Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Lyrics in Telugu

Umasahasram Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ ఉమాసహస్రమ్ ॥

%c01-q1/Nalini.Kalavacharla/uma\_sahasram1-25।txt medskip
ప్రథమం శతకమ్

ప్రథమః స్తబకః
వ్యోమశరీరా, స్త్రీరూపా చ (ఆర్యావృత్తమ్)

అఖిలజగన్మాతోమా తమసా తాపేన చాకులానస్మాన్ ।
అనుగృహ్ణాత్వనుకమ్పాసుధార్ద్రయా హసితచన్ద్రికయా ॥ ౧.౧ ॥

నిఖిలేషు ప్రవహన్తీం నిరుపాధివిమర్శయోగదృశ్యోర్మిమ్ ।
అజరామజామమేయాం కామపి వన్దే మహాశక్తిమ్ ॥ ౧.౨ ॥

సా తత్త్వతః సమన్తాత్సత్యస్య విభోస్తతా తపశ్శక్తిః ।
లీలామహిలావపుషా హైమవతీ తనుషు కుణ్డలినీ ॥ ౧.౩ ॥

పరమః పురుషో నాభిర్లోకానాం సత్య ఉచ్యతే లోకః ।
పరితస్తతః సరన్తీ సూక్ష్మా శక్తిస్తపో లోకః ॥ ౧.౪ ॥

అన్తర్గూఢార్థానాం పురుషాగ్నేర్ధూమకల్ప ఉద్గారః ।
శక్తిజ్వాలాః పరితః ప్రాన్తేష్వభవజ్జనో లోకః ॥ ౧.౫ ॥

అతిసూక్ష్మధూమకల్పం లోకం తతమాఖ़్యయాఽన్యయా నాకమ్ ।
ఏతం తతోఽపి సూక్ష్మా వ్యాప్తాఽన్తరతః పరా శక్తిః ॥ ౧.౬ ॥

ధూమాన్తరోష్మకల్పా శుద్ధజ్వాలోపమా చ యా శక్తిః ।
తాం దివమాహుః కేచన పరమం వ్యోమాపరే ప్రాహుః ॥ ౧.౭ ॥

ఉద్గీర్ణధూమకల్పో యోఽయమపారో మహాఞ్జనో లోకః ।
వ్యోమాన్తరిక్షగగనప్రభృతిభిరభిధాభిరాహుస్తమ్ ॥ ౧.౮ ॥

ప్రాన్తేషు కోఽపి శక్తేః పృథగాత్మా వియదుపాధిసఙ్గేన ।
పరమాత్మనో విభక్తః స్వయమభిమన్తా వినిష్పేదే ॥ ౧.౯ ॥

దక్షః పరోక్షముదితః పన్థా ఏష త్విషాం జనో లోకః ।
తద్గర్భే లబ్ధాత్మా కథితా దాక్షాయణీ శక్తిః ॥ ౧.౧౦ ॥

సత్యాః ప్రాగపి శక్తేః ప్రాదుర్భావః స కీర్త్యతే ప్రథమః ।
ఈశాభిమానమయ్యాః పృథగభిమానిత్వనిష్పత్త్యా ॥ ౧.౧౧ ॥

ఆకాశస్య సుతైవం లక్షణయా వస్తుతః ప్రసూః శక్తిః ।
అదితేర్దక్షో దక్షాదదితిరితి శ్రుతిరబాధైవమ్ ॥ ౧.౧౨ ॥

జగతాం మాతాపితరౌ సతీభవౌ కేఽపి పణ్డితాః ప్రాహుః ।
అదితిప్రజాపతీ తావపరేషాం భాషయా విదుషామ్ ॥ ౧.౧౩ ॥

దివ్యపుమాకృతిమీశే బిభ్రతి లీలార్థమస్య రమణాయ ।
దివ్యవనితాకృతిం సా బభార మాతా చ భువనానామ్ ॥ ౧.౧౪ ॥

భాసురహేమాభరణాం బహుశోభామీశ్వరప్రమోదకలామ్ ।
మూర్తిం పావనకీర్తిం తాం హైమవతీముమామాహుః ॥ ౧.౧౫ ॥

తస్య ప్రథమః సాక్షీ భువనజుషాం నయనశాలినాం మధ్యే ।
వపుషః కీలాదిసుదృశో నిరుపమపుణ్యో నిలిమ్పపతిః ॥ ౧.౧౬ ॥

పల్లవమృదు వేదిగతజ్వలనపవిత్రం మహార్ఘమణికాన్తమ్ ।
నవచన్ద్రఖణ్డసౌమ్యం శివసుదృశస్తత్స్మరామి వపుః ॥ ౧.౧౭ ॥

కేచన గౌరీం దేవీం శీతాద్రేర్దేవతాత్మనో జాతామ్ ।
కథయన్తి స్త్రియముత్తమలావణ్యాస్వాదితో గణ్యామ్ ॥ ౧.౧౮ ॥

సత్యైవ భవతు సేయం కథా తథాఽపి ప్రభాషితాం భక్తైః ।
తాం మూర్తిమాదిసుదృశో జానీయాత్కమపి తేజోంశమ్ ॥ ౧.౧౯ ॥

మన్యన్తే కేఽపి ఘనం పర్వతముక్తం నిగూఢయా వాచా ।
ప్రాదుర్భవతి గభీరధ్వనిరవిషహ్యా యతః శక్తిః ॥ ౧.౨౦ ॥

ఆకాశో గోలేభ్యో యద్వితరతి నిజరజశ్చయాదన్నమ్ ।
నేశాయ కీర్త్యతే సా సంసారే దక్షయాగకథా ॥ ౧.౨౧ ॥

వ్యాప్తాఽపి యన్నిగూఢా బహిరీక్షకబుద్ధ్యపేక్షయా నష్టా ।
శక్తిర్యాగే తస్మిన్నవసానం తదుదితం సత్యాః ॥ ౧.౨౨ ॥

పర్వతనామ్నో వైదికభాషాయాం యదియమతిబలా శక్తిః ।
ఘనతో భవతి వ్యక్తా తదభిహితం పార్వతీజననమ్ ॥ ౧.౨౩ ॥

తేజోంశతః శివావిహ హిమాచలేఽనుగ్రహాయ భూమిజుషామ్ ।
దత్తో యత్సాన్నిధ్యం లీలాచారిత్రమన్యదిదమ్ ॥ ౧.౨౪ ॥

ఏతాసామార్యాణాం జానన్తః శాస్త్రసమ్మతం భావమ్ ।
జానీయుర్భవమహిషీం భువనానామమ్బికాం దేవీమ్ ॥ ౧.౨౫ ॥ 25

%c01-q2/Nandini.Kuppa/uma-c01-q2।txt medskip

ద్వితీయః స్తబకః
సర్గాదివర్ణనమ్ (పఞ్చచామరవృత్తమ్)

సహాదరేణ యో వలక్షపారిజాతమాలయా
గలస్థలీవిభూషయా ధ్వనిం వినైవ భాషతే ।
మహేశపుణ్యయోషితో మనోజ్ఞహాస ఏష మే
విభూతయే ప్రకల్పతాం విధూతయే చ పాప్మనామ్ ॥ ౨.౧ ॥

నిరన్తరశ్రితే సదా కృపారసప్రవాహినీ
విలాసినీతనుర్విభోః పుమాకృతేర్విమోహినీ ।
సుధాతరఙ్గకల్పహాసభాసురాననా శివా
పదాబ్జలమ్బినో ధునోతు పాప్మనః ఫలం మమ ॥ ౨.౨ ॥

కరోతి యా బిభర్తి యా నిహన్తి యా జగత్త్రయం
సమన్తతో విభాతి యా న దృశ్యతే క్వచిచ్చ యా ।
అతీవ గుప్తరూపిణీ గురూపదేశమన్తరా
న శక్యతే బుధైశ్చ బోద్ధుమన్ధకారిసున్దరీ ॥ ౨.౩ ॥

మహాన్ధకారబన్ధురస్య భూతసఞ్చయస్య యా
వినిద్రితస్య సర్వబీజధామ్ని మౌనముద్రితే ।
సమన్తతో విజృమ్భణాయ భాసనాయ చాభవన్
మహద్విధాయ చేష్టితం మమేయమిష్టదేవతా ॥ ౨.౪ ॥

మహేశగర్భతః సమస్తభూతబీజకోశతః
కిరన్త్యశేషవిశ్వమప్యపారదివ్యవైభవా ।
విచిత్రచేష్టయాఽఽద్యయా విధూతనాథనిద్రయా
జగన్నుతా జయత్యసావనాదిశక్తిరద్భుతా ॥ ౨.౫ ॥

భవం భణన్తి తాన్త్రికాస్త్వదాశ్రయం తమవ్యయం
సమామనన్తి వైదికాః సదర్చితే సదాహ్వయమ్ ।
న కశ్చిదర్థభేద ఏతదాఖ్యయోర్ద్వయోర్భవే-
ద్భిదేయమాదిమం పదం పుమాన్పరం నపుంసకమ్ ॥ ౨.౬ ॥

స చేద్భవోఽభిధానతో భవాన్యసి త్వమవ్యయే
సమీర్యతే స సద్యది త్వమమ్బ భణ్యసే సతీ ।
న తేఽస్తి భావతా న శక్తిరూపిణీ హి విద్యసే
న వేద్మి కాలికే కథం సతోఽసతశ్చ భిద్యసే ॥ ౨.౭ ॥

జగద్విధానకార్యతః పురా సురాసురస్తుతే
త్వమమ్బ జీవితం భవస్యభావమూలవాదినామ్ ।
వికల్పవర్జితా మతిః ప్రబోధమూలవాదినాం
రసోఽనపేక్ష ఉత్తమః ప్రమోదమూలవాదినామ్ ॥ ౨.౮ ॥

భవత్యసావతో భవాన్యనాదిరన్తవర్జితా
జగన్తి మాతి నిత్యమోరసౌ తదభ్యుధాయ్యుమా ।
రసాత్మికోశ్యతేఽఖిలైరసౌ తతః శివోచ్యతే
పరైవమీశితుశ్చితిస్త్రిధా బుధైరుదీర్యతే ॥ ౨.౯ ॥

చితిః పరైవ కామనా రసేన కేనచిద్యుతా
చితిః పరైవ సర్వదాఽప్యనస్త్యజస్య తు క్రియా ।
చితిః పరైవ గోచరావభాసికా మతిః స్మృతా
త్రితైవమన్యథా చితేశ్చిరన్తనైరుదీర్యతే ॥ ౨.౧౦ ॥

చికీర్షతి ప్రభౌ జ్వలత్త్వదీయకీలసన్తతేర్-
వికీర్ణధూమజాలమేతదమ్బరస్థలం తతమ్ ।
విసృష్టితః పురాఽసి యా శివప్రభుత్వరూపిణీ
పృథక్ప్రభుశ్చ లక్షితాఽసి సా సవిత్రి పుష్కరే ॥ ౨.౧౧ ॥

పునర్విపాకతో ఘనీభవద్భిరక్షిగోచరై-
స్తతస్తతః సముజ్జ్వలైః ఖసూక్ష్మరేణుగోలకైః ।
అజాణ్డవృక్షకోటికన్దబృన్దవద్వ్యధాః పురా
మహేశదృష్టిమయ్యుమేఽమ్బ మణ్డలాని భాస్వతామ్ ॥ ౨.౧౨ ॥

తపోఽగ్నిధూమజాలకే భవన్తి తైజసాణవో
భవన్తి జీవనాణవో భవన్తి పార్థివాణవః ।
క్రమేణ తద్విసృష్టిరీశశక్తిపాకవైభవే
సహస్రభానుమణ్డలం తు గోచరాది గృహ్యతామ్ ॥ ౨.౧౩ ॥

మయూఖమాలిమణ్డలే నిధాయ పాదముగ్రయా
మయూఖశక్తిరూపయా త్వయాఽమ్బ చేష్టమానయా ।
ఖకోశతః సమాహృతైః పునస్త్రిరూపరేణుభిర్-
వ్యధాయి మఙ్గలాదిభిః సహ గ్రహైరియం మహీ ॥ ౨.౧౪ ॥

విసర్జనేన భూయసాఽపి దేవ్యతృప్తయేయతా
విచేష్టితం విలక్షణం పునర్వ్యధీయత త్వయా ।
ఇహాన్తరే వసున్ధరామయూఖమాలిబిమ్బయోర్-
అముష్య కర్మణః సవిత్రి చన్ద్రమణ్డలం ఫలమ్ ॥ ౨.౧౫ ॥

వధూపుమాకృతీ తతో బభూవథుర్యువాం శివే
త్వమీశ్వరశ్చ లీలయా విహర్తుమత్ర విష్టపే ।
అహో ప్రభుం నభస్తనుం త్వదీయగర్భసమ్భవా-
ద్భణన్తి కాలి తత్ర చిత్రభాషణాస్త్వదాత్మజమ్ ॥ ౨.౧౬ ॥

పుమానథో స బిమ్బతో హిరణ్మయో దివాకరే
ధియాఽపి నైవ కేవలం హిరణ్మయేన వర్ష్మణా ।
ఇదం తు కార్యరూపమన్యదుచ్యతే బుధైః ప్రభో-
రిహాన్తరే నృణాం పునర్వపుస్తదమ్బ బిమ్బితమ్ ॥ ౨.౧౭ ॥

స్వయం చ కాఞ్చనప్రకాశవర్ష్మణా ప్రభాకరే
తథాఽన్తరే నృణాం చ తస్య బిమ్బితాఽసి సన్నిధౌ ।
రసస్య దేవతాఽసి దేవి పుష్కరే దివాకరే
మయూఖదేవతాఽసి భోగదేవతాఽసి దేహిషు ॥ ౨.౧౮ ॥

విసర్జనేన భూయసా నభస్యముత్ర భాస్కరే
మహీషు చామ్బికే యువాం విధాయ దేహినో బహూన్ ।
క్షితేః సుధాకరం గతాన్ పితౄన్ వినేతుమవ్యయే
తనూ చ తత్ర బభ్రథుః ప్రపఞ్చరాజ్ఞి మాయయా ॥ ౨.౧౯ ॥

నభోఽన్తరే హిరణ్మయం విభుం ప్రచక్షతే హరం
దినేశబిమ్బబిమ్బితం భణన్తి పఙ్కజాసనమ్ ।
ఇహాస్మదన్తరాలయం వదన్తి విష్ణుమచ్యుతం
సవిత్రి జన్మినామియం త్రిమూర్తివాదిధోరణి ॥ ౨.౨౦ ॥

నభోఽన్తరే ప్రచక్షతే హిరణ్మయాఙ్గమీశ్వరం
దినేశబిమ్బపూరుషం హిరణ్యగర్భమాఖ్యయా ।
విరాజమానమక్షరం విరాజమన్తరే నృణాం
సవిత్రి తత్త్వవేదినామియం తు నామకల్పనా ॥ ౨.౨౧ ॥

హిరణ్మయాఙ్గమమ్బరే వదన్తి సోమమమ్బికే
దివాకరస్య మణ్డలే తు బిమ్బితం పురన్దరమ్ ।
శరీరిణామిహాన్తరేఽగ్నిమాలపన్తి భాసురం
చిరన్తనోక్తిదర్శినామియం శివే ప్రణాలికా ॥ ౨.౨౨ ॥

సరోరుహాక్షవాగ్వధూమనోహరౌ తు పూర్వవ-
త్సుధాంశుబిమ్బపూరుషస్తు రుద్రసంజ్ఞకః శివే ।
హిరణ్మయోఽన్తరిక్షజాత ఈశ్వరః సదాశివః
సదేవ వస్తు కాఞ్చనాఙ్గి పఞ్చమూర్తివాదినామ్ ॥ ౨.౨౩ ॥

ప్రభోః ప్రమాఽఽదితస్తతః ప్రమావతీ స్వయం పృథగ్
విహాయసా శరీరిణీ ప్రభౌ తతో హిరణ్మయే
హిరణ్మయాఙ్గనాకృతిర్నభోఽన్తరే చ భాస్కరే
తథాఽన్తరేషు దేహినాం మహేశ్వరీ జయత్యుమా ॥ ౨.౨౪ ॥

మదీయమమ్బికాఽఖిలస్య విష్టపస్య దుష్టధీ-
దవిష్ఠపాదపఙ్కజా ధునోతు కష్టజాలకమ్ ।
ఇమే చ కోమలైః పదైరమూల్యతల్పశాలిన-
స్తదీయమఞ్చరూపతాం భజన్తు పఞ్చచామరాః ॥ ౨.౨౫ ॥ 50

%c01-q3/Sarada.Susarla/uma-c01-q3-itrans.txt medskip

తృతీయః స్తబకః
సశరీరాయాశ్చ సాధనమ్ (తనుమధ్యావృత్తమ్)

శుభ్రస్మితలేశో మాతుర్మరుతాన్నః ।
అన్తస్తిమిరాణామన్తం విదధాతు ॥ ౩.౧ ॥

ఆద్యౌ భువనానాం మాతాపితరౌ తౌ ।
దేవాసురమర్త్యైర్వన్ద్యావవినిన్ద్యౌ ॥ ౩.౨ ॥

బ్రూతే పృథగేకస్తౌ విగ్రహవన్తౌ ।
ఆహైకశరీరం ద్వన్ద్వం కవిరన్యః ॥ ౩.౩ ॥

శక్తిం తనుశూన్యామీశం చ పుమాంసమ్ ।
వక్తి ప్రమదాయాం సన్దేహయుతోఽన్యః ॥ ౩.౪ ॥

ఈశం చ తమేకే సన్మాత్రముశన్తి ।
బ్రహ్మైకమథాన్యే గాయన్తి న శక్తిమ్ ॥ ౩.౫ ॥

కేచిత్తనుహీనం ప్రజ్ఞాయుతమీశమ్ ।
శక్తిం విదురస్య ప్రజ్ఞామవికుణ్ఠామ్ ॥ ౩.౬ ॥

ఉక్తం దధతస్తైః కేచిత్ పునరాహుః ।
మాయాతనుబన్ధం నాథస్య న శక్తేః ॥ ౩.౭ ॥

నిత్యం సశరీరౌ యేషాం పితరౌ తౌ ।
ఏకోఽప్యథవా తాన్ ప్రత్యాహ నిసర్గః ॥ ౩.౮ ॥

మాతాపితరౌ యత్ తావేకశరీరౌ ।
చిత్రప్రథనార్థా సా కాచన లీలా ॥ ౩.౯ ॥

సన్మాత్రకథానాం కార్యే మనుజాదౌ
ధీస్వాన్తవికాసః స్యాత్కారణహీనః ॥ ౩.౧౦ ॥

అద్వైతిభిరన్యా మాయాఽఽశ్రయణీయా ।
శక్తేరతిరిక్తా సా కిం కిము వాదైః ॥ ౩.౧౧ ॥

న స్యాత్ పృథగాత్మా శక్తేః కిముపాధేః ।
చక్షుః శ్రితచిత్తేర్విశ్వాకృతితా వా ॥ ౩.౧౨ ॥

ఏకాన్తవిదేహౌ తౌ చేదతిసూక్ష్మౌ ।
లీలాతనుబన్ధాశక్తావభిధేయౌ ॥ ౩.౧౩ ॥

భక్తాననుగృహ్ణన్ దివ్యాద్భుతలీలః ।
తద్విగ్రహబన్ధో బోధ్యో లసదర్థః ॥ ౩.౧౪ ॥

స్త్రీత్వం యది నేష్టం పుంస్త్వం కుత ఇష్టమ్ ।
నా వా కిము నారీ న స్యాదనుమేయా ॥ ౩.౧౫ ॥

తస్మాత్ పితరౌ తౌ వాచ్యౌ మతిమన్తౌ ।
సూక్ష్మావపి భూయో లీలాతనుమన్తౌ ॥ ౩.౧౬ ॥

నాస్మత్తనువత్తే శక్తీశ్వరమూర్తీ ।
ఏకాఽమృతరూపా త్వన్యా ప్రణవాత్మా ॥ ౩.౧౭ ॥

దివ్యం ఘనతేజః కుర్వద్ ధ్వనిమన్తః ।
సమ్పశ్యదశేషం మూర్తిః ప్రణవాత్మా ॥ ౩.౧౮ ॥

దివ్యో ఘనసోమః స్యందన్ రసమన్తః ।
భుఞ్జన్ భువనౌఘం పీయూషశరీరమ్ ॥ ౩.౧౯ ॥

బోధోఽనవలమ్బో దివ్యం ఖలు తేజః ।
మోదః పరిశుద్ధో దివ్యః ఖలు సోమః ॥ ౩.౨౦ ॥

సోమాంశమహోంశౌ యాతో ఘనభావమ్ ।
పిత్రోర్భువనానాం సఙ్కల్పమహిమ్నా ॥ ౩.౨౧ ॥

ఆరాధయసీశం తం చిన్మయకాయమ్ ।
ఆనన్దమయాఙ్గీ త్వమ్ దేవి కిలేయమ్ ॥ ౩.౨౨ ॥

దివ్యం తవ కాయం దివ్యే తవ వస్త్రే ।
దివ్యాని తవామ్బ స్వర్ణాభరణాని ॥ ౩.౨౩ ॥

యద్దేవి విలోక్యాఽస్యప్రాకృతకాయా ।
యుక్తీః సమతీతా సేయం తవ మాయా ॥ ౩.౨౪ ॥

నవ్యాస్తనుమధ్యాః ప్రత్నాం తనుమధ్యామ్ ।
విద్వత్సదసీమాః సమ్యక్ప్రథయన్తు ॥ ౩.౨౫ ॥ 75

%c01-q4/Prasad.Kuppa/c01-q4।txt medskip

చతుర్థః స్తబకః
ఆధ్యాత్మికవిభూతయః (గీతివృత్తమ్)

అమృతాంశుబింబసారాద్ భూయోఽపి వినిర్గతో భృశం సూక్ష్మః ।
సారో గౌరీవదనాద్ దరహాసో హరతు దుఃఖజాలం నః ॥ ౪.౧ ॥

కులకుణ్డే ప్రాణువన్తీ చేతన్తీ హృది సమస్తజన్తూనామ్ ।
మూర్ధని విచిన్తయన్తీ మృత్యుఞ్జయమహిషి విజయతే భవతీ ॥ ౪.౨ ॥

తేజోజలాన్నసారైస్త్రయోఽణవో మూలహృదయమస్తేషు
పాకాత్తే నిష్పన్నాస్త్రైలోక్యవ్యాపికేఽంబ దేహవతామ్ ॥ ౪.౩ ॥

పూర్ణే శరీరశిల్పే ద్వారేణ బ్రహ్మరన్ధ్రసంజ్ఞేన ।
నాడీపథేన గత్వా తైజసమణుమావిశస్యమేయబలే ॥ ౪.౪ ॥

అంశేనావిశ్యాదౌ యాసి పునస్తం తతశ్చ నిర్యాసి ।
మార్గాభ్యాం ద్వాభ్యాం త్వం నాడ్యాః పశ్చాత్ పురశ్చ సిద్ధాభ్యామ్ ॥ ౪.౫ ॥

యాతాయాతవిహారే మాతస్తస్మిన్ భవత్యుపాధిస్తే
ఆరభ్య మస్తకస్థలమామూలాధారమస్థిపఞ్జరికా ॥ ౪.౬ ॥

నృతనుషు విహరన్తీం త్వామ్ ఉపాధివీణాకృతేర్జగన్మాతః ।
సాదృశ్యాత్ కుణ్డలినీం పరోక్షవాదప్రియాః ప్రభాషన్తే ॥ ౪.౭ ॥

నభసః శీర్షద్వారా ప్రవహన్తీం య ఇహ విగ్రహే శక్తిమ్ ।
అనుసన్దధాతి నిత్యం కృతినస్తస్యేతరైరలం యోగైః ॥ ౪.౮ ॥

సర్వేషు విశసి తుల్యం నిర్గచ్ఛసి తుల్యమమ్బ భువనానామ్ ।
జ్ఞాతా చేదసి శక్త్యై న జ్ఞాతా చేద్భవస్యహఙ్కృత్యై ॥ ౪.౯ ॥

అవతరణం ధ్యాతం చేద్ ఆరోహణమద్భుతం భవేచ్ఛక్తేః ।
యస్మిన్నిదం శరీరం భవతి మహద్వైద్యుతాగ్నియన్త్రమివ ॥ ౪.౧౦ ॥

ఆరోహణమధ్యాతృషు హృదయేఽహఙ్కారమాత్రనిష్పత్యై ।
తదను శరీరమిదం స్యాత్ సుఖాయ దుఃఖాయ వా యథాభోగమ్ ॥ ౪.౧౧ ॥

యా వ్యక్తితా జనిమతామహఙ్కృతిః సకలభేదధీభూమిః ।
పృథగివ తవామ్బికే సా సత్తైవోపాధిసంశ్రయాద్ భాన్తీ ॥ ౪.౧౨ ॥

ఏతామాహురవిద్యాం బీజం సంసారవృక్షరాజస్య ।
సర్వరసఫలయుతస్య ప్రారబ్ధజలేన దేవి దోహదినః ॥ ౪.౧౩ ॥

వ్యక్తిత్వార్పకదేహే నిమ్నే కుల్యేవ జనిమతాం మాతః ।
ప్రవహత్యనారతం తే శక్తిశ్చిత్రాణి దేవి తన్వానా ॥ ౪.౧౪ ॥

సారమపామణుభూతం హృదయస్థం సూరయో విదుశ్చిత్తమ్ ।
శ్రేష్ఠం ప్రాణం కేచన పఞ్చానిలమూలభూతమాహురిమమ్ ॥ ౪.౧౫ ॥

మన ఏవ చిత్తసంజ్ఞం వ్యవహరతాం విభజనానభిజ్ఞానామ్ ।
కవిలోకవ్యవహారస్తదధీనస్తత్త్వధీర్భవత్యన్యా ॥ ౪.౧౬ ॥

తదనాహతస్య విలసద్ దక్షిణతో దహరనామకగుహాయామ్ ।
చిత్తం కులకుణ్డాత్తే కాఽప్యనుగృహ్ణాతి దేవి రశ్మికలా ॥ ౪.౧౭ ॥

చిత్తమణు శ్లిష్టం తే కలయాఽఙ్గుష్ఠప్రమాణమివ భాసా ।
దర్పణమమలబ్రహ్మప్రతిబిమ్బాకర్షకం శివే భవతి ॥ ౪.౧౮ ॥

అన్తరమావర్తాభం ప్రతిబిమ్బమకాయమేతదీశస్య ।
అంగుష్ఠాభం ప్రాహుర్మానేనోపాధిచైత్తభాసస్తే ॥ ౪.౧౯ ॥

దమ్పత్యోర్వాం రూపప్రతిబిమ్బౌ చక్షుషోః శివే భవతః ।
కులకుణ్డే హృదయే చాప్యరూపయోరేవ కశ్చిదుల్లాసః ॥ ౪.౨౦ ॥

చిత్తమణీయో విత్తం య ఇదం మూల్యే ప్రపఞ్చతోఽప్యధికమ్ ।
హృదయగుహాయాం నిహితం జానీతే స విజహాతి బహిరాశాః ॥ ౪.౨౧ ॥

అప్రాప్తా మూర్ధానం హృదయాత్ సమ్ప్రస్థితా ధృతా నాడ్యా ।
త్వద్రుచిరుక్తా బుద్ధిస్త్వయి నిష్ఠా భవతి దేవి తన్నిష్ఠా ॥ ౪.౨౨ ॥

అన్నమయాణుం ప్రాప్తం ధీజ్యోతిశ్చన్ద్రమార్కమివ తేజః ।
పరిభాష్యతే మహేశ్వరి మన ఇతి సఙ్కల్పసమ్భవస్థానమ్ ॥ ౪.౨౩ ॥

సఙ్కల్పే సఙ్కల్పే చిచ్ఛక్తిం మనసి విస్ఫురన్తీం త్వామ్ ।
య ఉపాస్తే స జనస్తే గృహ్ణాతి మహేశవల్లభే చరణమ్ ॥ ౪.౨౪ ॥

ఆధారచక్రశయనే మమేహ నిద్రాం విహాయ విచలన్తీమ్ ।
గీతయ ఏతాః పరమాముపతిష్ఠన్తాం జగద్విభోః కాన్తామ్ ॥ ౪.౨౫ ॥ 100

॥ సమాప్తం చ ప్రథమం శతకమ్ ॥

%c02-q1/Ravi.Shamavedam/uma-c02-q1।txt medskip

ద్వితీయం శతకమ్
పఞ్చమః స్తబకః
పరిణయః (ఉపజాతివృత్తమ్)

శ్రీఖణ్డచర్చామివ కల్పయన్త్యో
ముహుః కపోలేషు సఖీజనస్య ।
శ్రీకణ్ఠకాన్తాహసితాఙ్కురాణాం
శ్రీమన్తి కుర్వన్తు జగన్తి భాసః ॥ ౫.౧ ॥

కీర్తిర్వలక్షా కుసుమాయుధస్య
స్వర్ణాద్రికోదణ్డజయోన్నతస్య ।
దరస్మితశ్రీర్ద్విరదాస్యమాతుర్-
ద్రాఘీయసీం వో వితనోతు భూతిమ్ ॥ ౫.౨ ॥

ప్రమథ్యమానామృతరాశివీచి-
ప్రోద్గచ్ఛదచ్ఛాచ్ఛతుషారకల్పాః ।
యుష్మాకమిచ్ఛాం విదధత్వమోఘాం
విఘ్నేశమాతుర్దరహాసలేశాః ॥ ౫.౩ ॥

చన్ద్రాతపః కశ్చన సమ్ప్రసన్నో
మహేశనేత్రాతిథితర్పణో నః ।
మనోభిలాషం సఫలీకరోతు
మహేశ్వరీహాసలవప్రకాశః ॥ ౫.౪ ॥

వలక్షవక్షోజపటాఞ్చలేన
చలేన సార్ధం కృతకేలయో నః ।
పురత్రయారాతికలత్రహాస-
భాసో నిరాసం విపదాం క్రియాసుః ॥ ౫.౫ ॥

భూయాసురాయాసహరాణి తాని
స్మితాని భూతేశమృగీదృశో నః ।
యేషాం త్విషో బిభ్రతి దిగ్వధూటీ-
గణ్డేషు కర్పూరపరాగలీలామ్ ॥ ౫.౬ ॥

కుర్వన్తు కామం సఫలం (త్వ) మదీయం
కులాద్రికన్యాహసితాని తాని ।
యేషాం మయూఖైః క్రియతే సితాద్రేర్-
ఉద్యానవాటీషు నవో వసన్తః ॥ ౫.౭ ॥

ఆమ్రేడితం భూషణచన్ద్రభాసాం
నాసావిభూషామహసాం ద్విరుక్తిః ।
పురారినారీస్మితకాన్తయో మే
పూర్ణాని కుర్వన్తు సమీహితాని ॥ ౫.౮ ॥

నిర్మాయ విశ్వాలయమమ్బ శర్వ-
స్త్వయా సమం శిల్పవిదా స శిల్పీ ।
విహర్తుమిచ్ఛన్నయి వోఢుమైచ్ఛ-
న్నారీం భవన్తీం పురుషో భవంస్త్వామ్ ॥ ౫.౯ ॥

దివ్యం దుకూలం ధవలం దధానా
వేణ్యా ఫణీన్ద్రోపమయా లసన్తీ ।
ప్రఫుల్లరాజీవవిలోచనా త్వం
ప్రపఞ్చభర్తుర్నయనాన్యహార్షీః ॥ ౫.౧౦ ॥

ప్రత్యఙ్గబన్ధం జ్వలదుత్తమం తే
భుజఙ్గరాజోపమవేణిరూపమ్ ।
ఆత్మైకనిష్ఠస్య చ విశ్వభర్తుర్-
ఆరాధయామాస విలోచనాని ॥ ౫.౧౧ ॥

అభూస్త్వమాద్యస్య మనోమదాయ
స చాపి తే ప్రీతిపదం బభూవ ।
న కేవలం వాం సకలస్య చాసీ-
ద్దామ్పత్యబన్ధస్య తదమ్బ బీజమ్ ॥ ౫.౧౨ ॥

తవాతికాన్తా నయానాన్తవృత్తి-
ర్హాసః పురారేశ్చ నవేన్దుహారీ ।
ఉభౌ వివాహోత్సవపూర్వరఙ్గం
నిర్వర్తయామాసతురాదిరామే ॥ ౫.౧౩ ॥

దాతుం ప్రభుః సాన్త్వయితుం సమర్థః
కర్తుం క్షమస్తర్జయితుం చ శక్తః ।
సంరక్షతాన్మాం తవ సర్వవన్ద్యే
కరస్తుషారాంశుభృతా గృహీతః ॥ ౫.౧౪ ॥

స్ప్రష్టుం న శక్యా పరమే పరైస్త్వం
స చాన్యయా చిన్తయితుం న శక్యః ।
త్వమేవ శర్వస్య స ఏవ తేఽమ్బ
దామ్పత్యమేవం యువయోస్తు సత్యమ్ ॥ ౫.౧౫ ॥

నిజాద్వతంసేన్దుత ఇన్దుమన్య-
ముత్పాద్య తే శమ్భురదాద్వతంసమ్ ।
మూర్తామివాసౌ శుభగాత్రి రాత్రిం
ప్రాప్య త్వదీయాం కబరీం చకాసే ॥ ౫.౧౬ ॥

బభూవిథాగేన్ద్రగృహే యదా త్వం
స చేశ్వరస్తత్ర చకార వాసమ్ ।
విలోకమానస్తవ దేవి విద్యుత్
పాఞ్చాలికాయాః కమనీయభావమ్ ॥ ౫.౧౭ ॥

సిద్ధం స వాం సాధయితుం ప్రవృత్తో
యోగం ప్రదగ్ధో మదనశ్చ కల్పే ।
వశీతి కీర్తిం గిరిశస్య భర్తుం
తుభ్యం త్వపర్ణేతి యశశ్చ కర్తుమ్ ॥ ౫.౧౮ ॥

ఘోరం తపశ్చేద్రచితం త్వయాఽపి
ప్రాగ్రూపభర్తుః సమనుగ్రహాయ ।
విహాయ యత్నం క ఇహాఖిలాఽమ్బ
సమ్బద్ధమప్యర్థముపైతు జన్తుః ॥ ౫.౧౯ ॥

జ్వలత్కపర్దో దహనాఙ్కభాలః
కపాలమాలీ కరికృత్తివాసాః ।
భుజఙ్గభూషో భసితాఙ్గరాగః
పుష్పేషు వైరీ పరుషాట్టహాసః ॥ ౫.౨౦ ॥

శ్మశానవాసీ పురుషస్త్రిశూలీ
జహార తే చేదనఘాఙ్గి చేతః ।
దృష్టాన్తమర్థోఽయమవాప నైవ
ప్రీతిర్బహిఃకారణమాశ్రితేతి ॥ ౫.౨౧ ॥

రూపం పురారేరథవా తదేతత్
సేయం చ చేష్టా సమయాన్తరేషు ।
కాన్తం వపుః కాన్తతరాశ్చ లీలా-
స్త్వయా సమం ఖేలితుమేష ధత్తే ॥ ౫.౨౨ ॥

ప్రహృష్టయక్షః సమవేతసిద్ధో
నృత్యద్గణేన్ద్రో వికసన్మునీన్ద్రః ।
భూయోఽపి యోగో యువయోర్హిమాద్రౌ
బభార మాతర్మహమద్వితీయమ్ ॥ ౫.౨౩ ॥

