Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Lyrics in Punjabi

Umasahasram Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਉਮਾਸਹਸ੍ਰਮ੍ ॥

%c01-q1/Nalini.Kalavacharla/uma\_sahasram1-25।txt medskip
ਪ੍ਰਥਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍

ਪ੍ਰਥਮਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਵ੍ਯੋਮਸ਼ਰੀਰਾ, ਸ੍ਤ੍ਰੀਰੂਪਾ ਚ (ਆਰ੍ਯਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਅਖਿਲਜਗਨ੍ਮਾਤੋਮਾ ਤਮਸਾ ਤਾਪੇਨ ਚਾਕੁਲਾਨਸ੍ਮਾਨ੍ ।
ਅਨੁਗਹ੍ਣਾਤ੍ਵਨੁਕਮ੍ਪਾਸੁਧਾਰ੍ਦ੍ਰਯਾ ਹਸਿਤਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਯਾ ॥ ੧.੧ ॥

ਨਿਖਿਲੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਵਹਨ੍ਤੀਂ ਨਿਰੁਪਾਧਿਵਿਮਰ੍ਸ਼ਯੋਗਦਸ਼੍ਯੋਰ੍ਮਿਮ੍ ।
ਅਜਰਾਮਜਾਮਮੇਯਾਂ ਕਾਮਪਿ ਵਨ੍ਦੇ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਮ੍ ॥ ੧.੨ ॥

ਸਾ ਤਤ੍ਤ੍ਵਤਃ ਸਮਨ੍ਤਾਤ੍ਸਤ੍ਯਸ੍ਯ ਵਿਭੋਸ੍ਤਤਾ ਤਪਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਲੀਲਾਮਹਿਲਾਵਪੁਸ਼ਾ ਹੈਮਵਤੀ ਤਨੁਸ਼ੁ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ॥ ੧.੩ ॥

ਪਰਮਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਨਾਭਿਰ੍ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਤ੍ਯ ਉਚ੍ਯਤੇ ਲੋਕਃ ।
ਪਰਿਤਸ੍ਤਤਃ ਸਰਨ੍ਤੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤਪੋ ਲੋਕਃ ॥ ੧.੪ ॥

ਅਨ੍ਤਰ੍ਗੂਢਾਰ੍ਥਾਨਾਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਗ੍ਨੇਰ੍ਧੂਮਕਲ੍ਪ ਉਦ੍ਗਾਰਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਜ੍ਵਾਲਾਃ ਪਰਿਤਃ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤੇਸ਼੍ਵਭਵਜ੍ਜਨੋ ਲੋਕਃ ॥ ੧.੫ ॥

ਅਤਿਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਧੂਮਕਲ੍ਪਂ ਲੋਕਂ ਤਤਮਾਖ़੍ਯਯਾऽਨ੍ਯਯਾ ਨਾਕਮ੍ ।
ਏਤਂ ਤਤੋऽਪਿ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾऽਨ੍ਤਰਤਃ ਪਰਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ॥ ੧.੬ ॥

ਧੂਮਾਨ੍ਤਰੋਸ਼੍ਮਕਲ੍ਪਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਜ੍ਵਾਲੋਪਮਾ ਚ ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਤਾਂ ਦਿਵਮਾਹੁਃ ਕੇਚਨ ਪਰਮਂ ਵ੍ਯੋਮਾਪਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਃ ॥ ੧.੭ ॥

ਉਦ੍ਗੀਰ੍ਣਧੂਮਕਲ੍ਪੋ ਯੋऽਯਮਪਾਰੋ ਮਹਾਞ੍ਜਨੋ ਲੋਕਃ ।
ਵ੍ਯੋਮਾਨ੍ਤਰਿਕ੍ਸ਼ਗਗਨਪ੍ਰਭਤਿਭਿਰਭਿਧਾਭਿਰਾਹੁਸ੍ਤਮ੍ ॥ ੧.੮ ॥

ਪ੍ਰਾਨ੍ਤੇਸ਼ੁ ਕੋऽਪਿ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਪਥਗਾਤ੍ਮਾ ਵਿਯਦੁਪਾਧਿਸਙ੍ਗੇਨ ।
ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੋ ਵਿਭਕ੍ਤਃ ਸ੍ਵਯਮਭਿਮਨ੍ਤਾ ਵਿਨਿਸ਼੍ਪੇਦੇ ॥ ੧.੯ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਃ ਪਰੋਕ੍ਸ਼ਮੁਦਿਤਃ ਪਨ੍ਥਾ ਏਸ਼ ਤ੍ਵਿਸ਼ਾਂ ਜਨੋ ਲੋਕਃ ।
ਤਦ੍ਗਰ੍ਭੇ ਲਬ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਕਥਿਤਾ ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ॥ ੧.੧੦ ॥

ਸਤ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਾਗਪਿ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵਃ ਸ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਤੇ ਪ੍ਰਥਮਃ ।
ਈਸ਼ਾਭਿਮਾਨਮਯ੍ਯਾਃ ਪਥਗਭਿਮਾਨਿਤ੍ਵਨਿਸ਼੍ਪਤ੍ਤ੍ਯਾ ॥ ੧.੧੧ ॥

ਆਕਾਸ਼ਸ੍ਯ ਸੁਤੈਵਂ ਲਕ੍ਸ਼ਣਯਾ ਵਸ੍ਤੁਤਃ ਪ੍ਰਸੂਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਅਦਿਤੇਰ੍ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਾਦਦਿਤਿਰਿਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰਬਾਧੈਵਮ੍ ॥ ੧.੧੨ ॥

ਜਗਤਾਂ ਮਾਤਾਪਿਤਰੌ ਸਤੀਭਵੌ ਕੇऽਪਿ ਪਣ੍ਡਿਤਾਃ ਪ੍ਰਾਹੁਃ ।
ਅਦਿਤਿਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਤਾਵਪਰੇਸ਼ਾਂ ਭਾਸ਼ਯਾ ਵਿਦੁਸ਼ਾਮ੍ ॥ ੧.੧੩ ॥

ਦਿਵ੍ਯਪੁਮਾਕਤਿਮੀਸ਼ੇ ਬਿਭ੍ਰਤਿ ਲੀਲਾਰ੍ਥਮਸ੍ਯ ਰਮਣਾਯ ।
ਦਿਵ੍ਯਵਨਿਤਾਕਤਿਂ ਸਾ ਬਭਾਰ ਮਾਤਾ ਚ ਭੁਵਨਾਨਾਮ੍ ॥ ੧.੧੪ ॥

ਭਾਸੁਰਹੇਮਾਭਰਣਾਂ ਬਹੁਸ਼ੋਭਾਮੀਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਮੋਦਕਲਾਮ੍ ।
ਮੂਰ੍ਤਿਂ ਪਾਵਨਕੀਰ੍ਤਿਂ ਤਾਂ ਹੈਮਵਤੀਮੁਮਾਮਾਹੁਃ ॥ ੧.੧੫ ॥

ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਭੁਵਨਜੁਸ਼ਾਂ ਨਯਨਸ਼ਾਲਿਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ।
ਵਪੁਸ਼ਃ ਕੀਲਾਦਿਸੁਦਸ਼ੋ ਨਿਰੁਪਮਪੁਣ੍ਯੋ ਨਿਲਿਮ੍ਪਪਤਿਃ ॥ ੧.੧੬ ॥

ਪਲ੍ਲਵਮਦੁ ਵੇਦਿਗਤਜ੍ਵਲਨਪਵਿਤ੍ਰਂ ਮਹਾਰ੍ਘਮਣਿਕਾਨ੍ਤਮ੍ ।
ਨਵਚਨ੍ਦ੍ਰਖਣ੍ਡਸੌਮ੍ਯਂ ਸ਼ਿਵਸੁਦਸ਼ਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਵਪੁਃ ॥ ੧.੧੭ ॥

ਕੇਚਨ ਗੌਰੀਂ ਦੇਵੀਂ ਸ਼ੀਤਾਦ੍ਰੇਰ੍ਦੇਵਤਾਤ੍ਮਨੋ ਜਾਤਾਮ੍ ।
ਕਥਯਨ੍ਤਿ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯਮੁਤ੍ਤਮਲਾਵਣ੍ਯਾਸ੍ਵਾਦਿਤੋ ਗਣ੍ਯਾਮ੍ ॥ ੧.੧੮ ॥

ਸਤ੍ਯੈਵ ਭਵਤੁ ਸੇਯਂ ਕਥਾ ਤਥਾऽਪਿ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤਾਂ ਭਕ੍ਤੈਃ ।
ਤਾਂ ਮੂਰ੍ਤਿਮਾਦਿਸੁਦਸ਼ੋ ਜਾਨੀਯਾਤ੍ਕਮਪਿ ਤੇਜੋਂਸ਼ਮ੍ ॥ ੧.੧੯ ॥

ਮਨ੍ਯਨ੍ਤੇ ਕੇऽਪਿ ਘਨਂ ਪਰ੍ਵਤਮੁਕ੍ਤਂ ਨਿਗੂਢਯਾ ਵਾਚਾ ।
ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਵਤਿ ਗਭੀਰਧ੍ਵਨਿਰਵਿਸ਼ਹ੍ਯਾ ਯਤਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ॥ ੧.੨੦ ॥

ਆਕਾਸ਼ੋ ਗੋਲੇਭ੍ਯੋ ਯਦ੍ਵਿਤਰਤਿ ਨਿਜਰਜਸ਼੍ਚਯਾਦਨ੍ਨਮ੍ ।
ਨੇਸ਼ਾਯ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਤੇ ਸਾ ਸਂਸਾਰੇ ਦਕ੍ਸ਼ਯਾਗਕਥਾ ॥ ੧.੨੧ ॥

ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾऽਪਿ ਯਨ੍ਨਿਗੂਢਾ ਬਹਿਰੀਕ੍ਸ਼ਕਬੁਦ੍ਧ੍ਯਪੇਕ੍ਸ਼ਯਾ ਨਸ਼੍ਟਾ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਯਾਗੇ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਨਵਸਾਨਂ ਤਦੁਦਿਤਂ ਸਤ੍ਯਾਃ ॥ ੧.੨੨ ॥

ਪਰ੍ਵਤਨਾਮ੍ਨੋ ਵੈਦਿਕਭਾਸ਼ਾਯਾਂ ਯਦਿਯਮਤਿਬਲਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਘਨਤੋ ਭਵਤਿ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾ ਤਦਭਿਹਿਤਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਜਨਨਮ੍ ॥ ੧.੨੩ ॥

ਤੇਜੋਂਸ਼ਤਃ ਸ਼ਿਵਾਵਿਹ ਹਿਮਾਚਲੇऽਨੁਗ੍ਰਹਾਯ ਭੂਮਿਜੁਸ਼ਾਮ੍ ।
ਦਤ੍ਤੋ ਯਤ੍ਸਾਨ੍ਨਿਧ੍ਯਂ ਲੀਲਾਚਾਰਿਤ੍ਰਮਨ੍ਯਦਿਦਮ੍ ॥ ੧.੨੪ ॥

ਏਤਾਸਾਮਾਰ੍ਯਾਣਾਂ ਜਾਨਨ੍ਤਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਮ੍ਮਤਂ ਭਾਵਮ੍ ।
ਜਾਨੀਯੁਰ੍ਭਵਮਹਿਸ਼ੀਂ ਭੁਵਨਾਨਾਮਮ੍ਬਿਕਾਂ ਦੇਵੀਮ੍ ॥ ੧.੨੫ ॥ 25

%c01-q2/Nandini.Kuppa/uma-c01-q2।txt medskip

ਦ੍ਵਿਤੀਯਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਸਰ੍ਗਾਦਿਵਰ੍ਣਨਮ੍ (ਪਞ੍ਚਚਾਮਰਵਤ੍ਤਮ੍)

ਸਹਾਦਰੇਣ ਯੋ ਵਲਕ੍ਸ਼ਪਾਰਿਜਾਤਮਾਲਯਾ
ਗਲਸ੍ਥਲੀਵਿਭੂਸ਼ਯਾ ਧ੍ਵਨਿਂ ਵਿਨੈਵ ਭਾਸ਼ਤੇ ।
ਮਹੇਸ਼ਪੁਣ੍ਯਯੋਸ਼ਿਤੋ ਮਨੋਜ੍ਞਹਾਸ ਏਸ਼ ਮੇ
ਵਿਭੂਤਯੇ ਪ੍ਰਕਲ੍ਪਤਾਂ ਵਿਧੂਤਯੇ ਚ ਪਾਪ੍ਮਨਾਮ੍ ॥ ੨.੧ ॥

ਨਿਰਨ੍ਤਰਸ਼੍ਰਿਤੇ ਸਦਾ ਕਪਾਰਸਪ੍ਰਵਾਹਿਨੀ
ਵਿਲਾਸਿਨੀਤਨੁਰ੍ਵਿਭੋਃ ਪੁਮਾਕਤੇਰ੍ਵਿਮੋਹਿਨੀ ।
ਸੁਧਾਤਰਙ੍ਗਕਲ੍ਪਹਾਸਭਾਸੁਰਾਨਨਾ ਸ਼ਿਵਾ
ਪਦਾਬ੍ਜਲਮ੍ਬਿਨੋ ਧੁਨੋਤੁ ਪਾਪ੍ਮਨਃ ਫਲਂ ਮਮ ॥ ੨.੨ ॥

ਕਰੋਤਿ ਯਾ ਬਿਭਰ੍ਤਿ ਯਾ ਨਿਹਨ੍ਤਿ ਯਾ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਂ
ਸਮਨ੍ਤਤੋ ਵਿਭਾਤਿ ਯਾ ਨ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਕ੍ਵਚਿਚ੍ਚ ਯਾ ।
ਅਤੀਵ ਗੁਪ੍ਤਰੂਪਿਣੀ ਗੁਰੂਪਦੇਸ਼ਮਨ੍ਤਰਾ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ਬੁਧੈਸ਼੍ਚ ਬੋਦ੍ਧੁਮਨ੍ਧਕਾਰਿਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੨.੩ ॥

ਮਹਾਨ੍ਧਕਾਰਬਨ੍ਧੁਰਸ੍ਯ ਭੂਤਸਞ੍ਚਯਸ੍ਯ ਯਾ
ਵਿਨਿਦ੍ਰਿਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਬੀਜਧਾਮ੍ਨਿ ਮੌਨਮੁਦ੍ਰਿਤੇ ।
ਸਮਨ੍ਤਤੋ ਵਿਜਮ੍ਭਣਾਯ ਭਾਸਨਾਯ ਚਾਭਵਨ੍
ਮਹਦ੍ਵਿਧਾਯ ਚੇਸ਼੍ਟਿਤਂ ਮਮੇਯਮਿਸ਼੍ਟਦੇਵਤਾ ॥ ੨.੪ ॥

ਮਹੇਸ਼ਗਰ੍ਭਤਃ ਸਮਸ੍ਤਭੂਤਬੀਜਕੋਸ਼ਤਃ
ਕਿਰਨ੍ਤ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਵਮਪ੍ਯਪਾਰਦਿਵ੍ਯਵੈਭਵਾ ।
ਵਿਚਿਤ੍ਰਚੇਸ਼੍ਟਯਾऽऽਦ੍ਯਯਾ ਵਿਧੂਤਨਾਥਨਿਦ੍ਰਯਾ
ਜਗਨ੍ਨੁਤਾ ਜਯਤ੍ਯਸਾਵਨਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਰਦ੍ਭੁਤਾ ॥ ੨.੫ ॥

ਭਵਂ ਭਣਨ੍ਤਿ ਤਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕਾਸ੍ਤ੍ਵਦਾਸ਼੍ਰਯਂ ਤਮਵ੍ਯਯਂ
ਸਮਾਮਨਨ੍ਤਿ ਵੈਦਿਕਾਃ ਸਦਰ੍ਚਿਤੇ ਸਦਾਹ੍ਵਯਮ੍ ।
ਨ ਕਸ਼੍ਚਿਦਰ੍ਥਭੇਦ ਏਤਦਾਖ੍ਯਯੋਰ੍ਦ੍ਵਯੋਰ੍ਭਵੇ-
ਦ੍ਭਿਦੇਯਮਾਦਿਮਂ ਪਦਂ ਪੁਮਾਨ੍ਪਰਂ ਨਪੁਂਸਕਮ੍ ॥ ੨.੬ ॥

ਸ ਚੇਦ੍ਭਵੋऽਭਿਧਾਨਤੋ ਭਵਾਨ੍ਯਸਿ ਤ੍ਵਮਵ੍ਯਯੇ
ਸਮੀਰ੍ਯਤੇ ਸ ਸਦ੍ਯਦਿ ਤ੍ਵਮਮ੍ਬ ਭਣ੍ਯਸੇ ਸਤੀ ।
ਨ ਤੇऽਸ੍ਤਿ ਭਾਵਤਾ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰੂਪਿਣੀ ਹਿ ਵਿਦ੍ਯਸੇ
ਨ ਵੇਦ੍ਮਿ ਕਾਲਿਕੇ ਕਥਂ ਸਤੋऽਸਤਸ਼੍ਚ ਭਿਦ੍ਯਸੇ ॥ ੨.੭ ॥

ਜਗਦ੍ਵਿਧਾਨਕਾਰ੍ਯਤਃ ਪੁਰਾ ਸੁਰਾਸੁਰਸ੍ਤੁਤੇ
ਤ੍ਵਮਮ੍ਬ ਜੀਵਿਤਂ ਭਵਸ੍ਯਭਾਵਮੂਲਵਾਦਿਨਾਮ੍ ।
ਵਿਕਲ੍ਪਵਰ੍ਜਿਤਾ ਮਤਿਃ ਪ੍ਰਬੋਧਮੂਲਵਾਦਿਨਾਂ
ਰਸੋऽਨਪੇਕ੍ਸ਼ ਉਤ੍ਤਮਃ ਪ੍ਰਮੋਦਮੂਲਵਾਦਿਨਾਮ੍ ॥ ੨.੮ ॥

ਭਵਤ੍ਯਸਾਵਤੋ ਭਵਾਨ੍ਯਨਾਦਿਰਨ੍ਤਵਰ੍ਜਿਤਾ
ਜਗਨ੍ਤਿ ਮਾਤਿ ਨਿਤ੍ਯਮੋਰਸੌ ਤਦਭ੍ਯੁਧਾਯ੍ਯੁਮਾ ।
ਰਸਾਤ੍ਮਿਕੋਸ਼੍ਯਤੇऽਖਿਲੈਰਸੌ ਤਤਃ ਸ਼ਿਵੋਚ੍ਯਤੇ
ਪਰੈਵਮੀਸ਼ਿਤੁਸ਼੍ਚਿਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਧਾ ਬੁਧੈਰੁਦੀਰ੍ਯਤੇ ॥ ੨.੯ ॥

ਚਿਤਿਃ ਪਰੈਵ ਕਾਮਨਾ ਰਸੇਨ ਕੇਨਚਿਦ੍ਯੁਤਾ
ਚਿਤਿਃ ਪਰੈਵ ਸਰ੍ਵਦਾऽਪ੍ਯਨਸ੍ਤ੍ਯਜਸ੍ਯ ਤੁ ਕ੍ਰਿਯਾ ।
ਚਿਤਿਃ ਪਰੈਵ ਗੋਚਰਾਵਭਾਸਿਕਾ ਮਤਿਃ ਸ੍ਮਤਾ
ਤ੍ਰਿਤੈਵਮਨ੍ਯਥਾ ਚਿਤੇਸ਼੍ਚਿਰਨ੍ਤਨੈਰੁਦੀਰ੍ਯਤੇ ॥ ੨.੧੦ ॥

ਚਿਕੀਰ੍ਸ਼ਤਿ ਪ੍ਰਭੌ ਜ੍ਵਲਤ੍ਤ੍ਵਦੀਯਕੀਲਸਨ੍ਤਤੇਰ੍-
ਵਿਕੀਰ੍ਣਧੂਮਜਾਲਮੇਤਦਮ੍ਬਰਸ੍ਥਲਂ ਤਤਮ੍ ।
ਵਿਸਸ਼੍ਟਿਤਃ ਪੁਰਾऽਸਿ ਯਾ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਭੁਤ੍ਵਰੂਪਿਣੀ
ਪਥਕ੍ਪ੍ਰਭੁਸ਼੍ਚ ਲਕ੍ਸ਼ਿਤਾऽਸਿ ਸਾ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਪੁਸ਼੍ਕਰੇ ॥ ੨.੧੧ ॥

ਪੁਨਰ੍ਵਿਪਾਕਤੋ ਘਨੀਭਵਦ੍ਭਿਰਕ੍ਸ਼ਿਗੋਚਰੈ-
ਸ੍ਤਤਸ੍ਤਤਃ ਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲੈਃ ਖਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੇਣੁਗੋਲਕੈਃ ।
ਅਜਾਣ੍ਡਵਕ੍ਸ਼ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਬਨ੍ਦਵਦ੍ਵ੍ਯਧਾਃ ਪੁਰਾ
ਮਹੇਸ਼ਦਸ਼੍ਟਿਮਯ੍ਯੁਮੇऽਮ੍ਬ ਮਣ੍ਡਲਾਨਿ ਭਾਸ੍ਵਤਾਮ੍ ॥ ੨.੧੨ ॥

ਤਪੋऽਗ੍ਨਿਧੂਮਜਾਲਕੇ ਭਵਨ੍ਤਿ ਤੈਜਸਾਣਵੋ
ਭਵਨ੍ਤਿ ਜੀਵਨਾਣਵੋ ਭਵਨ੍ਤਿ ਪਾਰ੍ਥਿਵਾਣਵਃ ।
ਕ੍ਰਮੇਣ ਤਦ੍ਵਿਸਸ਼੍ਟਿਰੀਸ਼ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਾਕਵੈਭਵੇ
ਸਹਸ੍ਰਭਾਨੁਮਣ੍ਡਲਂ ਤੁ ਗੋਚਰਾਦਿ ਗਹ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੨.੧੩ ॥

ਮਯੂਖਮਾਲਿਮਣ੍ਡਲੇ ਨਿਧਾਯ ਪਾਦਮੁਗ੍ਰਯਾ
ਮਯੂਖਸ਼ਕ੍ਤਿਰੂਪਯਾ ਤ੍ਵਯਾऽਮ੍ਬ ਚੇਸ਼੍ਟਮਾਨਯਾ ।
ਖਕੋਸ਼ਤਃ ਸਮਾਹਤੈਃ ਪੁਨਸ੍ਤ੍ਰਿਰੂਪਰੇਣੁਭਿਰ੍-
ਵ੍ਯਧਾਯਿ ਮਙ੍ਗਲਾਦਿਭਿਃ ਸਹ ਗ੍ਰਹੈਰਿਯਂ ਮਹੀ ॥ ੨.੧੪ ॥

ਵਿਸਰ੍ਜਨੇਨ ਭੂਯਸਾऽਪਿ ਦੇਵ੍ਯਤਪ੍ਤਯੇਯਤਾ
ਵਿਚੇਸ਼੍ਟਿਤਂ ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਂ ਪੁਨਰ੍ਵ੍ਯਧੀਯਤ ਤ੍ਵਯਾ ।
ਇਹਾਨ੍ਤਰੇ ਵਸੁਨ੍ਧਰਾਮਯੂਖਮਾਲਿਬਿਮ੍ਬਯੋਰ੍-
ਅਮੁਸ਼੍ਯ ਕਰ੍ਮਣਃ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਂ ਫਲਮ੍ ॥ ੨.੧੫ ॥

ਵਧੂਪੁਮਾਕਤੀ ਤਤੋ ਬਭੂਵਥੁਰ੍ਯੁਵਾਂ ਸ਼ਿਵੇ
ਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚ ਲੀਲਯਾ ਵਿਹਰ੍ਤੁਮਤ੍ਰ ਵਿਸ਼੍ਟਪੇ ।
ਅਹੋ ਪ੍ਰਭੁਂ ਨਭਸ੍ਤਨੁਂ ਤ੍ਵਦੀਯਗਰ੍ਭਸਮ੍ਭਵਾ-
ਦ੍ਭਣਨ੍ਤਿ ਕਾਲਿ ਤਤ੍ਰ ਚਿਤ੍ਰਭਾਸ਼ਣਾਸ੍ਤ੍ਵਦਾਤ੍ਮਜਮ੍ ॥ ੨.੧੬ ॥

ਪੁਮਾਨਥੋ ਸ ਬਿਮ੍ਬਤੋ ਹਿਰਣ੍ਮਯੋ ਦਿਵਾਕਰੇ
ਧਿਯਾऽਪਿ ਨੈਵ ਕੇਵਲਂ ਹਿਰਣ੍ਮਯੇਨ ਵਰ੍ਸ਼੍ਮਣਾ ।
ਇਦਂ ਤੁ ਕਾਰ੍ਯਰੂਪਮਨ੍ਯਦੁਚ੍ਯਤੇ ਬੁਧੈਃ ਪ੍ਰਭੋ-
ਰਿਹਾਨ੍ਤਰੇ ਨਣਾਂ ਪੁਨਰ੍ਵਪੁਸ੍ਤਦਮ੍ਬ ਬਿਮ੍ਬਿਤਮ੍ ॥ ੨.੧੭ ॥

ਸ੍ਵਯਂ ਚ ਕਾਞ੍ਚਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਰ੍ਸ਼੍ਮਣਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰੇ
ਤਥਾऽਨ੍ਤਰੇ ਨਣਾਂ ਚ ਤਸ੍ਯ ਬਿਮ੍ਬਿਤਾऽਸਿ ਸਨ੍ਨਿਧੌ ।
ਰਸਸ੍ਯ ਦੇਵਤਾऽਸਿ ਦੇਵਿ ਪੁਸ਼੍ਕਰੇ ਦਿਵਾਕਰੇ
ਮਯੂਖਦੇਵਤਾऽਸਿ ਭੋਗਦੇਵਤਾऽਸਿ ਦੇਹਿਸ਼ੁ ॥ ੨.੧੮ ॥

ਵਿਸਰ੍ਜਨੇਨ ਭੂਯਸਾ ਨਭਸ੍ਯਮੁਤ੍ਰ ਭਾਸ੍ਕਰੇ
ਮਹੀਸ਼ੁ ਚਾਮ੍ਬਿਕੇ ਯੁਵਾਂ ਵਿਧਾਯ ਦੇਹਿਨੋ ਬਹੂਨ੍ ।
ਕ੍ਸ਼ਿਤੇਃ ਸੁਧਾਕਰਂ ਗਤਾਨ੍ ਪਿਤਨ੍ ਵਿਨੇਤੁਮਵ੍ਯਯੇ
ਤਨੂ ਚ ਤਤ੍ਰ ਬਭ੍ਰਥੁਃ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਰਾਜ੍ਞਿ ਮਾਯਯਾ ॥ ੨.੧੯ ॥

ਨਭੋऽਨ੍ਤਰੇ ਹਿਰਣ੍ਮਯਂ ਵਿਭੁਂ ਪ੍ਰਚਕ੍ਸ਼ਤੇ ਹਰਂ
ਦਿਨੇਸ਼ਬਿਮ੍ਬਬਿਮ੍ਬਿਤਂ ਭਣਨ੍ਤਿ ਪਙ੍ਕਜਾਸਨਮ੍ ।
ਇਹਾਸ੍ਮਦਨ੍ਤਰਾਲਯਂ ਵਦਨ੍ਤਿ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਚ੍ਯੁਤਂ
ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਜਨ੍ਮਿਨਾਮਿਯਂ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਵਾਦਿਧੋਰਣਿ ॥ ੨.੨੦ ॥

ਨਭੋऽਨ੍ਤਰੇ ਪ੍ਰਚਕ੍ਸ਼ਤੇ ਹਿਰਣ੍ਮਯਾਙ੍ਗਮੀਸ਼੍ਵਰਂ
ਦਿਨੇਸ਼ਬਿਮ੍ਬਪੂਰੁਸ਼ਂ ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਮਾਖ੍ਯਯਾ ।
ਵਿਰਾਜਮਾਨਮਕ੍ਸ਼ਰਂ ਵਿਰਾਜਮਨ੍ਤਰੇ ਨਣਾਂ
ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵੇਦਿਨਾਮਿਯਂ ਤੁ ਨਾਮਕਲ੍ਪਨਾ ॥ ੨.੨੧ ॥

ਹਿਰਣ੍ਮਯਾਙ੍ਗਮਮ੍ਬਰੇ ਵਦਨ੍ਤਿ ਸੋਮਮਮ੍ਬਿਕੇ
ਦਿਵਾਕਰਸ੍ਯ ਮਣ੍ਡਲੇ ਤੁ ਬਿਮ੍ਬਿਤਂ ਪੁਰਨ੍ਦਰਮ੍ ।
ਸ਼ਰੀਰਿਣਾਮਿਹਾਨ੍ਤਰੇऽਗ੍ਨਿਮਾਲਪਨ੍ਤਿ ਭਾਸੁਰਂ
ਚਿਰਨ੍ਤਨੋਕ੍ਤਿਦਰ੍ਸ਼ਿਨਾਮਿਯਂ ਸ਼ਿਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲਿਕਾ ॥ ੨.੨੨ ॥

ਸਰੋਰੁਹਾਕ੍ਸ਼ਵਾਗ੍ਵਧੂਮਨੋਹਰੌ ਤੁ ਪੂਰ੍ਵਵ-
ਤ੍ਸੁਧਾਂਸ਼ੁਬਿਮ੍ਬਪੂਰੁਸ਼ਸ੍ਤੁ ਰੁਦ੍ਰਸਂਜ੍ਞਕਃ ਸ਼ਿਵੇ ।
ਹਿਰਣ੍ਮਯੋऽਨ੍ਤਰਿਕ੍ਸ਼ਜਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ
ਸਦੇਵ ਵਸ੍ਤੁ ਕਾਞ੍ਚਨਾਙ੍ਗਿ ਪਞ੍ਚਮੂਰ੍ਤਿਵਾਦਿਨਾਮ੍ ॥ ੨.੨੩ ॥

