાઽન્તરે નૃણાં ચ તસ્ય બિમ્બિતાઽસિ સન્નિધૌ ।
રસસ્ય દેવતાઽસિ દેવિ પુષ્કરે દિવાકરે
મયૂખદેવતાઽસિ ભોગદેવતાઽસિ દેહિષુ ॥ ૨.૧૮ ॥

વિસર્જનેન ભૂયસા નભસ્યમુત્ર ભાસ્કરે
મહીષુ ચામ્બિકે યુવાં વિધાય દેહિનો બહૂન્ ।
ક્ષિતેઃ સુધાકરં ગતાન્ પિતૄન્ વિનેતુમવ્યયે
તનૂ ચ તત્ર બભ્રથુઃ પ્રપઞ્ચરાજ્ઞિ માયયા ॥ ૨.૧૯ ॥

નભોઽન્તરે હિરણ્મયં વિભું પ્રચક્ષતે હરં
દિનેશબિમ્બબિમ્બિતં ભણન્તિ પઙ્કજાસનમ્ ।
ઇહાસ્મદન્તરાલયં વદન્તિ વિષ્ણુમચ્યુતં
સવિત્રિ જન્મિનામિયં ત્રિમૂર્તિવાદિધોરણિ ॥ ૨.૨૦ ॥

નભોઽન્તરે પ્રચક્ષતે હિરણ્મયાઙ્ગમીશ્વરં
દિનેશબિમ્બપૂરુષં હિરણ્યગર્ભમાખ્યયા ।
વિરાજમાનમક્ષરં વિરાજમન્તરે નૃણાં
સવિત્રિ તત્ત્વવેદિનામિયં તુ નામકલ્પના ॥ ૨.૨૧ ॥

હિરણ્મયાઙ્ગમમ્બરે વદન્તિ સોમમમ્બિકે
દિવાકરસ્ય મણ્ડલે તુ બિમ્બિતં પુરન્દરમ્ ।
શરીરિણામિહાન્તરેઽગ્નિમાલપન્તિ ભાસુરં
ચિરન્તનોક્તિદર્શિનામિયં શિવે પ્રણાલિકા ॥ ૨.૨૨ ॥

સરોરુહાક્ષવાગ્વધૂમનોહરૌ તુ પૂર્વવ-
ત્સુધાંશુબિમ્બપૂરુષસ્તુ રુદ્રસંજ્ઞકઃ શિવે ।
હિરણ્મયોઽન્તરિક્ષજાત ઈશ્વરઃ સદાશિવઃ
સદેવ વસ્તુ કાઞ્ચનાઙ્ગિ પઞ્ચમૂર્તિવાદિનામ્ ॥ ૨.૨૩ ॥

પ્રભોઃ પ્રમાઽઽદિતસ્તતઃ પ્રમાવતી સ્વયં પૃથગ્
વિહાયસા શરીરિણી પ્રભૌ તતો હિરણ્મયે
હિરણ્મયાઙ્ગનાકૃતિર્નભોઽન્તરે ચ ભાસ્કરે
તથાઽન્તરેષુ દેહિનાં મહેશ્વરી જયત્યુમા ॥ ૨.૨૪ ॥

મદીયમમ્બિકાઽખિલસ્ય વિષ્ટપસ્ય દુષ્ટધી-
દવિષ્ઠપાદપઙ્કજા ધુનોતુ કષ્ટજાલકમ્ ।
ઇમે ચ કોમલૈઃ પદૈરમૂલ્યતલ્પશાલિન-
સ્તદીયમઞ્ચરૂપતાં ભજન્તુ પઞ્ચચામરાઃ ॥ ૨.૨૫ ॥ 50

%c01-q3/Sarada.Susarla/uma-c01-q3-itrans.txt medskip

તૃતીયઃ સ્તબકઃ
સશરીરાયાશ્ચ સાધનમ્ (તનુમધ્યાવૃત્તમ્)

શુભ્રસ્મિતલેશો માતુર્મરુતાન્નઃ ।
અન્તસ્તિમિરાણામન્તં વિદધાતુ ॥ ૩.૧ ॥

આદ્યૌ ભુવનાનાં માતાપિતરૌ તૌ ।
દેવાસુરમર્ત્યૈર્વન્દ્યાવવિનિન્દ્યૌ ॥ ૩.૨ ॥

બ્રૂતે પૃથગેકસ્તૌ વિગ્રહવન્તૌ ।
આહૈકશરીરં દ્વન્દ્વં કવિરન્યઃ ॥ ૩.૩ ॥

શક્તિં તનુશૂન્યામીશં ચ પુમાંસમ્ ।
વક્તિ પ્રમદાયાં સન્દેહયુતોઽન્યઃ ॥ ૩.૪ ॥

ઈશં ચ તમેકે સન્માત્રમુશન્તિ ।
બ્રહ્મૈકમથાન્યે ગાયન્તિ ન શક્તિમ્ ॥ ૩.૫ ॥

કેચિત્તનુહીનં પ્રજ્ઞાયુતમીશમ્ ।
શક્તિં વિદુરસ્ય પ્રજ્ઞામવિકુણ્ઠામ્ ॥ ૩.૬ ॥

ઉક્તં દધતસ્તૈઃ કેચિત્ પુનરાહુઃ ।
માયાતનુબન્ધં નાથસ્ય ન શક્તેઃ ॥ ૩.૭ ॥

નિત્યં સશરીરૌ યેષાં પિતરૌ તૌ ।
એકોઽપ્યથવા તાન્ પ્રત્યાહ નિસર્ગઃ ॥ ૩.૮ ॥

માતાપિતરૌ યત્ તાવેકશરીરૌ ।
ચિત્રપ્રથનાર્થા સા કાચન લીલા ॥ ૩.૯ ॥

સન્માત્રકથાનાં કાર્યે મનુજાદૌ
ધીસ્વાન્તવિકાસઃ સ્યાત્કારણહીનઃ ॥ ૩.૧૦ ॥

અદ્વૈતિભિરન્યા માયાઽઽશ્રયણીયા ।
શક્તેરતિરિક્તા સા કિં કિમુ વાદૈઃ ॥ ૩.૧૧ ॥

ન સ્યાત્ પૃથગાત્મા શક્તેઃ કિમુપાધેઃ ।
ચક્ષુઃ શ્રિતચિત્તેર્વિશ્વાકૃતિતા વા ॥ ૩.૧૨ ॥

એકાન્તવિદેહૌ તૌ ચેદતિસૂક્ષ્મૌ ।
લીલાતનુબન્ધાશક્તાવભિધેયૌ ॥ ૩.૧૩ ॥

ભક્તાનનુગૃહ્ણન્ દિવ્યાદ્ભુતલીલઃ ।
તદ્વિગ્રહબન્ધો બોધ્યો લસદર્થઃ ॥ ૩.૧૪ ॥

સ્ત્રીત્વં યદિ નેષ્ટં પુંસ્ત્વં કુત ઇષ્ટમ્ ।
ના વા કિમુ નારી ન સ્યાદનુમેયા ॥ ૩.૧૫ ॥

તસ્માત્ પિતરૌ તૌ વાચ્યૌ મતિમન્તૌ ।
સૂક્ષ્માવપિ ભૂયો લીલાતનુમન્તૌ ॥ ૩.૧૬ ॥

નાસ્મત્તનુવત્તે શક્તીશ્વરમૂર્તી ।
એકાઽમૃતરૂપા ત્વન્યા પ્રણવાત્મા ॥ ૩.૧૭ ॥

દિવ્યં ઘનતેજઃ કુર્વદ્ ધ્વનિમન્તઃ ।
સમ્પશ્યદશેષં મૂર્તિઃ પ્રણવાત્મા ॥ ૩.૧૮ ॥

દિવ્યો ઘનસોમઃ સ્યંદન્ રસમન્તઃ ।
ભુઞ્જન્ ભુવનૌઘં પીયૂષશરીરમ્ ॥ ૩.૧૯ ॥

બોધોઽનવલમ્બો દિવ્યં ખલુ તેજઃ ।
મોદઃ પરિશુદ્ધો દિવ્યઃ ખલુ સોમઃ ॥ ૩.૨૦ ॥

સોમાંશમહોંશૌ યાતો ઘનભાવમ્ ।
પિત્રોર્ભુવનાનાં સઙ્કલ્પમહિમ્ના ॥ ૩.૨૧ ॥

આરાધયસીશં તં ચિન્મયકાયમ્ ।
આનન્દમયાઙ્ગી ત્વમ્ દેવિ કિલેયમ્ ॥ ૩.૨૨ ॥

દિવ્યં તવ કાયં દિવ્યે તવ વસ્ત્રે ।
દિવ્યાનિ તવામ્બ સ્વર્ણાભરણાનિ ॥ ૩.૨૩ ॥

યદ્દેવિ વિલોક્યાઽસ્યપ્રાકૃતકાયા ।
યુક્તીઃ સમતીતા સેયં તવ માયા ॥ ૩.૨૪ ॥

નવ્યાસ્તનુમધ્યાઃ પ્રત્નાં તનુમધ્યામ્ ।
વિદ્વત્સદસીમાઃ સમ્યક્પ્રથયન્તુ ॥ ૩.૨૫ ॥ 75

%c01-q4/Prasad.Kuppa/c01-q4।txt medskip

ચતુર્થઃ સ્તબકઃ
આધ્યાત્મિકવિભૂતયઃ (ગીતિવૃત્તમ્)

અમૃતાંશુબિંબસારાદ્ ભૂયોઽપિ વિનિર્ગતો ભૃશં સૂક્ષ્મઃ ।
સારો ગૌરીવદનાદ્ દરહાસો હરતુ દુઃખજાલં નઃ ॥ ૪.૧ ॥

કુલકુણ્ડે પ્રાણુવન્તી ચેતન્તી હૃદિ સમસ્તજન્તૂનામ્ ।
મૂર્ધનિ વિચિન્તયન્તી મૃત્યુઞ્જયમહિષિ વિજયતે ભવતી ॥ ૪.૨ ॥

તેજોજલાન્નસારૈસ્ત્રયોઽણવો મૂલહૃદયમસ્તેષુ
પાકાત્તે નિષ્પન્નાસ્ત્રૈલોક્યવ્યાપિકેઽંબ દેહવતામ્ ॥ ૪.૩ ॥

પૂર્ણે શરીરશિલ્પે દ્વારેણ બ્રહ્મરન્ધ્રસંજ્ઞેન ।
નાડીપથેન ગત્વા તૈજસમણુમાવિશસ્યમેયબલે ॥ ૪.૪ ॥

અંશેનાવિશ્યાદૌ યાસિ પુનસ્તં તતશ્ચ નિર્યાસિ ।
માર્ગાભ્યાં દ્વાભ્યાં ત્વં નાડ્યાઃ પશ્ચાત્ પુરશ્ચ સિદ્ધાભ્યામ્ ॥ ૪.૫ ॥

યાતાયાતવિહારે માતસ્તસ્મિન્ ભવત્યુપાધિસ્તે
આરભ્ય મસ્તકસ્થલમામૂલાધારમસ્થિપઞ્જરિકા ॥ ૪.૬ ॥

નૃતનુષુ વિહરન્તીં ત્વામ્ ઉપાધિવીણાકૃતેર્જગન્માતઃ ।
સાદૃશ્યાત્ કુણ્ડલિનીં પરોક્ષવાદપ્રિયાઃ પ્રભાષન્તે ॥ ૪.૭ ॥

નભસઃ શીર્ષદ્વારા પ્રવહન્તીં ય ઇહ વિગ્રહે શક્તિમ્ ।
અનુસન્દધાતિ નિત્યં કૃતિનસ્તસ્યેતરૈરલં યોગૈઃ ॥ ૪.૮ ॥

સર્વેષુ વિશસિ તુલ્યં નિર્ગચ્છસિ તુલ્યમમ્બ ભુવનાનામ્ ।
જ્ઞાતા ચેદસિ શક્ત્યૈ ન જ્ઞાતા ચેદ્ભવસ્યહઙ્કૃત્યૈ ॥ ૪.૯ ॥

અવતરણં ધ્યાતં ચેદ્ આરોહણમદ્ભુતં ભવેચ્છક્તેઃ ।
યસ્મિન્નિદં શરીરં ભવતિ મહદ્વૈદ્યુતાગ્નિયન્ત્રમિવ ॥ ૪.૧૦ ॥

આરોહણમધ્યાતૃષુ હૃદયેઽહઙ્કારમાત્રનિષ્પત્યૈ ।
તદનુ શરીરમિદં સ્યાત્ સુખાય દુઃખાય વા યથાભોગમ્ ॥ ૪.૧૧ ॥

યા વ્યક્તિતા જનિમતામહઙ્કૃતિઃ સકલભેદધીભૂમિઃ ।
પૃથગિવ તવામ્બિકે સા સત્તૈવોપાધિસંશ્રયાદ્ ભાન્તી ॥ ૪.૧૨ ॥

એતામાહુરવિદ્યાં બીજં સંસારવૃક્ષરાજસ્ય ।
સર્વરસફલયુતસ્ય પ્રારબ્ધજલેન દેવિ દોહદિનઃ ॥ ૪.૧૩ ॥

વ્યક્તિત્વાર્પકદેહે નિમ્ને કુલ્યેવ જનિમતાં માતઃ ।
પ્રવહત્યનારતં તે શક્તિશ્ચિત્રાણિ દેવિ તન્વાના ॥ ૪.૧૪ ॥

સારમપામણુભૂતં હૃદયસ્થં સૂરયો વિદુશ્ચિત્તમ્ ।
શ્રેષ્ઠં પ્રાણં કેચન પઞ્ચાનિલમૂલભૂતમાહુરિમમ્ ॥ ૪.૧૫ ॥

મન એવ ચિત્તસંજ્ઞં વ્યવહરતાં વિભજનાનભિજ્ઞાનામ્ ।
કવિલોકવ્યવહારસ્તદધીનસ્તત્ત્વધીર્ભવત્યન્યા ॥ ૪.૧૬ ॥

તદનાહતસ્ય વિલસદ્ દક્ષિણતો દહરનામકગુહાયામ્ ।
ચિત્તં કુલકુણ્ડાત્તે કાઽપ્યનુગૃહ્ણાતિ દેવિ રશ્મિકલા ॥ ૪.૧૭ ॥

ચિત્તમણુ શ્લિષ્ટં તે કલયાઽઙ્ગુષ્ઠપ્રમાણમિવ ભાસા ।
દર્પણમમલબ્રહ્મપ્રતિબિમ્બાકર્ષકં શિવે ભવતિ ॥ ૪.૧૮ ॥

અન્તરમાવર્તાભં પ્રતિબિમ્બમકાયમેતદીશસ્ય ।
અંગુષ્ઠાભં પ્રાહુર્માનેનોપાધિચૈત્તભાસસ્તે ॥ ૪.૧૯ ॥

દમ્પત્યોર્વાં રૂપપ્રતિબિમ્બૌ ચક્ષુષોઃ શિવે ભવતઃ ।
કુલકુણ્ડે હૃદયે ચાપ્યરૂપયોરેવ કશ્ચિદુલ્લાસઃ ॥ ૪.૨૦ ॥

ચિત્તમણીયો વિત્તં ય ઇદં મૂલ્યે પ્રપઞ્ચતોઽપ્યધિકમ્ ।
હૃદયગુહાયાં નિહિતં જાનીતે સ વિજહાતિ બહિરાશાઃ ॥ ૪.૨૧ ॥

અપ્રાપ્તા મૂર્ધાનં હૃદયાત્ સમ્પ્રસ્થિતા ધૃતા નાડ્યા ।
ત્વદ્રુચિરુક્તા બુદ્ધિસ્ત્વયિ નિષ્ઠા ભવતિ દેવિ તન્નિષ્ઠા ॥ ૪.૨૨ ॥

અન્નમયાણું પ્રાપ્તં ધીજ્યોતિશ્ચન્દ્રમાર્કમિવ તેજઃ ।
પરિભાષ્યતે મહેશ્વરિ મન ઇતિ સઙ્કલ્પસમ્ભવસ્થાનમ્ ॥ ૪.૨૩ ॥

સઙ્કલ્પે સઙ્કલ્પે ચિચ્છક્તિં મનસિ વિસ્ફુરન્તીં ત્વામ્ ।
ય ઉપાસ્તે સ જનસ્તે ગૃહ્ણાતિ મહેશવલ્લભે ચરણમ્ ॥ ૪.૨૪ ॥

આધારચક્રશયને મમેહ નિદ્રાં વિહાય વિચલન્તીમ્ ।
ગીતય એતાઃ પરમામુપતિષ્ઠન્તાં જગદ્વિભોઃ કાન્તામ્ ॥ ૪.૨૫ ॥ 100

॥ સમાપ્તં ચ પ્રથમં શતકમ્ ॥

%c02-q1/Ravi.Shamavedam/uma-c02-q1।txt medskip

દ્વિતીયં શતકમ્
પઞ્ચમઃ સ્તબકઃ
પરિણયઃ (ઉપજાતિવૃત્તમ્)

શ્રીખણ્ડચર્ચામિવ કલ્પયન્ત્યો
મુહુઃ કપોલેષુ સખીજનસ્ય ।
શ્રીકણ્ઠકાન્તાહસિતાઙ્કુરાણાં
શ્રીમન્તિ કુર્વન્તુ જગન્તિ ભાસઃ ॥ ૫.૧ ॥

કીર્તિર્વલક્ષા કુસુમાયુધસ્ય
સ્વર્ણાદ્રિકોદણ્ડજયોન્નતસ્ય ।
દરસ્મિતશ્રીર્દ્વિરદાસ્યમાતુર્-
દ્રાઘીયસીં વો વિતનોતુ ભૂતિમ્ ॥ ૫.૨ ॥

પ્રમથ્યમાનામૃતરાશિવીચિ-
પ્રોદ્ગચ્છદચ્છાચ્છતુષારકલ્પાઃ ।
યુષ્માકમિચ્છાં વિદધત્વમોઘાં
વિઘ્નેશમાતુર્દરહાસલેશાઃ ॥ ૫.૩ ॥

ચન્દ્રાતપઃ કશ્ચન સમ્પ્રસન્નો
મહેશનેત્રાતિથિતર્પણો નઃ ।
મનોભિલાષં સફલીકરોતુ
મહેશ્વરીહાસલવપ્રકાશઃ ॥ ૫.૪ ॥

વલક્ષવક્ષોજપટાઞ્ચલેન
ચલેન સાર્ધં કૃતકેલયો નઃ ।
પુરત્રયારાતિકલત્રહાસ-
ભાસો નિરાસં વિપદાં ક્રિયાસુઃ ॥ ૫.૫ ॥

ભૂયાસુરાયાસહરાણિ તાનિ
સ્મિતાનિ ભૂતેશમૃગીદૃશો નઃ ।
યેષાં ત્વિષો બિભ્રતિ દિગ્વધૂટી-
ગણ્ડેષુ કર્પૂરપરાગલીલામ્ ॥ ૫.૬ ॥

કુર્વન્તુ કામં સફલં (ત્વ) મદીયં
કુલાદ્રિકન્યાહસિતાનિ તાનિ ।
યેષાં મયૂખૈઃ ક્રિયતે સિતાદ્રેર્-
ઉદ્યાનવાટીષુ નવો વસન્તઃ ॥ ૫.૭ ॥

આમ્રેડિતં ભૂષણચન્દ્રભાસાં
નાસાવિભૂષામહસાં દ્વિરુક્તિઃ ।
પુરારિનારીસ્મિતકાન્તયો મે
પૂર્ણાનિ કુર્વન્તુ સમીહિતાનિ ॥ ૫.૮ ॥

નિર્માય વિશ્વાલયમમ્બ શર્વ-
સ્ત્વયા સમં શિલ્પવિદા સ શિલ્પી ।
વિહર્તુમિચ્છન્નયિ વોઢુમૈચ્છ-
ન્નારીં ભવન્તીં પુરુષો ભવંસ્ત્વામ્ ॥ ૫.૯ ॥

દિવ્યં દુકૂલં ધવલં દધાના
વેણ્યા ફણીન્દ્રોપમયા લસન્તી ।
પ્રફુલ્લરાજીવવિલોચના ત્વં
પ્રપઞ્ચભર્તુર્નયનાન્યહાર્ષીઃ ॥ ૫.૧૦ ॥

પ્રત્યઙ્ગબન્ધં જ્વલદુત્તમં તે
ભુજઙ્ગરાજોપમવેણિરૂપમ્ ।
આત્મૈકનિષ્ઠસ્ય ચ વિશ્વભર્તુર્-
આરાધયામાસ વિલોચનાનિ ॥ ૫.૧૧ ॥

અભૂસ્ત્વમાદ્યસ્ય મનોમદાય
સ ચાપિ તે પ્રીતિપદં બભૂવ ।
ન કેવલં વાં સકલસ્ય ચાસી-
દ્દામ્પત્યબન્ધસ્ય તદમ્બ બીજમ્ ॥ ૫.૧૨ ॥

તવાતિકાન્તા નયાનાન્તવૃત્તિ-
ર્હાસઃ પુરારેશ્ચ નવેન્દુહારી ।
ઉભૌ વિવાહોત્સવપૂર્વરઙ્ગં
નિર્વર્તયામાસતુરાદિરામે ॥ ૫.૧૩ ॥

દાતું પ્રભુઃ સાન્ત્વયિતું સમર્થઃ
કર્તું ક્ષમસ્તર્જયિતું ચ શક્તઃ ।
સંરક્ષતાન્માં તવ સર્વવન્દ્યે
કરસ્તુષારાંશુભૃતા ગૃહીતઃ ॥ ૫.૧૪ ॥

સ્પ્રષ્ટું ન શક્યા પરમે પરૈસ્ત્વં
સ ચાન્યયા ચિન્તયિતું ન શક્યઃ ।
ત્વમેવ શર્વસ્ય સ એવ તેઽમ્બ
દામ્પત્યમેવં યુવયોસ્તુ સત્યમ્ ॥ ૫.૧૫ ॥

નિજાદ્વતંસેન્દુત ઇન્દુમન્ય-
મુત્પાદ્ય તે શમ્ભુરદાદ્વતંસમ્ ।
મૂર્તામિવાસૌ શુભગાત્રિ રાત્રિં
પ્રાપ્ય ત્વદીયાં કબરીં ચકાસે ॥ ૫.૧૬ ॥

બભૂવિથાગેન્દ્રગૃહે યદા ત્વં
સ ચેશ્વરસ્તત્ર ચકાર વાસમ્ ।
વિલોકમાનસ્તવ દેવિ વિદ્યુત્
પાઞ્ચાલિકાયાઃ કમનીયભાવમ્ ॥ ૫.૧૭ ॥

સિદ્ધં સ વાં સાધયિતું પ્રવૃત્તો
યોગં પ્રદગ્ધો મદનશ્ચ કલ્પે ।
વશીતિ કીર્તિં ગિરિશસ્ય ભર્તું
તુભ્યં ત્વપર્ણેતિ યશશ્ચ કર્તુમ્ ॥ ૫.૧૮ ॥

ઘોરં તપશ્ચેદ્રચિતં ત્વયાઽપિ
પ્રાગ્રૂપભર્તુઃ સમનુગ્રહાય ।
વિહાય યત્નં ક ઇહાખિલાઽમ્બ
સમ્બદ્ધમપ્યર્થમુપૈતુ જન્તુઃ ॥ ૫.૧૯ ॥

જ્વલત્કપર્દો દહનાઙ્કભાલઃ
કપાલમાલી કરિકૃત્તિવાસાઃ ।
ભુજઙ્ગભૂષો ભસિતાઙ્ગરાગઃ
પુષ્પેષુ વૈરી પરુષાટ્ટહાસઃ ॥ ૫.૨૦ ॥

શ્મશાનવાસી પુરુષસ્ત્રિશૂલી
જહાર તે ચેદનઘાઙ્ગિ ચેતઃ ।
દૃષ્ટાન્તમર્થોઽયમવાપ નૈવ
પ્રીતિર્બહિઃકારણમાશ્રિતેતિ ॥ ૫.૨૧ ॥

રૂપં પુરારેરથવા તદેતત્
સેયં ચ ચેષ્ટા સમયાન્તરેષુ ।
કાન્તં વપુઃ કાન્તતરાશ્ચ લીલા-
સ્ત્વયા સમં ખેલિતુમેષ ધત્તે ॥ ૫.૨૨ ॥

પ્રહૃષ્ટયક્ષઃ સમવેતસિદ્ધો
નૃત્યદ્ગણેન્દ્રો વિકસન્મુનીન્દ્રઃ ।
ભૂયોઽપિ યોગો યુવયોર્હિમાદ્રૌ
બભાર માતર્મહમદ્વિતીયમ્ ॥ ૫.૨૩ ॥

મહેશ્વરસ્ત્વાં પરિણીય લેભે
યાવાત્મજૌ દ્વાવનઘાઙ્ગિ મુખ્યૌ ।
એકસ્તયોર્ભ્રામ્યતિ વિશ્વમત્તું
ભૂભૃત્તટીરાશ્રયતે બતાન્યઃ ॥ ૫.૨૪ ॥

સઙ્કીર્તયન્ત્યો જગતાં જનન્યાઃ
કલ્યાણવાર્તાઃ કમનીયકીર્તેઃ ।
ઇમાઃ પ્રમોદાય સતાં ભવન્તુ
સન્દર્ભશુદ્ધા ઉપજાતયો નઃ ॥ ૫.૨૫ ॥ 125

%c02-q2/Bhoga.Pappu/uma-02-q2-itrans.txt medskip

ષષ્ઠઃ સ્તબકઃ
માહાભાગ્યમ્ (મદલેખાવૃત્તમ્)

હર્તારઃ શશિકીર્તેઃ કર્તારો નવભાસામ્ ।
ભર્તારો મમ સન્તુ સ્કન્દામ્બાદરહાસાઃ ॥ ૬.૧ ॥

દિગ્વલ્લીષ્વતિશુભ્રાં કુર્વન્તઃ કુસુમર્દ્ધિમ્ ।
ભૂયાસુસ્તવ ભૂત્યૈ મન્માતુઃ સ્મિતલેશાઃ ॥ ૬.૨ ॥

એકશ્ચેત્તવ શક્તો બ્રહ્માણ્ડસ્ય ભવાય ।
ભર્ગપ્રેયસિ હાસઃ કિં સ્તોત્રં તવ ભૂયઃ ॥ ૬.૩ ॥

ઉદ્યાને વિયદાખ્યે કાલિ ત્વાં વિહરન્તીમ્ ।
ગોલૈઃ કન્દુકકલ્પૈરલ્પા વાક્કિમુ માતિ ॥ ૬.૪ ॥

ખં ક્રીડાભવનં તે કઃ કાર્યાલય એષઃ ।
પૃથ્વીયં બહુલાન્ના માતર્ભોજનશાલા ॥ ૬.૫ ॥

બુદ્ધીનામસિ દાત્રી સિદ્ધીનામસિ નેત્રી ।
વીર્યાણામસિ પેટી કાર્યાણામસિ ધાટી ॥ ૬.૬ ॥

વિદ્યાનામસિ ભાવો હૃદ્યાનામસિ હાવઃ ।
દેવાનામસિ લીલા દૈત્યાનામસિ હેલા ॥ ૬.૭ ॥

ગન્તૄણામસિ ચેષ્ટા સ્થાણૂનામસિ નિષ્ઠા ।
લોકાનામસિ મૂલં લોકાદેરસિ જાલમ્ ॥ ૬.૮ ॥

દેવી વ્યાપકતેજઃ શક્તિસ્તત્ત્વવિચારે ।
અત્યન્તં સુકુમારી નારી મૂર્તિવિચારે ॥ ૬.૯ ॥

ક્વ જ્યોતિર્મહતોઽસ્માદાકાશાદપિ ભૂયઃ ।
તત્સર્વં વિનયન્તી તન્વઙ્ગી ક્વ નુ નારી ॥ ૬.૧૦ ॥

દેવેન્દ્રાય વિભુત્વં સૂર્યાયોસ્રસહસ્રમ્ ।
ઊષ્માણં દહનાય જ્યોત્સ્નામોષધિરાજે ॥ ૬.૧૧ ॥

વાતાયામિતવીર્યં વિસ્તારં ગગનાય ।
સાન્દ્રત્વં વસુધાયૈ તોયાય દ્રવભાવમ્ ॥ ૬.૧૨ ॥

માહાભાગ્યમપારં કોટિભ્યો વિબુધાનામ્ ।
ચિત્રાઃ કાશ્ચન સિદ્ધીર્લક્ષેભ્યો મનુજાનામ્ ॥ ૬.૧૩ ॥

સ્થાણુભ્યો ધૃતિશક્તિં ગન્તૃભ્યો ગતિશક્તિમ્ ।
કસ્માચ્ચિન્નિજકોશાદેકા દેવિ દદાના ॥ ૬.૧૪ ॥

આશ્ચર્યં વિદધાના સર્વં વસ્તુ દધાના ।
હન્ત ત્વં મમ માતઃ કાચિત્કોમલગાત્રી ॥ ૬.૧૫ ॥

શ્રોણીભારનતાયાં કસ્યાઞ્ચિત્તનુગાત્ર્યામ્ ।
ઈદૃક્ષા યદિ શક્તિઃ કાવેતો નનુ માયા ॥ ૬.૧૬ ॥

રૂપં તે તનુગાત્રં વાણી તે મૃદુનાદા ।
ચાપં તે મધુરેક્ષુઃ પાણિસ્તે સુકુમારઃ ॥ ૬.૧૭ ॥

લોલે લોચનયુગ્મે ભીરુત્વં પ્રકટં તે ।
બ્રહ્માણ્ડં ત્વદધીનં શ્રદ્ધત્તામિહ કો વા ॥ ૬.૧૮ ॥

ભ્રૂભઙ્ગં કુરુષે ચેન્મુગ્ધે ગૌરિ મુખાબ્જે ।
ભૂતાન્યપ્યયિ બિભ્યત્યેજેરન્નપિ તારાઃ ॥ ૬.૧૯ ॥

શુદ્ધાન્તેશ્વરિ શમ્ભોરિચ્છા ચેત્તવ કાઽપિ ।
ઘોરોઽગ્નિસ્તૃણગર્ભાદ્ઘોરાગ્નેરપિ શૈત્યમ્ ॥ ૬.૨૦ ॥

દ્રષ્ટું વિશ્વમપારં ભારસ્તે દયિતસ્ય ।
કર્તું કાર્યમશેષં શ્રીમાતસ્તવ ભારઃ ॥ ૬.૨૧ ॥

સાક્ષી કેવલમીશઃ કર્તું ભર્તુમુતાહો ।
હર્તું વાઽખિલમમ્બ ત્વં સાક્ષાદ્ધૃતદીક્ષા ॥ ૬.૨૨ ॥

કારઙ્કારમુમે યદ્ બ્રહ્માણ્ડાનિ નિહંસિ ।
તન્મન્યે સુરમાન્યે બાલૈવાઽમ્બ સદા ત્વમ્ ॥ ૬.૨૩ ॥

લીલોજ્જીવિતકામે રામે શઙ્કરસક્તે ।
ત્વત્પાદાર્ચનસક્તં ભક્તં માં કુરુ શક્તમ્ ॥ ૬.૨૪ ॥

એતાઃ પાવનગન્ધાઃ સર્વેશપ્રમદે તે ।
હૈરમ્બ્યો મદલેખાઃ સન્તોષાય ભવન્તુ ॥ ૬.૨૫ ॥ 150

%c02-q3/Amrutha.Kuppa/c02-q3-b.txt medskip

સપ્તમઃ સ્તબકઃ
વ્યોમશરીરા, માતૃકાદિવિભૂતયશ્ચ (વસન્તતિલકાવૃત્તમ્)

વાણીસરોરુહદૃશો હયરાજહંસો
વક્ત્રારવિન્દનિલયાદ્બહિરાગતાયાઃ ।
આલાપકાલદરહાસ ઇહ સ્થિતાનાં
ક્ષેમં કરોતુ સુતરાં હરસુન્દરીયઃ ॥ ૭.૧ ॥

નાદોઽસિ વાગસિ વિભાઽસિ ચિદસ્યખણ્ડા
ખણ્ડીભવન્ત્યપિ ચિદસ્યખિલેન્દ્રકાન્તે ।
તત્તાદૃશીં નિખિલશક્તિસમષ્ટિમીશે
ત્વામન્તરિક્ષપરિકૢપ્તતનું નમામિ ॥ ૭.૨ ॥

વિશ્વપ્રસિદ્ધવિભવાસ્ત્રિષુ વિષ્ટપેષુ
યાઃ શક્તયઃ પ્રવિલસન્તિ પરઃસહસ્રાઃ ।
તાસાં સમષ્ટિરતિચિત્રનિધાનદૃષ્ટિઃ
સૃષ્ટિસ્થિતિપ્રલયકૃદ્ ભુવનેશ્વરિ ત્વમ્ ॥ ૭.૩ ॥

જાને ન યત્તવ જગજ્જનયિત્રિ રૂપં
સઙ્કલ્પ્યતે કિમપિ તન્મનસો બલેન ।
સઙ્કલ્પિતસ્ય વપુષઃ શ્રિતશોકહન્ત્રિ
વિન્યસ્યતે તવ વચોતિગધામ નામ ॥ ૭.૪ ॥

કામં વદન્તુ વનિતામિતિહાસદક્ષા-
સ્ત્વાં સર્વલોકજનયિત્રિ સદેહબન્ધામ્ ।
સત્યં ચ તદ્ભવતુ સા તવ કાઽપિ લીલા
દિવ્યં રજસ્તુ તવ વાસ્તવિકં શરીરમ્ ॥ ૭.૫ ॥

ભૂજન્મપાંસુભિરગર્હિતશુદ્ધરૂપા
યા કાઽપિ પાંસુપટલી વિપુલેઽન્તરિક્ષે ।
સા તે તનુઃ સુમહતી વરદે સુસૂક્ષ્મા
તામેવ દેવસરણિં કથયન્તિ ધીરાઃ ॥ ૭.૬ ॥

યા દેવિ દેવસરણિર્ભવમગ્નદુર્ગા
વૈરોચનીતિ કથિતા તપસા જ્વલન્તી ।
રાજીવબન્ધુમહસા વિહિતાઙ્ગરાગા
સા તે તનુર્ભવતિ સર્વસુપર્વવર્ણ્યે ॥ ૭.૭ ॥

પ્રાણાસ્તવાત્ર હૃદયં ચ વિરાજતેઽત્ર
નેત્રાણિ ચાત્ર શતશઃ શ્રવણાનિ ચાત્ર ।
ઘ્રાણાનિ ચાત્ર રસનાનિ તથા ત્વચશ્ચ
વાચોઽત્ર દેવિ ચરણાનિ ચ પાણયોઽત્ર ॥ ૭.૮ ॥

સર્વત્ર પશ્યસિ શૃણોષિ ચ સર્વતોઽમ્બ
સર્વત્ર ખાદસિ વિજિઘ્રસિ સર્વતોઽપિ ।
સર્વત્ર ચ સ્પૃશસિ માતરભિન્નકાલે
કઃ શક્નુયાન્નિગદિતું તવ દેવિ ભાગ્યમ્ ॥ ૭.૯ ॥

સર્વત્ર નન્દસિ વિમુઞ્ચસિ સર્વતોઽમ્બ
સર્વત્ર સંસરસિ ગર્જસિ સર્વતોઽપિ ।
સર્વત્રદેવિ કુરુષે તવ કર્મજાલ-
વૈચિત્ર્યમીશ્વરિ નિરૂપયિતું ક્ષમઃ કઃ ॥ ૭.૧૦ ॥

વિશ્વામ્બિકે ત્વયિ રુચાં પતયઃ કિયન્તો
નાનાવિધાબ્ધિકલિતા ક્ષિતયઃ કિયત્યઃ ।
બિમ્બાનિ શીતમહસાં લસતાં કિયન્તિ
નૈતચ્ચ વેદ યદિ કો વિબુધો બહુજ્ઞઃ ॥ ૭.૧૧ ॥

અવ્યક્તશબ્દકલયાઽખિલમન્તરિક્ષં
ત્વં વ્યાપ્ય દેવિ સકલાગમસમ્પ્રગીતે ।
નાદોઽસ્યુપાધિવશતોઽથ વચાંસિ ચાસિ
બ્રાહ્મીં વદન્તિ કવયોઽમુકવૈભવાં ત્વામ્ ॥ ૭.૧૨ ॥

નાનાવિધૈર્ભુવનજાલસવિત્રિ રૂપૈર્-
વ્યાપ્તૈકનિષ્કલગભીરમહસ્તરઙ્ગૈઃ ।
વ્યક્તં વિચિત્રયસિ સર્વમખર્વશક્તે
સા વૈષ્ણવી તવ કલા કથિતા મુનીન્દ્રૈઃ ॥ ૭.૧૩ ॥

વ્યક્તિત્વમમ્બ હૃદયે હૃદયે દધાસિ
યેન પ્રભિન્ન ઇવ બદ્ધ ઇવાન્તરાત્મા ।
સેયં કલા ભુવનનાટકસૂત્રભર્ત્રિ
માહેશ્વરીતિ કથિતા તવ ચિદ્વિભૂતિઃ ॥ ૭.૧૪ ॥

આહારશુદ્ધિવશતઃ પરિશુદ્ધસત્ત્વે
નિત્યસ્થિરસ્મૃતિધરે વિકસત્સરોજે ।
પ્રાદુર્ભવસ્યમલતત્ત્વવિભાસિકા યા
સા ત્વં સ્મૃતા ગુરુગુહસ્ય સવિત્રિ શક્તિઃ ॥ ૭.૧૫ ॥