మహేశ్వరస్త్వాం పరిణీయ లేభే
యావాత్మజౌ ద్వావనఘాఙ్గి ముఖ్యౌ ।
ఏకస్తయోర్భ్రామ్యతి విశ్వమత్తుం
భూభృత్తటీరాశ్రయతే బతాన్యః ॥ ౫.౨౪ ॥

సఙ్కీర్తయన్త్యో జగతాం జనన్యాః
కల్యాణవార్తాః కమనీయకీర్తేః ।
ఇమాః ప్రమోదాయ సతాం భవన్తు
సన్దర్భశుద్ధా ఉపజాతయో నః ॥ ౫.౨౫ ॥ 125

%c02-q2/Bhoga.Pappu/uma-02-q2-itrans.txt medskip

షష్ఠః స్తబకః
మాహాభాగ్యమ్ (మదలేఖావృత్తమ్)

హర్తారః శశికీర్తేః కర్తారో నవభాసామ్ ।
భర్తారో మమ సన్తు స్కన్దామ్బాదరహాసాః ॥ ౬.౧ ॥

దిగ్వల్లీష్వతిశుభ్రాం కుర్వన్తః కుసుమర్ద్ధిమ్ ।
భూయాసుస్తవ భూత్యై మన్మాతుః స్మితలేశాః ॥ ౬.౨ ॥

ఏకశ్చేత్తవ శక్తో బ్రహ్మాణ్డస్య భవాయ ।
భర్గప్రేయసి హాసః కిం స్తోత్రం తవ భూయః ॥ ౬.౩ ॥

ఉద్యానే వియదాఖ్యే కాలి త్వాం విహరన్తీమ్ ।
గోలైః కన్దుకకల్పైరల్పా వాక్కిము మాతి ॥ ౬.౪ ॥

ఖం క్రీడాభవనం తే కః కార్యాలయ ఏషః ।
పృథ్వీయం బహులాన్నా మాతర్భోజనశాలా ॥ ౬.౫ ॥

బుద్ధీనామసి దాత్రీ సిద్ధీనామసి నేత్రీ ।
వీర్యాణామసి పేటీ కార్యాణామసి ధాటీ ॥ ౬.౬ ॥

విద్యానామసి భావో హృద్యానామసి హావః ।
దేవానామసి లీలా దైత్యానామసి హేలా ॥ ౬.౭ ॥

గన్తౄణామసి చేష్టా స్థాణూనామసి నిష్ఠా ।
లోకానామసి మూలం లోకాదేరసి జాలమ్ ॥ ౬.౮ ॥

దేవీ వ్యాపకతేజః శక్తిస్తత్త్వవిచారే ।
అత్యన్తం సుకుమారీ నారీ మూర్తివిచారే ॥ ౬.౯ ॥

క్వ జ్యోతిర్మహతోఽస్మాదాకాశాదపి భూయః ।
తత్సర్వం వినయన్తీ తన్వఙ్గీ క్వ ను నారీ ॥ ౬.౧౦ ॥

దేవేన్ద్రాయ విభుత్వం సూర్యాయోస్రసహస్రమ్ ।
ఊష్మాణం దహనాయ జ్యోత్స్నామోషధిరాజే ॥ ౬.౧౧ ॥

వాతాయామితవీర్యం విస్తారం గగనాయ ।
సాన్ద్రత్వం వసుధాయై తోయాయ ద్రవభావమ్ ॥ ౬.౧౨ ॥

మాహాభాగ్యమపారం కోటిభ్యో విబుధానామ్ ।
చిత్రాః కాశ్చన సిద్ధీర్లక్షేభ్యో మనుజానామ్ ॥ ౬.౧౩ ॥

స్థాణుభ్యో ధృతిశక్తిం గన్తృభ్యో గతిశక్తిమ్ ।
కస్మాచ్చిన్నిజకోశాదేకా దేవి దదానా ॥ ౬.౧౪ ॥

ఆశ్చర్యం విదధానా సర్వం వస్తు దధానా ।
హన్త త్వం మమ మాతః కాచిత్కోమలగాత్రీ ॥ ౬.౧౫ ॥

శ్రోణీభారనతాయాం కస్యాఞ్చిత్తనుగాత్ర్యామ్ ।
ఈదృక్షా యది శక్తిః కావేతో నను మాయా ॥ ౬.౧౬ ॥

రూపం తే తనుగాత్రం వాణీ తే మృదునాదా ।
చాపం తే మధురేక్షుః పాణిస్తే సుకుమారః ॥ ౬.౧౭ ॥

లోలే లోచనయుగ్మే భీరుత్వం ప్రకటం తే ।
బ్రహ్మాణ్డం త్వదధీనం శ్రద్ధత్తామిహ కో వా ॥ ౬.౧౮ ॥

భ్రూభఙ్గం కురుషే చేన్ముగ్ధే గౌరి ముఖాబ్జే ।
భూతాన్యప్యయి బిభ్యత్యేజేరన్నపి తారాః ॥ ౬.౧౯ ॥

శుద్ధాన్తేశ్వరి శమ్భోరిచ్ఛా చేత్తవ కాఽపి ।
ఘోరోఽగ్నిస్తృణగర్భాద్ఘోరాగ్నేరపి శైత్యమ్ ॥ ౬.౨౦ ॥

ద్రష్టుం విశ్వమపారం భారస్తే దయితస్య ।
కర్తుం కార్యమశేషం శ్రీమాతస్తవ భారః ॥ ౬.౨౧ ॥

సాక్షీ కేవలమీశః కర్తుం భర్తుముతాహో ।
హర్తుం వాఽఖిలమమ్బ త్వం సాక్షాద్ధృతదీక్షా ॥ ౬.౨౨ ॥

కారఙ్కారముమే యద్ బ్రహ్మాణ్డాని నిహంసి ।
తన్మన్యే సురమాన్యే బాలైవాఽమ్బ సదా త్వమ్ ॥ ౬.౨౩ ॥

లీలోజ్జీవితకామే రామే శఙ్కరసక్తే ।
త్వత్పాదార్చనసక్తం భక్తం మాం కురు శక్తమ్ ॥ ౬.౨౪ ॥

ఏతాః పావనగన్ధాః సర్వేశప్రమదే తే ।
హైరమ్బ్యో మదలేఖాః సన్తోషాయ భవన్తు ॥ ౬.౨౫ ॥ 150

%c02-q3/Amrutha.Kuppa/c02-q3-b.txt medskip

సప్తమః స్తబకః
వ్యోమశరీరా, మాతృకాదివిభూతయశ్చ (వసన్తతిలకావృత్తమ్)

వాణీసరోరుహదృశో హయరాజహంసో
వక్త్రారవిన్దనిలయాద్బహిరాగతాయాః ।
ఆలాపకాలదరహాస ఇహ స్థితానాం
క్షేమం కరోతు సుతరాం హరసున్దరీయః ॥ ౭.౧ ॥

నాదోఽసి వాగసి విభాఽసి చిదస్యఖణ్డా
ఖణ్డీభవన్త్యపి చిదస్యఖిలేన్ద్రకాన్తే ।
తత్తాదృశీం నిఖిలశక్తిసమష్టిమీశే
త్వామన్తరిక్షపరికౢప్తతనుం నమామి ॥ ౭.౨ ॥

విశ్వప్రసిద్ధవిభవాస్త్రిషు విష్టపేషు
యాః శక్తయః ప్రవిలసన్తి పరఃసహస్రాః ।
తాసాం సమష్టిరతిచిత్రనిధానదృష్టిః
సృష్టిస్థితిప్రలయకృద్ భువనేశ్వరి త్వమ్ ॥ ౭.౩ ॥

జానే న యత్తవ జగజ్జనయిత్రి రూపం
సఙ్కల్ప్యతే కిమపి తన్మనసో బలేన ।
సఙ్కల్పితస్య వపుషః శ్రితశోకహన్త్రి
విన్యస్యతే తవ వచోతిగధామ నామ ॥ ౭.౪ ॥

కామం వదన్తు వనితామితిహాసదక్షా-
స్త్వాం సర్వలోకజనయిత్రి సదేహబన్ధామ్ ।
సత్యం చ తద్భవతు సా తవ కాఽపి లీలా
దివ్యం రజస్తు తవ వాస్తవికం శరీరమ్ ॥ ౭.౫ ॥

భూజన్మపాంసుభిరగర్హితశుద్ధరూపా
యా కాఽపి పాంసుపటలీ విపులేఽన్తరిక్షే ।
సా తే తనుః సుమహతీ వరదే సుసూక్ష్మా
తామేవ దేవసరణిం కథయన్తి ధీరాః ॥ ౭.౬ ॥

యా దేవి దేవసరణిర్భవమగ్నదుర్గా
వైరోచనీతి కథితా తపసా జ్వలన్తీ ।
రాజీవబన్ధుమహసా విహితాఙ్గరాగా
సా తే తనుర్భవతి సర్వసుపర్వవర్ణ్యే ॥ ౭.౭ ॥

ప్రాణాస్తవాత్ర హృదయం చ విరాజతేఽత్ర
నేత్రాణి చాత్ర శతశః శ్రవణాని చాత్ర ।
ఘ్రాణాని చాత్ర రసనాని తథా త్వచశ్చ
వాచోఽత్ర దేవి చరణాని చ పాణయోఽత్ర ॥ ౭.౮ ॥

సర్వత్ర పశ్యసి శృణోషి చ సర్వతోఽమ్బ
సర్వత్ర ఖాదసి విజిఘ్రసి సర్వతోఽపి ।
సర్వత్ర చ స్పృశసి మాతరభిన్నకాలే
కః శక్నుయాన్నిగదితుం తవ దేవి భాగ్యమ్ ॥ ౭.౯ ॥

సర్వత్ర నన్దసి విముఞ్చసి సర్వతోఽమ్బ
సర్వత్ర సంసరసి గర్జసి సర్వతోఽపి ।
సర్వత్రదేవి కురుషే తవ కర్మజాల-
వైచిత్ర్యమీశ్వరి నిరూపయితుం క్షమః కః ॥ ౭.౧౦ ॥

విశ్వామ్బికే త్వయి రుచాం పతయః కియన్తో
నానావిధాబ్ధికలితా క్షితయః కియత్యః ।
బిమ్బాని శీతమహసాం లసతాం కియన్తి
నైతచ్చ వేద యది కో విబుధో బహుజ్ఞః ॥ ౭.౧౧ ॥

అవ్యక్తశబ్దకలయాఽఖిలమన్తరిక్షం
త్వం వ్యాప్య దేవి సకలాగమసమ్ప్రగీతే ।
నాదోఽస్యుపాధివశతోఽథ వచాంసి చాసి
బ్రాహ్మీం వదన్తి కవయోఽముకవైభవాం త్వామ్ ॥ ౭.౧౨ ॥

నానావిధైర్భువనజాలసవిత్రి రూపైర్-
వ్యాప్తైకనిష్కలగభీరమహస్తరఙ్గైః ।
వ్యక్తం విచిత్రయసి సర్వమఖర్వశక్తే
సా వైష్ణవీ తవ కలా కథితా మునీన్ద్రైః ॥ ౭.౧౩ ॥

వ్యక్తిత్వమమ్బ హృదయే హృదయే దధాసి
యేన ప్రభిన్న ఇవ బద్ధ ఇవాన్తరాత్మా ।
సేయం కలా భువననాటకసూత్రభర్త్రి
మాహేశ్వరీతి కథితా తవ చిద్విభూతిః ॥ ౭.౧౪ ॥

ఆహారశుద్ధివశతః పరిశుద్ధసత్త్వే
నిత్యస్థిరస్మృతిధరే వికసత్సరోజే ।
ప్రాదుర్భవస్యమలతత్త్వవిభాసికా యా
సా త్వం స్మృతా గురుగుహస్య సవిత్రి శక్తిః ॥ ౭.౧౫ ॥

హవ్యం యయా దివిషదో మధురం లభన్తే
కవ్యం యయా రుచికరం పితరో భజన్తే ।
అశ్నాతి చాన్నమఖిలోఽపి జనో యయైవ
సా తే వరాహవదనేతి కలాఽమ్బ గీతా ॥ ౭.౧౬ ॥

దుష్టాన్నిహంసి జగతామవనాయ సాక్షా-
దన్యైశ్చ ఘాతయసి తప్తబలైర్మహద్భిః ।
దమ్భోలిచేష్టితపరీక్ష్యబలా బలారేః
శక్తిర్న్యగాది తవ దేవి విభూతిరేషా ॥ ౭.౧౭ ॥

సఙ్కల్పరక్తకణపానవివృద్ధశక్త్యా
జాగ్రత్సమాధికలయేశ్వరి తే విభూత్యా ।
మూలాగ్నిచణ్డశశిముణ్డతనుత్రభేత్ర్యా
చాముణ్డయా తనుషు దేవి న కిం కృతం స్యాత్ ॥ ౭.౧౮ ॥

త్వం లోకరాజ్ఞి పరమాత్మని మూలమాయా
శక్రే సమస్తసురభర్తరి జాలమాయా ।
ఛాయేశ్వరాన్తరపుమాత్మని యోగమాయా
సంసారసక్తహృదయేష్వసి పాశమాయా ॥ ౭.౧౯ ॥

త్వం భూతభర్తరి భవస్యనుభూతినిద్రా
సోమస్యపాతరి బిడౌజసి మోదనిద్రా ।
సప్తాశ్వబిమ్బపురుషాత్మని యోగనిద్రా
సంసారమగ్నహృదయేష్వసి మోహనిద్రా ॥ ౭.౨౦ ॥

విష్ణుశ్చకార మధుకైటభనాశనం యన్-
ముక్తః సహస్రదలసమ్భవసంస్తుతా సా ।
కాలీ ఘనాఞ్జననిభప్రభదేహశాలి-
న్యుగ్రా తవామ్బ భువనేశ్వరి కోఽపి భాగః ॥ ౭.౨౧ ॥

విద్యుత్ప్రభామయమధృష్యతమం ద్విషద్భి-
శ్చణ్డప్రచణ్డమఖిలక్షయకార్యశక్తమ్ ।
యత్తే సవిత్రి మహిషస్య వధే స్వరూపం
తచ్చిన్తనాదిహ నరస్య న పాపభీతిః ॥ ౭.౨౨ ॥

శుమ్భం నిశుమ్భమపి యా జగదేకవీరౌ
శూలాగ్రశాన్తమహసౌ మహతీ చకార ।
సా కౌశికీ భవతి కాశయశాః కృశోద-
ర్యాత్మాఙ్గజా తవ మహేశ్వరి కశ్చిదంశః ॥ ౭.౨౩ ॥

మాయే శివే శ్రితవిపద్వినిహన్త్రి మాతః
పశ్య ప్రసాదభరశీతలయా దృశా మామ్ ।
ఏషోఽహమాత్మజకలత్రసుహృత్సమేతో
దేవి త్వదీయచరణం శరణం గతోఽస్మి ॥ ౭.౨౪ ॥

ధిన్వన్తు కోమలపదాః శివవల్లభాయా-
శ్చేతో వసన్తతిలకాః కవికుఞ్జరస్య ।
ఆనన్దయన్తు చ పదాశ్రితసాధుసఙ్ఘం
కష్టం విధూయ సకలం చ విధాయ చేష్టమ్ ॥ ౭.౨౫ ॥ 175

%c02-q4/Shailaja.Dhulipala/umasahasram\_ashtamasthabakam.txt medskip

అష్టమః స్తబకః
చరిత్రత్రయమ్ (అనుష్టుబ్వృత్తమ్)

తమసామభితో హన్తా చణ్డికాహాసవాసరః ।
సతాం హృదయరాజీవవికాసాయ ప్రకల్పతామ్ ॥ ౮.౧ ॥

యా నిద్రా సర్వభూతానాం యోగనిద్రా రమాపతేః ।
ఈడ్యతాం సా మహాకాలీ మహాకాలసఖీ సఖే ॥ ౮.౨ ॥

విరిఞ్చినా స్తుతే మాతః కాలి త్వం చేన్న ముఞ్చసి ।
మధుకైటభసంహారం కరోతు కథమచ్యుతః ॥ ౮.౩ ॥

వాసవః కాశనీకాశయశోలఙ్కృతదిఙ్ముఖః ।
మహోగ్రవిక్రమాద్యస్మాదాసీదాజౌ పరాఙ్ముఖః ॥ ౮.౪ ॥

యత్ప్రతాపేన సన్తప్తో మన్యే బాడబరూపభృత్ ।
భగవాననలోఽద్యాపి సిన్ధువాసం న ముఞ్చతి ॥ ౮.౫ ॥

కుర్వాణే భూతకదనం యస్మిన్విస్మితచేతసః ।
ఏష ఏవాన్తకో నాహమిత్యాసీదన్తకస్య ధీః ॥ ౮.౬ ॥

రణే యేనాతిరస్కృత్య త్యక్తో రాక్షస ఇత్యతః ।
చిరాయ హరిదీశేషు కోణేశః ప్రాప్తవాన్యశః ॥ ౮.౭ ॥

యన్నియన్తుమశక్తస్య కుర్వాణమసతీః క్రియాః ।
నియన్తురసతామాసీత్పాశినో మలినం యశః ॥ ౮.౮ ॥

బాహువీర్యపరాభూతో యస్య ప్రాయేణ మారుతః ।
బభూవ క్షణదాన్తేషు రతాన్తపరిచారకః ॥ ౮.౯ ॥

నిధీన్యేన జితో హిత్వా రాజరాజః పలాయితః ।
స్పష్టం బభాణ మాధుర్యం ప్రాణానామఖిలాదపి ॥ ౮.౧౦ ॥

యస్మిన్నుత్తరపూర్వస్యా దిశ ఏకాదశాధిపాః ।
కుణ్ఠా బభూవురాత్మీయకణ్ఠోపమితకీర్తయః ॥ ౮.౧౧ ॥

నిజశుద్ధాన్తకాన్తానామాననైరేవ నిర్జితమ్ ।
లలజ్జే యః పునర్జిత్వా శూరమానీ సుధాకరమ్ ॥ ౮.౧౨ ॥

బాలస్యేవ క్రీడనకైః ప్రవీరైర్యస్య ఖేలతః ।
లీలాకన్దుకధీరాసీద్దేవే దీధితిమాలిని ॥ ౮.౧౩ ॥

త్రియామాచరశుద్ధాన్తభ్రూవిలాసనివారణమ్ ।
విష్ణోః సుదర్శనం చక్రం యస్య నాపశ్యదన్తరమ్ ॥ ౮.౧౪ ॥

మహిషం తం మహావీర్యం యా సర్వసురదేహజా ।
అవధీద్దానవం తస్యై చణ్డికాయై నమో నమః ॥ ౮.౧౫ ॥

ముఖం తవాసేచనకం ధ్యాయం ధ్యాయం నిరన్తరమ్ ।
మృగేన్ద్రవాహే కాలేన మృడస్త్వన్ముఖతాం గతః ॥ ౮.౧౬ ॥

కార్తికీచన్ద్రవదనా కాలిన్దీవీచిదోర్లతా ।
అరుణామ్భోజచరణా జయతి త్రిరుచిః శివా ॥ ౮.౧౭ ॥

యత్తే కచభరః కాలో యద్బాహుర్లోకరక్షకః ।
యుక్తం ద్వయం శివే మధ్యస్త్వసన్నాకో న నాకరాట్ ॥ ౮.౧౮ ॥

స్వదేహాదేవ యా దేవీ ప్రదీపాదివ దీపికా ।
ఆవిర్భభూవ దేవానాం స్తువతాం హర్తుమాపదః ॥ ౮.౧౯ ॥

ధైర్యచాతుర్యగామ్భీర్యవీర్యసౌన్దర్యశాలినీమ్ ।
రత్నం నితమ్బినీజాతౌ మేనిరే యాం సురాసురాః ॥ ౮.౨౦ ॥

యదీయహుఙ్కృత్యనలే ధూమ్రాక్షోఽభవదాహుతిః ।
సమాప్తిం భీషణం యావన్నైవావాప వికత్థనమ్ ॥ ౮.౨౧ ॥

చాముండాశివదూత్యౌ యత్ కలే దారుణవిక్రమే ।
భక్షయామాసతుర్మూర్తీః కీర్తిభిః సహ రక్షసామ్ ॥ ౮.౨౨ ॥

యస్యాః శూలే జగామాస్తం యశః శుమ్భనిశుమ్భయోః ।
నమామి విమలశ్లోకాం కౌశికీం నామ తాముమామ్ ॥ ౮.౨౩ ॥

యశోదాగర్భజననాద్ యశోదాం గోకులస్య తామ్ ।
వన్దే భగవతీం నన్దాం విన్ధ్యాచలనివాసినీమ్ ॥ ౮.౨౪ ॥

అమ్బికాముపతిష్ఠన్తామేతాశ్చణ్డీమనుష్టుభః ।
ప్రసన్నాః సాధ్వలఙ్కారాః సిద్ధపద్మేక్షణా ఇవ ॥ ౮.౨౫ ॥ 200

॥ సమాప్తం చ ద్వితీయం శతకమ్ ॥

% c03-q1/Vijay.Sai.Reddy/c03-q1।txt medskip

తృతీయం శతకమ్
నవమః స్తబకః
మన్దహాసః (ఆర్యావృత్తమ్)

శారదవలక్షపక్షక్షణదావైమల్యశిక్షకోఽస్మాకమ్ ।
జాగర్తు రక్షణాయ స్థాణుపురన్ధ్రీముఖవికాసః ॥ ౯.౧ ॥

వ్యాఖ్యానం హర్షస్య ప్రత్యాఖ్యానం శరత్సుధాభానోః ।
దిశతు హృదయప్రసాదం గౌరీవదనప్రసాదో నః ॥ ౯.౨ ॥

అన్తర్గతస్య హర్షక్షీరసముద్రస్య కశ్చన తరఙ్గః ।
హాసో హరహరిణదృశో గతపఙ్కం మమ కరోతు మనః ॥ ౯.౩ ॥

దిశి దిశి విసర్పదంశుప్రశమితతాపం పరాస్తమాలిన్యమ్ ।
కుశలాని ప్రదిశతు నః పశుపతిహృదయేశ్వరీహసితమ్ ॥ ౯.౪ ॥

అన్తర్గతం చ తిమిరం హరన్తి విహసన్తి రోహిణీకాన్తమ్ ।
హసితాని గిరిశసుదృషో మమ ప్రబోధాయ కల్పన్తామ్ ॥ ౯.౫ ॥

భాషాతుషారదీధితిదీధిత్యా సహ విహాయసో రఙ్గే ।
విచరన్ పురహరతరుణీదరహాసో మే హరత్వేనః ॥ ౯.౬ ॥

రుద్రాణీదరహసితాన్యస్మాకం సంహరన్తు దురితాని ।
యేషాముదయో దివసో భూషాపీయూషకిరణస్య ॥ ౯.౭ ॥

స్కన్దజననీముఖేన్దోరస్మాన్ పుష్ణాతు సుస్మితజ్యోత్స్నా ।
మునిమతికైరవిణీనాముల్లాసకథా యదాయత్తా ॥ ౯.౮ ॥

కమనీయకణ్ఠమాలాముక్తామణితారకావయస్యో నః ।
కామాన్ వితరతు గౌరీదరహాసో నామ ధవలాంశుః ॥ ౯.౯ ॥

అనవద్యకణ్ఠమాలాముక్తావలికిరణనివహసహవాసీ ।
హరదయితాదరహాసో హరతు మమాశేషమజ్ఞానమ్ ॥ ౯.౧౦ ॥

ఞ ఇవ జ్ఞదృశ్య ఉత్తమ ఇలాధరాధీశనన్దినీహాసః ।
పూర్ణం కరోతు మానసమభిలాషం సర్వమస్మాకమ్ ॥ ౯.౧౧ ॥

ఆలోకమాత్రతో యః శఙ్కరమసమాస్త్రకిఙ్కరం చక్రే ।
అల్పోఽప్యనల్పకర్మా హాసో నః పాతు స శివాయాః ॥ ౯.౧౨ ॥

స్మరమతరతమీశం యః కరోతి భావప్రసఙ్గచాతుర్యా ।
ద్విజగణపురస్కృతోఽవ్యాత్ స శివాహాసప్రవక్తా నః ॥ ౯.౧౩ ॥

రదవాససా రథీ మాం శరీ కరైః పాతు పార్వతీహాసః ।
పావకదృశం జిగీషోః పఞ్చపృషత్కస్య సేనానీః ॥ ౯.౧౪ ॥

శివహృదయమర్మభేది స్మితం తదద్రీశవంశముక్తాయాః ।
దశనద్యుతిద్విగుణితశ్రీకం శోకం ధునోతు మమ ॥ ౯.౧౫ ॥

బ్రహ్మాణ్డరఙ్గభాజో నట్యాః శివసూత్రధారసహచర్యాః ।
శ్రీవర్ధనోఽనులేపో ముఖస్య హాసః పునాత్వస్మాన్ ॥ ౯.౧౬ ॥

అధరప్రవాలశయనే నాసాభరణప్రభావిలాసిన్యా ।
రమమాణో హరరమణీహాసయువా హరతు నః శోకమ్ ॥ ౯.౧౭ ॥

అధరోష్ఠవేదికాయాం నాసాభరణాంశుశాబకైః సాకమ్ ।
కులమఖిలమవతు ఖేలన్నద్రిసుతాహాసబాలో నః ॥ ౯.౧౮ ॥

అనులేపనస్య వీప్సా ద్విర్భావః కుచతటీదుకూలస్య ।
హరతు హృదయవ్యథాం మే హసితం హరజీవితేశ్వర్యాః ॥ ౯.౧౯ ॥

గిరిశాఙ్గరాగభసితం స్వాగతవచసాఽభినన్దదాదరతః ।
గిరిజాలీలాహసితం గరీయసీం మే తనోతు ధియమ్ ॥ ౯.౨౦ ॥

దయితేన సఁల్లపన్త్యాః సహ తుహినమరీచిశిశుకిరీటేన ।
వాగమృతబుద్బుదోఽవ్యాదలసో మామగభువో హాసః ॥ ౯.౨౧ ॥

శుద్ధః కుచాద్రినిలయాదపి ముక్తాహారతో హరపురన్ధ్ర్యాః ।
వదనశ్రీప్రాసాదే విలసన్ హాసోఽలసోఽవతు మామ్ ॥ ౯.౨౨ ॥

వ్యర్థీభూతే చూతే గతవతి పరిభూతిమసితజలజాతే ।
అనితే సిద్ధిమశోకే కమలేఽపి గలజ్జయశ్రీకే ॥ ౯.౨౩ ॥

బహుధా బిభేద హృదయం హరస్య బాణేన యేన సుమబాణః ।
తదుమాలీలాహసితం మల్లీసుమమస్తు మే భూత్యై ॥ ౯.౨౪ ॥

అమలదరస్మితచిహ్నాస్తా ఏతాః సర్వమఙ్గలా ఆర్యాః ।
కమనీయతమాస్వసమాముపతిష్ఠన్తాముమాం దేవీమ్ ॥ ౯.౨౫ ॥ 225

%c03-q2/Sriarsha.Pvss/Umashahasram-c03-q02।txt medskip

దశమః స్తబకః
కేశాదిపాదాన్తవర్ణనమ్ (లలితావృత్తమ్)

సఙ్క్షాలనాయ హరితాం విభూతయే
లోకత్రయస్య మదనాయ ధూర్జటేః ।
కాత్యాయనీవదనతః శనైః శనైర్-
నిర్యన్తి శుభ్రహసితాని పాన్తు నః ॥ ౧౦.౧ ॥

స్వల్పోఽపి దిక్షు కిరణాన్ ప్రసారయన్
మన్దోఽపి బోధమమలం దధత్సతామ్ ।
శుభ్రోఽపి రాగకృదనఙ్గవైరిణో
హాసః పురాణసుదృశః పునాతు నః ॥ ౧౦.౨ ॥

చేతోహరోఽప్యతిజుగుప్సితో భవేత్
సర్వోఽపి జీవకలయా యయా వినా ।
సా వర్ణ్యతాం కథమపారచారుతా
పీయూషసిన్ధురఖిలేన్ద్రసున్దరీ ॥ ౧౦.౩ ॥

అత్యల్పదేవవనితాం చ పార్థివైర్-
భావైర్వయం తులయితుం న శక్నుమః
తాం కిం పునః సకలదేవసున్దరీ ।
లోకాక్షిపారణతనుప్రభాముమామ్ ॥ ౧౦.౪ ॥

వర్షాపయోదపటలస్య సాన్ద్రతా
సూర్యాత్మజోర్మిచయనిమ్నతుఙ్గతా ।
కాలాహిభూమిపతిదీర్ఘతా చ తే
కేశేషు భర్గభవనేశ్వరి త్రయమ్ ॥ ౧౦.౫ ॥

ఈశానసున్దరి తవాస్యమణ్డలా-
న్నీచైర్నితాన్తమమృతాంశుమణ్డలమ్ ।
కో వా న కీర్తయతి లోష్టపిణ్డకం
లోకే నికృష్టమిహ మానవీముఖాత్ ॥ ౧౦.౬ ॥

బిభ్రత్యమర్త్యభువనస్థదీర్ఘికా
పఙ్కేరుహాణి వదనాయ తే బలిమ్ ।
నో చేత్ కథం భవతి సౌరభం మహ-
ద్భిన్నే సుమేభ్య ఉరుకేశి తే ముఖే ॥ ౧౦.౭ ॥

గీర్వాణలోకతటినీజలేరుహాం
గన్ధే శుభే భవతు తే మనోరతిః ।
లోకాధిరాజ్ఞి తవ వక్త్రసౌరభే
లోకాధిరాజమనసస్తు సమ్మదః ॥ ౧౦.౮ ॥

కో భాషతాం తవ సవిత్రి చారుతాం
యస్యాః స్మితస్య ధవలద్యుతిర్లవః ।
యస్యాః శరీరరుచిసిన్ధువీచయః
శమ్పాలతాః పృథులదీప్తిభూమయః ॥ ౧౦.౯ ॥

లోకామ్బికే న విలసన్తి కే పురో
మన్దస్మితస్య తవ రోచిషాం నిధేః ।
యే తు వ్యధాయిషత తేన పృష్ఠతో
హన్తైషు కాఽపి తిమిరచ్ఛటా భవేత్ ॥ ౧౦.౧౦ ॥

కిం వా రదావలిరుచిర్ముఖస్య కిం
సమ్ఫుల్లతా వరధియః కిమూర్మికా ।
సన్తోషపాదపసుమం ను శఙ్కర-
ప్రేమస్వరూపముత దేవి తే స్మితమ్ ॥ ౧౦.౧౧ ॥

దిక్షు ప్రకాశపటలం వితన్వతా
కోటిప్రభాకరవిభక్తతేజసా ।
నేత్రేణ తే విషమనేత్రవల్లభే
పఙ్కేరుహం క ఉపమాతి పణ్డితః ॥ ౧౦.౧౨ ॥

శ్రీకర్ణ ఏష తవ లోచనాఞ్చలే
భాన్త్యా దయాదయితయా ప్రబోధితః ।
ఏతం సవిత్రి మమ కఞ్చన స్తవం
శ్రుత్వా తనోతు భరతావనేః శ్రియమ్ ॥ ౧౦.౧౩ ॥

స్వా నాసికా భవతి యుఞ్జతాం సతాం
సంస్తమ్భినీ చలతమస్య చక్షుషః ।
త్వన్నాసికా పురహరస్య చక్షుషః
సంస్తమ్భినీ భవతి చిత్రమమ్బికే ॥ ౧౦.౧౪ ॥

బిమ్బప్రవాలనవపల్లవాదితః
పీయూషసారభరణాద్ గుణాధికః ।
గోత్రస్య పుత్రి శివచిత్తరఞ్జకః
శ్రేష్ఠో నితాన్తమధరాధరోఽపి తే ॥ ౧౦.౧౫ ॥

దోర్వల్లికే జనని తే తటిత్ప్రభా-
మన్దారమాల్యమృదుతాపహారికే ।
నిశ్శేషబన్ధదమనస్య ధూర్జటేర్-
బన్ధాయ భద్రచరితే బభూవతుః ॥ ౧౦.౧౬ ॥

హస్తాబ్జయోస్తవ మృదుత్వమద్భుతం
గృహ్ణాతి యే సదయమేవ ధూర్జటిః
అత్యద్భుతం జనని దాఢర్యమేతయోః
శుమ్భాదిదర్పవిలయో యయోరభూత్ ॥ ౧౦.౧౭ ॥

రాజన్తు తే కుచసుధాప్రపాయినో
లోకస్య మాతరనఘాః సహస్రశః ।
ఏతేషు కశ్చన గజాననః కృతీ
గాయన్తి యం సకలదాయిసత్కరమ్ ॥ ౧౦.౧౮ ॥

త్వన్నాభికూపపతితాం దృశం ప్రభోర్-
నేతుం వినిర్మలగుణే పునస్తటమ్ ।
సౌమ్యత్వదీయహృదయప్రసారితః
పాశః సవిత్రి తవ రోమరాజికా ॥ ౧౦.౧౯ ॥

త్వన్మధ్యమో గగనలోక ఏవ చేత్
త్వద్దివ్యవైభవవిదో న విస్మయః ।
ప్రాజ్ఞైర్హి సున్దరి పురత్రయద్విష-
స్త్వం దేహినీ త్రిభువనేన గీయసే ॥ ౧౦.౨౦ ॥

నాభిహృదాద్విగలితః కటీశిలా-
భఙ్గాత్ పునః పతతి కిం ద్విధాకృతః ।
కాన్తోరుయుగ్మమిషతః సవిత్రి తే
భావారిపూర ఇభశుణ్డయోః సమః ॥ ౧౦.౨౧ ॥

జఙ్ఘాయుగం తవ మహేశనాయికే
లావణ్యనిర్ఝరి జగద్విధాయికే ।
అన్తఃపరిస్ఫురదగుప్తసుప్రభా-
బాణాఢ్యతూణయుగలం రతీశితుః ॥ ౧౦.౨౨ ॥

పుష్పాస్త్రశాసననిశాన్తరాజ్ఞి తే
లోకత్రయస్థఖలకమ్పనం బలమ్ ।
శ్రోణీభరేణ గమనే కిల శ్రమం
ప్రాప్నోషి కేన తవ తత్త్వముచ్యతామ్ ॥ ౧౦.౨౩ ॥

యత్రైవ నిత్యవిహృతేరభూద్రమా
రాజీవమన్దిరచరీతి నామతః ।
తన్మే సదా భణతు మఙ్గలం శివా
పాదామ్బుసమ్భవమమేయవైభవమ్ ॥ ౧౦.౨౪ ॥

కేశాదిపాదకమలాన్తగాయినీః
కన్తుప్రశాసననిశాన్తనాయికా ।
అఙ్గీకరోతు లలితా ఇమాః కృతీర్-
గౌరీ కవేశ్చరణకఞ్జసేవినః ॥ ౧౦.౨౫ ॥ 250

%c03-q3/Ravi.Shamavedam/uma-c03-q3।txt medskip

ఏకాదశః స్తబకః
పాదాదికేశాన్తవర్ణనమ్ (ఆర్యావృత్తమ్)

ఝషకేతునా ప్రయుక్తః సమ్మోహనచూర్ణముష్టిరీశానే ।
దరహాసో ధరదుహితుః కరోతు భువనం వశేఽస్మాకమ్ ॥ ౧౧.౧ ॥

ఉపజీవద్భిః కాన్తేర్లేశాంస్తే జగతి సున్దరైర్భావైః ।
ఉపమితుమఙ్గాని తవ ప్రాయో లజ్జేఽమ్బ యతమానః ॥ ౧౧.౨ ॥

