Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Lyrics in Kannada

Umasahasram Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಉಮಾಸಹಸ್ರಮ್ ॥

%c01-q1/Nalini.Kalavacharla/uma\_sahasram1-25।txt medskip
ಪ್ರಥಮಂ ಶತಕಮ್

ಪ್ರಥಮಃ ಸ್ತಬಕಃ
ವ್ಯೋಮಶರೀರಾ, ಸ್ತ್ರೀರೂಪಾ ಚ (ಆರ್ಯಾವೃತ್ತಮ್)

ಅಖಿಲಜಗನ್ಮಾತೋಮಾ ತಮಸಾ ತಾಪೇನ ಚಾಕುಲಾನಸ್ಮಾನ್ ।
ಅನುಗೃಹ್ಣಾತ್ವನುಕಮ್ಪಾಸುಧಾರ್ದ್ರಯಾ ಹಸಿತಚನ್ದ್ರಿಕಯಾ ॥ 1.1 ॥

ನಿಖಿಲೇಷು ಪ್ರವಹನ್ತೀಂ ನಿರುಪಾಧಿವಿಮರ್ಶಯೋಗದೃಶ್ಯೋರ್ಮಿಮ್ ।
ಅಜರಾಮಜಾಮಮೇಯಾಂ ಕಾಮಪಿ ವನ್ದೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿಮ್ ॥ 1.2 ॥

ಸಾ ತತ್ತ್ವತಃ ಸಮನ್ತಾತ್ಸತ್ಯಸ್ಯ ವಿಭೋಸ್ತತಾ ತಪಶ್ಶಕ್ತಿಃ ।
ಲೀಲಾಮಹಿಲಾವಪುಷಾ ಹೈಮವತೀ ತನುಷು ಕುಂಡಲಿನೀ ॥ 1.3 ॥

ಪರಮಃ ಪುರುಷೋ ನಾಭಿರ್ಲೋಕಾನಾಂ ಸತ್ಯ ಉಚ್ಯತೇ ಲೋಕಃ ।
ಪರಿತಸ್ತತಃ ಸರನ್ತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಶಕ್ತಿಸ್ತಪೋ ಲೋಕಃ ॥ 1.4 ॥

ಅನ್ತರ್ಗೂಢಾರ್ಥಾನಾಂ ಪುರುಷಾಗ್ನೇರ್ಧೂಮಕಲ್ಪ ಉದ್ಗಾರಃ ।
ಶಕ್ತಿಜ್ವಾಲಾಃ ಪರಿತಃ ಪ್ರಾನ್ತೇಷ್ವಭವಜ್ಜನೋ ಲೋಕಃ ॥ 1.5 ॥

ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಧೂಮಕಲ್ಪಂ ಲೋಕಂ ತತಮಾಖ़್ಯಯಾಽನ್ಯಯಾ ನಾಕಮ್ ।
ಏತಂ ತತೋಽಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಾಽನ್ತರತಃ ಪರಾ ಶಕ್ತಿಃ ॥ 1.6 ॥

ಧೂಮಾನ್ತರೋಷ್ಮಕಲ್ಪಾ ಶುದ್ಧಜ್ವಾಲೋಪಮಾ ಚ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ।
ತಾಂ ದಿವಮಾಹುಃ ಕೇಚನ ಪರಮಂ ವ್ಯೋಮಾಪರೇ ಪ್ರಾಹುಃ ॥ 1.7 ॥

ಉದ್ಗೀರ್ಣಧೂಮಕಲ್ಪೋ ಯೋಽಯಮಪಾರೋ ಮಹಾಂಜನೋ ಲೋಕಃ ।
ವ್ಯೋಮಾನ್ತರಿಕ್ಷಗಗನಪ್ರಭೃತಿಭಿರಭಿಧಾಭಿರಾಹುಸ್ತಮ್ ॥ 1.8 ॥

ಪ್ರಾನ್ತೇಷು ಕೋಽಪಿ ಶಕ್ತೇಃ ಪೃಥಗಾತ್ಮಾ ವಿಯದುಪಾಧಿಸಂಗೇನ ।
ಪರಮಾತ್ಮನೋ ವಿಭಕ್ತಃ ಸ್ವಯಮಭಿಮನ್ತಾ ವಿನಿಷ್ಪೇದೇ ॥ 1.9 ॥

ದಕ್ಷಃ ಪರೋಕ್ಷಮುದಿತಃ ಪನ್ಥಾ ಏಷ ತ್ವಿಷಾಂ ಜನೋ ಲೋಕಃ ।
ತದ್ಗರ್ಭೇ ಲಬ್ಧಾತ್ಮಾ ಕಥಿತಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಶಕ್ತಿಃ ॥ 1.10 ॥

ಸತ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಗಪಿ ಶಕ್ತೇಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಃ ಸ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ಪ್ರಥಮಃ ।
ಈಶಾಭಿಮಾನಮಯ್ಯಾಃ ಪೃಥಗಭಿಮಾನಿತ್ವನಿಷ್ಪತ್ತ್ಯಾ ॥ 1.11 ॥

ಆಕಾಶಸ್ಯ ಸುತೈವಂ ಲಕ್ಷಣಯಾ ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಸೂಃ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಅದಿತೇರ್ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಾದದಿತಿರಿತಿ ಶ್ರುತಿರಬಾಧೈವಮ್ ॥ 1.12 ॥

ಜಗತಾಂ ಮಾತಾಪಿತರೌ ಸತೀಭವೌ ಕೇಽಪಿ ಪಂಡಿತಾಃ ಪ್ರಾಹುಃ ।
ಅದಿತಿಪ್ರಜಾಪತೀ ತಾವಪರೇಷಾಂ ಭಾಷಯಾ ವಿದುಷಾಮ್ ॥ 1.13 ॥

ದಿವ್ಯಪುಮಾಕೃತಿಮೀಶೇ ಬಿಭ್ರತಿ ಲೀಲಾರ್ಥಮಸ್ಯ ರಮಣಾಯ ।
ದಿವ್ಯವನಿತಾಕೃತಿಂ ಸಾ ಬಭಾರ ಮಾತಾ ಚ ಭುವನಾನಾಮ್ ॥ 1.14 ॥

ಭಾಸುರಹೇಮಾಭರಣಾಂ ಬಹುಶೋಭಾಮೀಶ್ವರಪ್ರಮೋದಕಲಾಮ್ ।
ಮೂರ್ತಿಂ ಪಾವನಕೀರ್ತಿಂ ತಾಂ ಹೈಮವತೀಮುಮಾಮಾಹುಃ ॥ 1.15 ॥

ತಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಭುವನಜುಷಾಂ ನಯನಶಾಲಿನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ।
ವಪುಷಃ ಕೀಲಾದಿಸುದೃಶೋ ನಿರುಪಮಪುಣ್ಯೋ ನಿಲಿಮ್ಪಪತಿಃ ॥ 1.16 ॥

ಪಲ್ಲವಮೃದು ವೇದಿಗತಜ್ವಲನಪವಿತ್ರಂ ಮಹಾರ್ಘಮಣಿಕಾನ್ತಮ್ ।
ನವಚನ್ದ್ರಖಂಡಸೌಮ್ಯಂ ಶಿವಸುದೃಶಸ್ತತ್ಸ್ಮರಾಮಿ ವಪುಃ ॥ 1.17 ॥

ಕೇಚನ ಗೌರೀಂ ದೇವೀಂ ಶೀತಾದ್ರೇರ್ದೇವತಾತ್ಮನೋ ಜಾತಾಮ್ ।
ಕಥಯನ್ತಿ ಸ್ತ್ರಿಯಮುತ್ತಮಲಾವಣ್ಯಾಸ್ವಾದಿತೋ ಗಣ್ಯಾಮ್ ॥ 1.18 ॥

ಸತ್ಯೈವ ಭವತು ಸೇಯಂ ಕಥಾ ತಥಾಽಪಿ ಪ್ರಭಾಷಿತಾಂ ಭಕ್ತೈಃ ।
ತಾಂ ಮೂರ್ತಿಮಾದಿಸುದೃಶೋ ಜಾನೀಯಾತ್ಕಮಪಿ ತೇಜೋಂಶಮ್ ॥ 1.19 ॥

ಮನ್ಯನ್ತೇ ಕೇಽಪಿ ಘನಂ ಪರ್ವತಮುಕ್ತಂ ನಿಗೂಢಯಾ ವಾಚಾ ।
ಪ್ರಾದುರ್ಭವತಿ ಗಭೀರಧ್ವನಿರವಿಷಹ್ಯಾ ಯತಃ ಶಕ್ತಿಃ ॥ 1.20 ॥

ಆಕಾಶೋ ಗೋಲೇಭ್ಯೋ ಯದ್ವಿತರತಿ ನಿಜರಜಶ್ಚಯಾದನ್ನಮ್ ।
ನೇಶಾಯ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ಸಾ ಸಂಸಾರೇ ದಕ್ಷಯಾಗಕಥಾ ॥ 1.21 ॥

ವ್ಯಾಪ್ತಾಽಪಿ ಯನ್ನಿಗೂಢಾ ಬಹಿರೀಕ್ಷಕಬುದ್ಧ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ ನಷ್ಟಾ ।
ಶಕ್ತಿರ್ಯಾಗೇ ತಸ್ಮಿನ್ನವಸಾನಂ ತದುದಿತಂ ಸತ್ಯಾಃ ॥ 1.22 ॥

ಪರ್ವತನಾಮ್ನೋ ವೈದಿಕಭಾಷಾಯಾಂ ಯದಿಯಮತಿಬಲಾ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಘನತೋ ಭವತಿ ವ್ಯಕ್ತಾ ತದಭಿಹಿತಂ ಪಾರ್ವತೀಜನನಮ್ ॥ 1.23 ॥

ತೇಜೋಂಶತಃ ಶಿವಾವಿಹ ಹಿಮಾಚಲೇಽನುಗ್ರಹಾಯ ಭೂಮಿಜುಷಾಮ್ ।
ದತ್ತೋ ಯತ್ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಲೀಲಾಚಾರಿತ್ರಮನ್ಯದಿದಮ್ ॥ 1.24 ॥

ಏತಾಸಾಮಾರ್ಯಾಣಾಂ ಜಾನನ್ತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತಂ ಭಾವಮ್ ।
ಜಾನೀಯುರ್ಭವಮಹಿಷೀಂ ಭುವನಾನಾಮಮ್ಬಿಕಾಂ ದೇವೀಮ್ ॥ 1.25 ॥ 25

%c01-q2/Nandini.Kuppa/uma-c01-q2।txt medskip

ದ್ವಿತೀಯಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಸರ್ಗಾದಿವರ್ಣನಮ್ (ಪಂಚಚಾಮರವೃತ್ತಮ್)

ಸಹಾದರೇಣ ಯೋ ವಲಕ್ಷಪಾರಿಜಾತಮಾಲಯಾ
ಗಲಸ್ಥಲೀವಿಭೂಷಯಾ ಧ್ವನಿಂ ವಿನೈವ ಭಾಷತೇ ।
ಮಹೇಶಪುಣ್ಯಯೋಷಿತೋ ಮನೋಜ್ಞಹಾಸ ಏಷ ಮೇ
ವಿಭೂತಯೇ ಪ್ರಕಲ್ಪತಾಂ ವಿಧೂತಯೇ ಚ ಪಾಪ್ಮನಾಮ್ ॥ 2.1 ॥

ನಿರನ್ತರಶ್ರಿತೇ ಸದಾ ಕೃಪಾರಸಪ್ರವಾಹಿನೀ
ವಿಲಾಸಿನೀತನುರ್ವಿಭೋಃ ಪುಮಾಕೃತೇರ್ವಿಮೋಹಿನೀ ।
ಸುಧಾತರಂಗಕಲ್ಪಹಾಸಭಾಸುರಾನನಾ ಶಿವಾ
ಪದಾಬ್ಜಲಮ್ಬಿನೋ ಧುನೋತು ಪಾಪ್ಮನಃ ಫಲಂ ಮಮ ॥ 2.2 ॥

ಕರೋತಿ ಯಾ ಬಿಭರ್ತಿ ಯಾ ನಿಹನ್ತಿ ಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ
ಸಮನ್ತತೋ ವಿಭಾತಿ ಯಾ ನ ದೃಶ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿಚ್ಚ ಯಾ ।
ಅತೀವ ಗುಪ್ತರೂಪಿಣೀ ಗುರೂಪದೇಶಮನ್ತರಾ
ನ ಶಕ್ಯತೇ ಬುಧೈಶ್ಚ ಬೋದ್ಧುಮನ್ಧಕಾರಿಸುನ್ದರೀ ॥ 2.3 ॥

ಮಹಾನ್ಧಕಾರಬನ್ಧುರಸ್ಯ ಭೂತಸಂಚಯಸ್ಯ ಯಾ
ವಿನಿದ್ರಿತಸ್ಯ ಸರ್ವಬೀಜಧಾಮ್ನಿ ಮೌನಮುದ್ರಿತೇ ।
ಸಮನ್ತತೋ ವಿಜೃಮ್ಭಣಾಯ ಭಾಸನಾಯ ಚಾಭವನ್
ಮಹದ್ವಿಧಾಯ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಮಮೇಯಮಿಷ್ಟದೇವತಾ ॥ 2.4 ॥

ಮಹೇಶಗರ್ಭತಃ ಸಮಸ್ತಭೂತಬೀಜಕೋಶತಃ
ಕಿರನ್ತ್ಯಶೇಷವಿಶ್ವಮಪ್ಯಪಾರದಿವ್ಯವೈಭವಾ ।
ವಿಚಿತ್ರಚೇಷ್ಟಯಾಽಽದ್ಯಯಾ ವಿಧೂತನಾಥನಿದ್ರಯಾ
ಜಗನ್ನುತಾ ಜಯತ್ಯಸಾವನಾದಿಶಕ್ತಿರದ್ಭುತಾ ॥ 2.5 ॥

ಭವಂ ಭಣನ್ತಿ ತಾನ್ತ್ರಿಕಾಸ್ತ್ವದಾಶ್ರಯಂ ತಮವ್ಯಯಂ
ಸಮಾಮನನ್ತಿ ವೈದಿಕಾಃ ಸದರ್ಚಿತೇ ಸದಾಹ್ವಯಮ್ ।
ನ ಕಶ್ಚಿದರ್ಥಭೇದ ಏತದಾಖ್ಯಯೋರ್ದ್ವಯೋರ್ಭವೇ-
ದ್ಭಿದೇಯಮಾದಿಮಂ ಪದಂ ಪುಮಾನ್ಪರಂ ನಪುಂಸಕಮ್ ॥ 2.6 ॥

ಸ ಚೇದ್ಭವೋಽಭಿಧಾನತೋ ಭವಾನ್ಯಸಿ ತ್ವಮವ್ಯಯೇ
ಸಮೀರ್ಯತೇ ಸ ಸದ್ಯದಿ ತ್ವಮಮ್ಬ ಭಣ್ಯಸೇ ಸತೀ ।
ನ ತೇಽಸ್ತಿ ಭಾವತಾ ನ ಶಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ ಹಿ ವಿದ್ಯಸೇ
ನ ವೇದ್ಮಿ ಕಾಲಿಕೇ ಕಥಂ ಸತೋಽಸತಶ್ಚ ಭಿದ್ಯಸೇ ॥ 2.7 ॥

ಜಗದ್ವಿಧಾನಕಾರ್ಯತಃ ಪುರಾ ಸುರಾಸುರಸ್ತುತೇ
ತ್ವಮಮ್ಬ ಜೀವಿತಂ ಭವಸ್ಯಭಾವಮೂಲವಾದಿನಾಮ್ ।
ವಿಕಲ್ಪವರ್ಜಿತಾ ಮತಿಃ ಪ್ರಬೋಧಮೂಲವಾದಿನಾಂ
ರಸೋಽನಪೇಕ್ಷ ಉತ್ತಮಃ ಪ್ರಮೋದಮೂಲವಾದಿನಾಮ್ ॥ 2.8 ॥

ಭವತ್ಯಸಾವತೋ ಭವಾನ್ಯನಾದಿರನ್ತವರ್ಜಿತಾ
ಜಗನ್ತಿ ಮಾತಿ ನಿತ್ಯಮೋರಸೌ ತದಭ್ಯುಧಾಯ್ಯುಮಾ ।
ರಸಾತ್ಮಿಕೋಶ್ಯತೇಽಖಿಲೈರಸೌ ತತಃ ಶಿವೋಚ್ಯತೇ
ಪರೈವಮೀಶಿತುಶ್ಚಿತಿಸ್ತ್ರಿಧಾ ಬುಧೈರುದೀರ್ಯತೇ ॥ 2.9 ॥

ಚಿತಿಃ ಪರೈವ ಕಾಮನಾ ರಸೇನ ಕೇನಚಿದ್ಯುತಾ
ಚಿತಿಃ ಪರೈವ ಸರ್ವದಾಽಪ್ಯನಸ್ತ್ಯಜಸ್ಯ ತು ಕ್ರಿಯಾ ।
ಚಿತಿಃ ಪರೈವ ಗೋಚರಾವಭಾಸಿಕಾ ಮತಿಃ ಸ್ಮೃತಾ
ತ್ರಿತೈವಮನ್ಯಥಾ ಚಿತೇಶ್ಚಿರನ್ತನೈರುದೀರ್ಯತೇ ॥ 2.10 ॥

ಚಿಕೀರ್ಷತಿ ಪ್ರಭೌ ಜ್ವಲತ್ತ್ವದೀಯಕೀಲಸನ್ತತೇರ್-
ವಿಕೀರ್ಣಧೂಮಜಾಲಮೇತದಮ್ಬರಸ್ಥಲಂ ತತಮ್ ।
ವಿಸೃಷ್ಟಿತಃ ಪುರಾಽಸಿ ಯಾ ಶಿವಪ್ರಭುತ್ವರೂಪಿಣೀ
ಪೃಥಕ್ಪ್ರಭುಶ್ಚ ಲಕ್ಷಿತಾಽಸಿ ಸಾ ಸವಿತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರೇ ॥ 2.11 ॥

ಪುನರ್ವಿಪಾಕತೋ ಘನೀಭವದ್ಭಿರಕ್ಷಿಗೋಚರೈ-
ಸ್ತತಸ್ತತಃ ಸಮುಜ್ಜ್ವಲೈಃ ಖಸೂಕ್ಷ್ಮರೇಣುಗೋಲಕೈಃ ।
ಅಜಾಂಡವೃಕ್ಷಕೋಟಿಕನ್ದಬೃನ್ದವದ್ವ್ಯಧಾಃ ಪುರಾ
ಮಹೇಶದೃಷ್ಟಿಮಯ್ಯುಮೇಽಮ್ಬ ಮಂಡಲಾನಿ ಭಾಸ್ವತಾಮ್ ॥ 2.12 ॥

ತಪೋಽಗ್ನಿಧೂಮಜಾಲಕೇ ಭವನ್ತಿ ತೈಜಸಾಣವೋ
ಭವನ್ತಿ ಜೀವನಾಣವೋ ಭವನ್ತಿ ಪಾರ್ಥಿವಾಣವಃ ।
ಕ್ರಮೇಣ ತದ್ವಿಸೃಷ್ಟಿರೀಶಶಕ್ತಿಪಾಕವೈಭವೇ
ಸಹಸ್ರಭಾನುಮಂಡಲಂ ತು ಗೋಚರಾದಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥ 2.13 ॥

ಮಯೂಖಮಾಲಿಮಂಡಲೇ ನಿಧಾಯ ಪಾದಮುಗ್ರಯಾ
ಮಯೂಖಶಕ್ತಿರೂಪಯಾ ತ್ವಯಾಽಮ್ಬ ಚೇಷ್ಟಮಾನಯಾ ।
ಖಕೋಶತಃ ಸಮಾಹೃತೈಃ ಪುನಸ್ತ್ರಿರೂಪರೇಣುಭಿರ್-
ವ್ಯಧಾಯಿ ಮಂಗಲಾದಿಭಿಃ ಸಹ ಗ್ರಹೈರಿಯಂ ಮಹೀ ॥ 2.14 ॥

ವಿಸರ್ಜನೇನ ಭೂಯಸಾಽಪಿ ದೇವ್ಯತೃಪ್ತಯೇಯತಾ
ವಿಚೇಷ್ಟಿತಂ ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಪುನರ್ವ್ಯಧೀಯತ ತ್ವಯಾ ।
ಇಹಾನ್ತರೇ ವಸುನ್ಧರಾಮಯೂಖಮಾಲಿಬಿಮ್ಬಯೋರ್-
ಅಮುಷ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಸವಿತ್ರಿ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಂ ಫಲಮ್ ॥ 2.15 ॥

ವಧೂಪುಮಾಕೃತೀ ತತೋ ಬಭೂವಥುರ್ಯುವಾಂ ಶಿವೇ
ತ್ವಮೀಶ್ವರಶ್ಚ ಲೀಲಯಾ ವಿಹರ್ತುಮತ್ರ ವಿಷ್ಟಪೇ ।
ಅಹೋ ಪ್ರಭುಂ ನಭಸ್ತನುಂ ತ್ವದೀಯಗರ್ಭಸಮ್ಭವಾ-
ದ್ಭಣನ್ತಿ ಕಾಲಿ ತತ್ರ ಚಿತ್ರಭಾಷಣಾಸ್ತ್ವದಾತ್ಮಜಮ್ ॥ 2.16 ॥

ಪುಮಾನಥೋ ಸ ಬಿಮ್ಬತೋ ಹಿರಣ್ಮಯೋ ದಿವಾಕರೇ
ಧಿಯಾಽಪಿ ನೈವ ಕೇವಲಂ ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ವರ್ಷ್ಮಣಾ ।
ಇದಂ ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಮನ್ಯದುಚ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ ಪ್ರಭೋ-
ರಿಹಾನ್ತರೇ ನೃಣಾಂ ಪುನರ್ವಪುಸ್ತದಮ್ಬ ಬಿಮ್ಬಿತಮ್ ॥ 2.17 ॥

ಸ್ವಯಂ ಚ ಕಾಂಚನಪ್ರಕಾಶವರ್ಷ್ಮಣಾ ಪ್ರಭಾಕರೇ
ತಥಾಽನ್ತರೇ ನೃಣಾಂ ಚ ತಸ್ಯ ಬಿಮ್ಬಿತಾಽಸಿ ಸನ್ನಿಧೌ ।
ರಸಸ್ಯ ದೇವತಾಽಸಿ ದೇವಿ ಪುಷ್ಕರೇ ದಿವಾಕರೇ
ಮಯೂಖದೇವತಾಽಸಿ ಭೋಗದೇವತಾಽಸಿ ದೇಹಿಷು ॥ 2.18 ॥

ವಿಸರ್ಜನೇನ ಭೂಯಸಾ ನಭಸ್ಯಮುತ್ರ ಭಾಸ್ಕರೇ
ಮಹೀಷು ಚಾಮ್ಬಿಕೇ ಯುವಾಂ ವಿಧಾಯ ದೇಹಿನೋ ಬಹೂನ್ ।
ಕ್ಷಿತೇಃ ಸುಧಾಕರಂ ಗತಾನ್ ಪಿತೄನ್ ವಿನೇತುಮವ್ಯಯೇ
ತನೂ ಚ ತತ್ರ ಬಭ್ರಥುಃ ಪ್ರಪಂಚರಾಜ್ಞಿ ಮಾಯಯಾ ॥ 2.19 ॥

ನಭೋಽನ್ತರೇ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ವಿಭುಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ಹರಂ
ದಿನೇಶಬಿಮ್ಬಬಿಮ್ಬಿತಂ ಭಣನ್ತಿ ಪಂಕಜಾಸನಮ್ ।
ಇಹಾಸ್ಮದನ್ತರಾಲಯಂ ವದನ್ತಿ ವಿಷ್ಣುಮಚ್ಯುತಂ
ಸವಿತ್ರಿ ಜನ್ಮಿನಾಮಿಯಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿವಾದಿಧೋರಣಿ ॥ 2.20 ॥

ನಭೋಽನ್ತರೇ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ಹಿರಣ್ಮಯಾಂಗಮೀಶ್ವರಂ
ದಿನೇಶಬಿಮ್ಬಪೂರುಷಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾಖ್ಯಯಾ ।
ವಿರಾಜಮಾನಮಕ್ಷರಂ ವಿರಾಜಮನ್ತರೇ ನೃಣಾಂ
ಸವಿತ್ರಿ ತತ್ತ್ವವೇದಿನಾಮಿಯಂ ತು ನಾಮಕಲ್ಪನಾ ॥ 2.21 ॥

ಹಿರಣ್ಮಯಾಂಗಮಮ್ಬರೇ ವದನ್ತಿ ಸೋಮಮಮ್ಬಿಕೇ
ದಿವಾಕರಸ್ಯ ಮಂಡಲೇ ತು ಬಿಮ್ಬಿತಂ ಪುರನ್ದರಮ್ ।
ಶರೀರಿಣಾಮಿಹಾನ್ತರೇಽಗ್ನಿಮಾಲಪನ್ತಿ ಭಾಸುರಂ
ಚಿರನ್ತನೋಕ್ತಿದರ್ಶಿನಾಮಿಯಂ ಶಿವೇ ಪ್ರಣಾಲಿಕಾ ॥ 2.22 ॥

ಸರೋರುಹಾಕ್ಷವಾಗ್ವಧೂಮನೋಹರೌ ತು ಪೂರ್ವವ-
ತ್ಸುಧಾಂಶುಬಿಮ್ಬಪೂರುಷಸ್ತು ರುದ್ರಸಂಜ್ಞಕಃ ಶಿವೇ ।
ಹಿರಣ್ಮಯೋಽನ್ತರಿಕ್ಷಜಾತ ಈಶ್ವರಃ ಸದಾಶಿವಃ
ಸದೇವ ವಸ್ತು ಕಾಂಚನಾಂಗಿ ಪಂಚಮೂರ್ತಿವಾದಿನಾಮ್ ॥ 2.23 ॥

ಪ್ರಭೋಃ ಪ್ರಮಾಽಽದಿತಸ್ತತಃ ಪ್ರಮಾವತೀ ಸ್ವಯಂ ಪೃಥಗ್
ವಿಹಾಯಸಾ ಶರೀರಿಣೀ ಪ್ರಭೌ ತತೋ ಹಿರಣ್ಮಯೇ
ಹಿರಣ್ಮಯಾಂಗನಾಕೃತಿರ್ನಭೋಽನ್ತರೇ ಚ ಭಾಸ್ಕರೇ
ತಥಾಽನ್ತರೇಷು ದೇಹಿನಾಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ಜಯತ್ಯುಮಾ ॥ 2.24 ॥

ಮದೀಯಮಮ್ಬಿಕಾಽಖಿಲಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಪಸ್ಯ ದುಷ್ಟಧೀ-
ದವಿಷ್ಠಪಾದಪಂಕಜಾ ಧುನೋತು ಕಷ್ಟಜಾಲಕಮ್ ।
ಇಮೇ ಚ ಕೋಮಲೈಃ ಪದೈರಮೂಲ್ಯತಲ್ಪಶಾಲಿನ-
ಸ್ತದೀಯಮಂಚರೂಪತಾಂ ಭಜನ್ತು ಪಂಚಚಾಮರಾಃ ॥ 2.25 ॥ 50

%c01-q3/Sarada.Susarla/uma-c01-q3-itrans.txt medskip

ತೃತೀಯಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಸಶರೀರಾಯಾಶ್ಚ ಸಾಧನಮ್ (ತನುಮಧ್ಯಾವೃತ್ತಮ್)

ಶುಭ್ರಸ್ಮಿತಲೇಶೋ ಮಾತುರ್ಮರುತಾನ್ನಃ ।
ಅನ್ತಸ್ತಿಮಿರಾಣಾಮನ್ತಂ ವಿದಧಾತು ॥ 3.1 ॥

ಆದ್ಯೌ ಭುವನಾನಾಂ ಮಾತಾಪಿತರೌ ತೌ ।
ದೇವಾಸುರಮರ್ತ್ಯೈರ್ವನ್ದ್ಯಾವವಿನಿನ್ದ್ಯೌ ॥ 3.2 ॥

ಬ್ರೂತೇ ಪೃಥಗೇಕಸ್ತೌ ವಿಗ್ರಹವನ್ತೌ ।
ಆಹೈಕಶರೀರಂ ದ್ವನ್ದ್ವಂ ಕವಿರನ್ಯಃ ॥ 3.3 ॥

ಶಕ್ತಿಂ ತನುಶೂನ್ಯಾಮೀಶಂ ಚ ಪುಮಾಂಸಮ್ ।
ವಕ್ತಿ ಪ್ರಮದಾಯಾಂ ಸನ್ದೇಹಯುತೋಽನ್ಯಃ ॥ 3.4 ॥

ಈಶಂ ಚ ತಮೇಕೇ ಸನ್ಮಾತ್ರಮುಶನ್ತಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈಕಮಥಾನ್ಯೇ ಗಾಯನ್ತಿ ನ ಶಕ್ತಿಮ್ ॥ 3.5 ॥

ಕೇಚಿತ್ತನುಹೀನಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯುತಮೀಶಮ್ ।
ಶಕ್ತಿಂ ವಿದುರಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಮವಿಕುಂಠಾಮ್ ॥ 3.6 ॥

ಉಕ್ತಂ ದಧತಸ್ತೈಃ ಕೇಚಿತ್ ಪುನರಾಹುಃ ।
ಮಾಯಾತನುಬನ್ಧಂ ನಾಥಸ್ಯ ನ ಶಕ್ತೇಃ ॥ 3.7 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಸಶರೀರೌ ಯೇಷಾಂ ಪಿತರೌ ತೌ ।
ಏಕೋಽಪ್ಯಥವಾ ತಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಾಹ ನಿಸರ್ಗಃ ॥ 3.8 ॥

ಮಾತಾಪಿತರೌ ಯತ್ ತಾವೇಕಶರೀರೌ ।
ಚಿತ್ರಪ್ರಥನಾರ್ಥಾ ಸಾ ಕಾಚನ ಲೀಲಾ ॥ 3.9 ॥

ಸನ್ಮಾತ್ರಕಥಾನಾಂ ಕಾರ್ಯೇ ಮನುಜಾದೌ
ಧೀಸ್ವಾನ್ತವಿಕಾಸಃ ಸ್ಯಾತ್ಕಾರಣಹೀನಃ ॥ 3.10 ॥

ಅದ್ವೈತಿಭಿರನ್ಯಾ ಮಾಯಾಽಽಶ್ರಯಣೀಯಾ ।
ಶಕ್ತೇರತಿರಿಕ್ತಾ ಸಾ ಕಿಂ ಕಿಮು ವಾದೈಃ ॥ 3.11 ॥

ನ ಸ್ಯಾತ್ ಪೃಥಗಾತ್ಮಾ ಶಕ್ತೇಃ ಕಿಮುಪಾಧೇಃ ।
ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರಿತಚಿತ್ತೇರ್ವಿಶ್ವಾಕೃತಿತಾ ವಾ ॥ 3.12 ॥

ಏಕಾನ್ತವಿದೇಹೌ ತೌ ಚೇದತಿಸೂಕ್ಷ್ಮೌ ।
ಲೀಲಾತನುಬನ್ಧಾಶಕ್ತಾವಭಿಧೇಯೌ ॥ 3.13 ॥

ಭಕ್ತಾನನುಗೃಹ್ಣನ್ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತಲೀಲಃ ।
ತದ್ವಿಗ್ರಹಬನ್ಧೋ ಬೋಧ್ಯೋ ಲಸದರ್ಥಃ ॥ 3.14 ॥

ಸ್ತ್ರೀತ್ವಂ ಯದಿ ನೇಷ್ಟಂ ಪುಂಸ್ತ್ವಂ ಕುತ ಇಷ್ಟಮ್ ।
ನಾ ವಾ ಕಿಮು ನಾರೀ ನ ಸ್ಯಾದನುಮೇಯಾ ॥ 3.15 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ ಪಿತರೌ ತೌ ವಾಚ್ಯೌ ಮತಿಮನ್ತೌ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಪಿ ಭೂಯೋ ಲೀಲಾತನುಮನ್ತೌ ॥ 3.16 ॥

ನಾಸ್ಮತ್ತನುವತ್ತೇ ಶಕ್ತೀಶ್ವರಮೂರ್ತೀ ।
ಏಕಾಽಮೃತರೂಪಾ ತ್ವನ್ಯಾ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾ ॥ 3.17 ॥

ದಿವ್ಯಂ ಘನತೇಜಃ ಕುರ್ವದ್ ಧ್ವನಿಮನ್ತಃ ।
ಸಮ್ಪಶ್ಯದಶೇಷಂ ಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾ ॥ 3.18 ॥

ದಿವ್ಯೋ ಘನಸೋಮಃ ಸ್ಯಂದನ್ ರಸಮನ್ತಃ ।
ಭುಂಜನ್ ಭುವನೌಘಂ ಪೀಯೂಷಶರೀರಮ್ ॥ 3.19 ॥

ಬೋಧೋಽನವಲಮ್ಬೋ ದಿವ್ಯಂ ಖಲು ತೇಜಃ ।
ಮೋದಃ ಪರಿಶುದ್ಧೋ ದಿವ್ಯಃ ಖಲು ಸೋಮಃ ॥ 3.20 ॥

ಸೋಮಾಂಶಮಹೋಂಶೌ ಯಾತೋ ಘನಭಾವಮ್ ।
ಪಿತ್ರೋರ್ಭುವನಾನಾಂ ಸಂಕಲ್ಪಮಹಿಮ್ನಾ ॥ 3.21 ॥

ಆರಾಧಯಸೀಶಂ ತಂ ಚಿನ್ಮಯಕಾಯಮ್ ।
ಆನನ್ದಮಯಾಂಗೀ ತ್ವಮ್ ದೇವಿ ಕಿಲೇಯಮ್ ॥ 3.22 ॥

ದಿವ್ಯಂ ತವ ಕಾಯಂ ದಿವ್ಯೇ ತವ ವಸ್ತ್ರೇ ।
ದಿವ್ಯಾನಿ ತವಾಮ್ಬ ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣಾನಿ ॥ 3.23 ॥

ಯದ್ದೇವಿ ವಿಲೋಕ್ಯಾಽಸ್ಯಪ್ರಾಕೃತಕಾಯಾ ।
ಯುಕ್ತೀಃ ಸಮತೀತಾ ಸೇಯಂ ತವ ಮಾಯಾ ॥ 3.24 ॥

ನವ್ಯಾಸ್ತನುಮಧ್ಯಾಃ ಪ್ರತ್ನಾಂ ತನುಮಧ್ಯಾಮ್ ।
ವಿದ್ವತ್ಸದಸೀಮಾಃ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಥಯನ್ತು ॥ 3.25 ॥ 75

%c01-q4/Prasad.Kuppa/c01-q4।txt medskip

ಚತುರ್ಥಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಿಭೂತಯಃ (ಗೀತಿವೃತ್ತಮ್)

ಅಮೃತಾಂಶುಬಿಂಬಸಾರಾದ್ ಭೂಯೋಽಪಿ ವಿನಿರ್ಗತೋ ಭೃಶಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ।
ಸಾರೋ ಗೌರೀವದನಾದ್ ದರಹಾಸೋ ಹರತು ದುಃಖಜಾಲಂ ನಃ ॥ 4.1 ॥

ಕುಲಕುಂಡೇ ಪ್ರಾಣುವನ್ತೀ ಚೇತನ್ತೀ ಹೃದಿ ಸಮಸ್ತಜನ್ತೂನಾಮ್ ।
ಮೂರ್ಧನಿ ವಿಚಿನ್ತಯನ್ತೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಮಹಿಷಿ ವಿಜಯತೇ ಭವತೀ ॥ 4.2 ॥

ತೇಜೋಜಲಾನ್ನಸಾರೈಸ್ತ್ರಯೋಽಣವೋ ಮೂಲಹೃದಯಮಸ್ತೇಷು
ಪಾಕಾತ್ತೇ ನಿಷ್ಪನ್ನಾಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವ್ಯಾಪಿಕೇಽಂಬ ದೇಹವತಾಮ್ ॥ 4.3 ॥

ಪೂರ್ಣೇ ಶರೀರಶಿಲ್ಪೇ ದ್ವಾರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಸಂಜ್ಞೇನ ।
ನಾಡೀಪಥೇನ ಗತ್ವಾ ತೈಜಸಮಣುಮಾವಿಶಸ್ಯಮೇಯಬಲೇ ॥ 4.4 ॥

ಅಂಶೇನಾವಿಶ್ಯಾದೌ ಯಾಸಿ ಪುನಸ್ತಂ ತತಶ್ಚ ನಿರ್ಯಾಸಿ ।
ಮಾರ್ಗಾಭ್ಯಾಂ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ತ್ವಂ ನಾಡ್ಯಾಃ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪುರಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 4.5 ॥

ಯಾತಾಯಾತವಿಹಾರೇ ಮಾತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಭವತ್ಯುಪಾಧಿಸ್ತೇ
ಆರಭ್ಯ ಮಸ್ತಕಸ್ಥಲಮಾಮೂಲಾಧಾರಮಸ್ಥಿಪಂಜರಿಕಾ ॥ 4.6 ॥

ನೃತನುಷು ವಿಹರನ್ತೀಂ ತ್ವಾಮ್ ಉಪಾಧಿವೀಣಾಕೃತೇರ್ಜಗನ್ಮಾತಃ ।
ಸಾದೃಶ್ಯಾತ್ ಕುಂಡಲಿನೀಂ ಪರೋಕ್ಷವಾದಪ್ರಿಯಾಃ ಪ್ರಭಾಷನ್ತೇ ॥ 4.7 ॥

ನಭಸಃ ಶೀರ್ಷದ್ವಾರಾ ಪ್ರವಹನ್ತೀಂ ಯ ಇಹ ವಿಗ್ರಹೇ ಶಕ್ತಿಮ್ ।
ಅನುಸನ್ದಧಾತಿ ನಿತ್ಯಂ ಕೃತಿನಸ್ತಸ್ಯೇತರೈರಲಂ ಯೋಗೈಃ ॥ 4.8 ॥

ಸರ್ವೇಷು ವಿಶಸಿ ತುಲ್ಯಂ ನಿರ್ಗಚ್ಛಸಿ ತುಲ್ಯಮಮ್ಬ ಭುವನಾನಾಮ್ ।
ಜ್ಞಾತಾ ಚೇದಸಿ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನ ಜ್ಞಾತಾ ಚೇದ್ಭವಸ್ಯಹಂಕೃತ್ಯೈ ॥ 4.9 ॥

ಅವತರಣಂ ಧ್ಯಾತಂ ಚೇದ್ ಆರೋಹಣಮದ್ಭುತಂ ಭವೇಚ್ಛಕ್ತೇಃ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಶರೀರಂ ಭವತಿ ಮಹದ್ವೈದ್ಯುತಾಗ್ನಿಯನ್ತ್ರಮಿವ ॥ 4.10 ॥

ಆರೋಹಣಮಧ್ಯಾತೃಷು ಹೃದಯೇಽಹಂಕಾರಮಾತ್ರನಿಷ್ಪತ್ಯೈ ।
ತದನು ಶರೀರಮಿದಂ ಸ್ಯಾತ್ ಸುಖಾಯ ದುಃಖಾಯ ವಾ ಯಥಾಭೋಗಮ್ ॥ 4.11 ॥

ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತಾ ಜನಿಮತಾಮಹಂಕೃತಿಃ ಸಕಲಭೇದಧೀಭೂಮಿಃ ।
ಪೃಥಗಿವ ತವಾಮ್ಬಿಕೇ ಸಾ ಸತ್ತೈವೋಪಾಧಿಸಂಶ್ರಯಾದ್ ಭಾನ್ತೀ ॥ 4.12 ॥

ಏತಾಮಾಹುರವಿದ್ಯಾಂ ಬೀಜಂ ಸಂಸಾರವೃಕ್ಷರಾಜಸ್ಯ ।
ಸರ್ವರಸಫಲಯುತಸ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧಜಲೇನ ದೇವಿ ದೋಹದಿನಃ ॥ 4.13 ॥

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾರ್ಪಕದೇಹೇ ನಿಮ್ನೇ ಕುಲ್ಯೇವ ಜನಿಮತಾಂ ಮಾತಃ ।
ಪ್ರವಹತ್ಯನಾರತಂ ತೇ ಶಕ್ತಿಶ್ಚಿತ್ರಾಣಿ ದೇವಿ ತನ್ವಾನಾ ॥ 4.14 ॥

ಸಾರಮಪಾಮಣುಭೂತಂ ಹೃದಯಸ್ಥಂ ಸೂರಯೋ ವಿದುಶ್ಚಿತ್ತಮ್ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಪ್ರಾಣಂ ಕೇಚನ ಪಂಚಾನಿಲಮೂಲಭೂತಮಾಹುರಿಮಮ್ ॥ 4.15 ॥

ಮನ ಏವ ಚಿತ್ತಸಂಜ್ಞಂ ವ್ಯವಹರತಾಂ ವಿಭಜನಾನಭಿಜ್ಞಾನಾಮ್ ।
ಕವಿಲೋಕವ್ಯವಹಾರಸ್ತದಧೀನಸ್ತತ್ತ್ವಧೀರ್ಭವತ್ಯನ್ಯಾ ॥ 4.16 ॥

ತದನಾಹತಸ್ಯ ವಿಲಸದ್ ದಕ್ಷಿಣತೋ ದಹರನಾಮಕಗುಹಾಯಾಮ್ ।
ಚಿತ್ತಂ ಕುಲಕುಂಡಾತ್ತೇ ಕಾಽಪ್ಯನುಗೃಹ್ಣಾತಿ ದೇವಿ ರಶ್ಮಿಕಲಾ ॥ 4.17 ॥

ಚಿತ್ತಮಣು ಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ತೇ ಕಲಯಾಽಂಗುಷ್ಠಪ್ರಮಾಣಮಿವ ಭಾಸಾ ।
ದರ್ಪಣಮಮಲಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಾಕರ್ಷಕಂ ಶಿವೇ ಭವತಿ ॥ 4.18 ॥

ಅನ್ತರಮಾವರ್ತಾಭಂ ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಮಕಾಯಮೇತದೀಶಸ್ಯ ।
ಅಂಗುಷ್ಠಾಭಂ ಪ್ರಾಹುರ್ಮಾನೇನೋಪಾಧಿಚೈತ್ತಭಾಸಸ್ತೇ ॥ 4.19 ॥

ದಮ್ಪತ್ಯೋರ್ವಾಂ ರೂಪಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬೌ ಚಕ್ಷುಷೋಃ ಶಿವೇ ಭವತಃ ।
ಕುಲಕುಂಡೇ ಹೃದಯೇ ಚಾಪ್ಯರೂಪಯೋರೇವ ಕಶ್ಚಿದುಲ್ಲಾಸಃ ॥ 4.20 ॥

ಚಿತ್ತಮಣೀಯೋ ವಿತ್ತಂ ಯ ಇದಂ ಮೂಲ್ಯೇ ಪ್ರಪಂಚತೋಽಪ್ಯಧಿಕಮ್ ।
ಹೃದಯಗುಹಾಯಾಂ ನಿಹಿತಂ ಜಾನೀತೇ ಸ ವಿಜಹಾತಿ ಬಹಿರಾಶಾಃ ॥ 4.21 ॥

ಅಪ್ರಾಪ್ತಾ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಹೃದಯಾತ್ ಸಮ್ಪ್ರಸ್ಥಿತಾ ಧೃತಾ ನಾಡ್ಯಾ ।
ತ್ವದ್ರುಚಿರುಕ್ತಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ತ್ವಯಿ ನಿಷ್ಠಾ ಭವತಿ ದೇವಿ ತನ್ನಿಷ್ಠಾ ॥ 4.22 ॥

ಅನ್ನಮಯಾಣುಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಧೀಜ್ಯೋತಿಶ್ಚನ್ದ್ರಮಾರ್ಕಮಿವ ತೇಜಃ ।
ಪರಿಭಾಷ್ಯತೇ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮನ ಇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಸಮ್ಭವಸ್ಥಾನಮ್ ॥ 4.23 ॥

ಸಂಕಲ್ಪೇ ಸಂಕಲ್ಪೇ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಂ ಮನಸಿ ವಿಸ್ಫುರನ್ತೀಂ ತ್ವಾಮ್ ।
ಯ ಉಪಾಸ್ತೇ ಸ ಜನಸ್ತೇ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಮಹೇಶವಲ್ಲಭೇ ಚರಣಮ್ ॥ 4.24 ॥

ಆಧಾರಚಕ್ರಶಯನೇ ಮಮೇಹ ನಿದ್ರಾಂ ವಿಹಾಯ ವಿಚಲನ್ತೀಮ್ ।
ಗೀತಯ ಏತಾಃ ಪರಮಾಮುಪತಿಷ್ಠನ್ತಾಂ ಜಗದ್ವಿಭೋಃ ಕಾನ್ತಾಮ್ ॥ 4.25 ॥ 100

॥ ಸಮಾಪ್ತಂ ಚ ಪ್ರಥಮಂ ಶತಕಮ್ ॥

%c02-q1/Ravi.Shamavedam/uma-c02-q1।txt medskip

ದ್ವಿತೀಯಂ ಶತಕಮ್
ಪಂಚಮಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಪರಿಣಯಃ (ಉಪಜಾತಿವೃತ್ತಮ್)

ಶ್ರೀಖಂಡಚರ್ಚಾಮಿವ ಕಲ್ಪಯನ್ತ್ಯೋ
ಮುಹುಃ ಕಪೋಲೇಷು ಸಖೀಜನಸ್ಯ ।
ಶ್ರೀಕಂಠಕಾನ್ತಾಹಸಿತಾಂಕುರಾಣಾಂ
ಶ್ರೀಮನ್ತಿ ಕುರ್ವನ್ತು ಜಗನ್ತಿ ಭಾಸಃ ॥ 5.1 ॥

ಕೀರ್ತಿರ್ವಲಕ್ಷಾ ಕುಸುಮಾಯುಧಸ್ಯ
ಸ್ವರ್ಣಾದ್ರಿಕೋದಂಡಜಯೋನ್ನತಸ್ಯ ।
ದರಸ್ಮಿತಶ್ರೀರ್ದ್ವಿರದಾಸ್ಯಮಾತುರ್-
ದ್ರಾಘೀಯಸೀಂ ವೋ ವಿತನೋತು ಭೂತಿಮ್ ॥ 5.2 ॥

ಪ್ರಮಥ್ಯಮಾನಾಮೃತರಾಶಿವೀಚಿ-
ಪ್ರೋದ್ಗಚ್ಛದಚ್ಛಾಚ್ಛತುಷಾರಕಲ್ಪಾಃ ।
ಯುಷ್ಮಾಕಮಿಚ್ಛಾಂ ವಿದಧತ್ವಮೋಘಾಂ
ವಿಘ್ನೇಶಮಾತುರ್ದರಹಾಸಲೇಶಾಃ ॥ 5.3 ॥

ಚನ್ದ್ರಾತಪಃ ಕಶ್ಚನ ಸಮ್ಪ್ರಸನ್ನೋ
ಮಹೇಶನೇತ್ರಾತಿಥಿತರ್ಪಣೋ ನಃ ।
ಮನೋಭಿಲಾಷಂ ಸಫಲೀಕರೋತು
ಮಹೇಶ್ವರೀಹಾಸಲವಪ್ರಕಾಶಃ ॥ 5.4 ॥

ವಲಕ್ಷವಕ್ಷೋಜಪಟಾಂಚಲೇನ
ಚಲೇನ ಸಾರ್ಧಂ ಕೃತಕೇಲಯೋ ನಃ ।
ಪುರತ್ರಯಾರಾತಿಕಲತ್ರಹಾಸ-
ಭಾಸೋ ನಿರಾಸಂ ವಿಪದಾಂ ಕ್ರಿಯಾಸುಃ ॥ 5.5 ॥

ಭೂಯಾಸುರಾಯಾಸಹರಾಣಿ ತಾನಿ
ಸ್ಮಿತಾನಿ ಭೂತೇಶಮೃಗೀದೃಶೋ ನಃ ।
ಯೇಷಾಂ ತ್ವಿಷೋ ಬಿಭ್ರತಿ ದಿಗ್ವಧೂಟೀ-
ಗಂಡೇಷು ಕರ್ಪೂರಪರಾಗಲೀಲಾಮ್ ॥ 5.6 ॥

ಕುರ್ವನ್ತು ಕಾಮಂ ಸಫಲಂ (ತ್ವ) ಮದೀಯಂ
ಕುಲಾದ್ರಿಕನ್ಯಾಹಸಿತಾನಿ ತಾನಿ ।
ಯೇಷಾಂ ಮಯೂಖೈಃ ಕ್ರಿಯತೇ ಸಿತಾದ್ರೇರ್-
ಉದ್ಯಾನವಾಟೀಷು ನವೋ ವಸನ್ತಃ ॥ 5.7 ॥

ಆಮ್ರೇಡಿತಂ ಭೂಷಣಚನ್ದ್ರಭಾಸಾಂ
ನಾಸಾವಿಭೂಷಾಮಹಸಾಂ ದ್ವಿರುಕ್ತಿಃ ।
ಪುರಾರಿನಾರೀಸ್ಮಿತಕಾನ್ತಯೋ ಮೇ
ಪೂರ್ಣಾನಿ ಕುರ್ವನ್ತು ಸಮೀಹಿತಾನಿ ॥ 5.8 ॥

ನಿರ್ಮಾಯ ವಿಶ್ವಾಲಯಮಮ್ಬ ಶರ್ವ-
ಸ್ತ್ವಯಾ ಸಮಂ ಶಿಲ್ಪವಿದಾ ಸ ಶಿಲ್ಪೀ ।
ವಿಹರ್ತುಮಿಚ್ಛನ್ನಯಿ ವೋಢುಮೈಚ್ಛ-
ನ್ನಾರೀಂ ಭವನ್ತೀಂ ಪುರುಷೋ ಭವಂಸ್ತ್ವಾಮ್ ॥ 5.9 ॥

ದಿವ್ಯಂ ದುಕೂಲಂ ಧವಲಂ ದಧಾನಾ
ವೇಣ್ಯಾ ಫಣೀನ್ದ್ರೋಪಮಯಾ ಲಸನ್ತೀ ।
ಪ್ರಫುಲ್ಲರಾಜೀವವಿಲೋಚನಾ ತ್ವಂ
ಪ್ರಪಂಚಭರ್ತುರ್ನಯನಾನ್ಯಹಾರ್ಷೀಃ ॥ 5.10 ॥

ಪ್ರತ್ಯಂಗಬನ್ಧಂ ಜ್ವಲದುತ್ತಮಂ ತೇ
ಭುಜಂಗರಾಜೋಪಮವೇಣಿರೂಪಮ್ ।
ಆತ್ಮೈಕನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಚ ವಿಶ್ವಭರ್ತುರ್-
ಆರಾಧಯಾಮಾಸ ವಿಲೋಚನಾನಿ ॥ 5.11 ॥

ಅಭೂಸ್ತ್ವಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಮನೋಮದಾಯ
ಸ ಚಾಪಿ ತೇ ಪ್ರೀತಿಪದಂ ಬಭೂವ ।
ನ ಕೇವಲಂ ವಾಂ ಸಕಲಸ್ಯ ಚಾಸೀ-
ದ್ದಾಮ್ಪತ್ಯಬನ್ಧಸ್ಯ ತದಮ್ಬ ಬೀಜಮ್ ॥ 5.12 ॥

ತವಾತಿಕಾನ್ತಾ ನಯಾನಾನ್ತವೃತ್ತಿ-
ರ್ಹಾಸಃ ಪುರಾರೇಶ್ಚ ನವೇನ್ದುಹಾರೀ ।
ಉಭೌ ವಿವಾಹೋತ್ಸವಪೂರ್ವರಂಗಂ
ನಿರ್ವರ್ತಯಾಮಾಸತುರಾದಿರಾಮೇ ॥ 5.13 ॥

ದಾತುಂ ಪ್ರಭುಃ ಸಾನ್ತ್ವಯಿತುಂ ಸಮರ್ಥಃ
ಕರ್ತುಂ ಕ್ಷಮಸ್ತರ್ಜಯಿತುಂ ಚ ಶಕ್ತಃ ।
ಸಂರಕ್ಷತಾನ್ಮಾಂ ತವ ಸರ್ವವನ್ದ್ಯೇ
ಕರಸ್ತುಷಾರಾಂಶುಭೃತಾ ಗೃಹೀತಃ ॥ 5.14 ॥

ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ಯಾ ಪರಮೇ ಪರೈಸ್ತ್ವಂ
ಸ ಚಾನ್ಯಯಾ ಚಿನ್ತಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯಃ ।
ತ್ವಮೇವ ಶರ್ವಸ್ಯ ಸ ಏವ ತೇಽಮ್ಬ
ದಾಮ್ಪತ್ಯಮೇವಂ ಯುವಯೋಸ್ತು ಸತ್ಯಮ್ ॥ 5.15 ॥

ನಿಜಾದ್ವತಂಸೇನ್ದುತ ಇನ್ದುಮನ್ಯ-
ಮುತ್ಪಾದ್ಯ ತೇ ಶಮ್ಭುರದಾದ್ವತಂಸಮ್ ।
ಮೂರ್ತಾಮಿವಾಸೌ ಶುಭಗಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿಂ
ಪ್ರಾಪ್ಯ ತ್ವದೀಯಾಂ ಕಬರೀಂ ಚಕಾಸೇ ॥ 5.16 ॥

ಬಭೂವಿಥಾಗೇನ್ದ್ರಗೃಹೇ ಯದಾ ತ್ವಂ
ಸ ಚೇಶ್ವರಸ್ತತ್ರ ಚಕಾರ ವಾಸಮ್ ।
ವಿಲೋಕಮಾನಸ್ತವ ದೇವಿ ವಿದ್ಯುತ್
ಪಾಂಚಾಲಿಕಾಯಾಃ ಕಮನೀಯಭಾವಮ್ ॥ 5.17 ॥

ಸಿದ್ಧಂ ಸ ವಾಂ ಸಾಧಯಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತೋ
ಯೋಗಂ ಪ್ರದಗ್ಧೋ ಮದನಶ್ಚ ಕಲ್ಪೇ ।
ವಶೀತಿ ಕೀರ್ತಿಂ ಗಿರಿಶಸ್ಯ ಭರ್ತುಂ
ತುಭ್ಯಂ ತ್ವಪರ್ಣೇತಿ ಯಶಶ್ಚ ಕರ್ತುಮ್ ॥ 5.18 ॥

ಘೋರಂ ತಪಶ್ಚೇದ್ರಚಿತಂ ತ್ವಯಾಽಪಿ
ಪ್ರಾಗ್ರೂಪಭರ್ತುಃ ಸಮನುಗ್ರಹಾಯ ।
ವಿಹಾಯ ಯತ್ನಂ ಕ ಇಹಾಖಿಲಾಽಮ್ಬ
ಸಮ್ಬದ್ಧಮಪ್ಯರ್ಥಮುಪೈತು ಜನ್ತುಃ ॥ 5.19 ॥

ಜ್ವಲತ್ಕಪರ್ದೋ ದಹನಾಂಕಭಾಲಃ
ಕಪಾಲಮಾಲೀ ಕರಿಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ।
ಭುಜಂಗಭೂಷೋ ಭಸಿತಾಂಗರಾಗಃ
ಪುಷ್ಪೇಷು ವೈರೀ ಪರುಷಾಟ್ಟಹಾಸಃ ॥ 5.20 ॥

ಶ್ಮಶಾನವಾಸೀ ಪುರುಷಸ್ತ್ರಿಶೂಲೀ
ಜಹಾರ ತೇ ಚೇದನಘಾಂಗಿ ಚೇತಃ ।
ದೃಷ್ಟಾನ್ತಮರ್ಥೋಽಯಮವಾಪ ನೈವ
ಪ್ರೀತಿರ್ಬಹಿಃಕಾರಣಮಾಶ್ರಿತೇತಿ ॥ 5.21 ॥

ರೂಪಂ ಪುರಾರೇರಥವಾ ತದೇತತ್
ಸೇಯಂ ಚ ಚೇಷ್ಟಾ ಸಮಯಾನ್ತರೇಷು ।
ಕಾನ್ತಂ ವಪುಃ ಕಾನ್ತತರಾಶ್ಚ ಲೀಲಾ-
ಸ್ತ್ವಯಾ ಸಮಂ ಖೇಲಿತುಮೇಷ ಧತ್ತೇ ॥ 5.22 ॥