હવ્યં યયા દિવિષદો મધુરં લભન્તે
કવ્યં યયા રુચિકરં પિતરો ભજન્તે ।
અશ્નાતિ ચાન્નમખિલોઽપિ જનો યયૈવ
સા તે વરાહવદનેતિ કલાઽમ્બ ગીતા ॥ ૭.૧૬ ॥

દુષ્ટાન્નિહંસિ જગતામવનાય સાક્ષા-
દન્યૈશ્ચ ઘાતયસિ તપ્તબલૈર્મહદ્ભિઃ ।
દમ્ભોલિચેષ્ટિતપરીક્ષ્યબલા બલારેઃ
શક્તિર્ન્યગાદિ તવ દેવિ વિભૂતિરેષા ॥ ૭.૧૭ ॥

સઙ્કલ્પરક્તકણપાનવિવૃદ્ધશક્ત્યા
જાગ્રત્સમાધિકલયેશ્વરિ તે વિભૂત્યા ।
મૂલાગ્નિચણ્ડશશિમુણ્ડતનુત્રભેત્ર્યા
ચામુણ્ડયા તનુષુ દેવિ ન કિં કૃતં સ્યાત્ ॥ ૭.૧૮ ॥

ત્વં લોકરાજ્ઞિ પરમાત્મનિ મૂલમાયા
શક્રે સમસ્તસુરભર્તરિ જાલમાયા ।
છાયેશ્વરાન્તરપુમાત્મનિ યોગમાયા
સંસારસક્તહૃદયેષ્વસિ પાશમાયા ॥ ૭.૧૯ ॥

ત્વં ભૂતભર્તરિ ભવસ્યનુભૂતિનિદ્રા
સોમસ્યપાતરિ બિડૌજસિ મોદનિદ્રા ।
સપ્તાશ્વબિમ્બપુરુષાત્મનિ યોગનિદ્રા
સંસારમગ્નહૃદયેષ્વસિ મોહનિદ્રા ॥ ૭.૨૦ ॥

વિષ્ણુશ્ચકાર મધુકૈટભનાશનં યન્-
મુક્તઃ સહસ્રદલસમ્ભવસંસ્તુતા સા ।
કાલી ઘનાઞ્જનનિભપ્રભદેહશાલિ-
ન્યુગ્રા તવામ્બ ભુવનેશ્વરિ કોઽપિ ભાગઃ ॥ ૭.૨૧ ॥

વિદ્યુત્પ્રભામયમધૃષ્યતમં દ્વિષદ્ભિ-
શ્ચણ્ડપ્રચણ્ડમખિલક્ષયકાર્યશક્તમ્ ।
યત્તે સવિત્રિ મહિષસ્ય વધે સ્વરૂપં
તચ્ચિન્તનાદિહ નરસ્ય ન પાપભીતિઃ ॥ ૭.૨૨ ॥

શુમ્ભં નિશુમ્ભમપિ યા જગદેકવીરૌ
શૂલાગ્રશાન્તમહસૌ મહતી ચકાર ।
સા કૌશિકી ભવતિ કાશયશાઃ કૃશોદ-
ર્યાત્માઙ્ગજા તવ મહેશ્વરિ કશ્ચિદંશઃ ॥ ૭.૨૩ ॥

માયે શિવે શ્રિતવિપદ્વિનિહન્ત્રિ માતઃ
પશ્ય પ્રસાદભરશીતલયા દૃશા મામ્ ।
એષોઽહમાત્મજકલત્રસુહૃત્સમેતો
દેવિ ત્વદીયચરણં શરણં ગતોઽસ્મિ ॥ ૭.૨૪ ॥

ધિન્વન્તુ કોમલપદાઃ શિવવલ્લભાયા-
શ્ચેતો વસન્તતિલકાઃ કવિકુઞ્જરસ્ય ।
આનન્દયન્તુ ચ પદાશ્રિતસાધુસઙ્ઘં
કષ્ટં વિધૂય સકલં ચ વિધાય ચેષ્ટમ્ ॥ ૭.૨૫ ॥ 175

%c02-q4/Shailaja.Dhulipala/umasahasram\_ashtamasthabakam.txt medskip

અષ્ટમઃ સ્તબકઃ
ચરિત્રત્રયમ્ (અનુષ્ટુબ્વૃત્તમ્)

તમસામભિતો હન્તા ચણ્ડિકાહાસવાસરઃ ।
સતાં હૃદયરાજીવવિકાસાય પ્રકલ્પતામ્ ॥ ૮.૧ ॥

યા નિદ્રા સર્વભૂતાનાં યોગનિદ્રા રમાપતેઃ ।
ઈડ્યતાં સા મહાકાલી મહાકાલસખી સખે ॥ ૮.૨ ॥

વિરિઞ્ચિના સ્તુતે માતઃ કાલિ ત્વં ચેન્ન મુઞ્ચસિ ।
મધુકૈટભસંહારં કરોતુ કથમચ્યુતઃ ॥ ૮.૩ ॥

વાસવઃ કાશનીકાશયશોલઙ્કૃતદિઙ્મુખઃ ।
મહોગ્રવિક્રમાદ્યસ્માદાસીદાજૌ પરાઙ્મુખઃ ॥ ૮.૪ ॥

યત્પ્રતાપેન સન્તપ્તો મન્યે બાડબરૂપભૃત્ ।
ભગવાનનલોઽદ્યાપિ સિન્ધુવાસં ન મુઞ્ચતિ ॥ ૮.૫ ॥

કુર્વાણે ભૂતકદનં યસ્મિન્વિસ્મિતચેતસઃ ।
એષ એવાન્તકો નાહમિત્યાસીદન્તકસ્ય ધીઃ ॥ ૮.૬ ॥

રણે યેનાતિરસ્કૃત્ય ત્યક્તો રાક્ષસ ઇત્યતઃ ।
ચિરાય હરિદીશેષુ કોણેશઃ પ્રાપ્તવાન્યશઃ ॥ ૮.૭ ॥

યન્નિયન્તુમશક્તસ્ય કુર્વાણમસતીઃ ક્રિયાઃ ।
નિયન્તુરસતામાસીત્પાશિનો મલિનં યશઃ ॥ ૮.૮ ॥

બાહુવીર્યપરાભૂતો યસ્ય પ્રાયેણ મારુતઃ ।
બભૂવ ક્ષણદાન્તેષુ રતાન્તપરિચારકઃ ॥ ૮.૯ ॥

નિધીન્યેન જિતો હિત્વા રાજરાજઃ પલાયિતઃ ।
સ્પષ્ટં બભાણ માધુર્યં પ્રાણાનામખિલાદપિ ॥ ૮.૧૦ ॥

યસ્મિન્નુત્તરપૂર્વસ્યા દિશ એકાદશાધિપાઃ ।
કુણ્ઠા બભૂવુરાત્મીયકણ્ઠોપમિતકીર્તયઃ ॥ ૮.૧૧ ॥

નિજશુદ્ધાન્તકાન્તાનામાનનૈરેવ નિર્જિતમ્ ।
લલજ્જે યઃ પુનર્જિત્વા શૂરમાની સુધાકરમ્ ॥ ૮.૧૨ ॥

બાલસ્યેવ ક્રીડનકૈઃ પ્રવીરૈર્યસ્ય ખેલતઃ ।
લીલાકન્દુકધીરાસીદ્દેવે દીધિતિમાલિનિ ॥ ૮.૧૩ ॥

ત્રિયામાચરશુદ્ધાન્તભ્રૂવિલાસનિવારણમ્ ।
વિષ્ણોઃ સુદર્શનં ચક્રં યસ્ય નાપશ્યદન્તરમ્ ॥ ૮.૧૪ ॥

મહિષં તં મહાવીર્યં યા સર્વસુરદેહજા ।
અવધીદ્દાનવં તસ્યૈ ચણ્ડિકાયૈ નમો નમઃ ॥ ૮.૧૫ ॥

મુખં તવાસેચનકં ધ્યાયં ધ્યાયં નિરન્તરમ્ ।
મૃગેન્દ્રવાહે કાલેન મૃડસ્ત્વન્મુખતાં ગતઃ ॥ ૮.૧૬ ॥

કાર્તિકીચન્દ્રવદના કાલિન્દીવીચિદોર્લતા ।
અરુણામ્ભોજચરણા જયતિ ત્રિરુચિઃ શિવા ॥ ૮.૧૭ ॥

યત્તે કચભરઃ કાલો યદ્બાહુર્લોકરક્ષકઃ ।
યુક્તં દ્વયં શિવે મધ્યસ્ત્વસન્નાકો ન નાકરાટ્ ॥ ૮.૧૮ ॥

સ્વદેહાદેવ યા દેવી પ્રદીપાદિવ દીપિકા ।
આવિર્ભભૂવ દેવાનાં સ્તુવતાં હર્તુમાપદઃ ॥ ૮.૧૯ ॥

ધૈર્યચાતુર્યગામ્ભીર્યવીર્યસૌન્દર્યશાલિનીમ્ ।
રત્નં નિતમ્બિનીજાતૌ મેનિરે યાં સુરાસુરાઃ ॥ ૮.૨૦ ॥

યદીયહુઙ્કૃત્યનલે ધૂમ્રાક્ષોઽભવદાહુતિઃ ।
સમાપ્તિં ભીષણં યાવન્નૈવાવાપ વિકત્થનમ્ ॥ ૮.૨૧ ॥

ચામુંડાશિવદૂત્યૌ યત્ કલે દારુણવિક્રમે ।
ભક્ષયામાસતુર્મૂર્તીઃ કીર્તિભિઃ સહ રક્ષસામ્ ॥ ૮.૨૨ ॥

યસ્યાઃ શૂલે જગામાસ્તં યશઃ શુમ્ભનિશુમ્ભયોઃ ।
નમામિ વિમલશ્લોકાં કૌશિકીં નામ તામુમામ્ ॥ ૮.૨૩ ॥

યશોદાગર્ભજનનાદ્ યશોદાં ગોકુલસ્ય તામ્ ।
વન્દે ભગવતીં નન્દાં વિન્ધ્યાચલનિવાસિનીમ્ ॥ ૮.૨૪ ॥

અમ્બિકામુપતિષ્ઠન્તામેતાશ્ચણ્ડીમનુષ્ટુભઃ ।
પ્રસન્નાઃ સાધ્વલઙ્કારાઃ સિદ્ધપદ્મેક્ષણા ઇવ ॥ ૮.૨૫ ॥ 200

॥ સમાપ્તં ચ દ્વિતીયં શતકમ્ ॥

% c03-q1/Vijay.Sai.Reddy/c03-q1।txt medskip

તૃતીયં શતકમ્
નવમઃ સ્તબકઃ
મન્દહાસઃ (આર્યાવૃત્તમ્)

શારદવલક્ષપક્ષક્ષણદાવૈમલ્યશિક્ષકોઽસ્માકમ્ ।
જાગર્તુ રક્ષણાય સ્થાણુપુરન્ધ્રીમુખવિકાસઃ ॥ ૯.૧ ॥

વ્યાખ્યાનં હર્ષસ્ય પ્રત્યાખ્યાનં શરત્સુધાભાનોઃ ।
દિશતુ હૃદયપ્રસાદં ગૌરીવદનપ્રસાદો નઃ ॥ ૯.૨ ॥

અન્તર્ગતસ્ય હર્ષક્ષીરસમુદ્રસ્ય કશ્ચન તરઙ્ગઃ ।
હાસો હરહરિણદૃશો ગતપઙ્કં મમ કરોતુ મનઃ ॥ ૯.૩ ॥

દિશિ દિશિ વિસર્પદંશુપ્રશમિતતાપં પરાસ્તમાલિન્યમ્ ।
કુશલાનિ પ્રદિશતુ નઃ પશુપતિહૃદયેશ્વરીહસિતમ્ ॥ ૯.૪ ॥

અન્તર્ગતં ચ તિમિરં હરન્તિ વિહસન્તિ રોહિણીકાન્તમ્ ।
હસિતાનિ ગિરિશસુદૃષો મમ પ્રબોધાય કલ્પન્તામ્ ॥ ૯.૫ ॥

ભાષાતુષારદીધિતિદીધિત્યા સહ વિહાયસો રઙ્ગે ।
વિચરન્ પુરહરતરુણીદરહાસો મે હરત્વેનઃ ॥ ૯.૬ ॥

રુદ્રાણીદરહસિતાન્યસ્માકં સંહરન્તુ દુરિતાનિ ।
યેષામુદયો દિવસો ભૂષાપીયૂષકિરણસ્ય ॥ ૯.૭ ॥

સ્કન્દજનનીમુખેન્દોરસ્માન્ પુષ્ણાતુ સુસ્મિતજ્યોત્સ્ના ।
મુનિમતિકૈરવિણીનામુલ્લાસકથા યદાયત્તા ॥ ૯.૮ ॥

કમનીયકણ્ઠમાલામુક્તામણિતારકાવયસ્યો નઃ ।
કામાન્ વિતરતુ ગૌરીદરહાસો નામ ધવલાંશુઃ ॥ ૯.૯ ॥

અનવદ્યકણ્ઠમાલામુક્તાવલિકિરણનિવહસહવાસી ।
હરદયિતાદરહાસો હરતુ મમાશેષમજ્ઞાનમ્ ॥ ૯.૧૦ ॥

ઞ ઇવ જ્ઞદૃશ્ય ઉત્તમ ઇલાધરાધીશનન્દિનીહાસઃ ।
પૂર્ણં કરોતુ માનસમભિલાષં સર્વમસ્માકમ્ ॥ ૯.૧૧ ॥

આલોકમાત્રતો યઃ શઙ્કરમસમાસ્ત્રકિઙ્કરં ચક્રે ।
અલ્પોઽપ્યનલ્પકર્મા હાસો નઃ પાતુ સ શિવાયાઃ ॥ ૯.૧૨ ॥

સ્મરમતરતમીશં યઃ કરોતિ ભાવપ્રસઙ્ગચાતુર્યા ।
દ્વિજગણપુરસ્કૃતોઽવ્યાત્ સ શિવાહાસપ્રવક્તા નઃ ॥ ૯.૧૩ ॥

રદવાસસા રથી માં શરી કરૈઃ પાતુ પાર્વતીહાસઃ ।
પાવકદૃશં જિગીષોઃ પઞ્ચપૃષત્કસ્ય સેનાનીઃ ॥ ૯.૧૪ ॥

શિવહૃદયમર્મભેદિ સ્મિતં તદદ્રીશવંશમુક્તાયાઃ ।
દશનદ્યુતિદ્વિગુણિતશ્રીકં શોકં ધુનોતુ મમ ॥ ૯.૧૫ ॥

બ્રહ્માણ્ડરઙ્ગભાજો નટ્યાઃ શિવસૂત્રધારસહચર્યાઃ ।
શ્રીવર્ધનોઽનુલેપો મુખસ્ય હાસઃ પુનાત્વસ્માન્ ॥ ૯.૧૬ ॥

અધરપ્રવાલશયને નાસાભરણપ્રભાવિલાસિન્યા ।
રમમાણો હરરમણીહાસયુવા હરતુ નઃ શોકમ્ ॥ ૯.૧૭ ॥

અધરોષ્ઠવેદિકાયાં નાસાભરણાંશુશાબકૈઃ સાકમ્ ।
કુલમખિલમવતુ ખેલન્નદ્રિસુતાહાસબાલો નઃ ॥ ૯.૧૮ ॥

અનુલેપનસ્ય વીપ્સા દ્વિર્ભાવઃ કુચતટીદુકૂલસ્ય ।
હરતુ હૃદયવ્યથાં મે હસિતં હરજીવિતેશ્વર્યાઃ ॥ ૯.૧૯ ॥

ગિરિશાઙ્ગરાગભસિતં સ્વાગતવચસાઽભિનન્દદાદરતઃ ।
ગિરિજાલીલાહસિતં ગરીયસીં મે તનોતુ ધિયમ્ ॥ ૯.૨૦ ॥

દયિતેન સઁલ્લપન્ત્યાઃ સહ તુહિનમરીચિશિશુકિરીટેન ।
વાગમૃતબુદ્બુદોઽવ્યાદલસો મામગભુવો હાસઃ ॥ ૯.૨૧ ॥

શુદ્ધઃ કુચાદ્રિનિલયાદપિ મુક્તાહારતો હરપુરન્ધ્ર્યાઃ ।
વદનશ્રીપ્રાસાદે વિલસન્ હાસોઽલસોઽવતુ મામ્ ॥ ૯.૨૨ ॥

વ્યર્થીભૂતે ચૂતે ગતવતિ પરિભૂતિમસિતજલજાતે ।
અનિતે સિદ્ધિમશોકે કમલેઽપિ ગલજ્જયશ્રીકે ॥ ૯.૨૩ ॥

બહુધા બિભેદ હૃદયં હરસ્ય બાણેન યેન સુમબાણઃ ।
તદુમાલીલાહસિતં મલ્લીસુમમસ્તુ મે ભૂત્યૈ ॥ ૯.૨૪ ॥

અમલદરસ્મિતચિહ્નાસ્તા એતાઃ સર્વમઙ્ગલા આર્યાઃ ।
કમનીયતમાસ્વસમામુપતિષ્ઠન્તામુમાં દેવીમ્ ॥ ૯.૨૫ ॥ 225

%c03-q2/Sriarsha.Pvss/Umashahasram-c03-q02।txt medskip

દશમઃ સ્તબકઃ
કેશાદિપાદાન્તવર્ણનમ્ (લલિતાવૃત્તમ્)

સઙ્ક્ષાલનાય હરિતાં વિભૂતયે
લોકત્રયસ્ય મદનાય ધૂર્જટેઃ ।
કાત્યાયનીવદનતઃ શનૈઃ શનૈર્-
નિર્યન્તિ શુભ્રહસિતાનિ પાન્તુ નઃ ॥ ૧૦.૧ ॥

સ્વલ્પોઽપિ દિક્ષુ કિરણાન્ પ્રસારયન્
મન્દોઽપિ બોધમમલં દધત્સતામ્ ।
શુભ્રોઽપિ રાગકૃદનઙ્ગવૈરિણો
હાસઃ પુરાણસુદૃશઃ પુનાતુ નઃ ॥ ૧૦.૨ ॥

ચેતોહરોઽપ્યતિજુગુપ્સિતો ભવેત્
સર્વોઽપિ જીવકલયા યયા વિના ।
સા વર્ણ્યતાં કથમપારચારુતા
પીયૂષસિન્ધુરખિલેન્દ્રસુન્દરી ॥ ૧૦.૩ ॥

અત્યલ્પદેવવનિતાં ચ પાર્થિવૈર્-
ભાવૈર્વયં તુલયિતું ન શક્નુમઃ
તાં કિં પુનઃ સકલદેવસુન્દરી ।
લોકાક્ષિપારણતનુપ્રભામુમામ્ ॥ ૧૦.૪ ॥

વર્ષાપયોદપટલસ્ય સાન્દ્રતા
સૂર્યાત્મજોર્મિચયનિમ્નતુઙ્ગતા ।
કાલાહિભૂમિપતિદીર્ઘતા ચ તે
કેશેષુ ભર્ગભવનેશ્વરિ ત્રયમ્ ॥ ૧૦.૫ ॥

ઈશાનસુન્દરિ તવાસ્યમણ્ડલા-
ન્નીચૈર્નિતાન્તમમૃતાંશુમણ્ડલમ્ ।
કો વા ન કીર્તયતિ લોષ્ટપિણ્ડકં
લોકે નિકૃષ્ટમિહ માનવીમુખાત્ ॥ ૧૦.૬ ॥

બિભ્રત્યમર્ત્યભુવનસ્થદીર્ઘિકા
પઙ્કેરુહાણિ વદનાય તે બલિમ્ ।
નો ચેત્ કથં ભવતિ સૌરભં મહ-
દ્ભિન્ને સુમેભ્ય ઉરુકેશિ તે મુખે ॥ ૧૦.૭ ॥

ગીર્વાણલોકતટિનીજલેરુહાં
ગન્ધે શુભે ભવતુ તે મનોરતિઃ ।
લોકાધિરાજ્ઞિ તવ વક્ત્રસૌરભે
લોકાધિરાજમનસસ્તુ સમ્મદઃ ॥ ૧૦.૮ ॥

કો ભાષતાં તવ સવિત્રિ ચારુતાં
યસ્યાઃ સ્મિતસ્ય ધવલદ્યુતિર્લવઃ ।
યસ્યાઃ શરીરરુચિસિન્ધુવીચયઃ
શમ્પાલતાઃ પૃથુલદીપ્તિભૂમયઃ ॥ ૧૦.૯ ॥

લોકામ્બિકે ન વિલસન્તિ કે પુરો
મન્દસ્મિતસ્ય તવ રોચિષાં નિધેઃ ।
યે તુ વ્યધાયિષત તેન પૃષ્ઠતો
હન્તૈષુ કાઽપિ તિમિરચ્છટા ભવેત્ ॥ ૧૦.૧૦ ॥

કિં વા રદાવલિરુચિર્મુખસ્ય કિં
સમ્ફુલ્લતા વરધિયઃ કિમૂર્મિકા ।
સન્તોષપાદપસુમં નુ શઙ્કર-
પ્રેમસ્વરૂપમુત દેવિ તે સ્મિતમ્ ॥ ૧૦.૧૧ ॥

દિક્ષુ પ્રકાશપટલં વિતન્વતા
કોટિપ્રભાકરવિભક્તતેજસા ।
નેત્રેણ તે વિષમનેત્રવલ્લભે
પઙ્કેરુહં ક ઉપમાતિ પણ્ડિતઃ ॥ ૧૦.૧૨ ॥

શ્રીકર્ણ એષ તવ લોચનાઞ્ચલે
ભાન્ત્યા દયાદયિતયા પ્રબોધિતઃ ।
એતં સવિત્રિ મમ કઞ્ચન સ્તવં
શ્રુત્વા તનોતુ ભરતાવનેઃ શ્રિયમ્ ॥ ૧૦.૧૩ ॥

સ્વા નાસિકા ભવતિ યુઞ્જતાં સતાં
સંસ્તમ્ભિની ચલતમસ્ય ચક્ષુષઃ ।
ત્વન્નાસિકા પુરહરસ્ય ચક્ષુષઃ
સંસ્તમ્ભિની ભવતિ ચિત્રમમ્બિકે ॥ ૧૦.૧૪ ॥

બિમ્બપ્રવાલનવપલ્લવાદિતઃ
પીયૂષસારભરણાદ્ ગુણાધિકઃ ।
ગોત્રસ્ય પુત્રિ શિવચિત્તરઞ્જકઃ
શ્રેષ્ઠો નિતાન્તમધરાધરોઽપિ તે ॥ ૧૦.૧૫ ॥

દોર્વલ્લિકે જનનિ તે તટિત્પ્રભા-
મન્દારમાલ્યમૃદુતાપહારિકે ।
નિશ્શેષબન્ધદમનસ્ય ધૂર્જટેર્-
બન્ધાય ભદ્રચરિતે બભૂવતુઃ ॥ ૧૦.૧૬ ॥

હસ્તાબ્જયોસ્તવ મૃદુત્વમદ્ભુતં
ગૃહ્ણાતિ યે સદયમેવ ધૂર્જટિઃ
અત્યદ્ભુતં જનનિ દાઢર્યમેતયોઃ
શુમ્ભાદિદર્પવિલયો યયોરભૂત્ ॥ ૧૦.૧૭ ॥

રાજન્તુ તે કુચસુધાપ્રપાયિનો
લોકસ્ય માતરનઘાઃ સહસ્રશઃ ।
એતેષુ કશ્ચન ગજાનનઃ કૃતી
ગાયન્તિ યં સકલદાયિસત્કરમ્ ॥ ૧૦.૧૮ ॥

ત્વન્નાભિકૂપપતિતાં દૃશં પ્રભોર્-
નેતું વિનિર્મલગુણે પુનસ્તટમ્ ।
સૌમ્યત્વદીયહૃદયપ્રસારિતઃ
પાશઃ સવિત્રિ તવ રોમરાજિકા ॥ ૧૦.૧૯ ॥

ત્વન્મધ્યમો ગગનલોક એવ ચેત્
ત્વદ્દિવ્યવૈભવવિદો ન વિસ્મયઃ ।
પ્રાજ્ઞૈર્હિ સુન્દરિ પુરત્રયદ્વિષ-
સ્ત્વં દેહિની ત્રિભુવનેન ગીયસે ॥ ૧૦.૨૦ ॥

નાભિહૃદાદ્વિગલિતઃ કટીશિલા-
ભઙ્ગાત્ પુનઃ પતતિ કિં દ્વિધાકૃતઃ ।
કાન્તોરુયુગ્મમિષતઃ સવિત્રિ તે
ભાવારિપૂર ઇભશુણ્ડયોઃ સમઃ ॥ ૧૦.૨૧ ॥

જઙ્ઘાયુગં તવ મહેશનાયિકે
લાવણ્યનિર્ઝરિ જગદ્વિધાયિકે ।
અન્તઃપરિસ્ફુરદગુપ્તસુપ્રભા-
બાણાઢ્યતૂણયુગલં રતીશિતુઃ ॥ ૧૦.૨૨ ॥

પુષ્પાસ્ત્રશાસનનિશાન્તરાજ્ઞિ તે
લોકત્રયસ્થખલકમ્પનં બલમ્ ।
શ્રોણીભરેણ ગમને કિલ શ્રમં
પ્રાપ્નોષિ કેન તવ તત્ત્વમુચ્યતામ્ ॥ ૧૦.૨૩ ॥

યત્રૈવ નિત્યવિહૃતેરભૂદ્રમા
રાજીવમન્દિરચરીતિ નામતઃ ।
તન્મે સદા ભણતુ મઙ્ગલં શિવા
પાદામ્બુસમ્ભવમમેયવૈભવમ્ ॥ ૧૦.૨૪ ॥

કેશાદિપાદકમલાન્તગાયિનીઃ
કન્તુપ્રશાસનનિશાન્તનાયિકા ।
અઙ્ગીકરોતુ લલિતા ઇમાઃ કૃતીર્-
ગૌરી કવેશ્ચરણકઞ્જસેવિનઃ ॥ ૧૦.૨૫ ॥ 250

%c03-q3/Ravi.Shamavedam/uma-c03-q3।txt medskip

એકાદશઃ સ્તબકઃ
પાદાદિકેશાન્તવર્ણનમ્ (આર્યાવૃત્તમ્)

ઝષકેતુના પ્રયુક્તઃ સમ્મોહનચૂર્ણમુષ્ટિરીશાને ।
દરહાસો ધરદુહિતુઃ કરોતુ ભુવનં વશેઽસ્માકમ્ ॥ ૧૧.૧ ॥

ઉપજીવદ્ભિઃ કાન્તેર્લેશાંસ્તે જગતિ સુન્દરૈર્ભાવૈઃ ।
ઉપમિતુમઙ્ગાનિ તવ પ્રાયો લજ્જેઽમ્બ યતમાનઃ ॥ ૧૧.૨ ॥

અવતંસપલ્લવતુલાં બિભ્રાણં શ્રુતિનતભ્રુવઃ શિરસિ ।
ચરણં વ્રજામિ શરણં વામં કામારિલલનાયાઃ ॥ ૧૧.૩ ॥

શઙ્કરનયનોન્માદનમતિમધુરં ભાતિ મતિમતા વર્ણ્યે ।
જઙ્ઘાયુગં ભવત્યાઃ કુસુમપૃષત્કસ્ય સર્વસ્વમ્ ॥ ૧૧.૪ ॥

એકૈકલોકને દ્વયમન્યોન્યસ્મરણહેતુતામેતિ ।
દેવિ ભવસ્ય તવોરુઃ શુણ્ડા ચ ગજેન્દ્રવદનસ્ય ॥ ૧૧.૫ ॥

નાકોઽવલગ્નમીશ્વરિ કટિરવનિર્ભોગિનાં જગન્નાભિઃ ।
કુક્ષૌ ન કેવલં તે બહિરપિ વપુષિ ત્રયો લોકાઃ ॥ ૧૧.૬ ॥

મન્યે મહાકૃપાણં તવ વેણીમચલપુત્રિ મદનસ્ય ।
અસિધેનુકાં વિશઙ્કે નિશિતતરાગ્રાં તુ રોમાલિમ્ ॥ ૧૧.૭ ॥

દ્વિરદવદનેન પીતં ષડ્વદનેનાથ સકલભુવનેન ।
અક્ષય્યક્ષીરામૃતમમ્બાયાઃ કુચયુગં જયતિ ॥ ૧૧.૮ ॥

જગદમ્બ લમ્બમાના પાર્શ્વદ્વિતયે તવાગલાદ્ભાતિ ।
સાન્દ્રગ્રથિતમનોજ્ઞપ્રસૂનમાલેવ ભુજયુગલી ॥ ૧૧.૯ ॥

જાનન્તિ શક્તિમસુરાઃ સુષમાં સખ્યો વદાન્યતામૃષયઃ ।
મૃદુતાં તવામ્બ પાણેર્વેદ સ દેવઃ પુરાં ભેત્તા ॥ ૧૧.૧૦ ॥

કમ્બુસદૃગમ્બ જગતાં મણિવેષોડુસ્રજાકૃતાકલ્પઃ ।
કણ્ઠોઽનઘસ્વરસ્તે ધૂર્જટિદોર્નયનકર્ણહિતઃ ॥ ૧૧.૧૧ ॥

હરકાન્તે વદનં તે દર્શં દર્શં વતંસશીતાંશુઃ ।
પૂર્ણોઽપ્યવાપ કૃશતાં પ્રાયેણાસૂયયા શુષ્કઃ ॥ ૧૧.૧૨ ॥

ચન્દ્રં રણાય સકલા ચપલાક્ષીવદનજાતિરાહ્વયતામ્ ।
તં તુ મહસા મુખં તે મહેશકાન્તે જિગાયૈકમ્ ॥ ૧૧.૧૩ ॥

વદનકમલં તવેશ્વરિ કમલજયાદ્દર્પિતં સુધાભાનુમ્ ।
નિર્જિત્ય કમલજાતેરમલં મહદાજહાર યશઃ ॥ ૧૧.૧૪ ॥

લાવણ્યમરન્દાશા ભ્રમદ્ભવાલોકબમ્ભરં પરિતઃ ।
મુગ્ધં મુખારવિન્દં જયતિ નગાધીશનન્દિન્યાઃ ॥ ૧૧.૧૫ ॥

શુદ્ધેન્દુસારનિર્મિતમાસ્યાર્ધં તે ભવાનિ ભાલમયમ્ ।
સકલરમણીયસારૈર્નિર્મિતમર્ધાન્તરં વિધિના ॥ ૧૧.૧૬ ॥

વદનં તવાદ્રિદુહિતર્વિજિતાય નતાય શીતકિરણાય ।
દ્વારપપદવીં પ્રદદા વયમિહ દરહાસનામધરઃ ॥ ૧૧.૧૭ ॥

તે તે વદન્તુ સન્તો નયનં તાટઙ્કમાલયં મુકુટમ્ ।
કવયો વયં વદામઃ સિતમહસં દેવિ તે હાસમ્ ॥ ૧૧.૧૮ ॥

બિમ્બાધરસ્ય શોભામમ્બાયાઃ કો નુ વર્ણયિતુમીષ્ટે ।
અન્તરપિ યા પ્રવિશ્ય પ્રમથપતેર્વિતનુતે રાગમ્ ॥ ૧૧.૧૯ ॥

ગણપતયે સ્તનઘટયોઃ પદકમલે સપ્તલોકભક્તેભ્યઃ ।
અધરપુટે ત્રિપુરજિતે દધાસિ પિયૂષમમ્બ ત્વમ્ ॥ ૧૧.૨૦ ॥

દૃક્પીયૂષતટિન્યાં નાસાસેતૌ વિનિર્મિતે વિધિના ।
ભાસાં ભવતિ શિવે તે મુખે વિહારો નિરાતઙ્કઃ ॥ ૧૧.૨૧ ॥

કમલાવિલાસભવનં કરુણાકેલીગૃહં ચ કમનીયે ।
હરદયિતે તે વિનિતહિતે નયને તે જનનિ વિજયેતે ॥ ૧૧.૨૨ ॥

સર્વાણ્યપ્યઙ્ગાનિ શ્રીમન્તિ તવેન્દુચૂડકુલકાન્તે ।
કવિનિવહવિનુતિપાત્રે શ્રોત્રે દેવિ શ્રિયાવેવ ॥ ૧૧.૨૩ ॥

અપિ કુટિલમલિનમુગ્ધસ્તવ કેશઃ પુત્રિ ગોત્રસુત્રામ્ણઃ ।
બિભ્રત્સુમાનિ કાન્યપિ હૃદયં ભુવનપ્રભોર્હરતિ ॥ ૧૧.૨૪ ॥

ચરણાદિકુન્તલાન્તપ્રકૃષ્ટસૌન્દર્યગાયિનીરેતાઃ ।
અઙ્ગીકરોતુ શમ્ભોરમ્ભોજદૃગાત્મજસ્યાર્યાઃ ॥ ૧૧.૨૫ ॥ 275

%c03-q4/Jayanth.Ganapathiraju/transliteration.txt medskip

દ્વાદશઃ સ્તબકઃ
શૃઙ્ગારવર્ણનમ્ (રથોદ્ધતાવૃત્તમ્)

શર્વધૈર્યગુણશાતશસ્ત્રિકા શમ્બરારિજયકેતુપટ્ટિકા ।
મન્દહાસિકલિકા મદાપદં પર્વતેન્દ્રદુહિતુર્વ્યપોહતુ ॥ ૧૨.૧ ॥

મુક્તભોગિકટકેન પાણિના મુગ્ધગાત્રિ પરિગૃહ્ય તે કરમ્ ।
એકદા શશિકિશોરશેખરઃ સઞ્ચચાર રજતાદ્રિભૂમિષુ ॥ ૧૨.૨ ॥

તસ્ય તત્ર પરિતઃ પરિભ્રમન્ વલ્લભાં વકુલપુષ્પચુમ્બિનીમ્ ।
પાર્વતિ ત્વદલકોપમદ્યુતિઃ ચ્ઞ્ચરીકતરુણો મનોઽધુનોત્ ॥ ૧૨.૩ ॥

પ્રેયસીં ચપલચારુલોચનામુલ્લિખન્ વપુષિ શૃઙ્ગકોટિના ।
ત્વદ્વિલોકિતનિભૈર્વિલોકિતૈઃ ધૂર્જટેરમદયન્મનો મૃગઃ ॥ ૧૨.૪ ॥

મઞ્જુકુઞ્જભવનાનિ માલતીપુષ્પરેણુસુરભિઃ સમીરણઃ ।
પેશલા ચ પિકબાલકાકલી મોહમીશ્વરિ હરસ્ય તેનિરે ॥ ૧૨.૫ ॥

અગ્રતઃ કુસુમશોભિતા લતાઃ પાર્શ્વતસ્ત્વમગપાલબાલિકે ।
સર્વતો મદનશિઞ્જિનીધ્વનિર્ધીરતા કથમિવાસ્ય વર્તતામ્ ॥ ૧૨.૬ ॥

કીરકૂજિતસમાકુલે વને શમ્ભુમમ્બ તવ પાર્શ્વવર્તિનમ્ ।
આજઘાન મકરધ્વજશ્શરૈરર્દયન્ત્યવસરે હિ શત્રવઃ ॥ ૧૨.૭ ॥

તાડિતો મકરકેતુના શરૈરંસદેશમવલમ્બ્ય પણિના ।
એકહાયનકુરઙ્ગલોચના ત્વામિદં કિલ જગાદ શઙ્કરઃ ॥ ૧૨.૮ ॥

કાકલીકલકલં કરોત્યસૌ બાલચૂતમધિરુહ્ય કોકિલા ।
વાચમુદ્ગિર સરોજલોચને ગર્વમુન્નતમિયં વિમુઞ્ચતુ ॥ ૧૨.૯ ॥

ફુલ્લકુન્દમકરન્દવાહિનો મલ્લિકામુકુલધૂલિધારિણઃ ।
કમ્પયન્તિ શિશવઃ સમીરણાઃ પલ્લવાનિ હૃદયં ચ તન્વિ મે ॥ ૧૨.૧૦ ॥

વર્ણનેન હૃતચક્ષુષઃ શ્રિયઃ સુપ્રસન્નમધુરાકૃતીનિ તે ।
અઙ્ગકાનિ દયિતે ભજેઽર્ભકઃ સ્વેદબિન્દુહરણેન વાઽનિલઃ ॥ ૧૨.૧૧ ॥

તાવદેવ મમ ચેતસો મુદે બર્હમેતદનઘાઙ્ગિ બર્હિણઃ ।
યાવદક્ષિપથમેષ વિશ્લથો ગાહતે ન કબરીભરસ્તવ ॥ ૧૨.૧૨ ॥

રાગવાનધર એષ સન્તતં નિર્મલદ્વિજસમીપવર્ત્યપિ ।
એભિરસ્ય સહવાસતઃ પ્રિયે નેષદપ્યપગતો નિજો ગુણઃ ॥ ૧૨.૧૩ ॥

ચક્ષુષઃ સુદતિ તે સગોત્રતા કૈરવૈર્નિશિ દિને કુશેશયૈઃ ।
કશ્યપૈરપિ વસિષ્ઠબાન્ધવૈર્ભૂસુપર્વણ ઇવ દ્વિગોત્રિણઃ ॥ ૧૨.૧૪ ॥

અલ્પયાઽપ્યતિસમર્થયા સ્મિતજ્યોત્સ્નયા ગગનગં હરત્તમઃ ।
કેવલં સુવચનામૃતં કિરચ્ચન્દ્રબિમ્બમતુષારમાનનમ્ ॥ ૧૨.૧૫ ॥