అవతంసపల్లవతులాం బిభ్రాణం శ్రుతినతభ్రువః శిరసి ।
చరణం వ్రజామి శరణం వామం కామారిలలనాయాః ॥ ౧౧.౩ ॥

శఙ్కరనయనోన్మాదనమతిమధురం భాతి మతిమతా వర్ణ్యే ।
జఙ్ఘాయుగం భవత్యాః కుసుమపృషత్కస్య సర్వస్వమ్ ॥ ౧౧.౪ ॥

ఏకైకలోకనే ద్వయమన్యోన్యస్మరణహేతుతామేతి ।
దేవి భవస్య తవోరుః శుణ్డా చ గజేన్ద్రవదనస్య ॥ ౧౧.౫ ॥

నాకోఽవలగ్నమీశ్వరి కటిరవనిర్భోగినాం జగన్నాభిః ।
కుక్షౌ న కేవలం తే బహిరపి వపుషి త్రయో లోకాః ॥ ౧౧.౬ ॥

మన్యే మహాకృపాణం తవ వేణీమచలపుత్రి మదనస్య ।
అసిధేనుకాం విశఙ్కే నిశితతరాగ్రాం తు రోమాలిమ్ ॥ ౧౧.౭ ॥

ద్విరదవదనేన పీతం షడ్వదనేనాథ సకలభువనేన ।
అక్షయ్యక్షీరామృతమమ్బాయాః కుచయుగం జయతి ॥ ౧౧.౮ ॥

జగదమ్బ లమ్బమానా పార్శ్వద్వితయే తవాగలాద్భాతి ।
సాన్ద్రగ్రథితమనోజ్ఞప్రసూనమాలేవ భుజయుగలీ ॥ ౧౧.౯ ॥

జానన్తి శక్తిమసురాః సుషమాం సఖ్యో వదాన్యతామృషయః ।
మృదుతాం తవామ్బ పాణేర్వేద స దేవః పురాం భేత్తా ॥ ౧౧.౧౦ ॥

కమ్బుసదృగమ్బ జగతాం మణివేషోడుస్రజాకృతాకల్పః ।
కణ్ఠోఽనఘస్వరస్తే ధూర్జటిదోర్నయనకర్ణహితః ॥ ౧౧.౧౧ ॥

హరకాన్తే వదనం తే దర్శం దర్శం వతంసశీతాంశుః ।
పూర్ణోఽప్యవాప కృశతాం ప్రాయేణాసూయయా శుష్కః ॥ ౧౧.౧౨ ॥

చన్ద్రం రణాయ సకలా చపలాక్షీవదనజాతిరాహ్వయతామ్ ।
తం తు మహసా ముఖం తే మహేశకాన్తే జిగాయైకమ్ ॥ ౧౧.౧౩ ॥

వదనకమలం తవేశ్వరి కమలజయాద్దర్పితం సుధాభానుమ్ ।
నిర్జిత్య కమలజాతేరమలం మహదాజహార యశః ॥ ౧౧.౧౪ ॥

లావణ్యమరన్దాశా భ్రమద్భవాలోకబమ్భరం పరితః ।
ముగ్ధం ముఖారవిన్దం జయతి నగాధీశనన్దిన్యాః ॥ ౧౧.౧౫ ॥

శుద్ధేన్దుసారనిర్మితమాస్యార్ధం తే భవాని భాలమయమ్ ।
సకలరమణీయసారైర్నిర్మితమర్ధాన్తరం విధినా ॥ ౧౧.౧౬ ॥

వదనం తవాద్రిదుహితర్విజితాయ నతాయ శీతకిరణాయ ।
ద్వారపపదవీం ప్రదదా వయమిహ దరహాసనామధరః ॥ ౧౧.౧౭ ॥

తే తే వదన్తు సన్తో నయనం తాటఙ్కమాలయం ముకుటమ్ ।
కవయో వయం వదామః సితమహసం దేవి తే హాసమ్ ॥ ౧౧.౧౮ ॥

బిమ్బాధరస్య శోభామమ్బాయాః కో ను వర్ణయితుమీష్టే ।
అన్తరపి యా ప్రవిశ్య ప్రమథపతేర్వితనుతే రాగమ్ ॥ ౧౧.౧౯ ॥

గణపతయే స్తనఘటయోః పదకమలే సప్తలోకభక్తేభ్యః ।
అధరపుటే త్రిపురజితే దధాసి పియూషమమ్బ త్వమ్ ॥ ౧౧.౨౦ ॥

దృక్పీయూషతటిన్యాం నాసాసేతౌ వినిర్మితే విధినా ।
భాసాం భవతి శివే తే ముఖే విహారో నిరాతఙ్కః ॥ ౧౧.౨౧ ॥

కమలావిలాసభవనం కరుణాకేలీగృహం చ కమనీయే ।
హరదయితే తే వినితహితే నయనే తే జనని విజయేతే ॥ ౧౧.౨౨ ॥

సర్వాణ్యప్యఙ్గాని శ్రీమన్తి తవేన్దుచూడకులకాన్తే ।
కవినివహవినుతిపాత్రే శ్రోత్రే దేవి శ్రియావేవ ॥ ౧౧.౨౩ ॥

అపి కుటిలమలినముగ్ధస్తవ కేశః పుత్రి గోత్రసుత్రామ్ణః ।
బిభ్రత్సుమాని కాన్యపి హృదయం భువనప్రభోర్హరతి ॥ ౧౧.౨౪ ॥

చరణాదికున్తలాన్తప్రకృష్టసౌన్దర్యగాయినీరేతాః ।
అఙ్గీకరోతు శమ్భోరమ్భోజదృగాత్మజస్యార్యాః ॥ ౧౧.౨౫ ॥ 275

%c03-q4/Jayanth.Ganapathiraju/transliteration.txt medskip

ద్వాదశః స్తబకః
శృఙ్గారవర్ణనమ్ (రథోద్ధతావృత్తమ్)

శర్వధైర్యగుణశాతశస్త్రికా శమ్బరారిజయకేతుపట్టికా ।
మన్దహాసికలికా మదాపదం పర్వతేన్ద్రదుహితుర్వ్యపోహతు ॥ ౧౨.౧ ॥

ముక్తభోగికటకేన పాణినా ముగ్ధగాత్రి పరిగృహ్య తే కరమ్ ।
ఏకదా శశికిశోరశేఖరః సఞ్చచార రజతాద్రిభూమిషు ॥ ౧౨.౨ ॥

తస్య తత్ర పరితః పరిభ్రమన్ వల్లభాం వకులపుష్పచుమ్బినీమ్ ।
పార్వతి త్వదలకోపమద్యుతిః చ్ఞ్చరీకతరుణో మనోఽధునోత్ ॥ ౧౨.౩ ॥

ప్రేయసీం చపలచారులోచనాముల్లిఖన్ వపుషి శృఙ్గకోటినా ।
త్వద్విలోకితనిభైర్విలోకితైః ధూర్జటేరమదయన్మనో మృగః ॥ ౧౨.౪ ॥

మఞ్జుకుఞ్జభవనాని మాలతీపుష్పరేణుసురభిః సమీరణః ।
పేశలా చ పికబాలకాకలీ మోహమీశ్వరి హరస్య తేనిరే ॥ ౧౨.౫ ॥

అగ్రతః కుసుమశోభితా లతాః పార్శ్వతస్త్వమగపాలబాలికే ।
సర్వతో మదనశిఞ్జినీధ్వనిర్ధీరతా కథమివాస్య వర్తతామ్ ॥ ౧౨.౬ ॥

కీరకూజితసమాకులే వనే శమ్భుమమ్బ తవ పార్శ్వవర్తినమ్ ।
ఆజఘాన మకరధ్వజశ్శరైరర్దయన్త్యవసరే హి శత్రవః ॥ ౧౨.౭ ॥

తాడితో మకరకేతునా శరైరంసదేశమవలమ్బ్య పణినా ।
ఏకహాయనకురఙ్గలోచనా త్వామిదం కిల జగాద శఙ్కరః ॥ ౧౨.౮ ॥

కాకలీకలకలం కరోత్యసౌ బాలచూతమధిరుహ్య కోకిలా ।
వాచముద్గిర సరోజలోచనే గర్వమున్నతమియం విముఞ్చతు ॥ ౧౨.౯ ॥

ఫుల్లకున్దమకరన్దవాహినో మల్లికాముకులధూలిధారిణః ।
కమ్పయన్తి శిశవః సమీరణాః పల్లవాని హృదయం చ తన్వి మే ॥ ౧౨.౧౦ ॥

వర్ణనేన హృతచక్షుషః శ్రియః సుప్రసన్నమధురాకృతీని తే ।
అఙ్గకాని దయితే భజేఽర్భకః స్వేదబిన్దుహరణేన వాఽనిలః ॥ ౧౨.౧౧ ॥

తావదేవ మమ చేతసో ముదే బర్హమేతదనఘాఙ్గి బర్హిణః ।
యావదక్షిపథమేష విశ్లథో గాహతే న కబరీభరస్తవ ॥ ౧౨.౧౨ ॥

రాగవానధర ఏష సన్తతం నిర్మలద్విజసమీపవర్త్యపి ।
ఏభిరస్య సహవాసతః ప్రియే నేషదప్యపగతో నిజో గుణః ॥ ౧౨.౧౩ ॥

చక్షుషః సుదతి తే సగోత్రతా కైరవైర్నిశి దినే కుశేశయైః ।
కశ్యపైరపి వసిష్ఠబాన్ధవైర్భూసుపర్వణ ఇవ ద్విగోత్రిణః ॥ ౧౨.౧౪ ॥

అల్పయాఽప్యతిసమర్థయా స్మితజ్యోత్స్నయా గగనగం హరత్తమః ।
కేవలం సువచనామృతం కిరచ్చన్ద్రబిమ్బమతుషారమాననమ్ ॥ ౧౨.౧౫ ॥

నిత్యమబ్జముఖి తే పరస్పరశ్లిష్టమశ్లథపటీకుటీరగమ్ ।
శర్వరీభయవివర్జితం స్థలీచక్రవాకమిథునం కుచద్వయమ్ ॥ ౧౨.౧౬ ॥

లాలనీయమయి దేవమౌలిభిః కోమలం చరణపల్లవద్వయమ్ ।
కచ్చిదద్రిపురుహూతపుత్రికే న స్థలీ తుదతి కర్కశా తవ ॥ ౧౨.౧౭ ॥

ఏవమాది వదతి త్రిలోచనే త్వన్ముఖే లసతి మౌనముద్రయా ।
ఆతతాన జలచారికేతనో నర్తనం నగమహేన్ద్రబాలికే ॥ ౧౨.౧౮ ॥

దేవి తే పురజితావతంసితః పారిజాతకుసుమస్రజా కచః ।
మానసం పురజితోఽమునా హృతం స్మర్యతే క్వ మలినాత్మనా కృతమ్ ॥ ౧౨.౧౯ ॥

బ్రహ్మచర్యనియమాదచఞ్చలా నాయికా యది లులాయమర్దినీ ।
నాయకశ్చ సుమబాణసూదనో వేద కో రతిరహస్యమావయోః ॥ ౧౨.౨౦ ॥

లోచనోత్సవవిధౌ విశారదే వారిదావరణదోషవర్జితే ।
మర్దయత్యపి నభోగతం తమః శ్యామికారహితసున్దరాకృతౌ ॥ ౧౨.౨౧ ॥

భాతి శీతకిరణస్తనన్ధయే ప్రాణనాయకజటాకుటీజుషి ।
శుభ్రపర్వతతటే శుభాఙ్గి తే సమ్మదాయ న బభూవ కా నిశా ॥ ౧౨.౨౨ ॥

సన్తు భూషణసుధాంశుదీధితి వ్యక్తముగ్ధముఖశోభయోర్మిథః ।
తాని తాని గిరిజాగిరీశయోః క్రీడితాని జగతో విభూతయే ॥ ౧౨.౨౩ ॥

మోదకాదనపరస్య సృష్టయే క్రీడితం జనని వాం కిమప్యభూత్ ।
శక్తిభృత్తనయరత్నజన్మనే కిఞ్చిదీశ్వరి బభూవ ఖేలనమ్ ॥ ౧౨.౨౪ ॥

మాధురీరసపరిప్లుతా ఇమాః కావ్యకణ్ఠవిదుషో రథోద్ధతాః ।
ఆదధత్వచలనాథనన్దినీ మానసే కమపి మోదముత్తమమ్ ॥ ౧౨.౨౫ ॥ 300

॥ సమాప్తం చ తృతీయం శతకమ్ ॥

%c04-q1/Prabhanjan.Pandalaneni/umasahasramu\_301-325।txt medskip

చతుర్థం శతకమ్
త్రయోదశః స్తబకః
కటాక్షః (ఉపజాతివృత్తమ్)

భవామ్బుధిం తారయతాద్భవన్తం
హాసోఽద్భుతః కుఞ్జరవక్త్రమాతుః ।
యో హన్తి బిమ్బాధరలఙ్ఘనేఽపి
వ్యక్తాలసత్వో హరితాం తమాంసి ॥ ౧౩.౧ ॥

సక్తః సదా చన్ద్రకలాకలాపే
సర్వేషు భూతేషు దయాం దధానః ।
గౌరీకటాక్షో రమణో మునిర్వా
మదీయమజ్ఞానమపాకరోతు ॥ ౧౩.౨ ॥

కృపావలోకో నగకన్యకాయాః
కరోతు మే నిర్మలమన్తరఙ్గమ్ ।
యేనాఙ్కితః శఙ్కర ఏకతత్త్వం
విశ్వం లులోకే జగతే జగౌ చ ॥ ౧౩.౩ ॥

కాలీకటాక్షో వచనాని మహ్యం
దదాతు మోచామదమోచనాని ।
యత్పాతపూతం రఘువంశకారం
నరాకృతిం ప్రాహురజస్య నారీమ్ ॥ ౧౩.౪ ॥

యుష్మాకమగ్ర్యాం వితనోతు వాణీ-
మేణీదృగేషా గిరిశస్య యోషా ।
యస్యాః కటాక్షస్య విసారి వీర్యం
గిరామయం మే వివిధో విలాసః ॥ ౧౩.౫ ॥

నగాత్మజాయాః కరుణోర్మిశాలీ
దృగన్తసన్తానధునీప్రవాహః ।
భీష్మేణ తప్తాన్భవనామకేన
గ్రీష్మేణ యుష్మాఁచ్ఛిశిరీకరోతు ॥ ౧౩.౬ ॥

అజస్రమార్ద్రా దర్యయాఽన్తరఙ్గే
యథా భవో నిమ్నగయోత్తమాఙ్గే ।
సన్తాపశాన్తిం భవసున్దరీ మే
కరోతు శీతేన విలోకితేన ॥ ౧౩.౭ ॥

పుణ్యా సదాఽపీశ్వర ఏవ సక్తా
పతివ్రతాసామ్యమితా తవేక్షా ।
కులాచలాధీశ్వరకన్యకే మే
సంహరమంహోవితతేర్విధత్తామ్ ॥ ౧౩.౮ ॥

శర్వస్య రామే నియమేన హీనా
శ్యామా తవేక్షా గణికాఙ్గనేవ ।
నీచేఽపి మర్త్యే నిపతత్యనర్ఘా
బిభర్తి నా షోడశ యః సువర్ణాన్ ॥ ౧౩.౯ ॥

పద్మాయతాక్షి క్షితిధారికన్యే
కటాక్షనామా తవ కాలసర్పః ।
యం సన్దశత్యేష జగత్సమస్తం
విస్మృత్య చాహో న దధాతి మోహమ్ ॥ ౧౩.౧౦ ॥

ఈశద్విషా శైలమహేన్ద్రకన్యే
కరోతి మైత్రీం విషమాయుధేన ।
ప్రభాషతే పాతకినశ్చ పక్షే
కుతః కటాక్షో న తవామ్బ ముగ్ధః ॥ ౧౩.౧౧ ॥

కృపాన్వితః కర్ణసమీపచారీ
శ్రీమాన్సదా పుణ్యజనానుకూలః ।
సామ్యం కురుణామధిపస్య శమ్భోః
ప్రాణప్రియే తే భజతే కటాక్షః ॥ ౧౩.౧౨ ॥

కర్ణాన్తికస్థోఽపి న ధర్మవైరీ
కృష్ణోఽపి మతార్నకులం న పాతి ।
శీతోఽపి సన్దీపయతి స్మరాగ్నిం
హరస్య తే శైలసుతే కటాక్షః ॥ ౧౩.౧౩ ॥

అయం కటాక్షస్తవ తోయవాహః
కారుణ్యకాలే పరిజృమ్భమాణః ।
గృహేషు లీనాన్ సుఖినో విహాయ
నిరాశ్రయాన్ సిఞ్చతి విశ్వమాతః ॥ ౧౩.౧౪ ॥

కస్యాపి వాచా వపుషా బలేన
సమస్య సర్వైరపి యన్నిదేశాః ।
అమ్భోధివేలాస్వపి న స్ఖలన్తి
శమ్భోః ప్రియేఽయం తవ దృక్ప్రసాదః ॥ ౧౩.౧౫ ॥

ద్వారేషు తేషాం విచరన్తి శూరాః
సౌధేషు సారఙ్గదృశస్తరుణ్యః ।
ప్రగల్భవాచః కవయః సభాసు
శర్వాణి తే యేషు కృపాకటాక్షః ॥ ౧౩.౧౬ ॥

యత్రామ్బ తే కోఽపి కటాక్షలేశః
స దుర్జయః సఙ్గరసీమ్ని శూరః ।
పూర్వం దివం పూరయతి ద్విషద్భి-
స్తతో యశోభిర్భువమిన్దుగౌరైః ॥ ౧౩.౧౭ ॥

యం తారకాకాన్తకలాపకాన్తే
న లోకసే కోఽపి న లోకతే తమ్ ।
యం లోకసే తేన విలోకితోఽపి
శ్రియం సమృద్ధాం సముపైతి లోకః ॥ ౧౩.౧౮ ॥

సుధాం హసన్తీ మధు చాక్షిపన్తీ
యశో హరన్తీ వనితాధరస్య ।
పరిష్కరోత్యస్య కవిత్వధారా
ముఖం హరప్రేయసి లోకసే యమ్ ॥ ౧౩.౧౯ ॥

సర్వేన్ద్రియానన్దకరీ పురన్ధ్రీ
విద్యాఽనవద్యా విపులా చ లక్ష్మీః ।
ఇయం త్రిరత్నీ పురుషస్య యస్య
దుర్గే త్వయా దృష్టమిమం తు విద్మః ॥ ౧౩.౨౦ ॥

ముధా క్షిపస్యద్రిసుతే కటాక్షాన్
కైలాసకాన్తారమహీరుహేషు ।
ఇతః కిరేషత్తవ నాస్తి హానిః
సిద్ధ్యత్యభీష్టం చ సమస్తమస్య ॥ ౧౩.౨౧ ॥

శీతాచలాధీశకుమారి శీతః
సంరక్షణే సంశ్రితమానవానామ్ ।
దుర్ధర్షదుష్టాసురమర్దనేషు
నితాన్తముష్ణశ్చ తవావలోకః ॥ ౧౩.౨౨ ॥

రుషా సమేతం విదధాతి నాశం
కరోతి పోషం కృపయా సనాథమ్ ।
అమ్బౌషధస్యేవ తవేక్షితస్య
యోగస్య భేదేన గుణస్య భేదః ॥ ౧౩.౨౩ ॥

నాశాయ తుల్యోద్ధతకామలోభ-
క్రోధత్రిదోషస్య భవామయస్య ।
శివప్రియే వీక్షితభేషజం తే
క్రీణాని భక్త్యా వద భోః కియత్యా ॥ ౧౩.౨౪ ॥

అభిష్టుతాం చారణసిద్ధసఙ్ఘై-
స్త్రిష్టుబ్విశేషా అపి మర్త్యసూనోః
కృపాకటాక్షైర్వినతాన్పునానాం
కపర్దినః సమ్మదయన్తు కాన్తామ్ ॥ ౧౩.౨౫ ॥ 325

%c04-q2/eama.krishnan.Dadibhatla/c04-q2।txt medskip

చతుర్దశః స్తబకః
కాలీ గౌరీ కుణ్డలినీ చ (ఉపగీతివృత్తమ్)

కారణమఖిలమతీనాం వారణమన్తర్లసత్తమసః ।
మన్దస్మితం మహేశ్వరసుదృశో మే శ్రేయసే భవతు ॥ ౧౪.౧ ॥

విశ్వతనుస్తనుగాత్రీ వజ్రమయీ పుష్పసుకుమారీ ।
సర్వస్య శక్తిరబలా కాలీ గౌర్యమ్బికా జయతి ॥ ౧౪.౨ ॥

తామాహుర్జగదంబాం గౌరీం కేచిత్ పరే కాలీమ్ ।
సా గౌరీ మహిలాతనురమ్బరతనురుచ్యతే కాలీ ॥ ౧౪.౩ ॥

పాచకశక్తేః కాల్యాః కేవలలిఙ్గేన భిద్యతే కాలః ।
యత్పాకతో గభీరాద్భువనే సర్వేఽపి పరిణామాః ॥ ౧౪.౪ ॥

సర్వభువనాశ్రయత్వాత్ కాలీ నామ్నా దిగన్యేన ।
లోకే తు వ్యవహరణం విదుషాం దిక్కాలయోర్భాక్తమ్ ॥ ౧౪.౫ ॥

దిగదితిరగాద్యఖణ్దా పరిణమయిత్రీ స్మృతా కాలీ ।
దక్షస్యైకా దుహితా సా ద్వే గుణభేదముగ్ధదృశామ్ ॥ ౧౪.౬ ॥

దేహే దేహే సేయం కుణ్డలినీ నామ జగదమ్బా ।
సా స్వపితి సంసృతిమతాం యుఞ్జానానాం ప్రబుద్ధా స్యాత్ ॥ ౧౪.౭ ॥

మూలాధారాదగ్నిర్జ్వలతి శిరస్తః శశీ ద్రవతి ।
కుణ్డలినీమయి మన్యే వీణాశయనాత్ప్రబుద్ధేయమ్ ॥ ౧౪.౮ ॥

యద్ద్రవతి తత్ర కిం త్వం కిం తత్ర త్వమసి యజ్జ్వలతి ।
కిము తత్రాసి మహేశ్వరి యదుభయమేతద్విజానాతి ॥ ౧౪.౯ ॥

ఏతావగ్నీషోమౌ జ్వాలభిశ్చన్ద్రికాభిరపి ।
ఆవృణుతస్తనుమనయోర్వ్యక్తిత్వం మే పశుర్భవతు ॥ ౧౪.౧౦ ॥

అగ్నిస్త్వం సోమస్త్వం త్వమధో జ్వలసి ద్ర్వస్యూర్ధ్వమ్ ।
అమృతమనయోః ఫలం త్వం తస్య చ భోక్త్రీ చిదమ్బ త్వమ్ ॥ ౧౪.౧౧ ॥

కిన్ను సుకృతం మయా కృతమఖిలేశ్వరి కిం తపస్తప్తమ్ ।
క్రీడయసి మాం ప్రతిక్షణమానన్దసుధానిధావన్తః ॥ ౧౪.౧౨ ॥

క్షాన్తం కిం మమ దురితం శాన్తం కిం దేవి తే స్వాన్తమ్ ।
అనుగృహ్ణాసి విచిత్రం మామప్యపరాధినాం ప్రథమమ్ ॥ ౧౪.౧౩ ॥

కాలే కాలే సన్ధ్యారూపా నోపాసితా భవతీ ।
విచ్ఛిన్నః స్మార్తాగ్నిస్త్రేతా కుత ఏవ వహ్నీనామ్ ॥ ౧౪.౧౪ ॥

దాతుం నార్జితమన్నం బహు దేవేభ్యశ్చ భూతేభ్యః ।
యత్కిఞ్చిదార్జితం వా కలత్రపుత్రాన్వితోఽశ్నామి ॥ ౧౪.౧౫ ॥

కశ్చిదపి పాపహారీ న పురశ్చరితశ్చ తే మన్త్రః ।
కం గుణమభిలక్ష్య మమ ప్రబుద్ధ్యసేఽన్తర్జగన్మాతః ॥ ౧౪.౧౬ ॥

తవ మయి పృథక్తనూజప్రేమా చేత్పక్షపాతోఽయమ్ ।
అథవా సతాం నిసర్గః సోఽయం త్వయి చాంబ సమ్భావ్యః ॥ ౧౪.౧౭ ॥

లక్ష్యం వినైవ మన్త్రః కిం సిద్ధ్యతి కోటిశోఽప్యుక్తః ।
దధ్మస్తద్యది లక్ష్యం తవ రూపం గలతి హా మన్త్రః ॥ ౧౪.౧౮ ॥

సఙ్కల్పానాం వాచామనుభూతీనాం చ యన్మూలమ్ ।
యత్ర ప్రాణో బద్ధస్తల్లక్ష్యం దేవి తే రూపమ్ ॥ ౧౪.౧౯ ॥ ॥ ౩౪౪।

నైసర్గికస్వవృత్తేరహఙ్కృతేర్మూలమన్విష్య ।
త్వాం కిల సాక్షాత్కురుతే రమణమహర్షేరియం దృష్టిః ॥ ౧౪.౨౦ ॥

మన్యే పర్వతకన్యే మమ సేయమహఙ్కృతిర్మహతీ ।
అవతరతా వర్షగణైరపి తన్మూలం న లబ్ధమహో ॥ ౧౪.౨౧ ॥

ఏష ప్రౌఢో భగవతి బహులం గర్జత్యహఙ్కారః ।
ఏతస్మిన్నయి కాలే భవతీ చాబోధి కుణ్డలినీ ॥ ౧౪.౨౨ ॥

తవ పశ్చాత్సమ్భూతిం జానాతి న సోఽయమద్యాపి ।
ప్రాగివ గర్జతి ధీరం బిభేతి మృత్యోర్న నేదిష్ఠాత్ ॥ ౧౪.౨౩ ॥

అతిపుష్టమహఙ్కారం పశుమేతం తుభ్యమర్పయతే ।
ప్రమథపతిప్రాణేశ్వరి గణపతిరేకాన్తభక్తోఽయమ్ ॥ ౧౪.౨౪ ॥

ఉపగీతయో గణపతేరుపతిష్ఠన్తామిమాః ప్రీత్యా ।
ఉత్సవసహస్రలోలాముకారవాచ్యస్య గృహనాథామ్ ॥ ౧౪.౨౫ ॥ 350

%c04-q3/Sarada.Susarla/uma-c04-q3-itrans.txt medskip

పఞ్చదశః స్తబకః
శక్తేః స్వాగతమ్ (స్వాగతావృత్తమ్)

ఆపదామపహరన్తు తతిం నః
సమ్పదామపి దిశన్తు సమృద్ధిమ్ ।
దన్తకున్దరుచిదత్తబలాని
వ్యోమకేశసుదృశో హసితాని ॥ ౧౫.౧ ॥

అల్పమప్యధికశక్తిసమృద్ధం
మన్దమప్యధికసూక్ష్మవిసారమ్ ।
సుస్మితం స్మరవిరోధిరమణ్యాః
కల్పతాం మమ కులస్య శుభాయ ॥ ౧౫.౨ ॥

పుష్కరాద్రవిమతో భువమేతాం
భూమితశ్శశధరం క్రమమాణా ।
నైవ ముఞ్చతి పదం బత పూర్వం
నోత్తరం వ్రజతి నేశపురన్ధ్రీ ॥ ౧౫.౩ ॥

భూషణేష్వివ సవిత్రి సువర్ణం
మృత్తికామివ ఘటేష్వఖిలేషు ।
విశ్వవస్తుషు నిరస్తవిశేషాం
దేవి పశ్యతి సతీం విబుధస్త్వామ్ ॥ ౧౫.౪ ॥

కిట్టభూతమఖిలేశ్వరజాయే
దృశ్యజాతమఖిలం నిజపాకే ।
ప్రాణబుద్ధిమనసామిహ వర్గః
సారభూత ఇతి సూరిజనోక్తిః ॥ ౧౫.౫ ॥

సారమీశ్వరి తిలేష్వివ తైలం
విగ్రహేషు నిఖిలేషు నిగూఢమ్ ।
యే ధియా మథనతో విదురేకం
తే భవన్తి విబుధాస్త్వయి లీనాః ॥ ౧౫.౬ ॥

ఆయసం త్రిభువనేశ్వరి పిణ్డం
వహ్నినేవ తపసా తనుపిణ్డమ్ ।
యస్య చిజ్జ్వలనజాలమయం స్యాత్
తప్తమమ్బ స తవాలయభూతః ॥ ౧౫.౭ ॥

యోఽరణేర్మథనతోఽతిపవిత్రం
వీతిహోత్రమివ వీతకలఙ్కః ।
ప్రాణముజ్జ్వలయతి స్వశరీరాత్
త్వామసావభయదేఽర్హతి యష్టుమ్ ॥ ౧౫.౮ ॥

ప్రాణతా శ్వసితమేవ విచార్యం
కుర్వతా కరణమేవ నిభాల్యమ్ ।
గచ్ఛతా గమనమేవ విశోధ్యం
తత్తనౌ మథనమాగమబోధ్యమ్ ॥ ౧౫.౯ ॥

యో రసం పిబతి మూర్ధసరోజాత్
సోమపోఽయమనఘః ప్రయతాత్మా ।
అగ్నిహోత్రమఖిలేశ్వరి నిత్యం
మూలకుణ్డదహనస్థితిరస్య ॥ ౧౫.౧౦ ॥

చిన్మయీ పిబసి సోమమిమం కిం
సోమ ఏవ కిమసావసి మాతః ।
పీయసే పిబసి చ స్వయమేకా
పేయపాతృయుగలం కిము భూత్వా ॥ ౧౫.౧౧ ॥

తైజసం కనకమగ్నివితప్తం
తేజ ఏవ కనకాఙ్గి యథా స్యాత్ ।
మోదరూపకలయా తవ తప్తం
తన్మయం భవతి మోదజపిణ్డమ్ ॥ ౧౫.౧౨ ॥

కాఽపి మోదలహరీ తవ వీచిర్-
నిర్గతా దశశతారసుధాబ్ధేః ।
పూరయత్యఖిలమమ్బ శరీరం
నేహ వేద్మి పరమే జడభాగమ్ ॥ ౧౫.౧౩ ॥

సేయముత్తమతమా నిపతన్తీ
శీతలాద్దశశతారపయోదాత్ ।
ప్రేరితాదఖిలరాజ్ఞి భవత్యా
బుద్ధిసస్యమవతాద్రసవృష్టిః ॥ ౧౫.౧౪ ॥

దుగ్ధసిన్ధుమథనాదమృతం వా
శబ్దసిన్ధుమథనాత్ప్రణవో వా ।
లభ్యతే సుకృతిభిస్తవ వీచిర్-
మూర్ధకఞ్జమథనాద్రస ఏషః ॥ ౧౫.౧౫ ॥

అస్థిషు ప్రవహతి ప్రతివేగం
మజ్జసారమమృతం విదధానా ।
బిభ్రతీ మదమనుష్ణమదోషం
మూర్ధకఞ్జనిలయే తవ ధారా ॥ ౧౫.౧౬ ॥

తైత్తిరీయకథితో రసలాభః
సోఽయమేవ సకలాగమవర్ణ్యే
ఏతదేవ శశిమణ్డలనాథే
తన్త్రభాషితపరామృతపానమ్ ॥ ౧౫.౧౭ ॥

మూర్ధసోమమజరామరరూపే
యుక్తవీక్షణకరేణ నిపీడ్య ।
శమ్భుసున్దరి సునోమి ధినోమి
త్వాం ప్రదీప్తకులకుణ్డనిశాన్తామ్ ॥ ౧౫.౧౮ ॥

దృష్టిరేవ రవిదీధితిరుగ్రా
శీర్షకఞ్జశశినం ప్రవిశన్తీ ।
శీతలామృతమయీ ఖలు భూత్వా
యోగినో ద్రవతి మోదకలా తే ॥ ౧౫.౧౯ ॥

మూర్ధని ద్రవసి యోగయుతానాం
చక్షుషి జ్వలసి శఙ్కరభామే
తిష్ఠసి స్థిరపదా కులకుణ్డే
బాహ్యతః స్ఖలసి నైవ కదాఽపి ॥ ౧౫.౨౦ ॥

సా యది ద్రవతి మోదకలా స్యాత్
సా యది జ్వలతి చిత్కలికా స్యాత్ ।
సా పరా స్థిరపదా యది తిష్ఠ-
త్యక్షరా భవతి కాచన సత్తా ॥ ౧౫.౨౧ ॥

పశ్యతా నయనమణ్డలవృత్తిం
గృహ్యసే త్వమచలాధిపకన్యే ।
జానతా దశశతారవిలాసం
స్పృశ్యసే విదితమమ్బ రహస్యమ్ ॥ ౧౫.౨౨ ॥

వ్యాప్తశక్త్యసుబలేన లసన్తీ
భానుబిమ్బనయనేన తపన్తీ ।
చన్ద్రబిమ్బమనసా విహరన్తీ
సా పునర్జయతి మూర్ధ్ని వసన్తీ ॥ ౧౫.౨౩ ॥

స్వాగతం సకలలోకనుతాయై
స్వాగతం భువనరాజమహిష్యై ।
స్వాగతం మయి భృశం సదయాయై
స్వాగతం దశశతారమితాయై ॥ ౧౫.౨౪ ॥

సత్కవిక్షితిభుజో లలితాభిః
స్వాగతాభిరనఘాభిరిమాభిః ।
స్వాగతం భణితమస్తు భవాన్యై
ఖేలనాయ శిర ఏతదితాయై ॥ ౧౫.౨౫ ॥ 375

%c04-q4/Kamesvararao.Tata/c04-q4।txt medskip

షోడశః స్తబకః
అధ్యాత్మం శక్తివైభవమ్ (కుమారలలితావృత్తమ్)

మహోవిహతమోహం మహేశమహిలాయాః ।
స్మితం వితనుతాన్మే గృహేషు మహమగ్ర్యమ్ ॥ ౧౬.౧ ॥

ఇయద్బహులగోలం జగల్లఘు దధానా ।
పితామహముఖైరప్యఖణ్డితవిధానా ॥ ౧౬.౨ ॥

అదుష్టచరితేభ్యః శుభాన్యభిదధానా ।
కులాని మలినానాం హతాని విదధానా ॥ ౧౬.౩ ॥

దుకూలమరుణాంశుప్రభం పరిదధానా
హరస్య రజతాద్రిక్షితీశితురధీనా ॥ ౧౬.౪ ॥

మునీన్ద్రకృతతన్త్రప్రసిద్ధబహుదానా
ఉమా బలమలం నస్తనోత్వతులమానా ॥ ౧౬.౫ ॥

నిరస్తవిషయాం యద్ దధాతి మతికీలామ్ ।
సమస్తజగదీశే ధృతిస్తవ మతేయమ్ ॥ ౧౬.౬ ॥

శ్రుతా ప్రవణచిత్తం స్మృతా నరమపాపమ్ ।
ధృతా హృది విధత్సే గతస్వపరభావమ్ ॥ ౧౬.౭ ॥

అహంమతితటిన్యాః సతామవనిమూలమ్ ।
త్వమేవ కిల సేయం మహర్షిరమణోక్తిః ॥ ౧౬.౮ ॥

అహంమతిలతాయాస్త్వయీశవధు కన్దే ।
స్థితోఽమ్బ భువనస్య ప్రవిన్దతి రహస్యమ్ ॥ ౧౬.౯ ॥

యదేతదఖిలామ్బ ప్రసిద్ధమివ దృశ్యమ్ ।
తవైవ కిల జాలం గతో భణతి మూలమ్ ॥ ౧౬.౧౦ ॥

ప్రపశ్యసి పరాచీ జగద్వివిధభేదమ్ ।
స్వతః కిమపి నాన్యత్ప్రతీచి పురతస్తే ॥ ౧౬.౧౧ ॥

స్తుతా భవసి శశ్వత్ స్మృతా చ భజనే త్వమ్ ।
ధృతా భవసి యోగే తతా భవసి బోధే ॥ ౧౬.౧౨ ॥

స్తుతా దిశసి కామం స్మృతా హరసి పాపమ్ ।
ధృతాఽస్యధికశక్త్యై తతా భవసి ముక్త్యై ॥ ౧౬.౧౩ ॥