ਪ੍ਰਭੋਃ ਪ੍ਰਮਾऽऽਦਿਤਸ੍ਤਤਃ ਪ੍ਰਮਾਵਤੀ ਸ੍ਵਯਂ ਪਥਗ੍
ਵਿਹਾਯਸਾ ਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ਪ੍ਰਭੌ ਤਤੋ ਹਿਰਣ੍ਮਯੇ
ਹਿਰਣ੍ਮਯਾਙ੍ਗਨਾਕਤਿਰ੍ਨਭੋऽਨ੍ਤਰੇ ਚ ਭਾਸ੍ਕਰੇ
ਤਥਾऽਨ੍ਤਰੇਸ਼ੁ ਦੇਹਿਨਾਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਜਯਤ੍ਯੁਮਾ ॥ ੨.੨੪ ॥

ਮਦੀਯਮਮ੍ਬਿਕਾऽਖਿਲਸ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਟਪਸ੍ਯ ਦੁਸ਼੍ਟਧੀ-
ਦਵਿਸ਼੍ਠਪਾਦਪਙ੍ਕਜਾ ਧੁਨੋਤੁ ਕਸ਼੍ਟਜਾਲਕਮ੍ ।
ਇਮੇ ਚ ਕੋਮਲੈਃ ਪਦੈਰਮੂਲ੍ਯਤਲ੍ਪਸ਼ਾਲਿਨ-
ਸ੍ਤਦੀਯਮਞ੍ਚਰੂਪਤਾਂ ਭਜਨ੍ਤੁ ਪਞ੍ਚਚਾਮਰਾਃ ॥ ੨.੨੫ ॥ 50

%c01-q3/Sarada.Susarla/uma-c01-q3-itrans.txt medskip

ਤਤੀਯਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਸਸ਼ਰੀਰਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸਾਧਨਮ੍ (ਤਨੁਮਧ੍ਯਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਸ਼ੁਭ੍ਰਸ੍ਮਿਤਲੇਸ਼ੋ ਮਾਤੁਰ੍ਮਰੁਤਾਨ੍ਨਃ ।
ਅਨ੍ਤਸ੍ਤਿਮਿਰਾਣਾਮਨ੍ਤਂ ਵਿਦਧਾਤੁ ॥ ੩.੧ ॥

ਆਦ੍ਯੌ ਭੁਵਨਾਨਾਂ ਮਾਤਾਪਿਤਰੌ ਤੌ ।
ਦੇਵਾਸੁਰਮਰ੍ਤ੍ਯੈਰ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਵਵਿਨਿਨ੍ਦ੍ਯੌ ॥ ੩.੨ ॥

ਬ੍ਰੂਤੇ ਪਥਗੇਕਸ੍ਤੌ ਵਿਗ੍ਰਹਵਨ੍ਤੌ ।
ਆਹੈਕਸ਼ਰੀਰਂ ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਂ ਕਵਿਰਨ੍ਯਃ ॥ ੩.੩ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਤਨੁਸ਼ੂਨ੍ਯਾਮੀਸ਼ਂ ਚ ਪੁਮਾਂਸਮ੍ ।
ਵਕ੍ਤਿ ਪ੍ਰਮਦਾਯਾਂ ਸਨ੍ਦੇਹਯੁਤੋऽਨ੍ਯਃ ॥ ੩.੪ ॥

ਈਸ਼ਂ ਚ ਤਮੇਕੇ ਸਨ੍ਮਾਤ੍ਰਮੁਸ਼ਨ੍ਤਿ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਕਮਥਾਨ੍ਯੇ ਗਾਯਨ੍ਤਿ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮ੍ ॥ ੩.੫ ॥

ਕੇਚਿਤ੍ਤਨੁਹੀਨਂ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਯੁਤਮੀਸ਼ਮ੍ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਵਿਦੁਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਮਵਿਕੁਣ੍ਠਾਮ੍ ॥ ੩.੬ ॥

ਉਕ੍ਤਂ ਦਧਤਸ੍ਤੈਃ ਕੇਚਿਤ੍ ਪੁਨਰਾਹੁਃ ।
ਮਾਯਾਤਨੁਬਨ੍ਧਂ ਨਾਥਸ੍ਯ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ॥ ੩.੭ ॥

ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਸ਼ਰੀਰੌ ਯੇਸ਼ਾਂ ਪਿਤਰੌ ਤੌ ।
ਏਕੋऽਪ੍ਯਥਵਾ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹ ਨਿਸਰ੍ਗਃ ॥ ੩.੮ ॥

ਮਾਤਾਪਿਤਰੌ ਯਤ੍ ਤਾਵੇਕਸ਼ਰੀਰੌ ।
ਚਿਤ੍ਰਪ੍ਰਥਨਾਰ੍ਥਾ ਸਾ ਕਾਚਨ ਲੀਲਾ ॥ ੩.੯ ॥

ਸਨ੍ਮਾਤ੍ਰਕਥਾਨਾਂ ਕਾਰ੍ਯੇ ਮਨੁਜਾਦੌ
ਧੀਸ੍ਵਾਨ੍ਤਵਿਕਾਸਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ਕਾਰਣਹੀਨਃ ॥ ੩.੧੦ ॥

ਅਦ੍ਵੈਤਿਭਿਰਨ੍ਯਾ ਮਾਯਾऽऽਸ਼੍ਰਯਣੀਯਾ ।
ਸ਼ਕ੍ਤੇਰਤਿਰਿਕ੍ਤਾ ਸਾ ਕਿਂ ਕਿਮੁ ਵਾਦੈਃ ॥ ੩.੧੧ ॥

ਨ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਪਥਗਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਕਿਮੁਪਾਧੇਃ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਸ਼੍ਰਿਤਚਿਤ੍ਤੇਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਕਤਿਤਾ ਵਾ ॥ ੩.੧੨ ॥

ਏਕਾਨ੍ਤਵਿਦੇਹੌ ਤੌ ਚੇਦਤਿਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮੌ ।
ਲੀਲਾਤਨੁਬਨ੍ਧਾਸ਼ਕ੍ਤਾਵਭਿਧੇਯੌ ॥ ੩.੧੩ ॥

ਭਕ੍ਤਾਨਨੁਗਹ੍ਣਨ੍ ਦਿਵ੍ਯਾਦ੍ਭੁਤਲੀਲਃ ।
ਤਦ੍ਵਿਗ੍ਰਹਬਨ੍ਧੋ ਬੋਧ੍ਯੋ ਲਸਦਰ੍ਥਃ ॥ ੩.੧੪ ॥

ਸ੍ਤ੍ਰੀਤ੍ਵਂ ਯਦਿ ਨੇਸ਼੍ਟਂ ਪੁਂਸ੍ਤ੍ਵਂ ਕੁਤ ਇਸ਼੍ਟਮ੍ ।
ਨਾ ਵਾ ਕਿਮੁ ਨਾਰੀ ਨ ਸ੍ਯਾਦਨੁਮੇਯਾ ॥ ੩.੧੫ ॥

ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਿਤਰੌ ਤੌ ਵਾਚ੍ਯੌ ਮਤਿਮਨ੍ਤੌ ।
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਵਪਿ ਭੂਯੋ ਲੀਲਾਤਨੁਮਨ੍ਤੌ ॥ ੩.੧੬ ॥

ਨਾਸ੍ਮਤ੍ਤਨੁਵਤ੍ਤੇ ਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼੍ਵਰਮੂਰ੍ਤੀ ।
ਏਕਾऽਮਤਰੂਪਾ ਤ੍ਵਨ੍ਯਾ ਪ੍ਰਣਵਾਤ੍ਮਾ ॥ ੩.੧੭ ॥

ਦਿਵ੍ਯਂ ਘਨਤੇਜਃ ਕੁਰ੍ਵਦ੍ ਧ੍ਵਨਿਮਨ੍ਤਃ ।
ਸਮ੍ਪਸ਼੍ਯਦਸ਼ੇਸ਼ਂ ਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਣਵਾਤ੍ਮਾ ॥ ੩.੧੮ ॥

ਦਿਵ੍ਯੋ ਘਨਸੋਮਃ ਸ੍ਯਂਦਨ੍ ਰਸਮਨ੍ਤਃ ।
ਭੁਞ੍ਜਨ੍ ਭੁਵਨੌਘਂ ਪੀਯੂਸ਼ਸ਼ਰੀਰਮ੍ ॥ ੩.੧੯ ॥

ਬੋਧੋऽਨਵਲਮ੍ਬੋ ਦਿਵ੍ਯਂ ਖਲੁ ਤੇਜਃ ।
ਮੋਦਃ ਪਰਿਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਦਿਵ੍ਯਃ ਖਲੁ ਸੋਮਃ ॥ ੩.੨੦ ॥

ਸੋਮਾਂਸ਼ਮਹੋਂਸ਼ੌ ਯਾਤੋ ਘਨਭਾਵਮ੍ ।
ਪਿਤ੍ਰੋਰ੍ਭੁਵਨਾਨਾਂ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਮਹਿਮ੍ਨਾ ॥ ੩.੨੧ ॥

ਆਰਾਧਯਸੀਸ਼ਂ ਤਂ ਚਿਨ੍ਮਯਕਾਯਮ੍ ।
ਆਨਨ੍ਦਮਯਾਙ੍ਗੀ ਤ੍ਵਮ੍ ਦੇਵਿ ਕਿਲੇਯਮ੍ ॥ ੩.੨੨ ॥

ਦਿਵ੍ਯਂ ਤਵ ਕਾਯਂ ਦਿਵ੍ਯੇ ਤਵ ਵਸ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਦਿਵ੍ਯਾਨਿ ਤਵਾਮ੍ਬ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਭਰਣਾਨਿ ॥ ੩.੨੩ ॥

ਯਦ੍ਦੇਵਿ ਵਿਲੋਕ੍ਯਾऽਸ੍ਯਪ੍ਰਾਕਤਕਾਯਾ ।
ਯੁਕ੍ਤੀਃ ਸਮਤੀਤਾ ਸੇਯਂ ਤਵ ਮਾਯਾ ॥ ੩.੨੪ ॥

ਨਵ੍ਯਾਸ੍ਤਨੁਮਧ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਨਾਂ ਤਨੁਮਧ੍ਯਾਮ੍ ।
ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਸਦਸੀਮਾਃ ਸਮ੍ਯਕ੍ਪ੍ਰਥਯਨ੍ਤੁ ॥ ੩.੨੫ ॥ 75

%c01-q4/Prasad.Kuppa/c01-q4।txt medskip

ਚਤੁਰ੍ਥਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਆਧ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਵਿਭੂਤਯਃ (ਗੀਤਿਵਤ੍ਤਮ੍)

ਅਮਤਾਂਸ਼ੁਬਿਂਬਸਾਰਾਦ੍ ਭੂਯੋऽਪਿ ਵਿਨਿਰ੍ਗਤੋ ਭਸ਼ਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ ।
ਸਾਰੋ ਗੌਰੀਵਦਨਾਦ੍ ਦਰਹਾਸੋ ਹਰਤੁ ਦੁਃਖਜਾਲਂ ਨਃ ॥ ੪.੧ ॥

ਕੁਲਕੁਣ੍ਡੇ ਪ੍ਰਾਣੁਵਨ੍ਤੀ ਚੇਤਨ੍ਤੀ ਹਦਿ ਸਮਸ੍ਤਜਨ੍ਤੂਨਾਮ੍ ।
ਮੂਰ੍ਧਨਿ ਵਿਚਿਨ੍ਤਯਨ੍ਤੀ ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਮਹਿਸ਼ਿ ਵਿਜਯਤੇ ਭਵਤੀ ॥ ੪.੨ ॥

ਤੇਜੋਜਲਾਨ੍ਨਸਾਰੈਸ੍ਤ੍ਰਯੋऽਣਵੋ ਮੂਲਹਦਯਮਸ੍ਤੇਸ਼ੁ
ਪਾਕਾਤ੍ਤੇ ਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਨਾਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਵ੍ਯਾਪਿਕੇऽਂਬ ਦੇਹਵਤਾਮ੍ ॥ ੪.੩ ॥

ਪੂਰ੍ਣੇ ਸ਼ਰੀਰਸ਼ਿਲ੍ਪੇ ਦ੍ਵਾਰੇਣ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਨ੍ਧ੍ਰਸਂਜ੍ਞੇਨ ।
ਨਾਡੀਪਥੇਨ ਗਤ੍ਵਾ ਤੈਜਸਮਣੁਮਾਵਿਸ਼ਸ੍ਯਮੇਯਬਲੇ ॥ ੪.੪ ॥

ਅਂਸ਼ੇਨਾਵਿਸ਼੍ਯਾਦੌ ਯਾਸਿ ਪੁਨਸ੍ਤਂ ਤਤਸ਼੍ਚ ਨਿਰ੍ਯਾਸਿ ।
ਮਾਰ੍ਗਾਭ੍ਯਾਂ ਦ੍ਵਾਭ੍ਯਾਂ ਤ੍ਵਂ ਨਾਡ੍ਯਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪੁਰਸ਼੍ਚ ਸਿਦ੍ਧਾਭ੍ਯਾਮ੍ ॥ ੪.੫ ॥

ਯਾਤਾਯਾਤਵਿਹਾਰੇ ਮਾਤਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਭਵਤ੍ਯੁਪਾਧਿਸ੍ਤੇ
ਆਰਭ੍ਯ ਮਸ੍ਤਕਸ੍ਥਲਮਾਮੂਲਾਧਾਰਮਸ੍ਥਿਪਞ੍ਜਰਿਕਾ ॥ ੪.੬ ॥

ਨਤਨੁਸ਼ੁ ਵਿਹਰਨ੍ਤੀਂ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਉਪਾਧਿਵੀਣਾਕਤੇਰ੍ਜਗਨ੍ਮਾਤਃ ।
ਸਾਦਸ਼੍ਯਾਤ੍ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਂ ਪਰੋਕ੍ਸ਼ਵਾਦਪ੍ਰਿਯਾਃ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਨ੍ਤੇ ॥ ੪.੭ ॥

ਨਭਸਃ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਦ੍ਵਾਰਾ ਪ੍ਰਵਹਨ੍ਤੀਂ ਯ ਇਹ ਵਿਗ੍ਰਹੇ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮ੍ ।
ਅਨੁਸਨ੍ਦਧਾਤਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਕਤਿਨਸ੍ਤਸ੍ਯੇਤਰੈਰਲਂ ਯੋਗੈਃ ॥ ੪.੮ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਵਿਸ਼ਸਿ ਤੁਲ੍ਯਂ ਨਿਰ੍ਗਚ੍ਛਸਿ ਤੁਲ੍ਯਮਮ੍ਬ ਭੁਵਨਾਨਾਮ੍ ।
ਜ੍ਞਾਤਾ ਚੇਦਸਿ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨ ਜ੍ਞਾਤਾ ਚੇਦ੍ਭਵਸ੍ਯਹਙ੍ਕਤ੍ਯੈ ॥ ੪.੯ ॥

ਅਵਤਰਣਂ ਧ੍ਯਾਤਂ ਚੇਦ੍ ਆਰੋਹਣਮਦ੍ਭੁਤਂ ਭਵੇਚ੍ਛਕ੍ਤੇਃ ।
ਯਸ੍ਮਿਨ੍ਨਿਦਂ ਸ਼ਰੀਰਂ ਭਵਤਿ ਮਹਦ੍ਵੈਦ੍ਯੁਤਾਗ੍ਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰਮਿਵ ॥ ੪.੧੦ ॥

ਆਰੋਹਣਮਧ੍ਯਾਤਸ਼ੁ ਹਦਯੇऽਹਙ੍ਕਾਰਮਾਤ੍ਰਨਿਸ਼੍ਪਤ੍ਯੈ ।
ਤਦਨੁ ਸ਼ਰੀਰਮਿਦਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸੁਖਾਯ ਦੁਃਖਾਯ ਵਾ ਯਥਾਭੋਗਮ੍ ॥ ੪.੧੧ ॥

ਯਾ ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਤਾ ਜਨਿਮਤਾਮਹਙ੍ਕਤਿਃ ਸਕਲਭੇਦਧੀਭੂਮਿਃ ।
ਪਥਗਿਵ ਤਵਾਮ੍ਬਿਕੇ ਸਾ ਸਤ੍ਤੈਵੋਪਾਧਿਸਂਸ਼੍ਰਯਾਦ੍ ਭਾਨ੍ਤੀ ॥ ੪.੧੨ ॥

ਏਤਾਮਾਹੁਰਵਿਦ੍ਯਾਂ ਬੀਜਂ ਸਂਸਾਰਵਕ੍ਸ਼ਰਾਜਸ੍ਯ ।
ਸਰ੍ਵਰਸਫਲਯੁਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਰਬ੍ਧਜਲੇਨ ਦੇਵਿ ਦੋਹਦਿਨਃ ॥ ੪.੧੩ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਤ੍ਵਾਰ੍ਪਕਦੇਹੇ ਨਿਮ੍ਨੇ ਕੁਲ੍ਯੇਵ ਜਨਿਮਤਾਂ ਮਾਤਃ ।
ਪ੍ਰਵਹਤ੍ਯਨਾਰਤਂ ਤੇ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਾਣਿ ਦੇਵਿ ਤਨ੍ਵਾਨਾ ॥ ੪.੧੪ ॥

ਸਾਰਮਪਾਮਣੁਭੂਤਂ ਹਦਯਸ੍ਥਂ ਸੂਰਯੋ ਵਿਦੁਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਪ੍ਰਾਣਂ ਕੇਚਨ ਪਞ੍ਚਾਨਿਲਮੂਲਭੂਤਮਾਹੁਰਿਮਮ੍ ॥ ੪.੧੫ ॥

ਮਨ ਏਵ ਚਿਤ੍ਤਸਂਜ੍ਞਂ ਵ੍ਯਵਹਰਤਾਂ ਵਿਭਜਨਾਨਭਿਜ੍ਞਾਨਾਮ੍ ।
ਕਵਿਲੋਕਵ੍ਯਵਹਾਰਸ੍ਤਦਧੀਨਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਧੀਰ੍ਭਵਤ੍ਯਨ੍ਯਾ ॥ ੪.੧੬ ॥

ਤਦਨਾਹਤਸ੍ਯ ਵਿਲਸਦ੍ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਤੋ ਦਹਰਨਾਮਕਗੁਹਾਯਾਮ੍ ।
ਚਿਤ੍ਤਂ ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਾਤ੍ਤੇ ਕਾऽਪ੍ਯਨੁਗਹ੍ਣਾਤਿ ਦੇਵਿ ਰਸ਼੍ਮਿਕਲਾ ॥ ੪.੧੭ ॥

ਚਿਤ੍ਤਮਣੁ ਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਂ ਤੇ ਕਲਯਾऽਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਪ੍ਰਮਾਣਮਿਵ ਭਾਸਾ ।
ਦਰ੍ਪਣਮਮਲਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬਾਕਰ੍ਸ਼ਕਂ ਸ਼ਿਵੇ ਭਵਤਿ ॥ ੪.੧੮ ॥

ਅਨ੍ਤਰਮਾਵਰ੍ਤਾਭਂ ਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬਮਕਾਯਮੇਤਦੀਸ਼ਸ੍ਯ ।
ਅਂਗੁਸ਼੍ਠਾਭਂ ਪ੍ਰਾਹੁਰ੍ਮਾਨੇਨੋਪਾਧਿਚੈਤ੍ਤਭਾਸਸ੍ਤੇ ॥ ੪.੧੯ ॥

ਦਮ੍ਪਤ੍ਯੋਰ੍ਵਾਂ ਰੂਪਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬੌ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੋਃ ਸ਼ਿਵੇ ਭਵਤਃ ।
ਕੁਲਕੁਣ੍ਡੇ ਹਦਯੇ ਚਾਪ੍ਯਰੂਪਯੋਰੇਵ ਕਸ਼੍ਚਿਦੁਲ੍ਲਾਸਃ ॥ ੪.੨੦ ॥

ਚਿਤ੍ਤਮਣੀਯੋ ਵਿਤ੍ਤਂ ਯ ਇਦਂ ਮੂਲ੍ਯੇ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਤੋऽਪ੍ਯਧਿਕਮ੍ ।
ਹਦਯਗੁਹਾਯਾਂ ਨਿਹਿਤਂ ਜਾਨੀਤੇ ਸ ਵਿਜਹਾਤਿ ਬਹਿਰਾਸ਼ਾਃ ॥ ੪.੨੧ ॥

ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਮੂਰ੍ਧਾਨਂ ਹਦਯਾਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਸ੍ਥਿਤਾ ਧਤਾ ਨਾਡ੍ਯਾ ।
ਤ੍ਵਦ੍ਰੁਚਿਰੁਕ੍ਤਾ ਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਭਵਤਿ ਦੇਵਿ ਤਨ੍ਨਿਸ਼੍ਠਾ ॥ ੪.੨੨ ॥

ਅਨ੍ਨਮਯਾਣੁਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਂ ਧੀਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਰ੍ਕਮਿਵ ਤੇਜਃ ।
ਪਰਿਭਾਸ਼੍ਯਤੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ਮਨ ਇਤਿ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਸਮ੍ਭਵਸ੍ਥਾਨਮ੍ ॥ ੪.੨੩ ॥

ਸਙ੍ਕਲ੍ਪੇ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪੇ ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿਂ ਮਨਸਿ ਵਿਸ੍ਫੁਰਨ੍ਤੀਂ ਤ੍ਵਾਮ੍ ।
ਯ ਉਪਾਸ੍ਤੇ ਸ ਜਨਸ੍ਤੇ ਗਹ੍ਣਾਤਿ ਮਹੇਸ਼ਵਲ੍ਲਭੇ ਚਰਣਮ੍ ॥ ੪.੨੪ ॥

ਆਧਾਰਚਕ੍ਰਸ਼ਯਨੇ ਮਮੇਹ ਨਿਦ੍ਰਾਂ ਵਿਹਾਯ ਵਿਚਲਨ੍ਤੀਮ੍ ।
ਗੀਤਯ ਏਤਾਃ ਪਰਮਾਮੁਪਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਾਂ ਜਗਦ੍ਵਿਭੋਃ ਕਾਨ੍ਤਾਮ੍ ॥ ੪.੨੫ ॥ 100

॥ ਸਮਾਪ੍ਤਂ ਚ ਪ੍ਰਥਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

%c02-q1/Ravi.Shamavedam/uma-c02-q1।txt medskip

ਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਸ਼ਤਕਮ੍
ਪਞ੍ਚਮਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਪਰਿਣਯਃ (ਉਪਜਾਤਿਵਤ੍ਤਮ੍)

ਸ਼੍ਰੀਖਣ੍ਡਚਰ੍ਚਾਮਿਵ ਕਲ੍ਪਯਨ੍ਤ੍ਯੋ
ਮੁਹੁਃ ਕਪੋਲੇਸ਼ੁ ਸਖੀਜਨਸ੍ਯ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਕਾਨ੍ਤਾਹਸਿਤਾਙ੍ਕੁਰਾਣਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਤਿ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਜਗਨ੍ਤਿ ਭਾਸਃ ॥ ੫.੧ ॥

ਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਾ ਕੁਸੁਮਾਯੁਧਸ੍ਯ
ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਦ੍ਰਿਕੋਦਣ੍ਡਜਯੋਨ੍ਨਤਸ੍ਯ ।
ਦਰਸ੍ਮਿਤਸ਼੍ਰੀਰ੍ਦ੍ਵਿਰਦਾਸ੍ਯਮਾਤੁਰ੍-
ਦ੍ਰਾਘੀਯਸੀਂ ਵੋ ਵਿਤਨੋਤੁ ਭੂਤਿਮ੍ ॥ ੫.੨ ॥

ਪ੍ਰਮਥ੍ਯਮਾਨਾਮਤਰਾਸ਼ਿਵੀਚਿ-
ਪ੍ਰੋਦ੍ਗਚ੍ਛਦਚ੍ਛਾਚ੍ਛਤੁਸ਼ਾਰਕਲ੍ਪਾਃ ।
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਿਚ੍ਛਾਂ ਵਿਦਧਤ੍ਵਮੋਘਾਂ
ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਮਾਤੁਰ੍ਦਰਹਾਸਲੇਸ਼ਾਃ ॥ ੫.੩ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਤਪਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਸਮ੍ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ
ਮਹੇਸ਼ਨੇਤ੍ਰਾਤਿਥਿਤਰ੍ਪਣੋ ਨਃ ।
ਮਨੋਭਿਲਾਸ਼ਂ ਸਫਲੀਕਰੋਤੁ
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀਹਾਸਲਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਃ ॥ ੫.੪ ॥

ਵਲਕ੍ਸ਼ਵਕ੍ਸ਼ੋਜਪਟਾਞ੍ਚਲੇਨ
ਚਲੇਨ ਸਾਰ੍ਧਂ ਕਤਕੇਲਯੋ ਨਃ ।
ਪੁਰਤ੍ਰਯਾਰਾਤਿਕਲਤ੍ਰਹਾਸ-
ਭਾਸੋ ਨਿਰਾਸਂ ਵਿਪਦਾਂ ਕ੍ਰਿਯਾਸੁਃ ॥ ੫.੫ ॥

ਭੂਯਾਸੁਰਾਯਾਸਹਰਾਣਿ ਤਾਨਿ
ਸ੍ਮਿਤਾਨਿ ਭੂਤੇਸ਼ਮਗੀਦਸ਼ੋ ਨਃ ।
ਯੇਸ਼ਾਂ ਤ੍ਵਿਸ਼ੋ ਬਿਭ੍ਰਤਿ ਦਿਗ੍ਵਧੂਟੀ-
ਗਣ੍ਡੇਸ਼ੁ ਕਰ੍ਪੂਰਪਰਾਗਲੀਲਾਮ੍ ॥ ੫.੬ ॥

ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਕਾਮਂ ਸਫਲਂ (ਤ੍ਵ) ਮਦੀਯਂ
ਕੁਲਾਦ੍ਰਿਕਨ੍ਯਾਹਸਿਤਾਨਿ ਤਾਨਿ ।
ਯੇਸ਼ਾਂ ਮਯੂਖੈਃ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਸਿਤਾਦ੍ਰੇਰ੍-
ਉਦ੍ਯਾਨਵਾਟੀਸ਼ੁ ਨਵੋ ਵਸਨ੍ਤਃ ॥ ੫.੭ ॥

ਆਮ੍ਰੇਡਿਤਂ ਭੂਸ਼ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਸਾਂ
ਨਾਸਾਵਿਭੂਸ਼ਾਮਹਸਾਂ ਦ੍ਵਿਰੁਕ੍ਤਿਃ ।
ਪੁਰਾਰਿਨਾਰੀਸ੍ਮਿਤਕਾਨ੍ਤਯੋ ਮੇ
ਪੂਰ੍ਣਾਨਿ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਸਮੀਹਿਤਾਨਿ ॥ ੫.੮ ॥

ਨਿਰ੍ਮਾਯ ਵਿਸ਼੍ਵਾਲਯਮਮ੍ਬ ਸ਼ਰ੍ਵ-
ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਸਮਂ ਸ਼ਿਲ੍ਪਵਿਦਾ ਸ ਸ਼ਿਲ੍ਪੀ ।
ਵਿਹਰ੍ਤੁਮਿਚ੍ਛਨ੍ਨਯਿ ਵੋਢੁਮੈਚ੍ਛ-
ਨ੍ਨਾਰੀਂ ਭਵਨ੍ਤੀਂ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਭਵਂਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ॥ ੫.੯ ॥

ਦਿਵ੍ਯਂ ਦੁਕੂਲਂ ਧਵਲਂ ਦਧਾਨਾ
ਵੇਣ੍ਯਾ ਫਣੀਨ੍ਦ੍ਰੋਪਮਯਾ ਲਸਨ੍ਤੀ ।
ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਰਾਜੀਵਵਿਲੋਚਨਾ ਤ੍ਵਂ
ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਭਰ੍ਤੁਰ੍ਨਯਨਾਨ੍ਯਹਾਰ੍ਸ਼ੀਃ ॥ ੫.੧੦ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਬਨ੍ਧਂ ਜ੍ਵਲਦੁਤ੍ਤਮਂ ਤੇ
ਭੁਜਙ੍ਗਰਾਜੋਪਮਵੇਣਿਰੂਪਮ੍ ।
ਆਤ੍ਮੈਕਨਿਸ਼੍ਠਸ੍ਯ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਭਰ੍ਤੁਰ੍-
ਆਰਾਧਯਾਮਾਸ ਵਿਲੋਚਨਾਨਿ ॥ ੫.੧੧ ॥

ਅਭੂਸ੍ਤ੍ਵਮਾਦ੍ਯਸ੍ਯ ਮਨੋਮਦਾਯ
ਸ ਚਾਪਿ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਿਪਦਂ ਬਭੂਵ ।
ਨ ਕੇਵਲਂ ਵਾਂ ਸਕਲਸ੍ਯ ਚਾਸੀ-
ਦ੍ਦਾਮ੍ਪਤ੍ਯਬਨ੍ਧਸ੍ਯ ਤਦਮ੍ਬ ਬੀਜਮ੍ ॥ ੫.੧੨ ॥

ਤਵਾਤਿਕਾਨ੍ਤਾ ਨਯਾਨਾਨ੍ਤਵਤ੍ਤਿ-
ਰ੍ਹਾਸਃ ਪੁਰਾਰੇਸ਼੍ਚ ਨਵੇਨ੍ਦੁਹਾਰੀ ।
ਉਭੌ ਵਿਵਾਹੋਤ੍ਸਵਪੂਰ੍ਵਰਙ੍ਗਂ
ਨਿਰ੍ਵਰ੍ਤਯਾਮਾਸਤੁਰਾਦਿਰਾਮੇ ॥ ੫.੧੩ ॥

ਦਾਤੁਂ ਪ੍ਰਭੁਃ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਿਤੁਂ ਸਮਰ੍ਥਃ
ਕਰ੍ਤੁਂ ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਤਰ੍ਜਯਿਤੁਂ ਚ ਸ਼ਕ੍ਤਃ ।
ਸਂਰਕ੍ਸ਼ਤਾਨ੍ਮਾਂ ਤਵ ਸਰ੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯੇ
ਕਰਸ੍ਤੁਸ਼ਾਰਾਂਸ਼ੁਭਤਾ ਗਹੀਤਃ ॥ ੫.੧੪ ॥