નિત્યમબ્જમુખિ તે પરસ્પરશ્લિષ્ટમશ્લથપટીકુટીરગમ્ ।
શર્વરીભયવિવર્જિતં સ્થલીચક્રવાકમિથુનં કુચદ્વયમ્ ॥ ૧૨.૧૬ ॥

લાલનીયમયિ દેવમૌલિભિઃ કોમલં ચરણપલ્લવદ્વયમ્ ।
કચ્ચિદદ્રિપુરુહૂતપુત્રિકે ન સ્થલી તુદતિ કર્કશા તવ ॥ ૧૨.૧૭ ॥

એવમાદિ વદતિ ત્રિલોચને ત્વન્મુખે લસતિ મૌનમુદ્રયા ।
આતતાન જલચારિકેતનો નર્તનં નગમહેન્દ્રબાલિકે ॥ ૧૨.૧૮ ॥

દેવિ તે પુરજિતાવતંસિતઃ પારિજાતકુસુમસ્રજા કચઃ ।
માનસં પુરજિતોઽમુના હૃતં સ્મર્યતે ક્વ મલિનાત્મના કૃતમ્ ॥ ૧૨.૧૯ ॥

બ્રહ્મચર્યનિયમાદચઞ્ચલા નાયિકા યદિ લુલાયમર્દિની ।
નાયકશ્ચ સુમબાણસૂદનો વેદ કો રતિરહસ્યમાવયોઃ ॥ ૧૨.૨૦ ॥

લોચનોત્સવવિધૌ વિશારદે વારિદાવરણદોષવર્જિતે ।
મર્દયત્યપિ નભોગતં તમઃ શ્યામિકારહિતસુન્દરાકૃતૌ ॥ ૧૨.૨૧ ॥

ભાતિ શીતકિરણસ્તનન્ધયે પ્રાણનાયકજટાકુટીજુષિ ।
શુભ્રપર્વતતટે શુભાઙ્ગિ તે સમ્મદાય ન બભૂવ કા નિશા ॥ ૧૨.૨૨ ॥

સન્તુ ભૂષણસુધાંશુદીધિતિ વ્યક્તમુગ્ધમુખશોભયોર્મિથઃ ।
તાનિ તાનિ ગિરિજાગિરીશયોઃ ક્રીડિતાનિ જગતો વિભૂતયે ॥ ૧૨.૨૩ ॥

મોદકાદનપરસ્ય સૃષ્ટયે ક્રીડિતં જનનિ વાં કિમપ્યભૂત્ ।
શક્તિભૃત્તનયરત્નજન્મને કિઞ્ચિદીશ્વરિ બભૂવ ખેલનમ્ ॥ ૧૨.૨૪ ॥

માધુરીરસપરિપ્લુતા ઇમાઃ કાવ્યકણ્ઠવિદુષો રથોદ્ધતાઃ ।
આદધત્વચલનાથનન્દિની માનસે કમપિ મોદમુત્તમમ્ ॥ ૧૨.૨૫ ॥ 300

॥ સમાપ્તં ચ તૃતીયં શતકમ્ ॥

%c04-q1/Prabhanjan.Pandalaneni/umasahasramu\_301-325।txt medskip

ચતુર્થં શતકમ્
ત્રયોદશઃ સ્તબકઃ
કટાક્ષઃ (ઉપજાતિવૃત્તમ્)

ભવામ્બુધિં તારયતાદ્ભવન્તં
હાસોઽદ્ભુતઃ કુઞ્જરવક્ત્રમાતુઃ ।
યો હન્તિ બિમ્બાધરલઙ્ઘનેઽપિ
વ્યક્તાલસત્વો હરિતાં તમાંસિ ॥ ૧૩.૧ ॥

સક્તઃ સદા ચન્દ્રકલાકલાપે
સર્વેષુ ભૂતેષુ દયાં દધાનઃ ।
ગૌરીકટાક્ષો રમણો મુનિર્વા
મદીયમજ્ઞાનમપાકરોતુ ॥ ૧૩.૨ ॥

કૃપાવલોકો નગકન્યકાયાઃ
કરોતુ મે નિર્મલમન્તરઙ્ગમ્ ।
યેનાઙ્કિતઃ શઙ્કર એકતત્ત્વં
વિશ્વં લુલોકે જગતે જગૌ ચ ॥ ૧૩.૩ ॥

કાલીકટાક્ષો વચનાનિ મહ્યં
દદાતુ મોચામદમોચનાનિ ।
યત્પાતપૂતં રઘુવંશકારં
નરાકૃતિં પ્રાહુરજસ્ય નારીમ્ ॥ ૧૩.૪ ॥

યુષ્માકમગ્ર્યાં વિતનોતુ વાણી-
મેણીદૃગેષા ગિરિશસ્ય યોષા ।
યસ્યાઃ કટાક્ષસ્ય વિસારિ વીર્યં
ગિરામયં મે વિવિધો વિલાસઃ ॥ ૧૩.૫ ॥

નગાત્મજાયાઃ કરુણોર્મિશાલી
દૃગન્તસન્તાનધુનીપ્રવાહઃ ।
ભીષ્મેણ તપ્તાન્ભવનામકેન
ગ્રીષ્મેણ યુષ્માઁચ્છિશિરીકરોતુ ॥ ૧૩.૬ ॥

અજસ્રમાર્દ્રા દર્યયાઽન્તરઙ્ગે
યથા ભવો નિમ્નગયોત્તમાઙ્ગે ।
સન્તાપશાન્તિં ભવસુન્દરી મે
કરોતુ શીતેન વિલોકિતેન ॥ ૧૩.૭ ॥

પુણ્યા સદાઽપીશ્વર એવ સક્તા
પતિવ્રતાસામ્યમિતા તવેક્ષા ।
કુલાચલાધીશ્વરકન્યકે મે
સંહરમંહોવિતતેર્વિધત્તામ્ ॥ ૧૩.૮ ॥

શર્વસ્ય રામે નિયમેન હીના
શ્યામા તવેક્ષા ગણિકાઙ્ગનેવ ।
નીચેઽપિ મર્ત્યે નિપતત્યનર્ઘા
બિભર્તિ ના ષોડશ યઃ સુવર્ણાન્ ॥ ૧૩.૯ ॥

પદ્માયતાક્ષિ ક્ષિતિધારિકન્યે
કટાક્ષનામા તવ કાલસર્પઃ ।
યં સન્દશત્યેષ જગત્સમસ્તં
વિસ્મૃત્ય ચાહો ન દધાતિ મોહમ્ ॥ ૧૩.૧૦ ॥

ઈશદ્વિષા શૈલમહેન્દ્રકન્યે
કરોતિ મૈત્રીં વિષમાયુધેન ।
પ્રભાષતે પાતકિનશ્ચ પક્ષે
કુતઃ કટાક્ષો ન તવામ્બ મુગ્ધઃ ॥ ૧૩.૧૧ ॥

કૃપાન્વિતઃ કર્ણસમીપચારી
શ્રીમાન્સદા પુણ્યજનાનુકૂલઃ ।
સામ્યં કુરુણામધિપસ્ય શમ્ભોઃ
પ્રાણપ્રિયે તે ભજતે કટાક્ષઃ ॥ ૧૩.૧૨ ॥

કર્ણાન્તિકસ્થોઽપિ ન ધર્મવૈરી
કૃષ્ણોઽપિ મતાર્નકુલં ન પાતિ ।
શીતોઽપિ સન્દીપયતિ સ્મરાગ્નિં
હરસ્ય તે શૈલસુતે કટાક્ષઃ ॥ ૧૩.૧૩ ॥

અયં કટાક્ષસ્તવ તોયવાહઃ
કારુણ્યકાલે પરિજૃમ્ભમાણઃ ।
ગૃહેષુ લીનાન્ સુખિનો વિહાય
નિરાશ્રયાન્ સિઞ્ચતિ વિશ્વમાતઃ ॥ ૧૩.૧૪ ॥

કસ્યાપિ વાચા વપુષા બલેન
સમસ્ય સર્વૈરપિ યન્નિદેશાઃ ।
અમ્ભોધિવેલાસ્વપિ ન સ્ખલન્તિ
શમ્ભોઃ પ્રિયેઽયં તવ દૃક્પ્રસાદઃ ॥ ૧૩.૧૫ ॥

દ્વારેષુ તેષાં વિચરન્તિ શૂરાઃ
સૌધેષુ સારઙ્ગદૃશસ્તરુણ્યઃ ।
પ્રગલ્ભવાચઃ કવયઃ સભાસુ
શર્વાણિ તે યેષુ કૃપાકટાક્ષઃ ॥ ૧૩.૧૬ ॥

યત્રામ્બ તે કોઽપિ કટાક્ષલેશઃ
સ દુર્જયઃ સઙ્ગરસીમ્નિ શૂરઃ ।
પૂર્વં દિવં પૂરયતિ દ્વિષદ્ભિ-
સ્તતો યશોભિર્ભુવમિન્દુગૌરૈઃ ॥ ૧૩.૧૭ ॥

યં તારકાકાન્તકલાપકાન્તે
ન લોકસે કોઽપિ ન લોકતે તમ્ ।
યં લોકસે તેન વિલોકિતોઽપિ
શ્રિયં સમૃદ્ધાં સમુપૈતિ લોકઃ ॥ ૧૩.૧૮ ॥

સુધાં હસન્તી મધુ ચાક્ષિપન્તી
યશો હરન્તી વનિતાધરસ્ય ।
પરિષ્કરોત્યસ્ય કવિત્વધારા
મુખં હરપ્રેયસિ લોકસે યમ્ ॥ ૧૩.૧૯ ॥

સર્વેન્દ્રિયાનન્દકરી પુરન્ધ્રી
વિદ્યાઽનવદ્યા વિપુલા ચ લક્ષ્મીઃ ।
ઇયં ત્રિરત્ની પુરુષસ્ય યસ્ય
દુર્ગે ત્વયા દૃષ્ટમિમં તુ વિદ્મઃ ॥ ૧૩.૨૦ ॥

મુધા ક્ષિપસ્યદ્રિસુતે કટાક્ષાન્
કૈલાસકાન્તારમહીરુહેષુ ।
ઇતઃ કિરેષત્તવ નાસ્તિ હાનિઃ
સિદ્ધ્યત્યભીષ્ટં ચ સમસ્તમસ્ય ॥ ૧૩.૨૧ ॥

શીતાચલાધીશકુમારિ શીતઃ
સંરક્ષણે સંશ્રિતમાનવાનામ્ ।
દુર્ધર્ષદુષ્ટાસુરમર્દનેષુ
નિતાન્તમુષ્ણશ્ચ તવાવલોકઃ ॥ ૧૩.૨૨ ॥

રુષા સમેતં વિદધાતિ નાશં
કરોતિ પોષં કૃપયા સનાથમ્ ।
અમ્બૌષધસ્યેવ તવેક્ષિતસ્ય
યોગસ્ય ભેદેન ગુણસ્ય ભેદઃ ॥ ૧૩.૨૩ ॥

નાશાય તુલ્યોદ્ધતકામલોભ-
ક્રોધત્રિદોષસ્ય ભવામયસ્ય ।
શિવપ્રિયે વીક્ષિતભેષજં તે
ક્રીણાનિ ભક્ત્યા વદ ભોઃ કિયત્યા ॥ ૧૩.૨૪ ॥

અભિષ્ટુતાં ચારણસિદ્ધસઙ્ઘૈ-
સ્ત્રિષ્ટુબ્વિશેષા અપિ મર્ત્યસૂનોઃ
કૃપાકટાક્ષૈર્વિનતાન્પુનાનાં
કપર્દિનઃ સમ્મદયન્તુ કાન્તામ્ ॥ ૧૩.૨૫ ॥ 325

%c04-q2/eama.krishnan.Dadibhatla/c04-q2।txt medskip

ચતુર્દશઃ સ્તબકઃ
કાલી ગૌરી કુણ્ડલિની ચ (ઉપગીતિવૃત્તમ્)

કારણમખિલમતીનાં વારણમન્તર્લસત્તમસઃ ।
મન્દસ્મિતં મહેશ્વરસુદૃશો મે શ્રેયસે ભવતુ ॥ ૧૪.૧ ॥

વિશ્વતનુસ્તનુગાત્રી વજ્રમયી પુષ્પસુકુમારી ।
સર્વસ્ય શક્તિરબલા કાલી ગૌર્યમ્બિકા જયતિ ॥ ૧૪.૨ ॥

તામાહુર્જગદંબાં ગૌરીં કેચિત્ પરે કાલીમ્ ।
સા ગૌરી મહિલાતનુરમ્બરતનુરુચ્યતે કાલી ॥ ૧૪.૩ ॥

પાચકશક્તેઃ કાલ્યાઃ કેવલલિઙ્ગેન ભિદ્યતે કાલઃ ।
યત્પાકતો ગભીરાદ્ભુવને સર્વેઽપિ પરિણામાઃ ॥ ૧૪.૪ ॥

સર્વભુવનાશ્રયત્વાત્ કાલી નામ્ના દિગન્યેન ।
લોકે તુ વ્યવહરણં વિદુષાં દિક્કાલયોર્ભાક્તમ્ ॥ ૧૪.૫ ॥

દિગદિતિરગાદ્યખણ્દા પરિણમયિત્રી સ્મૃતા કાલી ।
દક્ષસ્યૈકા દુહિતા સા દ્વે ગુણભેદમુગ્ધદૃશામ્ ॥ ૧૪.૬ ॥

દેહે દેહે સેયં કુણ્ડલિની નામ જગદમ્બા ।
સા સ્વપિતિ સંસૃતિમતાં યુઞ્જાનાનાં પ્રબુદ્ધા સ્યાત્ ॥ ૧૪.૭ ॥

મૂલાધારાદગ્નિર્જ્વલતિ શિરસ્તઃ શશી દ્રવતિ ।
કુણ્ડલિનીમયિ મન્યે વીણાશયનાત્પ્રબુદ્ધેયમ્ ॥ ૧૪.૮ ॥

યદ્દ્રવતિ તત્ર કિં ત્વં કિં તત્ર ત્વમસિ યજ્જ્વલતિ ।
કિમુ તત્રાસિ મહેશ્વરિ યદુભયમેતદ્વિજાનાતિ ॥ ૧૪.૯ ॥

એતાવગ્નીષોમૌ જ્વાલભિશ્ચન્દ્રિકાભિરપિ ।
આવૃણુતસ્તનુમનયોર્વ્યક્તિત્વં મે પશુર્ભવતુ ॥ ૧૪.૧૦ ॥

અગ્નિસ્ત્વં સોમસ્ત્વં ત્વમધો જ્વલસિ દ્ર્વસ્યૂર્ધ્વમ્ ।
અમૃતમનયોઃ ફલં ત્વં તસ્ય ચ ભોક્ત્રી ચિદમ્બ ત્વમ્ ॥ ૧૪.૧૧ ॥

કિન્નુ સુકૃતં મયા કૃતમખિલેશ્વરિ કિં તપસ્તપ્તમ્ ।
ક્રીડયસિ માં પ્રતિક્ષણમાનન્દસુધાનિધાવન્તઃ ॥ ૧૪.૧૨ ॥

ક્ષાન્તં કિં મમ દુરિતં શાન્તં કિં દેવિ તે સ્વાન્તમ્ ।
અનુગૃહ્ણાસિ વિચિત્રં મામપ્યપરાધિનાં પ્રથમમ્ ॥ ૧૪.૧૩ ॥

કાલે કાલે સન્ધ્યારૂપા નોપાસિતા ભવતી ।
વિચ્છિન્નઃ સ્માર્તાગ્નિસ્ત્રેતા કુત એવ વહ્નીનામ્ ॥ ૧૪.૧૪ ॥

દાતું નાર્જિતમન્નં બહુ દેવેભ્યશ્ચ ભૂતેભ્યઃ ।
યત્કિઞ્ચિદાર્જિતં વા કલત્રપુત્રાન્વિતોઽશ્નામિ ॥ ૧૪.૧૫ ॥

કશ્ચિદપિ પાપહારી ન પુરશ્ચરિતશ્ચ તે મન્ત્રઃ ।
કં ગુણમભિલક્ષ્ય મમ પ્રબુદ્ધ્યસેઽન્તર્જગન્માતઃ ॥ ૧૪.૧૬ ॥

તવ મયિ પૃથક્તનૂજપ્રેમા ચેત્પક્ષપાતોઽયમ્ ।
અથવા સતાં નિસર્ગઃ સોઽયં ત્વયિ ચાંબ સમ્ભાવ્યઃ ॥ ૧૪.૧૭ ॥

લક્ષ્યં વિનૈવ મન્ત્રઃ કિં સિદ્ધ્યતિ કોટિશોઽપ્યુક્તઃ ।
દધ્મસ્તદ્યદિ લક્ષ્યં તવ રૂપં ગલતિ હા મન્ત્રઃ ॥ ૧૪.૧૮ ॥

સઙ્કલ્પાનાં વાચામનુભૂતીનાં ચ યન્મૂલમ્ ।
યત્ર પ્રાણો બદ્ધસ્તલ્લક્ષ્યં દેવિ તે રૂપમ્ ॥ ૧૪.૧૯ ॥ ॥ ૩૪૪।

નૈસર્ગિકસ્વવૃત્તેરહઙ્કૃતેર્મૂલમન્વિષ્ય ।
ત્વાં કિલ સાક્ષાત્કુરુતે રમણમહર્ષેરિયં દૃષ્ટિઃ ॥ ૧૪.૨૦ ॥

મન્યે પર્વતકન્યે મમ સેયમહઙ્કૃતિર્મહતી ।
અવતરતા વર્ષગણૈરપિ તન્મૂલં ન લબ્ધમહો ॥ ૧૪.૨૧ ॥

એષ પ્રૌઢો ભગવતિ બહુલં ગર્જત્યહઙ્કારઃ ।
એતસ્મિન્નયિ કાલે ભવતી ચાબોધિ કુણ્ડલિની ॥ ૧૪.૨૨ ॥

તવ પશ્ચાત્સમ્ભૂતિં જાનાતિ ન સોઽયમદ્યાપિ ।
પ્રાગિવ ગર્જતિ ધીરં બિભેતિ મૃત્યોર્ન નેદિષ્ઠાત્ ॥ ૧૪.૨૩ ॥

અતિપુષ્ટમહઙ્કારં પશુમેતં તુભ્યમર્પયતે ।
પ્રમથપતિપ્રાણેશ્વરિ ગણપતિરેકાન્તભક્તોઽયમ્ ॥ ૧૪.૨૪ ॥

ઉપગીતયો ગણપતેરુપતિષ્ઠન્તામિમાઃ પ્રીત્યા ।
ઉત્સવસહસ્રલોલામુકારવાચ્યસ્ય ગૃહનાથામ્ ॥ ૧૪.૨૫ ॥ 350

%c04-q3/Sarada.Susarla/uma-c04-q3-itrans.txt medskip

પઞ્ચદશઃ સ્તબકઃ
શક્તેઃ સ્વાગતમ્ (સ્વાગતાવૃત્તમ્)

આપદામપહરન્તુ તતિં નઃ
સમ્પદામપિ દિશન્તુ સમૃદ્ધિમ્ ।
દન્તકુન્દરુચિદત્તબલાનિ
વ્યોમકેશસુદૃશો હસિતાનિ ॥ ૧૫.૧ ॥

અલ્પમપ્યધિકશક્તિસમૃદ્ધં
મન્દમપ્યધિકસૂક્ષ્મવિસારમ્ ।
સુસ્મિતં સ્મરવિરોધિરમણ્યાઃ
કલ્પતાં મમ કુલસ્ય શુભાય ॥ ૧૫.૨ ॥

પુષ્કરાદ્રવિમતો ભુવમેતાં
ભૂમિતશ્શશધરં ક્રમમાણા ।
નૈવ મુઞ્ચતિ પદં બત પૂર્વં
નોત્તરં વ્રજતિ નેશપુરન્ધ્રી ॥ ૧૫.૩ ॥

ભૂષણેષ્વિવ સવિત્રિ સુવર્ણં
મૃત્તિકામિવ ઘટેષ્વખિલેષુ ।
વિશ્વવસ્તુષુ નિરસ્તવિશેષાં
દેવિ પશ્યતિ સતીં વિબુધસ્ત્વામ્ ॥ ૧૫.૪ ॥

કિટ્ટભૂતમખિલેશ્વરજાયે
દૃશ્યજાતમખિલં નિજપાકે ।
પ્રાણબુદ્ધિમનસામિહ વર્ગઃ
સારભૂત ઇતિ સૂરિજનોક્તિઃ ॥ ૧૫.૫ ॥

સારમીશ્વરિ તિલેષ્વિવ તૈલં
વિગ્રહેષુ નિખિલેષુ નિગૂઢમ્ ।
યે ધિયા મથનતો વિદુરેકં
તે ભવન્તિ વિબુધાસ્ત્વયિ લીનાઃ ॥ ૧૫.૬ ॥

આયસં ત્રિભુવનેશ્વરિ પિણ્ડં
વહ્નિનેવ તપસા તનુપિણ્ડમ્ ।
યસ્ય ચિજ્જ્વલનજાલમયં સ્યાત્
તપ્તમમ્બ સ તવાલયભૂતઃ ॥ ૧૫.૭ ॥

યોઽરણેર્મથનતોઽતિપવિત્રં
વીતિહોત્રમિવ વીતકલઙ્કઃ ।
પ્રાણમુજ્જ્વલયતિ સ્વશરીરાત્
ત્વામસાવભયદેઽર્હતિ યષ્ટુમ્ ॥ ૧૫.૮ ॥

પ્રાણતા શ્વસિતમેવ વિચાર્યં
કુર્વતા કરણમેવ નિભાલ્યમ્ ।
ગચ્છતા ગમનમેવ વિશોધ્યં
તત્તનૌ મથનમાગમબોધ્યમ્ ॥ ૧૫.૯ ॥

યો રસં પિબતિ મૂર્ધસરોજાત્
સોમપોઽયમનઘઃ પ્રયતાત્મા ।
અગ્નિહોત્રમખિલેશ્વરિ નિત્યં
મૂલકુણ્ડદહનસ્થિતિરસ્ય ॥ ૧૫.૧૦ ॥

ચિન્મયી પિબસિ સોમમિમં કિં
સોમ એવ કિમસાવસિ માતઃ ।
પીયસે પિબસિ ચ સ્વયમેકા
પેયપાતૃયુગલં કિમુ ભૂત્વા ॥ ૧૫.૧૧ ॥

તૈજસં કનકમગ્નિવિતપ્તં
તેજ એવ કનકાઙ્ગિ યથા સ્યાત્ ।
મોદરૂપકલયા તવ તપ્તં
તન્મયં ભવતિ મોદજપિણ્ડમ્ ॥ ૧૫.૧૨ ॥

કાઽપિ મોદલહરી તવ વીચિર્-
નિર્ગતા દશશતારસુધાબ્ધેઃ ।
પૂરયત્યખિલમમ્બ શરીરં
નેહ વેદ્મિ પરમે જડભાગમ્ ॥ ૧૫.૧૩ ॥

સેયમુત્તમતમા નિપતન્તી
શીતલાદ્દશશતારપયોદાત્ ।
પ્રેરિતાદખિલરાજ્ઞિ ભવત્યા
બુદ્ધિસસ્યમવતાદ્રસવૃષ્ટિઃ ॥ ૧૫.૧૪ ॥

દુગ્ધસિન્ધુમથનાદમૃતં વા
શબ્દસિન્ધુમથનાત્પ્રણવો વા ।
લભ્યતે સુકૃતિભિસ્તવ વીચિર્-
મૂર્ધકઞ્જમથનાદ્રસ એષઃ ॥ ૧૫.૧૫ ॥

અસ્થિષુ પ્રવહતિ પ્રતિવેગં
મજ્જસારમમૃતં વિદધાના ।
બિભ્રતી મદમનુષ્ણમદોષં
મૂર્ધકઞ્જનિલયે તવ ધારા ॥ ૧૫.૧૬ ॥

તૈત્તિરીયકથિતો રસલાભઃ
સોઽયમેવ સકલાગમવર્ણ્યે
એતદેવ શશિમણ્ડલનાથે
તન્ત્રભાષિતપરામૃતપાનમ્ ॥ ૧૫.૧૭ ॥

મૂર્ધસોમમજરામરરૂપે
યુક્તવીક્ષણકરેણ નિપીડ્ય ।
શમ્ભુસુન્દરિ સુનોમિ ધિનોમિ
ત્વાં પ્રદીપ્તકુલકુણ્ડનિશાન્તામ્ ॥ ૧૫.૧૮ ॥

દૃષ્ટિરેવ રવિદીધિતિરુગ્રા
શીર્ષકઞ્જશશિનં પ્રવિશન્તી ।
શીતલામૃતમયી ખલુ ભૂત્વા
યોગિનો દ્રવતિ મોદકલા તે ॥ ૧૫.૧૯ ॥

મૂર્ધનિ દ્રવસિ યોગયુતાનાં
ચક્ષુષિ જ્વલસિ શઙ્કરભામે
તિષ્ઠસિ સ્થિરપદા કુલકુણ્ડે
બાહ્યતઃ સ્ખલસિ નૈવ કદાઽપિ ॥ ૧૫.૨૦ ॥

સા યદિ દ્રવતિ મોદકલા સ્યાત્
સા યદિ જ્વલતિ ચિત્કલિકા સ્યાત્ ।
સા પરા સ્થિરપદા યદિ તિષ્ઠ-
ત્યક્ષરા ભવતિ કાચન સત્તા ॥ ૧૫.૨૧ ॥

પશ્યતા નયનમણ્ડલવૃત્તિં
ગૃહ્યસે ત્વમચલાધિપકન્યે ।
જાનતા દશશતારવિલાસં
સ્પૃશ્યસે વિદિતમમ્બ રહસ્યમ્ ॥ ૧૫.૨૨ ॥

વ્યાપ્તશક્ત્યસુબલેન લસન્તી
ભાનુબિમ્બનયનેન તપન્તી ।
ચન્દ્રબિમ્બમનસા વિહરન્તી
સા પુનર્જયતિ મૂર્ધ્નિ વસન્તી ॥ ૧૫.૨૩ ॥

સ્વાગતં સકલલોકનુતાયૈ
સ્વાગતં ભુવનરાજમહિષ્યૈ ।
સ્વાગતં મયિ ભૃશં સદયાયૈ
સ્વાગતં દશશતારમિતાયૈ ॥ ૧૫.૨૪ ॥

સત્કવિક્ષિતિભુજો લલિતાભિઃ
સ્વાગતાભિરનઘાભિરિમાભિઃ ।
સ્વાગતં ભણિતમસ્તુ ભવાન્યૈ
ખેલનાય શિર એતદિતાયૈ ॥ ૧૫.૨૫ ॥ 375

%c04-q4/Kamesvararao.Tata/c04-q4।txt medskip

ષોડશઃ સ્તબકઃ
અધ્યાત્મં શક્તિવૈભવમ્ (કુમારલલિતાવૃત્તમ્)

મહોવિહતમોહં મહેશમહિલાયાઃ ।
સ્મિતં વિતનુતાન્મે ગૃહેષુ મહમગ્ર્યમ્ ॥ ૧૬.૧ ॥

ઇયદ્બહુલગોલં જગલ્લઘુ દધાના ।
પિતામહમુખૈરપ્યખણ્ડિતવિધાના ॥ ૧૬.૨ ॥

અદુષ્ટચરિતેભ્યઃ શુભાન્યભિદધાના ।
કુલાનિ મલિનાનાં હતાનિ વિદધાના ॥ ૧૬.૩ ॥

દુકૂલમરુણાંશુપ્રભં પરિદધાના
હરસ્ય રજતાદ્રિક્ષિતીશિતુરધીના ॥ ૧૬.૪ ॥

મુનીન્દ્રકૃતતન્ત્રપ્રસિદ્ધબહુદાના
ઉમા બલમલં નસ્તનોત્વતુલમાના ॥ ૧૬.૫ ॥

નિરસ્તવિષયાં યદ્ દધાતિ મતિકીલામ્ ।
સમસ્તજગદીશે ધૃતિસ્તવ મતેયમ્ ॥ ૧૬.૬ ॥

શ્રુતા પ્રવણચિત્તં સ્મૃતા નરમપાપમ્ ।
ધૃતા હૃદિ વિધત્સે ગતસ્વપરભાવમ્ ॥ ૧૬.૭ ॥

અહંમતિતટિન્યાઃ સતામવનિમૂલમ્ ।
ત્વમેવ કિલ સેયં મહર્ષિરમણોક્તિઃ ॥ ૧૬.૮ ॥

અહંમતિલતાયાસ્ત્વયીશવધુ કન્દે ।
સ્થિતોઽમ્બ ભુવનસ્ય પ્રવિન્દતિ રહસ્યમ્ ॥ ૧૬.૯ ॥

યદેતદખિલામ્બ પ્રસિદ્ધમિવ દૃશ્યમ્ ।
તવૈવ કિલ જાલં ગતો ભણતિ મૂલમ્ ॥ ૧૬.૧૦ ॥

પ્રપશ્યસિ પરાચી જગદ્વિવિધભેદમ્ ।
સ્વતઃ કિમપિ નાન્યત્પ્રતીચિ પુરતસ્તે ॥ ૧૬.૧૧ ॥

સ્તુતા ભવસિ શશ્વત્ સ્મૃતા ચ ભજને ત્વમ્ ।
ધૃતા ભવસિ યોગે તતા ભવસિ બોધે ॥ ૧૬.૧૨ ॥

સ્તુતા દિશસિ કામં સ્મૃતા હરસિ પાપમ્ ।
ધૃતાઽસ્યધિકશક્ત્યૈ તતા ભવસિ મુક્ત્યૈ ॥ ૧૬.૧૩ ॥

વિશુધ્યતિ યતાશી પ્રમાદ્યતિ ન શુદ્ધઃ ।
પ્રમાદરહિતસ્ય સ્ફુટે લસસિ કઞ્જે ॥ ૧૬.૧૪ ॥

સ્ફુટં યદિ સરોજં નટીવ પટુ નાટ્યમ્ ।
કરોષિ યતબુદ્ધેર્જગજ્જનનિ શીર્ષે ॥ ૧૬.૧૫ ॥

શિરોગતમિદં નઃ પ્રફુલ્લમયિ પદ્મમ્ ।
અનલ્પમકરન્દં ત્વમમ્બ ભવ ભૃઙ્ગી ॥ ૧૬.૧૬ ॥

સરોજમતુદન્તી પિબામ્બ મકરન્દમ્ ।
મહામધુકરિ ત્વં ભજેર્મદમમન્દમ્ ॥ ૧૬.૧૭ ॥

અમઙ્ગલમિતઃ પ્રાઙ્ મયેશવધુ ભુક્તમ્ ।
ઇતઃ પરમમેયે સુખાન્યનુભવ ત્વમ્ ॥ ૧૬.૧૮ ॥

અહઙ્કૃતિવશાન્મે ચિદીશ્વરિ પુરાઽભૂત્ ।
તવાભવદિદાનીં મમાસ્તિ ન વિભુત્વમ્ ॥ ૧૬.૧૯ ॥

યદાઽભવદિયં મે તદાઽન્વભવદાર્તિમ્ ।
તવેશ્વરિ ભવન્તી ભુનક્તુ શમિદાનીમ્ ॥ ૧૬.૨૦ ॥

કરોત્વિયમહન્તા વિવાદમધુનાઽપિ ।
તથાઽપિ પુરતસ્તે મહેશ્વરિ વિવીર્યા ॥ ૧૬.૨૧ ॥

ઇયં ચ તવ બુદ્ધેર્યતો ભવતિ વૃત્તિઃ
ઇમામપિ કુરુ સ્વાં ક્ષમાવતિ વિરોષા ॥ ૧૬.૨૨ ॥

સુધાબ્ધિરિહ માતસ્તરઙ્ગશતમાલી ।
ચિદભ્રપુરમત્ર પ્રભાપદમદભ્રમ્ ॥ ૧૬.૨૩ ॥

કુરુ ત્વમિદમેકં નિજાલયશતેષુ ।
સવિત્રિ વિહરાસ્મિન્ યથેષ્ટમયિ દેહે ॥ ૧૬.૨૪ ॥

કુમારલલિતાનાં કૃતિર્ગણપતીયા ।
કરોતુ મુદમેષા કપર્દિદયિતાયાઃ ॥ ૧૬.૨૫ ॥ 400

॥ સમાપ્તં ચ ચતુર્થં શતકમ્ ॥

%c05-q1/Mohana.Rao/us-ch5-q1।TXT medskip

પઞ્ચમં શતકમ્
સપ્તદશઃ સ્તબકઃ
મદકરીશક્તિઃ (ચમ્પકમાલાવૃત્તમ્)

પાપવિધૂતૌ નિર્મલગઙ્ગા તાપનિરાસે ચન્દ્રમરીચિઃ ।
ભર્ગપુરન્ધ્રીહાસકલા મે ભદ્રમમિશ્રં કાઽપિ કરોતુ ॥ ૧૭.૧ ॥

શિષ્ટકુલાનાં સમ્મદયિત્રી દુષ્ટજનાનાં સંશમયિત્રી ।
કષ્ટમપારં પાદજુષો મે વિષ્ટપરાજ્ઞી સા વિધુનોતુ ॥ ૧૭.૨ ॥

નૂતનભાસ્વદ્બિમ્બનિભાઙ્ઘ્રિં શીતલરશ્મિદ્વેષિમુખાબ્જામ્ ।
ખ્યાતવિભૂતિં પુષ્પશરારેઃ પૂતચરિત્રાં યોષિતમીડે ॥ ૧૭.૩ ॥

ઉજ્જ્વલતારે વ્યોમ્નિ લસન્તી સારસબન્ધૌ ભાતિ તપન્તી ।
શીતલભાસા ચિન્તનકર્ત્રી પાતુ કુલં મે વિષ્ટપભર્ત્રી ॥ ૧૭.૪ ॥

પ્રાણમનોવાગ્વ્યસ્તવિભૂતિર્લોકવિધાતુઃ કાચન ભૂતિઃ ।
પુષ્કરપૃથ્વીપાવકરૂપા શુષ્કમઘં નઃ સા વિદધાતુ ॥ ૧૭.૫ ॥

ઇષ્ટફલાનામમ્બ સમૃદ્ધ્યૈ કષ્ટફલાનાં તત્ક્ષણધૂત્યૈ ।
ચેષ્ટિતલેશોદ્દીપિતશક્તિં વિષ્ટપભર્ત્રિ ત્વામહમીડે ॥ ૧૭.૬ ॥

ભૂમિરુહાગ્રસ્થાપિતભણ્ડાદ્યો મધુ પાયં પાયમજસ્રમ્ ।
વિસ્મૃતવિશ્વો નન્દતિ માતસ્તત્ર કિલ ત્વં ધામ દધાસિ ॥ ૧૭.૭ ॥

કોઽપિ સહસ્રૈરેષ મુખાનાં શેષ ઇતીડ્યઃ પન્નગરાજઃ ।
ઉદ્ગિરતીદં યદ્વદનેભ્યો દેવિ તનૌ મે તદ્વત પાસિ ॥ ૧૭.૮ ॥

સાકમમેયે દેવિ ભવત્યા પ્રાતુમહન્તા યાવદુદાસ્યા ।
તાવદિયં તાં મૂર્છયતીશે પન્નગરાજોદ્ગારજધારા ॥ ૧૭.૯ ॥

શામ્યતિચિન્તાજીવિતમસ્યામિન્દ્રિયસત્તાઽપ્યસ્તમુપૈતિ ।
યાતિ નિરુદ્ધા હા ગલદેશે સંશયમેષા માતરહન્તા ॥ ૧૭.૧૦ ॥

ગૌરિ મહેશપ્રાણસખી માં પાહિ વિપન્નાં માતરહન્તામ્ ।
સા યદિ જીવેદીશ્વરિ તુભ્યં દાસજનસ્તામર્પયતેઽયમ્ ॥ ૧૭.૧૧ ॥

ત્વત્સ્મૃતિવીર્યાચ્છાન્તિસમૃદ્ધાં માતરહન્તાં શુદ્ધતમાં મે ।
આત્મભુજિષ્યાં કર્તુમિદાનીં શાંતધિયસ્તે કોઽસ્તિ વિકલ્પઃ ॥ ૧૭.૧૨ ॥

મન્દરધારી નામૃતહેતુર્વાસુકિરજ્જુર્નામૃતહેતુઃ ।
મન્થનહેતુસ્સાઽમૃતહેતુઃ સર્વબલાત્મા શર્વપુરન્ધ્રી ॥ ૧૭.૧૩ ॥

પ્રાણિશરીરં મન્દરશૈલો મૂલસરોજં કચ્છપરાજઃ ।
પૂર્ણમનન્તં ક્ષીરસમુદ્રઃ પૃષ્ઠગવીણા વાસુકિરજ્જુઃ ॥ ૧૭.૧૪ ॥

દક્ષિણનાડી નિર્જરસેના વામગનાડી દાનવસેના ।
શક્તિવિલાસો મન્થનકૃત્યં શીર્ષજધારા કાઽપિ સુધોક્તા ॥ ૧૭.૧૫ ॥

કણ્ઠનિરુદ્ધે ભૂરિવિષાગ્નૌ તૈજસલિઙ્ગાવાસિહરેણ ।
ત્વદ્બલજાતં સ્વાદ્વમૃત્તં કો દેવિ નિપીય પ્રેત ઇહ સ્યાત્ ॥ ૧૭.૧૬ ॥

યેન વિભુસ્તે માદ્યતિ શર્વો યત્ર શિવે ત્વં ક્રીડસિ હૃષ્ટા ।
સમ્મદમૂલં તં મદમાદ્યે વર્ધય પુત્રેઽનુગ્રહપાત્રે ॥ ૧૭.૧૭ ॥