విశుధ్యతి యతాశీ ప్రమాద్యతి న శుద్ధః ।
ప్రమాదరహితస్య స్ఫుటే లససి కఞ్జే ॥ ౧౬.౧౪ ॥

స్ఫుటం యది సరోజం నటీవ పటు నాట్యమ్ ।
కరోషి యతబుద్ధేర్జగజ్జనని శీర్షే ॥ ౧౬.౧౫ ॥

శిరోగతమిదం నః ప్రఫుల్లమయి పద్మమ్ ।
అనల్పమకరన్దం త్వమమ్బ భవ భృఙ్గీ ॥ ౧౬.౧౬ ॥

సరోజమతుదన్తీ పిబామ్బ మకరన్దమ్ ।
మహామధుకరి త్వం భజేర్మదమమన్దమ్ ॥ ౧౬.౧౭ ॥

అమఙ్గలమితః ప్రాఙ్ మయేశవధు భుక్తమ్ ।
ఇతః పరమమేయే సుఖాన్యనుభవ త్వమ్ ॥ ౧౬.౧౮ ॥

అహఙ్కృతివశాన్మే చిదీశ్వరి పురాఽభూత్ ।
తవాభవదిదానీం మమాస్తి న విభుత్వమ్ ॥ ౧౬.౧౯ ॥

యదాఽభవదియం మే తదాఽన్వభవదార్తిమ్ ।
తవేశ్వరి భవన్తీ భునక్తు శమిదానీమ్ ॥ ౧౬.౨౦ ॥

కరోత్వియమహన్తా వివాదమధునాఽపి ।
తథాఽపి పురతస్తే మహేశ్వరి వివీర్యా ॥ ౧౬.౨౧ ॥

ఇయం చ తవ బుద్ధేర్యతో భవతి వృత్తిః
ఇమామపి కురు స్వాం క్షమావతి విరోషా ॥ ౧౬.౨౨ ॥

సుధాబ్ధిరిహ మాతస్తరఙ్గశతమాలీ ।
చిదభ్రపురమత్ర ప్రభాపదమదభ్రమ్ ॥ ౧౬.౨౩ ॥

కురు త్వమిదమేకం నిజాలయశతేషు ।
సవిత్రి విహరాస్మిన్ యథేష్టమయి దేహే ॥ ౧౬.౨౪ ॥

కుమారలలితానాం కృతిర్గణపతీయా ।
కరోతు ముదమేషా కపర్దిదయితాయాః ॥ ౧౬.౨౫ ॥ 400

॥ సమాప్తం చ చతుర్థం శతకమ్ ॥

%c05-q1/Mohana.Rao/us-ch5-q1।TXT medskip

పఞ్చమం శతకమ్
సప్తదశః స్తబకః
మదకరీశక్తిః (చమ్పకమాలావృత్తమ్)

పాపవిధూతౌ నిర్మలగఙ్గా తాపనిరాసే చన్ద్రమరీచిః ।
భర్గపురన్ధ్రీహాసకలా మే భద్రమమిశ్రం కాఽపి కరోతు ॥ ౧౭.౧ ॥

శిష్టకులానాం సమ్మదయిత్రీ దుష్టజనానాం సంశమయిత్రీ ।
కష్టమపారం పాదజుషో మే విష్టపరాజ్ఞీ సా విధునోతు ॥ ౧౭.౨ ॥

నూతనభాస్వద్బిమ్బనిభాఙ్ఘ్రిం శీతలరశ్మిద్వేషిముఖాబ్జామ్ ।
ఖ్యాతవిభూతిం పుష్పశరారేః పూతచరిత్రాం యోషితమీడే ॥ ౧౭.౩ ॥

ఉజ్జ్వలతారే వ్యోమ్ని లసన్తీ సారసబన్ధౌ భాతి తపన్తీ ।
శీతలభాసా చిన్తనకర్త్రీ పాతు కులం మే విష్టపభర్త్రీ ॥ ౧౭.౪ ॥

ప్రాణమనోవాగ్వ్యస్తవిభూతిర్లోకవిధాతుః కాచన భూతిః ।
పుష్కరపృథ్వీపావకరూపా శుష్కమఘం నః సా విదధాతు ॥ ౧౭.౫ ॥

ఇష్టఫలానామమ్బ సమృద్ధ్యై కష్టఫలానాం తత్క్షణధూత్యై ।
చేష్టితలేశోద్దీపితశక్తిం విష్టపభర్త్రి త్వామహమీడే ॥ ౧౭.౬ ॥

భూమిరుహాగ్రస్థాపితభణ్డాద్యో మధు పాయం పాయమజస్రమ్ ।
విస్మృతవిశ్వో నన్దతి మాతస్తత్ర కిల త్వం ధామ దధాసి ॥ ౧౭.౭ ॥

కోఽపి సహస్రైరేష ముఖానాం శేష ఇతీడ్యః పన్నగరాజః ।
ఉద్గిరతీదం యద్వదనేభ్యో దేవి తనౌ మే తద్వత పాసి ॥ ౧౭.౮ ॥

సాకమమేయే దేవి భవత్యా ప్రాతుమహన్తా యావదుదాస్యా ।
తావదియం తాం మూర్ఛయతీశే పన్నగరాజోద్గారజధారా ॥ ౧౭.౯ ॥

శామ్యతిచిన్తాజీవితమస్యామిన్ద్రియసత్తాఽప్యస్తముపైతి ।
యాతి నిరుద్ధా హా గలదేశే సంశయమేషా మాతరహన్తా ॥ ౧౭.౧౦ ॥

గౌరి మహేశప్రాణసఖీ మాం పాహి విపన్నాం మాతరహన్తామ్ ।
సా యది జీవేదీశ్వరి తుభ్యం దాసజనస్తామర్పయతేఽయమ్ ॥ ౧౭.౧౧ ॥

త్వత్స్మృతివీర్యాచ్ఛాన్తిసమృద్ధాం మాతరహన్తాం శుద్ధతమాం మే ।
ఆత్మభుజిష్యాం కర్తుమిదానీం శాంతధియస్తే కోఽస్తి వికల్పః ॥ ౧౭.౧౨ ॥

మన్దరధారీ నామృతహేతుర్వాసుకిరజ్జుర్నామృతహేతుః ।
మన్థనహేతుస్సాఽమృతహేతుః సర్వబలాత్మా శర్వపురన్ధ్రీ ॥ ౧౭.౧౩ ॥

ప్రాణిశరీరం మన్దరశైలో మూలసరోజం కచ్ఛపరాజః ।
పూర్ణమనన్తం క్షీరసముద్రః పృష్ఠగవీణా వాసుకిరజ్జుః ॥ ౧౭.౧౪ ॥

దక్షిణనాడీ నిర్జరసేనా వామగనాడీ దానవసేనా ।
శక్తివిలాసో మన్థనకృత్యం శీర్షజధారా కాఽపి సుధోక్తా ॥ ౧౭.౧౫ ॥

కణ్ఠనిరుద్ధే భూరివిషాగ్నౌ తైజసలిఙ్గావాసిహరేణ ।
త్వద్బలజాతం స్వాద్వమృత్తం కో దేవి నిపీయ ప్రేత ఇహ స్యాత్ ॥ ౧౭.౧౬ ॥

యేన విభుస్తే మాద్యతి శర్వో యత్ర శివే త్వం క్రీడసి హృష్టా ।
సమ్మదమూలం తం మదమాద్యే వర్ధయ పుత్రేఽనుగ్రహపాత్రే ॥ ౧౭.౧౭ ॥

యో మదమీదృఙ్మార్గముపేక్ష్య స్వర్విభుపూజ్యే గర్వసమేతః ।
ఆహరతి శ్రీబాహ్యసమృద్ధ్యా నా సురయా వా సోఽసుర ఉక్తః ॥ ౧౭.౧౮ ॥

తామ్యతి తీవ్రాఫేననిషేవీ క్లామ్యతి సంవిత్పత్రనిషేవీ ।
భ్రామ్యతి హాలాభాణ్డనిషేవీ శామ్యతి శీర్షద్రావనిషేవీ ॥ ౧౭.౧౯ ॥

అస్తు విరేకే పథ్యమఫేనం పత్రమజీర్ణేష్వస్తు నిషేవ్యమ్ ।
అస్తు హితం తద్యక్ష్మణి మద్యం సంసృతిహారీ దేవి రసస్తే ॥ ౧౭.౨౦ ॥

నైవ మహాన్తస్సత్త్వసమృద్ధాః సర్వమదేష్వప్యమ్బ చలన్తు ।
అల్పజనానాం మాదకవస్తుప్రాశనమీశే నాశనముక్తమ్ ॥ ౧౭.౪౨౧ ॥

కేఽపి యజన్తే యన్మధుమాంసైస్త్వాం త్రిపురారేర్జీవితనాథే ।
అత్ర న యాగో దూషణభాగీ ద్రవ్యససఙ్గో దుష్యతి యష్టా ॥ ౧౭.౨౨ ॥

దక్షిణమార్గే సిద్ధ్యతి భక్తః సవ్యసరణ్యాం సిద్ధ్యతి వీరః ।
నేశ్వరి సవ్యే నాప్యపసవ్యే సిద్ధ్యతి దివ్యే త్వధ్వని మౌనీ ॥ ౧౭.౨౩ ॥

నార్చనభారో నాపి జపోఽస్యాం దివ్యసరణ్యాం భవ్యతమాయామ్ ।
కేవలమమ్బాపాదసరోజం నిశ్చలమత్యా మృగ్యమజస్రమ్ ॥ ౧౭.౨౪ ॥

కాచిదమూల్యా చంపకమాలా వృత్తనిబద్ధా మఞ్జులమాలా ।
అస్తు గణేశస్యేశ్వరకాన్తా కణ్ఠవిలోలా చంపకమాలా ॥ ౧౭.౨౫ ॥ 425

%c05-q2/Subhadra.bala.Venuturupalli/c05-q2।txt medskip

అష్టాదశః స్తబకః
రూపవిశేషాః కుణ్డలినీసముల్లాసశ్చ (ప్రహర్షిణీవృత్తమ్)

ధున్వన్త్యస్తిమిరతతిం హరిత్తటీనాం
ధిన్వన్త్యః పురమథనస్య లోచనాని ।
స్కన్దామ్బాహసితరుచో హరన్తు మోహం
సాన్ద్రం మే హృదయగతం ప్రసహ్య సద్యః ॥ ౧౮.౧ ॥

తన్వానా వినతహితం విరోధివర్గం
ధున్వానా బుధజనమోదమాదధానా ।
సమ్రాజ్ఞీ త్రిదివధరారసాతలానాం
రుద్రాణీ భణతు శివానీ మత్కులస్య ॥ ౧౮.౨ ॥

యోఽమ్బ త్వాం హృది విదధత్తటిత్ప్రకాశాం
పీయూషద్యుతిమదహృన్ముఖారవిన్దామ్ ।
అన్యత్తు స్మృతిపథతో ధునోతి సర్వం
కామారేః సుదతి నతస్య భువ్యసాధ్యమ్ ॥ ౧౮.౩ ॥

కాలాభ్రద్యుతిమసమానవీర్యసారాం
శక్త్యూర్మిభ్రమకరశుక్లఘోరదంష్ట్రామ్ ।
యో ధీరో మనసి దధాతి భర్గపత్ని
త్వామస్య ప్రభవతి సఙ్గరేషు శస్త్రమ్ ॥ ౧౮.౪ ॥

యః ప్రాజ్ఞస్తరుణదివాకరోజ్జ్వలాఙ్గీం
తన్వఙ్గి త్రిపురజితో విచిన్తయేత్త్వామ్ ।
తస్యాజ్ఞాం దధతి శిరస్సు ఫుల్లజాజీ-
మాలాం వా ధరణిజుషో వశే భవన్తః ॥ ౧౮.౫ ॥

యో రాకాశశధరకాన్తిసారశుభ్రాం
బిభ్రాణాం కరకమలేన పుస్తకం త్వామ్ ।
భూతేశం ప్రభుమస్కృత్ప్రబోధయన్తీం
ధ్యాయేద్వాగ్భవతి వశేఽస్య నాకదూతీ ॥ ౧౮.౬ ॥

జానీమో భగవతి భక్తచిత్తవృత్తే-
స్తుల్యం త్వం సపది దధాసి రూపమగ్ర్యమ్ ।
ప్రశ్నోఽయం భవతి నగాధినాథకన్యే
రూపం తే మదయతి కీదృశం స్మరారిమ్ ॥ ౧౮.౭ ॥

చారు స్యాదలమితి వక్తుమమ్బ శక్యం
రూపం తే న వదతి కోఽపి కీదృశం వా ।
సమ్మోహం పరముపయాన్తి కాన్తిభాణ్డే
కామారేరపి నయనాని యత్ర దృష్టే ॥ ౧౮.౮ ॥

సఙ్కల్పైః కిము తవ భూషణాన్యభూవఁ-
చ్ఛిల్పీన్ద్రాః కిము విదధుర్యథాఽత్ర లోకే ।
తత్స్వర్ణం భగవతి కీదృశం మణీనాం
కిం రూపం భవతి చ తత్ర యోజితానామ్ ॥ ౧౮.౯ ॥

యాన్యఙ్గాన్యఖిలమనోజ్ఞసారభూతా-
న్యేతేషామపి కిము భూషణైరుమే తే ।
ఆహోస్విల్లలితతమాని భాన్తి భూయో
భూషాభిర్వికృతతమాభిరప్యమూని ॥ ౧౮.౧౦ ॥

ముక్తాభిర్భవతి తవామ్బ కిన్ను హారః
పీయూషద్యుతికరసారనిర్మలాభిః ।
ముణ్డైర్ర్వా ఘలఘలశబ్దమాదధద్భిః
సఙ్ఘర్షాత్ త్రిభువనసార్వభౌమభామే ॥ ౧౮.౧౧ ॥

వస్త్రం స్యాద్యది తవ సర్వశాస్త్రగమ్యే
కార్పాసం దివి చ తదుద్భవోఽనుమేయః ।
క్షౌమం చేద్భగవతి తస్య హేతుభూతాః
కీటాః స్యుర్గగనజగత్యపీతి వాచ్యమ్ ॥ ౧౮.౧౨ ॥

రుద్రస్య ప్రియదయితేఽథవా సురద్రుర్-
భూషాణాం మణికనకప్రకల్పితానామ్ ।
వస్త్రాణామపి మనసే పరం హితానాం
కామం తే భవతి సమర్పకః సమర్థః ॥ ౧౮.౧౩ ॥

సుస్కన్ధో బహువిటపః ప్రవాలశోభీ
సమ్ఫుల్లప్రసవసుగన్ధవాసితాశః ।
వృక్షః కిం భగవతి కల్పనామకోఽయం
సఙ్కల్పః కిము తవ కోఽపి దేవి సత్యః ॥ ౧౮.౧౪ ॥

సఙ్కల్పాన్న భవతి కల్పపాదపోఽన్యః
స్వర్దోగ్ధ్రీ పునరితరా న కుణ్డలిన్యాః ।
యః కుర్యాద్ ద్వయమిదముద్గతాత్మవీర్యం
కారుణ్యాత్తవ భువి చాస్య నాకభాగ్యమ్ ॥ ౧౮.౧౫ ॥

ఆపీనం భవతి సహస్రపత్రకఞ్జం
వత్సోఽస్యాః పటుతరమూలకుణ్డవహ్నిః ।
దోగ్ధాఽఽత్మా దహరసరోరుహోపవిష్టో
మౌనం స్యాత్సురసురభేస్తనూషు దోహః ॥ ౧౮.౧౬ ॥

దోగ్ధ్ర్యాస్తే భగవతి దోహనేన లబ్ధం
వత్సాగ్నిప్రథమనిపానసద్రవాయాః ।
దుగ్ధం స్వాద్వమృతమయం పిబన్మమాత్మా
సన్తృప్తో న భవతి దుర్భరోఽస్య కుక్షిః ॥ ౧౮.౧౭ ॥

వత్సోఽగ్నిః పిబతి దృఢాఙ్ఘ్రిరమ్బ పశ్చా-
దశ్రాన్తం పిబతి దుహన్ పురోఽన్తరాత్మా ।
వృద్ధిం చ వ్రజతి పయః ప్రతిప్రద్రోహం
దోగ్ధ్ర్యాస్తే ద్రవ ఇహ కుణ్డలిన్యపారః ॥ ౧౮.౧౮ ॥

సోమస్య ద్రవమిమమాహురమ్బ కేచిద్
దుగ్ధాబ్ధేరమృతరసం గదన్తి కేఽపి ।
బాష్పం కేఽప్యభిదధతే తు కౌలకుణ్డం
పీనోధస్స్రవమితరే భణన్తి ధేనోః ॥ ౧౮.౧౯ ॥

మూలే త్వం జ్వలదలనప్రకాశరూపా
వీణాయాం ప్రబలమహామదోష్మరూపా ।
శీర్షాబ్జే సతతగలద్రసస్వరూపా
భ్రూమధ్యే భవసి లసత్తటిత్స్వరూపా ॥ ౧౮.౨౦ ॥

హార్దే చేదవతరసీహ పుణ్డరీకే
ఛాయావత్సకలమపి ప్రపశ్యసి త్వమ్ ।
ఆరూఢా దశశతపత్రమద్రిపుత్రి
స్యాశ్చేత్త్వం భణసి జగత్సుధాసముద్రమ్ ॥ ౧౮.౨౧ ॥

నేత్రాభ్యాం సరసిరుహచ్ఛదాయతాభ్యాం
వక్త్రేణ ప్రవిమలహాసభాసురేణ ।
ప్రత్యక్షా మమ మనసః పురః పురన్ధ్రీ
కామారేః పరణితమస్మదీయభాగ్యమ్ ॥ ౧౮.౨౨ ॥

పుణ్యానాం పరిణతిరేవ భూతభర్తుః
సిద్ధానాం బలనిధిరేవ కోఽపి గూఢః ।
భక్తానాం దృఢతరిరేవ శోకసిన్ధౌ
మగ్నానాం మమ జననీ మహీధ్రపుత్రీ ॥ ౧౮.౨౩ ॥

ఉద్ధర్తుం వినతజనం విషాదగర్తాత్
సంస్కర్తుం భువనహితాయ యోగయుక్తమ్ ।
సంహర్తుం ఖలకులముద్ధతం చ దర్పాద్
భర్గస్య ప్రియతరుణీ సదా సదీక్షా ॥ ౧౮.౨౪ ॥

మృద్వీకాం మధురతయా సుధాం మహిమ్నా
గామ్భీర్యాత్సురతటినీం చ నిర్జయన్తీ ।
శర్వాణీచరితపరా ప్రహర్షిణీనాం
శ్రేణీయం జయతు గణేశ్వరేణ బద్ధా ॥ ౧౮.౨౫ ॥ 450

%c05-q3/Syam.Sunder.Vinjamuri/umAsahasram\_c05-q3।txt medskip

ఏకోనవింశః స్తబకః
ధ్యేయలలితారూపమ్ (ప్రమాణికావృత్తమ్)

ప్రఫుల్లకల్పపాదపప్రసూనసద్యశోహరమ్ ।
మహారుజం ధునోతు తే మహేశసున్దరీస్మితమ్ ॥ ౧౯.౧ ॥

మునీన్ద్రమూలవేదిభూధనఞ్జయప్రబోధనమ్ ।
యతీన్ద్రహార్దపేటికా కవాటబన్ధభేదనమ్ ॥ ౧౯.౨ ॥

యథావిధిక్రియాపరద్విజాతిచిత్తశోధనమ్ ।
మమామ్బికాస్మితం భవత్వఘప్రతాపరోధనమ్ ॥ ౧౯.౩ ॥

సువర్ణసాలభఞ్జికా చరేవ శోభయాఽధికా ।
అతీవ మార్దవాన్వితా నవేవ పుష్పితా లతా ॥ ౧౯.౪ ॥

సుపర్వమౌలిరత్నభా విరాజిహేమపాదుకా ।
మరాలికానిమన్త్రకప్రశస్తరత్ననూపురా ॥ ౧౯.౫ ॥

వలక్షదీధితిప్రభావిశేషహృన్నఖావలీ ।
మునీన్ద్రశుద్ధమానసప్రమేయపాదసౌష్ఠవా ॥ ౧౯.౬ ॥

ఘనీభవత్తటిత్ప్రభాప్రవాహకల్పజఙ్ఘికా ।
మతఙ్గజేన్ద్రనాసికా మనోజ్ఞసక్థిశోభినీ ॥ ౧౯.౭ ॥

ప్రసూనసాయకాగమప్రవాదచుఞ్చుకాఞ్చికా ।
విశాలకేశచుమ్బితోల్లసన్నితమ్బమణ్డలా ॥ ౧౯.౮ ॥

అజాణ్డపిణ్డసంహతిప్రపూర్ణకుక్షిశాలినీ ।
అపారదివ్యకాన్తివార్నిధాననాభిదీర్ఘికా ॥ ౧౯.౯ ॥

బిసప్రసూనసాయకచ్ఛురాభరోమరాజికా ।
జగత్త్రయీవసజ్జనోపజీవ్యదుగ్ధభృత్కుచా ॥ ౧౯.౧౦ ॥

మహేశకణ్ఠబన్ధకప్రశస్తబాహువల్లరీ ।
సమస్తవిష్టపాభయప్రదాయిపాణిపఙ్కజా ॥ ౧౯.౧౧ ॥

విలోలహారమౌక్తికప్రతానసంవదత్స్మితా ।
విశుద్ధసున్దరస్మితప్రకాశభాసితామ్బరా ॥ ౧౯.౧౨ ॥

సుకోమలోష్ఠకమ్పనప్రభీతదుర్జయాసురా ।
సుయుక్తకున్దకుట్మలప్రకాశదన్తపఙ్క్తికా ॥ ౧౯.౧౩ ॥

శరత్సుధాంశుమణ్డలప్రభావిగర్హణాననా ।
సుధామరన్దవజ్జపాసుమోపమాధరాధరా ॥ ౧౯.౧౪ ॥

తిలప్రసూనచారుతాఽపహాసిభాసినాసికా ।
నవీనభాభనాసికావిలమ్బిదివ్యమౌక్తికా ॥ ౧౯.౧౫ ॥

విశుద్ధగణ్డబిమ్బితస్వరూపరత్నకుణ్డలా ।
మహామహస్తరఙ్గితప్రభావశాలిలోచనా ॥ ౧౯.౧౬ ॥

దలాన్తరస్థయామినీప్రభుప్రభాలికస్థలీ ।
మయూరబర్హగర్హణప్రకృష్టకేశభాసినీ ॥ ౧౯.౧౭ ॥

దివాకరాయుతోజ్జ్వలా హిమాంశులక్షశీతలా ।
తటిత్సహస్రభాసురా నిరఙ్కచన్ద్రశేఖరా ॥ ౧౯.౧౮ ॥

నభోన్తరాలచారిణీ మహావిచిత్రకారిణీ ।
కులాగ్నికుణ్డశాయినీ జగత్కథావిధాయినీ ॥ ౧౯.౧౯ ॥

నభస్తలే బలేశ్వరీ ధరాతలే క్రియేశ్వరీ ।
దివాకరే విభేశ్వరీ సుధాకరే రసేశ్వరీ ॥ ౧౯.౨౦ ॥

మహేశవేశ్మదీపికా జగత్త్రయప్రమాపికా ।
అశేషశీర్షశాసినీ సమస్తహృన్నివాసినీ ॥ ౧౯.౨౧ ॥

గుణస్తవే గుణస్తవే గుణప్రకర్షదాయినీ ।
విచిన్తనే విచిన్తనే విశిష్టశక్తిధాయినీ ॥ ౧౯.౨౨ ॥

భ్రమాకులేన దుస్తరా భవాలసేన దుర్గమా ।
అమన్త్రకేణ దుర్భరా జగత్త్రయేణ దుర్జయా ॥ ౧౯.౨౩ ॥

సువర్ణచేలధారిణీ సమస్తమోదకారిణీ ।
విలాసినీ నిరామయా విచిన్త్యతాం మనస్త్వయా ॥ ౧౯.౨౪ ॥

పదాబ్జవన్దినః కవేరియం ప్రమాణికావలీ ।
మహేశమానసేశ్వరీ గృహే మహాయ కల్పతామ్ ॥ ౧౯.౨౫ ॥ 475

%c05-q4/Rekha.Venuturupalli/uma-c05-q4।txt medskip

వింశః స్తబకః
సర్వసారమయీ (మణిబన్ధవృత్తమ్)

ప్రీతివికాసే స్వల్పతమో రోషవిశేషే భూరితరః ।
అద్భుతహాసో విశ్వసువో రక్షతు సాధుం హన్తు ఖలమ్ ॥ ౨౦.౧ ॥

సజ్జనచిత్తానన్దకరీ సంశ్రితపాపవ్రాతహరీ ।
లోకసవిత్రీ నాకచరీ స్తాన్మమ భూయో భద్రకరీ ॥ ౨౦.౨ ॥

అర్చనకాలే రూపగతా సంస్తుతికాలే శబ్దగతా ।
చిన్తనకాలే ప్రాణగతా తత్త్వవిచారే సర్వగతా ॥ ౨౦.౩ ॥

ఉజ్జ్వలరూపే నృత్యకరీ నిష్ప్రభరూపే సుప్తికరీ ।
గోపితరుపే సిద్ధికరీ గోచరరూపే బన్ధకరీ ॥ ౨౦.౪ ॥

అమ్బరదేశే శబ్దవతీ పావకతాతే స్పర్శవతీ ।
కాఞ్చనవీర్యే రూపవతీ సాగరకాఞ్చ్యాం గన్ధవతీ ॥ ౨౦.౫ ॥

అప్స్వమలాసు స్పష్టరసా చన్ద్రవిభాయాం గుప్తరసా ।
సంసృతిభోగే సర్వరసా పూర్ణసమాధావేకరసా ॥ ౨౦.౬ ॥

చక్షుషి దృష్టిశ్శాతతమా చేతసి దృష్టిశ్చిత్రతమా ।
ఆత్మని దృష్టిశ్శుద్ధతమా బ్రహ్మణి దృష్టిః పూర్ణతమా ॥ ౨౦.౭ ॥

శీర్షసరోజే సోమకలా భాలసరోజే శక్రకలా ।
హార్దసరోజే సూర్యకలా మూలసరోజే వహ్నికలా ॥ ౨౦.౮ ॥

స్థూలశరీరే కాన్తిమతీ ప్రాణశరీరే శక్తిమతీ ।
స్వాన్తశరీరే భోగవతీ బుద్ధిశరీరే యోగవతీ ॥ ౨౦.౯ ॥

సారసబన్ధోరుజ్జ్వలభా కైరవబన్ధోః సునదరభా ।
వైద్యుతవహ్నేరద్భుతభా భౌమకృశానోర్దీపకభా ॥ ౨౦.౧౦ ॥

యోధవరాణామాయుధభా యోగివరాణామీక్షణభా ।
భూమిపతీనామాసనభా ప్రేమవతీనామాననభా ॥ ౨౦.౧౧ ॥

శస్త్రధరాణాం భీకరతా శాస్త్రధరాణాం బోధకతా ।
యన్త్రధరాణాం చాలకతా మన్త్రధరాణాం సాధకతా ॥ ౨౦.౧౨ ॥

గానపటూనాం రఞ్జకతా ధ్యానపటూనాం మాపకతా ।
నీతిపటూనాం భేదకతా ధూతిపటూనాం క్షేపకతా ॥ ౨౦.౧౩ ॥

దీధితిధారా లోకయతాం జీవితధారా వర్తయతామ్ ।
జ్ఞాపకధారా చిన్తయతాం మాదకధారా ద్రావయతామ్ ॥ ౨౦.౧౪ ॥

మన్త్రపరాణాం వాక్యబలం యోగపరాణాం ప్రాణబలమ్ ।
ఆత్మపరాణాం శాన్తిబలం ధర్మపరాణాం త్యాగబలమ్ ॥ ౨౦.౧౫ ॥

సూరివరాణాం వాదబలం వీరవరాణాం బాహుబలమ్ ।
మర్త్యపతీనాం సైన్యబలం రాగవతీనాం హాసబలమ్ ॥ ౨౦.౧౬ ॥

వైదికమన్త్రే భావవతీ తాన్త్రికమన్త్రే నాదవతీ ।
శాబరమన్త్రే కల్పవతీ సన్తతమన్త్రే సారవతీ ॥ ౨౦.౧౭ ॥

బ్రహ్మముఖాబ్జే వాగ్వనితా వక్షసి విష్ణోః శ్రీర్లలితా ।
శమ్భుశరీరే భాగమితా విశ్వశరీరే వ్యోమ్ని తతా ॥ ౨౦.౧౮ ॥

భూగ్రహగోలైః కన్దుకినీ విష్టపధానే కౌతుకినీ ।
యావదనన్తం వైభవినీ ప్రాణిషు భూయస్సమ్భవినీ ॥ ౨౦.౧౯ ॥

కఞ్జభవాణ్డే మణ్డలినీ ప్రాణిశరీరే కుణ్డలినీ ।
పామరభావే సల్లలనా పణ్డితభావే మోదఘనా ॥ ౨౦.౨౦ ॥

నార్యపి పుంసా మూలవతీ తన్వ్యపి శక్త్యా వ్యాప్తిమతీ ।
వ్యాప్తిమతీత్వే గుప్తిమతీ చిత్రవిచిత్రా కాఽపి సతీ ॥ ౨౦.౨౧ ॥

దీధితిరూపా చిత్తమయీ ప్రాణశరీరాఽప్యద్వితయీ ।
బ్రహ్మశరీరం బ్రహ్మవిభా బ్రహ్మవిభూతిర్బ్రహ్మపరమ్ ॥ ౨౦.౨౨ ॥

విష్టపమాతా భూరికృపా విష్టపరాజ్ఞీ భూరిబలా ।
విష్టపరూపా శిష్టనుతా విష్టపపారే శిష్టమితా ॥ ౨౦.౨౩ ॥

దుర్జనమూలోచ్ఛేదకరీ దీనజనార్తిధ్వంసకరీ ।
ధీబలలక్ష్మీనాశకృశం పుణ్యకులం నః పాతు శివా ॥ ౨౦.౨౪ ॥

చన్ద్రకిరీటామ్భోజదృశః శాన్తిసమృద్ధం స్వాన్తమిమే ।
సమ్మదయన్తు శ్రోత్రసుఖాః సన్మణిబన్ధాః సూరిపతేః ॥ ౨౦.౨౫ ॥ 500

॥ సమాప్తం చ పఞ్చమం శతకమ్ ॥

Shloka hailaja Dhulipala/umasahasram\_ch\_06\_q1।txt medskip

షష్ఠం శతకమ్
ఏకవింశః స్తబకః
అర్ధనారీశ్వరః (అనుష్టుబ్వృత్తమ్)

ఇతః పీత్వా కుచం స్కన్దే ప్రసారితకరే తతః ।
జయతి స్మితముద్భూతం శివయోరేకదేహయోః ॥ ౨౧.౧ ॥

ఏకతో మణిమఞ్జీరక్వాణాహూతసితచ్ఛదమ్ ।
అన్యతో నూపురాహీన్ద్రఫూత్కారకృతతద్భయమ్ ॥ ౨౧.౨ ॥

గీర్వాణపృతనాపాలం బాలం లాలయదేకతః ।
ఉత్సఙ్గే గణసమ్రాజమర్భకం బిభ్రదన్యతః ॥ ౨౧.౩ ॥

విడమ్బితబ్రహ్మచారికోకైకస్తనమేకతః ।
కవాటార్ధనిభం బిభ్రద్వక్షః కేవలమన్యతః ॥ ౨౧.౪ ॥

సేనాన్యాఽఽస్వాదితస్తన్యమనుఫూత్కుర్వతైకతః ।
ఫూత్కారముఖరం నాగముగ్రం జాగ్రతమన్యతః ॥ ౨౧.౫ ॥

ఏకతో దోర్లతాం బిభ్రన్ మృణాలశ్రీవిడమ్బినీమ్ ।
శుక్రశుణ్డాలశుణ్డాభం చణ్డం దోర్దణ్డమన్యతః ॥ ౨౧.౬ ॥

కుత్రాప్యవిద్యమానేఽపి వన్దనీయే తదా తదా ।
పరస్పరకరస్పర్శలోభతో విహితాఞ్జలి ॥ ౨౧.౭ ॥

శక్రనీలసవర్ణత్వాద్ భాగయోరుభయోరపి ।
ఊర్ధ్వాధరాఙ్గసాపేక్షసన్ధిజ్ఞానగలస్థలమ్ ॥ ౨౧.౮ ॥

ఏకతః కైరవశ్రేణీనిద్రామోచనలోచనమ్ ।
అన్యతః కమలావాసక్షణాధాయకవీక్షణమ్ ॥ ౨౧.౯ ॥

ఏకతశ్చక్షుషా చారుతారేణాధీతవిభ్రమమ్ ।
అన్యతః పాణిపాథోజే ఖేలతో మృగబాలతః ॥ ౨౧.౧౦ ॥

ఏకతో భాలఫలకే కాశ్మీరేణ విశేషితమ్ ।
అన్యతోఽర్ధేక్షణేనైవ రతిభ్రూవిభ్రమద్రుహాః ॥ ౨౧.౧౧ ॥

ఏకతః శీతలాలోకం సాధులోకశివఙ్కరమ్ ।
అన్యతః ప్రజ్వలత్ప్రేక్షం దుష్టగోష్ఠీభయఙ్కరమ్ ॥ ౨౧.౧౨ ॥

ఏకతో మణితాటఙ్కప్రభాధౌతకపోలకమ్ ।
అన్యతః కుణ్డలీభూతకుణ్డలీభూతకుణ్డలి ॥ ౨౧.౧౩ ॥

ఏకతః కున్తలాన్ బిభ్రదిన్ద్రనీలోపమద్యుతీన్ ।
అన్యతః పావకజ్వాలాపాటలాంశుచ్ఛటా జటాః ॥ ౨౧.౧౪ ॥

ఏకతః కేశపాశేన కీర్ణేనోరసి భాసురమ్ ।
అన్యతో లమ్బమానస్య భోగినో హరతా శ్రియమ్ ॥ ౨౧.౧౫ ॥

అవతంసితమమ్లానపారిజాతస్రజైకతః ।
విమలోల్లోలమాలిన్యా విభుధాపగయాఽన్యతః ॥ ౨౧.౧౬ ॥

రౌప్యాచలకృతావాసం ప్రాప్యం యుక్తేన చేతసా ।
వస్తు రామాపుమాకారం హృది సన్నిదధాతు మే ॥ ౨౧.౧౭ ॥

కాన్తార్ధవిగ్రహే మాతర్జటార్ధాశ్చికురాస్తవ ।
దధత్యదభ్రసన్ధ్యాభ్రయుక్తకాలాభ్రవిభ్రమమ్ ॥ ౨౧.౧౮ ॥