ಪ್ರಹೃಷ್ಟಯಕ್ಷಃ ಸಮವೇತಸಿದ್ಧೋ
ನೃತ್ಯದ್ಗಣೇನ್ದ್ರೋ ವಿಕಸನ್ಮುನೀನ್ದ್ರಃ ।
ಭೂಯೋಽಪಿ ಯೋಗೋ ಯುವಯೋರ್ಹಿಮಾದ್ರೌ
ಬಭಾರ ಮಾತರ್ಮಹಮದ್ವಿತೀಯಮ್ ॥ 5.23 ॥

ಮಹೇಶ್ವರಸ್ತ್ವಾಂ ಪರಿಣೀಯ ಲೇಭೇ
ಯಾವಾತ್ಮಜೌ ದ್ವಾವನಘಾಂಗಿ ಮುಖ್ಯೌ ।
ಏಕಸ್ತಯೋರ್ಭ್ರಾಮ್ಯತಿ ವಿಶ್ವಮತ್ತುಂ
ಭೂಭೃತ್ತಟೀರಾಶ್ರಯತೇ ಬತಾನ್ಯಃ ॥ 5.24 ॥

ಸಂಕೀರ್ತಯನ್ತ್ಯೋ ಜಗತಾಂ ಜನನ್ಯಾಃ
ಕಲ್ಯಾಣವಾರ್ತಾಃ ಕಮನೀಯಕೀರ್ತೇಃ ।
ಇಮಾಃ ಪ್ರಮೋದಾಯ ಸತಾಂ ಭವನ್ತು
ಸನ್ದರ್ಭಶುದ್ಧಾ ಉಪಜಾತಯೋ ನಃ ॥ 5.25 ॥ 125

%c02-q2/Bhoga.Pappu/uma-02-q2-itrans.txt medskip

ಷಷ್ಠಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಮಾಹಾಭಾಗ್ಯಮ್ (ಮದಲೇಖಾವೃತ್ತಮ್)

ಹರ್ತಾರಃ ಶಶಿಕೀರ್ತೇಃ ಕರ್ತಾರೋ ನವಭಾಸಾಮ್ ।
ಭರ್ತಾರೋ ಮಮ ಸನ್ತು ಸ್ಕನ್ದಾಮ್ಬಾದರಹಾಸಾಃ ॥ 6.1 ॥

ದಿಗ್ವಲ್ಲೀಷ್ವತಿಶುಭ್ರಾಂ ಕುರ್ವನ್ತಃ ಕುಸುಮರ್ದ್ಧಿಮ್ ।
ಭೂಯಾಸುಸ್ತವ ಭೂತ್ಯೈ ಮನ್ಮಾತುಃ ಸ್ಮಿತಲೇಶಾಃ ॥ 6.2 ॥

ಏಕಶ್ಚೇತ್ತವ ಶಕ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸ್ಯ ಭವಾಯ ।
ಭರ್ಗಪ್ರೇಯಸಿ ಹಾಸಃ ಕಿಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತವ ಭೂಯಃ ॥ 6.3 ॥

ಉದ್ಯಾನೇ ವಿಯದಾಖ್ಯೇ ಕಾಲಿ ತ್ವಾಂ ವಿಹರನ್ತೀಮ್ ।
ಗೋಲೈಃ ಕನ್ದುಕಕಲ್ಪೈರಲ್ಪಾ ವಾಕ್ಕಿಮು ಮಾತಿ ॥ 6.4 ॥

ಖಂ ಕ್ರೀಡಾಭವನಂ ತೇ ಕಃ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಏಷಃ ।
ಪೃಥ್ವೀಯಂ ಬಹುಲಾನ್ನಾ ಮಾತರ್ಭೋಜನಶಾಲಾ ॥ 6.5 ॥

ಬುದ್ಧೀನಾಮಸಿ ದಾತ್ರೀ ಸಿದ್ಧೀನಾಮಸಿ ನೇತ್ರೀ ।
ವೀರ್ಯಾಣಾಮಸಿ ಪೇಟೀ ಕಾರ್ಯಾಣಾಮಸಿ ಧಾಟೀ ॥ 6.6 ॥

ವಿದ್ಯಾನಾಮಸಿ ಭಾವೋ ಹೃದ್ಯಾನಾಮಸಿ ಹಾವಃ ।
ದೇವಾನಾಮಸಿ ಲೀಲಾ ದೈತ್ಯಾನಾಮಸಿ ಹೇಲಾ ॥ 6.7 ॥

ಗನ್ತೄಣಾಮಸಿ ಚೇಷ್ಟಾ ಸ್ಥಾಣೂನಾಮಸಿ ನಿಷ್ಠಾ ।
ಲೋಕಾನಾಮಸಿ ಮೂಲಂ ಲೋಕಾದೇರಸಿ ಜಾಲಮ್ ॥ 6.8 ॥

ದೇವೀ ವ್ಯಾಪಕತೇಜಃ ಶಕ್ತಿಸ್ತತ್ತ್ವವಿಚಾರೇ ।
ಅತ್ಯನ್ತಂ ಸುಕುಮಾರೀ ನಾರೀ ಮೂರ್ತಿವಿಚಾರೇ ॥ 6.9 ॥

ಕ್ವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಹತೋಽಸ್ಮಾದಾಕಾಶಾದಪಿ ಭೂಯಃ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ವಿನಯನ್ತೀ ತನ್ವಂಗೀ ಕ್ವ ನು ನಾರೀ ॥ 6.10 ॥

ದೇವೇನ್ದ್ರಾಯ ವಿಭುತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಾಯೋಸ್ರಸಹಸ್ರಮ್ ।
ಊಷ್ಮಾಣಂ ದಹನಾಯ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮೋಷಧಿರಾಜೇ ॥ 6.11 ॥

ವಾತಾಯಾಮಿತವೀರ್ಯಂ ವಿಸ್ತಾರಂ ಗಗನಾಯ ।
ಸಾನ್ದ್ರತ್ವಂ ವಸುಧಾಯೈ ತೋಯಾಯ ದ್ರವಭಾವಮ್ ॥ 6.12 ॥

ಮಾಹಾಭಾಗ್ಯಮಪಾರಂ ಕೋಟಿಭ್ಯೋ ವಿಬುಧಾನಾಮ್ ।
ಚಿತ್ರಾಃ ಕಾಶ್ಚನ ಸಿದ್ಧೀರ್ಲಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಮನುಜಾನಾಮ್ ॥ 6.13 ॥

ಸ್ಥಾಣುಭ್ಯೋ ಧೃತಿಶಕ್ತಿಂ ಗನ್ತೃಭ್ಯೋ ಗತಿಶಕ್ತಿಮ್ ।
ಕಸ್ಮಾಚ್ಚಿನ್ನಿಜಕೋಶಾದೇಕಾ ದೇವಿ ದದಾನಾ ॥ 6.14 ॥

ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ವಿದಧಾನಾ ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ದಧಾನಾ ।
ಹನ್ತ ತ್ವಂ ಮಮ ಮಾತಃ ಕಾಚಿತ್ಕೋಮಲಗಾತ್ರೀ ॥ 6.15 ॥

ಶ್ರೋಣೀಭಾರನತಾಯಾಂ ಕಸ್ಯಾಂಚಿತ್ತನುಗಾತ್ರ್ಯಾಮ್ ।
ಈದೃಕ್ಷಾ ಯದಿ ಶಕ್ತಿಃ ಕಾವೇತೋ ನನು ಮಾಯಾ ॥ 6.16 ॥

ರೂಪಂ ತೇ ತನುಗಾತ್ರಂ ವಾಣೀ ತೇ ಮೃದುನಾದಾ ।
ಚಾಪಂ ತೇ ಮಧುರೇಕ್ಷುಃ ಪಾಣಿಸ್ತೇ ಸುಕುಮಾರಃ ॥ 6.17 ॥

ಲೋಲೇ ಲೋಚನಯುಗ್ಮೇ ಭೀರುತ್ವಂ ಪ್ರಕಟಂ ತೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ತ್ವದಧೀನಂ ಶ್ರದ್ಧತ್ತಾಮಿಹ ಕೋ ವಾ ॥ 6.18 ॥

ಭ್ರೂಭಂಗಂ ಕುರುಷೇ ಚೇನ್ಮುಗ್ಧೇ ಗೌರಿ ಮುಖಾಬ್ಜೇ ।
ಭೂತಾನ್ಯಪ್ಯಯಿ ಬಿಭ್ಯತ್ಯೇಜೇರನ್ನಪಿ ತಾರಾಃ ॥ 6.19 ॥

ಶುದ್ಧಾನ್ತೇಶ್ವರಿ ಶಮ್ಭೋರಿಚ್ಛಾ ಚೇತ್ತವ ಕಾಽಪಿ ।
ಘೋರೋಽಗ್ನಿಸ್ತೃಣಗರ್ಭಾದ್ಘೋರಾಗ್ನೇರಪಿ ಶೈತ್ಯಮ್ ॥ 6.20 ॥

ದ್ರಷ್ಟುಂ ವಿಶ್ವಮಪಾರಂ ಭಾರಸ್ತೇ ದಯಿತಸ್ಯ ।
ಕರ್ತುಂ ಕಾರ್ಯಮಶೇಷಂ ಶ್ರೀಮಾತಸ್ತವ ಭಾರಃ ॥ 6.21 ॥

ಸಾಕ್ಷೀ ಕೇವಲಮೀಶಃ ಕರ್ತುಂ ಭರ್ತುಮುತಾಹೋ ।
ಹರ್ತುಂ ವಾಽಖಿಲಮಮ್ಬ ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧೃತದೀಕ್ಷಾ ॥ 6.22 ॥

ಕಾರಂಕಾರಮುಮೇ ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನಿ ನಿಹಂಸಿ ।
ತನ್ಮನ್ಯೇ ಸುರಮಾನ್ಯೇ ಬಾಲೈವಾಽಮ್ಬ ಸದಾ ತ್ವಮ್ ॥ 6.23 ॥

ಲೀಲೋಜ್ಜೀವಿತಕಾಮೇ ರಾಮೇ ಶಂಕರಸಕ್ತೇ ।
ತ್ವತ್ಪಾದಾರ್ಚನಸಕ್ತಂ ಭಕ್ತಂ ಮಾಂ ಕುರು ಶಕ್ತಮ್ ॥ 6.24 ॥

ಏತಾಃ ಪಾವನಗನ್ಧಾಃ ಸರ್ವೇಶಪ್ರಮದೇ ತೇ ।
ಹೈರಮ್ಬ್ಯೋ ಮದಲೇಖಾಃ ಸನ್ತೋಷಾಯ ಭವನ್ತು ॥ 6.25 ॥ 150

%c02-q3/Amrutha.Kuppa/c02-q3-b.txt medskip

ಸಪ್ತಮಃ ಸ್ತಬಕಃ
ವ್ಯೋಮಶರೀರಾ, ಮಾತೃಕಾದಿವಿಭೂತಯಶ್ಚ (ವಸನ್ತತಿಲಕಾವೃತ್ತಮ್)

ವಾಣೀಸರೋರುಹದೃಶೋ ಹಯರಾಜಹಂಸೋ
ವಕ್ತ್ರಾರವಿನ್ದನಿಲಯಾದ್ಬಹಿರಾಗತಾಯಾಃ ।
ಆಲಾಪಕಾಲದರಹಾಸ ಇಹ ಸ್ಥಿತಾನಾಂ
ಕ್ಷೇಮಂ ಕರೋತು ಸುತರಾಂ ಹರಸುನ್ದರೀಯಃ ॥ 7.1 ॥

ನಾದೋಽಸಿ ವಾಗಸಿ ವಿಭಾಽಸಿ ಚಿದಸ್ಯಖಂಡಾ
ಖಂಡೀಭವನ್ತ್ಯಪಿ ಚಿದಸ್ಯಖಿಲೇನ್ದ್ರಕಾನ್ತೇ ।
ತತ್ತಾದೃಶೀಂ ನಿಖಿಲಶಕ್ತಿಸಮಷ್ಟಿಮೀಶೇ
ತ್ವಾಮನ್ತರಿಕ್ಷಪರಿಕೢಪ್ತತನುಂ ನಮಾಮಿ ॥ 7.2 ॥

ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಭವಾಸ್ತ್ರಿಷು ವಿಷ್ಟಪೇಷು
ಯಾಃ ಶಕ್ತಯಃ ಪ್ರವಿಲಸನ್ತಿ ಪರಃಸಹಸ್ರಾಃ ।
ತಾಸಾಂ ಸಮಷ್ಟಿರತಿಚಿತ್ರನಿಧಾನದೃಷ್ಟಿಃ
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಕೃದ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತ್ವಮ್ ॥ 7.3 ॥

ಜಾನೇ ನ ಯತ್ತವ ಜಗಜ್ಜನಯಿತ್ರಿ ರೂಪಂ
ಸಂಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಕಿಮಪಿ ತನ್ಮನಸೋ ಬಲೇನ ।
ಸಂಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ವಪುಷಃ ಶ್ರಿತಶೋಕಹನ್ತ್ರಿ
ವಿನ್ಯಸ್ಯತೇ ತವ ವಚೋತಿಗಧಾಮ ನಾಮ ॥ 7.4 ॥

ಕಾಮಂ ವದನ್ತು ವನಿತಾಮಿತಿಹಾಸದಕ್ಷಾ-
ಸ್ತ್ವಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಜನಯಿತ್ರಿ ಸದೇಹಬನ್ಧಾಮ್ ।
ಸತ್ಯಂ ಚ ತದ್ಭವತು ಸಾ ತವ ಕಾಽಪಿ ಲೀಲಾ
ದಿವ್ಯಂ ರಜಸ್ತು ತವ ವಾಸ್ತವಿಕಂ ಶರೀರಮ್ ॥ 7.5 ॥

ಭೂಜನ್ಮಪಾಂಸುಭಿರಗರ್ಹಿತಶುದ್ಧರೂಪಾ
ಯಾ ಕಾಽಪಿ ಪಾಂಸುಪಟಲೀ ವಿಪುಲೇಽನ್ತರಿಕ್ಷೇ ।
ಸಾ ತೇ ತನುಃ ಸುಮಹತೀ ವರದೇ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾ
ತಾಮೇವ ದೇವಸರಣಿಂ ಕಥಯನ್ತಿ ಧೀರಾಃ ॥ 7.6 ॥

ಯಾ ದೇವಿ ದೇವಸರಣಿರ್ಭವಮಗ್ನದುರ್ಗಾ
ವೈರೋಚನೀತಿ ಕಥಿತಾ ತಪಸಾ ಜ್ವಲನ್ತೀ ।
ರಾಜೀವಬನ್ಧುಮಹಸಾ ವಿಹಿತಾಂಗರಾಗಾ
ಸಾ ತೇ ತನುರ್ಭವತಿ ಸರ್ವಸುಪರ್ವವರ್ಣ್ಯೇ ॥ 7.7 ॥

ಪ್ರಾಣಾಸ್ತವಾತ್ರ ಹೃದಯಂ ಚ ವಿರಾಜತೇಽತ್ರ
ನೇತ್ರಾಣಿ ಚಾತ್ರ ಶತಶಃ ಶ್ರವಣಾನಿ ಚಾತ್ರ ।
ಘ್ರಾಣಾನಿ ಚಾತ್ರ ರಸನಾನಿ ತಥಾ ತ್ವಚಶ್ಚ
ವಾಚೋಽತ್ರ ದೇವಿ ಚರಣಾನಿ ಚ ಪಾಣಯೋಽತ್ರ ॥ 7.8 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಪಶ್ಯಸಿ ಶೃಣೋಷಿ ಚ ಸರ್ವತೋಽಮ್ಬ
ಸರ್ವತ್ರ ಖಾದಸಿ ವಿಜಿಘ್ರಸಿ ಸರ್ವತೋಽಪಿ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಚ ಸ್ಪೃಶಸಿ ಮಾತರಭಿನ್ನಕಾಲೇ
ಕಃ ಶಕ್ನುಯಾನ್ನಿಗದಿತುಂ ತವ ದೇವಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ ॥ 7.9 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ನನ್ದಸಿ ವಿಮುಂಚಸಿ ಸರ್ವತೋಽಮ್ಬ
ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಸರಸಿ ಗರ್ಜಸಿ ಸರ್ವತೋಽಪಿ ।
ಸರ್ವತ್ರದೇವಿ ಕುರುಷೇ ತವ ಕರ್ಮಜಾಲ-
ವೈಚಿತ್ರ್ಯಮೀಶ್ವರಿ ನಿರೂಪಯಿತುಂ ಕ್ಷಮಃ ಕಃ ॥ 7.10 ॥

ವಿಶ್ವಾಮ್ಬಿಕೇ ತ್ವಯಿ ರುಚಾಂ ಪತಯಃ ಕಿಯನ್ತೋ
ನಾನಾವಿಧಾಬ್ಧಿಕಲಿತಾ ಕ್ಷಿತಯಃ ಕಿಯತ್ಯಃ ।
ಬಿಮ್ಬಾನಿ ಶೀತಮಹಸಾಂ ಲಸತಾಂ ಕಿಯನ್ತಿ
ನೈತಚ್ಚ ವೇದ ಯದಿ ಕೋ ವಿಬುಧೋ ಬಹುಜ್ಞಃ ॥ 7.11 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತಶಬ್ದಕಲಯಾಽಖಿಲಮನ್ತರಿಕ್ಷಂ
ತ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ದೇವಿ ಸಕಲಾಗಮಸಮ್ಪ್ರಗೀತೇ ।
ನಾದೋಽಸ್ಯುಪಾಧಿವಶತೋಽಥ ವಚಾಂಸಿ ಚಾಸಿ
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ವದನ್ತಿ ಕವಯೋಽಮುಕವೈಭವಾಂ ತ್ವಾಮ್ ॥ 7.12 ॥

ನಾನಾವಿಧೈರ್ಭುವನಜಾಲಸವಿತ್ರಿ ರೂಪೈರ್-
ವ್ಯಾಪ್ತೈಕನಿಷ್ಕಲಗಭೀರಮಹಸ್ತರಂಗೈಃ ।
ವ್ಯಕ್ತಂ ವಿಚಿತ್ರಯಸಿ ಸರ್ವಮಖರ್ವಶಕ್ತೇ
ಸಾ ವೈಷ್ಣವೀ ತವ ಕಲಾ ಕಥಿತಾ ಮುನೀನ್ದ್ರೈಃ ॥ 7.13 ॥

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಮಮ್ಬ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯೇ ದಧಾಸಿ
ಯೇನ ಪ್ರಭಿನ್ನ ಇವ ಬದ್ಧ ಇವಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ।
ಸೇಯಂ ಕಲಾ ಭುವನನಾಟಕಸೂತ್ರಭರ್ತ್ರಿ
ಮಾಹೇಶ್ವರೀತಿ ಕಥಿತಾ ತವ ಚಿದ್ವಿಭೂತಿಃ ॥ 7.14 ॥

ಆಹಾರಶುದ್ಧಿವಶತಃ ಪರಿಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವೇ
ನಿತ್ಯಸ್ಥಿರಸ್ಮೃತಿಧರೇ ವಿಕಸತ್ಸರೋಜೇ ।
ಪ್ರಾದುರ್ಭವಸ್ಯಮಲತತ್ತ್ವವಿಭಾಸಿಕಾ ಯಾ
ಸಾ ತ್ವಂ ಸ್ಮೃತಾ ಗುರುಗುಹಸ್ಯ ಸವಿತ್ರಿ ಶಕ್ತಿಃ ॥ 7.15 ॥

ಹವ್ಯಂ ಯಯಾ ದಿವಿಷದೋ ಮಧುರಂ ಲಭನ್ತೇ
ಕವ್ಯಂ ಯಯಾ ರುಚಿಕರಂ ಪಿತರೋ ಭಜನ್ತೇ ।
ಅಶ್ನಾತಿ ಚಾನ್ನಮಖಿಲೋಽಪಿ ಜನೋ ಯಯೈವ
ಸಾ ತೇ ವರಾಹವದನೇತಿ ಕಲಾಽಮ್ಬ ಗೀತಾ ॥ 7.16 ॥

ದುಷ್ಟಾನ್ನಿಹಂಸಿ ಜಗತಾಮವನಾಯ ಸಾಕ್ಷಾ-
ದನ್ಯೈಶ್ಚ ಘಾತಯಸಿ ತಪ್ತಬಲೈರ್ಮಹದ್ಭಿಃ ।
ದಮ್ಭೋಲಿಚೇಷ್ಟಿತಪರೀಕ್ಷ್ಯಬಲಾ ಬಲಾರೇಃ
ಶಕ್ತಿರ್ನ್ಯಗಾದಿ ತವ ದೇವಿ ವಿಭೂತಿರೇಷಾ ॥ 7.17 ॥

ಸಂಕಲ್ಪರಕ್ತಕಣಪಾನವಿವೃದ್ಧಶಕ್ತ್ಯಾ
ಜಾಗ್ರತ್ಸಮಾಧಿಕಲಯೇಶ್ವರಿ ತೇ ವಿಭೂತ್ಯಾ ।
ಮೂಲಾಗ್ನಿಚಂಡಶಶಿಮುಂಡತನುತ್ರಭೇತ್ರ್ಯಾ
ಚಾಮುಂಡಯಾ ತನುಷು ದೇವಿ ನ ಕಿಂ ಕೃತಂ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 7.18 ॥

ತ್ವಂ ಲೋಕರಾಜ್ಞಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಮೂಲಮಾಯಾ
ಶಕ್ರೇ ಸಮಸ್ತಸುರಭರ್ತರಿ ಜಾಲಮಾಯಾ ।
ಛಾಯೇಶ್ವರಾನ್ತರಪುಮಾತ್ಮನಿ ಯೋಗಮಾಯಾ
ಸಂಸಾರಸಕ್ತಹೃದಯೇಷ್ವಸಿ ಪಾಶಮಾಯಾ ॥ 7.19 ॥

ತ್ವಂ ಭೂತಭರ್ತರಿ ಭವಸ್ಯನುಭೂತಿನಿದ್ರಾ
ಸೋಮಸ್ಯಪಾತರಿ ಬಿಡೌಜಸಿ ಮೋದನಿದ್ರಾ ।
ಸಪ್ತಾಶ್ವಬಿಮ್ಬಪುರುಷಾತ್ಮನಿ ಯೋಗನಿದ್ರಾ
ಸಂಸಾರಮಗ್ನಹೃದಯೇಷ್ವಸಿ ಮೋಹನಿದ್ರಾ ॥ 7.20 ॥

ವಿಷ್ಣುಶ್ಚಕಾರ ಮಧುಕೈಟಭನಾಶನಂ ಯನ್-
ಮುಕ್ತಃ ಸಹಸ್ರದಲಸಮ್ಭವಸಂಸ್ತುತಾ ಸಾ ।
ಕಾಲೀ ಘನಾಂಜನನಿಭಪ್ರಭದೇಹಶಾಲಿ-
ನ್ಯುಗ್ರಾ ತವಾಮ್ಬ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕೋಽಪಿ ಭಾಗಃ ॥ 7.21 ॥

ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾಮಯಮಧೃಷ್ಯತಮಂ ದ್ವಿಷದ್ಭಿ-
ಶ್ಚಂಡಪ್ರಚಂಡಮಖಿಲಕ್ಷಯಕಾರ್ಯಶಕ್ತಮ್ ।
ಯತ್ತೇ ಸವಿತ್ರಿ ಮಹಿಷಸ್ಯ ವಧೇ ಸ್ವರೂಪಂ
ತಚ್ಚಿನ್ತನಾದಿಹ ನರಸ್ಯ ನ ಪಾಪಭೀತಿಃ ॥ 7.22 ॥

ಶುಮ್ಭಂ ನಿಶುಮ್ಭಮಪಿ ಯಾ ಜಗದೇಕವೀರೌ
ಶೂಲಾಗ್ರಶಾನ್ತಮಹಸೌ ಮಹತೀ ಚಕಾರ ।
ಸಾ ಕೌಶಿಕೀ ಭವತಿ ಕಾಶಯಶಾಃ ಕೃಶೋದ-
ರ್ಯಾತ್ಮಾಂಗಜಾ ತವ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಶ್ಚಿದಂಶಃ ॥ 7.23 ॥

ಮಾಯೇ ಶಿವೇ ಶ್ರಿತವಿಪದ್ವಿನಿಹನ್ತ್ರಿ ಮಾತಃ
ಪಶ್ಯ ಪ್ರಸಾದಭರಶೀತಲಯಾ ದೃಶಾ ಮಾಮ್ ।
ಏಷೋಽಹಮಾತ್ಮಜಕಲತ್ರಸುಹೃತ್ಸಮೇತೋ
ದೇವಿ ತ್ವದೀಯಚರಣಂ ಶರಣಂ ಗತೋಽಸ್ಮಿ ॥ 7.24 ॥

ಧಿನ್ವನ್ತು ಕೋಮಲಪದಾಃ ಶಿವವಲ್ಲಭಾಯಾ-
ಶ್ಚೇತೋ ವಸನ್ತತಿಲಕಾಃ ಕವಿಕುಂಜರಸ್ಯ ।
ಆನನ್ದಯನ್ತು ಚ ಪದಾಶ್ರಿತಸಾಧುಸಂಘಂ
ಕಷ್ಟಂ ವಿಧೂಯ ಸಕಲಂ ಚ ವಿಧಾಯ ಚೇಷ್ಟಮ್ ॥ 7.25 ॥ 175

%c02-q4/Shailaja.Dhulipala/umasahasram\_ashtamasthabakam.txt medskip

ಅಷ್ಟಮಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಚರಿತ್ರತ್ರಯಮ್ (ಅನುಷ್ಟುಬ್ವೃತ್ತಮ್)

ತಮಸಾಮಭಿತೋ ಹನ್ತಾ ಚಂಡಿಕಾಹಾಸವಾಸರಃ ।
ಸತಾಂ ಹೃದಯರಾಜೀವವಿಕಾಸಾಯ ಪ್ರಕಲ್ಪತಾಮ್ ॥ 8.1 ॥

ಯಾ ನಿದ್ರಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ರಮಾಪತೇಃ ।
ಈಡ್ಯತಾಂ ಸಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಕಾಲಸಖೀ ಸಖೇ ॥ 8.2 ॥

ವಿರಿಂಚಿನಾ ಸ್ತುತೇ ಮಾತಃ ಕಾಲಿ ತ್ವಂ ಚೇನ್ನ ಮುಂಚಸಿ ।
ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹಾರಂ ಕರೋತು ಕಥಮಚ್ಯುತಃ ॥ 8.3 ॥

ವಾಸವಃ ಕಾಶನೀಕಾಶಯಶೋಲಂಕೃತದಿಙ್ಮುಖಃ ।
ಮಹೋಗ್ರವಿಕ್ರಮಾದ್ಯಸ್ಮಾದಾಸೀದಾಜೌ ಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 8.4 ॥

ಯತ್ಪ್ರತಾಪೇನ ಸನ್ತಪ್ತೋ ಮನ್ಯೇ ಬಾಡಬರೂಪಭೃತ್ ।
ಭಗವಾನನಲೋಽದ್ಯಾಪಿ ಸಿನ್ಧುವಾಸಂ ನ ಮುಂಚತಿ ॥ 8.5 ॥

ಕುರ್ವಾಣೇ ಭೂತಕದನಂ ಯಸ್ಮಿನ್ವಿಸ್ಮಿತಚೇತಸಃ ।
ಏಷ ಏವಾನ್ತಕೋ ನಾಹಮಿತ್ಯಾಸೀದನ್ತಕಸ್ಯ ಧೀಃ ॥ 8.6 ॥

ರಣೇ ಯೇನಾತಿರಸ್ಕೃತ್ಯ ತ್ಯಕ್ತೋ ರಾಕ್ಷಸ ಇತ್ಯತಃ ।
ಚಿರಾಯ ಹರಿದೀಶೇಷು ಕೋಣೇಶಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ಯಶಃ ॥ 8.7 ॥

ಯನ್ನಿಯನ್ತುಮಶಕ್ತಸ್ಯ ಕುರ್ವಾಣಮಸತೀಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ।
ನಿಯನ್ತುರಸತಾಮಾಸೀತ್ಪಾಶಿನೋ ಮಲಿನಂ ಯಶಃ ॥ 8.8 ॥

ಬಾಹುವೀರ್ಯಪರಾಭೂತೋ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಯೇಣ ಮಾರುತಃ ।
ಬಭೂವ ಕ್ಷಣದಾನ್ತೇಷು ರತಾನ್ತಪರಿಚಾರಕಃ ॥ 8.9 ॥

ನಿಧೀನ್ಯೇನ ಜಿತೋ ಹಿತ್ವಾ ರಾಜರಾಜಃ ಪಲಾಯಿತಃ ।
ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಬಭಾಣ ಮಾಧುರ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಮಖಿಲಾದಪಿ ॥ 8.10 ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ನುತ್ತರಪೂರ್ವಸ್ಯಾ ದಿಶ ಏಕಾದಶಾಧಿಪಾಃ ।
ಕುಂಠಾ ಬಭೂವುರಾತ್ಮೀಯಕಂಠೋಪಮಿತಕೀರ್ತಯಃ ॥ 8.11 ॥

ನಿಜಶುದ್ಧಾನ್ತಕಾನ್ತಾನಾಮಾನನೈರೇವ ನಿರ್ಜಿತಮ್ ।
ಲಲಜ್ಜೇ ಯಃ ಪುನರ್ಜಿತ್ವಾ ಶೂರಮಾನೀ ಸುಧಾಕರಮ್ ॥ 8.12 ॥

ಬಾಲಸ್ಯೇವ ಕ್ರೀಡನಕೈಃ ಪ್ರವೀರೈರ್ಯಸ್ಯ ಖೇಲತಃ ।
ಲೀಲಾಕನ್ದುಕಧೀರಾಸೀದ್ದೇವೇ ದೀಧಿತಿಮಾಲಿನಿ ॥ 8.13 ॥

ತ್ರಿಯಾಮಾಚರಶುದ್ಧಾನ್ತಭ್ರೂವಿಲಾಸನಿವಾರಣಮ್ ।
ವಿಷ್ಣೋಃ ಸುದರ್ಶನಂ ಚಕ್ರಂ ಯಸ್ಯ ನಾಪಶ್ಯದನ್ತರಮ್ ॥ 8.14 ॥

ಮಹಿಷಂ ತಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ಯಾ ಸರ್ವಸುರದೇಹಜಾ ।
ಅವಧೀದ್ದಾನವಂ ತಸ್ಯೈ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 8.15 ॥

ಮುಖಂ ತವಾಸೇಚನಕಂ ಧ್ಯಾಯಂ ಧ್ಯಾಯಂ ನಿರನ್ತರಮ್ ।
ಮೃಗೇನ್ದ್ರವಾಹೇ ಕಾಲೇನ ಮೃಡಸ್ತ್ವನ್ಮುಖತಾಂ ಗತಃ ॥ 8.16 ॥

ಕಾರ್ತಿಕೀಚನ್ದ್ರವದನಾ ಕಾಲಿನ್ದೀವೀಚಿದೋರ್ಲತಾ ।
ಅರುಣಾಮ್ಭೋಜಚರಣಾ ಜಯತಿ ತ್ರಿರುಚಿಃ ಶಿವಾ ॥ 8.17 ॥

ಯತ್ತೇ ಕಚಭರಃ ಕಾಲೋ ಯದ್ಬಾಹುರ್ಲೋಕರಕ್ಷಕಃ ।
ಯುಕ್ತಂ ದ್ವಯಂ ಶಿವೇ ಮಧ್ಯಸ್ತ್ವಸನ್ನಾಕೋ ನ ನಾಕರಾಟ್ ॥ 8.18 ॥

ಸ್ವದೇಹಾದೇವ ಯಾ ದೇವೀ ಪ್ರದೀಪಾದಿವ ದೀಪಿಕಾ ।
ಆವಿರ್ಭಭೂವ ದೇವಾನಾಂ ಸ್ತುವತಾಂ ಹರ್ತುಮಾಪದಃ ॥ 8.19 ॥

ಧೈರ್ಯಚಾತುರ್ಯಗಾಮ್ಭೀರ್ಯವೀರ್ಯಸೌನ್ದರ್ಯಶಾಲಿನೀಮ್ ।
ರತ್ನಂ ನಿತಮ್ಬಿನೀಜಾತೌ ಮೇನಿರೇ ಯಾಂ ಸುರಾಸುರಾಃ ॥ 8.20 ॥

ಯದೀಯಹುಂಕೃತ್ಯನಲೇ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷೋಽಭವದಾಹುತಿಃ ।
ಸಮಾಪ್ತಿಂ ಭೀಷಣಂ ಯಾವನ್ನೈವಾವಾಪ ವಿಕತ್ಥನಮ್ ॥ 8.21 ॥

ಚಾಮುಂಡಾಶಿವದೂತ್ಯೌ ಯತ್ ಕಲೇ ದಾರುಣವಿಕ್ರಮೇ ।
ಭಕ್ಷಯಾಮಾಸತುರ್ಮೂರ್ತೀಃ ಕೀರ್ತಿಭಿಃ ಸಹ ರಕ್ಷಸಾಮ್ ॥ 8.22 ॥

ಯಸ್ಯಾಃ ಶೂಲೇ ಜಗಾಮಾಸ್ತಂ ಯಶಃ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭಯೋಃ ।
ನಮಾಮಿ ವಿಮಲಶ್ಲೋಕಾಂ ಕೌಶಿಕೀಂ ನಾಮ ತಾಮುಮಾಮ್ ॥ 8.23 ॥

ಯಶೋದಾಗರ್ಭಜನನಾದ್ ಯಶೋದಾಂ ಗೋಕುಲಸ್ಯ ತಾಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಭಗವತೀಂ ನನ್ದಾಂ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀಮ್ ॥ 8.24 ॥

ಅಮ್ಬಿಕಾಮುಪತಿಷ್ಠನ್ತಾಮೇತಾಶ್ಚಂಡೀಮನುಷ್ಟುಭಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾಃ ಸಾಧ್ವಲಂಕಾರಾಃ ಸಿದ್ಧಪದ್ಮೇಕ್ಷಣಾ ಇವ ॥ 8.25 ॥ 200

॥ ಸಮಾಪ್ತಂ ಚ ದ್ವಿತೀಯಂ ಶತಕಮ್ ॥

% c03-q1/Vijay.Sai.Reddy/c03-q1।txt medskip

ತೃತೀಯಂ ಶತಕಮ್
ನವಮಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಮನ್ದಹಾಸಃ (ಆರ್ಯಾವೃತ್ತಮ್)

ಶಾರದವಲಕ್ಷಪಕ್ಷಕ್ಷಣದಾವೈಮಲ್ಯಶಿಕ್ಷಕೋಽಸ್ಮಾಕಮ್ ।
ಜಾಗರ್ತು ರಕ್ಷಣಾಯ ಸ್ಥಾಣುಪುರನ್ಧ್ರೀಮುಖವಿಕಾಸಃ ॥ 9.1 ॥

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಹರ್ಷಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶರತ್ಸುಧಾಭಾನೋಃ ।
ದಿಶತು ಹೃದಯಪ್ರಸಾದಂ ಗೌರೀವದನಪ್ರಸಾದೋ ನಃ ॥ 9.2 ॥

ಅನ್ತರ್ಗತಸ್ಯ ಹರ್ಷಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಕಶ್ಚನ ತರಂಗಃ ।
ಹಾಸೋ ಹರಹರಿಣದೃಶೋ ಗತಪಂಕಂ ಮಮ ಕರೋತು ಮನಃ ॥ 9.3 ॥

ದಿಶಿ ದಿಶಿ ವಿಸರ್ಪದಂಶುಪ್ರಶಮಿತತಾಪಂ ಪರಾಸ್ತಮಾಲಿನ್ಯಮ್ ।
ಕುಶಲಾನಿ ಪ್ರದಿಶತು ನಃ ಪಶುಪತಿಹೃದಯೇಶ್ವರೀಹಸಿತಮ್ ॥ 9.4 ॥

ಅನ್ತರ್ಗತಂ ಚ ತಿಮಿರಂ ಹರನ್ತಿ ವಿಹಸನ್ತಿ ರೋಹಿಣೀಕಾನ್ತಮ್ ।
ಹಸಿತಾನಿ ಗಿರಿಶಸುದೃಷೋ ಮಮ ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಕಲ್ಪನ್ತಾಮ್ ॥ 9.5 ॥

ಭಾಷಾತುಷಾರದೀಧಿತಿದೀಧಿತ್ಯಾ ಸಹ ವಿಹಾಯಸೋ ರಂಗೇ ।
ವಿಚರನ್ ಪುರಹರತರುಣೀದರಹಾಸೋ ಮೇ ಹರತ್ವೇನಃ ॥ 9.6 ॥

ರುದ್ರಾಣೀದರಹಸಿತಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಂ ಸಂಹರನ್ತು ದುರಿತಾನಿ ।
ಯೇಷಾಮುದಯೋ ದಿವಸೋ ಭೂಷಾಪೀಯೂಷಕಿರಣಸ್ಯ ॥ 9.7 ॥

ಸ್ಕನ್ದಜನನೀಮುಖೇನ್ದೋರಸ್ಮಾನ್ ಪುಷ್ಣಾತು ಸುಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ।
ಮುನಿಮತಿಕೈರವಿಣೀನಾಮುಲ್ಲಾಸಕಥಾ ಯದಾಯತ್ತಾ ॥ 9.8 ॥

ಕಮನೀಯಕಂಠಮಾಲಾಮುಕ್ತಾಮಣಿತಾರಕಾವಯಸ್ಯೋ ನಃ ।
ಕಾಮಾನ್ ವಿತರತು ಗೌರೀದರಹಾಸೋ ನಾಮ ಧವಲಾಂಶುಃ ॥ 9.9 ॥

ಅನವದ್ಯಕಂಠಮಾಲಾಮುಕ್ತಾವಲಿಕಿರಣನಿವಹಸಹವಾಸೀ ।
ಹರದಯಿತಾದರಹಾಸೋ ಹರತು ಮಮಾಶೇಷಮಜ್ಞಾನಮ್ ॥ 9.10 ॥

ಞ ಇವ ಜ್ಞದೃಶ್ಯ ಉತ್ತಮ ಇಲಾಧರಾಧೀಶನನ್ದಿನೀಹಾಸಃ ।
ಪೂರ್ಣಂ ಕರೋತು ಮಾನಸಮಭಿಲಾಷಂ ಸರ್ವಮಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 9.11 ॥

ಆಲೋಕಮಾತ್ರತೋ ಯಃ ಶಂಕರಮಸಮಾಸ್ತ್ರಕಿಂಕರಂ ಚಕ್ರೇ ।
ಅಲ್ಪೋಽಪ್ಯನಲ್ಪಕರ್ಮಾ ಹಾಸೋ ನಃ ಪಾತು ಸ ಶಿವಾಯಾಃ ॥ 9.12 ॥

ಸ್ಮರಮತರತಮೀಶಂ ಯಃ ಕರೋತಿ ಭಾವಪ್ರಸಂಗಚಾತುರ್ಯಾ ।
ದ್ವಿಜಗಣಪುರಸ್ಕೃತೋಽವ್ಯಾತ್ ಸ ಶಿವಾಹಾಸಪ್ರವಕ್ತಾ ನಃ ॥ 9.13 ॥

ರದವಾಸಸಾ ರಥೀ ಮಾಂ ಶರೀ ಕರೈಃ ಪಾತು ಪಾರ್ವತೀಹಾಸಃ ।
ಪಾವಕದೃಶಂ ಜಿಗೀಷೋಃ ಪಂಚಪೃಷತ್ಕಸ್ಯ ಸೇನಾನೀಃ ॥ 9.14 ॥

ಶಿವಹೃದಯಮರ್ಮಭೇದಿ ಸ್ಮಿತಂ ತದದ್ರೀಶವಂಶಮುಕ್ತಾಯಾಃ ।
ದಶನದ್ಯುತಿದ್ವಿಗುಣಿತಶ್ರೀಕಂ ಶೋಕಂ ಧುನೋತು ಮಮ ॥ 9.15 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡರಂಗಭಾಜೋ ನಟ್ಯಾಃ ಶಿವಸೂತ್ರಧಾರಸಹಚರ್ಯಾಃ ।
ಶ್ರೀವರ್ಧನೋಽನುಲೇಪೋ ಮುಖಸ್ಯ ಹಾಸಃ ಪುನಾತ್ವಸ್ಮಾನ್ ॥ 9.16 ॥

ಅಧರಪ್ರವಾಲಶಯನೇ ನಾಸಾಭರಣಪ್ರಭಾವಿಲಾಸಿನ್ಯಾ ।
ರಮಮಾಣೋ ಹರರಮಣೀಹಾಸಯುವಾ ಹರತು ನಃ ಶೋಕಮ್ ॥ 9.17 ॥

ಅಧರೋಷ್ಠವೇದಿಕಾಯಾಂ ನಾಸಾಭರಣಾಂಶುಶಾಬಕೈಃ ಸಾಕಮ್ ।
ಕುಲಮಖಿಲಮವತು ಖೇಲನ್ನದ್ರಿಸುತಾಹಾಸಬಾಲೋ ನಃ ॥ 9.18 ॥

ಅನುಲೇಪನಸ್ಯ ವೀಪ್ಸಾ ದ್ವಿರ್ಭಾವಃ ಕುಚತಟೀದುಕೂಲಸ್ಯ ।
ಹರತು ಹೃದಯವ್ಯಥಾಂ ಮೇ ಹಸಿತಂ ಹರಜೀವಿತೇಶ್ವರ್ಯಾಃ ॥ 9.19 ॥

ಗಿರಿಶಾಂಗರಾಗಭಸಿತಂ ಸ್ವಾಗತವಚಸಾಽಭಿನನ್ದದಾದರತಃ ।
ಗಿರಿಜಾಲೀಲಾಹಸಿತಂ ಗರೀಯಸೀಂ ಮೇ ತನೋತು ಧಿಯಮ್ ॥ 9.20 ॥

ದಯಿತೇನ ಸँಲ್ಲಪನ್ತ್ಯಾಃ ಸಹ ತುಹಿನಮರೀಚಿಶಿಶುಕಿರೀಟೇನ ।
ವಾಗಮೃತಬುದ್ಬುದೋಽವ್ಯಾದಲಸೋ ಮಾಮಗಭುವೋ ಹಾಸಃ ॥ 9.21 ॥

ಶುದ್ಧಃ ಕುಚಾದ್ರಿನಿಲಯಾದಪಿ ಮುಕ್ತಾಹಾರತೋ ಹರಪುರನ್ಧ್ರ್ಯಾಃ ।
ವದನಶ್ರೀಪ್ರಾಸಾದೇ ವಿಲಸನ್ ಹಾಸೋಽಲಸೋಽವತು ಮಾಮ್ ॥ 9.22 ॥

ವ್ಯರ್ಥೀಭೂತೇ ಚೂತೇ ಗತವತಿ ಪರಿಭೂತಿಮಸಿತಜಲಜಾತೇ ।
ಅನಿತೇ ಸಿದ್ಧಿಮಶೋಕೇ ಕಮಲೇಽಪಿ ಗಲಜ್ಜಯಶ್ರೀಕೇ ॥ 9.23 ॥

ಬಹುಧಾ ಬಿಭೇದ ಹೃದಯಂ ಹರಸ್ಯ ಬಾಣೇನ ಯೇನ ಸುಮಬಾಣಃ ।
ತದುಮಾಲೀಲಾಹಸಿತಂ ಮಲ್ಲೀಸುಮಮಸ್ತು ಮೇ ಭೂತ್ಯೈ ॥ 9.24 ॥

ಅಮಲದರಸ್ಮಿತಚಿಹ್ನಾಸ್ತಾ ಏತಾಃ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ಆರ್ಯಾಃ ।
ಕಮನೀಯತಮಾಸ್ವಸಮಾಮುಪತಿಷ್ಠನ್ತಾಮುಮಾಂ ದೇವೀಮ್ ॥ 9.25 ॥ 225

%c03-q2/Sriarsha.Pvss/Umashahasram-c03-q02।txt medskip

ದಶಮಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಕೇಶಾದಿಪಾದಾನ್ತವರ್ಣನಮ್ (ಲಲಿತಾವೃತ್ತಮ್)

ಸಂಕ್ಷಾಲನಾಯ ಹರಿತಾಂ ವಿಭೂತಯೇ
ಲೋಕತ್ರಯಸ್ಯ ಮದನಾಯ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀವದನತಃ ಶನೈಃ ಶನೈರ್-
ನಿರ್ಯನ್ತಿ ಶುಭ್ರಹಸಿತಾನಿ ಪಾನ್ತು ನಃ ॥ 10.1 ॥

ಸ್ವಲ್ಪೋಽಪಿ ದಿಕ್ಷು ಕಿರಣಾನ್ ಪ್ರಸಾರಯನ್
ಮನ್ದೋಽಪಿ ಬೋಧಮಮಲಂ ದಧತ್ಸತಾಮ್ ।
ಶುಭ್ರೋಽಪಿ ರಾಗಕೃದನಂಗವೈರಿಣೋ
ಹಾಸಃ ಪುರಾಣಸುದೃಶಃ ಪುನಾತು ನಃ ॥ 10.2 ॥

ಚೇತೋಹರೋಽಪ್ಯತಿಜುಗುಪ್ಸಿತೋ ಭವೇತ್
ಸರ್ವೋಽಪಿ ಜೀವಕಲಯಾ ಯಯಾ ವಿನಾ ।
ಸಾ ವರ್ಣ್ಯತಾಂ ಕಥಮಪಾರಚಾರುತಾ
ಪೀಯೂಷಸಿನ್ಧುರಖಿಲೇನ್ದ್ರಸುನ್ದರೀ ॥ 10.3 ॥

ಅತ್ಯಲ್ಪದೇವವನಿತಾಂ ಚ ಪಾರ್ಥಿವೈರ್-
ಭಾವೈರ್ವಯಂ ತುಲಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ನುಮಃ
ತಾಂ ಕಿಂ ಪುನಃ ಸಕಲದೇವಸುನ್ದರೀ ।
ಲೋಕಾಕ್ಷಿಪಾರಣತನುಪ್ರಭಾಮುಮಾಮ್ ॥ 10.4 ॥

ವರ್ಷಾಪಯೋದಪಟಲಸ್ಯ ಸಾನ್ದ್ರತಾ
ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜೋರ್ಮಿಚಯನಿಮ್ನತುಂಗತಾ ।
ಕಾಲಾಹಿಭೂಮಿಪತಿದೀರ್ಘತಾ ಚ ತೇ
ಕೇಶೇಷು ಭರ್ಗಭವನೇಶ್ವರಿ ತ್ರಯಮ್ ॥ 10.5 ॥

ಈಶಾನಸುನ್ದರಿ ತವಾಸ್ಯಮಂಡಲಾ-
ನ್ನೀಚೈರ್ನಿತಾನ್ತಮಮೃತಾಂಶುಮಂಡಲಮ್ ।
ಕೋ ವಾ ನ ಕೀರ್ತಯತಿ ಲೋಷ್ಟಪಿಂಡಕಂ
ಲೋಕೇ ನಿಕೃಷ್ಟಮಿಹ ಮಾನವೀಮುಖಾತ್ ॥ 10.6 ॥

ಬಿಭ್ರತ್ಯಮರ್ತ್ಯಭುವನಸ್ಥದೀರ್ಘಿಕಾ
ಪಂಕೇರುಹಾಣಿ ವದನಾಯ ತೇ ಬಲಿಮ್ ।
ನೋ ಚೇತ್ ಕಥಂ ಭವತಿ ಸೌರಭಂ ಮಹ-
ದ್ಭಿನ್ನೇ ಸುಮೇಭ್ಯ ಉರುಕೇಶಿ ತೇ ಮುಖೇ ॥ 10.7 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಲೋಕತಟಿನೀಜಲೇರುಹಾಂ
ಗನ್ಧೇ ಶುಭೇ ಭವತು ತೇ ಮನೋರತಿಃ ।
ಲೋಕಾಧಿರಾಜ್ಞಿ ತವ ವಕ್ತ್ರಸೌರಭೇ
ಲೋಕಾಧಿರಾಜಮನಸಸ್ತು ಸಮ್ಮದಃ ॥ 10.8 ॥

ಕೋ ಭಾಷತಾಂ ತವ ಸವಿತ್ರಿ ಚಾರುತಾಂ
ಯಸ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಧವಲದ್ಯುತಿರ್ಲವಃ ।
ಯಸ್ಯಾಃ ಶರೀರರುಚಿಸಿನ್ಧುವೀಚಯಃ
ಶಮ್ಪಾಲತಾಃ ಪೃಥುಲದೀಪ್ತಿಭೂಮಯಃ ॥ 10.9 ॥

ಲೋಕಾಮ್ಬಿಕೇ ನ ವಿಲಸನ್ತಿ ಕೇ ಪುರೋ
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಸ್ಯ ತವ ರೋಚಿಷಾಂ ನಿಧೇಃ ।
ಯೇ ತು ವ್ಯಧಾಯಿಷತ ತೇನ ಪೃಷ್ಠತೋ
ಹನ್ತೈಷು ಕಾಽಪಿ ತಿಮಿರಚ್ಛಟಾ ಭವೇತ್ ॥ 10.10 ॥

ಕಿಂ ವಾ ರದಾವಲಿರುಚಿರ್ಮುಖಸ್ಯ ಕಿಂ
ಸಮ್ಫುಲ್ಲತಾ ವರಧಿಯಃ ಕಿಮೂರ್ಮಿಕಾ ।
ಸನ್ತೋಷಪಾದಪಸುಮಂ ನು ಶಂಕರ-
ಪ್ರೇಮಸ್ವರೂಪಮುತ ದೇವಿ ತೇ ಸ್ಮಿತಮ್ ॥ 10.11 ॥

ದಿಕ್ಷು ಪ್ರಕಾಶಪಟಲಂ ವಿತನ್ವತಾ
ಕೋಟಿಪ್ರಭಾಕರವಿಭಕ್ತತೇಜಸಾ ।
ನೇತ್ರೇಣ ತೇ ವಿಷಮನೇತ್ರವಲ್ಲಭೇ
ಪಂಕೇರುಹಂ ಕ ಉಪಮಾತಿ ಪಂಡಿತಃ ॥ 10.12 ॥

ಶ್ರೀಕರ್ಣ ಏಷ ತವ ಲೋಚನಾಂಚಲೇ
ಭಾನ್ತ್ಯಾ ದಯಾದಯಿತಯಾ ಪ್ರಬೋಧಿತಃ ।
ಏತಂ ಸವಿತ್ರಿ ಮಮ ಕಂಚನ ಸ್ತವಂ
ಶ್ರುತ್ವಾ ತನೋತು ಭರತಾವನೇಃ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 10.13 ॥

ಸ್ವಾ ನಾಸಿಕಾ ಭವತಿ ಯುಂಜತಾಂ ಸತಾಂ
ಸಂಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ಚಲತಮಸ್ಯ ಚಕ್ಷುಷಃ ।
ತ್ವನ್ನಾಸಿಕಾ ಪುರಹರಸ್ಯ ಚಕ್ಷುಷಃ
ಸಂಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ಭವತಿ ಚಿತ್ರಮಮ್ಬಿಕೇ ॥ 10.14 ॥

ಬಿಮ್ಬಪ್ರವಾಲನವಪಲ್ಲವಾದಿತಃ
ಪೀಯೂಷಸಾರಭರಣಾದ್ ಗುಣಾಧಿಕಃ ।
ಗೋತ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಿ ಶಿವಚಿತ್ತರಂಜಕಃ
ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ನಿತಾನ್ತಮಧರಾಧರೋಽಪಿ ತೇ ॥ 10.15 ॥

ದೋರ್ವಲ್ಲಿಕೇ ಜನನಿ ತೇ ತಟಿತ್ಪ್ರಭಾ-
ಮನ್ದಾರಮಾಲ್ಯಮೃದುತಾಪಹಾರಿಕೇ ।
ನಿಶ್ಶೇಷಬನ್ಧದಮನಸ್ಯ ಧೂರ್ಜಟೇರ್-
ಬನ್ಧಾಯ ಭದ್ರಚರಿತೇ ಬಭೂವತುಃ ॥ 10.16 ॥

ಹಸ್ತಾಬ್ಜಯೋಸ್ತವ ಮೃದುತ್ವಮದ್ಭುತಂ
ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಯೇ ಸದಯಮೇವ ಧೂರ್ಜಟಿಃ
ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ಜನನಿ ದಾಢರ್ಯಮೇತಯೋಃ
ಶುಮ್ಭಾದಿದರ್ಪವಿಲಯೋ ಯಯೋರಭೂತ್ ॥ 10.17 ॥

ರಾಜನ್ತು ತೇ ಕುಚಸುಧಾಪ್ರಪಾಯಿನೋ
ಲೋಕಸ್ಯ ಮಾತರನಘಾಃ ಸಹಸ್ರಶಃ ।
ಏತೇಷು ಕಶ್ಚನ ಗಜಾನನಃ ಕೃತೀ
ಗಾಯನ್ತಿ ಯಂ ಸಕಲದಾಯಿಸತ್ಕರಮ್ ॥ 10.18 ॥

ತ್ವನ್ನಾಭಿಕೂಪಪತಿತಾಂ ದೃಶಂ ಪ್ರಭೋರ್-
ನೇತುಂ ವಿನಿರ್ಮಲಗುಣೇ ಪುನಸ್ತಟಮ್ ।
ಸೌಮ್ಯತ್ವದೀಯಹೃದಯಪ್ರಸಾರಿತಃ
ಪಾಶಃ ಸವಿತ್ರಿ ತವ ರೋಮರಾಜಿಕಾ ॥ 10.19 ॥

ತ್ವನ್ಮಧ್ಯಮೋ ಗಗನಲೋಕ ಏವ ಚೇತ್
ತ್ವದ್ದಿವ್ಯವೈಭವವಿದೋ ನ ವಿಸ್ಮಯಃ ।
ಪ್ರಾಜ್ಞೈರ್ಹಿ ಸುನ್ದರಿ ಪುರತ್ರಯದ್ವಿಷ-
ಸ್ತ್ವಂ ದೇಹಿನೀ ತ್ರಿಭುವನೇನ ಗೀಯಸೇ ॥ 10.20 ॥

ನಾಭಿಹೃದಾದ್ವಿಗಲಿತಃ ಕಟೀಶಿಲಾ-
ಭಂಗಾತ್ ಪುನಃ ಪತತಿ ಕಿಂ ದ್ವಿಧಾಕೃತಃ ।
ಕಾನ್ತೋರುಯುಗ್ಮಮಿಷತಃ ಸವಿತ್ರಿ ತೇ
ಭಾವಾರಿಪೂರ ಇಭಶುಂಡಯೋಃ ಸಮಃ ॥ 10.21 ॥

ಜಂಘಾಯುಗಂ ತವ ಮಹೇಶನಾಯಿಕೇ
ಲಾವಣ್ಯನಿರ್ಝರಿ ಜಗದ್ವಿಧಾಯಿಕೇ ।
ಅನ್ತಃಪರಿಸ್ಫುರದಗುಪ್ತಸುಪ್ರಭಾ-
ಬಾಣಾಢ್ಯತೂಣಯುಗಲಂ ರತೀಶಿತುಃ ॥ 10.22 ॥

ಪುಷ್ಪಾಸ್ತ್ರಶಾಸನನಿಶಾನ್ತರಾಜ್ಞಿ ತೇ
ಲೋಕತ್ರಯಸ್ಥಖಲಕಮ್ಪನಂ ಬಲಮ್ ।
ಶ್ರೋಣೀಭರೇಣ ಗಮನೇ ಕಿಲ ಶ್ರಮಂ
ಪ್ರಾಪ್ನೋಷಿ ಕೇನ ತವ ತತ್ತ್ವಮುಚ್ಯತಾಮ್ ॥ 10.23 ॥

ಯತ್ರೈವ ನಿತ್ಯವಿಹೃತೇರಭೂದ್ರಮಾ
ರಾಜೀವಮನ್ದಿರಚರೀತಿ ನಾಮತಃ ।
ತನ್ಮೇ ಸದಾ ಭಣತು ಮಂಗಲಂ ಶಿವಾ
ಪಾದಾಮ್ಬುಸಮ್ಭವಮಮೇಯವೈಭವಮ್ ॥ 10.24 ॥

ಕೇಶಾದಿಪಾದಕಮಲಾನ್ತಗಾಯಿನೀಃ
ಕನ್ತುಪ್ರಶಾಸನನಿಶಾನ್ತನಾಯಿಕಾ ।
ಅಂಗೀಕರೋತು ಲಲಿತಾ ಇಮಾಃ ಕೃತೀರ್-
ಗೌರೀ ಕವೇಶ್ಚರಣಕಂಜಸೇವಿನಃ ॥ 10.25 ॥ 250