ਸ੍ਪ੍ਰਸ਼੍ਟੁਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਾ ਪਰਮੇ ਪਰੈਸ੍ਤ੍ਵਂ
ਸ ਚਾਨ੍ਯਯਾ ਚਿਨ੍ਤਯਿਤੁਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਃ ।
ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰ੍ਵਸ੍ਯ ਸ ਏਵ ਤੇऽਮ੍ਬ
ਦਾਮ੍ਪਤ੍ਯਮੇਵਂ ਯੁਵਯੋਸ੍ਤੁ ਸਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੫.੧੫ ॥

ਨਿਜਾਦ੍ਵਤਂਸੇਨ੍ਦੁਤ ਇਨ੍ਦੁਮਨ੍ਯ-
ਮੁਤ੍ਪਾਦ੍ਯ ਤੇ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰਦਾਦ੍ਵਤਂਸਮ੍ ।
ਮੂਰ੍ਤਾਮਿਵਾਸੌ ਸ਼ੁਭਗਾਤ੍ਰਿ ਰਾਤ੍ਰਿਂ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤ੍ਵਦੀਯਾਂ ਕਬਰੀਂ ਚਕਾਸੇ ॥ ੫.੧੬ ॥

ਬਭੂਵਿਥਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਗਹੇ ਯਦਾ ਤ੍ਵਂ
ਸ ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਤ੍ਰ ਚਕਾਰ ਵਾਸਮ੍ ।
ਵਿਲੋਕਮਾਨਸ੍ਤਵ ਦੇਵਿ ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍
ਪਾਞ੍ਚਾਲਿਕਾਯਾਃ ਕਮਨੀਯਭਾਵਮ੍ ॥ ੫.੧੭ ॥

ਸਿਦ੍ਧਂ ਸ ਵਾਂ ਸਾਧਯਿਤੁਂ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤੋ
ਯੋਗਂ ਪ੍ਰਦਗ੍ਧੋ ਮਦਨਸ਼੍ਚ ਕਲ੍ਪੇ ।
ਵਸ਼ੀਤਿ ਕੀਰ੍ਤਿਂ ਗਿਰਿਸ਼ਸ੍ਯ ਭਰ੍ਤੁਂ
ਤੁਭ੍ਯਂ ਤ੍ਵਪਰ੍ਣੇਤਿ ਯਸ਼ਸ਼੍ਚ ਕਰ੍ਤੁਮ੍ ॥ ੫.੧੮ ॥

ਘੋਰਂ ਤਪਸ਼੍ਚੇਦ੍ਰਚਿਤਂ ਤ੍ਵਯਾऽਪਿ
ਪ੍ਰਾਗ੍ਰੂਪਭਰ੍ਤੁਃ ਸਮਨੁਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਵਿਹਾਯ ਯਤ੍ਨਂ ਕ ਇਹਾਖਿਲਾऽਮ੍ਬ
ਸਮ੍ਬਦ੍ਧਮਪ੍ਯਰ੍ਥਮੁਪੈਤੁ ਜਨ੍ਤੁਃ ॥ ੫.੧੯ ॥

ਜ੍ਵਲਤ੍ਕਪਰ੍ਦੋ ਦਹਨਾਙ੍ਕਭਾਲਃ
ਕਪਾਲਮਾਲੀ ਕਰਿਕਤ੍ਤਿਵਾਸਾਃ ।
ਭੁਜਙ੍ਗਭੂਸ਼ੋ ਭਸਿਤਾਙ੍ਗਰਾਗਃ
ਪੁਸ਼੍ਪੇਸ਼ੁ ਵੈਰੀ ਪਰੁਸ਼ਾਟ੍ਟਹਾਸਃ ॥ ੫.੨੦ ॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸੀ ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ
ਜਹਾਰ ਤੇ ਚੇਦਨਘਾਙ੍ਗਿ ਚੇਤਃ ।
ਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਮਰ੍ਥੋऽਯਮਵਾਪ ਨੈਵ
ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਬਹਿਃਕਾਰਣਮਾਸ਼੍ਰਿਤੇਤਿ ॥ ੫.੨੧ ॥

ਰੂਪਂ ਪੁਰਾਰੇਰਥਵਾ ਤਦੇਤਤ੍
ਸੇਯਂ ਚ ਚੇਸ਼੍ਟਾ ਸਮਯਾਨ੍ਤਰੇਸ਼ੁ ।
ਕਾਨ੍ਤਂ ਵਪੁਃ ਕਾਨ੍ਤਤਰਾਸ਼੍ਚ ਲੀਲਾ-
ਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਸਮਂ ਖੇਲਿਤੁਮੇਸ਼ ਧਤ੍ਤੇ ॥ ੫.੨੨ ॥

ਪ੍ਰਹਸ਼੍ਟਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸਮਵੇਤਸਿਦ੍ਧੋ
ਨਤ੍ਯਦ੍ਗਣੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਵਿਕਸਨ੍ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਃ ।
ਭੂਯੋऽਪਿ ਯੋਗੋ ਯੁਵਯੋਰ੍ਹਿਮਾਦ੍ਰੌ
ਬਭਾਰ ਮਾਤਰ੍ਮਹਮਦ੍ਵਿਤੀਯਮ੍ ॥ ੫.੨੩ ॥

ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪਰਿਣੀਯ ਲੇਭੇ
ਯਾਵਾਤ੍ਮਜੌ ਦ੍ਵਾਵਨਘਾਙ੍ਗਿ ਮੁਖ੍ਯੌ ।
ਏਕਸ੍ਤਯੋਰ੍ਭ੍ਰਾਮ੍ਯਤਿ ਵਿਸ਼੍ਵਮਤ੍ਤੁਂ
ਭੂਭਤ੍ਤਟੀਰਾਸ਼੍ਰਯਤੇ ਬਤਾਨ੍ਯਃ ॥ ੫.੨੪ ॥

ਸਙ੍ਕੀਰ੍ਤਯਨ੍ਤ੍ਯੋ ਜਗਤਾਂ ਜਨਨ੍ਯਾਃ
ਕਲ੍ਯਾਣਵਾਰ੍ਤਾਃ ਕਮਨੀਯਕੀਰ੍ਤੇਃ ।
ਇਮਾਃ ਪ੍ਰਮੋਦਾਯ ਸਤਾਂ ਭਵਨ੍ਤੁ
ਸਨ੍ਦਰ੍ਭਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਉਪਜਾਤਯੋ ਨਃ ॥ ੫.੨੫ ॥ 125

%c02-q2/Bhoga.Pappu/uma-02-q2-itrans.txt medskip

ਸ਼ਸ਼੍ਠਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਮਾਹਾਭਾਗ੍ਯਮ੍ (ਮਦਲੇਖਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਹਰ੍ਤਾਰਃ ਸ਼ਸ਼ਿਕੀਰ੍ਤੇਃ ਕਰ੍ਤਾਰੋ ਨਵਭਾਸਾਮ੍ ।
ਭਰ੍ਤਾਰੋ ਮਮ ਸਨ੍ਤੁ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਮ੍ਬਾਦਰਹਾਸਾਃ ॥ ੬.੧ ॥

ਦਿਗ੍ਵਲ੍ਲੀਸ਼੍ਵਤਿਸ਼ੁਭ੍ਰਾਂ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤਃ ਕੁਸੁਮਰ੍ਦ੍ਧਿਮ੍ ।
ਭੂਯਾਸੁਸ੍ਤਵ ਭੂਤ੍ਯੈ ਮਨ੍ਮਾਤੁਃ ਸ੍ਮਿਤਲੇਸ਼ਾਃ ॥ ੬.੨ ॥

ਏਕਸ਼੍ਚੇਤ੍ਤਵ ਸ਼ਕ੍ਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਸ੍ਯ ਭਵਾਯ ।
ਭਰ੍ਗਪ੍ਰੇਯਸਿ ਹਾਸਃ ਕਿਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਤਵ ਭੂਯਃ ॥ ੬.੩ ॥

ਉਦ੍ਯਾਨੇ ਵਿਯਦਾਖ੍ਯੇ ਕਾਲਿ ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਹਰਨ੍ਤੀਮ੍ ।
ਗੋਲੈਃ ਕਨ੍ਦੁਕਕਲ੍ਪੈਰਲ੍ਪਾ ਵਾਕ੍ਕਿਮੁ ਮਾਤਿ ॥ ੬.੪ ॥

ਖਂ ਕ੍ਰੀਡਾਭਵਨਂ ਤੇ ਕਃ ਕਾਰ੍ਯਾਲਯ ਏਸ਼ਃ ।
ਪਥ੍ਵੀਯਂ ਬਹੁਲਾਨ੍ਨਾ ਮਾਤਰ੍ਭੋਜਨਸ਼ਾਲਾ ॥ ੬.੫ ॥

ਬੁਦ੍ਧੀਨਾਮਸਿ ਦਾਤ੍ਰੀ ਸਿਦ੍ਧੀਨਾਮਸਿ ਨੇਤ੍ਰੀ ।
ਵੀਰ੍ਯਾਣਾਮਸਿ ਪੇਟੀ ਕਾਰ੍ਯਾਣਾਮਸਿ ਧਾਟੀ ॥ ੬.੬ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਨਾਮਸਿ ਭਾਵੋ ਹਦ੍ਯਾਨਾਮਸਿ ਹਾਵਃ ।
ਦੇਵਾਨਾਮਸਿ ਲੀਲਾ ਦੈਤ੍ਯਾਨਾਮਸਿ ਹੇਲਾ ॥ ੬.੭ ॥

ਗਨ੍ਤਣਾਮਸਿ ਚੇਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ਥਾਣੂਨਾਮਸਿ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ।
ਲੋਕਾਨਾਮਸਿ ਮੂਲਂ ਲੋਕਾਦੇਰਸਿ ਜਾਲਮ੍ ॥ ੬.੮ ॥

ਦੇਵੀ ਵ੍ਯਾਪਕਤੇਜਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਚਾਰੇ ।
ਅਤ੍ਯਨ੍ਤਂ ਸੁਕੁਮਾਰੀ ਨਾਰੀ ਮੂਰ੍ਤਿਵਿਚਾਰੇ ॥ ੬.੯ ॥

ਕ੍ਵ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਹਤੋऽਸ੍ਮਾਦਾਕਾਸ਼ਾਦਪਿ ਭੂਯਃ ।
ਤਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਵਿਨਯਨ੍ਤੀ ਤਨ੍ਵਙ੍ਗੀ ਕ੍ਵ ਨੁ ਨਾਰੀ ॥ ੬.੧੦ ॥

ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਵਿਭੁਤ੍ਵਂ ਸੂਰ੍ਯਾਯੋਸ੍ਰਸਹਸ੍ਰਮ੍ ।
ਊਸ਼੍ਮਾਣਂ ਦਹਨਾਯ ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਮੋਸ਼ਧਿਰਾਜੇ ॥ ੬.੧੧ ॥

ਵਾਤਾਯਾਮਿਤਵੀਰ੍ਯਂ ਵਿਸ੍ਤਾਰਂ ਗਗਨਾਯ ।
ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਤ੍ਵਂ ਵਸੁਧਾਯੈ ਤੋਯਾਯ ਦ੍ਰਵਭਾਵਮ੍ ॥ ੬.੧੨ ॥

ਮਾਹਾਭਾਗ੍ਯਮਪਾਰਂ ਕੋਟਿਭ੍ਯੋ ਵਿਬੁਧਾਨਾਮ੍ ।
ਚਿਤ੍ਰਾਃ ਕਾਸ਼੍ਚਨ ਸਿਦ੍ਧੀਰ੍ਲਕ੍ਸ਼ੇਭ੍ਯੋ ਮਨੁਜਾਨਾਮ੍ ॥ ੬.੧੩ ॥

ਸ੍ਥਾਣੁਭ੍ਯੋ ਧਤਿਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਗਨ੍ਤਭ੍ਯੋ ਗਤਿਸ਼ਕ੍ਤਿਮ੍ ।
ਕਸ੍ਮਾਚ੍ਚਿਨ੍ਨਿਜਕੋਸ਼ਾਦੇਕਾ ਦੇਵਿ ਦਦਾਨਾ ॥ ੬.੧੪ ॥

ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਵਿਦਧਾਨਾ ਸਰ੍ਵਂ ਵਸ੍ਤੁ ਦਧਾਨਾ ।
ਹਨ੍ਤ ਤ੍ਵਂ ਮਮ ਮਾਤਃ ਕਾਚਿਤ੍ਕੋਮਲਗਾਤ੍ਰੀ ॥ ੬.੧੫ ॥

ਸ਼੍ਰੋਣੀਭਾਰਨਤਾਯਾਂ ਕਸ੍ਯਾਞ੍ਚਿਤ੍ਤਨੁਗਾਤ੍ਰ੍ਯਾਮ੍ ।
ਈਦਕ੍ਸ਼ਾ ਯਦਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕਾਵੇਤੋ ਨਨੁ ਮਾਯਾ ॥ ੬.੧੬ ॥

ਰੂਪਂ ਤੇ ਤਨੁਗਾਤ੍ਰਂ ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਦੁਨਾਦਾ ।
ਚਾਪਂ ਤੇ ਮਧੁਰੇਕ੍ਸ਼ੁਃ ਪਾਣਿਸ੍ਤੇ ਸੁਕੁਮਾਰਃ ॥ ੬.੧੭ ॥

ਲੋਲੇ ਲੋਚਨਯੁਗ੍ਮੇ ਭੀਰੁਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਕਟਂ ਤੇ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਂ ਤ੍ਵਦਧੀਨਂ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਤ੍ਤਾਮਿਹ ਕੋ ਵਾ ॥ ੬.੧੮ ॥

ਭ੍ਰੂਭਙ੍ਗਂ ਕੁਰੁਸ਼ੇ ਚੇਨ੍ਮੁਗ੍ਧੇ ਗੌਰਿ ਮੁਖਾਬ੍ਜੇ ।
ਭੂਤਾਨ੍ਯਪ੍ਯਯਿ ਬਿਭ੍ਯਤ੍ਯੇਜੇਰਨ੍ਨਪਿ ਤਾਰਾਃ ॥ ੬.੧੯ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨ੍ਤੇਸ਼੍ਵਰਿ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰਿਚ੍ਛਾ ਚੇਤ੍ਤਵ ਕਾऽਪਿ ।
ਘੋਰੋऽਗ੍ਨਿਸ੍ਤਣਗਰ੍ਭਾਦ੍ਘੋਰਾਗ੍ਨੇਰਪਿ ਸ਼ੈਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੬.੨੦ ॥

ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਂ ਵਿਸ਼੍ਵਮਪਾਰਂ ਭਾਰਸ੍ਤੇ ਦਯਿਤਸ੍ਯ ।
ਕਰ੍ਤੁਂ ਕਾਰ੍ਯਮਸ਼ੇਸ਼ਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਸ੍ਤਵ ਭਾਰਃ ॥ ੬.੨੧ ॥

ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕੇਵਲਮੀਸ਼ਃ ਕਰ੍ਤੁਂ ਭਰ੍ਤੁਮੁਤਾਹੋ ।
ਹਰ੍ਤੁਂ ਵਾऽਖਿਲਮਮ੍ਬ ਤ੍ਵਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਧਤਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ॥ ੬.੨੨ ॥

ਕਾਰਙ੍ਕਾਰਮੁਮੇ ਯਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਨਿ ਨਿਹਂਸਿ ।
ਤਨ੍ਮਨ੍ਯੇ ਸੁਰਮਾਨ੍ਯੇ ਬਾਲੈਵਾऽਮ੍ਬ ਸਦਾ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੬.੨੩ ॥

ਲੀਲੋਜ੍ਜੀਵਿਤਕਾਮੇ ਰਾਮੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸਕ੍ਤੇ ।
ਤ੍ਵਤ੍ਪਾਦਾਰ੍ਚਨਸਕ੍ਤਂ ਭਕ੍ਤਂ ਮਾਂ ਕੁਰੁ ਸ਼ਕ੍ਤਮ੍ ॥ ੬.੨੪ ॥

ਏਤਾਃ ਪਾਵਨਗਨ੍ਧਾਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਪ੍ਰਮਦੇ ਤੇ ।
ਹੈਰਮ੍ਬ੍ਯੋ ਮਦਲੇਖਾਃ ਸਨ੍ਤੋਸ਼ਾਯ ਭਵਨ੍ਤੁ ॥ ੬.੨੫ ॥ 150

%c02-q3/Amrutha.Kuppa/c02-q3-b.txt medskip

ਸਪ੍ਤਮਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਵ੍ਯੋਮਸ਼ਰੀਰਾ, ਮਾਤਕਾਦਿਵਿਭੂਤਯਸ਼੍ਚ (ਵਸਨ੍ਤਤਿਲਕਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਵਾਣੀਸਰੋਰੁਹਦਸ਼ੋ ਹਯਰਾਜਹਂਸੋ
ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਰਵਿਨ੍ਦਨਿਲਯਾਦ੍ਬਹਿਰਾਗਤਾਯਾਃ ।
ਆਲਾਪਕਾਲਦਰਹਾਸ ਇਹ ਸ੍ਥਿਤਾਨਾਂ
ਕ੍ਸ਼ੇਮਂ ਕਰੋਤੁ ਸੁਤਰਾਂ ਹਰਸੁਨ੍ਦਰੀਯਃ ॥ ੭.੧ ॥

ਨਾਦੋऽਸਿ ਵਾਗਸਿ ਵਿਭਾऽਸਿ ਚਿਦਸ੍ਯਖਣ੍ਡਾ
ਖਣ੍ਡੀਭਵਨ੍ਤ੍ਯਪਿ ਚਿਦਸ੍ਯਖਿਲੇਨ੍ਦ੍ਰਕਾਨ੍ਤੇ ।
ਤਤ੍ਤਾਦਸ਼ੀਂ ਨਿਖਿਲਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਸ਼੍ਟਿਮੀਸ਼ੇ
ਤ੍ਵਾਮਨ੍ਤਰਿਕ੍ਸ਼ਪਰਿਕਪ੍ਤਤਨੁਂ ਨਮਾਮਿ ॥ ੭.੨ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਵਿਭਵਾਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਵਿਸ਼੍ਟਪੇਸ਼ੁ
ਯਾਃ ਸ਼ਕ੍ਤਯਃ ਪ੍ਰਵਿਲਸਨ੍ਤਿ ਪਰਃਸਹਸ੍ਰਾਃ ।
ਤਾਸਾਂ ਸਮਸ਼੍ਟਿਰਤਿਚਿਤ੍ਰਨਿਧਾਨਦਸ਼੍ਟਿਃ
ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਪ੍ਰਲਯਕਦ੍ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਿ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੭.੩ ॥

ਜਾਨੇ ਨ ਯਤ੍ਤਵ ਜਗਜ੍ਜਨਯਿਤ੍ਰਿ ਰੂਪਂ
ਸਙ੍ਕਲ੍ਪ੍ਯਤੇ ਕਿਮਪਿ ਤਨ੍ਮਨਸੋ ਬਲੇਨ ।
ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਿਤਸ੍ਯ ਵਪੁਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰਿਤਸ਼ੋਕਹਨ੍ਤ੍ਰਿ
ਵਿਨ੍ਯਸ੍ਯਤੇ ਤਵ ਵਚੋਤਿਗਧਾਮ ਨਾਮ ॥ ੭.੪ ॥

ਕਾਮਂ ਵਦਨ੍ਤੁ ਵਨਿਤਾਮਿਤਿਹਾਸਦਕ੍ਸ਼ਾ-
ਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸਰ੍ਵਲੋਕਜਨਯਿਤ੍ਰਿ ਸਦੇਹਬਨ੍ਧਾਮ੍ ।
ਸਤ੍ਯਂ ਚ ਤਦ੍ਭਵਤੁ ਸਾ ਤਵ ਕਾऽਪਿ ਲੀਲਾ
ਦਿਵ੍ਯਂ ਰਜਸ੍ਤੁ ਤਵ ਵਾਸ੍ਤਵਿਕਂ ਸ਼ਰੀਰਮ੍ ॥ ੭.੫ ॥

ਭੂਜਨ੍ਮਪਾਂਸੁਭਿਰਗਰ੍ਹਿਤਸ਼ੁਦ੍ਧਰੂਪਾ
ਯਾ ਕਾऽਪਿ ਪਾਂਸੁਪਟਲੀ ਵਿਪੁਲੇऽਨ੍ਤਰਿਕ੍ਸ਼ੇ ।
ਸਾ ਤੇ ਤਨੁਃ ਸੁਮਹਤੀ ਵਰਦੇ ਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ
ਤਾਮੇਵ ਦੇਵਸਰਣਿਂ ਕਥਯਨ੍ਤਿ ਧੀਰਾਃ ॥ ੭.੬ ॥

ਯਾ ਦੇਵਿ ਦੇਵਸਰਣਿਰ੍ਭਵਮਗ੍ਨਦੁਰ੍ਗਾ
ਵੈਰੋਚਨੀਤਿ ਕਥਿਤਾ ਤਪਸਾ ਜ੍ਵਲਨ੍ਤੀ ।
ਰਾਜੀਵਬਨ੍ਧੁਮਹਸਾ ਵਿਹਿਤਾਙ੍ਗਰਾਗਾ
ਸਾ ਤੇ ਤਨੁਰ੍ਭਵਤਿ ਸਰ੍ਵਸੁਪਰ੍ਵਵਰ੍ਣ੍ਯੇ ॥ ੭.੭ ॥

ਪ੍ਰਾਣਾਸ੍ਤਵਾਤ੍ਰ ਹਦਯਂ ਚ ਵਿਰਾਜਤੇऽਤ੍ਰ
ਨੇਤ੍ਰਾਣਿ ਚਾਤ੍ਰ ਸ਼ਤਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰਵਣਾਨਿ ਚਾਤ੍ਰ ।
ਘ੍ਰਾਣਾਨਿ ਚਾਤ੍ਰ ਰਸਨਾਨਿ ਤਥਾ ਤ੍ਵਚਸ਼੍ਚ
ਵਾਚੋऽਤ੍ਰ ਦੇਵਿ ਚਰਣਾਨਿ ਚ ਪਾਣਯੋऽਤ੍ਰ ॥ ੭.੮ ॥

ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਪਸ਼੍ਯਸਿ ਸ਼ਣੋਸ਼ਿ ਚ ਸਰ੍ਵਤੋऽਮ੍ਬ
ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਖਾਦਸਿ ਵਿਜਿਘ੍ਰਸਿ ਸਰ੍ਵਤੋऽਪਿ ।
ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਚ ਸ੍ਪਸ਼ਸਿ ਮਾਤਰਭਿਨ੍ਨਕਾਲੇ
ਕਃ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਨ੍ਨਿਗਦਿਤੁਂ ਤਵ ਦੇਵਿ ਭਾਗ੍ਯਮ੍ ॥ ੭.੯ ॥

ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਨਨ੍ਦਸਿ ਵਿਮੁਞ੍ਚਸਿ ਸਰ੍ਵਤੋऽਮ੍ਬ
ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸਂਸਰਸਿ ਗਰ੍ਜਸਿ ਸਰ੍ਵਤੋऽਪਿ ।
ਸਰ੍ਵਤ੍ਰਦੇਵਿ ਕੁਰੁਸ਼ੇ ਤਵ ਕਰ੍ਮਜਾਲ-
ਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਨਿਰੂਪਯਿਤੁਂ ਕ੍ਸ਼ਮਃ ਕਃ ॥ ੭.੧੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਮ੍ਬਿਕੇ ਤ੍ਵਯਿ ਰੁਚਾਂ ਪਤਯਃ ਕਿਯਨ੍ਤੋ
ਨਾਨਾਵਿਧਾਬ੍ਧਿਕਲਿਤਾ ਕ੍ਸ਼ਿਤਯਃ ਕਿਯਤ੍ਯਃ ।
ਬਿਮ੍ਬਾਨਿ ਸ਼ੀਤਮਹਸਾਂ ਲਸਤਾਂ ਕਿਯਨ੍ਤਿ
ਨੈਤਚ੍ਚ ਵੇਦ ਯਦਿ ਕੋ ਵਿਬੁਧੋ ਬਹੁਜ੍ਞਃ ॥ ੭.੧੧ ॥

ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਸ਼ਬ੍ਦਕਲਯਾऽਖਿਲਮਨ੍ਤਰਿਕ੍ਸ਼ਂ
ਤ੍ਵਂ ਵ੍ਯਾਪ੍ਯ ਦੇਵਿ ਸਕਲਾਗਮਸਮ੍ਪ੍ਰਗੀਤੇ ।
ਨਾਦੋऽਸ੍ਯੁਪਾਧਿਵਸ਼ਤੋऽਥ ਵਚਾਂਸਿ ਚਾਸਿ
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀਂ ਵਦਨ੍ਤਿ ਕਵਯੋऽਮੁਕਵੈਭਵਾਂ ਤ੍ਵਾਮ੍ ॥ ੭.੧੨ ॥

ਨਾਨਾਵਿਧੈਰ੍ਭੁਵਨਜਾਲਸਵਿਤ੍ਰਿ ਰੂਪੈਰ੍-
ਵ੍ਯਾਪ੍ਤੈਕਨਿਸ਼੍ਕਲਗਭੀਰਮਹਸ੍ਤਰਙ੍ਗੈਃ ।
ਵ੍ਯਕ੍ਤਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਯਸਿ ਸਰ੍ਵਮਖਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤੇ
ਸਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਤਵ ਕਲਾ ਕਥਿਤਾ ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰੈਃ ॥ ੭.੧੩ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਤ੍ਵਮਮ੍ਬ ਹਦਯੇ ਹਦਯੇ ਦਧਾਸਿ
ਯੇਨ ਪ੍ਰਭਿਨ੍ਨ ਇਵ ਬਦ੍ਧ ਇਵਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ।
ਸੇਯਂ ਕਲਾ ਭੁਵਨਨਾਟਕਸੂਤ੍ਰਭਰ੍ਤ੍ਰਿ
ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀਤਿ ਕਥਿਤਾ ਤਵ ਚਿਦ੍ਵਿਭੂਤਿਃ ॥ ੭.੧੪ ॥

ਆਹਾਰਸ਼ੁਦ੍ਧਿਵਸ਼ਤਃ ਪਰਿਸ਼ੁਦ੍ਧਸਤ੍ਤ੍ਵੇ
ਨਿਤ੍ਯਸ੍ਥਿਰਸ੍ਮਤਿਧਰੇ ਵਿਕਸਤ੍ਸਰੋਜੇ ।
ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਵਸ੍ਯਮਲਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਭਾਸਿਕਾ ਯਾ
ਸਾ ਤ੍ਵਂ ਸ੍ਮਤਾ ਗੁਰੁਗੁਹਸ੍ਯ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ॥ ੭.੧੫ ॥

ਹਵ੍ਯਂ ਯਯਾ ਦਿਵਿਸ਼ਦੋ ਮਧੁਰਂ ਲਭਨ੍ਤੇ
ਕਵ੍ਯਂ ਯਯਾ ਰੁਚਿਕਰਂ ਪਿਤਰੋ ਭਜਨ੍ਤੇ ।
ਅਸ਼੍ਨਾਤਿ ਚਾਨ੍ਨਮਖਿਲੋऽਪਿ ਜਨੋ ਯਯੈਵ
ਸਾ ਤੇ ਵਰਾਹਵਦਨੇਤਿ ਕਲਾऽਮ੍ਬ ਗੀਤਾ ॥ ੭.੧੬ ॥

ਦੁਸ਼੍ਟਾਨ੍ਨਿਹਂਸਿ ਜਗਤਾਮਵਨਾਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾ-
ਦਨ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਘਾਤਯਸਿ ਤਪ੍ਤਬਲੈਰ੍ਮਹਦ੍ਭਿਃ ।
ਦਮ੍ਭੋਲਿਚੇਸ਼੍ਟਿਤਪਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯਬਲਾ ਬਲਾਰੇਃ
ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਨ੍ਯਗਾਦਿ ਤਵ ਦੇਵਿ ਵਿਭੂਤਿਰੇਸ਼ਾ ॥ ੭.੧੭ ॥

ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਰਕ੍ਤਕਣਪਾਨਵਿਵਦ੍ਧਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ
ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸਮਾਧਿਕਲਯੇਸ਼੍ਵਰਿ ਤੇ ਵਿਭੂਤ੍ਯਾ ।
ਮੂਲਾਗ੍ਨਿਚਣ੍ਡਸ਼ਸ਼ਿਮੁਣ੍ਡਤਨੁਤ੍ਰਭੇਤ੍ਰ੍ਯਾ
ਚਾਮੁਣ੍ਡਯਾ ਤਨੁਸ਼ੁ ਦੇਵਿ ਨ ਕਿਂ ਕਤਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੭.੧੮ ॥

ਤ੍ਵਂ ਲੋਕਰਾਜ੍ਞਿ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਿ ਮੂਲਮਾਯਾ
ਸ਼ਕ੍ਰੇ ਸਮਸ੍ਤਸੁਰਭਰ੍ਤਰਿ ਜਾਲਮਾਯਾ ।
ਛਾਯੇਸ਼੍ਵਰਾਨ੍ਤਰਪੁਮਾਤ੍ਮਨਿ ਯੋਗਮਾਯਾ
ਸਂਸਾਰਸਕ੍ਤਹਦਯੇਸ਼੍ਵਸਿ ਪਾਸ਼ਮਾਯਾ ॥ ੭.੧੯ ॥

ਤ੍ਵਂ ਭੂਤਭਰ੍ਤਰਿ ਭਵਸ੍ਯਨੁਭੂਤਿਨਿਦ੍ਰਾ
ਸੋਮਸ੍ਯਪਾਤਰਿ ਬਿਡੌਜਸਿ ਮੋਦਨਿਦ੍ਰਾ ।
ਸਪ੍ਤਾਸ਼੍ਵਬਿਮ੍ਬਪੁਰੁਸ਼ਾਤ੍ਮਨਿ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾ
ਸਂਸਾਰਮਗ੍ਨਹਦਯੇਸ਼੍ਵਸਿ ਮੋਹਨਿਦ੍ਰਾ ॥ ੭.੨੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚਕਾਰ ਮਧੁਕੈਟਭਨਾਸ਼ਨਂ ਯਨ੍-
ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਹਸ੍ਰਦਲਸਮ੍ਭਵਸਂਸ੍ਤੁਤਾ ਸਾ ।
ਕਾਲੀ ਘਨਾਞ੍ਜਨਨਿਭਪ੍ਰਭਦੇਹਸ਼ਾਲਿ-
ਨ੍ਯੁਗ੍ਰਾ ਤਵਾਮ੍ਬ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਿ ਕੋऽਪਿ ਭਾਗਃ ॥ ੭.੨੧ ॥

ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਪ੍ਰਭਾਮਯਮਧਸ਼੍ਯਤਮਂ ਦ੍ਵਿਸ਼ਦ੍ਭਿ-
ਸ਼੍ਚਣ੍ਡਪ੍ਰਚਣ੍ਡਮਖਿਲਕ੍ਸ਼ਯਕਾਰ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਮ੍ ।
ਯਤ੍ਤੇ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਮਹਿਸ਼ਸ੍ਯ ਵਧੇ ਸ੍ਵਰੂਪਂ
ਤਚ੍ਚਿਨ੍ਤਨਾਦਿਹ ਨਰਸ੍ਯ ਨ ਪਾਪਭੀਤਿਃ ॥ ੭.੨੨ ॥

ਸ਼ੁਮ੍ਭਂ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਮਪਿ ਯਾ ਜਗਦੇਕਵੀਰੌ
ਸ਼ੂਲਾਗ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਮਹਸੌ ਮਹਤੀ ਚਕਾਰ ।
ਸਾ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਭਵਤਿ ਕਾਸ਼ਯਸ਼ਾਃ ਕਸ਼ੋਦ-
ਰ੍ਯਾਤ੍ਮਾਙ੍ਗਜਾ ਤਵ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ਕਸ਼੍ਚਿਦਂਸ਼ਃ ॥ ੭.੨੩ ॥

ਮਾਯੇ ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼੍ਰਿਤਵਿਪਦ੍ਵਿਨਿਹਨ੍ਤ੍ਰਿ ਮਾਤਃ
ਪਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਭਰਸ਼ੀਤਲਯਾ ਦਸ਼ਾ ਮਾਮ੍ ।
ਏਸ਼ੋऽਹਮਾਤ੍ਮਜਕਲਤ੍ਰਸੁਹਤ੍ਸਮੇਤੋ
ਦੇਵਿ ਤ੍ਵਦੀਯਚਰਣਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤੋऽਸ੍ਮਿ ॥ ੭.੨੪ ॥

ਧਿਨ੍ਵਨ੍ਤੁ ਕੋਮਲਪਦਾਃ ਸ਼ਿਵਵਲ੍ਲਭਾਯਾ-
ਸ਼੍ਚੇਤੋ ਵਸਨ੍ਤਤਿਲਕਾਃ ਕਵਿਕੁਞ੍ਜਰਸ੍ਯ ।
ਆਨਨ੍ਦਯਨ੍ਤੁ ਚ ਪਦਾਸ਼੍ਰਿਤਸਾਧੁਸਙ੍ਘਂ
ਕਸ਼੍ਟਂ ਵਿਧੂਯ ਸਕਲਂ ਚ ਵਿਧਾਯ ਚੇਸ਼੍ਟਮ੍ ॥ ੭.੨੫ ॥ 175

%c02-q4/Shailaja.Dhulipala/umasahasram\_ashtamasthabakam.txt medskip

ਅਸ਼੍ਟਮਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਚਰਿਤ੍ਰਤ੍ਰਯਮ੍ (ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਬ੍ਵਤ੍ਤਮ੍)

ਤਮਸਾਮਭਿਤੋ ਹਨ੍ਤਾ ਚਣ੍ਡਿਕਾਹਾਸਵਾਸਰਃ ।
ਸਤਾਂ ਹਦਯਰਾਜੀਵਵਿਕਾਸਾਯ ਪ੍ਰਕਲ੍ਪਤਾਮ੍ ॥ ੮.੧ ॥

ਯਾ ਨਿਦ੍ਰਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨਾਂ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾ ਰਮਾਪਤੇਃ ।
ਈਡ੍ਯਤਾਂ ਸਾ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮਹਾਕਾਲਸਖੀ ਸਖੇ ॥ ੮.੨ ॥

ਵਿਰਿਞ੍ਚਿਨਾ ਸ੍ਤੁਤੇ ਮਾਤਃ ਕਾਲਿ ਤ੍ਵਂ ਚੇਨ੍ਨ ਮੁਞ੍ਚਸਿ ।
ਮਧੁਕੈਟਭਸਂਹਾਰਂ ਕਰੋਤੁ ਕਥਮਚ੍ਯੁਤਃ ॥ ੮.੩ ॥

ਵਾਸਵਃ ਕਾਸ਼ਨੀਕਾਸ਼ਯਸ਼ੋਲਙ੍ਕਤਦਿਙ੍ਮੁਖਃ ।
ਮਹੋਗ੍ਰਵਿਕ੍ਰਮਾਦ੍ਯਸ੍ਮਾਦਾਸੀਦਾਜੌ ਪਰਾਙ੍ਮੁਖਃ ॥ ੮.੪ ॥

ਯਤ੍ਪ੍ਰਤਾਪੇਨ ਸਨ੍ਤਪ੍ਤੋ ਮਨ੍ਯੇ ਬਾਡਬਰੂਪਭਤ੍ ।
ਭਗਵਾਨਨਲੋऽਦ੍ਯਾਪਿ ਸਿਨ੍ਧੁਵਾਸਂ ਨ ਮੁਞ੍ਚਤਿ ॥ ੮.੫ ॥

ਕੁਰ੍ਵਾਣੇ ਭੂਤਕਦਨਂ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ਵਿਸ੍ਮਿਤਚੇਤਸਃ ।
ਏਸ਼ ਏਵਾਨ੍ਤਕੋ ਨਾਹਮਿਤ੍ਯਾਸੀਦਨ੍ਤਕਸ੍ਯ ਧੀਃ ॥ ੮.੬ ॥

ਰਣੇ ਯੇਨਾਤਿਰਸ੍ਕਤ੍ਯ ਤ੍ਯਕ੍ਤੋ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ ਇਤ੍ਯਤਃ ।
ਚਿਰਾਯ ਹਰਿਦੀਸ਼ੇਸ਼ੁ ਕੋਣੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ਯਸ਼ਃ ॥ ੮.੭ ॥

ਯਨ੍ਨਿਯਨ੍ਤੁਮਸ਼ਕ੍ਤਸ੍ਯ ਕੁਰ੍ਵਾਣਮਸਤੀਃ ਕ੍ਰਿਯਾਃ ।
ਨਿਯਨ੍ਤੁਰਸਤਾਮਾਸੀਤ੍ਪਾਸ਼ਿਨੋ ਮਲਿਨਂ ਯਸ਼ਃ ॥ ੮.੮ ॥

ਬਾਹੁਵੀਰ੍ਯਪਰਾਭੂਤੋ ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਮਾਰੁਤਃ ।
ਬਭੂਵ ਕ੍ਸ਼ਣਦਾਨ੍ਤੇਸ਼ੁ ਰਤਾਨ੍ਤਪਰਿਚਾਰਕਃ ॥ ੮.੯ ॥

ਨਿਧੀਨ੍ਯੇਨ ਜਿਤੋ ਹਿਤ੍ਵਾ ਰਾਜਰਾਜਃ ਪਲਾਯਿਤਃ ।
ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਂ ਬਭਾਣ ਮਾਧੁਰ੍ਯਂ ਪ੍ਰਾਣਾਨਾਮਖਿਲਾਦਪਿ ॥ ੮.੧੦ ॥

ਯਸ੍ਮਿਨ੍ਨੁਤ੍ਤਰਪੂਰ੍ਵਸ੍ਯਾ ਦਿਸ਼ ਏਕਾਦਸ਼ਾਧਿਪਾਃ ।
ਕੁਣ੍ਠਾ ਬਭੂਵੁਰਾਤ੍ਮੀਯਕਣ੍ਠੋਪਮਿਤਕੀਰ੍ਤਯਃ ॥ ੮.੧੧ ॥

ਨਿਜਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਾਨਾਮਾਨਨੈਰੇਵ ਨਿਰ੍ਜਿਤਮ੍ ।
ਲਲਜ੍ਜੇ ਯਃ ਪੁਨਰ੍ਜਿਤ੍ਵਾ ਸ਼ੂਰਮਾਨੀ ਸੁਧਾਕਰਮ੍ ॥ ੮.੧੨ ॥

ਬਾਲਸ੍ਯੇਵ ਕ੍ਰੀਡਨਕੈਃ ਪ੍ਰਵੀਰੈਰ੍ਯਸ੍ਯ ਖੇਲਤਃ ।
ਲੀਲਾਕਨ੍ਦੁਕਧੀਰਾਸੀਦ੍ਦੇਵੇ ਦੀਧਿਤਿਮਾਲਿਨਿ ॥ ੮.੧੩ ॥

ਤ੍ਰਿਯਾਮਾਚਰਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨ੍ਤਭ੍ਰੂਵਿਲਾਸਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਚਕ੍ਰਂ ਯਸ੍ਯ ਨਾਪਸ਼੍ਯਦਨ੍ਤਰਮ੍ ॥ ੮.੧੪ ॥

ਮਹਿਸ਼ਂ ਤਂ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਂ ਯਾ ਸਰ੍ਵਸੁਰਦੇਹਜਾ ।
ਅਵਧੀਦ੍ਦਾਨਵਂ ਤਸ੍ਯੈ ਚਣ੍ਡਿਕਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੮.੧੫ ॥

ਮੁਖਂ ਤਵਾਸੇਚਨਕਂ ਧ੍ਯਾਯਂ ਧ੍ਯਾਯਂ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ।
ਮਗੇਨ੍ਦ੍ਰਵਾਹੇ ਕਾਲੇਨ ਮਡਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਮੁਖਤਾਂ ਗਤਃ ॥ ੮.੧੬ ॥

ਕਾਰ੍ਤਿਕੀਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਵੀਚਿਦੋਰ੍ਲਤਾ ।
ਅਰੁਣਾਮ੍ਭੋਜਚਰਣਾ ਜਯਤਿ ਤ੍ਰਿਰੁਚਿਃ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੮.੧੭ ॥

ਯਤ੍ਤੇ ਕਚਭਰਃ ਕਾਲੋ ਯਦ੍ਬਾਹੁਰ੍ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਯੁਕ੍ਤਂ ਦ੍ਵਯਂ ਸ਼ਿਵੇ ਮਧ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਸਨ੍ਨਾਕੋ ਨ ਨਾਕਰਾਟ੍ ॥ ੮.੧੮ ॥

ਸ੍ਵਦੇਹਾਦੇਵ ਯਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪਾਦਿਵ ਦੀਪਿਕਾ ।
ਆਵਿਰ੍ਭਭੂਵ ਦੇਵਾਨਾਂ ਸ੍ਤੁਵਤਾਂ ਹਰ੍ਤੁਮਾਪਦਃ ॥ ੮.੧੯ ॥

ਧੈਰ੍ਯਚਾਤੁਰ੍ਯਗਾਮ੍ਭੀਰ੍ਯਵੀਰ੍ਯਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਸ਼ਾਲਿਨੀਮ੍ ।
ਰਤ੍ਨਂ ਨਿਤਮ੍ਬਿਨੀਜਾਤੌ ਮੇਨਿਰੇ ਯਾਂ ਸੁਰਾਸੁਰਾਃ ॥ ੮.੨੦ ॥

ਯਦੀਯਹੁਙ੍ਕਤ੍ਯਨਲੇ ਧੂਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੋऽਭਵਦਾਹੁਤਿਃ ।
ਸਮਾਪ੍ਤਿਂ ਭੀਸ਼ਣਂ ਯਾਵਨ੍ਨੈਵਾਵਾਪ ਵਿਕਤ੍ਥਨਮ੍ ॥ ੮.੨੧ ॥

ਚਾਮੁਂਡਾਸ਼ਿਵਦੂਤ੍ਯੌ ਯਤ੍ ਕਲੇ ਦਾਰੁਣਵਿਕ੍ਰਮੇ ।
ਭਕ੍ਸ਼ਯਾਮਾਸਤੁਰ੍ਮੂਰ੍ਤੀਃ ਕੀਰ੍ਤਿਭਿਃ ਸਹ ਰਕ੍ਸ਼ਸਾਮ੍ ॥ ੮.੨੨ ॥

ਯਸ੍ਯਾਃ ਸ਼ੂਲੇ ਜਗਾਮਾਸ੍ਤਂ ਯਸ਼ਃ ਸ਼ੁਮ੍ਭਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਯੋਃ ।
ਨਮਾਮਿ ਵਿਮਲਸ਼੍ਲੋਕਾਂ ਕੌਸ਼ਿਕੀਂ ਨਾਮ ਤਾਮੁਮਾਮ੍ ॥ ੮.੨੩ ॥

ਯਸ਼ੋਦਾਗਰ੍ਭਜਨਨਾਦ੍ ਯਸ਼ੋਦਾਂ ਗੋਕੁਲਸ੍ਯ ਤਾਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਭਗਵਤੀਂ ਨਨ੍ਦਾਂ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨੀਮ੍ ॥ ੮.੨੪ ॥

ਅਮ੍ਬਿਕਾਮੁਪਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਾਮੇਤਾਸ਼੍ਚਣ੍ਡੀਮਨੁਸ਼੍ਟੁਭਃ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਃ ਸਾਧ੍ਵਲਙ੍ਕਾਰਾਃ ਸਿਦ੍ਧਪਦ੍ਮੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ਇਵ ॥ ੮.੨੫ ॥ 200

॥ ਸਮਾਪ੍ਤਂ ਚ ਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

% c03-q1/Vijay.Sai.Reddy/c03-q1।txt medskip

ਤਤੀਯਂ ਸ਼ਤਕਮ੍
ਨਵਮਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਮਨ੍ਦਹਾਸਃ (ਆਰ੍ਯਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਸ਼ਾਰਦਵਲਕ੍ਸ਼ਪਕ੍ਸ਼ਕ੍ਸ਼ਣਦਾਵੈਮਲ੍ਯਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕੋऽਸ੍ਮਾਕਮ੍ ।
ਜਾਗਰ੍ਤੁ ਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਸ੍ਥਾਣੁਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰੀਮੁਖਵਿਕਾਸਃ ॥ ੯.੧ ॥

ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਂ ਹਰ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਂ ਸ਼ਰਤ੍ਸੁਧਾਭਾਨੋਃ ।
ਦਿਸ਼ਤੁ ਹਦਯਪ੍ਰਸਾਦਂ ਗੌਰੀਵਦਨਪ੍ਰਸਾਦੋ ਨਃ ॥ ੯.੨ ॥

ਅਨ੍ਤਰ੍ਗਤਸ੍ਯ ਹਰ੍ਸ਼ਕ੍ਸ਼ੀਰਸਮੁਦ੍ਰਸ੍ਯ ਕਸ਼੍ਚਨ ਤਰਙ੍ਗਃ ।
ਹਾਸੋ ਹਰਹਰਿਣਦਸ਼ੋ ਗਤਪਙ੍ਕਂ ਮਮ ਕਰੋਤੁ ਮਨਃ ॥ ੯.੩ ॥

ਦਿਸ਼ਿ ਦਿਸ਼ਿ ਵਿਸਰ੍ਪਦਂਸ਼ੁਪ੍ਰਸ਼ਮਿਤਤਾਪਂ ਪਰਾਸ੍ਤਮਾਲਿਨ੍ਯਮ੍ ।
ਕੁਸ਼ਲਾਨਿ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤੁ ਨਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਹਦਯੇਸ਼੍ਵਰੀਹਸਿਤਮ੍ ॥ ੯.੪ ॥

ਅਨ੍ਤਰ੍ਗਤਂ ਚ ਤਿਮਿਰਂ ਹਰਨ੍ਤਿ ਵਿਹਸਨ੍ਤਿ ਰੋਹਿਣੀਕਾਨ੍ਤਮ੍ ।
ਹਸਿਤਾਨਿ ਗਿਰਿਸ਼ਸੁਦਸ਼ੋ ਮਮ ਪ੍ਰਬੋਧਾਯ ਕਲ੍ਪਨ੍ਤਾਮ੍ ॥ ੯.੫ ॥

ਭਾਸ਼ਾਤੁਸ਼ਾਰਦੀਧਿਤਿਦੀਧਿਤ੍ਯਾ ਸਹ ਵਿਹਾਯਸੋ ਰਙ੍ਗੇ ।
ਵਿਚਰਨ੍ ਪੁਰਹਰਤਰੁਣੀਦਰਹਾਸੋ ਮੇ ਹਰਤ੍ਵੇਨਃ ॥ ੯.੬ ॥

ਰੁਦ੍ਰਾਣੀਦਰਹਸਿਤਾਨ੍ਯਸ੍ਮਾਕਂ ਸਂਹਰਨ੍ਤੁ ਦੁਰਿਤਾਨਿ ।
ਯੇਸ਼ਾਮੁਦਯੋ ਦਿਵਸੋ ਭੂਸ਼ਾਪੀਯੂਸ਼ਕਿਰਣਸ੍ਯ ॥ ੯.੭ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਦਜਨਨੀਮੁਖੇਨ੍ਦੋਰਸ੍ਮਾਨ੍ ਪੁਸ਼੍ਣਾਤੁ ਸੁਸ੍ਮਿਤਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ।
ਮੁਨਿਮਤਿਕੈਰਵਿਣੀਨਾਮੁਲ੍ਲਾਸਕਥਾ ਯਦਾਯਤ੍ਤਾ ॥ ੯.੮ ॥

ਕਮਨੀਯਕਣ੍ਠਮਾਲਾਮੁਕ੍ਤਾਮਣਿਤਾਰਕਾਵਯਸ੍ਯੋ ਨਃ ।
ਕਾਮਾਨ੍ ਵਿਤਰਤੁ ਗੌਰੀਦਰਹਾਸੋ ਨਾਮ ਧਵਲਾਂਸ਼ੁਃ ॥ ੯.੯ ॥

ਅਨਵਦ੍ਯਕਣ੍ਠਮਾਲਾਮੁਕ੍ਤਾਵਲਿਕਿਰਣਨਿਵਹਸਹਵਾਸੀ ।
ਹਰਦਯਿਤਾਦਰਹਾਸੋ ਹਰਤੁ ਮਮਾਸ਼ੇਸ਼ਮਜ੍ਞਾਨਮ੍ ॥ ੯.੧੦ ॥

ਞ ਇਵ ਜ੍ਞਦਸ਼੍ਯ ਉਤ੍ਤਮ ਇਲਾਧਰਾਧੀਸ਼ਨਨ੍ਦਿਨੀਹਾਸਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਂ ਕਰੋਤੁ ਮਾਨਸਮਭਿਲਾਸ਼ਂ ਸਰ੍ਵਮਸ੍ਮਾਕਮ੍ ॥ ੯.੧੧ ॥

ਆਲੋਕਮਾਤ੍ਰਤੋ ਯਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮਸਮਾਸ੍ਤ੍ਰਕਿਙ੍ਕਰਂ ਚਕ੍ਰੇ ।
ਅਲ੍ਪੋऽਪ੍ਯਨਲ੍ਪਕਰ੍ਮਾ ਹਾਸੋ ਨਃ ਪਾਤੁ ਸ ਸ਼ਿਵਾਯਾਃ ॥ ੯.੧੨ ॥

ਸ੍ਮਰਮਤਰਤਮੀਸ਼ਂ ਯਃ ਕਰੋਤਿ ਭਾਵਪ੍ਰਸਙ੍ਗਚਾਤੁਰ੍ਯਾ ।
ਦ੍ਵਿਜਗਣਪੁਰਸ੍ਕਤੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ਸ ਸ਼ਿਵਾਹਾਸਪ੍ਰਵਕ੍ਤਾ ਨਃ ॥ ੯.੧੩ ॥

ਰਦਵਾਸਸਾ ਰਥੀ ਮਾਂ ਸ਼ਰੀ ਕਰੈਃ ਪਾਤੁ ਪਾਰ੍ਵਤੀਹਾਸਃ ।
ਪਾਵਕਦਸ਼ਂ ਜਿਗੀਸ਼ੋਃ ਪਞ੍ਚਪਸ਼ਤ੍ਕਸ੍ਯ ਸੇਨਾਨੀਃ ॥ ੯.੧੪ ॥

ਸ਼ਿਵਹਦਯਮਰ੍ਮਭੇਦਿ ਸ੍ਮਿਤਂ ਤਦਦ੍ਰੀਸ਼ਵਂਸ਼ਮੁਕ੍ਤਾਯਾਃ ।
ਦਸ਼ਨਦ੍ਯੁਤਿਦ੍ਵਿਗੁਣਿਤਸ਼੍ਰੀਕਂ ਸ਼ੋਕਂ ਧੁਨੋਤੁ ਮਮ ॥ ੯.੧੫ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਰਙ੍ਗਭਾਜੋ ਨਟ੍ਯਾਃ ਸ਼ਿਵਸੂਤ੍ਰਧਾਰਸਹਚਰ੍ਯਾਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਰ੍ਧਨੋऽਨੁਲੇਪੋ ਮੁਖਸ੍ਯ ਹਾਸਃ ਪੁਨਾਤ੍ਵਸ੍ਮਾਨ੍ ॥ ੯.੧੬ ॥

ਅਧਰਪ੍ਰਵਾਲਸ਼ਯਨੇ ਨਾਸਾਭਰਣਪ੍ਰਭਾਵਿਲਾਸਿਨ੍ਯਾ ।
ਰਮਮਾਣੋ ਹਰਰਮਣੀਹਾਸਯੁਵਾ ਹਰਤੁ ਨਃ ਸ਼ੋਕਮ੍ ॥ ੯.੧੭ ॥

ਅਧਰੋਸ਼੍ਠਵੇਦਿਕਾਯਾਂ ਨਾਸਾਭਰਣਾਂਸ਼ੁਸ਼ਾਬਕੈਃ ਸਾਕਮ੍ ।
ਕੁਲਮਖਿਲਮਵਤੁ ਖੇਲਨ੍ਨਦ੍ਰਿਸੁਤਾਹਾਸਬਾਲੋ ਨਃ ॥ ੯.੧੮ ॥

ਅਨੁਲੇਪਨਸ੍ਯ ਵੀਪ੍ਸਾ ਦ੍ਵਿਰ੍ਭਾਵਃ ਕੁਚਤਟੀਦੁਕੂਲਸ੍ਯ ।
ਹਰਤੁ ਹਦਯਵ੍ਯਥਾਂ ਮੇ ਹਸਿਤਂ ਹਰਜੀਵਿਤੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਃ ॥ ੯.੧੯ ॥

ਗਿਰਿਸ਼ਾਙ੍ਗਰਾਗਭਸਿਤਂ ਸ੍ਵਾਗਤਵਚਸਾऽਭਿਨਨ੍ਦਦਾਦਰਤਃ ।
ਗਿਰਿਜਾਲੀਲਾਹਸਿਤਂ ਗਰੀਯਸੀਂ ਮੇ ਤਨੋਤੁ ਧਿਯਮ੍ ॥ ੯.੨੦ ॥

ਦਯਿਤੇਨ ਸਁਲ੍ਲਪਨ੍ਤ੍ਯਾਃ ਸਹ ਤੁਹਿਨਮਰੀਚਿਸ਼ਿਸ਼ੁਕਿਰੀਟੇਨ ।
ਵਾਗਮਤਬੁਦ੍ਬੁਦੋऽਵ੍ਯਾਦਲਸੋ ਮਾਮਗਭੁਵੋ ਹਾਸਃ ॥ ੯.੨੧ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਕੁਚਾਦ੍ਰਿਨਿਲਯਾਦਪਿ ਮੁਕ੍ਤਾਹਾਰਤੋ ਹਰਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰ੍ਯਾਃ ।
ਵਦਨਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਾਸਾਦੇ ਵਿਲਸਨ੍ ਹਾਸੋऽਲਸੋऽਵਤੁ ਮਾਮ੍ ॥ ੯.੨੨ ॥

ਵ੍ਯਰ੍ਥੀਭੂਤੇ ਚੂਤੇ ਗਤਵਤਿ ਪਰਿਭੂਤਿਮਸਿਤਜਲਜਾਤੇ ।
ਅਨਿਤੇ ਸਿਦ੍ਧਿਮਸ਼ੋਕੇ ਕਮਲੇऽਪਿ ਗਲਜ੍ਜਯਸ਼੍ਰੀਕੇ ॥ ੯.੨੩ ॥

ਬਹੁਧਾ ਬਿਭੇਦ ਹਦਯਂ ਹਰਸ੍ਯ ਬਾਣੇਨ ਯੇਨ ਸੁਮਬਾਣਃ ।
ਤਦੁਮਾਲੀਲਾਹਸਿਤਂ ਮਲ੍ਲੀਸੁਮਮਸ੍ਤੁ ਮੇ ਭੂਤ੍ਯੈ ॥ ੯.੨੪ ॥

ਅਮਲਦਰਸ੍ਮਿਤਚਿਹ੍ਨਾਸ੍ਤਾ ਏਤਾਃ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ਆਰ੍ਯਾਃ ।
ਕਮਨੀਯਤਮਾਸ੍ਵਸਮਾਮੁਪਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਾਮੁਮਾਂ ਦੇਵੀਮ੍ ॥ ੯.੨੫ ॥ 225

%c03-q2/Sriarsha.Pvss/Umashahasram-c03-q02।txt medskip

ਦਸ਼ਮਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਕੇਸ਼ਾਦਿਪਾਦਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਨਮ੍ (ਲਲਿਤਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ਾਲਨਾਯ ਹਰਿਤਾਂ ਵਿਭੂਤਯੇ
ਲੋਕਤ੍ਰਯਸ੍ਯ ਮਦਨਾਯ ਧੂਰ੍ਜਟੇਃ ।
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀਵਦਨਤਃ ਸ਼ਨੈਃ ਸ਼ਨੈਰ੍-
ਨਿਰ੍ਯਨ੍ਤਿ ਸ਼ੁਭ੍ਰਹਸਿਤਾਨਿ ਪਾਨ੍ਤੁ ਨਃ ॥ ੧੦.੧ ॥

ਸ੍ਵਲ੍ਪੋऽਪਿ ਦਿਕ੍ਸ਼ੁ ਕਿਰਣਾਨ੍ ਪ੍ਰਸਾਰਯਨ੍
ਮਨ੍ਦੋऽਪਿ ਬੋਧਮਮਲਂ ਦਧਤ੍ਸਤਾਮ੍ ।
ਸ਼ੁਭ੍ਰੋऽਪਿ ਰਾਗਕਦਨਙ੍ਗਵੈਰਿਣੋ
ਹਾਸਃ ਪੁਰਾਣਸੁਦਸ਼ਃ ਪੁਨਾਤੁ ਨਃ ॥ ੧੦.੨ ॥

ਚੇਤੋਹਰੋऽਪ੍ਯਤਿਜੁਗੁਪ੍ਸਿਤੋ ਭਵੇਤ੍
ਸਰ੍ਵੋऽਪਿ ਜੀਵਕਲਯਾ ਯਯਾ ਵਿਨਾ ।
ਸਾ ਵਰ੍ਣ੍ਯਤਾਂ ਕਥਮਪਾਰਚਾਰੁਤਾ
ਪੀਯੂਸ਼ਸਿਨ੍ਧੁਰਖਿਲੇਨ੍ਦ੍ਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੦.੩ ॥

ਅਤ੍ਯਲ੍ਪਦੇਵਵਨਿਤਾਂ ਚ ਪਾਰ੍ਥਿਵੈਰ੍-
ਭਾਵੈਰ੍ਵਯਂ ਤੁਲਯਿਤੁਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ
ਤਾਂ ਕਿਂ ਪੁਨਃ ਸਕਲਦੇਵਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਲੋਕਾਕ੍ਸ਼ਿਪਾਰਣਤਨੁਪ੍ਰਭਾਮੁਮਾਮ੍ ॥ ੧੦.੪ ॥

ਵਰ੍ਸ਼ਾਪਯੋਦਪਟਲਸ੍ਯ ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਤਾ
ਸੂਰ੍ਯਾਤ੍ਮਜੋਰ੍ਮਿਚਯਨਿਮ੍ਨਤੁਙ੍ਗਤਾ ।
ਕਾਲਾਹਿਭੂਮਿਪਤਿਦੀਰ੍ਘਤਾ ਚ ਤੇ
ਕੇਸ਼ੇਸ਼ੁ ਭਰ੍ਗਭਵਨੇਸ਼੍ਵਰਿ ਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੧੦.੫ ॥

ਈਸ਼ਾਨਸੁਨ੍ਦਰਿ ਤਵਾਸ੍ਯਮਣ੍ਡਲਾ-
ਨ੍ਨੀਚੈਰ੍ਨਿਤਾਨ੍ਤਮਮਤਾਂਸ਼ੁਮਣ੍ਡਲਮ੍ ।
ਕੋ ਵਾ ਨ ਕੀਰ੍ਤਯਤਿ ਲੋਸ਼੍ਟਪਿਣ੍ਡਕਂ
ਲੋਕੇ ਨਿਕਸ਼੍ਟਮਿਹ ਮਾਨਵੀਮੁਖਾਤ੍ ॥ ੧੦.੬ ॥

ਬਿਭ੍ਰਤ੍ਯਮਰ੍ਤ੍ਯਭੁਵਨਸ੍ਥਦੀਰ੍ਘਿਕਾ
ਪਙ੍ਕੇਰੁਹਾਣਿ ਵਦਨਾਯ ਤੇ ਬਲਿਮ੍ ।
ਨੋ ਚੇਤ੍ ਕਥਂ ਭਵਤਿ ਸੌਰਭਂ ਮਹ-
ਦ੍ਭਿਨ੍ਨੇ ਸੁਮੇਭ੍ਯ ਉਰੁਕੇਸ਼ਿ ਤੇ ਮੁਖੇ ॥ ੧੦.੭ ॥