దమ్పత్యోర్యువయోరేష లోపో యన్నాస్తి శైలజే ।
వామం పార్శ్వం విభోః శేతుం దాతుం తే దక్షిణః కరః ॥ ౨౧.౧౯ ॥

లోకే స్త్రీ స్తనయుగ్మేన పుష్ణాత్యేకం సుతం న వా ।
స్తనేనైకేన శర్వాణి పుష్ణాసి త్వం జగత్త్రయమ్ ॥ ౨౧.౨౦ ॥

ఖిద్యన్తి యోషితః కుక్షౌ వహన్త్యోఽర్భకమేకకమ్ ।
అర్ధకుక్షౌ దధాసి త్వం త్రిలోకీమమ్బ లీలయా ॥ ౨౧.౨౧ ॥

అనురూపా శివస్య త్వమనురూపః శివస్తవ ।
అలఙ్కారోఽనురూపో వామకలఙ్కోఽర్భకః శశీ ॥ ౨౧.౨౨ ॥

తవైవ తవ దేహాంశో హరస్యైవ హరస్య యః ।
ప్రాణాస్తు జగతాం ధాత్రి హరస్య త్వం హరస్తవ ॥ ౨౧.౨౩ ॥

అవిభక్తం భవాని స్వం భవస్య తవ చోభయోః ।
సకృత్సకరుణం చేతః సఙ్కల్పయతు నశ్శివమ్ ॥ ౨౧.౨౪ ॥

భవస్య భాగముత్సృజ్య భవానీ భాగమాత్మనః ।
భజత్వనుష్టుభామాసాం సృష్టానాం నారసింహినా ॥ ౨౧.౨౫ ॥ 525

%c06-q2/Karthik.Sitaram.Tenneti/c06-q2।txt medskip

ద్వావింశః స్తబకః
హరకుటుమ్బకమ్ (వియోగినీవృత్తమ్)

అఖిలస్య వికాసకారణం వ్యసనిజ్ఞానిజనావనేషు నః ।
వితనోతు విశేషతః శివం శివరాజీవదృశో దరస్మితమ్ ॥ ౨౨.౧ ॥

వికలే సకలే సురవ్రజే వ్రజతి శ్యామలిమానమచ్యుతే ।
జగతస్సదయో హలాహలం చులుకీకృత్య భయం నునోద యః ॥ ౨౨.౨ ॥

నిగమైస్తురగీ భువా రథీ విధినా సారథిమాన్ బిభేద యః ।
కనకాద్రివరేణ కార్ముకీ కమలాక్షేణ శరీ పురత్రయమ్ ॥ ౨౨.౩ ॥

అజితస్య చ గాఢమత్సరైః కమలాకాన్తపురస్సరైస్సురైః ।
పదజాయుధధారయా రయాద్వధమాధత్త జలన్ధరస్య యః ॥ ౨౨.౪ ॥

కమలాసనకఞ్జలోచనౌ ఛలలిఙ్గస్య శిరోఙ్ఘ్రి వీక్షితుమ్ ।
బత హంసవరాహభూమికౌ యతమానావపి యస్య న ప్రభూ ॥ ౨౨.౫ ॥

నయనం నిటలాన్తరస్థితం విఘటయ్యేషదివాన్వితో రుషా ।
భువనత్రయనిర్జయోన్నతం మదనం గాఢమదం దదాహ యః ॥ ౨౨.౬ ॥

సకలే ధవలః కలేబరే హరినీలోపలమఞ్జులః క్వచిత్ ।
అమృతాంశురివాదధాతి యః పరమామక్షిముదం ప్రపశ్యతామ్ ॥ ౨౨.౭ ॥

అవతంసతుషారదీధితిద్యుతిభిర్యస్య యశోభరైరపి ।
సమమచ్ఛతరీకృతో దిశామవకాశస్సుతరాం ప్రకాశతే ॥ ౨౨.౮ ॥

గగనానలజీవనానిలక్షితిసోమారుణసోమయాజిభిః ।
మహతో బత యస్య మూర్తిభిర్భువనం క్రాన్తమిదం సమన్తతః ॥ ౨౨.౯ ॥

సహ తేన ధవేన రాజతే వసుధాధారిణి కాఽపి రాజతే ।
వనితా భవతాపనాశినీ చరణప్రేష్యనివేదితాశినీ ॥ ౨౨.౧౦ ॥

వనితాపురుషౌ పురాతనౌ విమలే వ్యోమని దేవదమ్పతీ ।
భువనత్రితయస్య తౌ విభూ రజతాద్రావిహ సిద్ధదమ్పతీ ॥ ౨౨.౧౧ ॥

గజచర్మధరః కపాలభృద్ గృహనాథో గృహిణీ తు కాలికా ।
రుధిరావిలముణ్డమాలినీ కథితౌ తౌ బత పణ్డితైః శివౌ ॥ ౨౨.౧౨ ॥

స కిమిన్దుకలాశిరోమణిః కిముతాశ్లీలకపాలభూషణః ।
కిముమే భవతీ కపాలినీ కిము విభ్రాజితరత్నమాలినీ ॥ ౨౨.౧౩ ॥

రమసేఽమ్బ కపాలమాలినీ క్వచిదీశేన కపాలమాలినా ।
అతులప్రభనిష్కమాలినా క్వచిదత్యుత్తమరత్నమాలినీ ॥ ౨౨.౧౪ ॥

యువయోర్మరుతస్తనూభువో బలవన్తో భువనప్రకమ్పనాః ।
శశిదీధితిహారి యద్యశో నిగమే పావనమమ్బ గీయతే ॥ ౨౨.౧౫ ॥

గురుముత్తమమభ్రచారిణామసమబ్రహ్మనిధాననాయకమ్ ।
తవ దేవి శివే తనూభువాం మరుతామన్యతమం ప్రచక్షతే ॥ ౨౨.౧౬ ॥

ద్విరదం వదనే మహామదం సితదన్తచ్ఛవిధౌతదిక్తటమ్ ।
ఇతరత్ర ముఖాన్నరాకృతిం విదురస్యైవ వివర్తమద్భుతమ్ ॥ ౨౨.౧౭ ॥

అఖిలామరనిర్జయోన్నతః ప్రథనే తారకదానవో బలీ ।
హృతవీర్యమదో బభూవ యద్ఘనశక్త్యాయుధతేజసాఽఞ్జసా ॥ ౨౨.౧౮ ॥

అమలే హృది నిర్మలాశనాచ్ఛిథిలే గ్రన్థిచయే నరాయ యః ।
పరిపక్వధియే ప్రదర్శయేత్ తమసః పారమపారవైభవః ॥ ౨౨.౧౯ ॥

ద్రవిడేషు శిశుత్వమేత్య యో గిరిశశ్లోకవిశేషగాయినీమ్ ।
అమృతద్రవసారహారిణీం నిగమాభాం నిబబన్ధ సంస్తుతిమ్ ॥ ౨౨.౨౦ ॥

భువి భట్టకుమారిలాఖ్యయా భవమేత్యాధ్వరరక్షణాయ యః ।
వరజైమినిభాషితాశయం బహులాభిః ఖలు యుక్తిభిర్దధౌ ॥ ౨౨.౨౧ ॥

అధునా విధునోతి యస్తమో విబుధప్రేక్షితమార్గరోధకమ్ ।
రమణాఖ్యమహర్షివేషభృత్శ్రితశోణాచలచారుకన్దరః ॥ ౨౨.౨౨ ॥

స గుహోఽతిమహో మహామహాస్రిదశానాం ప్రథితశ్చమూపతిః ।
జగతామధిరాజ్ఞి కోఽపి తే సుతరాం ప్రీతిపదం కుమారకః ॥ ౨౨.౨౩ ॥

జయతి త్రిపురారిభామినీ గణపత్యాదిమరుత్ప్రసూరుమా ।
తమసూత సురారిధూతయే త్రిదశానామపి యా చమూపతిమ్ ॥ ౨౨.౨౪ ॥

స్వకుటుమ్బకథాభిధాయినీర్గణనాథస్య వియోగినీరిమాః ।
అవధారయతు ప్రసన్నయా నగనాథప్రియనన్దినీ ధియా ॥ ౨౨.౨౫ ॥ 550

%c06-q3/Mohana Rao/us-ch6-q3।TXT medskip

త్రయోవింశః స్తబకః
ప్రకీర్ణకమ్ (నరమనోరమావృత్తమ్)

(అస్మిన్ స్తబకే తత్సవితురితి గాయత్రీమన్త్రస్య
చతుర్వింశతివర్ణాః క్రమశః పద్యానాం
తృతీయపాదస్య చతుర్థవర్ణే దృశ్యన్తే ) ।

కిరదివామృతం కిరణమాలయా ।
జయతి తత్సితం శివవధూస్మితమ్ ॥ ౨౩.౧ ॥

తవ పదం పరే మమ గుహాన్తరే ।
స్ఫురతు సర్వదా వికసితం ముదా ॥ ౨౩.౨ ॥

పదమధోఽమ్బుజాన్న కిల భిద్యతే ।
మదనవిద్విషః సదనరాజ్ఞి తే ॥ ౨౩.౩ ॥

విభుతయోరరీకృతబహూద్భవౌ ।
విదధతుర్జగత్త్రయమిదం శివౌ ॥ ౨౩.౪ ॥

తవ తు ఖేలనే నలినజాణ్డకమ్ ।
గిరిశవల్లభే భవతి కన్దుకమ్ ॥ ౨౩.౫ ॥

సకలమస్త్యుమే సదభయఙ్కరే ।
తవ కరే పరే కిమపి నో నరే ॥ ౨౩.౬ ॥

కిమివ వర్ణ్యతాం కశశికుణ్డలా ।
ఉడుమణిస్రజాప్రవిలసద్గలా ॥ ౨౩.౭ ॥

భణ నిరన్తరం బహుగుణాముమామ్ ।
గతభయం విధేహ్యమలవాణి మామ్ ॥ ౨౩.౮ ॥

అవ జహీహి వా నను భజామ్యహమ్ ।
భువనభర్త్రి తే చరణమన్వహమ్ ॥ ౨౩.౯ ॥

గణపతేః శిరఃకమలచుమ్బినీ ।
భవతు గోపతిధ్వజకుటుమ్బినీ ॥ ౨౩.౧౦ ॥

దహరమజ్జనం విదధతం జనమ్ ।
పరమదేవతే నయసి ధామ తే ॥ ౨౩.౧౧ ॥

జనని విజ్ఞతా భవతు ధీమతామ్ ।
అనుభవస్తు తే కరుణయా సతామ్ ॥ ౨౩.౧౨ ॥

అచలయా ధియా హృది గవేషణమ్ ।
వృషహయప్రియానగరశోధనమ్ ॥ ౨౩.౧౩ ॥

న విజహామి తే చరణనీరజమ్ ।
అవని ధీమతామవ న వా నిజమ్ ॥ ౨౩.౧౪ ॥

పదముమేఽమ్బ తే హృది విచిన్వతే ।
పలితమస్తకాః పరమదేవతే ॥ ౨౩.౧౫ ॥

స్వయమనామయే సకలధాత్ర్యసి ।
నిజమహిమ్ని సా త్వమయి తిష్ఠసి ॥ ౨౩.౧౬ ॥

స్థితిమసాదయఁస్తవ పదామ్బుజే ।
విధిమధిక్షిపత్యలసనీరజే ॥ ౨౩.౧౭ ॥

స్యతు మదాపదం శివవధూపదమ్ ।
యదృషయో విధుస్త్రిభువనాస్పదమ్ ॥ ౨౩.౧౮ ॥

గుణగణం గృణఁస్తవ శివే శివమ్ ।
గతభయోఽభవం మదమితో నవమ్ ॥ ౨౩.౧౯ ॥

తవకృపావశాత్ తదిదమవ్యయే ।
జనని నః ప్లుతిస్తవ యదఙ్ఘ్రయే ॥ ౨౩.౨౦ ॥

నయనదృశ్యయోరయి యదన్తరమ్ ।
తదమరస్తుతే తవ వపుః పరమ్ ॥ ౨౩.౨౧ ॥

అహమితి స్మృతిః క్వ ను విభాసతే ।
ఇతి విచోదయన్ మహతి లీయతే ॥ ౨౩.౨౨ ॥

అమృతసంజ్ఞకే సుఖచిదాత్మకే ।
మతిమదర్థితే జనని ధామ్ని తే ॥ ౨౩.౨౩ ॥

అయి ముదాస్పదం స్పృశతి తే పదమ్ ।
శ్వసితయాత్రయా సతతదృష్టయా ॥ ౨౩.౨౪ ॥

దధతు సత్కవేర్గణపతేరిమాః ।
నగభువో ముదం నరమనోరమాః ॥ ౨౩.౨౫ ॥ 575

%c06-q4/Pattabhi Nadimpally/Arava \_satakamu \_chaturtha \_stabakamu \_576 \_600txt medskip

చతుర్వింశః స్తబకః
ప్రకీర్ణకమ్ (సుప్రతిష్ఠావృత్తమ్)

చన్ద్రికాసితం చణ్డికాస్మితమ్ ।
భూతలే సతాం భాతు భూతయే ॥ ౨౪.౧ ॥

భాలచక్షుషశ్చక్షుషాం ధనమ్ ।
కిఞ్చిదస్తు మే శస్తవర్ధనమ్ ॥ ౨౪.౨ ॥

సాధుసన్తతిక్షేమకారిణీ ।
ఘోరదానవానీకదారిణీ ॥ ౨౪.౩ ॥

యోగయుక్తసచ్చిత్తచారిణీ ।
పాదసేవకప్రాజ్ఞతారిణీ ॥ ౨౪.౪ ॥

పుష్పబాణజిన్నేత్రహారిణీ ।
పాతు మాం జగచ్చక్రధారిణీ ॥ ౨౪.౫ ॥

ద్వాదశాన్తభూజాతశారికా ।
సర్వవాఙ్మయస్యైకకారికా ॥ ౨౪.౬ ॥

పుణ్యకర్మసు స్వచ్ఛమస్తకా ।
యోగశాలిషు ఛిన్నమస్తకా ॥ ౨౪.౭ ॥

ఆత్మని స్థితేః సమ్ప్రదాయికా ।
సర్వజన్మినాం సమ్ప్రవర్తికా ॥ ౨౪.౮ ॥

మాం పునాతు సత్పూజ్యపాదుకా ।
భాలలోచనప్రాణనాయికా ॥ ౨౪.౯ ॥

దానతో యశః పౌరుషాద్రమా ।
సమ్పదో మదః శీలతః క్షమా ॥ ౨౪.౧౦ ॥

సత్యతో జగత్యత్ర గౌరవమ్ ।
యజ్ఞతో దివి స్థానముజ్జ్వలమ్ ॥ ౨౪.౧౧ ॥

సంయమాదఘవ్రాతవీతతా ।
యోగతో మహాసిద్ధిశాలితా ॥ ౨౪.౧౨ ॥

శర్వనారి తే పాదసేవయా ।
సర్వసత్ఫలావాప్తిరగ్ర్యయా ॥ ౨౪.౧౩ ॥

నోద్యమేన యా సిద్ధిరుత్తమా ।
విశ్వనాయికావీక్షితేన సా ॥ ౨౪.౧౪ ॥

సమ్పదాం రమా భారతీ గిరామ్ ।
త్వం శివే ప్రభుః ప్రాణసంవిదామ్ ॥ ౨౪.౧౫ ॥

చక్షుషా నభోలక్ష్యధారిణా ।
సిద్ధ్యతీవ తే దేవి ధారణా ॥ ౨౪.౧౬ ॥

ఆశిరో దధన్నాభితోఽనిలమ్ ।
దేవి విన్దతి త్వన్మునిర్బలమ్ ॥ ౨౪.౧౭ ॥

హృద్గృహాన్తరే యద్విశోధనమ్ ।
తత్సవిత్రి తే స్యాదుపాసనమ్ ॥ ౨౪.౧౮ ॥

కాఽప్యహమ్మతిర్గోచరం వినా ।
లోకధాత్రి తే రూపభావనా ॥ ౨౪.౧౯ ॥

అస్యమణ్డనం కోఽపి విద్యయా ।
ఖణ్డనం పరః ప్రాహ నా యయా ॥ ౨౪.౨౦ ॥

మాతరేతయా జీయతే త్వయా ।
ఏకయా తనూభిన్నయా ధియా ॥ ౨౪.౨౧ ॥

బాహ్యదర్శనే విశ్వపఙ్కిలా ।
అన్యథా భవస్యమ్బ కేవలా ॥ ౨౪.౨౨ ॥

ఖణ్డవన్నృణాం భాసి భోగినామ్ ।
అస్యభిన్నచిత్ కాఽపి యోగినామ్ ॥ ౨౪.౨౩ ॥

బన్ధ ఏష యద్భాసి ఖణ్డితా ।
మోక్ష ఏష యద్భాస్యఖణ్డితా ॥ ౨౪.౨౪ ॥

ఏతదీశితుః పత్ని హృన్ముదే ।
సౌప్రతిష్ఠసద్గీతమస్తు తే ॥ ౨౪.౨౫ ॥ 600

॥ సమాప్తం చ షష్ఠం శతకమ్ ॥

%c07-q1/Madhusudhan.Reddy/uma\_c07-q1\_itrans.txt medskip

సప్తమం శతకమ్
పఞ్చవింశః స్తబకః
క్షేత్రమాలా (ఇన్ద్రవజ్రావృత్తమ్)

కన్యాకుమారీ సుతరాం వదాన్యా
మాన్యా సమస్తైః ప్రకృతేరనన్యా ।
ఆక్షేపకం సాగరబుద్బుదానాం
హాసం విధత్తాం జగతః సుఖాయ ॥ ౨౫.౧ ॥

రక్ష స్వచేతో మదమత్సరాదేర్-
భిక్షస్వ కాలే తనురక్షణాయ ।
వీక్షస్వ రామేశవధూపదాబ్జం
మోక్షస్వలాభే యది తేభిఽలాషః ॥ ౨౫.౨ ॥

లోకస్వ దూరీకృతభక్తశోకం
హాలాస్యనాథేక్షణపుణ్యపాకమ్ ।
భీతిః సఖే చేద్భవతః పవిత్రం
జ్యోతిర్విశేషం జలచారినేత్రమ్ ॥ ౨౫.౩ ॥

యో లోకతే తామఖిలాణ్డరాజ్ఞీ-
మజ్ఞానవిధ్వంసవిధానవిజ్ఞామ్ ।
అమ్బాం పరాం జీవనలిఙ్గశక్తిం
భూయః స కాయం న భవే లభేత ॥ ౨౫.౪ ॥

బిభ్రత్సహస్రం చ ముఖాని శక్తో
వక్తుం గుణాన్ కః కమలాలయస్య ।
జన్మాపి యత్ర ప్రభవేజ్జనానాం
ముక్త్యై మునీనామపి దుర్లభాయై ॥ ౨౫.౫ ॥

వ్యాఘ్రాఙ్ఘ్రివాతాశనపూజితస్య
నాట్యస్థలీనాయికయా శివస్య ।
నేత్రాధ్వభాజా శివకామయా వో
మిత్రాణి కామాః ఫలినో భవన్తు ॥ ౨౫.౬ ॥

ఆలోకతేఽపీతకుచామయి త్వా-
మాలోలచిత్తామరుణాచలే యః ।
నిర్వేదవాన్ పర్వసుధాంశువక్త్రే
సర్వే వశే తస్య భవన్తి కామాః ॥ ౨౫.౭ ॥

యః కుణ్డలీపట్టణరాజధానీ-
మాలోకతే కామపి కృత్తమస్తామ్ ।
నిస్సారమానన్దకథావిహీనం
సంసారమేతం స జహాతి బుద్ధ్యా ॥ ౨౫.౮ ॥

దృష్ట్వా వధూమాదిపురీశ్వరస్య
యో లోచనారోచకమాధునోతి ।
తస్యాన్తరఙ్గం ధుతసర్వసఙ్గం
భూయో భవారోచకమావృణోతి ॥ ౨౫.౯ ॥

కాఞ్చీ రమణ్యాః కురుతాం గృహస్థే
క్వాణైర్ముదం కామపి కిఙ్కిణీనామ్ ।
కాఞ్చీ భువః పుణ్యపురీ యతీన్ద్ర
త్వామమ్బికానామరవైర్ధినోతు ॥ ౨౫.౧౦ ॥

శ్రీకాలహస్తిస్థలదర్శనస్య
కైలాసవీక్షాం పునరుక్తిమాహుః ।
జ్ఞానం ప్రదాతుం చరణాశ్రితేభ్యో
జ్ఞానామ్బికా యత్ర నిబద్ధదీక్షా ॥ ౨౫.౧౧ ॥

శ్రీశైలశృఙ్గస్య విలోకనేన
సఙ్గేన హీనో భవితా మనుష్యః ।
ధామాస్తి యత్ర భ్రమరాలకాయాః
శాన్తభ్రమం తద్భ్రమరామ్బికాయాః ॥ ౨౫.౧౨ ॥

తీరే విపశ్చిద్వర పశ్చిమాబ్ధేర్-
గోకర్ణగాం లోకయ భద్రకర్ణీమ్ ।
బుద్ధిం శివాం సర్వమనోరథానాం
సిద్ధిం చ యద్యస్తి మనోఽధిగన్తుమ్ ॥ ౨౫.౧౩ ॥

ధామ్ని ప్రసిద్ధే కరవీరనామ్ని
పుణ్యాభిధానాం కృతసన్నిధానామ్ ।
దేవీం పరాం పశ్యతి యో విరక్తో
ముక్తేః స పాణిగ్రహణాయ శక్తః ॥ ౨౫.౧౪ ॥

జ్ఞానే దృఢా తే యది కాపి కాఙ్క్షా
నానేహసం మిత్ర ముధా క్షిపేమమ్ ।
సేవస్వ దేవీం తులజాపురస్థాం
నైవ స్వరూపాదితరా కిలేయమ్ ॥ ౨౫.౧౫ ॥

గోపాలినీవేషభృతం భజస్వ
లీలాసఖీం తాం భువనేశ్వరస్య ।
ఇష్టం హృదిస్థం తవ హస్తగం స్యాత్
కష్టం చ సంసారభవం న భూయః ॥ ౨౫.౧౬ ॥

ఆరాధ్యతే వైతరణీతటస్థా
యేనేయమమ్బా విరజోఽభిధానా ।
ఆరాధితం తేన సమస్తమన్యత్
సారో ధరాయామయమార్యగీతః ॥ ౨౫.౧౭ ॥

సఙ్గీయమానం స్థలమార్యబృన్దైర్-
బృన్దారకాణాం సరితస్తటేఽస్తి ।
యః కాలికాం పశ్యతి కాలకేశీం
తత్రాస్య కాలాదపి నైవ భీతిః ॥ ౨౫.౧౮ ॥

నీలాచలం సిద్ధసమూహసేవ్యం
లీలానికేతం ప్రవదన్తి యస్యాః ।
భద్రా పరా కాచన గుహ్యముద్రా
కామేశ్వరీ సా భువనస్య మూలమ్ ॥ ౨౫.౧౯ ॥

మాఙ్గల్యగౌరీపదదర్శనస్య
కర్తా తు భూత్వా సుకృతస్య భర్తా ।
ఆచారపూతైరధిగమ్యమగ్ర్యం
స్థానం ప్రపద్యేత యతో న పాతః ॥ ౨౫.౨౦ ॥

వారాణసీ శుభ్రగిరేరనూనం
క్షేత్రం పవిత్రం భువనత్రయేఽపి ।
అర్థే ప్రజానాం విధృతాన్నపాత్రా
గౌరీ స్వయం యత్ర విశాలనేత్రా ॥ ౨౫.౨౧ ॥

బృన్దారకారాధితపాదపద్మాం
నన్దామిమామిన్దుసమానవక్త్రామ్ ।
ఆలోక్య విన్ధ్యాచలవాసినీం నా
నాలోచయేత్సంసృతితో భయాని ॥ ౨౫.౨౨ ॥

ఆనన్దదేహామిహ ముక్తిసంజ్ఞాం
నారీం పరీరబ్ధుమనా మనుష్యః ।
దూతీం వృణోతు ప్రమథేశ్వరస్య
కాన్తామవన్తీపురనాయికాం తామ్ ॥ ౨౫.౨౩ ॥

యత్రాచలచ్ఛిద్రకృతా సహాహం
భ్రాత్రా ముహుః ఖేలితవాన్ వనేషు ।
తం సిద్ధదేవర్షినుతం స్మరామి
కైలాసమావాసగిరిం జనన్యాః ॥ ౨౫.౨౪ ॥

పూర్ణాఽమ్బరే శీతకరేఽధికారం
బిభ్రత్యగేన్ద్రే ధవలే సలీలా ।
క్షేత్రేషు కాశ్యాదిషు గుప్తశక్తిర్-
గౌరీన్ద్రవజ్రాసు చ సన్నిధత్తామ్ ॥ ౨౫.౨౫ ॥ 625

%c07-q2/Jayanth.Ganapathiraju/c07-q2।txt medskip

షడ్వింశః స్తబకః
అపీతకుచామ్బా (దోధకవృత్తమ్)

ఆగమవిన్మతికైరవిణీనాం
బోధమజస్రమసౌ విదధానః ।
పాతు మహేశవధూవదనాంశో
హాసశశీ సకలాని కులాని ॥ ౨౬.౧ ॥

ఆయతలోచనచుమ్బితకర్ణా
దానయశోజితతోయదకర్ణా ।
శోణనగేశమనః ప్రియవర్ణా
నాశయతాజ్జగదార్తిమపర్ణా ॥ ౨౬.౨ ॥

వేదతురఙ్గవిలోచనభాగ్యం
వేదశిరోనిచయైరపి మృగ్యమ్ ।
శోకవిదారిసుధాకిరణాస్యం
శోణగిరౌ సమలోకి రహస్యమ్ ॥ ౨౬.౩ ॥

ముఞ్చ సమస్తమనోరథలాభే
సంశయమద్య కరామలకాభే ।
దృక్పథమాప నగేన్ద్రతనూజా
సోఽహమితః పరమన్తరరాజా ॥ ౨౬.౪ ॥

శిల్పవిదః ప్రతిమాం ప్రవిశన్తీ
స్వల్పవిదాం తరణాయ చకాస్తి ।
శోణధరాభృతి సమ్ప్రతి లబ్ధా
హన్త చిరాదియమేవ మమామ్బా ॥ ౨౬.౫ ॥

భారతభూవలయేఽత్ర విశాలే
సన్త్వనఘాని బహూని గృహాణి ।
ఆస్యవిగీతసుధాకరబిమ్బా
శోణగిరౌ రమతేఽత్ర మదమ్బా ॥ ౨౬.౬ ॥

వారితసంశ్రితపాతకజాలా
వారిధివీచినిరఙ్కుశలీలా ।
వారిజపత్రవిడమ్బననేత్రా
వారణరాజముఖేన సపుత్రా ॥ ౨౬.౭ ॥

ఆయతవక్రఘనాసితకేశీ
తోయజబాణరిపోర్హృదయేశీ ।
కాశసుమాచ్ఛయశాః పరమైషా
పాశభిదస్తు తవేన్దువిభూషా ॥ ౨౬.౮ ॥

పఙ్కజసమ్భవపూజితపాదా
పఙ్కవినాశనపావననామా ।
కిఙ్కరకల్పలతా పరమేయం
శఙ్కరనేత్రసుధా శరణం నః ॥ ౨౬.౯ ॥

చఞ్చలదృగ్వినతామరవల్లీ
పఞ్చపృషత్కశరాసనఝిల్లీ ।
కాఞ్చనగర్భముఖప్రణుతేయం
పఞ్చముఖప్రమదా శరణం నః ॥ ౨౬.౧౦ ॥

అమ్బ విధూయ భటాన్మదనాదీన్
నూపురనాదబిభీషికయైషః ।
హన్త జహార బలేన మనో మే
శోణనగాఙ్ఘ్రినివాసిని తేఽఙ్ఘ్రిః ॥ ౨౬.౧౧ ॥

కర్ణపుటే కురు ముగ్ధ మమోక్తిం
ముఞ్చ ధనాదిషు మానససక్తిమ్ ।
శోణగిరీన్ద్రవధూపదభక్తిం
శీలయ శీలయ యాస్యసి ముక్తిమ్ ॥ ౨౬.౧౨ ॥

జీర్ణతరే జరయాఽఖిలదేహే
బుద్ధిబలం చ విలుమ్పతి మోహే ।
హన్త సవిత్రి తపన్మతిరన్తే
సేవితుమిచ్ఛతి నా చరణం తే ॥ ౨౬.౧౩ ॥

తన్త్రవిదో నవయోని తు చక్రం
శోణధరాధరరూపముశన్తి ।
అర్ధమముష్య వపుర్మదనారే-
రర్ధమగేన్ద్రసుతే తవ గాత్రమ్ ॥ ౨౬.౧౪ ॥

అస్తు నగేశ్వరనన్దిని లిఙ్గం
తైజసమేతదిహాపి తవాంశః ।
వీతగుణస్య వినా తవ యోగం
దేవి శివస్య కుతః ఖలు తేజః ॥ ౨౬.౧౫ ॥

స్థాపితమూర్తిరియం తవ నమ్యా
పూజయితుం జగదీశ్వరి రమ్యా ।
శోణనగార్ధమిదం తవ రూపం
కీర్తయితుం నగజే ధుతపాపమ్ ॥ ౨౬.౧౬ ॥

శోణనగార్ధతనోఽనిశమఙ్కే
ధారయసేఽయి గుహం రమణాఖ్యమ్ ।
ఆగతమప్యయి హా ముహురమ్బో-
చ్చాటయసే గణపం నను కస్మాత్ ॥ ౨౬.౧౭ ॥

అఙ్కజుషే రమణాయ ను దాతుం
మానవవేషధరాయ గుహాయ ।
శోణనగార్ధతనో బహు దుగ్ధం
మాతరపీతకుచేహ విభాసి ॥ ౨౬.౧౮ ॥

పూర్ణసమాధివశాత్ స్వపిషి త్వం
పీతమపీతకుచేఽమ్బ న వేత్సి ।
అఙ్కజుషా రమణేన సుతేన
ప్రేక్ష్య యథేష్టమురోరుహదుగ్ధమ్ ॥ ౨౬.౧౯ ॥

జ్ఞానరసాహ్వయమమ్బ నిపీయ
స్తన్యమసౌ రమణో మునిరాట్ తే ।
జ్ఞానమయోఽభవదీశ్వరి సర్వః
పుష్యతి యేన తనుం హి తదాత్మా ॥ ౨౬.౨౦ ॥

ప్రీతిపదాయ పయోధరకుమ్భాత్
పార్వతి ధీమయదుగ్ధమపీతాత్ ।
అస్తు గుహాయ శివే బహు దత్తం
కిఞ్చిదివేశ్వరి ధారయ మహ్యమ్ ॥ ౨౬.౨౧ ॥

ప్రౌఢమిమం యది వేత్సి తనూజం
శైలసుతే మదవారి దధానమ్ ।
మాస్తుపయో వితరానఘమన్నం
యేన దధాని మహేశ్వరి శక్తిమ్ ॥ ౨౬.౨౨ ॥

స్వార్జితమేవ మయా యది భోజ్యం
సమ్మద ఏవ మమాఖిలమాతః ।
ఆశిషమగ్ర్యతమామయి దత్త్వా
ప్రేషయ యాని జయాని ధరిత్రీమ్ ॥ ౨౬.౨౩ ॥

విద్యుతి విద్యుతి వీక్ష్యవిలాసా
వీక్షితకర్మణి లక్ష్యరహస్యా ।
పార్వణచన్ద్రముఖీ లలితాఙ్గీ
తైజసలిఙ్గసఖీ శరణం నః ॥ ౨౬.౨౪ ॥

మాతరపీతకుచేఽరుణశైలా-
ధీశ్వరభామిని భామహనీయే ।
సాధు విధాయ సమర్పయతే తే
దోధకమాల్యమిదం గణనాథః ॥ ౨౬.౨౫ ॥ 650

%c07-q3/Sarada.Susarla/uma-c07-q3-itrans.txt medskip

సప్తవింశః స్తబకః
ప్రచణ్డచణ్డీ (శిఖరిణీవృత్తమ్)

విధున్వన్ధ్వాన్తాని ప్రతిదిశమధర్మం పరిహరఁ-
చ్ఛ్రియం వ్యాతన్వానస్సపది శమయన్ దుఃఖపటలమ్ ।
సహస్రారామ్భోజే ద్రవమసదృశం మే ప్రజనయన్
ప్రచణ్డాయాశ్చణ్డ్యాస్సితహసితలేశో విజయతే ॥ ౨౭.౧ ॥

అరీణాం శీర్షేషు జ్వలితదవకీలీన్ద్రసదృశం
వినమ్రాణాం శీర్షేష్వమృతకరబిమ్బేన తులితమ్ ।
విరోధిధ్వాన్తానాం తరుణతరణిప్రాభవహరం
ప్రచణ్డాయాశ్చణ్డ్యాశ్చరణమసతాం హన్తు విభవమ్ ॥ ౨౭.౨ ॥

భజే భాసాం శాలాం నిఖిలధిషణానాం జనిభువం
బలానామాధాత్రీం నిఖిలభువనేన్ద్రస్య దయితామ్ ।
భజన్తే యాం గీతైర్మధుసమయమాద్యాత్పికవధూ-
కలాలాపా హృద్యైర్హయవదనపఙ్కేరుహదృశః ॥ ౨౭.౩ ॥

జ్వలన్తీ తేజోభిర్మహిషమథనే యా తవ తనుర్-
లసన్తీ లావణ్యైర్గిరిశరమణే యా తవ తనుః ।
వినా క్రోధప్రీతి న కిమపి తయోర్భేదకమభూత్
తయోరాద్యా దుర్గా భవతి లలితాఽన్యా మునినుతే ॥ ౨౭.౪ ॥

సహస్రం భానూనాం భవతి దివాసానామధిపతేః
సహస్రం శీర్షాణాం భవతి భుజగానామధిపతేః ।
సహస్రం నేత్రాణాం భవతి విబుధానామధిపతేః
సహస్రం బాహూనాం భవతి సమయే హైమవతి తే ॥ ౨౭.౫ ॥

ప్రసన్నో వక్త్రేన్దుర్న చ నయనయోః కోఽప్యరుణిమా
న కమ్పో బిమ్బోష్ఠే స్మితమపి లసత్కాశవిశదమ్ ।
సరోజాభః పాణిః కిణవిరహితః కోమలతమో
జ్వలచ్ఛూలం త్వాసీజ్జనని తావ శుమ్భాయ భయదమ్ ॥ ౨౭.౬ ॥

వధే శుమ్భస్యాసీత్తవ జనని యా కాచన తనుర్-
దధానాఽగ్ర్యాః శక్తీః శశికిరణసారోపమరుచిః ।
ఇమాం ధ్యాయం ధ్యాయం స్మరహరసఖి వ్యాకులమిదం
మనో మే విశ్రాన్తిం భజతి భజతాం కల్పలతికే ॥ ౨౭.౭ ॥

యది త్వం సంహారే పటురసి సవిత్రి త్రిజగత-
స్తదేతత్త్వాం యాచే సరసిరుహగర్భాదివినుతే ।
ఇమే మే పాప్మానో భగవతి నదన్తో బహువిధా-
స్తదేషు ప్రఖ్యాతం ప్రతిభయతమం దర్శయ బలమ్ ॥ ౨౭.౮ ॥

బిభేదోరః క్రోధాత్కనకకశిపోరబ్ధితనయా-
కుచగ్రావోల్లీఢైరతిశితశిఖైర్యః కిల నఖైః ।
త్వయా దత్తా శక్తిర్నరహరిశరీరాయ జగతాం
వినేత్రే పుంసేఽస్మై జనని రణరఙ్గస్థలరమే ॥ ౨౭.౯ ॥