%c03-q3/Ravi.Shamavedam/uma-c03-q3।txt medskip

ಏಕಾದಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಪಾದಾದಿಕೇಶಾನ್ತವರ್ಣನಮ್ (ಆರ್ಯಾವೃತ್ತಮ್)

ಝಷಕೇತುನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಸಮ್ಮೋಹನಚೂರ್ಣಮುಷ್ಟಿರೀಶಾನೇ ।
ದರಹಾಸೋ ಧರದುಹಿತುಃ ಕರೋತು ಭುವನಂ ವಶೇಽಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 11.1 ॥

ಉಪಜೀವದ್ಭಿಃ ಕಾನ್ತೇರ್ಲೇಶಾಂಸ್ತೇ ಜಗತಿ ಸುನ್ದರೈರ್ಭಾವೈಃ ।
ಉಪಮಿತುಮಂಗಾನಿ ತವ ಪ್ರಾಯೋ ಲಜ್ಜೇಽಮ್ಬ ಯತಮಾನಃ ॥ 11.2 ॥

ಅವತಂಸಪಲ್ಲವತುಲಾಂ ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಶ್ರುತಿನತಭ್ರುವಃ ಶಿರಸಿ ।
ಚರಣಂ ವ್ರಜಾಮಿ ಶರಣಂ ವಾಮಂ ಕಾಮಾರಿಲಲನಾಯಾಃ ॥ 11.3 ॥

ಶಂಕರನಯನೋನ್ಮಾದನಮತಿಮಧುರಂ ಭಾತಿ ಮತಿಮತಾ ವರ್ಣ್ಯೇ ।
ಜಂಘಾಯುಗಂ ಭವತ್ಯಾಃ ಕುಸುಮಪೃಷತ್ಕಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ವಮ್ ॥ 11.4 ॥

ಏಕೈಕಲೋಕನೇ ದ್ವಯಮನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮರಣಹೇತುತಾಮೇತಿ ।
ದೇವಿ ಭವಸ್ಯ ತವೋರುಃ ಶುಂಡಾ ಚ ಗಜೇನ್ದ್ರವದನಸ್ಯ ॥ 11.5 ॥

ನಾಕೋಽವಲಗ್ನಮೀಶ್ವರಿ ಕಟಿರವನಿರ್ಭೋಗಿನಾಂ ಜಗನ್ನಾಭಿಃ ।
ಕುಕ್ಷೌ ನ ಕೇವಲಂ ತೇ ಬಹಿರಪಿ ವಪುಷಿ ತ್ರಯೋ ಲೋಕಾಃ ॥ 11.6 ॥

ಮನ್ಯೇ ಮಹಾಕೃಪಾಣಂ ತವ ವೇಣೀಮಚಲಪುತ್ರಿ ಮದನಸ್ಯ ।
ಅಸಿಧೇನುಕಾಂ ವಿಶಂಕೇ ನಿಶಿತತರಾಗ್ರಾಂ ತು ರೋಮಾಲಿಮ್ ॥ 11.7 ॥

ದ್ವಿರದವದನೇನ ಪೀತಂ ಷಡ್ವದನೇನಾಥ ಸಕಲಭುವನೇನ ।
ಅಕ್ಷಯ್ಯಕ್ಷೀರಾಮೃತಮಮ್ಬಾಯಾಃ ಕುಚಯುಗಂ ಜಯತಿ ॥ 11.8 ॥

ಜಗದಮ್ಬ ಲಮ್ಬಮಾನಾ ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಿತಯೇ ತವಾಗಲಾದ್ಭಾತಿ ।
ಸಾನ್ದ್ರಗ್ರಥಿತಮನೋಜ್ಞಪ್ರಸೂನಮಾಲೇವ ಭುಜಯುಗಲೀ ॥ 11.9 ॥

ಜಾನನ್ತಿ ಶಕ್ತಿಮಸುರಾಃ ಸುಷಮಾಂ ಸಖ್ಯೋ ವದಾನ್ಯತಾಮೃಷಯಃ ।
ಮೃದುತಾಂ ತವಾಮ್ಬ ಪಾಣೇರ್ವೇದ ಸ ದೇವಃ ಪುರಾಂ ಭೇತ್ತಾ ॥ 11.10 ॥

ಕಮ್ಬುಸದೃಗಮ್ಬ ಜಗತಾಂ ಮಣಿವೇಷೋಡುಸ್ರಜಾಕೃತಾಕಲ್ಪಃ ।
ಕಂಠೋಽನಘಸ್ವರಸ್ತೇ ಧೂರ್ಜಟಿದೋರ್ನಯನಕರ್ಣಹಿತಃ ॥ 11.11 ॥

ಹರಕಾನ್ತೇ ವದನಂ ತೇ ದರ್ಶಂ ದರ್ಶಂ ವತಂಸಶೀತಾಂಶುಃ ।
ಪೂರ್ಣೋಽಪ್ಯವಾಪ ಕೃಶತಾಂ ಪ್ರಾಯೇಣಾಸೂಯಯಾ ಶುಷ್ಕಃ ॥ 11.12 ॥

ಚನ್ದ್ರಂ ರಣಾಯ ಸಕಲಾ ಚಪಲಾಕ್ಷೀವದನಜಾತಿರಾಹ್ವಯತಾಮ್ ।
ತಂ ತು ಮಹಸಾ ಮುಖಂ ತೇ ಮಹೇಶಕಾನ್ತೇ ಜಿಗಾಯೈಕಮ್ ॥ 11.13 ॥

ವದನಕಮಲಂ ತವೇಶ್ವರಿ ಕಮಲಜಯಾದ್ದರ್ಪಿತಂ ಸುಧಾಭಾನುಮ್ ।
ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಕಮಲಜಾತೇರಮಲಂ ಮಹದಾಜಹಾರ ಯಶಃ ॥ 11.14 ॥

ಲಾವಣ್ಯಮರನ್ದಾಶಾ ಭ್ರಮದ್ಭವಾಲೋಕಬಮ್ಭರಂ ಪರಿತಃ ।
ಮುಗ್ಧಂ ಮುಖಾರವಿನ್ದಂ ಜಯತಿ ನಗಾಧೀಶನನ್ದಿನ್ಯಾಃ ॥ 11.15 ॥

ಶುದ್ಧೇನ್ದುಸಾರನಿರ್ಮಿತಮಾಸ್ಯಾರ್ಧಂ ತೇ ಭವಾನಿ ಭಾಲಮಯಮ್ ।
ಸಕಲರಮಣೀಯಸಾರೈರ್ನಿರ್ಮಿತಮರ್ಧಾನ್ತರಂ ವಿಧಿನಾ ॥ 11.16 ॥

ವದನಂ ತವಾದ್ರಿದುಹಿತರ್ವಿಜಿತಾಯ ನತಾಯ ಶೀತಕಿರಣಾಯ ।
ದ್ವಾರಪಪದವೀಂ ಪ್ರದದಾ ವಯಮಿಹ ದರಹಾಸನಾಮಧರಃ ॥ 11.17 ॥

ತೇ ತೇ ವದನ್ತು ಸನ್ತೋ ನಯನಂ ತಾಟಂಕಮಾಲಯಂ ಮುಕುಟಮ್ ।
ಕವಯೋ ವಯಂ ವದಾಮಃ ಸಿತಮಹಸಂ ದೇವಿ ತೇ ಹಾಸಮ್ ॥ 11.18 ॥

ಬಿಮ್ಬಾಧರಸ್ಯ ಶೋಭಾಮಮ್ಬಾಯಾಃ ಕೋ ನು ವರ್ಣಯಿತುಮೀಷ್ಟೇ ।
ಅನ್ತರಪಿ ಯಾ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಪ್ರಮಥಪತೇರ್ವಿತನುತೇ ರಾಗಮ್ ॥ 11.19 ॥

ಗಣಪತಯೇ ಸ್ತನಘಟಯೋಃ ಪದಕಮಲೇ ಸಪ್ತಲೋಕಭಕ್ತೇಭ್ಯಃ ।
ಅಧರಪುಟೇ ತ್ರಿಪುರಜಿತೇ ದಧಾಸಿ ಪಿಯೂಷಮಮ್ಬ ತ್ವಮ್ ॥ 11.20 ॥

ದೃಕ್ಪೀಯೂಷತಟಿನ್ಯಾಂ ನಾಸಾಸೇತೌ ವಿನಿರ್ಮಿತೇ ವಿಧಿನಾ ।
ಭಾಸಾಂ ಭವತಿ ಶಿವೇ ತೇ ಮುಖೇ ವಿಹಾರೋ ನಿರಾತಂಕಃ ॥ 11.21 ॥

ಕಮಲಾವಿಲಾಸಭವನಂ ಕರುಣಾಕೇಲೀಗೃಹಂ ಚ ಕಮನೀಯೇ ।
ಹರದಯಿತೇ ತೇ ವಿನಿತಹಿತೇ ನಯನೇ ತೇ ಜನನಿ ವಿಜಯೇತೇ ॥ 11.22 ॥

ಸರ್ವಾಣ್ಯಪ್ಯಂಗಾನಿ ಶ್ರೀಮನ್ತಿ ತವೇನ್ದುಚೂಡಕುಲಕಾನ್ತೇ ।
ಕವಿನಿವಹವಿನುತಿಪಾತ್ರೇ ಶ್ರೋತ್ರೇ ದೇವಿ ಶ್ರಿಯಾವೇವ ॥ 11.23 ॥

ಅಪಿ ಕುಟಿಲಮಲಿನಮುಗ್ಧಸ್ತವ ಕೇಶಃ ಪುತ್ರಿ ಗೋತ್ರಸುತ್ರಾಮ್ಣಃ ।
ಬಿಭ್ರತ್ಸುಮಾನಿ ಕಾನ್ಯಪಿ ಹೃದಯಂ ಭುವನಪ್ರಭೋರ್ಹರತಿ ॥ 11.24 ॥

ಚರಣಾದಿಕುನ್ತಲಾನ್ತಪ್ರಕೃಷ್ಟಸೌನ್ದರ್ಯಗಾಯಿನೀರೇತಾಃ ।
ಅಂಗೀಕರೋತು ಶಮ್ಭೋರಮ್ಭೋಜದೃಗಾತ್ಮಜಸ್ಯಾರ್ಯಾಃ ॥ 11.25 ॥ 275

%c03-q4/Jayanth.Ganapathiraju/transliteration.txt medskip

ದ್ವಾದಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಶೃಂಗಾರವರ್ಣನಮ್ (ರಥೋದ್ಧತಾವೃತ್ತಮ್)

ಶರ್ವಧೈರ್ಯಗುಣಶಾತಶಸ್ತ್ರಿಕಾ ಶಮ್ಬರಾರಿಜಯಕೇತುಪಟ್ಟಿಕಾ ।
ಮನ್ದಹಾಸಿಕಲಿಕಾ ಮದಾಪದಂ ಪರ್ವತೇನ್ದ್ರದುಹಿತುರ್ವ್ಯಪೋಹತು ॥ 12.1 ॥

ಮುಕ್ತಭೋಗಿಕಟಕೇನ ಪಾಣಿನಾ ಮುಗ್ಧಗಾತ್ರಿ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ತೇ ಕರಮ್ ।
ಏಕದಾ ಶಶಿಕಿಶೋರಶೇಖರಃ ಸಂಚಚಾರ ರಜತಾದ್ರಿಭೂಮಿಷು ॥ 12.2 ॥

ತಸ್ಯ ತತ್ರ ಪರಿತಃ ಪರಿಭ್ರಮನ್ ವಲ್ಲಭಾಂ ವಕುಲಪುಷ್ಪಚುಮ್ಬಿನೀಮ್ ।
ಪಾರ್ವತಿ ತ್ವದಲಕೋಪಮದ್ಯುತಿಃ ಚ್ಂಚರೀಕತರುಣೋ ಮನೋಽಧುನೋತ್ ॥ 12.3 ॥

ಪ್ರೇಯಸೀಂ ಚಪಲಚಾರುಲೋಚನಾಮುಲ್ಲಿಖನ್ ವಪುಷಿ ಶೃಂಗಕೋಟಿನಾ ।
ತ್ವದ್ವಿಲೋಕಿತನಿಭೈರ್ವಿಲೋಕಿತೈಃ ಧೂರ್ಜಟೇರಮದಯನ್ಮನೋ ಮೃಗಃ ॥ 12.4 ॥

ಮಂಜುಕುಂಜಭವನಾನಿ ಮಾಲತೀಪುಷ್ಪರೇಣುಸುರಭಿಃ ಸಮೀರಣಃ ।
ಪೇಶಲಾ ಚ ಪಿಕಬಾಲಕಾಕಲೀ ಮೋಹಮೀಶ್ವರಿ ಹರಸ್ಯ ತೇನಿರೇ ॥ 12.5 ॥

ಅಗ್ರತಃ ಕುಸುಮಶೋಭಿತಾ ಲತಾಃ ಪಾರ್ಶ್ವತಸ್ತ್ವಮಗಪಾಲಬಾಲಿಕೇ ।
ಸರ್ವತೋ ಮದನಶಿಂಜಿನೀಧ್ವನಿರ್ಧೀರತಾ ಕಥಮಿವಾಸ್ಯ ವರ್ತತಾಮ್ ॥ 12.6 ॥

ಕೀರಕೂಜಿತಸಮಾಕುಲೇ ವನೇ ಶಮ್ಭುಮಮ್ಬ ತವ ಪಾರ್ಶ್ವವರ್ತಿನಮ್ ।
ಆಜಘಾನ ಮಕರಧ್ವಜಶ್ಶರೈರರ್ದಯನ್ತ್ಯವಸರೇ ಹಿ ಶತ್ರವಃ ॥ 12.7 ॥

ತಾಡಿತೋ ಮಕರಕೇತುನಾ ಶರೈರಂಸದೇಶಮವಲಮ್ಬ್ಯ ಪಣಿನಾ ।
ಏಕಹಾಯನಕುರಂಗಲೋಚನಾ ತ್ವಾಮಿದಂ ಕಿಲ ಜಗಾದ ಶಂಕರಃ ॥ 12.8 ॥

ಕಾಕಲೀಕಲಕಲಂ ಕರೋತ್ಯಸೌ ಬಾಲಚೂತಮಧಿರುಹ್ಯ ಕೋಕಿಲಾ ।
ವಾಚಮುದ್ಗಿರ ಸರೋಜಲೋಚನೇ ಗರ್ವಮುನ್ನತಮಿಯಂ ವಿಮುಂಚತು ॥ 12.9 ॥

ಫುಲ್ಲಕುನ್ದಮಕರನ್ದವಾಹಿನೋ ಮಲ್ಲಿಕಾಮುಕುಲಧೂಲಿಧಾರಿಣಃ ।
ಕಮ್ಪಯನ್ತಿ ಶಿಶವಃ ಸಮೀರಣಾಃ ಪಲ್ಲವಾನಿ ಹೃದಯಂ ಚ ತನ್ವಿ ಮೇ ॥ 12.10 ॥

ವರ್ಣನೇನ ಹೃತಚಕ್ಷುಷಃ ಶ್ರಿಯಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನಮಧುರಾಕೃತೀನಿ ತೇ ।
ಅಂಗಕಾನಿ ದಯಿತೇ ಭಜೇಽರ್ಭಕಃ ಸ್ವೇದಬಿನ್ದುಹರಣೇನ ವಾಽನಿಲಃ ॥ 12.11 ॥

ತಾವದೇವ ಮಮ ಚೇತಸೋ ಮುದೇ ಬರ್ಹಮೇತದನಘಾಂಗಿ ಬರ್ಹಿಣಃ ।
ಯಾವದಕ್ಷಿಪಥಮೇಷ ವಿಶ್ಲಥೋ ಗಾಹತೇ ನ ಕಬರೀಭರಸ್ತವ ॥ 12.12 ॥

ರಾಗವಾನಧರ ಏಷ ಸನ್ತತಂ ನಿರ್ಮಲದ್ವಿಜಸಮೀಪವರ್ತ್ಯಪಿ ।
ಏಭಿರಸ್ಯ ಸಹವಾಸತಃ ಪ್ರಿಯೇ ನೇಷದಪ್ಯಪಗತೋ ನಿಜೋ ಗುಣಃ ॥ 12.13 ॥

ಚಕ್ಷುಷಃ ಸುದತಿ ತೇ ಸಗೋತ್ರತಾ ಕೈರವೈರ್ನಿಶಿ ದಿನೇ ಕುಶೇಶಯೈಃ ।
ಕಶ್ಯಪೈರಪಿ ವಸಿಷ್ಠಬಾನ್ಧವೈರ್ಭೂಸುಪರ್ವಣ ಇವ ದ್ವಿಗೋತ್ರಿಣಃ ॥ 12.14 ॥

ಅಲ್ಪಯಾಽಪ್ಯತಿಸಮರ್ಥಯಾ ಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಯಾ ಗಗನಗಂ ಹರತ್ತಮಃ ।
ಕೇವಲಂ ಸುವಚನಾಮೃತಂ ಕಿರಚ್ಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಮತುಷಾರಮಾನನಮ್ ॥ 12.15 ॥

ನಿತ್ಯಮಬ್ಜಮುಖಿ ತೇ ಪರಸ್ಪರಶ್ಲಿಷ್ಟಮಶ್ಲಥಪಟೀಕುಟೀರಗಮ್ ।
ಶರ್ವರೀಭಯವಿವರ್ಜಿತಂ ಸ್ಥಲೀಚಕ್ರವಾಕಮಿಥುನಂ ಕುಚದ್ವಯಮ್ ॥ 12.16 ॥

ಲಾಲನೀಯಮಯಿ ದೇವಮೌಲಿಭಿಃ ಕೋಮಲಂ ಚರಣಪಲ್ಲವದ್ವಯಮ್ ।
ಕಚ್ಚಿದದ್ರಿಪುರುಹೂತಪುತ್ರಿಕೇ ನ ಸ್ಥಲೀ ತುದತಿ ಕರ್ಕಶಾ ತವ ॥ 12.17 ॥

ಏವಮಾದಿ ವದತಿ ತ್ರಿಲೋಚನೇ ತ್ವನ್ಮುಖೇ ಲಸತಿ ಮೌನಮುದ್ರಯಾ ।
ಆತತಾನ ಜಲಚಾರಿಕೇತನೋ ನರ್ತನಂ ನಗಮಹೇನ್ದ್ರಬಾಲಿಕೇ ॥ 12.18 ॥

ದೇವಿ ತೇ ಪುರಜಿತಾವತಂಸಿತಃ ಪಾರಿಜಾತಕುಸುಮಸ್ರಜಾ ಕಚಃ ।
ಮಾನಸಂ ಪುರಜಿತೋಽಮುನಾ ಹೃತಂ ಸ್ಮರ್ಯತೇ ಕ್ವ ಮಲಿನಾತ್ಮನಾ ಕೃತಮ್ ॥ 12.19 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನಿಯಮಾದಚಂಚಲಾ ನಾಯಿಕಾ ಯದಿ ಲುಲಾಯಮರ್ದಿನೀ ।
ನಾಯಕಶ್ಚ ಸುಮಬಾಣಸೂದನೋ ವೇದ ಕೋ ರತಿರಹಸ್ಯಮಾವಯೋಃ ॥ 12.20 ॥

ಲೋಚನೋತ್ಸವವಿಧೌ ವಿಶಾರದೇ ವಾರಿದಾವರಣದೋಷವರ್ಜಿತೇ ।
ಮರ್ದಯತ್ಯಪಿ ನಭೋಗತಂ ತಮಃ ಶ್ಯಾಮಿಕಾರಹಿತಸುನ್ದರಾಕೃತೌ ॥ 12.21 ॥

ಭಾತಿ ಶೀತಕಿರಣಸ್ತನನ್ಧಯೇ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಜಟಾಕುಟೀಜುಷಿ ।
ಶುಭ್ರಪರ್ವತತಟೇ ಶುಭಾಂಗಿ ತೇ ಸಮ್ಮದಾಯ ನ ಬಭೂವ ಕಾ ನಿಶಾ ॥ 12.22 ॥

ಸನ್ತು ಭೂಷಣಸುಧಾಂಶುದೀಧಿತಿ ವ್ಯಕ್ತಮುಗ್ಧಮುಖಶೋಭಯೋರ್ಮಿಥಃ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಗಿರಿಜಾಗಿರೀಶಯೋಃ ಕ್ರೀಡಿತಾನಿ ಜಗತೋ ವಿಭೂತಯೇ ॥ 12.23 ॥

ಮೋದಕಾದನಪರಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಯೇ ಕ್ರೀಡಿತಂ ಜನನಿ ವಾಂ ಕಿಮಪ್ಯಭೂತ್ ।
ಶಕ್ತಿಭೃತ್ತನಯರತ್ನಜನ್ಮನೇ ಕಿಂಚಿದೀಶ್ವರಿ ಬಭೂವ ಖೇಲನಮ್ ॥ 12.24 ॥

ಮಾಧುರೀರಸಪರಿಪ್ಲುತಾ ಇಮಾಃ ಕಾವ್ಯಕಂಠವಿದುಷೋ ರಥೋದ್ಧತಾಃ ।
ಆದಧತ್ವಚಲನಾಥನನ್ದಿನೀ ಮಾನಸೇ ಕಮಪಿ ಮೋದಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 12.25 ॥ 300

॥ ಸಮಾಪ್ತಂ ಚ ತೃತೀಯಂ ಶತಕಮ್ ॥

%c04-q1/Prabhanjan.Pandalaneni/umasahasramu\_301-325।txt medskip

ಚತುರ್ಥಂ ಶತಕಮ್
ತ್ರಯೋದಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಕಟಾಕ್ಷಃ (ಉಪಜಾತಿವೃತ್ತಮ್)

ಭವಾಮ್ಬುಧಿಂ ತಾರಯತಾದ್ಭವನ್ತಂ
ಹಾಸೋಽದ್ಭುತಃ ಕುಂಜರವಕ್ತ್ರಮಾತುಃ ।
ಯೋ ಹನ್ತಿ ಬಿಮ್ಬಾಧರಲಂಘನೇಽಪಿ
ವ್ಯಕ್ತಾಲಸತ್ವೋ ಹರಿತಾಂ ತಮಾಂಸಿ ॥ 13.1 ॥

ಸಕ್ತಃ ಸದಾ ಚನ್ದ್ರಕಲಾಕಲಾಪೇ
ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ದಯಾಂ ದಧಾನಃ ।
ಗೌರೀಕಟಾಕ್ಷೋ ರಮಣೋ ಮುನಿರ್ವಾ
ಮದೀಯಮಜ್ಞಾನಮಪಾಕರೋತು ॥ 13.2 ॥

ಕೃಪಾವಲೋಕೋ ನಗಕನ್ಯಕಾಯಾಃ
ಕರೋತು ಮೇ ನಿರ್ಮಲಮನ್ತರಂಗಮ್ ।
ಯೇನಾಂಕಿತಃ ಶಂಕರ ಏಕತತ್ತ್ವಂ
ವಿಶ್ವಂ ಲುಲೋಕೇ ಜಗತೇ ಜಗೌ ಚ ॥ 13.3 ॥

ಕಾಲೀಕಟಾಕ್ಷೋ ವಚನಾನಿ ಮಹ್ಯಂ
ದದಾತು ಮೋಚಾಮದಮೋಚನಾನಿ ।
ಯತ್ಪಾತಪೂತಂ ರಘುವಂಶಕಾರಂ
ನರಾಕೃತಿಂ ಪ್ರಾಹುರಜಸ್ಯ ನಾರೀಮ್ ॥ 13.4 ॥

ಯುಷ್ಮಾಕಮಗ್ರ್ಯಾಂ ವಿತನೋತು ವಾಣೀ-
ಮೇಣೀದೃಗೇಷಾ ಗಿರಿಶಸ್ಯ ಯೋಷಾ ।
ಯಸ್ಯಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಸ್ಯ ವಿಸಾರಿ ವೀರ್ಯಂ
ಗಿರಾಮಯಂ ಮೇ ವಿವಿಧೋ ವಿಲಾಸಃ ॥ 13.5 ॥

ನಗಾತ್ಮಜಾಯಾಃ ಕರುಣೋರ್ಮಿಶಾಲೀ
ದೃಗನ್ತಸನ್ತಾನಧುನೀಪ್ರವಾಹಃ ।
ಭೀಷ್ಮೇಣ ತಪ್ತಾನ್ಭವನಾಮಕೇನ
ಗ್ರೀಷ್ಮೇಣ ಯುಷ್ಮಾँಚ್ಛಿಶಿರೀಕರೋತು ॥ 13.6 ॥

ಅಜಸ್ರಮಾರ್ದ್ರಾ ದರ್ಯಯಾಽನ್ತರಂಗೇ
ಯಥಾ ಭವೋ ನಿಮ್ನಗಯೋತ್ತಮಾಂಗೇ ।
ಸನ್ತಾಪಶಾನ್ತಿಂ ಭವಸುನ್ದರೀ ಮೇ
ಕರೋತು ಶೀತೇನ ವಿಲೋಕಿತೇನ ॥ 13.7 ॥

ಪುಣ್ಯಾ ಸದಾಽಪೀಶ್ವರ ಏವ ಸಕ್ತಾ
ಪತಿವ್ರತಾಸಾಮ್ಯಮಿತಾ ತವೇಕ್ಷಾ ।
ಕುಲಾಚಲಾಧೀಶ್ವರಕನ್ಯಕೇ ಮೇ
ಸಂಹರಮಂಹೋವಿತತೇರ್ವಿಧತ್ತಾಮ್ ॥ 13.8 ॥

ಶರ್ವಸ್ಯ ರಾಮೇ ನಿಯಮೇನ ಹೀನಾ
ಶ್ಯಾಮಾ ತವೇಕ್ಷಾ ಗಣಿಕಾಂಗನೇವ ।
ನೀಚೇಽಪಿ ಮರ್ತ್ಯೇ ನಿಪತತ್ಯನರ್ಘಾ
ಬಿಭರ್ತಿ ನಾ ಷೋಡಶ ಯಃ ಸುವರ್ಣಾನ್ ॥ 13.9 ॥

ಪದ್ಮಾಯತಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷಿತಿಧಾರಿಕನ್ಯೇ
ಕಟಾಕ್ಷನಾಮಾ ತವ ಕಾಲಸರ್ಪಃ ।
ಯಂ ಸನ್ದಶತ್ಯೇಷ ಜಗತ್ಸಮಸ್ತಂ
ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ಚಾಹೋ ನ ದಧಾತಿ ಮೋಹಮ್ ॥ 13.10 ॥

ಈಶದ್ವಿಷಾ ಶೈಲಮಹೇನ್ದ್ರಕನ್ಯೇ
ಕರೋತಿ ಮೈತ್ರೀಂ ವಿಷಮಾಯುಧೇನ ।
ಪ್ರಭಾಷತೇ ಪಾತಕಿನಶ್ಚ ಪಕ್ಷೇ
ಕುತಃ ಕಟಾಕ್ಷೋ ನ ತವಾಮ್ಬ ಮುಗ್ಧಃ ॥ 13.11 ॥

ಕೃಪಾನ್ವಿತಃ ಕರ್ಣಸಮೀಪಚಾರೀ
ಶ್ರೀಮಾನ್ಸದಾ ಪುಣ್ಯಜನಾನುಕೂಲಃ ।
ಸಾಮ್ಯಂ ಕುರುಣಾಮಧಿಪಸ್ಯ ಶಮ್ಭೋಃ
ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯೇ ತೇ ಭಜತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ 13.12 ॥

ಕರ್ಣಾನ್ತಿಕಸ್ಥೋಽಪಿ ನ ಧರ್ಮವೈರೀ
ಕೃಷ್ಣೋಽಪಿ ಮತಾರ್ನಕುಲಂ ನ ಪಾತಿ ।
ಶೀತೋಽಪಿ ಸನ್ದೀಪಯತಿ ಸ್ಮರಾಗ್ನಿಂ
ಹರಸ್ಯ ತೇ ಶೈಲಸುತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ 13.13 ॥

ಅಯಂ ಕಟಾಕ್ಷಸ್ತವ ತೋಯವಾಹಃ
ಕಾರುಣ್ಯಕಾಲೇ ಪರಿಜೃಮ್ಭಮಾಣಃ ।
ಗೃಹೇಷು ಲೀನಾನ್ ಸುಖಿನೋ ವಿಹಾಯ
ನಿರಾಶ್ರಯಾನ್ ಸಿಂಚತಿ ವಿಶ್ವಮಾತಃ ॥ 13.14 ॥

ಕಸ್ಯಾಪಿ ವಾಚಾ ವಪುಷಾ ಬಲೇನ
ಸಮಸ್ಯ ಸರ್ವೈರಪಿ ಯನ್ನಿದೇಶಾಃ ।
ಅಮ್ಭೋಧಿವೇಲಾಸ್ವಪಿ ನ ಸ್ಖಲನ್ತಿ
ಶಮ್ಭೋಃ ಪ್ರಿಯೇಽಯಂ ತವ ದೃಕ್ಪ್ರಸಾದಃ ॥ 13.15 ॥

ದ್ವಾರೇಷು ತೇಷಾಂ ವಿಚರನ್ತಿ ಶೂರಾಃ
ಸೌಧೇಷು ಸಾರಂಗದೃಶಸ್ತರುಣ್ಯಃ ।
ಪ್ರಗಲ್ಭವಾಚಃ ಕವಯಃ ಸಭಾಸು
ಶರ್ವಾಣಿ ತೇ ಯೇಷು ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ 13.16 ॥

ಯತ್ರಾಮ್ಬ ತೇ ಕೋಽಪಿ ಕಟಾಕ್ಷಲೇಶಃ
ಸ ದುರ್ಜಯಃ ಸಂಗರಸೀಮ್ನಿ ಶೂರಃ ।
ಪೂರ್ವಂ ದಿವಂ ಪೂರಯತಿ ದ್ವಿಷದ್ಭಿ-
ಸ್ತತೋ ಯಶೋಭಿರ್ಭುವಮಿನ್ದುಗೌರೈಃ ॥ 13.17 ॥

ಯಂ ತಾರಕಾಕಾನ್ತಕಲಾಪಕಾನ್ತೇ
ನ ಲೋಕಸೇ ಕೋಽಪಿ ನ ಲೋಕತೇ ತಮ್ ।
ಯಂ ಲೋಕಸೇ ತೇನ ವಿಲೋಕಿತೋಽಪಿ
ಶ್ರಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧಾಂ ಸಮುಪೈತಿ ಲೋಕಃ ॥ 13.18 ॥

ಸುಧಾಂ ಹಸನ್ತೀ ಮಧು ಚಾಕ್ಷಿಪನ್ತೀ
ಯಶೋ ಹರನ್ತೀ ವನಿತಾಧರಸ್ಯ ।
ಪರಿಷ್ಕರೋತ್ಯಸ್ಯ ಕವಿತ್ವಧಾರಾ
ಮುಖಂ ಹರಪ್ರೇಯಸಿ ಲೋಕಸೇ ಯಮ್ ॥ 13.19 ॥

ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾನನ್ದಕರೀ ಪುರನ್ಧ್ರೀ
ವಿದ್ಯಾಽನವದ್ಯಾ ವಿಪುಲಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ।
ಇಯಂ ತ್ರಿರತ್ನೀ ಪುರುಷಸ್ಯ ಯಸ್ಯ
ದುರ್ಗೇ ತ್ವಯಾ ದೃಷ್ಟಮಿಮಂ ತು ವಿದ್ಮಃ ॥ 13.20 ॥

ಮುಧಾ ಕ್ಷಿಪಸ್ಯದ್ರಿಸುತೇ ಕಟಾಕ್ಷಾನ್
ಕೈಲಾಸಕಾನ್ತಾರಮಹೀರುಹೇಷು ।
ಇತಃ ಕಿರೇಷತ್ತವ ನಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಃ
ಸಿದ್ಧ್ಯತ್ಯಭೀಷ್ಟಂ ಚ ಸಮಸ್ತಮಸ್ಯ ॥ 13.21 ॥

ಶೀತಾಚಲಾಧೀಶಕುಮಾರಿ ಶೀತಃ
ಸಂರಕ್ಷಣೇ ಸಂಶ್ರಿತಮಾನವಾನಾಮ್ ।
ದುರ್ಧರ್ಷದುಷ್ಟಾಸುರಮರ್ದನೇಷು
ನಿತಾನ್ತಮುಷ್ಣಶ್ಚ ತವಾವಲೋಕಃ ॥ 13.22 ॥

ರುಷಾ ಸಮೇತಂ ವಿದಧಾತಿ ನಾಶಂ
ಕರೋತಿ ಪೋಷಂ ಕೃಪಯಾ ಸನಾಥಮ್ ।
ಅಮ್ಬೌಷಧಸ್ಯೇವ ತವೇಕ್ಷಿತಸ್ಯ
ಯೋಗಸ್ಯ ಭೇದೇನ ಗುಣಸ್ಯ ಭೇದಃ ॥ 13.23 ॥

ನಾಶಾಯ ತುಲ್ಯೋದ್ಧತಕಾಮಲೋಭ-
ಕ್ರೋಧತ್ರಿದೋಷಸ್ಯ ಭವಾಮಯಸ್ಯ ।
ಶಿವಪ್ರಿಯೇ ವೀಕ್ಷಿತಭೇಷಜಂ ತೇ
ಕ್ರೀಣಾನಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವದ ಭೋಃ ಕಿಯತ್ಯಾ ॥ 13.24 ॥

ಅಭಿಷ್ಟುತಾಂ ಚಾರಣಸಿದ್ಧಸಂಘೈ-
ಸ್ತ್ರಿಷ್ಟುಬ್ವಿಶೇಷಾ ಅಪಿ ಮರ್ತ್ಯಸೂನೋಃ
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷೈರ್ವಿನತಾನ್ಪುನಾನಾಂ
ಕಪರ್ದಿನಃ ಸಮ್ಮದಯನ್ತು ಕಾನ್ತಾಮ್ ॥ 13.25 ॥ 325

%c04-q2/eama.krishnan.Dadibhatla/c04-q2।txt medskip

ಚತುರ್ದಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಕಾಲೀ ಗೌರೀ ಕುಂಡಲಿನೀ ಚ (ಉಪಗೀತಿವೃತ್ತಮ್)

ಕಾರಣಮಖಿಲಮತೀನಾಂ ವಾರಣಮನ್ತರ್ಲಸತ್ತಮಸಃ ।
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ಮಹೇಶ್ವರಸುದೃಶೋ ಮೇ ಶ್ರೇಯಸೇ ಭವತು ॥ 14.1 ॥

ವಿಶ್ವತನುಸ್ತನುಗಾತ್ರೀ ವಜ್ರಮಯೀ ಪುಷ್ಪಸುಕುಮಾರೀ ।
ಸರ್ವಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರಬಲಾ ಕಾಲೀ ಗೌರ್ಯಮ್ಬಿಕಾ ಜಯತಿ ॥ 14.2 ॥

ತಾಮಾಹುರ್ಜಗದಂಬಾಂ ಗೌರೀಂ ಕೇಚಿತ್ ಪರೇ ಕಾಲೀಮ್ ।
ಸಾ ಗೌರೀ ಮಹಿಲಾತನುರಮ್ಬರತನುರುಚ್ಯತೇ ಕಾಲೀ ॥ 14.3 ॥

ಪಾಚಕಶಕ್ತೇಃ ಕಾಲ್ಯಾಃ ಕೇವಲಲಿಂಗೇನ ಭಿದ್ಯತೇ ಕಾಲಃ ।
ಯತ್ಪಾಕತೋ ಗಭೀರಾದ್ಭುವನೇ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಪರಿಣಾಮಾಃ ॥ 14.4 ॥

ಸರ್ವಭುವನಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್ ಕಾಲೀ ನಾಮ್ನಾ ದಿಗನ್ಯೇನ ।
ಲೋಕೇ ತು ವ್ಯವಹರಣಂ ವಿದುಷಾಂ ದಿಕ್ಕಾಲಯೋರ್ಭಾಕ್ತಮ್ ॥ 14.5 ॥

ದಿಗದಿತಿರಗಾದ್ಯಖಣ್ದಾ ಪರಿಣಮಯಿತ್ರೀ ಸ್ಮೃತಾ ಕಾಲೀ ।
ದಕ್ಷಸ್ಯೈಕಾ ದುಹಿತಾ ಸಾ ದ್ವೇ ಗುಣಭೇದಮುಗ್ಧದೃಶಾಮ್ ॥ 14.6 ॥

ದೇಹೇ ದೇಹೇ ಸೇಯಂ ಕುಂಡಲಿನೀ ನಾಮ ಜಗದಮ್ಬಾ ।
ಸಾ ಸ್ವಪಿತಿ ಸಂಸೃತಿಮತಾಂ ಯುಂಜಾನಾನಾಂ ಪ್ರಬುದ್ಧಾ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 14.7 ॥

ಮೂಲಾಧಾರಾದಗ್ನಿರ್ಜ್ವಲತಿ ಶಿರಸ್ತಃ ಶಶೀ ದ್ರವತಿ ।
ಕುಂಡಲಿನೀಮಯಿ ಮನ್ಯೇ ವೀಣಾಶಯನಾತ್ಪ್ರಬುದ್ಧೇಯಮ್ ॥ 14.8 ॥

ಯದ್ದ್ರವತಿ ತತ್ರ ಕಿಂ ತ್ವಂ ಕಿಂ ತತ್ರ ತ್ವಮಸಿ ಯಜ್ಜ್ವಲತಿ ।
ಕಿಮು ತತ್ರಾಸಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಯದುಭಯಮೇತದ್ವಿಜಾನಾತಿ ॥ 14.9 ॥

ಏತಾವಗ್ನೀಷೋಮೌ ಜ್ವಾಲಭಿಶ್ಚನ್ದ್ರಿಕಾಭಿರಪಿ ।
ಆವೃಣುತಸ್ತನುಮನಯೋರ್ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಂ ಮೇ ಪಶುರ್ಭವತು ॥ 14.10 ॥

ಅಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ಸೋಮಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮಧೋ ಜ್ವಲಸಿ ದ್ರ್ವಸ್ಯೂರ್ಧ್ವಮ್ ।
ಅಮೃತಮನಯೋಃ ಫಲಂ ತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಚ ಭೋಕ್ತ್ರೀ ಚಿದಮ್ಬ ತ್ವಮ್ ॥ 14.11 ॥

ಕಿನ್ನು ಸುಕೃತಂ ಮಯಾ ಕೃತಮಖಿಲೇಶ್ವರಿ ಕಿಂ ತಪಸ್ತಪ್ತಮ್ ।
ಕ್ರೀಡಯಸಿ ಮಾಂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಮಾನನ್ದಸುಧಾನಿಧಾವನ್ತಃ ॥ 14.12 ॥

ಕ್ಷಾನ್ತಂ ಕಿಂ ಮಮ ದುರಿತಂ ಶಾನ್ತಂ ಕಿಂ ದೇವಿ ತೇ ಸ್ವಾನ್ತಮ್ ।
ಅನುಗೃಹ್ಣಾಸಿ ವಿಚಿತ್ರಂ ಮಾಮಪ್ಯಪರಾಧಿನಾಂ ಪ್ರಥಮಮ್ ॥ 14.13 ॥

ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಸನ್ಧ್ಯಾರೂಪಾ ನೋಪಾಸಿತಾ ಭವತೀ ।
ವಿಚ್ಛಿನ್ನಃ ಸ್ಮಾರ್ತಾಗ್ನಿಸ್ತ್ರೇತಾ ಕುತ ಏವ ವಹ್ನೀನಾಮ್ ॥ 14.14 ॥

ದಾತುಂ ನಾರ್ಜಿತಮನ್ನಂ ಬಹು ದೇವೇಭ್ಯಶ್ಚ ಭೂತೇಭ್ಯಃ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದಾರ್ಜಿತಂ ವಾ ಕಲತ್ರಪುತ್ರಾನ್ವಿತೋಽಶ್ನಾಮಿ ॥ 14.15 ॥

ಕಶ್ಚಿದಪಿ ಪಾಪಹಾರೀ ನ ಪುರಶ್ಚರಿತಶ್ಚ ತೇ ಮನ್ತ್ರಃ ।
ಕಂ ಗುಣಮಭಿಲಕ್ಷ್ಯ ಮಮ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ಯಸೇಽನ್ತರ್ಜಗನ್ಮಾತಃ ॥ 14.16 ॥

ತವ ಮಯಿ ಪೃಥಕ್ತನೂಜಪ್ರೇಮಾ ಚೇತ್ಪಕ್ಷಪಾತೋಽಯಮ್ ।
ಅಥವಾ ಸತಾಂ ನಿಸರ್ಗಃ ಸೋಽಯಂ ತ್ವಯಿ ಚಾಂಬ ಸಮ್ಭಾವ್ಯಃ ॥ 14.17 ॥

ಲಕ್ಷ್ಯಂ ವಿನೈವ ಮನ್ತ್ರಃ ಕಿಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಕೋಟಿಶೋಽಪ್ಯುಕ್ತಃ ।
ದಧ್ಮಸ್ತದ್ಯದಿ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ತವ ರೂಪಂ ಗಲತಿ ಹಾ ಮನ್ತ್ರಃ ॥ 14.18 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಾನಾಂ ವಾಚಾಮನುಭೂತೀನಾಂ ಚ ಯನ್ಮೂಲಮ್ ।
ಯತ್ರ ಪ್ರಾಣೋ ಬದ್ಧಸ್ತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯಂ ದೇವಿ ತೇ ರೂಪಮ್ ॥ 14.19 ॥ ॥ 344।

ನೈಸರ್ಗಿಕಸ್ವವೃತ್ತೇರಹಂಕೃತೇರ್ಮೂಲಮನ್ವಿಷ್ಯ ।
ತ್ವಾಂ ಕಿಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕುರುತೇ ರಮಣಮಹರ್ಷೇರಿಯಂ ದೃಷ್ಟಿಃ ॥ 14.20 ॥

ಮನ್ಯೇ ಪರ್ವತಕನ್ಯೇ ಮಮ ಸೇಯಮಹಂಕೃತಿರ್ಮಹತೀ ।
ಅವತರತಾ ವರ್ಷಗಣೈರಪಿ ತನ್ಮೂಲಂ ನ ಲಬ್ಧಮಹೋ ॥ 14.21 ॥

ಏಷ ಪ್ರೌಢೋ ಭಗವತಿ ಬಹುಲಂ ಗರ್ಜತ್ಯಹಂಕಾರಃ ।
ಏತಸ್ಮಿನ್ನಯಿ ಕಾಲೇ ಭವತೀ ಚಾಬೋಧಿ ಕುಂಡಲಿನೀ ॥ 14.22 ॥

ತವ ಪಶ್ಚಾತ್ಸಮ್ಭೂತಿಂ ಜಾನಾತಿ ನ ಸೋಽಯಮದ್ಯಾಪಿ ।
ಪ್ರಾಗಿವ ಗರ್ಜತಿ ಧೀರಂ ಬಿಭೇತಿ ಮೃತ್ಯೋರ್ನ ನೇದಿಷ್ಠಾತ್ ॥ 14.23 ॥

ಅತಿಪುಷ್ಟಮಹಂಕಾರಂ ಪಶುಮೇತಂ ತುಭ್ಯಮರ್ಪಯತೇ ।
ಪ್ರಮಥಪತಿಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ಗಣಪತಿರೇಕಾನ್ತಭಕ್ತೋಽಯಮ್ ॥ 14.24 ॥

ಉಪಗೀತಯೋ ಗಣಪತೇರುಪತಿಷ್ಠನ್ತಾಮಿಮಾಃ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ।
ಉತ್ಸವಸಹಸ್ರಲೋಲಾಮುಕಾರವಾಚ್ಯಸ್ಯ ಗೃಹನಾಥಾಮ್ ॥ 14.25 ॥ 350

%c04-q3/Sarada.Susarla/uma-c04-q3-itrans.txt medskip

ಪಂಚದಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಶಕ್ತೇಃ ಸ್ವಾಗತಮ್ (ಸ್ವಾಗತಾವೃತ್ತಮ್)

ಆಪದಾಮಪಹರನ್ತು ತತಿಂ ನಃ
ಸಮ್ಪದಾಮಪಿ ದಿಶನ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಮ್ ।
ದನ್ತಕುನ್ದರುಚಿದತ್ತಬಲಾನಿ
ವ್ಯೋಮಕೇಶಸುದೃಶೋ ಹಸಿತಾನಿ ॥ 15.1 ॥

ಅಲ್ಪಮಪ್ಯಧಿಕಶಕ್ತಿಸಮೃದ್ಧಂ
ಮನ್ದಮಪ್ಯಧಿಕಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಸಾರಮ್ ।
ಸುಸ್ಮಿತಂ ಸ್ಮರವಿರೋಧಿರಮಣ್ಯಾಃ
ಕಲ್ಪತಾಂ ಮಮ ಕುಲಸ್ಯ ಶುಭಾಯ ॥ 15.2 ॥

ಪುಷ್ಕರಾದ್ರವಿಮತೋ ಭುವಮೇತಾಂ
ಭೂಮಿತಶ್ಶಶಧರಂ ಕ್ರಮಮಾಣಾ ।
ನೈವ ಮುಂಚತಿ ಪದಂ ಬತ ಪೂರ್ವಂ
ನೋತ್ತರಂ ವ್ರಜತಿ ನೇಶಪುರನ್ಧ್ರೀ ॥ 15.3 ॥

ಭೂಷಣೇಷ್ವಿವ ಸವಿತ್ರಿ ಸುವರ್ಣಂ
ಮೃತ್ತಿಕಾಮಿವ ಘಟೇಷ್ವಖಿಲೇಷು ।
ವಿಶ್ವವಸ್ತುಷು ನಿರಸ್ತವಿಶೇಷಾಂ
ದೇವಿ ಪಶ್ಯತಿ ಸತೀಂ ವಿಬುಧಸ್ತ್ವಾಮ್ ॥ 15.4 ॥

ಕಿಟ್ಟಭೂತಮಖಿಲೇಶ್ವರಜಾಯೇ
ದೃಶ್ಯಜಾತಮಖಿಲಂ ನಿಜಪಾಕೇ ।
ಪ್ರಾಣಬುದ್ಧಿಮನಸಾಮಿಹ ವರ್ಗಃ
ಸಾರಭೂತ ಇತಿ ಸೂರಿಜನೋಕ್ತಿಃ ॥ 15.5 ॥

ಸಾರಮೀಶ್ವರಿ ತಿಲೇಷ್ವಿವ ತೈಲಂ
ವಿಗ್ರಹೇಷು ನಿಖಿಲೇಷು ನಿಗೂಢಮ್ ।
ಯೇ ಧಿಯಾ ಮಥನತೋ ವಿದುರೇಕಂ
ತೇ ಭವನ್ತಿ ವಿಬುಧಾಸ್ತ್ವಯಿ ಲೀನಾಃ ॥ 15.6 ॥

ಆಯಸಂ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಿ ಪಿಂಡಂ
ವಹ್ನಿನೇವ ತಪಸಾ ತನುಪಿಂಡಮ್ ।
ಯಸ್ಯ ಚಿಜ್ಜ್ವಲನಜಾಲಮಯಂ ಸ್ಯಾತ್
ತಪ್ತಮಮ್ಬ ಸ ತವಾಲಯಭೂತಃ ॥ 15.7 ॥

ಯೋಽರಣೇರ್ಮಥನತೋಽತಿಪವಿತ್ರಂ
ವೀತಿಹೋತ್ರಮಿವ ವೀತಕಲಂಕಃ ।
ಪ್ರಾಣಮುಜ್ಜ್ವಲಯತಿ ಸ್ವಶರೀರಾತ್
ತ್ವಾಮಸಾವಭಯದೇಽರ್ಹತಿ ಯಷ್ಟುಮ್ ॥ 15.8 ॥

ಪ್ರಾಣತಾ ಶ್ವಸಿತಮೇವ ವಿಚಾರ್ಯಂ
ಕುರ್ವತಾ ಕರಣಮೇವ ನಿಭಾಲ್ಯಮ್ ।
ಗಚ್ಛತಾ ಗಮನಮೇವ ವಿಶೋಧ್ಯಂ
ತತ್ತನೌ ಮಥನಮಾಗಮಬೋಧ್ಯಮ್ ॥ 15.9 ॥

ಯೋ ರಸಂ ಪಿಬತಿ ಮೂರ್ಧಸರೋಜಾತ್
ಸೋಮಪೋಽಯಮನಘಃ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾ ।
ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಮಖಿಲೇಶ್ವರಿ ನಿತ್ಯಂ
ಮೂಲಕುಂಡದಹನಸ್ಥಿತಿರಸ್ಯ ॥ 15.10 ॥

ಚಿನ್ಮಯೀ ಪಿಬಸಿ ಸೋಮಮಿಮಂ ಕಿಂ
ಸೋಮ ಏವ ಕಿಮಸಾವಸಿ ಮಾತಃ ।
ಪೀಯಸೇ ಪಿಬಸಿ ಚ ಸ್ವಯಮೇಕಾ
ಪೇಯಪಾತೃಯುಗಲಂ ಕಿಮು ಭೂತ್ವಾ ॥ 15.11 ॥

ತೈಜಸಂ ಕನಕಮಗ್ನಿವಿತಪ್ತಂ
ತೇಜ ಏವ ಕನಕಾಂಗಿ ಯಥಾ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಮೋದರೂಪಕಲಯಾ ತವ ತಪ್ತಂ
ತನ್ಮಯಂ ಭವತಿ ಮೋದಜಪಿಂಡಮ್ ॥ 15.12 ॥

ಕಾಽಪಿ ಮೋದಲಹರೀ ತವ ವೀಚಿರ್-
ನಿರ್ಗತಾ ದಶಶತಾರಸುಧಾಬ್ಧೇಃ ।
ಪೂರಯತ್ಯಖಿಲಮಮ್ಬ ಶರೀರಂ
ನೇಹ ವೇದ್ಮಿ ಪರಮೇ ಜಡಭಾಗಮ್ ॥ 15.13 ॥

ಸೇಯಮುತ್ತಮತಮಾ ನಿಪತನ್ತೀ
ಶೀತಲಾದ್ದಶಶತಾರಪಯೋದಾತ್ ।
ಪ್ರೇರಿತಾದಖಿಲರಾಜ್ಞಿ ಭವತ್ಯಾ
ಬುದ್ಧಿಸಸ್ಯಮವತಾದ್ರಸವೃಷ್ಟಿಃ ॥ 15.14 ॥

ದುಗ್ಧಸಿನ್ಧುಮಥನಾದಮೃತಂ ವಾ
ಶಬ್ದಸಿನ್ಧುಮಥನಾತ್ಪ್ರಣವೋ ವಾ ।
ಲಭ್ಯತೇ ಸುಕೃತಿಭಿಸ್ತವ ವೀಚಿರ್-
ಮೂರ್ಧಕಂಜಮಥನಾದ್ರಸ ಏಷಃ ॥ 15.15 ॥

ಅಸ್ಥಿಷು ಪ್ರವಹತಿ ಪ್ರತಿವೇಗಂ
ಮಜ್ಜಸಾರಮಮೃತಂ ವಿದಧಾನಾ ।
ಬಿಭ್ರತೀ ಮದಮನುಷ್ಣಮದೋಷಂ
ಮೂರ್ಧಕಂಜನಿಲಯೇ ತವ ಧಾರಾ ॥ 15.16 ॥

ತೈತ್ತಿರೀಯಕಥಿತೋ ರಸಲಾಭಃ
ಸೋಽಯಮೇವ ಸಕಲಾಗಮವರ್ಣ್ಯೇ
ಏತದೇವ ಶಶಿಮಂಡಲನಾಥೇ
ತನ್ತ್ರಭಾಷಿತಪರಾಮೃತಪಾನಮ್ ॥ 15.17 ॥

ಮೂರ್ಧಸೋಮಮಜರಾಮರರೂಪೇ
ಯುಕ್ತವೀಕ್ಷಣಕರೇಣ ನಿಪೀಡ್ಯ ।
ಶಮ್ಭುಸುನ್ದರಿ ಸುನೋಮಿ ಧಿನೋಮಿ
ತ್ವಾಂ ಪ್ರದೀಪ್ತಕುಲಕುಂಡನಿಶಾನ್ತಾಮ್ ॥ 15.18 ॥

ದೃಷ್ಟಿರೇವ ರವಿದೀಧಿತಿರುಗ್ರಾ
ಶೀರ್ಷಕಂಜಶಶಿನಂ ಪ್ರವಿಶನ್ತೀ ।
ಶೀತಲಾಮೃತಮಯೀ ಖಲು ಭೂತ್ವಾ
ಯೋಗಿನೋ ದ್ರವತಿ ಮೋದಕಲಾ ತೇ ॥ 15.19 ॥

ಮೂರ್ಧನಿ ದ್ರವಸಿ ಯೋಗಯುತಾನಾಂ
ಚಕ್ಷುಷಿ ಜ್ವಲಸಿ ಶಂಕರಭಾಮೇ
ತಿಷ್ಠಸಿ ಸ್ಥಿರಪದಾ ಕುಲಕುಂಡೇ
ಬಾಹ್ಯತಃ ಸ್ಖಲಸಿ ನೈವ ಕದಾಽಪಿ ॥ 15.20 ॥

ಸಾ ಯದಿ ದ್ರವತಿ ಮೋದಕಲಾ ಸ್ಯಾತ್
ಸಾ ಯದಿ ಜ್ವಲತಿ ಚಿತ್ಕಲಿಕಾ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಸಾ ಪರಾ ಸ್ಥಿರಪದಾ ಯದಿ ತಿಷ್ಠ-
ತ್ಯಕ್ಷರಾ ಭವತಿ ಕಾಚನ ಸತ್ತಾ ॥ 15.21 ॥

ಪಶ್ಯತಾ ನಯನಮಂಡಲವೃತ್ತಿಂ
ಗೃಹ್ಯಸೇ ತ್ವಮಚಲಾಧಿಪಕನ್ಯೇ ।
ಜಾನತಾ ದಶಶತಾರವಿಲಾಸಂ
ಸ್ಪೃಶ್ಯಸೇ ವಿದಿತಮಮ್ಬ ರಹಸ್ಯಮ್ ॥ 15.22 ॥

ವ್ಯಾಪ್ತಶಕ್ತ್ಯಸುಬಲೇನ ಲಸನ್ತೀ
ಭಾನುಬಿಮ್ಬನಯನೇನ ತಪನ್ತೀ ।
ಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಮನಸಾ ವಿಹರನ್ತೀ
ಸಾ ಪುನರ್ಜಯತಿ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಸನ್ತೀ ॥ 15.23 ॥

ಸ್ವಾಗತಂ ಸಕಲಲೋಕನುತಾಯೈ
ಸ್ವಾಗತಂ ಭುವನರಾಜಮಹಿಷ್ಯೈ ।
ಸ್ವಾಗತಂ ಮಯಿ ಭೃಶಂ ಸದಯಾಯೈ
ಸ್ವಾಗತಂ ದಶಶತಾರಮಿತಾಯೈ ॥ 15.24 ॥

ಸತ್ಕವಿಕ್ಷಿತಿಭುಜೋ ಲಲಿತಾಭಿಃ
ಸ್ವಾಗತಾಭಿರನಘಾಭಿರಿಮಾಭಿಃ ।
ಸ್ವಾಗತಂ ಭಣಿತಮಸ್ತು ಭವಾನ್ಯೈ
ಖೇಲನಾಯ ಶಿರ ಏತದಿತಾಯೈ ॥ 15.25 ॥ 375

%c04-q4/Kamesvararao.Tata/c04-q4।txt medskip

ಷೋಡಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಶಕ್ತಿವೈಭವಮ್ (ಕುಮಾರಲಲಿತಾವೃತ್ತಮ್)

ಮಹೋವಿಹತಮೋಹಂ ಮಹೇಶಮಹಿಲಾಯಾಃ ।
ಸ್ಮಿತಂ ವಿತನುತಾನ್ಮೇ ಗೃಹೇಷು ಮಹಮಗ್ರ್ಯಮ್ ॥ 16.1 ॥

ಇಯದ್ಬಹುಲಗೋಲಂ ಜಗಲ್ಲಘು ದಧಾನಾ ।
ಪಿತಾಮಹಮುಖೈರಪ್ಯಖಂಡಿತವಿಧಾನಾ ॥ 16.2 ॥

ಅದುಷ್ಟಚರಿತೇಭ್ಯಃ ಶುಭಾನ್ಯಭಿದಧಾನಾ ।
ಕುಲಾನಿ ಮಲಿನಾನಾಂ ಹತಾನಿ ವಿದಧಾನಾ ॥ 16.3 ॥

ದುಕೂಲಮರುಣಾಂಶುಪ್ರಭಂ ಪರಿದಧಾನಾ
ಹರಸ್ಯ ರಜತಾದ್ರಿಕ್ಷಿತೀಶಿತುರಧೀನಾ ॥ 16.4 ॥

ಮುನೀನ್ದ್ರಕೃತತನ್ತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಬಹುದಾನಾ
ಉಮಾ ಬಲಮಲಂ ನಸ್ತನೋತ್ವತುಲಮಾನಾ ॥ 16.5 ॥