યો મદમીદૃઙ્માર્ગમુપેક્ષ્ય સ્વર્વિભુપૂજ્યે ગર્વસમેતઃ ।
આહરતિ શ્રીબાહ્યસમૃદ્ધ્યા ના સુરયા વા સોઽસુર ઉક્તઃ ॥ ૧૭.૧૮ ॥

તામ્યતિ તીવ્રાફેનનિષેવી ક્લામ્યતિ સંવિત્પત્રનિષેવી ।
ભ્રામ્યતિ હાલાભાણ્ડનિષેવી શામ્યતિ શીર્ષદ્રાવનિષેવી ॥ ૧૭.૧૯ ॥

અસ્તુ વિરેકે પથ્યમફેનં પત્રમજીર્ણેષ્વસ્તુ નિષેવ્યમ્ ।
અસ્તુ હિતં તદ્યક્ષ્મણિ મદ્યં સંસૃતિહારી દેવિ રસસ્તે ॥ ૧૭.૨૦ ॥

નૈવ મહાન્તસ્સત્ત્વસમૃદ્ધાઃ સર્વમદેષ્વપ્યમ્બ ચલન્તુ ।
અલ્પજનાનાં માદકવસ્તુપ્રાશનમીશે નાશનમુક્તમ્ ॥ ૧૭.૪૨૧ ॥

કેઽપિ યજન્તે યન્મધુમાંસૈસ્ત્વાં ત્રિપુરારેર્જીવિતનાથે ।
અત્ર ન યાગો દૂષણભાગી દ્રવ્યસસઙ્ગો દુષ્યતિ યષ્ટા ॥ ૧૭.૨૨ ॥

દક્ષિણમાર્ગે સિદ્ધ્યતિ ભક્તઃ સવ્યસરણ્યાં સિદ્ધ્યતિ વીરઃ ।
નેશ્વરિ સવ્યે નાપ્યપસવ્યે સિદ્ધ્યતિ દિવ્યે ત્વધ્વનિ મૌની ॥ ૧૭.૨૩ ॥

નાર્ચનભારો નાપિ જપોઽસ્યાં દિવ્યસરણ્યાં ભવ્યતમાયામ્ ।
કેવલમમ્બાપાદસરોજં નિશ્ચલમત્યા મૃગ્યમજસ્રમ્ ॥ ૧૭.૨૪ ॥

કાચિદમૂલ્યા ચંપકમાલા વૃત્તનિબદ્ધા મઞ્જુલમાલા ।
અસ્તુ ગણેશસ્યેશ્વરકાન્તા કણ્ઠવિલોલા ચંપકમાલા ॥ ૧૭.૨૫ ॥ 425

%c05-q2/Subhadra.bala.Venuturupalli/c05-q2।txt medskip

અષ્ટાદશઃ સ્તબકઃ
રૂપવિશેષાઃ કુણ્ડલિનીસમુલ્લાસશ્ચ (પ્રહર્ષિણીવૃત્તમ્)

ધુન્વન્ત્યસ્તિમિરતતિં હરિત્તટીનાં
ધિન્વન્ત્યઃ પુરમથનસ્ય લોચનાનિ ।
સ્કન્દામ્બાહસિતરુચો હરન્તુ મોહં
સાન્દ્રં મે હૃદયગતં પ્રસહ્ય સદ્યઃ ॥ ૧૮.૧ ॥

તન્વાના વિનતહિતં વિરોધિવર્ગં
ધુન્વાના બુધજનમોદમાદધાના ।
સમ્રાજ્ઞી ત્રિદિવધરારસાતલાનાં
રુદ્રાણી ભણતુ શિવાની મત્કુલસ્ય ॥ ૧૮.૨ ॥

યોઽમ્બ ત્વાં હૃદિ વિદધત્તટિત્પ્રકાશાં
પીયૂષદ્યુતિમદહૃન્મુખારવિન્દામ્ ।
અન્યત્તુ સ્મૃતિપથતો ધુનોતિ સર્વં
કામારેઃ સુદતિ નતસ્ય ભુવ્યસાધ્યમ્ ॥ ૧૮.૩ ॥

કાલાભ્રદ્યુતિમસમાનવીર્યસારાં
શક્ત્યૂર્મિભ્રમકરશુક્લઘોરદંષ્ટ્રામ્ ।
યો ધીરો મનસિ દધાતિ ભર્ગપત્નિ
ત્વામસ્ય પ્રભવતિ સઙ્ગરેષુ શસ્ત્રમ્ ॥ ૧૮.૪ ॥

યઃ પ્રાજ્ઞસ્તરુણદિવાકરોજ્જ્વલાઙ્ગીં
તન્વઙ્ગિ ત્રિપુરજિતો વિચિન્તયેત્ત્વામ્ ।
તસ્યાજ્ઞાં દધતિ શિરસ્સુ ફુલ્લજાજી-
માલાં વા ધરણિજુષો વશે ભવન્તઃ ॥ ૧૮.૫ ॥

યો રાકાશશધરકાન્તિસારશુભ્રાં
બિભ્રાણાં કરકમલેન પુસ્તકં ત્વામ્ ।
ભૂતેશં પ્રભુમસ્કૃત્પ્રબોધયન્તીં
ધ્યાયેદ્વાગ્ભવતિ વશેઽસ્ય નાકદૂતી ॥ ૧૮.૬ ॥

જાનીમો ભગવતિ ભક્તચિત્તવૃત્તે-
સ્તુલ્યં ત્વં સપદિ દધાસિ રૂપમગ્ર્યમ્ ।
પ્રશ્નોઽયં ભવતિ નગાધિનાથકન્યે
રૂપં તે મદયતિ કીદૃશં સ્મરારિમ્ ॥ ૧૮.૭ ॥

ચારુ સ્યાદલમિતિ વક્તુમમ્બ શક્યં
રૂપં તે ન વદતિ કોઽપિ કીદૃશં વા ।
સમ્મોહં પરમુપયાન્તિ કાન્તિભાણ્ડે
કામારેરપિ નયનાનિ યત્ર દૃષ્ટે ॥ ૧૮.૮ ॥

સઙ્કલ્પૈઃ કિમુ તવ ભૂષણાન્યભૂવઁ-
ચ્છિલ્પીન્દ્રાઃ કિમુ વિદધુર્યથાઽત્ર લોકે ।
તત્સ્વર્ણં ભગવતિ કીદૃશં મણીનાં
કિં રૂપં ભવતિ ચ તત્ર યોજિતાનામ્ ॥ ૧૮.૯ ॥

યાન્યઙ્ગાન્યખિલમનોજ્ઞસારભૂતા-
ન્યેતેષામપિ કિમુ ભૂષણૈરુમે તે ।
આહોસ્વિલ્લલિતતમાનિ ભાન્તિ ભૂયો
ભૂષાભિર્વિકૃતતમાભિરપ્યમૂનિ ॥ ૧૮.૧૦ ॥

મુક્તાભિર્ભવતિ તવામ્બ કિન્નુ હારઃ
પીયૂષદ્યુતિકરસારનિર્મલાભિઃ ।
મુણ્ડૈર્ર્વા ઘલઘલશબ્દમાદધદ્ભિઃ
સઙ્ઘર્ષાત્ ત્રિભુવનસાર્વભૌમભામે ॥ ૧૮.૧૧ ॥

વસ્ત્રં સ્યાદ્યદિ તવ સર્વશાસ્ત્રગમ્યે
કાર્પાસં દિવિ ચ તદુદ્ભવોઽનુમેયઃ ।
ક્ષૌમં ચેદ્ભગવતિ તસ્ય હેતુભૂતાઃ
કીટાઃ સ્યુર્ગગનજગત્યપીતિ વાચ્યમ્ ॥ ૧૮.૧૨ ॥

રુદ્રસ્ય પ્રિયદયિતેઽથવા સુરદ્રુર્-
ભૂષાણાં મણિકનકપ્રકલ્પિતાનામ્ ।
વસ્ત્રાણામપિ મનસે પરં હિતાનાં
કામં તે ભવતિ સમર્પકઃ સમર્થઃ ॥ ૧૮.૧૩ ॥

સુસ્કન્ધો બહુવિટપઃ પ્રવાલશોભી
સમ્ફુલ્લપ્રસવસુગન્ધવાસિતાશઃ ।
વૃક્ષઃ કિં ભગવતિ કલ્પનામકોઽયં
સઙ્કલ્પઃ કિમુ તવ કોઽપિ દેવિ સત્યઃ ॥ ૧૮.૧૪ ॥

સઙ્કલ્પાન્ન ભવતિ કલ્પપાદપોઽન્યઃ
સ્વર્દોગ્ધ્રી પુનરિતરા ન કુણ્ડલિન્યાઃ ।
યઃ કુર્યાદ્ દ્વયમિદમુદ્ગતાત્મવીર્યં
કારુણ્યાત્તવ ભુવિ ચાસ્ય નાકભાગ્યમ્ ॥ ૧૮.૧૫ ॥

આપીનં ભવતિ સહસ્રપત્રકઞ્જં
વત્સોઽસ્યાઃ પટુતરમૂલકુણ્ડવહ્નિઃ ।
દોગ્ધાઽઽત્મા દહરસરોરુહોપવિષ્ટો
મૌનં સ્યાત્સુરસુરભેસ્તનૂષુ દોહઃ ॥ ૧૮.૧૬ ॥

દોગ્ધ્ર્યાસ્તે ભગવતિ દોહનેન લબ્ધં
વત્સાગ્નિપ્રથમનિપાનસદ્રવાયાઃ ।
દુગ્ધં સ્વાદ્વમૃતમયં પિબન્મમાત્મા
સન્તૃપ્તો ન ભવતિ દુર્ભરોઽસ્ય કુક્ષિઃ ॥ ૧૮.૧૭ ॥

વત્સોઽગ્નિઃ પિબતિ દૃઢાઙ્ઘ્રિરમ્બ પશ્ચા-
દશ્રાન્તં પિબતિ દુહન્ પુરોઽન્તરાત્મા ।
વૃદ્ધિં ચ વ્રજતિ પયઃ પ્રતિપ્રદ્રોહં
દોગ્ધ્ર્યાસ્તે દ્રવ ઇહ કુણ્ડલિન્યપારઃ ॥ ૧૮.૧૮ ॥

સોમસ્ય દ્રવમિમમાહુરમ્બ કેચિદ્
દુગ્ધાબ્ધેરમૃતરસં ગદન્તિ કેઽપિ ।
બાષ્પં કેઽપ્યભિદધતે તુ કૌલકુણ્ડં
પીનોધસ્સ્રવમિતરે ભણન્તિ ધેનોઃ ॥ ૧૮.૧૯ ॥

મૂલે ત્વં જ્વલદલનપ્રકાશરૂપા
વીણાયાં પ્રબલમહામદોષ્મરૂપા ।
શીર્ષાબ્જે સતતગલદ્રસસ્વરૂપા
ભ્રૂમધ્યે ભવસિ લસત્તટિત્સ્વરૂપા ॥ ૧૮.૨૦ ॥

હાર્દે ચેદવતરસીહ પુણ્ડરીકે
છાયાવત્સકલમપિ પ્રપશ્યસિ ત્વમ્ ।
આરૂઢા દશશતપત્રમદ્રિપુત્રિ
સ્યાશ્ચેત્ત્વં ભણસિ જગત્સુધાસમુદ્રમ્ ॥ ૧૮.૨૧ ॥

નેત્રાભ્યાં સરસિરુહચ્છદાયતાભ્યાં
વક્ત્રેણ પ્રવિમલહાસભાસુરેણ ।
પ્રત્યક્ષા મમ મનસઃ પુરઃ પુરન્ધ્રી
કામારેઃ પરણિતમસ્મદીયભાગ્યમ્ ॥ ૧૮.૨૨ ॥

પુણ્યાનાં પરિણતિરેવ ભૂતભર્તુઃ
સિદ્ધાનાં બલનિધિરેવ કોઽપિ ગૂઢઃ ।
ભક્તાનાં દૃઢતરિરેવ શોકસિન્ધૌ
મગ્નાનાં મમ જનની મહીધ્રપુત્રી ॥ ૧૮.૨૩ ॥

ઉદ્ધર્તું વિનતજનં વિષાદગર્તાત્
સંસ્કર્તું ભુવનહિતાય યોગયુક્તમ્ ।
સંહર્તું ખલકુલમુદ્ધતં ચ દર્પાદ્
ભર્ગસ્ય પ્રિયતરુણી સદા સદીક્ષા ॥ ૧૮.૨૪ ॥

મૃદ્વીકાં મધુરતયા સુધાં મહિમ્ના
ગામ્ભીર્યાત્સુરતટિનીં ચ નિર્જયન્તી ।
શર્વાણીચરિતપરા પ્રહર્ષિણીનાં
શ્રેણીયં જયતુ ગણેશ્વરેણ બદ્ધા ॥ ૧૮.૨૫ ॥ 450

%c05-q3/Syam.Sunder.Vinjamuri/umAsahasram\_c05-q3।txt medskip

એકોનવિંશઃ સ્તબકઃ
ધ્યેયલલિતારૂપમ્ (પ્રમાણિકાવૃત્તમ્)

પ્રફુલ્લકલ્પપાદપપ્રસૂનસદ્યશોહરમ્ ।
મહારુજં ધુનોતુ તે મહેશસુન્દરીસ્મિતમ્ ॥ ૧૯.૧ ॥

મુનીન્દ્રમૂલવેદિભૂધનઞ્જયપ્રબોધનમ્ ।
યતીન્દ્રહાર્દપેટિકા કવાટબન્ધભેદનમ્ ॥ ૧૯.૨ ॥

યથાવિધિક્રિયાપરદ્વિજાતિચિત્તશોધનમ્ ।
મમામ્બિકાસ્મિતં ભવત્વઘપ્રતાપરોધનમ્ ॥ ૧૯.૩ ॥

સુવર્ણસાલભઞ્જિકા ચરેવ શોભયાઽધિકા ।
અતીવ માર્દવાન્વિતા નવેવ પુષ્પિતા લતા ॥ ૧૯.૪ ॥

સુપર્વમૌલિરત્નભા વિરાજિહેમપાદુકા ।
મરાલિકાનિમન્ત્રકપ્રશસ્તરત્નનૂપુરા ॥ ૧૯.૫ ॥

વલક્ષદીધિતિપ્રભાવિશેષહૃન્નખાવલી ।
મુનીન્દ્રશુદ્ધમાનસપ્રમેયપાદસૌષ્ઠવા ॥ ૧૯.૬ ॥

ઘનીભવત્તટિત્પ્રભાપ્રવાહકલ્પજઙ્ઘિકા ।
મતઙ્ગજેન્દ્રનાસિકા મનોજ્ઞસક્થિશોભિની ॥ ૧૯.૭ ॥

પ્રસૂનસાયકાગમપ્રવાદચુઞ્ચુકાઞ્ચિકા ।
વિશાલકેશચુમ્બિતોલ્લસન્નિતમ્બમણ્ડલા ॥ ૧૯.૮ ॥

અજાણ્ડપિણ્ડસંહતિપ્રપૂર્ણકુક્ષિશાલિની ।
અપારદિવ્યકાન્તિવાર્નિધાનનાભિદીર્ઘિકા ॥ ૧૯.૯ ॥

બિસપ્રસૂનસાયકચ્છુરાભરોમરાજિકા ।
જગત્ત્રયીવસજ્જનોપજીવ્યદુગ્ધભૃત્કુચા ॥ ૧૯.૧૦ ॥

મહેશકણ્ઠબન્ધકપ્રશસ્તબાહુવલ્લરી ।
સમસ્તવિષ્ટપાભયપ્રદાયિપાણિપઙ્કજા ॥ ૧૯.૧૧ ॥

વિલોલહારમૌક્તિકપ્રતાનસંવદત્સ્મિતા ।
વિશુદ્ધસુન્દરસ્મિતપ્રકાશભાસિતામ્બરા ॥ ૧૯.૧૨ ॥

સુકોમલોષ્ઠકમ્પનપ્રભીતદુર્જયાસુરા ।
સુયુક્તકુન્દકુટ્મલપ્રકાશદન્તપઙ્ક્તિકા ॥ ૧૯.૧૩ ॥

શરત્સુધાંશુમણ્ડલપ્રભાવિગર્હણાનના ।
સુધામરન્દવજ્જપાસુમોપમાધરાધરા ॥ ૧૯.૧૪ ॥

તિલપ્રસૂનચારુતાઽપહાસિભાસિનાસિકા ।
નવીનભાભનાસિકાવિલમ્બિદિવ્યમૌક્તિકા ॥ ૧૯.૧૫ ॥

વિશુદ્ધગણ્ડબિમ્બિતસ્વરૂપરત્નકુણ્ડલા ।
મહામહસ્તરઙ્ગિતપ્રભાવશાલિલોચના ॥ ૧૯.૧૬ ॥

દલાન્તરસ્થયામિનીપ્રભુપ્રભાલિકસ્થલી ।
મયૂરબર્હગર્હણપ્રકૃષ્ટકેશભાસિની ॥ ૧૯.૧૭ ॥

દિવાકરાયુતોજ્જ્વલા હિમાંશુલક્ષશીતલા ।
તટિત્સહસ્રભાસુરા નિરઙ્કચન્દ્રશેખરા ॥ ૧૯.૧૮ ॥

નભોન્તરાલચારિણી મહાવિચિત્રકારિણી ।
કુલાગ્નિકુણ્ડશાયિની જગત્કથાવિધાયિની ॥ ૧૯.૧૯ ॥

નભસ્તલે બલેશ્વરી ધરાતલે ક્રિયેશ્વરી ।
દિવાકરે વિભેશ્વરી સુધાકરે રસેશ્વરી ॥ ૧૯.૨૦ ॥

મહેશવેશ્મદીપિકા જગત્ત્રયપ્રમાપિકા ।
અશેષશીર્ષશાસિની સમસ્તહૃન્નિવાસિની ॥ ૧૯.૨૧ ॥

ગુણસ્તવે ગુણસ્તવે ગુણપ્રકર્ષદાયિની ।
વિચિન્તને વિચિન્તને વિશિષ્ટશક્તિધાયિની ॥ ૧૯.૨૨ ॥

ભ્રમાકુલેન દુસ્તરા ભવાલસેન દુર્ગમા ।
અમન્ત્રકેણ દુર્ભરા જગત્ત્રયેણ દુર્જયા ॥ ૧૯.૨૩ ॥

સુવર્ણચેલધારિણી સમસ્તમોદકારિણી ।
વિલાસિની નિરામયા વિચિન્ત્યતાં મનસ્ત્વયા ॥ ૧૯.૨૪ ॥

પદાબ્જવન્દિનઃ કવેરિયં પ્રમાણિકાવલી ।
મહેશમાનસેશ્વરી ગૃહે મહાય કલ્પતામ્ ॥ ૧૯.૨૫ ॥ 475

%c05-q4/Rekha.Venuturupalli/uma-c05-q4।txt medskip

વિંશઃ સ્તબકઃ
સર્વસારમયી (મણિબન્ધવૃત્તમ્)

પ્રીતિવિકાસે સ્વલ્પતમો રોષવિશેષે ભૂરિતરઃ ।
અદ્ભુતહાસો વિશ્વસુવો રક્ષતુ સાધું હન્તુ ખલમ્ ॥ ૨૦.૧ ॥

સજ્જનચિત્તાનન્દકરી સંશ્રિતપાપવ્રાતહરી ।
લોકસવિત્રી નાકચરી સ્તાન્મમ ભૂયો ભદ્રકરી ॥ ૨૦.૨ ॥

અર્ચનકાલે રૂપગતા સંસ્તુતિકાલે શબ્દગતા ।
ચિન્તનકાલે પ્રાણગતા તત્ત્વવિચારે સર્વગતા ॥ ૨૦.૩ ॥

ઉજ્જ્વલરૂપે નૃત્યકરી નિષ્પ્રભરૂપે સુપ્તિકરી ।
ગોપિતરુપે સિદ્ધિકરી ગોચરરૂપે બન્ધકરી ॥ ૨૦.૪ ॥

અમ્બરદેશે શબ્દવતી પાવકતાતે સ્પર્શવતી ।
કાઞ્ચનવીર્યે રૂપવતી સાગરકાઞ્ચ્યાં ગન્ધવતી ॥ ૨૦.૫ ॥

અપ્સ્વમલાસુ સ્પષ્ટરસા ચન્દ્રવિભાયાં ગુપ્તરસા ।
સંસૃતિભોગે સર્વરસા પૂર્ણસમાધાવેકરસા ॥ ૨૦.૬ ॥

ચક્ષુષિ દૃષ્ટિશ્શાતતમા ચેતસિ દૃષ્ટિશ્ચિત્રતમા ।
આત્મનિ દૃષ્ટિશ્શુદ્ધતમા બ્રહ્મણિ દૃષ્ટિઃ પૂર્ણતમા ॥ ૨૦.૭ ॥

શીર્ષસરોજે સોમકલા ભાલસરોજે શક્રકલા ।
હાર્દસરોજે સૂર્યકલા મૂલસરોજે વહ્નિકલા ॥ ૨૦.૮ ॥

સ્થૂલશરીરે કાન્તિમતી પ્રાણશરીરે શક્તિમતી ।
સ્વાન્તશરીરે ભોગવતી બુદ્ધિશરીરે યોગવતી ॥ ૨૦.૯ ॥

સારસબન્ધોરુજ્જ્વલભા કૈરવબન્ધોઃ સુનદરભા ।
વૈદ્યુતવહ્નેરદ્ભુતભા ભૌમકૃશાનોર્દીપકભા ॥ ૨૦.૧૦ ॥

યોધવરાણામાયુધભા યોગિવરાણામીક્ષણભા ।
ભૂમિપતીનામાસનભા પ્રેમવતીનામાનનભા ॥ ૨૦.૧૧ ॥

શસ્ત્રધરાણાં ભીકરતા શાસ્ત્રધરાણાં બોધકતા ।
યન્ત્રધરાણાં ચાલકતા મન્ત્રધરાણાં સાધકતા ॥ ૨૦.૧૨ ॥

ગાનપટૂનાં રઞ્જકતા ધ્યાનપટૂનાં માપકતા ।
નીતિપટૂનાં ભેદકતા ધૂતિપટૂનાં ક્ષેપકતા ॥ ૨૦.૧૩ ॥

દીધિતિધારા લોકયતાં જીવિતધારા વર્તયતામ્ ।
જ્ઞાપકધારા ચિન્તયતાં માદકધારા દ્રાવયતામ્ ॥ ૨૦.૧૪ ॥

મન્ત્રપરાણાં વાક્યબલં યોગપરાણાં પ્રાણબલમ્ ।
આત્મપરાણાં શાન્તિબલં ધર્મપરાણાં ત્યાગબલમ્ ॥ ૨૦.૧૫ ॥

સૂરિવરાણાં વાદબલં વીરવરાણાં બાહુબલમ્ ।
મર્ત્યપતીનાં સૈન્યબલં રાગવતીનાં હાસબલમ્ ॥ ૨૦.૧૬ ॥

વૈદિકમન્ત્રે ભાવવતી તાન્ત્રિકમન્ત્રે નાદવતી ।
શાબરમન્ત્રે કલ્પવતી સન્તતમન્ત્રે સારવતી ॥ ૨૦.૧૭ ॥

બ્રહ્મમુખાબ્જે વાગ્વનિતા વક્ષસિ વિષ્ણોઃ શ્રીર્લલિતા ।
શમ્ભુશરીરે ભાગમિતા વિશ્વશરીરે વ્યોમ્નિ તતા ॥ ૨૦.૧૮ ॥

ભૂગ્રહગોલૈઃ કન્દુકિની વિષ્ટપધાને કૌતુકિની ।
યાવદનન્તં વૈભવિની પ્રાણિષુ ભૂયસ્સમ્ભવિની ॥ ૨૦.૧૯ ॥

કઞ્જભવાણ્ડે મણ્ડલિની પ્રાણિશરીરે કુણ્ડલિની ।
પામરભાવે સલ્લલના પણ્ડિતભાવે મોદઘના ॥ ૨૦.૨૦ ॥

નાર્યપિ પુંસા મૂલવતી તન્વ્યપિ શક્ત્યા વ્યાપ્તિમતી ।
વ્યાપ્તિમતીત્વે ગુપ્તિમતી ચિત્રવિચિત્રા કાઽપિ સતી ॥ ૨૦.૨૧ ॥

દીધિતિરૂપા ચિત્તમયી પ્રાણશરીરાઽપ્યદ્વિતયી ।
બ્રહ્મશરીરં બ્રહ્મવિભા બ્રહ્મવિભૂતિર્બ્રહ્મપરમ્ ॥ ૨૦.૨૨ ॥

વિષ્ટપમાતા ભૂરિકૃપા વિષ્ટપરાજ્ઞી ભૂરિબલા ।
વિષ્ટપરૂપા શિષ્ટનુતા વિષ્ટપપારે શિષ્ટમિતા ॥ ૨૦.૨૩ ॥

દુર્જનમૂલોચ્છેદકરી દીનજનાર્તિધ્વંસકરી ।
ધીબલલક્ષ્મીનાશકૃશં પુણ્યકુલં નઃ પાતુ શિવા ॥ ૨૦.૨૪ ॥

ચન્દ્રકિરીટામ્ભોજદૃશઃ શાન્તિસમૃદ્ધં સ્વાન્તમિમે ।
સમ્મદયન્તુ શ્રોત્રસુખાઃ સન્મણિબન્ધાઃ સૂરિપતેઃ ॥ ૨૦.૨૫ ॥ 500

॥ સમાપ્તં ચ પઞ્ચમં શતકમ્ ॥

Shloka hailaja Dhulipala/umasahasram\_ch\_06\_q1।txt medskip

ષષ્ઠં શતકમ્
એકવિંશઃ સ્તબકઃ
અર્ધનારીશ્વરઃ (અનુષ્ટુબ્વૃત્તમ્)

ઇતઃ પીત્વા કુચં સ્કન્દે પ્રસારિતકરે તતઃ ।
જયતિ સ્મિતમુદ્ભૂતં શિવયોરેકદેહયોઃ ॥ ૨૧.૧ ॥

એકતો મણિમઞ્જીરક્વાણાહૂતસિતચ્છદમ્ ।
અન્યતો નૂપુરાહીન્દ્રફૂત્કારકૃતતદ્ભયમ્ ॥ ૨૧.૨ ॥

ગીર્વાણપૃતનાપાલં બાલં લાલયદેકતઃ ।
ઉત્સઙ્ગે ગણસમ્રાજમર્ભકં બિભ્રદન્યતઃ ॥ ૨૧.૩ ॥

વિડમ્બિતબ્રહ્મચારિકોકૈકસ્તનમેકતઃ ।
કવાટાર્ધનિભં બિભ્રદ્વક્ષઃ કેવલમન્યતઃ ॥ ૨૧.૪ ॥

સેનાન્યાઽઽસ્વાદિતસ્તન્યમનુફૂત્કુર્વતૈકતઃ ।
ફૂત્કારમુખરં નાગમુગ્રં જાગ્રતમન્યતઃ ॥ ૨૧.૫ ॥

એકતો દોર્લતાં બિભ્રન્ મૃણાલશ્રીવિડમ્બિનીમ્ ।
શુક્રશુણ્ડાલશુણ્ડાભં ચણ્ડં દોર્દણ્ડમન્યતઃ ॥ ૨૧.૬ ॥

કુત્રાપ્યવિદ્યમાનેઽપિ વન્દનીયે તદા તદા ।
પરસ્પરકરસ્પર્શલોભતો વિહિતાઞ્જલિ ॥ ૨૧.૭ ॥

શક્રનીલસવર્ણત્વાદ્ ભાગયોરુભયોરપિ ।
ઊર્ધ્વાધરાઙ્ગસાપેક્ષસન્ધિજ્ઞાનગલસ્થલમ્ ॥ ૨૧.૮ ॥

એકતઃ કૈરવશ્રેણીનિદ્રામોચનલોચનમ્ ।
અન્યતઃ કમલાવાસક્ષણાધાયકવીક્ષણમ્ ॥ ૨૧.૯ ॥

એકતશ્ચક્ષુષા ચારુતારેણાધીતવિભ્રમમ્ ।
અન્યતઃ પાણિપાથોજે ખેલતો મૃગબાલતઃ ॥ ૨૧.૧૦ ॥

એકતો ભાલફલકે કાશ્મીરેણ વિશેષિતમ્ ।
અન્યતોઽર્ધેક્ષણેનૈવ રતિભ્રૂવિભ્રમદ્રુહાઃ ॥ ૨૧.૧૧ ॥

એકતઃ શીતલાલોકં સાધુલોકશિવઙ્કરમ્ ।
અન્યતઃ પ્રજ્વલત્પ્રેક્ષં દુષ્ટગોષ્ઠીભયઙ્કરમ્ ॥ ૨૧.૧૨ ॥

એકતો મણિતાટઙ્કપ્રભાધૌતકપોલકમ્ ।
અન્યતઃ કુણ્ડલીભૂતકુણ્ડલીભૂતકુણ્ડલિ ॥ ૨૧.૧૩ ॥

એકતઃ કુન્તલાન્ બિભ્રદિન્દ્રનીલોપમદ્યુતીન્ ।
અન્યતઃ પાવકજ્વાલાપાટલાંશુચ્છટા જટાઃ ॥ ૨૧.૧૪ ॥

એકતઃ કેશપાશેન કીર્ણેનોરસિ ભાસુરમ્ ।
અન્યતો લમ્બમાનસ્ય ભોગિનો હરતા શ્રિયમ્ ॥ ૨૧.૧૫ ॥

અવતંસિતમમ્લાનપારિજાતસ્રજૈકતઃ ।
વિમલોલ્લોલમાલિન્યા વિભુધાપગયાઽન્યતઃ ॥ ૨૧.૧૬ ॥

રૌપ્યાચલકૃતાવાસં પ્રાપ્યં યુક્તેન ચેતસા ।
વસ્તુ રામાપુમાકારં હૃદિ સન્નિદધાતુ મે ॥ ૨૧.૧૭ ॥

કાન્તાર્ધવિગ્રહે માતર્જટાર્ધાશ્ચિકુરાસ્તવ ।
દધત્યદભ્રસન્ધ્યાભ્રયુક્તકાલાભ્રવિભ્રમમ્ ॥ ૨૧.૧૮ ॥

દમ્પત્યોર્યુવયોરેષ લોપો યન્નાસ્તિ શૈલજે ।
વામં પાર્શ્વં વિભોઃ શેતું દાતું તે દક્ષિણઃ કરઃ ॥ ૨૧.૧૯ ॥

લોકે સ્ત્રી સ્તનયુગ્મેન પુષ્ણાત્યેકં સુતં ન વા ।
સ્તનેનૈકેન શર્વાણિ પુષ્ણાસિ ત્વં જગત્ત્રયમ્ ॥ ૨૧.૨૦ ॥

ખિદ્યન્તિ યોષિતઃ કુક્ષૌ વહન્ત્યોઽર્ભકમેકકમ્ ।
અર્ધકુક્ષૌ દધાસિ ત્વં ત્રિલોકીમમ્બ લીલયા ॥ ૨૧.૨૧ ॥

અનુરૂપા શિવસ્ય ત્વમનુરૂપઃ શિવસ્તવ ।
અલઙ્કારોઽનુરૂપો વામકલઙ્કોઽર્ભકઃ શશી ॥ ૨૧.૨૨ ॥

તવૈવ તવ દેહાંશો હરસ્યૈવ હરસ્ય યઃ ।
પ્રાણાસ્તુ જગતાં ધાત્રિ હરસ્ય ત્વં હરસ્તવ ॥ ૨૧.૨૩ ॥

અવિભક્તં ભવાનિ સ્વં ભવસ્ય તવ ચોભયોઃ ।
સકૃત્સકરુણં ચેતઃ સઙ્કલ્પયતુ નશ્શિવમ્ ॥ ૨૧.૨૪ ॥

ભવસ્ય ભાગમુત્સૃજ્ય ભવાની ભાગમાત્મનઃ ।
ભજત્વનુષ્ટુભામાસાં સૃષ્ટાનાં નારસિંહિના ॥ ૨૧.૨૫ ॥ 525

%c06-q2/Karthik.Sitaram.Tenneti/c06-q2।txt medskip

દ્વાવિંશઃ સ્તબકઃ
હરકુટુમ્બકમ્ (વિયોગિનીવૃત્તમ્)

અખિલસ્ય વિકાસકારણં વ્યસનિજ્ઞાનિજનાવનેષુ નઃ ।
વિતનોતુ વિશેષતઃ શિવં શિવરાજીવદૃશો દરસ્મિતમ્ ॥ ૨૨.૧ ॥

વિકલે સકલે સુરવ્રજે વ્રજતિ શ્યામલિમાનમચ્યુતે ।
જગતસ્સદયો હલાહલં ચુલુકીકૃત્ય ભયં નુનોદ યઃ ॥ ૨૨.૨ ॥

નિગમૈસ્તુરગી ભુવા રથી વિધિના સારથિમાન્ બિભેદ યઃ ।
કનકાદ્રિવરેણ કાર્મુકી કમલાક્ષેણ શરી પુરત્રયમ્ ॥ ૨૨.૩ ॥

અજિતસ્ય ચ ગાઢમત્સરૈઃ કમલાકાન્તપુરસ્સરૈસ્સુરૈઃ ।
પદજાયુધધારયા રયાદ્વધમાધત્ત જલન્ધરસ્ય યઃ ॥ ૨૨.૪ ॥

કમલાસનકઞ્જલોચનૌ છલલિઙ્ગસ્ય શિરોઙ્ઘ્રિ વીક્ષિતુમ્ ।
બત હંસવરાહભૂમિકૌ યતમાનાવપિ યસ્ય ન પ્રભૂ ॥ ૨૨.૫ ॥

નયનં નિટલાન્તરસ્થિતં વિઘટય્યેષદિવાન્વિતો રુષા ।
ભુવનત્રયનિર્જયોન્નતં મદનં ગાઢમદં દદાહ યઃ ॥ ૨૨.૬ ॥

સકલે ધવલઃ કલેબરે હરિનીલોપલમઞ્જુલઃ ક્વચિત્ ।
અમૃતાંશુરિવાદધાતિ યઃ પરમામક્ષિમુદં પ્રપશ્યતામ્ ॥ ૨૨.૭ ॥

અવતંસતુષારદીધિતિદ્યુતિભિર્યસ્ય યશોભરૈરપિ ।
સમમચ્છતરીકૃતો દિશામવકાશસ્સુતરાં પ્રકાશતે ॥ ૨૨.૮ ॥

ગગનાનલજીવનાનિલક્ષિતિસોમારુણસોમયાજિભિઃ ।
મહતો બત યસ્ય મૂર્તિભિર્ભુવનં ક્રાન્તમિદં સમન્તતઃ ॥ ૨૨.૯ ॥

સહ તેન ધવેન રાજતે વસુધાધારિણિ કાઽપિ રાજતે ।
વનિતા ભવતાપનાશિની ચરણપ્રેષ્યનિવેદિતાશિની ॥ ૨૨.૧૦ ॥

વનિતાપુરુષૌ પુરાતનૌ વિમલે વ્યોમનિ દેવદમ્પતી ।
ભુવનત્રિતયસ્ય તૌ વિભૂ રજતાદ્રાવિહ સિદ્ધદમ્પતી ॥ ૨૨.૧૧ ॥

ગજચર્મધરઃ કપાલભૃદ્ ગૃહનાથો ગૃહિણી તુ કાલિકા ।
રુધિરાવિલમુણ્ડમાલિની કથિતૌ તૌ બત પણ્ડિતૈઃ શિવૌ ॥ ૨૨.૧૨ ॥

સ કિમિન્દુકલાશિરોમણિઃ કિમુતાશ્લીલકપાલભૂષણઃ ।
કિમુમે ભવતી કપાલિની કિમુ વિભ્રાજિતરત્નમાલિની ॥ ૨૨.૧૩ ॥

રમસેઽમ્બ કપાલમાલિની ક્વચિદીશેન કપાલમાલિના ।
અતુલપ્રભનિષ્કમાલિના ક્વચિદત્યુત્તમરત્નમાલિની ॥ ૨૨.૧૪ ॥

યુવયોર્મરુતસ્તનૂભુવો બલવન્તો ભુવનપ્રકમ્પનાઃ ।
શશિદીધિતિહારિ યદ્યશો નિગમે પાવનમમ્બ ગીયતે ॥ ૨૨.૧૫ ॥

ગુરુમુત્તમમભ્રચારિણામસમબ્રહ્મનિધાનનાયકમ્ ।
તવ દેવિ શિવે તનૂભુવાં મરુતામન્યતમં પ્રચક્ષતે ॥ ૨૨.૧૬ ॥

દ્વિરદં વદને મહામદં સિતદન્તચ્છવિધૌતદિક્તટમ્ ।
ઇતરત્ર મુખાન્નરાકૃતિં વિદુરસ્યૈવ વિવર્તમદ્ભુતમ્ ॥ ૨૨.૧૭ ॥

અખિલામરનિર્જયોન્નતઃ પ્રથને તારકદાનવો બલી ।
હૃતવીર્યમદો બભૂવ યદ્ઘનશક્ત્યાયુધતેજસાઽઞ્જસા ॥ ૨૨.૧૮ ॥

અમલે હૃદિ નિર્મલાશનાચ્છિથિલે ગ્રન્થિચયે નરાય યઃ ।
પરિપક્વધિયે પ્રદર્શયેત્ તમસઃ પારમપારવૈભવઃ ॥ ૨૨.૧૯ ॥

દ્રવિડેષુ શિશુત્વમેત્ય યો ગિરિશશ્લોકવિશેષગાયિનીમ્ ।
અમૃતદ્રવસારહારિણીં નિગમાભાં નિબબન્ધ સંસ્તુતિમ્ ॥ ૨૨.૨૦ ॥