ਗੀਰ੍ਵਾਣਲੋਕਤਟਿਨੀਜਲੇਰੁਹਾਂ
ਗਨ੍ਧੇ ਸ਼ੁਭੇ ਭਵਤੁ ਤੇ ਮਨੋਰਤਿਃ ।
ਲੋਕਾਧਿਰਾਜ੍ਞਿ ਤਵ ਵਕ੍ਤ੍ਰਸੌਰਭੇ
ਲੋਕਾਧਿਰਾਜਮਨਸਸ੍ਤੁ ਸਮ੍ਮਦਃ ॥ ੧੦.੮ ॥

ਕੋ ਭਾਸ਼ਤਾਂ ਤਵ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਚਾਰੁਤਾਂ
ਯਸ੍ਯਾਃ ਸ੍ਮਿਤਸ੍ਯ ਧਵਲਦ੍ਯੁਤਿਰ੍ਲਵਃ ।
ਯਸ੍ਯਾਃ ਸ਼ਰੀਰਰੁਚਿਸਿਨ੍ਧੁਵੀਚਯਃ
ਸ਼ਮ੍ਪਾਲਤਾਃ ਪਥੁਲਦੀਪ੍ਤਿਭੂਮਯਃ ॥ ੧੦.੯ ॥

ਲੋਕਾਮ੍ਬਿਕੇ ਨ ਵਿਲਸਨ੍ਤਿ ਕੇ ਪੁਰੋ
ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਸ੍ਯ ਤਵ ਰੋਚਿਸ਼ਾਂ ਨਿਧੇਃ ।
ਯੇ ਤੁ ਵ੍ਯਧਾਯਿਸ਼ਤ ਤੇਨ ਪਸ਼੍ਠਤੋ
ਹਨ੍ਤੈਸ਼ੁ ਕਾऽਪਿ ਤਿਮਿਰਚ੍ਛਟਾ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੦.੧੦ ॥

ਕਿਂ ਵਾ ਰਦਾਵਲਿਰੁਚਿਰ੍ਮੁਖਸ੍ਯ ਕਿਂ
ਸਮ੍ਫੁਲ੍ਲਤਾ ਵਰਧਿਯਃ ਕਿਮੂਰ੍ਮਿਕਾ ।
ਸਨ੍ਤੋਸ਼ਪਾਦਪਸੁਮਂ ਨੁ ਸ਼ਙ੍ਕਰ-
ਪ੍ਰੇਮਸ੍ਵਰੂਪਮੁਤ ਦੇਵਿ ਤੇ ਸ੍ਮਿਤਮ੍ ॥ ੧੦.੧੧ ॥

ਦਿਕ੍ਸ਼ੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪਟਲਂ ਵਿਤਨ੍ਵਤਾ
ਕੋਟਿਪ੍ਰਭਾਕਰਵਿਭਕ੍ਤਤੇਜਸਾ ।
ਨੇਤ੍ਰੇਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਮਨੇਤ੍ਰਵਲ੍ਲਭੇ
ਪਙ੍ਕੇਰੁਹਂ ਕ ਉਪਮਾਤਿ ਪਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੧੦.੧੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਰ੍ਣ ਏਸ਼ ਤਵ ਲੋਚਨਾਞ੍ਚਲੇ
ਭਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਦਯਾਦਯਿਤਯਾ ਪ੍ਰਬੋਧਿਤਃ ।
ਏਤਂ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਮਮ ਕਞ੍ਚਨ ਸ੍ਤਵਂ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਨੋਤੁ ਭਰਤਾਵਨੇਃ ਸ਼੍ਰਿਯਮ੍ ॥ ੧੦.੧੩ ॥

ਸ੍ਵਾ ਨਾਸਿਕਾ ਭਵਤਿ ਯੁਞ੍ਜਤਾਂ ਸਤਾਂ
ਸਂਸ੍ਤਮ੍ਭਿਨੀ ਚਲਤਮਸ੍ਯ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਃ ।
ਤ੍ਵਨ੍ਨਾਸਿਕਾ ਪੁਰਹਰਸ੍ਯ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਃ
ਸਂਸ੍ਤਮ੍ਭਿਨੀ ਭਵਤਿ ਚਿਤ੍ਰਮਮ੍ਬਿਕੇ ॥ ੧੦.੧੪ ॥

ਬਿਮ੍ਬਪ੍ਰਵਾਲਨਵਪਲ੍ਲਵਾਦਿਤਃ
ਪੀਯੂਸ਼ਸਾਰਭਰਣਾਦ੍ ਗੁਣਾਧਿਕਃ ।
ਗੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਿ ਸ਼ਿਵਚਿਤ੍ਤਰਞ੍ਜਕਃ
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਨਿਤਾਨ੍ਤਮਧਰਾਧਰੋऽਪਿ ਤੇ ॥ ੧੦.੧੫ ॥

ਦੋਰ੍ਵਲ੍ਲਿਕੇ ਜਨਨਿ ਤੇ ਤਟਿਤ੍ਪ੍ਰਭਾ-
ਮਨ੍ਦਾਰਮਾਲ੍ਯਮਦੁਤਾਪਹਾਰਿਕੇ ।
ਨਿਸ਼੍ਸ਼ੇਸ਼ਬਨ੍ਧਦਮਨਸ੍ਯ ਧੂਰ੍ਜਟੇਰ੍-
ਬਨ੍ਧਾਯ ਭਦ੍ਰਚਰਿਤੇ ਬਭੂਵਤੁਃ ॥ ੧੦.੧੬ ॥

ਹਸ੍ਤਾਬ੍ਜਯੋਸ੍ਤਵ ਮਦੁਤ੍ਵਮਦ੍ਭੁਤਂ
ਗਹ੍ਣਾਤਿ ਯੇ ਸਦਯਮੇਵ ਧੂਰ੍ਜਟਿਃ
ਅਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਂ ਜਨਨਿ ਦਾਢਰ੍ਯਮੇਤਯੋਃ
ਸ਼ੁਮ੍ਭਾਦਿਦਰ੍ਪਵਿਲਯੋ ਯਯੋਰਭੂਤ੍ ॥ ੧੦.੧੭ ॥

ਰਾਜਨ੍ਤੁ ਤੇ ਕੁਚਸੁਧਾਪ੍ਰਪਾਯਿਨੋ
ਲੋਕਸ੍ਯ ਮਾਤਰਨਘਾਃ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਃ ।
ਏਤੇਸ਼ੁ ਕਸ਼੍ਚਨ ਗਜਾਨਨਃ ਕਤੀ
ਗਾਯਨ੍ਤਿ ਯਂ ਸਕਲਦਾਯਿਸਤ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੧੦.੧੮ ॥

ਤ੍ਵਨ੍ਨਾਭਿਕੂਪਪਤਿਤਾਂ ਦਸ਼ਂ ਪ੍ਰਭੋਰ੍-
ਨੇਤੁਂ ਵਿਨਿਰ੍ਮਲਗੁਣੇ ਪੁਨਸ੍ਤਟਮ੍ ।
ਸੌਮ੍ਯਤ੍ਵਦੀਯਹਦਯਪ੍ਰਸਾਰਿਤਃ
ਪਾਸ਼ਃ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤਵ ਰੋਮਰਾਜਿਕਾ ॥ ੧੦.੧੯ ॥

ਤ੍ਵਨ੍ਮਧ੍ਯਮੋ ਗਗਨਲੋਕ ਏਵ ਚੇਤ੍
ਤ੍ਵਦ੍ਦਿਵ੍ਯਵੈਭਵਵਿਦੋ ਨ ਵਿਸ੍ਮਯਃ ।
ਪ੍ਰਾਜ੍ਞੈਰ੍ਹਿ ਸੁਨ੍ਦਰਿ ਪੁਰਤ੍ਰਯਦ੍ਵਿਸ਼-
ਸ੍ਤ੍ਵਂ ਦੇਹਿਨੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੇਨ ਗੀਯਸੇ ॥ ੧੦.੨੦ ॥

ਨਾਭਿਹਦਾਦ੍ਵਿਗਲਿਤਃ ਕਟੀਸ਼ਿਲਾ-
ਭਙ੍ਗਾਤ੍ ਪੁਨਃ ਪਤਤਿ ਕਿਂ ਦ੍ਵਿਧਾਕਤਃ ।
ਕਾਨ੍ਤੋਰੁਯੁਗ੍ਮਮਿਸ਼ਤਃ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤੇ
ਭਾਵਾਰਿਪੂਰ ਇਭਸ਼ੁਣ੍ਡਯੋਃ ਸਮਃ ॥ ੧੦.੨੧ ॥

ਜਙ੍ਘਾਯੁਗਂ ਤਵ ਮਹੇਸ਼ਨਾਯਿਕੇ
ਲਾਵਣ੍ਯਨਿਰ੍ਝਰਿ ਜਗਦ੍ਵਿਧਾਯਿਕੇ ।
ਅਨ੍ਤਃਪਰਿਸ੍ਫੁਰਦਗੁਪ੍ਤਸੁਪ੍ਰਭਾ-
ਬਾਣਾਢ੍ਯਤੂਣਯੁਗਲਂ ਰਤੀਸ਼ਿਤੁਃ ॥ ੧੦.੨੨ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪਾਸ੍ਤ੍ਰਸ਼ਾਸਨਨਿਸ਼ਾਨ੍ਤਰਾਜ੍ਞਿ ਤੇ
ਲੋਕਤ੍ਰਯਸ੍ਥਖਲਕਮ੍ਪਨਂ ਬਲਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੋਣੀਭਰੇਣ ਗਮਨੇ ਕਿਲ ਸ਼੍ਰਮਂ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਸ਼ਿ ਕੇਨ ਤਵ ਤਤ੍ਤ੍ਵਮੁਚ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੧੦.੨੩ ॥

ਯਤ੍ਰੈਵ ਨਿਤ੍ਯਵਿਹਤੇਰਭੂਦ੍ਰਮਾ
ਰਾਜੀਵਮਨ੍ਦਿਰਚਰੀਤਿ ਨਾਮਤਃ ।
ਤਨ੍ਮੇ ਸਦਾ ਭਣਤੁ ਮਙ੍ਗਲਂ ਸ਼ਿਵਾ
ਪਾਦਾਮ੍ਬੁਸਮ੍ਭਵਮਮੇਯਵੈਭਵਮ੍ ॥ ੧੦.੨੪ ॥

ਕੇਸ਼ਾਦਿਪਾਦਕਮਲਾਨ੍ਤਗਾਯਿਨੀਃ
ਕਨ੍ਤੁਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਨਿਸ਼ਾਨ੍ਤਨਾਯਿਕਾ ।
ਅਙ੍ਗੀਕਰੋਤੁ ਲਲਿਤਾ ਇਮਾਃ ਕਤੀਰ੍-
ਗੌਰੀ ਕਵੇਸ਼੍ਚਰਣਕਞ੍ਜਸੇਵਿਨਃ ॥ ੧੦.੨੫ ॥ 250

%c03-q3/Ravi.Shamavedam/uma-c03-q3।txt medskip

ਏਕਾਦਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਪਾਦਾਦਿਕੇਸ਼ਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਨਮ੍ (ਆਰ੍ਯਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਝਸ਼ਕੇਤੁਨਾ ਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤਃ ਸਮ੍ਮੋਹਨਚੂਰ੍ਣਮੁਸ਼੍ਟਿਰੀਸ਼ਾਨੇ ।
ਦਰਹਾਸੋ ਧਰਦੁਹਿਤੁਃ ਕਰੋਤੁ ਭੁਵਨਂ ਵਸ਼ੇऽਸ੍ਮਾਕਮ੍ ॥ ੧੧.੧ ॥

ਉਪਜੀਵਦ੍ਭਿਃ ਕਾਨ੍ਤੇਰ੍ਲੇਸ਼ਾਂਸ੍ਤੇ ਜਗਤਿ ਸੁਨ੍ਦਰੈਰ੍ਭਾਵੈਃ ।
ਉਪਮਿਤੁਮਙ੍ਗਾਨਿ ਤਵ ਪ੍ਰਾਯੋ ਲਜ੍ਜੇऽਮ੍ਬ ਯਤਮਾਨਃ ॥ ੧੧.੨ ॥

ਅਵਤਂਸਪਲ੍ਲਵਤੁਲਾਂ ਬਿਭ੍ਰਾਣਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਨਤਭ੍ਰੁਵਃ ਸ਼ਿਰਸਿ ।
ਚਰਣਂ ਵ੍ਰਜਾਮਿ ਸ਼ਰਣਂ ਵਾਮਂ ਕਾਮਾਰਿਲਲਨਾਯਾਃ ॥ ੧੧.੩ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰਨਯਨੋਨ੍ਮਾਦਨਮਤਿਮਧੁਰਂ ਭਾਤਿ ਮਤਿਮਤਾ ਵਰ੍ਣ੍ਯੇ ।
ਜਙ੍ਘਾਯੁਗਂ ਭਵਤ੍ਯਾਃ ਕੁਸੁਮਪਸ਼ਤ੍ਕਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਮ੍ ॥ ੧੧.੪ ॥

ਏਕੈਕਲੋਕਨੇ ਦ੍ਵਯਮਨ੍ਯੋਨ੍ਯਸ੍ਮਰਣਹੇਤੁਤਾਮੇਤਿ ।
ਦੇਵਿ ਭਵਸ੍ਯ ਤਵੋਰੁਃ ਸ਼ੁਣ੍ਡਾ ਚ ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਸ੍ਯ ॥ ੧੧.੫ ॥

ਨਾਕੋऽਵਲਗ੍ਨਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਕਟਿਰਵਨਿਰ੍ਭੋਗਿਨਾਂ ਜਗਨ੍ਨਾਭਿਃ ।
ਕੁਕ੍ਸ਼ੌ ਨ ਕੇਵਲਂ ਤੇ ਬਹਿਰਪਿ ਵਪੁਸ਼ਿ ਤ੍ਰਯੋ ਲੋਕਾਃ ॥ ੧੧.੬ ॥

ਮਨ੍ਯੇ ਮਹਾਕਪਾਣਂ ਤਵ ਵੇਣੀਮਚਲਪੁਤ੍ਰਿ ਮਦਨਸ੍ਯ ।
ਅਸਿਧੇਨੁਕਾਂ ਵਿਸ਼ਙ੍ਕੇ ਨਿਸ਼ਿਤਤਰਾਗ੍ਰਾਂ ਤੁ ਰੋਮਾਲਿਮ੍ ॥ ੧੧.੭ ॥

ਦ੍ਵਿਰਦਵਦਨੇਨ ਪੀਤਂ ਸ਼ਡ੍ਵਦਨੇਨਾਥ ਸਕਲਭੁਵਨੇਨ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਯ੍ਯਕ੍ਸ਼ੀਰਾਮਤਮਮ੍ਬਾਯਾਃ ਕੁਚਯੁਗਂ ਜਯਤਿ ॥ ੧੧.੮ ॥

ਜਗਦਮ੍ਬ ਲਮ੍ਬਮਾਨਾ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਦ੍ਵਿਤਯੇ ਤਵਾਗਲਾਦ੍ਭਾਤਿ ।
ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਗ੍ਰਥਿਤਮਨੋਜ੍ਞਪ੍ਰਸੂਨਮਾਲੇਵ ਭੁਜਯੁਗਲੀ ॥ ੧੧.੯ ॥

ਜਾਨਨ੍ਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਸੁਰਾਃ ਸੁਸ਼ਮਾਂ ਸਖ੍ਯੋ ਵਦਾਨ੍ਯਤਾਮਸ਼ਯਃ ।
ਮਦੁਤਾਂ ਤਵਾਮ੍ਬ ਪਾਣੇਰ੍ਵੇਦ ਸ ਦੇਵਃ ਪੁਰਾਂ ਭੇਤ੍ਤਾ ॥ ੧੧.੧੦ ॥

ਕਮ੍ਬੁਸਦਗਮ੍ਬ ਜਗਤਾਂ ਮਣਿਵੇਸ਼ੋਡੁਸ੍ਰਜਾਕਤਾਕਲ੍ਪਃ ।
ਕਣ੍ਠੋऽਨਘਸ੍ਵਰਸ੍ਤੇ ਧੂਰ੍ਜਟਿਦੋਰ੍ਨਯਨਕਰ੍ਣਹਿਤਃ ॥ ੧੧.੧੧ ॥

ਹਰਕਾਨ੍ਤੇ ਵਦਨਂ ਤੇ ਦਰ੍ਸ਼ਂ ਦਰ੍ਸ਼ਂ ਵਤਂਸਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਃ ।
ਪੂਰ੍ਣੋऽਪ੍ਯਵਾਪ ਕਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਯੇਣਾਸੂਯਯਾ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਃ ॥ ੧੧.੧੨ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਰਣਾਯ ਸਕਲਾ ਚਪਲਾਕ੍ਸ਼ੀਵਦਨਜਾਤਿਰਾਹ੍ਵਯਤਾਮ੍ ।
ਤਂ ਤੁ ਮਹਸਾ ਮੁਖਂ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਕਾਨ੍ਤੇ ਜਿਗਾਯੈਕਮ੍ ॥ ੧੧.੧੩ ॥

ਵਦਨਕਮਲਂ ਤਵੇਸ਼੍ਵਰਿ ਕਮਲਜਯਾਦ੍ਦਰ੍ਪਿਤਂ ਸੁਧਾਭਾਨੁਮ੍ ।
ਨਿਰ੍ਜਿਤ੍ਯ ਕਮਲਜਾਤੇਰਮਲਂ ਮਹਦਾਜਹਾਰ ਯਸ਼ਃ ॥ ੧੧.੧੪ ॥

ਲਾਵਣ੍ਯਮਰਨ੍ਦਾਸ਼ਾ ਭ੍ਰਮਦ੍ਭਵਾਲੋਕਬਮ੍ਭਰਂ ਪਰਿਤਃ ।
ਮੁਗ੍ਧਂ ਮੁਖਾਰਵਿਨ੍ਦਂ ਜਯਤਿ ਨਗਾਧੀਸ਼ਨਨ੍ਦਿਨ੍ਯਾਃ ॥ ੧੧.੧੫ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧੇਨ੍ਦੁਸਾਰਨਿਰ੍ਮਿਤਮਾਸ੍ਯਾਰ੍ਧਂ ਤੇ ਭਵਾਨਿ ਭਾਲਮਯਮ੍ ।
ਸਕਲਰਮਣੀਯਸਾਰੈਰ੍ਨਿਰ੍ਮਿਤਮਰ੍ਧਾਨ੍ਤਰਂ ਵਿਧਿਨਾ ॥ ੧੧.੧੬ ॥

ਵਦਨਂ ਤਵਾਦ੍ਰਿਦੁਹਿਤਰ੍ਵਿਜਿਤਾਯ ਨਤਾਯ ਸ਼ੀਤਕਿਰਣਾਯ ।
ਦ੍ਵਾਰਪਪਦਵੀਂ ਪ੍ਰਦਦਾ ਵਯਮਿਹ ਦਰਹਾਸਨਾਮਧਰਃ ॥ ੧੧.੧੭ ॥

ਤੇ ਤੇ ਵਦਨ੍ਤੁ ਸਨ੍ਤੋ ਨਯਨਂ ਤਾਟਙ੍ਕਮਾਲਯਂ ਮੁਕੁਟਮ੍ ।
ਕਵਯੋ ਵਯਂ ਵਦਾਮਃ ਸਿਤਮਹਸਂ ਦੇਵਿ ਤੇ ਹਾਸਮ੍ ॥ ੧੧.੧੮ ॥

ਬਿਮ੍ਬਾਧਰਸ੍ਯ ਸ਼ੋਭਾਮਮ੍ਬਾਯਾਃ ਕੋ ਨੁ ਵਰ੍ਣਯਿਤੁਮੀਸ਼੍ਟੇ ।
ਅਨ੍ਤਰਪਿ ਯਾ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਮਥਪਤੇਰ੍ਵਿਤਨੁਤੇ ਰਾਗਮ੍ ॥ ੧੧.੧੯ ॥

ਗਣਪਤਯੇ ਸ੍ਤਨਘਟਯੋਃ ਪਦਕਮਲੇ ਸਪ੍ਤਲੋਕਭਕ੍ਤੇਭ੍ਯਃ ।
ਅਧਰਪੁਟੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਜਿਤੇ ਦਧਾਸਿ ਪਿਯੂਸ਼ਮਮ੍ਬ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੧੧.੨੦ ॥

ਦਕ੍ਪੀਯੂਸ਼ਤਟਿਨ੍ਯਾਂ ਨਾਸਾਸੇਤੌ ਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤੇ ਵਿਧਿਨਾ ।
ਭਾਸਾਂ ਭਵਤਿ ਸ਼ਿਵੇ ਤੇ ਮੁਖੇ ਵਿਹਾਰੋ ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਃ ॥ ੧੧.੨੧ ॥

ਕਮਲਾਵਿਲਾਸਭਵਨਂ ਕਰੁਣਾਕੇਲੀਗਹਂ ਚ ਕਮਨੀਯੇ ।
ਹਰਦਯਿਤੇ ਤੇ ਵਿਨਿਤਹਿਤੇ ਨਯਨੇ ਤੇ ਜਨਨਿ ਵਿਜਯੇਤੇ ॥ ੧੧.੨੨ ॥

ਸਰ੍ਵਾਣ੍ਯਪ੍ਯਙ੍ਗਾਨਿ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਤਿ ਤਵੇਨ੍ਦੁਚੂਡਕੁਲਕਾਨ੍ਤੇ ।
ਕਵਿਨਿਵਹਵਿਨੁਤਿਪਾਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ ਦੇਵਿ ਸ਼੍ਰਿਯਾਵੇਵ ॥ ੧੧.੨੩ ॥

ਅਪਿ ਕੁਟਿਲਮਲਿਨਮੁਗ੍ਧਸ੍ਤਵ ਕੇਸ਼ਃ ਪੁਤ੍ਰਿ ਗੋਤ੍ਰਸੁਤ੍ਰਾਮ੍ਣਃ ।
ਬਿਭ੍ਰਤ੍ਸੁਮਾਨਿ ਕਾਨ੍ਯਪਿ ਹਦਯਂ ਭੁਵਨਪ੍ਰਭੋਰ੍ਹਰਤਿ ॥ ੧੧.੨੪ ॥

ਚਰਣਾਦਿਕੁਨ੍ਤਲਾਨ੍ਤਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਗਾਯਿਨੀਰੇਤਾਃ ।
ਅਙ੍ਗੀਕਰੋਤੁ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰਮ੍ਭੋਜਦਗਾਤ੍ਮਜਸ੍ਯਾਰ੍ਯਾਃ ॥ ੧੧.੨੫ ॥ 275

%c03-q4/Jayanth.Ganapathiraju/transliteration.txt medskip

ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਵਰ੍ਣਨਮ੍ (ਰਥੋਦ੍ਧਤਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਸ਼ਰ੍ਵਧੈਰ੍ਯਗੁਣਸ਼ਾਤਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾ ਸ਼ਮ੍ਬਰਾਰਿਜਯਕੇਤੁਪਟ੍ਟਿਕਾ ।
ਮਨ੍ਦਹਾਸਿਕਲਿਕਾ ਮਦਾਪਦਂ ਪਰ੍ਵਤੇਨ੍ਦ੍ਰਦੁਹਿਤੁਰ੍ਵ੍ਯਪੋਹਤੁ ॥ ੧੨.੧ ॥

ਮੁਕ੍ਤਭੋਗਿਕਟਕੇਨ ਪਾਣਿਨਾ ਮੁਗ੍ਧਗਾਤ੍ਰਿ ਪਰਿਗਹ੍ਯ ਤੇ ਕਰਮ੍ ।
ਏਕਦਾ ਸ਼ਸ਼ਿਕਿਸ਼ੋਰਸ਼ੇਖਰਃ ਸਞ੍ਚਚਾਰ ਰਜਤਾਦ੍ਰਿਭੂਮਿਸ਼ੁ ॥ ੧੨.੨ ॥

ਤਸ੍ਯ ਤਤ੍ਰ ਪਰਿਤਃ ਪਰਿਭ੍ਰਮਨ੍ ਵਲ੍ਲਭਾਂ ਵਕੁਲਪੁਸ਼੍ਪਚੁਮ੍ਬਿਨੀਮ੍ ।
ਪਾਰ੍ਵਤਿ ਤ੍ਵਦਲਕੋਪਮਦ੍ਯੁਤਿਃ ਚ੍ਞ੍ਚਰੀਕਤਰੁਣੋ ਮਨੋऽਧੁਨੋਤ੍ ॥ ੧੨.੩ ॥

ਪ੍ਰੇਯਸੀਂ ਚਪਲਚਾਰੁਲੋਚਨਾਮੁਲ੍ਲਿਖਨ੍ ਵਪੁਸ਼ਿ ਸ਼ਙ੍ਗਕੋਟਿਨਾ ।
ਤ੍ਵਦ੍ਵਿਲੋਕਿਤਨਿਭੈਰ੍ਵਿਲੋਕਿਤੈਃ ਧੂਰ੍ਜਟੇਰਮਦਯਨ੍ਮਨੋ ਮਗਃ ॥ ੧੨.੪ ॥

ਮਞ੍ਜੁਕੁਞ੍ਜਭਵਨਾਨਿ ਮਾਲਤੀਪੁਸ਼੍ਪਰੇਣੁਸੁਰਭਿਃ ਸਮੀਰਣਃ ।
ਪੇਸ਼ਲਾ ਚ ਪਿਕਬਾਲਕਾਕਲੀ ਮੋਹਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਹਰਸ੍ਯ ਤੇਨਿਰੇ ॥ ੧੨.੫ ॥

ਅਗ੍ਰਤਃ ਕੁਸੁਮਸ਼ੋਭਿਤਾ ਲਤਾਃ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਤਸ੍ਤ੍ਵਮਗਪਾਲਬਾਲਿਕੇ ।
ਸਰ੍ਵਤੋ ਮਦਨਸ਼ਿਞ੍ਜਿਨੀਧ੍ਵਨਿਰ੍ਧੀਰਤਾ ਕਥਮਿਵਾਸ੍ਯ ਵਰ੍ਤਤਾਮ੍ ॥ ੧੨.੬ ॥

ਕੀਰਕੂਜਿਤਸਮਾਕੁਲੇ ਵਨੇ ਸ਼ਮ੍ਭੁਮਮ੍ਬ ਤਵ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਵਰ੍ਤਿਨਮ੍ ।
ਆਜਘਾਨ ਮਕਰਧ੍ਵਜਸ਼੍ਸ਼ਰੈਰਰ੍ਦਯਨ੍ਤ੍ਯਵਸਰੇ ਹਿ ਸ਼ਤ੍ਰਵਃ ॥ ੧੨.੭ ॥

ਤਾਡਿਤੋ ਮਕਰਕੇਤੁਨਾ ਸ਼ਰੈਰਂਸਦੇਸ਼ਮਵਲਮ੍ਬ੍ਯ ਪਣਿਨਾ ।
ਏਕਹਾਯਨਕੁਰਙ੍ਗਲੋਚਨਾ ਤ੍ਵਾਮਿਦਂ ਕਿਲ ਜਗਾਦ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ॥ ੧੨.੮ ॥

ਕਾਕਲੀਕਲਕਲਂ ਕਰੋਤ੍ਯਸੌ ਬਾਲਚੂਤਮਧਿਰੁਹ੍ਯ ਕੋਕਿਲਾ ।
ਵਾਚਮੁਦ੍ਗਿਰ ਸਰੋਜਲੋਚਨੇ ਗਰ੍ਵਮੁਨ੍ਨਤਮਿਯਂ ਵਿਮੁਞ੍ਚਤੁ ॥ ੧੨.੯ ॥

ਫੁਲ੍ਲਕੁਨ੍ਦਮਕਰਨ੍ਦਵਾਹਿਨੋ ਮਲ੍ਲਿਕਾਮੁਕੁਲਧੂਲਿਧਾਰਿਣਃ ।
ਕਮ੍ਪਯਨ੍ਤਿ ਸ਼ਿਸ਼ਵਃ ਸਮੀਰਣਾਃ ਪਲ੍ਲਵਾਨਿ ਹਦਯਂ ਚ ਤਨ੍ਵਿ ਮੇ ॥ ੧੨.੧੦ ॥

ਵਰ੍ਣਨੇਨ ਹਤਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰਿਯਃ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਮਧੁਰਾਕਤੀਨਿ ਤੇ ।
ਅਙ੍ਗਕਾਨਿ ਦਯਿਤੇ ਭਜੇऽਰ੍ਭਕਃ ਸ੍ਵੇਦਬਿਨ੍ਦੁਹਰਣੇਨ ਵਾऽਨਿਲਃ ॥ ੧੨.੧੧ ॥

ਤਾਵਦੇਵ ਮਮ ਚੇਤਸੋ ਮੁਦੇ ਬਰ੍ਹਮੇਤਦਨਘਾਙ੍ਗਿ ਬਰ੍ਹਿਣਃ ।
ਯਾਵਦਕ੍ਸ਼ਿਪਥਮੇਸ਼ ਵਿਸ਼੍ਲਥੋ ਗਾਹਤੇ ਨ ਕਬਰੀਭਰਸ੍ਤਵ ॥ ੧੨.੧੨ ॥

ਰਾਗਵਾਨਧਰ ਏਸ਼ ਸਨ੍ਤਤਂ ਨਿਰ੍ਮਲਦ੍ਵਿਜਸਮੀਪਵਰ੍ਤ੍ਯਪਿ ।
ਏਭਿਰਸ੍ਯ ਸਹਵਾਸਤਃ ਪ੍ਰਿਯੇ ਨੇਸ਼ਦਪ੍ਯਪਗਤੋ ਨਿਜੋ ਗੁਣਃ ॥ ੧੨.੧੩ ॥

ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਃ ਸੁਦਤਿ ਤੇ ਸਗੋਤ੍ਰਤਾ ਕੈਰਵੈਰ੍ਨਿਸ਼ਿ ਦਿਨੇ ਕੁਸ਼ੇਸ਼ਯੈਃ ।
ਕਸ਼੍ਯਪੈਰਪਿ ਵਸਿਸ਼੍ਠਬਾਨ੍ਧਵੈਰ੍ਭੂਸੁਪਰ੍ਵਣ ਇਵ ਦ੍ਵਿਗੋਤ੍ਰਿਣਃ ॥ ੧੨.੧੪ ॥