ನಿರಸ್ತವಿಷಯಾಂ ಯದ್ ದಧಾತಿ ಮತಿಕೀಲಾಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದೀಶೇ ಧೃತಿಸ್ತವ ಮತೇಯಮ್ ॥ 16.6 ॥

ಶ್ರುತಾ ಪ್ರವಣಚಿತ್ತಂ ಸ್ಮೃತಾ ನರಮಪಾಪಮ್ ।
ಧೃತಾ ಹೃದಿ ವಿಧತ್ಸೇ ಗತಸ್ವಪರಭಾವಮ್ ॥ 16.7 ॥

ಅಹಂಮತಿತಟಿನ್ಯಾಃ ಸತಾಮವನಿಮೂಲಮ್ ।
ತ್ವಮೇವ ಕಿಲ ಸೇಯಂ ಮಹರ್ಷಿರಮಣೋಕ್ತಿಃ ॥ 16.8 ॥

ಅಹಂಮತಿಲತಾಯಾಸ್ತ್ವಯೀಶವಧು ಕನ್ದೇ ।
ಸ್ಥಿತೋಽಮ್ಬ ಭುವನಸ್ಯ ಪ್ರವಿನ್ದತಿ ರಹಸ್ಯಮ್ ॥ 16.9 ॥

ಯದೇತದಖಿಲಾಮ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಿವ ದೃಶ್ಯಮ್ ।
ತವೈವ ಕಿಲ ಜಾಲಂ ಗತೋ ಭಣತಿ ಮೂಲಮ್ ॥ 16.10 ॥

ಪ್ರಪಶ್ಯಸಿ ಪರಾಚೀ ಜಗದ್ವಿವಿಧಭೇದಮ್ ।
ಸ್ವತಃ ಕಿಮಪಿ ನಾನ್ಯತ್ಪ್ರತೀಚಿ ಪುರತಸ್ತೇ ॥ 16.11 ॥

ಸ್ತುತಾ ಭವಸಿ ಶಶ್ವತ್ ಸ್ಮೃತಾ ಚ ಭಜನೇ ತ್ವಮ್ ।
ಧೃತಾ ಭವಸಿ ಯೋಗೇ ತತಾ ಭವಸಿ ಬೋಧೇ ॥ 16.12 ॥

ಸ್ತುತಾ ದಿಶಸಿ ಕಾಮಂ ಸ್ಮೃತಾ ಹರಸಿ ಪಾಪಮ್ ।
ಧೃತಾಽಸ್ಯಧಿಕಶಕ್ತ್ಯೈ ತತಾ ಭವಸಿ ಮುಕ್ತ್ಯೈ ॥ 16.13 ॥

ವಿಶುಧ್ಯತಿ ಯತಾಶೀ ಪ್ರಮಾದ್ಯತಿ ನ ಶುದ್ಧಃ ।
ಪ್ರಮಾದರಹಿತಸ್ಯ ಸ್ಫುಟೇ ಲಸಸಿ ಕಂಜೇ ॥ 16.14 ॥

ಸ್ಫುಟಂ ಯದಿ ಸರೋಜಂ ನಟೀವ ಪಟು ನಾಟ್ಯಮ್ ।
ಕರೋಷಿ ಯತಬುದ್ಧೇರ್ಜಗಜ್ಜನನಿ ಶೀರ್ಷೇ ॥ 16.15 ॥

ಶಿರೋಗತಮಿದಂ ನಃ ಪ್ರಫುಲ್ಲಮಯಿ ಪದ್ಮಮ್ ।
ಅನಲ್ಪಮಕರನ್ದಂ ತ್ವಮಮ್ಬ ಭವ ಭೃಂಗೀ ॥ 16.16 ॥

ಸರೋಜಮತುದನ್ತೀ ಪಿಬಾಮ್ಬ ಮಕರನ್ದಮ್ ।
ಮಹಾಮಧುಕರಿ ತ್ವಂ ಭಜೇರ್ಮದಮಮನ್ದಮ್ ॥ 16.17 ॥

ಅಮಂಗಲಮಿತಃ ಪ್ರಾಙ್ ಮಯೇಶವಧು ಭುಕ್ತಮ್ ।
ಇತಃ ಪರಮಮೇಯೇ ಸುಖಾನ್ಯನುಭವ ತ್ವಮ್ ॥ 16.18 ॥

ಅಹಂಕೃತಿವಶಾನ್ಮೇ ಚಿದೀಶ್ವರಿ ಪುರಾಽಭೂತ್ ।
ತವಾಭವದಿದಾನೀಂ ಮಮಾಸ್ತಿ ನ ವಿಭುತ್ವಮ್ ॥ 16.19 ॥

ಯದಾಽಭವದಿಯಂ ಮೇ ತದಾಽನ್ವಭವದಾರ್ತಿಮ್ ।
ತವೇಶ್ವರಿ ಭವನ್ತೀ ಭುನಕ್ತು ಶಮಿದಾನೀಮ್ ॥ 16.20 ॥

ಕರೋತ್ವಿಯಮಹನ್ತಾ ವಿವಾದಮಧುನಾಽಪಿ ।
ತಥಾಽಪಿ ಪುರತಸ್ತೇ ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಿವೀರ್ಯಾ ॥ 16.21 ॥

ಇಯಂ ಚ ತವ ಬುದ್ಧೇರ್ಯತೋ ಭವತಿ ವೃತ್ತಿಃ
ಇಮಾಮಪಿ ಕುರು ಸ್ವಾಂ ಕ್ಷಮಾವತಿ ವಿರೋಷಾ ॥ 16.22 ॥

ಸುಧಾಬ್ಧಿರಿಹ ಮಾತಸ್ತರಂಗಶತಮಾಲೀ ।
ಚಿದಭ್ರಪುರಮತ್ರ ಪ್ರಭಾಪದಮದಭ್ರಮ್ ॥ 16.23 ॥

ಕುರು ತ್ವಮಿದಮೇಕಂ ನಿಜಾಲಯಶತೇಷು ।
ಸವಿತ್ರಿ ವಿಹರಾಸ್ಮಿನ್ ಯಥೇಷ್ಟಮಯಿ ದೇಹೇ ॥ 16.24 ॥

ಕುಮಾರಲಲಿತಾನಾಂ ಕೃತಿರ್ಗಣಪತೀಯಾ ।
ಕರೋತು ಮುದಮೇಷಾ ಕಪರ್ದಿದಯಿತಾಯಾಃ ॥ 16.25 ॥ 400

॥ ಸಮಾಪ್ತಂ ಚ ಚತುರ್ಥಂ ಶತಕಮ್ ॥

%c05-q1/Mohana.Rao/us-ch5-q1।TXT medskip

ಪಂಚಮಂ ಶತಕಮ್
ಸಪ್ತದಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಮದಕರೀಶಕ್ತಿಃ (ಚಮ್ಪಕಮಾಲಾವೃತ್ತಮ್)

ಪಾಪವಿಧೂತೌ ನಿರ್ಮಲಗಂಗಾ ತಾಪನಿರಾಸೇ ಚನ್ದ್ರಮರೀಚಿಃ ।
ಭರ್ಗಪುರನ್ಧ್ರೀಹಾಸಕಲಾ ಮೇ ಭದ್ರಮಮಿಶ್ರಂ ಕಾಽಪಿ ಕರೋತು ॥ 17.1 ॥

ಶಿಷ್ಟಕುಲಾನಾಂ ಸಮ್ಮದಯಿತ್ರೀ ದುಷ್ಟಜನಾನಾಂ ಸಂಶಮಯಿತ್ರೀ ।
ಕಷ್ಟಮಪಾರಂ ಪಾದಜುಷೋ ಮೇ ವಿಷ್ಟಪರಾಜ್ಞೀ ಸಾ ವಿಧುನೋತು ॥ 17.2 ॥

ನೂತನಭಾಸ್ವದ್ಬಿಮ್ಬನಿಭಾಂಘ್ರಿಂ ಶೀತಲರಶ್ಮಿದ್ವೇಷಿಮುಖಾಬ್ಜಾಮ್ ।
ಖ್ಯಾತವಿಭೂತಿಂ ಪುಷ್ಪಶರಾರೇಃ ಪೂತಚರಿತ್ರಾಂ ಯೋಷಿತಮೀಡೇ ॥ 17.3 ॥

ಉಜ್ಜ್ವಲತಾರೇ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಲಸನ್ತೀ ಸಾರಸಬನ್ಧೌ ಭಾತಿ ತಪನ್ತೀ ।
ಶೀತಲಭಾಸಾ ಚಿನ್ತನಕರ್ತ್ರೀ ಪಾತು ಕುಲಂ ಮೇ ವಿಷ್ಟಪಭರ್ತ್ರೀ ॥ 17.4 ॥

ಪ್ರಾಣಮನೋವಾಗ್ವ್ಯಸ್ತವಿಭೂತಿರ್ಲೋಕವಿಧಾತುಃ ಕಾಚನ ಭೂತಿಃ ।
ಪುಷ್ಕರಪೃಥ್ವೀಪಾವಕರೂಪಾ ಶುಷ್ಕಮಘಂ ನಃ ಸಾ ವಿದಧಾತು ॥ 17.5 ॥

ಇಷ್ಟಫಲಾನಾಮಮ್ಬ ಸಮೃದ್ಧ್ಯೈ ಕಷ್ಟಫಲಾನಾಂ ತತ್ಕ್ಷಣಧೂತ್ಯೈ ।
ಚೇಷ್ಟಿತಲೇಶೋದ್ದೀಪಿತಶಕ್ತಿಂ ವಿಷ್ಟಪಭರ್ತ್ರಿ ತ್ವಾಮಹಮೀಡೇ ॥ 17.6 ॥

ಭೂಮಿರುಹಾಗ್ರಸ್ಥಾಪಿತಭಂಡಾದ್ಯೋ ಮಧು ಪಾಯಂ ಪಾಯಮಜಸ್ರಮ್ ।
ವಿಸ್ಮೃತವಿಶ್ವೋ ನನ್ದತಿ ಮಾತಸ್ತತ್ರ ಕಿಲ ತ್ವಂ ಧಾಮ ದಧಾಸಿ ॥ 17.7 ॥

ಕೋಽಪಿ ಸಹಸ್ರೈರೇಷ ಮುಖಾನಾಂ ಶೇಷ ಇತೀಡ್ಯಃ ಪನ್ನಗರಾಜಃ ।
ಉದ್ಗಿರತೀದಂ ಯದ್ವದನೇಭ್ಯೋ ದೇವಿ ತನೌ ಮೇ ತದ್ವತ ಪಾಸಿ ॥ 17.8 ॥

ಸಾಕಮಮೇಯೇ ದೇವಿ ಭವತ್ಯಾ ಪ್ರಾತುಮಹನ್ತಾ ಯಾವದುದಾಸ್ಯಾ ।
ತಾವದಿಯಂ ತಾಂ ಮೂರ್ಛಯತೀಶೇ ಪನ್ನಗರಾಜೋದ್ಗಾರಜಧಾರಾ ॥ 17.9 ॥

ಶಾಮ್ಯತಿಚಿನ್ತಾಜೀವಿತಮಸ್ಯಾಮಿನ್ದ್ರಿಯಸತ್ತಾಽಪ್ಯಸ್ತಮುಪೈತಿ ।
ಯಾತಿ ನಿರುದ್ಧಾ ಹಾ ಗಲದೇಶೇ ಸಂಶಯಮೇಷಾ ಮಾತರಹನ್ತಾ ॥ 17.10 ॥

ಗೌರಿ ಮಹೇಶಪ್ರಾಣಸಖೀ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ವಿಪನ್ನಾಂ ಮಾತರಹನ್ತಾಮ್ ।
ಸಾ ಯದಿ ಜೀವೇದೀಶ್ವರಿ ತುಭ್ಯಂ ದಾಸಜನಸ್ತಾಮರ್ಪಯತೇಽಯಮ್ ॥ 17.11 ॥

ತ್ವತ್ಸ್ಮೃತಿವೀರ್ಯಾಚ್ಛಾನ್ತಿಸಮೃದ್ಧಾಂ ಮಾತರಹನ್ತಾಂ ಶುದ್ಧತಮಾಂ ಮೇ ।
ಆತ್ಮಭುಜಿಷ್ಯಾಂ ಕರ್ತುಮಿದಾನೀಂ ಶಾಂತಧಿಯಸ್ತೇ ಕೋಽಸ್ತಿ ವಿಕಲ್ಪಃ ॥ 17.12 ॥

ಮನ್ದರಧಾರೀ ನಾಮೃತಹೇತುರ್ವಾಸುಕಿರಜ್ಜುರ್ನಾಮೃತಹೇತುಃ ।
ಮನ್ಥನಹೇತುಸ್ಸಾಽಮೃತಹೇತುಃ ಸರ್ವಬಲಾತ್ಮಾ ಶರ್ವಪುರನ್ಧ್ರೀ ॥ 17.13 ॥

ಪ್ರಾಣಿಶರೀರಂ ಮನ್ದರಶೈಲೋ ಮೂಲಸರೋಜಂ ಕಚ್ಛಪರಾಜಃ ।
ಪೂರ್ಣಮನನ್ತಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಃ ಪೃಷ್ಠಗವೀಣಾ ವಾಸುಕಿರಜ್ಜುಃ ॥ 17.14 ॥

ದಕ್ಷಿಣನಾಡೀ ನಿರ್ಜರಸೇನಾ ವಾಮಗನಾಡೀ ದಾನವಸೇನಾ ।
ಶಕ್ತಿವಿಲಾಸೋ ಮನ್ಥನಕೃತ್ಯಂ ಶೀರ್ಷಜಧಾರಾ ಕಾಽಪಿ ಸುಧೋಕ್ತಾ ॥ 17.15 ॥

ಕಂಠನಿರುದ್ಧೇ ಭೂರಿವಿಷಾಗ್ನೌ ತೈಜಸಲಿಂಗಾವಾಸಿಹರೇಣ ।
ತ್ವದ್ಬಲಜಾತಂ ಸ್ವಾದ್ವಮೃತ್ತಂ ಕೋ ದೇವಿ ನಿಪೀಯ ಪ್ರೇತ ಇಹ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 17.16 ॥

ಯೇನ ವಿಭುಸ್ತೇ ಮಾದ್ಯತಿ ಶರ್ವೋ ಯತ್ರ ಶಿವೇ ತ್ವಂ ಕ್ರೀಡಸಿ ಹೃಷ್ಟಾ ।
ಸಮ್ಮದಮೂಲಂ ತಂ ಮದಮಾದ್ಯೇ ವರ್ಧಯ ಪುತ್ರೇಽನುಗ್ರಹಪಾತ್ರೇ ॥ 17.17 ॥

ಯೋ ಮದಮೀದೃಙ್ಮಾರ್ಗಮುಪೇಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವರ್ವಿಭುಪೂಜ್ಯೇ ಗರ್ವಸಮೇತಃ ।
ಆಹರತಿ ಶ್ರೀಬಾಹ್ಯಸಮೃದ್ಧ್ಯಾ ನಾ ಸುರಯಾ ವಾ ಸೋಽಸುರ ಉಕ್ತಃ ॥ 17.18 ॥

ತಾಮ್ಯತಿ ತೀವ್ರಾಫೇನನಿಷೇವೀ ಕ್ಲಾಮ್ಯತಿ ಸಂವಿತ್ಪತ್ರನಿಷೇವೀ ।
ಭ್ರಾಮ್ಯತಿ ಹಾಲಾಭಾಂಡನಿಷೇವೀ ಶಾಮ್ಯತಿ ಶೀರ್ಷದ್ರಾವನಿಷೇವೀ ॥ 17.19 ॥

ಅಸ್ತು ವಿರೇಕೇ ಪಥ್ಯಮಫೇನಂ ಪತ್ರಮಜೀರ್ಣೇಷ್ವಸ್ತು ನಿಷೇವ್ಯಮ್ ।
ಅಸ್ತು ಹಿತಂ ತದ್ಯಕ್ಷ್ಮಣಿ ಮದ್ಯಂ ಸಂಸೃತಿಹಾರೀ ದೇವಿ ರಸಸ್ತೇ ॥ 17.20 ॥

ನೈವ ಮಹಾನ್ತಸ್ಸತ್ತ್ವಸಮೃದ್ಧಾಃ ಸರ್ವಮದೇಷ್ವಪ್ಯಮ್ಬ ಚಲನ್ತು ।
ಅಲ್ಪಜನಾನಾಂ ಮಾದಕವಸ್ತುಪ್ರಾಶನಮೀಶೇ ನಾಶನಮುಕ್ತಮ್ ॥ 17.421 ॥

ಕೇಽಪಿ ಯಜನ್ತೇ ಯನ್ಮಧುಮಾಂಸೈಸ್ತ್ವಾಂ ತ್ರಿಪುರಾರೇರ್ಜೀವಿತನಾಥೇ ।
ಅತ್ರ ನ ಯಾಗೋ ದೂಷಣಭಾಗೀ ದ್ರವ್ಯಸಸಂಗೋ ದುಷ್ಯತಿ ಯಷ್ಟಾ ॥ 17.22 ॥

ದಕ್ಷಿಣಮಾರ್ಗೇ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಭಕ್ತಃ ಸವ್ಯಸರಣ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ವೀರಃ ।
ನೇಶ್ವರಿ ಸವ್ಯೇ ನಾಪ್ಯಪಸವ್ಯೇ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ದಿವ್ಯೇ ತ್ವಧ್ವನಿ ಮೌನೀ ॥ 17.23 ॥

ನಾರ್ಚನಭಾರೋ ನಾಪಿ ಜಪೋಽಸ್ಯಾಂ ದಿವ್ಯಸರಣ್ಯಾಂ ಭವ್ಯತಮಾಯಾಮ್ ।
ಕೇವಲಮಮ್ಬಾಪಾದಸರೋಜಂ ನಿಶ್ಚಲಮತ್ಯಾ ಮೃಗ್ಯಮಜಸ್ರಮ್ ॥ 17.24 ॥

ಕಾಚಿದಮೂಲ್ಯಾ ಚಂಪಕಮಾಲಾ ವೃತ್ತನಿಬದ್ಧಾ ಮಂಜುಲಮಾಲಾ ।
ಅಸ್ತು ಗಣೇಶಸ್ಯೇಶ್ವರಕಾನ್ತಾ ಕಂಠವಿಲೋಲಾ ಚಂಪಕಮಾಲಾ ॥ 17.25 ॥ 425

%c05-q2/Subhadra.bala.Venuturupalli/c05-q2।txt medskip

ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ರೂಪವಿಶೇಷಾಃ ಕುಂಡಲಿನೀಸಮುಲ್ಲಾಸಶ್ಚ (ಪ್ರಹರ್ಷಿಣೀವೃತ್ತಮ್)

ಧುನ್ವನ್ತ್ಯಸ್ತಿಮಿರತತಿಂ ಹರಿತ್ತಟೀನಾಂ
ಧಿನ್ವನ್ತ್ಯಃ ಪುರಮಥನಸ್ಯ ಲೋಚನಾನಿ ।
ಸ್ಕನ್ದಾಮ್ಬಾಹಸಿತರುಚೋ ಹರನ್ತು ಮೋಹಂ
ಸಾನ್ದ್ರಂ ಮೇ ಹೃದಯಗತಂ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸದ್ಯಃ ॥ 18.1 ॥

ತನ್ವಾನಾ ವಿನತಹಿತಂ ವಿರೋಧಿವರ್ಗಂ
ಧುನ್ವಾನಾ ಬುಧಜನಮೋದಮಾದಧಾನಾ ।
ಸಮ್ರಾಜ್ಞೀ ತ್ರಿದಿವಧರಾರಸಾತಲಾನಾಂ
ರುದ್ರಾಣೀ ಭಣತು ಶಿವಾನೀ ಮತ್ಕುಲಸ್ಯ ॥ 18.2 ॥

ಯೋಽಮ್ಬ ತ್ವಾಂ ಹೃದಿ ವಿದಧತ್ತಟಿತ್ಪ್ರಕಾಶಾಂ
ಪೀಯೂಷದ್ಯುತಿಮದಹೃನ್ಮುಖಾರವಿನ್ದಾಮ್ ।
ಅನ್ಯತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಪಥತೋ ಧುನೋತಿ ಸರ್ವಂ
ಕಾಮಾರೇಃ ಸುದತಿ ನತಸ್ಯ ಭುವ್ಯಸಾಧ್ಯಮ್ ॥ 18.3 ॥

ಕಾಲಾಭ್ರದ್ಯುತಿಮಸಮಾನವೀರ್ಯಸಾರಾಂ
ಶಕ್ತ್ಯೂರ್ಮಿಭ್ರಮಕರಶುಕ್ಲಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾಮ್ ।
ಯೋ ಧೀರೋ ಮನಸಿ ದಧಾತಿ ಭರ್ಗಪತ್ನಿ
ತ್ವಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಭವತಿ ಸಂಗರೇಷು ಶಸ್ತ್ರಮ್ ॥ 18.4 ॥

ಯಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತರುಣದಿವಾಕರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀಂ
ತನ್ವಂಗಿ ತ್ರಿಪುರಜಿತೋ ವಿಚಿನ್ತಯೇತ್ತ್ವಾಮ್ ।
ತಸ್ಯಾಜ್ಞಾಂ ದಧತಿ ಶಿರಸ್ಸು ಫುಲ್ಲಜಾಜೀ-
ಮಾಲಾಂ ವಾ ಧರಣಿಜುಷೋ ವಶೇ ಭವನ್ತಃ ॥ 18.5 ॥

ಯೋ ರಾಕಾಶಶಧರಕಾನ್ತಿಸಾರಶುಭ್ರಾಂ
ಬಿಭ್ರಾಣಾಂ ಕರಕಮಲೇನ ಪುಸ್ತಕಂ ತ್ವಾಮ್ ।
ಭೂತೇಶಂ ಪ್ರಭುಮಸ್ಕೃತ್ಪ್ರಬೋಧಯನ್ತೀಂ
ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಾಗ್ಭವತಿ ವಶೇಽಸ್ಯ ನಾಕದೂತೀ ॥ 18.6 ॥

ಜಾನೀಮೋ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಚಿತ್ತವೃತ್ತೇ-
ಸ್ತುಲ್ಯಂ ತ್ವಂ ಸಪದಿ ದಧಾಸಿ ರೂಪಮಗ್ರ್ಯಮ್ ।
ಪ್ರಶ್ನೋಽಯಂ ಭವತಿ ನಗಾಧಿನಾಥಕನ್ಯೇ
ರೂಪಂ ತೇ ಮದಯತಿ ಕೀದೃಶಂ ಸ್ಮರಾರಿಮ್ ॥ 18.7 ॥

ಚಾರು ಸ್ಯಾದಲಮಿತಿ ವಕ್ತುಮಮ್ಬ ಶಕ್ಯಂ
ರೂಪಂ ತೇ ನ ವದತಿ ಕೋಽಪಿ ಕೀದೃಶಂ ವಾ ।
ಸಮ್ಮೋಹಂ ಪರಮುಪಯಾನ್ತಿ ಕಾನ್ತಿಭಾಂಡೇ
ಕಾಮಾರೇರಪಿ ನಯನಾನಿ ಯತ್ರ ದೃಷ್ಟೇ ॥ 18.8 ॥

ಸಂಕಲ್ಪೈಃ ಕಿಮು ತವ ಭೂಷಣಾನ್ಯಭೂವँ-
ಚ್ಛಿಲ್ಪೀನ್ದ್ರಾಃ ಕಿಮು ವಿದಧುರ್ಯಥಾಽತ್ರ ಲೋಕೇ ।
ತತ್ಸ್ವರ್ಣಂ ಭಗವತಿ ಕೀದೃಶಂ ಮಣೀನಾಂ
ಕಿಂ ರೂಪಂ ಭವತಿ ಚ ತತ್ರ ಯೋಜಿತಾನಾಮ್ ॥ 18.9 ॥

ಯಾನ್ಯಂಗಾನ್ಯಖಿಲಮನೋಜ್ಞಸಾರಭೂತಾ-
ನ್ಯೇತೇಷಾಮಪಿ ಕಿಮು ಭೂಷಣೈರುಮೇ ತೇ ।
ಆಹೋಸ್ವಿಲ್ಲಲಿತತಮಾನಿ ಭಾನ್ತಿ ಭೂಯೋ
ಭೂಷಾಭಿರ್ವಿಕೃತತಮಾಭಿರಪ್ಯಮೂನಿ ॥ 18.10 ॥

ಮುಕ್ತಾಭಿರ್ಭವತಿ ತವಾಮ್ಬ ಕಿನ್ನು ಹಾರಃ
ಪೀಯೂಷದ್ಯುತಿಕರಸಾರನಿರ್ಮಲಾಭಿಃ ।
ಮುಂಡೈರ್ರ್ವಾ ಘಲಘಲಶಬ್ದಮಾದಧದ್ಭಿಃ
ಸಂಘರ್ಷಾತ್ ತ್ರಿಭುವನಸಾರ್ವಭೌಮಭಾಮೇ ॥ 18.11 ॥

ವಸ್ತ್ರಂ ಸ್ಯಾದ್ಯದಿ ತವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯೇ
ಕಾರ್ಪಾಸಂ ದಿವಿ ಚ ತದುದ್ಭವೋಽನುಮೇಯಃ ।
ಕ್ಷೌಮಂ ಚೇದ್ಭಗವತಿ ತಸ್ಯ ಹೇತುಭೂತಾಃ
ಕೀಟಾಃ ಸ್ಯುರ್ಗಗನಜಗತ್ಯಪೀತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ ॥ 18.12 ॥

ರುದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಿಯದಯಿತೇಽಥವಾ ಸುರದ್ರುರ್-
ಭೂಷಾಣಾಂ ಮಣಿಕನಕಪ್ರಕಲ್ಪಿತಾನಾಮ್ ।
ವಸ್ತ್ರಾಣಾಮಪಿ ಮನಸೇ ಪರಂ ಹಿತಾನಾಂ
ಕಾಮಂ ತೇ ಭವತಿ ಸಮರ್ಪಕಃ ಸಮರ್ಥಃ ॥ 18.13 ॥

ಸುಸ್ಕನ್ಧೋ ಬಹುವಿಟಪಃ ಪ್ರವಾಲಶೋಭೀ
ಸಮ್ಫುಲ್ಲಪ್ರಸವಸುಗನ್ಧವಾಸಿತಾಶಃ ।
ವೃಕ್ಷಃ ಕಿಂ ಭಗವತಿ ಕಲ್ಪನಾಮಕೋಽಯಂ
ಸಂಕಲ್ಪಃ ಕಿಮು ತವ ಕೋಽಪಿ ದೇವಿ ಸತ್ಯಃ ॥ 18.14 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಾನ್ನ ಭವತಿ ಕಲ್ಪಪಾದಪೋಽನ್ಯಃ
ಸ್ವರ್ದೋಗ್ಧ್ರೀ ಪುನರಿತರಾ ನ ಕುಂಡಲಿನ್ಯಾಃ ।
ಯಃ ಕುರ್ಯಾದ್ ದ್ವಯಮಿದಮುದ್ಗತಾತ್ಮವೀರ್ಯಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ತವ ಭುವಿ ಚಾಸ್ಯ ನಾಕಭಾಗ್ಯಮ್ ॥ 18.15 ॥

ಆಪೀನಂ ಭವತಿ ಸಹಸ್ರಪತ್ರಕಂಜಂ
ವತ್ಸೋಽಸ್ಯಾಃ ಪಟುತರಮೂಲಕುಂಡವಹ್ನಿಃ ।
ದೋಗ್ಧಾಽಽತ್ಮಾ ದಹರಸರೋರುಹೋಪವಿಷ್ಟೋ
ಮೌನಂ ಸ್ಯಾತ್ಸುರಸುರಭೇಸ್ತನೂಷು ದೋಹಃ ॥ 18.16 ॥

ದೋಗ್ಧ್ರ್ಯಾಸ್ತೇ ಭಗವತಿ ದೋಹನೇನ ಲಬ್ಧಂ
ವತ್ಸಾಗ್ನಿಪ್ರಥಮನಿಪಾನಸದ್ರವಾಯಾಃ ।
ದುಗ್ಧಂ ಸ್ವಾದ್ವಮೃತಮಯಂ ಪಿಬನ್ಮಮಾತ್ಮಾ
ಸನ್ತೃಪ್ತೋ ನ ಭವತಿ ದುರ್ಭರೋಽಸ್ಯ ಕುಕ್ಷಿಃ ॥ 18.17 ॥

ವತ್ಸೋಽಗ್ನಿಃ ಪಿಬತಿ ದೃಢಾಂಘ್ರಿರಮ್ಬ ಪಶ್ಚಾ-
ದಶ್ರಾನ್ತಂ ಪಿಬತಿ ದುಹನ್ ಪುರೋಽನ್ತರಾತ್ಮಾ ।
ವೃದ್ಧಿಂ ಚ ವ್ರಜತಿ ಪಯಃ ಪ್ರತಿಪ್ರದ್ರೋಹಂ
ದೋಗ್ಧ್ರ್ಯಾಸ್ತೇ ದ್ರವ ಇಹ ಕುಂಡಲಿನ್ಯಪಾರಃ ॥ 18.18 ॥

ಸೋಮಸ್ಯ ದ್ರವಮಿಮಮಾಹುರಮ್ಬ ಕೇಚಿದ್
ದುಗ್ಧಾಬ್ಧೇರಮೃತರಸಂ ಗದನ್ತಿ ಕೇಽಪಿ ।
ಬಾಷ್ಪಂ ಕೇಽಪ್ಯಭಿದಧತೇ ತು ಕೌಲಕುಂಡಂ
ಪೀನೋಧಸ್ಸ್ರವಮಿತರೇ ಭಣನ್ತಿ ಧೇನೋಃ ॥ 18.19 ॥

ಮೂಲೇ ತ್ವಂ ಜ್ವಲದಲನಪ್ರಕಾಶರೂಪಾ
ವೀಣಾಯಾಂ ಪ್ರಬಲಮಹಾಮದೋಷ್ಮರೂಪಾ ।
ಶೀರ್ಷಾಬ್ಜೇ ಸತತಗಲದ್ರಸಸ್ವರೂಪಾ
ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಭವಸಿ ಲಸತ್ತಟಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ॥ 18.20 ॥

ಹಾರ್ದೇ ಚೇದವತರಸೀಹ ಪುಂಡರೀಕೇ
ಛಾಯಾವತ್ಸಕಲಮಪಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಸಿ ತ್ವಮ್ ।
ಆರೂಢಾ ದಶಶತಪತ್ರಮದ್ರಿಪುತ್ರಿ
ಸ್ಯಾಶ್ಚೇತ್ತ್ವಂ ಭಣಸಿ ಜಗತ್ಸುಧಾಸಮುದ್ರಮ್ ॥ 18.21 ॥

ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಸರಸಿರುಹಚ್ಛದಾಯತಾಭ್ಯಾಂ
ವಕ್ತ್ರೇಣ ಪ್ರವಿಮಲಹಾಸಭಾಸುರೇಣ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ ಮಮ ಮನಸಃ ಪುರಃ ಪುರನ್ಧ್ರೀ
ಕಾಮಾರೇಃ ಪರಣಿತಮಸ್ಮದೀಯಭಾಗ್ಯಮ್ ॥ 18.22 ॥

ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಣತಿರೇವ ಭೂತಭರ್ತುಃ
ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಬಲನಿಧಿರೇವ ಕೋಽಪಿ ಗೂಢಃ ।
ಭಕ್ತಾನಾಂ ದೃಢತರಿರೇವ ಶೋಕಸಿನ್ಧೌ
ಮಗ್ನಾನಾಂ ಮಮ ಜನನೀ ಮಹೀಧ್ರಪುತ್ರೀ ॥ 18.23 ॥

ಉದ್ಧರ್ತುಂ ವಿನತಜನಂ ವಿಷಾದಗರ್ತಾತ್
ಸಂಸ್ಕರ್ತುಂ ಭುವನಹಿತಾಯ ಯೋಗಯುಕ್ತಮ್ ।
ಸಂಹರ್ತುಂ ಖಲಕುಲಮುದ್ಧತಂ ಚ ದರ್ಪಾದ್
ಭರ್ಗಸ್ಯ ಪ್ರಿಯತರುಣೀ ಸದಾ ಸದೀಕ್ಷಾ ॥ 18.24 ॥

ಮೃದ್ವೀಕಾಂ ಮಧುರತಯಾ ಸುಧಾಂ ಮಹಿಮ್ನಾ
ಗಾಮ್ಭೀರ್ಯಾತ್ಸುರತಟಿನೀಂ ಚ ನಿರ್ಜಯನ್ತೀ ।
ಶರ್ವಾಣೀಚರಿತಪರಾ ಪ್ರಹರ್ಷಿಣೀನಾಂ
ಶ್ರೇಣೀಯಂ ಜಯತು ಗಣೇಶ್ವರೇಣ ಬದ್ಧಾ ॥ 18.25 ॥ 450

%c05-q3/Syam.Sunder.Vinjamuri/umAsahasram\_c05-q3।txt medskip

ಏಕೋನವಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಧ್ಯೇಯಲಲಿತಾರೂಪಮ್ (ಪ್ರಮಾಣಿಕಾವೃತ್ತಮ್)

ಪ್ರಫುಲ್ಲಕಲ್ಪಪಾದಪಪ್ರಸೂನಸದ್ಯಶೋಹರಮ್ ।
ಮಹಾರುಜಂ ಧುನೋತು ತೇ ಮಹೇಶಸುನ್ದರೀಸ್ಮಿತಮ್ ॥ 19.1 ॥

ಮುನೀನ್ದ್ರಮೂಲವೇದಿಭೂಧನಂಜಯಪ್ರಬೋಧನಮ್ ।
ಯತೀನ್ದ್ರಹಾರ್ದಪೇಟಿಕಾ ಕವಾಟಬನ್ಧಭೇದನಮ್ ॥ 19.2 ॥

ಯಥಾವಿಧಿಕ್ರಿಯಾಪರದ್ವಿಜಾತಿಚಿತ್ತಶೋಧನಮ್ ।
ಮಮಾಮ್ಬಿಕಾಸ್ಮಿತಂ ಭವತ್ವಘಪ್ರತಾಪರೋಧನಮ್ ॥ 19.3 ॥

ಸುವರ್ಣಸಾಲಭಂಜಿಕಾ ಚರೇವ ಶೋಭಯಾಽಧಿಕಾ ।
ಅತೀವ ಮಾರ್ದವಾನ್ವಿತಾ ನವೇವ ಪುಷ್ಪಿತಾ ಲತಾ ॥ 19.4 ॥

ಸುಪರ್ವಮೌಲಿರತ್ನಭಾ ವಿರಾಜಿಹೇಮಪಾದುಕಾ ।
ಮರಾಲಿಕಾನಿಮನ್ತ್ರಕಪ್ರಶಸ್ತರತ್ನನೂಪುರಾ ॥ 19.5 ॥

ವಲಕ್ಷದೀಧಿತಿಪ್ರಭಾವಿಶೇಷಹೃನ್ನಖಾವಲೀ ।
ಮುನೀನ್ದ್ರಶುದ್ಧಮಾನಸಪ್ರಮೇಯಪಾದಸೌಷ್ಠವಾ ॥ 19.6 ॥

ಘನೀಭವತ್ತಟಿತ್ಪ್ರಭಾಪ್ರವಾಹಕಲ್ಪಜಂಘಿಕಾ ।
ಮತಂಗಜೇನ್ದ್ರನಾಸಿಕಾ ಮನೋಜ್ಞಸಕ್ಥಿಶೋಭಿನೀ ॥ 19.7 ॥

ಪ್ರಸೂನಸಾಯಕಾಗಮಪ್ರವಾದಚುಂಚುಕಾಂಚಿಕಾ ।
ವಿಶಾಲಕೇಶಚುಮ್ಬಿತೋಲ್ಲಸನ್ನಿತಮ್ಬಮಂಡಲಾ ॥ 19.8 ॥

ಅಜಾಂಡಪಿಂಡಸಂಹತಿಪ್ರಪೂರ್ಣಕುಕ್ಷಿಶಾಲಿನೀ ।
ಅಪಾರದಿವ್ಯಕಾನ್ತಿವಾರ್ನಿಧಾನನಾಭಿದೀರ್ಘಿಕಾ ॥ 19.9 ॥

ಬಿಸಪ್ರಸೂನಸಾಯಕಚ್ಛುರಾಭರೋಮರಾಜಿಕಾ ।
ಜಗತ್ತ್ರಯೀವಸಜ್ಜನೋಪಜೀವ್ಯದುಗ್ಧಭೃತ್ಕುಚಾ ॥ 19.10 ॥

ಮಹೇಶಕಂಠಬನ್ಧಕಪ್ರಶಸ್ತಬಾಹುವಲ್ಲರೀ ।
ಸಮಸ್ತವಿಷ್ಟಪಾಭಯಪ್ರದಾಯಿಪಾಣಿಪಂಕಜಾ ॥ 19.11 ॥

ವಿಲೋಲಹಾರಮೌಕ್ತಿಕಪ್ರತಾನಸಂವದತ್ಸ್ಮಿತಾ ।
ವಿಶುದ್ಧಸುನ್ದರಸ್ಮಿತಪ್ರಕಾಶಭಾಸಿತಾಮ್ಬರಾ ॥ 19.12 ॥

ಸುಕೋಮಲೋಷ್ಠಕಮ್ಪನಪ್ರಭೀತದುರ್ಜಯಾಸುರಾ ।
ಸುಯುಕ್ತಕುನ್ದಕುಟ್ಮಲಪ್ರಕಾಶದನ್ತಪಂಕ್ತಿಕಾ ॥ 19.13 ॥

ಶರತ್ಸುಧಾಂಶುಮಂಡಲಪ್ರಭಾವಿಗರ್ಹಣಾನನಾ ।
ಸುಧಾಮರನ್ದವಜ್ಜಪಾಸುಮೋಪಮಾಧರಾಧರಾ ॥ 19.14 ॥

ತಿಲಪ್ರಸೂನಚಾರುತಾಽಪಹಾಸಿಭಾಸಿನಾಸಿಕಾ ।
ನವೀನಭಾಭನಾಸಿಕಾವಿಲಮ್ಬಿದಿವ್ಯಮೌಕ್ತಿಕಾ ॥ 19.15 ॥

ವಿಶುದ್ಧಗಂಡಬಿಮ್ಬಿತಸ್ವರೂಪರತ್ನಕುಂಡಲಾ ।
ಮಹಾಮಹಸ್ತರಂಗಿತಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಲೋಚನಾ ॥ 19.16 ॥

ದಲಾನ್ತರಸ್ಥಯಾಮಿನೀಪ್ರಭುಪ್ರಭಾಲಿಕಸ್ಥಲೀ ।
ಮಯೂರಬರ್ಹಗರ್ಹಣಪ್ರಕೃಷ್ಟಕೇಶಭಾಸಿನೀ ॥ 19.17 ॥

ದಿವಾಕರಾಯುತೋಜ್ಜ್ವಲಾ ಹಿಮಾಂಶುಲಕ್ಷಶೀತಲಾ ।
ತಟಿತ್ಸಹಸ್ರಭಾಸುರಾ ನಿರಂಕಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾ ॥ 19.18 ॥

ನಭೋನ್ತರಾಲಚಾರಿಣೀ ಮಹಾವಿಚಿತ್ರಕಾರಿಣೀ ।
ಕುಲಾಗ್ನಿಕುಂಡಶಾಯಿನೀ ಜಗತ್ಕಥಾವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 19.19 ॥

ನಭಸ್ತಲೇ ಬಲೇಶ್ವರೀ ಧರಾತಲೇ ಕ್ರಿಯೇಶ್ವರೀ ।
ದಿವಾಕರೇ ವಿಭೇಶ್ವರೀ ಸುಧಾಕರೇ ರಸೇಶ್ವರೀ ॥ 19.20 ॥

ಮಹೇಶವೇಶ್ಮದೀಪಿಕಾ ಜಗತ್ತ್ರಯಪ್ರಮಾಪಿಕಾ ।
ಅಶೇಷಶೀರ್ಷಶಾಸಿನೀ ಸಮಸ್ತಹೃನ್ನಿವಾಸಿನೀ ॥ 19.21 ॥

ಗುಣಸ್ತವೇ ಗುಣಸ್ತವೇ ಗುಣಪ್ರಕರ್ಷದಾಯಿನೀ ।
ವಿಚಿನ್ತನೇ ವಿಚಿನ್ತನೇ ವಿಶಿಷ್ಟಶಕ್ತಿಧಾಯಿನೀ ॥ 19.22 ॥

ಭ್ರಮಾಕುಲೇನ ದುಸ್ತರಾ ಭವಾಲಸೇನ ದುರ್ಗಮಾ ।
ಅಮನ್ತ್ರಕೇಣ ದುರ್ಭರಾ ಜಗತ್ತ್ರಯೇಣ ದುರ್ಜಯಾ ॥ 19.23 ॥

ಸುವರ್ಣಚೇಲಧಾರಿಣೀ ಸಮಸ್ತಮೋದಕಾರಿಣೀ ।
ವಿಲಾಸಿನೀ ನಿರಾಮಯಾ ವಿಚಿನ್ತ್ಯತಾಂ ಮನಸ್ತ್ವಯಾ ॥ 19.24 ॥

ಪದಾಬ್ಜವನ್ದಿನಃ ಕವೇರಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕಾವಲೀ ।
ಮಹೇಶಮಾನಸೇಶ್ವರೀ ಗೃಹೇ ಮಹಾಯ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ॥ 19.25 ॥ 475

%c05-q4/Rekha.Venuturupalli/uma-c05-q4।txt medskip

ವಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಸರ್ವಸಾರಮಯೀ (ಮಣಿಬನ್ಧವೃತ್ತಮ್)

ಪ್ರೀತಿವಿಕಾಸೇ ಸ್ವಲ್ಪತಮೋ ರೋಷವಿಶೇಷೇ ಭೂರಿತರಃ ।
ಅದ್ಭುತಹಾಸೋ ವಿಶ್ವಸುವೋ ರಕ್ಷತು ಸಾಧುಂ ಹನ್ತು ಖಲಮ್ ॥ 20.1 ॥

ಸಜ್ಜನಚಿತ್ತಾನನ್ದಕರೀ ಸಂಶ್ರಿತಪಾಪವ್ರಾತಹರೀ ।
ಲೋಕಸವಿತ್ರೀ ನಾಕಚರೀ ಸ್ತಾನ್ಮಮ ಭೂಯೋ ಭದ್ರಕರೀ ॥ 20.2 ॥

ಅರ್ಚನಕಾಲೇ ರೂಪಗತಾ ಸಂಸ್ತುತಿಕಾಲೇ ಶಬ್ದಗತಾ ।
ಚಿನ್ತನಕಾಲೇ ಪ್ರಾಣಗತಾ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರೇ ಸರ್ವಗತಾ ॥ 20.3 ॥

ಉಜ್ಜ್ವಲರೂಪೇ ನೃತ್ಯಕರೀ ನಿಷ್ಪ್ರಭರೂಪೇ ಸುಪ್ತಿಕರೀ ।
ಗೋಪಿತರುಪೇ ಸಿದ್ಧಿಕರೀ ಗೋಚರರೂಪೇ ಬನ್ಧಕರೀ ॥ 20.4 ॥

ಅಮ್ಬರದೇಶೇ ಶಬ್ದವತೀ ಪಾವಕತಾತೇ ಸ್ಪರ್ಶವತೀ ।
ಕಾಂಚನವೀರ್ಯೇ ರೂಪವತೀ ಸಾಗರಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಗನ್ಧವತೀ ॥ 20.5 ॥

ಅಪ್ಸ್ವಮಲಾಸು ಸ್ಪಷ್ಟರಸಾ ಚನ್ದ್ರವಿಭಾಯಾಂ ಗುಪ್ತರಸಾ ।
ಸಂಸೃತಿಭೋಗೇ ಸರ್ವರಸಾ ಪೂರ್ಣಸಮಾಧಾವೇಕರಸಾ ॥ 20.6 ॥

ಚಕ್ಷುಷಿ ದೃಷ್ಟಿಶ್ಶಾತತಮಾ ಚೇತಸಿ ದೃಷ್ಟಿಶ್ಚಿತ್ರತಮಾ ।
ಆತ್ಮನಿ ದೃಷ್ಟಿಶ್ಶುದ್ಧತಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ದೃಷ್ಟಿಃ ಪೂರ್ಣತಮಾ ॥ 20.7 ॥

ಶೀರ್ಷಸರೋಜೇ ಸೋಮಕಲಾ ಭಾಲಸರೋಜೇ ಶಕ್ರಕಲಾ ।
ಹಾರ್ದಸರೋಜೇ ಸೂರ್ಯಕಲಾ ಮೂಲಸರೋಜೇ ವಹ್ನಿಕಲಾ ॥ 20.8 ॥

ಸ್ಥೂಲಶರೀರೇ ಕಾನ್ತಿಮತೀ ಪ್ರಾಣಶರೀರೇ ಶಕ್ತಿಮತೀ ।
ಸ್ವಾನ್ತಶರೀರೇ ಭೋಗವತೀ ಬುದ್ಧಿಶರೀರೇ ಯೋಗವತೀ ॥ 20.9 ॥

ಸಾರಸಬನ್ಧೋರುಜ್ಜ್ವಲಭಾ ಕೈರವಬನ್ಧೋಃ ಸುನದರಭಾ ।
ವೈದ್ಯುತವಹ್ನೇರದ್ಭುತಭಾ ಭೌಮಕೃಶಾನೋರ್ದೀಪಕಭಾ ॥ 20.10 ॥

ಯೋಧವರಾಣಾಮಾಯುಧಭಾ ಯೋಗಿವರಾಣಾಮೀಕ್ಷಣಭಾ ।
ಭೂಮಿಪತೀನಾಮಾಸನಭಾ ಪ್ರೇಮವತೀನಾಮಾನನಭಾ ॥ 20.11 ॥

ಶಸ್ತ್ರಧರಾಣಾಂ ಭೀಕರತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಧರಾಣಾಂ ಬೋಧಕತಾ ।
ಯನ್ತ್ರಧರಾಣಾಂ ಚಾಲಕತಾ ಮನ್ತ್ರಧರಾಣಾಂ ಸಾಧಕತಾ ॥ 20.12 ॥

ಗಾನಪಟೂನಾಂ ರಂಜಕತಾ ಧ್ಯಾನಪಟೂನಾಂ ಮಾಪಕತಾ ।
ನೀತಿಪಟೂನಾಂ ಭೇದಕತಾ ಧೂತಿಪಟೂನಾಂ ಕ್ಷೇಪಕತಾ ॥ 20.13 ॥

ದೀಧಿತಿಧಾರಾ ಲೋಕಯತಾಂ ಜೀವಿತಧಾರಾ ವರ್ತಯತಾಮ್ ।
ಜ್ಞಾಪಕಧಾರಾ ಚಿನ್ತಯತಾಂ ಮಾದಕಧಾರಾ ದ್ರಾವಯತಾಮ್ ॥ 20.14 ॥

ಮನ್ತ್ರಪರಾಣಾಂ ವಾಕ್ಯಬಲಂ ಯೋಗಪರಾಣಾಂ ಪ್ರಾಣಬಲಮ್ ।
ಆತ್ಮಪರಾಣಾಂ ಶಾನ್ತಿಬಲಂ ಧರ್ಮಪರಾಣಾಂ ತ್ಯಾಗಬಲಮ್ ॥ 20.15 ॥

ಸೂರಿವರಾಣಾಂ ವಾದಬಲಂ ವೀರವರಾಣಾಂ ಬಾಹುಬಲಮ್ ।
ಮರ್ತ್ಯಪತೀನಾಂ ಸೈನ್ಯಬಲಂ ರಾಗವತೀನಾಂ ಹಾಸಬಲಮ್ ॥ 20.16 ॥

ವೈದಿಕಮನ್ತ್ರೇ ಭಾವವತೀ ತಾನ್ತ್ರಿಕಮನ್ತ್ರೇ ನಾದವತೀ ।
ಶಾಬರಮನ್ತ್ರೇ ಕಲ್ಪವತೀ ಸನ್ತತಮನ್ತ್ರೇ ಸಾರವತೀ ॥ 20.17 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾಬ್ಜೇ ವಾಗ್ವನಿತಾ ವಕ್ಷಸಿ ವಿಷ್ಣೋಃ ಶ್ರೀರ್ಲಲಿತಾ ।
ಶಮ್ಭುಶರೀರೇ ಭಾಗಮಿತಾ ವಿಶ್ವಶರೀರೇ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ತತಾ ॥ 20.18 ॥

ಭೂಗ್ರಹಗೋಲೈಃ ಕನ್ದುಕಿನೀ ವಿಷ್ಟಪಧಾನೇ ಕೌತುಕಿನೀ ।
ಯಾವದನನ್ತಂ ವೈಭವಿನೀ ಪ್ರಾಣಿಷು ಭೂಯಸ್ಸಮ್ಭವಿನೀ ॥ 20.19 ॥

ಕಂಜಭವಾಂಡೇ ಮಂಡಲಿನೀ ಪ್ರಾಣಿಶರೀರೇ ಕುಂಡಲಿನೀ ।
ಪಾಮರಭಾವೇ ಸಲ್ಲಲನಾ ಪಂಡಿತಭಾವೇ ಮೋದಘನಾ ॥ 20.20 ॥

ನಾರ್ಯಪಿ ಪುಂಸಾ ಮೂಲವತೀ ತನ್ವ್ಯಪಿ ಶಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಮತೀ ।
ವ್ಯಾಪ್ತಿಮತೀತ್ವೇ ಗುಪ್ತಿಮತೀ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಾ ಕಾಽಪಿ ಸತೀ ॥ 20.21 ॥

ದೀಧಿತಿರೂಪಾ ಚಿತ್ತಮಯೀ ಪ್ರಾಣಶರೀರಾಽಪ್ಯದ್ವಿತಯೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಶರೀರಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಭಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಭೂತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಪರಮ್ ॥ 20.22 ॥

ವಿಷ್ಟಪಮಾತಾ ಭೂರಿಕೃಪಾ ವಿಷ್ಟಪರಾಜ್ಞೀ ಭೂರಿಬಲಾ ।
ವಿಷ್ಟಪರೂಪಾ ಶಿಷ್ಟನುತಾ ವಿಷ್ಟಪಪಾರೇ ಶಿಷ್ಟಮಿತಾ ॥ 20.23 ॥

ದುರ್ಜನಮೂಲೋಚ್ಛೇದಕರೀ ದೀನಜನಾರ್ತಿಧ್ವಂಸಕರೀ ।
ಧೀಬಲಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಶಕೃಶಂ ಪುಣ್ಯಕುಲಂ ನಃ ಪಾತು ಶಿವಾ ॥ 20.24 ॥

ಚನ್ದ್ರಕಿರೀಟಾಮ್ಭೋಜದೃಶಃ ಶಾನ್ತಿಸಮೃದ್ಧಂ ಸ್ವಾನ್ತಮಿಮೇ ।
ಸಮ್ಮದಯನ್ತು ಶ್ರೋತ್ರಸುಖಾಃ ಸನ್ಮಣಿಬನ್ಧಾಃ ಸೂರಿಪತೇಃ ॥ 20.25 ॥ 500

॥ ಸಮಾಪ್ತಂ ಚ ಪಂಚಮಂ ಶತಕಮ್ ॥

Shloka hailaja Dhulipala/umasahasram\_ch\_06\_q1।txt medskip

ಷಷ್ಠಂ ಶತಕಮ್
ಏಕವಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಃ (ಅನುಷ್ಟುಬ್ವೃತ್ತಮ್)

ಇತಃ ಪೀತ್ವಾ ಕುಚಂ ಸ್ಕನ್ದೇ ಪ್ರಸಾರಿತಕರೇ ತತಃ ।
ಜಯತಿ ಸ್ಮಿತಮುದ್ಭೂತಂ ಶಿವಯೋರೇಕದೇಹಯೋಃ ॥ 21.1 ॥

ಏಕತೋ ಮಣಿಮಂಜೀರಕ್ವಾಣಾಹೂತಸಿತಚ್ಛದಮ್ ।
ಅನ್ಯತೋ ನೂಪುರಾಹೀನ್ದ್ರಫೂತ್ಕಾರಕೃತತದ್ಭಯಮ್ ॥ 21.2 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಪೃತನಾಪಾಲಂ ಬಾಲಂ ಲಾಲಯದೇಕತಃ ।
ಉತ್ಸಂಗೇ ಗಣಸಮ್ರಾಜಮರ್ಭಕಂ ಬಿಭ್ರದನ್ಯತಃ ॥ 21.3 ॥

ವಿಡಮ್ಬಿತಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಕೋಕೈಕಸ್ತನಮೇಕತಃ ।
ಕವಾಟಾರ್ಧನಿಭಂ ಬಿಭ್ರದ್ವಕ್ಷಃ ಕೇವಲಮನ್ಯತಃ ॥ 21.4 ॥

ಸೇನಾನ್ಯಾಽಽಸ್ವಾದಿತಸ್ತನ್ಯಮನುಫೂತ್ಕುರ್ವತೈಕತಃ ।
ಫೂತ್ಕಾರಮುಖರಂ ನಾಗಮುಗ್ರಂ ಜಾಗ್ರತಮನ್ಯತಃ ॥ 21.5 ॥

ಏಕತೋ ದೋರ್ಲತಾಂ ಬಿಭ್ರನ್ ಮೃಣಾಲಶ್ರೀವಿಡಮ್ಬಿನೀಮ್ ।
ಶುಕ್ರಶುಂಡಾಲಶುಂಡಾಭಂ ಚಂಡಂ ದೋರ್ದಂಡಮನ್ಯತಃ ॥ 21.6 ॥

ಕುತ್ರಾಪ್ಯವಿದ್ಯಮಾನೇಽಪಿ ವನ್ದನೀಯೇ ತದಾ ತದಾ ।
ಪರಸ್ಪರಕರಸ್ಪರ್ಶಲೋಭತೋ ವಿಹಿತಾಂಜಲಿ ॥ 21.7 ॥

ಶಕ್ರನೀಲಸವರ್ಣತ್ವಾದ್ ಭಾಗಯೋರುಭಯೋರಪಿ ।
ಊರ್ಧ್ವಾಧರಾಂಗಸಾಪೇಕ್ಷಸನ್ಧಿಜ್ಞಾನಗಲಸ್ಥಲಮ್ ॥ 21.8 ॥

ಏಕತಃ ಕೈರವಶ್ರೇಣೀನಿದ್ರಾಮೋಚನಲೋಚನಮ್ ।
ಅನ್ಯತಃ ಕಮಲಾವಾಸಕ್ಷಣಾಧಾಯಕವೀಕ್ಷಣಮ್ ॥ 21.9 ॥

ಏಕತಶ್ಚಕ್ಷುಷಾ ಚಾರುತಾರೇಣಾಧೀತವಿಭ್ರಮಮ್ ।
ಅನ್ಯತಃ ಪಾಣಿಪಾಥೋಜೇ ಖೇಲತೋ ಮೃಗಬಾಲತಃ ॥ 21.10 ॥

ಏಕತೋ ಭಾಲಫಲಕೇ ಕಾಶ್ಮೀರೇಣ ವಿಶೇಷಿತಮ್ ।
ಅನ್ಯತೋಽರ್ಧೇಕ್ಷಣೇನೈವ ರತಿಭ್ರೂವಿಭ್ರಮದ್ರುಹಾಃ ॥ 21.11 ॥

ಏಕತಃ ಶೀತಲಾಲೋಕಂ ಸಾಧುಲೋಕಶಿವಂಕರಮ್ ।
ಅನ್ಯತಃ ಪ್ರಜ್ವಲತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಂ ದುಷ್ಟಗೋಷ್ಠೀಭಯಂಕರಮ್ ॥ 21.12 ॥

ಏಕತೋ ಮಣಿತಾಟಂಕಪ್ರಭಾಧೌತಕಪೋಲಕಮ್ ।
ಅನ್ಯತಃ ಕುಂಡಲೀಭೂತಕುಂಡಲೀಭೂತಕುಂಡಲಿ ॥ 21.13 ॥

ಏಕತಃ ಕುನ್ತಲಾನ್ ಬಿಭ್ರದಿನ್ದ್ರನೀಲೋಪಮದ್ಯುತೀನ್ ।
ಅನ್ಯತಃ ಪಾವಕಜ್ವಾಲಾಪಾಟಲಾಂಶುಚ್ಛಟಾ ಜಟಾಃ ॥ 21.14 ॥