ભુવિ ભટ્ટકુમારિલાખ્યયા ભવમેત્યાધ્વરરક્ષણાય યઃ ।
વરજૈમિનિભાષિતાશયં બહુલાભિઃ ખલુ યુક્તિભિર્દધૌ ॥ ૨૨.૨૧ ॥

અધુના વિધુનોતિ યસ્તમો વિબુધપ્રેક્ષિતમાર્ગરોધકમ્ ।
રમણાખ્યમહર્ષિવેષભૃત્શ્રિતશોણાચલચારુકન્દરઃ ॥ ૨૨.૨૨ ॥

સ ગુહોઽતિમહો મહામહાસ્રિદશાનાં પ્રથિતશ્ચમૂપતિઃ ।
જગતામધિરાજ્ઞિ કોઽપિ તે સુતરાં પ્રીતિપદં કુમારકઃ ॥ ૨૨.૨૩ ॥

જયતિ ત્રિપુરારિભામિની ગણપત્યાદિમરુત્પ્રસૂરુમા ।
તમસૂત સુરારિધૂતયે ત્રિદશાનામપિ યા ચમૂપતિમ્ ॥ ૨૨.૨૪ ॥

સ્વકુટુમ્બકથાભિધાયિનીર્ગણનાથસ્ય વિયોગિનીરિમાઃ ।
અવધારયતુ પ્રસન્નયા નગનાથપ્રિયનન્દિની ધિયા ॥ ૨૨.૨૫ ॥ 550

%c06-q3/Mohana Rao/us-ch6-q3।TXT medskip

ત્રયોવિંશઃ સ્તબકઃ
પ્રકીર્ણકમ્ (નરમનોરમાવૃત્તમ્)

(અસ્મિન્ સ્તબકે તત્સવિતુરિતિ ગાયત્રીમન્ત્રસ્ય
ચતુર્વિંશતિવર્ણાઃ ક્રમશઃ પદ્યાનાં
તૃતીયપાદસ્ય ચતુર્થવર્ણે દૃશ્યન્તે ) ।

કિરદિવામૃતં કિરણમાલયા ।
જયતિ તત્સિતં શિવવધૂસ્મિતમ્ ॥ ૨૩.૧ ॥

તવ પદં પરે મમ ગુહાન્તરે ।
સ્ફુરતુ સર્વદા વિકસિતં મુદા ॥ ૨૩.૨ ॥

પદમધોઽમ્બુજાન્ન કિલ ભિદ્યતે ।
મદનવિદ્વિષઃ સદનરાજ્ઞિ તે ॥ ૨૩.૩ ॥

વિભુતયોરરીકૃતબહૂદ્ભવૌ ।
વિદધતુર્જગત્ત્રયમિદં શિવૌ ॥ ૨૩.૪ ॥

તવ તુ ખેલને નલિનજાણ્ડકમ્ ।
ગિરિશવલ્લભે ભવતિ કન્દુકમ્ ॥ ૨૩.૫ ॥

સકલમસ્ત્યુમે સદભયઙ્કરે ।
તવ કરે પરે કિમપિ નો નરે ॥ ૨૩.૬ ॥

કિમિવ વર્ણ્યતાં કશશિકુણ્ડલા ।
ઉડુમણિસ્રજાપ્રવિલસદ્ગલા ॥ ૨૩.૭ ॥

ભણ નિરન્તરં બહુગુણામુમામ્ ।
ગતભયં વિધેહ્યમલવાણિ મામ્ ॥ ૨૩.૮ ॥

અવ જહીહિ વા નનુ ભજામ્યહમ્ ।
ભુવનભર્ત્રિ તે ચરણમન્વહમ્ ॥ ૨૩.૯ ॥

ગણપતેઃ શિરઃકમલચુમ્બિની ।
ભવતુ ગોપતિધ્વજકુટુમ્બિની ॥ ૨૩.૧૦ ॥

દહરમજ્જનં વિદધતં જનમ્ ।
પરમદેવતે નયસિ ધામ તે ॥ ૨૩.૧૧ ॥

જનનિ વિજ્ઞતા ભવતુ ધીમતામ્ ।
અનુભવસ્તુ તે કરુણયા સતામ્ ॥ ૨૩.૧૨ ॥

અચલયા ધિયા હૃદિ ગવેષણમ્ ।
વૃષહયપ્રિયાનગરશોધનમ્ ॥ ૨૩.૧૩ ॥

ન વિજહામિ તે ચરણનીરજમ્ ।
અવનિ ધીમતામવ ન વા નિજમ્ ॥ ૨૩.૧૪ ॥

પદમુમેઽમ્બ તે હૃદિ વિચિન્વતે ।
પલિતમસ્તકાઃ પરમદેવતે ॥ ૨૩.૧૫ ॥

સ્વયમનામયે સકલધાત્ર્યસિ ।
નિજમહિમ્નિ સા ત્વમયિ તિષ્ઠસિ ॥ ૨૩.૧૬ ॥

સ્થિતિમસાદયઁસ્તવ પદામ્બુજે ।
વિધિમધિક્ષિપત્યલસનીરજે ॥ ૨૩.૧૭ ॥

સ્યતુ મદાપદં શિવવધૂપદમ્ ।
યદૃષયો વિધુસ્ત્રિભુવનાસ્પદમ્ ॥ ૨૩.૧૮ ॥

ગુણગણં ગૃણઁસ્તવ શિવે શિવમ્ ।
ગતભયોઽભવં મદમિતો નવમ્ ॥ ૨૩.૧૯ ॥

તવકૃપાવશાત્ તદિદમવ્યયે ।
જનનિ નઃ પ્લુતિસ્તવ યદઙ્ઘ્રયે ॥ ૨૩.૨૦ ॥

નયનદૃશ્યયોરયિ યદન્તરમ્ ।
તદમરસ્તુતે તવ વપુઃ પરમ્ ॥ ૨૩.૨૧ ॥

અહમિતિ સ્મૃતિઃ ક્વ નુ વિભાસતે ।
ઇતિ વિચોદયન્ મહતિ લીયતે ॥ ૨૩.૨૨ ॥

અમૃતસંજ્ઞકે સુખચિદાત્મકે ।
મતિમદર્થિતે જનનિ ધામ્નિ તે ॥ ૨૩.૨૩ ॥

અયિ મુદાસ્પદં સ્પૃશતિ તે પદમ્ ।
શ્વસિતયાત્રયા સતતદૃષ્ટયા ॥ ૨૩.૨૪ ॥

દધતુ સત્કવેર્ગણપતેરિમાઃ ।
નગભુવો મુદં નરમનોરમાઃ ॥ ૨૩.૨૫ ॥ 575

%c06-q4/Pattabhi Nadimpally/Arava \_satakamu \_chaturtha \_stabakamu \_576 \_600txt medskip

ચતુર્વિંશઃ સ્તબકઃ
પ્રકીર્ણકમ્ (સુપ્રતિષ્ઠાવૃત્તમ્)

ચન્દ્રિકાસિતં ચણ્ડિકાસ્મિતમ્ ।
ભૂતલે સતાં ભાતુ ભૂતયે ॥ ૨૪.૧ ॥

ભાલચક્ષુષશ્ચક્ષુષાં ધનમ્ ।
કિઞ્ચિદસ્તુ મે શસ્તવર્ધનમ્ ॥ ૨૪.૨ ॥

સાધુસન્તતિક્ષેમકારિણી ।
ઘોરદાનવાનીકદારિણી ॥ ૨૪.૩ ॥

યોગયુક્તસચ્ચિત્તચારિણી ।
પાદસેવકપ્રાજ્ઞતારિણી ॥ ૨૪.૪ ॥

પુષ્પબાણજિન્નેત્રહારિણી ।
પાતુ માં જગચ્ચક્રધારિણી ॥ ૨૪.૫ ॥

દ્વાદશાન્તભૂજાતશારિકા ।
સર્વવાઙ્મયસ્યૈકકારિકા ॥ ૨૪.૬ ॥

પુણ્યકર્મસુ સ્વચ્છમસ્તકા ।
યોગશાલિષુ છિન્નમસ્તકા ॥ ૨૪.૭ ॥

આત્મનિ સ્થિતેઃ સમ્પ્રદાયિકા ।
સર્વજન્મિનાં સમ્પ્રવર્તિકા ॥ ૨૪.૮ ॥

માં પુનાતુ સત્પૂજ્યપાદુકા ।
ભાલલોચનપ્રાણનાયિકા ॥ ૨૪.૯ ॥

દાનતો યશઃ પૌરુષાદ્રમા ।
સમ્પદો મદઃ શીલતઃ ક્ષમા ॥ ૨૪.૧૦ ॥

સત્યતો જગત્યત્ર ગૌરવમ્ ।
યજ્ઞતો દિવિ સ્થાનમુજ્જ્વલમ્ ॥ ૨૪.૧૧ ॥

સંયમાદઘવ્રાતવીતતા ।
યોગતો મહાસિદ્ધિશાલિતા ॥ ૨૪.૧૨ ॥

શર્વનારિ તે પાદસેવયા ।
સર્વસત્ફલાવાપ્તિરગ્ર્યયા ॥ ૨૪.૧૩ ॥

નોદ્યમેન યા સિદ્ધિરુત્તમા ।
વિશ્વનાયિકાવીક્ષિતેન સા ॥ ૨૪.૧૪ ॥

સમ્પદાં રમા ભારતી ગિરામ્ ।
ત્વં શિવે પ્રભુઃ પ્રાણસંવિદામ્ ॥ ૨૪.૧૫ ॥

ચક્ષુષા નભોલક્ષ્યધારિણા ।
સિદ્ધ્યતીવ તે દેવિ ધારણા ॥ ૨૪.૧૬ ॥

આશિરો દધન્નાભિતોઽનિલમ્ ।
દેવિ વિન્દતિ ત્વન્મુનિર્બલમ્ ॥ ૨૪.૧૭ ॥

હૃદ્ગૃહાન્તરે યદ્વિશોધનમ્ ।
તત્સવિત્રિ તે સ્યાદુપાસનમ્ ॥ ૨૪.૧૮ ॥

કાઽપ્યહમ્મતિર્ગોચરં વિના ।
લોકધાત્રિ તે રૂપભાવના ॥ ૨૪.૧૯ ॥

અસ્યમણ્ડનં કોઽપિ વિદ્યયા ।
ખણ્ડનં પરઃ પ્રાહ ના યયા ॥ ૨૪.૨૦ ॥

માતરેતયા જીયતે ત્વયા ।
એકયા તનૂભિન્નયા ધિયા ॥ ૨૪.૨૧ ॥

બાહ્યદર્શને વિશ્વપઙ્કિલા ।
અન્યથા ભવસ્યમ્બ કેવલા ॥ ૨૪.૨૨ ॥

ખણ્ડવન્નૃણાં ભાસિ ભોગિનામ્ ।
અસ્યભિન્નચિત્ કાઽપિ યોગિનામ્ ॥ ૨૪.૨૩ ॥

બન્ધ એષ યદ્ભાસિ ખણ્ડિતા ।
મોક્ષ એષ યદ્ભાસ્યખણ્ડિતા ॥ ૨૪.૨૪ ॥

એતદીશિતુઃ પત્નિ હૃન્મુદે ।
સૌપ્રતિષ્ઠસદ્ગીતમસ્તુ તે ॥ ૨૪.૨૫ ॥ 600

॥ સમાપ્તં ચ ષષ્ઠં શતકમ્ ॥

%c07-q1/Madhusudhan.Reddy/uma\_c07-q1\_itrans.txt medskip

સપ્તમં શતકમ્
પઞ્ચવિંશઃ સ્તબકઃ
ક્ષેત્રમાલા (ઇન્દ્રવજ્રાવૃત્તમ્)

કન્યાકુમારી સુતરાં વદાન્યા
માન્યા સમસ્તૈઃ પ્રકૃતેરનન્યા ।
આક્ષેપકં સાગરબુદ્બુદાનાં
હાસં વિધત્તાં જગતઃ સુખાય ॥ ૨૫.૧ ॥

રક્ષ સ્વચેતો મદમત્સરાદેર્-
ભિક્ષસ્વ કાલે તનુરક્ષણાય ।
વીક્ષસ્વ રામેશવધૂપદાબ્જં
મોક્ષસ્વલાભે યદિ તેભિઽલાષઃ ॥ ૨૫.૨ ॥

લોકસ્વ દૂરીકૃતભક્તશોકં
હાલાસ્યનાથેક્ષણપુણ્યપાકમ્ ।
ભીતિઃ સખે ચેદ્ભવતઃ પવિત્રં
જ્યોતિર્વિશેષં જલચારિનેત્રમ્ ॥ ૨૫.૩ ॥

યો લોકતે તામખિલાણ્ડરાજ્ઞી-
મજ્ઞાનવિધ્વંસવિધાનવિજ્ઞામ્ ।
અમ્બાં પરાં જીવનલિઙ્ગશક્તિં
ભૂયઃ સ કાયં ન ભવે લભેત ॥ ૨૫.૪ ॥

બિભ્રત્સહસ્રં ચ મુખાનિ શક્તો
વક્તું ગુણાન્ કઃ કમલાલયસ્ય ।
જન્માપિ યત્ર પ્રભવેજ્જનાનાં
મુક્ત્યૈ મુનીનામપિ દુર્લભાયૈ ॥ ૨૫.૫ ॥

વ્યાઘ્રાઙ્ઘ્રિવાતાશનપૂજિતસ્ય
નાટ્યસ્થલીનાયિકયા શિવસ્ય ।
નેત્રાધ્વભાજા શિવકામયા વો
મિત્રાણિ કામાઃ ફલિનો ભવન્તુ ॥ ૨૫.૬ ॥

આલોકતેઽપીતકુચામયિ ત્વા-
માલોલચિત્તામરુણાચલે યઃ ।
નિર્વેદવાન્ પર્વસુધાંશુવક્ત્રે
સર્વે વશે તસ્ય ભવન્તિ કામાઃ ॥ ૨૫.૭ ॥

યઃ કુણ્ડલીપટ્ટણરાજધાની-
માલોકતે કામપિ કૃત્તમસ્તામ્ ।
નિસ્સારમાનન્દકથાવિહીનં
સંસારમેતં સ જહાતિ બુદ્ધ્યા ॥ ૨૫.૮ ॥

દૃષ્ટ્વા વધૂમાદિપુરીશ્વરસ્ય
યો લોચનારોચકમાધુનોતિ ।
તસ્યાન્તરઙ્ગં ધુતસર્વસઙ્ગં
ભૂયો ભવારોચકમાવૃણોતિ ॥ ૨૫.૯ ॥

કાઞ્ચી રમણ્યાઃ કુરુતાં ગૃહસ્થે
ક્વાણૈર્મુદં કામપિ કિઙ્કિણીનામ્ ।
કાઞ્ચી ભુવઃ પુણ્યપુરી યતીન્દ્ર
ત્વામમ્બિકાનામરવૈર્ધિનોતુ ॥ ૨૫.૧૦ ॥

શ્રીકાલહસ્તિસ્થલદર્શનસ્ય
કૈલાસવીક્ષાં પુનરુક્તિમાહુઃ ।
જ્ઞાનં પ્રદાતું ચરણાશ્રિતેભ્યો
જ્ઞાનામ્બિકા યત્ર નિબદ્ધદીક્ષા ॥ ૨૫.૧૧ ॥

શ્રીશૈલશૃઙ્ગસ્ય વિલોકનેન
સઙ્ગેન હીનો ભવિતા મનુષ્યઃ ।
ધામાસ્તિ યત્ર ભ્રમરાલકાયાઃ
શાન્તભ્રમં તદ્ભ્રમરામ્બિકાયાઃ ॥ ૨૫.૧૨ ॥

તીરે વિપશ્ચિદ્વર પશ્ચિમાબ્ધેર્-
ગોકર્ણગાં લોકય ભદ્રકર્ણીમ્ ।
બુદ્ધિં શિવાં સર્વમનોરથાનાં
સિદ્ધિં ચ યદ્યસ્તિ મનોઽધિગન્તુમ્ ॥ ૨૫.૧૩ ॥

ધામ્નિ પ્રસિદ્ધે કરવીરનામ્નિ
પુણ્યાભિધાનાં કૃતસન્નિધાનામ્ ।
દેવીં પરાં પશ્યતિ યો વિરક્તો
મુક્તેઃ સ પાણિગ્રહણાય શક્તઃ ॥ ૨૫.૧૪ ॥

જ્ઞાને દૃઢા તે યદિ કાપિ કાઙ્ક્ષા
નાનેહસં મિત્ર મુધા ક્ષિપેમમ્ ।
સેવસ્વ દેવીં તુલજાપુરસ્થાં
નૈવ સ્વરૂપાદિતરા કિલેયમ્ ॥ ૨૫.૧૫ ॥

ગોપાલિનીવેષભૃતં ભજસ્વ
લીલાસખીં તાં ભુવનેશ્વરસ્ય ।
ઇષ્ટં હૃદિસ્થં તવ હસ્તગં સ્યાત્
કષ્ટં ચ સંસારભવં ન ભૂયઃ ॥ ૨૫.૧૬ ॥

આરાધ્યતે વૈતરણીતટસ્થા
યેનેયમમ્બા વિરજોઽભિધાના ।
આરાધિતં તેન સમસ્તમન્યત્
સારો ધરાયામયમાર્યગીતઃ ॥ ૨૫.૧૭ ॥

સઙ્ગીયમાનં સ્થલમાર્યબૃન્દૈર્-
બૃન્દારકાણાં સરિતસ્તટેઽસ્તિ ।
યઃ કાલિકાં પશ્યતિ કાલકેશીં
તત્રાસ્ય કાલાદપિ નૈવ ભીતિઃ ॥ ૨૫.૧૮ ॥

નીલાચલં સિદ્ધસમૂહસેવ્યં
લીલાનિકેતં પ્રવદન્તિ યસ્યાઃ ।
ભદ્રા પરા કાચન ગુહ્યમુદ્રા
કામેશ્વરી સા ભુવનસ્ય મૂલમ્ ॥ ૨૫.૧૯ ॥

માઙ્ગલ્યગૌરીપદદર્શનસ્ય
કર્તા તુ ભૂત્વા સુકૃતસ્ય ભર્તા ।
આચારપૂતૈરધિગમ્યમગ્ર્યં
સ્થાનં પ્રપદ્યેત યતો ન પાતઃ ॥ ૨૫.૨૦ ॥

વારાણસી શુભ્રગિરેરનૂનં
ક્ષેત્રં પવિત્રં ભુવનત્રયેઽપિ ।
અર્થે પ્રજાનાં વિધૃતાન્નપાત્રા
ગૌરી સ્વયં યત્ર વિશાલનેત્રા ॥ ૨૫.૨૧ ॥

બૃન્દારકારાધિતપાદપદ્માં
નન્દામિમામિન્દુસમાનવક્ત્રામ્ ।
આલોક્ય વિન્ધ્યાચલવાસિનીં ના
નાલોચયેત્સંસૃતિતો ભયાનિ ॥ ૨૫.૨૨ ॥

આનન્દદેહામિહ મુક્તિસંજ્ઞાં
નારીં પરીરબ્ધુમના મનુષ્યઃ ।
દૂતીં વૃણોતુ પ્રમથેશ્વરસ્ય
કાન્તામવન્તીપુરનાયિકાં તામ્ ॥ ૨૫.૨૩ ॥

યત્રાચલચ્છિદ્રકૃતા સહાહં
ભ્રાત્રા મુહુઃ ખેલિતવાન્ વનેષુ ।
તં સિદ્ધદેવર્ષિનુતં સ્મરામિ
કૈલાસમાવાસગિરિં જનન્યાઃ ॥ ૨૫.૨૪ ॥

પૂર્ણાઽમ્બરે શીતકરેઽધિકારં
બિભ્રત્યગેન્દ્રે ધવલે સલીલા ।
ક્ષેત્રેષુ કાશ્યાદિષુ ગુપ્તશક્તિર્-
ગૌરીન્દ્રવજ્રાસુ ચ સન્નિધત્તામ્ ॥ ૨૫.૨૫ ॥ 625

%c07-q2/Jayanth.Ganapathiraju/c07-q2।txt medskip

ષડ્વિંશઃ સ્તબકઃ
અપીતકુચામ્બા (દોધકવૃત્તમ્)

આગમવિન્મતિકૈરવિણીનાં
બોધમજસ્રમસૌ વિદધાનઃ ।
પાતુ મહેશવધૂવદનાંશો
હાસશશી સકલાનિ કુલાનિ ॥ ૨૬.૧ ॥

આયતલોચનચુમ્બિતકર્ણા
દાનયશોજિતતોયદકર્ણા ।
શોણનગેશમનઃ પ્રિયવર્ણા
નાશયતાજ્જગદાર્તિમપર્ણા ॥ ૨૬.૨ ॥

વેદતુરઙ્ગવિલોચનભાગ્યં
વેદશિરોનિચયૈરપિ મૃગ્યમ્ ।
શોકવિદારિસુધાકિરણાસ્યં
શોણગિરૌ સમલોકિ રહસ્યમ્ ॥ ૨૬.૩ ॥

મુઞ્ચ સમસ્તમનોરથલાભે
સંશયમદ્ય કરામલકાભે ।
દૃક્પથમાપ નગેન્દ્રતનૂજા
સોઽહમિતઃ પરમન્તરરાજા ॥ ૨૬.૪ ॥

શિલ્પવિદઃ પ્રતિમાં પ્રવિશન્તી
સ્વલ્પવિદાં તરણાય ચકાસ્તિ ।
શોણધરાભૃતિ સમ્પ્રતિ લબ્ધા
હન્ત ચિરાદિયમેવ મમામ્બા ॥ ૨૬.૫ ॥

ભારતભૂવલયેઽત્ર વિશાલે
સન્ત્વનઘાનિ બહૂનિ ગૃહાણિ ।
આસ્યવિગીતસુધાકરબિમ્બા
શોણગિરૌ રમતેઽત્ર મદમ્બા ॥ ૨૬.૬ ॥

વારિતસંશ્રિતપાતકજાલા
વારિધિવીચિનિરઙ્કુશલીલા ।
વારિજપત્રવિડમ્બનનેત્રા
વારણરાજમુખેન સપુત્રા ॥ ૨૬.૭ ॥

આયતવક્રઘનાસિતકેશી
તોયજબાણરિપોર્હૃદયેશી ।
કાશસુમાચ્છયશાઃ પરમૈષા
પાશભિદસ્તુ તવેન્દુવિભૂષા ॥ ૨૬.૮ ॥

પઙ્કજસમ્ભવપૂજિતપાદા
પઙ્કવિનાશનપાવનનામા ।
કિઙ્કરકલ્પલતા પરમેયં
શઙ્કરનેત્રસુધા શરણં નઃ ॥ ૨૬.૯ ॥

ચઞ્ચલદૃગ્વિનતામરવલ્લી
પઞ્ચપૃષત્કશરાસનઝિલ્લી ।
કાઞ્ચનગર્ભમુખપ્રણુતેયં
પઞ્ચમુખપ્રમદા શરણં નઃ ॥ ૨૬.૧૦ ॥

અમ્બ વિધૂય ભટાન્મદનાદીન્
નૂપુરનાદબિભીષિકયૈષઃ ।
હન્ત જહાર બલેન મનો મે
શોણનગાઙ્ઘ્રિનિવાસિનિ તેઽઙ્ઘ્રિઃ ॥ ૨૬.૧૧ ॥

કર્ણપુટે કુરુ મુગ્ધ મમોક્તિં
મુઞ્ચ ધનાદિષુ માનસસક્તિમ્ ।
શોણગિરીન્દ્રવધૂપદભક્તિં
શીલય શીલય યાસ્યસિ મુક્તિમ્ ॥ ૨૬.૧૨ ॥

જીર્ણતરે જરયાઽખિલદેહે
બુદ્ધિબલં ચ વિલુમ્પતિ મોહે ।
હન્ત સવિત્રિ તપન્મતિરન્તે
સેવિતુમિચ્છતિ ના ચરણં તે ॥ ૨૬.૧૩ ॥

તન્ત્રવિદો નવયોનિ તુ ચક્રં
શોણધરાધરરૂપમુશન્તિ ।
અર્ધમમુષ્ય વપુર્મદનારે-
રર્ધમગેન્દ્રસુતે તવ ગાત્રમ્ ॥ ૨૬.૧૪ ॥

અસ્તુ નગેશ્વરનન્દિનિ લિઙ્ગં
તૈજસમેતદિહાપિ તવાંશઃ ।
વીતગુણસ્ય વિના તવ યોગં
દેવિ શિવસ્ય કુતઃ ખલુ તેજઃ ॥ ૨૬.૧૫ ॥

સ્થાપિતમૂર્તિરિયં તવ નમ્યા
પૂજયિતું જગદીશ્વરિ રમ્યા ।
શોણનગાર્ધમિદં તવ રૂપં
કીર્તયિતું નગજે ધુતપાપમ્ ॥ ૨૬.૧૬ ॥

શોણનગાર્ધતનોઽનિશમઙ્કે
ધારયસેઽયિ ગુહં રમણાખ્યમ્ ।
આગતમપ્યયિ હા મુહુરમ્બો-
ચ્ચાટયસે ગણપં નનુ કસ્માત્ ॥ ૨૬.૧૭ ॥

અઙ્કજુષે રમણાય નુ દાતું
માનવવેષધરાય ગુહાય ।
શોણનગાર્ધતનો બહુ દુગ્ધં
માતરપીતકુચેહ વિભાસિ ॥ ૨૬.૧૮ ॥

પૂર્ણસમાધિવશાત્ સ્વપિષિ ત્વં
પીતમપીતકુચેઽમ્બ ન વેત્સિ ।
અઙ્કજુષા રમણેન સુતેન
પ્રેક્ષ્ય યથેષ્ટમુરોરુહદુગ્ધમ્ ॥ ૨૬.૧૯ ॥

જ્ઞાનરસાહ્વયમમ્બ નિપીય
સ્તન્યમસૌ રમણો મુનિરાટ્ તે ।
જ્ઞાનમયોઽભવદીશ્વરિ સર્વઃ
પુષ્યતિ યેન તનું હિ તદાત્મા ॥ ૨૬.૨૦ ॥

પ્રીતિપદાય પયોધરકુમ્ભાત્
પાર્વતિ ધીમયદુગ્ધમપીતાત્ ।
અસ્તુ ગુહાય શિવે બહુ દત્તં
કિઞ્ચિદિવેશ્વરિ ધારય મહ્યમ્ ॥ ૨૬.૨૧ ॥

પ્રૌઢમિમં યદિ વેત્સિ તનૂજં
શૈલસુતે મદવારિ દધાનમ્ ।
માસ્તુપયો વિતરાનઘમન્નં
યેન દધાનિ મહેશ્વરિ શક્તિમ્ ॥ ૨૬.૨૨ ॥

સ્વાર્જિતમેવ મયા યદિ ભોજ્યં
સમ્મદ એવ મમાખિલમાતઃ ।
આશિષમગ્ર્યતમામયિ દત્ત્વા
પ્રેષય યાનિ જયાનિ ધરિત્રીમ્ ॥ ૨૬.૨૩ ॥

વિદ્યુતિ વિદ્યુતિ વીક્ષ્યવિલાસા
વીક્ષિતકર્મણિ લક્ષ્યરહસ્યા ।
પાર્વણચન્દ્રમુખી લલિતાઙ્ગી
તૈજસલિઙ્ગસખી શરણં નઃ ॥ ૨૬.૨૪ ॥

માતરપીતકુચેઽરુણશૈલા-
ધીશ્વરભામિનિ ભામહનીયે ।
સાધુ વિધાય સમર્પયતે તે
દોધકમાલ્યમિદં ગણનાથઃ ॥ ૨૬.૨૫ ॥ 650

%c07-q3/Sarada.Susarla/uma-c07-q3-itrans.txt medskip

સપ્તવિંશઃ સ્તબકઃ
પ્રચણ્ડચણ્ડી (શિખરિણીવૃત્તમ્)

વિધુન્વન્ધ્વાન્તાનિ પ્રતિદિશમધર્મં પરિહરઁ-
ચ્છ્રિયં વ્યાતન્વાનસ્સપદિ શમયન્ દુઃખપટલમ્ ।
સહસ્રારામ્ભોજે દ્રવમસદૃશં મે પ્રજનયન્
પ્રચણ્ડાયાશ્ચણ્ડ્યાસ્સિતહસિતલેશો વિજયતે ॥ ૨૭.૧ ॥

અરીણાં શીર્ષેષુ જ્વલિતદવકીલીન્દ્રસદૃશં
વિનમ્રાણાં શીર્ષેષ્વમૃતકરબિમ્બેન તુલિતમ્ ।
વિરોધિધ્વાન્તાનાં તરુણતરણિપ્રાભવહરં
પ્રચણ્ડાયાશ્ચણ્ડ્યાશ્ચરણમસતાં હન્તુ વિભવમ્ ॥ ૨૭.૨ ॥

ભજે ભાસાં શાલાં નિખિલધિષણાનાં જનિભુવં
બલાનામાધાત્રીં નિખિલભુવનેન્દ્રસ્ય દયિતામ્ ।
ભજન્તે યાં ગીતૈર્મધુસમયમાદ્યાત્પિકવધૂ-
કલાલાપા હૃદ્યૈર્હયવદનપઙ્કેરુહદૃશઃ ॥ ૨૭.૩ ॥

જ્વલન્તી તેજોભિર્મહિષમથને યા તવ તનુર્-
લસન્તી લાવણ્યૈર્ગિરિશરમણે યા તવ તનુઃ ।
વિના ક્રોધપ્રીતિ ન કિમપિ તયોર્ભેદકમભૂત્
તયોરાદ્યા દુર્ગા ભવતિ લલિતાઽન્યા મુનિનુતે ॥ ૨૭.૪ ॥

સહસ્રં ભાનૂનાં ભવતિ દિવાસાનામધિપતેઃ
સહસ્રં શીર્ષાણાં ભવતિ ભુજગાનામધિપતેઃ ।
સહસ્રં નેત્રાણાં ભવતિ વિબુધાનામધિપતેઃ
સહસ્રં બાહૂનાં ભવતિ સમયે હૈમવતિ તે ॥ ૨૭.૫ ॥

પ્રસન્નો વક્ત્રેન્દુર્ન ચ નયનયોઃ કોઽપ્યરુણિમા
ન કમ્પો બિમ્બોષ્ઠે સ્મિતમપિ લસત્કાશવિશદમ્ ।
સરોજાભઃ પાણિઃ કિણવિરહિતઃ કોમલતમો
જ્વલચ્છૂલં ત્વાસીજ્જનનિ તાવ શુમ્ભાય ભયદમ્ ॥ ૨૭.૬ ॥

વધે શુમ્ભસ્યાસીત્તવ જનનિ યા કાચન તનુર્-
દધાનાઽગ્ર્યાઃ શક્તીઃ શશિકિરણસારોપમરુચિઃ ।
ઇમાં ધ્યાયં ધ્યાયં સ્મરહરસખિ વ્યાકુલમિદં
મનો મે વિશ્રાન્તિં ભજતિ ભજતાં કલ્પલતિકે ॥ ૨૭.૭ ॥

યદિ ત્વં સંહારે પટુરસિ સવિત્રિ ત્રિજગત-
સ્તદેતત્ત્વાં યાચે સરસિરુહગર્ભાદિવિનુતે ।
ઇમે મે પાપ્માનો ભગવતિ નદન્તો બહુવિધા-
સ્તદેષુ પ્રખ્યાતં પ્રતિભયતમં દર્શય બલમ્ ॥ ૨૭.૮ ॥

બિભેદોરઃ ક્રોધાત્કનકકશિપોરબ્ધિતનયા-
કુચગ્રાવોલ્લીઢૈરતિશિતશિખૈર્યઃ કિલ નખૈઃ ।
ત્વયા દત્તા શક્તિર્નરહરિશરીરાય જગતાં
વિનેત્રે પુંસેઽસ્મૈ જનનિ રણરઙ્ગસ્થલરમે ॥ ૨૭.૯ ॥

અજેયસ્ત્રૈલોક્યપ્રકટિતપતાકઃ પલભુજાં
બિડૌજા યત્કારાગૃહપરિચયી પઙ્ક્તિવદનઃ ।
સહસ્રારં સાક્ષાદ્ધૃતનરશરીરં તમજયત્
તવૈવાવેશેન પ્રિયપરશુરમ્બ દ્વિજશિશુઃ ॥ ૨૭.૧૦ ॥

ત્વદીયા સા શક્તિસ્કકલજગદન્તેઽપ્યનલસા
પુરા કાર્યસ્યાન્તે તનયમયિ હિત્વા નૃપરિપુમ્ ।
અવિક્ષત્કાકુત્સ્થં દશમુખકુલોન્માથવિધયે
સહસ્રાંશું હિત્વા શશિનમિવ ઘસ્રે ગલતિ ભા ॥ ૨૭.૧૧ ॥

હૃતે લોકવ્રાતે ભગવતિ ભવત્યૈવ સ પુરા-
મરિઃ કીર્તિં લબ્ધું ચતુરમતિરાયાતિ સમયે ।
ત્વયા લોકત્રાણે જનનિ રચિતે રાક્ષસબધાદ્
યશોઽવાપ્તું વિષ્ણુર્મિલતિ ચ કુતોઽપ્યેષ નિપુણઃ ॥ ૨૭.૧૨ ॥

સ્વરૂપં તે વજ્રં વિયતિ રજસાં સૂક્ષ્મમહસા-
મુપાધિસ્તે સ્તોમો ભવતિ ચપલા કાઽપિ તનુભા ।
અરુદ્ધા તે વ્યાપ્તિર્બલમખિલદત્તં બલનિધેઃ
સહસ્રાંશઃ સ્વસ્ય પ્રભવસિ સમસ્તસ્ય ચ શિવે ॥ ૨૭.૧૩ ॥

યતઃ કાલવ્યાજાત્પચસિ ભુવનં વૈદ્યુતમહઃ-
પ્રભાવાત્કાલીં ત્વામયિ વિદુરતઃ પણ્ડિતવરાઃ ।
પ્રભોઃ શસ્ત્રં ભૂત્વા દહસિ યદરીન્વજ્રવપુષા
પ્રચણ્ડાં ચણ્ડીં તદ્ભગવતિ ભણન્ત્યક્ષયબલે ॥ ૨૭.૧૪ ॥

અયિ ત્વામેવેન્દ્રં કથયતિ મુનિઃ કશ્ચિદજરે
ત્વયા શસ્ત્રાઢ્યં તં ભણતિ તુ પરસ્તત્ત્વવિદૃષિઃ ।
યુવાં માતાપુત્રૌ ભગવતિ વિભાજ્યૌ ન ભવતસ્-
તતો ધીનાં દ્વેધા વિબુધજનગોષ્ઠીષુ ગતયઃ ॥ ૨૭.૧૫ ॥

વિકુર્વાણા વિશ્વં વિવિધગુણભેદૈઃ પરિણમદ્
વિધુન્વાના ભાવાન્ ભુવનગતિરોધાય ભવતઃ ।
વિતન્વાના શર્વં ચલવદચલં કાચિદવિતું
વિચિન્વાના જન્તોઃ કૃતલવમપીશા વિજયતે ॥ ૨૭.૧૬ ॥

પ્રભા ભાનોર્યદ્વદ્ભવસિ સકલસ્યાપિ તપની
પ્રચણ્ડા શક્તિઃ સત્યખિલભુવનેશસ્ય તપતઃ ।
સુધાંશોર્જ્યોત્સ્નેવ પ્રમદયસિ ચેતઃ પ્રવિશતો
ભવન્તી ભૂતાદેર્દહરકુહરં મોદલહરી ॥ ૨૭.૧૭ ॥

પ્રચણ્ડા ગૌરી વા ત્વમસિ વસુરુદ્રાર્કવિનુતે
સ ભીમઃ શમ્ભુર્વા વિભુરભયદઃ પાદસુહૃદામ્ ।
તયોરેકં રૂપં તવ સહવિભોઃ ખેલતિ મહ-
ત્યમુષ્મિન્નાકાશે ધવલમહસિ ક્રીડતિ પરમ્ ॥ ૨૭.૧૮ ॥

વિભક્તા યા દ્વેધા ત્વમસિ ગગને શીતમહસ-
સ્તથા રમ્યે બિમ્બે જ્વલિતલલિતસ્ત્રીતનુવિધા ।
તયોર્બ્રૂહીશાને જનનિ કતમા મે જનનભૂઃ
પુરાજન્મન્યાસીદ્વિકટમથવોગ્રૈવ સુષુવે ॥ ૨૭.૧૯ ॥

દૃશોર્ભેદાદ્ દૃષ્ટેર્ન ભવતિ ભિદા કાઽપિ કરયોર્-
ન ભેદાદ્ભિન્નં સ્યાત્કૃતમભિવિમાનૈક્યવશતઃ ।
ભિદા તન્વોરેવં ન ભવતિ ભિદાયૈ તવ શિવે
વિયદ્દેશે ચણ્ડ્યાં સિતમહસિ ગૌર્યાં ચ ભવતિ ॥ ૨૭.૨૦ ॥

તવ ચ્છિન્નં શીર્ષં વિદુરખિલધાત્ર્યાગમવિદો
મનુષ્યાણાં મસ્તે બહુલતપસા યદ્વિદલિતે ।
સુષુમ્નાયાં નાડ્યાં તનુકરણસમ્પર્કરહિતા
બહિશ્શક્ત્યા યુક્તા વિગતચિરનિદ્રા વિલસસિ ॥ ૨૭.૨૧ ॥