ਅਲ੍ਪਯਾऽਪ੍ਯਤਿਸਮਰ੍ਥਯਾ ਸ੍ਮਿਤਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਯਾ ਗਗਨਗਂ ਹਰਤ੍ਤਮਃ ।
ਕੇਵਲਂ ਸੁਵਚਨਾਮਤਂ ਕਿਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਬਿਮ੍ਬਮਤੁਸ਼ਾਰਮਾਨਨਮ੍ ॥ ੧੨.੧੫ ॥

ਨਿਤ੍ਯਮਬ੍ਜਮੁਖਿ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਮਸ਼੍ਲਥਪਟੀਕੁਟੀਰਗਮ੍ ।
ਸ਼ਰ੍ਵਰੀਭਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਂ ਸ੍ਥਲੀਚਕ੍ਰਵਾਕਮਿਥੁਨਂ ਕੁਚਦ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੧੨.੧੬ ॥

ਲਾਲਨੀਯਮਯਿ ਦੇਵਮੌਲਿਭਿਃ ਕੋਮਲਂ ਚਰਣਪਲ੍ਲਵਦ੍ਵਯਮ੍ ।
ਕਚ੍ਚਿਦਦ੍ਰਿਪੁਰੁਹੂਤਪੁਤ੍ਰਿਕੇ ਨ ਸ੍ਥਲੀ ਤੁਦਤਿ ਕਰ੍ਕਸ਼ਾ ਤਵ ॥ ੧੨.੧੭ ॥

ਏਵਮਾਦਿ ਵਦਤਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੇ ਤ੍ਵਨ੍ਮੁਖੇ ਲਸਤਿ ਮੌਨਮੁਦ੍ਰਯਾ ।
ਆਤਤਾਨ ਜਲਚਾਰਿਕੇਤਨੋ ਨਰ੍ਤਨਂ ਨਗਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਬਾਲਿਕੇ ॥ ੧੨.੧੮ ॥

ਦੇਵਿ ਤੇ ਪੁਰਜਿਤਾਵਤਂਸਿਤਃ ਪਾਰਿਜਾਤਕੁਸੁਮਸ੍ਰਜਾ ਕਚਃ ।
ਮਾਨਸਂ ਪੁਰਜਿਤੋऽਮੁਨਾ ਹਤਂ ਸ੍ਮਰ੍ਯਤੇ ਕ੍ਵ ਮਲਿਨਾਤ੍ਮਨਾ ਕਤਮ੍ ॥ ੧੨.੧੯ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਨਿਯਮਾਦਚਞ੍ਚਲਾ ਨਾਯਿਕਾ ਯਦਿ ਲੁਲਾਯਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਨਾਯਕਸ਼੍ਚ ਸੁਮਬਾਣਸੂਦਨੋ ਵੇਦ ਕੋ ਰਤਿਰਹਸ੍ਯਮਾਵਯੋਃ ॥ ੧੨.੨੦ ॥

ਲੋਚਨੋਤ੍ਸਵਵਿਧੌ ਵਿਸ਼ਾਰਦੇ ਵਾਰਿਦਾਵਰਣਦੋਸ਼ਵਰ੍ਜਿਤੇ ।
ਮਰ੍ਦਯਤ੍ਯਪਿ ਨਭੋਗਤਂ ਤਮਃ ਸ਼੍ਯਾਮਿਕਾਰਹਿਤਸੁਨ੍ਦਰਾਕਤੌ ॥ ੧੨.੨੧ ॥

ਭਾਤਿ ਸ਼ੀਤਕਿਰਣਸ੍ਤਨਨ੍ਧਯੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਜਟਾਕੁਟੀਜੁਸ਼ਿ ।
ਸ਼ੁਭ੍ਰਪਰ੍ਵਤਤਟੇ ਸ਼ੁਭਾਙ੍ਗਿ ਤੇ ਸਮ੍ਮਦਾਯ ਨ ਬਭੂਵ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾ ॥ ੧੨.੨੨ ॥

ਸਨ੍ਤੁ ਭੂਸ਼ਣਸੁਧਾਂਸ਼ੁਦੀਧਿਤਿ ਵ੍ਯਕ੍ਤਮੁਗ੍ਧਮੁਖਸ਼ੋਭਯੋਰ੍ਮਿਥਃ ।
ਤਾਨਿ ਤਾਨਿ ਗਿਰਿਜਾਗਿਰੀਸ਼ਯੋਃ ਕ੍ਰੀਡਿਤਾਨਿ ਜਗਤੋ ਵਿਭੂਤਯੇ ॥ ੧੨.੨੩ ॥

ਮੋਦਕਾਦਨਪਰਸ੍ਯ ਸਸ਼੍ਟਯੇ ਕ੍ਰੀਡਿਤਂ ਜਨਨਿ ਵਾਂ ਕਿਮਪ੍ਯਭੂਤ੍ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਭਤ੍ਤਨਯਰਤ੍ਨਜਨ੍ਮਨੇ ਕਿਞ੍ਚਿਦੀਸ਼੍ਵਰਿ ਬਭੂਵ ਖੇਲਨਮ੍ ॥ ੧੨.੨੪ ॥

ਮਾਧੁਰੀਰਸਪਰਿਪ੍ਲੁਤਾ ਇਮਾਃ ਕਾਵ੍ਯਕਣ੍ਠਵਿਦੁਸ਼ੋ ਰਥੋਦ੍ਧਤਾਃ ।
ਆਦਧਤ੍ਵਚਲਨਾਥਨਨ੍ਦਿਨੀ ਮਾਨਸੇ ਕਮਪਿ ਮੋਦਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧੨.੨੫ ॥ 300

॥ ਸਮਾਪ੍ਤਂ ਚ ਤਤੀਯਂ ਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

%c04-q1/Prabhanjan.Pandalaneni/umasahasramu\_301-325।txt medskip

ਚਤੁਰ੍ਥਂ ਸ਼ਤਕਮ੍
ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਃ (ਉਪਜਾਤਿਵਤ੍ਤਮ੍)

ਭਵਾਮ੍ਬੁਧਿਂ ਤਾਰਯਤਾਦ੍ਭਵਨ੍ਤਂ
ਹਾਸੋऽਦ੍ਭੁਤਃ ਕੁਞ੍ਜਰਵਕ੍ਤ੍ਰਮਾਤੁਃ ।
ਯੋ ਹਨ੍ਤਿ ਬਿਮ੍ਬਾਧਰਲਙ੍ਘਨੇऽਪਿ
ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਲਸਤ੍ਵੋ ਹਰਿਤਾਂ ਤਮਾਂਸਿ ॥ ੧੩.੧ ॥

ਸਕ੍ਤਃ ਸਦਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਕਲਾਪੇ
ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਭੂਤੇਸ਼ੁ ਦਯਾਂ ਦਧਾਨਃ ।
ਗੌਰੀਕਟਾਕ੍ਸ਼ੋ ਰਮਣੋ ਮੁਨਿਰ੍ਵਾ
ਮਦੀਯਮਜ੍ਞਾਨਮਪਾਕਰੋਤੁ ॥ ੧੩.੨ ॥

ਕਪਾਵਲੋਕੋ ਨਗਕਨ੍ਯਕਾਯਾਃ
ਕਰੋਤੁ ਮੇ ਨਿਰ੍ਮਲਮਨ੍ਤਰਙ੍ਗਮ੍ ।
ਯੇਨਾਙ੍ਕਿਤਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਏਕਤਤ੍ਤ੍ਵਂ
ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਲੁਲੋਕੇ ਜਗਤੇ ਜਗੌ ਚ ॥ ੧੩.੩ ॥

ਕਾਲੀਕਟਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਚਨਾਨਿ ਮਹ੍ਯਂ
ਦਦਾਤੁ ਮੋਚਾਮਦਮੋਚਨਾਨਿ ।
ਯਤ੍ਪਾਤਪੂਤਂ ਰਘੁਵਂਸ਼ਕਾਰਂ
ਨਰਾਕਤਿਂ ਪ੍ਰਾਹੁਰਜਸ੍ਯ ਨਾਰੀਮ੍ ॥ ੧੩.੪ ॥

ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਗ੍ਰ੍ਯਾਂ ਵਿਤਨੋਤੁ ਵਾਣੀ-
ਮੇਣੀਦਗੇਸ਼ਾ ਗਿਰਿਸ਼ਸ੍ਯ ਯੋਸ਼ਾ ।
ਯਸ੍ਯਾਃ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਵਿਸਾਰਿ ਵੀਰ੍ਯਂ
ਗਿਰਾਮਯਂ ਮੇ ਵਿਵਿਧੋ ਵਿਲਾਸਃ ॥ ੧੩.੫ ॥

ਨਗਾਤ੍ਮਜਾਯਾਃ ਕਰੁਣੋਰ੍ਮਿਸ਼ਾਲੀ
ਦਗਨ੍ਤਸਨ੍ਤਾਨਧੁਨੀਪ੍ਰਵਾਹਃ ।
ਭੀਸ਼੍ਮੇਣ ਤਪ੍ਤਾਨ੍ਭਵਨਾਮਕੇਨ
ਗ੍ਰੀਸ਼੍ਮੇਣ ਯੁਸ਼੍ਮਾਁਚ੍ਛਿਸ਼ਿਰੀਕਰੋਤੁ ॥ ੧੩.੬ ॥

ਅਜਸ੍ਰਮਾਰ੍ਦ੍ਰਾ ਦਰ੍ਯਯਾऽਨ੍ਤਰਙ੍ਗੇ
ਯਥਾ ਭਵੋ ਨਿਮ੍ਨਗਯੋਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗੇ ।
ਸਨ੍ਤਾਪਸ਼ਾਨ੍ਤਿਂ ਭਵਸੁਨ੍ਦਰੀ ਮੇ
ਕਰੋਤੁ ਸ਼ੀਤੇਨ ਵਿਲੋਕਿਤੇਨ ॥ ੧੩.੭ ॥

ਪੁਣ੍ਯਾ ਸਦਾऽਪੀਸ਼੍ਵਰ ਏਵ ਸਕ੍ਤਾ
ਪਤਿਵ੍ਰਤਾਸਾਮ੍ਯਮਿਤਾ ਤਵੇਕ੍ਸ਼ਾ ।
ਕੁਲਾਚਲਾਧੀਸ਼੍ਵਰਕਨ੍ਯਕੇ ਮੇ
ਸਂਹਰਮਂਹੋਵਿਤਤੇਰ੍ਵਿਧਤ੍ਤਾਮ੍ ॥ ੧੩.੮ ॥

ਸ਼ਰ੍ਵਸ੍ਯ ਰਾਮੇ ਨਿਯਮੇਨ ਹੀਨਾ
ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਤਵੇਕ੍ਸ਼ਾ ਗਣਿਕਾਙ੍ਗਨੇਵ ।
ਨੀਚੇऽਪਿ ਮਰ੍ਤ੍ਯੇ ਨਿਪਤਤ੍ਯਨਰ੍ਘਾ
ਬਿਭਰ੍ਤਿ ਨਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ ਯਃ ਸੁਵਰ੍ਣਾਨ੍ ॥ ੧੩.੯ ॥

ਪਦ੍ਮਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ਿ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਧਾਰਿਕਨ੍ਯੇ
ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਨਾਮਾ ਤਵ ਕਾਲਸਰ੍ਪਃ ।
ਯਂ ਸਨ੍ਦਸ਼ਤ੍ਯੇਸ਼ ਜਗਤ੍ਸਮਸ੍ਤਂ
ਵਿਸ੍ਮਤ੍ਯ ਚਾਹੋ ਨ ਦਧਾਤਿ ਮੋਹਮ੍ ॥ ੧੩.੧੦ ॥

ਈਸ਼ਦ੍ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਕਨ੍ਯੇ
ਕਰੋਤਿ ਮੈਤ੍ਰੀਂ ਵਿਸ਼ਮਾਯੁਧੇਨ ।
ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤੇ ਪਾਤਕਿਨਸ਼੍ਚ ਪਕ੍ਸ਼ੇ
ਕੁਤਃ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੋ ਨ ਤਵਾਮ੍ਬ ਮੁਗ੍ਧਃ ॥ ੧੩.੧੧ ॥

ਕਪਾਨ੍ਵਿਤਃ ਕਰ੍ਣਸਮੀਪਚਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਸਦਾ ਪੁਣ੍ਯਜਨਾਨੁਕੂਲਃ ।
ਸਾਮ੍ਯਂ ਕੁਰੁਣਾਮਧਿਪਸ੍ਯ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ
ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਿਯੇ ਤੇ ਭਜਤੇ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਃ ॥ ੧੩.੧੨ ॥

ਕਰ੍ਣਾਨ੍ਤਿਕਸ੍ਥੋऽਪਿ ਨ ਧਰ੍ਮਵੈਰੀ
ਕਸ਼੍ਣੋऽਪਿ ਮਤਾਰ੍ਨਕੁਲਂ ਨ ਪਾਤਿ ।
ਸ਼ੀਤੋऽਪਿ ਸਨ੍ਦੀਪਯਤਿ ਸ੍ਮਰਾਗ੍ਨਿਂ
ਹਰਸ੍ਯ ਤੇ ਸ਼ੈਲਸੁਤੇ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਃ ॥ ੧੩.੧੩ ॥

ਅਯਂ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤਵ ਤੋਯਵਾਹਃ
ਕਾਰੁਣ੍ਯਕਾਲੇ ਪਰਿਜਮ੍ਭਮਾਣਃ ।
ਗਹੇਸ਼ੁ ਲੀਨਾਨ੍ ਸੁਖਿਨੋ ਵਿਹਾਯ
ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾਨ੍ ਸਿਞ੍ਚਤਿ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤਃ ॥ ੧੩.੧੪ ॥

ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਵਾਚਾ ਵਪੁਸ਼ਾ ਬਲੇਨ
ਸਮਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵੈਰਪਿ ਯਨ੍ਨਿਦੇਸ਼ਾਃ ।
ਅਮ੍ਭੋਧਿਵੇਲਾਸ੍ਵਪਿ ਨ ਸ੍ਖਲਨ੍ਤਿ
ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਪ੍ਰਿਯੇऽਯਂ ਤਵ ਦਕ੍ਪ੍ਰਸਾਦਃ ॥ ੧੩.੧੫ ॥

ਦ੍ਵਾਰੇਸ਼ੁ ਤੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਰਨ੍ਤਿ ਸ਼ੂਰਾਃ
ਸੌਧੇਸ਼ੁ ਸਾਰਙ੍ਗਦਸ਼ਸ੍ਤਰੁਣ੍ਯਃ ।
ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਵਾਚਃ ਕਵਯਃ ਸਭਾਸੁ
ਸ਼ਰ੍ਵਾਣਿ ਤੇ ਯੇਸ਼ੁ ਕਪਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ਃ ॥ ੧੩.੧੬ ॥

ਯਤ੍ਰਾਮ੍ਬ ਤੇ ਕੋऽਪਿ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਲੇਸ਼ਃ
ਸ ਦੁਰ੍ਜਯਃ ਸਙ੍ਗਰਸੀਮ੍ਨਿ ਸ਼ੂਰਃ ।
ਪੂਰ੍ਵਂ ਦਿਵਂ ਪੂਰਯਤਿ ਦ੍ਵਿਸ਼ਦ੍ਭਿ-
ਸ੍ਤਤੋ ਯਸ਼ੋਭਿਰ੍ਭੁਵਮਿਨ੍ਦੁਗੌਰੈਃ ॥ ੧੩.੧੭ ॥

ਯਂ ਤਾਰਕਾਕਾਨ੍ਤਕਲਾਪਕਾਨ੍ਤੇ
ਨ ਲੋਕਸੇ ਕੋऽਪਿ ਨ ਲੋਕਤੇ ਤਮ੍ ।
ਯਂ ਲੋਕਸੇ ਤੇਨ ਵਿਲੋਕਿਤੋऽਪਿ
ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਸਮਦ੍ਧਾਂ ਸਮੁਪੈਤਿ ਲੋਕਃ ॥ ੧੩.੧੮ ॥

ਸੁਧਾਂ ਹਸਨ੍ਤੀ ਮਧੁ ਚਾਕ੍ਸ਼ਿਪਨ੍ਤੀ
ਯਸ਼ੋ ਹਰਨ੍ਤੀ ਵਨਿਤਾਧਰਸ੍ਯ ।
ਪਰਿਸ਼੍ਕਰੋਤ੍ਯਸ੍ਯ ਕਵਿਤ੍ਵਧਾਰਾ
ਮੁਖਂ ਹਰਪ੍ਰੇਯਸਿ ਲੋਕਸੇ ਯਮ੍ ॥ ੧੩.੧੯ ॥

ਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਨਨ੍ਦਕਰੀ ਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰੀ
ਵਿਦ੍ਯਾऽਨਵਦ੍ਯਾ ਵਿਪੁਲਾ ਚ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ।
ਇਯਂ ਤ੍ਰਿਰਤ੍ਨੀ ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਯ ਯਸ੍ਯ
ਦੁਰ੍ਗੇ ਤ੍ਵਯਾ ਦਸ਼੍ਟਮਿਮਂ ਤੁ ਵਿਦ੍ਮਃ ॥ ੧੩.੨੦ ॥

ਮੁਧਾ ਕ੍ਸ਼ਿਪਸ੍ਯਦ੍ਰਿਸੁਤੇ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍
ਕੈਲਾਸਕਾਨ੍ਤਾਰਮਹੀਰੁਹੇਸ਼ੁ ।
ਇਤਃ ਕਿਰੇਸ਼ਤ੍ਤਵ ਨਾਸ੍ਤਿ ਹਾਨਿਃ
ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤ੍ਯਭੀਸ਼੍ਟਂ ਚ ਸਮਸ੍ਤਮਸ੍ਯ ॥ ੧੩.੨੧ ॥

ਸ਼ੀਤਾਚਲਾਧੀਸ਼ਕੁਮਾਰਿ ਸ਼ੀਤਃ
ਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣੇ ਸਂਸ਼੍ਰਿਤਮਾਨਵਾਨਾਮ੍ ।
ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ਦੁਸ਼੍ਟਾਸੁਰਮਰ੍ਦਨੇਸ਼ੁ
ਨਿਤਾਨ੍ਤਮੁਸ਼੍ਣਸ਼੍ਚ ਤਵਾਵਲੋਕਃ ॥ ੧੩.੨੨ ॥

ਰੁਸ਼ਾ ਸਮੇਤਂ ਵਿਦਧਾਤਿ ਨਾਸ਼ਂ
ਕਰੋਤਿ ਪੋਸ਼ਂ ਕਪਯਾ ਸਨਾਥਮ੍ ।
ਅਮ੍ਬੌਸ਼ਧਸ੍ਯੇਵ ਤਵੇਕ੍ਸ਼ਿਤਸ੍ਯ
ਯੋਗਸ੍ਯ ਭੇਦੇਨ ਗੁਣਸ੍ਯ ਭੇਦਃ ॥ ੧੩.੨੩ ॥

ਨਾਸ਼ਾਯ ਤੁਲ੍ਯੋਦ੍ਧਤਕਾਮਲੋਭ-
ਕ੍ਰੋਧਤ੍ਰਿਦੋਸ਼ਸ੍ਯ ਭਵਾਮਯਸ੍ਯ ।
ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯੇ ਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਭੇਸ਼ਜਂ ਤੇ
ਕ੍ਰੀਣਾਨਿ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਦ ਭੋਃ ਕਿਯਤ੍ਯਾ ॥ ੧੩.੨੪ ॥

ਅਭਿਸ਼੍ਟੁਤਾਂ ਚਾਰਣਸਿਦ੍ਧਸਙ੍ਘੈ-
ਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼੍ਟੁਬ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਅਪਿ ਮਰ੍ਤ੍ਯਸੂਨੋਃ
ਕਪਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ੈਰ੍ਵਿਨਤਾਨ੍ਪੁਨਾਨਾਂ
ਕਪਰ੍ਦਿਨਃ ਸਮ੍ਮਦਯਨ੍ਤੁ ਕਾਨ੍ਤਾਮ੍ ॥ ੧੩.੨੫ ॥ 325

%c04-q2/eama.krishnan.Dadibhatla/c04-q2।txt medskip

ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਕਾਲੀ ਗੌਰੀ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਚ (ਉਪਗੀਤਿਵਤ੍ਤਮ੍)

ਕਾਰਣਮਖਿਲਮਤੀਨਾਂ ਵਾਰਣਮਨ੍ਤਰ੍ਲਸਤ੍ਤਮਸਃ ।
ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਸੁਦਸ਼ੋ ਮੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸੇ ਭਵਤੁ ॥ ੧੪.੧ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਤਨੁਸ੍ਤਨੁਗਾਤ੍ਰੀ ਵਜ੍ਰਮਯੀ ਪੁਸ਼੍ਪਸੁਕੁਮਾਰੀ ।
ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਬਲਾ ਕਾਲੀ ਗੌਰ੍ਯਮ੍ਬਿਕਾ ਜਯਤਿ ॥ ੧੪.੨ ॥

ਤਾਮਾਹੁਰ੍ਜਗਦਂਬਾਂ ਗੌਰੀਂ ਕੇਚਿਤ੍ ਪਰੇ ਕਾਲੀਮ੍ ।
ਸਾ ਗੌਰੀ ਮਹਿਲਾਤਨੁਰਮ੍ਬਰਤਨੁਰੁਚ੍ਯਤੇ ਕਾਲੀ ॥ ੧੪.੩ ॥

ਪਾਚਕਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਕਾਲ੍ਯਾਃ ਕੇਵਲਲਿਙ੍ਗੇਨ ਭਿਦ੍ਯਤੇ ਕਾਲਃ ।
ਯਤ੍ਪਾਕਤੋ ਗਭੀਰਾਦ੍ਭੁਵਨੇ ਸਰ੍ਵੇऽਪਿ ਪਰਿਣਾਮਾਃ ॥ ੧੪.੪ ॥

ਸਰ੍ਵਭੁਵਨਾਸ਼੍ਰਯਤ੍ਵਾਤ੍ ਕਾਲੀ ਨਾਮ੍ਨਾ ਦਿਗਨ੍ਯੇਨ ।
ਲੋਕੇ ਤੁ ਵ੍ਯਵਹਰਣਂ ਵਿਦੁਸ਼ਾਂ ਦਿਕ੍ਕਾਲਯੋਰ੍ਭਾਕ੍ਤਮ੍ ॥ ੧੪.੫ ॥

ਦਿਗਦਿਤਿਰਗਾਦ੍ਯਖਣ੍ਦਾ ਪਰਿਣਮਯਿਤ੍ਰੀ ਸ੍ਮਤਾ ਕਾਲੀ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯੈਕਾ ਦੁਹਿਤਾ ਸਾ ਦ੍ਵੇ ਗੁਣਭੇਦਮੁਗ੍ਧਦਸ਼ਾਮ੍ ॥ ੧੪.੬ ॥

ਦੇਹੇ ਦੇਹੇ ਸੇਯਂ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਨਾਮ ਜਗਦਮ੍ਬਾ ।
ਸਾ ਸ੍ਵਪਿਤਿ ਸਂਸਤਿਮਤਾਂ ਯੁਞ੍ਜਾਨਾਨਾਂ ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧਾ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੪.੭ ॥

ਮੂਲਾਧਾਰਾਦਗ੍ਨਿਰ੍ਜ੍ਵਲਤਿ ਸ਼ਿਰਸ੍ਤਃ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦ੍ਰਵਤਿ ।
ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਮਯਿ ਮਨ੍ਯੇ ਵੀਣਾਸ਼ਯਨਾਤ੍ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧੇਯਮ੍ ॥ ੧੪.੮ ॥

ਯਦ੍ਦ੍ਰਵਤਿ ਤਤ੍ਰ ਕਿਂ ਤ੍ਵਂ ਕਿਂ ਤਤ੍ਰ ਤ੍ਵਮਸਿ ਯਜ੍ਜ੍ਵਲਤਿ ।
ਕਿਮੁ ਤਤ੍ਰਾਸਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ਯਦੁਭਯਮੇਤਦ੍ਵਿਜਾਨਾਤਿ ॥ ੧੪.੯ ॥

ਏਤਾਵਗ੍ਨੀਸ਼ੋਮੌ ਜ੍ਵਾਲਭਿਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਭਿਰਪਿ ।
ਆਵਣੁਤਸ੍ਤਨੁਮਨਯੋਰ੍ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਤ੍ਵਂ ਮੇ ਪਸ਼ੁਰ੍ਭਵਤੁ ॥ ੧੪.੧੦ ॥

ਅਗ੍ਨਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸੋਮਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਮਧੋ ਜ੍ਵਲਸਿ ਦ੍ਰ੍ਵਸ੍ਯੂਰ੍ਧ੍ਵਮ੍ ।
ਅਮਤਮਨਯੋਃ ਫਲਂ ਤ੍ਵਂ ਤਸ੍ਯ ਚ ਭੋਕ੍ਤ੍ਰੀ ਚਿਦਮ੍ਬ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੧੪.੧੧ ॥

ਕਿਨ੍ਨੁ ਸੁਕਤਂ ਮਯਾ ਕਤਮਖਿਲੇਸ਼੍ਵਰਿ ਕਿਂ ਤਪਸ੍ਤਪ੍ਤਮ੍ ।
ਕ੍ਰੀਡਯਸਿ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਸ਼ਣਮਾਨਨ੍ਦਸੁਧਾਨਿਧਾਵਨ੍ਤਃ ॥ ੧੪.੧੨ ॥

ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਕਿਂ ਮਮ ਦੁਰਿਤਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਕਿਂ ਦੇਵਿ ਤੇ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਮ੍ ।
ਅਨੁਗਹ੍ਣਾਸਿ ਵਿਚਿਤ੍ਰਂ ਮਾਮਪ੍ਯਪਰਾਧਿਨਾਂ ਪ੍ਰਥਮਮ੍ ॥ ੧੪.੧੩ ॥

ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਰੂਪਾ ਨੋਪਾਸਿਤਾ ਭਵਤੀ ।
ਵਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਃ ਸ੍ਮਾਰ੍ਤਾਗ੍ਨਿਸ੍ਤ੍ਰੇਤਾ ਕੁਤ ਏਵ ਵਹ੍ਨੀਨਾਮ੍ ॥ ੧੪.੧੪ ॥

ਦਾਤੁਂ ਨਾਰ੍ਜਿਤਮਨ੍ਨਂ ਬਹੁ ਦੇਵੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਭੂਤੇਭ੍ਯਃ ।
ਯਤ੍ਕਿਞ੍ਚਿਦਾਰ੍ਜਿਤਂ ਵਾ ਕਲਤ੍ਰਪੁਤ੍ਰਾਨ੍ਵਿਤੋऽਸ਼੍ਨਾਮਿ ॥ ੧੪.੧੫ ॥

ਕਸ਼੍ਚਿਦਪਿ ਪਾਪਹਾਰੀ ਨ ਪੁਰਸ਼੍ਚਰਿਤਸ਼੍ਚ ਤੇ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ।
ਕਂ ਗੁਣਮਭਿਲਕ੍ਸ਼੍ਯ ਮਮ ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧ੍ਯਸੇऽਨ੍ਤਰ੍ਜਗਨ੍ਮਾਤਃ ॥ ੧੪.੧੬ ॥

ਤਵ ਮਯਿ ਪਥਕ੍ਤਨੂਜਪ੍ਰੇਮਾ ਚੇਤ੍ਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤੋऽਯਮ੍ ।
ਅਥਵਾ ਸਤਾਂ ਨਿਸਰ੍ਗਃ ਸੋऽਯਂ ਤ੍ਵਯਿ ਚਾਂਬ ਸਮ੍ਭਾਵ੍ਯਃ ॥ ੧੪.੧੭ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਵਿਨੈਵ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਕਿਂ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤਿ ਕੋਟਿਸ਼ੋऽਪ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ।
ਦਧ੍ਮਸ੍ਤਦ੍ਯਦਿ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਤਵ ਰੂਪਂ ਗਲਤਿ ਹਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ॥ ੧੪.੧੮ ॥

ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਨਾਂ ਵਾਚਾਮਨੁਭੂਤੀਨਾਂ ਚ ਯਨ੍ਮੂਲਮ੍ ।
ਯਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਣੋ ਬਦ੍ਧਸ੍ਤਲ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਦੇਵਿ ਤੇ ਰੂਪਮ੍ ॥ ੧੪.੧੯ ॥ ॥ ੩੪੪।

ਨੈਸਰ੍ਗਿਕਸ੍ਵਵਤ੍ਤੇਰਹਙ੍ਕਤੇਰ੍ਮੂਲਮਨ੍ਵਿਸ਼੍ਯ ।
ਤ੍ਵਾਂ ਕਿਲ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕੁਰੁਤੇ ਰਮਣਮਹਰ੍ਸ਼ੇਰਿਯਂ ਦਸ਼੍ਟਿਃ ॥ ੧੪.੨੦ ॥

ਮਨ੍ਯੇ ਪਰ੍ਵਤਕਨ੍ਯੇ ਮਮ ਸੇਯਮਹਙ੍ਕਤਿਰ੍ਮਹਤੀ ।
ਅਵਤਰਤਾ ਵਰ੍ਸ਼ਗਣੈਰਪਿ ਤਨ੍ਮੂਲਂ ਨ ਲਬ੍ਧਮਹੋ ॥ ੧੪.੨੧ ॥

ਏਸ਼ ਪ੍ਰੌਢੋ ਭਗਵਤਿ ਬਹੁਲਂ ਗਰ੍ਜਤ੍ਯਹਙ੍ਕਾਰਃ ।
ਏਤਸ੍ਮਿਨ੍ਨਯਿ ਕਾਲੇ ਭਵਤੀ ਚਾਬੋਧਿ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ॥ ੧੪.੨੨ ॥

ਤਵ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ਸਮ੍ਭੂਤਿਂ ਜਾਨਾਤਿ ਨ ਸੋऽਯਮਦ੍ਯਾਪਿ ।
ਪ੍ਰਾਗਿਵ ਗਰ੍ਜਤਿ ਧੀਰਂ ਬਿਭੇਤਿ ਮਤ੍ਯੋਰ੍ਨ ਨੇਦਿਸ਼੍ਠਾਤ੍ ॥ ੧੪.੨੩ ॥