ಏಕತಃ ಕೇಶಪಾಶೇನ ಕೀರ್ಣೇನೋರಸಿ ಭಾಸುರಮ್ ।
ಅನ್ಯತೋ ಲಮ್ಬಮಾನಸ್ಯ ಭೋಗಿನೋ ಹರತಾ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 21.15 ॥

ಅವತಂಸಿತಮಮ್ಲಾನಪಾರಿಜಾತಸ್ರಜೈಕತಃ ।
ವಿಮಲೋಲ್ಲೋಲಮಾಲಿನ್ಯಾ ವಿಭುಧಾಪಗಯಾಽನ್ಯತಃ ॥ 21.16 ॥

ರೌಪ್ಯಾಚಲಕೃತಾವಾಸಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ ।
ವಸ್ತು ರಾಮಾಪುಮಾಕಾರಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿದಧಾತು ಮೇ ॥ 21.17 ॥

ಕಾನ್ತಾರ್ಧವಿಗ್ರಹೇ ಮಾತರ್ಜಟಾರ್ಧಾಶ್ಚಿಕುರಾಸ್ತವ ।
ದಧತ್ಯದಭ್ರಸನ್ಧ್ಯಾಭ್ರಯುಕ್ತಕಾಲಾಭ್ರವಿಭ್ರಮಮ್ ॥ 21.18 ॥

ದಮ್ಪತ್ಯೋರ್ಯುವಯೋರೇಷ ಲೋಪೋ ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಶೈಲಜೇ ।
ವಾಮಂ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ವಿಭೋಃ ಶೇತುಂ ದಾತುಂ ತೇ ದಕ್ಷಿಣಃ ಕರಃ ॥ 21.19 ॥

ಲೋಕೇ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ತನಯುಗ್ಮೇನ ಪುಷ್ಣಾತ್ಯೇಕಂ ಸುತಂ ನ ವಾ ।
ಸ್ತನೇನೈಕೇನ ಶರ್ವಾಣಿ ಪುಷ್ಣಾಸಿ ತ್ವಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ॥ 21.20 ॥

ಖಿದ್ಯನ್ತಿ ಯೋಷಿತಃ ಕುಕ್ಷೌ ವಹನ್ತ್ಯೋಽರ್ಭಕಮೇಕಕಮ್ ।
ಅರ್ಧಕುಕ್ಷೌ ದಧಾಸಿ ತ್ವಂ ತ್ರಿಲೋಕೀಮಮ್ಬ ಲೀಲಯಾ ॥ 21.21 ॥

ಅನುರೂಪಾ ಶಿವಸ್ಯ ತ್ವಮನುರೂಪಃ ಶಿವಸ್ತವ ।
ಅಲಂಕಾರೋಽನುರೂಪೋ ವಾಮಕಲಂಕೋಽರ್ಭಕಃ ಶಶೀ ॥ 21.22 ॥

ತವೈವ ತವ ದೇಹಾಂಶೋ ಹರಸ್ಯೈವ ಹರಸ್ಯ ಯಃ ।
ಪ್ರಾಣಾಸ್ತು ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರಿ ಹರಸ್ಯ ತ್ವಂ ಹರಸ್ತವ ॥ 21.23 ॥

ಅವಿಭಕ್ತಂ ಭವಾನಿ ಸ್ವಂ ಭವಸ್ಯ ತವ ಚೋಭಯೋಃ ।
ಸಕೃತ್ಸಕರುಣಂ ಚೇತಃ ಸಂಕಲ್ಪಯತು ನಶ್ಶಿವಮ್ ॥ 21.24 ॥

ಭವಸ್ಯ ಭಾಗಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಭವಾನೀ ಭಾಗಮಾತ್ಮನಃ ।
ಭಜತ್ವನುಷ್ಟುಭಾಮಾಸಾಂ ಸೃಷ್ಟಾನಾಂ ನಾರಸಿಂಹಿನಾ ॥ 21.25 ॥ 525

%c06-q2/Karthik.Sitaram.Tenneti/c06-q2।txt medskip

ದ್ವಾವಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಹರಕುಟುಮ್ಬಕಮ್ (ವಿಯೋಗಿನೀವೃತ್ತಮ್)

ಅಖಿಲಸ್ಯ ವಿಕಾಸಕಾರಣಂ ವ್ಯಸನಿಜ್ಞಾನಿಜನಾವನೇಷು ನಃ ।
ವಿತನೋತು ವಿಶೇಷತಃ ಶಿವಂ ಶಿವರಾಜೀವದೃಶೋ ದರಸ್ಮಿತಮ್ ॥ 22.1 ॥

ವಿಕಲೇ ಸಕಲೇ ಸುರವ್ರಜೇ ವ್ರಜತಿ ಶ್ಯಾಮಲಿಮಾನಮಚ್ಯುತೇ ।
ಜಗತಸ್ಸದಯೋ ಹಲಾಹಲಂ ಚುಲುಕೀಕೃತ್ಯ ಭಯಂ ನುನೋದ ಯಃ ॥ 22.2 ॥

ನಿಗಮೈಸ್ತುರಗೀ ಭುವಾ ರಥೀ ವಿಧಿನಾ ಸಾರಥಿಮಾನ್ ಬಿಭೇದ ಯಃ ।
ಕನಕಾದ್ರಿವರೇಣ ಕಾರ್ಮುಕೀ ಕಮಲಾಕ್ಷೇಣ ಶರೀ ಪುರತ್ರಯಮ್ ॥ 22.3 ॥

ಅಜಿತಸ್ಯ ಚ ಗಾಢಮತ್ಸರೈಃ ಕಮಲಾಕಾನ್ತಪುರಸ್ಸರೈಸ್ಸುರೈಃ ।
ಪದಜಾಯುಧಧಾರಯಾ ರಯಾದ್ವಧಮಾಧತ್ತ ಜಲನ್ಧರಸ್ಯ ಯಃ ॥ 22.4 ॥

ಕಮಲಾಸನಕಂಜಲೋಚನೌ ಛಲಲಿಂಗಸ್ಯ ಶಿರೋಂಘ್ರಿ ವೀಕ್ಷಿತುಮ್ ।
ಬತ ಹಂಸವರಾಹಭೂಮಿಕೌ ಯತಮಾನಾವಪಿ ಯಸ್ಯ ನ ಪ್ರಭೂ ॥ 22.5 ॥

ನಯನಂ ನಿಟಲಾನ್ತರಸ್ಥಿತಂ ವಿಘಟಯ್ಯೇಷದಿವಾನ್ವಿತೋ ರುಷಾ ।
ಭುವನತ್ರಯನಿರ್ಜಯೋನ್ನತಂ ಮದನಂ ಗಾಢಮದಂ ದದಾಹ ಯಃ ॥ 22.6 ॥

ಸಕಲೇ ಧವಲಃ ಕಲೇಬರೇ ಹರಿನೀಲೋಪಲಮಂಜುಲಃ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಅಮೃತಾಂಶುರಿವಾದಧಾತಿ ಯಃ ಪರಮಾಮಕ್ಷಿಮುದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯತಾಮ್ ॥ 22.7 ॥

ಅವತಂಸತುಷಾರದೀಧಿತಿದ್ಯುತಿಭಿರ್ಯಸ್ಯ ಯಶೋಭರೈರಪಿ ।
ಸಮಮಚ್ಛತರೀಕೃತೋ ದಿಶಾಮವಕಾಶಸ್ಸುತರಾಂ ಪ್ರಕಾಶತೇ ॥ 22.8 ॥

ಗಗನಾನಲಜೀವನಾನಿಲಕ್ಷಿತಿಸೋಮಾರುಣಸೋಮಯಾಜಿಭಿಃ ।
ಮಹತೋ ಬತ ಯಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿಭಿರ್ಭುವನಂ ಕ್ರಾನ್ತಮಿದಂ ಸಮನ್ತತಃ ॥ 22.9 ॥

ಸಹ ತೇನ ಧವೇನ ರಾಜತೇ ವಸುಧಾಧಾರಿಣಿ ಕಾಽಪಿ ರಾಜತೇ ।
ವನಿತಾ ಭವತಾಪನಾಶಿನೀ ಚರಣಪ್ರೇಷ್ಯನಿವೇದಿತಾಶಿನೀ ॥ 22.10 ॥

ವನಿತಾಪುರುಷೌ ಪುರಾತನೌ ವಿಮಲೇ ವ್ಯೋಮನಿ ದೇವದಮ್ಪತೀ ।
ಭುವನತ್ರಿತಯಸ್ಯ ತೌ ವಿಭೂ ರಜತಾದ್ರಾವಿಹ ಸಿದ್ಧದಮ್ಪತೀ ॥ 22.11 ॥

ಗಜಚರ್ಮಧರಃ ಕಪಾಲಭೃದ್ ಗೃಹನಾಥೋ ಗೃಹಿಣೀ ತು ಕಾಲಿಕಾ ।
ರುಧಿರಾವಿಲಮುಂಡಮಾಲಿನೀ ಕಥಿತೌ ತೌ ಬತ ಪಂಡಿತೈಃ ಶಿವೌ ॥ 22.12 ॥

ಸ ಕಿಮಿನ್ದುಕಲಾಶಿರೋಮಣಿಃ ಕಿಮುತಾಶ್ಲೀಲಕಪಾಲಭೂಷಣಃ ।
ಕಿಮುಮೇ ಭವತೀ ಕಪಾಲಿನೀ ಕಿಮು ವಿಭ್ರಾಜಿತರತ್ನಮಾಲಿನೀ ॥ 22.13 ॥

ರಮಸೇಽಮ್ಬ ಕಪಾಲಮಾಲಿನೀ ಕ್ವಚಿದೀಶೇನ ಕಪಾಲಮಾಲಿನಾ ।
ಅತುಲಪ್ರಭನಿಷ್ಕಮಾಲಿನಾ ಕ್ವಚಿದತ್ಯುತ್ತಮರತ್ನಮಾಲಿನೀ ॥ 22.14 ॥

ಯುವಯೋರ್ಮರುತಸ್ತನೂಭುವೋ ಬಲವನ್ತೋ ಭುವನಪ್ರಕಮ್ಪನಾಃ ।
ಶಶಿದೀಧಿತಿಹಾರಿ ಯದ್ಯಶೋ ನಿಗಮೇ ಪಾವನಮಮ್ಬ ಗೀಯತೇ ॥ 22.15 ॥

ಗುರುಮುತ್ತಮಮಭ್ರಚಾರಿಣಾಮಸಮಬ್ರಹ್ಮನಿಧಾನನಾಯಕಮ್ ।
ತವ ದೇವಿ ಶಿವೇ ತನೂಭುವಾಂ ಮರುತಾಮನ್ಯತಮಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ॥ 22.16 ॥

ದ್ವಿರದಂ ವದನೇ ಮಹಾಮದಂ ಸಿತದನ್ತಚ್ಛವಿಧೌತದಿಕ್ತಟಮ್ ।
ಇತರತ್ರ ಮುಖಾನ್ನರಾಕೃತಿಂ ವಿದುರಸ್ಯೈವ ವಿವರ್ತಮದ್ಭುತಮ್ ॥ 22.17 ॥

ಅಖಿಲಾಮರನಿರ್ಜಯೋನ್ನತಃ ಪ್ರಥನೇ ತಾರಕದಾನವೋ ಬಲೀ ।
ಹೃತವೀರ್ಯಮದೋ ಬಭೂವ ಯದ್ಘನಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧತೇಜಸಾಽಂಜಸಾ ॥ 22.18 ॥

ಅಮಲೇ ಹೃದಿ ನಿರ್ಮಲಾಶನಾಚ್ಛಿಥಿಲೇ ಗ್ರನ್ಥಿಚಯೇ ನರಾಯ ಯಃ ।
ಪರಿಪಕ್ವಧಿಯೇ ಪ್ರದರ್ಶಯೇತ್ ತಮಸಃ ಪಾರಮಪಾರವೈಭವಃ ॥ 22.19 ॥

ದ್ರವಿಡೇಷು ಶಿಶುತ್ವಮೇತ್ಯ ಯೋ ಗಿರಿಶಶ್ಲೋಕವಿಶೇಷಗಾಯಿನೀಮ್ ।
ಅಮೃತದ್ರವಸಾರಹಾರಿಣೀಂ ನಿಗಮಾಭಾಂ ನಿಬಬನ್ಧ ಸಂಸ್ತುತಿಮ್ ॥ 22.20 ॥

ಭುವಿ ಭಟ್ಟಕುಮಾರಿಲಾಖ್ಯಯಾ ಭವಮೇತ್ಯಾಧ್ವರರಕ್ಷಣಾಯ ಯಃ ।
ವರಜೈಮಿನಿಭಾಷಿತಾಶಯಂ ಬಹುಲಾಭಿಃ ಖಲು ಯುಕ್ತಿಭಿರ್ದಧೌ ॥ 22.21 ॥

ಅಧುನಾ ವಿಧುನೋತಿ ಯಸ್ತಮೋ ವಿಬುಧಪ್ರೇಕ್ಷಿತಮಾರ್ಗರೋಧಕಮ್ ।
ರಮಣಾಖ್ಯಮಹರ್ಷಿವೇಷಭೃತ್ಶ್ರಿತಶೋಣಾಚಲಚಾರುಕನ್ದರಃ ॥ 22.22 ॥

ಸ ಗುಹೋಽತಿಮಹೋ ಮಹಾಮಹಾಸ್ರಿದಶಾನಾಂ ಪ್ರಥಿತಶ್ಚಮೂಪತಿಃ ।
ಜಗತಾಮಧಿರಾಜ್ಞಿ ಕೋಽಪಿ ತೇ ಸುತರಾಂ ಪ್ರೀತಿಪದಂ ಕುಮಾರಕಃ ॥ 22.23 ॥

ಜಯತಿ ತ್ರಿಪುರಾರಿಭಾಮಿನೀ ಗಣಪತ್ಯಾದಿಮರುತ್ಪ್ರಸೂರುಮಾ ।
ತಮಸೂತ ಸುರಾರಿಧೂತಯೇ ತ್ರಿದಶಾನಾಮಪಿ ಯಾ ಚಮೂಪತಿಮ್ ॥ 22.24 ॥

ಸ್ವಕುಟುಮ್ಬಕಥಾಭಿಧಾಯಿನೀರ್ಗಣನಾಥಸ್ಯ ವಿಯೋಗಿನೀರಿಮಾಃ ।
ಅವಧಾರಯತು ಪ್ರಸನ್ನಯಾ ನಗನಾಥಪ್ರಿಯನನ್ದಿನೀ ಧಿಯಾ ॥ 22.25 ॥ 550

%c06-q3/Mohana Rao/us-ch6-q3।TXT medskip

ತ್ರಯೋವಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಪ್ರಕೀರ್ಣಕಮ್ (ನರಮನೋರಮಾವೃತ್ತಮ್)

(ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತಬಕೇ ತತ್ಸವಿತುರಿತಿ ಗಾಯತ್ರೀಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿವರ್ಣಾಃ ಕ್ರಮಶಃ ಪದ್ಯಾನಾಂ
ತೃತೀಯಪಾದಸ್ಯ ಚತುರ್ಥವರ್ಣೇ ದೃಶ್ಯನ್ತೇ ) ।

ಕಿರದಿವಾಮೃತಂ ಕಿರಣಮಾಲಯಾ ।
ಜಯತಿ ತತ್ಸಿತಂ ಶಿವವಧೂಸ್ಮಿತಮ್ ॥ 23.1 ॥

ತವ ಪದಂ ಪರೇ ಮಮ ಗುಹಾನ್ತರೇ ।
ಸ್ಫುರತು ಸರ್ವದಾ ವಿಕಸಿತಂ ಮುದಾ ॥ 23.2 ॥

ಪದಮಧೋಽಮ್ಬುಜಾನ್ನ ಕಿಲ ಭಿದ್ಯತೇ ।
ಮದನವಿದ್ವಿಷಃ ಸದನರಾಜ್ಞಿ ತೇ ॥ 23.3 ॥

ವಿಭುತಯೋರರೀಕೃತಬಹೂದ್ಭವೌ ।
ವಿದಧತುರ್ಜಗತ್ತ್ರಯಮಿದಂ ಶಿವೌ ॥ 23.4 ॥

ತವ ತು ಖೇಲನೇ ನಲಿನಜಾಂಡಕಮ್ ।
ಗಿರಿಶವಲ್ಲಭೇ ಭವತಿ ಕನ್ದುಕಮ್ ॥ 23.5 ॥

ಸಕಲಮಸ್ತ್ಯುಮೇ ಸದಭಯಂಕರೇ ।
ತವ ಕರೇ ಪರೇ ಕಿಮಪಿ ನೋ ನರೇ ॥ 23.6 ॥

ಕಿಮಿವ ವರ್ಣ್ಯತಾಂ ಕಶಶಿಕುಂಡಲಾ ।
ಉಡುಮಣಿಸ್ರಜಾಪ್ರವಿಲಸದ್ಗಲಾ ॥ 23.7 ॥

ಭಣ ನಿರನ್ತರಂ ಬಹುಗುಣಾಮುಮಾಮ್ ।
ಗತಭಯಂ ವಿಧೇಹ್ಯಮಲವಾಣಿ ಮಾಮ್ ॥ 23.8 ॥

ಅವ ಜಹೀಹಿ ವಾ ನನು ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಭುವನಭರ್ತ್ರಿ ತೇ ಚರಣಮನ್ವಹಮ್ ॥ 23.9 ॥

ಗಣಪತೇಃ ಶಿರಃಕಮಲಚುಮ್ಬಿನೀ ।
ಭವತು ಗೋಪತಿಧ್ವಜಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ॥ 23.10 ॥

ದಹರಮಜ್ಜನಂ ವಿದಧತಂ ಜನಮ್ ।
ಪರಮದೇವತೇ ನಯಸಿ ಧಾಮ ತೇ ॥ 23.11 ॥

ಜನನಿ ವಿಜ್ಞತಾ ಭವತು ಧೀಮತಾಮ್ ।
ಅನುಭವಸ್ತು ತೇ ಕರುಣಯಾ ಸತಾಮ್ ॥ 23.12 ॥

ಅಚಲಯಾ ಧಿಯಾ ಹೃದಿ ಗವೇಷಣಮ್ ।
ವೃಷಹಯಪ್ರಿಯಾನಗರಶೋಧನಮ್ ॥ 23.13 ॥

ನ ವಿಜಹಾಮಿ ತೇ ಚರಣನೀರಜಮ್ ।
ಅವನಿ ಧೀಮತಾಮವ ನ ವಾ ನಿಜಮ್ ॥ 23.14 ॥

ಪದಮುಮೇಽಮ್ಬ ತೇ ಹೃದಿ ವಿಚಿನ್ವತೇ ।
ಪಲಿತಮಸ್ತಕಾಃ ಪರಮದೇವತೇ ॥ 23.15 ॥

ಸ್ವಯಮನಾಮಯೇ ಸಕಲಧಾತ್ರ್ಯಸಿ ।
ನಿಜಮಹಿಮ್ನಿ ಸಾ ತ್ವಮಯಿ ತಿಷ್ಠಸಿ ॥ 23.16 ॥

ಸ್ಥಿತಿಮಸಾದಯँಸ್ತವ ಪದಾಮ್ಬುಜೇ ।
ವಿಧಿಮಧಿಕ್ಷಿಪತ್ಯಲಸನೀರಜೇ ॥ 23.17 ॥

ಸ್ಯತು ಮದಾಪದಂ ಶಿವವಧೂಪದಮ್ ।
ಯದೃಷಯೋ ವಿಧುಸ್ತ್ರಿಭುವನಾಸ್ಪದಮ್ ॥ 23.18 ॥

ಗುಣಗಣಂ ಗೃಣँಸ್ತವ ಶಿವೇ ಶಿವಮ್ ।
ಗತಭಯೋಽಭವಂ ಮದಮಿತೋ ನವಮ್ ॥ 23.19 ॥

ತವಕೃಪಾವಶಾತ್ ತದಿದಮವ್ಯಯೇ ।
ಜನನಿ ನಃ ಪ್ಲುತಿಸ್ತವ ಯದಂಘ್ರಯೇ ॥ 23.20 ॥

ನಯನದೃಶ್ಯಯೋರಯಿ ಯದನ್ತರಮ್ ।
ತದಮರಸ್ತುತೇ ತವ ವಪುಃ ಪರಮ್ ॥ 23.21 ॥

ಅಹಮಿತಿ ಸ್ಮೃತಿಃ ಕ್ವ ನು ವಿಭಾಸತೇ ।
ಇತಿ ವಿಚೋದಯನ್ ಮಹತಿ ಲೀಯತೇ ॥ 23.22 ॥

ಅಮೃತಸಂಜ್ಞಕೇ ಸುಖಚಿದಾತ್ಮಕೇ ।
ಮತಿಮದರ್ಥಿತೇ ಜನನಿ ಧಾಮ್ನಿ ತೇ ॥ 23.23 ॥

ಅಯಿ ಮುದಾಸ್ಪದಂ ಸ್ಪೃಶತಿ ತೇ ಪದಮ್ ।
ಶ್ವಸಿತಯಾತ್ರಯಾ ಸತತದೃಷ್ಟಯಾ ॥ 23.24 ॥

ದಧತು ಸತ್ಕವೇರ್ಗಣಪತೇರಿಮಾಃ ।
ನಗಭುವೋ ಮುದಂ ನರಮನೋರಮಾಃ ॥ 23.25 ॥ 575

%c06-q4/Pattabhi Nadimpally/Arava \_satakamu \_chaturtha \_stabakamu \_576 \_600txt medskip

ಚತುರ್ವಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಪ್ರಕೀರ್ಣಕಮ್ (ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾವೃತ್ತಮ್)

ಚನ್ದ್ರಿಕಾಸಿತಂ ಚಂಡಿಕಾಸ್ಮಿತಮ್ ।
ಭೂತಲೇ ಸತಾಂ ಭಾತು ಭೂತಯೇ ॥ 24.1 ॥

ಭಾಲಚಕ್ಷುಷಶ್ಚಕ್ಷುಷಾಂ ಧನಮ್ ।
ಕಿಂಚಿದಸ್ತು ಮೇ ಶಸ್ತವರ್ಧನಮ್ ॥ 24.2 ॥

ಸಾಧುಸನ್ತತಿಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣೀ ।
ಘೋರದಾನವಾನೀಕದಾರಿಣೀ ॥ 24.3 ॥

ಯೋಗಯುಕ್ತಸಚ್ಚಿತ್ತಚಾರಿಣೀ ।
ಪಾದಸೇವಕಪ್ರಾಜ್ಞತಾರಿಣೀ ॥ 24.4 ॥

ಪುಷ್ಪಬಾಣಜಿನ್ನೇತ್ರಹಾರಿಣೀ ।
ಪಾತು ಮಾಂ ಜಗಚ್ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ ॥ 24.5 ॥

ದ್ವಾದಶಾನ್ತಭೂಜಾತಶಾರಿಕಾ ।
ಸರ್ವವಾಙ್ಮಯಸ್ಯೈಕಕಾರಿಕಾ ॥ 24.6 ॥

ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಸು ಸ್ವಚ್ಛಮಸ್ತಕಾ ।
ಯೋಗಶಾಲಿಷು ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾ ॥ 24.7 ॥

ಆತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತೇಃ ಸಮ್ಪ್ರದಾಯಿಕಾ ।
ಸರ್ವಜನ್ಮಿನಾಂ ಸಮ್ಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ॥ 24.8 ॥

ಮಾಂ ಪುನಾತು ಸತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದುಕಾ ।
ಭಾಲಲೋಚನಪ್ರಾಣನಾಯಿಕಾ ॥ 24.9 ॥

ದಾನತೋ ಯಶಃ ಪೌರುಷಾದ್ರಮಾ ।
ಸಮ್ಪದೋ ಮದಃ ಶೀಲತಃ ಕ್ಷಮಾ ॥ 24.10 ॥

ಸತ್ಯತೋ ಜಗತ್ಯತ್ರ ಗೌರವಮ್ ।
ಯಜ್ಞತೋ ದಿವಿ ಸ್ಥಾನಮುಜ್ಜ್ವಲಮ್ ॥ 24.11 ॥

ಸಂಯಮಾದಘವ್ರಾತವೀತತಾ ।
ಯೋಗತೋ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಶಾಲಿತಾ ॥ 24.12 ॥

ಶರ್ವನಾರಿ ತೇ ಪಾದಸೇವಯಾ ।
ಸರ್ವಸತ್ಫಲಾವಾಪ್ತಿರಗ್ರ್ಯಯಾ ॥ 24.13 ॥

ನೋದ್ಯಮೇನ ಯಾ ಸಿದ್ಧಿರುತ್ತಮಾ ।
ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾವೀಕ್ಷಿತೇನ ಸಾ ॥ 24.14 ॥

ಸಮ್ಪದಾಂ ರಮಾ ಭಾರತೀ ಗಿರಾಮ್ ।
ತ್ವಂ ಶಿವೇ ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಾಣಸಂವಿದಾಮ್ ॥ 24.15 ॥

ಚಕ್ಷುಷಾ ನಭೋಲಕ್ಷ್ಯಧಾರಿಣಾ ।
ಸಿದ್ಧ್ಯತೀವ ತೇ ದೇವಿ ಧಾರಣಾ ॥ 24.16 ॥

ಆಶಿರೋ ದಧನ್ನಾಭಿತೋಽನಿಲಮ್ ।
ದೇವಿ ವಿನ್ದತಿ ತ್ವನ್ಮುನಿರ್ಬಲಮ್ ॥ 24.17 ॥

ಹೃದ್ಗೃಹಾನ್ತರೇ ಯದ್ವಿಶೋಧನಮ್ ।
ತತ್ಸವಿತ್ರಿ ತೇ ಸ್ಯಾದುಪಾಸನಮ್ ॥ 24.18 ॥

ಕಾಽಪ್ಯಹಮ್ಮತಿರ್ಗೋಚರಂ ವಿನಾ ।
ಲೋಕಧಾತ್ರಿ ತೇ ರೂಪಭಾವನಾ ॥ 24.19 ॥

ಅಸ್ಯಮಂಡನಂ ಕೋಽಪಿ ವಿದ್ಯಯಾ ।
ಖಂಡನಂ ಪರಃ ಪ್ರಾಹ ನಾ ಯಯಾ ॥ 24.20 ॥

ಮಾತರೇತಯಾ ಜೀಯತೇ ತ್ವಯಾ ।
ಏಕಯಾ ತನೂಭಿನ್ನಯಾ ಧಿಯಾ ॥ 24.21 ॥

ಬಾಹ್ಯದರ್ಶನೇ ವಿಶ್ವಪಂಕಿಲಾ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಭವಸ್ಯಮ್ಬ ಕೇವಲಾ ॥ 24.22 ॥

ಖಂಡವನ್ನೃಣಾಂ ಭಾಸಿ ಭೋಗಿನಾಮ್ ।
ಅಸ್ಯಭಿನ್ನಚಿತ್ ಕಾಽಪಿ ಯೋಗಿನಾಮ್ ॥ 24.23 ॥

ಬನ್ಧ ಏಷ ಯದ್ಭಾಸಿ ಖಂಡಿತಾ ।
ಮೋಕ್ಷ ಏಷ ಯದ್ಭಾಸ್ಯಖಂಡಿತಾ ॥ 24.24 ॥

ಏತದೀಶಿತುಃ ಪತ್ನಿ ಹೃನ್ಮುದೇ ।
ಸೌಪ್ರತಿಷ್ಠಸದ್ಗೀತಮಸ್ತು ತೇ ॥ 24.25 ॥ 600

॥ ಸಮಾಪ್ತಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ಶತಕಮ್ ॥

%c07-q1/Madhusudhan.Reddy/uma\_c07-q1\_itrans.txt medskip

ಸಪ್ತಮಂ ಶತಕಮ್
ಪಂಚವಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಕ್ಷೇತ್ರಮಾಲಾ (ಇನ್ದ್ರವಜ್ರಾವೃತ್ತಮ್)

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರೀ ಸುತರಾಂ ವದಾನ್ಯಾ
ಮಾನ್ಯಾ ಸಮಸ್ತೈಃ ಪ್ರಕೃತೇರನನ್ಯಾ ।
ಆಕ್ಷೇಪಕಂ ಸಾಗರಬುದ್ಬುದಾನಾಂ
ಹಾಸಂ ವಿಧತ್ತಾಂ ಜಗತಃ ಸುಖಾಯ ॥ 25.1 ॥

ರಕ್ಷ ಸ್ವಚೇತೋ ಮದಮತ್ಸರಾದೇರ್-
ಭಿಕ್ಷಸ್ವ ಕಾಲೇ ತನುರಕ್ಷಣಾಯ ।
ವೀಕ್ಷಸ್ವ ರಾಮೇಶವಧೂಪದಾಬ್ಜಂ
ಮೋಕ್ಷಸ್ವಲಾಭೇ ಯದಿ ತೇಭಿಽಲಾಷಃ ॥ 25.2 ॥

ಲೋಕಸ್ವ ದೂರೀಕೃತಭಕ್ತಶೋಕಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥೇಕ್ಷಣಪುಣ್ಯಪಾಕಮ್ ।
ಭೀತಿಃ ಸಖೇ ಚೇದ್ಭವತಃ ಪವಿತ್ರಂ
ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಜಲಚಾರಿನೇತ್ರಮ್ ॥ 25.3 ॥

ಯೋ ಲೋಕತೇ ತಾಮಖಿಲಾಂಡರಾಜ್ಞೀ-
ಮಜ್ಞಾನವಿಧ್ವಂಸವಿಧಾನವಿಜ್ಞಾಮ್ ।
ಅಮ್ಬಾಂ ಪರಾಂ ಜೀವನಲಿಂಗಶಕ್ತಿಂ
ಭೂಯಃ ಸ ಕಾಯಂ ನ ಭವೇ ಲಭೇತ ॥ 25.4 ॥

ಬಿಭ್ರತ್ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಮುಖಾನಿ ಶಕ್ತೋ
ವಕ್ತುಂ ಗುಣಾನ್ ಕಃ ಕಮಲಾಲಯಸ್ಯ ।
ಜನ್ಮಾಪಿ ಯತ್ರ ಪ್ರಭವೇಜ್ಜನಾನಾಂ
ಮುಕ್ತ್ಯೈ ಮುನೀನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಾಯೈ ॥ 25.5 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಾಂಘ್ರಿವಾತಾಶನಪೂಜಿತಸ್ಯ
ನಾಟ್ಯಸ್ಥಲೀನಾಯಿಕಯಾ ಶಿವಸ್ಯ ।
ನೇತ್ರಾಧ್ವಭಾಜಾ ಶಿವಕಾಮಯಾ ವೋ
ಮಿತ್ರಾಣಿ ಕಾಮಾಃ ಫಲಿನೋ ಭವನ್ತು ॥ 25.6 ॥

ಆಲೋಕತೇಽಪೀತಕುಚಾಮಯಿ ತ್ವಾ-
ಮಾಲೋಲಚಿತ್ತಾಮರುಣಾಚಲೇ ಯಃ ।
ನಿರ್ವೇದವಾನ್ ಪರ್ವಸುಧಾಂಶುವಕ್ತ್ರೇ
ಸರ್ವೇ ವಶೇ ತಸ್ಯ ಭವನ್ತಿ ಕಾಮಾಃ ॥ 25.7 ॥

ಯಃ ಕುಂಡಲೀಪಟ್ಟಣರಾಜಧಾನೀ-
ಮಾಲೋಕತೇ ಕಾಮಪಿ ಕೃತ್ತಮಸ್ತಾಮ್ ।
ನಿಸ್ಸಾರಮಾನನ್ದಕಥಾವಿಹೀನಂ
ಸಂಸಾರಮೇತಂ ಸ ಜಹಾತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ॥ 25.8 ॥

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಧೂಮಾದಿಪುರೀಶ್ವರಸ್ಯ
ಯೋ ಲೋಚನಾರೋಚಕಮಾಧುನೋತಿ ।
ತಸ್ಯಾನ್ತರಂಗಂ ಧುತಸರ್ವಸಂಗಂ
ಭೂಯೋ ಭವಾರೋಚಕಮಾವೃಣೋತಿ ॥ 25.9 ॥

ಕಾಂಚೀ ರಮಣ್ಯಾಃ ಕುರುತಾಂ ಗೃಹಸ್ಥೇ
ಕ್ವಾಣೈರ್ಮುದಂ ಕಾಮಪಿ ಕಿಂಕಿಣೀನಾಮ್ ।
ಕಾಂಚೀ ಭುವಃ ಪುಣ್ಯಪುರೀ ಯತೀನ್ದ್ರ
ತ್ವಾಮಮ್ಬಿಕಾನಾಮರವೈರ್ಧಿನೋತು ॥ 25.10 ॥

ಶ್ರೀಕಾಲಹಸ್ತಿಸ್ಥಲದರ್ಶನಸ್ಯ
ಕೈಲಾಸವೀಕ್ಷಾಂ ಪುನರುಕ್ತಿಮಾಹುಃ ।
ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರದಾತುಂ ಚರಣಾಶ್ರಿತೇಭ್ಯೋ
ಜ್ಞಾನಾಮ್ಬಿಕಾ ಯತ್ರ ನಿಬದ್ಧದೀಕ್ಷಾ ॥ 25.11 ॥

ಶ್ರೀಶೈಲಶೃಂಗಸ್ಯ ವಿಲೋಕನೇನ
ಸಂಗೇನ ಹೀನೋ ಭವಿತಾ ಮನುಷ್ಯಃ ।
ಧಾಮಾಸ್ತಿ ಯತ್ರ ಭ್ರಮರಾಲಕಾಯಾಃ
ಶಾನ್ತಭ್ರಮಂ ತದ್ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಿಕಾಯಾಃ ॥ 25.12 ॥

ತೀರೇ ವಿಪಶ್ಚಿದ್ವರ ಪಶ್ಚಿಮಾಬ್ಧೇರ್-
ಗೋಕರ್ಣಗಾಂ ಲೋಕಯ ಭದ್ರಕರ್ಣೀಮ್ ।
ಬುದ್ಧಿಂ ಶಿವಾಂ ಸರ್ವಮನೋರಥಾನಾಂ
ಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಮನೋಽಧಿಗನ್ತುಮ್ ॥ 25.13 ॥

ಧಾಮ್ನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇ ಕರವೀರನಾಮ್ನಿ
ಪುಣ್ಯಾಭಿಧಾನಾಂ ಕೃತಸನ್ನಿಧಾನಾಮ್ ।
ದೇವೀಂ ಪರಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಯೋ ವಿರಕ್ತೋ
ಮುಕ್ತೇಃ ಸ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಾಯ ಶಕ್ತಃ ॥ 25.14 ॥

ಜ್ಞಾನೇ ದೃಢಾ ತೇ ಯದಿ ಕಾಪಿ ಕಾಂಕ್ಷಾ
ನಾನೇಹಸಂ ಮಿತ್ರ ಮುಧಾ ಕ್ಷಿಪೇಮಮ್ ।
ಸೇವಸ್ವ ದೇವೀಂ ತುಲಜಾಪುರಸ್ಥಾಂ
ನೈವ ಸ್ವರೂಪಾದಿತರಾ ಕಿಲೇಯಮ್ ॥ 25.15 ॥

ಗೋಪಾಲಿನೀವೇಷಭೃತಂ ಭಜಸ್ವ
ಲೀಲಾಸಖೀಂ ತಾಂ ಭುವನೇಶ್ವರಸ್ಯ ।
ಇಷ್ಟಂ ಹೃದಿಸ್ಥಂ ತವ ಹಸ್ತಗಂ ಸ್ಯಾತ್
ಕಷ್ಟಂ ಚ ಸಂಸಾರಭವಂ ನ ಭೂಯಃ ॥ 25.16 ॥

ಆರಾಧ್ಯತೇ ವೈತರಣೀತಟಸ್ಥಾ
ಯೇನೇಯಮಮ್ಬಾ ವಿರಜೋಽಭಿಧಾನಾ ।
ಆರಾಧಿತಂ ತೇನ ಸಮಸ್ತಮನ್ಯತ್
ಸಾರೋ ಧರಾಯಾಮಯಮಾರ್ಯಗೀತಃ ॥ 25.17 ॥

ಸಂಗೀಯಮಾನಂ ಸ್ಥಲಮಾರ್ಯಬೃನ್ದೈರ್-
ಬೃನ್ದಾರಕಾಣಾಂ ಸರಿತಸ್ತಟೇಽಸ್ತಿ ।
ಯಃ ಕಾಲಿಕಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಕಾಲಕೇಶೀಂ
ತತ್ರಾಸ್ಯ ಕಾಲಾದಪಿ ನೈವ ಭೀತಿಃ ॥ 25.18 ॥

ನೀಲಾಚಲಂ ಸಿದ್ಧಸಮೂಹಸೇವ್ಯಂ
ಲೀಲಾನಿಕೇತಂ ಪ್ರವದನ್ತಿ ಯಸ್ಯಾಃ ।
ಭದ್ರಾ ಪರಾ ಕಾಚನ ಗುಹ್ಯಮುದ್ರಾ
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಸಾ ಭುವನಸ್ಯ ಮೂಲಮ್ ॥ 25.19 ॥

ಮಾಂಗಲ್ಯಗೌರೀಪದದರ್ಶನಸ್ಯ
ಕರ್ತಾ ತು ಭೂತ್ವಾ ಸುಕೃತಸ್ಯ ಭರ್ತಾ ।
ಆಚಾರಪೂತೈರಧಿಗಮ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ
ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇತ ಯತೋ ನ ಪಾತಃ ॥ 25.20 ॥

ವಾರಾಣಸೀ ಶುಭ್ರಗಿರೇರನೂನಂ
ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಭುವನತ್ರಯೇಽಪಿ ।
ಅರ್ಥೇ ಪ್ರಜಾನಾಂ ವಿಧೃತಾನ್ನಪಾತ್ರಾ
ಗೌರೀ ಸ್ವಯಂ ಯತ್ರ ವಿಶಾಲನೇತ್ರಾ ॥ 25.21 ॥

ಬೃನ್ದಾರಕಾರಾಧಿತಪಾದಪದ್ಮಾಂ
ನನ್ದಾಮಿಮಾಮಿನ್ದುಸಮಾನವಕ್ತ್ರಾಮ್ ।
ಆಲೋಕ್ಯ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲವಾಸಿನೀಂ ನಾ
ನಾಲೋಚಯೇತ್ಸಂಸೃತಿತೋ ಭಯಾನಿ ॥ 25.22 ॥

ಆನನ್ದದೇಹಾಮಿಹ ಮುಕ್ತಿಸಂಜ್ಞಾಂ
ನಾರೀಂ ಪರೀರಬ್ಧುಮನಾ ಮನುಷ್ಯಃ ।
ದೂತೀಂ ವೃಣೋತು ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರಸ್ಯ
ಕಾನ್ತಾಮವನ್ತೀಪುರನಾಯಿಕಾಂ ತಾಮ್ ॥ 25.23 ॥

ಯತ್ರಾಚಲಚ್ಛಿದ್ರಕೃತಾ ಸಹಾಹಂ
ಭ್ರಾತ್ರಾ ಮುಹುಃ ಖೇಲಿತವಾನ್ ವನೇಷು ।
ತಂ ಸಿದ್ಧದೇವರ್ಷಿನುತಂ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಕೈಲಾಸಮಾವಾಸಗಿರಿಂ ಜನನ್ಯಾಃ ॥ 25.24 ॥

ಪೂರ್ಣಾಽಮ್ಬರೇ ಶೀತಕರೇಽಧಿಕಾರಂ
ಬಿಭ್ರತ್ಯಗೇನ್ದ್ರೇ ಧವಲೇ ಸಲೀಲಾ ।
ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಕಾಶ್ಯಾದಿಷು ಗುಪ್ತಶಕ್ತಿರ್-
ಗೌರೀನ್ದ್ರವಜ್ರಾಸು ಚ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಮ್ ॥ 25.25 ॥ 625

%c07-q2/Jayanth.Ganapathiraju/c07-q2।txt medskip

ಷಡ್ವಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಅಪೀತಕುಚಾಮ್ಬಾ (ದೋಧಕವೃತ್ತಮ್)

ಆಗಮವಿನ್ಮತಿಕೈರವಿಣೀನಾಂ
ಬೋಧಮಜಸ್ರಮಸೌ ವಿದಧಾನಃ ।
ಪಾತು ಮಹೇಶವಧೂವದನಾಂಶೋ
ಹಾಸಶಶೀ ಸಕಲಾನಿ ಕುಲಾನಿ ॥ 26.1 ॥

ಆಯತಲೋಚನಚುಮ್ಬಿತಕರ್ಣಾ
ದಾನಯಶೋಜಿತತೋಯದಕರ್ಣಾ ।
ಶೋಣನಗೇಶಮನಃ ಪ್ರಿಯವರ್ಣಾ
ನಾಶಯತಾಜ್ಜಗದಾರ್ತಿಮಪರ್ಣಾ ॥ 26.2 ॥

ವೇದತುರಂಗವಿಲೋಚನಭಾಗ್ಯಂ
ವೇದಶಿರೋನಿಚಯೈರಪಿ ಮೃಗ್ಯಮ್ ।
ಶೋಕವಿದಾರಿಸುಧಾಕಿರಣಾಸ್ಯಂ
ಶೋಣಗಿರೌ ಸಮಲೋಕಿ ರಹಸ್ಯಮ್ ॥ 26.3 ॥

ಮುಂಚ ಸಮಸ್ತಮನೋರಥಲಾಭೇ
ಸಂಶಯಮದ್ಯ ಕರಾಮಲಕಾಭೇ ।
ದೃಕ್ಪಥಮಾಪ ನಗೇನ್ದ್ರತನೂಜಾ
ಸೋಽಹಮಿತಃ ಪರಮನ್ತರರಾಜಾ ॥ 26.4 ॥

ಶಿಲ್ಪವಿದಃ ಪ್ರತಿಮಾಂ ಪ್ರವಿಶನ್ತೀ
ಸ್ವಲ್ಪವಿದಾಂ ತರಣಾಯ ಚಕಾಸ್ತಿ ।
ಶೋಣಧರಾಭೃತಿ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ಲಬ್ಧಾ
ಹನ್ತ ಚಿರಾದಿಯಮೇವ ಮಮಾಮ್ಬಾ ॥ 26.5 ॥

ಭಾರತಭೂವಲಯೇಽತ್ರ ವಿಶಾಲೇ
ಸನ್ತ್ವನಘಾನಿ ಬಹೂನಿ ಗೃಹಾಣಿ ।
ಆಸ್ಯವಿಗೀತಸುಧಾಕರಬಿಮ್ಬಾ
ಶೋಣಗಿರೌ ರಮತೇಽತ್ರ ಮದಮ್ಬಾ ॥ 26.6 ॥

ವಾರಿತಸಂಶ್ರಿತಪಾತಕಜಾಲಾ
ವಾರಿಧಿವೀಚಿನಿರಂಕುಶಲೀಲಾ ।
ವಾರಿಜಪತ್ರವಿಡಮ್ಬನನೇತ್ರಾ
ವಾರಣರಾಜಮುಖೇನ ಸಪುತ್ರಾ ॥ 26.7 ॥

ಆಯತವಕ್ರಘನಾಸಿತಕೇಶೀ
ತೋಯಜಬಾಣರಿಪೋರ್ಹೃದಯೇಶೀ ।
ಕಾಶಸುಮಾಚ್ಛಯಶಾಃ ಪರಮೈಷಾ
ಪಾಶಭಿದಸ್ತು ತವೇನ್ದುವಿಭೂಷಾ ॥ 26.8 ॥

ಪಂಕಜಸಮ್ಭವಪೂಜಿತಪಾದಾ
ಪಂಕವಿನಾಶನಪಾವನನಾಮಾ ।
ಕಿಂಕರಕಲ್ಪಲತಾ ಪರಮೇಯಂ
ಶಂಕರನೇತ್ರಸುಧಾ ಶರಣಂ ನಃ ॥ 26.9 ॥

ಚಂಚಲದೃಗ್ವಿನತಾಮರವಲ್ಲೀ
ಪಂಚಪೃಷತ್ಕಶರಾಸನಝಿಲ್ಲೀ ।
ಕಾಂಚನಗರ್ಭಮುಖಪ್ರಣುತೇಯಂ
ಪಂಚಮುಖಪ್ರಮದಾ ಶರಣಂ ನಃ ॥ 26.10 ॥

ಅಮ್ಬ ವಿಧೂಯ ಭಟಾನ್ಮದನಾದೀನ್
ನೂಪುರನಾದಬಿಭೀಷಿಕಯೈಷಃ ।
ಹನ್ತ ಜಹಾರ ಬಲೇನ ಮನೋ ಮೇ
ಶೋಣನಗಾಂಘ್ರಿನಿವಾಸಿನಿ ತೇಽಂಘ್ರಿಃ ॥ 26.11 ॥

ಕರ್ಣಪುಟೇ ಕುರು ಮುಗ್ಧ ಮಮೋಕ್ತಿಂ
ಮುಂಚ ಧನಾದಿಷು ಮಾನಸಸಕ್ತಿಮ್ ।
ಶೋಣಗಿರೀನ್ದ್ರವಧೂಪದಭಕ್ತಿಂ
ಶೀಲಯ ಶೀಲಯ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಮುಕ್ತಿಮ್ ॥ 26.12 ॥

ಜೀರ್ಣತರೇ ಜರಯಾಽಖಿಲದೇಹೇ
ಬುದ್ಧಿಬಲಂ ಚ ವಿಲುಮ್ಪತಿ ಮೋಹೇ ।
ಹನ್ತ ಸವಿತ್ರಿ ತಪನ್ಮತಿರನ್ತೇ
ಸೇವಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ನಾ ಚರಣಂ ತೇ ॥ 26.13 ॥

ತನ್ತ್ರವಿದೋ ನವಯೋನಿ ತು ಚಕ್ರಂ
ಶೋಣಧರಾಧರರೂಪಮುಶನ್ತಿ ।
ಅರ್ಧಮಮುಷ್ಯ ವಪುರ್ಮದನಾರೇ-
ರರ್ಧಮಗೇನ್ದ್ರಸುತೇ ತವ ಗಾತ್ರಮ್ ॥ 26.14 ॥

ಅಸ್ತು ನಗೇಶ್ವರನನ್ದಿನಿ ಲಿಂಗಂ
ತೈಜಸಮೇತದಿಹಾಪಿ ತವಾಂಶಃ ।
ವೀತಗುಣಸ್ಯ ವಿನಾ ತವ ಯೋಗಂ
ದೇವಿ ಶಿವಸ್ಯ ಕುತಃ ಖಲು ತೇಜಃ ॥ 26.15 ॥

ಸ್ಥಾಪಿತಮೂರ್ತಿರಿಯಂ ತವ ನಮ್ಯಾ
ಪೂಜಯಿತುಂ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ರಮ್ಯಾ ।
ಶೋಣನಗಾರ್ಧಮಿದಂ ತವ ರೂಪಂ
ಕೀರ್ತಯಿತುಂ ನಗಜೇ ಧುತಪಾಪಮ್ ॥ 26.16 ॥

ಶೋಣನಗಾರ್ಧತನೋಽನಿಶಮಂಕೇ
ಧಾರಯಸೇಽಯಿ ಗುಹಂ ರಮಣಾಖ್ಯಮ್ ।
ಆಗತಮಪ್ಯಯಿ ಹಾ ಮುಹುರಮ್ಬೋ-
ಚ್ಚಾಟಯಸೇ ಗಣಪಂ ನನು ಕಸ್ಮಾತ್ ॥ 26.17 ॥

ಅಂಕಜುಷೇ ರಮಣಾಯ ನು ದಾತುಂ
ಮಾನವವೇಷಧರಾಯ ಗುಹಾಯ ।
ಶೋಣನಗಾರ್ಧತನೋ ಬಹು ದುಗ್ಧಂ
ಮಾತರಪೀತಕುಚೇಹ ವಿಭಾಸಿ ॥ 26.18 ॥

ಪೂರ್ಣಸಮಾಧಿವಶಾತ್ ಸ್ವಪಿಷಿ ತ್ವಂ
ಪೀತಮಪೀತಕುಚೇಽಮ್ಬ ನ ವೇತ್ಸಿ ।
ಅಂಕಜುಷಾ ರಮಣೇನ ಸುತೇನ
ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಯಥೇಷ್ಟಮುರೋರುಹದುಗ್ಧಮ್ ॥ 26.19 ॥

ಜ್ಞಾನರಸಾಹ್ವಯಮಮ್ಬ ನಿಪೀಯ
ಸ್ತನ್ಯಮಸೌ ರಮಣೋ ಮುನಿರಾಟ್ ತೇ ।
ಜ್ಞಾನಮಯೋಽಭವದೀಶ್ವರಿ ಸರ್ವಃ
ಪುಷ್ಯತಿ ಯೇನ ತನುಂ ಹಿ ತದಾತ್ಮಾ ॥ 26.20 ॥

ಪ್ರೀತಿಪದಾಯ ಪಯೋಧರಕುಮ್ಭಾತ್
ಪಾರ್ವತಿ ಧೀಮಯದುಗ್ಧಮಪೀತಾತ್ ।
ಅಸ್ತು ಗುಹಾಯ ಶಿವೇ ಬಹು ದತ್ತಂ
ಕಿಂಚಿದಿವೇಶ್ವರಿ ಧಾರಯ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ 26.21 ॥

ಪ್ರೌಢಮಿಮಂ ಯದಿ ವೇತ್ಸಿ ತನೂಜಂ
ಶೈಲಸುತೇ ಮದವಾರಿ ದಧಾನಮ್ ।
ಮಾಸ್ತುಪಯೋ ವಿತರಾನಘಮನ್ನಂ
ಯೇನ ದಧಾನಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿಮ್ ॥ 26.22 ॥

ಸ್ವಾರ್ಜಿತಮೇವ ಮಯಾ ಯದಿ ಭೋಜ್ಯಂ
ಸಮ್ಮದ ಏವ ಮಮಾಖಿಲಮಾತಃ ।
ಆಶಿಷಮಗ್ರ್ಯತಮಾಮಯಿ ದತ್ತ್ವಾ
ಪ್ರೇಷಯ ಯಾನಿ ಜಯಾನಿ ಧರಿತ್ರೀಮ್ ॥ 26.23 ॥

ವಿದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತಿ ವೀಕ್ಷ್ಯವಿಲಾಸಾ
ವೀಕ್ಷಿತಕರ್ಮಣಿ ಲಕ್ಷ್ಯರಹಸ್ಯಾ ।
ಪಾರ್ವಣಚನ್ದ್ರಮುಖೀ ಲಲಿತಾಂಗೀ
ತೈಜಸಲಿಂಗಸಖೀ ಶರಣಂ ನಃ ॥ 26.24 ॥

ಮಾತರಪೀತಕುಚೇಽರುಣಶೈಲಾ-
ಧೀಶ್ವರಭಾಮಿನಿ ಭಾಮಹನೀಯೇ ।
ಸಾಧು ವಿಧಾಯ ಸಮರ್ಪಯತೇ ತೇ
ದೋಧಕಮಾಲ್ಯಮಿದಂ ಗಣನಾಥಃ ॥ 26.25 ॥ 650

%c07-q3/Sarada.Susarla/uma-c07-q3-itrans.txt medskip

ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಪ್ರಚಂಡಚಂಡೀ (ಶಿಖರಿಣೀವೃತ್ತಮ್)

ವಿಧುನ್ವನ್ಧ್ವಾನ್ತಾನಿ ಪ್ರತಿದಿಶಮಧರ್ಮಂ ಪರಿಹರँ-
ಚ್ಛ್ರಿಯಂ ವ್ಯಾತನ್ವಾನಸ್ಸಪದಿ ಶಮಯನ್ ದುಃಖಪಟಲಮ್ ।
ಸಹಸ್ರಾರಾಮ್ಭೋಜೇ ದ್ರವಮಸದೃಶಂ ಮೇ ಪ್ರಜನಯನ್
ಪ್ರಚಂಡಾಯಾಶ್ಚಂಡ್ಯಾಸ್ಸಿತಹಸಿತಲೇಶೋ ವಿಜಯತೇ ॥ 27.1 ॥

ಅರೀಣಾಂ ಶೀರ್ಷೇಷು ಜ್ವಲಿತದವಕೀಲೀನ್ದ್ರಸದೃಶಂ
ವಿನಮ್ರಾಣಾಂ ಶೀರ್ಷೇಷ್ವಮೃತಕರಬಿಮ್ಬೇನ ತುಲಿತಮ್ ।
ವಿರೋಧಿಧ್ವಾನ್ತಾನಾಂ ತರುಣತರಣಿಪ್ರಾಭವಹರಂ
ಪ್ರಚಂಡಾಯಾಶ್ಚಂಡ್ಯಾಶ್ಚರಣಮಸತಾಂ ಹನ್ತು ವಿಭವಮ್ ॥ 27.2 ॥

ಭಜೇ ಭಾಸಾಂ ಶಾಲಾಂ ನಿಖಿಲಧಿಷಣಾನಾಂ ಜನಿಭುವಂ
ಬಲಾನಾಮಾಧಾತ್ರೀಂ ನಿಖಿಲಭುವನೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ದಯಿತಾಮ್ ।
ಭಜನ್ತೇ ಯಾಂ ಗೀತೈರ್ಮಧುಸಮಯಮಾದ್ಯಾತ್ಪಿಕವಧೂ-
ಕಲಾಲಾಪಾ ಹೃದ್ಯೈರ್ಹಯವದನಪಂಕೇರುಹದೃಶಃ ॥ 27.3 ॥

ಜ್ವಲನ್ತೀ ತೇಜೋಭಿರ್ಮಹಿಷಮಥನೇ ಯಾ ತವ ತನುರ್-
ಲಸನ್ತೀ ಲಾವಣ್ಯೈರ್ಗಿರಿಶರಮಣೇ ಯಾ ತವ ತನುಃ ।
ವಿನಾ ಕ್ರೋಧಪ್ರೀತಿ ನ ಕಿಮಪಿ ತಯೋರ್ಭೇದಕಮಭೂತ್
ತಯೋರಾದ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ಭವತಿ ಲಲಿತಾಽನ್ಯಾ ಮುನಿನುತೇ ॥ 27.4 ॥

ಸಹಸ್ರಂ ಭಾನೂನಾಂ ಭವತಿ ದಿವಾಸಾನಾಮಧಿಪತೇಃ
ಸಹಸ್ರಂ ಶೀರ್ಷಾಣಾಂ ಭವತಿ ಭುಜಗಾನಾಮಧಿಪತೇಃ ।
ಸಹಸ್ರಂ ನೇತ್ರಾಣಾಂ ಭವತಿ ವಿಬುಧಾನಾಮಧಿಪತೇಃ
ಸಹಸ್ರಂ ಬಾಹೂನಾಂ ಭವತಿ ಸಮಯೇ ಹೈಮವತಿ ತೇ ॥ 27.5 ॥

ಪ್ರಸನ್ನೋ ವಕ್ತ್ರೇನ್ದುರ್ನ ಚ ನಯನಯೋಃ ಕೋಽಪ್ಯರುಣಿಮಾ
ನ ಕಮ್ಪೋ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠೇ ಸ್ಮಿತಮಪಿ ಲಸತ್ಕಾಶವಿಶದಮ್ ।
ಸರೋಜಾಭಃ ಪಾಣಿಃ ಕಿಣವಿರಹಿತಃ ಕೋಮಲತಮೋ
ಜ್ವಲಚ್ಛೂಲಂ ತ್ವಾಸೀಜ್ಜನನಿ ತಾವ ಶುಮ್ಭಾಯ ಭಯದಮ್ ॥ 27.6 ॥

ವಧೇ ಶುಮ್ಭಸ್ಯಾಸೀತ್ತವ ಜನನಿ ಯಾ ಕಾಚನ ತನುರ್-
ದಧಾನಾಽಗ್ರ್ಯಾಃ ಶಕ್ತೀಃ ಶಶಿಕಿರಣಸಾರೋಪಮರುಚಿಃ ।
ಇಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂ ಧ್ಯಾಯಂ ಸ್ಮರಹರಸಖಿ ವ್ಯಾಕುಲಮಿದಂ
ಮನೋ ಮೇ ವಿಶ್ರಾನ್ತಿಂ ಭಜತಿ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪಲತಿಕೇ ॥ 27.7 ॥

