Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Lyrics in Malayalam

Umasahasram Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ഉമാസഹസ്രം ॥

%c01-q1/Nalini.Kalavacharla/uma\_sahasram1-25।txt medskip
പ്രഥമം ശതകം

പ്രഥമഃ സ്തബകഃ
വ്യോമശരീരാ, സ്ത്രീരൂപാ ച (ആര്യാവൃത്തം)

അഖിലജഗന്‍മാതോമാ തമസാ താപേന ചാകുലാനസ്മാന്‍ ।
അനുഗൃഹ്ണാത്വനുകമ്പാസുധാര്‍ദ്രയാ ഹസിതചന്ദ്രികയാ ॥ 1.1 ॥

നിഖിലേഷു പ്രവഹന്തീം നിരുപാധിവിമര്‍ശയോഗദൃശ്യോര്‍മിം ।
അജരാമജാമമേയാം കാമപി വന്ദേ മഹാശക്തിം ॥ 1.2 ॥

സാ തത്ത്വതഃ സമന്താത്സത്യസ്യ വിഭോസ്തതാ തപശ്ശക്തിഃ ।
ലീലാമഹിലാവപുഷാ ഹൈമവതീ തനുഷു കുണ്ഡലിനീ ॥ 1.3 ॥

പരമഃ പുരുഷോ നാഭിര്ലോകാനാം സത്യ ഉച്യതേ ലോകഃ ।
പരിതസ്തതഃ സരന്തീ സൂക്ഷ്മാ ശക്തിസ്തപോ ലോകഃ ॥ 1.4 ॥

അന്തര്‍ഗൂഢാര്‍ഥാനാം പുരുഷാഗ്നേര്‍ധൂമകല്‍പ ഉദ്ഗാരഃ ।
ശക്തിജ്വാലാഃ പരിതഃ പ്രാന്തേഷ്വഭവജ്ജനോ ലോകഃ ॥ 1.5 ॥

അതിസൂക്ഷ്മധൂമകല്‍പം ലോകം തതമാഖ़്യയാഽന്യയാ നാകം ।
ഏതം തതോഽപി സൂക്ഷ്മാ വ്യാപ്താഽന്തരതഃ പരാ ശക്തിഃ ॥ 1.6 ॥

ധൂമാന്തരോഷ്മകല്‍പാ ശുദ്ധജ്വാലോപമാ ച യാ ശക്തിഃ ।
താം ദിവമാഹുഃ കേചന പരമം വ്യോമാപരേ പ്രാഹുഃ ॥ 1.7 ॥

ഉദ്ഗീര്‍ണധൂമകല്‍പോ യോഽയമപാരോ മഹാഞ്ജനോ ലോകഃ ।
വ്യോമാന്തരിക്ഷഗഗനപ്രഭൃതിഭിരഭിധാഭിരാഹുസ്തം ॥ 1.8 ॥

പ്രാന്തേഷു കോഽപി ശക്തേഃ പൃഥഗാത്മാ വിയദുപാധിസങ്ഗേന ।
പരമാത്മനോ വിഭക്തഃ സ്വയമഭിമന്താ വിനിഷ്പേദേ ॥ 1.9 ॥

ദക്ഷഃ പരോക്ഷമുദിതഃ പന്ഥാ ഏഷ ത്വിഷാം ജനോ ലോകഃ ।
തദ്ഗര്‍ഭേ ലബ്ധാത്മാ കഥിതാ ദാക്ഷായണീ ശക്തിഃ ॥ 1.10 ॥

സത്യാഃ പ്രാഗപി ശക്തേഃ പ്രാദുര്‍ഭാവഃ സ കീര്‍ത്യതേ പ്രഥമഃ ।
ഈശാഭിമാനമയ്യാഃ പൃഥഗഭിമാനിത്വനിഷ്പത്ത്യാ ॥ 1.11 ॥

ആകാശസ്യ സുതൈവം ലക്ഷണയാ വസ്തുതഃ പ്രസൂഃ ശക്തിഃ ।
അദിതേര്‍ദക്ഷോ ദക്ഷാദദിതിരിതി ശ്രുതിരബാധൈവം ॥ 1.12 ॥

ജഗതാം മാതാപിതരൌ സതീഭവൌ കേഽപി പണ്ഡിതാഃ പ്രാഹുഃ ।
അദിതിപ്രജാപതീ താവപരേഷാം ഭാഷയാ വിദുഷാം ॥ 1.13 ॥

ദിവ്യപുമാകൃതിമീശേ ബിഭ്രതി ലീലാര്‍ഥമസ്യ രമണായ ।
ദിവ്യവനിതാകൃതിം സാ ബഭാര മാതാ ച ഭുവനാനാം ॥ 1.14 ॥

ഭാസുരഹേമാഭരണാം ബഹുശോഭാമീശ്വരപ്രമോദകലാം ।
മൂര്‍തിം പാവനകീര്‍തിം താം ഹൈമവതീമുമാമാഹുഃ ॥ 1.15 ॥

തസ്യ പ്രഥമഃ സാക്ഷീ ഭുവനജുഷാം നയനശാലിനാം മധ്യേ ।
വപുഷഃ കീലാദിസുദൃശോ നിരുപമപുണ്യോ നിലിമ്പപതിഃ ॥ 1.16 ॥

പല്ലവമൃദു വേദിഗതജ്വലനപവിത്രം മഹാര്‍ഘമണികാന്തം ।
നവചന്ദ്രഖണ്ഡസൌംയം ശിവസുദൃശസ്തത്സ്മരാമി വപുഃ ॥ 1.17 ॥

കേചന ഗൌരീം ദേവീം ശീതാദ്രേര്‍ദേവതാത്മനോ ജാതാം ।
കഥയന്തി സ്ത്രിയമുത്തമലാവണ്യാസ്വാദിതോ ഗണ്യാം ॥ 1.18 ॥

സത്യൈവ ഭവതു സേയം കഥാ തഥാഽപി പ്രഭാഷിതാം ഭക്തൈഃ ।
താം മൂര്‍തിമാദിസുദൃശോ ജാനീയാത്കമപി തേജോംശം ॥ 1.19 ॥

മന്യന്തേ കേഽപി ഘനം പര്‍വതമുക്തം നിഗൂഢയാ വാചാ ।
പ്രാദുര്‍ഭവതി ഗഭീരധ്വനിരവിഷഹ്യാ യതഃ ശക്തിഃ ॥ 1.20 ॥

ആകാശോ ഗോലേഭ്യോ യദ്വിതരതി നിജരജശ്ചയാദന്നം ।
നേശായ കീര്‍ത്യതേ സാ സംസാരേ ദക്ഷയാഗകഥാ ॥ 1.21 ॥

വ്യാപ്താഽപി യന്നിഗൂഢാ ബഹിരീക്ഷകബുദ്ധ്യപേക്ഷയാ നഷ്ടാ ।
ശക്തിര്യാഗേ തസ്മിന്നവസാനം തദുദിതം സത്യാഃ ॥ 1.22 ॥

പര്‍വതനാംനോ വൈദികഭാഷായാം യദിയമതിബലാ ശക്തിഃ ।
ഘനതോ ഭവതി വ്യക്താ തദഭിഹിതം പാര്‍വതീജനനം ॥ 1.23 ॥

തേജോംശതഃ ശിവാവിഹ ഹിമാചലേഽനുഗ്രഹായ ഭൂമിജുഷാം ।
ദത്തോ യത്സാന്നിധ്യം ലീലാചാരിത്രമന്യദിദം ॥ 1.24 ॥

ഏതാസാമാര്യാണാം ജാനന്തഃ ശാസ്ത്രസമ്മതം ഭാവം ।
ജാനീയുര്‍ഭവമഹിഷീം ഭുവനാനാമംബികാം ദേവീം ॥ 1.25 ॥ 25

%c01-q2/Nandini.Kuppa/uma-c01-q2।txt medskip

ദ്വിതീയഃ സ്തബകഃ
സര്‍ഗാദിവര്‍ണനം (പഞ്ചചാമരവൃത്തം)

സഹാദരേണ യോ വലക്ഷപാരിജാതമാലയാ
ഗലസ്ഥലീവിഭൂഷയാ ധ്വനിം വിനൈവ ഭാഷതേ ।
മഹേശപുണ്യയോഷിതോ മനോജ്ഞഹാസ ഏഷ മേ
വിഭൂതയേ പ്രകല്‍പതാം വിധൂതയേ ച പാപ്മനാം ॥ 2.1 ॥

നിരന്തരശ്രിതേ സദാ കൃപാരസപ്രവാഹിനീ
വിലാസിനീതനുര്‍വിഭോഃ പുമാകൃതേര്‍വിമോഹിനീ ।
സുധാതരങ്ഗകല്‍പഹാസഭാസുരാനനാ ശിവാ
പദാബ്ജലംബിനോ ധുനോതു പാപ്മനഃ ഫലം മമ ॥ 2.2 ॥

കരോതി യാ ബിഭര്‍തി യാ നിഹന്തി യാ ജഗത്ത്രയം
സമന്തതോ വിഭാതി യാ ന ദൃശ്യതേ ക്വചിച്ച യാ ।
അതീവ ഗുപ്തരൂപിണീ ഗുരൂപദേശമന്തരാ
ന ശക്യതേ ബുധൈശ്ച ബോദ്ധുമന്ധകാരിസുന്ദരീ ॥ 2.3 ॥

മഹാന്ധകാരബന്ധുരസ്യ ഭൂതസഞ്ചയസ്യ യാ
വിനിദ്രിതസ്യ സര്‍വബീജധാംനി മൌനമുദ്രിതേ ।
സമന്തതോ വിജൃംഭണായ ഭാസനായ ചാഭവന്‍
മഹദ്വിധായ ചേഷ്ടിതം മമേയമിഷ്ടദേവതാ ॥ 2.4 ॥

മഹേശഗര്‍ഭതഃ സമസ്തഭൂതബീജകോശതഃ
കിരന്ത്യശേഷവിശ്വമപ്യപാരദിവ്യവൈഭവാ ।
വിചിത്രചേഷ്ടയാഽഽദ്യയാ വിധൂതനാഥനിദ്രയാ
ജഗന്നുതാ ജയത്യസാവനാദിശക്തിരദ്ഭുതാ ॥ 2.5 ॥

ഭവം ഭണന്തി താന്ത്രികാസ്ത്വദാശ്രയം തമവ്യയം
സമാമനന്തി വൈദികാഃ സദര്‍ചിതേ സദാഹ്വയം ।
ന കശ്ചിദര്‍ഥഭേദ ഏതദാഖ്യയോര്‍ദ്വയോര്‍ഭവേ-
ദ്ഭിദേയമാദിമം പദം പുമാന്‍പരം നപുംസകം ॥ 2.6 ॥

സ ചേദ്ഭവോഽഭിധാനതോ ഭവാന്യസി ത്വമവ്യയേ
സമീര്യതേ സ സദ്യദി ത്വമംബ ഭണ്യസേ സതീ ।
ന തേഽസ്തി ഭാവതാ ന ശക്തിരൂപിണീ ഹി വിദ്യസേ
ന വേദ്മി കാലികേ കഥം സതോഽസതശ്ച ഭിദ്യസേ ॥ 2.7 ॥

ജഗദ്വിധാനകാര്യതഃ പുരാ സുരാസുരസ്തുതേ
ത്വമംബ ജീവിതം ഭവസ്യഭാവമൂലവാദിനാം ।
വികല്‍പവര്‍ജിതാ മതിഃ പ്രബോധമൂലവാദിനാം
രസോഽനപേക്ഷ ഉത്തമഃ പ്രമോദമൂലവാദിനാം ॥ 2.8 ॥

ഭവത്യസാവതോ ഭവാന്യനാദിരന്തവര്‍ജിതാ
ജഗന്തി മാതി നിത്യമോരസൌ തദഭ്യുധായ്യുമാ ।
രസാത്മികോശ്യതേഽഖിലൈരസൌ തതഃ ശിവോച്യതേ
പരൈവമീശിതുശ്ചിതിസ്ത്രിധാ ബുധൈരുദീര്യതേ ॥ 2.9 ॥

ചിതിഃ പരൈവ കാമനാ രസേന കേനചിദ്യുതാ
ചിതിഃ പരൈവ സര്‍വദാഽപ്യനസ്ത്യജസ്യ തു ക്രിയാ ।
ചിതിഃ പരൈവ ഗോചരാവഭാസികാ മതിഃ സ്മൃതാ
ത്രിതൈവമന്യഥാ ചിതേശ്ചിരന്തനൈരുദീര്യതേ ॥ 2.10 ॥

ചികീര്‍ഷതി പ്രഭൌ ജ്വലത്ത്വദീയകീലസന്തതേര്‍-
വികീര്‍ണധൂമജാലമേതദംബരസ്ഥലം തതം ।
വിസൃഷ്ടിതഃ പുരാഽസി യാ ശിവപ്രഭുത്വരൂപിണീ
പൃഥക്പ്രഭുശ്ച ലക്ഷിതാഽസി സാ സവിത്രി പുഷ്കരേ ॥ 2.11 ॥

പുനര്‍വിപാകതോ ഘനീഭവദ്ഭിരക്ഷിഗോചരൈ-
സ്തതസ്തതഃ സമുജ്ജ്വലൈഃ ഖസൂക്ഷ്മരേണുഗോലകൈഃ ।
അജാണ്ഡവൃക്ഷകോടികന്ദബൃന്ദവദ്വ്യധാഃ പുരാ
മഹേശദൃഷ്ടിമയ്യുമേഽംബ മണ്ഡലാനി ഭാസ്വതാം ॥ 2.12 ॥

തപോഽഗ്നിധൂമജാലകേ ഭവന്തി തൈജസാണവോ
ഭവന്തി ജീവനാണവോ ഭവന്തി പാര്‍ഥിവാണവഃ ।
ക്രമേണ തദ്വിസൃഷ്ടിരീശശക്തിപാകവൈഭവേ
സഹസ്രഭാനുമണ്ഡലം തു ഗോചരാദി ഗൃഹ്യതാം ॥ 2.13 ॥

മയൂഖമാലിമണ്ഡലേ നിധായ പാദമുഗ്രയാ
മയൂഖശക്തിരൂപയാ ത്വയാഽംബ ചേഷ്ടമാനയാ ।
ഖകോശതഃ സമാഹൃതൈഃ പുനസ്ത്രിരൂപരേണുഭിര്‍-
വ്യധായി മങ്ഗലാദിഭിഃ സഹ ഗ്രഹൈരിയം മഹീ ॥ 2.14 ॥

വിസര്‍ജനേന ഭൂയസാഽപി ദേവ്യതൃപ്തയേയതാ
വിചേഷ്ടിതം വിലക്ഷണം പുനര്‍വ്യധീയത ത്വയാ ।
ഇഹാന്തരേ വസുന്ധരാമയൂഖമാലിബിംബയോര്‍-
അമുഷ്യ കര്‍മണഃ സവിത്രി ചന്ദ്രമണ്ഡലം ഫലം ॥ 2.15 ॥

വധൂപുമാകൃതീ തതോ ബഭൂവഥുര്യുവാം ശിവേ
ത്വമീശ്വരശ്ച ലീലയാ വിഹര്‍തുമത്ര വിഷ്ടപേ ।
അഹോ പ്രഭും നഭസ്തനും ത്വദീയഗര്‍ഭസംഭവാ-
ദ്ഭണന്തി കാലി തത്ര ചിത്രഭാഷണാസ്ത്വദാത്മജം ॥ 2.16 ॥

പുമാനഥോ സ ബിംബതോ ഹിരണ്‍മയോ ദിവാകരേ
ധിയാഽപി നൈവ കേവലം ഹിരണ്‍മയേന വര്‍ഷ്മണാ ।
ഇദം തു കാര്യരൂപമന്യദുച്യതേ ബുധൈഃ പ്രഭോ-
രിഹാന്തരേ നൃണാം പുനര്‍വപുസ്തദംബ ബിംബിതം ॥ 2.17 ॥

സ്വയം ച കാഞ്ചനപ്രകാശവര്‍ഷ്മണാ പ്രഭാകരേ
തഥാഽന്തരേ നൃണാം ച തസ്യ ബിംബിതാഽസി സന്നിധൌ ।
രസസ്യ ദേവതാഽസി ദേവി പുഷ്കരേ ദിവാകരേ
മയൂഖദേവതാഽസി ഭോഗദേവതാഽസി ദേഹിഷു ॥ 2.18 ॥

വിസര്‍ജനേന ഭൂയസാ നഭസ്യമുത്ര ഭാസ്കരേ
മഹീഷു ചാംബികേ യുവാം വിധായ ദേഹിനോ ബഹൂന്‍ ।
ക്ഷിതേഃ സുധാകരം ഗതാന്‍ പിതൄന്‍ വിനേതുമവ്യയേ
തനൂ ച തത്ര ബഭ്രഥുഃ പ്രപഞ്ചരാജ്ഞി മായയാ ॥ 2.19 ॥

നഭോഽന്തരേ ഹിരണ്‍മയം വിഭും പ്രചക്ഷതേ ഹരം
ദിനേശബിംബബിംബിതം ഭണന്തി പങ്കജാസനം ।
ഇഹാസ്മദന്തരാലയം വദന്തി വിഷ്ണുമച്യുതം
സവിത്രി ജന്‍മിനാമിയം ത്രിമൂര്‍തിവാദിധോരണി ॥ 2.20 ॥

നഭോഽന്തരേ പ്രചക്ഷതേ ഹിരണ്‍മയാങ്ഗമീശ്വരം
ദിനേശബിംബപൂരുഷം ഹിരണ്യഗര്‍ഭമാഖ്യയാ ।
വിരാജമാനമക്ഷരം വിരാജമന്തരേ നൃണാം
സവിത്രി തത്ത്വവേദിനാമിയം തു നാമകല്‍പനാ ॥ 2.21 ॥

ഹിരണ്‍മയാങ്ഗമംബരേ വദന്തി സോമമംബികേ
ദിവാകരസ്യ മണ്ഡലേ തു ബിംബിതം പുരന്ദരം ।
ശരീരിണാമിഹാന്തരേഽഗ്നിമാലപന്തി ഭാസുരം
ചിരന്തനോക്തിദര്‍ശിനാമിയം ശിവേ പ്രണാലികാ ॥ 2.22 ॥

സരോരുഹാക്ഷവാഗ്വധൂമനോഹരൌ തു പൂര്‍വവ-
ത്സുധാംശുബിംബപൂരുഷസ്തു രുദ്രസംജ്ഞകഃ ശിവേ ।
ഹിരണ്‍മയോഽന്തരിക്ഷജാത ഈശ്വരഃ സദാശിവഃ
സദേവ വസ്തു കാഞ്ചനാങ്ഗി പഞ്ചമൂര്‍തിവാദിനാം ॥ 2.23 ॥

പ്രഭോഃ പ്രമാഽഽദിതസ്തതഃ പ്രമാവതീ സ്വയം പൃഥഗ്
വിഹായസാ ശരീരിണീ പ്രഭൌ തതോ ഹിരണ്‍മയേ
ഹിരണ്‍മയാങ്ഗനാകൃതിര്‍നഭോഽന്തരേ ച ഭാസ്കരേ
തഥാഽന്തരേഷു ദേഹിനാം മഹേശ്വരീ ജയത്യുമാ ॥ 2.24 ॥

മദീയമംബികാഽഖിലസ്യ വിഷ്ടപസ്യ ദുഷ്ടധീ-
ദവിഷ്ഠപാദപങ്കജാ ധുനോതു കഷ്ടജാലകം ।
ഇമേ ച കോമലൈഃ പദൈരമൂല്യതല്‍പശാലിന-
സ്തദീയമഞ്ചരൂപതാം ഭജന്തു പഞ്ചചാമരാഃ ॥ 2.25 ॥ 50

%c01-q3/Sarada.Susarla/uma-c01-q3-itrans.txt medskip

തൃതീയഃ സ്തബകഃ
സശരീരായാശ്ച സാധനം (തനുമധ്യാവൃത്തം)

ശുഭ്രസ്മിതലേശോ മാതുര്‍മരുതാന്നഃ ।
അന്തസ്തിമിരാണാമന്തം വിദധാതു ॥ 3.1 ॥

ആദ്യൌ ഭുവനാനാം മാതാപിതരൌ തൌ ।
ദേവാസുരമര്‍ത്യൈര്‍വന്ദ്യാവവിനിന്ദ്യൌ ॥ 3.2 ॥

ബ്രൂതേ പൃഥഗേകസ്തൌ വിഗ്രഹവന്തൌ ।
ആഹൈകശരീരം ദ്വന്ദ്വം കവിരന്യഃ ॥ 3.3 ॥

ശക്തിം തനുശൂന്യാമീശം ച പുമാംസം ।
വക്തി പ്രമദായാം സന്ദേഹയുതോഽന്യഃ ॥ 3.4 ॥

ഈശം ച തമേകേ സന്‍മാത്രമുശന്തി ।
ബ്രഹ്മൈകമഥാന്യേ ഗായന്തി ന ശക്തിം ॥ 3.5 ॥

കേചിത്തനുഹീനം പ്രജ്ഞായുതമീശം ।
ശക്തിം വിദുരസ്യ പ്രജ്ഞാമവികുണ്ഠാം ॥ 3.6 ॥

ഉക്തം ദധതസ്തൈഃ കേചിത് പുനരാഹുഃ ।
മായാതനുബന്ധം നാഥസ്യ ന ശക്തേഃ ॥ 3.7 ॥

നിത്യം സശരീരൌ യേഷാം പിതരൌ തൌ ।
ഏകോഽപ്യഥവാ താന്‍ പ്രത്യാഹ നിസര്‍ഗഃ ॥ 3.8 ॥

മാതാപിതരൌ യത് താവേകശരീരൌ ।
ചിത്രപ്രഥനാര്‍ഥാ സാ കാചന ലീലാ ॥ 3.9 ॥

സന്‍മാത്രകഥാനാം കാര്യേ മനുജാദൌ
ധീസ്വാന്തവികാസഃ സ്യാത്കാരണഹീനഃ ॥ 3.10 ॥

അദ്വൈതിഭിരന്യാ മായാഽഽശ്രയണീയാ ।
ശക്തേരതിരിക്താ സാ കിം കിമു വാദൈഃ ॥ 3.11 ॥

ന സ്യാത് പൃഥഗാത്മാ ശക്തേഃ കിമുപാധേഃ ।
ചക്ഷുഃ ശ്രിതചിത്തേര്‍വിശ്വാകൃതിതാ വാ ॥ 3.12 ॥

ഏകാന്തവിദേഹൌ തൌ ചേദതിസൂക്ഷ്മൌ ।
ലീലാതനുബന്ധാശക്താവഭിധേയൌ ॥ 3.13 ॥

ഭക്താനനുഗൃഹ്ണന്‍ ദിവ്യാദ്ഭുതലീലഃ ।
തദ്വിഗ്രഹബന്ധോ ബോധ്യോ ലസദര്‍ഥഃ ॥ 3.14 ॥

സ്ത്രീത്വം യദി നേഷ്ടം പുംസ്ത്വം കുത ഇഷ്ടം ।
നാ വാ കിമു നാരീ ന സ്യാദനുമേയാ ॥ 3.15 ॥

തസ്മാത് പിതരൌ തൌ വാച്യൌ മതിമന്തൌ ।
സൂക്ഷ്മാവപി ഭൂയോ ലീലാതനുമന്തൌ ॥ 3.16 ॥

നാസ്മത്തനുവത്തേ ശക്തീശ്വരമൂര്‍തീ ।
ഏകാഽമൃതരൂപാ ത്വന്യാ പ്രണവാത്മാ ॥ 3.17 ॥

ദിവ്യം ഘനതേജഃ കുര്‍വദ് ധ്വനിമന്തഃ ।
സമ്പശ്യദശേഷം മൂര്‍തിഃ പ്രണവാത്മാ ॥ 3.18 ॥

ദിവ്യോ ഘനസോമഃ സ്യംദന്‍ രസമന്തഃ ।
ഭുഞ്ജന്‍ ഭുവനൌഘം പീയൂഷശരീരം ॥ 3.19 ॥

ബോധോഽനവലംബോ ദിവ്യം ഖലു തേജഃ ।
മോദഃ പരിശുദ്ധോ ദിവ്യഃ ഖലു സോമഃ ॥ 3.20 ॥

സോമാംശമഹോംശൌ യാതോ ഘനഭാവം ।
പിത്രോര്‍ഭുവനാനാം സങ്കല്‍പമഹിംനാ ॥ 3.21 ॥

ആരാധയസീശം തം ചിന്‍മയകായം ।
ആനന്ദമയാങ്ഗീ ത്വം ദേവി കിലേയം ॥ 3.22 ॥

ദിവ്യം തവ കായം ദിവ്യേ തവ വസ്ത്രേ ।
ദിവ്യാനി തവാംബ സ്വര്‍ണാഭരണാനി ॥ 3.23 ॥

യദ്ദേവി വിലോക്യാഽസ്യപ്രാകൃതകായാ ।
യുക്തീഃ സമതീതാ സേയം തവ മായാ ॥ 3.24 ॥

നവ്യാസ്തനുമധ്യാഃ പ്രത്നാം തനുമധ്യാം ।
വിദ്വത്സദസീമാഃ സംയക്പ്രഥയന്തു ॥ 3.25 ॥ 75

%c01-q4/Prasad.Kuppa/c01-q4।txt medskip

ചതുര്‍ഥഃ സ്തബകഃ
ആധ്യാത്മികവിഭൂതയഃ (ഗീതിവൃത്തം)

അമൃതാംശുബിംബസാരാദ് ഭൂയോഽപി വിനിര്‍ഗതോ ഭൃശം സൂക്ഷ്മഃ ।
സാരോ ഗൌരീവദനാദ് ദരഹാസോ ഹരതു ദുഃഖജാലം നഃ ॥ 4.1 ॥

കുലകുണ്ഡേ പ്രാണുവന്തീ ചേതന്തീ ഹൃദി സമസ്തജന്തൂനാം ।
മൂര്‍ധനി വിചിന്തയന്തീ മൃത്യുഞ്ജയമഹിഷി വിജയതേ ഭവതീ ॥ 4.2 ॥

തേജോജലാന്നസാരൈസ്ത്രയോഽണവോ മൂലഹൃദയമസ്തേഷു
പാകാത്തേ നിഷ്പന്നാസ്ത്രൈലോക്യവ്യാപികേഽംബ ദേഹവതാം ॥ 4.3 ॥

പൂര്‍ണേ ശരീരശില്‍പേ ദ്വാരേണ ബ്രഹ്മരന്ധ്രസംജ്ഞേന ।
നാഡീപഥേന ഗത്വാ തൈജസമണുമാവിശസ്യമേയബലേ ॥ 4.4 ॥

അംശേനാവിശ്യാദൌ യാസി പുനസ്തം തതശ്ച നിര്യാസി ।
മാര്‍ഗാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ത്വം നാഡ്യാഃ പശ്ചാത് പുരശ്ച സിദ്ധാഭ്യാം ॥ 4.5 ॥

യാതായാതവിഹാരേ മാതസ്തസ്മിന്‍ ഭവത്യുപാധിസ്തേ
ആരഭ്യ മസ്തകസ്ഥലമാമൂലാധാരമസ്ഥിപഞ്ജരികാ ॥ 4.6 ॥

നൃതനുഷു വിഹരന്തീം ത്വാം ഉപാധിവീണാകൃതേര്‍ജഗന്‍മാതഃ ।
സാദൃശ്യാത് കുണ്ഡലിനീം പരോക്ഷവാദപ്രിയാഃ പ്രഭാഷന്തേ ॥ 4.7 ॥

നഭസഃ ശീര്‍ഷദ്വാരാ പ്രവഹന്തീം യ ഇഹ വിഗ്രഹേ ശക്തിം ।
അനുസന്ദധാതി നിത്യം കൃതിനസ്തസ്യേതരൈരലം യോഗൈഃ ॥ 4.8 ॥

സര്‍വേഷു വിശസി തുല്യം നിര്‍ഗച്ഛസി തുല്യമംബ ഭുവനാനാം ।
ജ്ഞാതാ ചേദസി ശക്ത്യൈ ന ജ്ഞാതാ ചേദ്ഭവസ്യഹങ്കൃത്യൈ ॥ 4.9 ॥

അവതരണം ധ്യാതം ചേദ് ആരോഹണമദ്ഭുതം ഭവേച്ഛക്തേഃ ।
യസ്മിന്നിദം ശരീരം ഭവതി മഹദ്വൈദ്യുതാഗ്നിയന്ത്രമിവ ॥ 4.10 ॥

ആരോഹണമധ്യാതൃഷു ഹൃദയേഽഹങ്കാരമാത്രനിഷ്പത്യൈ ।
തദനു ശരീരമിദം സ്യാത് സുഖായ ദുഃഖായ വാ യഥാഭോഗം ॥ 4.11 ॥

യാ വ്യക്തിതാ ജനിമതാമഹങ്കൃതിഃ സകലഭേദധീഭൂമിഃ ।
പൃഥഗിവ തവാംബികേ സാ സത്തൈവോപാധിസംശ്രയാദ് ഭാന്തീ ॥ 4.12 ॥

ഏതാമാഹുരവിദ്യാം ബീജം സംസാരവൃക്ഷരാജസ്യ ।
സര്‍വരസഫലയുതസ്യ പ്രാരബ്ധജലേന ദേവി ദോഹദിനഃ ॥ 4.13 ॥

വ്യക്തിത്വാര്‍പകദേഹേ നിംനേ കുല്യേവ ജനിമതാം മാതഃ ।
പ്രവഹത്യനാരതം തേ ശക്തിശ്ചിത്രാണി ദേവി തന്വാനാ ॥ 4.14 ॥

സാരമപാമണുഭൂതം ഹൃദയസ്ഥം സൂരയോ വിദുശ്ചിത്തം ।
ശ്രേഷ്ഠം പ്രാണം കേചന പഞ്ചാനിലമൂലഭൂതമാഹുരിമം ॥ 4.15 ॥

മന ഏവ ചിത്തസംജ്ഞം വ്യവഹരതാം വിഭജനാനഭിജ്ഞാനാം ।
കവിലോകവ്യവഹാരസ്തദധീനസ്തത്ത്വധീര്‍ഭവത്യന്യാ ॥ 4.16 ॥

തദനാഹതസ്യ വിലസദ് ദക്ഷിണതോ ദഹരനാമകഗുഹായാം ।
ചിത്തം കുലകുണ്ഡാത്തേ കാഽപ്യനുഗൃഹ്ണാതി ദേവി രശ്മികലാ ॥ 4.17 ॥

ചിത്തമണു ശ്ലിഷ്ടം തേ കലയാഽങ്ഗുഷ്ഠപ്രമാണമിവ ഭാസാ ।
ദര്‍പണമമലബ്രഹ്മപ്രതിബിംബാകര്‍ഷകം ശിവേ ഭവതി ॥ 4.18 ॥

അന്തരമാവര്‍താഭം പ്രതിബിംബമകായമേതദീശസ്യ ।
അംഗുഷ്ഠാഭം പ്രാഹുര്‍മാനേനോപാധിചൈത്തഭാസസ്തേ ॥ 4.19 ॥

ദമ്പത്യോര്‍വാം രൂപപ്രതിബിംബൌ ചക്ഷുഷോഃ ശിവേ ഭവതഃ ।
കുലകുണ്ഡേ ഹൃദയേ ചാപ്യരൂപയോരേവ കശ്ചിദുല്ലാസഃ ॥ 4.20 ॥

ചിത്തമണീയോ വിത്തം യ ഇദം മൂല്യേ പ്രപഞ്ചതോഽപ്യധികം ।
ഹൃദയഗുഹായാം നിഹിതം ജാനീതേ സ വിജഹാതി ബഹിരാശാഃ ॥ 4.21 ॥

അപ്രാപ്താ മൂര്‍ധാനം ഹൃദയാത് സമ്പ്രസ്ഥിതാ ധൃതാ നാഡ്യാ ।
ത്വദ്രുചിരുക്താ ബുദ്ധിസ്ത്വയി നിഷ്ഠാ ഭവതി ദേവി തന്നിഷ്ഠാ ॥ 4.22 ॥

അന്നമയാണും പ്രാപ്തം ധീജ്യോതിശ്ചന്ദ്രമാര്‍കമിവ തേജഃ ।
പരിഭാഷ്യതേ മഹേശ്വരി മന ഇതി സങ്കല്‍പസംഭവസ്ഥാനം ॥ 4.23 ॥

സങ്കല്‍പേ സങ്കല്‍പേ ചിച്ഛക്തിം മനസി വിസ്ഫുരന്തീം ത്വാം ।
യ ഉപാസ്തേ സ ജനസ്തേ ഗൃഹ്ണാതി മഹേശവല്ലഭേ ചരണം ॥ 4.24 ॥

ആധാരചക്രശയനേ മമേഹ നിദ്രാം വിഹായ വിചലന്തീം ।
ഗീതയ ഏതാഃ പരമാമുപതിഷ്ഠന്താം ജഗദ്വിഭോഃ കാന്താം ॥ 4.25 ॥ 100

॥ സമാപ്തം ച പ്രഥമം ശതകം ॥

%c02-q1/Ravi.Shamavedam/uma-c02-q1।txt medskip

ദ്വിതീയം ശതകം
പഞ്ചമഃ സ്തബകഃ
പരിണയഃ (ഉപജാതിവൃത്തം)

ശ്രീഖണ്ഡചര്‍ചാമിവ കല്‍പയന്ത്യോ
മുഹുഃ കപോലേഷു സഖീജനസ്യ ।
ശ്രീകണ്ഠകാന്താഹസിതാങ്കുരാണാം
ശ്രീമന്തി കുര്‍വന്തു ജഗന്തി ഭാസഃ ॥ 5.1 ॥

കീര്‍തിര്‍വലക്ഷാ കുസുമായുധസ്യ
സ്വര്‍ണാദ്രികോദണ്ഡജയോന്നതസ്യ ।
ദരസ്മിതശ്രീര്‍ദ്വിരദാസ്യമാതുര്‍-
ദ്രാഘീയസീം വോ വിതനോതു ഭൂതിം ॥ 5.2 ॥

പ്രമഥ്യമാനാമൃതരാശിവീചി-
പ്രോദ്ഗച്ഛദച്ഛാച്ഛതുഷാരകല്‍പാഃ ।
യുഷ്മാകമിച്ഛാം വിദധത്വമോഘാം
വിഘ്നേശമാതുര്‍ദരഹാസലേശാഃ ॥ 5.3 ॥

ചന്ദ്രാതപഃ കശ്ചന സമ്പ്രസന്നോ
മഹേശനേത്രാതിഥിതര്‍പണോ നഃ ।
മനോഭിലാഷം സഫലീകരോതു
മഹേശ്വരീഹാസലവപ്രകാശഃ ॥ 5.4 ॥

വലക്ഷവക്ഷോജപടാഞ്ചലേന
ചലേന സാര്‍ധം കൃതകേലയോ നഃ ।
പുരത്രയാരാതികലത്രഹാസ-
ഭാസോ നിരാസം വിപദാം ക്രിയാസുഃ ॥ 5.5 ॥

ഭൂയാസുരായാസഹരാണി താനി
സ്മിതാനി ഭൂതേശമൃഗീദൃശോ നഃ ।
യേഷാം ത്വിഷോ ബിഭ്രതി ദിഗ്വധൂടീ-
ഗണ്ഡേഷു കര്‍പൂരപരാഗലീലാം ॥ 5.6 ॥

കുര്‍വന്തു കാമം സഫലം (ത്വ) മദീയം
കുലാദ്രികന്യാഹസിതാനി താനി ।
യേഷാം മയൂഖൈഃ ക്രിയതേ സിതാദ്രേര്‍-
ഉദ്യാനവാടീഷു നവോ വസന്തഃ ॥ 5.7 ॥

ആംരേഡിതം ഭൂഷണചന്ദ്രഭാസാം
നാസാവിഭൂഷാമഹസാം ദ്വിരുക്തിഃ ।
പുരാരിനാരീസ്മിതകാന്തയോ മേ
പൂര്‍ണാനി കുര്‍വന്തു സമീഹിതാനി ॥ 5.8 ॥

നിര്‍മായ വിശ്വാലയമംബ ശര്‍വ-
സ്ത്വയാ സമം ശില്‍പവിദാ സ ശില്‍പീ ।
വിഹര്‍തുമിച്ഛന്നയി വോഢുമൈച്ഛ-
ന്നാരീം ഭവന്തീം പുരുഷോ ഭവംസ്ത്വാം ॥ 5.9 ॥

ദിവ്യം ദുകൂലം ധവലം ദധാനാ
വേണ്യാ ഫണീന്ദ്രോപമയാ ലസന്തീ ।
പ്രഫുല്ലരാജീവവിലോചനാ ത്വം
പ്രപഞ്ചഭര്‍തുര്‍നയനാന്യഹാര്‍ഷീഃ ॥ 5.10 ॥

പ്രത്യങ്ഗബന്ധം ജ്വലദുത്തമം തേ
ഭുജങ്ഗരാജോപമവേണിരൂപം ।
ആത്മൈകനിഷ്ഠസ്യ ച വിശ്വഭര്‍തുര്‍-
ആരാധയാമാസ വിലോചനാനി ॥ 5.11 ॥

അഭൂസ്ത്വമാദ്യസ്യ മനോമദായ
സ ചാപി തേ പ്രീതിപദം ബഭൂവ ।
ന കേവലം വാം സകലസ്യ ചാസീ-
ദ്ദാമ്പത്യബന്ധസ്യ തദംബ ബീജം ॥ 5.12 ॥

തവാതികാന്താ നയാനാന്തവൃത്തി-
ര്‍ഹാസഃ പുരാരേശ്ച നവേന്ദുഹാരീ ।
ഉഭൌ വിവാഹോത്സവപൂര്‍വരങ്ഗം
നിര്‍വര്‍തയാമാസതുരാദിരാമേ ॥ 5.13 ॥

ദാതും പ്രഭുഃ സാന്ത്വയിതും സമര്‍ഥഃ
കര്‍തും ക്ഷമസ്തര്‍ജയിതും ച ശക്തഃ ।
സംരക്ഷതാന്‍മാം തവ സര്‍വവന്ദ്യേ
കരസ്തുഷാരാംശുഭൃതാ ഗൃഹീതഃ ॥ 5.14 ॥

സ്പ്രഷ്ടും ന ശക്യാ പരമേ പരൈസ്ത്വം
സ ചാന്യയാ ചിന്തയിതും ന ശക്യഃ ।
ത്വമേവ ശര്‍വസ്യ സ ഏവ തേഽംബ
ദാമ്പത്യമേവം യുവയോസ്തു സത്യം ॥ 5.15 ॥

നിജാദ്വതംസേന്ദുത ഇന്ദുമന്യ-
മുത്പാദ്യ തേ ശംഭുരദാദ്വതംസം ।
മൂര്‍താമിവാസൌ ശുഭഗാത്രി രാത്രിം
പ്രാപ്യ ത്വദീയാം കബരീം ചകാസേ ॥ 5.16 ॥

ബഭൂവിഥാഗേന്ദ്രഗൃഹേ യദാ ത്വം
സ ചേശ്വരസ്തത്ര ചകാര വാസം ।
വിലോകമാനസ്തവ ദേവി വിദ്യുത്
പാഞ്ചാലികായാഃ കമനീയഭാവം ॥ 5.17 ॥

സിദ്ധം സ വാം സാധയിതും പ്രവൃത്തോ
യോഗം പ്രദഗ്ധോ മദനശ്ച കല്‍പേ ।
വശീതി കീര്‍തിം ഗിരിശസ്യ ഭര്‍തും
തുഭ്യം ത്വപര്‍ണേതി യശശ്ച കര്‍തും ॥ 5.18 ॥

ഘോരം തപശ്ചേദ്രചിതം ത്വയാഽപി
പ്രാഗ്രൂപഭര്‍തുഃ സമനുഗ്രഹായ ।
വിഹായ യത്നം ക ഇഹാഖിലാഽംബ
സംബദ്ധമപ്യര്‍ഥമുപൈതു ജന്തുഃ ॥ 5.19 ॥

ജ്വലത്കപര്‍ദോ ദഹനാങ്കഭാലഃ
കപാലമാലീ കരികൃത്തിവാസാഃ ।
ഭുജങ്ഗഭൂഷോ ഭസിതാങ്ഗരാഗഃ
പുഷ്പേഷു വൈരീ പരുഷാട്ടഹാസഃ ॥ 5.20 ॥

ശ്മശാനവാസീ പുരുഷസ്ത്രിശൂലീ
ജഹാര തേ ചേദനഘാങ്ഗി ചേതഃ ।
ദൃഷ്ടാന്തമര്‍ഥോഽയമവാപ നൈവ
പ്രീതിര്‍ബഹിഃകാരണമാശ്രിതേതി ॥ 5.21 ॥