అజేయస్త్రైలోక్యప్రకటితపతాకః పలభుజాం
బిడౌజా యత్కారాగృహపరిచయీ పఙ్క్తివదనః ।
సహస్రారం సాక్షాద్ధృతనరశరీరం తమజయత్
తవైవావేశేన ప్రియపరశురమ్బ ద్విజశిశుః ॥ ౨౭.౧౦ ॥

త్వదీయా సా శక్తిస్కకలజగదన్తేఽప్యనలసా
పురా కార్యస్యాన్తే తనయమయి హిత్వా నృపరిపుమ్ ।
అవిక్షత్కాకుత్స్థం దశముఖకులోన్మాథవిధయే
సహస్రాంశుం హిత్వా శశినమివ ఘస్రే గలతి భా ॥ ౨౭.౧౧ ॥

హృతే లోకవ్రాతే భగవతి భవత్యైవ స పురా-
మరిః కీర్తిం లబ్ధుం చతురమతిరాయాతి సమయే ।
త్వయా లోకత్రాణే జనని రచితే రాక్షసబధాద్
యశోఽవాప్తుం విష్ణుర్మిలతి చ కుతోఽప్యేష నిపుణః ॥ ౨౭.౧౨ ॥

స్వరూపం తే వజ్రం వియతి రజసాం సూక్ష్మమహసా-
ముపాధిస్తే స్తోమో భవతి చపలా కాఽపి తనుభా ।
అరుద్ధా తే వ్యాప్తిర్బలమఖిలదత్తం బలనిధేః
సహస్రాంశః స్వస్య ప్రభవసి సమస్తస్య చ శివే ॥ ౨౭.౧౩ ॥

యతః కాలవ్యాజాత్పచసి భువనం వైద్యుతమహః-
ప్రభావాత్కాలీం త్వామయి విదురతః పణ్డితవరాః ।
ప్రభోః శస్త్రం భూత్వా దహసి యదరీన్వజ్రవపుషా
ప్రచణ్డాం చణ్డీం తద్భగవతి భణన్త్యక్షయబలే ॥ ౨౭.౧౪ ॥

అయి త్వామేవేన్ద్రం కథయతి మునిః కశ్చిదజరే
త్వయా శస్త్రాఢ్యం తం భణతి తు పరస్తత్త్వవిదృషిః ।
యువాం మాతాపుత్రౌ భగవతి విభాజ్యౌ న భవతస్-
తతో ధీనాం ద్వేధా విబుధజనగోష్ఠీషు గతయః ॥ ౨౭.౧౫ ॥

వికుర్వాణా విశ్వం వివిధగుణభేదైః పరిణమద్
విధున్వానా భావాన్ భువనగతిరోధాయ భవతః ।
వితన్వానా శర్వం చలవదచలం కాచిదవితుం
విచిన్వానా జన్తోః కృతలవమపీశా విజయతే ॥ ౨౭.౧౬ ॥

ప్రభా భానోర్యద్వద్భవసి సకలస్యాపి తపనీ
ప్రచణ్డా శక్తిః సత్యఖిలభువనేశస్య తపతః ।
సుధాంశోర్జ్యోత్స్నేవ ప్రమదయసి చేతః ప్రవిశతో
భవన్తీ భూతాదేర్దహరకుహరం మోదలహరీ ॥ ౨౭.౧౭ ॥

ప్రచణ్డా గౌరీ వా త్వమసి వసురుద్రార్కవినుతే
స భీమః శమ్భుర్వా విభురభయదః పాదసుహృదామ్ ।
తయోరేకం రూపం తవ సహవిభోః ఖేలతి మహ-
త్యముష్మిన్నాకాశే ధవలమహసి క్రీడతి పరమ్ ॥ ౨౭.౧౮ ॥

విభక్తా యా ద్వేధా త్వమసి గగనే శీతమహస-
స్తథా రమ్యే బిమ్బే జ్వలితలలితస్త్రీతనువిధా ।
తయోర్బ్రూహీశానే జనని కతమా మే జననభూః
పురాజన్మన్యాసీద్వికటమథవోగ్రైవ సుషువే ॥ ౨౭.౧౯ ॥

దృశోర్భేదాద్ దృష్టేర్న భవతి భిదా కాఽపి కరయోర్-
న భేదాద్భిన్నం స్యాత్కృతమభివిమానైక్యవశతః ।
భిదా తన్వోరేవం న భవతి భిదాయై తవ శివే
వియద్దేశే చణ్డ్యాం సితమహసి గౌర్యాం చ భవతి ॥ ౨౭.౨౦ ॥

తవ చ్ఛిన్నం శీర్షం విదురఖిలధాత్ర్యాగమవిదో
మనుష్యాణాం మస్తే బహులతపసా యద్విదలితే ।
సుషుమ్నాయాం నాడ్యాం తనుకరణసమ్పర్కరహితా
బహిశ్శక్త్యా యుక్తా విగతచిరనిద్రా విలససి ॥ ౨౭.౨౧ ॥

ఉతాహో తన్వఙ్గ్యాం భృగుకులవిధాత్ర్యాం పితృగిరా
తనూజేనచ్ఛిన్నే శిరసి భయలోలాక్షి నలినే ।
న్యధాస్తేజో భీమం నిజమయి యదక్షుద్రమనఘం
తదాహుస్త్వామమ్బ ప్రథితచరితే కృత్తశిరసమ్ ॥ ౨౭.౨౨ ॥

హుతం ధారాజ్వాలాజటిలచటులే శస్త్రదహనే
తపస్విన్యాః కాయం భగవతి యదాఽమ్బ త్వమవిశః ।
తదా తస్యాః కణ్ఠప్రగలదసృజః కృత్తశిరసః
కబన్ధేన ప్రాప్తో భువనవినుతః కోఽపి మహిమా ॥ ౨౭.౨౩ ॥

నిధేస్త్వత్తో హృత్వా భగవతి న లజ్జే భువి సృజన్
రసక్షోణీర్వాణీస్త్వదమలయశస్సౌరభజుషః ।
నృపోద్యానాత్సూనోత్కరమపహరన్ భక్తినటనం
వితన్వానస్తస్మై ముహురుపహరఁత్సేవక ఇవ ॥ ౨౭.౨౪ ॥

దధానాస్సన్తోషం మనసి సుకవీనామతితరాం
దదానాః ప్రత్యగ్రం విబుధసదసే భావమలఘుమ్ ।
కులానాముత్సాహం సపది విదధానాశ్శివవధూ-
పరాణాం శోభన్తాం జగతి శిఖరిణ్యో గణపతేః ॥ ౨౭.౨౫ ॥ 675

%c07-q4/Padmaja Pandalaneni/umasahasramu\_676-700।txt medskip

అష్టావింశః స్తబకః
రేణుకాదివర్ణనమ్ (వసన్తతిలకావృత్తమ్)

అన్తర్వలక్షపరిధిభ్రమమాదధానో
వక్త్రస్య పూర్ణతుహినద్యుతిమణ్డలస్య ।
హాసః కరోతు భవతాం పరమం ప్రమోదం
శుద్ధాన్తపఙ్కజదృశః ప్రమథేశ్వరస్య ॥ ౨౮.౧ ॥

సమ్మోహనాని తుహినాంశుకలాధరస్య
సఞ్జీవనాని సరసీరుహసాయకస్య ।
సన్దీపనాని వినతేషు జనేషు శక్తేః
సంహర్షణాని మమ సన్తు శివాస్మితాని ॥ ౨౮.౨ ॥

పాపాని మే హరతు కాచన కృత్తశీర్షా
మాతా పదామ్బుజభుజిష్యవితీర్ణహర్షా ।
యా భక్తలోకవరదానవిధౌ వినిద్రా
వాసం కమణ్డలుధునీపులినే కరోతి ॥ ౨౮.౩ ॥

షష్ఠావతారజననావనిరేకవీరా
భీమా ధునోతు దురితాని గణాధిపస్య ।
యా భక్తరక్షణవిధావతిజాగరూకా
పుణ్యే కమణ్డలుధునీపులినే చకాస్తి ॥ ౨౮.౪ ॥

ఛేదాయ చేద్ గతరజా మునిరాదిదేశ
చిచ్ఛేద చేద్బహుగుణస్తనయః సవిత్రీమ్ ।
దాహ్యం శరీరమఖిలప్రభురీశశక్తిః
యద్యావివేశ చ కథా పరమాద్భుతేయమ్ ॥ ౨౮.౫ ॥

పుత్రః ప్రియస్తవ శిరః సహసా చకర్త
కృత్తా చ హర్షభరితా భవతీ ననర్త ।
నో తస్య పాపమపి నో తవ కాఽపి హానిః
నాశోఽస్య హా భుజభువామభవద్విపాకః ॥ ౨౮.౬ ॥

అమ్బైవ సా సురభిర్జునభూపతిర్యాం
వీర్యాజ్జహార స చ భార్గవ ఆజహార ।
తస్యా హతేః పరగృహస్థితిరేవ హేతుః
గన్ధర్వదర్శనకథా రిపుకల్పితైవ ॥ ౨౮.౭ ॥

ఛిన్నాని నో కతి శరీరభృతాం శిరాంసి
తత్పూజ్యతే జగతి రైణుకమేవ శీర్షమ్ ।
కృత్తాః కలేవరవతాం కతి నాభయో న
చేతో ధినోతి సురభిర్మృగనాభిరేకః ॥ ౨౮.౮ ॥

ప్రాణా వసన్తి శిరసా రహితే శరీరే
లీలాసరోజతి శిరస్తు కరేఽస్య కృత్తమ్ ।
తన్నిఘ్నమేతదఖిలం చ ధియైవ ధీరాః
పశ్యన్తు నన్దనగరే తదిదం విచిత్రమ్ ॥ ౨౮.౯ ॥

ప్రాణేశ్వరీ విధిపురే లసతః పురారే-
రఙ్గీకరోతు శరణాగతిమమ్బికా మే ।
లబ్ధం నిపీయ యదురోరుహకుమ్భదుగ్ధం
సమ్బన్ధమూర్తిరభవత్కవిచక్రవర్తీ ॥ ౨౮.౧౦ ॥

అప్రాప్య లోకరచనావనపాతనేషు
యస్యాస్త్రయోఽపి పురుషాః కరుణాకటాక్షమ్ ।
నైవేశతే కిమపి సా జగదేకమాతా
భద్రా పరా ప్రకృతిరస్త్వఘనాశినీ నః ॥ ౨౮.౧౧ ॥

రాకా ప్రబోధశశినో హృదయోదయస్య
నౌకా విపజ్జలనిధౌ పతతాం జనానామ్ ।
వేదధ్వజస్య లలితా త్రిరుచిః పతాకా
కాచిన్మమాస్తు శరణం శివమూలటీకా ॥ ౨౮.౧౨ ॥

మౌలౌ మహేన్ద్రసుదృశస్సుమనోనికాయ-
సంశోభితే సదసి మాన్య ఇవాభిజాతః ।
రేణుశ్చ యచ్చరణభూర్లభతేఽగ్రపీఠం
త్రాణాయ సా భవతు భూతపతేర్వధూర్నః ॥ ౨౮.౧౩ ॥

అమ్బావృణోతి పరితోఽప్యయమన్ధకారో
నాత్మానమేవ మమ కిం తు కులం చ దేశమ్ ।
శీఘ్రం మదీయహృదయోదయపర్వతాగ్రే
శ్రీమానుదేతు తవ పాదమయూఖమాలీ ॥ ౨౮.౧౪ ॥

కష్టం ధునోతు మమ పర్వతపుత్రికాయాః
ప్ర్త్యగ్రపఙ్కరుహబాన్ధవకాన్తికాన్తమ్ ।
అమ్భోరుహాసనముఖామరమౌలిరత్న-
జ్యోతిర్విశేషితగుణం చరణారవిన్దమ్ ॥ ౨౮.౧౫ ॥

జ్యాశిఞ్జితాని సమరే గిరిశం జిగీషోః
కామస్య హంసనివహస్య నిమన్త్రణాని ।
ధున్వన్తు మే విపదమద్రికుమారికాయాః
పాదారవిన్దకటకక్వణితాని తాని ॥ ౨౮.౧౬ ॥

యః సర్వలోకమథనం మహిషం జిగాయ
యస్యైవ కర్మ దమనం చ తదన్తకస్య ।
నారీనరాకృతిభృతో మహసస్తమఙ్ఘ్రిం
మఞ్జీరనాదమధురం శరణం వ్రజామి ॥ ౨౮.౧౭ ॥

ఆపన్మహోగ్రవిషరాశినిమగ్నమేతం
దీనం త్వదీయచరణం శరణం ప్రపన్నమ్ ।
ఉద్ధర్తుమమ్బ కరుణాపరిపూర్ణచిత్తే
విత్తేశమిత్రకులనారి తవైవ భారః ॥ ౨౮.౧౮ ॥

లోకాధిరాజ్ఞి పతితం విపదన్ధకూపే
సంరుద్ధదృష్టిమభితస్తిమిరచ్ఛటాభిః ।
మాతః సముద్ధర కృపాకలితే మృడాని
పుత్రం కరేణ జగతామభయఙ్కరేణ ॥ ౨౮.౧౯ ॥

అస్య త్వదీయపదపఙ్కజకిఙ్కరస్య
దుర్భాగ్యపాకవిఫలీకృతపౌరుషస్య ।
ప్రాణేశ్వరి ప్రమథలోకపతేరుపాయం
వీక్షస్వ తారణవిధౌ నిపుణే త్వమేవ ॥ ౨౮.౨౦ ॥

మృత్యుఞ్జయోరుమణిపీఠతటే నిషణ్ణే
తాటఙ్కకాన్తిబహులీకృతగణ్డశోభే ।
మాణిక్యకఙ్కణలసత్కరవారిజాతే
జాతే కులాచలపతేర్జహి పాతకం నః ॥ ౨౮.౨౧ ॥

కిం తే వపుర్జనని తప్తసువర్ణగౌరం
కామారిమోహిని కిమిన్దుకలావలక్షమ్ ।
పాకారినీలమణిమేచకకాన్త్యుతాహో
బన్ధూకపుష్పకలికారుచి వా స్మరామి ॥ ౨౮.౨౨ ॥

త్వం సున్దరీ నృపతిజాతిజితస్త్వమమ్బా
ధూమావతీ త్వమజరే భువనేశ్వరీ త్వమ్ ।
కాలీ త్వమీశ్వరి శుకార్భకధారిణీ త్వం
తారా త్వమాశ్రితవిపద్దలనాసిధారా ॥ ౨౮.౨౩ ॥

త్వం భైరవీ భగవతీ బగలాముఖీ త్వం
రామా చ సా కమలకాననచారిణీ త్వమ్ ।
కైలాసవాసినయనామృతభానురేఖే
కో వేద తే జనని జన్మవతాం విభూతీః ॥ ౨౮.౨౪ ॥

ధున్వన్తు సర్వవిపదః సుకృతప్రియాణాం
ధున్వన్తు చాఖిలసుఖాన్యఘలాలసానామ్ ।
ఆవర్జ్య భూరికరుణం పురజిత్తరుణ్యా-
శ్చిత్తం వసన్తతిలకాః కవిభర్తురేతాః ॥ ౨౮.౨౫ ॥ 700

॥ సమాప్తం చ సప్తమం శతకమ్ ॥

%c08-q1/Sesha.talpasAyi.Vadapalli/c08\_q1\_itrans.txt medskip

అష్టమం శతకమ్
ఏకోనత్రింశః స్తబకః
నవవిధభజనమ్ (మదలేఖావృత్తమ్)

ఆయుష్యా భువనానాం చక్షుష్యాస్త్రిపురారేః ।
కుర్వన్తు ప్రమదం నః పార్వత్యాః స్మితలేశాః ॥ ౨౯.౧ ॥

నాత్యర్ఘాణి నిరర్థం నేతవ్యాని దినాని ।
అమ్బాయాశ్చరితాని శ్రోతవ్యాన్యనఘాని ॥ ౨౯.౨ ॥

ఉద్యోగం కురు జిహ్వే సంహర్తుం దురితాని ।
పూతాన్యద్రిసుతాయాః కీర్త్యన్తాం చరితాని ॥ ౨౯.౩ ॥

శ్రీసక్తిర్వినివార్యా చిన్తా కాఽపి న కార్యా ।
నిత్యం చేతసి ధార్యా దీనానాం గతిరార్యా ॥ ౨౯.౪ ॥

జ్ఞాతుం యా గదితుం యా శ్రోతుం యా శ్వసితుం యా ।
ద్రష్టుం యాఽన్తరశక్తిస్తిష్ఠాత్ర స్మృతిరేషా ॥ ౨౯.౫ ॥

విభ్రాజీనశతాభం బిభ్రాణం శిరసీన్దుమ్ ।
స్మర్తవ్యం జగదమ్బారూపం వా ధుతపాపమ్ ॥ ౨౯.౬ ॥

యేషాం స్యాత్పరితప్తం ప్రాయశ్చిత్తమఘేన ।
రుద్రాణీపదసేవా ప్రాయశ్చిత్తమమీషామ్ ॥ ౨౯.౭ ॥

తద్దీప్తం పదయుగ్మం సేవే యత్ర భవన్తి ।
అఙ్గుల్యో దశ భానోర్భానూనాం శతకాని ॥ ౨౯.౮ ॥

నో చేత్ కుప్యసి కిఞ్చిద్ యాచే వాచమతీతే ।
సేవాం మాతరురీకుర్విష్టం మే కురు మా వా ॥ ౨౯.౯ ॥

శర్వాణీచరణార్చాపీఠం పీవరకాణామ్ ।
వధ్యస్థానమిదం స్యాదుగ్రాణాం దురితానామ్ ॥ ౨౯.౧౦ ॥

స్కన్దామ్బాపదపీఠస్పృష్టం చేద్బలమాప్తమ్ ।
ఏకైకం సుమమంహస్వేకైకం కులిశం స్యాత్ ॥ ౨౯.౧౧ ॥

అమ్భోజోపమమఙ్ఘ్రిం శమ్భోః పట్టమహిష్యాః ।
అంహస్సంహతిముగ్రాం సంహర్తుం ప్రణమామః ॥ ౨౯.౧౨ ॥

యే కాలీపదవేషం నాలీకం ప్రణమన్తి ।
నైషాం కిఞ్చిదశక్యం నాలీకం మమ వాక్యమ్ ॥ ౨౯.౧౩ ॥

వాసస్తేఽత్ర సమాప్తః పఙ్కేతో వ్రజ దూరమ్ ।
కాలీం శఙ్కరనారీం కాలేఽస్మిన్ ప్రణమామః ॥ ౨౯.౧౪ ॥

ఆశా రే తదవస్థా భూభాగనటతస్తే ।
కామానాం క్వ ను పారః కామారేర్నమ నారీమ్ ॥ ౨౯.౧౫ ॥

ధన్యాస్తే తుహినాద్రేః కన్యాం యే ప్రణమన్తి ।
అన్యానున్నతశీర్షాన్ మన్యే వన్యలులాయాన్ ॥ ౨౯.౧౬ ॥

పాదామ్భోజముమాయాః ప్రాజ్ఞాస్సమ్ప్రణమన్తః ।
గృహ్ణన్తి శ్రియమస్మిన్ రాజన్తీం నిజశక్త్యా ॥ ౨౯.౧౭ ॥

మన్దారాద్రిసుతాఙ్ఘ్రీ దాతారౌ సదృశౌ స్తః ।
ఉత్కణ్ఠైః ఫలమాద్యాదన్యస్మాన్నతకణ్ఠైః ॥ ౨౯.౧౮ ॥

కాలస్యాపి విజేతుః శర్వాణ్యాశ్చరణస్య ।
ఏషోఽహం కవిలోకక్ష్మాపాలోఽస్మి భుజిష్యః ॥ ౨౯.౧౯ ॥

రక్తే దర్శయ రాగః రుద్రాణీపదపద్మే ।
చేతః పుష్యతి శోభాం సారస్సారవతోఽగ్రే ॥ ౨౯.౨౦ ॥

సంశోధ్యాగమజాలం సారాంశం ప్రవదామః ।
స్కన్దామ్బాపదభక్తిర్భుక్త్యై చాథ విముక్త్యై ॥ ౨౯.౨౧ ॥

వాత్సల్యం గతిహీనేష్వాయుష్యం సుకృతస్య ।
భూయోభిః సహ సఖ్యం శ్రీహేతుష్విహ ముఖ్యమ్ ॥ ౨౯.౨౨ ॥

శ్లాఘ్యం పుష్యతి కామం ప్రేమా స్వప్రమదాయామ్ ।
శర్వాణీపదభక్తిర్నిత్యాయ ప్రమదాయ ॥ ౨౯.౨౩ ॥

ఏకైవం బహుభేదా భిన్నత్వాద్విషయాణామ్ ।
రత్యాఖ్యా ద్రుతిరన్తః సా సూతే ఫలభేదాన్ ॥ ౨౯.౨౪ ॥

హర్షం కఞ్చన మాతుర్మత్తో భక్తిభరేణ ।
తన్వన్నేష విధత్తాం హేరమ్బో మదలేఖాః ॥ ౨౯.౨౫ ॥ 725

%c08-q2/Pattabhi.Nadimpally/enimidava\_satakamu\_dvitiya\_stabakamu\_726\_750।txt medskip

త్రింశః స్తబకః
మానసపూజా (ప్రమాణికావృత్తమ్)

కృతేన సా నిసర్గతో ధృతేన నిత్యమాననే ।
సితేన శీతశైలజా స్మితేన శం తనోతు మే ॥ ౩౦.౧ ॥

ప్రతిక్షణం వినశ్వరానయే విసృజ్య గోచరాన్ ।
సమర్చయేశ్వరీం మనో వివిచ్య విశ్వశాయినీమ్ ॥ ౩౦.౨ ॥

విశుద్ధదర్పణేన వా విధారితే హృదాఽమ్బ మే ।
అయి ప్రయచ్ఛ సన్నిధిం నిజే వపుష్యగాత్మజే ॥ ౩౦.౩ ॥

పురస్య మధ్యమాశ్రితం సితం యదస్తి పఙ్కజమ్ ।
అజాణ్డమూల్యమస్తు తే సురార్చితే తదాసనమ్ ॥ ౩౦.౪ ॥

అఖణ్డధారయా ద్రవన్నవేన్దుశేఖరప్రియే ।
మదీయభక్తిజీవనం దధాతు తేఽమ్బ పాద్యతామ్ ॥ ౩౦.౫ ॥

వివాసనౌఘమానసప్రసాదతోయమమ్బ మే ।
సమస్తరాజ్ఞి హస్తయోరనర్ఘమర్ఘ్యమస్తు తే ॥ ౩౦.౬ ॥

మహేన్ద్రయోనిచిన్తనాద్ భవన్భవస్య వల్లభే ।
మహారసో రసస్త్వయా నిపీయతాం విశుద్ధయే ॥ ౩౦.౭ ॥

సహస్రపత్రపఙ్కజద్రవత్సుధాజలేన సా ।
సహస్రపత్రలోచనా పినాకినోఽభిషిచ్యతే ॥ ౩౦.౮ ॥

మమార్జితం యదిన్ద్రియైః సుఖం సుగాత్రి పఞ్చభిః ।
తదమ్బ తుభ్యమర్పితం సుధాఖ్యపఞ్చకాయతామ్ ॥ ౩౦.౯ ॥

వసిష్ఠగోత్రజన్మనా ద్విజేన నిర్మితం శివే ।
ఇదం శరీరమేవ మే తవాస్తు దివ్యమంశుకమ్ ॥ ౩౦.౧౦ ॥

విచిత్రసూక్ష్మతన్తుభృన్మమేయమాత్మనాడికా ।
సుఖప్రబోధవిగ్రహే మఖోపవీతమస్తు తే ॥ ౩౦.౧౧ ॥

మహద్విచిన్వతో మమ స్వకీయతత్త్వవిత్తిజమ్ ।
ఇదం తు చిత్తసౌరభం శివే తవాస్తు చన్దనమ్ ॥ ౩౦.౧౨ ॥

మహేశనారినిఃశ్వసఁస్తథాఽయముచ్ఛ్వసఁస్తదా ।
తవానిశం సమర్చకో మమాస్తు జీవమారుతః ॥ ౩౦.౧౩ ॥

విపాకకాలపావకప్రదీప్తపుణ్యగుగ్గులుః ।
సువాసనాక్యధూపభృద్ భవత్వయం మమామ్బ తే ॥ ౩౦.౧౪ ॥

గుహావతారమౌనినా మయీశ్వరి ప్రదీపితా ।
ఇయం ప్రబోధదీపికా ప్రమోదదాయికాఽస్తు తే ॥ ౩౦.౧౫ ॥

ఇమామయి ప్రియాత్ప్రియాం మహారసామహఙ్కృతిమ్ ।
నివేదయామి భుజ్యతామియం త్వయా నిరామయే ॥ ౩౦.౧౬ ॥

సరస్వతీ సుధాయతే మనో దధాతి పూగతామ్ ।
హృదేవ పత్రమమ్బికే త్రయం సమేత్య తేఽర్ప్యతే ॥ ౩౦.౧౭ ॥

వినీలతోయదాన్తరే విరాజమానవిగ్రహా ।
నిజావిభూతిరస్తు తే తటిల్లతా ప్రకాశికా ॥ ౩౦.౧౮ ॥

స్వరోఽయమన్తరమ్బికే ద్విరేఫవత్స్వరఁస్తదా ।
మమాభిమన్త్ర్య ధీసుమం దదాతి దేవి తేఽఙ్ఘ్రయే ॥ ౩౦.౧౯ ॥

తవార్చనం నిరన్తరం యతో విధాతుమస్మ్యహమ్ ।
న విశ్వనాథపత్ని తే విసర్జనం విధీయతే ॥ ౩౦.౨౦ ॥

వియోగ ఇన్దుధారిణా న చేహ విశ్వనాయికే ।
మదమ్బ సోఽత్ర రాజతే తటిల్లతాశిఖాన్తరే ॥ ౩౦.౨౧ ॥

ఇదం శరీరమేకకం విభావ్య నవ్యమన్దిరమ్ ।
విహారమత్ర సేశ్వరా భవాని కర్తుమర్హసి ॥ ౩౦.౨౨ ॥

జడేష్వివాలసేష్వివ ప్రయోజనం న నిద్రయా ।
విహర్తుమేవ యాచ్యసే హృదీశసద్మరాజ్ఞి మే ॥ ౩౦.౨౩ ॥

అయం తవాగ్రిమః సుతః శ్రితో మనుష్యవిగ్రహమ్ ।
తనూజవేశ్మసౌష్ఠవం మృడాని పశ్య కీదృశమ్ ॥ ౩౦.౨౪ ॥

గణేశితుర్మహాకవేరసౌ ప్రమాణికావలీ ।
మనోమ్బుజే మహేశ్వరీప్రపూజనేషు శబ్ద్యతామ్ ॥ ౩౦.౨౫ ॥ 750

%c08-q3/Sesha.talpasAyi.Vadapalli/c08\_q3\_itrans.txt medskip

ఏకత్రింశః స్తబకః
నామవైభవమ్ (ఉపజాతివృత్తమ్)

దరస్మితశ్రీకపటా సుపర్వ-
స్రోతస్వినీ పర్వతజాస్యజాతా ।
పఙ్కం మమ క్షాలయతాదశేషం
సంసారమగ్నే హృదయే విలగ్నమ్ ॥ ౩౧.౧ ॥

హరాట్టహాసేన సమం మిలిత్వా
పిత్రేవ పుత్రో గురుణేవ శిష్యః ।
విభ్రాజమానో మమ శం కరోతు
హాసాఙ్కురః కేసరివాహనాయాః ॥ ౩౧.౨ ॥

నమశ్శివాయై భణత ద్విపాదో
యుష్మాకమగ్ర్యాం ధిషణాం దధత్యై ।
ఆధారచక్రేశితురమ్బికాయై
బ్రహ్మాణ్డచక్రస్య విధాయికాయై ॥ ౩౧.౩ ॥

నదన్తి గావోఽపి విశిష్టకాలే-
ష్వమ్బేతి యో నాహ్వయతే స కిం నా ।
లక్ష్యం పునః ప్రాణవదస్తు సర్వం
సర్వస్య చాన్తర్హి పరాఽస్తి శక్తిః ॥ ౩౧.౪ ॥

ఆత్మన్యుతాన్యత్ర విధాయ లక్ష్యం
తాం శక్తిమాద్యామఖిలేషు సుప్తామ్ ।
యావత్ప్రబోధం ముహురాహ్వయస్వ
ప్రబుధ్యతే సా యది కిన్న్వసాధ్యమ్ ॥ ౩౧.౫ ॥

యే నామ శాన్తిం పరమాం వహన్తో
నామాని శీతాచలపుత్రికాయాః ।
సఙ్కీర్తయన్తో విజనే వసన్తి
జయన్తతాతాదపి తే జయన్తి ॥ ౩౧.౬ ॥

నామాని సఙ్కీర్తయతాం జనానాం
కారుణ్యవత్యాః కరివక్త్రమాతుః ।
పునర్జనన్యా జఠరే నివాసా-
దాయాసవత్తా భవతీతి మిథ్యా ॥ ౩౧.౭ ॥

పాపైస్సమన్తాత్సమభిద్రుతోఽపి
విశ్వస్య తే విక్రమమస్మి ధీరః ।
న చేద్రసజ్ఞే భవతీ బ్రవీతి
నామాని శీతాంశుభృతో హతోఽహమ్ ॥ ౩౧.౮ ॥

దేహీతి సమ్పల్లవదర్పితానాం
ద్వారేషు ఘోషం కురుషే పరేషామ్ ।
భవాని భద్రే భువనామ్బ దుర్గే
పాహీతి నాయాతి కిమమ్బ జిహ్వే ॥ ౩౧.౯ ॥

వాక్యాని వక్తుం యది తే రసజ్ఞే
రసోజ్జ్వలాని వ్యసనం గరీయః ।
కిం వా నమోన్తాని సుధాం కిరన్తి
నామాని నో సన్తి కుమారమాతుః ॥ ౩౧.౧౦ ॥

యద్ గీయతే శైలసుతాభిధానం
తదేవ బోధ్యం సుకృతం ప్రధానమ్ ।
అజ్ఞానిలోకస్య కృతే భణన్తి
యజ్ఞాదిపుణ్యాని పరాణి విజ్ఞాః ॥ ౩౧.౧౧ ॥

సామ్నా ప్రయుక్తేన జగద్వశే స్యాత్
నామ్నా సదోక్తేన జగద్వినేత్రీ ।
వేదోభయం సమ్యగిదం కృతీ యో
భవే భయం తస్య కుతోఽపి న స్యాత్ ॥ ౩౧.౧౨ ॥

సఙ్కీర్తనాత్తుష్యతి శర్వయోషా
తుష్టా త్వభీష్టం న దదాతి నైషా ।
ఇమం త్వవిజ్ఞాయ జగత్యుపాయం
బ్రజన్త్యపాయం బహుధా మనుష్యాః ॥ ౩౧.౧౩ ॥

భాషే భుజఙ్గాభరణప్రియాయా
నామాని కామానితరాన్ విహాయ ।
అపి ప్రపఞ్చాతిగఘోరకృత్యం
కరోతు కిం మాం తరణేరపత్యమ్ ॥ ౩౧.౧౪ ॥

యజ్ఞేన దానైః కఠినవ్రతైర్వా
సిద్ధిం య ఇచ్ఛేత్స గ్రహీతుమిచ్ఛేత్ ।
మాతుః శయానోఽఙ్కతలే శశాఙ్కం
మహేశ్వరీం కీర్తయతస్తు సిద్ధిః ॥ ౩౧.౧౫ ॥

రహస్యతన్త్రాణి వివిచ్య దూరం
వ్యాజం విముచ్య ప్రవదామి సారమ్ ।
నామైవ కామారిపురన్ధ్రికాయాః
సిద్ధేర్నిదానం న మఖో న దానమ్ ॥ ౩౧.౧౬ ॥

పీయూషమీషన్మధురం భణన్తి
యే నామ రామాధరపానలోలాః ।
కామారిరామాహ్వయగానలోలాః
కవీశ్వరాః కాఞ్జికమాలపన్తి ॥ ౩౧.౧౭ ॥

సుధాఘటః కోఽప్యధరో వధూనాం
కవిస్సుధాతోయధరోఽభిధేయః ।
అయం సుధావీచివితానమాలీ
నామప్రణాదో నగకన్యకాయాః ॥ ౩౧.౧౮ ॥

సురాలయే భాతితరాం సుధైకా
సుధా పరా వాచి మహాకవీనామ్ ।
బిమ్బాధరే కఞ్జదృశాం సుధాఽన్యా
సుధేతరా నామని లోకమాతుః ॥ ౩౧.౧౯ ॥

మాధుర్యమాభాత్యధరే వధూనాం
చకోరబన్ధోః శకలే ప్రసాదః ।
త్రిస్రోతసో వారిణి పావనత్వం
త్రయం చ నామ్ని త్రిపురామ్బికాయాః ॥ ౩౧.౨౦ ॥

యా మాధురీ ప్రేమభరేణ దష్టే
జాగర్తి కాన్తావరదన్తచేలే ।
సా దృశ్యతే భక్తిభరేణ గీతే
ధరాధరాధీశసుతాభిధానే ॥ ౩౧.౨౧ ॥

యత్తే జగల్లమ్పటకేఽపి వర్ణా-
స్తన్మేఽమృతం నామ నగాత్మజాయాః ।
లాలామయో యో మమ తం బ్రవీషి
సుధామయం స్త్రీదశనచ్ఛదం త్వమ్ ॥ ౩౧.౨౨ ॥

ఉచ్చారయోచ్చాటితపాతకాని
నామాని జిహ్వే భువనస్య మాతుః ।
తదా వదామో మధుచూతరమ్భా-
రామాధరాస్తే రుచయే యది స్యుః ॥ ౩౧.౨౩ ॥ ᳚ ᳚ @@773 ᳚ ᳚

ఆక్షేపమిక్షోరధికం విధత్తే
పీయూషదోషానభితోఽభిధత్తే ।
కాన్తాధరారబ్ధదురన్తవాదః
కపర్దికాన్తావరనామనాదః ॥ ౩౧.౨౪ ॥

విశ్వాసహీనైః సుతరామబోధ్యం
నామానుభావం నగకన్యకాయాః ।
జయన్తు సిద్ధైరపి గీయమానం
గాయన్త్య ఏతా ఉపజాతయో నః ॥ ౩౧.౨౫ ॥ 775

%c08-q4/Jayaram.Manda/itrans.txt medskip

ద్వాత్రింశః స్తబకః
భక్తిర్యోగశ్చ (ఆర్యాగీతివృత్తమ్)

విదధాతు సమ్పదం మే
సకలజగన్నాథనయనహారిజ़్యోత్స్నః ।
శీతోఽన్ధకారహారీ
హాసశశీ కశ్చిదఙ్కరహితో మాతుః ॥ ౩౨.౧ ॥

కరుణారసార్ద్రహృదయా
హృదయాన్తరనిర్యదచ్ఛవీచిస్మేరా ।
ప్రమథేశ్వరప్రియతమా
పాదప్రేష్యస్య భవతు కల్యాణయ ॥ ౩౨.౨ ॥

కారణకార్యవిభేదాద్
రూపద్వితయం తవామ్బ యదృషిప్రోక్తమ్ ।
తత్రైకం భర్తుమిదం
విహర్తుమన్యత్తు భుతభర్తుర్లలనే ॥ ౩౨.౩ ॥