ઉતાહો તન્વઙ્ગ્યાં ભૃગુકુલવિધાત્ર્યાં પિતૃગિરા
તનૂજેનચ્છિન્ને શિરસિ ભયલોલાક્ષિ નલિને ।
ન્યધાસ્તેજો ભીમં નિજમયિ યદક્ષુદ્રમનઘં
તદાહુસ્ત્વામમ્બ પ્રથિતચરિતે કૃત્તશિરસમ્ ॥ ૨૭.૨૨ ॥

હુતં ધારાજ્વાલાજટિલચટુલે શસ્ત્રદહને
તપસ્વિન્યાઃ કાયં ભગવતિ યદાઽમ્બ ત્વમવિશઃ ।
તદા તસ્યાઃ કણ્ઠપ્રગલદસૃજઃ કૃત્તશિરસઃ
કબન્ધેન પ્રાપ્તો ભુવનવિનુતઃ કોઽપિ મહિમા ॥ ૨૭.૨૩ ॥

નિધેસ્ત્વત્તો હૃત્વા ભગવતિ ન લજ્જે ભુવિ સૃજન્
રસક્ષોણીર્વાણીસ્ત્વદમલયશસ્સૌરભજુષઃ ।
નૃપોદ્યાનાત્સૂનોત્કરમપહરન્ ભક્તિનટનં
વિતન્વાનસ્તસ્મૈ મુહુરુપહરઁત્સેવક ઇવ ॥ ૨૭.૨૪ ॥

દધાનાસ્સન્તોષં મનસિ સુકવીનામતિતરાં
દદાનાઃ પ્રત્યગ્રં વિબુધસદસે ભાવમલઘુમ્ ।
કુલાનામુત્સાહં સપદિ વિદધાનાશ્શિવવધૂ-
પરાણાં શોભન્તાં જગતિ શિખરિણ્યો ગણપતેઃ ॥ ૨૭.૨૫ ॥ 675

%c07-q4/Padmaja Pandalaneni/umasahasramu\_676-700।txt medskip

અષ્ટાવિંશઃ સ્તબકઃ
રેણુકાદિવર્ણનમ્ (વસન્તતિલકાવૃત્તમ્)

અન્તર્વલક્ષપરિધિભ્રમમાદધાનો
વક્ત્રસ્ય પૂર્ણતુહિનદ્યુતિમણ્ડલસ્ય ।
હાસઃ કરોતુ ભવતાં પરમં પ્રમોદં
શુદ્ધાન્તપઙ્કજદૃશઃ પ્રમથેશ્વરસ્ય ॥ ૨૮.૧ ॥

સમ્મોહનાનિ તુહિનાંશુકલાધરસ્ય
સઞ્જીવનાનિ સરસીરુહસાયકસ્ય ।
સન્દીપનાનિ વિનતેષુ જનેષુ શક્તેઃ
સંહર્ષણાનિ મમ સન્તુ શિવાસ્મિતાનિ ॥ ૨૮.૨ ॥

પાપાનિ મે હરતુ કાચન કૃત્તશીર્ષા
માતા પદામ્બુજભુજિષ્યવિતીર્ણહર્ષા ।
યા ભક્તલોકવરદાનવિધૌ વિનિદ્રા
વાસં કમણ્ડલુધુનીપુલિને કરોતિ ॥ ૨૮.૩ ॥

ષષ્ઠાવતારજનનાવનિરેકવીરા
ભીમા ધુનોતુ દુરિતાનિ ગણાધિપસ્ય ।
યા ભક્તરક્ષણવિધાવતિજાગરૂકા
પુણ્યે કમણ્ડલુધુનીપુલિને ચકાસ્તિ ॥ ૨૮.૪ ॥

છેદાય ચેદ્ ગતરજા મુનિરાદિદેશ
ચિચ્છેદ ચેદ્બહુગુણસ્તનયઃ સવિત્રીમ્ ।
દાહ્યં શરીરમખિલપ્રભુરીશશક્તિઃ
યદ્યાવિવેશ ચ કથા પરમાદ્ભુતેયમ્ ॥ ૨૮.૫ ॥

પુત્રઃ પ્રિયસ્તવ શિરઃ સહસા ચકર્ત
કૃત્તા ચ હર્ષભરિતા ભવતી નનર્ત ।
નો તસ્ય પાપમપિ નો તવ કાઽપિ હાનિઃ
નાશોઽસ્ય હા ભુજભુવામભવદ્વિપાકઃ ॥ ૨૮.૬ ॥

અમ્બૈવ સા સુરભિર્જુનભૂપતિર્યાં
વીર્યાજ્જહાર સ ચ ભાર્ગવ આજહાર ।
તસ્યા હતેઃ પરગૃહસ્થિતિરેવ હેતુઃ
ગન્ધર્વદર્શનકથા રિપુકલ્પિતૈવ ॥ ૨૮.૭ ॥

છિન્નાનિ નો કતિ શરીરભૃતાં શિરાંસિ
તત્પૂજ્યતે જગતિ રૈણુકમેવ શીર્ષમ્ ।
કૃત્તાઃ કલેવરવતાં કતિ નાભયો ન
ચેતો ધિનોતિ સુરભિર્મૃગનાભિરેકઃ ॥ ૨૮.૮ ॥

પ્રાણા વસન્તિ શિરસા રહિતે શરીરે
લીલાસરોજતિ શિરસ્તુ કરેઽસ્ય કૃત્તમ્ ।
તન્નિઘ્નમેતદખિલં ચ ધિયૈવ ધીરાઃ
પશ્યન્તુ નન્દનગરે તદિદં વિચિત્રમ્ ॥ ૨૮.૯ ॥

પ્રાણેશ્વરી વિધિપુરે લસતઃ પુરારે-
રઙ્ગીકરોતુ શરણાગતિમમ્બિકા મે ।
લબ્ધં નિપીય યદુરોરુહકુમ્ભદુગ્ધં
સમ્બન્ધમૂર્તિરભવત્કવિચક્રવર્તી ॥ ૨૮.૧૦ ॥

અપ્રાપ્ય લોકરચનાવનપાતનેષુ
યસ્યાસ્ત્રયોઽપિ પુરુષાઃ કરુણાકટાક્ષમ્ ।
નૈવેશતે કિમપિ સા જગદેકમાતા
ભદ્રા પરા પ્રકૃતિરસ્ત્વઘનાશિની નઃ ॥ ૨૮.૧૧ ॥

રાકા પ્રબોધશશિનો હૃદયોદયસ્ય
નૌકા વિપજ્જલનિધૌ પતતાં જનાનામ્ ।
વેદધ્વજસ્ય લલિતા ત્રિરુચિઃ પતાકા
કાચિન્મમાસ્તુ શરણં શિવમૂલટીકા ॥ ૨૮.૧૨ ॥

મૌલૌ મહેન્દ્રસુદૃશસ્સુમનોનિકાય-
સંશોભિતે સદસિ માન્ય ઇવાભિજાતઃ ।
રેણુશ્ચ યચ્ચરણભૂર્લભતેઽગ્રપીઠં
ત્રાણાય સા ભવતુ ભૂતપતેર્વધૂર્નઃ ॥ ૨૮.૧૩ ॥

અમ્બાવૃણોતિ પરિતોઽપ્યયમન્ધકારો
નાત્માનમેવ મમ કિં તુ કુલં ચ દેશમ્ ।
શીઘ્રં મદીયહૃદયોદયપર્વતાગ્રે
શ્રીમાનુદેતુ તવ પાદમયૂખમાલી ॥ ૨૮.૧૪ ॥

કષ્ટં ધુનોતુ મમ પર્વતપુત્રિકાયાઃ
પ્ર્ત્યગ્રપઙ્કરુહબાન્ધવકાન્તિકાન્તમ્ ।
અમ્ભોરુહાસનમુખામરમૌલિરત્ન-
જ્યોતિર્વિશેષિતગુણં ચરણારવિન્દમ્ ॥ ૨૮.૧૫ ॥

જ્યાશિઞ્જિતાનિ સમરે ગિરિશં જિગીષોઃ
કામસ્ય હંસનિવહસ્ય નિમન્ત્રણાનિ ।
ધુન્વન્તુ મે વિપદમદ્રિકુમારિકાયાઃ
પાદારવિન્દકટકક્વણિતાનિ તાનિ ॥ ૨૮.૧૬ ॥

યઃ સર્વલોકમથનં મહિષં જિગાય
યસ્યૈવ કર્મ દમનં ચ તદન્તકસ્ય ।
નારીનરાકૃતિભૃતો મહસસ્તમઙ્ઘ્રિં
મઞ્જીરનાદમધુરં શરણં વ્રજામિ ॥ ૨૮.૧૭ ॥

આપન્મહોગ્રવિષરાશિનિમગ્નમેતં
દીનં ત્વદીયચરણં શરણં પ્રપન્નમ્ ।
ઉદ્ધર્તુમમ્બ કરુણાપરિપૂર્ણચિત્તે
વિત્તેશમિત્રકુલનારિ તવૈવ ભારઃ ॥ ૨૮.૧૮ ॥

લોકાધિરાજ્ઞિ પતિતં વિપદન્ધકૂપે
સંરુદ્ધદૃષ્ટિમભિતસ્તિમિરચ્છટાભિઃ ।
માતઃ સમુદ્ધર કૃપાકલિતે મૃડાનિ
પુત્રં કરેણ જગતામભયઙ્કરેણ ॥ ૨૮.૧૯ ॥

અસ્ય ત્વદીયપદપઙ્કજકિઙ્કરસ્ય
દુર્ભાગ્યપાકવિફલીકૃતપૌરુષસ્ય ।
પ્રાણેશ્વરિ પ્રમથલોકપતેરુપાયં
વીક્ષસ્વ તારણવિધૌ નિપુણે ત્વમેવ ॥ ૨૮.૨૦ ॥

મૃત્યુઞ્જયોરુમણિપીઠતટે નિષણ્ણે
તાટઙ્કકાન્તિબહુલીકૃતગણ્ડશોભે ।
માણિક્યકઙ્કણલસત્કરવારિજાતે
જાતે કુલાચલપતેર્જહિ પાતકં નઃ ॥ ૨૮.૨૧ ॥

કિં તે વપુર્જનનિ તપ્તસુવર્ણગૌરં
કામારિમોહિનિ કિમિન્દુકલાવલક્ષમ્ ।
પાકારિનીલમણિમેચકકાન્ત્યુતાહો
બન્ધૂકપુષ્પકલિકારુચિ વા સ્મરામિ ॥ ૨૮.૨૨ ॥

ત્વં સુન્દરી નૃપતિજાતિજિતસ્ત્વમમ્બા
ધૂમાવતી ત્વમજરે ભુવનેશ્વરી ત્વમ્ ।
કાલી ત્વમીશ્વરિ શુકાર્ભકધારિણી ત્વં
તારા ત્વમાશ્રિતવિપદ્દલનાસિધારા ॥ ૨૮.૨૩ ॥

ત્વં ભૈરવી ભગવતી બગલામુખી ત્વં
રામા ચ સા કમલકાનનચારિણી ત્વમ્ ।
કૈલાસવાસિનયનામૃતભાનુરેખે
કો વેદ તે જનનિ જન્મવતાં વિભૂતીઃ ॥ ૨૮.૨૪ ॥

ધુન્વન્તુ સર્વવિપદઃ સુકૃતપ્રિયાણાં
ધુન્વન્તુ ચાખિલસુખાન્યઘલાલસાનામ્ ।
આવર્જ્ય ભૂરિકરુણં પુરજિત્તરુણ્યા-
શ્ચિત્તં વસન્તતિલકાઃ કવિભર્તુરેતાઃ ॥ ૨૮.૨૫ ॥ 700

॥ સમાપ્તં ચ સપ્તમં શતકમ્ ॥

%c08-q1/Sesha.talpasAyi.Vadapalli/c08\_q1\_itrans.txt medskip

અષ્ટમં શતકમ્
એકોનત્રિંશઃ સ્તબકઃ
નવવિધભજનમ્ (મદલેખાવૃત્તમ્)

આયુષ્યા ભુવનાનાં ચક્ષુષ્યાસ્ત્રિપુરારેઃ ।
કુર્વન્તુ પ્રમદં નઃ પાર્વત્યાઃ સ્મિતલેશાઃ ॥ ૨૯.૧ ॥

નાત્યર્ઘાણિ નિરર્થં નેતવ્યાનિ દિનાનિ ।
અમ્બાયાશ્ચરિતાનિ શ્રોતવ્યાન્યનઘાનિ ॥ ૨૯.૨ ॥

ઉદ્યોગં કુરુ જિહ્વે સંહર્તું દુરિતાનિ ।
પૂતાન્યદ્રિસુતાયાઃ કીર્ત્યન્તાં ચરિતાનિ ॥ ૨૯.૩ ॥

શ્રીસક્તિર્વિનિવાર્યા ચિન્તા કાઽપિ ન કાર્યા ।
નિત્યં ચેતસિ ધાર્યા દીનાનાં ગતિરાર્યા ॥ ૨૯.૪ ॥

જ્ઞાતું યા ગદિતું યા શ્રોતું યા શ્વસિતું યા ।
દ્રષ્ટું યાઽન્તરશક્તિસ્તિષ્ઠાત્ર સ્મૃતિરેષા ॥ ૨૯.૫ ॥

વિભ્રાજીનશતાભં બિભ્રાણં શિરસીન્દુમ્ ।
સ્મર્તવ્યં જગદમ્બારૂપં વા ધુતપાપમ્ ॥ ૨૯.૬ ॥

યેષાં સ્યાત્પરિતપ્તં પ્રાયશ્ચિત્તમઘેન ।
રુદ્રાણીપદસેવા પ્રાયશ્ચિત્તમમીષામ્ ॥ ૨૯.૭ ॥

તદ્દીપ્તં પદયુગ્મં સેવે યત્ર ભવન્તિ ।
અઙ્ગુલ્યો દશ ભાનોર્ભાનૂનાં શતકાનિ ॥ ૨૯.૮ ॥

નો ચેત્ કુપ્યસિ કિઞ્ચિદ્ યાચે વાચમતીતે ।
સેવાં માતરુરીકુર્વિષ્ટં મે કુરુ મા વા ॥ ૨૯.૯ ॥

શર્વાણીચરણાર્ચાપીઠં પીવરકાણામ્ ।
વધ્યસ્થાનમિદં સ્યાદુગ્રાણાં દુરિતાનામ્ ॥ ૨૯.૧૦ ॥

સ્કન્દામ્બાપદપીઠસ્પૃષ્ટં ચેદ્બલમાપ્તમ્ ।
એકૈકં સુમમંહસ્વેકૈકં કુલિશં સ્યાત્ ॥ ૨૯.૧૧ ॥

અમ્ભોજોપમમઙ્ઘ્રિં શમ્ભોઃ પટ્ટમહિષ્યાઃ ।
અંહસ્સંહતિમુગ્રાં સંહર્તું પ્રણમામઃ ॥ ૨૯.૧૨ ॥

યે કાલીપદવેષં નાલીકં પ્રણમન્તિ ।
નૈષાં કિઞ્ચિદશક્યં નાલીકં મમ વાક્યમ્ ॥ ૨૯.૧૩ ॥

વાસસ્તેઽત્ર સમાપ્તઃ પઙ્કેતો વ્રજ દૂરમ્ ।
કાલીં શઙ્કરનારીં કાલેઽસ્મિન્ પ્રણમામઃ ॥ ૨૯.૧૪ ॥

આશા રે તદવસ્થા ભૂભાગનટતસ્તે ।
કામાનાં ક્વ નુ પારઃ કામારેર્નમ નારીમ્ ॥ ૨૯.૧૫ ॥

ધન્યાસ્તે તુહિનાદ્રેઃ કન્યાં યે પ્રણમન્તિ ।
અન્યાનુન્નતશીર્ષાન્ મન્યે વન્યલુલાયાન્ ॥ ૨૯.૧૬ ॥

પાદામ્ભોજમુમાયાઃ પ્રાજ્ઞાસ્સમ્પ્રણમન્તઃ ।
ગૃહ્ણન્તિ શ્રિયમસ્મિન્ રાજન્તીં નિજશક્ત્યા ॥ ૨૯.૧૭ ॥

મન્દારાદ્રિસુતાઙ્ઘ્રી દાતારૌ સદૃશૌ સ્તઃ ।
ઉત્કણ્ઠૈઃ ફલમાદ્યાદન્યસ્માન્નતકણ્ઠૈઃ ॥ ૨૯.૧૮ ॥

કાલસ્યાપિ વિજેતુઃ શર્વાણ્યાશ્ચરણસ્ય ।
એષોઽહં કવિલોકક્ષ્માપાલોઽસ્મિ ભુજિષ્યઃ ॥ ૨૯.૧૯ ॥

રક્તે દર્શય રાગઃ રુદ્રાણીપદપદ્મે ।
ચેતઃ પુષ્યતિ શોભાં સારસ્સારવતોઽગ્રે ॥ ૨૯.૨૦ ॥

સંશોધ્યાગમજાલં સારાંશં પ્રવદામઃ ।
સ્કન્દામ્બાપદભક્તિર્ભુક્ત્યૈ ચાથ વિમુક્ત્યૈ ॥ ૨૯.૨૧ ॥

વાત્સલ્યં ગતિહીનેષ્વાયુષ્યં સુકૃતસ્ય ।
ભૂયોભિઃ સહ સખ્યં શ્રીહેતુષ્વિહ મુખ્યમ્ ॥ ૨૯.૨૨ ॥

શ્લાઘ્યં પુષ્યતિ કામં પ્રેમા સ્વપ્રમદાયામ્ ।
શર્વાણીપદભક્તિર્નિત્યાય પ્રમદાય ॥ ૨૯.૨૩ ॥

એકૈવં બહુભેદા ભિન્નત્વાદ્વિષયાણામ્ ।
રત્યાખ્યા દ્રુતિરન્તઃ સા સૂતે ફલભેદાન્ ॥ ૨૯.૨૪ ॥

હર્ષં કઞ્ચન માતુર્મત્તો ભક્તિભરેણ ।
તન્વન્નેષ વિધત્તાં હેરમ્બો મદલેખાઃ ॥ ૨૯.૨૫ ॥ 725

%c08-q2/Pattabhi.Nadimpally/enimidava\_satakamu\_dvitiya\_stabakamu\_726\_750।txt medskip

ત્રિંશઃ સ્તબકઃ
માનસપૂજા (પ્રમાણિકાવૃત્તમ્)

કૃતેન સા નિસર્ગતો ધૃતેન નિત્યમાનને ।
સિતેન શીતશૈલજા સ્મિતેન શં તનોતુ મે ॥ ૩૦.૧ ॥

પ્રતિક્ષણં વિનશ્વરાનયે વિસૃજ્ય ગોચરાન્ ।
સમર્ચયેશ્વરીં મનો વિવિચ્ય વિશ્વશાયિનીમ્ ॥ ૩૦.૨ ॥

વિશુદ્ધદર્પણેન વા વિધારિતે હૃદાઽમ્બ મે ।
અયિ પ્રયચ્છ સન્નિધિં નિજે વપુષ્યગાત્મજે ॥ ૩૦.૩ ॥

પુરસ્ય મધ્યમાશ્રિતં સિતં યદસ્તિ પઙ્કજમ્ ।
અજાણ્ડમૂલ્યમસ્તુ તે સુરાર્ચિતે તદાસનમ્ ॥ ૩૦.૪ ॥

અખણ્ડધારયા દ્રવન્નવેન્દુશેખરપ્રિયે ।
મદીયભક્તિજીવનં દધાતુ તેઽમ્બ પાદ્યતામ્ ॥ ૩૦.૫ ॥

વિવાસનૌઘમાનસપ્રસાદતોયમમ્બ મે ।
સમસ્તરાજ્ઞિ હસ્તયોરનર્ઘમર્ઘ્યમસ્તુ તે ॥ ૩૦.૬ ॥

મહેન્દ્રયોનિચિન્તનાદ્ ભવન્ભવસ્ય વલ્લભે ।
મહારસો રસસ્ત્વયા નિપીયતાં વિશુદ્ધયે ॥ ૩૦.૭ ॥

સહસ્રપત્રપઙ્કજદ્રવત્સુધાજલેન સા ।
સહસ્રપત્રલોચના પિનાકિનોઽભિષિચ્યતે ॥ ૩૦.૮ ॥

મમાર્જિતં યદિન્દ્રિયૈઃ સુખં સુગાત્રિ પઞ્ચભિઃ ।
તદમ્બ તુભ્યમર્પિતં સુધાખ્યપઞ્ચકાયતામ્ ॥ ૩૦.૯ ॥

વસિષ્ઠગોત્રજન્મના દ્વિજેન નિર્મિતં શિવે ।
ઇદં શરીરમેવ મે તવાસ્તુ દિવ્યમંશુકમ્ ॥ ૩૦.૧૦ ॥

વિચિત્રસૂક્ષ્મતન્તુભૃન્મમેયમાત્મનાડિકા ।
સુખપ્રબોધવિગ્રહે મખોપવીતમસ્તુ તે ॥ ૩૦.૧૧ ॥

મહદ્વિચિન્વતો મમ સ્વકીયતત્ત્વવિત્તિજમ્ ।
ઇદં તુ ચિત્તસૌરભં શિવે તવાસ્તુ ચન્દનમ્ ॥ ૩૦.૧૨ ॥

મહેશનારિનિઃશ્વસઁસ્તથાઽયમુચ્છ્વસઁસ્તદા ।
તવાનિશં સમર્ચકો મમાસ્તુ જીવમારુતઃ ॥ ૩૦.૧૩ ॥

વિપાકકાલપાવકપ્રદીપ્તપુણ્યગુગ્ગુલુઃ ।
સુવાસનાક્યધૂપભૃદ્ ભવત્વયં મમામ્બ તે ॥ ૩૦.૧૪ ॥

ગુહાવતારમૌનિના મયીશ્વરિ પ્રદીપિતા ।
ઇયં પ્રબોધદીપિકા પ્રમોદદાયિકાઽસ્તુ તે ॥ ૩૦.૧૫ ॥

ઇમામયિ પ્રિયાત્પ્રિયાં મહારસામહઙ્કૃતિમ્ ।
નિવેદયામિ ભુજ્યતામિયં ત્વયા નિરામયે ॥ ૩૦.૧૬ ॥

સરસ્વતી સુધાયતે મનો દધાતિ પૂગતામ્ ।
હૃદેવ પત્રમમ્બિકે ત્રયં સમેત્ય તેઽર્પ્યતે ॥ ૩૦.૧૭ ॥

વિનીલતોયદાન્તરે વિરાજમાનવિગ્રહા ।
નિજાવિભૂતિરસ્તુ તે તટિલ્લતા પ્રકાશિકા ॥ ૩૦.૧૮ ॥

સ્વરોઽયમન્તરમ્બિકે દ્વિરેફવત્સ્વરઁસ્તદા ।
મમાભિમન્ત્ર્ય ધીસુમં દદાતિ દેવિ તેઽઙ્ઘ્રયે ॥ ૩૦.૧૯ ॥

તવાર્ચનં નિરન્તરં યતો વિધાતુમસ્મ્યહમ્ ।
ન વિશ્વનાથપત્નિ તે વિસર્જનં વિધીયતે ॥ ૩૦.૨૦ ॥

વિયોગ ઇન્દુધારિણા ન ચેહ વિશ્વનાયિકે ।
મદમ્બ સોઽત્ર રાજતે તટિલ્લતાશિખાન્તરે ॥ ૩૦.૨૧ ॥

ઇદં શરીરમેકકં વિભાવ્ય નવ્યમન્દિરમ્ ।
વિહારમત્ર સેશ્વરા ભવાનિ કર્તુમર્હસિ ॥ ૩૦.૨૨ ॥

જડેષ્વિવાલસેષ્વિવ પ્રયોજનં ન નિદ્રયા ।
વિહર્તુમેવ યાચ્યસે હૃદીશસદ્મરાજ્ઞિ મે ॥ ૩૦.૨૩ ॥

અયં તવાગ્રિમઃ સુતઃ શ્રિતો મનુષ્યવિગ્રહમ્ ।
તનૂજવેશ્મસૌષ્ઠવં મૃડાનિ પશ્ય કીદૃશમ્ ॥ ૩૦.૨૪ ॥

ગણેશિતુર્મહાકવેરસૌ પ્રમાણિકાવલી ।
મનોમ્બુજે મહેશ્વરીપ્રપૂજનેષુ શબ્દ્યતામ્ ॥ ૩૦.૨૫ ॥ 750

%c08-q3/Sesha.talpasAyi.Vadapalli/c08\_q3\_itrans.txt medskip

એકત્રિંશઃ સ્તબકઃ
નામવૈભવમ્ (ઉપજાતિવૃત્તમ્)

દરસ્મિતશ્રીકપટા સુપર્વ-
સ્રોતસ્વિની પર્વતજાસ્યજાતા ।
પઙ્કં મમ ક્ષાલયતાદશેષં
સંસારમગ્ને હૃદયે વિલગ્નમ્ ॥ ૩૧.૧ ॥

હરાટ્ટહાસેન સમં મિલિત્વા
પિત્રેવ પુત્રો ગુરુણેવ શિષ્યઃ ।
વિભ્રાજમાનો મમ શં કરોતુ
હાસાઙ્કુરઃ કેસરિવાહનાયાઃ ॥ ૩૧.૨ ॥

નમશ્શિવાયૈ ભણત દ્વિપાદો
યુષ્માકમગ્ર્યાં ધિષણાં દધત્યૈ ।
આધારચક્રેશિતુરમ્બિકાયૈ
બ્રહ્માણ્ડચક્રસ્ય વિધાયિકાયૈ ॥ ૩૧.૩ ॥

નદન્તિ ગાવોઽપિ વિશિષ્ટકાલે-
ષ્વમ્બેતિ યો નાહ્વયતે સ કિં ના ।
લક્ષ્યં પુનઃ પ્રાણવદસ્તુ સર્વં
સર્વસ્ય ચાન્તર્હિ પરાઽસ્તિ શક્તિઃ ॥ ૩૧.૪ ॥

આત્મન્યુતાન્યત્ર વિધાય લક્ષ્યં
તાં શક્તિમાદ્યામખિલેષુ સુપ્તામ્ ।
યાવત્પ્રબોધં મુહુરાહ્વયસ્વ
પ્રબુધ્યતે સા યદિ કિન્ન્વસાધ્યમ્ ॥ ૩૧.૫ ॥

યે નામ શાન્તિં પરમાં વહન્તો
નામાનિ શીતાચલપુત્રિકાયાઃ ।
સઙ્કીર્તયન્તો વિજને વસન્તિ
જયન્તતાતાદપિ તે જયન્તિ ॥ ૩૧.૬ ॥

નામાનિ સઙ્કીર્તયતાં જનાનાં
કારુણ્યવત્યાઃ કરિવક્ત્રમાતુઃ ।
પુનર્જનન્યા જઠરે નિવાસા-
દાયાસવત્તા ભવતીતિ મિથ્યા ॥ ૩૧.૭ ॥

પાપૈસ્સમન્તાત્સમભિદ્રુતોઽપિ
વિશ્વસ્ય તે વિક્રમમસ્મિ ધીરઃ ।
ન ચેદ્રસજ્ઞે ભવતી બ્રવીતિ
નામાનિ શીતાંશુભૃતો હતોઽહમ્ ॥ ૩૧.૮ ॥

દેહીતિ સમ્પલ્લવદર્પિતાનાં
દ્વારેષુ ઘોષં કુરુષે પરેષામ્ ।
ભવાનિ ભદ્રે ભુવનામ્બ દુર્ગે
પાહીતિ નાયાતિ કિમમ્બ જિહ્વે ॥ ૩૧.૯ ॥

વાક્યાનિ વક્તું યદિ તે રસજ્ઞે
રસોજ્જ્વલાનિ વ્યસનં ગરીયઃ ।
કિં વા નમોન્તાનિ સુધાં કિરન્તિ
નામાનિ નો સન્તિ કુમારમાતુઃ ॥ ૩૧.૧૦ ॥

યદ્ ગીયતે શૈલસુતાભિધાનં
તદેવ બોધ્યં સુકૃતં પ્રધાનમ્ ।
અજ્ઞાનિલોકસ્ય કૃતે ભણન્તિ
યજ્ઞાદિપુણ્યાનિ પરાણિ વિજ્ઞાઃ ॥ ૩૧.૧૧ ॥

સામ્ના પ્રયુક્તેન જગદ્વશે સ્યાત્
નામ્ના સદોક્તેન જગદ્વિનેત્રી ।
વેદોભયં સમ્યગિદં કૃતી યો
ભવે ભયં તસ્ય કુતોઽપિ ન સ્યાત્ ॥ ૩૧.૧૨ ॥

સઙ્કીર્તનાત્તુષ્યતિ શર્વયોષા
તુષ્ટા ત્વભીષ્ટં ન દદાતિ નૈષા ।
ઇમં ત્વવિજ્ઞાય જગત્યુપાયં
બ્રજન્ત્યપાયં બહુધા મનુષ્યાઃ ॥ ૩૧.૧૩ ॥

ભાષે ભુજઙ્ગાભરણપ્રિયાયા
નામાનિ કામાનિતરાન્ વિહાય ।
અપિ પ્રપઞ્ચાતિગઘોરકૃત્યં
કરોતુ કિં માં તરણેરપત્યમ્ ॥ ૩૧.૧૪ ॥

યજ્ઞેન દાનૈઃ કઠિનવ્રતૈર્વા
સિદ્ધિં ય ઇચ્છેત્સ ગ્રહીતુમિચ્છેત્ ।
માતુઃ શયાનોઽઙ્કતલે શશાઙ્કં
મહેશ્વરીં કીર્તયતસ્તુ સિદ્ધિઃ ॥ ૩૧.૧૫ ॥

રહસ્યતન્ત્રાણિ વિવિચ્ય દૂરં
વ્યાજં વિમુચ્ય પ્રવદામિ સારમ્ ।
નામૈવ કામારિપુરન્ધ્રિકાયાઃ
સિદ્ધેર્નિદાનં ન મખો ન દાનમ્ ॥ ૩૧.૧૬ ॥

પીયૂષમીષન્મધુરં ભણન્તિ
યે નામ રામાધરપાનલોલાઃ ।
કામારિરામાહ્વયગાનલોલાઃ
કવીશ્વરાઃ કાઞ્જિકમાલપન્તિ ॥ ૩૧.૧૭ ॥

સુધાઘટઃ કોઽપ્યધરો વધૂનાં
કવિસ્સુધાતોયધરોઽભિધેયઃ ।
અયં સુધાવીચિવિતાનમાલી
નામપ્રણાદો નગકન્યકાયાઃ ॥ ૩૧.૧૮ ॥

સુરાલયે ભાતિતરાં સુધૈકા
સુધા પરા વાચિ મહાકવીનામ્ ।
બિમ્બાધરે કઞ્જદૃશાં સુધાઽન્યા
સુધેતરા નામનિ લોકમાતુઃ ॥ ૩૧.૧૯ ॥

માધુર્યમાભાત્યધરે વધૂનાં
ચકોરબન્ધોઃ શકલે પ્રસાદઃ ।
ત્રિસ્રોતસો વારિણિ પાવનત્વં
ત્રયં ચ નામ્નિ ત્રિપુરામ્બિકાયાઃ ॥ ૩૧.૨૦ ॥

યા માધુરી પ્રેમભરેણ દષ્ટે
જાગર્તિ કાન્તાવરદન્તચેલે ।
સા દૃશ્યતે ભક્તિભરેણ ગીતે
ધરાધરાધીશસુતાભિધાને ॥ ૩૧.૨૧ ॥

યત્તે જગલ્લમ્પટકેઽપિ વર્ણા-
સ્તન્મેઽમૃતં નામ નગાત્મજાયાઃ ।
લાલામયો યો મમ તં બ્રવીષિ
સુધામયં સ્ત્રીદશનચ્છદં ત્વમ્ ॥ ૩૧.૨૨ ॥

ઉચ્ચારયોચ્ચાટિતપાતકાનિ
નામાનિ જિહ્વે ભુવનસ્ય માતુઃ ।
તદા વદામો મધુચૂતરમ્ભા-
રામાધરાસ્તે રુચયે યદિ સ્યુઃ ॥ ૩૧.૨૩ ॥ ᳚ ᳚ @@773 ᳚ ᳚

આક્ષેપમિક્ષોરધિકં વિધત્તે
પીયૂષદોષાનભિતોઽભિધત્તે ।
કાન્તાધરારબ્ધદુરન્તવાદઃ
કપર્દિકાન્તાવરનામનાદઃ ॥ ૩૧.૨૪ ॥

વિશ્વાસહીનૈઃ સુતરામબોધ્યં
નામાનુભાવં નગકન્યકાયાઃ ।
જયન્તુ સિદ્ધૈરપિ ગીયમાનં
ગાયન્ત્ય એતા ઉપજાતયો નઃ ॥ ૩૧.૨૫ ॥ 775

%c08-q4/Jayaram.Manda/itrans.txt medskip

દ્વાત્રિંશઃ સ્તબકઃ
ભક્તિર્યોગશ્ચ (આર્યાગીતિવૃત્તમ્)

વિદધાતુ સમ્પદં મે
સકલજગન્નાથનયનહારિજ़્યોત્સ્નઃ ।
શીતોઽન્ધકારહારી
હાસશશી કશ્ચિદઙ્કરહિતો માતુઃ ॥ ૩૨.૧ ॥

કરુણારસાર્દ્રહૃદયા
હૃદયાન્તરનિર્યદચ્છવીચિસ્મેરા ।
પ્રમથેશ્વરપ્રિયતમા
પાદપ્રેષ્યસ્ય ભવતુ કલ્યાણય ॥ ૩૨.૨ ॥

કારણકાર્યવિભેદાદ્
રૂપદ્વિતયં તવામ્બ યદૃષિપ્રોક્તમ્ ।
તત્રૈકં ભર્તુમિદં
વિહર્તુમન્યત્તુ ભુતભર્તુર્લલને ॥ ૩૨.૩ ॥

શ્રોતું સ્તોત્રવિશેષં
ભક્તવિશેષં ચ બોદ્ધુમયમીદૃગિતિ ।
દાતું ચ વાઞ્છિતાર્થં
તવ માતશ્ચન્દ્રલોકરૂપં ભવતિ ॥ ૩૨.૪ ॥

કીશકિશોરન્યાયાત્
કારણરૂપં તવામ્બ યોગી ધત્તે ।
ઓતુકિશોરન્યાયાદ્
ભક્તં પરિપાસિ કાર્યરૂપેણ ત્વમ્ ॥ ૩૨.૫ ॥

દૃઢધારણા ન ચેત્ત્વ-
ચ્ચ્યવતે યોગી મહેશનયનજ્યોત્સ્ને ।
નાયં મમેતિ ભાવ-
સ્તવ યદિ સદ્યઃ સવિત્રિ ભક્તં ત્યજસિ ॥ ૩૨.૬ ॥

શિથિલધૃતિર્યોગી સ્યાદ્
બાહ્યૈર્વિષયૈર્નિતાન્તમાકૃષ્ટો યઃ ।
સ્વીયમતિર્લુપ્યતિ તે
ભક્તેઽહન્તાપ્રસારકલુષે માતઃ ॥ ૩૨.૭ ॥

સાહઙ્કૃતિર્ન ભક્તિઃ
સબાહ્યવિષયા ધૃતિર્ન સર્વેશ્વરિ તે ।
અવિજાનન્તાવેતદ્
ભક્તો યોગી ચ નૈવ સિદ્ધૌ સ્યાતામ્ ॥ ૩૨.૮ ॥

વ્યક્તિત્વાદપિ યસ્ય
પ્રિયં ત્વદીયં સવિત્રિ પાદામ્ભોજમ્ ।
સોઽદ્ભુતશક્તિર્ભક્તો
ભગવતિ કિં કિં કરોતિ નાસ્મિન્ જગતિ ॥ ૩૨.૯ ॥

વ્યક્તિત્વલોભવિવશે
સિદ્ધઃ કામોઽપિ ભવતિ સમવચ્છિન્નઃ ।
પ્રાપ્તોઽપિ સલિલરાશિં
સલિલાનિ ઘટઃ કિયન્તિ સઙ્ગૃહ્ણીયાત્ ॥ ૩૨.૧૦ ॥

જીવન્નેવ નરો યઃ
સાયુજ્યં તે પ્રયાતિ શમ્ભોઃ પ્રમદે ।
સર્વે કામાસ્તસ્ય
પ્રયાન્તિ વશમાશુ વીતવિવિધભ્રાન્તેઃ ॥ ૩૨.૧૧ ॥

વ્યક્તિત્વં તુભ્યમિદં
મનીષયા મે પ્રદત્તમધિકારિણ્યા ।
બહુકાલભોગબલતો
વિવદતિ દેહો મદમ્બ કિં કરવાણિ ॥ ૩૨.૧૨ ॥

સ્થૂલેન વર્ષ્મણા સહ
સૂક્ષ્મા કલહં મતિર્ન કર્તું શક્તા ।
સુતરાં બલવતિ માતર્-
બલાદ્ ગૃહાણ સ્વયં ત્વમસ્માત્સ્વીયમ્ ॥ ૩૨.૧૩ ॥

સર્વેષાં હૃદિ યસ્માત્-
ત્વમસિ પ્રાણાત્મિકામ્બ હેતોસ્તસ્માત્ ।
અખિલપ્રાણ્યારાધન-
મારાધનનિર્વિશેષમગપુત્રિ તવ ॥ ૩૨.૧૪ ॥

જુહ્વતિ કેઽપિ કૃશાનૌ
તસ્માત્પ્રાપ્તિસ્તવેતિ સમ્પશ્યન્તઃ ।
અપરે પ્રાણિષુ જુહ્વતિ
સાક્ષાત્પ્રાણાત્મિકાઽસિ તેષ્વન્તરિતિ ॥ ૩૨.૧૫ ॥