രൂപം പുരാരേരഥവാ തദേതത്
സേയം ച ചേഷ്ടാ സമയാന്തരേഷു ।
കാന്തം വപുഃ കാന്തതരാശ്ച ലീലാ-
സ്ത്വയാ സമം ഖേലിതുമേഷ ധത്തേ ॥ 5.22 ॥

പ്രഹൃഷ്ടയക്ഷഃ സമവേതസിദ്ധോ
നൃത്യദ്ഗണേന്ദ്രോ വികസന്‍മുനീന്ദ്രഃ ।
ഭൂയോഽപി യോഗോ യുവയോര്‍ഹിമാദ്രൌ
ബഭാര മാതര്‍മഹമദ്വിതീയം ॥ 5.23 ॥

മഹേശ്വരസ്ത്വാം പരിണീയ ലേഭേ
യാവാത്മജൌ ദ്വാവനഘാങ്ഗി മുഖ്യൌ ।
ഏകസ്തയോര്‍ഭ്രാംയതി വിശ്വമത്തും
ഭൂഭൃത്തടീരാശ്രയതേ ബതാന്യഃ ॥ 5.24 ॥

സങ്കീര്‍തയന്ത്യോ ജഗതാം ജനന്യാഃ
കല്യാണവാര്‍താഃ കമനീയകീര്‍തേഃ ।
ഇമാഃ പ്രമോദായ സതാം ഭവന്തു
സന്ദര്‍ഭശുദ്ധാ ഉപജാതയോ നഃ ॥ 5.25 ॥ 125

%c02-q2/Bhoga.Pappu/uma-02-q2-itrans.txt medskip

ഷഷ്ഠഃ സ്തബകഃ
മാഹാഭാഗ്യം (മദലേഖാവൃത്തം)

ഹര്‍താരഃ ശശികീര്‍തേഃ കര്‍താരോ നവഭാസാം ।
ഭര്‍താരോ മമ സന്തു സ്കന്ദാംബാദരഹാസാഃ ॥ 6.1 ॥

ദിഗ്വല്ലീഷ്വതിശുഭ്രാം കുര്‍വന്തഃ കുസുമര്‍ദ്ധിം ।
ഭൂയാസുസ്തവ ഭൂത്യൈ മന്‍മാതുഃ സ്മിതലേശാഃ ॥ 6.2 ॥

ഏകശ്ചേത്തവ ശക്തോ ബ്രഹ്മാണ്ഡസ്യ ഭവായ ।
ഭര്‍ഗപ്രേയസി ഹാസഃ കിം സ്തോത്രം തവ ഭൂയഃ ॥ 6.3 ॥

ഉദ്യാനേ വിയദാഖ്യേ കാലി ത്വാം വിഹരന്തീം ।
ഗോലൈഃ കന്ദുകകല്‍പൈരല്‍പാ വാക്കിമു മാതി ॥ 6.4 ॥

ഖം ക്രീഡാഭവനം തേ കഃ കാര്യാലയ ഏഷഃ ।
പൃഥ്വീയം ബഹുലാന്നാ മാതര്‍ഭോജനശാലാ ॥ 6.5 ॥

ബുദ്ധീനാമസി ദാത്രീ സിദ്ധീനാമസി നേത്രീ ।
വീര്യാണാമസി പേടീ കാര്യാണാമസി ധാടീ ॥ 6.6 ॥

വിദ്യാനാമസി ഭാവോ ഹൃദ്യാനാമസി ഹാവഃ ।
ദേവാനാമസി ലീലാ ദൈത്യാനാമസി ഹേലാ ॥ 6.7 ॥

ഗന്തൄണാമസി ചേഷ്ടാ സ്ഥാണൂനാമസി നിഷ്ഠാ ।
ലോകാനാമസി മൂലം ലോകാദേരസി ജാലം ॥ 6.8 ॥

ദേവീ വ്യാപകതേജഃ ശക്തിസ്തത്ത്വവിചാരേ ।
അത്യന്തം സുകുമാരീ നാരീ മൂര്‍തിവിചാരേ ॥ 6.9 ॥

ക്വ ജ്യോതിര്‍മഹതോഽസ്മാദാകാശാദപി ഭൂയഃ ।
തത്സര്‍വം വിനയന്തീ തന്വങ്ഗീ ക്വ നു നാരീ ॥ 6.10 ॥

ദേവേന്ദ്രായ വിഭുത്വം സൂര്യായോസ്രസഹസ്രം ।
ഊഷ്മാണം ദഹനായ ജ്യോത്സ്നാമോഷധിരാജേ ॥ 6.11 ॥

വാതായാമിതവീര്യം വിസ്താരം ഗഗനായ ।
സാന്ദ്രത്വം വസുധായൈ തോയായ ദ്രവഭാവം ॥ 6.12 ॥

മാഹാഭാഗ്യമപാരം കോടിഭ്യോ വിബുധാനാം ।
ചിത്രാഃ കാശ്ചന സിദ്ധീര്ലക്ഷേഭ്യോ മനുജാനാം ॥ 6.13 ॥

സ്ഥാണുഭ്യോ ധൃതിശക്തിം ഗന്തൃഭ്യോ ഗതിശക്തിം ।
കസ്മാച്ചിന്നിജകോശാദേകാ ദേവി ദദാനാ ॥ 6.14 ॥

ആശ്ചര്യം വിദധാനാ സര്‍വം വസ്തു ദധാനാ ।
ഹന്ത ത്വം മമ മാതഃ കാചിത്കോമലഗാത്രീ ॥ 6.15 ॥

ശ്രോണീഭാരനതായാം കസ്യാഞ്ചിത്തനുഗാത്ര്യാം ।
ഈദൃക്ഷാ യദി ശക്തിഃ കാവേതോ നനു മായാ ॥ 6.16 ॥

രൂപം തേ തനുഗാത്രം വാണീ തേ മൃദുനാദാ ।
ചാപം തേ മധുരേക്ഷുഃ പാണിസ്തേ സുകുമാരഃ ॥ 6.17 ॥

ലോലേ ലോചനയുഗ്മേ ഭീരുത്വം പ്രകടം തേ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡം ത്വദധീനം ശ്രദ്ധത്താമിഹ കോ വാ ॥ 6.18 ॥

ഭ്രൂഭങ്ഗം കുരുഷേ ചേന്‍മുഗ്ധേ ഗൌരി മുഖാബ്ജേ ।
ഭൂതാന്യപ്യയി ബിഭ്യത്യേജേരന്നപി താരാഃ ॥ 6.19 ॥

ശുദ്ധാന്തേശ്വരി ശംഭോരിച്ഛാ ചേത്തവ കാഽപി ।
ഘോരോഽഗ്നിസ്തൃണഗര്‍ഭാദ്ഘോരാഗ്നേരപി ശൈത്യം ॥ 6.20 ॥

ദ്രഷ്ടും വിശ്വമപാരം ഭാരസ്തേ ദയിതസ്യ ।
കര്‍തും കാര്യമശേഷം ശ്രീമാതസ്തവ ഭാരഃ ॥ 6.21 ॥

സാക്ഷീ കേവലമീശഃ കര്‍തും ഭര്‍തുമുതാഹോ ।
ഹര്‍തും വാഽഖിലമംബ ത്വം സാക്ഷാദ്ധൃതദീക്ഷാ ॥ 6.22 ॥

കാരങ്കാരമുമേ യദ് ബ്രഹ്മാണ്ഡാനി നിഹംസി ।
തന്‍മന്യേ സുരമാന്യേ ബാലൈവാഽംബ സദാ ത്വം ॥ 6.23 ॥

ലീലോജ്ജീവിതകാമേ രാമേ ശങ്കരസക്തേ ।
ത്വത്പാദാര്‍ചനസക്തം ഭക്തം മാം കുരു ശക്തം ॥ 6.24 ॥

ഏതാഃ പാവനഗന്ധാഃ സര്‍വേശപ്രമദേ തേ ।
ഹൈരംബ്യോ മദലേഖാഃ സന്തോഷായ ഭവന്തു ॥ 6.25 ॥ 150

%c02-q3/Amrutha.Kuppa/c02-q3-b.txt medskip

സപ്തമഃ സ്തബകഃ
വ്യോമശരീരാ, മാതൃകാദിവിഭൂതയശ്ച (വസന്തതിലകാവൃത്തം)

വാണീസരോരുഹദൃശോ ഹയരാജഹംസോ
വക്ത്രാരവിന്ദനിലയാദ്ബഹിരാഗതായാഃ ।
ആലാപകാലദരഹാസ ഇഹ സ്ഥിതാനാം
ക്ഷേമം കരോതു സുതരാം ഹരസുന്ദരീയഃ ॥ 7.1 ॥

നാദോഽസി വാഗസി വിഭാഽസി ചിദസ്യഖണ്ഡാ
ഖണ്ഡീഭവന്ത്യപി ചിദസ്യഖിലേന്ദ്രകാന്തേ ।
തത്താദൃശീം നിഖിലശക്തിസമഷ്ടിമീശേ
ത്വാമന്തരിക്ഷപരികൢപ്തതനും നമാമി ॥ 7.2 ॥

വിശ്വപ്രസിദ്ധവിഭവാസ്ത്രിഷു വിഷ്ടപേഷു
യാഃ ശക്തയഃ പ്രവിലസന്തി പരഃസഹസ്രാഃ ।
താസാം സമഷ്ടിരതിചിത്രനിധാനദൃഷ്ടിഃ
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രലയകൃദ് ഭുവനേശ്വരി ത്വം ॥ 7.3 ॥

ജാനേ ന യത്തവ ജഗജ്ജനയിത്രി രൂപം
സങ്കല്‍പ്യതേ കിമപി തന്‍മനസോ ബലേന ।
സങ്കല്‍പിതസ്യ വപുഷഃ ശ്രിതശോകഹന്ത്രി
വിന്യസ്യതേ തവ വചോതിഗധാമ നാമ ॥ 7.4 ॥

കാമം വദന്തു വനിതാമിതിഹാസദക്ഷാ-
സ്ത്വാം സര്‍വലോകജനയിത്രി സദേഹബന്ധാം ।
സത്യം ച തദ്ഭവതു സാ തവ കാഽപി ലീലാ
ദിവ്യം രജസ്തു തവ വാസ്തവികം ശരീരം ॥ 7.5 ॥

ഭൂജന്‍മപാംസുഭിരഗര്‍ഹിതശുദ്ധരൂപാ
യാ കാഽപി പാംസുപടലീ വിപുലേഽന്തരിക്ഷേ ।
സാ തേ തനുഃ സുമഹതീ വരദേ സുസൂക്ഷ്മാ
താമേവ ദേവസരണിം കഥയന്തി ധീരാഃ ॥ 7.6 ॥

യാ ദേവി ദേവസരണിര്‍ഭവമഗ്നദുര്‍ഗാ
വൈരോചനീതി കഥിതാ തപസാ ജ്വലന്തീ ।
രാജീവബന്ധുമഹസാ വിഹിതാങ്ഗരാഗാ
സാ തേ തനുര്‍ഭവതി സര്‍വസുപര്‍വവര്‍ണ്യേ ॥ 7.7 ॥

പ്രാണാസ്തവാത്ര ഹൃദയം ച വിരാജതേഽത്ര
നേത്രാണി ചാത്ര ശതശഃ ശ്രവണാനി ചാത്ര ।
ഘ്രാണാനി ചാത്ര രസനാനി തഥാ ത്വചശ്ച
വാചോഽത്ര ദേവി ചരണാനി ച പാണയോഽത്ര ॥ 7.8 ॥

സര്‍വത്ര പശ്യസി ശൃണോഷി ച സര്‍വതോഽംബ
സര്‍വത്ര ഖാദസി വിജിഘ്രസി സര്‍വതോഽപി ।
സര്‍വത്ര ച സ്പൃശസി മാതരഭിന്നകാലേ
കഃ ശക്നുയാന്നിഗദിതും തവ ദേവി ഭാഗ്യം ॥ 7.9 ॥

സര്‍വത്ര നന്ദസി വിമുഞ്ചസി സര്‍വതോഽംബ
സര്‍വത്ര സംസരസി ഗര്‍ജസി സര്‍വതോഽപി ।
സര്‍വത്രദേവി കുരുഷേ തവ കര്‍മജാല-
വൈചിത്ര്യമീശ്വരി നിരൂപയിതും ക്ഷമഃ കഃ ॥ 7.10 ॥

വിശ്വാംബികേ ത്വയി രുചാം പതയഃ കിയന്തോ
നാനാവിധാബ്ധികലിതാ ക്ഷിതയഃ കിയത്യഃ ।
ബിംബാനി ശീതമഹസാം ലസതാം കിയന്തി
നൈതച്ച വേദ യദി കോ വിബുധോ ബഹുജ്ഞഃ ॥ 7.11 ॥

അവ്യക്തശബ്ദകലയാഽഖിലമന്തരിക്ഷം
ത്വം വ്യാപ്യ ദേവി സകലാഗമസമ്പ്രഗീതേ ।
നാദോഽസ്യുപാധിവശതോഽഥ വചാംസി ചാസി
ബ്രാഹ്മീം വദന്തി കവയോഽമുകവൈഭവാം ത്വാം ॥ 7.12 ॥

നാനാവിധൈര്‍ഭുവനജാലസവിത്രി രൂപൈര്‍-
വ്യാപ്തൈകനിഷ്കലഗഭീരമഹസ്തരങ്ഗൈഃ ।
വ്യക്തം വിചിത്രയസി സര്‍വമഖര്‍വശക്തേ
സാ വൈഷ്ണവീ തവ കലാ കഥിതാ മുനീന്ദ്രൈഃ ॥ 7.13 ॥

വ്യക്തിത്വമംബ ഹൃദയേ ഹൃദയേ ദധാസി
യേന പ്രഭിന്ന ഇവ ബദ്ധ ഇവാന്തരാത്മാ ।
സേയം കലാ ഭുവനനാടകസൂത്രഭര്‍ത്രി
മാഹേശ്വരീതി കഥിതാ തവ ചിദ്വിഭൂതിഃ ॥ 7.14 ॥

ആഹാരശുദ്ധിവശതഃ പരിശുദ്ധസത്ത്വേ
നിത്യസ്ഥിരസ്മൃതിധരേ വികസത്സരോജേ ।
പ്രാദുര്‍ഭവസ്യമലതത്ത്വവിഭാസികാ യാ
സാ ത്വം സ്മൃതാ ഗുരുഗുഹസ്യ സവിത്രി ശക്തിഃ ॥ 7.15 ॥

ഹവ്യം യയാ ദിവിഷദോ മധുരം ലഭന്തേ
കവ്യം യയാ രുചികരം പിതരോ ഭജന്തേ ।
അശ്നാതി ചാന്നമഖിലോഽപി ജനോ യയൈവ
സാ തേ വരാഹവദനേതി കലാഽംബ ഗീതാ ॥ 7.16 ॥

ദുഷ്ടാന്നിഹംസി ജഗതാമവനായ സാക്ഷാ-
ദന്യൈശ്ച ഘാതയസി തപ്തബലൈര്‍മഹദ്ഭിഃ ।
ദംഭോലിചേഷ്ടിതപരീക്ഷ്യബലാ ബലാരേഃ
ശക്തിര്‍ന്യഗാദി തവ ദേവി വിഭൂതിരേഷാ ॥ 7.17 ॥

സങ്കല്‍പരക്തകണപാനവിവൃദ്ധശക്ത്യാ
ജാഗ്രത്സമാധികലയേശ്വരി തേ വിഭൂത്യാ ।
മൂലാഗ്നിചണ്ഡശശിമുണ്ഡതനുത്രഭേത്ര്യാ
ചാമുണ്ഡയാ തനുഷു ദേവി ന കിം കൃതം സ്യാത് ॥ 7.18 ॥

ത്വം ലോകരാജ്ഞി പരമാത്മനി മൂലമായാ
ശക്രേ സമസ്തസുരഭര്‍തരി ജാലമായാ ।
ഛായേശ്വരാന്തരപുമാത്മനി യോഗമായാ
സംസാരസക്തഹൃദയേഷ്വസി പാശമായാ ॥ 7.19 ॥

ത്വം ഭൂതഭര്‍തരി ഭവസ്യനുഭൂതിനിദ്രാ
സോമസ്യപാതരി ബിഡൌജസി മോദനിദ്രാ ।
സപ്താശ്വബിംബപുരുഷാത്മനി യോഗനിദ്രാ
സംസാരമഗ്നഹൃദയേഷ്വസി മോഹനിദ്രാ ॥ 7.20 ॥

വിഷ്ണുശ്ചകാര മധുകൈടഭനാശനം യന്‍-
മുക്തഃ സഹസ്രദലസംഭവസംസ്തുതാ സാ ।
കാലീ ഘനാഞ്ജനനിഭപ്രഭദേഹശാലി-
ന്യുഗ്രാ തവാംബ ഭുവനേശ്വരി കോഽപി ഭാഗഃ ॥ 7.21 ॥

വിദ്യുത്പ്രഭാമയമധൃഷ്യതമം ദ്വിഷദ്ഭി-
ശ്ചണ്ഡപ്രചണ്ഡമഖിലക്ഷയകാര്യശക്തം ।
യത്തേ സവിത്രി മഹിഷസ്യ വധേ സ്വരൂപം
തച്ചിന്തനാദിഹ നരസ്യ ന പാപഭീതിഃ ॥ 7.22 ॥

ശുംഭം നിശുംഭമപി യാ ജഗദേകവീരൌ
ശൂലാഗ്രശാന്തമഹസൌ മഹതീ ചകാര ।
സാ കൌശികീ ഭവതി കാശയശാഃ കൃശോദ-
ര്യാത്മാങ്ഗജാ തവ മഹേശ്വരി കശ്ചിദംശഃ ॥ 7.23 ॥

മായേ ശിവേ ശ്രിതവിപദ്വിനിഹന്ത്രി മാതഃ
പശ്യ പ്രസാദഭരശീതലയാ ദൃശാ മാം ।
ഏഷോഽഹമാത്മജകലത്രസുഹൃത്സമേതോ
ദേവി ത്വദീയചരണം ശരണം ഗതോഽസ്മി ॥ 7.24 ॥

ധിന്വന്തു കോമലപദാഃ ശിവവല്ലഭായാ-
ശ്ചേതോ വസന്തതിലകാഃ കവികുഞ്ജരസ്യ ।
ആനന്ദയന്തു ച പദാശ്രിതസാധുസങ്ഘം
കഷ്ടം വിധൂയ സകലം ച വിധായ ചേഷ്ടം ॥ 7.25 ॥ 175

%c02-q4/Shailaja.Dhulipala/umasahasram\_ashtamasthabakam.txt medskip

അഷ്ടമഃ സ്തബകഃ
ചരിത്രത്രയം (അനുഷ്ടുബ്വൃത്തം)

തമസാമഭിതോ ഹന്താ ചണ്ഡികാഹാസവാസരഃ ।
സതാം ഹൃദയരാജീവവികാസായ പ്രകല്‍പതാം ॥ 8.1 ॥

യാ നിദ്രാ സര്‍വഭൂതാനാം യോഗനിദ്രാ രമാപതേഃ ।
ഈഡ്യതാം സാ മഹാകാലീ മഹാകാലസഖീ സഖേ ॥ 8.2 ॥

വിരിഞ്ചിനാ സ്തുതേ മാതഃ കാലി ത്വം ചേന്ന മുഞ്ചസി ।
മധുകൈടഭസംഹാരം കരോതു കഥമച്യുതഃ ॥ 8.3 ॥

വാസവഃ കാശനീകാശയശോലങ്കൃതദിങ്മുഖഃ ।
മഹോഗ്രവിക്രമാദ്യസ്മാദാസീദാജൌ പരാങ്മുഖഃ ॥ 8.4 ॥

യത്പ്രതാപേന സന്തപ്തോ മന്യേ ബാഡബരൂപഭൃത് ।
ഭഗവാനനലോഽദ്യാപി സിന്ധുവാസം ന മുഞ്ചതി ॥ 8.5 ॥

കുര്‍വാണേ ഭൂതകദനം യസ്മിന്വിസ്മിതചേതസഃ ।
ഏഷ ഏവാന്തകോ നാഹമിത്യാസീദന്തകസ്യ ധീഃ ॥ 8.6 ॥

രണേ യേനാതിരസ്കൃത്യ ത്യക്തോ രാക്ഷസ ഇത്യതഃ ।
ചിരായ ഹരിദീശേഷു കോണേശഃ പ്രാപ്തവാന്യശഃ ॥ 8.7 ॥

യന്നിയന്തുമശക്തസ്യ കുര്‍വാണമസതീഃ ക്രിയാഃ ।
നിയന്തുരസതാമാസീത്പാശിനോ മലിനം യശഃ ॥ 8.8 ॥

ബാഹുവീര്യപരാഭൂതോ യസ്യ പ്രായേണ മാരുതഃ ।
ബഭൂവ ക്ഷണദാന്തേഷു രതാന്തപരിചാരകഃ ॥ 8.9 ॥

നിധീന്യേന ജിതോ ഹിത്വാ രാജരാജഃ പലായിതഃ ।
സ്പഷ്ടം ബഭാണ മാധുര്യം പ്രാണാനാമഖിലാദപി ॥ 8.10 ॥

യസ്മിന്നുത്തരപൂര്‍വസ്യാ ദിശ ഏകാദശാധിപാഃ ।
കുണ്ഠാ ബഭൂവുരാത്മീയകണ്ഠോപമിതകീര്‍തയഃ ॥ 8.11 ॥

നിജശുദ്ധാന്തകാന്താനാമാനനൈരേവ നിര്‍ജിതം ।
ലലജ്ജേ യഃ പുനര്‍ജിത്വാ ശൂരമാനീ സുധാകരം ॥ 8.12 ॥

ബാലസ്യേവ ക്രീഡനകൈഃ പ്രവീരൈര്യസ്യ ഖേലതഃ ।
ലീലാകന്ദുകധീരാസീദ്ദേവേ ദീധിതിമാലിനി ॥ 8.13 ॥

ത്രിയാമാചരശുദ്ധാന്തഭ്രൂവിലാസനിവാരണം ।
വിഷ്ണോഃ സുദര്‍ശനം ചക്രം യസ്യ നാപശ്യദന്തരം ॥ 8.14 ॥

മഹിഷം തം മഹാവീര്യം യാ സര്‍വസുരദേഹജാ ।
അവധീദ്ദാനവം തസ്യൈ ചണ്ഡികായൈ നമോ നമഃ ॥ 8.15 ॥

മുഖം തവാസേചനകം ധ്യായം ധ്യായം നിരന്തരം ।
മൃഗേന്ദ്രവാഹേ കാലേന മൃഡസ്ത്വന്‍മുഖതാം ഗതഃ ॥ 8.16 ॥

കാര്‍തികീചന്ദ്രവദനാ കാലിന്ദീവീചിദോര്ലതാ ।
അരുണാംഭോജചരണാ ജയതി ത്രിരുചിഃ ശിവാ ॥ 8.17 ॥

യത്തേ കചഭരഃ കാലോ യദ്ബാഹുര്ലോകരക്ഷകഃ ।
യുക്തം ദ്വയം ശിവേ മധ്യസ്ത്വസന്നാകോ ന നാകരാട് ॥ 8.18 ॥

സ്വദേഹാദേവ യാ ദേവീ പ്രദീപാദിവ ദീപികാ ।
ആവിര്‍ഭഭൂവ ദേവാനാം സ്തുവതാം ഹര്‍തുമാപദഃ ॥ 8.19 ॥

ധൈര്യചാതുര്യഗാംഭീര്യവീര്യസൌന്ദര്യശാലിനീം ।
രത്നം നിതംബിനീജാതൌ മേനിരേ യാം സുരാസുരാഃ ॥ 8.20 ॥

യദീയഹുങ്കൃത്യനലേ ധൂംരാക്ഷോഽഭവദാഹുതിഃ ।
സമാപ്തിം ഭീഷണം യാവന്നൈവാവാപ വികത്ഥനം ॥ 8.21 ॥

ചാമുംഡാശിവദൂത്യൌ യത് കലേ ദാരുണവിക്രമേ ।
ഭക്ഷയാമാസതുര്‍മൂര്‍തീഃ കീര്‍തിഭിഃ സഹ രക്ഷസാം ॥ 8.22 ॥

യസ്യാഃ ശൂലേ ജഗാമാസ്തം യശഃ ശുംഭനിശുംഭയോഃ ।
നമാമി വിമലശ്ലോകാം കൌശികീം നാമ താമുമാം ॥ 8.23 ॥

യശോദാഗര്‍ഭജനനാദ് യശോദാം ഗോകുലസ്യ താം ।
വന്ദേ ഭഗവതീം നന്ദാം വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീം ॥ 8.24 ॥

അംബികാമുപതിഷ്ഠന്താമേതാശ്ചണ്ഡീമനുഷ്ടുഭഃ ।
പ്രസന്നാഃ സാധ്വലങ്കാരാഃ സിദ്ധപദ്മേക്ഷണാ ഇവ ॥ 8.25 ॥ 200

॥ സമാപ്തം ച ദ്വിതീയം ശതകം ॥

% c03-q1/Vijay.Sai.Reddy/c03-q1।txt medskip

തൃതീയം ശതകം
നവമഃ സ്തബകഃ
മന്ദഹാസഃ (ആര്യാവൃത്തം)

ശാരദവലക്ഷപക്ഷക്ഷണദാവൈമല്യശിക്ഷകോഽസ്മാകം ।
ജാഗര്‍തു രക്ഷണായ സ്ഥാണുപുരന്ധ്രീമുഖവികാസഃ ॥ 9.1 ॥

വ്യാഖ്യാനം ഹര്‍ഷസ്യ പ്രത്യാഖ്യാനം ശരത്സുധാഭാനോഃ ।
ദിശതു ഹൃദയപ്രസാദം ഗൌരീവദനപ്രസാദോ നഃ ॥ 9.2 ॥

അന്തര്‍ഗതസ്യ ഹര്‍ഷക്ഷീരസമുദ്രസ്യ കശ്ചന തരങ്ഗഃ ।
ഹാസോ ഹരഹരിണദൃശോ ഗതപങ്കം മമ കരോതു മനഃ ॥ 9.3 ॥

ദിശി ദിശി വിസര്‍പദംശുപ്രശമിതതാപം പരാസ്തമാലിന്യം ।
കുശലാനി പ്രദിശതു നഃ പശുപതിഹൃദയേശ്വരീഹസിതം ॥ 9.4 ॥

അന്തര്‍ഗതം ച തിമിരം ഹരന്തി വിഹസന്തി രോഹിണീകാന്തം ।
ഹസിതാനി ഗിരിശസുദൃഷോ മമ പ്രബോധായ കല്‍പന്താം ॥ 9.5 ॥

ഭാഷാതുഷാരദീധിതിദീധിത്യാ സഹ വിഹായസോ രങ്ഗേ ।
വിചരന്‍ പുരഹരതരുണീദരഹാസോ മേ ഹരത്വേനഃ ॥ 9.6 ॥

രുദ്രാണീദരഹസിതാന്യസ്മാകം സംഹരന്തു ദുരിതാനി ।
യേഷാമുദയോ ദിവസോ ഭൂഷാപീയൂഷകിരണസ്യ ॥ 9.7 ॥

സ്കന്ദജനനീമുഖേന്ദോരസ്മാന്‍ പുഷ്ണാതു സുസ്മിതജ്യോത്സ്നാ ।
മുനിമതികൈരവിണീനാമുല്ലാസകഥാ യദായത്താ ॥ 9.8 ॥

കമനീയകണ്ഠമാലാമുക്താമണിതാരകാവയസ്യോ നഃ ।
കാമാന്‍ വിതരതു ഗൌരീദരഹാസോ നാമ ധവലാംശുഃ ॥ 9.9 ॥

അനവദ്യകണ്ഠമാലാമുക്താവലികിരണനിവഹസഹവാസീ ।
ഹരദയിതാദരഹാസോ ഹരതു മമാശേഷമജ്ഞാനം ॥ 9.10 ॥

ഞ ഇവ ജ്ഞദൃശ്യ ഉത്തമ ഇലാധരാധീശനന്ദിനീഹാസഃ ।
പൂര്‍ണം കരോതു മാനസമഭിലാഷം സര്‍വമസ്മാകം ॥ 9.11 ॥

ആലോകമാത്രതോ യഃ ശങ്കരമസമാസ്ത്രകിങ്കരം ചക്രേ ।
അല്‍പോഽപ്യനല്‍പകര്‍മാ ഹാസോ നഃ പാതു സ ശിവായാഃ ॥ 9.12 ॥

സ്മരമതരതമീശം യഃ കരോതി ഭാവപ്രസങ്ഗചാതുര്യാ ।
ദ്വിജഗണപുരസ്കൃതോഽവ്യാത് സ ശിവാഹാസപ്രവക്താ നഃ ॥ 9.13 ॥

രദവാസസാ രഥീ മാം ശരീ കരൈഃ പാതു പാര്‍വതീഹാസഃ ।
പാവകദൃശം ജിഗീഷോഃ പഞ്ചപൃഷത്കസ്യ സേനാനീഃ ॥ 9.14 ॥

ശിവഹൃദയമര്‍മഭേദി സ്മിതം തദദ്രീശവംശമുക്തായാഃ ।
ദശനദ്യുതിദ്വിഗുണിതശ്രീകം ശോകം ധുനോതു മമ ॥ 9.15 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡരങ്ഗഭാജോ നട്യാഃ ശിവസൂത്രധാരസഹചര്യാഃ ।
ശ്രീവര്‍ധനോഽനുലേപോ മുഖസ്യ ഹാസഃ പുനാത്വസ്മാന്‍ ॥ 9.16 ॥

അധരപ്രവാലശയനേ നാസാഭരണപ്രഭാവിലാസിന്യാ ।
രമമാണോ ഹരരമണീഹാസയുവാ ഹരതു നഃ ശോകം ॥ 9.17 ॥

അധരോഷ്ഠവേദികായാം നാസാഭരണാംശുശാബകൈഃ സാകം ।
കുലമഖിലമവതു ഖേലന്നദ്രിസുതാഹാസബാലോ നഃ ॥ 9.18 ॥

അനുലേപനസ്യ വീപ്സാ ദ്വിര്‍ഭാവഃ കുചതടീദുകൂലസ്യ ।
ഹരതു ഹൃദയവ്യഥാം മേ ഹസിതം ഹരജീവിതേശ്വര്യാഃ ॥ 9.19 ॥

ഗിരിശാങ്ഗരാഗഭസിതം സ്വാഗതവചസാഽഭിനന്ദദാദരതഃ ।
ഗിരിജാലീലാഹസിതം ഗരീയസീം മേ തനോതു ധിയം ॥ 9.20 ॥

ദയിതേന സँല്ലപന്ത്യാഃ സഹ തുഹിനമരീചിശിശുകിരീടേന ।
വാഗമൃതബുദ്ബുദോഽവ്യാദലസോ മാമഗഭുവോ ഹാസഃ ॥ 9.21 ॥

ശുദ്ധഃ കുചാദ്രിനിലയാദപി മുക്താഹാരതോ ഹരപുരന്ധ്ര്യാഃ ।
വദനശ്രീപ്രാസാദേ വിലസന്‍ ഹാസോഽലസോഽവതു മാം ॥ 9.22 ॥

വ്യര്‍ഥീഭൂതേ ചൂതേ ഗതവതി പരിഭൂതിമസിതജലജാതേ ।
അനിതേ സിദ്ധിമശോകേ കമലേഽപി ഗലജ്ജയശ്രീകേ ॥ 9.23 ॥

ബഹുധാ ബിഭേദ ഹൃദയം ഹരസ്യ ബാണേന യേന സുമബാണഃ ।
തദുമാലീലാഹസിതം മല്ലീസുമമസ്തു മേ ഭൂത്യൈ ॥ 9.24 ॥

അമലദരസ്മിതചിഹ്നാസ്താ ഏതാഃ സര്‍വമങ്ഗലാ ആര്യാഃ ।
കമനീയതമാസ്വസമാമുപതിഷ്ഠന്താമുമാം ദേവീം ॥ 9.25 ॥ 225

%c03-q2/Sriarsha.Pvss/Umashahasram-c03-q02।txt medskip

ദശമഃ സ്തബകഃ
കേശാദിപാദാന്തവര്‍ണനം (ലലിതാവൃത്തം)

സങ്ക്ഷാലനായ ഹരിതാം വിഭൂതയേ
ലോകത്രയസ്യ മദനായ ധൂര്‍ജടേഃ ।
കാത്യായനീവദനതഃ ശനൈഃ ശനൈര്‍-
നിര്യന്തി ശുഭ്രഹസിതാനി പാന്തു നഃ ॥ 10.1 ॥

സ്വല്‍പോഽപി ദിക്ഷു കിരണാന്‍ പ്രസാരയന്‍
മന്ദോഽപി ബോധമമലം ദധത്സതാം ।
ശുഭ്രോഽപി രാഗകൃദനങ്ഗവൈരിണോ
ഹാസഃ പുരാണസുദൃശഃ പുനാതു നഃ ॥ 10.2 ॥

ചേതോഹരോഽപ്യതിജുഗുപ്സിതോ ഭവേത്
സര്‍വോഽപി ജീവകലയാ യയാ വിനാ ।
സാ വര്‍ണ്യതാം കഥമപാരചാരുതാ
പീയൂഷസിന്ധുരഖിലേന്ദ്രസുന്ദരീ ॥ 10.3 ॥

അത്യല്‍പദേവവനിതാം ച പാര്‍ഥിവൈര്‍-
ഭാവൈര്‍വയം തുലയിതും ന ശക്നുമഃ
താം കിം പുനഃ സകലദേവസുന്ദരീ ।
ലോകാക്ഷിപാരണതനുപ്രഭാമുമാം ॥ 10.4 ॥

വര്‍ഷാപയോദപടലസ്യ സാന്ദ്രതാ
സൂര്യാത്മജോര്‍മിചയനിംനതുങ്ഗതാ ।
കാലാഹിഭൂമിപതിദീര്‍ഘതാ ച തേ
കേശേഷു ഭര്‍ഗഭവനേശ്വരി ത്രയം ॥ 10.5 ॥

ഈശാനസുന്ദരി തവാസ്യമണ്ഡലാ-
ന്നീചൈര്‍നിതാന്തമമൃതാംശുമണ്ഡലം ।
കോ വാ ന കീര്‍തയതി ലോഷ്ടപിണ്ഡകം
ലോകേ നികൃഷ്ടമിഹ മാനവീമുഖാത് ॥ 10.6 ॥

ബിഭ്രത്യമര്‍ത്യഭുവനസ്ഥദീര്‍ഘികാ
പങ്കേരുഹാണി വദനായ തേ ബലിം ।
നോ ചേത് കഥം ഭവതി സൌരഭം മഹ-
ദ്ഭിന്നേ സുമേഭ്യ ഉരുകേശി തേ മുഖേ ॥ 10.7 ॥

ഗീര്‍വാണലോകതടിനീജലേരുഹാം
ഗന്ധേ ശുഭേ ഭവതു തേ മനോരതിഃ ।
ലോകാധിരാജ്ഞി തവ വക്ത്രസൌരഭേ
ലോകാധിരാജമനസസ്തു സമ്മദഃ ॥ 10.8 ॥

കോ ഭാഷതാം തവ സവിത്രി ചാരുതാം
യസ്യാഃ സ്മിതസ്യ ധവലദ്യുതിര്ലവഃ ।
യസ്യാഃ ശരീരരുചിസിന്ധുവീചയഃ
ശമ്പാലതാഃ പൃഥുലദീപ്തിഭൂമയഃ ॥ 10.9 ॥

ലോകാംബികേ ന വിലസന്തി കേ പുരോ
മന്ദസ്മിതസ്യ തവ രോചിഷാം നിധേഃ ।
യേ തു വ്യധായിഷത തേന പൃഷ്ഠതോ
ഹന്തൈഷു കാഽപി തിമിരച്ഛടാ ഭവേത് ॥ 10.10 ॥

കിം വാ രദാവലിരുചിര്‍മുഖസ്യ കിം
സംഫുല്ലതാ വരധിയഃ കിമൂര്‍മികാ ।
സന്തോഷപാദപസുമം നു ശങ്കര-
പ്രേമസ്വരൂപമുത ദേവി തേ സ്മിതം ॥ 10.11 ॥

ദിക്ഷു പ്രകാശപടലം വിതന്വതാ
കോടിപ്രഭാകരവിഭക്തതേജസാ ।
നേത്രേണ തേ വിഷമനേത്രവല്ലഭേ
പങ്കേരുഹം ക ഉപമാതി പണ്ഡിതഃ ॥ 10.12 ॥

ശ്രീകര്‍ണ ഏഷ തവ ലോചനാഞ്ചലേ
ഭാന്ത്യാ ദയാദയിതയാ പ്രബോധിതഃ ।
ഏതം സവിത്രി മമ കഞ്ചന സ്തവം
ശ്രുത്വാ തനോതു ഭരതാവനേഃ ശ്രിയം ॥ 10.13 ॥

സ്വാ നാസികാ ഭവതി യുഞ്ജതാം സതാം
സംസ്തംഭിനീ ചലതമസ്യ ചക്ഷുഷഃ ।
ത്വന്നാസികാ പുരഹരസ്യ ചക്ഷുഷഃ
സംസ്തംഭിനീ ഭവതി ചിത്രമംബികേ ॥ 10.14 ॥

ബിംബപ്രവാലനവപല്ലവാദിതഃ
പീയൂഷസാരഭരണാദ് ഗുണാധികഃ ।
ഗോത്രസ്യ പുത്രി ശിവചിത്തരഞ്ജകഃ
ശ്രേഷ്ഠോ നിതാന്തമധരാധരോഽപി തേ ॥ 10.15 ॥

ദോര്‍വല്ലികേ ജനനി തേ തടിത്പ്രഭാ-
മന്ദാരമാല്യമൃദുതാപഹാരികേ ।
നിശ്ശേഷബന്ധദമനസ്യ ധൂര്‍ജടേര്‍-
ബന്ധായ ഭദ്രചരിതേ ബഭൂവതുഃ ॥ 10.16 ॥

ഹസ്താബ്ജയോസ്തവ മൃദുത്വമദ്ഭുതം
ഗൃഹ്ണാതി യേ സദയമേവ ധൂര്‍ജടിഃ
അത്യദ്ഭുതം ജനനി ദാഢര്യമേതയോഃ
ശുംഭാദിദര്‍പവിലയോ യയോരഭൂത് ॥ 10.17 ॥

രാജന്തു തേ കുചസുധാപ്രപായിനോ
ലോകസ്യ മാതരനഘാഃ സഹസ്രശഃ ।
ഏതേഷു കശ്ചന ഗജാനനഃ കൃതീ
ഗായന്തി യം സകലദായിസത്കരം ॥ 10.18 ॥

ത്വന്നാഭികൂപപതിതാം ദൃശം പ്രഭോര്‍-
നേതും വിനിര്‍മലഗുണേ പുനസ്തടം ।
സൌംയത്വദീയഹൃദയപ്രസാരിതഃ
പാശഃ സവിത്രി തവ രോമരാജികാ ॥ 10.19 ॥

ത്വന്‍മധ്യമോ ഗഗനലോക ഏവ ചേത്
ത്വദ്ദിവ്യവൈഭവവിദോ ന വിസ്മയഃ ।
പ്രാജ്ഞൈര്‍ഹി സുന്ദരി പുരത്രയദ്വിഷ-
സ്ത്വം ദേഹിനീ ത്രിഭുവനേന ഗീയസേ ॥ 10.20 ॥

നാഭിഹൃദാദ്വിഗലിതഃ കടീശിലാ-
ഭങ്ഗാത് പുനഃ പതതി കിം ദ്വിധാകൃതഃ ।
കാന്തോരുയുഗ്മമിഷതഃ സവിത്രി തേ
ഭാവാരിപൂര ഇഭശുണ്ഡയോഃ സമഃ ॥ 10.21 ॥

ജങ്ഘായുഗം തവ മഹേശനായികേ
ലാവണ്യനിര്‍ഝരി ജഗദ്വിധായികേ ।
അന്തഃപരിസ്ഫുരദഗുപ്തസുപ്രഭാ-
ബാണാഢ്യതൂണയുഗലം രതീശിതുഃ ॥ 10.22 ॥

പുഷ്പാസ്ത്രശാസനനിശാന്തരാജ്ഞി തേ
ലോകത്രയസ്ഥഖലകമ്പനം ബലം ।
ശ്രോണീഭരേണ ഗമനേ കില ശ്രമം
പ്രാപ്നോഷി കേന തവ തത്ത്വമുച്യതാം ॥ 10.23 ॥

യത്രൈവ നിത്യവിഹൃതേരഭൂദ്രമാ
രാജീവമന്ദിരചരീതി നാമതഃ ।
തന്‍മേ സദാ ഭണതു മങ്ഗലം ശിവാ
പാദാംബുസംഭവമമേയവൈഭവം ॥ 10.24 ॥

കേശാദിപാദകമലാന്തഗായിനീഃ
കന്തുപ്രശാസനനിശാന്തനായികാ ।
അങ്ഗീകരോതു ലലിതാ ഇമാഃ കൃതീര്‍-
ഗൌരീ കവേശ്ചരണകഞ്ജസേവിനഃ ॥ 10.25 ॥ 250