శ్రోతుం స్తోత్రవిశేషం
భక్తవిశేషం చ బోద్ధుమయమీదృగితి ।
దాతుం చ వాఞ్ఛితార్థం
తవ మాతశ్చన్ద్రలోకరూపం భవతి ॥ ౩౨.౪ ॥

కీశకిశోరన్యాయాత్
కారణరూపం తవామ్బ యోగీ ధత్తే ।
ఓతుకిశోరన్యాయాద్
భక్తం పరిపాసి కార్యరూపేణ త్వమ్ ॥ ౩౨.౫ ॥

దృఢధారణా న చేత్త్వ-
చ్చ్యవతే యోగీ మహేశనయనజ్యోత్స్నే ।
నాయం మమేతి భావ-
స్తవ యది సద్యః సవిత్రి భక్తం త్యజసి ॥ ౩౨.౬ ॥

శిథిలధృతిర్యోగీ స్యాద్
బాహ్యైర్విషయైర్నితాన్తమాకృష్టో యః ।
స్వీయమతిర్లుప్యతి తే
భక్తేఽహన్తాప్రసారకలుషే మాతః ॥ ౩౨.౭ ॥

సాహఙ్కృతిర్న భక్తిః
సబాహ్యవిషయా ధృతిర్న సర్వేశ్వరి తే ।
అవిజానన్తావేతద్
భక్తో యోగీ చ నైవ సిద్ధౌ స్యాతామ్ ॥ ౩౨.౮ ॥

వ్యక్తిత్వాదపి యస్య
ప్రియం త్వదీయం సవిత్రి పాదామ్భోజమ్ ।
సోఽద్భుతశక్తిర్భక్తో
భగవతి కిం కిం కరోతి నాస్మిన్ జగతి ॥ ౩౨.౯ ॥

వ్యక్తిత్వలోభవివశే
సిద్ధః కామోఽపి భవతి సమవచ్ఛిన్నః ।
ప్రాప్తోఽపి సలిలరాశిం
సలిలాని ఘటః కియన్తి సఙ్గృహ్ణీయాత్ ॥ ౩౨.౧౦ ॥

జీవన్నేవ నరో యః
సాయుజ్యం తే ప్రయాతి శమ్భోః ప్రమదే ।
సర్వే కామాస్తస్య
ప్రయాన్తి వశమాశు వీతవివిధభ్రాన్తేః ॥ ౩౨.౧౧ ॥

వ్యక్తిత్వం తుభ్యమిదం
మనీషయా మే ప్రదత్తమధికారిణ్యా ।
బహుకాలభోగబలతో
వివదతి దేహో మదమ్బ కిం కరవాణి ॥ ౩౨.౧౨ ॥

స్థూలేన వర్ష్మణా సహ
సూక్ష్మా కలహం మతిర్న కర్తుం శక్తా ।
సుతరాం బలవతి మాతర్-
బలాద్ గృహాణ స్వయం త్వమస్మాత్స్వీయమ్ ॥ ౩౨.౧౩ ॥

సర్వేషాం హృది యస్మాత్-
త్వమసి ప్రాణాత్మికామ్బ హేతోస్తస్మాత్ ।
అఖిలప్రాణ్యారాధన-
మారాధననిర్విశేషమగపుత్రి తవ ॥ ౩౨.౧౪ ॥

జుహ్వతి కేఽపి కృశానౌ
తస్మాత్ప్రాప్తిస్తవేతి సమ్పశ్యన్తః ।
అపరే ప్రాణిషు జుహ్వతి
సాక్షాత్ప్రాణాత్మికాఽసి తేష్వన్తరితి ॥ ౩౨.౧౫ ॥

ప్రాణిష్వపి యః ప్రాణం
భూతాదిమనాదిమాత్మని స్థితమనఘమ్ ।
సతతముపాస్తే యోగీ
తస్మిన్ హోమేన తేఽమ్బ తృప్తిస్సులభా ॥ ౩౨.౧౬ ॥

ఆత్మని యోఽమ్బ శ్రేష్ఠే
ప్రాణే ప్రాణాన్ జుహోతి దహరాభిముఖః ।
త్వద్రూపే హతపాపే
తేన జితం సకలమీశచిత్తారామే ॥ ౩౨.౧౭ ॥

ఉపసంహృతమఖిలేభ్యో
విషయేభ్యో నిర్నిమేషమన్తఃకృష్టమ్ ।
హృది దృఢపదేన చక్షు-
స్త్వద్రూపే హూయతే మదమ్బ ప్రాణే ॥ ౩౨.౧౮ ॥

అన్తస్స్వరం నిగూఢం
శ్రేష్ఠప్రాణస్య దేవి తవ భాగస్య ।
శృణ్వదివ ప్రణవాఖ్యం
శ్రవణం తత్రైవ భవతి జగదమ్బ హుతమ్ ॥ ౩౨.౧౯ ॥

సర్వేషాం మన్త్రాణాం
స్తోత్రాణాం చేశచిత్తనాథే ప్రకృతౌ ।
గూఢం సదా స్వరన్త్యాం
ప్రాణన్త్యాం త్వయి జుహోతి మౌనీ వాచమ్ ॥ ౩౨.౨౦ ॥

దేహే స్ఖలతి మనశ్చేత్
విషయేషు హుతం దధాతి విషయాత్మత్వమ్ ।
ఆవృత్తం యది దేహాద్
సూక్ష్మాయాం త్వయి హుతం త్వదాకృతి భవతి ॥ ౩౨.౨౧ ॥

త్వగ్రసనఘ్రాణానా-
మనుభూతీః ప్రాణశక్తిసాత్కుర్వాణః ।
కం నార్పయతే భోగం
భగవతి తే సర్వలోకపార్థివవనితే ॥ ౩౨.౨౨ ॥

గచ్ఛన్ కుర్వన్ విసృజన్
రమమాణాశ్చామ్బ సకలలోకాధీశే ।
యః కేవలాం క్రియామపి
చిన్తయతే తేన నిత్యయజ్ఞః క్రియతే ॥ ౩౨.౨౩ ॥

సర్వేషామగ్నీనాం
ప్రాణాగ్నిస్తవ విభూతిరుక్తః శ్రేష్ఠః ।
తస్మిన్హుతం తు సుహుతం
ద్రవ్యాణి ధియః క్రియాశ్చ మన్త్రః ప్రణవః ॥ ౩౨.౨౪ ॥

ఆర్యాగీతీనామయ-
మధరీకృతమధుసుధాధిమాధుర్యరసః ।
వర్గో గణపతివదనా-
న్నిష్క్రాన్తో భవతు శర్వసుదృశః ప్రీత్యై ॥ ౩౨.౨౫ ॥ 800

॥ సమాప్తం చ అష్టమం శతకమ్ ॥

%c09-q1/Karthik.Sitaram.Tenneti/c09-q1।txt medskip

నవమం శతకమ్
త్రయస్త్రింశః స్తబకః
జపో యోగోఽర్పణం చ (వంశస్థవృత్తమ్)

సుధాం కిరన్తోఽఖిలతాపహారిణీం
తమో హరన్తః పటలేన రోచిషామ్ ।
శ్రియం దిశన్తో దిశి దిశ్యసఙ్క్షయాం
జయన్తి శీతాద్రిసుతాస్మితాఙ్కురాః ॥ ౩౩.౧ ॥

కృపాకటాక్షస్తవ కేన వాఽఽప్యతే
మహేశశుద్ధాన్తపురన్ధ్రి కర్మణా ।
నిరన్తరం మన్త్రజపేన వా మతేర్-
విశోధనేనోత మనోర్పణేన వా ॥ ౩౩.౨ ॥

విశోధనాద్దేవి మతేః ప్రగృహ్యసే
మనోర్పణేనేశవధు ప్రసీదసి ।
జపేన మన్త్రస్య శుభస్య వర్ధసే
జగత్త్రయీధాత్రి కలేబరాన్తరే ॥ ౩౩.౩ ॥

మనఃప్రతాపస్య భవత్యసంశయం
ప్రవర్ధనం వైదికమన్త్రచిన్తనమ్ ।
ప్రశస్యతే ప్రాణమహఃప్రదీపనే
దయాన్వితే తాన్త్రికమన్త్రసేవితా ॥ ౩౩.౪ ॥

తవామ్బికే తాన్త్రికమన్త్రముత్తమం
స్తవాతిగం యః కనకాఙ్గి సేవతే ।
విచిత్రయన్త్రాదివ వైద్యుతం మహ-
స్తతో వినిర్యద్ భువనం విగాహతే ॥ ౩౩.౫ ॥

న తస్య చేతో వికృతేర్వశే భవే-
న్న తస్య దృష్టిర్విషయైర్వికృష్యతే ।
న తస్య రోగైరపకృష్యతే వపుః
సవిత్రి యస్తే భజతే మహామనుమ్ ॥ ౩౩.౬ ॥

స్మరన్తి మాయాం గగనాగ్నిశాన్తిభిః
సహాచ్ఛభాసా సహితాభిరమ్బికే ।
తథా రసజ్ఞాం ద్రుహిణాగ్నిశాన్తిభిర్-
భణన్తి దోగ్ధ్రీం తు ఖషష్ఠబిన్దుభిః ॥ ౩౩.౭ ॥

అభణ్యతాద్యా భువనేశ్వరీ బుధైర్-
అనన్తరా మాతరగాది కాలికా ।
ప్రచణ్డచణ్డీ పరికీర్తితా పరా
త్రయోఽప్యమీ తే మనవో మహాఫలాః ॥ ౩౩.౮ ॥

ఉపాధిభూతం శుచి నాభసం రజో
దధాతి సాక్షాద్ భువనేశ్వరీపదమ్ ।
తదాశ్రయా వ్యాపకశక్తిరద్భుతా
మనస్వినీ కాచన కాలికేరితా ॥ ౩౩.౯ ॥

అమర్త్యసామ్రాజ్యభృతః ప్రవర్తికా
విశాలలోకత్రయరఙ్గనర్తికా ।
పరాక్రమాణామధినాయికోచ్యతే
ప్రచణ్డచణ్డీతి కలా సవిత్రి తే ॥ ౩౩.౧౦ ॥

స్మరన్మనుం రోదితి భక్తిమాంస్తవ
ప్రగృహ్య పాదం మునిరమ్బ లమ్బతే ।
ఫలం చిరాయ ప్రథమః సమాప్నుయాత్
పరో మరన్దం పద ఏవ విన్దతి ॥ ౩౩.౧౧ ॥

పదం తవాన్విష్టమనేకదా ముదా
హృదన్తరే స్పృష్టమివేదమమ్బికే ।
పలాయతేఽధోఽహమనన్తరం శుచా
పరాత్పరే రోదిమి మన్త్రశబ్దతః ॥ ౩౩.౧౨ ॥

భణన్తి సన్తో మరుతాం సవిత్రి తే
మహామనుం త్వత్పదభాస్కరాతపమ్ ।
తతో హి మూలాత్స్వర ఏష నిర్గత-
స్తపత్యఘౌఘం జరయన్మహోమయః ॥ ౩౩.౧౩ ॥

సవిత్రి సాక్షాచ్చరణస్య తే ప్రభాం
విధారయఁస్తజ్జనిమూలమార్గణే ।
ముహుర్ముహుస్సోఽహమజే ధృతోద్యమః
పథా మహర్షీ రమణో బభాణ యమ్ ॥ ౩౩.౧౪ ॥

అహమ్పదార్థో యది చిల్లతా తతా
కిమేష దోగ్ధ్రీమనుభావతోఽపరః ।
అహం యది ప్రాణనినాదవైఖరీ
న కూర్చ ఆఖ్యాతుమసేతి శక్యతే ॥ ౩౩.౧౫ ॥

పరే తు యాం చేతనశక్తిమామన-
న్త్యభాణి సా కుణ్డలినీతి తాన్త్రికైః ।
విలక్షణా నామ చమత్కృతిర్జడాన్
ప్రతారయత్యాగమసారదూరగాన్ ॥ ౩౩.౧౬ ॥

భవత్యఖణ్డానుభవః ప్రబోధినా-
మతీవ సూక్ష్మానుభవశ్చ యోగినామ్ ।
కరం గతాస్సర్వవిధాశ్చ శేరతే
మహేశ్వరీమన్త్రపరస్య సిద్ధయః ॥ ౩౩.౧౭ ॥

సహస్రసఙ్ఖ్యాని జనూంషి వా మమ
ప్రియాణి భక్తిస్తవ చేద్భవే భవే ।
తవ స్మృతిం చేద్ గలయేన్న సమ్మదం
కరోతి మోక్షోఽపి మమేశవల్లభే ॥ ౩౩.౧౮ ॥

వినైవ దృష్టిం యది సత్ప్రశిష్యతే
న సత్తయాఽర్థః ఫలహీనయా తయా ।
ఇదం తు సత్ కిన్న్వసతో విశిష్యతే
న తాత ముక్తోపలయోస్తదా భిదా ॥ ౩౩.౧౯ ॥

శుచాం నివృత్తిర్యది ముక్తిరిష్యతే
సుఖప్రవృత్తిర్యది నాత్ర విద్యతే ।
సదేవ చేత్తత్ర మతిర్న భాసతే
జడం విముక్తాద్వచసైవ భిద్యతే ॥ ౩౩.౨౦ ॥

మతిః పరాచీ వ్యవహారకారణం
భవేత్ప్రతీచీ పరమార్థసమ్పది ।
ఉభే దిశౌ యస్య మతిర్విగాహతే
పదా చ మూర్ధ్నా చ స సిద్ధ ఇష్యతే ॥ ౩౩.౨౧ ॥

దృఢం పదం యస్య మతేః సదాఽన్తరే
స నా ధియోఽగ్రేణ బహిశ్చరన్నపి ।
సవిత్రి మగ్నస్త్వయి సమ్ప్రకీర్త్యతే
న తస్య భీః సఞ్చరతోఽపి సంసృతేః ॥ ౩౩.౨౨ ॥

విచిన్తనే చిన్తనశక్తిమద్భుతాం
విలోకనే లోకనశక్తిముజ్జ్వలామ్ ।
ప్రభాషణే భాషణశక్తిముత్తమాం
నిభాలయంస్త్వాం విషయైర్న జీయతే ॥ ౩౩.౨౩ ॥

విలోకమానస్య విలోకనం కవేర్-
విలోక్యమానేషు విహాయ సక్తతామ్ ।
విలోచనే సన్నిహితా నిరన్తరం
విధూతభీతిర్విబుధస్తుతా శివా ॥ ౩౩.౨౪ ॥

అయం భయానాం పరిమార్జకస్సతాం
సమస్తపాపౌఘనివారణక్షమః ।
మనోజ్ఞవంశస్థగణో గణేశితుర్-
మనో మహేశాబ్జదృశో ధినోత్వలమ్ ॥ ౩౩.౨౫ ॥ 825

%c09-q2/Muralidhar.Kalavacharla/uma\_sahasram\_chap9-q2।txt medskip

చతుస్త్రింశః స్తబకః
ప్రార్థనా (హరిణీవౄత్తమ్)

విదితమహిమా విశ్వాధానాదనేకవిధాద్భుతాత్
ప్రథితచరితః శర్వాలోకప్రతాపవివర్ధనాత్ ।
ప్రకటితగుణః పాపధ్వాన్తప్రసారనిరోధనాత్
ప్రదిశతు శివాహాసో భాసాం నిధిః కుశలాని మే ॥ ౩౪.౧ ॥

హృది కరుణయా పూర్ణా బాహ్వోర్బలేన మహీయసా
పదకమలయోర్లక్ష్మ్యా భక్తైర్జనైరుపజీవ్యయా ।
ముఖసితకరే లావణ్యేన త్రిణేత్రదృశాం బలం
బహు విదధతా కాలీ మాతాఽవతాత్పదసేవినమ్ ॥ ౩౪.౨ ॥

జగదధిపయా సిద్ధం దోగ్ధ్ర్యాఽథవోత రసజ్ఞయా
మునిజననుతం దేవీమన్త్రం జపేద్యది మానవః ।
అమృతజలదీభూతః పూతః వియోగవిశేషవిత్
స ఇహ వసుధాలోకే ధారా గిరామభివర్షతి ॥ ౩౪.౩ ॥

ఇమమభిముఖీభూతా శాతోదరీ కమలాలయా
హయగజఘటాపూర్ణాఽభ్యర్ణం సమేత్య నిషేవతే ।
సవిబుధమిదం విశ్వం తస్య ప్రయాతి పునర్వశం
ప్రథితయశసాం సిద్ధీనాం చాప్యముం భజతేఽష్టకమ్ ॥ ౩౪.౪ ॥

సువిమలధియస్తస్య క్రోధాద్ దృగమ్బుధుతద్యుతీ
రిపుజనవధూగణ్డాభోగో భవేదుత పాణ్డురః ।
సపది భువనవ్యాప్తం చాప్తైః ప్రమాణపురస్సరం
భణితమజరం భద్రం జ్యోతిః పరం హృది భాసతే ॥ ౩౪.౫ ॥

అదయమరిభిః క్రాన్తే రాష్ట్రే త్వమీశ్వరి రక్షికా
సుమశరముఖైర్ధూతే చిత్తే త్వమీశ్వరి రక్షికా ।
ప్రబలదురితైర్గ్రస్తే వంశే త్వమీశ్వరి రక్షికా-
ఽప్యసృజతి జలం మేఘే మోఘే త్వమీశ్వరి రక్షికా ॥ ౩౪.౬ ॥

భగవతి నిజౌ సాక్షాత్పుత్రౌ బృహస్పతిపావకౌ
గణపతిగుహావేతౌ వేషాన్తరవ్యవహారతః ।
భరతధరణీఖణ్డే హేతోః కుతః కృతసమ్భవౌ
కలకలయుతే కాలీ దేవి వ్యధాః కథయ ద్రుతమ్ ॥ ౩౪.౭ ॥

సమయమయి తే ధృత్వా పాదామ్బుజం రమణః సుతో
గిరివరగుహాస్వన్తః శాన్తో నయేద్యది నాద్భుతమ్ ।
స్థలవిరహతః స్వీయస్థానే కిమత్ర సమాగతో
న వదసి కుతః కార్యం తస్మై కులాచలకన్యకే ॥ ౩౪.౮ ॥

పరిభణతి చేచ్ఛిష్యవ్యూహే మహాద్భుతసఙ్గతీర్-
జనని రమణో యోగీశానస్తతో బహు నో ఫలమ్ ।
అమితతమయా దృష్టేః శక్త్యా కదా సరణిం నయే-
దపథపతితం ధాత్రీలోకం తదేవ వదామ్బికే ॥ ౩౪.౯ ॥

అహమిహ కుతో హేతోర్జాతో విషణ్ణతమే స్థలే
చరణకమలచ్ఛాయాం మాయాధిరాజ్ఞి విహాయ తే ।
పరమకరుణో ఘోరః శాపః కిమేష సవిత్రి తే
కిమపి భువి వా కార్యం కర్తుం నియోజితవత్యసి ॥ ౩౪.౧౦ ॥

వ్రజతి విలయం స్నేహో దూరప్రవాసవశాదితి
ప్రవదతి బుధః కశ్చిత్సత్యం ప్రభాతి తదమ్బికే ।
భగవతి నిజే కుక్షౌ జాతం దివో ధరణీగతం
స్మృతిసరణితో దూరే హా హా కరోషి రుషా యథా ॥ ౩౪.౧౧ ॥

మమ తు విమలా హృద్యా విద్యా మహేశ్వరి యాఽభవ-
న్మనసి చ పరా చిత్రా శక్తిశ్చిరన్తని యాఽభవత్ ।
వచసి చ మహద్భాగ్యం శ్లాఘ్యం యదీడ్యతమేఽభవత్
తదయి గలితం మత్తో విత్తత్రయం భవతో భువి ॥ ౩౪.౧౨ ॥

కృతమయి మయా పాపం ఘోరం సుకర్మసు సఙ్గినాం
యదహమదయో విఘ్నం నౄణాం ముహుర్ముహురాచరమ్ ।
అతికటు ఫలం తస్యాశ్నామి శ్రితో నరవిగ్రహం
ప్రమథనృపతేర్జాయే మాయే జనన్యవ మామిమమ్ ॥ ౩౪.౧౩ ॥

న భవసి దృశోర్మార్గే లోకాధిరాజ్ఞి కుతో గిరో
న చ బహుకృపే స్వప్నే వా త్వం ప్రయచ్ఛసి దర్శనమ్ ।
అపనయసి నో సన్దేహం వా పరోక్షకృపావశా-
దపి సురనుతే లగ్నా కార్యాన్తరే కిముతాదయా ॥ ౩౪.౧౪ ॥

నిరవధిశివే మాహాత్మ్యం తే భణన్తి మహర్షయో
మనసి కరుణా న న్యూనా తే యథా ప్రథితాః కథాః ।
తదిదమఖిలం మిథ్యా స్యాదిత్యసాధ్యముదీరితుం
యదసి విముఖీ పుత్రే కిం వా భవేదిహ కారణమ్ ॥ ౩౪.౧౫ ॥

భువనభరణం నాల్పం కార్యం న దేవి తవ క్షణో
గురు చ బహులం కృత్యం నిత్యం తవాస్తి న తన్మృషా ।
న తవ కఠినం మౌనం నిన్ద్యం తథాపి న పార్వతి
స్మర సకృదిమం దీనం పుత్రం తదేవ మమాధికమ్ ॥ ౩౪.౧౬ ॥

న భవతి సుధాధారావర్షాదయం ముదితస్తనౌ
మధుమదముషాం వాచాం సర్గాన్న చాప్యయముద్ధతః ।
తవ పదయుగే నిష్ఠాలాభాన్న తృప్యతి చాప్యయం
భగవతి చిరాత్ సన్దేశం తే సుతః ప్రతివీక్షతే ॥ ౩౪.౧౭ ॥

కిమిహ భువనే కర్తవ్యం మే కిమర్థమిహాగతో-
ఽస్మ్యవని జగతాం కం వోపాయం శ్రయే నిజశక్తయే ।
కిమపి కిమపి స్వాన్తే ధ్వాన్తే యథా పరిదృశ్యతే
స్ఫుటమభయదే వక్తుం కిఞ్చిచ్ఛ్రమం త్వమురీకురు ॥ ౩౪.౧౮ ॥

న మమ పరమే ముక్తావాశా న వా విభవాష్టకే
న చ గజఘటాపూర్ణాయాం వా మహేశ్వరి సమ్పది ।
న చ మధుముచాం వాచాం సర్గే నిరర్గలవైభవే
మునిభువి కుతో జాతః సోఽహం తదేవ సమీర్యతామ్ ॥ ౩౪.౧౯ ॥

ప్రథమమనఘం వాఞ్ఛామ్యన్నం సదారసుతాతిథేర్-
భగవతి తతః పాదద్వన్ద్వే తవావిచలాం స్థితిమ్ ।
అథ సురజగద్వార్తాజ్ఞానం సవిత్రి తతః పరం
మునిభువి భవే హేతుం జ్ఞాతుం మృగాక్షి పురద్విషః ॥ ౩౪.౨౦ ॥

యది తవ కృపా పుత్రే భక్తే పదాంబుజవన్దిని
వ్రతశతకృశే శీర్షామ్భోజామృతం త్వయి జుహ్వతి ।
భరతధరణీసేవాలోలే భవప్రియభామిని
స్వయముపదిశాముష్మై యోగ్యం విధానమనావిలమ్ ॥ ౩౪.౨౧ ॥

జనని జగతాం స్వల్పే కామేఽప్యయం త్వయి లమ్బతే
పురభిదబలే మధ్యే కామేఽప్యయం త్వయి లమ్బతే ।
బహులకరుణే శ్రేష్ఠే కామేఽప్యయం త్వయి లమ్బతే
భగవతి పరే వీతే కామేఽప్యయం త్వయి లమ్బతే ॥ ౩౪.౨౨ ॥

తనుభువి మయి ప్రీత్యా వాఽమ్బ త్రిలోకవిధాయికే
పదయుగరతే వాత్సల్యాద్వా పురారిపురన్ధ్రికే ।
స్వవిమలయశోగానాసక్తే కృపావశతోఽథవా
పరుషమజరే మౌనం త్యక్త్వా స్ఫుటీకురు మే గతిమ్ ॥ ౩౪.౨౩ ॥

జయతు భరతక్షోణీఖణ్డం విషాదవివర్జితం
జయతు గణపస్తస్య క్షేమం విధాతుమనా మునిః ।
జయతు రమణస్తస్యాచార్యో మహర్షికులాచలో
జయతు చ తయోర్మాతా పూతా మహేశవిలాసినీ ॥ ౩౪.౨౪ ॥

గణపతిమునేరేషా భాషావిదాం హృదయఙ్గమా
సుకవిసుహృదః శబ్దైరత్యుజ్జ్వలా హరిణీతతిః ।
లలితచతురైర్భావైర్యాన్తీ సురూపవనాన్తరం
మదయతు మనః కామారాతేర్నిశాన్తమృగీదృశః ॥ ౩౪.౨౫ ॥ 850

%c09-q3/Sai.Susarla/uma-c09-q3।txt medskip

పఞ్చత్రింశః స్తబకః
ప్రార్థనా (ఇన్దువదనావృత్తమ్)

అన్ధతమసం శశివిభామభిదధానా
కాన్తిమలమాస్యకమలస్య విదధానా ।
అన్ధకవిరోధిదయితాస్మితలవశ్రీర్-
భాతు భువనస్య సకలస్య కుశలాయ ॥ ౩౫.౧ ॥

భాహి వివిధా కృతిమతీ ద్విజసమూహే
పాహి గతిహీనమఖిలేశ్వరి కులం నః ।
దేహి బహుకాలభజకాయ వరమేతం
యాహి నగనన్దిని యశః శశివలక్షమ్ ॥ ౩౫.౨ ॥

వారయతి ఘోరతరపాతకసమూహం
వర్ధయతి ధర్మమపి శర్మకరమన్తే ।
కిఙ్కరజనస్య న కిమావహతి భవ్యం
శఙ్కరపురన్ధ్రి తవ పాదపరిచర్యా ॥ ౩౫.౩ ॥

యస్య మనుజస్య హృదయేఽస్తి సదయే తే
నాకచరసేవ్యమయి పాదసరసీజమ్ ।
తం భజతి పద్మముఖి పద్మవనవాసా
లాభభవనే భవతు నామరపురోధాః ॥ ౩౫.౪ ॥

యద్యఖిలమౌనిగణగీతగుణజాలం
కాలభయహారికరుణారసమరన్దమ్ ।
అద్రితనయాఙ్ఘ్రిజలజన్మ హృదయే స్యా-
దష్టమగతోఽపి విదధాతు రవిజః కిమ్ ॥ ౩౫.౫ ॥

లేఖలలనాకచసుమైః కృతబలిం తే
యో భజతి పాదఘృణిమాలినమనన్తే ।
నిస్తరతి నూనమయమస్తమితమోహః
శోకతిమిరం సకలలోకగణమాతః ॥ ౩౫.౬ ॥

శీతకరదర్పహరవక్త్రజలజాతే
శీతగిరినన్దిని తవాఙ్ఘ్రిజలజాతమ్ ।
యః స్మరతి దేవి హృది విస్మరతి సోఽయం
విష్టపమశేషమపి కష్టతతిముక్తః ॥ ౩౫.౭ ॥

సక్తిరయి యస్య తవ పాదసరసీజే
శక్తిధరమాతరనలాక్షగృహనాథే ।
పూర్ణశశిజైత్రముఖి పుణ్యపురుషోఽసౌ
స్వర్ణశిఖరీవ బుధలోకశరణం స్యాత్ ॥ ౩౫.౮ ॥

వైరిగణనిర్దలనఖడ్గవరపాణే
వాససి పదోర్దశనవాససి చ శోణే ।
నేత్రమిషపావకవిశేషితలలాటే
పాపమఖిలం జహి మృగాధిపతిఘోటే ॥ ౩౫.౯ ॥

వేదచయవేదిజనవాదవిషయస్య
ప్రతియుతలోకతతిశోకశమనస్య ।
వేతనవివర్జితభటోఽయమహమఙ్ఘ్రేః
శీతకరపోతధరపుణ్యవనితే తే ॥ ౩౫.౧౦ ॥

కార్యమయి మే కిమపి కార్యపటుబుద్ధేః
పాదసరసీజయుగలీపరిజనస్య ।
అమ్బ వద జమ్భరిపుగీతగుణజాలే
శుమ్భకులనాశకరి శమ్భుకులయోషే ॥ ౩౫.౧౧ ॥

త్వం యది శిలావదయి నో వదసి కృత్యం
నాస్తి తవ రాజ్యపటుబుద్ధిరితి సత్యమ్ ।
ఆదిశ యథార్హకరణీయకృతినిత్యం
రాజ్ఞి భువనస్య చరణామ్బురుహభృత్యమ్ ॥ ౩౫.౧౨ ॥

పఞ్చసు విహాయ మనసః కమపి సఙ్గం
పుత్రధనమిత్రజనబాన్ధవవధూషు ।
ఏష భజతే జనని పాదజలజం తే
పాలయ ను ముఞ్చ ను తవోపరి స భారః ॥ ౩౫.౧౩ ॥

వజ్రధరముఖ్యసురసఞ్చయకిరీట-
స్థాపితమహార్ఘమణిరఞ్జితనఖాయ ।
జీవితమదాయి జగదీశ్వరి మదీయం
పాదజలజాయ తవ పాలయ ను మా వా ॥ ౩౫.౧౪ ॥

దేహి జగదీశ్వరి న వా మదభిలాషం
పాహి కరుణావతి న వా కులమిదం నః ।
శూలధరకామిని సురాసురనిషేవ్యం
పాదకమలం తవ పరే న విజహామి ॥ ౩౫.౧౫ ॥

పాసి కిల పాదయుగకిఙ్కరసమూహం
హంసి కిల పాపతతిమాపది నుతా త్వమ్ ।
దన్తివదనప్రసు వదన్తి మతిమన్తో
నానృతమిదం భవతు నాకిజనవర్ణ్యే ॥ ౩౫.౧౬ ॥

శక్రముఖదేవతతివన్దితవిసృష్టే
వక్రఘనకేశి చరణే తవ లుఠన్తమ్ ।
ఆపది నిమగ్నమిమమాశ్రితమనాథం
నన్దిహయసున్దరి న పాలయసి కేన ॥ ౩౫.౧౭ ॥

ఘోషమయమమ్బ విదధాతి పదలగ్నో
నావసి పురాణి కిము నారి బధిరాఽసి ।
వన్దిసురబృన్దనుతిభాషితహృతం వా
కర్ణయుగలం తవ కపాలికులయోషే ॥ ౩౫.౧౮ ॥

అమ్బ భవ బిమ్బఫలకల్పరదచేలే
శమ్బరసపత్నబలకారిబహులీలే ।
ప్రాగమృతభానుముకుటస్య మదయిత్రీ
తం కురు తతః పరమురీకృతమదర్థమ్ ॥ ౩౫.౧౯ ॥

నిర్మలసుధాకరకలాకలితమస్తే
ధర్మరతపాలిని దయావతి నమస్తే ।
ఏతమవ దేవి చరణామ్బురుహబన్ధుం
శీతధరణీధరసుతే గమయ నాన్ధుమ్ ॥ ౩౫.౨౦ ॥

అద్రికులపాలకకులధ్వజపతాకే
భద్రగజగామిని దరిద్రమయి మత్యా ।
క్షుద్రమివ శోచ్యమిమమఙ్ఘ్రిజలజాప్తం
రుద్రదయితే జనని పాహి న జహీహి ॥ ౩౫.౨౧ ॥

అస్తు తవ పాదకమలే స్థితిరజస్రం
నాస్తి పరదుఃఖవివశే హృది తు శాన్తిః ।
అస్తు కరుణేఽయమస్తు మతిలోపః
కష్టమిదమమ్బ మమ భూరి పరిశిష్టమ్ ॥ ౩౫.౨౨ ॥

దుఃఖసుఖభేదరహితా న మతిరాసీత్
సాధుఖలభేదరహితా న మతిరాసీత్ ।
భాగ్యమితిమాన్యమథవా మమ తదేతన్-
మాతరిహ సఙ్ఘభజనే యదవకాశః ॥ ౩౫.౨౩ ॥

అస్తు మమ భేదమతిరస్తు మమ పక్షో
యత్నపరతాఽస్తు మమ మాస్తు చ విమోక్షః ।
మోక్షమయి వేద్మి కులకష్టతతిమోక్షం
ప్రేషయ సకృత్తవ మహేశ్వరి కటాక్షమ్ ॥ ౩౫.౨౪ ॥

శాక్వరగణేన ముఖరేఽత్ర గణనాథే
విష్ణుయశసీశవధు జిష్ణుముఖవన్ద్యే ।
అమ్బ కరుణాం కురు శివఙ్కరి నిరఙ్క-
స్వచ్ఛకిరణార్భకవిభూషితలలాటే ॥ ౩౫.౨౫ ॥ 875

%c09-q4/Krishnashankavaram/devi\_itranstxt medskip

షట్త్రింశః స్తబకః
ప్రకీర్ణకమ్ (తూణకవృత్తమ్)

ఉన్నతస్తనస్థలీవిలోలహారమౌక్తిక-
వ్రాతదీధితిప్రతానబద్ధసౌహృదా సదా ।
అన్ధకారికామినీదరస్మితద్యుతిర్ధునో-
త్వన్ధకారమన్తరఙ్గవాసినం ఘనం మమ ॥ ౩౬.౧ ॥

అమ్బరస్థలే పురా పురన్దరో దదర్శ యాం
యాం వదన్తి పర్వతప్రసూతిమైతిహాసికాః ।
సా పరా పురామరేః పురన్ధ్రికాఽఖిలామ్బికా
పుత్రకాయ మజ్జతే దదాతు దక్షిణం కరమ్ ॥ ౩౬.౨ ॥

పాదపఙ్కజే ధృతా నరైరబాహ్యభక్తిభిః
పాణిపఙ్కజే ధృతా నవేన్దుఖణ్డధారిణా ।
చారుహేమహంసకా మనోజ్ఞరత్నకఙ్కణా
లోకజాలపాలినీ పునాతు మాం విలాసినీ ॥ ౩౬.౩ ॥

ఉక్షరాజవాహనస్య జీవితాద్ గరీయసీ
పక్షిరాజవాహనాదివర్ణ్యమానవైభవా ।
కేకిలోకచక్రవర్తివాహనేన పుత్త్రిణీ
వారణారిసార్వభౌమవాహనా గతిర్మమ ॥ ౩౬.౪ ॥

బాలకున్దకుట్మలాలికాన్తదన్తపఙ్క్తికా
కుణ్డలానుబిమ్బశోభిశుద్ధగణ్డమణ్డలా ।
బిభ్రతీ రతీశవేత్రవిభ్రమం భ్రువోర్యుగం
శుభ్రభానుశేఖరస్య సున్దరీ ప్రణమ్యతే ॥ ౩౬.౫ ॥

ఆజిదక్షవాహవైరియాతుధానబాధితం
యా రరక్ష దేవబృన్దమిన్దిరాదివన్దితా ।
సా కటాక్షపాతధూతభక్తలోకపాతకా
పావకాక్షసున్దరీ పరాత్పరా గతిర్మమ ॥ ౩౬.౬ ॥

తారకాధినాథచూడచిత్తరఙ్గనర్తకీ
మన్దహాససున్దరాస్యపఙ్కజా నగాత్మజా ।
దీనపోషకృత్యనిత్యబుద్ధబుద్ధిరవ్యయా
గృహ్యతే గణాధిపేన సర్వతో నృణాం పదే ॥ ౩౬.౭ ॥