ಯದಿ ತ್ವಂ ಸಂಹಾರೇ ಪಟುರಸಿ ಸವಿತ್ರಿ ತ್ರಿಜಗತ-
ಸ್ತದೇತತ್ತ್ವಾಂ ಯಾಚೇ ಸರಸಿರುಹಗರ್ಭಾದಿವಿನುತೇ ।
ಇಮೇ ಮೇ ಪಾಪ್ಮಾನೋ ಭಗವತಿ ನದನ್ತೋ ಬಹುವಿಧಾ-
ಸ್ತದೇಷು ಪ್ರಖ್ಯಾತಂ ಪ್ರತಿಭಯತಮಂ ದರ್ಶಯ ಬಲಮ್ ॥ 27.8 ॥

ಬಿಭೇದೋರಃ ಕ್ರೋಧಾತ್ಕನಕಕಶಿಪೋರಬ್ಧಿತನಯಾ-
ಕುಚಗ್ರಾವೋಲ್ಲೀಢೈರತಿಶಿತಶಿಖೈರ್ಯಃ ಕಿಲ ನಖೈಃ ।
ತ್ವಯಾ ದತ್ತಾ ಶಕ್ತಿರ್ನರಹರಿಶರೀರಾಯ ಜಗತಾಂ
ವಿನೇತ್ರೇ ಪುಂಸೇಽಸ್ಮೈ ಜನನಿ ರಣರಂಗಸ್ಥಲರಮೇ ॥ 27.9 ॥

ಅಜೇಯಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪ್ರಕಟಿತಪತಾಕಃ ಪಲಭುಜಾಂ
ಬಿಡೌಜಾ ಯತ್ಕಾರಾಗೃಹಪರಿಚಯೀ ಪಂಕ್ತಿವದನಃ ।
ಸಹಸ್ರಾರಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧೃತನರಶರೀರಂ ತಮಜಯತ್
ತವೈವಾವೇಶೇನ ಪ್ರಿಯಪರಶುರಮ್ಬ ದ್ವಿಜಶಿಶುಃ ॥ 27.10 ॥

ತ್ವದೀಯಾ ಸಾ ಶಕ್ತಿಸ್ಕಕಲಜಗದನ್ತೇಽಪ್ಯನಲಸಾ
ಪುರಾ ಕಾರ್ಯಸ್ಯಾನ್ತೇ ತನಯಮಯಿ ಹಿತ್ವಾ ನೃಪರಿಪುಮ್ ।
ಅವಿಕ್ಷತ್ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ ದಶಮುಖಕುಲೋನ್ಮಾಥವಿಧಯೇ
ಸಹಸ್ರಾಂಶುಂ ಹಿತ್ವಾ ಶಶಿನಮಿವ ಘಸ್ರೇ ಗಲತಿ ಭಾ ॥ 27.11 ॥

ಹೃತೇ ಲೋಕವ್ರಾತೇ ಭಗವತಿ ಭವತ್ಯೈವ ಸ ಪುರಾ-
ಮರಿಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಲಬ್ಧುಂ ಚತುರಮತಿರಾಯಾತಿ ಸಮಯೇ ।
ತ್ವಯಾ ಲೋಕತ್ರಾಣೇ ಜನನಿ ರಚಿತೇ ರಾಕ್ಷಸಬಧಾದ್
ಯಶೋಽವಾಪ್ತುಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಿಲತಿ ಚ ಕುತೋಽಪ್ಯೇಷ ನಿಪುಣಃ ॥ 27.12 ॥

ಸ್ವರೂಪಂ ತೇ ವಜ್ರಂ ವಿಯತಿ ರಜಸಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಹಸಾ-
ಮುಪಾಧಿಸ್ತೇ ಸ್ತೋಮೋ ಭವತಿ ಚಪಲಾ ಕಾಽಪಿ ತನುಭಾ ।
ಅರುದ್ಧಾ ತೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಬಲಮಖಿಲದತ್ತಂ ಬಲನಿಧೇಃ
ಸಹಸ್ರಾಂಶಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವಸಿ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಚ ಶಿವೇ ॥ 27.13 ॥

ಯತಃ ಕಾಲವ್ಯಾಜಾತ್ಪಚಸಿ ಭುವನಂ ವೈದ್ಯುತಮಹಃ-
ಪ್ರಭಾವಾತ್ಕಾಲೀಂ ತ್ವಾಮಯಿ ವಿದುರತಃ ಪಂಡಿತವರಾಃ ।
ಪ್ರಭೋಃ ಶಸ್ತ್ರಂ ಭೂತ್ವಾ ದಹಸಿ ಯದರೀನ್ವಜ್ರವಪುಷಾ
ಪ್ರಚಂಡಾಂ ಚಂಡೀಂ ತದ್ಭಗವತಿ ಭಣನ್ತ್ಯಕ್ಷಯಬಲೇ ॥ 27.14 ॥

ಅಯಿ ತ್ವಾಮೇವೇನ್ದ್ರಂ ಕಥಯತಿ ಮುನಿಃ ಕಶ್ಚಿದಜರೇ
ತ್ವಯಾ ಶಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಂ ತಂ ಭಣತಿ ತು ಪರಸ್ತತ್ತ್ವವಿದೃಷಿಃ ।
ಯುವಾಂ ಮಾತಾಪುತ್ರೌ ಭಗವತಿ ವಿಭಾಜ್ಯೌ ನ ಭವತಸ್-
ತತೋ ಧೀನಾಂ ದ್ವೇಧಾ ವಿಬುಧಜನಗೋಷ್ಠೀಷು ಗತಯಃ ॥ 27.15 ॥

ವಿಕುರ್ವಾಣಾ ವಿಶ್ವಂ ವಿವಿಧಗುಣಭೇದೈಃ ಪರಿಣಮದ್
ವಿಧುನ್ವಾನಾ ಭಾವಾನ್ ಭುವನಗತಿರೋಧಾಯ ಭವತಃ ।
ವಿತನ್ವಾನಾ ಶರ್ವಂ ಚಲವದಚಲಂ ಕಾಚಿದವಿತುಂ
ವಿಚಿನ್ವಾನಾ ಜನ್ತೋಃ ಕೃತಲವಮಪೀಶಾ ವಿಜಯತೇ ॥ 27.16 ॥

ಪ್ರಭಾ ಭಾನೋರ್ಯದ್ವದ್ಭವಸಿ ಸಕಲಸ್ಯಾಪಿ ತಪನೀ
ಪ್ರಚಂಡಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸತ್ಯಖಿಲಭುವನೇಶಸ್ಯ ತಪತಃ ।
ಸುಧಾಂಶೋರ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇವ ಪ್ರಮದಯಸಿ ಚೇತಃ ಪ್ರವಿಶತೋ
ಭವನ್ತೀ ಭೂತಾದೇರ್ದಹರಕುಹರಂ ಮೋದಲಹರೀ ॥ 27.17 ॥

ಪ್ರಚಂಡಾ ಗೌರೀ ವಾ ತ್ವಮಸಿ ವಸುರುದ್ರಾರ್ಕವಿನುತೇ
ಸ ಭೀಮಃ ಶಮ್ಭುರ್ವಾ ವಿಭುರಭಯದಃ ಪಾದಸುಹೃದಾಮ್ ।
ತಯೋರೇಕಂ ರೂಪಂ ತವ ಸಹವಿಭೋಃ ಖೇಲತಿ ಮಹ-
ತ್ಯಮುಷ್ಮಿನ್ನಾಕಾಶೇ ಧವಲಮಹಸಿ ಕ್ರೀಡತಿ ಪರಮ್ ॥ 27.18 ॥

ವಿಭಕ್ತಾ ಯಾ ದ್ವೇಧಾ ತ್ವಮಸಿ ಗಗನೇ ಶೀತಮಹಸ-
ಸ್ತಥಾ ರಮ್ಯೇ ಬಿಮ್ಬೇ ಜ್ವಲಿತಲಲಿತಸ್ತ್ರೀತನುವಿಧಾ ।
ತಯೋರ್ಬ್ರೂಹೀಶಾನೇ ಜನನಿ ಕತಮಾ ಮೇ ಜನನಭೂಃ
ಪುರಾಜನ್ಮನ್ಯಾಸೀದ್ವಿಕಟಮಥವೋಗ್ರೈವ ಸುಷುವೇ ॥ 27.19 ॥

ದೃಶೋರ್ಭೇದಾದ್ ದೃಷ್ಟೇರ್ನ ಭವತಿ ಭಿದಾ ಕಾಽಪಿ ಕರಯೋರ್-
ನ ಭೇದಾದ್ಭಿನ್ನಂ ಸ್ಯಾತ್ಕೃತಮಭಿವಿಮಾನೈಕ್ಯವಶತಃ ।
ಭಿದಾ ತನ್ವೋರೇವಂ ನ ಭವತಿ ಭಿದಾಯೈ ತವ ಶಿವೇ
ವಿಯದ್ದೇಶೇ ಚಂಡ್ಯಾಂ ಸಿತಮಹಸಿ ಗೌರ್ಯಾಂ ಚ ಭವತಿ ॥ 27.20 ॥

ತವ ಚ್ಛಿನ್ನಂ ಶೀರ್ಷಂ ವಿದುರಖಿಲಧಾತ್ರ್ಯಾಗಮವಿದೋ
ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಮಸ್ತೇ ಬಹುಲತಪಸಾ ಯದ್ವಿದಲಿತೇ ।
ಸುಷುಮ್ನಾಯಾಂ ನಾಡ್ಯಾಂ ತನುಕರಣಸಮ್ಪರ್ಕರಹಿತಾ
ಬಹಿಶ್ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಾ ವಿಗತಚಿರನಿದ್ರಾ ವಿಲಸಸಿ ॥ 27.21 ॥

ಉತಾಹೋ ತನ್ವಂಗ್ಯಾಂ ಭೃಗುಕುಲವಿಧಾತ್ರ್ಯಾಂ ಪಿತೃಗಿರಾ
ತನೂಜೇನಚ್ಛಿನ್ನೇ ಶಿರಸಿ ಭಯಲೋಲಾಕ್ಷಿ ನಲಿನೇ ।
ನ್ಯಧಾಸ್ತೇಜೋ ಭೀಮಂ ನಿಜಮಯಿ ಯದಕ್ಷುದ್ರಮನಘಂ
ತದಾಹುಸ್ತ್ವಾಮಮ್ಬ ಪ್ರಥಿತಚರಿತೇ ಕೃತ್ತಶಿರಸಮ್ ॥ 27.22 ॥

ಹುತಂ ಧಾರಾಜ್ವಾಲಾಜಟಿಲಚಟುಲೇ ಶಸ್ತ್ರದಹನೇ
ತಪಸ್ವಿನ್ಯಾಃ ಕಾಯಂ ಭಗವತಿ ಯದಾಽಮ್ಬ ತ್ವಮವಿಶಃ ।
ತದಾ ತಸ್ಯಾಃ ಕಂಠಪ್ರಗಲದಸೃಜಃ ಕೃತ್ತಶಿರಸಃ
ಕಬನ್ಧೇನ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಭುವನವಿನುತಃ ಕೋಽಪಿ ಮಹಿಮಾ ॥ 27.23 ॥

ನಿಧೇಸ್ತ್ವತ್ತೋ ಹೃತ್ವಾ ಭಗವತಿ ನ ಲಜ್ಜೇ ಭುವಿ ಸೃಜನ್
ರಸಕ್ಷೋಣೀರ್ವಾಣೀಸ್ತ್ವದಮಲಯಶಸ್ಸೌರಭಜುಷಃ ।
ನೃಪೋದ್ಯಾನಾತ್ಸೂನೋತ್ಕರಮಪಹರನ್ ಭಕ್ತಿನಟನಂ
ವಿತನ್ವಾನಸ್ತಸ್ಮೈ ಮುಹುರುಪಹರँತ್ಸೇವಕ ಇವ ॥ 27.24 ॥

ದಧಾನಾಸ್ಸನ್ತೋಷಂ ಮನಸಿ ಸುಕವೀನಾಮತಿತರಾಂ
ದದಾನಾಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಂ ವಿಬುಧಸದಸೇ ಭಾವಮಲಘುಮ್ ।
ಕುಲಾನಾಮುತ್ಸಾಹಂ ಸಪದಿ ವಿದಧಾನಾಶ್ಶಿವವಧೂ-
ಪರಾಣಾಂ ಶೋಭನ್ತಾಂ ಜಗತಿ ಶಿಖರಿಣ್ಯೋ ಗಣಪತೇಃ ॥ 27.25 ॥ 675

%c07-q4/Padmaja Pandalaneni/umasahasramu\_676-700।txt medskip

ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ರೇಣುಕಾದಿವರ್ಣನಮ್ (ವಸನ್ತತಿಲಕಾವೃತ್ತಮ್)

ಅನ್ತರ್ವಲಕ್ಷಪರಿಧಿಭ್ರಮಮಾದಧಾನೋ
ವಕ್ತ್ರಸ್ಯ ಪೂರ್ಣತುಹಿನದ್ಯುತಿಮಂಡಲಸ್ಯ ।
ಹಾಸಃ ಕರೋತು ಭವತಾಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಮೋದಂ
ಶುದ್ಧಾನ್ತಪಂಕಜದೃಶಃ ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರಸ್ಯ ॥ 28.1 ॥

ಸಮ್ಮೋಹನಾನಿ ತುಹಿನಾಂಶುಕಲಾಧರಸ್ಯ
ಸಂಜೀವನಾನಿ ಸರಸೀರುಹಸಾಯಕಸ್ಯ ।
ಸನ್ದೀಪನಾನಿ ವಿನತೇಷು ಜನೇಷು ಶಕ್ತೇಃ
ಸಂಹರ್ಷಣಾನಿ ಮಮ ಸನ್ತು ಶಿವಾಸ್ಮಿತಾನಿ ॥ 28.2 ॥

ಪಾಪಾನಿ ಮೇ ಹರತು ಕಾಚನ ಕೃತ್ತಶೀರ್ಷಾ
ಮಾತಾ ಪದಾಮ್ಬುಜಭುಜಿಷ್ಯವಿತೀರ್ಣಹರ್ಷಾ ।
ಯಾ ಭಕ್ತಲೋಕವರದಾನವಿಧೌ ವಿನಿದ್ರಾ
ವಾಸಂ ಕಮಂಡಲುಧುನೀಪುಲಿನೇ ಕರೋತಿ ॥ 28.3 ॥

ಷಷ್ಠಾವತಾರಜನನಾವನಿರೇಕವೀರಾ
ಭೀಮಾ ಧುನೋತು ದುರಿತಾನಿ ಗಣಾಧಿಪಸ್ಯ ।
ಯಾ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣವಿಧಾವತಿಜಾಗರೂಕಾ
ಪುಣ್ಯೇ ಕಮಂಡಲುಧುನೀಪುಲಿನೇ ಚಕಾಸ್ತಿ ॥ 28.4 ॥

ಛೇದಾಯ ಚೇದ್ ಗತರಜಾ ಮುನಿರಾದಿದೇಶ
ಚಿಚ್ಛೇದ ಚೇದ್ಬಹುಗುಣಸ್ತನಯಃ ಸವಿತ್ರೀಮ್ ।
ದಾಹ್ಯಂ ಶರೀರಮಖಿಲಪ್ರಭುರೀಶಶಕ್ತಿಃ
ಯದ್ಯಾವಿವೇಶ ಚ ಕಥಾ ಪರಮಾದ್ಭುತೇಯಮ್ ॥ 28.5 ॥

ಪುತ್ರಃ ಪ್ರಿಯಸ್ತವ ಶಿರಃ ಸಹಸಾ ಚಕರ್ತ
ಕೃತ್ತಾ ಚ ಹರ್ಷಭರಿತಾ ಭವತೀ ನನರ್ತ ।
ನೋ ತಸ್ಯ ಪಾಪಮಪಿ ನೋ ತವ ಕಾಽಪಿ ಹಾನಿಃ
ನಾಶೋಽಸ್ಯ ಹಾ ಭುಜಭುವಾಮಭವದ್ವಿಪಾಕಃ ॥ 28.6 ॥

ಅಮ್ಬೈವ ಸಾ ಸುರಭಿರ್ಜುನಭೂಪತಿರ್ಯಾಂ
ವೀರ್ಯಾಜ್ಜಹಾರ ಸ ಚ ಭಾರ್ಗವ ಆಜಹಾರ ।
ತಸ್ಯಾ ಹತೇಃ ಪರಗೃಹಸ್ಥಿತಿರೇವ ಹೇತುಃ
ಗನ್ಧರ್ವದರ್ಶನಕಥಾ ರಿಪುಕಲ್ಪಿತೈವ ॥ 28.7 ॥

ಛಿನ್ನಾನಿ ನೋ ಕತಿ ಶರೀರಭೃತಾಂ ಶಿರಾಂಸಿ
ತತ್ಪೂಜ್ಯತೇ ಜಗತಿ ರೈಣುಕಮೇವ ಶೀರ್ಷಮ್ ।
ಕೃತ್ತಾಃ ಕಲೇವರವತಾಂ ಕತಿ ನಾಭಯೋ ನ
ಚೇತೋ ಧಿನೋತಿ ಸುರಭಿರ್ಮೃಗನಾಭಿರೇಕಃ ॥ 28.8 ॥

ಪ್ರಾಣಾ ವಸನ್ತಿ ಶಿರಸಾ ರಹಿತೇ ಶರೀರೇ
ಲೀಲಾಸರೋಜತಿ ಶಿರಸ್ತು ಕರೇಽಸ್ಯ ಕೃತ್ತಮ್ ।
ತನ್ನಿಘ್ನಮೇತದಖಿಲಂ ಚ ಧಿಯೈವ ಧೀರಾಃ
ಪಶ್ಯನ್ತು ನನ್ದನಗರೇ ತದಿದಂ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ॥ 28.9 ॥

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ವಿಧಿಪುರೇ ಲಸತಃ ಪುರಾರೇ-
ರಂಗೀಕರೋತು ಶರಣಾಗತಿಮಮ್ಬಿಕಾ ಮೇ ।
ಲಬ್ಧಂ ನಿಪೀಯ ಯದುರೋರುಹಕುಮ್ಭದುಗ್ಧಂ
ಸಮ್ಬನ್ಧಮೂರ್ತಿರಭವತ್ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತೀ ॥ 28.10 ॥

ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಲೋಕರಚನಾವನಪಾತನೇಷು
ಯಸ್ಯಾಸ್ತ್ರಯೋಽಪಿ ಪುರುಷಾಃ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಮ್ ।
ನೈವೇಶತೇ ಕಿಮಪಿ ಸಾ ಜಗದೇಕಮಾತಾ
ಭದ್ರಾ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿರಸ್ತ್ವಘನಾಶಿನೀ ನಃ ॥ 28.11 ॥

ರಾಕಾ ಪ್ರಬೋಧಶಶಿನೋ ಹೃದಯೋದಯಸ್ಯ
ನೌಕಾ ವಿಪಜ್ಜಲನಿಧೌ ಪತತಾಂ ಜನಾನಾಮ್ ।
ವೇದಧ್ವಜಸ್ಯ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿರುಚಿಃ ಪತಾಕಾ
ಕಾಚಿನ್ಮಮಾಸ್ತು ಶರಣಂ ಶಿವಮೂಲಟೀಕಾ ॥ 28.12 ॥

ಮೌಲೌ ಮಹೇನ್ದ್ರಸುದೃಶಸ್ಸುಮನೋನಿಕಾಯ-
ಸಂಶೋಭಿತೇ ಸದಸಿ ಮಾನ್ಯ ಇವಾಭಿಜಾತಃ ।
ರೇಣುಶ್ಚ ಯಚ್ಚರಣಭೂರ್ಲಭತೇಽಗ್ರಪೀಠಂ
ತ್ರಾಣಾಯ ಸಾ ಭವತು ಭೂತಪತೇರ್ವಧೂರ್ನಃ ॥ 28.13 ॥

ಅಮ್ಬಾವೃಣೋತಿ ಪರಿತೋಽಪ್ಯಯಮನ್ಧಕಾರೋ
ನಾತ್ಮಾನಮೇವ ಮಮ ಕಿಂ ತು ಕುಲಂ ಚ ದೇಶಮ್ ।
ಶೀಘ್ರಂ ಮದೀಯಹೃದಯೋದಯಪರ್ವತಾಗ್ರೇ
ಶ್ರೀಮಾನುದೇತು ತವ ಪಾದಮಯೂಖಮಾಲೀ ॥ 28.14 ॥

ಕಷ್ಟಂ ಧುನೋತು ಮಮ ಪರ್ವತಪುತ್ರಿಕಾಯಾಃ
ಪ್ರ್ತ್ಯಗ್ರಪಂಕರುಹಬಾನ್ಧವಕಾನ್ತಿಕಾನ್ತಮ್ ।
ಅಮ್ಭೋರುಹಾಸನಮುಖಾಮರಮೌಲಿರತ್ನ-
ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಶೇಷಿತಗುಣಂ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 28.15 ॥

ಜ್ಯಾಶಿಂಜಿತಾನಿ ಸಮರೇ ಗಿರಿಶಂ ಜಿಗೀಷೋಃ
ಕಾಮಸ್ಯ ಹಂಸನಿವಹಸ್ಯ ನಿಮನ್ತ್ರಣಾನಿ ।
ಧುನ್ವನ್ತು ಮೇ ವಿಪದಮದ್ರಿಕುಮಾರಿಕಾಯಾಃ
ಪಾದಾರವಿನ್ದಕಟಕಕ್ವಣಿತಾನಿ ತಾನಿ ॥ 28.16 ॥

ಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಮಥನಂ ಮಹಿಷಂ ಜಿಗಾಯ
ಯಸ್ಯೈವ ಕರ್ಮ ದಮನಂ ಚ ತದನ್ತಕಸ್ಯ ।
ನಾರೀನರಾಕೃತಿಭೃತೋ ಮಹಸಸ್ತಮಂಘ್ರಿಂ
ಮಂಜೀರನಾದಮಧುರಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಿ ॥ 28.17 ॥

ಆಪನ್ಮಹೋಗ್ರವಿಷರಾಶಿನಿಮಗ್ನಮೇತಂ
ದೀನಂ ತ್ವದೀಯಚರಣಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ ।
ಉದ್ಧರ್ತುಮಮ್ಬ ಕರುಣಾಪರಿಪೂರ್ಣಚಿತ್ತೇ
ವಿತ್ತೇಶಮಿತ್ರಕುಲನಾರಿ ತವೈವ ಭಾರಃ ॥ 28.18 ॥

ಲೋಕಾಧಿರಾಜ್ಞಿ ಪತಿತಂ ವಿಪದನ್ಧಕೂಪೇ
ಸಂರುದ್ಧದೃಷ್ಟಿಮಭಿತಸ್ತಿಮಿರಚ್ಛಟಾಭಿಃ ।
ಮಾತಃ ಸಮುದ್ಧರ ಕೃಪಾಕಲಿತೇ ಮೃಡಾನಿ
ಪುತ್ರಂ ಕರೇಣ ಜಗತಾಮಭಯಂಕರೇಣ ॥ 28.19 ॥

ಅಸ್ಯ ತ್ವದೀಯಪದಪಂಕಜಕಿಂಕರಸ್ಯ
ದುರ್ಭಾಗ್ಯಪಾಕವಿಫಲೀಕೃತಪೌರುಷಸ್ಯ ।
ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಮಥಲೋಕಪತೇರುಪಾಯಂ
ವೀಕ್ಷಸ್ವ ತಾರಣವಿಧೌ ನಿಪುಣೇ ತ್ವಮೇವ ॥ 28.20 ॥

ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋರುಮಣಿಪೀಠತಟೇ ನಿಷಣ್ಣೇ
ತಾಟಂಕಕಾನ್ತಿಬಹುಲೀಕೃತಗಂಡಶೋಭೇ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯಕಂಕಣಲಸತ್ಕರವಾರಿಜಾತೇ
ಜಾತೇ ಕುಲಾಚಲಪತೇರ್ಜಹಿ ಪಾತಕಂ ನಃ ॥ 28.21 ॥

ಕಿಂ ತೇ ವಪುರ್ಜನನಿ ತಪ್ತಸುವರ್ಣಗೌರಂ
ಕಾಮಾರಿಮೋಹಿನಿ ಕಿಮಿನ್ದುಕಲಾವಲಕ್ಷಮ್ ।
ಪಾಕಾರಿನೀಲಮಣಿಮೇಚಕಕಾನ್ತ್ಯುತಾಹೋ
ಬನ್ಧೂಕಪುಷ್ಪಕಲಿಕಾರುಚಿ ವಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 28.22 ॥

ತ್ವಂ ಸುನ್ದರೀ ನೃಪತಿಜಾತಿಜಿತಸ್ತ್ವಮಮ್ಬಾ
ಧೂಮಾವತೀ ತ್ವಮಜರೇ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ತ್ವಮ್ ।
ಕಾಲೀ ತ್ವಮೀಶ್ವರಿ ಶುಕಾರ್ಭಕಧಾರಿಣೀ ತ್ವಂ
ತಾರಾ ತ್ವಮಾಶ್ರಿತವಿಪದ್ದಲನಾಸಿಧಾರಾ ॥ 28.23 ॥

ತ್ವಂ ಭೈರವೀ ಭಗವತೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ತ್ವಂ
ರಾಮಾ ಚ ಸಾ ಕಮಲಕಾನನಚಾರಿಣೀ ತ್ವಮ್ ।
ಕೈಲಾಸವಾಸಿನಯನಾಮೃತಭಾನುರೇಖೇ
ಕೋ ವೇದ ತೇ ಜನನಿ ಜನ್ಮವತಾಂ ವಿಭೂತೀಃ ॥ 28.24 ॥

ಧುನ್ವನ್ತು ಸರ್ವವಿಪದಃ ಸುಕೃತಪ್ರಿಯಾಣಾಂ
ಧುನ್ವನ್ತು ಚಾಖಿಲಸುಖಾನ್ಯಘಲಾಲಸಾನಾಮ್ ।
ಆವರ್ಜ್ಯ ಭೂರಿಕರುಣಂ ಪುರಜಿತ್ತರುಣ್ಯಾ-
ಶ್ಚಿತ್ತಂ ವಸನ್ತತಿಲಕಾಃ ಕವಿಭರ್ತುರೇತಾಃ ॥ 28.25 ॥ 700

॥ ಸಮಾಪ್ತಂ ಚ ಸಪ್ತಮಂ ಶತಕಮ್ ॥

%c08-q1/Sesha.talpasAyi.Vadapalli/c08\_q1\_itrans.txt medskip

ಅಷ್ಟಮಂ ಶತಕಮ್
ಏಕೋನತ್ರಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ನವವಿಧಭಜನಮ್ (ಮದಲೇಖಾವೃತ್ತಮ್)

ಆಯುಷ್ಯಾ ಭುವನಾನಾಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಯಾಸ್ತ್ರಿಪುರಾರೇಃ ।
ಕುರ್ವನ್ತು ಪ್ರಮದಂ ನಃ ಪಾರ್ವತ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಲೇಶಾಃ ॥ 29.1 ॥

ನಾತ್ಯರ್ಘಾಣಿ ನಿರರ್ಥಂ ನೇತವ್ಯಾನಿ ದಿನಾನಿ ।
ಅಮ್ಬಾಯಾಶ್ಚರಿತಾನಿ ಶ್ರೋತವ್ಯಾನ್ಯನಘಾನಿ ॥ 29.2 ॥

ಉದ್ಯೋಗಂ ಕುರು ಜಿಹ್ವೇ ಸಂಹರ್ತುಂ ದುರಿತಾನಿ ।
ಪೂತಾನ್ಯದ್ರಿಸುತಾಯಾಃ ಕೀರ್ತ್ಯನ್ತಾಂ ಚರಿತಾನಿ ॥ 29.3 ॥

ಶ್ರೀಸಕ್ತಿರ್ವಿನಿವಾರ್ಯಾ ಚಿನ್ತಾ ಕಾಽಪಿ ನ ಕಾರ್ಯಾ ।
ನಿತ್ಯಂ ಚೇತಸಿ ಧಾರ್ಯಾ ದೀನಾನಾಂ ಗತಿರಾರ್ಯಾ ॥ 29.4 ॥

ಜ್ಞಾತುಂ ಯಾ ಗದಿತುಂ ಯಾ ಶ್ರೋತುಂ ಯಾ ಶ್ವಸಿತುಂ ಯಾ ।
ದ್ರಷ್ಟುಂ ಯಾಽನ್ತರಶಕ್ತಿಸ್ತಿಷ್ಠಾತ್ರ ಸ್ಮೃತಿರೇಷಾ ॥ 29.5 ॥

ವಿಭ್ರಾಜೀನಶತಾಭಂ ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಶಿರಸೀನ್ದುಮ್ ।
ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಂ ಜಗದಮ್ಬಾರೂಪಂ ವಾ ಧುತಪಾಪಮ್ ॥ 29.6 ॥

ಯೇಷಾಂ ಸ್ಯಾತ್ಪರಿತಪ್ತಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಮಘೇನ ।
ರುದ್ರಾಣೀಪದಸೇವಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಮಮೀಷಾಮ್ ॥ 29.7 ॥

ತದ್ದೀಪ್ತಂ ಪದಯುಗ್ಮಂ ಸೇವೇ ಯತ್ರ ಭವನ್ತಿ ।
ಅಂಗುಲ್ಯೋ ದಶ ಭಾನೋರ್ಭಾನೂನಾಂ ಶತಕಾನಿ ॥ 29.8 ॥

ನೋ ಚೇತ್ ಕುಪ್ಯಸಿ ಕಿಂಚಿದ್ ಯಾಚೇ ವಾಚಮತೀತೇ ।
ಸೇವಾಂ ಮಾತರುರೀಕುರ್ವಿಷ್ಟಂ ಮೇ ಕುರು ಮಾ ವಾ ॥ 29.9 ॥

ಶರ್ವಾಣೀಚರಣಾರ್ಚಾಪೀಠಂ ಪೀವರಕಾಣಾಮ್ ।
ವಧ್ಯಸ್ಥಾನಮಿದಂ ಸ್ಯಾದುಗ್ರಾಣಾಂ ದುರಿತಾನಾಮ್ ॥ 29.10 ॥

ಸ್ಕನ್ದಾಮ್ಬಾಪದಪೀಠಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ಚೇದ್ಬಲಮಾಪ್ತಮ್ ।
ಏಕೈಕಂ ಸುಮಮಂಹಸ್ವೇಕೈಕಂ ಕುಲಿಶಂ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 29.11 ॥

ಅಮ್ಭೋಜೋಪಮಮಂಘ್ರಿಂ ಶಮ್ಭೋಃ ಪಟ್ಟಮಹಿಷ್ಯಾಃ ।
ಅಂಹಸ್ಸಂಹತಿಮುಗ್ರಾಂ ಸಂಹರ್ತುಂ ಪ್ರಣಮಾಮಃ ॥ 29.12 ॥

ಯೇ ಕಾಲೀಪದವೇಷಂ ನಾಲೀಕಂ ಪ್ರಣಮನ್ತಿ ।
ನೈಷಾಂ ಕಿಂಚಿದಶಕ್ಯಂ ನಾಲೀಕಂ ಮಮ ವಾಕ್ಯಮ್ ॥ 29.13 ॥

ವಾಸಸ್ತೇಽತ್ರ ಸಮಾಪ್ತಃ ಪಂಕೇತೋ ವ್ರಜ ದೂರಮ್ ।
ಕಾಲೀಂ ಶಂಕರನಾರೀಂ ಕಾಲೇಽಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಣಮಾಮಃ ॥ 29.14 ॥

ಆಶಾ ರೇ ತದವಸ್ಥಾ ಭೂಭಾಗನಟತಸ್ತೇ ।
ಕಾಮಾನಾಂ ಕ್ವ ನು ಪಾರಃ ಕಾಮಾರೇರ್ನಮ ನಾರೀಮ್ ॥ 29.15 ॥

ಧನ್ಯಾಸ್ತೇ ತುಹಿನಾದ್ರೇಃ ಕನ್ಯಾಂ ಯೇ ಪ್ರಣಮನ್ತಿ ।
ಅನ್ಯಾನುನ್ನತಶೀರ್ಷಾನ್ ಮನ್ಯೇ ವನ್ಯಲುಲಾಯಾನ್ ॥ 29.16 ॥

ಪಾದಾಮ್ಭೋಜಮುಮಾಯಾಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಸ್ಸಮ್ಪ್ರಣಮನ್ತಃ ।
ಗೃಹ್ಣನ್ತಿ ಶ್ರಿಯಮಸ್ಮಿನ್ ರಾಜನ್ತೀಂ ನಿಜಶಕ್ತ್ಯಾ ॥ 29.17 ॥

ಮನ್ದಾರಾದ್ರಿಸುತಾಂಘ್ರೀ ದಾತಾರೌ ಸದೃಶೌ ಸ್ತಃ ।
ಉತ್ಕಂಠೈಃ ಫಲಮಾದ್ಯಾದನ್ಯಸ್ಮಾನ್ನತಕಂಠೈಃ ॥ 29.18 ॥

ಕಾಲಸ್ಯಾಪಿ ವಿಜೇತುಃ ಶರ್ವಾಣ್ಯಾಶ್ಚರಣಸ್ಯ ।
ಏಷೋಽಹಂ ಕವಿಲೋಕಕ್ಷ್ಮಾಪಾಲೋಽಸ್ಮಿ ಭುಜಿಷ್ಯಃ ॥ 29.19 ॥

ರಕ್ತೇ ದರ್ಶಯ ರಾಗಃ ರುದ್ರಾಣೀಪದಪದ್ಮೇ ।
ಚೇತಃ ಪುಷ್ಯತಿ ಶೋಭಾಂ ಸಾರಸ್ಸಾರವತೋಽಗ್ರೇ ॥ 29.20 ॥

ಸಂಶೋಧ್ಯಾಗಮಜಾಲಂ ಸಾರಾಂಶಂ ಪ್ರವದಾಮಃ ।
ಸ್ಕನ್ದಾಮ್ಬಾಪದಭಕ್ತಿರ್ಭುಕ್ತ್ಯೈ ಚಾಥ ವಿಮುಕ್ತ್ಯೈ ॥ 29.21 ॥

ವಾತ್ಸಲ್ಯಂ ಗತಿಹೀನೇಷ್ವಾಯುಷ್ಯಂ ಸುಕೃತಸ್ಯ ।
ಭೂಯೋಭಿಃ ಸಹ ಸಖ್ಯಂ ಶ್ರೀಹೇತುಷ್ವಿಹ ಮುಖ್ಯಮ್ ॥ 29.22 ॥

ಶ್ಲಾಘ್ಯಂ ಪುಷ್ಯತಿ ಕಾಮಂ ಪ್ರೇಮಾ ಸ್ವಪ್ರಮದಾಯಾಮ್ ।
ಶರ್ವಾಣೀಪದಭಕ್ತಿರ್ನಿತ್ಯಾಯ ಪ್ರಮದಾಯ ॥ 29.23 ॥

ಏಕೈವಂ ಬಹುಭೇದಾ ಭಿನ್ನತ್ವಾದ್ವಿಷಯಾಣಾಮ್ ।
ರತ್ಯಾಖ್ಯಾ ದ್ರುತಿರನ್ತಃ ಸಾ ಸೂತೇ ಫಲಭೇದಾನ್ ॥ 29.24 ॥

ಹರ್ಷಂ ಕಂಚನ ಮಾತುರ್ಮತ್ತೋ ಭಕ್ತಿಭರೇಣ ।
ತನ್ವನ್ನೇಷ ವಿಧತ್ತಾಂ ಹೇರಮ್ಬೋ ಮದಲೇಖಾಃ ॥ 29.25 ॥ 725

%c08-q2/Pattabhi.Nadimpally/enimidava\_satakamu\_dvitiya\_stabakamu\_726\_750।txt medskip

ತ್ರಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಮಾನಸಪೂಜಾ (ಪ್ರಮಾಣಿಕಾವೃತ್ತಮ್)

ಕೃತೇನ ಸಾ ನಿಸರ್ಗತೋ ಧೃತೇನ ನಿತ್ಯಮಾನನೇ ।
ಸಿತೇನ ಶೀತಶೈಲಜಾ ಸ್ಮಿತೇನ ಶಂ ತನೋತು ಮೇ ॥ 30.1 ॥

ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ವಿನಶ್ವರಾನಯೇ ವಿಸೃಜ್ಯ ಗೋಚರಾನ್ ।
ಸಮರ್ಚಯೇಶ್ವರೀಂ ಮನೋ ವಿವಿಚ್ಯ ವಿಶ್ವಶಾಯಿನೀಮ್ ॥ 30.2 ॥

ವಿಶುದ್ಧದರ್ಪಣೇನ ವಾ ವಿಧಾರಿತೇ ಹೃದಾಽಮ್ಬ ಮೇ ।
ಅಯಿ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸನ್ನಿಧಿಂ ನಿಜೇ ವಪುಷ್ಯಗಾತ್ಮಜೇ ॥ 30.3 ॥

ಪುರಸ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಶ್ರಿತಂ ಸಿತಂ ಯದಸ್ತಿ ಪಂಕಜಮ್ ।
ಅಜಾಂಡಮೂಲ್ಯಮಸ್ತು ತೇ ಸುರಾರ್ಚಿತೇ ತದಾಸನಮ್ ॥ 30.4 ॥

ಅಖಂಡಧಾರಯಾ ದ್ರವನ್ನವೇನ್ದುಶೇಖರಪ್ರಿಯೇ ।
ಮದೀಯಭಕ್ತಿಜೀವನಂ ದಧಾತು ತೇಽಮ್ಬ ಪಾದ್ಯತಾಮ್ ॥ 30.5 ॥

ವಿವಾಸನೌಘಮಾನಸಪ್ರಸಾದತೋಯಮಮ್ಬ ಮೇ ।
ಸಮಸ್ತರಾಜ್ಞಿ ಹಸ್ತಯೋರನರ್ಘಮರ್ಘ್ಯಮಸ್ತು ತೇ ॥ 30.6 ॥

ಮಹೇನ್ದ್ರಯೋನಿಚಿನ್ತನಾದ್ ಭವನ್ಭವಸ್ಯ ವಲ್ಲಭೇ ।
ಮಹಾರಸೋ ರಸಸ್ತ್ವಯಾ ನಿಪೀಯತಾಂ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ॥ 30.7 ॥

ಸಹಸ್ರಪತ್ರಪಂಕಜದ್ರವತ್ಸುಧಾಜಲೇನ ಸಾ ।
ಸಹಸ್ರಪತ್ರಲೋಚನಾ ಪಿನಾಕಿನೋಽಭಿಷಿಚ್ಯತೇ ॥ 30.8 ॥

ಮಮಾರ್ಜಿತಂ ಯದಿನ್ದ್ರಿಯೈಃ ಸುಖಂ ಸುಗಾತ್ರಿ ಪಂಚಭಿಃ ।
ತದಮ್ಬ ತುಭ್ಯಮರ್ಪಿತಂ ಸುಧಾಖ್ಯಪಂಚಕಾಯತಾಮ್ ॥ 30.9 ॥

ವಸಿಷ್ಠಗೋತ್ರಜನ್ಮನಾ ದ್ವಿಜೇನ ನಿರ್ಮಿತಂ ಶಿವೇ ।
ಇದಂ ಶರೀರಮೇವ ಮೇ ತವಾಸ್ತು ದಿವ್ಯಮಂಶುಕಮ್ ॥ 30.10 ॥

ವಿಚಿತ್ರಸೂಕ್ಷ್ಮತನ್ತುಭೃನ್ಮಮೇಯಮಾತ್ಮನಾಡಿಕಾ ।
ಸುಖಪ್ರಬೋಧವಿಗ್ರಹೇ ಮಖೋಪವೀತಮಸ್ತು ತೇ ॥ 30.11 ॥

ಮಹದ್ವಿಚಿನ್ವತೋ ಮಮ ಸ್ವಕೀಯತತ್ತ್ವವಿತ್ತಿಜಮ್ ।
ಇದಂ ತು ಚಿತ್ತಸೌರಭಂ ಶಿವೇ ತವಾಸ್ತು ಚನ್ದನಮ್ ॥ 30.12 ॥

ಮಹೇಶನಾರಿನಿಃಶ್ವಸँಸ್ತಥಾಽಯಮುಚ್ಛ್ವಸँಸ್ತದಾ ।
ತವಾನಿಶಂ ಸಮರ್ಚಕೋ ಮಮಾಸ್ತು ಜೀವಮಾರುತಃ ॥ 30.13 ॥

ವಿಪಾಕಕಾಲಪಾವಕಪ್ರದೀಪ್ತಪುಣ್ಯಗುಗ್ಗುಲುಃ ।
ಸುವಾಸನಾಕ್ಯಧೂಪಭೃದ್ ಭವತ್ವಯಂ ಮಮಾಮ್ಬ ತೇ ॥ 30.14 ॥

ಗುಹಾವತಾರಮೌನಿನಾ ಮಯೀಶ್ವರಿ ಪ್ರದೀಪಿತಾ ।
ಇಯಂ ಪ್ರಬೋಧದೀಪಿಕಾ ಪ್ರಮೋದದಾಯಿಕಾಽಸ್ತು ತೇ ॥ 30.15 ॥

ಇಮಾಮಯಿ ಪ್ರಿಯಾತ್ಪ್ರಿಯಾಂ ಮಹಾರಸಾಮಹಂಕೃತಿಮ್ ।
ನಿವೇದಯಾಮಿ ಭುಜ್ಯತಾಮಿಯಂ ತ್ವಯಾ ನಿರಾಮಯೇ ॥ 30.16 ॥

ಸರಸ್ವತೀ ಸುಧಾಯತೇ ಮನೋ ದಧಾತಿ ಪೂಗತಾಮ್ ।
ಹೃದೇವ ಪತ್ರಮಮ್ಬಿಕೇ ತ್ರಯಂ ಸಮೇತ್ಯ ತೇಽರ್ಪ್ಯತೇ ॥ 30.17 ॥

ವಿನೀಲತೋಯದಾನ್ತರೇ ವಿರಾಜಮಾನವಿಗ್ರಹಾ ।
ನಿಜಾವಿಭೂತಿರಸ್ತು ತೇ ತಟಿಲ್ಲತಾ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ॥ 30.18 ॥

ಸ್ವರೋಽಯಮನ್ತರಮ್ಬಿಕೇ ದ್ವಿರೇಫವತ್ಸ್ವರँಸ್ತದಾ ।
ಮಮಾಭಿಮನ್ತ್ರ್ಯ ಧೀಸುಮಂ ದದಾತಿ ದೇವಿ ತೇಽಂಘ್ರಯೇ ॥ 30.19 ॥

ತವಾರ್ಚನಂ ನಿರನ್ತರಂ ಯತೋ ವಿಧಾತುಮಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ।
ನ ವಿಶ್ವನಾಥಪತ್ನಿ ತೇ ವಿಸರ್ಜನಂ ವಿಧೀಯತೇ ॥ 30.20 ॥

ವಿಯೋಗ ಇನ್ದುಧಾರಿಣಾ ನ ಚೇಹ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕೇ ।
ಮದಮ್ಬ ಸೋಽತ್ರ ರಾಜತೇ ತಟಿಲ್ಲತಾಶಿಖಾನ್ತರೇ ॥ 30.21 ॥

ಇದಂ ಶರೀರಮೇಕಕಂ ವಿಭಾವ್ಯ ನವ್ಯಮನ್ದಿರಮ್ ।
ವಿಹಾರಮತ್ರ ಸೇಶ್ವರಾ ಭವಾನಿ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 30.22 ॥

ಜಡೇಷ್ವಿವಾಲಸೇಷ್ವಿವ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನ ನಿದ್ರಯಾ ।
ವಿಹರ್ತುಮೇವ ಯಾಚ್ಯಸೇ ಹೃದೀಶಸದ್ಮರಾಜ್ಞಿ ಮೇ ॥ 30.23 ॥

ಅಯಂ ತವಾಗ್ರಿಮಃ ಸುತಃ ಶ್ರಿತೋ ಮನುಷ್ಯವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ತನೂಜವೇಶ್ಮಸೌಷ್ಠವಂ ಮೃಡಾನಿ ಪಶ್ಯ ಕೀದೃಶಮ್ ॥ 30.24 ॥

ಗಣೇಶಿತುರ್ಮಹಾಕವೇರಸೌ ಪ್ರಮಾಣಿಕಾವಲೀ ।
ಮನೋಮ್ಬುಜೇ ಮಹೇಶ್ವರೀಪ್ರಪೂಜನೇಷು ಶಬ್ದ್ಯತಾಮ್ ॥ 30.25 ॥ 750

%c08-q3/Sesha.talpasAyi.Vadapalli/c08\_q3\_itrans.txt medskip

ಏಕತ್ರಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ನಾಮವೈಭವಮ್ (ಉಪಜಾತಿವೃತ್ತಮ್)

ದರಸ್ಮಿತಶ್ರೀಕಪಟಾ ಸುಪರ್ವ-
ಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀ ಪರ್ವತಜಾಸ್ಯಜಾತಾ ।
ಪಂಕಂ ಮಮ ಕ್ಷಾಲಯತಾದಶೇಷಂ
ಸಂಸಾರಮಗ್ನೇ ಹೃದಯೇ ವಿಲಗ್ನಮ್ ॥ 31.1 ॥

ಹರಾಟ್ಟಹಾಸೇನ ಸಮಂ ಮಿಲಿತ್ವಾ
ಪಿತ್ರೇವ ಪುತ್ರೋ ಗುರುಣೇವ ಶಿಷ್ಯಃ ।
ವಿಭ್ರಾಜಮಾನೋ ಮಮ ಶಂ ಕರೋತು
ಹಾಸಾಂಕುರಃ ಕೇಸರಿವಾಹನಾಯಾಃ ॥ 31.2 ॥

ನಮಶ್ಶಿವಾಯೈ ಭಣತ ದ್ವಿಪಾದೋ
ಯುಷ್ಮಾಕಮಗ್ರ್ಯಾಂ ಧಿಷಣಾಂ ದಧತ್ಯೈ ।
ಆಧಾರಚಕ್ರೇಶಿತುರಮ್ಬಿಕಾಯೈ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಚಕ್ರಸ್ಯ ವಿಧಾಯಿಕಾಯೈ ॥ 31.3 ॥

ನದನ್ತಿ ಗಾವೋಽಪಿ ವಿಶಿಷ್ಟಕಾಲೇ-
ಷ್ವಮ್ಬೇತಿ ಯೋ ನಾಹ್ವಯತೇ ಸ ಕಿಂ ನಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಪುನಃ ಪ್ರಾಣವದಸ್ತು ಸರ್ವಂ
ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾನ್ತರ್ಹಿ ಪರಾಽಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿಃ ॥ 31.4 ॥

ಆತ್ಮನ್ಯುತಾನ್ಯತ್ರ ವಿಧಾಯ ಲಕ್ಷ್ಯಂ
ತಾಂ ಶಕ್ತಿಮಾದ್ಯಾಮಖಿಲೇಷು ಸುಪ್ತಾಮ್ ।
ಯಾವತ್ಪ್ರಬೋಧಂ ಮುಹುರಾಹ್ವಯಸ್ವ
ಪ್ರಬುಧ್ಯತೇ ಸಾ ಯದಿ ಕಿನ್ನ್ವಸಾಧ್ಯಮ್ ॥ 31.5 ॥

ಯೇ ನಾಮ ಶಾನ್ತಿಂ ಪರಮಾಂ ವಹನ್ತೋ
ನಾಮಾನಿ ಶೀತಾಚಲಪುತ್ರಿಕಾಯಾಃ ।
ಸಂಕೀರ್ತಯನ್ತೋ ವಿಜನೇ ವಸನ್ತಿ
ಜಯನ್ತತಾತಾದಪಿ ತೇ ಜಯನ್ತಿ ॥ 31.6 ॥

ನಾಮಾನಿ ಸಂಕೀರ್ತಯತಾಂ ಜನಾನಾಂ
ಕಾರುಣ್ಯವತ್ಯಾಃ ಕರಿವಕ್ತ್ರಮಾತುಃ ।
ಪುನರ್ಜನನ್ಯಾ ಜಠರೇ ನಿವಾಸಾ-
ದಾಯಾಸವತ್ತಾ ಭವತೀತಿ ಮಿಥ್ಯಾ ॥ 31.7 ॥

ಪಾಪೈಸ್ಸಮನ್ತಾತ್ಸಮಭಿದ್ರುತೋಽಪಿ
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ತೇ ವಿಕ್ರಮಮಸ್ಮಿ ಧೀರಃ ।
ನ ಚೇದ್ರಸಜ್ಞೇ ಭವತೀ ಬ್ರವೀತಿ
ನಾಮಾನಿ ಶೀತಾಂಶುಭೃತೋ ಹತೋಽಹಮ್ ॥ 31.8 ॥

ದೇಹೀತಿ ಸಮ್ಪಲ್ಲವದರ್ಪಿತಾನಾಂ
ದ್ವಾರೇಷು ಘೋಷಂ ಕುರುಷೇ ಪರೇಷಾಮ್ ।
ಭವಾನಿ ಭದ್ರೇ ಭುವನಾಮ್ಬ ದುರ್ಗೇ
ಪಾಹೀತಿ ನಾಯಾತಿ ಕಿಮಮ್ಬ ಜಿಹ್ವೇ ॥ 31.9 ॥

ವಾಕ್ಯಾನಿ ವಕ್ತುಂ ಯದಿ ತೇ ರಸಜ್ಞೇ
ರಸೋಜ್ಜ್ವಲಾನಿ ವ್ಯಸನಂ ಗರೀಯಃ ।
ಕಿಂ ವಾ ನಮೋನ್ತಾನಿ ಸುಧಾಂ ಕಿರನ್ತಿ
ನಾಮಾನಿ ನೋ ಸನ್ತಿ ಕುಮಾರಮಾತುಃ ॥ 31.10 ॥

ಯದ್ ಗೀಯತೇ ಶೈಲಸುತಾಭಿಧಾನಂ
ತದೇವ ಬೋಧ್ಯಂ ಸುಕೃತಂ ಪ್ರಧಾನಮ್ ।
ಅಜ್ಞಾನಿಲೋಕಸ್ಯ ಕೃತೇ ಭಣನ್ತಿ
ಯಜ್ಞಾದಿಪುಣ್ಯಾನಿ ಪರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾಃ ॥ 31.11 ॥

ಸಾಮ್ನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತೇನ ಜಗದ್ವಶೇ ಸ್ಯಾತ್
ನಾಮ್ನಾ ಸದೋಕ್ತೇನ ಜಗದ್ವಿನೇತ್ರೀ ।
ವೇದೋಭಯಂ ಸಮ್ಯಗಿದಂ ಕೃತೀ ಯೋ
ಭವೇ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ಕುತೋಽಪಿ ನ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 31.12 ॥

ಸಂಕೀರ್ತನಾತ್ತುಷ್ಯತಿ ಶರ್ವಯೋಷಾ
ತುಷ್ಟಾ ತ್ವಭೀಷ್ಟಂ ನ ದದಾತಿ ನೈಷಾ ।
ಇಮಂ ತ್ವವಿಜ್ಞಾಯ ಜಗತ್ಯುಪಾಯಂ
ಬ್ರಜನ್ತ್ಯಪಾಯಂ ಬಹುಧಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ ॥ 31.13 ॥

ಭಾಷೇ ಭುಜಂಗಾಭರಣಪ್ರಿಯಾಯಾ
ನಾಮಾನಿ ಕಾಮಾನಿತರಾನ್ ವಿಹಾಯ ।
ಅಪಿ ಪ್ರಪಂಚಾತಿಗಘೋರಕೃತ್ಯಂ
ಕರೋತು ಕಿಂ ಮಾಂ ತರಣೇರಪತ್ಯಮ್ ॥ 31.14 ॥

ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೈಃ ಕಠಿನವ್ರತೈರ್ವಾ
ಸಿದ್ಧಿಂ ಯ ಇಚ್ಛೇತ್ಸ ಗ್ರಹೀತುಮಿಚ್ಛೇತ್ ।
ಮಾತುಃ ಶಯಾನೋಽಂಕತಲೇ ಶಶಾಂಕಂ
ಮಹೇಶ್ವರೀಂ ಕೀರ್ತಯತಸ್ತು ಸಿದ್ಧಿಃ ॥ 31.15 ॥

ರಹಸ್ಯತನ್ತ್ರಾಣಿ ವಿವಿಚ್ಯ ದೂರಂ
ವ್ಯಾಜಂ ವಿಮುಚ್ಯ ಪ್ರವದಾಮಿ ಸಾರಮ್ ।
ನಾಮೈವ ಕಾಮಾರಿಪುರನ್ಧ್ರಿಕಾಯಾಃ
ಸಿದ್ಧೇರ್ನಿದಾನಂ ನ ಮಖೋ ನ ದಾನಮ್ ॥ 31.16 ॥

ಪೀಯೂಷಮೀಷನ್ಮಧುರಂ ಭಣನ್ತಿ
ಯೇ ನಾಮ ರಾಮಾಧರಪಾನಲೋಲಾಃ ।
ಕಾಮಾರಿರಾಮಾಹ್ವಯಗಾನಲೋಲಾಃ
ಕವೀಶ್ವರಾಃ ಕಾಂಜಿಕಮಾಲಪನ್ತಿ ॥ 31.17 ॥

ಸುಧಾಘಟಃ ಕೋಽಪ್ಯಧರೋ ವಧೂನಾಂ
ಕವಿಸ್ಸುಧಾತೋಯಧರೋಽಭಿಧೇಯಃ ।
ಅಯಂ ಸುಧಾವೀಚಿವಿತಾನಮಾಲೀ
ನಾಮಪ್ರಣಾದೋ ನಗಕನ್ಯಕಾಯಾಃ ॥ 31.18 ॥

ಸುರಾಲಯೇ ಭಾತಿತರಾಂ ಸುಧೈಕಾ
ಸುಧಾ ಪರಾ ವಾಚಿ ಮಹಾಕವೀನಾಮ್ ।
ಬಿಮ್ಬಾಧರೇ ಕಂಜದೃಶಾಂ ಸುಧಾಽನ್ಯಾ
ಸುಧೇತರಾ ನಾಮನಿ ಲೋಕಮಾತುಃ ॥ 31.19 ॥

ಮಾಧುರ್ಯಮಾಭಾತ್ಯಧರೇ ವಧೂನಾಂ
ಚಕೋರಬನ್ಧೋಃ ಶಕಲೇ ಪ್ರಸಾದಃ ।
ತ್ರಿಸ್ರೋತಸೋ ವಾರಿಣಿ ಪಾವನತ್ವಂ
ತ್ರಯಂ ಚ ನಾಮ್ನಿ ತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾಯಾಃ ॥ 31.20 ॥

ಯಾ ಮಾಧುರೀ ಪ್ರೇಮಭರೇಣ ದಷ್ಟೇ
ಜಾಗರ್ತಿ ಕಾನ್ತಾವರದನ್ತಚೇಲೇ ।
ಸಾ ದೃಶ್ಯತೇ ಭಕ್ತಿಭರೇಣ ಗೀತೇ
ಧರಾಧರಾಧೀಶಸುತಾಭಿಧಾನೇ ॥ 31.21 ॥

ಯತ್ತೇ ಜಗಲ್ಲಮ್ಪಟಕೇಽಪಿ ವರ್ಣಾ-
ಸ್ತನ್ಮೇಽಮೃತಂ ನಾಮ ನಗಾತ್ಮಜಾಯಾಃ ।
ಲಾಲಾಮಯೋ ಯೋ ಮಮ ತಂ ಬ್ರವೀಷಿ
ಸುಧಾಮಯಂ ಸ್ತ್ರೀದಶನಚ್ಛದಂ ತ್ವಮ್ ॥ 31.22 ॥

ಉಚ್ಚಾರಯೋಚ್ಚಾಟಿತಪಾತಕಾನಿ
ನಾಮಾನಿ ಜಿಹ್ವೇ ಭುವನಸ್ಯ ಮಾತುಃ ।
ತದಾ ವದಾಮೋ ಮಧುಚೂತರಮ್ಭಾ-
ರಾಮಾಧರಾಸ್ತೇ ರುಚಯೇ ಯದಿ ಸ್ಯುಃ ॥ 31.23 ॥ ᳚ ᳚ @@773 ᳚ ᳚

ಆಕ್ಷೇಪಮಿಕ್ಷೋರಧಿಕಂ ವಿಧತ್ತೇ
ಪೀಯೂಷದೋಷಾನಭಿತೋಽಭಿಧತ್ತೇ ।
ಕಾನ್ತಾಧರಾರಬ್ಧದುರನ್ತವಾದಃ
ಕಪರ್ದಿಕಾನ್ತಾವರನಾಮನಾದಃ ॥ 31.24 ॥

ವಿಶ್ವಾಸಹೀನೈಃ ಸುತರಾಮಬೋಧ್ಯಂ
ನಾಮಾನುಭಾವಂ ನಗಕನ್ಯಕಾಯಾಃ ।
ಜಯನ್ತು ಸಿದ್ಧೈರಪಿ ಗೀಯಮಾನಂ
ಗಾಯನ್ತ್ಯ ಏತಾ ಉಪಜಾತಯೋ ನಃ ॥ 31.25 ॥ 775