%c03-q3/Ravi.Shamavedam/uma-c03-q3।txt medskip

ഏകാദശഃ സ്തബകഃ
പാദാദികേശാന്തവര്‍ണനം (ആര്യാവൃത്തം)

ഝഷകേതുനാ പ്രയുക്തഃ സമ്മോഹനചൂര്‍ണമുഷ്ടിരീശാനേ ।
ദരഹാസോ ധരദുഹിതുഃ കരോതു ഭുവനം വശേഽസ്മാകം ॥ 11.1 ॥

ഉപജീവദ്ഭിഃ കാന്തേര്ലേശാംസ്തേ ജഗതി സുന്ദരൈര്‍ഭാവൈഃ ।
ഉപമിതുമങ്ഗാനി തവ പ്രായോ ലജ്ജേഽംബ യതമാനഃ ॥ 11.2 ॥

അവതംസപല്ലവതുലാം ബിഭ്രാണം ശ്രുതിനതഭ്രുവഃ ശിരസി ।
ചരണം വ്രജാമി ശരണം വാമം കാമാരിലലനായാഃ ॥ 11.3 ॥

ശങ്കരനയനോന്‍മാദനമതിമധുരം ഭാതി മതിമതാ വര്‍ണ്യേ ।
ജങ്ഘായുഗം ഭവത്യാഃ കുസുമപൃഷത്കസ്യ സര്‍വസ്വം ॥ 11.4 ॥

ഏകൈകലോകനേ ദ്വയമന്യോന്യസ്മരണഹേതുതാമേതി ।
ദേവി ഭവസ്യ തവോരുഃ ശുണ്ഡാ ച ഗജേന്ദ്രവദനസ്യ ॥ 11.5 ॥

നാകോഽവലഗ്നമീശ്വരി കടിരവനിര്‍ഭോഗിനാം ജഗന്നാഭിഃ ।
കുക്ഷൌ ന കേവലം തേ ബഹിരപി വപുഷി ത്രയോ ലോകാഃ ॥ 11.6 ॥

മന്യേ മഹാകൃപാണം തവ വേണീമചലപുത്രി മദനസ്യ ।
അസിധേനുകാം വിശങ്കേ നിശിതതരാഗ്രാം തു രോമാലിം ॥ 11.7 ॥

ദ്വിരദവദനേന പീതം ഷഡ്വദനേനാഥ സകലഭുവനേന ।
അക്ഷയ്യക്ഷീരാമൃതമംബായാഃ കുചയുഗം ജയതി ॥ 11.8 ॥

ജഗദംബ ലംബമാനാ പാര്‍ശ്വദ്വിതയേ തവാഗലാദ്ഭാതി ।
സാന്ദ്രഗ്രഥിതമനോജ്ഞപ്രസൂനമാലേവ ഭുജയുഗലീ ॥ 11.9 ॥

ജാനന്തി ശക്തിമസുരാഃ സുഷമാം സഖ്യോ വദാന്യതാമൃഷയഃ ।
മൃദുതാം തവാംബ പാണേര്‍വേദ സ ദേവഃ പുരാം ഭേത്താ ॥ 11.10 ॥

കംബുസദൃഗംബ ജഗതാം മണിവേഷോഡുസ്രജാകൃതാകല്‍പഃ ।
കണ്ഠോഽനഘസ്വരസ്തേ ധൂര്‍ജടിദോര്‍നയനകര്‍ണഹിതഃ ॥ 11.11 ॥

ഹരകാന്തേ വദനം തേ ദര്‍ശം ദര്‍ശം വതംസശീതാംശുഃ ।
പൂര്‍ണോഽപ്യവാപ കൃശതാം പ്രായേണാസൂയയാ ശുഷ്കഃ ॥ 11.12 ॥

ചന്ദ്രം രണായ സകലാ ചപലാക്ഷീവദനജാതിരാഹ്വയതാം ।
തം തു മഹസാ മുഖം തേ മഹേശകാന്തേ ജിഗായൈകം ॥ 11.13 ॥

വദനകമലം തവേശ്വരി കമലജയാദ്ദര്‍പിതം സുധാഭാനും ।
നിര്‍ജിത്യ കമലജാതേരമലം മഹദാജഹാര യശഃ ॥ 11.14 ॥

ലാവണ്യമരന്ദാശാ ഭ്രമദ്ഭവാലോകബംഭരം പരിതഃ ।
മുഗ്ധം മുഖാരവിന്ദം ജയതി നഗാധീശനന്ദിന്യാഃ ॥ 11.15 ॥

ശുദ്ധേന്ദുസാരനിര്‍മിതമാസ്യാര്‍ധം തേ ഭവാനി ഭാലമയം ।
സകലരമണീയസാരൈര്‍നിര്‍മിതമര്‍ധാന്തരം വിധിനാ ॥ 11.16 ॥

വദനം തവാദ്രിദുഹിതര്‍വിജിതായ നതായ ശീതകിരണായ ।
ദ്വാരപപദവീം പ്രദദാ വയമിഹ ദരഹാസനാമധരഃ ॥ 11.17 ॥

തേ തേ വദന്തു സന്തോ നയനം താടങ്കമാലയം മുകുടം ।
കവയോ വയം വദാമഃ സിതമഹസം ദേവി തേ ഹാസം ॥ 11.18 ॥

ബിംബാധരസ്യ ശോഭാമംബായാഃ കോ നു വര്‍ണയിതുമീഷ്ടേ ।
അന്തരപി യാ പ്രവിശ്യ പ്രമഥപതേര്‍വിതനുതേ രാഗം ॥ 11.19 ॥

ഗണപതയേ സ്തനഘടയോഃ പദകമലേ സപ്തലോകഭക്തേഭ്യഃ ।
അധരപുടേ ത്രിപുരജിതേ ദധാസി പിയൂഷമംബ ത്വം ॥ 11.20 ॥

ദൃക്പീയൂഷതടിന്യാം നാസാസേതൌ വിനിര്‍മിതേ വിധിനാ ।
ഭാസാം ഭവതി ശിവേ തേ മുഖേ വിഹാരോ നിരാതങ്കഃ ॥ 11.21 ॥

കമലാവിലാസഭവനം കരുണാകേലീഗൃഹം ച കമനീയേ ।
ഹരദയിതേ തേ വിനിതഹിതേ നയനേ തേ ജനനി വിജയേതേ ॥ 11.22 ॥

സര്‍വാണ്യപ്യങ്ഗാനി ശ്രീമന്തി തവേന്ദുചൂഡകുലകാന്തേ ।
കവിനിവഹവിനുതിപാത്രേ ശ്രോത്രേ ദേവി ശ്രിയാവേവ ॥ 11.23 ॥

അപി കുടിലമലിനമുഗ്ധസ്തവ കേശഃ പുത്രി ഗോത്രസുത്രാംണഃ ।
ബിഭ്രത്സുമാനി കാന്യപി ഹൃദയം ഭുവനപ്രഭോര്‍ഹരതി ॥ 11.24 ॥

ചരണാദികുന്തലാന്തപ്രകൃഷ്ടസൌന്ദര്യഗായിനീരേതാഃ ।
അങ്ഗീകരോതു ശംഭോരംഭോജദൃഗാത്മജസ്യാര്യാഃ ॥ 11.25 ॥ 275

%c03-q4/Jayanth.Ganapathiraju/transliteration.txt medskip

ദ്വാദശഃ സ്തബകഃ
ശൃങ്ഗാരവര്‍ണനം (രഥോദ്ധതാവൃത്തം)

ശര്‍വധൈര്യഗുണശാതശസ്ത്രികാ ശംബരാരിജയകേതുപട്ടികാ ।
മന്ദഹാസികലികാ മദാപദം പര്‍വതേന്ദ്രദുഹിതുര്‍വ്യപോഹതു ॥ 12.1 ॥

മുക്തഭോഗികടകേന പാണിനാ മുഗ്ധഗാത്രി പരിഗൃഹ്യ തേ കരം ।
ഏകദാ ശശികിശോരശേഖരഃ സഞ്ചചാര രജതാദ്രിഭൂമിഷു ॥ 12.2 ॥

തസ്യ തത്ര പരിതഃ പരിഭ്രമന്‍ വല്ലഭാം വകുലപുഷ്പചുംബിനീം ।
പാര്‍വതി ത്വദലകോപമദ്യുതിഃ ച്ഞ്ചരീകതരുണോ മനോഽധുനോത് ॥ 12.3 ॥

പ്രേയസീം ചപലചാരുലോചനാമുല്ലിഖന്‍ വപുഷി ശൃങ്ഗകോടിനാ ।
ത്വദ്വിലോകിതനിഭൈര്‍വിലോകിതൈഃ ധൂര്‍ജടേരമദയന്‍മനോ മൃഗഃ ॥ 12.4 ॥

മഞ്ജുകുഞ്ജഭവനാനി മാലതീപുഷ്പരേണുസുരഭിഃ സമീരണഃ ।
പേശലാ ച പികബാലകാകലീ മോഹമീശ്വരി ഹരസ്യ തേനിരേ ॥ 12.5 ॥

അഗ്രതഃ കുസുമശോഭിതാ ലതാഃ പാര്‍ശ്വതസ്ത്വമഗപാലബാലികേ ।
സര്‍വതോ മദനശിഞ്ജിനീധ്വനിര്‍ധീരതാ കഥമിവാസ്യ വര്‍തതാം ॥ 12.6 ॥

കീരകൂജിതസമാകുലേ വനേ ശംഭുമംബ തവ പാര്‍ശ്വവര്‍തിനം ।
ആജഘാന മകരധ്വജശ്ശരൈരര്‍ദയന്ത്യവസരേ ഹി ശത്രവഃ ॥ 12.7 ॥

താഡിതോ മകരകേതുനാ ശരൈരംസദേശമവലംബ്യ പണിനാ ।
ഏകഹായനകുരങ്ഗലോചനാ ത്വാമിദം കില ജഗാദ ശങ്കരഃ ॥ 12.8 ॥

കാകലീകലകലം കരോത്യസൌ ബാലചൂതമധിരുഹ്യ കോകിലാ ।
വാചമുദ്ഗിര സരോജലോചനേ ഗര്‍വമുന്നതമിയം വിമുഞ്ചതു ॥ 12.9 ॥

ഫുല്ലകുന്ദമകരന്ദവാഹിനോ മല്ലികാമുകുലധൂലിധാരിണഃ ।
കമ്പയന്തി ശിശവഃ സമീരണാഃ പല്ലവാനി ഹൃദയം ച തന്വി മേ ॥ 12.10 ॥

വര്‍ണനേന ഹൃതചക്ഷുഷഃ ശ്രിയഃ സുപ്രസന്നമധുരാകൃതീനി തേ ।
അങ്ഗകാനി ദയിതേ ഭജേഽര്‍ഭകഃ സ്വേദബിന്ദുഹരണേന വാഽനിലഃ ॥ 12.11 ॥

താവദേവ മമ ചേതസോ മുദേ ബര്‍ഹമേതദനഘാങ്ഗി ബര്‍ഹിണഃ ।
യാവദക്ഷിപഥമേഷ വിശ്ലഥോ ഗാഹതേ ന കബരീഭരസ്തവ ॥ 12.12 ॥

രാഗവാനധര ഏഷ സന്തതം നിര്‍മലദ്വിജസമീപവര്‍ത്യപി ।
ഏഭിരസ്യ സഹവാസതഃ പ്രിയേ നേഷദപ്യപഗതോ നിജോ ഗുണഃ ॥ 12.13 ॥

ചക്ഷുഷഃ സുദതി തേ സഗോത്രതാ കൈരവൈര്‍നിശി ദിനേ കുശേശയൈഃ ।
കശ്യപൈരപി വസിഷ്ഠബാന്ധവൈര്‍ഭൂസുപര്‍വണ ഇവ ദ്വിഗോത്രിണഃ ॥ 12.14 ॥

അല്‍പയാഽപ്യതിസമര്‍ഥയാ സ്മിതജ്യോത്സ്നയാ ഗഗനഗം ഹരത്തമഃ ।
കേവലം സുവചനാമൃതം കിരച്ചന്ദ്രബിംബമതുഷാരമാനനം ॥ 12.15 ॥

നിത്യമബ്ജമുഖി തേ പരസ്പരശ്ലിഷ്ടമശ്ലഥപടീകുടീരഗം ।
ശര്‍വരീഭയവിവര്‍ജിതം സ്ഥലീചക്രവാകമിഥുനം കുചദ്വയം ॥ 12.16 ॥

ലാലനീയമയി ദേവമൌലിഭിഃ കോമലം ചരണപല്ലവദ്വയം ।
കച്ചിദദ്രിപുരുഹൂതപുത്രികേ ന സ്ഥലീ തുദതി കര്‍കശാ തവ ॥ 12.17 ॥

ഏവമാദി വദതി ത്രിലോചനേ ത്വന്‍മുഖേ ലസതി മൌനമുദ്രയാ ।
ആതതാന ജലചാരികേതനോ നര്‍തനം നഗമഹേന്ദ്രബാലികേ ॥ 12.18 ॥

ദേവി തേ പുരജിതാവതംസിതഃ പാരിജാതകുസുമസ്രജാ കചഃ ।
മാനസം പുരജിതോഽമുനാ ഹൃതം സ്മര്യതേ ക്വ മലിനാത്മനാ കൃതം ॥ 12.19 ॥

ബ്രഹ്മചര്യനിയമാദചഞ്ചലാ നായികാ യദി ലുലായമര്‍ദിനീ ।
നായകശ്ച സുമബാണസൂദനോ വേദ കോ രതിരഹസ്യമാവയോഃ ॥ 12.20 ॥

ലോചനോത്സവവിധൌ വിശാരദേ വാരിദാവരണദോഷവര്‍ജിതേ ।
മര്‍ദയത്യപി നഭോഗതം തമഃ ശ്യാമികാരഹിതസുന്ദരാകൃതൌ ॥ 12.21 ॥

ഭാതി ശീതകിരണസ്തനന്ധയേ പ്രാണനായകജടാകുടീജുഷി ।
ശുഭ്രപര്‍വതതടേ ശുഭാങ്ഗി തേ സമ്മദായ ന ബഭൂവ കാ നിശാ ॥ 12.22 ॥

സന്തു ഭൂഷണസുധാംശുദീധിതി വ്യക്തമുഗ്ധമുഖശോഭയോര്‍മിഥഃ ।
താനി താനി ഗിരിജാഗിരീശയോഃ ക്രീഡിതാനി ജഗതോ വിഭൂതയേ ॥ 12.23 ॥

മോദകാദനപരസ്യ സൃഷ്ടയേ ക്രീഡിതം ജനനി വാം കിമപ്യഭൂത് ।
ശക്തിഭൃത്തനയരത്നജന്‍മനേ കിഞ്ചിദീശ്വരി ബഭൂവ ഖേലനം ॥ 12.24 ॥

മാധുരീരസപരിപ്ലുതാ ഇമാഃ കാവ്യകണ്ഠവിദുഷോ രഥോദ്ധതാഃ ।
ആദധത്വചലനാഥനന്ദിനീ മാനസേ കമപി മോദമുത്തമം ॥ 12.25 ॥ 300

॥ സമാപ്തം ച തൃതീയം ശതകം ॥

%c04-q1/Prabhanjan.Pandalaneni/umasahasramu\_301-325।txt medskip

ചതുര്‍ഥം ശതകം
ത്രയോദശഃ സ്തബകഃ
കടാക്ഷഃ (ഉപജാതിവൃത്തം)

ഭവാംബുധിം താരയതാദ്ഭവന്തം
ഹാസോഽദ്ഭുതഃ കുഞ്ജരവക്ത്രമാതുഃ ।
യോ ഹന്തി ബിംബാധരലങ്ഘനേഽപി
വ്യക്താലസത്വോ ഹരിതാം തമാംസി ॥ 13.1 ॥

സക്തഃ സദാ ചന്ദ്രകലാകലാപേ
സര്‍വേഷു ഭൂതേഷു ദയാം ദധാനഃ ।
ഗൌരീകടാക്ഷോ രമണോ മുനിര്‍വാ
മദീയമജ്ഞാനമപാകരോതു ॥ 13.2 ॥

കൃപാവലോകോ നഗകന്യകായാഃ
കരോതു മേ നിര്‍മലമന്തരങ്ഗം ।
യേനാങ്കിതഃ ശങ്കര ഏകതത്ത്വം
വിശ്വം ലുലോകേ ജഗതേ ജഗൌ ച ॥ 13.3 ॥

കാലീകടാക്ഷോ വചനാനി മഹ്യം
ദദാതു മോചാമദമോചനാനി ।
യത്പാതപൂതം രഘുവംശകാരം
നരാകൃതിം പ്രാഹുരജസ്യ നാരീം ॥ 13.4 ॥

യുഷ്മാകമഗ്ര്യാം വിതനോതു വാണീ-
മേണീദൃഗേഷാ ഗിരിശസ്യ യോഷാ ।
യസ്യാഃ കടാക്ഷസ്യ വിസാരി വീര്യം
ഗിരാമയം മേ വിവിധോ വിലാസഃ ॥ 13.5 ॥

നഗാത്മജായാഃ കരുണോര്‍മിശാലീ
ദൃഗന്തസന്താനധുനീപ്രവാഹഃ ।
ഭീഷ്മേണ തപ്താന്‍ഭവനാമകേന
ഗ്രീഷ്മേണ യുഷ്മാँച്ഛിശിരീകരോതു ॥ 13.6 ॥

അജസ്രമാര്‍ദ്രാ ദര്യയാഽന്തരങ്ഗേ
യഥാ ഭവോ നിംനഗയോത്തമാങ്ഗേ ।
സന്താപശാന്തിം ഭവസുന്ദരീ മേ
കരോതു ശീതേന വിലോകിതേന ॥ 13.7 ॥

പുണ്യാ സദാഽപീശ്വര ഏവ സക്താ
പതിവ്രതാസാംയമിതാ തവേക്ഷാ ।
കുലാചലാധീശ്വരകന്യകേ മേ
സംഹരമംഹോവിതതേര്‍വിധത്താം ॥ 13.8 ॥

ശര്‍വസ്യ രാമേ നിയമേന ഹീനാ
ശ്യാമാ തവേക്ഷാ ഗണികാങ്ഗനേവ ।
നീചേഽപി മര്‍ത്യേ നിപതത്യനര്‍ഘാ
ബിഭര്‍തി നാ ഷോഡശ യഃ സുവര്‍ണാന്‍ ॥ 13.9 ॥

പദ്മായതാക്ഷി ക്ഷിതിധാരികന്യേ
കടാക്ഷനാമാ തവ കാലസര്‍പഃ ।
യം സന്ദശത്യേഷ ജഗത്സമസ്തം
വിസ്മൃത്യ ചാഹോ ന ദധാതി മോഹം ॥ 13.10 ॥

ഈശദ്വിഷാ ശൈലമഹേന്ദ്രകന്യേ
കരോതി മൈത്രീം വിഷമായുധേന ।
പ്രഭാഷതേ പാതകിനശ്ച പക്ഷേ
കുതഃ കടാക്ഷോ ന തവാംബ മുഗ്ധഃ ॥ 13.11 ॥

കൃപാന്വിതഃ കര്‍ണസമീപചാരീ
ശ്രീമാന്‍സദാ പുണ്യജനാനുകൂലഃ ।
സാംയം കുരുണാമധിപസ്യ ശംഭോഃ
പ്രാണപ്രിയേ തേ ഭജതേ കടാക്ഷഃ ॥ 13.12 ॥

കര്‍ണാന്തികസ്ഥോഽപി ന ധര്‍മവൈരീ
കൃഷ്ണോഽപി മതാര്‍നകുലം ന പാതി ।
ശീതോഽപി സന്ദീപയതി സ്മരാഗ്നിം
ഹരസ്യ തേ ശൈലസുതേ കടാക്ഷഃ ॥ 13.13 ॥

അയം കടാക്ഷസ്തവ തോയവാഹഃ
കാരുണ്യകാലേ പരിജൃംഭമാണഃ ।
ഗൃഹേഷു ലീനാന്‍ സുഖിനോ വിഹായ
നിരാശ്രയാന്‍ സിഞ്ചതി വിശ്വമാതഃ ॥ 13.14 ॥

കസ്യാപി വാചാ വപുഷാ ബലേന
സമസ്യ സര്‍വൈരപി യന്നിദേശാഃ ।
അംഭോധിവേലാസ്വപി ന സ്ഖലന്തി
ശംഭോഃ പ്രിയേഽയം തവ ദൃക്പ്രസാദഃ ॥ 13.15 ॥

ദ്വാരേഷു തേഷാം വിചരന്തി ശൂരാഃ
സൌധേഷു സാരങ്ഗദൃശസ്തരുണ്യഃ ।
പ്രഗല്‍ഭവാചഃ കവയഃ സഭാസു
ശര്‍വാണി തേ യേഷു കൃപാകടാക്ഷഃ ॥ 13.16 ॥

യത്രാംബ തേ കോഽപി കടാക്ഷലേശഃ
സ ദുര്‍ജയഃ സങ്ഗരസീംനി ശൂരഃ ।
പൂര്‍വം ദിവം പൂരയതി ദ്വിഷദ്ഭി-
സ്തതോ യശോഭിര്‍ഭുവമിന്ദുഗൌരൈഃ ॥ 13.17 ॥

യം താരകാകാന്തകലാപകാന്തേ
ന ലോകസേ കോഽപി ന ലോകതേ തം ।
യം ലോകസേ തേന വിലോകിതോഽപി
ശ്രിയം സമൃദ്ധാം സമുപൈതി ലോകഃ ॥ 13.18 ॥

സുധാം ഹസന്തീ മധു ചാക്ഷിപന്തീ
യശോ ഹരന്തീ വനിതാധരസ്യ ।
പരിഷ്കരോത്യസ്യ കവിത്വധാരാ
മുഖം ഹരപ്രേയസി ലോകസേ യം ॥ 13.19 ॥

സര്‍വേന്ദ്രിയാനന്ദകരീ പുരന്ധ്രീ
വിദ്യാഽനവദ്യാ വിപുലാ ച ലക്ഷ്മീഃ ।
ഇയം ത്രിരത്നീ പുരുഷസ്യ യസ്യ
ദുര്‍ഗേ ത്വയാ ദൃഷ്ടമിമം തു വിദ്മഃ ॥ 13.20 ॥

മുധാ ക്ഷിപസ്യദ്രിസുതേ കടാക്ഷാന്‍
കൈലാസകാന്താരമഹീരുഹേഷു ।
ഇതഃ കിരേഷത്തവ നാസ്തി ഹാനിഃ
സിദ്ധ്യത്യഭീഷ്ടം ച സമസ്തമസ്യ ॥ 13.21 ॥

ശീതാചലാധീശകുമാരി ശീതഃ
സംരക്ഷണേ സംശ്രിതമാനവാനാം ।
ദുര്‍ധര്‍ഷദുഷ്ടാസുരമര്‍ദനേഷു
നിതാന്തമുഷ്ണശ്ച തവാവലോകഃ ॥ 13.22 ॥

രുഷാ സമേതം വിദധാതി നാശം
കരോതി പോഷം കൃപയാ സനാഥം ।
അംബൌഷധസ്യേവ തവേക്ഷിതസ്യ
യോഗസ്യ ഭേദേന ഗുണസ്യ ഭേദഃ ॥ 13.23 ॥

നാശായ തുല്യോദ്ധതകാമലോഭ-
ക്രോധത്രിദോഷസ്യ ഭവാമയസ്യ ।
ശിവപ്രിയേ വീക്ഷിതഭേഷജം തേ
ക്രീണാനി ഭക്ത്യാ വദ ഭോഃ കിയത്യാ ॥ 13.24 ॥

അഭിഷ്ടുതാം ചാരണസിദ്ധസങ്ഘൈ-
സ്ത്രിഷ്ടുബ്വിശേഷാ അപി മര്‍ത്യസൂനോഃ
കൃപാകടാക്ഷൈര്‍വിനതാന്‍പുനാനാം
കപര്‍ദിനഃ സമ്മദയന്തു കാന്താം ॥ 13.25 ॥ 325

%c04-q2/eama.krishnan.Dadibhatla/c04-q2।txt medskip

ചതുര്‍ദശഃ സ്തബകഃ
കാലീ ഗൌരീ കുണ്ഡലിനീ ച (ഉപഗീതിവൃത്തം)

കാരണമഖിലമതീനാം വാരണമന്തര്ലസത്തമസഃ ।
മന്ദസ്മിതം മഹേശ്വരസുദൃശോ മേ ശ്രേയസേ ഭവതു ॥ 14.1 ॥

വിശ്വതനുസ്തനുഗാത്രീ വജ്രമയീ പുഷ്പസുകുമാരീ ।
സര്‍വസ്യ ശക്തിരബലാ കാലീ ഗൌര്യംബികാ ജയതി ॥ 14.2 ॥

താമാഹുര്‍ജഗദംബാം ഗൌരീം കേചിത് പരേ കാലീം ।
സാ ഗൌരീ മഹിലാതനുരംബരതനുരുച്യതേ കാലീ ॥ 14.3 ॥

പാചകശക്തേഃ കാല്യാഃ കേവലലിങ്ഗേന ഭിദ്യതേ കാലഃ ।
യത്പാകതോ ഗഭീരാദ്ഭുവനേ സര്‍വേഽപി പരിണാമാഃ ॥ 14.4 ॥

സര്‍വഭുവനാശ്രയത്വാത് കാലീ നാംനാ ദിഗന്യേന ।
ലോകേ തു വ്യവഹരണം വിദുഷാം ദിക്കാലയോര്‍ഭാക്തം ॥ 14.5 ॥

ദിഗദിതിരഗാദ്യഖണ്‍ദാ പരിണമയിത്രീ സ്മൃതാ കാലീ ।
ദക്ഷസ്യൈകാ ദുഹിതാ സാ ദ്വേ ഗുണഭേദമുഗ്ധദൃശാം ॥ 14.6 ॥

ദേഹേ ദേഹേ സേയം കുണ്ഡലിനീ നാമ ജഗദംബാ ।
സാ സ്വപിതി സംസൃതിമതാം യുഞ്ജാനാനാം പ്രബുദ്ധാ സ്യാത് ॥ 14.7 ॥

മൂലാധാരാദഗ്നിര്‍ജ്വലതി ശിരസ്തഃ ശശീ ദ്രവതി ।
കുണ്ഡലിനീമയി മന്യേ വീണാശയനാത്പ്രബുദ്ധേയം ॥ 14.8 ॥

യദ്ദ്രവതി തത്ര കിം ത്വം കിം തത്ര ത്വമസി യജ്ജ്വലതി ।
കിമു തത്രാസി മഹേശ്വരി യദുഭയമേതദ്വിജാനാതി ॥ 14.9 ॥

ഏതാവഗ്നീഷോമൌ ജ്വാലഭിശ്ചന്ദ്രികാഭിരപി ।
ആവൃണുതസ്തനുമനയോര്‍വ്യക്തിത്വം മേ പശുര്‍ഭവതു ॥ 14.10 ॥

അഗ്നിസ്ത്വം സോമസ്ത്വം ത്വമധോ ജ്വലസി ദ്ര്‍വസ്യൂര്‍ധ്വം ।
അമൃതമനയോഃ ഫലം ത്വം തസ്യ ച ഭോക്ത്രീ ചിദംബ ത്വം ॥ 14.11 ॥

കിന്നു സുകൃതം മയാ കൃതമഖിലേശ്വരി കിം തപസ്തപ്തം ।
ക്രീഡയസി മാം പ്രതിക്ഷണമാനന്ദസുധാനിധാവന്തഃ ॥ 14.12 ॥

ക്ഷാന്തം കിം മമ ദുരിതം ശാന്തം കിം ദേവി തേ സ്വാന്തം ।
അനുഗൃഹ്ണാസി വിചിത്രം മാമപ്യപരാധിനാം പ്രഥമം ॥ 14.13 ॥

കാലേ കാലേ സന്ധ്യാരൂപാ നോപാസിതാ ഭവതീ ।
വിച്ഛിന്നഃ സ്മാര്‍താഗ്നിസ്ത്രേതാ കുത ഏവ വഹ്നീനാം ॥ 14.14 ॥

ദാതും നാര്‍ജിതമന്നം ബഹു ദേവേഭ്യശ്ച ഭൂതേഭ്യഃ ।
യത്കിഞ്ചിദാര്‍ജിതം വാ കലത്രപുത്രാന്വിതോഽശ്നാമി ॥ 14.15 ॥

കശ്ചിദപി പാപഹാരീ ന പുരശ്ചരിതശ്ച തേ മന്ത്രഃ ।
കം ഗുണമഭിലക്ഷ്യ മമ പ്രബുദ്ധ്യസേഽന്തര്‍ജഗന്‍മാതഃ ॥ 14.16 ॥

തവ മയി പൃഥക്തനൂജപ്രേമാ ചേത്പക്ഷപാതോഽയം ।
അഥവാ സതാം നിസര്‍ഗഃ സോഽയം ത്വയി ചാംബ സംഭാവ്യഃ ॥ 14.17 ॥

ലക്ഷ്യം വിനൈവ മന്ത്രഃ കിം സിദ്ധ്യതി കോടിശോഽപ്യുക്തഃ ।
ദധ്മസ്തദ്യദി ലക്ഷ്യം തവ രൂപം ഗലതി ഹാ മന്ത്രഃ ॥ 14.18 ॥

സങ്കല്‍പാനാം വാചാമനുഭൂതീനാം ച യന്‍മൂലം ।
യത്ര പ്രാണോ ബദ്ധസ്തല്ലക്ഷ്യം ദേവി തേ രൂപം ॥ 14.19 ॥ ॥ 344।

നൈസര്‍ഗികസ്വവൃത്തേരഹങ്കൃതേര്‍മൂലമന്വിഷ്യ ।
ത്വാം കില സാക്ഷാത്കുരുതേ രമണമഹര്‍ഷേരിയം ദൃഷ്ടിഃ ॥ 14.20 ॥

മന്യേ പര്‍വതകന്യേ മമ സേയമഹങ്കൃതിര്‍മഹതീ ।
അവതരതാ വര്‍ഷഗണൈരപി തന്‍മൂലം ന ലബ്ധമഹോ ॥ 14.21 ॥

ഏഷ പ്രൌഢോ ഭഗവതി ബഹുലം ഗര്‍ജത്യഹങ്കാരഃ ।
ഏതസ്മിന്നയി കാലേ ഭവതീ ചാബോധി കുണ്ഡലിനീ ॥ 14.22 ॥

തവ പശ്ചാത്സംഭൂതിം ജാനാതി ന സോഽയമദ്യാപി ।
പ്രാഗിവ ഗര്‍ജതി ധീരം ബിഭേതി മൃത്യോര്‍ന നേദിഷ്ഠാത് ॥ 14.23 ॥

അതിപുഷ്ടമഹങ്കാരം പശുമേതം തുഭ്യമര്‍പയതേ ।
പ്രമഥപതിപ്രാണേശ്വരി ഗണപതിരേകാന്തഭക്തോഽയം ॥ 14.24 ॥

ഉപഗീതയോ ഗണപതേരുപതിഷ്ഠന്താമിമാഃ പ്രീത്യാ ।
ഉത്സവസഹസ്രലോലാമുകാരവാച്യസ്യ ഗൃഹനാഥാം ॥ 14.25 ॥ 350

%c04-q3/Sarada.Susarla/uma-c04-q3-itrans.txt medskip

പഞ്ചദശഃ സ്തബകഃ
ശക്തേഃ സ്വാഗതം (സ്വാഗതാവൃത്തം)

ആപദാമപഹരന്തു തതിം നഃ
സമ്പദാമപി ദിശന്തു സമൃദ്ധിം ।
ദന്തകുന്ദരുചിദത്തബലാനി
വ്യോമകേശസുദൃശോ ഹസിതാനി ॥ 15.1 ॥

അല്‍പമപ്യധികശക്തിസമൃദ്ധം
മന്ദമപ്യധികസൂക്ഷ്മവിസാരം ।
സുസ്മിതം സ്മരവിരോധിരമണ്യാഃ
കല്‍പതാം മമ കുലസ്യ ശുഭായ ॥ 15.2 ॥

പുഷ്കരാദ്രവിമതോ ഭുവമേതാം
ഭൂമിതശ്ശശധരം ക്രമമാണാ ।
നൈവ മുഞ്ചതി പദം ബത പൂര്‍വം
നോത്തരം വ്രജതി നേശപുരന്ധ്രീ ॥ 15.3 ॥

ഭൂഷണേഷ്വിവ സവിത്രി സുവര്‍ണം
മൃത്തികാമിവ ഘടേഷ്വഖിലേഷു ।
വിശ്വവസ്തുഷു നിരസ്തവിശേഷാം
ദേവി പശ്യതി സതീം വിബുധസ്ത്വാം ॥ 15.4 ॥

കിട്ടഭൂതമഖിലേശ്വരജായേ
ദൃശ്യജാതമഖിലം നിജപാകേ ।
പ്രാണബുദ്ധിമനസാമിഹ വര്‍ഗഃ
സാരഭൂത ഇതി സൂരിജനോക്തിഃ ॥ 15.5 ॥

സാരമീശ്വരി തിലേഷ്വിവ തൈലം
വിഗ്രഹേഷു നിഖിലേഷു നിഗൂഢം ।
യേ ധിയാ മഥനതോ വിദുരേകം
തേ ഭവന്തി വിബുധാസ്ത്വയി ലീനാഃ ॥ 15.6 ॥

ആയസം ത്രിഭുവനേശ്വരി പിണ്ഡം
വഹ്നിനേവ തപസാ തനുപിണ്ഡം ।
യസ്യ ചിജ്ജ്വലനജാലമയം സ്യാത്
തപ്തമംബ സ തവാലയഭൂതഃ ॥ 15.7 ॥

യോഽരണേര്‍മഥനതോഽതിപവിത്രം
വീതിഹോത്രമിവ വീതകലങ്കഃ ।
പ്രാണമുജ്ജ്വലയതി സ്വശരീരാത്
ത്വാമസാവഭയദേഽര്‍ഹതി യഷ്ടും ॥ 15.8 ॥

പ്രാണതാ ശ്വസിതമേവ വിചാര്യം
കുര്‍വതാ കരണമേവ നിഭാല്യം ।
ഗച്ഛതാ ഗമനമേവ വിശോധ്യം
തത്തനൌ മഥനമാഗമബോധ്യം ॥ 15.9 ॥

യോ രസം പിബതി മൂര്‍ധസരോജാത്
സോമപോഽയമനഘഃ പ്രയതാത്മാ ।
അഗ്നിഹോത്രമഖിലേശ്വരി നിത്യം
മൂലകുണ്ഡദഹനസ്ഥിതിരസ്യ ॥ 15.10 ॥

ചിന്‍മയീ പിബസി സോമമിമം കിം
സോമ ഏവ കിമസാവസി മാതഃ ।
പീയസേ പിബസി ച സ്വയമേകാ
പേയപാതൃയുഗലം കിമു ഭൂത്വാ ॥ 15.11 ॥

തൈജസം കനകമഗ്നിവിതപ്തം
തേജ ഏവ കനകാങ്ഗി യഥാ സ്യാത് ।
മോദരൂപകലയാ തവ തപ്തം
തന്‍മയം ഭവതി മോദജപിണ്ഡം ॥ 15.12 ॥

കാഽപി മോദലഹരീ തവ വീചിര്‍-
നിര്‍ഗതാ ദശശതാരസുധാബ്ധേഃ ।
പൂരയത്യഖിലമംബ ശരീരം
നേഹ വേദ്മി പരമേ ജഡഭാഗം ॥ 15.13 ॥

സേയമുത്തമതമാ നിപതന്തീ
ശീതലാദ്ദശശതാരപയോദാത് ।
പ്രേരിതാദഖിലരാജ്ഞി ഭവത്യാ
ബുദ്ധിസസ്യമവതാദ്രസവൃഷ്ടിഃ ॥ 15.14 ॥

ദുഗ്ധസിന്ധുമഥനാദമൃതം വാ
ശബ്ദസിന്ധുമഥനാത്പ്രണവോ വാ ।
ലഭ്യതേ സുകൃതിഭിസ്തവ വീചിര്‍-
മൂര്‍ധകഞ്ജമഥനാദ്രസ ഏഷഃ ॥ 15.15 ॥

അസ്ഥിഷു പ്രവഹതി പ്രതിവേഗം
മജ്ജസാരമമൃതം വിദധാനാ ।
ബിഭ്രതീ മദമനുഷ്ണമദോഷം
മൂര്‍ധകഞ്ജനിലയേ തവ ധാരാ ॥ 15.16 ॥

തൈത്തിരീയകഥിതോ രസലാഭഃ
സോഽയമേവ സകലാഗമവര്‍ണ്യേ
ഏതദേവ ശശിമണ്ഡലനാഥേ
തന്ത്രഭാഷിതപരാമൃതപാനം ॥ 15.17 ॥

മൂര്‍ധസോമമജരാമരരൂപേ
യുക്തവീക്ഷണകരേണ നിപീഡ്യ ।
ശംഭുസുന്ദരി സുനോമി ധിനോമി
ത്വാം പ്രദീപ്തകുലകുണ്ഡനിശാന്താം ॥ 15.18 ॥

ദൃഷ്ടിരേവ രവിദീധിതിരുഗ്രാ
ശീര്‍ഷകഞ്ജശശിനം പ്രവിശന്തീ ।
ശീതലാമൃതമയീ ഖലു ഭൂത്വാ
യോഗിനോ ദ്രവതി മോദകലാ തേ ॥ 15.19 ॥

മൂര്‍ധനി ദ്രവസി യോഗയുതാനാം
ചക്ഷുഷി ജ്വലസി ശങ്കരഭാമേ
തിഷ്ഠസി സ്ഥിരപദാ കുലകുണ്ഡേ
ബാഹ്യതഃ സ്ഖലസി നൈവ കദാഽപി ॥ 15.20 ॥

സാ യദി ദ്രവതി മോദകലാ സ്യാത്
സാ യദി ജ്വലതി ചിത്കലികാ സ്യാത് ।
സാ പരാ സ്ഥിരപദാ യദി തിഷ്ഠ-
ത്യക്ഷരാ ഭവതി കാചന സത്താ ॥ 15.21 ॥

പശ്യതാ നയനമണ്ഡലവൃത്തിം
ഗൃഹ്യസേ ത്വമചലാധിപകന്യേ ।
ജാനതാ ദശശതാരവിലാസം
സ്പൃശ്യസേ വിദിതമംബ രഹസ്യം ॥ 15.22 ॥

വ്യാപ്തശക്ത്യസുബലേന ലസന്തീ
ഭാനുബിംബനയനേന തപന്തീ ।
ചന്ദ്രബിംബമനസാ വിഹരന്തീ
സാ പുനര്‍ജയതി മൂര്‍ധ്നി വസന്തീ ॥ 15.23 ॥

സ്വാഗതം സകലലോകനുതായൈ
സ്വാഗതം ഭുവനരാജമഹിഷ്യൈ ।
സ്വാഗതം മയി ഭൃശം സദയായൈ
സ്വാഗതം ദശശതാരമിതായൈ ॥ 15.24 ॥

സത്കവിക്ഷിതിഭുജോ ലലിതാഭിഃ
സ്വാഗതാഭിരനഘാഭിരിമാഭിഃ ।
സ്വാഗതം ഭണിതമസ്തു ഭവാന്യൈ
ഖേലനായ ശിര ഏതദിതായൈ ॥ 15.25 ॥ 375

%c04-q4/Kamesvararao.Tata/c04-q4।txt medskip

ഷോഡശഃ സ്തബകഃ
അധ്യാത്മം ശക്തിവൈഭവം (കുമാരലലിതാവൃത്തം)