అష్టమీశశాఙ్కఖణ్డదర్పభఞ్జనాలికా
విష్టపత్రయాధినాథమానసస్య డోలికా ।
పాపపుఞ్జనాశకారిపాదకఞ్జధూలికా
శ్రేయసే మమాస్తు శైలలోకపాలబాలికా ॥ ౩౬.౮ ॥

సానుమత్కులాధినాథబాలికాలికున్తలా
జఙ్గమేవ కాఽపి తప్తహేమసాలభఞ్జికా ।
భక్తియుక్తలోకశోకవారణాయ దీక్షితా
శీతశీతవీక్షితా లఘు స్యతాదఘం మమ ॥ ౩౬.౯ ॥

పుణ్యనామసంహతిః పురారిచిత్తమోహినీ
పుష్పబాణచాపచారుఝిల్లికాఽఖిలామ్బికా ।
పుణ్యవైరిపుష్టదుష్టదైత్యవంశనాశినీ
పుత్రకస్య రక్షణం పురాతనీ కరోతు మే ॥ ౩౬.౧౦ ॥

క్షామమధ్యమస్థలీ సుధాఘటోపమస్తనీ
కృష్ణసారలోచనా కుముద్వతీప్రియాననా ।
భ్రూవిలాసధూతధైర్యకాఞ్చనాద్రికార్ముకా
కాచిదిక్షుకార్ముకస్య జీవికా జయత్యుమా ॥ ౩౬.౧౧ ॥

లోహితాచలేశ్వరస్య లోచనత్రయీహితా
లోహితప్రభానిమజ్జదబ్జజాణ్డకన్దరా ।
హాసకాన్తివర్ధ్యమానసారసారిమణ్డలా
వాసమత్ర మే కరోతు మానసే మహేశ్వరీ ॥ ౩౬.౧౨ ॥

దక్షిణేక్షణప్రభావిజృమ్భితామ్బుసమ్భవా
కామమిత్రవామనేత్రధామతృప్తకైరవా ।
ఏకతః పరః పుమాన్పరా వరాఙ్గనాఽన్యతః
శుభ్రకీర్తిరేకమూర్తిరాదధాతు నశ్శివమ్ ॥ ౩౬.౧౩ ॥

శుమ్భదైత్యమారిణీ సుపర్వహర్షకారిణీ
శమ్భుచిత్తహారిణీ మునీన్ద్రచిత్తచారిణీ ।
కామితార్థదాయినీ కరిప్రకాణ్డగామినీ
వీతకల్కమాదధాతు విఘ్నరాజమమ్బికా ॥ ౩౬.౧౪ ॥

దేవతాసపత్నవంశకాననానలచ్ఛటా
వారణారిసార్వభౌమవాహనా ఘనాలకా ।
నన్దివాహనస్య కాఽపి నేత్రనన్దినీ సుధా
నేత్రలాఞ్ఛితాలికా సుతం పునాతు కాలికా ॥ ౩౬.౧౫ ॥

రాజసున్దరాననా మరాలరాజగామినీ
రాజమౌలివల్లభా మృగాధిరాజమధ్యమా ।
రాజమానవిగ్రహా విరాజమానసద్గుణా
రాజతే మహీధరే మదమ్బికా విరాజతే ॥ ౩౬.౧౬ ॥

పర్వచన్ద్రమణ్డలప్రభావిడమ్బనాననా
పర్వతాధినాథవంశపావనీ సనాతనీ ।
గర్వగన్ధనాశినీ విభావరీవిచారిణాం
శర్వచిత్తనాయికా కరోతు మఙ్గలం మమ ॥ ౩౬.౧౭ ॥

ఓజసశ్చ తేజసశ్చ జన్మభూమిరచ్యుతా
నీలకఞ్జబన్ధుబద్ధమౌలిరాగమస్తుతా ।
వీతరాగపాశజాలనాశబద్ధకఙ్కణా
విశ్వపాలినీ మయా మహేశ్వరీ విచిన్త్యతే ॥ ౩౬.౧౮ ॥

అణ్డమణ్డలం యయా నిరన్తరం చ పచ్యతే
సంస్ఫురత్యశేషభూతహార్దపీఠికాసు యా ।
శ్వాసదృష్టిసంవిదూష్మనాదవారివర్త్మభిర్-
యాముపాసతే విదో నమామి తాం పరాత్పరామ్ ॥ ౩౬.౧౯ ॥

పఞ్చయుగ్మవేషభృత్పరాత్పరా సురార్చితా
పఞ్చవక్త్రవక్త్రపద్మచఞ్చరీకలోకనా ।
వఞ్చకాన్తరఙ్గశత్రుసఞ్చయప్రణాశినీ
ప్రేతమఞ్చశాయినీ కులం చిరాయ పాతు మే ॥ ౩౬.౨౦ ॥

కర్మణా యథావిధి ద్విజాతయో యజన్తి యాం
బ్రహ్మణా యథాశ్రుతం స్తువన్తి యామధీతినః ।
చేతసా యథా గురూక్తి చిన్తయన్తి యాం విదః
సా పరా జగత్త్రయీజనన్యజా జయత్యుమా ॥ ౩౬.౨౧ ॥

వాసుదేవజాయయా వినమ్రయా నిషేవితా
వామదేవచాటుచిత్రవాక్యబన్ధలాలితా ।
వాసవాదిదేవతాజయప్రణాదహర్షితా
వారయత్వఘాని మే వసున్ధరాభృతస్సుతా ॥ ౩౬.౨౨ ॥

పూర్ణిమాసుధామరీచిసున్దరాస్యమణ్డలా
ఫుల్లపద్మపత్రదీర్ఘసమ్ప్రసన్నలోచనా ।
పుణ్యభూనిషేవణాయ పుత్రమేతముద్యతం
పూర్ణకామమాదధాతు పాదలగ్నమమ్బికా ॥ ౩౬.౨౩ ॥

లాలయన్తి బాలకం వతంసశీతదీధితిం
శీలయన్తి సూక్ష్మతాం మనాంసి యోగినామివ ।
కాలయన్తు పాపినాం కులాని సంహతీస్సతాం
పాలయన్తు చ స్మితాని యోషితః పురద్విషః ॥ ౩౬.౨౪ ॥

పాదసేవినః కవేర్మనోహరాతిశక్వరీ-
వర్గ ఏష నాట్యకారినిర్జరీగణో యథా ।
లోకజాలచక్రవర్తిపుణ్యయోషితో మన-
స్సమ్మదాయ సాధుకష్టవారణాయ కల్పతామ్ ॥ ౩౬.౨౫ ॥ 900

॥ సమాప్తం చ నవమం శతకమ్ ॥

%c10-q1/Jayanth.Ganapathiraju/c10-q1।txt medskip

దశమం శతకమ్
సప్తత్రింశః స్తబకః
తత్త్వవిచారః (అనుష్టుబ్వృత్తమ్)

ఉద్దీపయతు నశ్శక్తిమాదిశక్తేర్దరస్మితమ్ ।
తత్త్వం యస్య మహస్సూక్ష్మమానన్దో వేతి సంశయః ॥ ౩౭.౧ ॥

పూర్ణం ప్రజ్ఞాతృ సద్బ్రహ్మ తస్య జ్ఞానం మహేశ్వరీ ।
మహిమా తేజ ఆహోస్విచ్ఛక్తిర్వా ప్రాణ ఏవ వా ॥ ౩౭.౨ ॥

ప్రచక్షతే చిదాత్మత్వం జ్ఞాతుర్జ్ఞానస్య చోభయోః ।
ప్రదీపస్య ప్రభాయాశ్చ జ్యోతిరాకృతితాం యథా ॥ ౩౭.౩ ॥

చిత ఏకపదార్థత్వాచ్చిచ్చితా న విశిష్యతే ।
తస్మాద్ గుణత్వం జ్ఞానస్య శఙ్కరేణ నిరాకృతమ్ ॥ ౩౭.౪ ॥

జ్ఞాతుర్జ్ఞానం స్వరూపం స్యాన్న గుణో నాపి చ క్రియా ।
యది స్వస్య స్వరూపేణ వైశిష్ట్యమనవస్థితిః ॥ ౩౭.౫ ॥

వాచైవ శక్యతే కర్తుం విభాగస్స్వస్వరూపయోః ।
నానుభూత్యా తతో ద్వైతం సచ్ఛక్త్యోర్వ్యావహారికమ్ ॥ ౩౭.౬ ॥

బ్రహ్మజ్ఞానస్య పూర్ణస్య విషయో ద్యౌరుదీర్యతే ।
సా బ్రహ్మణో వ్యాపకత్వాద్వస్తుతో నాతిరిచ్యతే ॥ ౩౭.౭ ॥

వికాసాదపి సఙ్కోచాత్ సర్గప్రలయయోర్ద్వయోః ।
ప్రజ్ఞానస్య బుధైరుక్తౌ జన్మనాశావుభౌ దివః ॥ ౩౭.౮ ॥

ధర్మభూతం పరస్యేదం న కార్యం పరమం నభః ।
అఖణ్డత్వాన్న వికృతిర్విశ్వస్మిన్నప్రకృతిత్వతః ॥ ౩౭.౯ ॥

ఆకాశే పరమే దీప్యత్ ప్రజ్ఞానం పరమాత్మనః ।
ఏకాగ్రత్వాత్ప్రవృద్ధోష్మగభీరమభవన్మహః ॥ ౩౭.౧౦ ॥

త్రిధైవం ధర్మభూతస్య జ్ఞానస్య వికృతిం వినా ।
శుద్ధత్వవిషయత్వాభ్యాం మహస్త్వాచ్చ దశాత్రయమ్ ॥ ౩౭.౧౧ ॥

విజ్ఞానే భాతి యే భాన్తి భావా ద్రవ్యగుణాదయః ।
న కిఞ్చిదనుభూయన్తే విజ్ఞానోపరమే తు తే ॥ ౩౭.౧౨ ॥

ఏవం స్వతః ప్రకాశత్వం విషయాణాం న దృశ్యతే ।
సిద్ధిశ్చ పరతో న స్యాత్ సమ్బన్ధం కఞ్చిదన్తరా ॥ ౩౭.౧౩ ॥

దృశ్యతే విషయాకారా గ్రహణే స్మరణే చ ధీః ।
ప్రజ్ఞావిషయతాదాత్మ్యమేవం సాక్షాత్ప్రదృశ్యతే ॥ ౩౭.౧౪ ॥

న చేత్సమష్టివిజ్ఞానవిభూతిరఖిలం జగత్ ।
విషయవ్యష్టివిజ్ఞానతాదాత్మ్యం నోపపద్యతే ॥ ౩౭.౧౫ ॥

యథాఽస్మదాదివిజ్ఞానే ధ్యేయం బుద్ధిరితి ద్వయమ్ ।
పూర్ణే సమష్టివిజ్ఞానే వికృతిః ప్రకృతిస్తథా ॥ ౩౭.౧౬ ॥

పరిణామో యథా స్వప్నః సూక్ష్మస్య స్థూలరూపతః ।
జాగ్రత్ప్రపఞ్చ ఏష స్యాత్తథేశ్వరమహాచితః ॥ ౩౭.౧౭ ॥

వికృతిస్సర్వభూతాని ప్రకృతిః పరదేవతా ।
సతః పాదస్తయోరాద్యా త్రిపాదీ గీయతే పరా ॥ ౩౭.౧౮ ॥

కబలీకృత్య సఙ్కల్పానేకాఽపి స్యాద్యథా మతిః ।
భూతాని కబలీకృత్య దేవతాఽపి తథా పరా ॥ ౩౭.౧౯ ॥

భూతానామాత్మానస్సర్గే సంహృతౌ చ తథాఽఽత్మని ।
ప్రభవేద్దేవతా శ్రేష్ఠా సఙ్కల్పానాం యథా మతిః ॥ ౩౭.౨౦ ॥

అనుభూత్యాత్మికా సేయమీశశక్తిః పరాత్పరా ।
ఆధారచక్రే పిణ్డేషు విరాజతి విభిన్నవత్ ॥ ౩౭.౨౧ ॥

సూక్ష్మస్థూలే తతః శాఖే విద్యుచ్ఛక్తిసమీరవత్ ।
తత్రాద్యా జ్ఞానశక్తిస్స్యాత్ క్రియాశక్తిరనన్తరా ॥ ౩౭.౨౨ ॥

జ్ఞానేన్ద్రియాణి ప్రథమా విభూతిర్మనసా సహ ।
కర్మేన్ద్రియాణి త్వపరా విభూతిస్సహసా సహ ॥ ౩౭.౨౩ ॥

క్రియామూలముత జ్ఞానమూలం కిమితి చిన్తయన్ ।
ఆత్మశక్తిమితో విద్వానమృతత్వాయ కల్పతే ॥ ౩౭.౨౪ ॥

గభీరాస్సుతరామేతాః కాలికాతత్త్వకారికాః ।
ధియో భాసో గణపతేర్భవన్తు విదుషాం ముదే ॥ ౩౭.౨౫ ॥ 925

%c10-q2/Bhavani.Mallajosyula/uma\_c10\_q2\_1-25।txt medskip

అష్టత్రింశః స్తబకః
దశమహావిద్యాః (పాదాకులకవృత్తమ్)

దూరీకురుతాద్ దుఃఖం నిఖిలం దుర్గాయాస్తద్దరహసితం నః ।
రచితాస్యామ్భోమృద్భ్యాం యదభుల్లేపనమమలం బ్రహ్మాణ్డస్య ॥ ౩౮.౧ ॥

జన్తౌ జన్తౌ భువి ఖేలన్తి భూతే భూతే నభసి లసన్తీ ।
దేవే దేవే దివి దీప్యన్తీ పృథగివ పూర్ణా సంవిజ్జయతి ॥ ౩౮.౨ ॥

దహరసరోజాద్ ద్విదలసరోజం ద్విదలసరోజాద్దశశతపత్రమ్
దశశతపత్రాద్దేహం దేహాత్ సకలం విషయం సంవిద్ వ్రజతి ॥ ౩౮.౩ ॥

వహ్నిజ్వాలా సమిధమివైషా సకలం దేహం సంవిత్ప్రాప్తా ।
పృథగివ భూతా వ్యపగతవీర్యా భవతి సధూమా సంసారాయ ॥ ౩౮.౪ ॥

అత్రానుభవస్సుఖదుఃఖానామత్రాహఙ్కృతిరనృతా భవతి ।
అత్రైవేదం సకలం భిన్నం ప్రతిభాసేత ప్రజ్ఞాస్ఖలనే ॥ ౩౮.౫ ॥

దశశతపత్రాద్ ద్విదలసరోజం ద్విదలసరోజాద్దహరసరోజమ్ ।
అవతరతీశా యేషామేషా తేషామన్తర్నిత్యా నిష్ఠా ॥ ౩౮.౬ ॥

అథవా దేహాదావృత్తస్సన్నన్యతమస్యామాసు స్థల్యామ్ ।
ఆధారస్థే కులకుణ్డే వా స్థితధీర్నిత్యాం నిష్ఠాం లభతే ॥ ౩౮.౭ ॥

దశశతపత్రే శక్తిర్లలితా వజ్రవతీ సా ద్విదలసరోజే ।
దహారామ్బురుహే భద్రా కాలీ మూలాధారే భైరవ్యాఖ్యా ॥ ౩౮.౮ ॥

ఖేలతి లలితా ద్రవతి స్థానే ఛిన్నగ్రన్థిని రాజత్యైన్ద్రీ ।
బద్ధకవాటే భద్రా కాలీ తపసా జ్వలితే భైరవ్యాఖ్యా ॥ ౩౮.౯ ॥

యద్యపి కాలీవజ్రేశ్వర్యౌ స్యాతాం భిన్నే ఇవ పిణ్డేషు ।
ఓజస్తత్త్వస్యైక్యాదణ్డే న ద్వౌ శక్తేర్భేదౌ భవతః ॥ ౩౮.౧౦ ॥

ఏవమభేదో యద్యపి కర్మద్వైధాత్ ద్వైధం తత్రాపి స్యాత్ ।
సైవ పచన్తీ భువనం కాలీ సైవ దహన్తీ శత్రూనైన్ద్రీ ॥ ౩౮.౧౧ ॥

పిణ్డే చాణ్డే జఙ్గమసారః శుద్ధా ప్రజ్ఞా సున్దర్యుక్తా ।
విషయదశాయాం దేశీభూతా సేయం భువనేశ్వర్యాఖ్యాతా ॥ ౩౮.౧౨ ॥

శూన్యప్రఖ్యా యా చిల్లీనా ప్రలయే బ్రహ్మణి జన్మిషు సుప్తౌ
కబలితసకలబ్రహ్మాణ్డాం తాం కవయః శ్రేష్ఠాం జ్యేష్ఠామాహుః ॥ ౩౮.౧౩ ॥

నిద్రావిస్మృతిమోహాలస్యప్రవిభేదైస్సా భవమగ్నేషు ।
ఏషైవ స్యాద్యుఞ్జానేషు ధ్వస్తవికల్పః కోఽపి సమాధిః ॥ ౩౮.౧౪ ॥

ఐన్ద్రీ శక్తిర్వ్యక్తబలా చేద్ భిన్నే స్యాతాం శీర్షకపాలే ।
తస్మాదేతాం చతురవచస్కాః పరిభాషన్తే ఛిన్నశిరస్కామ్ ॥ ౩౮.౧౫ ॥

భవతి పరా వాగ్భైరవ్యాఖ్యా పశ్యన్తీ సా కథితా తారా ।
రసనిధిమాప్తా జిహ్వారఙ్గం మాతఙ్గీతి ప్రథితా సేయమ్ ॥ ౩౮.౧౬ ॥

పిణ్డే చాణ్డే స్తమ్భనశక్తిర్బగలా మాత్రస్తవ మహిమైకః ।
సర్వే వ్యక్తాః కిరణాః కమలా బాహ్యో మహిమా భువనామ్బ తవ ॥ ౩౮.౧౭ ॥

బోధే బోధే బోద్ధుశ్శక్తిం సఙ్కల్పానాం పశ్చాద్భాన్తీమ్ ।
అవిముఞ్చన్యో మనుతే ధీరో యత్కిఞ్చిద్వా లలితాఽవతి తమ్ ॥ ౩౮.౧౮ ॥

దృష్టౌ దృష్టౌ ద్రష్టుశ్శక్తిం లోచనమణ్డలమధ్యే భాన్తీమ్ ।
అవిముఞ్చన్యః పశ్యతి ధీరో యత్కిఞ్చిద్వా తమవత్యైన్ద్రీ ॥ ౩౮.౧౯ ॥

ప్రాణసమీరం విదధానమిమం నిత్యాం యాత్రామత్ర శరీరే ।
చరణే చరణే పరిశీలయతి స్థిరదృష్టిర్యస్తమవతి కాలీ ॥ ౩౮.౨౦ ॥

స్థూలవికారాన్ పరిముఞ్చన్త్యా నిర్మలనభసి స్థితయా దృష్ట్యా ।
మజ్జన్త్యా వా దహరాకాశే లోకేశ్వర్యాః కరుణాం లభతే ॥ ౩౮.౨౧ ॥

సర్వవికల్పాన్ పరిభూయాన్తర్విమలం మౌనం మహదవలమ్బ్య ।
కేవలమేకస్తిష్ఠతి యోఽన్తస్తం సా జ్యేష్ఠా కురుతే ముక్తమ్ ॥ ౩౮.౨౨ ॥

మూలే స్థిత్యా భైరవ్యాఖ్యాం తారాం దేవీముద్గీథేన ।
సేవేతార్యో విదితరహస్యో మాతఙ్గీం తాం గుణగానేన ॥ ౩౮.౨౩ ॥

ఆసనబన్ధాదచలో భూత్వా రుద్ధప్రాణో బగలాం భజతే ।
అభితో వ్యాప్తం వ్యక్తం తేజః కలయన్ కమలాకరుణాం లభతే ॥ ౩౮.౨౪ ॥

ఏకవిధాదౌ బహుభేదాఽథో శక్తిరనన్తా పరమేశస్య ।
సభజనమార్గం గణపతిమునినా పాదాకులకైరేవం వివృతా ॥ ౩౮.౨౫ ॥ 950

%c10-q3/Sarada.Susarla/uma-c10-q3-itrans.txt medskip

ఏకోనచత్వారింశః స్తబకః
ప్రాయో వ్యోమశరీరా (ఇన్ద్రవజ్రావృత్తమ్)

వ్యాప్యేదమిన్దోర్భువనం య యేవ
ప్రాయేణ తస్యామలచన్ద్రికాఽభూత్ ।
మన్దస్తవార్తిం స ధునోతు హాసో
నిఃశేషలోకేశ్వరవల్లభాయాః ॥ ౩౯.౧ ॥

పూర్ణే వియత్యేకతటిజ్జ్వలన్తీ
లోకానశేషాననిశం పచన్తీ ।
మేఘే కదాచిన్మహసా స్ఫురన్తీ
చణ్డీ ప్రచణ్డా హరతాదఘం నః ॥ ౩౯.౨ ॥

గోలాని కాన్యప్యధునోద్భవన్తి
జీర్యన్తి కాన్యప్యఖిలేశకాన్తే
యాన్త్యమ్బికే కాన్యపి వృద్ధిమత్ర
పాకే భవత్యాః పరితః ప్రవృత్తే ॥ ౩౯.౩ ॥

భాసాం వినేత్రా మహతా గ్రహైశ్చ
భూరిప్రమాణైర్యుతమీశకాన్తే ।
ఏకైకమణ్డం తవ లోమవచ్చేత్
కస్తే మహద్భాగ్యమిహ బ్రవీతు ॥ ౩౯.౪ ॥

నాథస్య తే రూపమణోరణీయో
మాతస్త్వదీయం మహతో మహీయః ।
జనాతి యో దేవి రహస్యమేతద్
వ్యాఖ్యాతుమేష ప్రభవత్యశేషమ్ ॥ ౩౯.౫ ॥

యద్ గర్జితం వారిదఘర్షణేషు
శబ్దస్తవాయం సుగభీరఘోషః ।
యల్లోకరాజ్ఞి స్ఫురితం తదేత-
దుజ్జృమ్భితం కిఞ్చన కాన్తివీచేః ॥ ౩౯.౬ ॥

ఇన్ద్రస్య వజ్రం జ్వలితం కృశానోర్-
జ్యోతిస్సహస్రచ్ఛదబాన్ధవస్య ।
పీయూషభానోర్హసితం విసారి
జీవస్య చక్షుర్మమ తాత దైవమ్ ॥ ౩౯.౭ ॥

యస్యైవ తేజః ప్రవిభక్తమర్క-
విద్యుచ్ఛశాఙ్కానలలోచనేషు ।
గూఢం తదాకాశగృహే సమన్తా-
దన్తానభిజ్ఞం ప్రణమామి దైవమ్ ॥ ౩౯.౮ ॥

జాగ్రత్సు బుద్ధిర్నిమిషత్సు నిద్రా
శుష్కేషు పక్తిస్తరుణేషు వృద్ధిః ।
ధీరేషు నిష్ఠా చపలేషు చేష్టా
దేవీ మమాపత్తిమపాకరోతు ॥ ౩౯.౯ ॥

విద్యావతో వాదవిధానశక్తిర్-
వీరస్య సఙ్గ్రామవిధానశక్తిః ।
నారీమణేర్మోహవిధానశక్తిర్-
లేశత్రయం కిఞ్చిదాపారశక్తేః ॥ ౩౯.౧౦ ॥

ఉత్సాహయన్తీ తపతాం మనాంసి
సఞ్చోదయన్తీ చ మహాక్రియాసు ।
సఙ్క్షోభయన్తీ హృదయం ఖలానాం
సమ్మోహయన్తీ చ పరాఽవతాన్నః ॥ ౩౯.౧౧ ॥

సఞ్చాలయన్తీ సకలస్య దేహం
వ్యానస్య శక్త్యా పరితో లసన్త్యా ।
జేతుః ప్రతాపేఽస్తి పలాయనేఽస్తి
భీతస్య చేయం నిఖిలేశశక్తిః ॥ ౩౯.౧౨ ॥

ఏకం స్వరూపం బహుచిత్రయోగాత్
సన్దర్శయన్తీ వివిధం జనేభ్యః ।
సమ్యగ్దృశే స్వం విభుమర్పయన్తీ
సర్వాదిమాయైవ మహేశజాయా ॥ ౩౯.౧౩ ॥

యస్సంశ్రయేతాఖిలసఙ్గతిస్త్వాం
ధ్యానేన మన్త్రేణ గుణస్తవైర్వా ।
త్రైలోక్యసామ్రాజ్యధురన్ధరస్య
శుద్ధాన్తకాన్తే స కృతీ మనుష్యః ॥ ౩౯.౧౪ ॥

మూలాగ్నిముద్దీప్య శిరశ్శశాఙ్కం
సన్ద్రావ్య యస్తర్పయతే కృతీ త్వామ్ ।
తస్మిన్నగాధీశ్వరకన్యకే త్వం
ప్రాదుర్భవన్తీ న కిమాదధాసి ॥ ౩౯.౧౫ ॥

యస్త్వాం సహస్రారసరోజమధ్యే
సోమస్వరూపాం భజతేఽమ్బ యోగీ ।
తస్యాన్తరః శాన్తిముపైతి తాపో
బాహ్యస్య కా నామ కథాఽల్పకస్య ॥ ౩౯.౧౬ ॥

దణ్డేన యోఽన్తర్దహరేఽవతీర్ణః
ప్రాణేన వాచా మహసా ధియా వా ।
ప్రాప్నోతి సోఽయం పురమద్వితీయం
యత్ర త్వమీశా సహ చిత్రలీలా ॥ ౩౯.౧౭ ॥

తన్త్రోదితం విశ్వవినేత్రి మన్త్రం
యస్తే నరః సంయమవానుపాస్తే ।
రుద్రాణి సాన్ద్రామ్బుదకేశపాశే
పాశైర్విముక్తః స జయత్యశేషమ్ ॥ ౩౯.౧౮ ॥

పద్మాసనో ద్వాదశవర్ణశాన్తీ
దమ్భోలిపాణిర్భువనాధినాథా ।
గీర్వాణమార్గో భృగురబ్జయోనిర్-
అన్తే తథాగ్రే చ హలాం విరాజీ ॥ ౩౯.౧౯ ॥

జమ్భస్య హన్తాఽనలశాన్తిచన్ద్రైః
సంయుక్త ఊష్మా గలదేశజన్మా ।
దన్తస్థలీసమ్భవ ఊష్మవర్ణో
వాణీపతిర్వజ్రధరశ్చ లజ్జా ॥ ౩౯.౨౦ ॥

విద్యా త్వియం పఞ్చదశాక్షరాఢ్యా
సాక్షాన్మహామౌనగురూపదిష్టా ।
గోప్యాసు గోప్యా సుకృతైరవాప్యా
శ్రేష్ఠా వినుత్యా పరమేష్ఠినాఽపి ॥ ౩౯.౨౧ ॥

దేహేష్వియం కుణ్డలినీ న్యగాది
భూతేషు విద్యుద్ భువనేషు చాభ్రమ్ ।
దేవాఙ్గనామస్తకలాలితాఙ్ఘ్రిర్-
దేవీ భవానీ ఖలు దేవతాసు ॥ ౩౯.౨౨ ॥

చక్షుర్విధాయాచలమన్తరేణ
ప్రాణం ప్రపశ్యన్ మనువర్ణరూపమ్ ।
సంసేవతే చేత్సకలస్య ధాత్రీం
సర్వేష్టలాభో విదుషః కరస్థః ॥ ౩౯.౨౩ ॥

ఏకాక్షరీః పఞ్చదశాక్షరీం వా
విద్యాః ప్రకృష్టాః సకలేశశక్తేః ।
యో భక్తియుక్తః ప్రజపేదముష్య
ప్రాణో వశే నిస్తులసిద్ధియోనిః ॥ ౩౯.౨౪ ॥

ఏతాః కవీనాం పదకిఙ్కరస్య
పూతాః ప్రమోదం పరమావహన్తు ।
గీతాస్సభక్తిద్రవమిన్ద్రవజ్రాః
శ్వేతాచలాధీశ్వరవల్లభాయాః ॥ ౩౯.౨౫ ॥ 975

%c10-q4/Sai.Susarla/c10-q4।txt medskip

చత్వారింశః స్తబకః
దైవగీతమ్ (పాదాకులకవృత్తమ్)

శమయతు పాపం దమయతు దుఃఖం హరతు విమోహం స్ఫుటయతు బోధమ్ ।
ప్రథయతు శక్తిం మన్దం హసితం మనసిజశాసనకులసుదృశో నః ॥ ౪౦.౧ ॥

ఆర్ద్రా దయయా పూర్ణా శక్త్యా దృష్టివశంవదవిష్టపరాజా ।
అఖిలపురన్ధ్రీపూజ్యా నారీ మమ నిశ్శేషాం విపదం హరతు ॥ ౪౦.౨ ॥

శుద్ధబ్రహ్మణి మోదో దైవం తత్ర సిసృక్షతి కామో దైవమ్ ।
సృజతి పదార్థాన్ దృష్టిర్దైవం తాన్ బిభ్రాణే మహిమా దైవమ్ ॥ ౪౦.౩ ॥

వికృతౌ వికృతౌ ప్రకృతిర్దైవం విషయే విషయే సత్తా దైవమ్ ।
దృష్టౌ దృష్టౌ ప్రమితిర్దైవం ధ్యానే ధ్యానే నిష్ఠా దైవమ్ ॥ ౪౦.౪ ॥

స్ఫూర్తౌ స్ఫూర్తౌ మాయా దైవం చలనే చలనే శక్తిర్దైవమ్ ।
తేజసి తేజసి లక్ష్మీర్దైవం శబ్దే శబ్దే వాణీ దైవమ్ ॥ ౪౦.౫ ॥

హృదయే హృదయే జీవద్దైవం శీర్షే శీర్షే ధ్యాయద్దైవమ్ ।
చక్షుషి చక్షుషి రాజద్దైవం మూలే మూలే ప్రతపద్దైవమ్ ॥ ౪౦.౬ ॥

అభితో గగనే ప్రసరద్దైవం పృథివీలోకే రోహద్దైవమ్ ।
దినకరబిమ్బే దీప్యద్దైవం సితకరబిమ్బే సిఞ్చద్దైవమ్ ॥ ౪౦.౭ ॥

శ్రావం శ్రావం వేద్యం దైవం నామం నామం రాధ్యం దైవమ్ ।
స్మారం స్మారం ధార్యం దైవం వారం వారం స్తుత్యం దైవమ్ ॥ ౪౦.౮ ॥

శ్రుతిషు వటూనాం గ్రాహ్యం దైవం గృహిణామగ్నౌ తర్ప్యం దైవమ్ ।
తపతాం శీర్షే పుష్టం దైవం యతినాం హృదయే శిష్టం దైవమ్ ॥ ౪౦.౯ ॥

నమతా పుష్పైః పూజ్యం దైవం కవినా పద్యారాధ్యం దైవమ్ ।
మునినా మనసా ధ్యేయం దైవం యతినా స్వాత్మని శోధ్యం దైవమ్ ॥ ౪౦.౧౦ ॥

స్తువతాం వాచో విదధద్దైవం స్మరతాం చేతః స్ఫుటయద్దైవమ్ ।
జపతాం శక్తిం ప్రథయద్దైవం నమతాం దురితం దమయద్దైవమ్ ॥ ౪౦.౧౧ ॥

వాచో వినయద్వహ్నౌ దైవం ప్రాణాన్ వినయద్విద్యుతి దైవమ్ ।
కామాన్ వినయచ్చన్ద్రే దైవం బుద్ధీర్వినయత్సూర్యే దైవమ్ ॥ ౪౦.౧౨ ॥

హృదయే నివసద్ గృహ్ణద్దైవం వస్తౌ నివసద్విసృజద్దైవమ్ ।
కణ్ఠే నివసత్ప్రవదద్దైవం కుక్షౌ నివసత్ప్రపచద్దైవమ్ ॥ ౪౦.౧౩ ॥

దేహే నివసద్విలచద్దైవం పఞ్చప్రాణాకారం దైవమ్ ।
భాగి సమస్తస్యాన్నే దైవం స్వాహాకారే తృప్యద్దైవమ్ ॥ ౪౦.౧౪ ॥

బిభ్రన్నారీవేషం దైవం శుభ్రదరస్మితవిభ్రాడ్ దైవమ్ ।
అభ్రమదాపహచికురం దైవం విభ్రమవాసస్థానం దైవమ్ ॥ ౪౦.౧౫ ॥

శీతజ్యోతిర్వదనం దైవం రుచిబిన్దూపమరదనం దైవమ్ ।
లావణ్యామృతసదనం దైవం స్మరరిపులోచనమదనం దైవమ్ ॥ ౪౦.౧౬ ॥

లక్ష్మీవీచిమదలికం దైవం ప్రజ్ఞావీచిమదీక్షం దైవమ్ ।
తేజోవీచిమదధరం దైవం సమ్మదవీచిమదాస్యం దైవమ్ ॥ ౪౦.౧౭ ॥

కరుణోల్లోలితనేత్రం దైవం శ్రీకారాభశ్రోత్రం దైవమ్ ।
కుసుమసుకోమలగాత్రం దైవం కవివాగ్వైభవపాత్రం దైవమ్ ॥ ౪౦.౧౮ ॥

హిమవతి శైలే వ్యక్తం దైవం సితగిరిశిఖరే క్రీడద్దైవమ్ ।
తుమ్బురునారదగీతం దైవం సురమునిసిద్ధధ్యాతం దైవమ్ ॥ ౪౦.౧౯ ॥

క్వచిదపి రతిశతలలితం దైవం క్వచిదపి సుతరాం చణ్డం దైవమ్ ।
భక్తమనోనుగవేషం దైవం యోగిమనోనుగవిభవం దైవమ్ ॥ ౪౦.౨౦ ॥

చరితే మధురం స్తువతాం దైవం చరణే మధురం నమతాం దైవమ్ ।
అధరే మధురం శమ్భోర్దైవం మమ తు స్తన్యే మధురం దైవమ్ ॥ ౪౦.౨౧ ॥

భుజభృతవిష్టపభారం దైవం పదధృతసమ్పత్సారం దైవమ్ ।
లాలితనిర్జరవీరం దైవం రక్షితసాత్త్వికధీరం దైవమ్ ॥ ౪౦.౨౨ ॥

చిచ్ఛక్త్యాత్మకమధితను దైవం తటిదాకృత్యధిభూతం దైవమ్ ।
శ్రుతిషు శివేతి ప్రథితం దైవం జయతి జగత్త్రయవినుతం దైవమ్ ॥ ౪౦.౨౩ ॥

రమణమహర్షేరన్తేవాసీ మధ్యమపుత్రో నరసింహస్య ।
వాసిష్ఠోఽయం మరుతాం మాతుర్గణపతిరఙ్ఘ్రిం శరణముపైతి ॥ ౪౦.౨౪ ॥

త్రిభువనభర్తుః పరమా శక్తిస్సకలసవిత్రీ గౌరీ జయతి ।
తన్నుతిరేషా గణపతిరచితా పాదాకులకప్రాన్తా జయతి ॥ ౪౦.౨౫ ॥ 1000

॥ సమాప్తం చ దశమం శతకమ్ ॥

॥ ఇతి శ్రీభగవన్మహర్షిరమణాన్తేవాసినో వాసిష్ఠస్య నరసింహసూనోః ॥

గణపతేః కృతిః ఉమాసహస్రం సమాప్తమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Uma Sahasram :

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top