ਅਤਿਪੁਸ਼੍ਟਮਹਙ੍ਕਾਰਂ ਪਸ਼ੁਮੇਤਂ ਤੁਭ੍ਯਮਰ੍ਪਯਤੇ ।
ਪ੍ਰਮਥਪਤਿਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰਿ ਗਣਪਤਿਰੇਕਾਨ੍ਤਭਕ੍ਤੋऽਯਮ੍ ॥ ੧੪.੨੪ ॥

ਉਪਗੀਤਯੋ ਗਣਪਤੇਰੁਪਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਾਮਿਮਾਃ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ।
ਉਤ੍ਸਵਸਹਸ੍ਰਲੋਲਾਮੁਕਾਰਵਾਚ੍ਯਸ੍ਯ ਗਹਨਾਥਾਮ੍ ॥ ੧੪.੨੫ ॥ 350

%c04-q3/Sarada.Susarla/uma-c04-q3-itrans.txt medskip

ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਸ੍ਵਾਗਤਮ੍ (ਸ੍ਵਾਗਤਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਆਪਦਾਮਪਹਰਨ੍ਤੁ ਤਤਿਂ ਨਃ
ਸਮ੍ਪਦਾਮਪਿ ਦਿਸ਼ਨ੍ਤੁ ਸਮਦ੍ਧਿਮ੍ ।
ਦਨ੍ਤਕੁਨ੍ਦਰੁਚਿਦਤ੍ਤਬਲਾਨਿ
ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਸੁਦਸ਼ੋ ਹਸਿਤਾਨਿ ॥ ੧੫.੧ ॥

ਅਲ੍ਪਮਪ੍ਯਧਿਕਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਦ੍ਧਂ
ਮਨ੍ਦਮਪ੍ਯਧਿਕਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਵਿਸਾਰਮ੍ ।
ਸੁਸ੍ਮਿਤਂ ਸ੍ਮਰਵਿਰੋਧਿਰਮਣ੍ਯਾਃ
ਕਲ੍ਪਤਾਂ ਮਮ ਕੁਲਸ੍ਯ ਸ਼ੁਭਾਯ ॥ ੧੫.੨ ॥

ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਦ੍ਰਵਿਮਤੋ ਭੁਵਮੇਤਾਂ
ਭੂਮਿਤਸ਼੍ਸ਼ਸ਼ਧਰਂ ਕ੍ਰਮਮਾਣਾ ।
ਨੈਵ ਮੁਞ੍ਚਤਿ ਪਦਂ ਬਤ ਪੂਰ੍ਵਂ
ਨੋਤ੍ਤਰਂ ਵ੍ਰਜਤਿ ਨੇਸ਼ਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰੀ ॥ ੧੫.੩ ॥

ਭੂਸ਼ਣੇਸ਼੍ਵਿਵ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਸੁਵਰ੍ਣਂ
ਮਤ੍ਤਿਕਾਮਿਵ ਘਟੇਸ਼੍ਵਖਿਲੇਸ਼ੁ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਵਸ੍ਤੁਸ਼ੁ ਨਿਰਸ੍ਤਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ
ਦੇਵਿ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਸਤੀਂ ਵਿਬੁਧਸ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ॥ ੧੫.੪ ॥

ਕਿਟ੍ਟਭੂਤਮਖਿਲੇਸ਼੍ਵਰਜਾਯੇ
ਦਸ਼੍ਯਜਾਤਮਖਿਲਂ ਨਿਜਪਾਕੇ ।
ਪ੍ਰਾਣਬੁਦ੍ਧਿਮਨਸਾਮਿਹ ਵਰ੍ਗਃ
ਸਾਰਭੂਤ ਇਤਿ ਸੂਰਿਜਨੋਕ੍ਤਿਃ ॥ ੧੫.੫ ॥

ਸਾਰਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਤਿਲੇਸ਼੍ਵਿਵ ਤੈਲਂ
ਵਿਗ੍ਰਹੇਸ਼ੁ ਨਿਖਿਲੇਸ਼ੁ ਨਿਗੂਢਮ੍ ।
ਯੇ ਧਿਯਾ ਮਥਨਤੋ ਵਿਦੁਰੇਕਂ
ਤੇ ਭਵਨ੍ਤਿ ਵਿਬੁਧਾਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ਲੀਨਾਃ ॥ ੧੫.੬ ॥

ਆਯਸਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਿ ਪਿਣ੍ਡਂ
ਵਹ੍ਨਿਨੇਵ ਤਪਸਾ ਤਨੁਪਿਣ੍ਡਮ੍ ।
ਯਸ੍ਯ ਚਿਜ੍ਜ੍ਵਲਨਜਾਲਮਯਂ ਸ੍ਯਾਤ੍
ਤਪ੍ਤਮਮ੍ਬ ਸ ਤਵਾਲਯਭੂਤਃ ॥ ੧੫.੭ ॥

ਯੋऽਰਣੇਰ੍ਮਥਨਤੋऽਤਿਪਵਿਤ੍ਰਂ
ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਮਿਵ ਵੀਤਕਲਙ੍ਕਃ ।
ਪ੍ਰਾਣਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਯਤਿ ਸ੍ਵਸ਼ਰੀਰਾਤ੍
ਤ੍ਵਾਮਸਾਵਭਯਦੇऽਰ੍ਹਤਿ ਯਸ਼੍ਟੁਮ੍ ॥ ੧੫.੮ ॥

ਪ੍ਰਾਣਤਾ ਸ਼੍ਵਸਿਤਮੇਵ ਵਿਚਾਰ੍ਯਂ
ਕੁਰ੍ਵਤਾ ਕਰਣਮੇਵ ਨਿਭਾਲ੍ਯਮ੍ ।
ਗਚ੍ਛਤਾ ਗਮਨਮੇਵ ਵਿਸ਼ੋਧ੍ਯਂ
ਤਤ੍ਤਨੌ ਮਥਨਮਾਗਮਬੋਧ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੫.੯ ॥

ਯੋ ਰਸਂ ਪਿਬਤਿ ਮੂਰ੍ਧਸਰੋਜਾਤ੍
ਸੋਮਪੋऽਯਮਨਘਃ ਪ੍ਰਯਤਾਤ੍ਮਾ ।
ਅਗ੍ਨਿਹੋਤ੍ਰਮਖਿਲੇਸ਼੍ਵਰਿ ਨਿਤ੍ਯਂ
ਮੂਲਕੁਣ੍ਡਦਹਨਸ੍ਥਿਤਿਰਸ੍ਯ ॥ ੧੫.੧੦ ॥

ਚਿਨ੍ਮਯੀ ਪਿਬਸਿ ਸੋਮਮਿਮਂ ਕਿਂ
ਸੋਮ ਏਵ ਕਿਮਸਾਵਸਿ ਮਾਤਃ ।
ਪੀਯਸੇ ਪਿਬਸਿ ਚ ਸ੍ਵਯਮੇਕਾ
ਪੇਯਪਾਤਯੁਗਲਂ ਕਿਮੁ ਭੂਤ੍ਵਾ ॥ ੧੫.੧੧ ॥

ਤੈਜਸਂ ਕਨਕਮਗ੍ਨਿਵਿਤਪ੍ਤਂ
ਤੇਜ ਏਵ ਕਨਕਾਙ੍ਗਿ ਯਥਾ ਸ੍ਯਾਤ੍ ।
ਮੋਦਰੂਪਕਲਯਾ ਤਵ ਤਪ੍ਤਂ
ਤਨ੍ਮਯਂ ਭਵਤਿ ਮੋਦਜਪਿਣ੍ਡਮ੍ ॥ ੧੫.੧੨ ॥

ਕਾऽਪਿ ਮੋਦਲਹਰੀ ਤਵ ਵੀਚਿਰ੍-
ਨਿਰ੍ਗਤਾ ਦਸ਼ਸ਼ਤਾਰਸੁਧਾਬ੍ਧੇਃ ।
ਪੂਰਯਤ੍ਯਖਿਲਮਮ੍ਬ ਸ਼ਰੀਰਂ
ਨੇਹ ਵੇਦ੍ਮਿ ਪਰਮੇ ਜਡਭਾਗਮ੍ ॥ ੧੫.੧੩ ॥

ਸੇਯਮੁਤ੍ਤਮਤਮਾ ਨਿਪਤਨ੍ਤੀ
ਸ਼ੀਤਲਾਦ੍ਦਸ਼ਸ਼ਤਾਰਪਯੋਦਾਤ੍ ।
ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਦਖਿਲਰਾਜ੍ਞਿ ਭਵਤ੍ਯਾ
ਬੁਦ੍ਧਿਸਸ੍ਯਮਵਤਾਦ੍ਰਸਵਸ਼੍ਟਿਃ ॥ ੧੫.੧੪ ॥

ਦੁਗ੍ਧਸਿਨ੍ਧੁਮਥਨਾਦਮਤਂ ਵਾ
ਸ਼ਬ੍ਦਸਿਨ੍ਧੁਮਥਨਾਤ੍ਪ੍ਰਣਵੋ ਵਾ ।
ਲਭ੍ਯਤੇ ਸੁਕਤਿਭਿਸ੍ਤਵ ਵੀਚਿਰ੍-
ਮੂਰ੍ਧਕਞ੍ਜਮਥਨਾਦ੍ਰਸ ਏਸ਼ਃ ॥ ੧੫.੧੫ ॥

ਅਸ੍ਥਿਸ਼ੁ ਪ੍ਰਵਹਤਿ ਪ੍ਰਤਿਵੇਗਂ
ਮਜ੍ਜਸਾਰਮਮਤਂ ਵਿਦਧਾਨਾ ।
ਬਿਭ੍ਰਤੀ ਮਦਮਨੁਸ਼੍ਣਮਦੋਸ਼ਂ
ਮੂਰ੍ਧਕਞ੍ਜਨਿਲਯੇ ਤਵ ਧਾਰਾ ॥ ੧੫.੧੬ ॥

ਤੈਤ੍ਤਿਰੀਯਕਥਿਤੋ ਰਸਲਾਭਃ
ਸੋऽਯਮੇਵ ਸਕਲਾਗਮਵਰ੍ਣ੍ਯੇ
ਏਤਦੇਵ ਸ਼ਸ਼ਿਮਣ੍ਡਲਨਾਥੇ
ਤਨ੍ਤ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤਪਰਾਮਤਪਾਨਮ੍ ॥ ੧੫.੧੭ ॥

ਮੂਰ੍ਧਸੋਮਮਜਰਾਮਰਰੂਪੇ
ਯੁਕ੍ਤਵੀਕ੍ਸ਼ਣਕਰੇਣ ਨਿਪੀਡ੍ਯ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੁਸੁਨ੍ਦਰਿ ਸੁਨੋਮਿ ਧਿਨੋਮਿ
ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ੍ਤਕੁਲਕੁਣ੍ਡਨਿਸ਼ਾਨ੍ਤਾਮ੍ ॥ ੧੫.੧੮ ॥

ਦਸ਼੍ਟਿਰੇਵ ਰਵਿਦੀਧਿਤਿਰੁਗ੍ਰਾ
ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਕਞ੍ਜਸ਼ਸ਼ਿਨਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨ੍ਤੀ ।
ਸ਼ੀਤਲਾਮਤਮਯੀ ਖਲੁ ਭੂਤ੍ਵਾ
ਯੋਗਿਨੋ ਦ੍ਰਵਤਿ ਮੋਦਕਲਾ ਤੇ ॥ ੧੫.੧੯ ॥

ਮੂਰ੍ਧਨਿ ਦ੍ਰਵਸਿ ਯੋਗਯੁਤਾਨਾਂ
ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਿ ਜ੍ਵਲਸਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਭਾਮੇ
ਤਿਸ਼੍ਠਸਿ ਸ੍ਥਿਰਪਦਾ ਕੁਲਕੁਣ੍ਡੇ
ਬਾਹ੍ਯਤਃ ਸ੍ਖਲਸਿ ਨੈਵ ਕਦਾऽਪਿ ॥ ੧੫.੨੦ ॥

ਸਾ ਯਦਿ ਦ੍ਰਵਤਿ ਮੋਦਕਲਾ ਸ੍ਯਾਤ੍
ਸਾ ਯਦਿ ਜ੍ਵਲਤਿ ਚਿਤ੍ਕਲਿਕਾ ਸ੍ਯਾਤ੍ ।
ਸਾ ਪਰਾ ਸ੍ਥਿਰਪਦਾ ਯਦਿ ਤਿਸ਼੍ਠ-
ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਾ ਭਵਤਿ ਕਾਚਨ ਸਤ੍ਤਾ ॥ ੧੫.੨੧ ॥

ਪਸ਼੍ਯਤਾ ਨਯਨਮਣ੍ਡਲਵਤ੍ਤਿਂ
ਗਹ੍ਯਸੇ ਤ੍ਵਮਚਲਾਧਿਪਕਨ੍ਯੇ ।
ਜਾਨਤਾ ਦਸ਼ਸ਼ਤਾਰਵਿਲਾਸਂ
ਸ੍ਪਸ਼੍ਯਸੇ ਵਿਦਿਤਮਮ੍ਬ ਰਹਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੫.੨੨ ॥

ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਸੁਬਲੇਨ ਲਸਨ੍ਤੀ
ਭਾਨੁਬਿਮ੍ਬਨਯਨੇਨ ਤਪਨ੍ਤੀ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਬਿਮ੍ਬਮਨਸਾ ਵਿਹਰਨ੍ਤੀ
ਸਾ ਪੁਨਰ੍ਜਯਤਿ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਵਸਨ੍ਤੀ ॥ ੧੫.੨੩ ॥

ਸ੍ਵਾਗਤਂ ਸਕਲਲੋਕਨੁਤਾਯੈ
ਸ੍ਵਾਗਤਂ ਭੁਵਨਰਾਜਮਹਿਸ਼੍ਯੈ ।
ਸ੍ਵਾਗਤਂ ਮਯਿ ਭਸ਼ਂ ਸਦਯਾਯੈ
ਸ੍ਵਾਗਤਂ ਦਸ਼ਸ਼ਤਾਰਮਿਤਾਯੈ ॥ ੧੫.੨੪ ॥

ਸਤ੍ਕਵਿਕ੍ਸ਼ਿਤਿਭੁਜੋ ਲਲਿਤਾਭਿਃ
ਸ੍ਵਾਗਤਾਭਿਰਨਘਾਭਿਰਿਮਾਭਿਃ ।
ਸ੍ਵਾਗਤਂ ਭਣਿਤਮਸ੍ਤੁ ਭਵਾਨ੍ਯੈ
ਖੇਲਨਾਯ ਸ਼ਿਰ ਏਤਦਿਤਾਯੈ ॥ ੧੫.੨੫ ॥ 375

%c04-q4/Kamesvararao.Tata/c04-q4।txt medskip

ਸ਼ੋਡਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਅਧ੍ਯਾਤ੍ਮਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਵੈਭਵਮ੍ (ਕੁਮਾਰਲਲਿਤਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਮਹੋਵਿਹਤਮੋਹਂ ਮਹੇਸ਼ਮਹਿਲਾਯਾਃ ।
ਸ੍ਮਿਤਂ ਵਿਤਨੁਤਾਨ੍ਮੇ ਗਹੇਸ਼ੁ ਮਹਮਗ੍ਰ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੬.੧ ॥

ਇਯਦ੍ਬਹੁਲਗੋਲਂ ਜਗਲ੍ਲਘੁ ਦਧਾਨਾ ।
ਪਿਤਾਮਹਮੁਖੈਰਪ੍ਯਖਣ੍ਡਿਤਵਿਧਾਨਾ ॥ ੧੬.੨ ॥

ਅਦੁਸ਼੍ਟਚਰਿਤੇਭ੍ਯਃ ਸ਼ੁਭਾਨ੍ਯਭਿਦਧਾਨਾ ।
ਕੁਲਾਨਿ ਮਲਿਨਾਨਾਂ ਹਤਾਨਿ ਵਿਦਧਾਨਾ ॥ ੧੬.੩ ॥

ਦੁਕੂਲਮਰੁਣਾਂਸ਼ੁਪ੍ਰਭਂ ਪਰਿਦਧਾਨਾ
ਹਰਸ੍ਯ ਰਜਤਾਦ੍ਰਿਕ੍ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਿਤੁਰਧੀਨਾ ॥ ੧੬.੪ ॥

ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਕਤਤਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਬਹੁਦਾਨਾ
ਉਮਾ ਬਲਮਲਂ ਨਸ੍ਤਨੋਤ੍ਵਤੁਲਮਾਨਾ ॥ ੧੬.੫ ॥

ਨਿਰਸ੍ਤਵਿਸ਼ਯਾਂ ਯਦ੍ ਦਧਾਤਿ ਮਤਿਕੀਲਾਮ੍ ।
ਸਮਸ੍ਤਜਗਦੀਸ਼ੇ ਧਤਿਸ੍ਤਵ ਮਤੇਯਮ੍ ॥ ੧੬.੬ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਾ ਪ੍ਰਵਣਚਿਤ੍ਤਂ ਸ੍ਮਤਾ ਨਰਮਪਾਪਮ੍ ।
ਧਤਾ ਹਦਿ ਵਿਧਤ੍ਸੇ ਗਤਸ੍ਵਪਰਭਾਵਮ੍ ॥ ੧੬.੭ ॥

ਅਹਂਮਤਿਤਟਿਨ੍ਯਾਃ ਸਤਾਮਵਨਿਮੂਲਮ੍ ।
ਤ੍ਵਮੇਵ ਕਿਲ ਸੇਯਂ ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਰਮਣੋਕ੍ਤਿਃ ॥ ੧੬.੮ ॥

ਅਹਂਮਤਿਲਤਾਯਾਸ੍ਤ੍ਵਯੀਸ਼ਵਧੁ ਕਨ੍ਦੇ ।
ਸ੍ਥਿਤੋऽਮ੍ਬ ਭੁਵਨਸ੍ਯ ਪ੍ਰਵਿਨ੍ਦਤਿ ਰਹਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੬.੯ ॥

ਯਦੇਤਦਖਿਲਾਮ੍ਬ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਮਿਵ ਦਸ਼੍ਯਮ੍ ।
ਤਵੈਵ ਕਿਲ ਜਾਲਂ ਗਤੋ ਭਣਤਿ ਮੂਲਮ੍ ॥ ੧੬.੧੦ ॥

ਪ੍ਰਪਸ਼੍ਯਸਿ ਪਰਾਚੀ ਜਗਦ੍ਵਿਵਿਧਭੇਦਮ੍ ।
ਸ੍ਵਤਃ ਕਿਮਪਿ ਨਾਨ੍ਯਤ੍ਪ੍ਰਤੀਚਿ ਪੁਰਤਸ੍ਤੇ ॥ ੧੬.੧੧ ॥

ਸ੍ਤੁਤਾ ਭਵਸਿ ਸ਼ਸ਼੍ਵਤ੍ ਸ੍ਮਤਾ ਚ ਭਜਨੇ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਧਤਾ ਭਵਸਿ ਯੋਗੇ ਤਤਾ ਭਵਸਿ ਬੋਧੇ ॥ ੧੬.੧੨ ॥

ਸ੍ਤੁਤਾ ਦਿਸ਼ਸਿ ਕਾਮਂ ਸ੍ਮਤਾ ਹਰਸਿ ਪਾਪਮ੍ ।
ਧਤਾऽਸ੍ਯਧਿਕਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਤਤਾ ਭਵਸਿ ਮੁਕ੍ਤ੍ਯੈ ॥ ੧੬.੧੩ ॥

ਵਿਸ਼ੁਧ੍ਯਤਿ ਯਤਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਦ੍ਯਤਿ ਨ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ।
ਪ੍ਰਮਾਦਰਹਿਤਸ੍ਯ ਸ੍ਫੁਟੇ ਲਸਸਿ ਕਞ੍ਜੇ ॥ ੧੬.੧੪ ॥

ਸ੍ਫੁਟਂ ਯਦਿ ਸਰੋਜਂ ਨਟੀਵ ਪਟੁ ਨਾਟ੍ਯਮ੍ ।
ਕਰੋਸ਼ਿ ਯਤਬੁਦ੍ਧੇਰ੍ਜਗਜ੍ਜਨਨਿ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇ ॥ ੧੬.੧੫ ॥

ਸ਼ਿਰੋਗਤਮਿਦਂ ਨਃ ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਮਯਿ ਪਦ੍ਮਮ੍ ।
ਅਨਲ੍ਪਮਕਰਨ੍ਦਂ ਤ੍ਵਮਮ੍ਬ ਭਵ ਭਙ੍ਗੀ ॥ ੧੬.੧੬ ॥

ਸਰੋਜਮਤੁਦਨ੍ਤੀ ਪਿਬਾਮ੍ਬ ਮਕਰਨ੍ਦਮ੍ ।
ਮਹਾਮਧੁਕਰਿ ਤ੍ਵਂ ਭਜੇਰ੍ਮਦਮਮਨ੍ਦਮ੍ ॥ ੧੬.੧੭ ॥

ਅਮਙ੍ਗਲਮਿਤਃ ਪ੍ਰਾਙ੍ ਮਯੇਸ਼ਵਧੁ ਭੁਕ੍ਤਮ੍ ।
ਇਤਃ ਪਰਮਮੇਯੇ ਸੁਖਾਨ੍ਯਨੁਭਵ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੧੬.੧੮ ॥

ਅਹਙ੍ਕਤਿਵਸ਼ਾਨ੍ਮੇ ਚਿਦੀਸ਼੍ਵਰਿ ਪੁਰਾऽਭੂਤ੍ ।
ਤਵਾਭਵਦਿਦਾਨੀਂ ਮਮਾਸ੍ਤਿ ਨ ਵਿਭੁਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੧੬.੧੯ ॥

ਯਦਾऽਭਵਦਿਯਂ ਮੇ ਤਦਾऽਨ੍ਵਭਵਦਾਰ੍ਤਿਮ੍ ।
ਤਵੇਸ਼੍ਵਰਿ ਭਵਨ੍ਤੀ ਭੁਨਕ੍ਤੁ ਸ਼ਮਿਦਾਨੀਮ੍ ॥ ੧੬.੨੦ ॥

ਕਰੋਤ੍ਵਿਯਮਹਨ੍ਤਾ ਵਿਵਾਦਮਧੁਨਾऽਪਿ ।
ਤਥਾऽਪਿ ਪੁਰਤਸ੍ਤੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ਵਿਵੀਰ੍ਯਾ ॥ ੧੬.੨੧ ॥

ਇਯਂ ਚ ਤਵ ਬੁਦ੍ਧੇਰ੍ਯਤੋ ਭਵਤਿ ਵਤ੍ਤਿਃ
ਇਮਾਮਪਿ ਕੁਰੁ ਸ੍ਵਾਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾਵਤਿ ਵਿਰੋਸ਼ਾ ॥ ੧੬.੨੨ ॥

ਸੁਧਾਬ੍ਧਿਰਿਹ ਮਾਤਸ੍ਤਰਙ੍ਗਸ਼ਤਮਾਲੀ ।
ਚਿਦਭ੍ਰਪੁਰਮਤ੍ਰ ਪ੍ਰਭਾਪਦਮਦਭ੍ਰਮ੍ ॥ ੧੬.੨੩ ॥

ਕੁਰੁ ਤ੍ਵਮਿਦਮੇਕਂ ਨਿਜਾਲਯਸ਼ਤੇਸ਼ੁ ।
ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਵਿਹਰਾਸ੍ਮਿਨ੍ ਯਥੇਸ਼੍ਟਮਯਿ ਦੇਹੇ ॥ ੧੬.੨੪ ॥

ਕੁਮਾਰਲਲਿਤਾਨਾਂ ਕਤਿਰ੍ਗਣਪਤੀਯਾ ।
ਕਰੋਤੁ ਮੁਦਮੇਸ਼ਾ ਕਪਰ੍ਦਿਦਯਿਤਾਯਾਃ ॥ ੧੬.੨੫ ॥ 400

॥ ਸਮਾਪ੍ਤਂ ਚ ਚਤੁਰ੍ਥਂ ਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

%c05-q1/Mohana.Rao/us-ch5-q1।TXT medskip

ਪਞ੍ਚਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍
ਸਪ੍ਤਦਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਮਦਕਰੀਸ਼ਕ੍ਤਿਃ (ਚਮ੍ਪਕਮਾਲਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਪਾਪਵਿਧੂਤੌ ਨਿਰ੍ਮਲਗਙ੍ਗਾ ਤਾਪਨਿਰਾਸੇ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਰੀਚਿਃ ।
ਭਰ੍ਗਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰੀਹਾਸਕਲਾ ਮੇ ਭਦ੍ਰਮਮਿਸ਼੍ਰਂ ਕਾऽਪਿ ਕਰੋਤੁ ॥ ੧੭.੧ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਕੁਲਾਨਾਂ ਸਮ੍ਮਦਯਿਤ੍ਰੀ ਦੁਸ਼੍ਟਜਨਾਨਾਂ ਸਂਸ਼ਮਯਿਤ੍ਰੀ ।
ਕਸ਼੍ਟਮਪਾਰਂ ਪਾਦਜੁਸ਼ੋ ਮੇ ਵਿਸ਼੍ਟਪਰਾਜ੍ਞੀ ਸਾ ਵਿਧੁਨੋਤੁ ॥ ੧੭.੨ ॥

ਨੂਤਨਭਾਸ੍ਵਦ੍ਬਿਮ੍ਬਨਿਭਾਙ੍ਘ੍ਰਿਂ ਸ਼ੀਤਲਰਸ਼੍ਮਿਦ੍ਵੇਸ਼ਿਮੁਖਾਬ੍ਜਾਮ੍ ।
ਖ੍ਯਾਤਵਿਭੂਤਿਂ ਪੁਸ਼੍ਪਸ਼ਰਾਰੇਃ ਪੂਤਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਯੋਸ਼ਿਤਮੀਡੇ ॥ ੧੭.੩ ॥

ਉਜ੍ਜ੍ਵਲਤਾਰੇ ਵ੍ਯੋਮ੍ਨਿ ਲਸਨ੍ਤੀ ਸਾਰਸਬਨ੍ਧੌ ਭਾਤਿ ਤਪਨ੍ਤੀ ।
ਸ਼ੀਤਲਭਾਸਾ ਚਿਨ੍ਤਨਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਪਾਤੁ ਕੁਲਂ ਮੇ ਵਿਸ਼੍ਟਪਭਰ੍ਤ੍ਰੀ ॥ ੧੭.੪ ॥

ਪ੍ਰਾਣਮਨੋਵਾਗ੍ਵ੍ਯਸ੍ਤਵਿਭੂਤਿਰ੍ਲੋਕਵਿਧਾਤੁਃ ਕਾਚਨ ਭੂਤਿਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਕਰਪਥ੍ਵੀਪਾਵਕਰੂਪਾ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਮਘਂ ਨਃ ਸਾ ਵਿਦਧਾਤੁ ॥ ੧੭.੫ ॥

ਇਸ਼੍ਟਫਲਾਨਾਮਮ੍ਬ ਸਮਦ੍ਧ੍ਯੈ ਕਸ਼੍ਟਫਲਾਨਾਂ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਧੂਤ੍ਯੈ ।
ਚੇਸ਼੍ਟਿਤਲੇਸ਼ੋਦ੍ਦੀਪਿਤਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਵਿਸ਼੍ਟਪਭਰ੍ਤ੍ਰਿ ਤ੍ਵਾਮਹਮੀਡੇ ॥ ੧੭.੬ ॥

ਭੂਮਿਰੁਹਾਗ੍ਰਸ੍ਥਾਪਿਤਭਣ੍ਡਾਦ੍ਯੋ ਮਧੁ ਪਾਯਂ ਪਾਯਮਜਸ੍ਰਮ੍ ।
ਵਿਸ੍ਮਤਵਿਸ਼੍ਵੋ ਨਨ੍ਦਤਿ ਮਾਤਸ੍ਤਤ੍ਰ ਕਿਲ ਤ੍ਵਂ ਧਾਮ ਦਧਾਸਿ ॥ ੧੭.੭ ॥

ਕੋऽਪਿ ਸਹਸ੍ਰੈਰੇਸ਼ ਮੁਖਾਨਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਇਤੀਡ੍ਯਃ ਪਨ੍ਨਗਰਾਜਃ ।
ਉਦ੍ਗਿਰਤੀਦਂ ਯਦ੍ਵਦਨੇਭ੍ਯੋ ਦੇਵਿ ਤਨੌ ਮੇ ਤਦ੍ਵਤ ਪਾਸਿ ॥ ੧੭.੮ ॥

ਸਾਕਮਮੇਯੇ ਦੇਵਿ ਭਵਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਾਤੁਮਹਨ੍ਤਾ ਯਾਵਦੁਦਾਸ੍ਯਾ ।
ਤਾਵਦਿਯਂ ਤਾਂ ਮੂਰ੍ਛਯਤੀਸ਼ੇ ਪਨ੍ਨਗਰਾਜੋਦ੍ਗਾਰਜਧਾਰਾ ॥ ੧੭.੯ ॥

ਸ਼ਾਮ੍ਯਤਿਚਿਨ੍ਤਾਜੀਵਿਤਮਸ੍ਯਾਮਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸਤ੍ਤਾऽਪ੍ਯਸ੍ਤਮੁਪੈਤਿ ।
ਯਾਤਿ ਨਿਰੁਦ੍ਧਾ ਹਾ ਗਲਦੇਸ਼ੇ ਸਂਸ਼ਯਮੇਸ਼ਾ ਮਾਤਰਹਨ੍ਤਾ ॥ ੧੭.੧੦ ॥

ਗੌਰਿ ਮਹੇਸ਼ਪ੍ਰਾਣਸਖੀ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਵਿਪਨ੍ਨਾਂ ਮਾਤਰਹਨ੍ਤਾਮ੍ ।
ਸਾ ਯਦਿ ਜੀਵੇਦੀਸ਼੍ਵਰਿ ਤੁਭ੍ਯਂ ਦਾਸਜਨਸ੍ਤਾਮਰ੍ਪਯਤੇऽਯਮ੍ ॥ ੧੭.੧੧ ॥