മഹോവിഹതമോഹം മഹേശമഹിലായാഃ ।
സ്മിതം വിതനുതാന്‍മേ ഗൃഹേഷു മഹമഗ്ര്യം ॥ 16.1 ॥

ഇയദ്ബഹുലഗോലം ജഗല്ലഘു ദധാനാ ।
പിതാമഹമുഖൈരപ്യഖണ്ഡിതവിധാനാ ॥ 16.2 ॥

അദുഷ്ടചരിതേഭ്യഃ ശുഭാന്യഭിദധാനാ ।
കുലാനി മലിനാനാം ഹതാനി വിദധാനാ ॥ 16.3 ॥

ദുകൂലമരുണാംശുപ്രഭം പരിദധാനാ
ഹരസ്യ രജതാദ്രിക്ഷിതീശിതുരധീനാ ॥ 16.4 ॥

മുനീന്ദ്രകൃതതന്ത്രപ്രസിദ്ധബഹുദാനാ
ഉമാ ബലമലം നസ്തനോത്വതുലമാനാ ॥ 16.5 ॥

നിരസ്തവിഷയാം യദ് ദധാതി മതികീലാം ।
സമസ്തജഗദീശേ ധൃതിസ്തവ മതേയം ॥ 16.6 ॥

ശ്രുതാ പ്രവണചിത്തം സ്മൃതാ നരമപാപം ।
ധൃതാ ഹൃദി വിധത്സേ ഗതസ്വപരഭാവം ॥ 16.7 ॥

അഹമ്മതിതടിന്യാഃ സതാമവനിമൂലം ।
ത്വമേവ കില സേയം മഹര്‍ഷിരമണോക്തിഃ ॥ 16.8 ॥

അഹമ്മതിലതായാസ്ത്വയീശവധു കന്ദേ ।
സ്ഥിതോഽംബ ഭുവനസ്യ പ്രവിന്ദതി രഹസ്യം ॥ 16.9 ॥

യദേതദഖിലാംബ പ്രസിദ്ധമിവ ദൃശ്യം ।
തവൈവ കില ജാലം ഗതോ ഭണതി മൂലം ॥ 16.10 ॥

പ്രപശ്യസി പരാചീ ജഗദ്വിവിധഭേദം ।
സ്വതഃ കിമപി നാന്യത്പ്രതീചി പുരതസ്തേ ॥ 16.11 ॥

സ്തുതാ ഭവസി ശശ്വത് സ്മൃതാ ച ഭജനേ ത്വം ।
ധൃതാ ഭവസി യോഗേ തതാ ഭവസി ബോധേ ॥ 16.12 ॥

സ്തുതാ ദിശസി കാമം സ്മൃതാ ഹരസി പാപം ।
ധൃതാഽസ്യധികശക്ത്യൈ തതാ ഭവസി മുക്ത്യൈ ॥ 16.13 ॥

വിശുധ്യതി യതാശീ പ്രമാദ്യതി ന ശുദ്ധഃ ।
പ്രമാദരഹിതസ്യ സ്ഫുടേ ലസസി കഞ്ജേ ॥ 16.14 ॥

സ്ഫുടം യദി സരോജം നടീവ പടു നാട്യം ।
കരോഷി യതബുദ്ധേര്‍ജഗജ്ജനനി ശീര്‍ഷേ ॥ 16.15 ॥

ശിരോഗതമിദം നഃ പ്രഫുല്ലമയി പദ്മം ।
അനല്‍പമകരന്ദം ത്വമംബ ഭവ ഭൃങ്ഗീ ॥ 16.16 ॥

സരോജമതുദന്തീ പിബാംബ മകരന്ദം ।
മഹാമധുകരി ത്വം ഭജേര്‍മദമമന്ദം ॥ 16.17 ॥

അമങ്ഗലമിതഃ പ്രാങ് മയേശവധു ഭുക്തം ।
ഇതഃ പരമമേയേ സുഖാന്യനുഭവ ത്വം ॥ 16.18 ॥

അഹങ്കൃതിവശാന്‍മേ ചിദീശ്വരി പുരാഽഭൂത് ।
തവാഭവദിദാനീം മമാസ്തി ന വിഭുത്വം ॥ 16.19 ॥

യദാഽഭവദിയം മേ തദാഽന്വഭവദാര്‍തിം ।
തവേശ്വരി ഭവന്തീ ഭുനക്തു ശമിദാനീം ॥ 16.20 ॥

കരോത്വിയമഹന്താ വിവാദമധുനാഽപി ।
തഥാഽപി പുരതസ്തേ മഹേശ്വരി വിവീര്യാ ॥ 16.21 ॥

ഇയം ച തവ ബുദ്ധേര്യതോ ഭവതി വൃത്തിഃ
ഇമാമപി കുരു സ്വാം ക്ഷമാവതി വിരോഷാ ॥ 16.22 ॥

സുധാബ്ധിരിഹ മാതസ്തരങ്ഗശതമാലീ ।
ചിദഭ്രപുരമത്ര പ്രഭാപദമദഭ്രം ॥ 16.23 ॥

കുരു ത്വമിദമേകം നിജാലയശതേഷു ।
സവിത്രി വിഹരാസ്മിന്‍ യഥേഷ്ടമയി ദേഹേ ॥ 16.24 ॥

കുമാരലലിതാനാം കൃതിര്‍ഗണപതീയാ ।
കരോതു മുദമേഷാ കപര്‍ദിദയിതായാഃ ॥ 16.25 ॥ 400

॥ സമാപ്തം ച ചതുര്‍ഥം ശതകം ॥

%c05-q1/Mohana.Rao/us-ch5-q1।TXT medskip

പഞ്ചമം ശതകം
സപ്തദശഃ സ്തബകഃ
മദകരീശക്തിഃ (ചമ്പകമാലാവൃത്തം)

പാപവിധൂതൌ നിര്‍മലഗങ്ഗാ താപനിരാസേ ചന്ദ്രമരീചിഃ ।
ഭര്‍ഗപുരന്ധ്രീഹാസകലാ മേ ഭദ്രമമിശ്രം കാഽപി കരോതു ॥ 17.1 ॥

ശിഷ്ടകുലാനാം സമ്മദയിത്രീ ദുഷ്ടജനാനാം സംശമയിത്രീ ।
കഷ്ടമപാരം പാദജുഷോ മേ വിഷ്ടപരാജ്ഞീ സാ വിധുനോതു ॥ 17.2 ॥

നൂതനഭാസ്വദ്ബിംബനിഭാങ്ഘ്രിം ശീതലരശ്മിദ്വേഷിമുഖാബ്ജാം ।
ഖ്യാതവിഭൂതിം പുഷ്പശരാരേഃ പൂതചരിത്രാം യോഷിതമീഡേ ॥ 17.3 ॥

ഉജ്ജ്വലതാരേ വ്യോംനി ലസന്തീ സാരസബന്ധൌ ഭാതി തപന്തീ ।
ശീതലഭാസാ ചിന്തനകര്‍ത്രീ പാതു കുലം മേ വിഷ്ടപഭര്‍ത്രീ ॥ 17.4 ॥

പ്രാണമനോവാഗ്വ്യസ്തവിഭൂതിര്ലോകവിധാതുഃ കാചന ഭൂതിഃ ।
പുഷ്കരപൃഥ്വീപാവകരൂപാ ശുഷ്കമഘം നഃ സാ വിദധാതു ॥ 17.5 ॥

ഇഷ്ടഫലാനാമംബ സമൃദ്ധ്യൈ കഷ്ടഫലാനാം തത്ക്ഷണധൂത്യൈ ।
ചേഷ്ടിതലേശോദ്ദീപിതശക്തിം വിഷ്ടപഭര്‍ത്രി ത്വാമഹമീഡേ ॥ 17.6 ॥

ഭൂമിരുഹാഗ്രസ്ഥാപിതഭണ്ഡാദ്യോ മധു പായം പായമജസ്രം ।
വിസ്മൃതവിശ്വോ നന്ദതി മാതസ്തത്ര കില ത്വം ധാമ ദധാസി ॥ 17.7 ॥

കോഽപി സഹസ്രൈരേഷ മുഖാനാം ശേഷ ഇതീഡ്യഃ പന്നഗരാജഃ ।
ഉദ്ഗിരതീദം യദ്വദനേഭ്യോ ദേവി തനൌ മേ തദ്വത പാസി ॥ 17.8 ॥

സാകമമേയേ ദേവി ഭവത്യാ പ്രാതുമഹന്താ യാവദുദാസ്യാ ।
താവദിയം താം മൂര്‍ഛയതീശേ പന്നഗരാജോദ്ഗാരജധാരാ ॥ 17.9 ॥

ശാംയതിചിന്താജീവിതമസ്യാമിന്ദ്രിയസത്താഽപ്യസ്തമുപൈതി ।
യാതി നിരുദ്ധാ ഹാ ഗലദേശേ സംശയമേഷാ മാതരഹന്താ ॥ 17.10 ॥

ഗൌരി മഹേശപ്രാണസഖീ മാം പാഹി വിപന്നാം മാതരഹന്താം ।
സാ യദി ജീവേദീശ്വരി തുഭ്യം ദാസജനസ്താമര്‍പയതേഽയം ॥ 17.11 ॥

ത്വത്സ്മൃതിവീര്യാച്ഛാന്തിസമൃദ്ധാം മാതരഹന്താം ശുദ്ധതമാം മേ ।
ആത്മഭുജിഷ്യാം കര്‍തുമിദാനീം ശാംതധിയസ്തേ കോഽസ്തി വികല്‍പഃ ॥ 17.12 ॥

മന്ദരധാരീ നാമൃതഹേതുര്‍വാസുകിരജ്ജുര്‍നാമൃതഹേതുഃ ।
മന്ഥനഹേതുസ്സാഽമൃതഹേതുഃ സര്‍വബലാത്മാ ശര്‍വപുരന്ധ്രീ ॥ 17.13 ॥

പ്രാണിശരീരം മന്ദരശൈലോ മൂലസരോജം കച്ഛപരാജഃ ।
പൂര്‍ണമനന്തം ക്ഷീരസമുദ്രഃ പൃഷ്ഠഗവീണാ വാസുകിരജ്ജുഃ ॥ 17.14 ॥

ദക്ഷിണനാഡീ നിര്‍ജരസേനാ വാമഗനാഡീ ദാനവസേനാ ।
ശക്തിവിലാസോ മന്ഥനകൃത്യം ശീര്‍ഷജധാരാ കാഽപി സുധോക്താ ॥ 17.15 ॥

കണ്ഠനിരുദ്ധേ ഭൂരിവിഷാഗ്നൌ തൈജസലിങ്ഗാവാസിഹരേണ ।
ത്വദ്ബലജാതം സ്വാദ്വമൃത്തം കോ ദേവി നിപീയ പ്രേത ഇഹ സ്യാത് ॥ 17.16 ॥

യേന വിഭുസ്തേ മാദ്യതി ശര്‍വോ യത്ര ശിവേ ത്വം ക്രീഡസി ഹൃഷ്ടാ ।
സമ്മദമൂലം തം മദമാദ്യേ വര്‍ധയ പുത്രേഽനുഗ്രഹപാത്രേ ॥ 17.17 ॥

യോ മദമീദൃങ്മാര്‍ഗമുപേക്ഷ്യ സ്വര്‍വിഭുപൂജ്യേ ഗര്‍വസമേതഃ ।
ആഹരതി ശ്രീബാഹ്യസമൃദ്ധ്യാ നാ സുരയാ വാ സോഽസുര ഉക്തഃ ॥ 17.18 ॥

താംയതി തീവ്രാഫേനനിഷേവീ ക്ലാംയതി സംവിത്പത്രനിഷേവീ ।
ഭ്രാംയതി ഹാലാഭാണ്ഡനിഷേവീ ശാംയതി ശീര്‍ഷദ്രാവനിഷേവീ ॥ 17.19 ॥

അസ്തു വിരേകേ പഥ്യമഫേനം പത്രമജീര്‍ണേഷ്വസ്തു നിഷേവ്യം ।
അസ്തു ഹിതം തദ്യക്ഷ്മണി മദ്യം സംസൃതിഹാരീ ദേവി രസസ്തേ ॥ 17.20 ॥

നൈവ മഹാന്തസ്സത്ത്വസമൃദ്ധാഃ സര്‍വമദേഷ്വപ്യംബ ചലന്തു ।
അല്‍പജനാനാം മാദകവസ്തുപ്രാശനമീശേ നാശനമുക്തം ॥ 17.421 ॥

കേഽപി യജന്തേ യന്‍മധുമാംസൈസ്ത്വാം ത്രിപുരാരേര്‍ജീവിതനാഥേ ।
അത്ര ന യാഗോ ദൂഷണഭാഗീ ദ്രവ്യസസങ്ഗോ ദുഷ്യതി യഷ്ടാ ॥ 17.22 ॥

ദക്ഷിണമാര്‍ഗേ സിദ്ധ്യതി ഭക്തഃ സവ്യസരണ്യാം സിദ്ധ്യതി വീരഃ ।
നേശ്വരി സവ്യേ നാപ്യപസവ്യേ സിദ്ധ്യതി ദിവ്യേ ത്വധ്വനി മൌനീ ॥ 17.23 ॥

നാര്‍ചനഭാരോ നാപി ജപോഽസ്യാം ദിവ്യസരണ്യാം ഭവ്യതമായാം ।
കേവലമംബാപാദസരോജം നിശ്ചലമത്യാ മൃഗ്യമജസ്രം ॥ 17.24 ॥

കാചിദമൂല്യാ ചമ്പകമാലാ വൃത്തനിബദ്ധാ മഞ്ജുലമാലാ ।
അസ്തു ഗണേശസ്യേശ്വരകാന്താ കണ്ഠവിലോലാ ചമ്പകമാലാ ॥ 17.25 ॥ 425

%c05-q2/Subhadra.bala.Venuturupalli/c05-q2।txt medskip

അഷ്ടാദശഃ സ്തബകഃ
രൂപവിശേഷാഃ കുണ്ഡലിനീസമുല്ലാസശ്ച (പ്രഹര്‍ഷിണീവൃത്തം)

ധുന്വന്ത്യസ്തിമിരതതിം ഹരിത്തടീനാം
ധിന്വന്ത്യഃ പുരമഥനസ്യ ലോചനാനി ।
സ്കന്ദാംബാഹസിതരുചോ ഹരന്തു മോഹം
സാന്ദ്രം മേ ഹൃദയഗതം പ്രസഹ്യ സദ്യഃ ॥ 18.1 ॥

തന്വാനാ വിനതഹിതം വിരോധിവര്‍ഗം
ധുന്വാനാ ബുധജനമോദമാദധാനാ ।
സംരാജ്ഞീ ത്രിദിവധരാരസാതലാനാം
രുദ്രാണീ ഭണതു ശിവാനീ മത്കുലസ്യ ॥ 18.2 ॥

യോഽംബ ത്വാം ഹൃദി വിദധത്തടിത്പ്രകാശാം
പീയൂഷദ്യുതിമദഹൃന്‍മുഖാരവിന്ദാം ।
അന്യത്തു സ്മൃതിപഥതോ ധുനോതി സര്‍വം
കാമാരേഃ സുദതി നതസ്യ ഭുവ്യസാധ്യം ॥ 18.3 ॥

കാലാഭ്രദ്യുതിമസമാനവീര്യസാരാം
ശക്ത്യൂര്‍മിഭ്രമകരശുക്ലഘോരദംഷ്ട്രാം ।
യോ ധീരോ മനസി ദധാതി ഭര്‍ഗപത്നി
ത്വാമസ്യ പ്രഭവതി സങ്ഗരേഷു ശസ്ത്രം ॥ 18.4 ॥

യഃ പ്രാജ്ഞസ്തരുണദിവാകരോജ്ജ്വലാങ്ഗീം
തന്വങ്ഗി ത്രിപുരജിതോ വിചിന്തയേത്ത്വാം ।
തസ്യാജ്ഞാം ദധതി ശിരസ്സു ഫുല്ലജാജീ-
മാലാം വാ ധരണിജുഷോ വശേ ഭവന്തഃ ॥ 18.5 ॥

യോ രാകാശശധരകാന്തിസാരശുഭ്രാം
ബിഭ്രാണാം കരകമലേന പുസ്തകം ത്വാം ।
ഭൂതേശം പ്രഭുമസ്കൃത്പ്രബോധയന്തീം
ധ്യായേദ്വാഗ്ഭവതി വശേഽസ്യ നാകദൂതീ ॥ 18.6 ॥

ജാനീമോ ഭഗവതി ഭക്തചിത്തവൃത്തേ-
സ്തുല്യം ത്വം സപദി ദധാസി രൂപമഗ്ര്യം ।
പ്രശ്നോഽയം ഭവതി നഗാധിനാഥകന്യേ
രൂപം തേ മദയതി കീദൃശം സ്മരാരിം ॥ 18.7 ॥

ചാരു സ്യാദലമിതി വക്തുമംബ ശക്യം
രൂപം തേ ന വദതി കോഽപി കീദൃശം വാ ।
സമ്മോഹം പരമുപയാന്തി കാന്തിഭാണ്ഡേ
കാമാരേരപി നയനാനി യത്ര ദൃഷ്ടേ ॥ 18.8 ॥

സങ്കല്‍പൈഃ കിമു തവ ഭൂഷണാന്യഭൂവँ-
ച്ഛില്‍പീന്ദ്രാഃ കിമു വിദധുര്യഥാഽത്ര ലോകേ ।
തത്സ്വര്‍ണം ഭഗവതി കീദൃശം മണീനാം
കിം രൂപം ഭവതി ച തത്ര യോജിതാനാം ॥ 18.9 ॥

യാന്യങ്ഗാന്യഖിലമനോജ്ഞസാരഭൂതാ-
ന്യേതേഷാമപി കിമു ഭൂഷണൈരുമേ തേ ।
ആഹോസ്വില്ലലിതതമാനി ഭാന്തി ഭൂയോ
ഭൂഷാഭിര്‍വികൃതതമാഭിരപ്യമൂനി ॥ 18.10 ॥

മുക്താഭിര്‍ഭവതി തവാംബ കിന്നു ഹാരഃ
പീയൂഷദ്യുതികരസാരനിര്‍മലാഭിഃ ।
മുണ്ഡൈര്‍ര്‍വാ ഘലഘലശബ്ദമാദധദ്ഭിഃ
സങ്ഘര്‍ഷാത് ത്രിഭുവനസാര്‍വഭൌമഭാമേ ॥ 18.11 ॥

വസ്ത്രം സ്യാദ്യദി തവ സര്‍വശാസ്ത്രഗംയേ
കാര്‍പാസം ദിവി ച തദുദ്ഭവോഽനുമേയഃ ।
ക്ഷൌമം ചേദ്ഭഗവതി തസ്യ ഹേതുഭൂതാഃ
കീടാഃ സ്യുര്‍ഗഗനജഗത്യപീതി വാച്യം ॥ 18.12 ॥

രുദ്രസ്യ പ്രിയദയിതേഽഥവാ സുരദ്രുര്‍-
ഭൂഷാണാം മണികനകപ്രകല്‍പിതാനാം ।
വസ്ത്രാണാമപി മനസേ പരം ഹിതാനാം
കാമം തേ ഭവതി സമര്‍പകഃ സമര്‍ഥഃ ॥ 18.13 ॥

സുസ്കന്ധോ ബഹുവിടപഃ പ്രവാലശോഭീ
സംഫുല്ലപ്രസവസുഗന്ധവാസിതാശഃ ।
വൃക്ഷഃ കിം ഭഗവതി കല്‍പനാമകോഽയം
സങ്കല്‍പഃ കിമു തവ കോഽപി ദേവി സത്യഃ ॥ 18.14 ॥

സങ്കല്‍പാന്ന ഭവതി കല്‍പപാദപോഽന്യഃ
സ്വര്‍ദോഗ്ധ്രീ പുനരിതരാ ന കുണ്ഡലിന്യാഃ ।
യഃ കുര്യാദ് ദ്വയമിദമുദ്ഗതാത്മവീര്യം
കാരുണ്യാത്തവ ഭുവി ചാസ്യ നാകഭാഗ്യം ॥ 18.15 ॥

ആപീനം ഭവതി സഹസ്രപത്രകഞ്ജം
വത്സോഽസ്യാഃ പടുതരമൂലകുണ്ഡവഹ്നിഃ ।
ദോഗ്ധാഽഽത്മാ ദഹരസരോരുഹോപവിഷ്ടോ
മൌനം സ്യാത്സുരസുരഭേസ്തനൂഷു ദോഹഃ ॥ 18.16 ॥

ദോഗ്ധ്ര്യാസ്തേ ഭഗവതി ദോഹനേന ലബ്ധം
വത്സാഗ്നിപ്രഥമനിപാനസദ്രവായാഃ ।
ദുഗ്ധം സ്വാദ്വമൃതമയം പിബന്‍മമാത്മാ
സന്തൃപ്തോ ന ഭവതി ദുര്‍ഭരോഽസ്യ കുക്ഷിഃ ॥ 18.17 ॥

വത്സോഽഗ്നിഃ പിബതി ദൃഢാങ്ഘ്രിരംബ പശ്ചാ-
ദശ്രാന്തം പിബതി ദുഹന്‍ പുരോഽന്തരാത്മാ ।
വൃദ്ധിം ച വ്രജതി പയഃ പ്രതിപ്രദ്രോഹം
ദോഗ്ധ്ര്യാസ്തേ ദ്രവ ഇഹ കുണ്ഡലിന്യപാരഃ ॥ 18.18 ॥

സോമസ്യ ദ്രവമിമമാഹുരംബ കേചിദ്
ദുഗ്ധാബ്ധേരമൃതരസം ഗദന്തി കേഽപി ।
ബാഷ്പം കേഽപ്യഭിദധതേ തു കൌലകുണ്ഡം
പീനോധസ്സ്രവമിതരേ ഭണന്തി ധേനോഃ ॥ 18.19 ॥

മൂലേ ത്വം ജ്വലദലനപ്രകാശരൂപാ
വീണായാം പ്രബലമഹാമദോഷ്മരൂപാ ।
ശീര്‍ഷാബ്ജേ സതതഗലദ്രസസ്വരൂപാ
ഭ്രൂമധ്യേ ഭവസി ലസത്തടിത്സ്വരൂപാ ॥ 18.20 ॥

ഹാര്‍ദേ ചേദവതരസീഹ പുണ്ഡരീകേ
ഛായാവത്സകലമപി പ്രപശ്യസി ത്വം ।
ആരൂഢാ ദശശതപത്രമദ്രിപുത്രി
സ്യാശ്ചേത്ത്വം ഭണസി ജഗത്സുധാസമുദ്രം ॥ 18.21 ॥

നേത്രാഭ്യാം സരസിരുഹച്ഛദായതാഭ്യാം
വക്ത്രേണ പ്രവിമലഹാസഭാസുരേണ ।
പ്രത്യക്ഷാ മമ മനസഃ പുരഃ പുരന്ധ്രീ
കാമാരേഃ പരണിതമസ്മദീയഭാഗ്യം ॥ 18.22 ॥

പുണ്യാനാം പരിണതിരേവ ഭൂതഭര്‍തുഃ
സിദ്ധാനാം ബലനിധിരേവ കോഽപി ഗൂഢഃ ।
ഭക്താനാം ദൃഢതരിരേവ ശോകസിന്ധൌ
മഗ്നാനാം മമ ജനനീ മഹീധ്രപുത്രീ ॥ 18.23 ॥

ഉദ്ധര്‍തും വിനതജനം വിഷാദഗര്‍താത്
സംസ്കര്‍തും ഭുവനഹിതായ യോഗയുക്തം ।
സംഹര്‍തും ഖലകുലമുദ്ധതം ച ദര്‍പാദ്
ഭര്‍ഗസ്യ പ്രിയതരുണീ സദാ സദീക്ഷാ ॥ 18.24 ॥

മൃദ്വീകാം മധുരതയാ സുധാം മഹിംനാ
ഗാംഭീര്യാത്സുരതടിനീം ച നിര്‍ജയന്തീ ।
ശര്‍വാണീചരിതപരാ പ്രഹര്‍ഷിണീനാം
ശ്രേണീയം ജയതു ഗണേശ്വരേണ ബദ്ധാ ॥ 18.25 ॥ 450

%c05-q3/Syam.Sunder.Vinjamuri/umAsahasram\_c05-q3।txt medskip

ഏകോനവിംശഃ സ്തബകഃ
ധ്യേയലലിതാരൂപം (പ്രമാണികാവൃത്തം)

പ്രഫുല്ലകല്‍പപാദപപ്രസൂനസദ്യശോഹരം ।
മഹാരുജം ധുനോതു തേ മഹേശസുന്ദരീസ്മിതം ॥ 19.1 ॥

മുനീന്ദ്രമൂലവേദിഭൂധനഞ്ജയപ്രബോധനം ।
യതീന്ദ്രഹാര്‍ദപേടികാ കവാടബന്ധഭേദനം ॥ 19.2 ॥

യഥാവിധിക്രിയാപരദ്വിജാതിചിത്തശോധനം ।
മമാംബികാസ്മിതം ഭവത്വഘപ്രതാപരോധനം ॥ 19.3 ॥

സുവര്‍ണസാലഭഞ്ജികാ ചരേവ ശോഭയാഽധികാ ।
അതീവ മാര്‍ദവാന്വിതാ നവേവ പുഷ്പിതാ ലതാ ॥ 19.4 ॥

സുപര്‍വമൌലിരത്നഭാ വിരാജിഹേമപാദുകാ ।
മരാലികാനിമന്ത്രകപ്രശസ്തരത്നനൂപുരാ ॥ 19.5 ॥

വലക്ഷദീധിതിപ്രഭാവിശേഷഹൃന്നഖാവലീ ।
മുനീന്ദ്രശുദ്ധമാനസപ്രമേയപാദസൌഷ്ഠവാ ॥ 19.6 ॥

ഘനീഭവത്തടിത്പ്രഭാപ്രവാഹകല്‍പജങ്ഘികാ ।
മതങ്ഗജേന്ദ്രനാസികാ മനോജ്ഞസക്ഥിശോഭിനീ ॥ 19.7 ॥

പ്രസൂനസായകാഗമപ്രവാദചുഞ്ചുകാഞ്ചികാ ।
വിശാലകേശചുംബിതോല്ലസന്നിതംബമണ്ഡലാ ॥ 19.8 ॥

അജാണ്ഡപിണ്ഡസംഹതിപ്രപൂര്‍ണകുക്ഷിശാലിനീ ।
അപാരദിവ്യകാന്തിവാര്‍നിധാനനാഭിദീര്‍ഘികാ ॥ 19.9 ॥

ബിസപ്രസൂനസായകച്ഛുരാഭരോമരാജികാ ।
ജഗത്ത്രയീവസജ്ജനോപജീവ്യദുഗ്ധഭൃത്കുചാ ॥ 19.10 ॥

മഹേശകണ്ഠബന്ധകപ്രശസ്തബാഹുവല്ലരീ ।
സമസ്തവിഷ്ടപാഭയപ്രദായിപാണിപങ്കജാ ॥ 19.11 ॥

വിലോലഹാരമൌക്തികപ്രതാനസംവദത്സ്മിതാ ।
വിശുദ്ധസുന്ദരസ്മിതപ്രകാശഭാസിതാംബരാ ॥ 19.12 ॥

സുകോമലോഷ്ഠകമ്പനപ്രഭീതദുര്‍ജയാസുരാ ।
സുയുക്തകുന്ദകുട്മലപ്രകാശദന്തപങ്ക്തികാ ॥ 19.13 ॥

ശരത്സുധാംശുമണ്ഡലപ്രഭാവിഗര്‍ഹണാനനാ ।
സുധാമരന്ദവജ്ജപാസുമോപമാധരാധരാ ॥ 19.14 ॥

തിലപ്രസൂനചാരുതാഽപഹാസിഭാസിനാസികാ ।
നവീനഭാഭനാസികാവിലംബിദിവ്യമൌക്തികാ ॥ 19.15 ॥

വിശുദ്ധഗണ്ഡബിംബിതസ്വരൂപരത്നകുണ്ഡലാ ।
മഹാമഹസ്തരങ്ഗിതപ്രഭാവശാലിലോചനാ ॥ 19.16 ॥

ദലാന്തരസ്ഥയാമിനീപ്രഭുപ്രഭാലികസ്ഥലീ ।
മയൂരബര്‍ഹഗര്‍ഹണപ്രകൃഷ്ടകേശഭാസിനീ ॥ 19.17 ॥

ദിവാകരായുതോജ്ജ്വലാ ഹിമാംശുലക്ഷശീതലാ ।
തടിത്സഹസ്രഭാസുരാ നിരങ്കചന്ദ്രശേഖരാ ॥ 19.18 ॥

നഭോന്തരാലചാരിണീ മഹാവിചിത്രകാരിണീ ।
കുലാഗ്നികുണ്ഡശായിനീ ജഗത്കഥാവിധായിനീ ॥ 19.19 ॥

നഭസ്തലേ ബലേശ്വരീ ധരാതലേ ക്രിയേശ്വരീ ।
ദിവാകരേ വിഭേശ്വരീ സുധാകരേ രസേശ്വരീ ॥ 19.20 ॥

മഹേശവേശ്മദീപികാ ജഗത്ത്രയപ്രമാപികാ ।
അശേഷശീര്‍ഷശാസിനീ സമസ്തഹൃന്നിവാസിനീ ॥ 19.21 ॥

ഗുണസ്തവേ ഗുണസ്തവേ ഗുണപ്രകര്‍ഷദായിനീ ।
വിചിന്തനേ വിചിന്തനേ വിശിഷ്ടശക്തിധായിനീ ॥ 19.22 ॥

ഭ്രമാകുലേന ദുസ്തരാ ഭവാലസേന ദുര്‍ഗമാ ।
അമന്ത്രകേണ ദുര്‍ഭരാ ജഗത്ത്രയേണ ദുര്‍ജയാ ॥ 19.23 ॥

സുവര്‍ണചേലധാരിണീ സമസ്തമോദകാരിണീ ।
വിലാസിനീ നിരാമയാ വിചിന്ത്യതാം മനസ്ത്വയാ ॥ 19.24 ॥

പദാബ്ജവന്ദിനഃ കവേരിയം പ്രമാണികാവലീ ।
മഹേശമാനസേശ്വരീ ഗൃഹേ മഹായ കല്‍പതാം ॥ 19.25 ॥ 475

%c05-q4/Rekha.Venuturupalli/uma-c05-q4।txt medskip

വിംശഃ സ്തബകഃ
സര്‍വസാരമയീ (മണിബന്ധവൃത്തം)

പ്രീതിവികാസേ സ്വല്‍പതമോ രോഷവിശേഷേ ഭൂരിതരഃ ।
അദ്ഭുതഹാസോ വിശ്വസുവോ രക്ഷതു സാധും ഹന്തു ഖലം ॥ 20.1 ॥

സജ്ജനചിത്താനന്ദകരീ സംശ്രിതപാപവ്രാതഹരീ ।
ലോകസവിത്രീ നാകചരീ സ്താന്‍മമ ഭൂയോ ഭദ്രകരീ ॥ 20.2 ॥

അര്‍ചനകാലേ രൂപഗതാ സംസ്തുതികാലേ ശബ്ദഗതാ ।
ചിന്തനകാലേ പ്രാണഗതാ തത്ത്വവിചാരേ സര്‍വഗതാ ॥ 20.3 ॥

ഉജ്ജ്വലരൂപേ നൃത്യകരീ നിഷ്പ്രഭരൂപേ സുപ്തികരീ ।
ഗോപിതരുപേ സിദ്ധികരീ ഗോചരരൂപേ ബന്ധകരീ ॥ 20.4 ॥

അംബരദേശേ ശബ്ദവതീ പാവകതാതേ സ്പര്‍ശവതീ ।
കാഞ്ചനവീര്യേ രൂപവതീ സാഗരകാഞ്ച്യാം ഗന്ധവതീ ॥ 20.5 ॥

അപ്സ്വമലാസു സ്പഷ്ടരസാ ചന്ദ്രവിഭായാം ഗുപ്തരസാ ।
സംസൃതിഭോഗേ സര്‍വരസാ പൂര്‍ണസമാധാവേകരസാ ॥ 20.6 ॥

ചക്ഷുഷി ദൃഷ്ടിശ്ശാതതമാ ചേതസി ദൃഷ്ടിശ്ചിത്രതമാ ।
ആത്മനി ദൃഷ്ടിശ്ശുദ്ധതമാ ബ്രഹ്മണി ദൃഷ്ടിഃ പൂര്‍ണതമാ ॥ 20.7 ॥

ശീര്‍ഷസരോജേ സോമകലാ ഭാലസരോജേ ശക്രകലാ ।
ഹാര്‍ദസരോജേ സൂര്യകലാ മൂലസരോജേ വഹ്നികലാ ॥ 20.8 ॥

സ്ഥൂലശരീരേ കാന്തിമതീ പ്രാണശരീരേ ശക്തിമതീ ।
സ്വാന്തശരീരേ ഭോഗവതീ ബുദ്ധിശരീരേ യോഗവതീ ॥ 20.9 ॥

സാരസബന്ധോരുജ്ജ്വലഭാ കൈരവബന്ധോഃ സുനദരഭാ ।
വൈദ്യുതവഹ്നേരദ്ഭുതഭാ ഭൌമകൃശാനോര്‍ദീപകഭാ ॥ 20.10 ॥

യോധവരാണാമായുധഭാ യോഗിവരാണാമീക്ഷണഭാ ।
ഭൂമിപതീനാമാസനഭാ പ്രേമവതീനാമാനനഭാ ॥ 20.11 ॥

ശസ്ത്രധരാണാം ഭീകരതാ ശാസ്ത്രധരാണാം ബോധകതാ ।
യന്ത്രധരാണാം ചാലകതാ മന്ത്രധരാണാം സാധകതാ ॥ 20.12 ॥

ഗാനപടൂനാം രഞ്ജകതാ ധ്യാനപടൂനാം മാപകതാ ।
നീതിപടൂനാം ഭേദകതാ ധൂതിപടൂനാം ക്ഷേപകതാ ॥ 20.13 ॥

ദീധിതിധാരാ ലോകയതാം ജീവിതധാരാ വര്‍തയതാം ।
ജ്ഞാപകധാരാ ചിന്തയതാം മാദകധാരാ ദ്രാവയതാം ॥ 20.14 ॥

മന്ത്രപരാണാം വാക്യബലം യോഗപരാണാം പ്രാണബലം ।
ആത്മപരാണാം ശാന്തിബലം ധര്‍മപരാണാം ത്യാഗബലം ॥ 20.15 ॥

സൂരിവരാണാം വാദബലം വീരവരാണാം ബാഹുബലം ।
മര്‍ത്യപതീനാം സൈന്യബലം രാഗവതീനാം ഹാസബലം ॥ 20.16 ॥

വൈദികമന്ത്രേ ഭാവവതീ താന്ത്രികമന്ത്രേ നാദവതീ ।
ശാബരമന്ത്രേ കല്‍പവതീ സന്തതമന്ത്രേ സാരവതീ ॥ 20.17 ॥

ബ്രഹ്മമുഖാബ്ജേ വാഗ്വനിതാ വക്ഷസി വിഷ്ണോഃ ശ്രീര്ലലിതാ ।
ശംഭുശരീരേ ഭാഗമിതാ വിശ്വശരീരേ വ്യോംനി തതാ ॥ 20.18 ॥

ഭൂഗ്രഹഗോലൈഃ കന്ദുകിനീ വിഷ്ടപധാനേ കൌതുകിനീ ।
യാവദനന്തം വൈഭവിനീ പ്രാണിഷു ഭൂയസ്സംഭവിനീ ॥ 20.19 ॥

കഞ്ജഭവാണ്ഡേ മണ്ഡലിനീ പ്രാണിശരീരേ കുണ്ഡലിനീ ।
പാമരഭാവേ സല്ലലനാ പണ്ഡിതഭാവേ മോദഘനാ ॥ 20.20 ॥

നാര്യപി പുംസാ മൂലവതീ തന്വ്യപി ശക്ത്യാ വ്യാപ്തിമതീ ।
വ്യാപ്തിമതീത്വേ ഗുപ്തിമതീ ചിത്രവിചിത്രാ കാഽപി സതീ ॥ 20.21 ॥

ദീധിതിരൂപാ ചിത്തമയീ പ്രാണശരീരാഽപ്യദ്വിതയീ ।
ബ്രഹ്മശരീരം ബ്രഹ്മവിഭാ ബ്രഹ്മവിഭൂതിര്‍ബ്രഹ്മപരം ॥ 20.22 ॥

വിഷ്ടപമാതാ ഭൂരികൃപാ വിഷ്ടപരാജ്ഞീ ഭൂരിബലാ ।
വിഷ്ടപരൂപാ ശിഷ്ടനുതാ വിഷ്ടപപാരേ ശിഷ്ടമിതാ ॥ 20.23 ॥

ദുര്‍ജനമൂലോച്ഛേദകരീ ദീനജനാര്‍തിധ്വംസകരീ ।
ധീബലലക്ഷ്മീനാശകൃശം പുണ്യകുലം നഃ പാതു ശിവാ ॥ 20.24 ॥

ചന്ദ്രകിരീടാംഭോജദൃശഃ ശാന്തിസമൃദ്ധം സ്വാന്തമിമേ ।
സമ്മദയന്തു ശ്രോത്രസുഖാഃ സന്‍മണിബന്ധാഃ സൂരിപതേഃ ॥ 20.25 ॥ 500

॥ സമാപ്തം ച പഞ്ചമം ശതകം ॥

Shloka hailaja Dhulipala/umasahasram\_ch\_06\_q1।txt medskip

ഷഷ്ഠം ശതകം
ഏകവിംശഃ സ്തബകഃ
അര്‍ധനാരീശ്വരഃ (അനുഷ്ടുബ്വൃത്തം)

ഇതഃ പീത്വാ കുചം സ്കന്ദേ പ്രസാരിതകരേ തതഃ ।
ജയതി സ്മിതമുദ്ഭൂതം ശിവയോരേകദേഹയോഃ ॥ 21.1 ॥

ഏകതോ മണിമഞ്ജീരക്വാണാഹൂതസിതച്ഛദം ।
അന്യതോ നൂപുരാഹീന്ദ്രഫൂത്കാരകൃതതദ്ഭയം ॥ 21.2 ॥

ഗീര്‍വാണപൃതനാപാലം ബാലം ലാലയദേകതഃ ।
ഉത്സങ്ഗേ ഗണസംരാജമര്‍ഭകം ബിഭ്രദന്യതഃ ॥ 21.3 ॥

വിഡംബിതബ്രഹ്മചാരികോകൈകസ്തനമേകതഃ ।
കവാടാര്‍ധനിഭം ബിഭ്രദ്വക്ഷഃ കേവലമന്യതഃ ॥ 21.4 ॥

സേനാന്യാഽഽസ്വാദിതസ്തന്യമനുഫൂത്കുര്‍വതൈകതഃ ।
ഫൂത്കാരമുഖരം നാഗമുഗ്രം ജാഗ്രതമന്യതഃ ॥ 21.5 ॥

ഏകതോ ദോര്ലതാം ബിഭ്രന്‍ മൃണാലശ്രീവിഡംബിനീം ।
ശുക്രശുണ്ഡാലശുണ്ഡാഭം ചണ്ഡം ദോര്‍ദണ്ഡമന്യതഃ ॥ 21.6 ॥

കുത്രാപ്യവിദ്യമാനേഽപി വന്ദനീയേ തദാ തദാ ।
പരസ്പരകരസ്പര്‍ശലോഭതോ വിഹിതാഞ്ജലി ॥ 21.7 ॥

ശക്രനീലസവര്‍ണത്വാദ് ഭാഗയോരുഭയോരപി ।
ഊര്‍ധ്വാധരാങ്ഗസാപേക്ഷസന്ധിജ്ഞാനഗലസ്ഥലം ॥ 21.8 ॥

ഏകതഃ കൈരവശ്രേണീനിദ്രാമോചനലോചനം ।
അന്യതഃ കമലാവാസക്ഷണാധായകവീക്ഷണം ॥ 21.9 ॥

ഏകതശ്ചക്ഷുഷാ ചാരുതാരേണാധീതവിഭ്രമം ।
അന്യതഃ പാണിപാഥോജേ ഖേലതോ മൃഗബാലതഃ ॥ 21.10 ॥

ഏകതോ ഭാലഫലകേ കാശ്മീരേണ വിശേഷിതം ।
അന്യതോഽര്‍ധേക്ഷണേനൈവ രതിഭ്രൂവിഭ്രമദ്രുഹാഃ ॥ 21.11 ॥

ഏകതഃ ശീതലാലോകം സാധുലോകശിവങ്കരം ।
അന്യതഃ പ്രജ്വലത്പ്രേക്ഷം ദുഷ്ടഗോഷ്ഠീഭയങ്കരം ॥ 21.12 ॥

ഏകതോ മണിതാടങ്കപ്രഭാധൌതകപോലകം ।
അന്യതഃ കുണ്ഡലീഭൂതകുണ്ഡലീഭൂതകുണ്ഡലി ॥ 21.13 ॥

ഏകതഃ കുന്തലാന്‍ ബിഭ്രദിന്ദ്രനീലോപമദ്യുതീന്‍ ।
അന്യതഃ പാവകജ്വാലാപാടലാംശുച്ഛടാ ജടാഃ ॥ 21.14 ॥

ഏകതഃ കേശപാശേന കീര്‍ണേനോരസി ഭാസുരം ।
അന്യതോ ലംബമാനസ്യ ഭോഗിനോ ഹരതാ ശ്രിയം ॥ 21.15 ॥

അവതംസിതമംലാനപാരിജാതസ്രജൈകതഃ ।
വിമലോല്ലോലമാലിന്യാ വിഭുധാപഗയാഽന്യതഃ ॥ 21.16 ॥

രൌപ്യാചലകൃതാവാസം പ്രാപ്യം യുക്തേന ചേതസാ ।
വസ്തു രാമാപുമാകാരം ഹൃദി സന്നിദധാതു മേ ॥ 21.17 ॥