પ્રાણિષ્વપિ યઃ પ્રાણં
ભૂતાદિમનાદિમાત્મનિ સ્થિતમનઘમ્ ।
સતતમુપાસ્તે યોગી
તસ્મિન્ હોમેન તેઽમ્બ તૃપ્તિસ્સુલભા ॥ ૩૨.૧૬ ॥

આત્મનિ યોઽમ્બ શ્રેષ્ઠે
પ્રાણે પ્રાણાન્ જુહોતિ દહરાભિમુખઃ ।
ત્વદ્રૂપે હતપાપે
તેન જિતં સકલમીશચિત્તારામે ॥ ૩૨.૧૭ ॥

ઉપસંહૃતમખિલેભ્યો
વિષયેભ્યો નિર્નિમેષમન્તઃકૃષ્ટમ્ ।
હૃદિ દૃઢપદેન ચક્ષુ-
સ્ત્વદ્રૂપે હૂયતે મદમ્બ પ્રાણે ॥ ૩૨.૧૮ ॥

અન્તસ્સ્વરં નિગૂઢં
શ્રેષ્ઠપ્રાણસ્ય દેવિ તવ ભાગસ્ય ।
શૃણ્વદિવ પ્રણવાખ્યં
શ્રવણં તત્રૈવ ભવતિ જગદમ્બ હુતમ્ ॥ ૩૨.૧૯ ॥

સર્વેષાં મન્ત્રાણાં
સ્તોત્રાણાં ચેશચિત્તનાથે પ્રકૃતૌ ।
ગૂઢં સદા સ્વરન્ત્યાં
પ્રાણન્ત્યાં ત્વયિ જુહોતિ મૌની વાચમ્ ॥ ૩૨.૨૦ ॥

દેહે સ્ખલતિ મનશ્ચેત્
વિષયેષુ હુતં દધાતિ વિષયાત્મત્વમ્ ।
આવૃત્તં યદિ દેહાદ્
સૂક્ષ્માયાં ત્વયિ હુતં ત્વદાકૃતિ ભવતિ ॥ ૩૨.૨૧ ॥

ત્વગ્રસનઘ્રાણાના-
મનુભૂતીઃ પ્રાણશક્તિસાત્કુર્વાણઃ ।
કં નાર્પયતે ભોગં
ભગવતિ તે સર્વલોકપાર્થિવવનિતે ॥ ૩૨.૨૨ ॥

ગચ્છન્ કુર્વન્ વિસૃજન્
રમમાણાશ્ચામ્બ સકલલોકાધીશે ।
યઃ કેવલાં ક્રિયામપિ
ચિન્તયતે તેન નિત્યયજ્ઞઃ ક્રિયતે ॥ ૩૨.૨૩ ॥

સર્વેષામગ્નીનાં
પ્રાણાગ્નિસ્તવ વિભૂતિરુક્તઃ શ્રેષ્ઠઃ ।
તસ્મિન્હુતં તુ સુહુતં
દ્રવ્યાણિ ધિયઃ ક્રિયાશ્ચ મન્ત્રઃ પ્રણવઃ ॥ ૩૨.૨૪ ॥

આર્યાગીતીનામય-
મધરીકૃતમધુસુધાધિમાધુર્યરસઃ ।
વર્ગો ગણપતિવદના-
ન્નિષ્ક્રાન્તો ભવતુ શર્વસુદૃશઃ પ્રીત્યૈ ॥ ૩૨.૨૫ ॥ 800

॥ સમાપ્તં ચ અષ્ટમં શતકમ્ ॥

%c09-q1/Karthik.Sitaram.Tenneti/c09-q1।txt medskip

નવમં શતકમ્
ત્રયસ્ત્રિંશઃ સ્તબકઃ
જપો યોગોઽર્પણં ચ (વંશસ્થવૃત્તમ્)

સુધાં કિરન્તોઽખિલતાપહારિણીં
તમો હરન્તઃ પટલેન રોચિષામ્ ।
શ્રિયં દિશન્તો દિશિ દિશ્યસઙ્ક્ષયાં
જયન્તિ શીતાદ્રિસુતાસ્મિતાઙ્કુરાઃ ॥ ૩૩.૧ ॥

કૃપાકટાક્ષસ્તવ કેન વાઽઽપ્યતે
મહેશશુદ્ધાન્તપુરન્ધ્રિ કર્મણા ।
નિરન્તરં મન્ત્રજપેન વા મતેર્-
વિશોધનેનોત મનોર્પણેન વા ॥ ૩૩.૨ ॥

વિશોધનાદ્દેવિ મતેઃ પ્રગૃહ્યસે
મનોર્પણેનેશવધુ પ્રસીદસિ ।
જપેન મન્ત્રસ્ય શુભસ્ય વર્ધસે
જગત્ત્રયીધાત્રિ કલેબરાન્તરે ॥ ૩૩.૩ ॥

મનઃપ્રતાપસ્ય ભવત્યસંશયં
પ્રવર્ધનં વૈદિકમન્ત્રચિન્તનમ્ ।
પ્રશસ્યતે પ્રાણમહઃપ્રદીપને
દયાન્વિતે તાન્ત્રિકમન્ત્રસેવિતા ॥ ૩૩.૪ ॥

તવામ્બિકે તાન્ત્રિકમન્ત્રમુત્તમં
સ્તવાતિગં યઃ કનકાઙ્ગિ સેવતે ।
વિચિત્રયન્ત્રાદિવ વૈદ્યુતં મહ-
સ્તતો વિનિર્યદ્ ભુવનં વિગાહતે ॥ ૩૩.૫ ॥

ન તસ્ય ચેતો વિકૃતેર્વશે ભવે-
ન્ન તસ્ય દૃષ્ટિર્વિષયૈર્વિકૃષ્યતે ।
ન તસ્ય રોગૈરપકૃષ્યતે વપુઃ
સવિત્રિ યસ્તે ભજતે મહામનુમ્ ॥ ૩૩.૬ ॥

સ્મરન્તિ માયાં ગગનાગ્નિશાન્તિભિઃ
સહાચ્છભાસા સહિતાભિરમ્બિકે ।
તથા રસજ્ઞાં દ્રુહિણાગ્નિશાન્તિભિર્-
ભણન્તિ દોગ્ધ્રીં તુ ખષષ્ઠબિન્દુભિઃ ॥ ૩૩.૭ ॥

અભણ્યતાદ્યા ભુવનેશ્વરી બુધૈર્-
અનન્તરા માતરગાદિ કાલિકા ।
પ્રચણ્ડચણ્ડી પરિકીર્તિતા પરા
ત્રયોઽપ્યમી તે મનવો મહાફલાઃ ॥ ૩૩.૮ ॥

ઉપાધિભૂતં શુચિ નાભસં રજો
દધાતિ સાક્ષાદ્ ભુવનેશ્વરીપદમ્ ।
તદાશ્રયા વ્યાપકશક્તિરદ્ભુતા
મનસ્વિની કાચન કાલિકેરિતા ॥ ૩૩.૯ ॥

અમર્ત્યસામ્રાજ્યભૃતઃ પ્રવર્તિકા
વિશાલલોકત્રયરઙ્ગનર્તિકા ।
પરાક્રમાણામધિનાયિકોચ્યતે
પ્રચણ્ડચણ્ડીતિ કલા સવિત્રિ તે ॥ ૩૩.૧૦ ॥

સ્મરન્મનું રોદિતિ ભક્તિમાંસ્તવ
પ્રગૃહ્ય પાદં મુનિરમ્બ લમ્બતે ।
ફલં ચિરાય પ્રથમઃ સમાપ્નુયાત્
પરો મરન્દં પદ એવ વિન્દતિ ॥ ૩૩.૧૧ ॥

પદં તવાન્વિષ્ટમનેકદા મુદા
હૃદન્તરે સ્પૃષ્ટમિવેદમમ્બિકે ।
પલાયતેઽધોઽહમનન્તરં શુચા
પરાત્પરે રોદિમિ મન્ત્રશબ્દતઃ ॥ ૩૩.૧૨ ॥

ભણન્તિ સન્તો મરુતાં સવિત્રિ તે
મહામનું ત્વત્પદભાસ્કરાતપમ્ ।
તતો હિ મૂલાત્સ્વર એષ નિર્ગત-
સ્તપત્યઘૌઘં જરયન્મહોમયઃ ॥ ૩૩.૧૩ ॥

સવિત્રિ સાક્ષાચ્ચરણસ્ય તે પ્રભાં
વિધારયઁસ્તજ્જનિમૂલમાર્ગણે ।
મુહુર્મુહુસ્સોઽહમજે ધૃતોદ્યમઃ
પથા મહર્ષી રમણો બભાણ યમ્ ॥ ૩૩.૧૪ ॥

અહમ્પદાર્થો યદિ ચિલ્લતા તતા
કિમેષ દોગ્ધ્રીમનુભાવતોઽપરઃ ।
અહં યદિ પ્રાણનિનાદવૈખરી
ન કૂર્ચ આખ્યાતુમસેતિ શક્યતે ॥ ૩૩.૧૫ ॥

પરે તુ યાં ચેતનશક્તિમામન-
ન્ત્યભાણિ સા કુણ્ડલિનીતિ તાન્ત્રિકૈઃ ।
વિલક્ષણા નામ ચમત્કૃતિર્જડાન્
પ્રતારયત્યાગમસારદૂરગાન્ ॥ ૩૩.૧૬ ॥

ભવત્યખણ્ડાનુભવઃ પ્રબોધિના-
મતીવ સૂક્ષ્માનુભવશ્ચ યોગિનામ્ ।
કરં ગતાસ્સર્વવિધાશ્ચ શેરતે
મહેશ્વરીમન્ત્રપરસ્ય સિદ્ધયઃ ॥ ૩૩.૧૭ ॥

સહસ્રસઙ્ખ્યાનિ જનૂંષિ વા મમ
પ્રિયાણિ ભક્તિસ્તવ ચેદ્ભવે ભવે ।
તવ સ્મૃતિં ચેદ્ ગલયેન્ન સમ્મદં
કરોતિ મોક્ષોઽપિ મમેશવલ્લભે ॥ ૩૩.૧૮ ॥

વિનૈવ દૃષ્ટિં યદિ સત્પ્રશિષ્યતે
ન સત્તયાઽર્થઃ ફલહીનયા તયા ।
ઇદં તુ સત્ કિન્ન્વસતો વિશિષ્યતે
ન તાત મુક્તોપલયોસ્તદા ભિદા ॥ ૩૩.૧૯ ॥

શુચાં નિવૃત્તિર્યદિ મુક્તિરિષ્યતે
સુખપ્રવૃત્તિર્યદિ નાત્ર વિદ્યતે ।
સદેવ ચેત્તત્ર મતિર્ન ભાસતે
જડં વિમુક્તાદ્વચસૈવ ભિદ્યતે ॥ ૩૩.૨૦ ॥

મતિઃ પરાચી વ્યવહારકારણં
ભવેત્પ્રતીચી પરમાર્થસમ્પદિ ।
ઉભે દિશૌ યસ્ય મતિર્વિગાહતે
પદા ચ મૂર્ધ્ના ચ સ સિદ્ધ ઇષ્યતે ॥ ૩૩.૨૧ ॥

દૃઢં પદં યસ્ય મતેઃ સદાઽન્તરે
સ ના ધિયોઽગ્રેણ બહિશ્ચરન્નપિ ।
સવિત્રિ મગ્નસ્ત્વયિ સમ્પ્રકીર્ત્યતે
ન તસ્ય ભીઃ સઞ્ચરતોઽપિ સંસૃતેઃ ॥ ૩૩.૨૨ ॥

વિચિન્તને ચિન્તનશક્તિમદ્ભુતાં
વિલોકને લોકનશક્તિમુજ્જ્વલામ્ ।
પ્રભાષણે ભાષણશક્તિમુત્તમાં
નિભાલયંસ્ત્વાં વિષયૈર્ન જીયતે ॥ ૩૩.૨૩ ॥

વિલોકમાનસ્ય વિલોકનં કવેર્-
વિલોક્યમાનેષુ વિહાય સક્તતામ્ ।
વિલોચને સન્નિહિતા નિરન્તરં
વિધૂતભીતિર્વિબુધસ્તુતા શિવા ॥ ૩૩.૨૪ ॥

અયં ભયાનાં પરિમાર્જકસ્સતાં
સમસ્તપાપૌઘનિવારણક્ષમઃ ।
મનોજ્ઞવંશસ્થગણો ગણેશિતુર્-
મનો મહેશાબ્જદૃશો ધિનોત્વલમ્ ॥ ૩૩.૨૫ ॥ 825

%c09-q2/Muralidhar.Kalavacharla/uma\_sahasram\_chap9-q2।txt medskip

ચતુસ્ત્રિંશઃ સ્તબકઃ
પ્રાર્થના (હરિણીવૄત્તમ્)

વિદિતમહિમા વિશ્વાધાનાદનેકવિધાદ્ભુતાત્
પ્રથિતચરિતઃ શર્વાલોકપ્રતાપવિવર્ધનાત્ ।
પ્રકટિતગુણઃ પાપધ્વાન્તપ્રસારનિરોધનાત્
પ્રદિશતુ શિવાહાસો ભાસાં નિધિઃ કુશલાનિ મે ॥ ૩૪.૧ ॥

હૃદિ કરુણયા પૂર્ણા બાહ્વોર્બલેન મહીયસા
પદકમલયોર્લક્ષ્મ્યા ભક્તૈર્જનૈરુપજીવ્યયા ।
મુખસિતકરે લાવણ્યેન ત્રિણેત્રદૃશાં બલં
બહુ વિદધતા કાલી માતાઽવતાત્પદસેવિનમ્ ॥ ૩૪.૨ ॥

જગદધિપયા સિદ્ધં દોગ્ધ્ર્યાઽથવોત રસજ્ઞયા
મુનિજનનુતં દેવીમન્ત્રં જપેદ્યદિ માનવઃ ।
અમૃતજલદીભૂતઃ પૂતઃ વિયોગવિશેષવિત્
સ ઇહ વસુધાલોકે ધારા ગિરામભિવર્ષતિ ॥ ૩૪.૩ ॥

ઇમમભિમુખીભૂતા શાતોદરી કમલાલયા
હયગજઘટાપૂર્ણાઽભ્યર્ણં સમેત્ય નિષેવતે ।
સવિબુધમિદં વિશ્વં તસ્ય પ્રયાતિ પુનર્વશં
પ્રથિતયશસાં સિદ્ધીનાં ચાપ્યમું ભજતેઽષ્ટકમ્ ॥ ૩૪.૪ ॥

સુવિમલધિયસ્તસ્ય ક્રોધાદ્ દૃગમ્બુધુતદ્યુતી
રિપુજનવધૂગણ્ડાભોગો ભવેદુત પાણ્ડુરઃ ।
સપદિ ભુવનવ્યાપ્તં ચાપ્તૈઃ પ્રમાણપુરસ્સરં
ભણિતમજરં ભદ્રં જ્યોતિઃ પરં હૃદિ ભાસતે ॥ ૩૪.૫ ॥

અદયમરિભિઃ ક્રાન્તે રાષ્ટ્રે ત્વમીશ્વરિ રક્ષિકા
સુમશરમુખૈર્ધૂતે ચિત્તે ત્વમીશ્વરિ રક્ષિકા ।
પ્રબલદુરિતૈર્ગ્રસ્તે વંશે ત્વમીશ્વરિ રક્ષિકા-
ઽપ્યસૃજતિ જલં મેઘે મોઘે ત્વમીશ્વરિ રક્ષિકા ॥ ૩૪.૬ ॥

ભગવતિ નિજૌ સાક્ષાત્પુત્રૌ બૃહસ્પતિપાવકૌ
ગણપતિગુહાવેતૌ વેષાન્તરવ્યવહારતઃ ।
ભરતધરણીખણ્ડે હેતોઃ કુતઃ કૃતસમ્ભવૌ
કલકલયુતે કાલી દેવિ વ્યધાઃ કથય દ્રુતમ્ ॥ ૩૪.૭ ॥

સમયમયિ તે ધૃત્વા પાદામ્બુજં રમણઃ સુતો
ગિરિવરગુહાસ્વન્તઃ શાન્તો નયેદ્યદિ નાદ્ભુતમ્ ।
સ્થલવિરહતઃ સ્વીયસ્થાને કિમત્ર સમાગતો
ન વદસિ કુતઃ કાર્યં તસ્મૈ કુલાચલકન્યકે ॥ ૩૪.૮ ॥

પરિભણતિ ચેચ્છિષ્યવ્યૂહે મહાદ્ભુતસઙ્ગતીર્-
જનનિ રમણો યોગીશાનસ્તતો બહુ નો ફલમ્ ।
અમિતતમયા દૃષ્ટેઃ શક્ત્યા કદા સરણિં નયે-
દપથપતિતં ધાત્રીલોકં તદેવ વદામ્બિકે ॥ ૩૪.૯ ॥

અહમિહ કુતો હેતોર્જાતો વિષણ્ણતમે સ્થલે
ચરણકમલચ્છાયાં માયાધિરાજ્ઞિ વિહાય તે ।
પરમકરુણો ઘોરઃ શાપઃ કિમેષ સવિત્રિ તે
કિમપિ ભુવિ વા કાર્યં કર્તું નિયોજિતવત્યસિ ॥ ૩૪.૧૦ ॥

વ્રજતિ વિલયં સ્નેહો દૂરપ્રવાસવશાદિતિ
પ્રવદતિ બુધઃ કશ્ચિત્સત્યં પ્રભાતિ તદમ્બિકે ।
ભગવતિ નિજે કુક્ષૌ જાતં દિવો ધરણીગતં
સ્મૃતિસરણિતો દૂરે હા હા કરોષિ રુષા યથા ॥ ૩૪.૧૧ ॥

મમ તુ વિમલા હૃદ્યા વિદ્યા મહેશ્વરિ યાઽભવ-
ન્મનસિ ચ પરા ચિત્રા શક્તિશ્ચિરન્તનિ યાઽભવત્ ।
વચસિ ચ મહદ્ભાગ્યં શ્લાઘ્યં યદીડ્યતમેઽભવત્
તદયિ ગલિતં મત્તો વિત્તત્રયં ભવતો ભુવિ ॥ ૩૪.૧૨ ॥

કૃતમયિ મયા પાપં ઘોરં સુકર્મસુ સઙ્ગિનાં
યદહમદયો વિઘ્નં નૄણાં મુહુર્મુહુરાચરમ્ ।
અતિકટુ ફલં તસ્યાશ્નામિ શ્રિતો નરવિગ્રહં
પ્રમથનૃપતેર્જાયે માયે જનન્યવ મામિમમ્ ॥ ૩૪.૧૩ ॥

ન ભવસિ દૃશોર્માર્ગે લોકાધિરાજ્ઞિ કુતો ગિરો
ન ચ બહુકૃપે સ્વપ્ને વા ત્વં પ્રયચ્છસિ દર્શનમ્ ।
અપનયસિ નો સન્દેહં વા પરોક્ષકૃપાવશા-
દપિ સુરનુતે લગ્ના કાર્યાન્તરે કિમુતાદયા ॥ ૩૪.૧૪ ॥

નિરવધિશિવે માહાત્મ્યં તે ભણન્તિ મહર્ષયો
મનસિ કરુણા ન ન્યૂના તે યથા પ્રથિતાઃ કથાઃ ।
તદિદમખિલં મિથ્યા સ્યાદિત્યસાધ્યમુદીરિતું
યદસિ વિમુખી પુત્રે કિં વા ભવેદિહ કારણમ્ ॥ ૩૪.૧૫ ॥

ભુવનભરણં નાલ્પં કાર્યં ન દેવિ તવ ક્ષણો
ગુરુ ચ બહુલં કૃત્યં નિત્યં તવાસ્તિ ન તન્મૃષા ।
ન તવ કઠિનં મૌનં નિન્દ્યં તથાપિ ન પાર્વતિ
સ્મર સકૃદિમં દીનં પુત્રં તદેવ મમાધિકમ્ ॥ ૩૪.૧૬ ॥

ન ભવતિ સુધાધારાવર્ષાદયં મુદિતસ્તનૌ
મધુમદમુષાં વાચાં સર્ગાન્ન ચાપ્યયમુદ્ધતઃ ।
તવ પદયુગે નિષ્ઠાલાભાન્ન તૃપ્યતિ ચાપ્યયં
ભગવતિ ચિરાત્ સન્દેશં તે સુતઃ પ્રતિવીક્ષતે ॥ ૩૪.૧૭ ॥

કિમિહ ભુવને કર્તવ્યં મે કિમર્થમિહાગતો-
ઽસ્મ્યવનિ જગતાં કં વોપાયં શ્રયે નિજશક્તયે ।
કિમપિ કિમપિ સ્વાન્તે ધ્વાન્તે યથા પરિદૃશ્યતે
સ્ફુટમભયદે વક્તું કિઞ્ચિચ્છ્રમં ત્વમુરીકુરુ ॥ ૩૪.૧૮ ॥

ન મમ પરમે મુક્તાવાશા ન વા વિભવાષ્ટકે
ન ચ ગજઘટાપૂર્ણાયાં વા મહેશ્વરિ સમ્પદિ ।
ન ચ મધુમુચાં વાચાં સર્ગે નિરર્ગલવૈભવે
મુનિભુવિ કુતો જાતઃ સોઽહં તદેવ સમીર્યતામ્ ॥ ૩૪.૧૯ ॥

પ્રથમમનઘં વાઞ્છામ્યન્નં સદારસુતાતિથેર્-
ભગવતિ તતઃ પાદદ્વન્દ્વે તવાવિચલાં સ્થિતિમ્ ।
અથ સુરજગદ્વાર્તાજ્ઞાનં સવિત્રિ તતઃ પરં
મુનિભુવિ ભવે હેતું જ્ઞાતું મૃગાક્ષિ પુરદ્વિષઃ ॥ ૩૪.૨૦ ॥

યદિ તવ કૃપા પુત્રે ભક્તે પદાંબુજવન્દિનિ
વ્રતશતકૃશે શીર્ષામ્ભોજામૃતં ત્વયિ જુહ્વતિ ।
ભરતધરણીસેવાલોલે ભવપ્રિયભામિનિ
સ્વયમુપદિશામુષ્મૈ યોગ્યં વિધાનમનાવિલમ્ ॥ ૩૪.૨૧ ॥

જનનિ જગતાં સ્વલ્પે કામેઽપ્યયં ત્વયિ લમ્બતે
પુરભિદબલે મધ્યે કામેઽપ્યયં ત્વયિ લમ્બતે ।
બહુલકરુણે શ્રેષ્ઠે કામેઽપ્યયં ત્વયિ લમ્બતે
ભગવતિ પરે વીતે કામેઽપ્યયં ત્વયિ લમ્બતે ॥ ૩૪.૨૨ ॥

તનુભુવિ મયિ પ્રીત્યા વાઽમ્બ ત્રિલોકવિધાયિકે
પદયુગરતે વાત્સલ્યાદ્વા પુરારિપુરન્ધ્રિકે ।
સ્વવિમલયશોગાનાસક્તે કૃપાવશતોઽથવા
પરુષમજરે મૌનં ત્યક્ત્વા સ્ફુટીકુરુ મે ગતિમ્ ॥ ૩૪.૨૩ ॥

જયતુ ભરતક્ષોણીખણ્ડં વિષાદવિવર્જિતં
જયતુ ગણપસ્તસ્ય ક્ષેમં વિધાતુમના મુનિઃ ।
જયતુ રમણસ્તસ્યાચાર્યો મહર્ષિકુલાચલો
જયતુ ચ તયોર્માતા પૂતા મહેશવિલાસિની ॥ ૩૪.૨૪ ॥

ગણપતિમુનેરેષા ભાષાવિદાં હૃદયઙ્ગમા
સુકવિસુહૃદઃ શબ્દૈરત્યુજ્જ્વલા હરિણીતતિઃ ।
લલિતચતુરૈર્ભાવૈર્યાન્તી સુરૂપવનાન્તરં
મદયતુ મનઃ કામારાતેર્નિશાન્તમૃગીદૃશઃ ॥ ૩૪.૨૫ ॥ 850

%c09-q3/Sai.Susarla/uma-c09-q3।txt medskip

પઞ્ચત્રિંશઃ સ્તબકઃ
પ્રાર્થના (ઇન્દુવદનાવૃત્તમ્)

અન્ધતમસં શશિવિભામભિદધાના
કાન્તિમલમાસ્યકમલસ્ય વિદધાના ।
અન્ધકવિરોધિદયિતાસ્મિતલવશ્રીર્-
ભાતુ ભુવનસ્ય સકલસ્ય કુશલાય ॥ ૩૫.૧ ॥

ભાહિ વિવિધા કૃતિમતી દ્વિજસમૂહે
પાહિ ગતિહીનમખિલેશ્વરિ કુલં નઃ ।
દેહિ બહુકાલભજકાય વરમેતં
યાહિ નગનન્દિનિ યશઃ શશિવલક્ષમ્ ॥ ૩૫.૨ ॥

વારયતિ ઘોરતરપાતકસમૂહં
વર્ધયતિ ધર્મમપિ શર્મકરમન્તે ।
કિઙ્કરજનસ્ય ન કિમાવહતિ ભવ્યં
શઙ્કરપુરન્ધ્રિ તવ પાદપરિચર્યા ॥ ૩૫.૩ ॥

યસ્ય મનુજસ્ય હૃદયેઽસ્તિ સદયે તે
નાકચરસેવ્યમયિ પાદસરસીજમ્ ।
તં ભજતિ પદ્મમુખિ પદ્મવનવાસા
લાભભવને ભવતુ નામરપુરોધાઃ ॥ ૩૫.૪ ॥

યદ્યખિલમૌનિગણગીતગુણજાલં
કાલભયહારિકરુણારસમરન્દમ્ ।
અદ્રિતનયાઙ્ઘ્રિજલજન્મ હૃદયે સ્યા-
દષ્ટમગતોઽપિ વિદધાતુ રવિજઃ કિમ્ ॥ ૩૫.૫ ॥

લેખલલનાકચસુમૈઃ કૃતબલિં તે
યો ભજતિ પાદઘૃણિમાલિનમનન્તે ।
નિસ્તરતિ નૂનમયમસ્તમિતમોહઃ
શોકતિમિરં સકલલોકગણમાતઃ ॥ ૩૫.૬ ॥

શીતકરદર્પહરવક્ત્રજલજાતે
શીતગિરિનન્દિનિ તવાઙ્ઘ્રિજલજાતમ્ ।
યઃ સ્મરતિ દેવિ હૃદિ વિસ્મરતિ સોઽયં
વિષ્ટપમશેષમપિ કષ્ટતતિમુક્તઃ ॥ ૩૫.૭ ॥

સક્તિરયિ યસ્ય તવ પાદસરસીજે
શક્તિધરમાતરનલાક્ષગૃહનાથે ।
પૂર્ણશશિજૈત્રમુખિ પુણ્યપુરુષોઽસૌ
સ્વર્ણશિખરીવ બુધલોકશરણં સ્યાત્ ॥ ૩૫.૮ ॥

વૈરિગણનિર્દલનખડ્ગવરપાણે
વાસસિ પદોર્દશનવાસસિ ચ શોણે ।
નેત્રમિષપાવકવિશેષિતલલાટે
પાપમખિલં જહિ મૃગાધિપતિઘોટે ॥ ૩૫.૯ ॥

વેદચયવેદિજનવાદવિષયસ્ય
પ્રતિયુતલોકતતિશોકશમનસ્ય ।
વેતનવિવર્જિતભટોઽયમહમઙ્ઘ્રેઃ
શીતકરપોતધરપુણ્યવનિતે તે ॥ ૩૫.૧૦ ॥

કાર્યમયિ મે કિમપિ કાર્યપટુબુદ્ધેઃ
પાદસરસીજયુગલીપરિજનસ્ય ।
અમ્બ વદ જમ્ભરિપુગીતગુણજાલે
શુમ્ભકુલનાશકરિ શમ્ભુકુલયોષે ॥ ૩૫.૧૧ ॥

ત્વં યદિ શિલાવદયિ નો વદસિ કૃત્યં
નાસ્તિ તવ રાજ્યપટુબુદ્ધિરિતિ સત્યમ્ ।
આદિશ યથાર્હકરણીયકૃતિનિત્યં
રાજ્ઞિ ભુવનસ્ય ચરણામ્બુરુહભૃત્યમ્ ॥ ૩૫.૧૨ ॥

પઞ્ચસુ વિહાય મનસઃ કમપિ સઙ્ગં
પુત્રધનમિત્રજનબાન્ધવવધૂષુ ।
એષ ભજતે જનનિ પાદજલજં તે
પાલય નુ મુઞ્ચ નુ તવોપરિ સ ભારઃ ॥ ૩૫.૧૩ ॥

વજ્રધરમુખ્યસુરસઞ્ચયકિરીટ-
સ્થાપિતમહાર્ઘમણિરઞ્જિતનખાય ।
જીવિતમદાયિ જગદીશ્વરિ મદીયં
પાદજલજાય તવ પાલય નુ મા વા ॥ ૩૫.૧૪ ॥

દેહિ જગદીશ્વરિ ન વા મદભિલાષં
પાહિ કરુણાવતિ ન વા કુલમિદં નઃ ।
શૂલધરકામિનિ સુરાસુરનિષેવ્યં
પાદકમલં તવ પરે ન વિજહામિ ॥ ૩૫.૧૫ ॥

પાસિ કિલ પાદયુગકિઙ્કરસમૂહં
હંસિ કિલ પાપતતિમાપદિ નુતા ત્વમ્ ।
દન્તિવદનપ્રસુ વદન્તિ મતિમન્તો
નાનૃતમિદં ભવતુ નાકિજનવર્ણ્યે ॥ ૩૫.૧૬ ॥

શક્રમુખદેવતતિવન્દિતવિસૃષ્ટે
વક્રઘનકેશિ ચરણે તવ લુઠન્તમ્ ।
આપદિ નિમગ્નમિમમાશ્રિતમનાથં
નન્દિહયસુન્દરિ ન પાલયસિ કેન ॥ ૩૫.૧૭ ॥

ઘોષમયમમ્બ વિદધાતિ પદલગ્નો
નાવસિ પુરાણિ કિમુ નારિ બધિરાઽસિ ।
વન્દિસુરબૃન્દનુતિભાષિતહૃતં વા
કર્ણયુગલં તવ કપાલિકુલયોષે ॥ ૩૫.૧૮ ॥

અમ્બ ભવ બિમ્બફલકલ્પરદચેલે
શમ્બરસપત્નબલકારિબહુલીલે ।
પ્રાગમૃતભાનુમુકુટસ્ય મદયિત્રી
તં કુરુ તતઃ પરમુરીકૃતમદર્થમ્ ॥ ૩૫.૧૯ ॥

નિર્મલસુધાકરકલાકલિતમસ્તે
ધર્મરતપાલિનિ દયાવતિ નમસ્તે ।
એતમવ દેવિ ચરણામ્બુરુહબન્ધું
શીતધરણીધરસુતે ગમય નાન્ધુમ્ ॥ ૩૫.૨૦ ॥

અદ્રિકુલપાલકકુલધ્વજપતાકે
ભદ્રગજગામિનિ દરિદ્રમયિ મત્યા ।
ક્ષુદ્રમિવ શોચ્યમિમમઙ્ઘ્રિજલજાપ્તં
રુદ્રદયિતે જનનિ પાહિ ન જહીહિ ॥ ૩૫.૨૧ ॥

અસ્તુ તવ પાદકમલે સ્થિતિરજસ્રં
નાસ્તિ પરદુઃખવિવશે હૃદિ તુ શાન્તિઃ ।
અસ્તુ કરુણેઽયમસ્તુ મતિલોપઃ
કષ્ટમિદમમ્બ મમ ભૂરિ પરિશિષ્ટમ્ ॥ ૩૫.૨૨ ॥

દુઃખસુખભેદરહિતા ન મતિરાસીત્
સાધુખલભેદરહિતા ન મતિરાસીત્ ।
ભાગ્યમિતિમાન્યમથવા મમ તદેતન્-
માતરિહ સઙ્ઘભજને યદવકાશઃ ॥ ૩૫.૨૩ ॥

અસ્તુ મમ ભેદમતિરસ્તુ મમ પક્ષો
યત્નપરતાઽસ્તુ મમ માસ્તુ ચ વિમોક્ષઃ ।
મોક્ષમયિ વેદ્મિ કુલકષ્ટતતિમોક્ષં
પ્રેષય સકૃત્તવ મહેશ્વરિ કટાક્ષમ્ ॥ ૩૫.૨૪ ॥

શાક્વરગણેન મુખરેઽત્ર ગણનાથે
વિષ્ણુયશસીશવધુ જિષ્ણુમુખવન્દ્યે ।
અમ્બ કરુણાં કુરુ શિવઙ્કરિ નિરઙ્ક-
સ્વચ્છકિરણાર્ભકવિભૂષિતલલાટે ॥ ૩૫.૨૫ ॥ 875

%c09-q4/Krishnashankavaram/devi\_itranstxt medskip

ષટ્ત્રિંશઃ સ્તબકઃ
પ્રકીર્ણકમ્ (તૂણકવૃત્તમ્)

ઉન્નતસ્તનસ્થલીવિલોલહારમૌક્તિક-
વ્રાતદીધિતિપ્રતાનબદ્ધસૌહૃદા સદા ।
અન્ધકારિકામિનીદરસ્મિતદ્યુતિર્ધુનો-
ત્વન્ધકારમન્તરઙ્ગવાસિનં ઘનં મમ ॥ ૩૬.૧ ॥

અમ્બરસ્થલે પુરા પુરન્દરો દદર્શ યાં
યાં વદન્તિ પર્વતપ્રસૂતિમૈતિહાસિકાઃ ।
સા પરા પુરામરેઃ પુરન્ધ્રિકાઽખિલામ્બિકા
પુત્રકાય મજ્જતે દદાતુ દક્ષિણં કરમ્ ॥ ૩૬.૨ ॥

પાદપઙ્કજે ધૃતા નરૈરબાહ્યભક્તિભિઃ
પાણિપઙ્કજે ધૃતા નવેન્દુખણ્ડધારિણા ।
ચારુહેમહંસકા મનોજ્ઞરત્નકઙ્કણા
લોકજાલપાલિની પુનાતુ માં વિલાસિની ॥ ૩૬.૩ ॥

ઉક્ષરાજવાહનસ્ય જીવિતાદ્ ગરીયસી
પક્ષિરાજવાહનાદિવર્ણ્યમાનવૈભવા ।
કેકિલોકચક્રવર્તિવાહનેન પુત્ત્રિણી
વારણારિસાર્વભૌમવાહના ગતિર્મમ ॥ ૩૬.૪ ॥

બાલકુન્દકુટ્મલાલિકાન્તદન્તપઙ્ક્તિકા
કુણ્ડલાનુબિમ્બશોભિશુદ્ધગણ્ડમણ્ડલા ।
બિભ્રતી રતીશવેત્રવિભ્રમં ભ્રુવોર્યુગં
શુભ્રભાનુશેખરસ્ય સુન્દરી પ્રણમ્યતે ॥ ૩૬.૫ ॥

આજિદક્ષવાહવૈરિયાતુધાનબાધિતં
યા રરક્ષ દેવબૃન્દમિન્દિરાદિવન્દિતા ।
સા કટાક્ષપાતધૂતભક્તલોકપાતકા
પાવકાક્ષસુન્દરી પરાત્પરા ગતિર્મમ ॥ ૩૬.૬ ॥

તારકાધિનાથચૂડચિત્તરઙ્ગનર્તકી
મન્દહાસસુન્દરાસ્યપઙ્કજા નગાત્મજા ।
દીનપોષકૃત્યનિત્યબુદ્ધબુદ્ધિરવ્યયા
ગૃહ્યતે ગણાધિપેન સર્વતો નૃણાં પદે ॥ ૩૬.૭ ॥

અષ્ટમીશશાઙ્કખણ્ડદર્પભઞ્જનાલિકા
વિષ્ટપત્રયાધિનાથમાનસસ્ય ડોલિકા ।
પાપપુઞ્જનાશકારિપાદકઞ્જધૂલિકા
શ્રેયસે મમાસ્તુ શૈલલોકપાલબાલિકા ॥ ૩૬.૮ ॥

સાનુમત્કુલાધિનાથબાલિકાલિકુન્તલા
જઙ્ગમેવ કાઽપિ તપ્તહેમસાલભઞ્જિકા ।
ભક્તિયુક્તલોકશોકવારણાય દીક્ષિતા
શીતશીતવીક્ષિતા લઘુ સ્યતાદઘં મમ ॥ ૩૬.૯ ॥

પુણ્યનામસંહતિઃ પુરારિચિત્તમોહિની
પુષ્પબાણચાપચારુઝિલ્લિકાઽખિલામ્બિકા ।
પુણ્યવૈરિપુષ્ટદુષ્ટદૈત્યવંશનાશિની
પુત્રકસ્ય રક્ષણં પુરાતની કરોતુ મે ॥ ૩૬.૧૦ ॥

ક્ષામમધ્યમસ્થલી સુધાઘટોપમસ્તની
કૃષ્ણસારલોચના કુમુદ્વતીપ્રિયાનના ।
ભ્રૂવિલાસધૂતધૈર્યકાઞ્ચનાદ્રિકાર્મુકા
કાચિદિક્ષુકાર્મુકસ્ય જીવિકા જયત્યુમા ॥ ૩૬.૧૧ ॥