%c08-q4/Jayaram.Manda/itrans.txt medskip

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಭಕ್ತಿರ್ಯೋಗಶ್ಚ (ಆರ್ಯಾಗೀತಿವೃತ್ತಮ್)

ವಿದಧಾತು ಸಮ್ಪದಂ ಮೇ
ಸಕಲಜಗನ್ನಾಥನಯನಹಾರಿಜ़್ಯೋತ್ಸ್ನಃ ।
ಶೀತೋಽನ್ಧಕಾರಹಾರೀ
ಹಾಸಶಶೀ ಕಶ್ಚಿದಂಕರಹಿತೋ ಮಾತುಃ ॥ 32.1 ॥

ಕರುಣಾರಸಾರ್ದ್ರಹೃದಯಾ
ಹೃದಯಾನ್ತರನಿರ್ಯದಚ್ಛವೀಚಿಸ್ಮೇರಾ ।
ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರಪ್ರಿಯತಮಾ
ಪಾದಪ್ರೇಷ್ಯಸ್ಯ ಭವತು ಕಲ್ಯಾಣಯ ॥ 32.2 ॥

ಕಾರಣಕಾರ್ಯವಿಭೇದಾದ್
ರೂಪದ್ವಿತಯಂ ತವಾಮ್ಬ ಯದೃಷಿಪ್ರೋಕ್ತಮ್ ।
ತತ್ರೈಕಂ ಭರ್ತುಮಿದಂ
ವಿಹರ್ತುಮನ್ಯತ್ತು ಭುತಭರ್ತುರ್ಲಲನೇ ॥ 32.3 ॥

ಶ್ರೋತುಂ ಸ್ತೋತ್ರವಿಶೇಷಂ
ಭಕ್ತವಿಶೇಷಂ ಚ ಬೋದ್ಧುಮಯಮೀದೃಗಿತಿ ।
ದಾತುಂ ಚ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಂ
ತವ ಮಾತಶ್ಚನ್ದ್ರಲೋಕರೂಪಂ ಭವತಿ ॥ 32.4 ॥

ಕೀಶಕಿಶೋರನ್ಯಾಯಾತ್
ಕಾರಣರೂಪಂ ತವಾಮ್ಬ ಯೋಗೀ ಧತ್ತೇ ।
ಓತುಕಿಶೋರನ್ಯಾಯಾದ್
ಭಕ್ತಂ ಪರಿಪಾಸಿ ಕಾರ್ಯರೂಪೇಣ ತ್ವಮ್ ॥ 32.5 ॥

ದೃಢಧಾರಣಾ ನ ಚೇತ್ತ್ವ-
ಚ್ಚ್ಯವತೇ ಯೋಗೀ ಮಹೇಶನಯನಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇ ।
ನಾಯಂ ಮಮೇತಿ ಭಾವ-
ಸ್ತವ ಯದಿ ಸದ್ಯಃ ಸವಿತ್ರಿ ಭಕ್ತಂ ತ್ಯಜಸಿ ॥ 32.6 ॥

ಶಿಥಿಲಧೃತಿರ್ಯೋಗೀ ಸ್ಯಾದ್
ಬಾಹ್ಯೈರ್ವಿಷಯೈರ್ನಿತಾನ್ತಮಾಕೃಷ್ಟೋ ಯಃ ।
ಸ್ವೀಯಮತಿರ್ಲುಪ್ಯತಿ ತೇ
ಭಕ್ತೇಽಹನ್ತಾಪ್ರಸಾರಕಲುಷೇ ಮಾತಃ ॥ 32.7 ॥

ಸಾಹಂಕೃತಿರ್ನ ಭಕ್ತಿಃ
ಸಬಾಹ್ಯವಿಷಯಾ ಧೃತಿರ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ತೇ ।
ಅವಿಜಾನನ್ತಾವೇತದ್
ಭಕ್ತೋ ಯೋಗೀ ಚ ನೈವ ಸಿದ್ಧೌ ಸ್ಯಾತಾಮ್ ॥ 32.8 ॥

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾದಪಿ ಯಸ್ಯ
ಪ್ರಿಯಂ ತ್ವದೀಯಂ ಸವಿತ್ರಿ ಪಾದಾಮ್ಭೋಜಮ್ ।
ಸೋಽದ್ಭುತಶಕ್ತಿರ್ಭಕ್ತೋ
ಭಗವತಿ ಕಿಂ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ನಾಸ್ಮಿನ್ ಜಗತಿ ॥ 32.9 ॥

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲೋಭವಿವಶೇ
ಸಿದ್ಧಃ ಕಾಮೋಽಪಿ ಭವತಿ ಸಮವಚ್ಛಿನ್ನಃ ।
ಪ್ರಾಪ್ತೋಽಪಿ ಸಲಿಲರಾಶಿಂ
ಸಲಿಲಾನಿ ಘಟಃ ಕಿಯನ್ತಿ ಸಂಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ ॥ 32.10 ॥

ಜೀವನ್ನೇವ ನರೋ ಯಃ
ಸಾಯುಜ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರಯಾತಿ ಶಮ್ಭೋಃ ಪ್ರಮದೇ ।
ಸರ್ವೇ ಕಾಮಾಸ್ತಸ್ಯ
ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ವಶಮಾಶು ವೀತವಿವಿಧಭ್ರಾನ್ತೇಃ ॥ 32.11 ॥

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಂ ತುಭ್ಯಮಿದಂ
ಮನೀಷಯಾ ಮೇ ಪ್ರದತ್ತಮಧಿಕಾರಿಣ್ಯಾ ।
ಬಹುಕಾಲಭೋಗಬಲತೋ
ವಿವದತಿ ದೇಹೋ ಮದಮ್ಬ ಕಿಂ ಕರವಾಣಿ ॥ 32.12 ॥

ಸ್ಥೂಲೇನ ವರ್ಷ್ಮಣಾ ಸಹ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಕಲಹಂ ಮತಿರ್ನ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ತಾ ।
ಸುತರಾಂ ಬಲವತಿ ಮಾತರ್-
ಬಲಾದ್ ಗೃಹಾಣ ಸ್ವಯಂ ತ್ವಮಸ್ಮಾತ್ಸ್ವೀಯಮ್ ॥ 32.13 ॥

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹೃದಿ ಯಸ್ಮಾತ್-
ತ್ವಮಸಿ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ಬ ಹೇತೋಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ।
ಅಖಿಲಪ್ರಾಣ್ಯಾರಾಧನ-
ಮಾರಾಧನನಿರ್ವಿಶೇಷಮಗಪುತ್ರಿ ತವ ॥ 32.14 ॥

ಜುಹ್ವತಿ ಕೇಽಪಿ ಕೃಶಾನೌ
ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ತವೇತಿ ಸಮ್ಪಶ್ಯನ್ತಃ ।
ಅಪರೇ ಪ್ರಾಣಿಷು ಜುಹ್ವತಿ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಿಕಾಽಸಿ ತೇಷ್ವನ್ತರಿತಿ ॥ 32.15 ॥

ಪ್ರಾಣಿಷ್ವಪಿ ಯಃ ಪ್ರಾಣಂ
ಭೂತಾದಿಮನಾದಿಮಾತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಮನಘಮ್ ।
ಸತತಮುಪಾಸ್ತೇ ಯೋಗೀ
ತಸ್ಮಿನ್ ಹೋಮೇನ ತೇಽಮ್ಬ ತೃಪ್ತಿಸ್ಸುಲಭಾ ॥ 32.16 ॥

ಆತ್ಮನಿ ಯೋಽಮ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠೇ
ಪ್ರಾಣೇ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಜುಹೋತಿ ದಹರಾಭಿಮುಖಃ ।
ತ್ವದ್ರೂಪೇ ಹತಪಾಪೇ
ತೇನ ಜಿತಂ ಸಕಲಮೀಶಚಿತ್ತಾರಾಮೇ ॥ 32.17 ॥

ಉಪಸಂಹೃತಮಖಿಲೇಭ್ಯೋ
ವಿಷಯೇಭ್ಯೋ ನಿರ್ನಿಮೇಷಮನ್ತಃಕೃಷ್ಟಮ್ ।
ಹೃದಿ ದೃಢಪದೇನ ಚಕ್ಷು-
ಸ್ತ್ವದ್ರೂಪೇ ಹೂಯತೇ ಮದಮ್ಬ ಪ್ರಾಣೇ ॥ 32.18 ॥

ಅನ್ತಸ್ಸ್ವರಂ ನಿಗೂಢಂ
ಶ್ರೇಷ್ಠಪ್ರಾಣಸ್ಯ ದೇವಿ ತವ ಭಾಗಸ್ಯ ।
ಶೃಣ್ವದಿವ ಪ್ರಣವಾಖ್ಯಂ
ಶ್ರವಣಂ ತತ್ರೈವ ಭವತಿ ಜಗದಮ್ಬ ಹುತಮ್ ॥ 32.19 ॥

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ
ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಚೇಶಚಿತ್ತನಾಥೇ ಪ್ರಕೃತೌ ।
ಗೂಢಂ ಸದಾ ಸ್ವರನ್ತ್ಯಾಂ
ಪ್ರಾಣನ್ತ್ಯಾಂ ತ್ವಯಿ ಜುಹೋತಿ ಮೌನೀ ವಾಚಮ್ ॥ 32.20 ॥

ದೇಹೇ ಸ್ಖಲತಿ ಮನಶ್ಚೇತ್
ವಿಷಯೇಷು ಹುತಂ ದಧಾತಿ ವಿಷಯಾತ್ಮತ್ವಮ್ ।
ಆವೃತ್ತಂ ಯದಿ ದೇಹಾದ್
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯಾಂ ತ್ವಯಿ ಹುತಂ ತ್ವದಾಕೃತಿ ಭವತಿ ॥ 32.21 ॥

ತ್ವಗ್ರಸನಘ್ರಾಣಾನಾ-
ಮನುಭೂತೀಃ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಸಾತ್ಕುರ್ವಾಣಃ ।
ಕಂ ನಾರ್ಪಯತೇ ಭೋಗಂ
ಭಗವತಿ ತೇ ಸರ್ವಲೋಕಪಾರ್ಥಿವವನಿತೇ ॥ 32.22 ॥

ಗಚ್ಛನ್ ಕುರ್ವನ್ ವಿಸೃಜನ್
ರಮಮಾಣಾಶ್ಚಾಮ್ಬ ಸಕಲಲೋಕಾಧೀಶೇ ।
ಯಃ ಕೇವಲಾಂ ಕ್ರಿಯಾಮಪಿ
ಚಿನ್ತಯತೇ ತೇನ ನಿತ್ಯಯಜ್ಞಃ ಕ್ರಿಯತೇ ॥ 32.23 ॥

ಸರ್ವೇಷಾಮಗ್ನೀನಾಂ
ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಸ್ತವ ವಿಭೂತಿರುಕ್ತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ।
ತಸ್ಮಿನ್ಹುತಂ ತು ಸುಹುತಂ
ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಧಿಯಃ ಕ್ರಿಯಾಶ್ಚ ಮನ್ತ್ರಃ ಪ್ರಣವಃ ॥ 32.24 ॥

ಆರ್ಯಾಗೀತೀನಾಮಯ-
ಮಧರೀಕೃತಮಧುಸುಧಾಧಿಮಾಧುರ್ಯರಸಃ ।
ವರ್ಗೋ ಗಣಪತಿವದನಾ-
ನ್ನಿಷ್ಕ್ರಾನ್ತೋ ಭವತು ಶರ್ವಸುದೃಶಃ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ॥ 32.25 ॥ 800

॥ ಸಮಾಪ್ತಂ ಚ ಅಷ್ಟಮಂ ಶತಕಮ್ ॥

%c09-q1/Karthik.Sitaram.Tenneti/c09-q1।txt medskip

ನವಮಂ ಶತಕಮ್
ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಜಪೋ ಯೋಗೋಽರ್ಪಣಂ ಚ (ವಂಶಸ್ಥವೃತ್ತಮ್)

ಸುಧಾಂ ಕಿರನ್ತೋಽಖಿಲತಾಪಹಾರಿಣೀಂ
ತಮೋ ಹರನ್ತಃ ಪಟಲೇನ ರೋಚಿಷಾಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶನ್ತೋ ದಿಶಿ ದಿಶ್ಯಸಂಕ್ಷಯಾಂ
ಜಯನ್ತಿ ಶೀತಾದ್ರಿಸುತಾಸ್ಮಿತಾಂಕುರಾಃ ॥ 33.1 ॥

ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಸ್ತವ ಕೇನ ವಾಽಽಪ್ಯತೇ
ಮಹೇಶಶುದ್ಧಾನ್ತಪುರನ್ಧ್ರಿ ಕರ್ಮಣಾ ।
ನಿರನ್ತರಂ ಮನ್ತ್ರಜಪೇನ ವಾ ಮತೇರ್-
ವಿಶೋಧನೇನೋತ ಮನೋರ್ಪಣೇನ ವಾ ॥ 33.2 ॥

ವಿಶೋಧನಾದ್ದೇವಿ ಮತೇಃ ಪ್ರಗೃಹ್ಯಸೇ
ಮನೋರ್ಪಣೇನೇಶವಧು ಪ್ರಸೀದಸಿ ।
ಜಪೇನ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶುಭಸ್ಯ ವರ್ಧಸೇ
ಜಗತ್ತ್ರಯೀಧಾತ್ರಿ ಕಲೇಬರಾನ್ತರೇ ॥ 33.3 ॥

ಮನಃಪ್ರತಾಪಸ್ಯ ಭವತ್ಯಸಂಶಯಂ
ಪ್ರವರ್ಧನಂ ವೈದಿಕಮನ್ತ್ರಚಿನ್ತನಮ್ ।
ಪ್ರಶಸ್ಯತೇ ಪ್ರಾಣಮಹಃಪ್ರದೀಪನೇ
ದಯಾನ್ವಿತೇ ತಾನ್ತ್ರಿಕಮನ್ತ್ರಸೇವಿತಾ ॥ 33.4 ॥

ತವಾಮ್ಬಿಕೇ ತಾನ್ತ್ರಿಕಮನ್ತ್ರಮುತ್ತಮಂ
ಸ್ತವಾತಿಗಂ ಯಃ ಕನಕಾಂಗಿ ಸೇವತೇ ।
ವಿಚಿತ್ರಯನ್ತ್ರಾದಿವ ವೈದ್ಯುತಂ ಮಹ-
ಸ್ತತೋ ವಿನಿರ್ಯದ್ ಭುವನಂ ವಿಗಾಹತೇ ॥ 33.5 ॥

ನ ತಸ್ಯ ಚೇತೋ ವಿಕೃತೇರ್ವಶೇ ಭವೇ-
ನ್ನ ತಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ವಿಷಯೈರ್ವಿಕೃಷ್ಯತೇ ।
ನ ತಸ್ಯ ರೋಗೈರಪಕೃಷ್ಯತೇ ವಪುಃ
ಸವಿತ್ರಿ ಯಸ್ತೇ ಭಜತೇ ಮಹಾಮನುಮ್ ॥ 33.6 ॥

ಸ್ಮರನ್ತಿ ಮಾಯಾಂ ಗಗನಾಗ್ನಿಶಾನ್ತಿಭಿಃ
ಸಹಾಚ್ಛಭಾಸಾ ಸಹಿತಾಭಿರಮ್ಬಿಕೇ ।
ತಥಾ ರಸಜ್ಞಾಂ ದ್ರುಹಿಣಾಗ್ನಿಶಾನ್ತಿಭಿರ್-
ಭಣನ್ತಿ ದೋಗ್ಧ್ರೀಂ ತು ಖಷಷ್ಠಬಿನ್ದುಭಿಃ ॥ 33.7 ॥

ಅಭಣ್ಯತಾದ್ಯಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಬುಧೈರ್-
ಅನನ್ತರಾ ಮಾತರಗಾದಿ ಕಾಲಿಕಾ ।
ಪ್ರಚಂಡಚಂಡೀ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ ಪರಾ
ತ್ರಯೋಽಪ್ಯಮೀ ತೇ ಮನವೋ ಮಹಾಫಲಾಃ ॥ 33.8 ॥

ಉಪಾಧಿಭೂತಂ ಶುಚಿ ನಾಭಸಂ ರಜೋ
ದಧಾತಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಭುವನೇಶ್ವರೀಪದಮ್ ।
ತದಾಶ್ರಯಾ ವ್ಯಾಪಕಶಕ್ತಿರದ್ಭುತಾ
ಮನಸ್ವಿನೀ ಕಾಚನ ಕಾಲಿಕೇರಿತಾ ॥ 33.9 ॥

ಅಮರ್ತ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭೃತಃ ಪ್ರವರ್ತಿಕಾ
ವಿಶಾಲಲೋಕತ್ರಯರಂಗನರ್ತಿಕಾ ।
ಪರಾಕ್ರಮಾಣಾಮಧಿನಾಯಿಕೋಚ್ಯತೇ
ಪ್ರಚಂಡಚಂಡೀತಿ ಕಲಾ ಸವಿತ್ರಿ ತೇ ॥ 33.10 ॥

ಸ್ಮರನ್ಮನುಂ ರೋದಿತಿ ಭಕ್ತಿಮಾಂಸ್ತವ
ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಪಾದಂ ಮುನಿರಮ್ಬ ಲಮ್ಬತೇ ।
ಫಲಂ ಚಿರಾಯ ಪ್ರಥಮಃ ಸಮಾಪ್ನುಯಾತ್
ಪರೋ ಮರನ್ದಂ ಪದ ಏವ ವಿನ್ದತಿ ॥ 33.11 ॥

ಪದಂ ತವಾನ್ವಿಷ್ಟಮನೇಕದಾ ಮುದಾ
ಹೃದನ್ತರೇ ಸ್ಪೃಷ್ಟಮಿವೇದಮಮ್ಬಿಕೇ ।
ಪಲಾಯತೇಽಧೋಽಹಮನನ್ತರಂ ಶುಚಾ
ಪರಾತ್ಪರೇ ರೋದಿಮಿ ಮನ್ತ್ರಶಬ್ದತಃ ॥ 33.12 ॥

ಭಣನ್ತಿ ಸನ್ತೋ ಮರುತಾಂ ಸವಿತ್ರಿ ತೇ
ಮಹಾಮನುಂ ತ್ವತ್ಪದಭಾಸ್ಕರಾತಪಮ್ ।
ತತೋ ಹಿ ಮೂಲಾತ್ಸ್ವರ ಏಷ ನಿರ್ಗತ-
ಸ್ತಪತ್ಯಘೌಘಂ ಜರಯನ್ಮಹೋಮಯಃ ॥ 33.13 ॥

ಸವಿತ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಚರಣಸ್ಯ ತೇ ಪ್ರಭಾಂ
ವಿಧಾರಯँಸ್ತಜ್ಜನಿಮೂಲಮಾರ್ಗಣೇ ।
ಮುಹುರ್ಮುಹುಸ್ಸೋಽಹಮಜೇ ಧೃತೋದ್ಯಮಃ
ಪಥಾ ಮಹರ್ಷೀ ರಮಣೋ ಬಭಾಣ ಯಮ್ ॥ 33.14 ॥

ಅಹಮ್ಪದಾರ್ಥೋ ಯದಿ ಚಿಲ್ಲತಾ ತತಾ
ಕಿಮೇಷ ದೋಗ್ಧ್ರೀಮನುಭಾವತೋಽಪರಃ ।
ಅಹಂ ಯದಿ ಪ್ರಾಣನಿನಾದವೈಖರೀ
ನ ಕೂರ್ಚ ಆಖ್ಯಾತುಮಸೇತಿ ಶಕ್ಯತೇ ॥ 33.15 ॥

ಪರೇ ತು ಯಾಂ ಚೇತನಶಕ್ತಿಮಾಮನ-
ನ್ತ್ಯಭಾಣಿ ಸಾ ಕುಂಡಲಿನೀತಿ ತಾನ್ತ್ರಿಕೈಃ ।
ವಿಲಕ್ಷಣಾ ನಾಮ ಚಮತ್ಕೃತಿರ್ಜಡಾನ್
ಪ್ರತಾರಯತ್ಯಾಗಮಸಾರದೂರಗಾನ್ ॥ 33.16 ॥

ಭವತ್ಯಖಂಡಾನುಭವಃ ಪ್ರಬೋಧಿನಾ-
ಮತೀವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನುಭವಶ್ಚ ಯೋಗಿನಾಮ್ ।
ಕರಂ ಗತಾಸ್ಸರ್ವವಿಧಾಶ್ಚ ಶೇರತೇ
ಮಹೇಶ್ವರೀಮನ್ತ್ರಪರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯಃ ॥ 33.17 ॥

ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಾನಿ ಜನೂಂಷಿ ವಾ ಮಮ
ಪ್ರಿಯಾಣಿ ಭಕ್ತಿಸ್ತವ ಚೇದ್ಭವೇ ಭವೇ ।
ತವ ಸ್ಮೃತಿಂ ಚೇದ್ ಗಲಯೇನ್ನ ಸಮ್ಮದಂ
ಕರೋತಿ ಮೋಕ್ಷೋಽಪಿ ಮಮೇಶವಲ್ಲಭೇ ॥ 33.18 ॥

ವಿನೈವ ದೃಷ್ಟಿಂ ಯದಿ ಸತ್ಪ್ರಶಿಷ್ಯತೇ
ನ ಸತ್ತಯಾಽರ್ಥಃ ಫಲಹೀನಯಾ ತಯಾ ।
ಇದಂ ತು ಸತ್ ಕಿನ್ನ್ವಸತೋ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ
ನ ತಾತ ಮುಕ್ತೋಪಲಯೋಸ್ತದಾ ಭಿದಾ ॥ 33.19 ॥

ಶುಚಾಂ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಯದಿ ಮುಕ್ತಿರಿಷ್ಯತೇ
ಸುಖಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಯದಿ ನಾತ್ರ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಸದೇವ ಚೇತ್ತತ್ರ ಮತಿರ್ನ ಭಾಸತೇ
ಜಡಂ ವಿಮುಕ್ತಾದ್ವಚಸೈವ ಭಿದ್ಯತೇ ॥ 33.20 ॥

ಮತಿಃ ಪರಾಚೀ ವ್ಯವಹಾರಕಾರಣಂ
ಭವೇತ್ಪ್ರತೀಚೀ ಪರಮಾರ್ಥಸಮ್ಪದಿ ।
ಉಭೇ ದಿಶೌ ಯಸ್ಯ ಮತಿರ್ವಿಗಾಹತೇ
ಪದಾ ಚ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಚ ಸ ಸಿದ್ಧ ಇಷ್ಯತೇ ॥ 33.21 ॥

ದೃಢಂ ಪದಂ ಯಸ್ಯ ಮತೇಃ ಸದಾಽನ್ತರೇ
ಸ ನಾ ಧಿಯೋಽಗ್ರೇಣ ಬಹಿಶ್ಚರನ್ನಪಿ ।
ಸವಿತ್ರಿ ಮಗ್ನಸ್ತ್ವಯಿ ಸಮ್ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯತೇ
ನ ತಸ್ಯ ಭೀಃ ಸಂಚರತೋಽಪಿ ಸಂಸೃತೇಃ ॥ 33.22 ॥

ವಿಚಿನ್ತನೇ ಚಿನ್ತನಶಕ್ತಿಮದ್ಭುತಾಂ
ವಿಲೋಕನೇ ಲೋಕನಶಕ್ತಿಮುಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ ।
ಪ್ರಭಾಷಣೇ ಭಾಷಣಶಕ್ತಿಮುತ್ತಮಾಂ
ನಿಭಾಲಯಂಸ್ತ್ವಾಂ ವಿಷಯೈರ್ನ ಜೀಯತೇ ॥ 33.23 ॥

ವಿಲೋಕಮಾನಸ್ಯ ವಿಲೋಕನಂ ಕವೇರ್-
ವಿಲೋಕ್ಯಮಾನೇಷು ವಿಹಾಯ ಸಕ್ತತಾಮ್ ।
ವಿಲೋಚನೇ ಸನ್ನಿಹಿತಾ ನಿರನ್ತರಂ
ವಿಧೂತಭೀತಿರ್ವಿಬುಧಸ್ತುತಾ ಶಿವಾ ॥ 33.24 ॥

ಅಯಂ ಭಯಾನಾಂ ಪರಿಮಾರ್ಜಕಸ್ಸತಾಂ
ಸಮಸ್ತಪಾಪೌಘನಿವಾರಣಕ್ಷಮಃ ।
ಮನೋಜ್ಞವಂಶಸ್ಥಗಣೋ ಗಣೇಶಿತುರ್-
ಮನೋ ಮಹೇಶಾಬ್ಜದೃಶೋ ಧಿನೋತ್ವಲಮ್ ॥ 33.25 ॥ 825

%c09-q2/Muralidhar.Kalavacharla/uma\_sahasram\_chap9-q2।txt medskip

ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ (ಹರಿಣೀವೄತ್ತಮ್)

ವಿದಿತಮಹಿಮಾ ವಿಶ್ವಾಧಾನಾದನೇಕವಿಧಾದ್ಭುತಾತ್
ಪ್ರಥಿತಚರಿತಃ ಶರ್ವಾಲೋಕಪ್ರತಾಪವಿವರ್ಧನಾತ್ ।
ಪ್ರಕಟಿತಗುಣಃ ಪಾಪಧ್ವಾನ್ತಪ್ರಸಾರನಿರೋಧನಾತ್
ಪ್ರದಿಶತು ಶಿವಾಹಾಸೋ ಭಾಸಾಂ ನಿಧಿಃ ಕುಶಲಾನಿ ಮೇ ॥ 34.1 ॥

ಹೃದಿ ಕರುಣಯಾ ಪೂರ್ಣಾ ಬಾಹ್ವೋರ್ಬಲೇನ ಮಹೀಯಸಾ
ಪದಕಮಲಯೋರ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಭಕ್ತೈರ್ಜನೈರುಪಜೀವ್ಯಯಾ ।
ಮುಖಸಿತಕರೇ ಲಾವಣ್ಯೇನ ತ್ರಿಣೇತ್ರದೃಶಾಂ ಬಲಂ
ಬಹು ವಿದಧತಾ ಕಾಲೀ ಮಾತಾಽವತಾತ್ಪದಸೇವಿನಮ್ ॥ 34.2 ॥

ಜಗದಧಿಪಯಾ ಸಿದ್ಧಂ ದೋಗ್ಧ್ರ್ಯಾಽಥವೋತ ರಸಜ್ಞಯಾ
ಮುನಿಜನನುತಂ ದೇವೀಮನ್ತ್ರಂ ಜಪೇದ್ಯದಿ ಮಾನವಃ ।
ಅಮೃತಜಲದೀಭೂತಃ ಪೂತಃ ವಿಯೋಗವಿಶೇಷವಿತ್
ಸ ಇಹ ವಸುಧಾಲೋಕೇ ಧಾರಾ ಗಿರಾಮಭಿವರ್ಷತಿ ॥ 34.3 ॥

ಇಮಮಭಿಮುಖೀಭೂತಾ ಶಾತೋದರೀ ಕಮಲಾಲಯಾ
ಹಯಗಜಘಟಾಪೂರ್ಣಾಽಭ್ಯರ್ಣಂ ಸಮೇತ್ಯ ನಿಷೇವತೇ ।
ಸವಿಬುಧಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಯಾತಿ ಪುನರ್ವಶಂ
ಪ್ರಥಿತಯಶಸಾಂ ಸಿದ್ಧೀನಾಂ ಚಾಪ್ಯಮುಂ ಭಜತೇಽಷ್ಟಕಮ್ ॥ 34.4 ॥

ಸುವಿಮಲಧಿಯಸ್ತಸ್ಯ ಕ್ರೋಧಾದ್ ದೃಗಮ್ಬುಧುತದ್ಯುತೀ
ರಿಪುಜನವಧೂಗಂಡಾಭೋಗೋ ಭವೇದುತ ಪಾಂಡುರಃ ।
ಸಪದಿ ಭುವನವ್ಯಾಪ್ತಂ ಚಾಪ್ತೈಃ ಪ್ರಮಾಣಪುರಸ್ಸರಂ
ಭಣಿತಮಜರಂ ಭದ್ರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂ ಹೃದಿ ಭಾಸತೇ ॥ 34.5 ॥

ಅದಯಮರಿಭಿಃ ಕ್ರಾನ್ತೇ ರಾಷ್ಟ್ರೇ ತ್ವಮೀಶ್ವರಿ ರಕ್ಷಿಕಾ
ಸುಮಶರಮುಖೈರ್ಧೂತೇ ಚಿತ್ತೇ ತ್ವಮೀಶ್ವರಿ ರಕ್ಷಿಕಾ ।
ಪ್ರಬಲದುರಿತೈರ್ಗ್ರಸ್ತೇ ವಂಶೇ ತ್ವಮೀಶ್ವರಿ ರಕ್ಷಿಕಾ-
ಽಪ್ಯಸೃಜತಿ ಜಲಂ ಮೇಘೇ ಮೋಘೇ ತ್ವಮೀಶ್ವರಿ ರಕ್ಷಿಕಾ ॥ 34.6 ॥

ಭಗವತಿ ನಿಜೌ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪುತ್ರೌ ಬೃಹಸ್ಪತಿಪಾವಕೌ
ಗಣಪತಿಗುಹಾವೇತೌ ವೇಷಾನ್ತರವ್ಯವಹಾರತಃ ।
ಭರತಧರಣೀಖಂಡೇ ಹೇತೋಃ ಕುತಃ ಕೃತಸಮ್ಭವೌ
ಕಲಕಲಯುತೇ ಕಾಲೀ ದೇವಿ ವ್ಯಧಾಃ ಕಥಯ ದ್ರುತಮ್ ॥ 34.7 ॥

ಸಮಯಮಯಿ ತೇ ಧೃತ್ವಾ ಪಾದಾಮ್ಬುಜಂ ರಮಣಃ ಸುತೋ
ಗಿರಿವರಗುಹಾಸ್ವನ್ತಃ ಶಾನ್ತೋ ನಯೇದ್ಯದಿ ನಾದ್ಭುತಮ್ ।
ಸ್ಥಲವಿರಹತಃ ಸ್ವೀಯಸ್ಥಾನೇ ಕಿಮತ್ರ ಸಮಾಗತೋ
ನ ವದಸಿ ಕುತಃ ಕಾರ್ಯಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಲಾಚಲಕನ್ಯಕೇ ॥ 34.8 ॥

ಪರಿಭಣತಿ ಚೇಚ್ಛಿಷ್ಯವ್ಯೂಹೇ ಮಹಾದ್ಭುತಸಂಗತೀರ್-
ಜನನಿ ರಮಣೋ ಯೋಗೀಶಾನಸ್ತತೋ ಬಹು ನೋ ಫಲಮ್ ।
ಅಮಿತತಮಯಾ ದೃಷ್ಟೇಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಕದಾ ಸರಣಿಂ ನಯೇ-
ದಪಥಪತಿತಂ ಧಾತ್ರೀಲೋಕಂ ತದೇವ ವದಾಮ್ಬಿಕೇ ॥ 34.9 ॥

ಅಹಮಿಹ ಕುತೋ ಹೇತೋರ್ಜಾತೋ ವಿಷಣ್ಣತಮೇ ಸ್ಥಲೇ
ಚರಣಕಮಲಚ್ಛಾಯಾಂ ಮಾಯಾಧಿರಾಜ್ಞಿ ವಿಹಾಯ ತೇ ।
ಪರಮಕರುಣೋ ಘೋರಃ ಶಾಪಃ ಕಿಮೇಷ ಸವಿತ್ರಿ ತೇ
ಕಿಮಪಿ ಭುವಿ ವಾ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತುಂ ನಿಯೋಜಿತವತ್ಯಸಿ ॥ 34.10 ॥

ವ್ರಜತಿ ವಿಲಯಂ ಸ್ನೇಹೋ ದೂರಪ್ರವಾಸವಶಾದಿತಿ
ಪ್ರವದತಿ ಬುಧಃ ಕಶ್ಚಿತ್ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಭಾತಿ ತದಮ್ಬಿಕೇ ।
ಭಗವತಿ ನಿಜೇ ಕುಕ್ಷೌ ಜಾತಂ ದಿವೋ ಧರಣೀಗತಂ
ಸ್ಮೃತಿಸರಣಿತೋ ದೂರೇ ಹಾ ಹಾ ಕರೋಷಿ ರುಷಾ ಯಥಾ ॥ 34.11 ॥

ಮಮ ತು ವಿಮಲಾ ಹೃದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಯಾಽಭವ-
ನ್ಮನಸಿ ಚ ಪರಾ ಚಿತ್ರಾ ಶಕ್ತಿಶ್ಚಿರನ್ತನಿ ಯಾಽಭವತ್ ।
ವಚಸಿ ಚ ಮಹದ್ಭಾಗ್ಯಂ ಶ್ಲಾಘ್ಯಂ ಯದೀಡ್ಯತಮೇಽಭವತ್
ತದಯಿ ಗಲಿತಂ ಮತ್ತೋ ವಿತ್ತತ್ರಯಂ ಭವತೋ ಭುವಿ ॥ 34.12 ॥

ಕೃತಮಯಿ ಮಯಾ ಪಾಪಂ ಘೋರಂ ಸುಕರ್ಮಸು ಸಂಗಿನಾಂ
ಯದಹಮದಯೋ ವಿಘ್ನಂ ನೄಣಾಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುರಾಚರಮ್ ।
ಅತಿಕಟು ಫಲಂ ತಸ್ಯಾಶ್ನಾಮಿ ಶ್ರಿತೋ ನರವಿಗ್ರಹಂ
ಪ್ರಮಥನೃಪತೇರ್ಜಾಯೇ ಮಾಯೇ ಜನನ್ಯವ ಮಾಮಿಮಮ್ ॥ 34.13 ॥

ನ ಭವಸಿ ದೃಶೋರ್ಮಾರ್ಗೇ ಲೋಕಾಧಿರಾಜ್ಞಿ ಕುತೋ ಗಿರೋ
ನ ಚ ಬಹುಕೃಪೇ ಸ್ವಪ್ನೇ ವಾ ತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಸಿ ದರ್ಶನಮ್ ।
ಅಪನಯಸಿ ನೋ ಸನ್ದೇಹಂ ವಾ ಪರೋಕ್ಷಕೃಪಾವಶಾ-
ದಪಿ ಸುರನುತೇ ಲಗ್ನಾ ಕಾರ್ಯಾನ್ತರೇ ಕಿಮುತಾದಯಾ ॥ 34.14 ॥

ನಿರವಧಿಶಿವೇ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತೇ ಭಣನ್ತಿ ಮಹರ್ಷಯೋ
ಮನಸಿ ಕರುಣಾ ನ ನ್ಯೂನಾ ತೇ ಯಥಾ ಪ್ರಥಿತಾಃ ಕಥಾಃ ।
ತದಿದಮಖಿಲಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಸಾಧ್ಯಮುದೀರಿತುಂ
ಯದಸಿ ವಿಮುಖೀ ಪುತ್ರೇ ಕಿಂ ವಾ ಭವೇದಿಹ ಕಾರಣಮ್ ॥ 34.15 ॥

ಭುವನಭರಣಂ ನಾಲ್ಪಂ ಕಾರ್ಯಂ ನ ದೇವಿ ತವ ಕ್ಷಣೋ
ಗುರು ಚ ಬಹುಲಂ ಕೃತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ತವಾಸ್ತಿ ನ ತನ್ಮೃಷಾ ।
ನ ತವ ಕಠಿನಂ ಮೌನಂ ನಿನ್ದ್ಯಂ ತಥಾಪಿ ನ ಪಾರ್ವತಿ
ಸ್ಮರ ಸಕೃದಿಮಂ ದೀನಂ ಪುತ್ರಂ ತದೇವ ಮಮಾಧಿಕಮ್ ॥ 34.16 ॥

ನ ಭವತಿ ಸುಧಾಧಾರಾವರ್ಷಾದಯಂ ಮುದಿತಸ್ತನೌ
ಮಧುಮದಮುಷಾಂ ವಾಚಾಂ ಸರ್ಗಾನ್ನ ಚಾಪ್ಯಯಮುದ್ಧತಃ ।
ತವ ಪದಯುಗೇ ನಿಷ್ಠಾಲಾಭಾನ್ನ ತೃಪ್ಯತಿ ಚಾಪ್ಯಯಂ
ಭಗವತಿ ಚಿರಾತ್ ಸನ್ದೇಶಂ ತೇ ಸುತಃ ಪ್ರತಿವೀಕ್ಷತೇ ॥ 34.17 ॥

ಕಿಮಿಹ ಭುವನೇ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮೇ ಕಿಮರ್ಥಮಿಹಾಗತೋ-
ಽಸ್ಮ್ಯವನಿ ಜಗತಾಂ ಕಂ ವೋಪಾಯಂ ಶ್ರಯೇ ನಿಜಶಕ್ತಯೇ ।
ಕಿಮಪಿ ಕಿಮಪಿ ಸ್ವಾನ್ತೇ ಧ್ವಾನ್ತೇ ಯಥಾ ಪರಿದೃಶ್ಯತೇ
ಸ್ಫುಟಮಭಯದೇ ವಕ್ತುಂ ಕಿಂಚಿಚ್ಛ್ರಮಂ ತ್ವಮುರೀಕುರು ॥ 34.18 ॥

ನ ಮಮ ಪರಮೇ ಮುಕ್ತಾವಾಶಾ ನ ವಾ ವಿಭವಾಷ್ಟಕೇ
ನ ಚ ಗಜಘಟಾಪೂರ್ಣಾಯಾಂ ವಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸಮ್ಪದಿ ।
ನ ಚ ಮಧುಮುಚಾಂ ವಾಚಾಂ ಸರ್ಗೇ ನಿರರ್ಗಲವೈಭವೇ
ಮುನಿಭುವಿ ಕುತೋ ಜಾತಃ ಸೋಽಹಂ ತದೇವ ಸಮೀರ್ಯತಾಮ್ ॥ 34.19 ॥

ಪ್ರಥಮಮನಘಂ ವಾಂಛಾಮ್ಯನ್ನಂ ಸದಾರಸುತಾತಿಥೇರ್-
ಭಗವತಿ ತತಃ ಪಾದದ್ವನ್ದ್ವೇ ತವಾವಿಚಲಾಂ ಸ್ಥಿತಿಮ್ ।
ಅಥ ಸುರಜಗದ್ವಾರ್ತಾಜ್ಞಾನಂ ಸವಿತ್ರಿ ತತಃ ಪರಂ
ಮುನಿಭುವಿ ಭವೇ ಹೇತುಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಮೃಗಾಕ್ಷಿ ಪುರದ್ವಿಷಃ ॥ 34.20 ॥

ಯದಿ ತವ ಕೃಪಾ ಪುತ್ರೇ ಭಕ್ತೇ ಪದಾಂಬುಜವನ್ದಿನಿ
ವ್ರತಶತಕೃಶೇ ಶೀರ್ಷಾಮ್ಭೋಜಾಮೃತಂ ತ್ವಯಿ ಜುಹ್ವತಿ ।
ಭರತಧರಣೀಸೇವಾಲೋಲೇ ಭವಪ್ರಿಯಭಾಮಿನಿ
ಸ್ವಯಮುಪದಿಶಾಮುಷ್ಮೈ ಯೋಗ್ಯಂ ವಿಧಾನಮನಾವಿಲಮ್ ॥ 34.21 ॥

ಜನನಿ ಜಗತಾಂ ಸ್ವಲ್ಪೇ ಕಾಮೇಽಪ್ಯಯಂ ತ್ವಯಿ ಲಮ್ಬತೇ
ಪುರಭಿದಬಲೇ ಮಧ್ಯೇ ಕಾಮೇಽಪ್ಯಯಂ ತ್ವಯಿ ಲಮ್ಬತೇ ।
ಬಹುಲಕರುಣೇ ಶ್ರೇಷ್ಠೇ ಕಾಮೇಽಪ್ಯಯಂ ತ್ವಯಿ ಲಮ್ಬತೇ
ಭಗವತಿ ಪರೇ ವೀತೇ ಕಾಮೇಽಪ್ಯಯಂ ತ್ವಯಿ ಲಮ್ಬತೇ ॥ 34.22 ॥

ತನುಭುವಿ ಮಯಿ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ವಾಽಮ್ಬ ತ್ರಿಲೋಕವಿಧಾಯಿಕೇ
ಪದಯುಗರತೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದ್ವಾ ಪುರಾರಿಪುರನ್ಧ್ರಿಕೇ ।
ಸ್ವವಿಮಲಯಶೋಗಾನಾಸಕ್ತೇ ಕೃಪಾವಶತೋಽಥವಾ
ಪರುಷಮಜರೇ ಮೌನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ಫುಟೀಕುರು ಮೇ ಗತಿಮ್ ॥ 34.23 ॥

ಜಯತು ಭರತಕ್ಷೋಣೀಖಂಡಂ ವಿಷಾದವಿವರ್ಜಿತಂ
ಜಯತು ಗಣಪಸ್ತಸ್ಯ ಕ್ಷೇಮಂ ವಿಧಾತುಮನಾ ಮುನಿಃ ।
ಜಯತು ರಮಣಸ್ತಸ್ಯಾಚಾರ್ಯೋ ಮಹರ್ಷಿಕುಲಾಚಲೋ
ಜಯತು ಚ ತಯೋರ್ಮಾತಾ ಪೂತಾ ಮಹೇಶವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 34.24 ॥

ಗಣಪತಿಮುನೇರೇಷಾ ಭಾಷಾವಿದಾಂ ಹೃದಯಂಗಮಾ
ಸುಕವಿಸುಹೃದಃ ಶಬ್ದೈರತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಾ ಹರಿಣೀತತಿಃ ।
ಲಲಿತಚತುರೈರ್ಭಾವೈರ್ಯಾನ್ತೀ ಸುರೂಪವನಾನ್ತರಂ
ಮದಯತು ಮನಃ ಕಾಮಾರಾತೇರ್ನಿಶಾನ್ತಮೃಗೀದೃಶಃ ॥ 34.25 ॥ 850

%c09-q3/Sai.Susarla/uma-c09-q3।txt medskip

ಪಂಚತ್ರಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ (ಇನ್ದುವದನಾವೃತ್ತಮ್)

ಅನ್ಧತಮಸಂ ಶಶಿವಿಭಾಮಭಿದಧಾನಾ
ಕಾನ್ತಿಮಲಮಾಸ್ಯಕಮಲಸ್ಯ ವಿದಧಾನಾ ।
ಅನ್ಧಕವಿರೋಧಿದಯಿತಾಸ್ಮಿತಲವಶ್ರೀರ್-
ಭಾತು ಭುವನಸ್ಯ ಸಕಲಸ್ಯ ಕುಶಲಾಯ ॥ 35.1 ॥

ಭಾಹಿ ವಿವಿಧಾ ಕೃತಿಮತೀ ದ್ವಿಜಸಮೂಹೇ
ಪಾಹಿ ಗತಿಹೀನಮಖಿಲೇಶ್ವರಿ ಕುಲಂ ನಃ ।
ದೇಹಿ ಬಹುಕಾಲಭಜಕಾಯ ವರಮೇತಂ
ಯಾಹಿ ನಗನನ್ದಿನಿ ಯಶಃ ಶಶಿವಲಕ್ಷಮ್ ॥ 35.2 ॥

ವಾರಯತಿ ಘೋರತರಪಾತಕಸಮೂಹಂ
ವರ್ಧಯತಿ ಧರ್ಮಮಪಿ ಶರ್ಮಕರಮನ್ತೇ ।
ಕಿಂಕರಜನಸ್ಯ ನ ಕಿಮಾವಹತಿ ಭವ್ಯಂ
ಶಂಕರಪುರನ್ಧ್ರಿ ತವ ಪಾದಪರಿಚರ್ಯಾ ॥ 35.3 ॥

ಯಸ್ಯ ಮನುಜಸ್ಯ ಹೃದಯೇಽಸ್ತಿ ಸದಯೇ ತೇ
ನಾಕಚರಸೇವ್ಯಮಯಿ ಪಾದಸರಸೀಜಮ್ ।
ತಂ ಭಜತಿ ಪದ್ಮಮುಖಿ ಪದ್ಮವನವಾಸಾ
ಲಾಭಭವನೇ ಭವತು ನಾಮರಪುರೋಧಾಃ ॥ 35.4 ॥

ಯದ್ಯಖಿಲಮೌನಿಗಣಗೀತಗುಣಜಾಲಂ
ಕಾಲಭಯಹಾರಿಕರುಣಾರಸಮರನ್ದಮ್ ।
ಅದ್ರಿತನಯಾಂಘ್ರಿಜಲಜನ್ಮ ಹೃದಯೇ ಸ್ಯಾ-
ದಷ್ಟಮಗತೋಽಪಿ ವಿದಧಾತು ರವಿಜಃ ಕಿಮ್ ॥ 35.5 ॥

ಲೇಖಲಲನಾಕಚಸುಮೈಃ ಕೃತಬಲಿಂ ತೇ
ಯೋ ಭಜತಿ ಪಾದಘೃಣಿಮಾಲಿನಮನನ್ತೇ ।
ನಿಸ್ತರತಿ ನೂನಮಯಮಸ್ತಮಿತಮೋಹಃ
ಶೋಕತಿಮಿರಂ ಸಕಲಲೋಕಗಣಮಾತಃ ॥ 35.6 ॥

ಶೀತಕರದರ್ಪಹರವಕ್ತ್ರಜಲಜಾತೇ
ಶೀತಗಿರಿನನ್ದಿನಿ ತವಾಂಘ್ರಿಜಲಜಾತಮ್ ।
ಯಃ ಸ್ಮರತಿ ದೇವಿ ಹೃದಿ ವಿಸ್ಮರತಿ ಸೋಽಯಂ
ವಿಷ್ಟಪಮಶೇಷಮಪಿ ಕಷ್ಟತತಿಮುಕ್ತಃ ॥ 35.7 ॥

ಸಕ್ತಿರಯಿ ಯಸ್ಯ ತವ ಪಾದಸರಸೀಜೇ
ಶಕ್ತಿಧರಮಾತರನಲಾಕ್ಷಗೃಹನಾಥೇ ।
ಪೂರ್ಣಶಶಿಜೈತ್ರಮುಖಿ ಪುಣ್ಯಪುರುಷೋಽಸೌ
ಸ್ವರ್ಣಶಿಖರೀವ ಬುಧಲೋಕಶರಣಂ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 35.8 ॥

ವೈರಿಗಣನಿರ್ದಲನಖಡ್ಗವರಪಾಣೇ
ವಾಸಸಿ ಪದೋರ್ದಶನವಾಸಸಿ ಚ ಶೋಣೇ ।
ನೇತ್ರಮಿಷಪಾವಕವಿಶೇಷಿತಲಲಾಟೇ
ಪಾಪಮಖಿಲಂ ಜಹಿ ಮೃಗಾಧಿಪತಿಘೋಟೇ ॥ 35.9 ॥

ವೇದಚಯವೇದಿಜನವಾದವಿಷಯಸ್ಯ
ಪ್ರತಿಯುತಲೋಕತತಿಶೋಕಶಮನಸ್ಯ ।
ವೇತನವಿವರ್ಜಿತಭಟೋಽಯಮಹಮಂಘ್ರೇಃ
ಶೀತಕರಪೋತಧರಪುಣ್ಯವನಿತೇ ತೇ ॥ 35.10 ॥

ಕಾರ್ಯಮಯಿ ಮೇ ಕಿಮಪಿ ಕಾರ್ಯಪಟುಬುದ್ಧೇಃ
ಪಾದಸರಸೀಜಯುಗಲೀಪರಿಜನಸ್ಯ ।
ಅಮ್ಬ ವದ ಜಮ್ಭರಿಪುಗೀತಗುಣಜಾಲೇ
ಶುಮ್ಭಕುಲನಾಶಕರಿ ಶಮ್ಭುಕುಲಯೋಷೇ ॥ 35.11 ॥

ತ್ವಂ ಯದಿ ಶಿಲಾವದಯಿ ನೋ ವದಸಿ ಕೃತ್ಯಂ
ನಾಸ್ತಿ ತವ ರಾಜ್ಯಪಟುಬುದ್ಧಿರಿತಿ ಸತ್ಯಮ್ ।
ಆದಿಶ ಯಥಾರ್ಹಕರಣೀಯಕೃತಿನಿತ್ಯಂ
ರಾಜ್ಞಿ ಭುವನಸ್ಯ ಚರಣಾಮ್ಬುರುಹಭೃತ್ಯಮ್ ॥ 35.12 ॥

ಪಂಚಸು ವಿಹಾಯ ಮನಸಃ ಕಮಪಿ ಸಂಗಂ
ಪುತ್ರಧನಮಿತ್ರಜನಬಾನ್ಧವವಧೂಷು ।
ಏಷ ಭಜತೇ ಜನನಿ ಪಾದಜಲಜಂ ತೇ
ಪಾಲಯ ನು ಮುಂಚ ನು ತವೋಪರಿ ಸ ಭಾರಃ ॥ 35.13 ॥

ವಜ್ರಧರಮುಖ್ಯಸುರಸಂಚಯಕಿರೀಟ-
ಸ್ಥಾಪಿತಮಹಾರ್ಘಮಣಿರಂಜಿತನಖಾಯ ।
ಜೀವಿತಮದಾಯಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಮದೀಯಂ
ಪಾದಜಲಜಾಯ ತವ ಪಾಲಯ ನು ಮಾ ವಾ ॥ 35.14 ॥

ದೇಹಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ನ ವಾ ಮದಭಿಲಾಷಂ
ಪಾಹಿ ಕರುಣಾವತಿ ನ ವಾ ಕುಲಮಿದಂ ನಃ ।
ಶೂಲಧರಕಾಮಿನಿ ಸುರಾಸುರನಿಷೇವ್ಯಂ
ಪಾದಕಮಲಂ ತವ ಪರೇ ನ ವಿಜಹಾಮಿ ॥ 35.15 ॥

ಪಾಸಿ ಕಿಲ ಪಾದಯುಗಕಿಂಕರಸಮೂಹಂ
ಹಂಸಿ ಕಿಲ ಪಾಪತತಿಮಾಪದಿ ನುತಾ ತ್ವಮ್ ।
ದನ್ತಿವದನಪ್ರಸು ವದನ್ತಿ ಮತಿಮನ್ತೋ
ನಾನೃತಮಿದಂ ಭವತು ನಾಕಿಜನವರ್ಣ್ಯೇ ॥ 35.16 ॥

ಶಕ್ರಮುಖದೇವತತಿವನ್ದಿತವಿಸೃಷ್ಟೇ
ವಕ್ರಘನಕೇಶಿ ಚರಣೇ ತವ ಲುಠನ್ತಮ್ ।
ಆಪದಿ ನಿಮಗ್ನಮಿಮಮಾಶ್ರಿತಮನಾಥಂ
ನನ್ದಿಹಯಸುನ್ದರಿ ನ ಪಾಲಯಸಿ ಕೇನ ॥ 35.17 ॥

ಘೋಷಮಯಮಮ್ಬ ವಿದಧಾತಿ ಪದಲಗ್ನೋ
ನಾವಸಿ ಪುರಾಣಿ ಕಿಮು ನಾರಿ ಬಧಿರಾಽಸಿ ।
ವನ್ದಿಸುರಬೃನ್ದನುತಿಭಾಷಿತಹೃತಂ ವಾ
ಕರ್ಣಯುಗಲಂ ತವ ಕಪಾಲಿಕುಲಯೋಷೇ ॥ 35.18 ॥

ಅಮ್ಬ ಭವ ಬಿಮ್ಬಫಲಕಲ್ಪರದಚೇಲೇ
ಶಮ್ಬರಸಪತ್ನಬಲಕಾರಿಬಹುಲೀಲೇ ।
ಪ್ರಾಗಮೃತಭಾನುಮುಕುಟಸ್ಯ ಮದಯಿತ್ರೀ
ತಂ ಕುರು ತತಃ ಪರಮುರೀಕೃತಮದರ್ಥಮ್ ॥ 35.19 ॥

ನಿರ್ಮಲಸುಧಾಕರಕಲಾಕಲಿತಮಸ್ತೇ
ಧರ್ಮರತಪಾಲಿನಿ ದಯಾವತಿ ನಮಸ್ತೇ ।
ಏತಮವ ದೇವಿ ಚರಣಾಮ್ಬುರುಹಬನ್ಧುಂ
ಶೀತಧರಣೀಧರಸುತೇ ಗಮಯ ನಾನ್ಧುಮ್ ॥ 35.20 ॥

ಅದ್ರಿಕುಲಪಾಲಕಕುಲಧ್ವಜಪತಾಕೇ
ಭದ್ರಗಜಗಾಮಿನಿ ದರಿದ್ರಮಯಿ ಮತ್ಯಾ ।
ಕ್ಷುದ್ರಮಿವ ಶೋಚ್ಯಮಿಮಮಂಘ್ರಿಜಲಜಾಪ್ತಂ
ರುದ್ರದಯಿತೇ ಜನನಿ ಪಾಹಿ ನ ಜಹೀಹಿ ॥ 35.21 ॥

ಅಸ್ತು ತವ ಪಾದಕಮಲೇ ಸ್ಥಿತಿರಜಸ್ರಂ
ನಾಸ್ತಿ ಪರದುಃಖವಿವಶೇ ಹೃದಿ ತು ಶಾನ್ತಿಃ ।
ಅಸ್ತು ಕರುಣೇಽಯಮಸ್ತು ಮತಿಲೋಪಃ
ಕಷ್ಟಮಿದಮಮ್ಬ ಮಮ ಭೂರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟಮ್ ॥ 35.22 ॥

ದುಃಖಸುಖಭೇದರಹಿತಾ ನ ಮತಿರಾಸೀತ್
ಸಾಧುಖಲಭೇದರಹಿತಾ ನ ಮತಿರಾಸೀತ್ ।
ಭಾಗ್ಯಮಿತಿಮಾನ್ಯಮಥವಾ ಮಮ ತದೇತನ್-
ಮಾತರಿಹ ಸಂಘಭಜನೇ ಯದವಕಾಶಃ ॥ 35.23 ॥

ಅಸ್ತು ಮಮ ಭೇದಮತಿರಸ್ತು ಮಮ ಪಕ್ಷೋ
ಯತ್ನಪರತಾಽಸ್ತು ಮಮ ಮಾಸ್ತು ಚ ವಿಮೋಕ್ಷಃ ।
ಮೋಕ್ಷಮಯಿ ವೇದ್ಮಿ ಕುಲಕಷ್ಟತತಿಮೋಕ್ಷಂ
ಪ್ರೇಷಯ ಸಕೃತ್ತವ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಟಾಕ್ಷಮ್ ॥ 35.24 ॥

ಶಾಕ್ವರಗಣೇನ ಮುಖರೇಽತ್ರ ಗಣನಾಥೇ
ವಿಷ್ಣುಯಶಸೀಶವಧು ಜಿಷ್ಣುಮುಖವನ್ದ್ಯೇ ।
ಅಮ್ಬ ಕರುಣಾಂ ಕುರು ಶಿವಂಕರಿ ನಿರಂಕ-
ಸ್ವಚ್ಛಕಿರಣಾರ್ಭಕವಿಭೂಷಿತಲಲಾಟೇ ॥ 35.25 ॥ 875

%c09-q4/Krishnashankavaram/devi\_itranstxt medskip

ಷಟ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಪ್ರಕೀರ್ಣಕಮ್ (ತೂಣಕವೃತ್ತಮ್)

ಉನ್ನತಸ್ತನಸ್ಥಲೀವಿಲೋಲಹಾರಮೌಕ್ತಿಕ-
ವ್ರಾತದೀಧಿತಿಪ್ರತಾನಬದ್ಧಸೌಹೃದಾ ಸದಾ ।
ಅನ್ಧಕಾರಿಕಾಮಿನೀದರಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿರ್ಧುನೋ-
ತ್ವನ್ಧಕಾರಮನ್ತರಂಗವಾಸಿನಂ ಘನಂ ಮಮ ॥ 36.1 ॥

ಅಮ್ಬರಸ್ಥಲೇ ಪುರಾ ಪುರನ್ದರೋ ದದರ್ಶ ಯಾಂ
ಯಾಂ ವದನ್ತಿ ಪರ್ವತಪ್ರಸೂತಿಮೈತಿಹಾಸಿಕಾಃ ।
ಸಾ ಪರಾ ಪುರಾಮರೇಃ ಪುರನ್ಧ್ರಿಕಾಽಖಿಲಾಮ್ಬಿಕಾ
ಪುತ್ರಕಾಯ ಮಜ್ಜತೇ ದದಾತು ದಕ್ಷಿಣಂ ಕರಮ್ ॥ 36.2 ॥