കാന്താര്‍ധവിഗ്രഹേ മാതര്‍ജടാര്‍ധാശ്ചികുരാസ്തവ ।
ദധത്യദഭ്രസന്ധ്യാഭ്രയുക്തകാലാഭ്രവിഭ്രമം ॥ 21.18 ॥

ദമ്പത്യോര്യുവയോരേഷ ലോപോ യന്നാസ്തി ശൈലജേ ।
വാമം പാര്‍ശ്വം വിഭോഃ ശേതും ദാതും തേ ദക്ഷിണഃ കരഃ ॥ 21.19 ॥

ലോകേ സ്ത്രീ സ്തനയുഗ്മേന പുഷ്ണാത്യേകം സുതം ന വാ ।
സ്തനേനൈകേന ശര്‍വാണി പുഷ്ണാസി ത്വം ജഗത്ത്രയം ॥ 21.20 ॥

ഖിദ്യന്തി യോഷിതഃ കുക്ഷൌ വഹന്ത്യോഽര്‍ഭകമേകകം ।
അര്‍ധകുക്ഷൌ ദധാസി ത്വം ത്രിലോകീമംബ ലീലയാ ॥ 21.21 ॥

അനുരൂപാ ശിവസ്യ ത്വമനുരൂപഃ ശിവസ്തവ ।
അലങ്കാരോഽനുരൂപോ വാമകലങ്കോഽര്‍ഭകഃ ശശീ ॥ 21.22 ॥

തവൈവ തവ ദേഹാംശോ ഹരസ്യൈവ ഹരസ്യ യഃ ।
പ്രാണാസ്തു ജഗതാം ധാത്രി ഹരസ്യ ത്വം ഹരസ്തവ ॥ 21.23 ॥

അവിഭക്തം ഭവാനി സ്വം ഭവസ്യ തവ ചോഭയോഃ ।
സകൃത്സകരുണം ചേതഃ സങ്കല്‍പയതു നശ്ശിവം ॥ 21.24 ॥

ഭവസ്യ ഭാഗമുത്സൃജ്യ ഭവാനീ ഭാഗമാത്മനഃ ।
ഭജത്വനുഷ്ടുഭാമാസാം സൃഷ്ടാനാം നാരസിംഹിനാ ॥ 21.25 ॥ 525

%c06-q2/Karthik.Sitaram.Tenneti/c06-q2।txt medskip

ദ്വാവിംശഃ സ്തബകഃ
ഹരകുടുംബകം (വിയോഗിനീവൃത്തം)

അഖിലസ്യ വികാസകാരണം വ്യസനിജ്ഞാനിജനാവനേഷു നഃ ।
വിതനോതു വിശേഷതഃ ശിവം ശിവരാജീവദൃശോ ദരസ്മിതം ॥ 22.1 ॥

വികലേ സകലേ സുരവ്രജേ വ്രജതി ശ്യാമലിമാനമച്യുതേ ।
ജഗതസ്സദയോ ഹലാഹലം ചുലുകീകൃത്യ ഭയം നുനോദ യഃ ॥ 22.2 ॥

നിഗമൈസ്തുരഗീ ഭുവാ രഥീ വിധിനാ സാരഥിമാന്‍ ബിഭേദ യഃ ।
കനകാദ്രിവരേണ കാര്‍മുകീ കമലാക്ഷേണ ശരീ പുരത്രയം ॥ 22.3 ॥

അജിതസ്യ ച ഗാഢമത്സരൈഃ കമലാകാന്തപുരസ്സരൈസ്സുരൈഃ ।
പദജായുധധാരയാ രയാദ്വധമാധത്ത ജലന്ധരസ്യ യഃ ॥ 22.4 ॥

കമലാസനകഞ്ജലോചനൌ ഛലലിങ്ഗസ്യ ശിരോങ്ഘ്രി വീക്ഷിതും ।
ബത ഹംസവരാഹഭൂമികൌ യതമാനാവപി യസ്യ ന പ്രഭൂ ॥ 22.5 ॥

നയനം നിടലാന്തരസ്ഥിതം വിഘടയ്യേഷദിവാന്വിതോ രുഷാ ।
ഭുവനത്രയനിര്‍ജയോന്നതം മദനം ഗാഢമദം ദദാഹ യഃ ॥ 22.6 ॥

സകലേ ധവലഃ കലേബരേ ഹരിനീലോപലമഞ്ജുലഃ ക്വചിത് ।
അമൃതാംശുരിവാദധാതി യഃ പരമാമക്ഷിമുദം പ്രപശ്യതാം ॥ 22.7 ॥

അവതംസതുഷാരദീധിതിദ്യുതിഭിര്യസ്യ യശോഭരൈരപി ।
സമമച്ഛതരീകൃതോ ദിശാമവകാശസ്സുതരാം പ്രകാശതേ ॥ 22.8 ॥

ഗഗനാനലജീവനാനിലക്ഷിതിസോമാരുണസോമയാജിഭിഃ ।
മഹതോ ബത യസ്യ മൂര്‍തിഭിര്‍ഭുവനം ക്രാന്തമിദം സമന്തതഃ ॥ 22.9 ॥

സഹ തേന ധവേന രാജതേ വസുധാധാരിണി കാഽപി രാജതേ ।
വനിതാ ഭവതാപനാശിനീ ചരണപ്രേഷ്യനിവേദിതാശിനീ ॥ 22.10 ॥

വനിതാപുരുഷൌ പുരാതനൌ വിമലേ വ്യോമനി ദേവദമ്പതീ ।
ഭുവനത്രിതയസ്യ തൌ വിഭൂ രജതാദ്രാവിഹ സിദ്ധദമ്പതീ ॥ 22.11 ॥

ഗജചര്‍മധരഃ കപാലഭൃദ് ഗൃഹനാഥോ ഗൃഹിണീ തു കാലികാ ।
രുധിരാവിലമുണ്ഡമാലിനീ കഥിതൌ തൌ ബത പണ്ഡിതൈഃ ശിവൌ ॥ 22.12 ॥

സ കിമിന്ദുകലാശിരോമണിഃ കിമുതാശ്ലീലകപാലഭൂഷണഃ ।
കിമുമേ ഭവതീ കപാലിനീ കിമു വിഭ്രാജിതരത്നമാലിനീ ॥ 22.13 ॥

രമസേഽംബ കപാലമാലിനീ ക്വചിദീശേന കപാലമാലിനാ ।
അതുലപ്രഭനിഷ്കമാലിനാ ക്വചിദത്യുത്തമരത്നമാലിനീ ॥ 22.14 ॥

യുവയോര്‍മരുതസ്തനൂഭുവോ ബലവന്തോ ഭുവനപ്രകമ്പനാഃ ।
ശശിദീധിതിഹാരി യദ്യശോ നിഗമേ പാവനമംബ ഗീയതേ ॥ 22.15 ॥

ഗുരുമുത്തമമഭ്രചാരിണാമസമബ്രഹ്മനിധാനനായകം ।
തവ ദേവി ശിവേ തനൂഭുവാം മരുതാമന്യതമം പ്രചക്ഷതേ ॥ 22.16 ॥

ദ്വിരദം വദനേ മഹാമദം സിതദന്തച്ഛവിധൌതദിക്തടം ।
ഇതരത്ര മുഖാന്നരാകൃതിം വിദുരസ്യൈവ വിവര്‍തമദ്ഭുതം ॥ 22.17 ॥

അഖിലാമരനിര്‍ജയോന്നതഃ പ്രഥനേ താരകദാനവോ ബലീ ।
ഹൃതവീര്യമദോ ബഭൂവ യദ്ഘനശക്ത്യായുധതേജസാഽഞ്ജസാ ॥ 22.18 ॥

അമലേ ഹൃദി നിര്‍മലാശനാച്ഛിഥിലേ ഗ്രന്ഥിചയേ നരായ യഃ ।
പരിപക്വധിയേ പ്രദര്‍ശയേത് തമസഃ പാരമപാരവൈഭവഃ ॥ 22.19 ॥

ദ്രവിഡേഷു ശിശുത്വമേത്യ യോ ഗിരിശശ്ലോകവിശേഷഗായിനീം ।
അമൃതദ്രവസാരഹാരിണീം നിഗമാഭാം നിബബന്ധ സംസ്തുതിം ॥ 22.20 ॥

ഭുവി ഭട്ടകുമാരിലാഖ്യയാ ഭവമേത്യാധ്വരരക്ഷണായ യഃ ।
വരജൈമിനിഭാഷിതാശയം ബഹുലാഭിഃ ഖലു യുക്തിഭിര്‍ദധൌ ॥ 22.21 ॥

അധുനാ വിധുനോതി യസ്തമോ വിബുധപ്രേക്ഷിതമാര്‍ഗരോധകം ।
രമണാഖ്യമഹര്‍ഷിവേഷഭൃത്ശ്രിതശോണാചലചാരുകന്ദരഃ ॥ 22.22 ॥

സ ഗുഹോഽതിമഹോ മഹാമഹാസ്രിദശാനാം പ്രഥിതശ്ചമൂപതിഃ ।
ജഗതാമധിരാജ്ഞി കോഽപി തേ സുതരാം പ്രീതിപദം കുമാരകഃ ॥ 22.23 ॥

ജയതി ത്രിപുരാരിഭാമിനീ ഗണപത്യാദിമരുത്പ്രസൂരുമാ ।
തമസൂത സുരാരിധൂതയേ ത്രിദശാനാമപി യാ ചമൂപതിം ॥ 22.24 ॥

സ്വകുടുംബകഥാഭിധായിനീര്‍ഗണനാഥസ്യ വിയോഗിനീരിമാഃ ।
അവധാരയതു പ്രസന്നയാ നഗനാഥപ്രിയനന്ദിനീ ധിയാ ॥ 22.25 ॥ 550

%c06-q3/Mohana Rao/us-ch6-q3।TXT medskip

ത്രയോവിംശഃ സ്തബകഃ
പ്രകീര്‍ണകം (നരമനോരമാവൃത്തം)

(അസ്മിന്‍ സ്തബകേ തത്സവിതുരിതി ഗായത്രീമന്ത്രസ്യ
ചതുര്‍വിംശതിവര്‍ണാഃ ക്രമശഃ പദ്യാനാം
തൃതീയപാദസ്യ ചതുര്‍ഥവര്‍ണേ ദൃശ്യന്തേ ) ।

കിരദിവാമൃതം കിരണമാലയാ ।
ജയതി തത്സിതം ശിവവധൂസ്മിതം ॥ 23.1 ॥

തവ പദം പരേ മമ ഗുഹാന്തരേ ।
സ്ഫുരതു സര്‍വദാ വികസിതം മുദാ ॥ 23.2 ॥

പദമധോഽംബുജാന്ന കില ഭിദ്യതേ ।
മദനവിദ്വിഷഃ സദനരാജ്ഞി തേ ॥ 23.3 ॥

വിഭുതയോരരീകൃതബഹൂദ്ഭവൌ ।
വിദധതുര്‍ജഗത്ത്രയമിദം ശിവൌ ॥ 23.4 ॥

തവ തു ഖേലനേ നലിനജാണ്ഡകം ।
ഗിരിശവല്ലഭേ ഭവതി കന്ദുകം ॥ 23.5 ॥

സകലമസ്ത്യുമേ സദഭയങ്കരേ ।
തവ കരേ പരേ കിമപി നോ നരേ ॥ 23.6 ॥

കിമിവ വര്‍ണ്യതാം കശശികുണ്ഡലാ ।
ഉഡുമണിസ്രജാപ്രവിലസദ്ഗലാ ॥ 23.7 ॥

ഭണ നിരന്തരം ബഹുഗുണാമുമാം ।
ഗതഭയം വിധേഹ്യമലവാണി മാം ॥ 23.8 ॥

അവ ജഹീഹി വാ നനു ഭജാംയഹം ।
ഭുവനഭര്‍ത്രി തേ ചരണമന്വഹം ॥ 23.9 ॥

ഗണപതേഃ ശിരഃകമലചുംബിനീ ।
ഭവതു ഗോപതിധ്വജകുടുംബിനീ ॥ 23.10 ॥

ദഹരമജ്ജനം വിദധതം ജനം ।
പരമദേവതേ നയസി ധാമ തേ ॥ 23.11 ॥

ജനനി വിജ്ഞതാ ഭവതു ധീമതാം ।
അനുഭവസ്തു തേ കരുണയാ സതാം ॥ 23.12 ॥

അചലയാ ധിയാ ഹൃദി ഗവേഷണം ।
വൃഷഹയപ്രിയാനഗരശോധനം ॥ 23.13 ॥

ന വിജഹാമി തേ ചരണനീരജം ।
അവനി ധീമതാമവ ന വാ നിജം ॥ 23.14 ॥

പദമുമേഽംബ തേ ഹൃദി വിചിന്വതേ ।
പലിതമസ്തകാഃ പരമദേവതേ ॥ 23.15 ॥

സ്വയമനാമയേ സകലധാത്ര്യസി ।
നിജമഹിംനി സാ ത്വമയി തിഷ്ഠസി ॥ 23.16 ॥

സ്ഥിതിമസാദയँസ്തവ പദാംബുജേ ।
വിധിമധിക്ഷിപത്യലസനീരജേ ॥ 23.17 ॥

സ്യതു മദാപദം ശിവവധൂപദം ।
യദൃഷയോ വിധുസ്ത്രിഭുവനാസ്പദം ॥ 23.18 ॥

ഗുണഗണം ഗൃണँസ്തവ ശിവേ ശിവം ।
ഗതഭയോഽഭവം മദമിതോ നവം ॥ 23.19 ॥

തവകൃപാവശാത് തദിദമവ്യയേ ।
ജനനി നഃ പ്ലുതിസ്തവ യദങ്ഘ്രയേ ॥ 23.20 ॥

നയനദൃശ്യയോരയി യദന്തരം ।
തദമരസ്തുതേ തവ വപുഃ പരം ॥ 23.21 ॥

അഹമിതി സ്മൃതിഃ ക്വ നു വിഭാസതേ ।
ഇതി വിചോദയന്‍ മഹതി ലീയതേ ॥ 23.22 ॥

അമൃതസംജ്ഞകേ സുഖചിദാത്മകേ ।
മതിമദര്‍ഥിതേ ജനനി ധാംനി തേ ॥ 23.23 ॥

അയി മുദാസ്പദം സ്പൃശതി തേ പദം ।
ശ്വസിതയാത്രയാ സതതദൃഷ്ടയാ ॥ 23.24 ॥

ദധതു സത്കവേര്‍ഗണപതേരിമാഃ ।
നഗഭുവോ മുദം നരമനോരമാഃ ॥ 23.25 ॥ 575

%c06-q4/Pattabhi Nadimpally/Arava \_satakamu \_chaturtha \_stabakamu \_576 \_600txt medskip

ചതുര്‍വിംശഃ സ്തബകഃ
പ്രകീര്‍ണകം (സുപ്രതിഷ്ഠാവൃത്തം)

ചന്ദ്രികാസിതം ചണ്ഡികാസ്മിതം ।
ഭൂതലേ സതാം ഭാതു ഭൂതയേ ॥ 24.1 ॥

ഭാലചക്ഷുഷശ്ചക്ഷുഷാം ധനം ।
കിഞ്ചിദസ്തു മേ ശസ്തവര്‍ധനം ॥ 24.2 ॥

സാധുസന്തതിക്ഷേമകാരിണീ ।
ഘോരദാനവാനീകദാരിണീ ॥ 24.3 ॥

യോഗയുക്തസച്ചിത്തചാരിണീ ।
പാദസേവകപ്രാജ്ഞതാരിണീ ॥ 24.4 ॥

പുഷ്പബാണജിന്നേത്രഹാരിണീ ।
പാതു മാം ജഗച്ചക്രധാരിണീ ॥ 24.5 ॥

ദ്വാദശാന്തഭൂജാതശാരികാ ।
സര്‍വവാങ്മയസ്യൈകകാരികാ ॥ 24.6 ॥

പുണ്യകര്‍മസു സ്വച്ഛമസ്തകാ ।
യോഗശാലിഷു ഛിന്നമസ്തകാ ॥ 24.7 ॥

ആത്മനി സ്ഥിതേഃ സമ്പ്രദായികാ ।
സര്‍വജന്‍മിനാം സമ്പ്രവര്‍തികാ ॥ 24.8 ॥

മാം പുനാതു സത്പൂജ്യപാദുകാ ।
ഭാലലോചനപ്രാണനായികാ ॥ 24.9 ॥

ദാനതോ യശഃ പൌരുഷാദ്രമാ ।
സമ്പദോ മദഃ ശീലതഃ ക്ഷമാ ॥ 24.10 ॥

സത്യതോ ജഗത്യത്ര ഗൌരവം ।
യജ്ഞതോ ദിവി സ്ഥാനമുജ്ജ്വലം ॥ 24.11 ॥

സംയമാദഘവ്രാതവീതതാ ।
യോഗതോ മഹാസിദ്ധിശാലിതാ ॥ 24.12 ॥

ശര്‍വനാരി തേ പാദസേവയാ ।
സര്‍വസത്ഫലാവാപ്തിരഗ്ര്യയാ ॥ 24.13 ॥

നോദ്യമേന യാ സിദ്ധിരുത്തമാ ।
വിശ്വനായികാവീക്ഷിതേന സാ ॥ 24.14 ॥

സമ്പദാം രമാ ഭാരതീ ഗിരാം ।
ത്വം ശിവേ പ്രഭുഃ പ്രാണസംവിദാം ॥ 24.15 ॥

ചക്ഷുഷാ നഭോലക്ഷ്യധാരിണാ ।
സിദ്ധ്യതീവ തേ ദേവി ധാരണാ ॥ 24.16 ॥

ആശിരോ ദധന്നാഭിതോഽനിലം ।
ദേവി വിന്ദതി ത്വന്‍മുനിര്‍ബലം ॥ 24.17 ॥

ഹൃദ്ഗൃഹാന്തരേ യദ്വിശോധനം ।
തത്സവിത്രി തേ സ്യാദുപാസനം ॥ 24.18 ॥

കാഽപ്യഹമ്മതിര്‍ഗോചരം വിനാ ।
ലോകധാത്രി തേ രൂപഭാവനാ ॥ 24.19 ॥

അസ്യമണ്ഡനം കോഽപി വിദ്യയാ ।
ഖണ്ഡനം പരഃ പ്രാഹ നാ യയാ ॥ 24.20 ॥

മാതരേതയാ ജീയതേ ത്വയാ ।
ഏകയാ തനൂഭിന്നയാ ധിയാ ॥ 24.21 ॥

ബാഹ്യദര്‍ശനേ വിശ്വപങ്കിലാ ।
അന്യഥാ ഭവസ്യംബ കേവലാ ॥ 24.22 ॥

ഖണ്ഡവന്നൃണാം ഭാസി ഭോഗിനാം ।
അസ്യഭിന്നചിത് കാഽപി യോഗിനാം ॥ 24.23 ॥

ബന്ധ ഏഷ യദ്ഭാസി ഖണ്ഡിതാ ।
മോക്ഷ ഏഷ യദ്ഭാസ്യഖണ്ഡിതാ ॥ 24.24 ॥

ഏതദീശിതുഃ പത്നി ഹൃന്‍മുദേ ।
സൌപ്രതിഷ്ഠസദ്ഗീതമസ്തു തേ ॥ 24.25 ॥ 600

॥ സമാപ്തം ച ഷഷ്ഠം ശതകം ॥

%c07-q1/Madhusudhan.Reddy/uma\_c07-q1\_itrans.txt medskip

സപ്തമം ശതകം
പഞ്ചവിംശഃ സ്തബകഃ
ക്ഷേത്രമാലാ (ഇന്ദ്രവജ്രാവൃത്തം)

കന്യാകുമാരീ സുതരാം വദാന്യാ
മാന്യാ സമസ്തൈഃ പ്രകൃതേരനന്യാ ।
ആക്ഷേപകം സാഗരബുദ്ബുദാനാം
ഹാസം വിധത്താം ജഗതഃ സുഖായ ॥ 25.1 ॥

രക്ഷ സ്വചേതോ മദമത്സരാദേര്‍-
ഭിക്ഷസ്വ കാലേ തനുരക്ഷണായ ।
വീക്ഷസ്വ രാമേശവധൂപദാബ്ജം
മോക്ഷസ്വലാഭേ യദി തേഭിഽലാഷഃ ॥ 25.2 ॥

ലോകസ്വ ദൂരീകൃതഭക്തശോകം
ഹാലാസ്യനാഥേക്ഷണപുണ്യപാകം ।
ഭീതിഃ സഖേ ചേദ്ഭവതഃ പവിത്രം
ജ്യോതിര്‍വിശേഷം ജലചാരിനേത്രം ॥ 25.3 ॥

യോ ലോകതേ താമഖിലാണ്ഡരാജ്ഞീ-
മജ്ഞാനവിധ്വംസവിധാനവിജ്ഞാം ।
അംബാം പരാം ജീവനലിങ്ഗശക്തിം
ഭൂയഃ സ കായം ന ഭവേ ലഭേത ॥ 25.4 ॥

ബിഭ്രത്സഹസ്രം ച മുഖാനി ശക്തോ
വക്തും ഗുണാന്‍ കഃ കമലാലയസ്യ ।
ജന്‍മാപി യത്ര പ്രഭവേജ്ജനാനാം
മുക്ത്യൈ മുനീനാമപി ദുര്ലഭായൈ ॥ 25.5 ॥

വ്യാഘ്രാങ്ഘ്രിവാതാശനപൂജിതസ്യ
നാട്യസ്ഥലീനായികയാ ശിവസ്യ ।
നേത്രാധ്വഭാജാ ശിവകാമയാ വോ
മിത്രാണി കാമാഃ ഫലിനോ ഭവന്തു ॥ 25.6 ॥

ആലോകതേഽപീതകുചാമയി ത്വാ-
മാലോലചിത്താമരുണാചലേ യഃ ।
നിര്‍വേദവാന്‍ പര്‍വസുധാംശുവക്ത്രേ
സര്‍വേ വശേ തസ്യ ഭവന്തി കാമാഃ ॥ 25.7 ॥

യഃ കുണ്ഡലീപട്ടണരാജധാനീ-
മാലോകതേ കാമപി കൃത്തമസ്താം ।
നിസ്സാരമാനന്ദകഥാവിഹീനം
സംസാരമേതം സ ജഹാതി ബുദ്ധ്യാ ॥ 25.8 ॥

ദൃഷ്ട്വാ വധൂമാദിപുരീശ്വരസ്യ
യോ ലോചനാരോചകമാധുനോതി ।
തസ്യാന്തരങ്ഗം ധുതസര്‍വസങ്ഗം
ഭൂയോ ഭവാരോചകമാവൃണോതി ॥ 25.9 ॥

കാഞ്ചീ രമണ്യാഃ കുരുതാം ഗൃഹസ്ഥേ
ക്വാണൈര്‍മുദം കാമപി കിങ്കിണീനാം ।
കാഞ്ചീ ഭുവഃ പുണ്യപുരീ യതീന്ദ്ര
ത്വാമംബികാനാമരവൈര്‍ധിനോതു ॥ 25.10 ॥

ശ്രീകാലഹസ്തിസ്ഥലദര്‍ശനസ്യ
കൈലാസവീക്ഷാം പുനരുക്തിമാഹുഃ ।
ജ്ഞാനം പ്രദാതും ചരണാശ്രിതേഭ്യോ
ജ്ഞാനാംബികാ യത്ര നിബദ്ധദീക്ഷാ ॥ 25.11 ॥

ശ്രീശൈലശൃങ്ഗസ്യ വിലോകനേന
സങ്ഗേന ഹീനോ ഭവിതാ മനുഷ്യഃ ।
ധാമാസ്തി യത്ര ഭ്രമരാലകായാഃ
ശാന്തഭ്രമം തദ്ഭ്രമരാംബികായാഃ ॥ 25.12 ॥

തീരേ വിപശ്ചിദ്വര പശ്ചിമാബ്ധേര്‍-
ഗോകര്‍ണഗാം ലോകയ ഭദ്രകര്‍ണീം ।
ബുദ്ധിം ശിവാം സര്‍വമനോരഥാനാം
സിദ്ധിം ച യദ്യസ്തി മനോഽധിഗന്തും ॥ 25.13 ॥

ധാംനി പ്രസിദ്ധേ കരവീരനാംനി
പുണ്യാഭിധാനാം കൃതസന്നിധാനാം ।
ദേവീം പരാം പശ്യതി യോ വിരക്തോ
മുക്തേഃ സ പാണിഗ്രഹണായ ശക്തഃ ॥ 25.14 ॥

ജ്ഞാനേ ദൃഢാ തേ യദി കാപി കാങ്ക്ഷാ
നാനേഹസം മിത്ര മുധാ ക്ഷിപേമം ।
സേവസ്വ ദേവീം തുലജാപുരസ്ഥാം
നൈവ സ്വരൂപാദിതരാ കിലേയം ॥ 25.15 ॥

ഗോപാലിനീവേഷഭൃതം ഭജസ്വ
ലീലാസഖീം താം ഭുവനേശ്വരസ്യ ।
ഇഷ്ടം ഹൃദിസ്ഥം തവ ഹസ്തഗം സ്യാത്
കഷ്ടം ച സംസാരഭവം ന ഭൂയഃ ॥ 25.16 ॥

ആരാധ്യതേ വൈതരണീതടസ്ഥാ
യേനേയമംബാ വിരജോഽഭിധാനാ ।
ആരാധിതം തേന സമസ്തമന്യത്
സാരോ ധരായാമയമാര്യഗീതഃ ॥ 25.17 ॥

സങ്ഗീയമാനം സ്ഥലമാര്യബൃന്ദൈര്‍-
ബൃന്ദാരകാണാം സരിതസ്തടേഽസ്തി ।
യഃ കാലികാം പശ്യതി കാലകേശീം
തത്രാസ്യ കാലാദപി നൈവ ഭീതിഃ ॥ 25.18 ॥

നീലാചലം സിദ്ധസമൂഹസേവ്യം
ലീലാനികേതം പ്രവദന്തി യസ്യാഃ ।
ഭദ്രാ പരാ കാചന ഗുഹ്യമുദ്രാ
കാമേശ്വരീ സാ ഭുവനസ്യ മൂലം ॥ 25.19 ॥

മാങ്ഗല്യഗൌരീപദദര്‍ശനസ്യ
കര്‍താ തു ഭൂത്വാ സുകൃതസ്യ ഭര്‍താ ।
ആചാരപൂതൈരധിഗംയമഗ്ര്യം
സ്ഥാനം പ്രപദ്യേത യതോ ന പാതഃ ॥ 25.20 ॥

വാരാണസീ ശുഭ്രഗിരേരനൂനം
ക്ഷേത്രം പവിത്രം ഭുവനത്രയേഽപി ।
അര്‍ഥേ പ്രജാനാം വിധൃതാന്നപാത്രാ
ഗൌരീ സ്വയം യത്ര വിശാലനേത്രാ ॥ 25.21 ॥

ബൃന്ദാരകാരാധിതപാദപദ്മാം
നന്ദാമിമാമിന്ദുസമാനവക്ത്രാം ।
ആലോക്യ വിന്ധ്യാചലവാസിനീം നാ
നാലോചയേത്സംസൃതിതോ ഭയാനി ॥ 25.22 ॥

ആനന്ദദേഹാമിഹ മുക്തിസംജ്ഞാം
നാരീം പരീരബ്ധുമനാ മനുഷ്യഃ ।
ദൂതീം വൃണോതു പ്രമഥേശ്വരസ്യ
കാന്താമവന്തീപുരനായികാം താം ॥ 25.23 ॥

യത്രാചലച്ഛിദ്രകൃതാ സഹാഹം
ഭ്രാത്രാ മുഹുഃ ഖേലിതവാന്‍ വനേഷു ।
തം സിദ്ധദേവര്‍ഷിനുതം സ്മരാമി
കൈലാസമാവാസഗിരിം ജനന്യാഃ ॥ 25.24 ॥

പൂര്‍ണാഽംബരേ ശീതകരേഽധികാരം
ബിഭ്രത്യഗേന്ദ്രേ ധവലേ സലീലാ ।
ക്ഷേത്രേഷു കാശ്യാദിഷു ഗുപ്തശക്തിര്‍-
ഗൌരീന്ദ്രവജ്രാസു ച സന്നിധത്താം ॥ 25.25 ॥ 625

%c07-q2/Jayanth.Ganapathiraju/c07-q2।txt medskip

ഷഡ്വിംശഃ സ്തബകഃ
അപീതകുചാംബാ (ദോധകവൃത്തം)

ആഗമവിന്‍മതികൈരവിണീനാം
ബോധമജസ്രമസൌ വിദധാനഃ ।
പാതു മഹേശവധൂവദനാംശോ
ഹാസശശീ സകലാനി കുലാനി ॥ 26.1 ॥

ആയതലോചനചുംബിതകര്‍ണാ
ദാനയശോജിതതോയദകര്‍ണാ ।
ശോണനഗേശമനഃ പ്രിയവര്‍ണാ
നാശയതാജ്ജഗദാര്‍തിമപര്‍ണാ ॥ 26.2 ॥

വേദതുരങ്ഗവിലോചനഭാഗ്യം
വേദശിരോനിചയൈരപി മൃഗ്യം ।
ശോകവിദാരിസുധാകിരണാസ്യം
ശോണഗിരൌ സമലോകി രഹസ്യം ॥ 26.3 ॥

മുഞ്ച സമസ്തമനോരഥലാഭേ
സംശയമദ്യ കരാമലകാഭേ ।
ദൃക്പഥമാപ നഗേന്ദ്രതനൂജാ
സോഽഹമിതഃ പരമന്തരരാജാ ॥ 26.4 ॥

ശില്‍പവിദഃ പ്രതിമാം പ്രവിശന്തീ
സ്വല്‍പവിദാം തരണായ ചകാസ്തി ।
ശോണധരാഭൃതി സമ്പ്രതി ലബ്ധാ
ഹന്ത ചിരാദിയമേവ മമാംബാ ॥ 26.5 ॥

ഭാരതഭൂവലയേഽത്ര വിശാലേ
സന്ത്വനഘാനി ബഹൂനി ഗൃഹാണി ।
ആസ്യവിഗീതസുധാകരബിംബാ
ശോണഗിരൌ രമതേഽത്ര മദംബാ ॥ 26.6 ॥

വാരിതസംശ്രിതപാതകജാലാ
വാരിധിവീചിനിരങ്കുശലീലാ ।
വാരിജപത്രവിഡംബനനേത്രാ
വാരണരാജമുഖേന സപുത്രാ ॥ 26.7 ॥

ആയതവക്രഘനാസിതകേശീ
തോയജബാണരിപോര്‍ഹൃദയേശീ ।
കാശസുമാച്ഛയശാഃ പരമൈഷാ
പാശഭിദസ്തു തവേന്ദുവിഭൂഷാ ॥ 26.8 ॥

പങ്കജസംഭവപൂജിതപാദാ
പങ്കവിനാശനപാവനനാമാ ।
കിങ്കരകല്‍പലതാ പരമേയം
ശങ്കരനേത്രസുധാ ശരണം നഃ ॥ 26.9 ॥

ചഞ്ചലദൃഗ്വിനതാമരവല്ലീ
പഞ്ചപൃഷത്കശരാസനഝില്ലീ ।
കാഞ്ചനഗര്‍ഭമുഖപ്രണുതേയം
പഞ്ചമുഖപ്രമദാ ശരണം നഃ ॥ 26.10 ॥

അംബ വിധൂയ ഭടാന്‍മദനാദീന്‍
നൂപുരനാദബിഭീഷികയൈഷഃ ।
ഹന്ത ജഹാര ബലേന മനോ മേ
ശോണനഗാങ്ഘ്രിനിവാസിനി തേഽങ്ഘ്രിഃ ॥ 26.11 ॥

കര്‍ണപുടേ കുരു മുഗ്ധ മമോക്തിം
മുഞ്ച ധനാദിഷു മാനസസക്തിം ।
ശോണഗിരീന്ദ്രവധൂപദഭക്തിം
ശീലയ ശീലയ യാസ്യസി മുക്തിം ॥ 26.12 ॥

ജീര്‍ണതരേ ജരയാഽഖിലദേഹേ
ബുദ്ധിബലം ച വിലുമ്പതി മോഹേ ।
ഹന്ത സവിത്രി തപന്‍മതിരന്തേ
സേവിതുമിച്ഛതി നാ ചരണം തേ ॥ 26.13 ॥

തന്ത്രവിദോ നവയോനി തു ചക്രം
ശോണധരാധരരൂപമുശന്തി ।
അര്‍ധമമുഷ്യ വപുര്‍മദനാരേ-
രര്‍ധമഗേന്ദ്രസുതേ തവ ഗാത്രം ॥ 26.14 ॥

അസ്തു നഗേശ്വരനന്ദിനി ലിങ്ഗം
തൈജസമേതദിഹാപി തവാംശഃ ।
വീതഗുണസ്യ വിനാ തവ യോഗം
ദേവി ശിവസ്യ കുതഃ ഖലു തേജഃ ॥ 26.15 ॥

സ്ഥാപിതമൂര്‍തിരിയം തവ നംയാ
പൂജയിതും ജഗദീശ്വരി രംയാ ।
ശോണനഗാര്‍ധമിദം തവ രൂപം
കീര്‍തയിതും നഗജേ ധുതപാപം ॥ 26.16 ॥

ശോണനഗാര്‍ധതനോഽനിശമങ്കേ
ധാരയസേഽയി ഗുഹം രമണാഖ്യം ।
ആഗതമപ്യയി ഹാ മുഹുരംബോ-
ച്ചാടയസേ ഗണപം നനു കസ്മാത് ॥ 26.17 ॥

അങ്കജുഷേ രമണായ നു ദാതും
മാനവവേഷധരായ ഗുഹായ ।
ശോണനഗാര്‍ധതനോ ബഹു ദുഗ്ധം
മാതരപീതകുചേഹ വിഭാസി ॥ 26.18 ॥

പൂര്‍ണസമാധിവശാത് സ്വപിഷി ത്വം
പീതമപീതകുചേഽംബ ന വേത്സി ।
അങ്കജുഷാ രമണേന സുതേന
പ്രേക്ഷ്യ യഥേഷ്ടമുരോരുഹദുഗ്ധം ॥ 26.19 ॥

ജ്ഞാനരസാഹ്വയമംബ നിപീയ
സ്തന്യമസൌ രമണോ മുനിരാട് തേ ।
ജ്ഞാനമയോഽഭവദീശ്വരി സര്‍വഃ
പുഷ്യതി യേന തനും ഹി തദാത്മാ ॥ 26.20 ॥

പ്രീതിപദായ പയോധരകുംഭാത്
പാര്‍വതി ധീമയദുഗ്ധമപീതാത് ।
അസ്തു ഗുഹായ ശിവേ ബഹു ദത്തം
കിഞ്ചിദിവേശ്വരി ധാരയ മഹ്യം ॥ 26.21 ॥

പ്രൌഢമിമം യദി വേത്സി തനൂജം
ശൈലസുതേ മദവാരി ദധാനം ।
മാസ്തുപയോ വിതരാനഘമന്നം
യേന ദധാനി മഹേശ്വരി ശക്തിം ॥ 26.22 ॥

സ്വാര്‍ജിതമേവ മയാ യദി ഭോജ്യം
സമ്മദ ഏവ മമാഖിലമാതഃ ।
ആശിഷമഗ്ര്യതമാമയി ദത്ത്വാ
പ്രേഷയ യാനി ജയാനി ധരിത്രീം ॥ 26.23 ॥

വിദ്യുതി വിദ്യുതി വീക്ഷ്യവിലാസാ
വീക്ഷിതകര്‍മണി ലക്ഷ്യരഹസ്യാ ।
പാര്‍വണചന്ദ്രമുഖീ ലലിതാങ്ഗീ
തൈജസലിങ്ഗസഖീ ശരണം നഃ ॥ 26.24 ॥

മാതരപീതകുചേഽരുണശൈലാ-
ധീശ്വരഭാമിനി ഭാമഹനീയേ ।
സാധു വിധായ സമര്‍പയതേ തേ
ദോധകമാല്യമിദം ഗണനാഥഃ ॥ 26.25 ॥ 650

%c07-q3/Sarada.Susarla/uma-c07-q3-itrans.txt medskip

സപ്തവിംശഃ സ്തബകഃ
പ്രചണ്ഡചണ്ഡീ (ശിഖരിണീവൃത്തം)

വിധുന്വന്ധ്വാന്താനി പ്രതിദിശമധര്‍മം പരിഹരँ-
ച്ഛ്രിയം വ്യാതന്വാനസ്സപദി ശമയന്‍ ദുഃഖപടലം ।
സഹസ്രാരാംഭോജേ ദ്രവമസദൃശം മേ പ്രജനയന്‍
പ്രചണ്ഡായാശ്ചണ്ഡ്യാസ്സിതഹസിതലേശോ വിജയതേ ॥ 27.1 ॥

അരീണാം ശീര്‍ഷേഷു ജ്വലിതദവകീലീന്ദ്രസദൃശം
വിനംരാണാം ശീര്‍ഷേഷ്വമൃതകരബിംബേന തുലിതം ।
വിരോധിധ്വാന്താനാം തരുണതരണിപ്രാഭവഹരം
പ്രചണ്ഡായാശ്ചണ്ഡ്യാശ്ചരണമസതാം ഹന്തു വിഭവം ॥ 27.2 ॥

ഭജേ ഭാസാം ശാലാം നിഖിലധിഷണാനാം ജനിഭുവം
ബലാനാമാധാത്രീം നിഖിലഭുവനേന്ദ്രസ്യ ദയിതാം ।
ഭജന്തേ യാം ഗീതൈര്‍മധുസമയമാദ്യാത്പികവധൂ-
കലാലാപാ ഹൃദ്യൈര്‍ഹയവദനപങ്കേരുഹദൃശഃ ॥ 27.3 ॥

ജ്വലന്തീ തേജോഭിര്‍മഹിഷമഥനേ യാ തവ തനുര്‍-
ലസന്തീ ലാവണ്യൈര്‍ഗിരിശരമണേ യാ തവ തനുഃ ।
വിനാ ക്രോധപ്രീതി ന കിമപി തയോര്‍ഭേദകമഭൂത്
തയോരാദ്യാ ദുര്‍ഗാ ഭവതി ലലിതാഽന്യാ മുനിനുതേ ॥ 27.4 ॥

സഹസ്രം ഭാനൂനാം ഭവതി ദിവാസാനാമധിപതേഃ
സഹസ്രം ശീര്‍ഷാണാം ഭവതി ഭുജഗാനാമധിപതേഃ ।
സഹസ്രം നേത്രാണാം ഭവതി വിബുധാനാമധിപതേഃ
സഹസ്രം ബാഹൂനാം ഭവതി സമയേ ഹൈമവതി തേ ॥ 27.5 ॥

പ്രസന്നോ വക്ത്രേന്ദുര്‍ന ച നയനയോഃ കോഽപ്യരുണിമാ
ന കമ്പോ ബിംബോഷ്ഠേ സ്മിതമപി ലസത്കാശവിശദം ।
സരോജാഭഃ പാണിഃ കിണവിരഹിതഃ കോമലതമോ
ജ്വലച്ഛൂലം ത്വാസീജ്ജനനി താവ ശുംഭായ ഭയദം ॥ 27.6 ॥

വധേ ശുംഭസ്യാസീത്തവ ജനനി യാ കാചന തനുര്‍-
ദധാനാഽഗ്ര്യാഃ ശക്തീഃ ശശികിരണസാരോപമരുചിഃ ।
ഇമാം ധ്യായം ധ്യായം സ്മരഹരസഖി വ്യാകുലമിദം
മനോ മേ വിശ്രാന്തിം ഭജതി ഭജതാം കല്‍പലതികേ ॥ 27.7 ॥

യദി ത്വം സംഹാരേ പടുരസി സവിത്രി ത്രിജഗത-
സ്തദേതത്ത്വാം യാചേ സരസിരുഹഗര്‍ഭാദിവിനുതേ ।
ഇമേ മേ പാപ്മാനോ ഭഗവതി നദന്തോ ബഹുവിധാ-
സ്തദേഷു പ്രഖ്യാതം പ്രതിഭയതമം ദര്‍ശയ ബലം ॥ 27.8 ॥

ബിഭേദോരഃ ക്രോധാത്കനകകശിപോരബ്ധിതനയാ-
കുചഗ്രാവോല്ലീഢൈരതിശിതശിഖൈര്യഃ കില നഖൈഃ ।
ത്വയാ ദത്താ ശക്തിര്‍നരഹരിശരീരായ ജഗതാം
വിനേത്രേ പുംസേഽസ്മൈ ജനനി രണരങ്ഗസ്ഥലരമേ ॥ 27.9 ॥

അജേയസ്ത്രൈലോക്യപ്രകടിതപതാകഃ പലഭുജാം
ബിഡൌജാ യത്കാരാഗൃഹപരിചയീ പങ്ക്തിവദനഃ ।
സഹസ്രാരം സാക്ഷാദ്ധൃതനരശരീരം തമജയത്
തവൈവാവേശേന പ്രിയപരശുരംബ ദ്വിജശിശുഃ ॥ 27.10 ॥