લોહિતાચલેશ્વરસ્ય લોચનત્રયીહિતા
લોહિતપ્રભાનિમજ્જદબ્જજાણ્ડકન્દરા ।
હાસકાન્તિવર્ધ્યમાનસારસારિમણ્ડલા
વાસમત્ર મે કરોતુ માનસે મહેશ્વરી ॥ ૩૬.૧૨ ॥

દક્ષિણેક્ષણપ્રભાવિજૃમ્ભિતામ્બુસમ્ભવા
કામમિત્રવામનેત્રધામતૃપ્તકૈરવા ।
એકતઃ પરઃ પુમાન્પરા વરાઙ્ગનાઽન્યતઃ
શુભ્રકીર્તિરેકમૂર્તિરાદધાતુ નશ્શિવમ્ ॥ ૩૬.૧૩ ॥

શુમ્ભદૈત્યમારિણી સુપર્વહર્ષકારિણી
શમ્ભુચિત્તહારિણી મુનીન્દ્રચિત્તચારિણી ।
કામિતાર્થદાયિની કરિપ્રકાણ્ડગામિની
વીતકલ્કમાદધાતુ વિઘ્નરાજમમ્બિકા ॥ ૩૬.૧૪ ॥

દેવતાસપત્નવંશકાનનાનલચ્છટા
વારણારિસાર્વભૌમવાહના ઘનાલકા ।
નન્દિવાહનસ્ય કાઽપિ નેત્રનન્દિની સુધા
નેત્રલાઞ્છિતાલિકા સુતં પુનાતુ કાલિકા ॥ ૩૬.૧૫ ॥

રાજસુન્દરાનના મરાલરાજગામિની
રાજમૌલિવલ્લભા મૃગાધિરાજમધ્યમા ।
રાજમાનવિગ્રહા વિરાજમાનસદ્ગુણા
રાજતે મહીધરે મદમ્બિકા વિરાજતે ॥ ૩૬.૧૬ ॥

પર્વચન્દ્રમણ્ડલપ્રભાવિડમ્બનાનના
પર્વતાધિનાથવંશપાવની સનાતની ।
ગર્વગન્ધનાશિની વિભાવરીવિચારિણાં
શર્વચિત્તનાયિકા કરોતુ મઙ્ગલં મમ ॥ ૩૬.૧૭ ॥

ઓજસશ્ચ તેજસશ્ચ જન્મભૂમિરચ્યુતા
નીલકઞ્જબન્ધુબદ્ધમૌલિરાગમસ્તુતા ।
વીતરાગપાશજાલનાશબદ્ધકઙ્કણા
વિશ્વપાલિની મયા મહેશ્વરી વિચિન્ત્યતે ॥ ૩૬.૧૮ ॥

અણ્ડમણ્ડલં યયા નિરન્તરં ચ પચ્યતે
સંસ્ફુરત્યશેષભૂતહાર્દપીઠિકાસુ યા ।
શ્વાસદૃષ્ટિસંવિદૂષ્મનાદવારિવર્ત્મભિર્-
યામુપાસતે વિદો નમામિ તાં પરાત્પરામ્ ॥ ૩૬.૧૯ ॥

પઞ્ચયુગ્મવેષભૃત્પરાત્પરા સુરાર્ચિતા
પઞ્ચવક્ત્રવક્ત્રપદ્મચઞ્ચરીકલોકના ।
વઞ્ચકાન્તરઙ્ગશત્રુસઞ્ચયપ્રણાશિની
પ્રેતમઞ્ચશાયિની કુલં ચિરાય પાતુ મે ॥ ૩૬.૨૦ ॥

કર્મણા યથાવિધિ દ્વિજાતયો યજન્તિ યાં
બ્રહ્મણા યથાશ્રુતં સ્તુવન્તિ યામધીતિનઃ ।
ચેતસા યથા ગુરૂક્તિ ચિન્તયન્તિ યાં વિદઃ
સા પરા જગત્ત્રયીજનન્યજા જયત્યુમા ॥ ૩૬.૨૧ ॥

વાસુદેવજાયયા વિનમ્રયા નિષેવિતા
વામદેવચાટુચિત્રવાક્યબન્ધલાલિતા ।
વાસવાદિદેવતાજયપ્રણાદહર્ષિતા
વારયત્વઘાનિ મે વસુન્ધરાભૃતસ્સુતા ॥ ૩૬.૨૨ ॥

પૂર્ણિમાસુધામરીચિસુન્દરાસ્યમણ્ડલા
ફુલ્લપદ્મપત્રદીર્ઘસમ્પ્રસન્નલોચના ।
પુણ્યભૂનિષેવણાય પુત્રમેતમુદ્યતં
પૂર્ણકામમાદધાતુ પાદલગ્નમમ્બિકા ॥ ૩૬.૨૩ ॥

લાલયન્તિ બાલકં વતંસશીતદીધિતિં
શીલયન્તિ સૂક્ષ્મતાં મનાંસિ યોગિનામિવ ।
કાલયન્તુ પાપિનાં કુલાનિ સંહતીસ્સતાં
પાલયન્તુ ચ સ્મિતાનિ યોષિતઃ પુરદ્વિષઃ ॥ ૩૬.૨૪ ॥

પાદસેવિનઃ કવેર્મનોહરાતિશક્વરી-
વર્ગ એષ નાટ્યકારિનિર્જરીગણો યથા ।
લોકજાલચક્રવર્તિપુણ્યયોષિતો મન-
સ્સમ્મદાય સાધુકષ્ટવારણાય કલ્પતામ્ ॥ ૩૬.૨૫ ॥ 900

॥ સમાપ્તં ચ નવમં શતકમ્ ॥

%c10-q1/Jayanth.Ganapathiraju/c10-q1।txt medskip

દશમં શતકમ્
સપ્તત્રિંશઃ સ્તબકઃ
તત્ત્વવિચારઃ (અનુષ્ટુબ્વૃત્તમ્)

ઉદ્દીપયતુ નશ્શક્તિમાદિશક્તેર્દરસ્મિતમ્ ।
તત્ત્વં યસ્ય મહસ્સૂક્ષ્મમાનન્દો વેતિ સંશયઃ ॥ ૩૭.૧ ॥

પૂર્ણં પ્રજ્ઞાતૃ સદ્બ્રહ્મ તસ્ય જ્ઞાનં મહેશ્વરી ।
મહિમા તેજ આહોસ્વિચ્છક્તિર્વા પ્રાણ એવ વા ॥ ૩૭.૨ ॥

પ્રચક્ષતે ચિદાત્મત્વં જ્ઞાતુર્જ્ઞાનસ્ય ચોભયોઃ ।
પ્રદીપસ્ય પ્રભાયાશ્ચ જ્યોતિરાકૃતિતાં યથા ॥ ૩૭.૩ ॥

ચિત એકપદાર્થત્વાચ્ચિચ્ચિતા ન વિશિષ્યતે ।
તસ્માદ્ ગુણત્વં જ્ઞાનસ્ય શઙ્કરેણ નિરાકૃતમ્ ॥ ૩૭.૪ ॥

જ્ઞાતુર્જ્ઞાનં સ્વરૂપં સ્યાન્ન ગુણો નાપિ ચ ક્રિયા ।
યદિ સ્વસ્ય સ્વરૂપેણ વૈશિષ્ટ્યમનવસ્થિતિઃ ॥ ૩૭.૫ ॥

વાચૈવ શક્યતે કર્તું વિભાગસ્સ્વસ્વરૂપયોઃ ।
નાનુભૂત્યા તતો દ્વૈતં સચ્છક્ત્યોર્વ્યાવહારિકમ્ ॥ ૩૭.૬ ॥

બ્રહ્મજ્ઞાનસ્ય પૂર્ણસ્ય વિષયો દ્યૌરુદીર્યતે ।
સા બ્રહ્મણો વ્યાપકત્વાદ્વસ્તુતો નાતિરિચ્યતે ॥ ૩૭.૭ ॥

વિકાસાદપિ સઙ્કોચાત્ સર્ગપ્રલયયોર્દ્વયોઃ ।
પ્રજ્ઞાનસ્ય બુધૈરુક્તૌ જન્મનાશાવુભૌ દિવઃ ॥ ૩૭.૮ ॥

ધર્મભૂતં પરસ્યેદં ન કાર્યં પરમં નભઃ ।
અખણ્ડત્વાન્ન વિકૃતિર્વિશ્વસ્મિન્નપ્રકૃતિત્વતઃ ॥ ૩૭.૯ ॥

આકાશે પરમે દીપ્યત્ પ્રજ્ઞાનં પરમાત્મનઃ ।
એકાગ્રત્વાત્પ્રવૃદ્ધોષ્મગભીરમભવન્મહઃ ॥ ૩૭.૧૦ ॥

ત્રિધૈવં ધર્મભૂતસ્ય જ્ઞાનસ્ય વિકૃતિં વિના ।
શુદ્ધત્વવિષયત્વાભ્યાં મહસ્ત્વાચ્ચ દશાત્રયમ્ ॥ ૩૭.૧૧ ॥

વિજ્ઞાને ભાતિ યે ભાન્તિ ભાવા દ્રવ્યગુણાદયઃ ।
ન કિઞ્ચિદનુભૂયન્તે વિજ્ઞાનોપરમે તુ તે ॥ ૩૭.૧૨ ॥

એવં સ્વતઃ પ્રકાશત્વં વિષયાણાં ન દૃશ્યતે ।
સિદ્ધિશ્ચ પરતો ન સ્યાત્ સમ્બન્ધં કઞ્ચિદન્તરા ॥ ૩૭.૧૩ ॥

દૃશ્યતે વિષયાકારા ગ્રહણે સ્મરણે ચ ધીઃ ।
પ્રજ્ઞાવિષયતાદાત્મ્યમેવં સાક્ષાત્પ્રદૃશ્યતે ॥ ૩૭.૧૪ ॥

ન ચેત્સમષ્ટિવિજ્ઞાનવિભૂતિરખિલં જગત્ ।
વિષયવ્યષ્ટિવિજ્ઞાનતાદાત્મ્યં નોપપદ્યતે ॥ ૩૭.૧૫ ॥

યથાઽસ્મદાદિવિજ્ઞાને ધ્યેયં બુદ્ધિરિતિ દ્વયમ્ ।
પૂર્ણે સમષ્ટિવિજ્ઞાને વિકૃતિઃ પ્રકૃતિસ્તથા ॥ ૩૭.૧૬ ॥

પરિણામો યથા સ્વપ્નઃ સૂક્ષ્મસ્ય સ્થૂલરૂપતઃ ।
જાગ્રત્પ્રપઞ્ચ એષ સ્યાત્તથેશ્વરમહાચિતઃ ॥ ૩૭.૧૭ ॥

વિકૃતિસ્સર્વભૂતાનિ પ્રકૃતિઃ પરદેવતા ।
સતઃ પાદસ્તયોરાદ્યા ત્રિપાદી ગીયતે પરા ॥ ૩૭.૧૮ ॥

કબલીકૃત્ય સઙ્કલ્પાનેકાઽપિ સ્યાદ્યથા મતિઃ ।
ભૂતાનિ કબલીકૃત્ય દેવતાઽપિ તથા પરા ॥ ૩૭.૧૯ ॥

ભૂતાનામાત્માનસ્સર્ગે સંહૃતૌ ચ તથાઽઽત્મનિ ।
પ્રભવેદ્દેવતા શ્રેષ્ઠા સઙ્કલ્પાનાં યથા મતિઃ ॥ ૩૭.૨૦ ॥

અનુભૂત્યાત્મિકા સેયમીશશક્તિઃ પરાત્પરા ।
આધારચક્રે પિણ્ડેષુ વિરાજતિ વિભિન્નવત્ ॥ ૩૭.૨૧ ॥

સૂક્ષ્મસ્થૂલે તતઃ શાખે વિદ્યુચ્છક્તિસમીરવત્ ।
તત્રાદ્યા જ્ઞાનશક્તિસ્સ્યાત્ ક્રિયાશક્તિરનન્તરા ॥ ૩૭.૨૨ ॥

જ્ઞાનેન્દ્રિયાણિ પ્રથમા વિભૂતિર્મનસા સહ ।
કર્મેન્દ્રિયાણિ ત્વપરા વિભૂતિસ્સહસા સહ ॥ ૩૭.૨૩ ॥

ક્રિયામૂલમુત જ્ઞાનમૂલં કિમિતિ ચિન્તયન્ ।
આત્મશક્તિમિતો વિદ્વાનમૃતત્વાય કલ્પતે ॥ ૩૭.૨૪ ॥

ગભીરાસ્સુતરામેતાઃ કાલિકાતત્ત્વકારિકાઃ ।
ધિયો ભાસો ગણપતેર્ભવન્તુ વિદુષાં મુદે ॥ ૩૭.૨૫ ॥ 925

%c10-q2/Bhavani.Mallajosyula/uma\_c10\_q2\_1-25।txt medskip

અષ્ટત્રિંશઃ સ્તબકઃ
દશમહાવિદ્યાઃ (પાદાકુલકવૃત્તમ્)

દૂરીકુરુતાદ્ દુઃખં નિખિલં દુર્ગાયાસ્તદ્દરહસિતં નઃ ।
રચિતાસ્યામ્ભોમૃદ્ભ્યાં યદભુલ્લેપનમમલં બ્રહ્માણ્ડસ્ય ॥ ૩૮.૧ ॥

જન્તૌ જન્તૌ ભુવિ ખેલન્તિ ભૂતે ભૂતે નભસિ લસન્તી ।
દેવે દેવે દિવિ દીપ્યન્તી પૃથગિવ પૂર્ણા સંવિજ્જયતિ ॥ ૩૮.૨ ॥

દહરસરોજાદ્ દ્વિદલસરોજં દ્વિદલસરોજાદ્દશશતપત્રમ્
દશશતપત્રાદ્દેહં દેહાત્ સકલં વિષયં સંવિદ્ વ્રજતિ ॥ ૩૮.૩ ॥

વહ્નિજ્વાલા સમિધમિવૈષા સકલં દેહં સંવિત્પ્રાપ્તા ।
પૃથગિવ ભૂતા વ્યપગતવીર્યા ભવતિ સધૂમા સંસારાય ॥ ૩૮.૪ ॥

અત્રાનુભવસ્સુખદુઃખાનામત્રાહઙ્કૃતિરનૃતા ભવતિ ।
અત્રૈવેદં સકલં ભિન્નં પ્રતિભાસેત પ્રજ્ઞાસ્ખલને ॥ ૩૮.૫ ॥

દશશતપત્રાદ્ દ્વિદલસરોજં દ્વિદલસરોજાદ્દહરસરોજમ્ ।
અવતરતીશા યેષામેષા તેષામન્તર્નિત્યા નિષ્ઠા ॥ ૩૮.૬ ॥

અથવા દેહાદાવૃત્તસ્સન્નન્યતમસ્યામાસુ સ્થલ્યામ્ ।
આધારસ્થે કુલકુણ્ડે વા સ્થિતધીર્નિત્યાં નિષ્ઠાં લભતે ॥ ૩૮.૭ ॥

દશશતપત્રે શક્તિર્લલિતા વજ્રવતી સા દ્વિદલસરોજે ।
દહારામ્બુરુહે ભદ્રા કાલી મૂલાધારે ભૈરવ્યાખ્યા ॥ ૩૮.૮ ॥

ખેલતિ લલિતા દ્રવતિ સ્થાને છિન્નગ્રન્થિનિ રાજત્યૈન્દ્રી ।
બદ્ધકવાટે ભદ્રા કાલી તપસા જ્વલિતે ભૈરવ્યાખ્યા ॥ ૩૮.૯ ॥

યદ્યપિ કાલીવજ્રેશ્વર્યૌ સ્યાતાં ભિન્ને ઇવ પિણ્ડેષુ ।
ઓજસ્તત્ત્વસ્યૈક્યાદણ્ડે ન દ્વૌ શક્તેર્ભેદૌ ભવતઃ ॥ ૩૮.૧૦ ॥

એવમભેદો યદ્યપિ કર્મદ્વૈધાત્ દ્વૈધં તત્રાપિ સ્યાત્ ।
સૈવ પચન્તી ભુવનં કાલી સૈવ દહન્તી શત્રૂનૈન્દ્રી ॥ ૩૮.૧૧ ॥

પિણ્ડે ચાણ્ડે જઙ્ગમસારઃ શુદ્ધા પ્રજ્ઞા સુન્દર્યુક્તા ।
વિષયદશાયાં દેશીભૂતા સેયં ભુવનેશ્વર્યાખ્યાતા ॥ ૩૮.૧૨ ॥

શૂન્યપ્રખ્યા યા ચિલ્લીના પ્રલયે બ્રહ્મણિ જન્મિષુ સુપ્તૌ
કબલિતસકલબ્રહ્માણ્ડાં તાં કવયઃ શ્રેષ્ઠાં જ્યેષ્ઠામાહુઃ ॥ ૩૮.૧૩ ॥

નિદ્રાવિસ્મૃતિમોહાલસ્યપ્રવિભેદૈસ્સા ભવમગ્નેષુ ।
એષૈવ સ્યાદ્યુઞ્જાનેષુ ધ્વસ્તવિકલ્પઃ કોઽપિ સમાધિઃ ॥ ૩૮.૧૪ ॥

ઐન્દ્રી શક્તિર્વ્યક્તબલા ચેદ્ ભિન્ને સ્યાતાં શીર્ષકપાલે ।
તસ્માદેતાં ચતુરવચસ્કાઃ પરિભાષન્તે છિન્નશિરસ્કામ્ ॥ ૩૮.૧૫ ॥

ભવતિ પરા વાગ્ભૈરવ્યાખ્યા પશ્યન્તી સા કથિતા તારા ।
રસનિધિમાપ્તા જિહ્વારઙ્ગં માતઙ્ગીતિ પ્રથિતા સેયમ્ ॥ ૩૮.૧૬ ॥

પિણ્ડે ચાણ્ડે સ્તમ્ભનશક્તિર્બગલા માત્રસ્તવ મહિમૈકઃ ।
સર્વે વ્યક્તાઃ કિરણાઃ કમલા બાહ્યો મહિમા ભુવનામ્બ તવ ॥ ૩૮.૧૭ ॥

બોધે બોધે બોદ્ધુશ્શક્તિં સઙ્કલ્પાનાં પશ્ચાદ્ભાન્તીમ્ ।
અવિમુઞ્ચન્યો મનુતે ધીરો યત્કિઞ્ચિદ્વા લલિતાઽવતિ તમ્ ॥ ૩૮.૧૮ ॥

દૃષ્ટૌ દૃષ્ટૌ દ્રષ્ટુશ્શક્તિં લોચનમણ્ડલમધ્યે ભાન્તીમ્ ।
અવિમુઞ્ચન્યઃ પશ્યતિ ધીરો યત્કિઞ્ચિદ્વા તમવત્યૈન્દ્રી ॥ ૩૮.૧૯ ॥

પ્રાણસમીરં વિદધાનમિમં નિત્યાં યાત્રામત્ર શરીરે ।
ચરણે ચરણે પરિશીલયતિ સ્થિરદૃષ્ટિર્યસ્તમવતિ કાલી ॥ ૩૮.૨૦ ॥

સ્થૂલવિકારાન્ પરિમુઞ્ચન્ત્યા નિર્મલનભસિ સ્થિતયા દૃષ્ટ્યા ।
મજ્જન્ત્યા વા દહરાકાશે લોકેશ્વર્યાઃ કરુણાં લભતે ॥ ૩૮.૨૧ ॥

સર્વવિકલ્પાન્ પરિભૂયાન્તર્વિમલં મૌનં મહદવલમ્બ્ય ।
કેવલમેકસ્તિષ્ઠતિ યોઽન્તસ્તં સા જ્યેષ્ઠા કુરુતે મુક્તમ્ ॥ ૩૮.૨૨ ॥

મૂલે સ્થિત્યા ભૈરવ્યાખ્યાં તારાં દેવીમુદ્ગીથેન ।
સેવેતાર્યો વિદિતરહસ્યો માતઙ્ગીં તાં ગુણગાનેન ॥ ૩૮.૨૩ ॥

આસનબન્ધાદચલો ભૂત્વા રુદ્ધપ્રાણો બગલાં ભજતે ।
અભિતો વ્યાપ્તં વ્યક્તં તેજઃ કલયન્ કમલાકરુણાં લભતે ॥ ૩૮.૨૪ ॥

એકવિધાદૌ બહુભેદાઽથો શક્તિરનન્તા પરમેશસ્ય ।
સભજનમાર્ગં ગણપતિમુનિના પાદાકુલકૈરેવં વિવૃતા ॥ ૩૮.૨૫ ॥ 950

%c10-q3/Sarada.Susarla/uma-c10-q3-itrans.txt medskip

એકોનચત્વારિંશઃ સ્તબકઃ
પ્રાયો વ્યોમશરીરા (ઇન્દ્રવજ્રાવૃત્તમ્)

વ્યાપ્યેદમિન્દોર્ભુવનં ય યેવ
પ્રાયેણ તસ્યામલચન્દ્રિકાઽભૂત્ ।
મન્દસ્તવાર્તિં સ ધુનોતુ હાસો
નિઃશેષલોકેશ્વરવલ્લભાયાઃ ॥ ૩૯.૧ ॥

પૂર્ણે વિયત્યેકતટિજ્જ્વલન્તી
લોકાનશેષાનનિશં પચન્તી ।
મેઘે કદાચિન્મહસા સ્ફુરન્તી
ચણ્ડી પ્રચણ્ડા હરતાદઘં નઃ ॥ ૩૯.૨ ॥

ગોલાનિ કાન્યપ્યધુનોદ્ભવન્તિ
જીર્યન્તિ કાન્યપ્યખિલેશકાન્તે
યાન્ત્યમ્બિકે કાન્યપિ વૃદ્ધિમત્ર
પાકે ભવત્યાઃ પરિતઃ પ્રવૃત્તે ॥ ૩૯.૩ ॥

ભાસાં વિનેત્રા મહતા ગ્રહૈશ્ચ
ભૂરિપ્રમાણૈર્યુતમીશકાન્તે ।
એકૈકમણ્ડં તવ લોમવચ્ચેત્
કસ્તે મહદ્ભાગ્યમિહ બ્રવીતુ ॥ ૩૯.૪ ॥

નાથસ્ય તે રૂપમણોરણીયો
માતસ્ત્વદીયં મહતો મહીયઃ ।
જનાતિ યો દેવિ રહસ્યમેતદ્
વ્યાખ્યાતુમેષ પ્રભવત્યશેષમ્ ॥ ૩૯.૫ ॥

યદ્ ગર્જિતં વારિદઘર્ષણેષુ
શબ્દસ્તવાયં સુગભીરઘોષઃ ।
યલ્લોકરાજ્ઞિ સ્ફુરિતં તદેત-
દુજ્જૃમ્ભિતં કિઞ્ચન કાન્તિવીચેઃ ॥ ૩૯.૬ ॥

ઇન્દ્રસ્ય વજ્રં જ્વલિતં કૃશાનોર્-
જ્યોતિસ્સહસ્રચ્છદબાન્ધવસ્ય ।
પીયૂષભાનોર્હસિતં વિસારિ
જીવસ્ય ચક્ષુર્મમ તાત દૈવમ્ ॥ ૩૯.૭ ॥

યસ્યૈવ તેજઃ પ્રવિભક્તમર્ક-
વિદ્યુચ્છશાઙ્કાનલલોચનેષુ ।
ગૂઢં તદાકાશગૃહે સમન્તા-
દન્તાનભિજ્ઞં પ્રણમામિ દૈવમ્ ॥ ૩૯.૮ ॥

જાગ્રત્સુ બુદ્ધિર્નિમિષત્સુ નિદ્રા
શુષ્કેષુ પક્તિસ્તરુણેષુ વૃદ્ધિઃ ।
ધીરેષુ નિષ્ઠા ચપલેષુ ચેષ્ટા
દેવી મમાપત્તિમપાકરોતુ ॥ ૩૯.૯ ॥

વિદ્યાવતો વાદવિધાનશક્તિર્-
વીરસ્ય સઙ્ગ્રામવિધાનશક્તિઃ ।
નારીમણેર્મોહવિધાનશક્તિર્-
લેશત્રયં કિઞ્ચિદાપારશક્તેઃ ॥ ૩૯.૧૦ ॥

ઉત્સાહયન્તી તપતાં મનાંસિ
સઞ્ચોદયન્તી ચ મહાક્રિયાસુ ।
સઙ્ક્ષોભયન્તી હૃદયં ખલાનાં
સમ્મોહયન્તી ચ પરાઽવતાન્નઃ ॥ ૩૯.૧૧ ॥

સઞ્ચાલયન્તી સકલસ્ય દેહં
વ્યાનસ્ય શક્ત્યા પરિતો લસન્ત્યા ।
જેતુઃ પ્રતાપેઽસ્તિ પલાયનેઽસ્તિ
ભીતસ્ય ચેયં નિખિલેશશક્તિઃ ॥ ૩૯.૧૨ ॥

એકં સ્વરૂપં બહુચિત્રયોગાત્
સન્દર્શયન્તી વિવિધં જનેભ્યઃ ।
સમ્યગ્દૃશે સ્વં વિભુમર્પયન્તી
સર્વાદિમાયૈવ મહેશજાયા ॥ ૩૯.૧૩ ॥

યસ્સંશ્રયેતાખિલસઙ્ગતિસ્ત્વાં
ધ્યાનેન મન્ત્રેણ ગુણસ્તવૈર્વા ।
ત્રૈલોક્યસામ્રાજ્યધુરન્ધરસ્ય
શુદ્ધાન્તકાન્તે સ કૃતી મનુષ્યઃ ॥ ૩૯.૧૪ ॥

મૂલાગ્નિમુદ્દીપ્ય શિરશ્શશાઙ્કં
સન્દ્રાવ્ય યસ્તર્પયતે કૃતી ત્વામ્ ।
તસ્મિન્નગાધીશ્વરકન્યકે ત્વં
પ્રાદુર્ભવન્તી ન કિમાદધાસિ ॥ ૩૯.૧૫ ॥

યસ્ત્વાં સહસ્રારસરોજમધ્યે
સોમસ્વરૂપાં ભજતેઽમ્બ યોગી ।
તસ્યાન્તરઃ શાન્તિમુપૈતિ તાપો
બાહ્યસ્ય કા નામ કથાઽલ્પકસ્ય ॥ ૩૯.૧૬ ॥

દણ્ડેન યોઽન્તર્દહરેઽવતીર્ણઃ
પ્રાણેન વાચા મહસા ધિયા વા ।
પ્રાપ્નોતિ સોઽયં પુરમદ્વિતીયં
યત્ર ત્વમીશા સહ ચિત્રલીલા ॥ ૩૯.૧૭ ॥

તન્ત્રોદિતં વિશ્વવિનેત્રિ મન્ત્રં
યસ્તે નરઃ સંયમવાનુપાસ્તે ।
રુદ્રાણિ સાન્દ્રામ્બુદકેશપાશે
પાશૈર્વિમુક્તઃ સ જયત્યશેષમ્ ॥ ૩૯.૧૮ ॥

પદ્માસનો દ્વાદશવર્ણશાન્તી
દમ્ભોલિપાણિર્ભુવનાધિનાથા ।
ગીર્વાણમાર્ગો ભૃગુરબ્જયોનિર્-
અન્તે તથાગ્રે ચ હલાં વિરાજી ॥ ૩૯.૧૯ ॥

જમ્ભસ્ય હન્તાઽનલશાન્તિચન્દ્રૈઃ
સંયુક્ત ઊષ્મા ગલદેશજન્મા ।
દન્તસ્થલીસમ્ભવ ઊષ્મવર્ણો
વાણીપતિર્વજ્રધરશ્ચ લજ્જા ॥ ૩૯.૨૦ ॥

વિદ્યા ત્વિયં પઞ્ચદશાક્ષરાઢ્યા
સાક્ષાન્મહામૌનગુરૂપદિષ્ટા ।
ગોપ્યાસુ ગોપ્યા સુકૃતૈરવાપ્યા
શ્રેષ્ઠા વિનુત્યા પરમેષ્ઠિનાઽપિ ॥ ૩૯.૨૧ ॥

દેહેષ્વિયં કુણ્ડલિની ન્યગાદિ
ભૂતેષુ વિદ્યુદ્ ભુવનેષુ ચાભ્રમ્ ।
દેવાઙ્ગનામસ્તકલાલિતાઙ્ઘ્રિર્-
દેવી ભવાની ખલુ દેવતાસુ ॥ ૩૯.૨૨ ॥

ચક્ષુર્વિધાયાચલમન્તરેણ
પ્રાણં પ્રપશ્યન્ મનુવર્ણરૂપમ્ ।
સંસેવતે ચેત્સકલસ્ય ધાત્રીં
સર્વેષ્ટલાભો વિદુષઃ કરસ્થઃ ॥ ૩૯.૨૩ ॥

એકાક્ષરીઃ પઞ્ચદશાક્ષરીં વા
વિદ્યાઃ પ્રકૃષ્ટાઃ સકલેશશક્તેઃ ।
યો ભક્તિયુક્તઃ પ્રજપેદમુષ્ય
પ્રાણો વશે નિસ્તુલસિદ્ધિયોનિઃ ॥ ૩૯.૨૪ ॥

એતાઃ કવીનાં પદકિઙ્કરસ્ય
પૂતાઃ પ્રમોદં પરમાવહન્તુ ।
ગીતાસ્સભક્તિદ્રવમિન્દ્રવજ્રાઃ
શ્વેતાચલાધીશ્વરવલ્લભાયાઃ ॥ ૩૯.૨૫ ॥ 975

%c10-q4/Sai.Susarla/c10-q4।txt medskip

ચત્વારિંશઃ સ્તબકઃ
દૈવગીતમ્ (પાદાકુલકવૃત્તમ્)

શમયતુ પાપં દમયતુ દુઃખં હરતુ વિમોહં સ્ફુટયતુ બોધમ્ ।
પ્રથયતુ શક્તિં મન્દં હસિતં મનસિજશાસનકુલસુદૃશો નઃ ॥ ૪૦.૧ ॥

આર્દ્રા દયયા પૂર્ણા શક્ત્યા દૃષ્ટિવશંવદવિષ્ટપરાજા ।
અખિલપુરન્ધ્રીપૂજ્યા નારી મમ નિશ્શેષાં વિપદં હરતુ ॥ ૪૦.૨ ॥

શુદ્ધબ્રહ્મણિ મોદો દૈવં તત્ર સિસૃક્ષતિ કામો દૈવમ્ ।
સૃજતિ પદાર્થાન્ દૃષ્ટિર્દૈવં તાન્ બિભ્રાણે મહિમા દૈવમ્ ॥ ૪૦.૩ ॥

વિકૃતૌ વિકૃતૌ પ્રકૃતિર્દૈવં વિષયે વિષયે સત્તા દૈવમ્ ।
દૃષ્ટૌ દૃષ્ટૌ પ્રમિતિર્દૈવં ધ્યાને ધ્યાને નિષ્ઠા દૈવમ્ ॥ ૪૦.૪ ॥

સ્ફૂર્તૌ સ્ફૂર્તૌ માયા દૈવં ચલને ચલને શક્તિર્દૈવમ્ ।
તેજસિ તેજસિ લક્ષ્મીર્દૈવં શબ્દે શબ્દે વાણી દૈવમ્ ॥ ૪૦.૫ ॥

હૃદયે હૃદયે જીવદ્દૈવં શીર્ષે શીર્ષે ધ્યાયદ્દૈવમ્ ।
ચક્ષુષિ ચક્ષુષિ રાજદ્દૈવં મૂલે મૂલે પ્રતપદ્દૈવમ્ ॥ ૪૦.૬ ॥

અભિતો ગગને પ્રસરદ્દૈવં પૃથિવીલોકે રોહદ્દૈવમ્ ।
દિનકરબિમ્બે દીપ્યદ્દૈવં સિતકરબિમ્બે સિઞ્ચદ્દૈવમ્ ॥ ૪૦.૭ ॥

શ્રાવં શ્રાવં વેદ્યં દૈવં નામં નામં રાધ્યં દૈવમ્ ।
સ્મારં સ્મારં ધાર્યં દૈવં વારં વારં સ્તુત્યં દૈવમ્ ॥ ૪૦.૮ ॥

શ્રુતિષુ વટૂનાં ગ્રાહ્યં દૈવં ગૃહિણામગ્નૌ તર્પ્યં દૈવમ્ ।
તપતાં શીર્ષે પુષ્ટં દૈવં યતિનાં હૃદયે શિષ્ટં દૈવમ્ ॥ ૪૦.૯ ॥

નમતા પુષ્પૈઃ પૂજ્યં દૈવં કવિના પદ્યારાધ્યં દૈવમ્ ।
મુનિના મનસા ધ્યેયં દૈવં યતિના સ્વાત્મનિ શોધ્યં દૈવમ્ ॥ ૪૦.૧૦ ॥

સ્તુવતાં વાચો વિદધદ્દૈવં સ્મરતાં ચેતઃ સ્ફુટયદ્દૈવમ્ ।
જપતાં શક્તિં પ્રથયદ્દૈવં નમતાં દુરિતં દમયદ્દૈવમ્ ॥ ૪૦.૧૧ ॥

વાચો વિનયદ્વહ્નૌ દૈવં પ્રાણાન્ વિનયદ્વિદ્યુતિ દૈવમ્ ।
કામાન્ વિનયચ્ચન્દ્રે દૈવં બુદ્ધીર્વિનયત્સૂર્યે દૈવમ્ ॥ ૪૦.૧૨ ॥

હૃદયે નિવસદ્ ગૃહ્ણદ્દૈવં વસ્તૌ નિવસદ્વિસૃજદ્દૈવમ્ ।
કણ્ઠે નિવસત્પ્રવદદ્દૈવં કુક્ષૌ નિવસત્પ્રપચદ્દૈવમ્ ॥ ૪૦.૧૩ ॥

દેહે નિવસદ્વિલચદ્દૈવં પઞ્ચપ્રાણાકારં દૈવમ્ ।
ભાગિ સમસ્તસ્યાન્ને દૈવં સ્વાહાકારે તૃપ્યદ્દૈવમ્ ॥ ૪૦.૧૪ ॥

બિભ્રન્નારીવેષં દૈવં શુભ્રદરસ્મિતવિભ્રાડ્ દૈવમ્ ।
અભ્રમદાપહચિકુરં દૈવં વિભ્રમવાસસ્થાનં દૈવમ્ ॥ ૪૦.૧૫ ॥

શીતજ્યોતિર્વદનં દૈવં રુચિબિન્દૂપમરદનં દૈવમ્ ।
લાવણ્યામૃતસદનં દૈવં સ્મરરિપુલોચનમદનં દૈવમ્ ॥ ૪૦.૧૬ ॥

લક્ષ્મીવીચિમદલિકં દૈવં પ્રજ્ઞાવીચિમદીક્ષં દૈવમ્ ।
તેજોવીચિમદધરં દૈવં સમ્મદવીચિમદાસ્યં દૈવમ્ ॥ ૪૦.૧૭ ॥

કરુણોલ્લોલિતનેત્રં દૈવં શ્રીકારાભશ્રોત્રં દૈવમ્ ।
કુસુમસુકોમલગાત્રં દૈવં કવિવાગ્વૈભવપાત્રં દૈવમ્ ॥ ૪૦.૧૮ ॥

હિમવતિ શૈલે વ્યક્તં દૈવં સિતગિરિશિખરે ક્રીડદ્દૈવમ્ ।
તુમ્બુરુનારદગીતં દૈવં સુરમુનિસિદ્ધધ્યાતં દૈવમ્ ॥ ૪૦.૧૯ ॥

ક્વચિદપિ રતિશતલલિતં દૈવં ક્વચિદપિ સુતરાં ચણ્ડં દૈવમ્ ।
ભક્તમનોનુગવેષં દૈવં યોગિમનોનુગવિભવં દૈવમ્ ॥ ૪૦.૨૦ ॥

ચરિતે મધુરં સ્તુવતાં દૈવં ચરણે મધુરં નમતાં દૈવમ્ ।
અધરે મધુરં શમ્ભોર્દૈવં મમ તુ સ્તન્યે મધુરં દૈવમ્ ॥ ૪૦.૨૧ ॥

ભુજભૃતવિષ્ટપભારં દૈવં પદધૃતસમ્પત્સારં દૈવમ્ ।
લાલિતનિર્જરવીરં દૈવં રક્ષિતસાત્ત્વિકધીરં દૈવમ્ ॥ ૪૦.૨૨ ॥

ચિચ્છક્ત્યાત્મકમધિતનુ દૈવં તટિદાકૃત્યધિભૂતં દૈવમ્ ।
શ્રુતિષુ શિવેતિ પ્રથિતં દૈવં જયતિ જગત્ત્રયવિનુતં દૈવમ્ ॥ ૪૦.૨૩ ॥

રમણમહર્ષેરન્તેવાસી મધ્યમપુત્રો નરસિંહસ્ય ।
વાસિષ્ઠોઽયં મરુતાં માતુર્ગણપતિરઙ્ઘ્રિં શરણમુપૈતિ ॥ ૪૦.૨૪ ॥

ત્રિભુવનભર્તુઃ પરમા શક્તિસ્સકલસવિત્રી ગૌરી જયતિ ।
તન્નુતિરેષા ગણપતિરચિતા પાદાકુલકપ્રાન્તા જયતિ ॥ ૪૦.૨૫ ॥ 1000

॥ સમાપ્તં ચ દશમં શતકમ્ ॥

॥ ઇતિ શ્રીભગવન્મહર્ષિરમણાન્તેવાસિનો વાસિષ્ઠસ્ય નરસિંહસૂનોઃ ॥

ગણપતેઃ કૃતિઃ ઉમાસહસ્રં સમાપ્તમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Uma Sahasram :

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top