ಪಾದಪಂಕಜೇ ಧೃತಾ ನರೈರಬಾಹ್ಯಭಕ್ತಿಭಿಃ
ಪಾಣಿಪಂಕಜೇ ಧೃತಾ ನವೇನ್ದುಖಂಡಧಾರಿಣಾ ।
ಚಾರುಹೇಮಹಂಸಕಾ ಮನೋಜ್ಞರತ್ನಕಂಕಣಾ
ಲೋಕಜಾಲಪಾಲಿನೀ ಪುನಾತು ಮಾಂ ವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 36.3 ॥

ಉಕ್ಷರಾಜವಾಹನಸ್ಯ ಜೀವಿತಾದ್ ಗರೀಯಸೀ
ಪಕ್ಷಿರಾಜವಾಹನಾದಿವರ್ಣ್ಯಮಾನವೈಭವಾ ।
ಕೇಕಿಲೋಕಚಕ್ರವರ್ತಿವಾಹನೇನ ಪುತ್ತ್ರಿಣೀ
ವಾರಣಾರಿಸಾರ್ವಭೌಮವಾಹನಾ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ 36.4 ॥

ಬಾಲಕುನ್ದಕುಟ್ಮಲಾಲಿಕಾನ್ತದನ್ತಪಂಕ್ತಿಕಾ
ಕುಂಡಲಾನುಬಿಮ್ಬಶೋಭಿಶುದ್ಧಗಂಡಮಂಡಲಾ ।
ಬಿಭ್ರತೀ ರತೀಶವೇತ್ರವಿಭ್ರಮಂ ಭ್ರುವೋರ್ಯುಗಂ
ಶುಭ್ರಭಾನುಶೇಖರಸ್ಯ ಸುನ್ದರೀ ಪ್ರಣಮ್ಯತೇ ॥ 36.5 ॥

ಆಜಿದಕ್ಷವಾಹವೈರಿಯಾತುಧಾನಬಾಧಿತಂ
ಯಾ ರರಕ್ಷ ದೇವಬೃನ್ದಮಿನ್ದಿರಾದಿವನ್ದಿತಾ ।
ಸಾ ಕಟಾಕ್ಷಪಾತಧೂತಭಕ್ತಲೋಕಪಾತಕಾ
ಪಾವಕಾಕ್ಷಸುನ್ದರೀ ಪರಾತ್ಪರಾ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ 36.6 ॥

ತಾರಕಾಧಿನಾಥಚೂಡಚಿತ್ತರಂಗನರ್ತಕೀ
ಮನ್ದಹಾಸಸುನ್ದರಾಸ್ಯಪಂಕಜಾ ನಗಾತ್ಮಜಾ ।
ದೀನಪೋಷಕೃತ್ಯನಿತ್ಯಬುದ್ಧಬುದ್ಧಿರವ್ಯಯಾ
ಗೃಹ್ಯತೇ ಗಣಾಧಿಪೇನ ಸರ್ವತೋ ನೃಣಾಂ ಪದೇ ॥ 36.7 ॥

ಅಷ್ಟಮೀಶಶಾಂಕಖಂಡದರ್ಪಭಂಜನಾಲಿಕಾ
ವಿಷ್ಟಪತ್ರಯಾಧಿನಾಥಮಾನಸಸ್ಯ ಡೋಲಿಕಾ ।
ಪಾಪಪುಂಜನಾಶಕಾರಿಪಾದಕಂಜಧೂಲಿಕಾ
ಶ್ರೇಯಸೇ ಮಮಾಸ್ತು ಶೈಲಲೋಕಪಾಲಬಾಲಿಕಾ ॥ 36.8 ॥

ಸಾನುಮತ್ಕುಲಾಧಿನಾಥಬಾಲಿಕಾಲಿಕುನ್ತಲಾ
ಜಂಗಮೇವ ಕಾಽಪಿ ತಪ್ತಹೇಮಸಾಲಭಂಜಿಕಾ ।
ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಲೋಕಶೋಕವಾರಣಾಯ ದೀಕ್ಷಿತಾ
ಶೀತಶೀತವೀಕ್ಷಿತಾ ಲಘು ಸ್ಯತಾದಘಂ ಮಮ ॥ 36.9 ॥

ಪುಣ್ಯನಾಮಸಂಹತಿಃ ಪುರಾರಿಚಿತ್ತಮೋಹಿನೀ
ಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಚಾರುಝಿಲ್ಲಿಕಾಽಖಿಲಾಮ್ಬಿಕಾ ।
ಪುಣ್ಯವೈರಿಪುಷ್ಟದುಷ್ಟದೈತ್ಯವಂಶನಾಶಿನೀ
ಪುತ್ರಕಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಂ ಪುರಾತನೀ ಕರೋತು ಮೇ ॥ 36.10 ॥

ಕ್ಷಾಮಮಧ್ಯಮಸ್ಥಲೀ ಸುಧಾಘಟೋಪಮಸ್ತನೀ
ಕೃಷ್ಣಸಾರಲೋಚನಾ ಕುಮುದ್ವತೀಪ್ರಿಯಾನನಾ ।
ಭ್ರೂವಿಲಾಸಧೂತಧೈರ್ಯಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕಾರ್ಮುಕಾ
ಕಾಚಿದಿಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕಸ್ಯ ಜೀವಿಕಾ ಜಯತ್ಯುಮಾ ॥ 36.11 ॥

ಲೋಹಿತಾಚಲೇಶ್ವರಸ್ಯ ಲೋಚನತ್ರಯೀಹಿತಾ
ಲೋಹಿತಪ್ರಭಾನಿಮಜ್ಜದಬ್ಜಜಾಂಡಕನ್ದರಾ ।
ಹಾಸಕಾನ್ತಿವರ್ಧ್ಯಮಾನಸಾರಸಾರಿಮಂಡಲಾ
ವಾಸಮತ್ರ ಮೇ ಕರೋತು ಮಾನಸೇ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 36.12 ॥

ದಕ್ಷಿಣೇಕ್ಷಣಪ್ರಭಾವಿಜೃಮ್ಭಿತಾಮ್ಬುಸಮ್ಭವಾ
ಕಾಮಮಿತ್ರವಾಮನೇತ್ರಧಾಮತೃಪ್ತಕೈರವಾ ।
ಏಕತಃ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ಪರಾ ವರಾಂಗನಾಽನ್ಯತಃ
ಶುಭ್ರಕೀರ್ತಿರೇಕಮೂರ್ತಿರಾದಧಾತು ನಶ್ಶಿವಮ್ ॥ 36.13 ॥

ಶುಮ್ಭದೈತ್ಯಮಾರಿಣೀ ಸುಪರ್ವಹರ್ಷಕಾರಿಣೀ
ಶಮ್ಭುಚಿತ್ತಹಾರಿಣೀ ಮುನೀನ್ದ್ರಚಿತ್ತಚಾರಿಣೀ ।
ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ಕರಿಪ್ರಕಾಂಡಗಾಮಿನೀ
ವೀತಕಲ್ಕಮಾದಧಾತು ವಿಘ್ನರಾಜಮಮ್ಬಿಕಾ ॥ 36.14 ॥

ದೇವತಾಸಪತ್ನವಂಶಕಾನನಾನಲಚ್ಛಟಾ
ವಾರಣಾರಿಸಾರ್ವಭೌಮವಾಹನಾ ಘನಾಲಕಾ ।
ನನ್ದಿವಾಹನಸ್ಯ ಕಾಽಪಿ ನೇತ್ರನನ್ದಿನೀ ಸುಧಾ
ನೇತ್ರಲಾಂಛಿತಾಲಿಕಾ ಸುತಂ ಪುನಾತು ಕಾಲಿಕಾ ॥ 36.15 ॥

ರಾಜಸುನ್ದರಾನನಾ ಮರಾಲರಾಜಗಾಮಿನೀ
ರಾಜಮೌಲಿವಲ್ಲಭಾ ಮೃಗಾಧಿರಾಜಮಧ್ಯಮಾ ।
ರಾಜಮಾನವಿಗ್ರಹಾ ವಿರಾಜಮಾನಸದ್ಗುಣಾ
ರಾಜತೇ ಮಹೀಧರೇ ಮದಮ್ಬಿಕಾ ವಿರಾಜತೇ ॥ 36.16 ॥

ಪರ್ವಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಪ್ರಭಾವಿಡಮ್ಬನಾನನಾ
ಪರ್ವತಾಧಿನಾಥವಂಶಪಾವನೀ ಸನಾತನೀ ।
ಗರ್ವಗನ್ಧನಾಶಿನೀ ವಿಭಾವರೀವಿಚಾರಿಣಾಂ
ಶರ್ವಚಿತ್ತನಾಯಿಕಾ ಕರೋತು ಮಂಗಲಂ ಮಮ ॥ 36.17 ॥

ಓಜಸಶ್ಚ ತೇಜಸಶ್ಚ ಜನ್ಮಭೂಮಿರಚ್ಯುತಾ
ನೀಲಕಂಜಬನ್ಧುಬದ್ಧಮೌಲಿರಾಗಮಸ್ತುತಾ ।
ವೀತರಾಗಪಾಶಜಾಲನಾಶಬದ್ಧಕಂಕಣಾ
ವಿಶ್ವಪಾಲಿನೀ ಮಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ವಿಚಿನ್ತ್ಯತೇ ॥ 36.18 ॥

ಅಂಡಮಂಡಲಂ ಯಯಾ ನಿರನ್ತರಂ ಚ ಪಚ್ಯತೇ
ಸಂಸ್ಫುರತ್ಯಶೇಷಭೂತಹಾರ್ದಪೀಠಿಕಾಸು ಯಾ ।
ಶ್ವಾಸದೃಷ್ಟಿಸಂವಿದೂಷ್ಮನಾದವಾರಿವರ್ತ್ಮಭಿರ್-
ಯಾಮುಪಾಸತೇ ವಿದೋ ನಮಾಮಿ ತಾಂ ಪರಾತ್ಪರಾಮ್ ॥ 36.19 ॥

ಪಂಚಯುಗ್ಮವೇಷಭೃತ್ಪರಾತ್ಪರಾ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ
ಪಂಚವಕ್ತ್ರವಕ್ತ್ರಪದ್ಮಚಂಚರೀಕಲೋಕನಾ ।
ವಂಚಕಾನ್ತರಂಗಶತ್ರುಸಂಚಯಪ್ರಣಾಶಿನೀ
ಪ್ರೇತಮಂಚಶಾಯಿನೀ ಕುಲಂ ಚಿರಾಯ ಪಾತು ಮೇ ॥ 36.20 ॥

ಕರ್ಮಣಾ ಯಥಾವಿಧಿ ದ್ವಿಜಾತಯೋ ಯಜನ್ತಿ ಯಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಯಥಾಶ್ರುತಂ ಸ್ತುವನ್ತಿ ಯಾಮಧೀತಿನಃ ।
ಚೇತಸಾ ಯಥಾ ಗುರೂಕ್ತಿ ಚಿನ್ತಯನ್ತಿ ಯಾಂ ವಿದಃ
ಸಾ ಪರಾ ಜಗತ್ತ್ರಯೀಜನನ್ಯಜಾ ಜಯತ್ಯುಮಾ ॥ 36.21 ॥

ವಾಸುದೇವಜಾಯಯಾ ವಿನಮ್ರಯಾ ನಿಷೇವಿತಾ
ವಾಮದೇವಚಾಟುಚಿತ್ರವಾಕ್ಯಬನ್ಧಲಾಲಿತಾ ।
ವಾಸವಾದಿದೇವತಾಜಯಪ್ರಣಾದಹರ್ಷಿತಾ
ವಾರಯತ್ವಘಾನಿ ಮೇ ವಸುನ್ಧರಾಭೃತಸ್ಸುತಾ ॥ 36.22 ॥

ಪೂರ್ಣಿಮಾಸುಧಾಮರೀಚಿಸುನ್ದರಾಸ್ಯಮಂಡಲಾ
ಫುಲ್ಲಪದ್ಮಪತ್ರದೀರ್ಘಸಮ್ಪ್ರಸನ್ನಲೋಚನಾ ।
ಪುಣ್ಯಭೂನಿಷೇವಣಾಯ ಪುತ್ರಮೇತಮುದ್ಯತಂ
ಪೂರ್ಣಕಾಮಮಾದಧಾತು ಪಾದಲಗ್ನಮಮ್ಬಿಕಾ ॥ 36.23 ॥

ಲಾಲಯನ್ತಿ ಬಾಲಕಂ ವತಂಸಶೀತದೀಧಿತಿಂ
ಶೀಲಯನ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಾಂ ಮನಾಂಸಿ ಯೋಗಿನಾಮಿವ ।
ಕಾಲಯನ್ತು ಪಾಪಿನಾಂ ಕುಲಾನಿ ಸಂಹತೀಸ್ಸತಾಂ
ಪಾಲಯನ್ತು ಚ ಸ್ಮಿತಾನಿ ಯೋಷಿತಃ ಪುರದ್ವಿಷಃ ॥ 36.24 ॥

ಪಾದಸೇವಿನಃ ಕವೇರ್ಮನೋಹರಾತಿಶಕ್ವರೀ-
ವರ್ಗ ಏಷ ನಾಟ್ಯಕಾರಿನಿರ್ಜರೀಗಣೋ ಯಥಾ ।
ಲೋಕಜಾಲಚಕ್ರವರ್ತಿಪುಣ್ಯಯೋಷಿತೋ ಮನ-
ಸ್ಸಮ್ಮದಾಯ ಸಾಧುಕಷ್ಟವಾರಣಾಯ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ॥ 36.25 ॥ 900

॥ ಸಮಾಪ್ತಂ ಚ ನವಮಂ ಶತಕಮ್ ॥

%c10-q1/Jayanth.Ganapathiraju/c10-q1।txt medskip

ದಶಮಂ ಶತಕಮ್
ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ತತ್ತ್ವವಿಚಾರಃ (ಅನುಷ್ಟುಬ್ವೃತ್ತಮ್)

ಉದ್ದೀಪಯತು ನಶ್ಶಕ್ತಿಮಾದಿಶಕ್ತೇರ್ದರಸ್ಮಿತಮ್ ।
ತತ್ತ್ವಂ ಯಸ್ಯ ಮಹಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾನನ್ದೋ ವೇತಿ ಸಂಶಯಃ ॥ 37.1 ॥

ಪೂರ್ಣಂ ಪ್ರಜ್ಞಾತೃ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಮಹಿಮಾ ತೇಜ ಆಹೋಸ್ವಿಚ್ಛಕ್ತಿರ್ವಾ ಪ್ರಾಣ ಏವ ವಾ ॥ 37.2 ॥

ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ಚಿದಾತ್ಮತ್ವಂ ಜ್ಞಾತುರ್ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಚೋಭಯೋಃ ।
ಪ್ರದೀಪಸ್ಯ ಪ್ರಭಾಯಾಶ್ಚ ಜ್ಯೋತಿರಾಕೃತಿತಾಂ ಯಥಾ ॥ 37.3 ॥

ಚಿತ ಏಕಪದಾರ್ಥತ್ವಾಚ್ಚಿಚ್ಚಿತಾ ನ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ।
ತಸ್ಮಾದ್ ಗುಣತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಶಂಕರೇಣ ನಿರಾಕೃತಮ್ ॥ 37.4 ॥

ಜ್ಞಾತುರ್ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ಯಾನ್ನ ಗುಣೋ ನಾಪಿ ಚ ಕ್ರಿಯಾ ।
ಯದಿ ಸ್ವಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪೇಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮನವಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 37.5 ॥

ವಾಚೈವ ಶಕ್ಯತೇ ಕರ್ತುಂ ವಿಭಾಗಸ್ಸ್ವಸ್ವರೂಪಯೋಃ ।
ನಾನುಭೂತ್ಯಾ ತತೋ ದ್ವೈತಂ ಸಚ್ಛಕ್ತ್ಯೋರ್ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಮ್ ॥ 37.6 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ವಿಷಯೋ ದ್ಯೌರುದೀರ್ಯತೇ ।
ಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾದ್ವಸ್ತುತೋ ನಾತಿರಿಚ್ಯತೇ ॥ 37.7 ॥

ವಿಕಾಸಾದಪಿ ಸಂಕೋಚಾತ್ ಸರ್ಗಪ್ರಲಯಯೋರ್ದ್ವಯೋಃ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಬುಧೈರುಕ್ತೌ ಜನ್ಮನಾಶಾವುಭೌ ದಿವಃ ॥ 37.8 ॥

ಧರ್ಮಭೂತಂ ಪರಸ್ಯೇದಂ ನ ಕಾರ್ಯಂ ಪರಮಂ ನಭಃ ।
ಅಖಂಡತ್ವಾನ್ನ ವಿಕೃತಿರ್ವಿಶ್ವಸ್ಮಿನ್ನಪ್ರಕೃತಿತ್ವತಃ ॥ 37.9 ॥

ಆಕಾಶೇ ಪರಮೇ ದೀಪ್ಯತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ।
ಏಕಾಗ್ರತ್ವಾತ್ಪ್ರವೃದ್ಧೋಷ್ಮಗಭೀರಮಭವನ್ಮಹಃ ॥ 37.10 ॥

ತ್ರಿಧೈವಂ ಧರ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವಿಕೃತಿಂ ವಿನಾ ।
ಶುದ್ಧತ್ವವಿಷಯತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಮಹಸ್ತ್ವಾಚ್ಚ ದಶಾತ್ರಯಮ್ ॥ 37.11 ॥

ವಿಜ್ಞಾನೇ ಭಾತಿ ಯೇ ಭಾನ್ತಿ ಭಾವಾ ದ್ರವ್ಯಗುಣಾದಯಃ ।
ನ ಕಿಂಚಿದನುಭೂಯನ್ತೇ ವಿಜ್ಞಾನೋಪರಮೇ ತು ತೇ ॥ 37.12 ॥

ಏವಂ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶತ್ವಂ ವಿಷಯಾಣಾಂ ನ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಪರತೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಸಮ್ಬನ್ಧಂ ಕಂಚಿದನ್ತರಾ ॥ 37.13 ॥

ದೃಶ್ಯತೇ ವಿಷಯಾಕಾರಾ ಗ್ರಹಣೇ ಸ್ಮರಣೇ ಚ ಧೀಃ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾವಿಷಯತಾದಾತ್ಮ್ಯಮೇವಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ ॥ 37.14 ॥

ನ ಚೇತ್ಸಮಷ್ಟಿವಿಜ್ಞಾನವಿಭೂತಿರಖಿಲಂ ಜಗತ್ ।
ವಿಷಯವ್ಯಷ್ಟಿವಿಜ್ಞಾನತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ನೋಪಪದ್ಯತೇ ॥ 37.15 ॥

ಯಥಾಽಸ್ಮದಾದಿವಿಜ್ಞಾನೇ ಧ್ಯೇಯಂ ಬುದ್ಧಿರಿತಿ ದ್ವಯಮ್ ।
ಪೂರ್ಣೇ ಸಮಷ್ಟಿವಿಜ್ಞಾನೇ ವಿಕೃತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತಥಾ ॥ 37.16 ॥

ಪರಿಣಾಮೋ ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಯ ಸ್ಥೂಲರೂಪತಃ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಪ್ರಪಂಚ ಏಷ ಸ್ಯಾತ್ತಥೇಶ್ವರಮಹಾಚಿತಃ ॥ 37.17 ॥

ವಿಕೃತಿಸ್ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪರದೇವತಾ ।
ಸತಃ ಪಾದಸ್ತಯೋರಾದ್ಯಾ ತ್ರಿಪಾದೀ ಗೀಯತೇ ಪರಾ ॥ 37.18 ॥

ಕಬಲೀಕೃತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾನೇಕಾಽಪಿ ಸ್ಯಾದ್ಯಥಾ ಮತಿಃ ।
ಭೂತಾನಿ ಕಬಲೀಕೃತ್ಯ ದೇವತಾಽಪಿ ತಥಾ ಪರಾ ॥ 37.19 ॥

ಭೂತಾನಾಮಾತ್ಮಾನಸ್ಸರ್ಗೇ ಸಂಹೃತೌ ಚ ತಥಾಽಽತ್ಮನಿ ।
ಪ್ರಭವೇದ್ದೇವತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಸಂಕಲ್ಪಾನಾಂ ಯಥಾ ಮತಿಃ ॥ 37.20 ॥

ಅನುಭೂತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಸೇಯಮೀಶಶಕ್ತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಾ ।
ಆಧಾರಚಕ್ರೇ ಪಿಂಡೇಷು ವಿರಾಜತಿ ವಿಭಿನ್ನವತ್ ॥ 37.21 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥೂಲೇ ತತಃ ಶಾಖೇ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಸಮೀರವತ್ ।
ತತ್ರಾದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸ್ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರನನ್ತರಾ ॥ 37.22 ॥

ಜ್ಞಾನೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭೂತಿರ್ಮನಸಾ ಸಹ ।
ಕರ್ಮೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ತ್ವಪರಾ ವಿಭೂತಿಸ್ಸಹಸಾ ಸಹ ॥ 37.23 ॥

ಕ್ರಿಯಾಮೂಲಮುತ ಜ್ಞಾನಮೂಲಂ ಕಿಮಿತಿ ಚಿನ್ತಯನ್ ।
ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಮಿತೋ ವಿದ್ವಾನಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ॥ 37.24 ॥

ಗಭೀರಾಸ್ಸುತರಾಮೇತಾಃ ಕಾಲಿಕಾತತ್ತ್ವಕಾರಿಕಾಃ ।
ಧಿಯೋ ಭಾಸೋ ಗಣಪತೇರ್ಭವನ್ತು ವಿದುಷಾಂ ಮುದೇ ॥ 37.25 ॥ 925

%c10-q2/Bhavani.Mallajosyula/uma\_c10\_q2\_1-25।txt medskip

ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾಃ (ಪಾದಾಕುಲಕವೃತ್ತಮ್)

ದೂರೀಕುರುತಾದ್ ದುಃಖಂ ನಿಖಿಲಂ ದುರ್ಗಾಯಾಸ್ತದ್ದರಹಸಿತಂ ನಃ ।
ರಚಿತಾಸ್ಯಾಮ್ಭೋಮೃದ್ಭ್ಯಾಂ ಯದಭುಲ್ಲೇಪನಮಮಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸ್ಯ ॥ 38.1 ॥

ಜನ್ತೌ ಜನ್ತೌ ಭುವಿ ಖೇಲನ್ತಿ ಭೂತೇ ಭೂತೇ ನಭಸಿ ಲಸನ್ತೀ ।
ದೇವೇ ದೇವೇ ದಿವಿ ದೀಪ್ಯನ್ತೀ ಪೃಥಗಿವ ಪೂರ್ಣಾ ಸಂವಿಜ್ಜಯತಿ ॥ 38.2 ॥

ದಹರಸರೋಜಾದ್ ದ್ವಿದಲಸರೋಜಂ ದ್ವಿದಲಸರೋಜಾದ್ದಶಶತಪತ್ರಮ್
ದಶಶತಪತ್ರಾದ್ದೇಹಂ ದೇಹಾತ್ ಸಕಲಂ ವಿಷಯಂ ಸಂವಿದ್ ವ್ರಜತಿ ॥ 38.3 ॥

ವಹ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ಸಮಿಧಮಿವೈಷಾ ಸಕಲಂ ದೇಹಂ ಸಂವಿತ್ಪ್ರಾಪ್ತಾ ।
ಪೃಥಗಿವ ಭೂತಾ ವ್ಯಪಗತವೀರ್ಯಾ ಭವತಿ ಸಧೂಮಾ ಸಂಸಾರಾಯ ॥ 38.4 ॥

ಅತ್ರಾನುಭವಸ್ಸುಖದುಃಖಾನಾಮತ್ರಾಹಂಕೃತಿರನೃತಾ ಭವತಿ ।
ಅತ್ರೈವೇದಂ ಸಕಲಂ ಭಿನ್ನಂ ಪ್ರತಿಭಾಸೇತ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಖಲನೇ ॥ 38.5 ॥

ದಶಶತಪತ್ರಾದ್ ದ್ವಿದಲಸರೋಜಂ ದ್ವಿದಲಸರೋಜಾದ್ದಹರಸರೋಜಮ್ ।
ಅವತರತೀಶಾ ಯೇಷಾಮೇಷಾ ತೇಷಾಮನ್ತರ್ನಿತ್ಯಾ ನಿಷ್ಠಾ ॥ 38.6 ॥

ಅಥವಾ ದೇಹಾದಾವೃತ್ತಸ್ಸನ್ನನ್ಯತಮಸ್ಯಾಮಾಸು ಸ್ಥಲ್ಯಾಮ್ ।
ಆಧಾರಸ್ಥೇ ಕುಲಕುಂಡೇ ವಾ ಸ್ಥಿತಧೀರ್ನಿತ್ಯಾಂ ನಿಷ್ಠಾಂ ಲಭತೇ ॥ 38.7 ॥

ದಶಶತಪತ್ರೇ ಶಕ್ತಿರ್ಲಲಿತಾ ವಜ್ರವತೀ ಸಾ ದ್ವಿದಲಸರೋಜೇ ।
ದಹಾರಾಮ್ಬುರುಹೇ ಭದ್ರಾ ಕಾಲೀ ಮೂಲಾಧಾರೇ ಭೈರವ್ಯಾಖ್ಯಾ ॥ 38.8 ॥

ಖೇಲತಿ ಲಲಿತಾ ದ್ರವತಿ ಸ್ಥಾನೇ ಛಿನ್ನಗ್ರನ್ಥಿನಿ ರಾಜತ್ಯೈನ್ದ್ರೀ ।
ಬದ್ಧಕವಾಟೇ ಭದ್ರಾ ಕಾಲೀ ತಪಸಾ ಜ್ವಲಿತೇ ಭೈರವ್ಯಾಖ್ಯಾ ॥ 38.9 ॥

ಯದ್ಯಪಿ ಕಾಲೀವಜ್ರೇಶ್ವರ್ಯೌ ಸ್ಯಾತಾಂ ಭಿನ್ನೇ ಇವ ಪಿಂಡೇಷು ।
ಓಜಸ್ತತ್ತ್ವಸ್ಯೈಕ್ಯಾದಂಡೇ ನ ದ್ವೌ ಶಕ್ತೇರ್ಭೇದೌ ಭವತಃ ॥ 38.10 ॥

ಏವಮಭೇದೋ ಯದ್ಯಪಿ ಕರ್ಮದ್ವೈಧಾತ್ ದ್ವೈಧಂ ತತ್ರಾಪಿ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಸೈವ ಪಚನ್ತೀ ಭುವನಂ ಕಾಲೀ ಸೈವ ದಹನ್ತೀ ಶತ್ರೂನೈನ್ದ್ರೀ ॥ 38.11 ॥

ಪಿಂಡೇ ಚಾಂಡೇ ಜಂಗಮಸಾರಃ ಶುದ್ಧಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸುನ್ದರ್ಯುಕ್ತಾ ।
ವಿಷಯದಶಾಯಾಂ ದೇಶೀಭೂತಾ ಸೇಯಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ॥ 38.12 ॥

ಶೂನ್ಯಪ್ರಖ್ಯಾ ಯಾ ಚಿಲ್ಲೀನಾ ಪ್ರಲಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಜನ್ಮಿಷು ಸುಪ್ತೌ
ಕಬಲಿತಸಕಲಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂ ತಾಂ ಕವಯಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮಾಹುಃ ॥ 38.13 ॥

ನಿದ್ರಾವಿಸ್ಮೃತಿಮೋಹಾಲಸ್ಯಪ್ರವಿಭೇದೈಸ್ಸಾ ಭವಮಗ್ನೇಷು ।
ಏಷೈವ ಸ್ಯಾದ್ಯುಂಜಾನೇಷು ಧ್ವಸ್ತವಿಕಲ್ಪಃ ಕೋಽಪಿ ಸಮಾಧಿಃ ॥ 38.14 ॥

ಐನ್ದ್ರೀ ಶಕ್ತಿರ್ವ್ಯಕ್ತಬಲಾ ಚೇದ್ ಭಿನ್ನೇ ಸ್ಯಾತಾಂ ಶೀರ್ಷಕಪಾಲೇ ।
ತಸ್ಮಾದೇತಾಂ ಚತುರವಚಸ್ಕಾಃ ಪರಿಭಾಷನ್ತೇ ಛಿನ್ನಶಿರಸ್ಕಾಮ್ ॥ 38.15 ॥

ಭವತಿ ಪರಾ ವಾಗ್ಭೈರವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪಶ್ಯನ್ತೀ ಸಾ ಕಥಿತಾ ತಾರಾ ।
ರಸನಿಧಿಮಾಪ್ತಾ ಜಿಹ್ವಾರಂಗಂ ಮಾತಂಗೀತಿ ಪ್ರಥಿತಾ ಸೇಯಮ್ ॥ 38.16 ॥

ಪಿಂಡೇ ಚಾಂಡೇ ಸ್ತಮ್ಭನಶಕ್ತಿರ್ಬಗಲಾ ಮಾತ್ರಸ್ತವ ಮಹಿಮೈಕಃ ।
ಸರ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಾಃ ಕಿರಣಾಃ ಕಮಲಾ ಬಾಹ್ಯೋ ಮಹಿಮಾ ಭುವನಾಮ್ಬ ತವ ॥ 38.17 ॥

ಬೋಧೇ ಬೋಧೇ ಬೋದ್ಧುಶ್ಶಕ್ತಿಂ ಸಂಕಲ್ಪಾನಾಂ ಪಶ್ಚಾದ್ಭಾನ್ತೀಮ್ ।
ಅವಿಮುಂಚನ್ಯೋ ಮನುತೇ ಧೀರೋ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ವಾ ಲಲಿತಾಽವತಿ ತಮ್ ॥ 38.18 ॥

ದೃಷ್ಟೌ ದೃಷ್ಟೌ ದ್ರಷ್ಟುಶ್ಶಕ್ತಿಂ ಲೋಚನಮಂಡಲಮಧ್ಯೇ ಭಾನ್ತೀಮ್ ।
ಅವಿಮುಂಚನ್ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಧೀರೋ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ವಾ ತಮವತ್ಯೈನ್ದ್ರೀ ॥ 38.19 ॥

ಪ್ರಾಣಸಮೀರಂ ವಿದಧಾನಮಿಮಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಯಾತ್ರಾಮತ್ರ ಶರೀರೇ ।
ಚರಣೇ ಚರಣೇ ಪರಿಶೀಲಯತಿ ಸ್ಥಿರದೃಷ್ಟಿರ್ಯಸ್ತಮವತಿ ಕಾಲೀ ॥ 38.20 ॥

ಸ್ಥೂಲವಿಕಾರಾನ್ ಪರಿಮುಂಚನ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲನಭಸಿ ಸ್ಥಿತಯಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ।
ಮಜ್ಜನ್ತ್ಯಾ ವಾ ದಹರಾಕಾಶೇ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ಯಾಃ ಕರುಣಾಂ ಲಭತೇ ॥ 38.21 ॥

ಸರ್ವವಿಕಲ್ಪಾನ್ ಪರಿಭೂಯಾನ್ತರ್ವಿಮಲಂ ಮೌನಂ ಮಹದವಲಮ್ಬ್ಯ ।
ಕೇವಲಮೇಕಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಯೋಽನ್ತಸ್ತಂ ಸಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಕುರುತೇ ಮುಕ್ತಮ್ ॥ 38.22 ॥

ಮೂಲೇ ಸ್ಥಿತ್ಯಾ ಭೈರವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ತಾರಾಂ ದೇವೀಮುದ್ಗೀಥೇನ ।
ಸೇವೇತಾರ್ಯೋ ವಿದಿತರಹಸ್ಯೋ ಮಾತಂಗೀಂ ತಾಂ ಗುಣಗಾನೇನ ॥ 38.23 ॥

ಆಸನಬನ್ಧಾದಚಲೋ ಭೂತ್ವಾ ರುದ್ಧಪ್ರಾಣೋ ಬಗಲಾಂ ಭಜತೇ ।
ಅಭಿತೋ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಜಃ ಕಲಯನ್ ಕಮಲಾಕರುಣಾಂ ಲಭತೇ ॥ 38.24 ॥

ಏಕವಿಧಾದೌ ಬಹುಭೇದಾಽಥೋ ಶಕ್ತಿರನನ್ತಾ ಪರಮೇಶಸ್ಯ ।
ಸಭಜನಮಾರ್ಗಂ ಗಣಪತಿಮುನಿನಾ ಪಾದಾಕುಲಕೈರೇವಂ ವಿವೃತಾ ॥ 38.25 ॥ 950

%c10-q3/Sarada.Susarla/uma-c10-q3-itrans.txt medskip

ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ಪ್ರಾಯೋ ವ್ಯೋಮಶರೀರಾ (ಇನ್ದ್ರವಜ್ರಾವೃತ್ತಮ್)

ವ್ಯಾಪ್ಯೇದಮಿನ್ದೋರ್ಭುವನಂ ಯ ಯೇವ
ಪ್ರಾಯೇಣ ತಸ್ಯಾಮಲಚನ್ದ್ರಿಕಾಽಭೂತ್ ।
ಮನ್ದಸ್ತವಾರ್ತಿಂ ಸ ಧುನೋತು ಹಾಸೋ
ನಿಃಶೇಷಲೋಕೇಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯಾಃ ॥ 39.1 ॥

ಪೂರ್ಣೇ ವಿಯತ್ಯೇಕತಟಿಜ್ಜ್ವಲನ್ತೀ
ಲೋಕಾನಶೇಷಾನನಿಶಂ ಪಚನ್ತೀ ।
ಮೇಘೇ ಕದಾಚಿನ್ಮಹಸಾ ಸ್ಫುರನ್ತೀ
ಚಂಡೀ ಪ್ರಚಂಡಾ ಹರತಾದಘಂ ನಃ ॥ 39.2 ॥

ಗೋಲಾನಿ ಕಾನ್ಯಪ್ಯಧುನೋದ್ಭವನ್ತಿ
ಜೀರ್ಯನ್ತಿ ಕಾನ್ಯಪ್ಯಖಿಲೇಶಕಾನ್ತೇ
ಯಾನ್ತ್ಯಮ್ಬಿಕೇ ಕಾನ್ಯಪಿ ವೃದ್ಧಿಮತ್ರ
ಪಾಕೇ ಭವತ್ಯಾಃ ಪರಿತಃ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ॥ 39.3 ॥

ಭಾಸಾಂ ವಿನೇತ್ರಾ ಮಹತಾ ಗ್ರಹೈಶ್ಚ
ಭೂರಿಪ್ರಮಾಣೈರ್ಯುತಮೀಶಕಾನ್ತೇ ।
ಏಕೈಕಮಂಡಂ ತವ ಲೋಮವಚ್ಚೇತ್
ಕಸ್ತೇ ಮಹದ್ಭಾಗ್ಯಮಿಹ ಬ್ರವೀತು ॥ 39.4 ॥

ನಾಥಸ್ಯ ತೇ ರೂಪಮಣೋರಣೀಯೋ
ಮಾತಸ್ತ್ವದೀಯಂ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಃ ।
ಜನಾತಿ ಯೋ ದೇವಿ ರಹಸ್ಯಮೇತದ್
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಮೇಷ ಪ್ರಭವತ್ಯಶೇಷಮ್ ॥ 39.5 ॥

ಯದ್ ಗರ್ಜಿತಂ ವಾರಿದಘರ್ಷಣೇಷು
ಶಬ್ದಸ್ತವಾಯಂ ಸುಗಭೀರಘೋಷಃ ।
ಯಲ್ಲೋಕರಾಜ್ಞಿ ಸ್ಫುರಿತಂ ತದೇತ-
ದುಜ್ಜೃಮ್ಭಿತಂ ಕಿಂಚನ ಕಾನ್ತಿವೀಚೇಃ ॥ 39.6 ॥

ಇನ್ದ್ರಸ್ಯ ವಜ್ರಂ ಜ್ವಲಿತಂ ಕೃಶಾನೋರ್-
ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸಹಸ್ರಚ್ಛದಬಾನ್ಧವಸ್ಯ ।
ಪೀಯೂಷಭಾನೋರ್ಹಸಿತಂ ವಿಸಾರಿ
ಜೀವಸ್ಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮಮ ತಾತ ದೈವಮ್ ॥ 39.7 ॥

ಯಸ್ಯೈವ ತೇಜಃ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಮರ್ಕ-
ವಿದ್ಯುಚ್ಛಶಾಂಕಾನಲಲೋಚನೇಷು ।
ಗೂಢಂ ತದಾಕಾಶಗೃಹೇ ಸಮನ್ತಾ-
ದನ್ತಾನಭಿಜ್ಞಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ದೈವಮ್ ॥ 39.8 ॥

ಜಾಗ್ರತ್ಸು ಬುದ್ಧಿರ್ನಿಮಿಷತ್ಸು ನಿದ್ರಾ
ಶುಷ್ಕೇಷು ಪಕ್ತಿಸ್ತರುಣೇಷು ವೃದ್ಧಿಃ ।
ಧೀರೇಷು ನಿಷ್ಠಾ ಚಪಲೇಷು ಚೇಷ್ಟಾ
ದೇವೀ ಮಮಾಪತ್ತಿಮಪಾಕರೋತು ॥ 39.9 ॥

ವಿದ್ಯಾವತೋ ವಾದವಿಧಾನಶಕ್ತಿರ್-
ವೀರಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವಿಧಾನಶಕ್ತಿಃ ।
ನಾರೀಮಣೇರ್ಮೋಹವಿಧಾನಶಕ್ತಿರ್-
ಲೇಶತ್ರಯಂ ಕಿಂಚಿದಾಪಾರಶಕ್ತೇಃ ॥ 39.10 ॥

ಉತ್ಸಾಹಯನ್ತೀ ತಪತಾಂ ಮನಾಂಸಿ
ಸಂಚೋದಯನ್ತೀ ಚ ಮಹಾಕ್ರಿಯಾಸು ।
ಸಂಕ್ಷೋಭಯನ್ತೀ ಹೃದಯಂ ಖಲಾನಾಂ
ಸಮ್ಮೋಹಯನ್ತೀ ಚ ಪರಾಽವತಾನ್ನಃ ॥ 39.11 ॥

ಸಂಚಾಲಯನ್ತೀ ಸಕಲಸ್ಯ ದೇಹಂ
ವ್ಯಾನಸ್ಯ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಪರಿತೋ ಲಸನ್ತ್ಯಾ ।
ಜೇತುಃ ಪ್ರತಾಪೇಽಸ್ತಿ ಪಲಾಯನೇಽಸ್ತಿ
ಭೀತಸ್ಯ ಚೇಯಂ ನಿಖಿಲೇಶಶಕ್ತಿಃ ॥ 39.12 ॥

ಏಕಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಬಹುಚಿತ್ರಯೋಗಾತ್
ಸನ್ದರ್ಶಯನ್ತೀ ವಿವಿಧಂ ಜನೇಭ್ಯಃ ।
ಸಮ್ಯಗ್ದೃಶೇ ಸ್ವಂ ವಿಭುಮರ್ಪಯನ್ತೀ
ಸರ್ವಾದಿಮಾಯೈವ ಮಹೇಶಜಾಯಾ ॥ 39.13 ॥

ಯಸ್ಸಂಶ್ರಯೇತಾಖಿಲಸಂಗತಿಸ್ತ್ವಾಂ
ಧ್ಯಾನೇನ ಮನ್ತ್ರೇಣ ಗುಣಸ್ತವೈರ್ವಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಧುರನ್ಧರಸ್ಯ
ಶುದ್ಧಾನ್ತಕಾನ್ತೇ ಸ ಕೃತೀ ಮನುಷ್ಯಃ ॥ 39.14 ॥

ಮೂಲಾಗ್ನಿಮುದ್ದೀಪ್ಯ ಶಿರಶ್ಶಶಾಂಕಂ
ಸನ್ದ್ರಾವ್ಯ ಯಸ್ತರ್ಪಯತೇ ಕೃತೀ ತ್ವಾಮ್ ।
ತಸ್ಮಿನ್ನಗಾಧೀಶ್ವರಕನ್ಯಕೇ ತ್ವಂ
ಪ್ರಾದುರ್ಭವನ್ತೀ ನ ಕಿಮಾದಧಾಸಿ ॥ 39.15 ॥

ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಸಹಸ್ರಾರಸರೋಜಮಧ್ಯೇ
ಸೋಮಸ್ವರೂಪಾಂ ಭಜತೇಽಮ್ಬ ಯೋಗೀ ।
ತಸ್ಯಾನ್ತರಃ ಶಾನ್ತಿಮುಪೈತಿ ತಾಪೋ
ಬಾಹ್ಯಸ್ಯ ಕಾ ನಾಮ ಕಥಾಽಲ್ಪಕಸ್ಯ ॥ 39.16 ॥

ದಂಡೇನ ಯೋಽನ್ತರ್ದಹರೇಽವತೀರ್ಣಃ
ಪ್ರಾಣೇನ ವಾಚಾ ಮಹಸಾ ಧಿಯಾ ವಾ ।
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸೋಽಯಂ ಪುರಮದ್ವಿತೀಯಂ
ಯತ್ರ ತ್ವಮೀಶಾ ಸಹ ಚಿತ್ರಲೀಲಾ ॥ 39.17 ॥

ತನ್ತ್ರೋದಿತಂ ವಿಶ್ವವಿನೇತ್ರಿ ಮನ್ತ್ರಂ
ಯಸ್ತೇ ನರಃ ಸಂಯಮವಾನುಪಾಸ್ತೇ ।
ರುದ್ರಾಣಿ ಸಾನ್ದ್ರಾಮ್ಬುದಕೇಶಪಾಶೇ
ಪಾಶೈರ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಸ ಜಯತ್ಯಶೇಷಮ್ ॥ 39.18 ॥

ಪದ್ಮಾಸನೋ ದ್ವಾದಶವರ್ಣಶಾನ್ತೀ
ದಮ್ಭೋಲಿಪಾಣಿರ್ಭುವನಾಧಿನಾಥಾ ।
ಗೀರ್ವಾಣಮಾರ್ಗೋ ಭೃಗುರಬ್ಜಯೋನಿರ್-
ಅನ್ತೇ ತಥಾಗ್ರೇ ಚ ಹಲಾಂ ವಿರಾಜೀ ॥ 39.19 ॥

ಜಮ್ಭಸ್ಯ ಹನ್ತಾಽನಲಶಾನ್ತಿಚನ್ದ್ರೈಃ
ಸಂಯುಕ್ತ ಊಷ್ಮಾ ಗಲದೇಶಜನ್ಮಾ ।
ದನ್ತಸ್ಥಲೀಸಮ್ಭವ ಊಷ್ಮವರ್ಣೋ
ವಾಣೀಪತಿರ್ವಜ್ರಧರಶ್ಚ ಲಜ್ಜಾ ॥ 39.20 ॥

ವಿದ್ಯಾ ತ್ವಿಯಂ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರಾಢ್ಯಾ
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಾಮೌನಗುರೂಪದಿಷ್ಟಾ ।
ಗೋಪ್ಯಾಸು ಗೋಪ್ಯಾ ಸುಕೃತೈರವಾಪ್ಯಾ
ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ವಿನುತ್ಯಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಾಽಪಿ ॥ 39.21 ॥

ದೇಹೇಷ್ವಿಯಂ ಕುಂಡಲಿನೀ ನ್ಯಗಾದಿ
ಭೂತೇಷು ವಿದ್ಯುದ್ ಭುವನೇಷು ಚಾಭ್ರಮ್ ।
ದೇವಾಂಗನಾಮಸ್ತಕಲಾಲಿತಾಂಘ್ರಿರ್-
ದೇವೀ ಭವಾನೀ ಖಲು ದೇವತಾಸು ॥ 39.22 ॥

ಚಕ್ಷುರ್ವಿಧಾಯಾಚಲಮನ್ತರೇಣ
ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಪಶ್ಯನ್ ಮನುವರ್ಣರೂಪಮ್ ।
ಸಂಸೇವತೇ ಚೇತ್ಸಕಲಸ್ಯ ಧಾತ್ರೀಂ
ಸರ್ವೇಷ್ಟಲಾಭೋ ವಿದುಷಃ ಕರಸ್ಥಃ ॥ 39.23 ॥

ಏಕಾಕ್ಷರೀಃ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀಂ ವಾ
ವಿದ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಃ ಸಕಲೇಶಶಕ್ತೇಃ ।
ಯೋ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಜಪೇದಮುಷ್ಯ
ಪ್ರಾಣೋ ವಶೇ ನಿಸ್ತುಲಸಿದ್ಧಿಯೋನಿಃ ॥ 39.24 ॥

ಏತಾಃ ಕವೀನಾಂ ಪದಕಿಂಕರಸ್ಯ
ಪೂತಾಃ ಪ್ರಮೋದಂ ಪರಮಾವಹನ್ತು ।
ಗೀತಾಸ್ಸಭಕ್ತಿದ್ರವಮಿನ್ದ್ರವಜ್ರಾಃ
ಶ್ವೇತಾಚಲಾಧೀಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯಾಃ ॥ 39.25 ॥ 975

%c10-q4/Sai.Susarla/c10-q4।txt medskip

ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸ್ತಬಕಃ
ದೈವಗೀತಮ್ (ಪಾದಾಕುಲಕವೃತ್ತಮ್)

ಶಮಯತು ಪಾಪಂ ದಮಯತು ದುಃಖಂ ಹರತು ವಿಮೋಹಂ ಸ್ಫುಟಯತು ಬೋಧಮ್ ।
ಪ್ರಥಯತು ಶಕ್ತಿಂ ಮನ್ದಂ ಹಸಿತಂ ಮನಸಿಜಶಾಸನಕುಲಸುದೃಶೋ ನಃ ॥ 40.1 ॥

ಆರ್ದ್ರಾ ದಯಯಾ ಪೂರ್ಣಾ ಶಕ್ತ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿವಶಂವದವಿಷ್ಟಪರಾಜಾ ।
ಅಖಿಲಪುರನ್ಧ್ರೀಪೂಜ್ಯಾ ನಾರೀ ಮಮ ನಿಶ್ಶೇಷಾಂ ವಿಪದಂ ಹರತು ॥ 40.2 ॥

ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮೋದೋ ದೈವಂ ತತ್ರ ಸಿಸೃಕ್ಷತಿ ಕಾಮೋ ದೈವಮ್ ।
ಸೃಜತಿ ಪದಾರ್ಥಾನ್ ದೃಷ್ಟಿರ್ದೈವಂ ತಾನ್ ಬಿಭ್ರಾಣೇ ಮಹಿಮಾ ದೈವಮ್ ॥ 40.3 ॥

ವಿಕೃತೌ ವಿಕೃತೌ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದೈವಂ ವಿಷಯೇ ವಿಷಯೇ ಸತ್ತಾ ದೈವಮ್ ।
ದೃಷ್ಟೌ ದೃಷ್ಟೌ ಪ್ರಮಿತಿರ್ದೈವಂ ಧ್ಯಾನೇ ಧ್ಯಾನೇ ನಿಷ್ಠಾ ದೈವಮ್ ॥ 40.4 ॥

ಸ್ಫೂರ್ತೌ ಸ್ಫೂರ್ತೌ ಮಾಯಾ ದೈವಂ ಚಲನೇ ಚಲನೇ ಶಕ್ತಿರ್ದೈವಮ್ ।
ತೇಜಸಿ ತೇಜಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೈವಂ ಶಬ್ದೇ ಶಬ್ದೇ ವಾಣೀ ದೈವಮ್ ॥ 40.5 ॥

ಹೃದಯೇ ಹೃದಯೇ ಜೀವದ್ದೈವಂ ಶೀರ್ಷೇ ಶೀರ್ಷೇ ಧ್ಯಾಯದ್ದೈವಮ್ ।
ಚಕ್ಷುಷಿ ಚಕ್ಷುಷಿ ರಾಜದ್ದೈವಂ ಮೂಲೇ ಮೂಲೇ ಪ್ರತಪದ್ದೈವಮ್ ॥ 40.6 ॥

ಅಭಿತೋ ಗಗನೇ ಪ್ರಸರದ್ದೈವಂ ಪೃಥಿವೀಲೋಕೇ ರೋಹದ್ದೈವಮ್ ।
ದಿನಕರಬಿಮ್ಬೇ ದೀಪ್ಯದ್ದೈವಂ ಸಿತಕರಬಿಮ್ಬೇ ಸಿಂಚದ್ದೈವಮ್ ॥ 40.7 ॥

ಶ್ರಾವಂ ಶ್ರಾವಂ ವೇದ್ಯಂ ದೈವಂ ನಾಮಂ ನಾಮಂ ರಾಧ್ಯಂ ದೈವಮ್ ।
ಸ್ಮಾರಂ ಸ್ಮಾರಂ ಧಾರ್ಯಂ ದೈವಂ ವಾರಂ ವಾರಂ ಸ್ತುತ್ಯಂ ದೈವಮ್ ॥ 40.8 ॥

ಶ್ರುತಿಷು ವಟೂನಾಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ದೈವಂ ಗೃಹಿಣಾಮಗ್ನೌ ತರ್ಪ್ಯಂ ದೈವಮ್ ।
ತಪತಾಂ ಶೀರ್ಷೇ ಪುಷ್ಟಂ ದೈವಂ ಯತಿನಾಂ ಹೃದಯೇ ಶಿಷ್ಟಂ ದೈವಮ್ ॥ 40.9 ॥

ನಮತಾ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜ್ಯಂ ದೈವಂ ಕವಿನಾ ಪದ್ಯಾರಾಧ್ಯಂ ದೈವಮ್ ।
ಮುನಿನಾ ಮನಸಾ ಧ್ಯೇಯಂ ದೈವಂ ಯತಿನಾ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಶೋಧ್ಯಂ ದೈವಮ್ ॥ 40.10 ॥

ಸ್ತುವತಾಂ ವಾಚೋ ವಿದಧದ್ದೈವಂ ಸ್ಮರತಾಂ ಚೇತಃ ಸ್ಫುಟಯದ್ದೈವಮ್ ।
ಜಪತಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಪ್ರಥಯದ್ದೈವಂ ನಮತಾಂ ದುರಿತಂ ದಮಯದ್ದೈವಮ್ ॥ 40.11 ॥

ವಾಚೋ ವಿನಯದ್ವಹ್ನೌ ದೈವಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ ವಿನಯದ್ವಿದ್ಯುತಿ ದೈವಮ್ ।
ಕಾಮಾನ್ ವಿನಯಚ್ಚನ್ದ್ರೇ ದೈವಂ ಬುದ್ಧೀರ್ವಿನಯತ್ಸೂರ್ಯೇ ದೈವಮ್ ॥ 40.12 ॥

ಹೃದಯೇ ನಿವಸದ್ ಗೃಹ್ಣದ್ದೈವಂ ವಸ್ತೌ ನಿವಸದ್ವಿಸೃಜದ್ದೈವಮ್ ।
ಕಂಠೇ ನಿವಸತ್ಪ್ರವದದ್ದೈವಂ ಕುಕ್ಷೌ ನಿವಸತ್ಪ್ರಪಚದ್ದೈವಮ್ ॥ 40.13 ॥

ದೇಹೇ ನಿವಸದ್ವಿಲಚದ್ದೈವಂ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಕಾರಂ ದೈವಮ್ ।
ಭಾಗಿ ಸಮಸ್ತಸ್ಯಾನ್ನೇ ದೈವಂ ಸ್ವಾಹಾಕಾರೇ ತೃಪ್ಯದ್ದೈವಮ್ ॥ 40.14 ॥

ಬಿಭ್ರನ್ನಾರೀವೇಷಂ ದೈವಂ ಶುಭ್ರದರಸ್ಮಿತವಿಭ್ರಾಡ್ ದೈವಮ್ ।
ಅಭ್ರಮದಾಪಹಚಿಕುರಂ ದೈವಂ ವಿಭ್ರಮವಾಸಸ್ಥಾನಂ ದೈವಮ್ ॥ 40.15 ॥

ಶೀತಜ್ಯೋತಿರ್ವದನಂ ದೈವಂ ರುಚಿಬಿನ್ದೂಪಮರದನಂ ದೈವಮ್ ।
ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತಸದನಂ ದೈವಂ ಸ್ಮರರಿಪುಲೋಚನಮದನಂ ದೈವಮ್ ॥ 40.16 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀವೀಚಿಮದಲಿಕಂ ದೈವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವೀಚಿಮದೀಕ್ಷಂ ದೈವಮ್ ।
ತೇಜೋವೀಚಿಮದಧರಂ ದೈವಂ ಸಮ್ಮದವೀಚಿಮದಾಸ್ಯಂ ದೈವಮ್ ॥ 40.17 ॥

ಕರುಣೋಲ್ಲೋಲಿತನೇತ್ರಂ ದೈವಂ ಶ್ರೀಕಾರಾಭಶ್ರೋತ್ರಂ ದೈವಮ್ ।
ಕುಸುಮಸುಕೋಮಲಗಾತ್ರಂ ದೈವಂ ಕವಿವಾಗ್ವೈಭವಪಾತ್ರಂ ದೈವಮ್ ॥ 40.18 ॥

ಹಿಮವತಿ ಶೈಲೇ ವ್ಯಕ್ತಂ ದೈವಂ ಸಿತಗಿರಿಶಿಖರೇ ಕ್ರೀಡದ್ದೈವಮ್ ।
ತುಮ್ಬುರುನಾರದಗೀತಂ ದೈವಂ ಸುರಮುನಿಸಿದ್ಧಧ್ಯಾತಂ ದೈವಮ್ ॥ 40.19 ॥

ಕ್ವಚಿದಪಿ ರತಿಶತಲಲಿತಂ ದೈವಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಸುತರಾಂ ಚಂಡಂ ದೈವಮ್ ।
ಭಕ್ತಮನೋನುಗವೇಷಂ ದೈವಂ ಯೋಗಿಮನೋನುಗವಿಭವಂ ದೈವಮ್ ॥ 40.20 ॥

ಚರಿತೇ ಮಧುರಂ ಸ್ತುವತಾಂ ದೈವಂ ಚರಣೇ ಮಧುರಂ ನಮತಾಂ ದೈವಮ್ ।
ಅಧರೇ ಮಧುರಂ ಶಮ್ಭೋರ್ದೈವಂ ಮಮ ತು ಸ್ತನ್ಯೇ ಮಧುರಂ ದೈವಮ್ ॥ 40.21 ॥

ಭುಜಭೃತವಿಷ್ಟಪಭಾರಂ ದೈವಂ ಪದಧೃತಸಮ್ಪತ್ಸಾರಂ ದೈವಮ್ ।
ಲಾಲಿತನಿರ್ಜರವೀರಂ ದೈವಂ ರಕ್ಷಿತಸಾತ್ತ್ವಿಕಧೀರಂ ದೈವಮ್ ॥ 40.22 ॥

ಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಮಧಿತನು ದೈವಂ ತಟಿದಾಕೃತ್ಯಧಿಭೂತಂ ದೈವಮ್ ।
ಶ್ರುತಿಷು ಶಿವೇತಿ ಪ್ರಥಿತಂ ದೈವಂ ಜಯತಿ ಜಗತ್ತ್ರಯವಿನುತಂ ದೈವಮ್ ॥ 40.23 ॥

ರಮಣಮಹರ್ಷೇರನ್ತೇವಾಸೀ ಮಧ್ಯಮಪುತ್ರೋ ನರಸಿಂಹಸ್ಯ ।
ವಾಸಿಷ್ಠೋಽಯಂ ಮರುತಾಂ ಮಾತುರ್ಗಣಪತಿರಂಘ್ರಿಂ ಶರಣಮುಪೈತಿ ॥ 40.24 ॥

ತ್ರಿಭುವನಭರ್ತುಃ ಪರಮಾ ಶಕ್ತಿಸ್ಸಕಲಸವಿತ್ರೀ ಗೌರೀ ಜಯತಿ ।
ತನ್ನುತಿರೇಷಾ ಗಣಪತಿರಚಿತಾ ಪಾದಾಕುಲಕಪ್ರಾನ್ತಾ ಜಯತಿ ॥ 40.25 ॥ 1000

॥ ಸಮಾಪ್ತಂ ಚ ದಶಮಂ ಶತಕಮ್ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಭಗವನ್ಮಹರ್ಷಿರಮಣಾನ್ತೇವಾಸಿನೋ ವಾಸಿಷ್ಠಸ್ಯ ನರಸಿಂಹಸೂನೋಃ ॥

ಗಣಪತೇಃ ಕೃತಿಃ ಉಮಾಸಹಸ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Uma Sahasram :

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top