ത്വദീയാ സാ ശക്തിസ്കകലജഗദന്തേഽപ്യനലസാ
പുരാ കാര്യസ്യാന്തേ തനയമയി ഹിത്വാ നൃപരിപും ।
അവിക്ഷത്കാകുത്സ്ഥം ദശമുഖകുലോന്‍മാഥവിധയേ
സഹസ്രാംശും ഹിത്വാ ശശിനമിവ ഘസ്രേ ഗലതി ഭാ ॥ 27.11 ॥

ഹൃതേ ലോകവ്രാതേ ഭഗവതി ഭവത്യൈവ സ പുരാ-
മരിഃ കീര്‍തിം ലബ്ധും ചതുരമതിരായാതി സമയേ ।
ത്വയാ ലോകത്രാണേ ജനനി രചിതേ രാക്ഷസബധാദ്
യശോഽവാപ്തും വിഷ്ണുര്‍മിലതി ച കുതോഽപ്യേഷ നിപുണഃ ॥ 27.12 ॥

സ്വരൂപം തേ വജ്രം വിയതി രജസാം സൂക്ഷ്മമഹസാ-
മുപാധിസ്തേ സ്തോമോ ഭവതി ചപലാ കാഽപി തനുഭാ ।
അരുദ്ധാ തേ വ്യാപ്തിര്‍ബലമഖിലദത്തം ബലനിധേഃ
സഹസ്രാംശഃ സ്വസ്യ പ്രഭവസി സമസ്തസ്യ ച ശിവേ ॥ 27.13 ॥

യതഃ കാലവ്യാജാത്പചസി ഭുവനം വൈദ്യുതമഹഃ-
പ്രഭാവാത്കാലീം ത്വാമയി വിദുരതഃ പണ്ഡിതവരാഃ ।
പ്രഭോഃ ശസ്ത്രം ഭൂത്വാ ദഹസി യദരീന്വജ്രവപുഷാ
പ്രചണ്ഡാം ചണ്ഡീം തദ്ഭഗവതി ഭണന്ത്യക്ഷയബലേ ॥ 27.14 ॥

അയി ത്വാമേവേന്ദ്രം കഥയതി മുനിഃ കശ്ചിദജരേ
ത്വയാ ശസ്ത്രാഢ്യം തം ഭണതി തു പരസ്തത്ത്വവിദൃഷിഃ ।
യുവാം മാതാപുത്രൌ ഭഗവതി വിഭാജ്യൌ ന ഭവതസ്-
തതോ ധീനാം ദ്വേധാ വിബുധജനഗോഷ്ഠീഷു ഗതയഃ ॥ 27.15 ॥

വികുര്‍വാണാ വിശ്വം വിവിധഗുണഭേദൈഃ പരിണമദ്
വിധുന്വാനാ ഭാവാന്‍ ഭുവനഗതിരോധായ ഭവതഃ ।
വിതന്വാനാ ശര്‍വം ചലവദചലം കാചിദവിതും
വിചിന്വാനാ ജന്തോഃ കൃതലവമപീശാ വിജയതേ ॥ 27.16 ॥

പ്രഭാ ഭാനോര്യദ്വദ്ഭവസി സകലസ്യാപി തപനീ
പ്രചണ്ഡാ ശക്തിഃ സത്യഖിലഭുവനേശസ്യ തപതഃ ।
സുധാംശോര്‍ജ്യോത്സ്നേവ പ്രമദയസി ചേതഃ പ്രവിശതോ
ഭവന്തീ ഭൂതാദേര്‍ദഹരകുഹരം മോദലഹരീ ॥ 27.17 ॥

പ്രചണ്ഡാ ഗൌരീ വാ ത്വമസി വസുരുദ്രാര്‍കവിനുതേ
സ ഭീമഃ ശംഭുര്‍വാ വിഭുരഭയദഃ പാദസുഹൃദാം ।
തയോരേകം രൂപം തവ സഹവിഭോഃ ഖേലതി മഹ-
ത്യമുഷ്മിന്നാകാശേ ധവലമഹസി ക്രീഡതി പരം ॥ 27.18 ॥

വിഭക്താ യാ ദ്വേധാ ത്വമസി ഗഗനേ ശീതമഹസ-
സ്തഥാ രംയേ ബിംബേ ജ്വലിതലലിതസ്ത്രീതനുവിധാ ।
തയോര്‍ബ്രൂഹീശാനേ ജനനി കതമാ മേ ജനനഭൂഃ
പുരാജന്‍മന്യാസീദ്വികടമഥവോഗ്രൈവ സുഷുവേ ॥ 27.19 ॥

ദൃശോര്‍ഭേദാദ് ദൃഷ്ടേര്‍ന ഭവതി ഭിദാ കാഽപി കരയോര്‍-
ന ഭേദാദ്ഭിന്നം സ്യാത്കൃതമഭിവിമാനൈക്യവശതഃ ।
ഭിദാ തന്വോരേവം ന ഭവതി ഭിദായൈ തവ ശിവേ
വിയദ്ദേശേ ചണ്ഡ്യാം സിതമഹസി ഗൌര്യാം ച ഭവതി ॥ 27.20 ॥

തവ ച്ഛിന്നം ശീര്‍ഷം വിദുരഖിലധാത്ര്യാഗമവിദോ
മനുഷ്യാണാം മസ്തേ ബഹുലതപസാ യദ്വിദലിതേ ।
സുഷുംനായാം നാഡ്യാം തനുകരണസമ്പര്‍കരഹിതാ
ബഹിശ്ശക്ത്യാ യുക്താ വിഗതചിരനിദ്രാ വിലസസി ॥ 27.21 ॥

ഉതാഹോ തന്വങ്ഗ്യാം ഭൃഗുകുലവിധാത്ര്യാം പിതൃഗിരാ
തനൂജേനച്ഛിന്നേ ശിരസി ഭയലോലാക്ഷി നലിനേ ।
ന്യധാസ്തേജോ ഭീമം നിജമയി യദക്ഷുദ്രമനഘം
തദാഹുസ്ത്വാമംബ പ്രഥിതചരിതേ കൃത്തശിരസം ॥ 27.22 ॥

ഹുതം ധാരാജ്വാലാജടിലചടുലേ ശസ്ത്രദഹനേ
തപസ്വിന്യാഃ കായം ഭഗവതി യദാഽംബ ത്വമവിശഃ ।
തദാ തസ്യാഃ കണ്ഠപ്രഗലദസൃജഃ കൃത്തശിരസഃ
കബന്ധേന പ്രാപ്തോ ഭുവനവിനുതഃ കോഽപി മഹിമാ ॥ 27.23 ॥

നിധേസ്ത്വത്തോ ഹൃത്വാ ഭഗവതി ന ലജ്ജേ ഭുവി സൃജന്‍
രസക്ഷോണീര്‍വാണീസ്ത്വദമലയശസ്സൌരഭജുഷഃ ।
നൃപോദ്യാനാത്സൂനോത്കരമപഹരന്‍ ഭക്തിനടനം
വിതന്വാനസ്തസ്മൈ മുഹുരുപഹരँത്സേവക ഇവ ॥ 27.24 ॥

ദധാനാസ്സന്തോഷം മനസി സുകവീനാമതിതരാം
ദദാനാഃ പ്രത്യഗ്രം വിബുധസദസേ ഭാവമലഘും ।
കുലാനാമുത്സാഹം സപദി വിദധാനാശ്ശിവവധൂ-
പരാണാം ശോഭന്താം ജഗതി ശിഖരിണ്യോ ഗണപതേഃ ॥ 27.25 ॥ 675

%c07-q4/Padmaja Pandalaneni/umasahasramu\_676-700।txt medskip

അഷ്ടാവിംശഃ സ്തബകഃ
രേണുകാദിവര്‍ണനം (വസന്തതിലകാവൃത്തം)

അന്തര്‍വലക്ഷപരിധിഭ്രമമാദധാനോ
വക്ത്രസ്യ പൂര്‍ണതുഹിനദ്യുതിമണ്ഡലസ്യ ।
ഹാസഃ കരോതു ഭവതാം പരമം പ്രമോദം
ശുദ്ധാന്തപങ്കജദൃശഃ പ്രമഥേശ്വരസ്യ ॥ 28.1 ॥

സമ്മോഹനാനി തുഹിനാംശുകലാധരസ്യ
സഞ്ജീവനാനി സരസീരുഹസായകസ്യ ।
സന്ദീപനാനി വിനതേഷു ജനേഷു ശക്തേഃ
സംഹര്‍ഷണാനി മമ സന്തു ശിവാസ്മിതാനി ॥ 28.2 ॥

പാപാനി മേ ഹരതു കാചന കൃത്തശീര്‍ഷാ
മാതാ പദാംബുജഭുജിഷ്യവിതീര്‍ണഹര്‍ഷാ ।
യാ ഭക്തലോകവരദാനവിധൌ വിനിദ്രാ
വാസം കമണ്ഡലുധുനീപുലിനേ കരോതി ॥ 28.3 ॥

ഷഷ്ഠാവതാരജനനാവനിരേകവീരാ
ഭീമാ ധുനോതു ദുരിതാനി ഗണാധിപസ്യ ।
യാ ഭക്തരക്ഷണവിധാവതിജാഗരൂകാ
പുണ്യേ കമണ്ഡലുധുനീപുലിനേ ചകാസ്തി ॥ 28.4 ॥

ഛേദായ ചേദ് ഗതരജാ മുനിരാദിദേശ
ചിച്ഛേദ ചേദ്ബഹുഗുണസ്തനയഃ സവിത്രീം ।
ദാഹ്യം ശരീരമഖിലപ്രഭുരീശശക്തിഃ
യദ്യാവിവേശ ച കഥാ പരമാദ്ഭുതേയം ॥ 28.5 ॥

പുത്രഃ പ്രിയസ്തവ ശിരഃ സഹസാ ചകര്‍ത
കൃത്താ ച ഹര്‍ഷഭരിതാ ഭവതീ നനര്‍ത ।
നോ തസ്യ പാപമപി നോ തവ കാഽപി ഹാനിഃ
നാശോഽസ്യ ഹാ ഭുജഭുവാമഭവദ്വിപാകഃ ॥ 28.6 ॥

അംബൈവ സാ സുരഭിര്‍ജുനഭൂപതിര്യാം
വീര്യാജ്ജഹാര സ ച ഭാര്‍ഗവ ആജഹാര ।
തസ്യാ ഹതേഃ പരഗൃഹസ്ഥിതിരേവ ഹേതുഃ
ഗന്ധര്‍വദര്‍ശനകഥാ രിപുകല്‍പിതൈവ ॥ 28.7 ॥

ഛിന്നാനി നോ കതി ശരീരഭൃതാം ശിരാംസി
തത്പൂജ്യതേ ജഗതി രൈണുകമേവ ശീര്‍ഷം ।
കൃത്താഃ കലേവരവതാം കതി നാഭയോ ന
ചേതോ ധിനോതി സുരഭിര്‍മൃഗനാഭിരേകഃ ॥ 28.8 ॥

പ്രാണാ വസന്തി ശിരസാ രഹിതേ ശരീരേ
ലീലാസരോജതി ശിരസ്തു കരേഽസ്യ കൃത്തം ।
തന്നിഘ്നമേതദഖിലം ച ധിയൈവ ധീരാഃ
പശ്യന്തു നന്ദനഗരേ തദിദം വിചിത്രം ॥ 28.9 ॥

പ്രാണേശ്വരീ വിധിപുരേ ലസതഃ പുരാരേ-
രങ്ഗീകരോതു ശരണാഗതിമംബികാ മേ ।
ലബ്ധം നിപീയ യദുരോരുഹകുംഭദുഗ്ധം
സംബന്ധമൂര്‍തിരഭവത്കവിചക്രവര്‍തീ ॥ 28.10 ॥

അപ്രാപ്യ ലോകരചനാവനപാതനേഷു
യസ്യാസ്ത്രയോഽപി പുരുഷാഃ കരുണാകടാക്ഷം ।
നൈവേശതേ കിമപി സാ ജഗദേകമാതാ
ഭദ്രാ പരാ പ്രകൃതിരസ്ത്വഘനാശിനീ നഃ ॥ 28.11 ॥

രാകാ പ്രബോധശശിനോ ഹൃദയോദയസ്യ
നൌകാ വിപജ്ജലനിധൌ പതതാം ജനാനാം ।
വേദധ്വജസ്യ ലലിതാ ത്രിരുചിഃ പതാകാ
കാചിന്‍മമാസ്തു ശരണം ശിവമൂലടീകാ ॥ 28.12 ॥

മൌലൌ മഹേന്ദ്രസുദൃശസ്സുമനോനികായ-
സംശോഭിതേ സദസി മാന്യ ഇവാഭിജാതഃ ।
രേണുശ്ച യച്ചരണഭൂര്ലഭതേഽഗ്രപീഠം
ത്രാണായ സാ ഭവതു ഭൂതപതേര്‍വധൂര്‍നഃ ॥ 28.13 ॥

അംബാവൃണോതി പരിതോഽപ്യയമന്ധകാരോ
നാത്മാനമേവ മമ കിം തു കുലം ച ദേശം ।
ശീഘ്രം മദീയഹൃദയോദയപര്‍വതാഗ്രേ
ശ്രീമാനുദേതു തവ പാദമയൂഖമാലീ ॥ 28.14 ॥

കഷ്ടം ധുനോതു മമ പര്‍വതപുത്രികായാഃ
പ്ര്‍ത്യഗ്രപങ്കരുഹബാന്ധവകാന്തികാന്തം ।
അംഭോരുഹാസനമുഖാമരമൌലിരത്ന-
ജ്യോതിര്‍വിശേഷിതഗുണം ചരണാരവിന്ദം ॥ 28.15 ॥

ജ്യാശിഞ്ജിതാനി സമരേ ഗിരിശം ജിഗീഷോഃ
കാമസ്യ ഹംസനിവഹസ്യ നിമന്ത്രണാനി ।
ധുന്വന്തു മേ വിപദമദ്രികുമാരികായാഃ
പാദാരവിന്ദകടകക്വണിതാനി താനി ॥ 28.16 ॥

യഃ സര്‍വലോകമഥനം മഹിഷം ജിഗായ
യസ്യൈവ കര്‍മ ദമനം ച തദന്തകസ്യ ।
നാരീനരാകൃതിഭൃതോ മഹസസ്തമങ്ഘ്രിം
മഞ്ജീരനാദമധുരം ശരണം വ്രജാമി ॥ 28.17 ॥

ആപന്‍മഹോഗ്രവിഷരാശിനിമഗ്നമേതം
ദീനം ത്വദീയചരണം ശരണം പ്രപന്നം ।
ഉദ്ധര്‍തുമംബ കരുണാപരിപൂര്‍ണചിത്തേ
വിത്തേശമിത്രകുലനാരി തവൈവ ഭാരഃ ॥ 28.18 ॥

ലോകാധിരാജ്ഞി പതിതം വിപദന്ധകൂപേ
സംരുദ്ധദൃഷ്ടിമഭിതസ്തിമിരച്ഛടാഭിഃ ।
മാതഃ സമുദ്ധര കൃപാകലിതേ മൃഡാനി
പുത്രം കരേണ ജഗതാമഭയങ്കരേണ ॥ 28.19 ॥

അസ്യ ത്വദീയപദപങ്കജകിങ്കരസ്യ
ദുര്‍ഭാഗ്യപാകവിഫലീകൃതപൌരുഷസ്യ ।
പ്രാണേശ്വരി പ്രമഥലോകപതേരുപായം
വീക്ഷസ്വ താരണവിധൌ നിപുണേ ത്വമേവ ॥ 28.20 ॥

മൃത്യുഞ്ജയോരുമണിപീഠതടേ നിഷണ്ണേ
താടങ്കകാന്തിബഹുലീകൃതഗണ്ഡശോഭേ ।
മാണിക്യകങ്കണലസത്കരവാരിജാതേ
ജാതേ കുലാചലപതേര്‍ജഹി പാതകം നഃ ॥ 28.21 ॥

കിം തേ വപുര്‍ജനനി തപ്തസുവര്‍ണഗൌരം
കാമാരിമോഹിനി കിമിന്ദുകലാവലക്ഷം ।
പാകാരിനീലമണിമേചകകാന്ത്യുതാഹോ
ബന്ധൂകപുഷ്പകലികാരുചി വാ സ്മരാമി ॥ 28.22 ॥

ത്വം സുന്ദരീ നൃപതിജാതിജിതസ്ത്വമംബാ
ധൂമാവതീ ത്വമജരേ ഭുവനേശ്വരീ ത്വം ।
കാലീ ത്വമീശ്വരി ശുകാര്‍ഭകധാരിണീ ത്വം
താരാ ത്വമാശ്രിതവിപദ്ദലനാസിധാരാ ॥ 28.23 ॥

ത്വം ഭൈരവീ ഭഗവതീ ബഗലാമുഖീ ത്വം
രാമാ ച സാ കമലകാനനചാരിണീ ത്വം ।
കൈലാസവാസിനയനാമൃതഭാനുരേഖേ
കോ വേദ തേ ജനനി ജന്‍മവതാം വിഭൂതീഃ ॥ 28.24 ॥

ധുന്വന്തു സര്‍വവിപദഃ സുകൃതപ്രിയാണാം
ധുന്വന്തു ചാഖിലസുഖാന്യഘലാലസാനാം ।
ആവര്‍ജ്യ ഭൂരികരുണം പുരജിത്തരുണ്യാ-
ശ്ചിത്തം വസന്തതിലകാഃ കവിഭര്‍തുരേതാഃ ॥ 28.25 ॥ 700

॥ സമാപ്തം ച സപ്തമം ശതകം ॥

%c08-q1/Sesha.talpasAyi.Vadapalli/c08\_q1\_itrans.txt medskip

അഷ്ടമം ശതകം
ഏകോനത്രിംശഃ സ്തബകഃ
നവവിധഭജനം (മദലേഖാവൃത്തം)

ആയുഷ്യാ ഭുവനാനാം ചക്ഷുഷ്യാസ്ത്രിപുരാരേഃ ।
കുര്‍വന്തു പ്രമദം നഃ പാര്‍വത്യാഃ സ്മിതലേശാഃ ॥ 29.1 ॥

നാത്യര്‍ഘാണി നിരര്‍ഥം നേതവ്യാനി ദിനാനി ।
അംബായാശ്ചരിതാനി ശ്രോതവ്യാന്യനഘാനി ॥ 29.2 ॥

ഉദ്യോഗം കുരു ജിഹ്വേ സംഹര്‍തും ദുരിതാനി ।
പൂതാന്യദ്രിസുതായാഃ കീര്‍ത്യന്താം ചരിതാനി ॥ 29.3 ॥

ശ്രീസക്തിര്‍വിനിവാര്യാ ചിന്താ കാഽപി ന കാര്യാ ।
നിത്യം ചേതസി ധാര്യാ ദീനാനാം ഗതിരാര്യാ ॥ 29.4 ॥

ജ്ഞാതും യാ ഗദിതും യാ ശ്രോതും യാ ശ്വസിതും യാ ।
ദ്രഷ്ടും യാഽന്തരശക്തിസ്തിഷ്ഠാത്ര സ്മൃതിരേഷാ ॥ 29.5 ॥

വിഭ്രാജീനശതാഭം ബിഭ്രാണം ശിരസീന്ദും ।
സ്മര്‍തവ്യം ജഗദംബാരൂപം വാ ധുതപാപം ॥ 29.6 ॥

യേഷാം സ്യാത്പരിതപ്തം പ്രായശ്ചിത്തമഘേന ।
രുദ്രാണീപദസേവാ പ്രായശ്ചിത്തമമീഷാം ॥ 29.7 ॥

തദ്ദീപ്തം പദയുഗ്മം സേവേ യത്ര ഭവന്തി ।
അങ്ഗുല്യോ ദശ ഭാനോര്‍ഭാനൂനാം ശതകാനി ॥ 29.8 ॥

നോ ചേത് കുപ്യസി കിഞ്ചിദ് യാചേ വാചമതീതേ ।
സേവാം മാതരുരീകുര്‍വിഷ്ടം മേ കുരു മാ വാ ॥ 29.9 ॥

ശര്‍വാണീചരണാര്‍ചാപീഠം പീവരകാണാം ।
വധ്യസ്ഥാനമിദം സ്യാദുഗ്രാണാം ദുരിതാനാം ॥ 29.10 ॥

സ്കന്ദാംബാപദപീഠസ്പൃഷ്ടം ചേദ്ബലമാപ്തം ।
ഏകൈകം സുമമംഹസ്വേകൈകം കുലിശം സ്യാത് ॥ 29.11 ॥

അംഭോജോപമമങ്ഘ്രിം ശംഭോഃ പട്ടമഹിഷ്യാഃ ।
അംഹസ്സംഹതിമുഗ്രാം സംഹര്‍തും പ്രണമാമഃ ॥ 29.12 ॥

യേ കാലീപദവേഷം നാലീകം പ്രണമന്തി ।
നൈഷാം കിഞ്ചിദശക്യം നാലീകം മമ വാക്യം ॥ 29.13 ॥

വാസസ്തേഽത്ര സമാപ്തഃ പങ്കേതോ വ്രജ ദൂരം ।
കാലീം ശങ്കരനാരീം കാലേഽസ്മിന്‍ പ്രണമാമഃ ॥ 29.14 ॥

ആശാ രേ തദവസ്ഥാ ഭൂഭാഗനടതസ്തേ ।
കാമാനാം ക്വ നു പാരഃ കാമാരേര്‍നമ നാരീം ॥ 29.15 ॥

ധന്യാസ്തേ തുഹിനാദ്രേഃ കന്യാം യേ പ്രണമന്തി ।
അന്യാനുന്നതശീര്‍ഷാന്‍ മന്യേ വന്യലുലായാന്‍ ॥ 29.16 ॥

പാദാംഭോജമുമായാഃ പ്രാജ്ഞാസ്സമ്പ്രണമന്തഃ ।
ഗൃഹ്ണന്തി ശ്രിയമസ്മിന്‍ രാജന്തീം നിജശക്ത്യാ ॥ 29.17 ॥

മന്ദാരാദ്രിസുതാങ്ഘ്രീ ദാതാരൌ സദൃശൌ സ്തഃ ।
ഉത്കണ്ഠൈഃ ഫലമാദ്യാദന്യസ്മാന്നതകണ്ഠൈഃ ॥ 29.18 ॥

കാലസ്യാപി വിജേതുഃ ശര്‍വാണ്യാശ്ചരണസ്യ ।
ഏഷോഽഹം കവിലോകക്ഷ്മാപാലോഽസ്മി ഭുജിഷ്യഃ ॥ 29.19 ॥

രക്തേ ദര്‍ശയ രാഗഃ രുദ്രാണീപദപദ്മേ ।
ചേതഃ പുഷ്യതി ശോഭാം സാരസ്സാരവതോഽഗ്രേ ॥ 29.20 ॥

സംശോധ്യാഗമജാലം സാരാംശം പ്രവദാമഃ ।
സ്കന്ദാംബാപദഭക്തിര്‍ഭുക്ത്യൈ ചാഥ വിമുക്ത്യൈ ॥ 29.21 ॥

വാത്സല്യം ഗതിഹീനേഷ്വായുഷ്യം സുകൃതസ്യ ।
ഭൂയോഭിഃ സഹ സഖ്യം ശ്രീഹേതുഷ്വിഹ മുഖ്യം ॥ 29.22 ॥

ശ്ലാഘ്യം പുഷ്യതി കാമം പ്രേമാ സ്വപ്രമദായാം ।
ശര്‍വാണീപദഭക്തിര്‍നിത്യായ പ്രമദായ ॥ 29.23 ॥

ഏകൈവം ബഹുഭേദാ ഭിന്നത്വാദ്വിഷയാണാം ।
രത്യാഖ്യാ ദ്രുതിരന്തഃ സാ സൂതേ ഫലഭേദാന്‍ ॥ 29.24 ॥

ഹര്‍ഷം കഞ്ചന മാതുര്‍മത്തോ ഭക്തിഭരേണ ।
തന്വന്നേഷ വിധത്താം ഹേരംബോ മദലേഖാഃ ॥ 29.25 ॥ 725

%c08-q2/Pattabhi.Nadimpally/enimidava\_satakamu\_dvitiya\_stabakamu\_726\_750।txt medskip

ത്രിംശഃ സ്തബകഃ
മാനസപൂജാ (പ്രമാണികാവൃത്തം)

കൃതേന സാ നിസര്‍ഗതോ ധൃതേന നിത്യമാനനേ ।
സിതേന ശീതശൈലജാ സ്മിതേന ശം തനോതു മേ ॥ 30.1 ॥

പ്രതിക്ഷണം വിനശ്വരാനയേ വിസൃജ്യ ഗോചരാന്‍ ।
സമര്‍ചയേശ്വരീം മനോ വിവിച്യ വിശ്വശായിനീം ॥ 30.2 ॥

വിശുദ്ധദര്‍പണേന വാ വിധാരിതേ ഹൃദാഽംബ മേ ।
അയി പ്രയച്ഛ സന്നിധിം നിജേ വപുഷ്യഗാത്മജേ ॥ 30.3 ॥

പുരസ്യ മധ്യമാശ്രിതം സിതം യദസ്തി പങ്കജം ।
അജാണ്ഡമൂല്യമസ്തു തേ സുരാര്‍ചിതേ തദാസനം ॥ 30.4 ॥

അഖണ്ഡധാരയാ ദ്രവന്നവേന്ദുശേഖരപ്രിയേ ।
മദീയഭക്തിജീവനം ദധാതു തേഽംബ പാദ്യതാം ॥ 30.5 ॥

വിവാസനൌഘമാനസപ്രസാദതോയമംബ മേ ।
സമസ്തരാജ്ഞി ഹസ്തയോരനര്‍ഘമര്‍ഘ്യമസ്തു തേ ॥ 30.6 ॥

മഹേന്ദ്രയോനിചിന്തനാദ് ഭവന്‍ഭവസ്യ വല്ലഭേ ।
മഹാരസോ രസസ്ത്വയാ നിപീയതാം വിശുദ്ധയേ ॥ 30.7 ॥

സഹസ്രപത്രപങ്കജദ്രവത്സുധാജലേന സാ ।
സഹസ്രപത്രലോചനാ പിനാകിനോഽഭിഷിച്യതേ ॥ 30.8 ॥

മമാര്‍ജിതം യദിന്ദ്രിയൈഃ സുഖം സുഗാത്രി പഞ്ചഭിഃ ।
തദംബ തുഭ്യമര്‍പിതം സുധാഖ്യപഞ്ചകായതാം ॥ 30.9 ॥

വസിഷ്ഠഗോത്രജന്‍മനാ ദ്വിജേന നിര്‍മിതം ശിവേ ।
ഇദം ശരീരമേവ മേ തവാസ്തു ദിവ്യമംശുകം ॥ 30.10 ॥

വിചിത്രസൂക്ഷ്മതന്തുഭൃന്‍മമേയമാത്മനാഡികാ ।
സുഖപ്രബോധവിഗ്രഹേ മഖോപവീതമസ്തു തേ ॥ 30.11 ॥

മഹദ്വിചിന്വതോ മമ സ്വകീയതത്ത്വവിത്തിജം ।
ഇദം തു ചിത്തസൌരഭം ശിവേ തവാസ്തു ചന്ദനം ॥ 30.12 ॥

മഹേശനാരിനിഃശ്വസँസ്തഥാഽയമുച്ഛ്വസँസ്തദാ ।
തവാനിശം സമര്‍ചകോ മമാസ്തു ജീവമാരുതഃ ॥ 30.13 ॥

വിപാകകാലപാവകപ്രദീപ്തപുണ്യഗുഗ്ഗുലുഃ ।
സുവാസനാക്യധൂപഭൃദ് ഭവത്വയം മമാംബ തേ ॥ 30.14 ॥

ഗുഹാവതാരമൌനിനാ മയീശ്വരി പ്രദീപിതാ ।
ഇയം പ്രബോധദീപികാ പ്രമോദദായികാഽസ്തു തേ ॥ 30.15 ॥

ഇമാമയി പ്രിയാത്പ്രിയാം മഹാരസാമഹങ്കൃതിം ।
നിവേദയാമി ഭുജ്യതാമിയം ത്വയാ നിരാമയേ ॥ 30.16 ॥

സരസ്വതീ സുധായതേ മനോ ദധാതി പൂഗതാം ।
ഹൃദേവ പത്രമംബികേ ത്രയം സമേത്യ തേഽര്‍പ്യതേ ॥ 30.17 ॥

വിനീലതോയദാന്തരേ വിരാജമാനവിഗ്രഹാ ।
നിജാവിഭൂതിരസ്തു തേ തടില്ലതാ പ്രകാശികാ ॥ 30.18 ॥

സ്വരോഽയമന്തരംബികേ ദ്വിരേഫവത്സ്വരँസ്തദാ ।
മമാഭിമന്ത്ര്യ ധീസുമം ദദാതി ദേവി തേഽങ്ഘ്രയേ ॥ 30.19 ॥

തവാര്‍ചനം നിരന്തരം യതോ വിധാതുമസ്ംയഹം ।
ന വിശ്വനാഥപത്നി തേ വിസര്‍ജനം വിധീയതേ ॥ 30.20 ॥

വിയോഗ ഇന്ദുധാരിണാ ന ചേഹ വിശ്വനായികേ ।
മദംബ സോഽത്ര രാജതേ തടില്ലതാശിഖാന്തരേ ॥ 30.21 ॥

ഇദം ശരീരമേകകം വിഭാവ്യ നവ്യമന്ദിരം ।
വിഹാരമത്ര സേശ്വരാ ഭവാനി കര്‍തുമര്‍ഹസി ॥ 30.22 ॥

ജഡേഷ്വിവാലസേഷ്വിവ പ്രയോജനം ന നിദ്രയാ ।
വിഹര്‍തുമേവ യാച്യസേ ഹൃദീശസദ്മരാജ്ഞി മേ ॥ 30.23 ॥

അയം തവാഗ്രിമഃ സുതഃ ശ്രിതോ മനുഷ്യവിഗ്രഹം ।
തനൂജവേശ്മസൌഷ്ഠവം മൃഡാനി പശ്യ കീദൃശം ॥ 30.24 ॥

ഗണേശിതുര്‍മഹാകവേരസൌ പ്രമാണികാവലീ ।
മനോംബുജേ മഹേശ്വരീപ്രപൂജനേഷു ശബ്ദ്യതാം ॥ 30.25 ॥ 750

%c08-q3/Sesha.talpasAyi.Vadapalli/c08\_q3\_itrans.txt medskip

ഏകത്രിംശഃ സ്തബകഃ
നാമവൈഭവം (ഉപജാതിവൃത്തം)

ദരസ്മിതശ്രീകപടാ സുപര്‍വ-
സ്രോതസ്വിനീ പര്‍വതജാസ്യജാതാ ।
പങ്കം മമ ക്ഷാലയതാദശേഷം
സംസാരമഗ്നേ ഹൃദയേ വിലഗ്നം ॥ 31.1 ॥

ഹരാട്ടഹാസേന സമം മിലിത്വാ
പിത്രേവ പുത്രോ ഗുരുണേവ ശിഷ്യഃ ।
വിഭ്രാജമാനോ മമ ശം കരോതു
ഹാസാങ്കുരഃ കേസരിവാഹനായാഃ ॥ 31.2 ॥

നമശ്ശിവായൈ ഭണത ദ്വിപാദോ
യുഷ്മാകമഗ്ര്യാം ധിഷണാം ദധത്യൈ ।
ആധാരചക്രേശിതുരംബികായൈ
ബ്രഹ്മാണ്ഡചക്രസ്യ വിധായികായൈ ॥ 31.3 ॥

നദന്തി ഗാവോഽപി വിശിഷ്ടകാലേ-
ഷ്വംബേതി യോ നാഹ്വയതേ സ കിം നാ ।
ലക്ഷ്യം പുനഃ പ്രാണവദസ്തു സര്‍വം
സര്‍വസ്യ ചാന്തര്‍ഹി പരാഽസ്തി ശക്തിഃ ॥ 31.4 ॥

ആത്മന്യുതാന്യത്ര വിധായ ലക്ഷ്യം
താം ശക്തിമാദ്യാമഖിലേഷു സുപ്താം ।
യാവത്പ്രബോധം മുഹുരാഹ്വയസ്വ
പ്രബുധ്യതേ സാ യദി കിന്ന്വസാധ്യം ॥ 31.5 ॥

യേ നാമ ശാന്തിം പരമാം വഹന്തോ
നാമാനി ശീതാചലപുത്രികായാഃ ।
സങ്കീര്‍തയന്തോ വിജനേ വസന്തി
ജയന്തതാതാദപി തേ ജയന്തി ॥ 31.6 ॥

നാമാനി സങ്കീര്‍തയതാം ജനാനാം
കാരുണ്യവത്യാഃ കരിവക്ത്രമാതുഃ ।
പുനര്‍ജനന്യാ ജഠരേ നിവാസാ-
ദായാസവത്താ ഭവതീതി മിഥ്യാ ॥ 31.7 ॥

പാപൈസ്സമന്താത്സമഭിദ്രുതോഽപി
വിശ്വസ്യ തേ വിക്രമമസ്മി ധീരഃ ।
ന ചേദ്രസജ്ഞേ ഭവതീ ബ്രവീതി
നാമാനി ശീതാംശുഭൃതോ ഹതോഽഹം ॥ 31.8 ॥

ദേഹീതി സമ്പല്ലവദര്‍പിതാനാം
ദ്വാരേഷു ഘോഷം കുരുഷേ പരേഷാം ।
ഭവാനി ഭദ്രേ ഭുവനാംബ ദുര്‍ഗേ
പാഹീതി നായാതി കിമംബ ജിഹ്വേ ॥ 31.9 ॥

വാക്യാനി വക്തും യദി തേ രസജ്ഞേ
രസോജ്ജ്വലാനി വ്യസനം ഗരീയഃ ।
കിം വാ നമോന്താനി സുധാം കിരന്തി
നാമാനി നോ സന്തി കുമാരമാതുഃ ॥ 31.10 ॥

യദ് ഗീയതേ ശൈലസുതാഭിധാനം
തദേവ ബോധ്യം സുകൃതം പ്രധാനം ।
അജ്ഞാനിലോകസ്യ കൃതേ ഭണന്തി
യജ്ഞാദിപുണ്യാനി പരാണി വിജ്ഞാഃ ॥ 31.11 ॥

സാംനാ പ്രയുക്തേന ജഗദ്വശേ സ്യാത്
നാംനാ സദോക്തേന ജഗദ്വിനേത്രീ ।
വേദോഭയം സംയഗിദം കൃതീ യോ
ഭവേ ഭയം തസ്യ കുതോഽപി ന സ്യാത് ॥ 31.12 ॥

സങ്കീര്‍തനാത്തുഷ്യതി ശര്‍വയോഷാ
തുഷ്ടാ ത്വഭീഷ്ടം ന ദദാതി നൈഷാ ।
ഇമം ത്വവിജ്ഞായ ജഗത്യുപായം
ബ്രജന്ത്യപായം ബഹുധാ മനുഷ്യാഃ ॥ 31.13 ॥

ഭാഷേ ഭുജങ്ഗാഭരണപ്രിയായാ
നാമാനി കാമാനിതരാന്‍ വിഹായ ।
അപി പ്രപഞ്ചാതിഗഘോരകൃത്യം
കരോതു കിം മാം തരണേരപത്യം ॥ 31.14 ॥

യജ്ഞേന ദാനൈഃ കഠിനവ്രതൈര്‍വാ
സിദ്ധിം യ ഇച്ഛേത്സ ഗ്രഹീതുമിച്ഛേത് ।
മാതുഃ ശയാനോഽങ്കതലേ ശശാങ്കം
മഹേശ്വരീം കീര്‍തയതസ്തു സിദ്ധിഃ ॥ 31.15 ॥

രഹസ്യതന്ത്രാണി വിവിച്യ ദൂരം
വ്യാജം വിമുച്യ പ്രവദാമി സാരം ।
നാമൈവ കാമാരിപുരന്ധ്രികായാഃ
സിദ്ധേര്‍നിദാനം ന മഖോ ന ദാനം ॥ 31.16 ॥

പീയൂഷമീഷന്‍മധുരം ഭണന്തി
യേ നാമ രാമാധരപാനലോലാഃ ।
കാമാരിരാമാഹ്വയഗാനലോലാഃ
കവീശ്വരാഃ കാഞ്ജികമാലപന്തി ॥ 31.17 ॥

സുധാഘടഃ കോഽപ്യധരോ വധൂനാം
കവിസ്സുധാതോയധരോഽഭിധേയഃ ।
അയം സുധാവീചിവിതാനമാലീ
നാമപ്രണാദോ നഗകന്യകായാഃ ॥ 31.18 ॥

സുരാലയേ ഭാതിതരാം സുധൈകാ
സുധാ പരാ വാചി മഹാകവീനാം ।
ബിംബാധരേ കഞ്ജദൃശാം സുധാഽന്യാ
സുധേതരാ നാമനി ലോകമാതുഃ ॥ 31.19 ॥

മാധുര്യമാഭാത്യധരേ വധൂനാം
ചകോരബന്ധോഃ ശകലേ പ്രസാദഃ ।
ത്രിസ്രോതസോ വാരിണി പാവനത്വം
ത്രയം ച നാംനി ത്രിപുരാംബികായാഃ ॥ 31.20 ॥

യാ മാധുരീ പ്രേമഭരേണ ദഷ്ടേ
ജാഗര്‍തി കാന്താവരദന്തചേലേ ।
സാ ദൃശ്യതേ ഭക്തിഭരേണ ഗീതേ
ധരാധരാധീശസുതാഭിധാനേ ॥ 31.21 ॥

യത്തേ ജഗല്ലമ്പടകേഽപി വര്‍ണാ-
സ്തന്‍മേഽമൃതം നാമ നഗാത്മജായാഃ ।
ലാലാമയോ യോ മമ തം ബ്രവീഷി
സുധാമയം സ്ത്രീദശനച്ഛദം ത്വം ॥ 31.22 ॥

ഉച്ചാരയോച്ചാടിതപാതകാനി
നാമാനി ജിഹ്വേ ഭുവനസ്യ മാതുഃ ।
തദാ വദാമോ മധുചൂതരംഭാ-
രാമാധരാസ്തേ രുചയേ യദി സ്യുഃ ॥ 31.23 ॥ ⁠ ⁠ @@773 ⁠ ⁠

ആക്ഷേപമിക്ഷോരധികം വിധത്തേ
പീയൂഷദോഷാനഭിതോഽഭിധത്തേ ।
കാന്താധരാരബ്ധദുരന്തവാദഃ
കപര്‍ദികാന്താവരനാമനാദഃ ॥ 31.24 ॥

വിശ്വാസഹീനൈഃ സുതരാമബോധ്യം
നാമാനുഭാവം നഗകന്യകായാഃ ।
ജയന്തു സിദ്ധൈരപി ഗീയമാനം
ഗായന്ത്യ ഏതാ ഉപജാതയോ നഃ ॥ 31.25 ॥ 775

%c08-q4/Jayaram.Manda/itrans.txt medskip

ദ്വാത്രിംശഃ സ്തബകഃ
ഭക്തിര്യോഗശ്ച (ആര്യാഗീതിവൃത്തം)

വിദധാതു സമ്പദം മേ
സകലജഗന്നാഥനയനഹാരിജ़്യോത്സ്നഃ ।
ശീതോഽന്ധകാരഹാരീ
ഹാസശശീ കശ്ചിദങ്കരഹിതോ മാതുഃ ॥ 32.1 ॥

കരുണാരസാര്‍ദ്രഹൃദയാ
ഹൃദയാന്തരനിര്യദച്ഛവീചിസ്മേരാ ।
പ്രമഥേശ്വരപ്രിയതമാ
പാദപ്രേഷ്യസ്യ ഭവതു കല്യാണയ ॥ 32.2 ॥

കാരണകാര്യവിഭേദാദ്
രൂപദ്വിതയം തവാംബ യദൃഷിപ്രോക്തം ।
തത്രൈകം ഭര്‍തുമിദം
വിഹര്‍തുമന്യത്തു ഭുതഭര്‍തുര്ലലനേ ॥ 32.3 ॥

ശ്രോതും സ്തോത്രവിശേഷം
ഭക്തവിശേഷം ച ബോദ്ധുമയമീദൃഗിതി ।
ദാതും ച വാഞ്ഛിതാര്‍ഥം
തവ മാതശ്ചന്ദ്രലോകരൂപം ഭവതി ॥ 32.4 ॥

കീശകിശോരന്യായാത്
കാരണരൂപം തവാംബ യോഗീ ധത്തേ ।
ഓതുകിശോരന്യായാദ്
ഭക്തം പരിപാസി കാര്യരൂപേണ ത്വം ॥ 32.5 ॥

ദൃഢധാരണാ ന ചേത്ത്വ-
ച്ച്യവതേ യോഗീ മഹേശനയനജ്യോത്സ്നേ ।
നായം മമേതി ഭാവ-
സ്തവ യദി സദ്യഃ സവിത്രി ഭക്തം ത്യജസി ॥ 32.6 ॥

ശിഥിലധൃതിര്യോഗീ സ്യാദ്
ബാഹ്യൈര്‍വിഷയൈര്‍നിതാന്തമാകൃഷ്ടോ യഃ ।
സ്വീയമതിര്ലുപ്യതി തേ
ഭക്തേഽഹന്താപ്രസാരകലുഷേ മാതഃ ॥ 32.7 ॥

സാഹങ്കൃതിര്‍ന ഭക്തിഃ
സബാഹ്യവിഷയാ ധൃതിര്‍ന സര്‍വേശ്വരി തേ ।
അവിജാനന്താവേതദ്
ഭക്തോ യോഗീ ച നൈവ സിദ്ധൌ സ്യാതാം ॥ 32.8 ॥

വ്യക്തിത്വാദപി യസ്യ
പ്രിയം ത്വദീയം സവിത്രി പാദാംഭോജം ।
സോഽദ്ഭുതശക്തിര്‍ഭക്തോ
ഭഗവതി കിം കിം കരോതി നാസ്മിന്‍ ജഗതി ॥ 32.9 ॥

വ്യക്തിത്വലോഭവിവശേ
സിദ്ധഃ കാമോഽപി ഭവതി സമവച്ഛിന്നഃ ।
പ്രാപ്തോഽപി സലിലരാശിം
സലിലാനി ഘടഃ കിയന്തി സങ്ഗൃഹ്ണീയാത് ॥ 32.10 ॥

ജീവന്നേവ നരോ യഃ
സായുജ്യം തേ പ്രയാതി ശംഭോഃ പ്രമദേ ।
സര്‍വേ കാമാസ്തസ്യ
പ്രയാന്തി വശമാശു വീതവിവിധഭ്രാന്തേഃ ॥ 32.11 ॥

വ്യക്തിത്വം തുഭ്യമിദം
മനീഷയാ മേ പ്രദത്തമധികാരിണ്യാ ।
ബഹുകാലഭോഗബലതോ
വിവദതി ദേഹോ മദംബ കിം കരവാണി ॥ 32.12 ॥

സ്ഥൂലേന വര്‍ഷ്മണാ സഹ
സൂക്ഷ്മാ കലഹം മതിര്‍ന കര്‍തും ശക്താ ।
സുതരാം ബലവതി മാതര്‍-
ബലാദ് ഗൃഹാണ സ്വയം ത്വമസ്മാത്സ്വീയം ॥ 32.13 ॥

സര്‍വേഷാം ഹൃദി യസ്മാത്-
ത്വമസി പ്രാണാത്മികാംബ ഹേതോസ്തസ്മാത് ।
അഖിലപ്രാണ്യാരാധന-
മാരാധനനിര്‍വിശേഷമഗപുത്രി തവ ॥ 32.14 ॥

ജുഹ്വതി കേഽപി കൃശാനൌ
തസ്മാത്പ്രാപ്തിസ്തവേതി സമ്പശ്യന്തഃ ।
അപരേ പ്രാണിഷു ജുഹ്വതി
സാക്ഷാത്പ്രാണാത്മികാഽസി തേഷ്വന്തരിതി ॥ 32.15 ॥

പ്രാണിഷ്വപി യഃ പ്രാണം
ഭൂതാദിമനാദിമാത്മനി സ്ഥിതമനഘം ।
സതതമുപാസ്തേ യോഗീ
തസ്മിന്‍ ഹോമേന തേഽംബ തൃപ്തിസ്സുലഭാ ॥ 32.16 ॥

ആത്മനി യോഽംബ ശ്രേഷ്ഠേ
പ്രാണേ പ്രാണാന്‍ ജുഹോതി ദഹരാഭിമുഖഃ ।
ത്വദ്രൂപേ ഹതപാപേ
തേന ജിതം സകലമീശചിത്താരാമേ ॥ 32.17 ॥

ഉപസംഹൃതമഖിലേഭ്യോ
വിഷയേഭ്യോ നിര്‍നിമേഷമന്തഃകൃഷ്ടം ।
ഹൃദി ദൃഢപദേന ചക്ഷു-
സ്ത്വദ്രൂപേ ഹൂയതേ മദംബ പ്രാണേ ॥ 32.18 ॥

അന്തസ്സ്വരം നിഗൂഢം
ശ്രേഷ്ഠപ്രാണസ്യ ദേവി തവ ഭാഗസ്യ ।
ശൃണ്വദിവ പ്രണവാഖ്യം
ശ്രവണം തത്രൈവ ഭവതി ജഗദംബ ഹുതം ॥ 32.19 ॥

സര്‍വേഷാം മന്ത്രാണാം
സ്തോത്രാണാം ചേശചിത്തനാഥേ പ്രകൃതൌ ।
ഗൂഢം സദാ സ്വരന്ത്യാം
പ്രാണന്ത്യാം ത്വയി ജുഹോതി മൌനീ വാചം ॥ 32.20 ॥

ദേഹേ സ്ഖലതി മനശ്ചേത്
വിഷയേഷു ഹുതം ദധാതി വിഷയാത്മത്വം ।
ആവൃത്തം യദി ദേഹാദ്
സൂക്ഷ്മായാം ത്വയി ഹുതം ത്വദാകൃതി ഭവതി ॥ 32.21 ॥

ത്വഗ്രസനഘ്രാണാനാ-
മനുഭൂതീഃ പ്രാണശക്തിസാത്കുര്‍വാണഃ ।
കം നാര്‍പയതേ ഭോഗം
ഭഗവതി തേ സര്‍വലോകപാര്‍ഥിവവനിതേ ॥ 32.22 ॥

ഗച്ഛന്‍ കുര്‍വന്‍ വിസൃജന്‍
രമമാണാശ്ചാംബ സകലലോകാധീശേ ।
യഃ കേവലാം ക്രിയാമപി
ചിന്തയതേ തേന നിത്യയജ്ഞഃ ക്രിയതേ ॥ 32.23 ॥

സര്‍വേഷാമഗ്നീനാം
പ്രാണാഗ്നിസ്തവ വിഭൂതിരുക്തഃ ശ്രേഷ്ഠഃ ।
തസ്മിന്‍ഹുതം തു സുഹുതം
ദ്രവ്യാണി ധിയഃ ക്രിയാശ്ച മന്ത്രഃ പ്രണവഃ ॥ 32.24 ॥

ആര്യാഗീതീനാമയ-
മധരീകൃതമധുസുധാധിമാധുര്യരസഃ ।
വര്‍ഗോ ഗണപതിവദനാ-
ന്നിഷ്ക്രാന്തോ ഭവതു ശര്‍വസുദൃശഃ പ്രീത്യൈ ॥ 32.25 ॥ 800

॥ സമാപ്തം ച അഷ്ടമം ശതകം ॥

%c09-q1/Karthik.Sitaram.Tenneti/c09-q1।txt medskip

നവമം ശതകം
ത്രയസ്ത്രിംശഃ സ്തബകഃ
ജപോ യോഗോഽര്‍പണം ച (വംശസ്ഥവൃത്തം)

സുധാം കിരന്തോഽഖിലതാപഹാരിണീം
തമോ ഹരന്തഃ പടലേന രോചിഷാം ।
ശ്രിയം ദിശന്തോ ദിശി ദിശ്യസങ്ക്ഷയാം
ജയന്തി ശീതാദ്രിസുതാസ്മിതാങ്കുരാഃ ॥ 33.1 ॥

കൃപാകടാക്ഷസ്തവ കേന വാഽഽപ്യതേ
മഹേശശുദ്ധാന്തപുരന്ധ്രി കര്‍മണാ ।
നിരന്തരം മന്ത്രജപേന വാ മതേര്‍-
വിശോധനേനോത മനോര്‍പണേന വാ ॥ 33.2 ॥

വിശോധനാദ്ദേവി മതേഃ പ്രഗൃഹ്യസേ
മനോര്‍പണേനേശവധു പ്രസീദസി ।
ജപേന മന്ത്രസ്യ ശുഭസ്യ വര്‍ധസേ
ജഗത്ത്രയീധാത്രി കലേബരാന്തരേ ॥ 33.3 ॥

മനഃപ്രതാപസ്യ ഭവത്യസംശയം
പ്രവര്‍ധനം വൈദികമന്ത്രചിന്തനം ।
പ്രശസ്യതേ പ്രാണമഹഃപ്രദീപനേ
ദയാന്വിതേ താന്ത്രികമന്ത്രസേവിതാ ॥ 33.4 ॥

തവാംബികേ താന്ത്രികമന്ത്രമുത്തമം
സ്തവാതിഗം യഃ കനകാങ്ഗി സേവതേ ।
വിചിത്രയന്ത്രാദിവ വൈദ്യുതം മഹ-
സ്തതോ വിനിര്യദ് ഭുവനം വിഗാഹതേ ॥ 33.5 ॥

ന തസ്യ ചേതോ വികൃതേര്‍വശേ ഭവേ-
ന്ന തസ്യ ദൃഷ്ടിര്‍വിഷയൈര്‍വികൃഷ്യതേ ।
ന തസ്യ രോഗൈരപകൃഷ്യതേ വപുഃ
സവിത്രി യസ്തേ ഭജതേ മഹാമനും ॥ 33.6 ॥

സ്മരന്തി മായാം ഗഗനാഗ്നിശാന്തിഭിഃ
സഹാച്ഛഭാസാ സഹിതാഭിരംബികേ ।
തഥാ രസജ്ഞാം ദ്രുഹിണാഗ്നിശാന്തിഭിര്‍-
ഭണന്തി ദോഗ്ധ്രീം തു ഖഷഷ്ഠബിന്ദുഭിഃ ॥ 33.7 ॥

അഭണ്യതാദ്യാ ഭുവനേശ്വരീ ബുധൈര്‍-
അനന്തരാ മാതരഗാദി കാലികാ ।
പ്രചണ്ഡചണ്ഡീ പരികീര്‍തിതാ പരാ
ത്രയോഽപ്യമീ തേ മനവോ മഹാഫലാഃ ॥ 33.8 ॥

ഉപാധിഭൂതം ശുചി നാഭസം രജോ
ദധാതി സാക്ഷാദ് ഭുവനേശ്വരീപദം ।
തദാശ്രയാ വ്യാപകശക്തിരദ്ഭുതാ
മനസ്വിനീ കാചന കാലികേരിതാ ॥ 33.9 ॥

അമര്‍ത്യസാംരാജ്യഭൃതഃ പ്രവര്‍തികാ
വിശാലലോകത്രയരങ്ഗനര്‍തികാ ।
പരാക്രമാണാമധിനായികോച്യതേ
പ്രചണ്ഡചണ്ഡീതി കലാ സവിത്രി തേ ॥ 33.10 ॥

സ്മരന്‍മനും രോദിതി ഭക്തിമാംസ്തവ
പ്രഗൃഹ്യ പാദം മുനിരംബ ലംബതേ ।
ഫലം ചിരായ പ്രഥമഃ സമാപ്നുയാത്
പരോ മരന്ദം പദ ഏവ വിന്ദതി ॥ 33.11 ॥

പദം തവാന്വിഷ്ടമനേകദാ മുദാ
ഹൃദന്തരേ സ്പൃഷ്ടമിവേദമംബികേ ।
പലായതേഽധോഽഹമനന്തരം ശുചാ
പരാത്പരേ രോദിമി മന്ത്രശബ്ദതഃ ॥ 33.12 ॥

ഭണന്തി സന്തോ മരുതാം സവിത്രി തേ
മഹാമനും ത്വത്പദഭാസ്കരാതപം ।
തതോ ഹി മൂലാത്സ്വര ഏഷ നിര്‍ഗത-
സ്തപത്യഘൌഘം ജരയന്‍മഹോമയഃ ॥ 33.13 ॥

സവിത്രി സാക്ഷാച്ചരണസ്യ തേ പ്രഭാം
വിധാരയँസ്തജ്ജനിമൂലമാര്‍ഗണേ ।
മുഹുര്‍മുഹുസ്സോഽഹമജേ ധൃതോദ്യമഃ
പഥാ മഹര്‍ഷീ രമണോ ബഭാണ യം ॥ 33.14 ॥

അഹമ്പദാര്‍ഥോ യദി ചില്ലതാ തതാ
കിമേഷ ദോഗ്ധ്രീമനുഭാവതോഽപരഃ ।
അഹം യദി പ്രാണനിനാദവൈഖരീ
ന കൂര്‍ച ആഖ്യാതുമസേതി ശക്യതേ ॥ 33.15 ॥

പരേ തു യാം ചേതനശക്തിമാമന-
ന്ത്യഭാണി സാ കുണ്ഡലിനീതി താന്ത്രികൈഃ ।
വിലക്ഷണാ നാമ ചമത്കൃതിര്‍ജഡാന്‍
പ്രതാരയത്യാഗമസാരദൂരഗാന്‍ ॥ 33.16 ॥

ഭവത്യഖണ്ഡാനുഭവഃ പ്രബോധിനാ-
മതീവ സൂക്ഷ്മാനുഭവശ്ച യോഗിനാം ।
കരം ഗതാസ്സര്‍വവിധാശ്ച ശേരതേ
മഹേശ്വരീമന്ത്രപരസ്യ സിദ്ധയഃ ॥ 33.17 ॥

സഹസ്രസങ്ഖ്യാനി ജനൂംഷി വാ മമ
പ്രിയാണി ഭക്തിസ്തവ ചേദ്ഭവേ ഭവേ ।
തവ സ്മൃതിം ചേദ് ഗലയേന്ന സമ്മദം
കരോതി മോക്ഷോഽപി മമേശവല്ലഭേ ॥ 33.18 ॥

വിനൈവ ദൃഷ്ടിം യദി സത്പ്രശിഷ്യതേ
ന സത്തയാഽര്‍ഥഃ ഫലഹീനയാ തയാ ।
ഇദം തു സത് കിന്ന്വസതോ വിശിഷ്യതേ
ന താത മുക്തോപലയോസ്തദാ ഭിദാ ॥ 33.19 ॥

ശുചാം നിവൃത്തിര്യദി മുക്തിരിഷ്യതേ
സുഖപ്രവൃത്തിര്യദി നാത്ര വിദ്യതേ ।
സദേവ ചേത്തത്ര മതിര്‍ന ഭാസതേ
ജഡം വിമുക്താദ്വചസൈവ ഭിദ്യതേ ॥ 33.20 ॥

മതിഃ പരാചീ വ്യവഹാരകാരണം
ഭവേത്പ്രതീചീ പരമാര്‍ഥസമ്പദി ।
ഉഭേ ദിശൌ യസ്യ മതിര്‍വിഗാഹതേ
പദാ ച മൂര്‍ധ്നാ ച സ സിദ്ധ ഇഷ്യതേ ॥ 33.21 ॥

ദൃഢം പദം യസ്യ മതേഃ സദാഽന്തരേ
സ നാ ധിയോഽഗ്രേണ ബഹിശ്ചരന്നപി ।
സവിത്രി മഗ്നസ്ത്വയി സമ്പ്രകീര്‍ത്യതേ
ന തസ്യ ഭീഃ സഞ്ചരതോഽപി സംസൃതേഃ ॥ 33.22 ॥

വിചിന്തനേ ചിന്തനശക്തിമദ്ഭുതാം
വിലോകനേ ലോകനശക്തിമുജ്ജ്വലാം ।
പ്രഭാഷണേ ഭാഷണശക്തിമുത്തമാം
നിഭാലയംസ്ത്വാം വിഷയൈര്‍ന ജീയതേ ॥ 33.23 ॥

വിലോകമാനസ്യ വിലോകനം കവേര്‍-
വിലോക്യമാനേഷു വിഹായ സക്തതാം ।
വിലോചനേ സന്നിഹിതാ നിരന്തരം
വിധൂതഭീതിര്‍വിബുധസ്തുതാ ശിവാ ॥ 33.24 ॥

അയം ഭയാനാം പരിമാര്‍ജകസ്സതാം
സമസ്തപാപൌഘനിവാരണക്ഷമഃ ।
മനോജ്ഞവംശസ്ഥഗണോ ഗണേശിതുര്‍-
മനോ മഹേശാബ്ജദൃശോ ധിനോത്വലം ॥ 33.25 ॥ 825

%c09-q2/Muralidhar.Kalavacharla/uma\_sahasram\_chap9-q2।txt medskip

ചതുസ്ത്രിംശഃ സ്തബകഃ
പ്രാര്‍ഥനാ (ഹരിണീവൄത്തം)

വിദിതമഹിമാ വിശ്വാധാനാദനേകവിധാദ്ഭുതാത്
പ്രഥിതചരിതഃ ശര്‍വാലോകപ്രതാപവിവര്‍ധനാത് ।
പ്രകടിതഗുണഃ പാപധ്വാന്തപ്രസാരനിരോധനാത്
പ്രദിശതു ശിവാഹാസോ ഭാസാം നിധിഃ കുശലാനി മേ ॥ 34.1 ॥

ഹൃദി കരുണയാ പൂര്‍ണാ ബാഹ്വോര്‍ബലേന മഹീയസാ
പദകമലയോര്ലക്ഷ്ംയാ ഭക്തൈര്‍ജനൈരുപജീവ്യയാ ।
മുഖസിതകരേ ലാവണ്യേന ത്രിണേത്രദൃശാം ബലം
ബഹു വിദധതാ കാലീ മാതാഽവതാത്പദസേവിനം ॥ 34.2 ॥

ജഗദധിപയാ സിദ്ധം ദോഗ്ധ്ര്യാഽഥവോത രസജ്ഞയാ
മുനിജനനുതം ദേവീമന്ത്രം ജപേദ്യദി മാനവഃ ।
അമൃതജലദീഭൂതഃ പൂതഃ വിയോഗവിശേഷവിത്
സ ഇഹ വസുധാലോകേ ധാരാ ഗിരാമഭിവര്‍ഷതി ॥ 34.3 ॥

ഇമമഭിമുഖീഭൂതാ ശാതോദരീ കമലാലയാ
ഹയഗജഘടാപൂര്‍ണാഽഭ്യര്‍ണം സമേത്യ നിഷേവതേ ।
സവിബുധമിദം വിശ്വം തസ്യ പ്രയാതി പുനര്‍വശം
പ്രഥിതയശസാം സിദ്ധീനാം ചാപ്യമും ഭജതേഽഷ്ടകം ॥ 34.4 ॥

സുവിമലധിയസ്തസ്യ ക്രോധാദ് ദൃഗംബുധുതദ്യുതീ
രിപുജനവധൂഗണ്ഡാഭോഗോ ഭവേദുത പാണ്ഡുരഃ ।
സപദി ഭുവനവ്യാപ്തം ചാപ്തൈഃ പ്രമാണപുരസ്സരം
ഭണിതമജരം ഭദ്രം ജ്യോതിഃ പരം ഹൃദി ഭാസതേ ॥ 34.5 ॥

അദയമരിഭിഃ ക്രാന്തേ രാഷ്ട്രേ ത്വമീശ്വരി രക്ഷികാ
സുമശരമുഖൈര്‍ധൂതേ ചിത്തേ ത്വമീശ്വരി രക്ഷികാ ।
പ്രബലദുരിതൈര്‍ഗ്രസ്തേ വംശേ ത്വമീശ്വരി രക്ഷികാ-
ഽപ്യസൃജതി ജലം മേഘേ മോഘേ ത്വമീശ്വരി രക്ഷികാ ॥ 34.6 ॥

ഭഗവതി നിജൌ സാക്ഷാത്പുത്രൌ ബൃഹസ്പതിപാവകൌ
ഗണപതിഗുഹാവേതൌ വേഷാന്തരവ്യവഹാരതഃ ।
ഭരതധരണീഖണ്ഡേ ഹേതോഃ കുതഃ കൃതസംഭവൌ
കലകലയുതേ കാലീ ദേവി വ്യധാഃ കഥയ ദ്രുതം ॥ 34.7 ॥

സമയമയി തേ ധൃത്വാ പാദാംബുജം രമണഃ സുതോ
ഗിരിവരഗുഹാസ്വന്തഃ ശാന്തോ നയേദ്യദി നാദ്ഭുതം ।
സ്ഥലവിരഹതഃ സ്വീയസ്ഥാനേ കിമത്ര സമാഗതോ
ന വദസി കുതഃ കാര്യം തസ്മൈ കുലാചലകന്യകേ ॥ 34.8 ॥

പരിഭണതി ചേച്ഛിഷ്യവ്യൂഹേ മഹാദ്ഭുതസങ്ഗതീര്‍-
ജനനി രമണോ യോഗീശാനസ്തതോ ബഹു നോ ഫലം ।
അമിതതമയാ ദൃഷ്ടേഃ ശക്ത്യാ കദാ സരണിം നയേ-
ദപഥപതിതം ധാത്രീലോകം തദേവ വദാംബികേ ॥ 34.9 ॥

അഹമിഹ കുതോ ഹേതോര്‍ജാതോ വിഷണ്ണതമേ സ്ഥലേ
ചരണകമലച്ഛായാം മായാധിരാജ്ഞി വിഹായ തേ ।
പരമകരുണോ ഘോരഃ ശാപഃ കിമേഷ സവിത്രി തേ
കിമപി ഭുവി വാ കാര്യം കര്‍തും നിയോജിതവത്യസി ॥ 34.10 ॥

വ്രജതി വിലയം സ്നേഹോ ദൂരപ്രവാസവശാദിതി
പ്രവദതി ബുധഃ കശ്ചിത്സത്യം പ്രഭാതി തദംബികേ ।
ഭഗവതി നിജേ കുക്ഷൌ ജാതം ദിവോ ധരണീഗതം
സ്മൃതിസരണിതോ ദൂരേ ഹാ ഹാ കരോഷി രുഷാ യഥാ ॥ 34.11 ॥

മമ തു വിമലാ ഹൃദ്യാ വിദ്യാ മഹേശ്വരി യാഽഭവ-
ന്‍മനസി ച പരാ ചിത്രാ ശക്തിശ്ചിരന്തനി യാഽഭവത് ।
വചസി ച മഹദ്ഭാഗ്യം ശ്ലാഘ്യം യദീഡ്യതമേഽഭവത്
തദയി ഗലിതം മത്തോ വിത്തത്രയം ഭവതോ ഭുവി ॥ 34.12 ॥

കൃതമയി മയാ പാപം ഘോരം സുകര്‍മസു സങ്ഗിനാം
യദഹമദയോ വിഘ്നം നൄണാം മുഹുര്‍മുഹുരാചരം ।
അതികടു ഫലം തസ്യാശ്നാമി ശ്രിതോ നരവിഗ്രഹം
പ്രമഥനൃപതേര്‍ജായേ മായേ ജനന്യവ മാമിമം ॥ 34.13 ॥

ന ഭവസി ദൃശോര്‍മാര്‍ഗേ ലോകാധിരാജ്ഞി കുതോ ഗിരോ
ന ച ബഹുകൃപേ സ്വപ്നേ വാ ത്വം പ്രയച്ഛസി ദര്‍ശനം ।
അപനയസി നോ സന്ദേഹം വാ പരോക്ഷകൃപാവശാ-
ദപി സുരനുതേ ലഗ്നാ കാര്യാന്തരേ കിമുതാദയാ ॥ 34.14 ॥

നിരവധിശിവേ മാഹാത്മ്യം തേ ഭണന്തി മഹര്‍ഷയോ
മനസി കരുണാ ന ന്യൂനാ തേ യഥാ പ്രഥിതാഃ കഥാഃ ।
തദിദമഖിലം മിഥ്യാ സ്യാദിത്യസാധ്യമുദീരിതും
യദസി വിമുഖീ പുത്രേ കിം വാ ഭവേദിഹ കാരണം ॥ 34.15 ॥

ഭുവനഭരണം നാല്‍പം കാര്യം ന ദേവി തവ ക്ഷണോ
ഗുരു ച ബഹുലം കൃത്യം നിത്യം തവാസ്തി ന തന്‍മൃഷാ ।
ന തവ കഠിനം മൌനം നിന്ദ്യം തഥാപി ന പാര്‍വതി
സ്മര സകൃദിമം ദീനം പുത്രം തദേവ മമാധികം ॥ 34.16 ॥

ന ഭവതി സുധാധാരാവര്‍ഷാദയം മുദിതസ്തനൌ
മധുമദമുഷാം വാചാം സര്‍ഗാന്ന ചാപ്യയമുദ്ധതഃ ।
തവ പദയുഗേ നിഷ്ഠാലാഭാന്ന തൃപ്യതി ചാപ്യയം
ഭഗവതി ചിരാത് സന്ദേശം തേ സുതഃ പ്രതിവീക്ഷതേ ॥ 34.17 ॥

കിമിഹ ഭുവനേ കര്‍തവ്യം മേ കിമര്‍ഥമിഹാഗതോ-
ഽസ്ംയവനി ജഗതാം കം വോപായം ശ്രയേ നിജശക്തയേ ।
കിമപി കിമപി സ്വാന്തേ ധ്വാന്തേ യഥാ പരിദൃശ്യതേ
സ്ഫുടമഭയദേ വക്തും കിഞ്ചിച്ഛ്രമം ത്വമുരീകുരു ॥ 34.18 ॥

ന മമ പരമേ മുക്താവാശാ ന വാ വിഭവാഷ്ടകേ
ന ച ഗജഘടാപൂര്‍ണായാം വാ മഹേശ്വരി സമ്പദി ।
ന ച മധുമുചാം വാചാം സര്‍ഗേ നിരര്‍ഗലവൈഭവേ
മുനിഭുവി കുതോ ജാതഃ സോഽഹം തദേവ സമീര്യതാം ॥ 34.19 ॥

പ്രഥമമനഘം വാഞ്ഛാംയന്നം സദാരസുതാതിഥേര്‍-
ഭഗവതി തതഃ പാദദ്വന്ദ്വേ തവാവിചലാം സ്ഥിതിം ।
അഥ സുരജഗദ്വാര്‍താജ്ഞാനം സവിത്രി തതഃ പരം
മുനിഭുവി ഭവേ ഹേതും ജ്ഞാതും മൃഗാക്ഷി പുരദ്വിഷഃ ॥ 34.20 ॥

യദി തവ കൃപാ പുത്രേ ഭക്തേ പദാംബുജവന്ദിനി
വ്രതശതകൃശേ ശീര്‍ഷാംഭോജാമൃതം ത്വയി ജുഹ്വതി ।
ഭരതധരണീസേവാലോലേ ഭവപ്രിയഭാമിനി
സ്വയമുപദിശാമുഷ്മൈ യോഗ്യം വിധാനമനാവിലം ॥ 34.21 ॥

ജനനി ജഗതാം സ്വല്‍പേ കാമേഽപ്യയം ത്വയി ലംബതേ
പുരഭിദബലേ മധ്യേ കാമേഽപ്യയം ത്വയി ലംബതേ ।
ബഹുലകരുണേ ശ്രേഷ്ഠേ കാമേഽപ്യയം ത്വയി ലംബതേ
ഭഗവതി പരേ വീതേ കാമേഽപ്യയം ത്വയി ലംബതേ ॥ 34.22 ॥

തനുഭുവി മയി പ്രീത്യാ വാഽംബ ത്രിലോകവിധായികേ
പദയുഗരതേ വാത്സല്യാദ്വാ പുരാരിപുരന്ധ്രികേ ।
സ്വവിമലയശോഗാനാസക്തേ കൃപാവശതോഽഥവാ
പരുഷമജരേ മൌനം ത്യക്ത്വാ സ്ഫുടീകുരു മേ ഗതിം ॥ 34.23 ॥

ജയതു ഭരതക്ഷോണീഖണ്ഡം വിഷാദവിവര്‍ജിതം
ജയതു ഗണപസ്തസ്യ ക്ഷേമം വിധാതുമനാ മുനിഃ ।
ജയതു രമണസ്തസ്യാചാര്യോ മഹര്‍ഷികുലാചലോ
ജയതു ച തയോര്‍മാതാ പൂതാ മഹേശവിലാസിനീ ॥ 34.24 ॥

ഗണപതിമുനേരേഷാ ഭാഷാവിദാം ഹൃദയങ്ഗമാ
സുകവിസുഹൃദഃ ശബ്ദൈരത്യുജ്ജ്വലാ ഹരിണീതതിഃ ।
ലലിതചതുരൈര്‍ഭാവൈര്യാന്തീ സുരൂപവനാന്തരം
മദയതു മനഃ കാമാരാതേര്‍നിശാന്തമൃഗീദൃശഃ ॥ 34.25 ॥ 850

%c09-q3/Sai.Susarla/uma-c09-q3।txt medskip

പഞ്ചത്രിംശഃ സ്തബകഃ
പ്രാര്‍ഥനാ (ഇന്ദുവദനാവൃത്തം)

അന്ധതമസം ശശിവിഭാമഭിദധാനാ
കാന്തിമലമാസ്യകമലസ്യ വിദധാനാ ।
അന്ധകവിരോധിദയിതാസ്മിതലവശ്രീര്‍-
ഭാതു ഭുവനസ്യ സകലസ്യ കുശലായ ॥ 35.1 ॥

ഭാഹി വിവിധാ കൃതിമതീ ദ്വിജസമൂഹേ
പാഹി ഗതിഹീനമഖിലേശ്വരി കുലം നഃ ।
ദേഹി ബഹുകാലഭജകായ വരമേതം
യാഹി നഗനന്ദിനി യശഃ ശശിവലക്ഷം ॥ 35.2 ॥

വാരയതി ഘോരതരപാതകസമൂഹം
വര്‍ധയതി ധര്‍മമപി ശര്‍മകരമന്തേ ।
കിങ്കരജനസ്യ ന കിമാവഹതി ഭവ്യം
ശങ്കരപുരന്ധ്രി തവ പാദപരിചര്യാ ॥ 35.3 ॥

യസ്യ മനുജസ്യ ഹൃദയേഽസ്തി സദയേ തേ
നാകചരസേവ്യമയി പാദസരസീജം ।
തം ഭജതി പദ്മമുഖി പദ്മവനവാസാ
ലാഭഭവനേ ഭവതു നാമരപുരോധാഃ ॥ 35.4 ॥

യദ്യഖിലമൌനിഗണഗീതഗുണജാലം
കാലഭയഹാരികരുണാരസമരന്ദം ।
അദ്രിതനയാങ്ഘ്രിജലജന്‍മ ഹൃദയേ സ്യാ-
ദഷ്ടമഗതോഽപി വിദധാതു രവിജഃ കിം ॥ 35.5 ॥

ലേഖലലനാകചസുമൈഃ കൃതബലിം തേ
യോ ഭജതി പാദഘൃണിമാലിനമനന്തേ ।
നിസ്തരതി നൂനമയമസ്തമിതമോഹഃ
ശോകതിമിരം സകലലോകഗണമാതഃ ॥ 35.6 ॥

ശീതകരദര്‍പഹരവക്ത്രജലജാതേ
ശീതഗിരിനന്ദിനി തവാങ്ഘ്രിജലജാതം ।
യഃ സ്മരതി ദേവി ഹൃദി വിസ്മരതി സോഽയം
വിഷ്ടപമശേഷമപി കഷ്ടതതിമുക്തഃ ॥ 35.7 ॥

സക്തിരയി യസ്യ തവ പാദസരസീജേ
ശക്തിധരമാതരനലാക്ഷഗൃഹനാഥേ ।
പൂര്‍ണശശിജൈത്രമുഖി പുണ്യപുരുഷോഽസൌ
സ്വര്‍ണശിഖരീവ ബുധലോകശരണം സ്യാത് ॥ 35.8 ॥

വൈരിഗണനിര്‍ദലനഖഡ്ഗവരപാണേ
വാസസി പദോര്‍ദശനവാസസി ച ശോണേ ।
നേത്രമിഷപാവകവിശേഷിതലലാടേ
പാപമഖിലം ജഹി മൃഗാധിപതിഘോടേ ॥ 35.9 ॥

വേദചയവേദിജനവാദവിഷയസ്യ
പ്രതിയുതലോകതതിശോകശമനസ്യ ।
വേതനവിവര്‍ജിതഭടോഽയമഹമങ്ഘ്രേഃ
ശീതകരപോതധരപുണ്യവനിതേ തേ ॥ 35.10 ॥

കാര്യമയി മേ കിമപി കാര്യപടുബുദ്ധേഃ
പാദസരസീജയുഗലീപരിജനസ്യ ।
അംബ വദ ജംഭരിപുഗീതഗുണജാലേ
ശുംഭകുലനാശകരി ശംഭുകുലയോഷേ ॥ 35.11 ॥

ത്വം യദി ശിലാവദയി നോ വദസി കൃത്യം
നാസ്തി തവ രാജ്യപടുബുദ്ധിരിതി സത്യം ।
ആദിശ യഥാര്‍ഹകരണീയകൃതിനിത്യം
രാജ്ഞി ഭുവനസ്യ ചരണാംബുരുഹഭൃത്യം ॥ 35.12 ॥

പഞ്ചസു വിഹായ മനസഃ കമപി സങ്ഗം
പുത്രധനമിത്രജനബാന്ധവവധൂഷു ।
ഏഷ ഭജതേ ജനനി പാദജലജം തേ
പാലയ നു മുഞ്ച നു തവോപരി സ ഭാരഃ ॥ 35.13 ॥

വജ്രധരമുഖ്യസുരസഞ്ചയകിരീട-
സ്ഥാപിതമഹാര്‍ഘമണിരഞ്ജിതനഖായ ।
ജീവിതമദായി ജഗദീശ്വരി മദീയം
പാദജലജായ തവ പാലയ നു മാ വാ ॥ 35.14 ॥

ദേഹി ജഗദീശ്വരി ന വാ മദഭിലാഷം
പാഹി കരുണാവതി ന വാ കുലമിദം നഃ ।
ശൂലധരകാമിനി സുരാസുരനിഷേവ്യം
പാദകമലം തവ പരേ ന വിജഹാമി ॥ 35.15 ॥

പാസി കില പാദയുഗകിങ്കരസമൂഹം
ഹംസി കില പാപതതിമാപദി നുതാ ത്വം ।
ദന്തിവദനപ്രസു വദന്തി മതിമന്തോ
നാനൃതമിദം ഭവതു നാകിജനവര്‍ണ്യേ ॥ 35.16 ॥

ശക്രമുഖദേവതതിവന്ദിതവിസൃഷ്ടേ
വക്രഘനകേശി ചരണേ തവ ലുഠന്തം ।
ആപദി നിമഗ്നമിമമാശ്രിതമനാഥം
നന്ദിഹയസുന്ദരി ന പാലയസി കേന ॥ 35.17 ॥

ഘോഷമയമംബ വിദധാതി പദലഗ്നോ
നാവസി പുരാണി കിമു നാരി ബധിരാഽസി ।
വന്ദിസുരബൃന്ദനുതിഭാഷിതഹൃതം വാ
കര്‍ണയുഗലം തവ കപാലികുലയോഷേ ॥ 35.18 ॥

അംബ ഭവ ബിംബഫലകല്‍പരദചേലേ
ശംബരസപത്നബലകാരിബഹുലീലേ ।
പ്രാഗമൃതഭാനുമുകുടസ്യ മദയിത്രീ
തം കുരു തതഃ പരമുരീകൃതമദര്‍ഥം ॥ 35.19 ॥

നിര്‍മലസുധാകരകലാകലിതമസ്തേ
ധര്‍മരതപാലിനി ദയാവതി നമസ്തേ ।
ഏതമവ ദേവി ചരണാംബുരുഹബന്ധും
ശീതധരണീധരസുതേ ഗമയ നാന്ധും ॥ 35.20 ॥

അദ്രികുലപാലകകുലധ്വജപതാകേ
ഭദ്രഗജഗാമിനി ദരിദ്രമയി മത്യാ ।
ക്ഷുദ്രമിവ ശോച്യമിമമങ്ഘ്രിജലജാപ്തം
രുദ്രദയിതേ ജനനി പാഹി ന ജഹീഹി ॥ 35.21 ॥

അസ്തു തവ പാദകമലേ സ്ഥിതിരജസ്രം
നാസ്തി പരദുഃഖവിവശേ ഹൃദി തു ശാന്തിഃ ।
അസ്തു കരുണേഽയമസ്തു മതിലോപഃ
കഷ്ടമിദമംബ മമ ഭൂരി പരിശിഷ്ടം ॥ 35.22 ॥

ദുഃഖസുഖഭേദരഹിതാ ന മതിരാസീത്
സാധുഖലഭേദരഹിതാ ന മതിരാസീത് ।
ഭാഗ്യമിതിമാന്യമഥവാ മമ തദേതന്‍-
മാതരിഹ സങ്ഘഭജനേ യദവകാശഃ ॥ 35.23 ॥

അസ്തു മമ ഭേദമതിരസ്തു മമ പക്ഷോ
യത്നപരതാഽസ്തു മമ മാസ്തു ച വിമോക്ഷഃ ।
മോക്ഷമയി വേദ്മി കുലകഷ്ടതതിമോക്ഷം
പ്രേഷയ സകൃത്തവ മഹേശ്വരി കടാക്ഷം ॥ 35.24 ॥

ശാക്വരഗണേന മുഖരേഽത്ര ഗണനാഥേ
വിഷ്ണുയശസീശവധു ജിഷ്ണുമുഖവന്ദ്യേ ।
അംബ കരുണാം കുരു ശിവങ്കരി നിരങ്ക-
സ്വച്ഛകിരണാര്‍ഭകവിഭൂഷിതലലാടേ ॥ 35.25 ॥ 875

%c09-q4/Krishnashankavaram/devi\_itranstxt medskip

ഷട്ത്രിംശഃ സ്തബകഃ
പ്രകീര്‍ണകം (തൂണകവൃത്തം)

ഉന്നതസ്തനസ്ഥലീവിലോലഹാരമൌക്തിക-
വ്രാതദീധിതിപ്രതാനബദ്ധസൌഹൃദാ സദാ ।
അന്ധകാരികാമിനീദരസ്മിതദ്യുതിര്‍ധുനോ-
ത്വന്ധകാരമന്തരങ്ഗവാസിനം ഘനം മമ ॥ 36.1 ॥

അംബരസ്ഥലേ പുരാ പുരന്ദരോ ദദര്‍ശ യാം
യാം വദന്തി പര്‍വതപ്രസൂതിമൈതിഹാസികാഃ ।
സാ പരാ പുരാമരേഃ പുരന്ധ്രികാഽഖിലാംബികാ
പുത്രകായ മജ്ജതേ ദദാതു ദക്ഷിണം കരം ॥ 36.2 ॥

പാദപങ്കജേ ധൃതാ നരൈരബാഹ്യഭക്തിഭിഃ
പാണിപങ്കജേ ധൃതാ നവേന്ദുഖണ്ഡധാരിണാ ।
ചാരുഹേമഹംസകാ മനോജ്ഞരത്നകങ്കണാ
ലോകജാലപാലിനീ പുനാതു മാം വിലാസിനീ ॥ 36.3 ॥

ഉക്ഷരാജവാഹനസ്യ ജീവിതാദ് ഗരീയസീ
പക്ഷിരാജവാഹനാദിവര്‍ണ്യമാനവൈഭവാ ।
കേകിലോകചക്രവര്‍തിവാഹനേന പുത്ത്രിണീ
വാരണാരിസാര്‍വഭൌമവാഹനാ ഗതിര്‍മമ ॥ 36.4 ॥

ബാലകുന്ദകുട്മലാലികാന്തദന്തപങ്ക്തികാ
കുണ്ഡലാനുബിംബശോഭിശുദ്ധഗണ്ഡമണ്ഡലാ ।
ബിഭ്രതീ രതീശവേത്രവിഭ്രമം ഭ്രുവോര്യുഗം
ശുഭ്രഭാനുശേഖരസ്യ സുന്ദരീ പ്രണംയതേ ॥ 36.5 ॥

ആജിദക്ഷവാഹവൈരിയാതുധാനബാധിതം
യാ രരക്ഷ ദേവബൃന്ദമിന്ദിരാദിവന്ദിതാ ।
സാ കടാക്ഷപാതധൂതഭക്തലോകപാതകാ
പാവകാക്ഷസുന്ദരീ പരാത്പരാ ഗതിര്‍മമ ॥ 36.6 ॥

താരകാധിനാഥചൂഡചിത്തരങ്ഗനര്‍തകീ
മന്ദഹാസസുന്ദരാസ്യപങ്കജാ നഗാത്മജാ ।
ദീനപോഷകൃത്യനിത്യബുദ്ധബുദ്ധിരവ്യയാ
ഗൃഹ്യതേ ഗണാധിപേന സര്‍വതോ നൃണാം പദേ ॥ 36.7 ॥

അഷ്ടമീശശാങ്കഖണ്ഡദര്‍പഭഞ്ജനാലികാ
വിഷ്ടപത്രയാധിനാഥമാനസസ്യ ഡോലികാ ।
പാപപുഞ്ജനാശകാരിപാദകഞ്ജധൂലികാ
ശ്രേയസേ മമാസ്തു ശൈലലോകപാലബാലികാ ॥ 36.8 ॥

സാനുമത്കുലാധിനാഥബാലികാലികുന്തലാ
ജങ്ഗമേവ കാഽപി തപ്തഹേമസാലഭഞ്ജികാ ।
ഭക്തിയുക്തലോകശോകവാരണായ ദീക്ഷിതാ
ശീതശീതവീക്ഷിതാ ലഘു സ്യതാദഘം മമ ॥ 36.9 ॥

പുണ്യനാമസംഹതിഃ പുരാരിചിത്തമോഹിനീ
പുഷ്പബാണചാപചാരുഝില്ലികാഽഖിലാംബികാ ।
പുണ്യവൈരിപുഷ്ടദുഷ്ടദൈത്യവംശനാശിനീ
പുത്രകസ്യ രക്ഷണം പുരാതനീ കരോതു മേ ॥ 36.10 ॥

ക്ഷാമമധ്യമസ്ഥലീ സുധാഘടോപമസ്തനീ
കൃഷ്ണസാരലോചനാ കുമുദ്വതീപ്രിയാനനാ ।
ഭ്രൂവിലാസധൂതധൈര്യകാഞ്ചനാദ്രികാര്‍മുകാ
കാചിദിക്ഷുകാര്‍മുകസ്യ ജീവികാ ജയത്യുമാ ॥ 36.11 ॥

ലോഹിതാചലേശ്വരസ്യ ലോചനത്രയീഹിതാ
ലോഹിതപ്രഭാനിമജ്ജദബ്ജജാണ്ഡകന്ദരാ ।
ഹാസകാന്തിവര്‍ധ്യമാനസാരസാരിമണ്ഡലാ
വാസമത്ര മേ കരോതു മാനസേ മഹേശ്വരീ ॥ 36.12 ॥

ദക്ഷിണേക്ഷണപ്രഭാവിജൃംഭിതാംബുസംഭവാ
കാമമിത്രവാമനേത്രധാമതൃപ്തകൈരവാ ।
ഏകതഃ പരഃ പുമാന്‍പരാ വരാങ്ഗനാഽന്യതഃ
ശുഭ്രകീര്‍തിരേകമൂര്‍തിരാദധാതു നശ്ശിവം ॥ 36.13 ॥

ശുംഭദൈത്യമാരിണീ സുപര്‍വഹര്‍ഷകാരിണീ
ശംഭുചിത്തഹാരിണീ മുനീന്ദ്രചിത്തചാരിണീ ।
കാമിതാര്‍ഥദായിനീ കരിപ്രകാണ്ഡഗാമിനീ
വീതകല്‍കമാദധാതു വിഘ്നരാജമംബികാ ॥ 36.14 ॥

ദേവതാസപത്നവംശകാനനാനലച്ഛടാ
വാരണാരിസാര്‍വഭൌമവാഹനാ ഘനാലകാ ।
നന്ദിവാഹനസ്യ കാഽപി നേത്രനന്ദിനീ സുധാ
നേത്രലാഞ്ഛിതാലികാ സുതം പുനാതു കാലികാ ॥ 36.15 ॥

രാജസുന്ദരാനനാ മരാലരാജഗാമിനീ
രാജമൌലിവല്ലഭാ മൃഗാധിരാജമധ്യമാ ।
രാജമാനവിഗ്രഹാ വിരാജമാനസദ്ഗുണാ
രാജതേ മഹീധരേ മദംബികാ വിരാജതേ ॥ 36.16 ॥

പര്‍വചന്ദ്രമണ്ഡലപ്രഭാവിഡംബനാനനാ
പര്‍വതാധിനാഥവംശപാവനീ സനാതനീ ।
ഗര്‍വഗന്ധനാശിനീ വിഭാവരീവിചാരിണാം
ശര്‍വചിത്തനായികാ കരോതു മങ്ഗലം മമ ॥ 36.17 ॥

ഓജസശ്ച തേജസശ്ച ജന്‍മഭൂമിരച്യുതാ
നീലകഞ്ജബന്ധുബദ്ധമൌലിരാഗമസ്തുതാ ।
വീതരാഗപാശജാലനാശബദ്ധകങ്കണാ
വിശ്വപാലിനീ മയാ മഹേശ്വരീ വിചിന്ത്യതേ ॥ 36.18 ॥

അണ്ഡമണ്ഡലം യയാ നിരന്തരം ച പച്യതേ
സംസ്ഫുരത്യശേഷഭൂതഹാര്‍ദപീഠികാസു യാ ।
ശ്വാസദൃഷ്ടിസംവിദൂഷ്മനാദവാരിവര്‍ത്മഭിര്‍-
യാമുപാസതേ വിദോ നമാമി താം പരാത്പരാം ॥ 36.19 ॥

പഞ്ചയുഗ്മവേഷഭൃത്പരാത്പരാ സുരാര്‍ചിതാ
പഞ്ചവക്ത്രവക്ത്രപദ്മചഞ്ചരീകലോകനാ ।
വഞ്ചകാന്തരങ്ഗശത്രുസഞ്ചയപ്രണാശിനീ
പ്രേതമഞ്ചശായിനീ കുലം ചിരായ പാതു മേ ॥ 36.20 ॥

കര്‍മണാ യഥാവിധി ദ്വിജാതയോ യജന്തി യാം
ബ്രഹ്മണാ യഥാശ്രുതം സ്തുവന്തി യാമധീതിനഃ ।
ചേതസാ യഥാ ഗുരൂക്തി ചിന്തയന്തി യാം വിദഃ
സാ പരാ ജഗത്ത്രയീജനന്യജാ ജയത്യുമാ ॥ 36.21 ॥

വാസുദേവജായയാ വിനംരയാ നിഷേവിതാ
വാമദേവചാടുചിത്രവാക്യബന്ധലാലിതാ ।
വാസവാദിദേവതാജയപ്രണാദഹര്‍ഷിതാ
വാരയത്വഘാനി മേ വസുന്ധരാഭൃതസ്സുതാ ॥ 36.22 ॥

പൂര്‍ണിമാസുധാമരീചിസുന്ദരാസ്യമണ്ഡലാ
ഫുല്ലപദ്മപത്രദീര്‍ഘസമ്പ്രസന്നലോചനാ ।
പുണ്യഭൂനിഷേവണായ പുത്രമേതമുദ്യതം
പൂര്‍ണകാമമാദധാതു പാദലഗ്നമംബികാ ॥ 36.23 ॥

ലാലയന്തി ബാലകം വതംസശീതദീധിതിം
ശീലയന്തി സൂക്ഷ്മതാം മനാംസി യോഗിനാമിവ ।
കാലയന്തു പാപിനാം കുലാനി സംഹതീസ്സതാം
പാലയന്തു ച സ്മിതാനി യോഷിതഃ പുരദ്വിഷഃ ॥ 36.24 ॥

പാദസേവിനഃ കവേര്‍മനോഹരാതിശക്വരീ-
വര്‍ഗ ഏഷ നാട്യകാരിനിര്‍ജരീഗണോ യഥാ ।
ലോകജാലചക്രവര്‍തിപുണ്യയോഷിതോ മന-
സ്സമ്മദായ സാധുകഷ്ടവാരണായ കല്‍പതാം ॥ 36.25 ॥ 900

॥ സമാപ്തം ച നവമം ശതകം ॥

%c10-q1/Jayanth.Ganapathiraju/c10-q1।txt medskip

ദശമം ശതകം
സപ്തത്രിംശഃ സ്തബകഃ
തത്ത്വവിചാരഃ (അനുഷ്ടുബ്വൃത്തം)

ഉദ്ദീപയതു നശ്ശക്തിമാദിശക്തേര്‍ദരസ്മിതം ।
തത്ത്വം യസ്യ മഹസ്സൂക്ഷ്മമാനന്ദോ വേതി സംശയഃ ॥ 37.1 ॥

പൂര്‍ണം പ്രജ്ഞാതൃ സദ്ബ്രഹ്മ തസ്യ ജ്ഞാനം മഹേശ്വരീ ।
മഹിമാ തേജ ആഹോസ്വിച്ഛക്തിര്‍വാ പ്രാണ ഏവ വാ ॥ 37.2 ॥

പ്രചക്ഷതേ ചിദാത്മത്വം ജ്ഞാതുര്‍ജ്ഞാനസ്യ ചോഭയോഃ ।
പ്രദീപസ്യ പ്രഭായാശ്ച ജ്യോതിരാകൃതിതാം യഥാ ॥ 37.3 ॥

ചിത ഏകപദാര്‍ഥത്വാച്ചിച്ചിതാ ന വിശിഷ്യതേ ।
തസ്മാദ് ഗുണത്വം ജ്ഞാനസ്യ ശങ്കരേണ നിരാകൃതം ॥ 37.4 ॥

ജ്ഞാതുര്‍ജ്ഞാനം സ്വരൂപം സ്യാന്ന ഗുണോ നാപി ച ക്രിയാ ।
യദി സ്വസ്യ സ്വരൂപേണ വൈശിഷ്ട്യമനവസ്ഥിതിഃ ॥ 37.5 ॥

വാചൈവ ശക്യതേ കര്‍തും വിഭാഗസ്സ്വസ്വരൂപയോഃ ।
നാനുഭൂത്യാ തതോ ദ്വൈതം സച്ഛക്ത്യോര്‍വ്യാവഹാരികം ॥ 37.6 ॥

ബ്രഹ്മജ്ഞാനസ്യ പൂര്‍ണസ്യ വിഷയോ ദ്യൌരുദീര്യതേ ।
സാ ബ്രഹ്മണോ വ്യാപകത്വാദ്വസ്തുതോ നാതിരിച്യതേ ॥ 37.7 ॥

വികാസാദപി സങ്കോചാത് സര്‍ഗപ്രലയയോര്‍ദ്വയോഃ ।
പ്രജ്ഞാനസ്യ ബുധൈരുക്തൌ ജന്‍മനാശാവുഭൌ ദിവഃ ॥ 37.8 ॥

ധര്‍മഭൂതം പരസ്യേദം ന കാര്യം പരമം നഭഃ ।
അഖണ്ഡത്വാന്ന വികൃതിര്‍വിശ്വസ്മിന്നപ്രകൃതിത്വതഃ ॥ 37.9 ॥

ആകാശേ പരമേ ദീപ്യത് പ്രജ്ഞാനം പരമാത്മനഃ ।
ഏകാഗ്രത്വാത്പ്രവൃദ്ധോഷ്മഗഭീരമഭവന്‍മഹഃ ॥ 37.10 ॥

ത്രിധൈവം ധര്‍മഭൂതസ്യ ജ്ഞാനസ്യ വികൃതിം വിനാ ।
ശുദ്ധത്വവിഷയത്വാഭ്യാം മഹസ്ത്വാച്ച ദശാത്രയം ॥ 37.11 ॥

വിജ്ഞാനേ ഭാതി യേ ഭാന്തി ഭാവാ ദ്രവ്യഗുണാദയഃ ।
ന കിഞ്ചിദനുഭൂയന്തേ വിജ്ഞാനോപരമേ തു തേ ॥ 37.12 ॥

ഏവം സ്വതഃ പ്രകാശത്വം വിഷയാണാം ന ദൃശ്യതേ ।
സിദ്ധിശ്ച പരതോ ന സ്യാത് സംബന്ധം കഞ്ചിദന്തരാ ॥ 37.13 ॥

ദൃശ്യതേ വിഷയാകാരാ ഗ്രഹണേ സ്മരണേ ച ധീഃ ।
പ്രജ്ഞാവിഷയതാദാത്മ്യമേവം സാക്ഷാത്പ്രദൃശ്യതേ ॥ 37.14 ॥

ന ചേത്സമഷ്ടിവിജ്ഞാനവിഭൂതിരഖിലം ജഗത് ।
വിഷയവ്യഷ്ടിവിജ്ഞാനതാദാത്മ്യം നോപപദ്യതേ ॥ 37.15 ॥

യഥാഽസ്മദാദിവിജ്ഞാനേ ധ്യേയം ബുദ്ധിരിതി ദ്വയം ।
പൂര്‍ണേ സമഷ്ടിവിജ്ഞാനേ വികൃതിഃ പ്രകൃതിസ്തഥാ ॥ 37.16 ॥

പരിണാമോ യഥാ സ്വപ്നഃ സൂക്ഷ്മസ്യ സ്ഥൂലരൂപതഃ ।
ജാഗ്രത്പ്രപഞ്ച ഏഷ സ്യാത്തഥേശ്വരമഹാചിതഃ ॥ 37.17 ॥

വികൃതിസ്സര്‍വഭൂതാനി പ്രകൃതിഃ പരദേവതാ ।
സതഃ പാദസ്തയോരാദ്യാ ത്രിപാദീ ഗീയതേ പരാ ॥ 37.18 ॥

കബലീകൃത്യ സങ്കല്‍പാനേകാഽപി സ്യാദ്യഥാ മതിഃ ।
ഭൂതാനി കബലീകൃത്യ ദേവതാഽപി തഥാ പരാ ॥ 37.19 ॥

ഭൂതാനാമാത്മാനസ്സര്‍ഗേ സംഹൃതൌ ച തഥാഽഽത്മനി ।
പ്രഭവേദ്ദേവതാ ശ്രേഷ്ഠാ സങ്കല്‍പാനാം യഥാ മതിഃ ॥ 37.20 ॥

അനുഭൂത്യാത്മികാ സേയമീശശക്തിഃ പരാത്പരാ ।
ആധാരചക്രേ പിണ്ഡേഷു വിരാജതി വിഭിന്നവത് ॥ 37.21 ॥

സൂക്ഷ്മസ്ഥൂലേ തതഃ ശാഖേ വിദ്യുച്ഛക്തിസമീരവത് ।
തത്രാദ്യാ ജ്ഞാനശക്തിസ്സ്യാത് ക്രിയാശക്തിരനന്തരാ ॥ 37.22 ॥

ജ്ഞാനേന്ദ്രിയാണി പ്രഥമാ വിഭൂതിര്‍മനസാ സഹ ।
കര്‍മേന്ദ്രിയാണി ത്വപരാ വിഭൂതിസ്സഹസാ സഹ ॥ 37.23 ॥

ക്രിയാമൂലമുത ജ്ഞാനമൂലം കിമിതി ചിന്തയന്‍ ।
ആത്മശക്തിമിതോ വിദ്വാനമൃതത്വായ കല്‍പതേ ॥ 37.24 ॥

ഗഭീരാസ്സുതരാമേതാഃ കാലികാതത്ത്വകാരികാഃ ।
ധിയോ ഭാസോ ഗണപതേര്‍ഭവന്തു വിദുഷാം മുദേ ॥ 37.25 ॥ 925

%c10-q2/Bhavani.Mallajosyula/uma\_c10\_q2\_1-25।txt medskip

അഷ്ടത്രിംശഃ സ്തബകഃ
ദശമഹാവിദ്യാഃ (പാദാകുലകവൃത്തം)

ദൂരീകുരുതാദ് ദുഃഖം നിഖിലം ദുര്‍ഗായാസ്തദ്ദരഹസിതം നഃ ।
രചിതാസ്യാംഭോമൃദ്ഭ്യാം യദഭുല്ലേപനമമലം ബ്രഹ്മാണ്ഡസ്യ ॥ 38.1 ॥

ജന്തൌ ജന്തൌ ഭുവി ഖേലന്തി ഭൂതേ ഭൂതേ നഭസി ലസന്തീ ।
ദേവേ ദേവേ ദിവി ദീപ്യന്തീ പൃഥഗിവ പൂര്‍ണാ സംവിജ്ജയതി ॥ 38.2 ॥

ദഹരസരോജാദ് ദ്വിദലസരോജം ദ്വിദലസരോജാദ്ദശശതപത്രം
ദശശതപത്രാദ്ദേഹം ദേഹാത് സകലം വിഷയം സംവിദ് വ്രജതി ॥ 38.3 ॥

വഹ്നിജ്വാലാ സമിധമിവൈഷാ സകലം ദേഹം സംവിത്പ്രാപ്താ ।
പൃഥഗിവ ഭൂതാ വ്യപഗതവീര്യാ ഭവതി സധൂമാ സംസാരായ ॥ 38.4 ॥

അത്രാനുഭവസ്സുഖദുഃഖാനാമത്രാഹങ്കൃതിരനൃതാ ഭവതി ।
അത്രൈവേദം സകലം ഭിന്നം പ്രതിഭാസേത പ്രജ്ഞാസ്ഖലനേ ॥ 38.5 ॥

ദശശതപത്രാദ് ദ്വിദലസരോജം ദ്വിദലസരോജാദ്ദഹരസരോജം ।
അവതരതീശാ യേഷാമേഷാ തേഷാമന്തര്‍നിത്യാ നിഷ്ഠാ ॥ 38.6 ॥

അഥവാ ദേഹാദാവൃത്തസ്സന്നന്യതമസ്യാമാസു സ്ഥല്യാം ।
ആധാരസ്ഥേ കുലകുണ്ഡേ വാ സ്ഥിതധീര്‍നിത്യാം നിഷ്ഠാം ലഭതേ ॥ 38.7 ॥

ദശശതപത്രേ ശക്തിര്ലലിതാ വജ്രവതീ സാ ദ്വിദലസരോജേ ।
ദഹാരാംബുരുഹേ ഭദ്രാ കാലീ മൂലാധാരേ ഭൈരവ്യാഖ്യാ ॥ 38.8 ॥

ഖേലതി ലലിതാ ദ്രവതി സ്ഥാനേ ഛിന്നഗ്രന്ഥിനി രാജത്യൈന്ദ്രീ ।
ബദ്ധകവാടേ ഭദ്രാ കാലീ തപസാ ജ്വലിതേ ഭൈരവ്യാഖ്യാ ॥ 38.9 ॥

യദ്യപി കാലീവജ്രേശ്വര്യൌ സ്യാതാം ഭിന്നേ ഇവ പിണ്ഡേഷു ।
ഓജസ്തത്ത്വസ്യൈക്യാദണ്ഡേ ന ദ്വൌ ശക്തേര്‍ഭേദൌ ഭവതഃ ॥ 38.10 ॥

ഏവമഭേദോ യദ്യപി കര്‍മദ്വൈധാത് ദ്വൈധം തത്രാപി സ്യാത് ।
സൈവ പചന്തീ ഭുവനം കാലീ സൈവ ദഹന്തീ ശത്രൂനൈന്ദ്രീ ॥ 38.11 ॥

പിണ്ഡേ ചാണ്ഡേ ജങ്ഗമസാരഃ ശുദ്ധാ പ്രജ്ഞാ സുന്ദര്യുക്താ ।
വിഷയദശായാം ദേശീഭൂതാ സേയം ഭുവനേശ്വര്യാഖ്യാതാ ॥ 38.12 ॥

ശൂന്യപ്രഖ്യാ യാ ചില്ലീനാ പ്രലയേ ബ്രഹ്മണി ജന്‍മിഷു സുപ്തൌ
കബലിതസകലബ്രഹ്മാണ്ഡാം താം കവയഃ ശ്രേഷ്ഠാം ജ്യേഷ്ഠാമാഹുഃ ॥ 38.13 ॥

നിദ്രാവിസ്മൃതിമോഹാലസ്യപ്രവിഭേദൈസ്സാ ഭവമഗ്നേഷു ।
ഏഷൈവ സ്യാദ്യുഞ്ജാനേഷു ധ്വസ്തവികല്‍പഃ കോഽപി സമാധിഃ ॥ 38.14 ॥

ഐന്ദ്രീ ശക്തിര്‍വ്യക്തബലാ ചേദ് ഭിന്നേ സ്യാതാം ശീര്‍ഷകപാലേ ।
തസ്മാദേതാം ചതുരവചസ്കാഃ പരിഭാഷന്തേ ഛിന്നശിരസ്കാം ॥ 38.15 ॥

ഭവതി പരാ വാഗ്ഭൈരവ്യാഖ്യാ പശ്യന്തീ സാ കഥിതാ താരാ ।
രസനിധിമാപ്താ ജിഹ്വാരങ്ഗം മാതങ്ഗീതി പ്രഥിതാ സേയം ॥ 38.16 ॥

പിണ്ഡേ ചാണ്ഡേ സ്തംഭനശക്തിര്‍ബഗലാ മാത്രസ്തവ മഹിമൈകഃ ।
സര്‍വേ വ്യക്താഃ കിരണാഃ കമലാ ബാഹ്യോ മഹിമാ ഭുവനാംബ തവ ॥ 38.17 ॥

ബോധേ ബോധേ ബോദ്ധുശ്ശക്തിം സങ്കല്‍പാനാം പശ്ചാദ്ഭാന്തീം ।
അവിമുഞ്ചന്യോ മനുതേ ധീരോ യത്കിഞ്ചിദ്വാ ലലിതാഽവതി തം ॥ 38.18 ॥

ദൃഷ്ടൌ ദൃഷ്ടൌ ദ്രഷ്ടുശ്ശക്തിം ലോചനമണ്ഡലമധ്യേ ഭാന്തീം ।
അവിമുഞ്ചന്യഃ പശ്യതി ധീരോ യത്കിഞ്ചിദ്വാ തമവത്യൈന്ദ്രീ ॥ 38.19 ॥

പ്രാണസമീരം വിദധാനമിമം നിത്യാം യാത്രാമത്ര ശരീരേ ।
ചരണേ ചരണേ പരിശീലയതി സ്ഥിരദൃഷ്ടിര്യസ്തമവതി കാലീ ॥ 38.20 ॥

സ്ഥൂലവികാരാന്‍ പരിമുഞ്ചന്ത്യാ നിര്‍മലനഭസി സ്ഥിതയാ ദൃഷ്ട്യാ ।
മജ്ജന്ത്യാ വാ ദഹരാകാശേ ലോകേശ്വര്യാഃ കരുണാം ലഭതേ ॥ 38.21 ॥

സര്‍വവികല്‍പാന്‍ പരിഭൂയാന്തര്‍വിമലം മൌനം മഹദവലംബ്യ ।
കേവലമേകസ്തിഷ്ഠതി യോഽന്തസ്തം സാ ജ്യേഷ്ഠാ കുരുതേ മുക്തം ॥ 38.22 ॥

മൂലേ സ്ഥിത്യാ ഭൈരവ്യാഖ്യാം താരാം ദേവീമുദ്ഗീഥേന ।
സേവേതാര്യോ വിദിതരഹസ്യോ മാതങ്ഗീം താം ഗുണഗാനേന ॥ 38.23 ॥

ആസനബന്ധാദചലോ ഭൂത്വാ രുദ്ധപ്രാണോ ബഗലാം ഭജതേ ।
അഭിതോ വ്യാപ്തം വ്യക്തം തേജഃ കലയന്‍ കമലാകരുണാം ലഭതേ ॥ 38.24 ॥

ഏകവിധാദൌ ബഹുഭേദാഽഥോ ശക്തിരനന്താ പരമേശസ്യ ।
സഭജനമാര്‍ഗം ഗണപതിമുനിനാ പാദാകുലകൈരേവം വിവൃതാ ॥ 38.25 ॥ 950

%c10-q3/Sarada.Susarla/uma-c10-q3-itrans.txt medskip

ഏകോനചത്വാരിംശഃ സ്തബകഃ
പ്രായോ വ്യോമശരീരാ (ഇന്ദ്രവജ്രാവൃത്തം)

വ്യാപ്യേദമിന്ദോര്‍ഭുവനം യ യേവ
പ്രായേണ തസ്യാമലചന്ദ്രികാഽഭൂത് ।
മന്ദസ്തവാര്‍തിം സ ധുനോതു ഹാസോ
നിഃശേഷലോകേശ്വരവല്ലഭായാഃ ॥ 39.1 ॥

പൂര്‍ണേ വിയത്യേകതടിജ്ജ്വലന്തീ
ലോകാനശേഷാനനിശം പചന്തീ ।
മേഘേ കദാചിന്‍മഹസാ സ്ഫുരന്തീ
ചണ്ഡീ പ്രചണ്ഡാ ഹരതാദഘം നഃ ॥ 39.2 ॥

ഗോലാനി കാന്യപ്യധുനോദ്ഭവന്തി
ജീര്യന്തി കാന്യപ്യഖിലേശകാന്തേ
യാന്ത്യംബികേ കാന്യപി വൃദ്ധിമത്ര
പാകേ ഭവത്യാഃ പരിതഃ പ്രവൃത്തേ ॥ 39.3 ॥

ഭാസാം വിനേത്രാ മഹതാ ഗ്രഹൈശ്ച
ഭൂരിപ്രമാണൈര്യുതമീശകാന്തേ ।
ഏകൈകമണ്ഡം തവ ലോമവച്ചേത്
കസ്തേ മഹദ്ഭാഗ്യമിഹ ബ്രവീതു ॥ 39.4 ॥

നാഥസ്യ തേ രൂപമണോരണീയോ
മാതസ്ത്വദീയം മഹതോ മഹീയഃ ।
ജനാതി യോ ദേവി രഹസ്യമേതദ്
വ്യാഖ്യാതുമേഷ പ്രഭവത്യശേഷം ॥ 39.5 ॥

യദ് ഗര്‍ജിതം വാരിദഘര്‍ഷണേഷു
ശബ്ദസ്തവായം സുഗഭീരഘോഷഃ ।
യല്ലോകരാജ്ഞി സ്ഫുരിതം തദേത-
ദുജ്ജൃംഭിതം കിഞ്ചന കാന്തിവീചേഃ ॥ 39.6 ॥

ഇന്ദ്രസ്യ വജ്രം ജ്വലിതം കൃശാനോര്‍-
ജ്യോതിസ്സഹസ്രച്ഛദബാന്ധവസ്യ ।
പീയൂഷഭാനോര്‍ഹസിതം വിസാരി
ജീവസ്യ ചക്ഷുര്‍മമ താത ദൈവം ॥ 39.7 ॥

യസ്യൈവ തേജഃ പ്രവിഭക്തമര്‍ക-
വിദ്യുച്ഛശാങ്കാനലലോചനേഷു ।
ഗൂഢം തദാകാശഗൃഹേ സമന്താ-
ദന്താനഭിജ്ഞം പ്രണമാമി ദൈവം ॥ 39.8 ॥

ജാഗ്രത്സു ബുദ്ധിര്‍നിമിഷത്സു നിദ്രാ
ശുഷ്കേഷു പക്തിസ്തരുണേഷു വൃദ്ധിഃ ।
ധീരേഷു നിഷ്ഠാ ചപലേഷു ചേഷ്ടാ
ദേവീ മമാപത്തിമപാകരോതു ॥ 39.9 ॥

വിദ്യാവതോ വാദവിധാനശക്തിര്‍-
വീരസ്യ സങ്ഗ്രാമവിധാനശക്തിഃ ।
നാരീമണേര്‍മോഹവിധാനശക്തിര്‍-
ലേശത്രയം കിഞ്ചിദാപാരശക്തേഃ ॥ 39.10 ॥

ഉത്സാഹയന്തീ തപതാം മനാംസി
സഞ്ചോദയന്തീ ച മഹാക്രിയാസു ।
സങ്ക്ഷോഭയന്തീ ഹൃദയം ഖലാനാം
സമ്മോഹയന്തീ ച പരാഽവതാന്നഃ ॥ 39.11 ॥

സഞ്ചാലയന്തീ സകലസ്യ ദേഹം
വ്യാനസ്യ ശക്ത്യാ പരിതോ ലസന്ത്യാ ।
ജേതുഃ പ്രതാപേഽസ്തി പലായനേഽസ്തി
ഭീതസ്യ ചേയം നിഖിലേശശക്തിഃ ॥ 39.12 ॥

ഏകം സ്വരൂപം ബഹുചിത്രയോഗാത്
സന്ദര്‍ശയന്തീ വിവിധം ജനേഭ്യഃ ।
സംയഗ്ദൃശേ സ്വം വിഭുമര്‍പയന്തീ
സര്‍വാദിമായൈവ മഹേശജായാ ॥ 39.13 ॥

യസ്സംശ്രയേതാഖിലസങ്ഗതിസ്ത്വാം
ധ്യാനേന മന്ത്രേണ ഗുണസ്തവൈര്‍വാ ।
ത്രൈലോക്യസാംരാജ്യധുരന്ധരസ്യ
ശുദ്ധാന്തകാന്തേ സ കൃതീ മനുഷ്യഃ ॥ 39.14 ॥

മൂലാഗ്നിമുദ്ദീപ്യ ശിരശ്ശശാങ്കം
സന്ദ്രാവ്യ യസ്തര്‍പയതേ കൃതീ ത്വാം ।
തസ്മിന്നഗാധീശ്വരകന്യകേ ത്വം
പ്രാദുര്‍ഭവന്തീ ന കിമാദധാസി ॥ 39.15 ॥

യസ്ത്വാം സഹസ്രാരസരോജമധ്യേ
സോമസ്വരൂപാം ഭജതേഽംബ യോഗീ ।
തസ്യാന്തരഃ ശാന്തിമുപൈതി താപോ
ബാഹ്യസ്യ കാ നാമ കഥാഽല്‍പകസ്യ ॥ 39.16 ॥

ദണ്ഡേന യോഽന്തര്‍ദഹരേഽവതീര്‍ണഃ
പ്രാണേന വാചാ മഹസാ ധിയാ വാ ।
പ്രാപ്നോതി സോഽയം പുരമദ്വിതീയം
യത്ര ത്വമീശാ സഹ ചിത്രലീലാ ॥ 39.17 ॥

തന്ത്രോദിതം വിശ്വവിനേത്രി മന്ത്രം
യസ്തേ നരഃ സംയമവാനുപാസ്തേ ।
രുദ്രാണി സാന്ദ്രാംബുദകേശപാശേ
പാശൈര്‍വിമുക്തഃ സ ജയത്യശേഷം ॥ 39.18 ॥

പദ്മാസനോ ദ്വാദശവര്‍ണശാന്തീ
ദംഭോലിപാണിര്‍ഭുവനാധിനാഥാ ।
ഗീര്‍വാണമാര്‍ഗോ ഭൃഗുരബ്ജയോനിര്‍-
അന്തേ തഥാഗ്രേ ച ഹലാം വിരാജീ ॥ 39.19 ॥

ജംഭസ്യ ഹന്താഽനലശാന്തിചന്ദ്രൈഃ
സംയുക്ത ഊഷ്മാ ഗലദേശജന്‍മാ ।
ദന്തസ്ഥലീസംഭവ ഊഷ്മവര്‍ണോ
വാണീപതിര്‍വജ്രധരശ്ച ലജ്ജാ ॥ 39.20 ॥

വിദ്യാ ത്വിയം പഞ്ചദശാക്ഷരാഢ്യാ
സാക്ഷാന്‍മഹാമൌനഗുരൂപദിഷ്ടാ ।
ഗോപ്യാസു ഗോപ്യാ സുകൃതൈരവാപ്യാ
ശ്രേഷ്ഠാ വിനുത്യാ പരമേഷ്ഠിനാഽപി ॥ 39.21 ॥

ദേഹേഷ്വിയം കുണ്ഡലിനീ ന്യഗാദി
ഭൂതേഷു വിദ്യുദ് ഭുവനേഷു ചാഭ്രം ।
ദേവാങ്ഗനാമസ്തകലാലിതാങ്ഘ്രിര്‍-
ദേവീ ഭവാനീ ഖലു ദേവതാസു ॥ 39.22 ॥

ചക്ഷുര്‍വിധായാചലമന്തരേണ
പ്രാണം പ്രപശ്യന്‍ മനുവര്‍ണരൂപം ।
സംസേവതേ ചേത്സകലസ്യ ധാത്രീം
സര്‍വേഷ്ടലാഭോ വിദുഷഃ കരസ്ഥഃ ॥ 39.23 ॥

ഏകാക്ഷരീഃ പഞ്ചദശാക്ഷരീം വാ
വിദ്യാഃ പ്രകൃഷ്ടാഃ സകലേശശക്തേഃ ।
യോ ഭക്തിയുക്തഃ പ്രജപേദമുഷ്യ
പ്രാണോ വശേ നിസ്തുലസിദ്ധിയോനിഃ ॥ 39.24 ॥

ഏതാഃ കവീനാം പദകിങ്കരസ്യ
പൂതാഃ പ്രമോദം പരമാവഹന്തു ।
ഗീതാസ്സഭക്തിദ്രവമിന്ദ്രവജ്രാഃ
ശ്വേതാചലാധീശ്വരവല്ലഭായാഃ ॥ 39.25 ॥ 975

%c10-q4/Sai.Susarla/c10-q4।txt medskip

ചത്വാരിംശഃ സ്തബകഃ
ദൈവഗീതം (പാദാകുലകവൃത്തം)

ശമയതു പാപം ദമയതു ദുഃഖം ഹരതു വിമോഹം സ്ഫുടയതു ബോധം ।
പ്രഥയതു ശക്തിം മന്ദം ഹസിതം മനസിജശാസനകുലസുദൃശോ നഃ ॥ 40.1 ॥

ആര്‍ദ്രാ ദയയാ പൂര്‍ണാ ശക്ത്യാ ദൃഷ്ടിവശംവദവിഷ്ടപരാജാ ।
അഖിലപുരന്ധ്രീപൂജ്യാ നാരീ മമ നിശ്ശേഷാം വിപദം ഹരതു ॥ 40.2 ॥

ശുദ്ധബ്രഹ്മണി മോദോ ദൈവം തത്ര സിസൃക്ഷതി കാമോ ദൈവം ।
സൃജതി പദാര്‍ഥാന്‍ ദൃഷ്ടിര്‍ദൈവം താന്‍ ബിഭ്രാണേ മഹിമാ ദൈവം ॥ 40.3 ॥

വികൃതൌ വികൃതൌ പ്രകൃതിര്‍ദൈവം വിഷയേ വിഷയേ സത്താ ദൈവം ।
ദൃഷ്ടൌ ദൃഷ്ടൌ പ്രമിതിര്‍ദൈവം ധ്യാനേ ധ്യാനേ നിഷ്ഠാ ദൈവം ॥ 40.4 ॥

സ്ഫൂര്‍തൌ സ്ഫൂര്‍തൌ മായാ ദൈവം ചലനേ ചലനേ ശക്തിര്‍ദൈവം ।
തേജസി തേജസി ലക്ഷ്മീര്‍ദൈവം ശബ്ദേ ശബ്ദേ വാണീ ദൈവം ॥ 40.5 ॥

ഹൃദയേ ഹൃദയേ ജീവദ്ദൈവം ശീര്‍ഷേ ശീര്‍ഷേ ധ്യായദ്ദൈവം ।
ചക്ഷുഷി ചക്ഷുഷി രാജദ്ദൈവം മൂലേ മൂലേ പ്രതപദ്ദൈവം ॥ 40.6 ॥

അഭിതോ ഗഗനേ പ്രസരദ്ദൈവം പൃഥിവീലോകേ രോഹദ്ദൈവം ।
ദിനകരബിംബേ ദീപ്യദ്ദൈവം സിതകരബിംബേ സിഞ്ചദ്ദൈവം ॥ 40.7 ॥

ശ്രാവം ശ്രാവം വേദ്യം ദൈവം നാമം നാമം രാധ്യം ദൈവം ।
സ്മാരം സ്മാരം ധാര്യം ദൈവം വാരം വാരം സ്തുത്യം ദൈവം ॥ 40.8 ॥

ശ്രുതിഷു വടൂനാം ഗ്രാഹ്യം ദൈവം ഗൃഹിണാമഗ്നൌ തര്‍പ്യം ദൈവം ।
തപതാം ശീര്‍ഷേ പുഷ്ടം ദൈവം യതിനാം ഹൃദയേ ശിഷ്ടം ദൈവം ॥ 40.9 ॥

നമതാ പുഷ്പൈഃ പൂജ്യം ദൈവം കവിനാ പദ്യാരാധ്യം ദൈവം ।
മുനിനാ മനസാ ധ്യേയം ദൈവം യതിനാ സ്വാത്മനി ശോധ്യം ദൈവം ॥ 40.10 ॥

സ്തുവതാം വാചോ വിദധദ്ദൈവം സ്മരതാം ചേതഃ സ്ഫുടയദ്ദൈവം ।
ജപതാം ശക്തിം പ്രഥയദ്ദൈവം നമതാം ദുരിതം ദമയദ്ദൈവം ॥ 40.11 ॥

വാചോ വിനയദ്വഹ്നൌ ദൈവം പ്രാണാന്‍ വിനയദ്വിദ്യുതി ദൈവം ।
കാമാന്‍ വിനയച്ചന്ദ്രേ ദൈവം ബുദ്ധീര്‍വിനയത്സൂര്യേ ദൈവം ॥ 40.12 ॥

ഹൃദയേ നിവസദ് ഗൃഹ്ണദ്ദൈവം വസ്തൌ നിവസദ്വിസൃജദ്ദൈവം ।
കണ്ഠേ നിവസത്പ്രവദദ്ദൈവം കുക്ഷൌ നിവസത്പ്രപചദ്ദൈവം ॥ 40.13 ॥

ദേഹേ നിവസദ്വിലചദ്ദൈവം പഞ്ചപ്രാണാകാരം ദൈവം ।
ഭാഗി സമസ്തസ്യാന്നേ ദൈവം സ്വാഹാകാരേ തൃപ്യദ്ദൈവം ॥ 40.14 ॥

ബിഭ്രന്നാരീവേഷം ദൈവം ശുഭ്രദരസ്മിതവിഭ്രാഡ് ദൈവം ।
അഭ്രമദാപഹചികുരം ദൈവം വിഭ്രമവാസസ്ഥാനം ദൈവം ॥ 40.15 ॥

ശീതജ്യോതിര്‍വദനം ദൈവം രുചിബിന്ദൂപമരദനം ദൈവം ।
ലാവണ്യാമൃതസദനം ദൈവം സ്മരരിപുലോചനമദനം ദൈവം ॥ 40.16 ॥

ലക്ഷ്മീവീചിമദലികം ദൈവം പ്രജ്ഞാവീചിമദീക്ഷം ദൈവം ।
തേജോവീചിമദധരം ദൈവം സമ്മദവീചിമദാസ്യം ദൈവം ॥ 40.17 ॥

കരുണോല്ലോലിതനേത്രം ദൈവം ശ്രീകാരാഭശ്രോത്രം ദൈവം ।
കുസുമസുകോമലഗാത്രം ദൈവം കവിവാഗ്വൈഭവപാത്രം ദൈവം ॥ 40.18 ॥

ഹിമവതി ശൈലേ വ്യക്തം ദൈവം സിതഗിരിശിഖരേ ക്രീഡദ്ദൈവം ।
തുംബുരുനാരദഗീതം ദൈവം സുരമുനിസിദ്ധധ്യാതം ദൈവം ॥ 40.19 ॥

ക്വചിദപി രതിശതലലിതം ദൈവം ക്വചിദപി സുതരാം ചണ്ഡം ദൈവം ।
ഭക്തമനോനുഗവേഷം ദൈവം യോഗിമനോനുഗവിഭവം ദൈവം ॥ 40.20 ॥

ചരിതേ മധുരം സ്തുവതാം ദൈവം ചരണേ മധുരം നമതാം ദൈവം ।
അധരേ മധുരം ശംഭോര്‍ദൈവം മമ തു സ്തന്യേ മധുരം ദൈവം ॥ 40.21 ॥

ഭുജഭൃതവിഷ്ടപഭാരം ദൈവം പദധൃതസമ്പത്സാരം ദൈവം ।
ലാലിതനിര്‍ജരവീരം ദൈവം രക്ഷിതസാത്ത്വികധീരം ദൈവം ॥ 40.22 ॥

ചിച്ഛക്ത്യാത്മകമധിതനു ദൈവം തടിദാകൃത്യധിഭൂതം ദൈവം ।
ശ്രുതിഷു ശിവേതി പ്രഥിതം ദൈവം ജയതി ജഗത്ത്രയവിനുതം ദൈവം ॥ 40.23 ॥

രമണമഹര്‍ഷേരന്തേവാസീ മധ്യമപുത്രോ നരസിംഹസ്യ ।
വാസിഷ്ഠോഽയം മരുതാം മാതുര്‍ഗണപതിരങ്ഘ്രിം ശരണമുപൈതി ॥ 40.24 ॥

ത്രിഭുവനഭര്‍തുഃ പരമാ ശക്തിസ്സകലസവിത്രീ ഗൌരീ ജയതി ।
തന്നുതിരേഷാ ഗണപതിരചിതാ പാദാകുലകപ്രാന്താ ജയതി ॥ 40.25 ॥ 1000

॥ സമാപ്തം ച ദശമം ശതകം ॥

॥ ഇതി ശ്രീഭഗവന്‍മഹര്‍ഷിരമണാന്തേവാസിനോ വാസിഷ്ഠസ്യ നരസിംഹസൂനോഃ ॥

ഗണപതേഃ കൃതിഃ ഉമാസഹസ്രം സമാപ്തം ॥

Also Read 1000 Names of Uma Sahasram :

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top