ਤ੍ਵਤ੍ਸ੍ਮਤਿਵੀਰ੍ਯਾਚ੍ਛਾਨ੍ਤਿਸਮਦ੍ਧਾਂ ਮਾਤਰਹਨ੍ਤਾਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਤਮਾਂ ਮੇ ।
ਆਤ੍ਮਭੁਜਿਸ਼੍ਯਾਂ ਕਰ੍ਤੁਮਿਦਾਨੀਂ ਸ਼ਾਂਤਧਿਯਸ੍ਤੇ ਕੋऽਸ੍ਤਿ ਵਿਕਲ੍ਪਃ ॥ ੧੭.੧੨ ॥

ਮਨ੍ਦਰਧਾਰੀ ਨਾਮਤਹੇਤੁਰ੍ਵਾਸੁਕਿਰਜ੍ਜੁਰ੍ਨਾਮਤਹੇਤੁਃ ।
ਮਨ੍ਥਨਹੇਤੁਸ੍ਸਾऽਮਤਹੇਤੁਃ ਸਰ੍ਵਬਲਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਰ੍ਵਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰੀ ॥ ੧੭.੧੩ ॥

ਪ੍ਰਾਣਿਸ਼ਰੀਰਂ ਮਨ੍ਦਰਸ਼ੈਲੋ ਮੂਲਸਰੋਜਂ ਕਚ੍ਛਪਰਾਜਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਮਨਨ੍ਤਂ ਕ੍ਸ਼ੀਰਸਮੁਦ੍ਰਃ ਪਸ਼੍ਠਗਵੀਣਾ ਵਾਸੁਕਿਰਜ੍ਜੁਃ ॥ ੧੭.੧੪ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਨਾਡੀ ਨਿਰ੍ਜਰਸੇਨਾ ਵਾਮਗਨਾਡੀ ਦਾਨਵਸੇਨਾ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਵਿਲਾਸੋ ਮਨ੍ਥਨਕਤ੍ਯਂ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਜਧਾਰਾ ਕਾऽਪਿ ਸੁਧੋਕ੍ਤਾ ॥ ੧੭.੧੫ ॥

ਕਣ੍ਠਨਿਰੁਦ੍ਧੇ ਭੂਰਿਵਿਸ਼ਾਗ੍ਨੌ ਤੈਜਸਲਿਙ੍ਗਾਵਾਸਿਹਰੇਣ ।
ਤ੍ਵਦ੍ਬਲਜਾਤਂ ਸ੍ਵਾਦ੍ਵਮਤ੍ਤਂ ਕੋ ਦੇਵਿ ਨਿਪੀਯ ਪ੍ਰੇਤ ਇਹ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੭.੧੬ ॥

ਯੇਨ ਵਿਭੁਸ੍ਤੇ ਮਾਦ੍ਯਤਿ ਸ਼ਰ੍ਵੋ ਯਤ੍ਰ ਸ਼ਿਵੇ ਤ੍ਵਂ ਕ੍ਰੀਡਸਿ ਹਸ਼੍ਟਾ ।
ਸਮ੍ਮਦਮੂਲਂ ਤਂ ਮਦਮਾਦ੍ਯੇ ਵਰ੍ਧਯ ਪੁਤ੍ਰੇऽਨੁਗ੍ਰਹਪਾਤ੍ਰੇ ॥ ੧੭.੧੭ ॥

ਯੋ ਮਦਮੀਦਙ੍ਮਾਰ੍ਗਮੁਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸ੍ਵਰ੍ਵਿਭੁਪੂਜ੍ਯੇ ਗਰ੍ਵਸਮੇਤਃ ।
ਆਹਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬਾਹ੍ਯਸਮਦ੍ਧ੍ਯਾ ਨਾ ਸੁਰਯਾ ਵਾ ਸੋऽਸੁਰ ਉਕ੍ਤਃ ॥ ੧੭.੧੮ ॥

ਤਾਮ੍ਯਤਿ ਤੀਵ੍ਰਾਫੇਨਨਿਸ਼ੇਵੀ ਕ੍ਲਾਮ੍ਯਤਿ ਸਂਵਿਤ੍ਪਤ੍ਰਨਿਸ਼ੇਵੀ ।
ਭ੍ਰਾਮ੍ਯਤਿ ਹਾਲਾਭਾਣ੍ਡਨਿਸ਼ੇਵੀ ਸ਼ਾਮ੍ਯਤਿ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਦ੍ਰਾਵਨਿਸ਼ੇਵੀ ॥ ੧੭.੧੯ ॥

ਅਸ੍ਤੁ ਵਿਰੇਕੇ ਪਥ੍ਯਮਫੇਨਂ ਪਤ੍ਰਮਜੀਰ੍ਣੇਸ਼੍ਵਸ੍ਤੁ ਨਿਸ਼ੇਵ੍ਯਮ੍ ।
ਅਸ੍ਤੁ ਹਿਤਂ ਤਦ੍ਯਕ੍ਸ਼੍ਮਣਿ ਮਦ੍ਯਂ ਸਂਸਤਿਹਾਰੀ ਦੇਵਿ ਰਸਸ੍ਤੇ ॥ ੧੭.੨੦ ॥

ਨੈਵ ਮਹਾਨ੍ਤਸ੍ਸਤ੍ਤ੍ਵਸਮਦ੍ਧਾਃ ਸਰ੍ਵਮਦੇਸ਼੍ਵਪ੍ਯਮ੍ਬ ਚਲਨ੍ਤੁ ।
ਅਲ੍ਪਜਨਾਨਾਂ ਮਾਦਕਵਸ੍ਤੁਪ੍ਰਾਸ਼ਨਮੀਸ਼ੇ ਨਾਸ਼ਨਮੁਕ੍ਤਮ੍ ॥ ੧੭.੪੨੧ ॥

ਕੇऽਪਿ ਯਜਨ੍ਤੇ ਯਨ੍ਮਧੁਮਾਂਸੈਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰੇਰ੍ਜੀਵਿਤਨਾਥੇ ।
ਅਤ੍ਰ ਨ ਯਾਗੋ ਦੂਸ਼ਣਭਾਗੀ ਦ੍ਰਵ੍ਯਸਸਙ੍ਗੋ ਦੁਸ਼੍ਯਤਿ ਯਸ਼੍ਟਾ ॥ ੧੭.੨੨ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮਾਰ੍ਗੇ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤਿ ਭਕ੍ਤਃ ਸਵ੍ਯਸਰਣ੍ਯਾਂ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤਿ ਵੀਰਃ ।
ਨੇਸ਼੍ਵਰਿ ਸਵ੍ਯੇ ਨਾਪ੍ਯਪਸਵ੍ਯੇ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤਿ ਦਿਵ੍ਯੇ ਤ੍ਵਧ੍ਵਨਿ ਮੌਨੀ ॥ ੧੭.੨੩ ॥

ਨਾਰ੍ਚਨਭਾਰੋ ਨਾਪਿ ਜਪੋऽਸ੍ਯਾਂ ਦਿਵ੍ਯਸਰਣ੍ਯਾਂ ਭਵ੍ਯਤਮਾਯਾਮ੍ ।
ਕੇਵਲਮਮ੍ਬਾਪਾਦਸਰੋਜਂ ਨਿਸ਼੍ਚਲਮਤ੍ਯਾ ਮਗ੍ਯਮਜਸ੍ਰਮ੍ ॥ ੧੭.੨੪ ॥

ਕਾਚਿਦਮੂਲ੍ਯਾ ਚਂਪਕਮਾਲਾ ਵਤ੍ਤਨਿਬਦ੍ਧਾ ਮਞ੍ਜੁਲਮਾਲਾ ।
ਅਸ੍ਤੁ ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਕਾਨ੍ਤਾ ਕਣ੍ਠਵਿਲੋਲਾ ਚਂਪਕਮਾਲਾ ॥ ੧੭.੨੫ ॥ 425

%c05-q2/Subhadra.bala.Venuturupalli/c05-q2।txt medskip

ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਰੂਪਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਃ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਸਮੁਲ੍ਲਾਸਸ਼੍ਚ (ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼ਿਣੀਵਤ੍ਤਮ੍)

ਧੁਨ੍ਵਨ੍ਤ੍ਯਸ੍ਤਿਮਿਰਤਤਿਂ ਹਰਿਤ੍ਤਟੀਨਾਂ
ਧਿਨ੍ਵਨ੍ਤ੍ਯਃ ਪੁਰਮਥਨਸ੍ਯ ਲੋਚਨਾਨਿ ।
ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਮ੍ਬਾਹਸਿਤਰੁਚੋ ਹਰਨ੍ਤੁ ਮੋਹਂ
ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਂ ਮੇ ਹਦਯਗਤਂ ਪ੍ਰਸਹ੍ਯ ਸਦ੍ਯਃ ॥ ੧੮.੧ ॥

ਤਨ੍ਵਾਨਾ ਵਿਨਤਹਿਤਂ ਵਿਰੋਧਿਵਰ੍ਗਂ
ਧੁਨ੍ਵਾਨਾ ਬੁਧਜਨਮੋਦਮਾਦਧਾਨਾ ।
ਸਮ੍ਰਾਜ੍ਞੀ ਤ੍ਰਿਦਿਵਧਰਾਰਸਾਤਲਾਨਾਂ
ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਭਣਤੁ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮਤ੍ਕੁਲਸ੍ਯ ॥ ੧੮.੨ ॥

ਯੋऽਮ੍ਬ ਤ੍ਵਾਂ ਹਦਿ ਵਿਦਧਤ੍ਤਟਿਤ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ
ਪੀਯੂਸ਼ਦ੍ਯੁਤਿਮਦਹਨ੍ਮੁਖਾਰਵਿਨ੍ਦਾਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯਤ੍ਤੁ ਸ੍ਮਤਿਪਥਤੋ ਧੁਨੋਤਿ ਸਰ੍ਵਂ
ਕਾਮਾਰੇਃ ਸੁਦਤਿ ਨਤਸ੍ਯ ਭੁਵ੍ਯਸਾਧ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੮.੩ ॥

ਕਾਲਾਭ੍ਰਦ੍ਯੁਤਿਮਸਮਾਨਵੀਰ੍ਯਸਾਰਾਂ
ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੂਰ੍ਮਿਭ੍ਰਮਕਰਸ਼ੁਕ੍ਲਘੋਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਮ੍ ।
ਯੋ ਧੀਰੋ ਮਨਸਿ ਦਧਾਤਿ ਭਰ੍ਗਪਤ੍ਨਿ
ਤ੍ਵਾਮਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਵਤਿ ਸਙ੍ਗਰੇਸ਼ੁ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ॥ ੧੮.੪ ॥

ਯਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਸ੍ਤਰੁਣਦਿਵਾਕਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਙ੍ਗੀਂ
ਤਨ੍ਵਙ੍ਗਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਜਿਤੋ ਵਿਚਿਨ੍ਤਯੇਤ੍ਤ੍ਵਾਮ੍ ।
ਤਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਂ ਦਧਤਿ ਸ਼ਿਰਸ੍ਸੁ ਫੁਲ੍ਲਜਾਜੀ-
ਮਾਲਾਂ ਵਾ ਧਰਣਿਜੁਸ਼ੋ ਵਸ਼ੇ ਭਵਨ੍ਤਃ ॥ ੧੮.੫ ॥

ਯੋ ਰਾਕਾਸ਼ਸ਼ਧਰਕਾਨ੍ਤਿਸਾਰਸ਼ੁਭ੍ਰਾਂ
ਬਿਭ੍ਰਾਣਾਂ ਕਰਕਮਲੇਨ ਪੁਸ੍ਤਕਂ ਤ੍ਵਾਮ੍ ।
ਭੂਤੇਸ਼ਂ ਪ੍ਰਭੁਮਸ੍ਕਤ੍ਪ੍ਰਬੋਧਯਨ੍ਤੀਂ
ਧ੍ਯਾਯੇਦ੍ਵਾਗ੍ਭਵਤਿ ਵਸ਼ੇऽਸ੍ਯ ਨਾਕਦੂਤੀ ॥ ੧੮.੬ ॥

ਜਾਨੀਮੋ ਭਗਵਤਿ ਭਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਵਤ੍ਤੇ-
ਸ੍ਤੁਲ੍ਯਂ ਤ੍ਵਂ ਸਪਦਿ ਦਧਾਸਿ ਰੂਪਮਗ੍ਰ੍ਯਮ੍ ।
ਪ੍ਰਸ਼੍ਨੋऽਯਂ ਭਵਤਿ ਨਗਾਧਿਨਾਥਕਨ੍ਯੇ
ਰੂਪਂ ਤੇ ਮਦਯਤਿ ਕੀਦਸ਼ਂ ਸ੍ਮਰਾਰਿਮ੍ ॥ ੧੮.੭ ॥

ਚਾਰੁ ਸ੍ਯਾਦਲਮਿਤਿ ਵਕ੍ਤੁਮਮ੍ਬ ਸ਼ਕ੍ਯਂ
ਰੂਪਂ ਤੇ ਨ ਵਦਤਿ ਕੋऽਪਿ ਕੀਦਸ਼ਂ ਵਾ ।
ਸਮ੍ਮੋਹਂ ਪਰਮੁਪਯਾਨ੍ਤਿ ਕਾਨ੍ਤਿਭਾਣ੍ਡੇ
ਕਾਮਾਰੇਰਪਿ ਨਯਨਾਨਿ ਯਤ੍ਰ ਦਸ਼੍ਟੇ ॥ ੧੮.੮ ॥

ਸਙ੍ਕਲ੍ਪੈਃ ਕਿਮੁ ਤਵ ਭੂਸ਼ਣਾਨ੍ਯਭੂਵਁ-
ਚ੍ਛਿਲ੍ਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਃ ਕਿਮੁ ਵਿਦਧੁਰ੍ਯਥਾऽਤ੍ਰ ਲੋਕੇ ।
ਤਤ੍ਸ੍ਵਰ੍ਣਂ ਭਗਵਤਿ ਕੀਦਸ਼ਂ ਮਣੀਨਾਂ
ਕਿਂ ਰੂਪਂ ਭਵਤਿ ਚ ਤਤ੍ਰ ਯੋਜਿਤਾਨਾਮ੍ ॥ ੧੮.੯ ॥

ਯਾਨ੍ਯਙ੍ਗਾਨ੍ਯਖਿਲਮਨੋਜ੍ਞਸਾਰਭੂਤਾ-
ਨ੍ਯੇਤੇਸ਼ਾਮਪਿ ਕਿਮੁ ਭੂਸ਼ਣੈਰੁਮੇ ਤੇ ।
ਆਹੋਸ੍ਵਿਲ੍ਲਲਿਤਤਮਾਨਿ ਭਾਨ੍ਤਿ ਭੂਯੋ
ਭੂਸ਼ਾਭਿਰ੍ਵਿਕਤਤਮਾਭਿਰਪ੍ਯਮੂਨਿ ॥ ੧੮.੧੦ ॥

ਮੁਕ੍ਤਾਭਿਰ੍ਭਵਤਿ ਤਵਾਮ੍ਬ ਕਿਨ੍ਨੁ ਹਾਰਃ
ਪੀਯੂਸ਼ਦ੍ਯੁਤਿਕਰਸਾਰਨਿਰ੍ਮਲਾਭਿਃ ।
ਮੁਣ੍ਡੈਰ੍ਰ੍ਵਾ ਘਲਘਲਸ਼ਬ੍ਦਮਾਦਧਦ੍ਭਿਃ
ਸਙ੍ਘਰ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਸਾਰ੍ਵਭੌਮਭਾਮੇ ॥ ੧੮.੧੧ ॥

ਵਸ੍ਤ੍ਰਂ ਸ੍ਯਾਦ੍ਯਦਿ ਤਵ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਗਮ੍ਯੇ
ਕਾਰ੍ਪਾਸਂ ਦਿਵਿ ਚ ਤਦੁਦ੍ਭਵੋऽਨੁਮੇਯਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੌਮਂ ਚੇਦ੍ਭਗਵਤਿ ਤਸ੍ਯ ਹੇਤੁਭੂਤਾਃ
ਕੀਟਾਃ ਸ੍ਯੁਰ੍ਗਗਨਜਗਤ੍ਯਪੀਤਿ ਵਾਚ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੮.੧੨ ॥

ਰੁਦ੍ਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਯਦਯਿਤੇऽਥਵਾ ਸੁਰਦ੍ਰੁਰ੍-
ਭੂਸ਼ਾਣਾਂ ਮਣਿਕਨਕਪ੍ਰਕਲ੍ਪਿਤਾਨਾਮ੍ ।
ਵਸ੍ਤ੍ਰਾਣਾਮਪਿ ਮਨਸੇ ਪਰਂ ਹਿਤਾਨਾਂ
ਕਾਮਂ ਤੇ ਭਵਤਿ ਸਮਰ੍ਪਕਃ ਸਮਰ੍ਥਃ ॥ ੧੮.੧੩ ॥

ਸੁਸ੍ਕਨ੍ਧੋ ਬਹੁਵਿਟਪਃ ਪ੍ਰਵਾਲਸ਼ੋਭੀ
ਸਮ੍ਫੁਲ੍ਲਪ੍ਰਸਵਸੁਗਨ੍ਧਵਾਸਿਤਾਸ਼ਃ ।
ਵਕ੍ਸ਼ਃ ਕਿਂ ਭਗਵਤਿ ਕਲ੍ਪਨਾਮਕੋऽਯਂ
ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਃ ਕਿਮੁ ਤਵ ਕੋऽਪਿ ਦੇਵਿ ਸਤ੍ਯਃ ॥ ੧੮.੧੪ ॥

ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਨ ਭਵਤਿ ਕਲ੍ਪਪਾਦਪੋऽਨ੍ਯਃ
ਸ੍ਵਰ੍ਦੋਗ੍ਧ੍ਰੀ ਪੁਨਰਿਤਰਾ ਨ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨ੍ਯਾਃ ।
ਯਃ ਕੁਰ੍ਯਾਦ੍ ਦ੍ਵਯਮਿਦਮੁਦ੍ਗਤਾਤ੍ਮਵੀਰ੍ਯਂ
ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਤ੍ਤਵ ਭੁਵਿ ਚਾਸ੍ਯ ਨਾਕਭਾਗ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੮.੧੫ ॥

ਆਪੀਨਂ ਭਵਤਿ ਸਹਸ੍ਰਪਤ੍ਰਕਞ੍ਜਂ
ਵਤ੍ਸੋऽਸ੍ਯਾਃ ਪਟੁਤਰਮੂਲਕੁਣ੍ਡਵਹ੍ਨਿਃ ।
ਦੋਗ੍ਧਾऽऽਤ੍ਮਾ ਦਹਰਸਰੋਰੁਹੋਪਵਿਸ਼੍ਟੋ
ਮੌਨਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ਸੁਰਸੁਰਭੇਸ੍ਤਨੂਸ਼ੁ ਦੋਹਃ ॥ ੧੮.੧੬ ॥

ਦੋਗ੍ਧ੍ਰ੍ਯਾਸ੍ਤੇ ਭਗਵਤਿ ਦੋਹਨੇਨ ਲਬ੍ਧਂ
ਵਤ੍ਸਾਗ੍ਨਿਪ੍ਰਥਮਨਿਪਾਨਸਦ੍ਰਵਾਯਾਃ ।
ਦੁਗ੍ਧਂ ਸ੍ਵਾਦ੍ਵਮਤਮਯਂ ਪਿਬਨ੍ਮਮਾਤ੍ਮਾ
ਸਨ੍ਤਪ੍ਤੋ ਨ ਭਵਤਿ ਦੁਰ੍ਭਰੋऽਸ੍ਯ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਃ ॥ ੧੮.੧੭ ॥

ਵਤ੍ਸੋऽਗ੍ਨਿਃ ਪਿਬਤਿ ਦਢਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰਮ੍ਬ ਪਸ਼੍ਚਾ-
ਦਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਂ ਪਿਬਤਿ ਦੁਹਨ੍ ਪੁਰੋऽਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ।
ਵਦ੍ਧਿਂ ਚ ਵ੍ਰਜਤਿ ਪਯਃ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਰਦ੍ਰੋਹਂ
ਦੋਗ੍ਧ੍ਰ੍ਯਾਸ੍ਤੇ ਦ੍ਰਵ ਇਹ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨ੍ਯਪਾਰਃ ॥ ੧੮.੧੮ ॥

ਸੋਮਸ੍ਯ ਦ੍ਰਵਮਿਮਮਾਹੁਰਮ੍ਬ ਕੇਚਿਦ੍
ਦੁਗ੍ਧਾਬ੍ਧੇਰਮਤਰਸਂ ਗਦਨ੍ਤਿ ਕੇऽਪਿ ।
ਬਾਸ਼੍ਪਂ ਕੇऽਪ੍ਯਭਿਦਧਤੇ ਤੁ ਕੌਲਕੁਣ੍ਡਂ
ਪੀਨੋਧਸ੍ਸ੍ਰਵਮਿਤਰੇ ਭਣਨ੍ਤਿ ਧੇਨੋਃ ॥ ੧੮.੧੯ ॥

ਮੂਲੇ ਤ੍ਵਂ ਜ੍ਵਲਦਲਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਰੂਪਾ
ਵੀਣਾਯਾਂ ਪ੍ਰਬਲਮਹਾਮਦੋਸ਼੍ਮਰੂਪਾ ।
ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾਬ੍ਜੇ ਸਤਤਗਲਦ੍ਰਸਸ੍ਵਰੂਪਾ
ਭ੍ਰੂਮਧ੍ਯੇ ਭਵਸਿ ਲਸਤ੍ਤਟਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਾ ॥ ੧੮.੨੦ ॥

ਹਾਰ੍ਦੇ ਚੇਦਵਤਰਸੀਹ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕੇ
ਛਾਯਾਵਤ੍ਸਕਲਮਪਿ ਪ੍ਰਪਸ਼੍ਯਸਿ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਆਰੂਢਾ ਦਸ਼ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਮਦ੍ਰਿਪੁਤ੍ਰਿ
ਸ੍ਯਾਸ਼੍ਚੇਤ੍ਤ੍ਵਂ ਭਣਸਿ ਜਗਤ੍ਸੁਧਾਸਮੁਦ੍ਰਮ੍ ॥ ੧੮.੨੧ ॥

ਨੇਤ੍ਰਾਭ੍ਯਾਂ ਸਰਸਿਰੁਹਚ੍ਛਦਾਯਤਾਭ੍ਯਾਂ
ਵਕ੍ਤ੍ਰੇਣ ਪ੍ਰਵਿਮਲਹਾਸਭਾਸੁਰੇਣ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਮਮ ਮਨਸਃ ਪੁਰਃ ਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰੀ
ਕਾਮਾਰੇਃ ਪਰਣਿਤਮਸ੍ਮਦੀਯਭਾਗ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੮.੨੨ ॥

ਪੁਣ੍ਯਾਨਾਂ ਪਰਿਣਤਿਰੇਵ ਭੂਤਭਰ੍ਤੁਃ
ਸਿਦ੍ਧਾਨਾਂ ਬਲਨਿਧਿਰੇਵ ਕੋऽਪਿ ਗੂਢਃ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਦਢਤਰਿਰੇਵ ਸ਼ੋਕਸਿਨ੍ਧੌ
ਮਗ੍ਨਾਨਾਂ ਮਮ ਜਨਨੀ ਮਹੀਧ੍ਰਪੁਤ੍ਰੀ ॥ ੧੮.੨੩ ॥

ਉਦ੍ਧਰ੍ਤੁਂ ਵਿਨਤਜਨਂ ਵਿਸ਼ਾਦਗਰ੍ਤਾਤ੍
ਸਂਸ੍ਕਰ੍ਤੁਂ ਭੁਵਨਹਿਤਾਯ ਯੋਗਯੁਕ੍ਤਮ੍ ।
ਸਂਹਰ੍ਤੁਂ ਖਲਕੁਲਮੁਦ੍ਧਤਂ ਚ ਦਰ੍ਪਾਦ੍
ਭਰ੍ਗਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਯਤਰੁਣੀ ਸਦਾ ਸਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ॥ ੧੮.੨੪ ॥

ਮਦ੍ਵੀਕਾਂ ਮਧੁਰਤਯਾ ਸੁਧਾਂ ਮਹਿਮ੍ਨਾ
ਗਾਮ੍ਭੀਰ੍ਯਾਤ੍ਸੁਰਤਟਿਨੀਂ ਚ ਨਿਰ੍ਜਯਨ੍ਤੀ ।
ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀਚਰਿਤਪਰਾ ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼ਿਣੀਨਾਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਯਂ ਜਯਤੁ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਬਦ੍ਧਾ ॥ ੧੮.੨੫ ॥ 450

%c05-q3/Syam.Sunder.Vinjamuri/umAsahasram\_c05-q3।txt medskip

ਏਕੋਨਵਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਧ੍ਯੇਯਲਲਿਤਾਰੂਪਮ੍ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਕਲ੍ਪਪਾਦਪਪ੍ਰਸੂਨਸਦ੍ਯਸ਼ੋਹਰਮ੍ ।
ਮਹਾਰੁਜਂ ਧੁਨੋਤੁ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਸੁਨ੍ਦਰੀਸ੍ਮਿਤਮ੍ ॥ ੧੯.੧ ॥

ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਮੂਲਵੇਦਿਭੂਧਨਞ੍ਜਯਪ੍ਰਬੋਧਨਮ੍ ।
ਯਤੀਨ੍ਦ੍ਰਹਾਰ੍ਦਪੇਟਿਕਾ ਕਵਾਟਬਨ੍ਧਭੇਦਨਮ੍ ॥ ੧੯.੨ ॥

ਯਥਾਵਿਧਿਕ੍ਰਿਯਾਪਰਦ੍ਵਿਜਾਤਿਚਿਤ੍ਤਸ਼ੋਧਨਮ੍ ।
ਮਮਾਮ੍ਬਿਕਾਸ੍ਮਿਤਂ ਭਵਤ੍ਵਘਪ੍ਰਤਾਪਰੋਧਨਮ੍ ॥ ੧੯.੩ ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਸਾਲਭਞ੍ਜਿਕਾ ਚਰੇਵ ਸ਼ੋਭਯਾऽਧਿਕਾ ।
ਅਤੀਵ ਮਾਰ੍ਦਵਾਨ੍ਵਿਤਾ ਨਵੇਵ ਪੁਸ਼੍ਪਿਤਾ ਲਤਾ ॥ ੧੯.੪ ॥

ਸੁਪਰ੍ਵਮੌਲਿਰਤ੍ਨਭਾ ਵਿਰਾਜਿਹੇਮਪਾਦੁਕਾ ।
ਮਰਾਲਿਕਾਨਿਮਨ੍ਤ੍ਰਕਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਰਤ੍ਨਨੂਪੁਰਾ ॥ ੧੯.੫ ॥

ਵਲਕ੍ਸ਼ਦੀਧਿਤਿਪ੍ਰਭਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ਹਨ੍ਨਖਾਵਲੀ ।
ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੁਦ੍ਧਮਾਨਸਪ੍ਰਮੇਯਪਾਦਸੌਸ਼੍ਠਵਾ ॥ ੧੯.੬ ॥

ਘਨੀਭਵਤ੍ਤਟਿਤ੍ਪ੍ਰਭਾਪ੍ਰਵਾਹਕਲ੍ਪਜਙ੍ਘਿਕਾ ।
ਮਤਙ੍ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਨਾਸਿਕਾ ਮਨੋਜ੍ਞਸਕ੍ਥਿਸ਼ੋਭਿਨੀ ॥ ੧੯.੭ ॥

ਪ੍ਰਸੂਨਸਾਯਕਾਗਮਪ੍ਰਵਾਦਚੁਞ੍ਚੁਕਾਞ੍ਚਿਕਾ ।
ਵਿਸ਼ਾਲਕੇਸ਼ਚੁਮ੍ਬਿਤੋਲ੍ਲਸਨ੍ਨਿਤਮ੍ਬਮਣ੍ਡਲਾ ॥ ੧੯.੮ ॥

ਅਜਾਣ੍ਡਪਿਣ੍ਡਸਂਹਤਿਪ੍ਰਪੂਰ੍ਣਕੁਕ੍ਸ਼ਿਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਅਪਾਰਦਿਵ੍ਯਕਾਨ੍ਤਿਵਾਰ੍ਨਿਧਾਨਨਾਭਿਦੀਰ੍ਘਿਕਾ ॥ ੧੯.੯ ॥

ਬਿਸਪ੍ਰਸੂਨਸਾਯਕਚ੍ਛੁਰਾਭਰੋਮਰਾਜਿਕਾ ।
ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯੀਵਸਜ੍ਜਨੋਪਜੀਵ੍ਯਦੁਗ੍ਧਭਤ੍ਕੁਚਾ ॥ ੧੯.੧੦ ॥

ਮਹੇਸ਼ਕਣ੍ਠਬਨ੍ਧਕਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਬਾਹੁਵਲ੍ਲਰੀ ।
ਸਮਸ੍ਤਵਿਸ਼੍ਟਪਾਭਯਪ੍ਰਦਾਯਿਪਾਣਿਪਙ੍ਕਜਾ ॥ ੧੯.੧੧ ॥

ਵਿਲੋਲਹਾਰਮੌਕ੍ਤਿਕਪ੍ਰਤਾਨਸਂਵਦਤ੍ਸ੍ਮਿਤਾ ।
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਸੁਨ੍ਦਰਸ੍ਮਿਤਪ੍ਰਕਾਸ਼ਭਾਸਿਤਾਮ੍ਬਰਾ ॥ ੧੯.੧੨ ॥

ਸੁਕੋਮਲੋਸ਼੍ਠਕਮ੍ਪਨਪ੍ਰਭੀਤਦੁਰ੍ਜਯਾਸੁਰਾ ।
ਸੁਯੁਕ੍ਤਕੁਨ੍ਦਕੁਟ੍ਮਲਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਨ੍ਤਪਙ੍ਕ੍ਤਿਕਾ ॥ ੧੯.੧੩ ॥

ਸ਼ਰਤ੍ਸੁਧਾਂਸ਼ੁਮਣ੍ਡਲਪ੍ਰਭਾਵਿਗਰ੍ਹਣਾਨਨਾ ।
ਸੁਧਾਮਰਨ੍ਦਵਜ੍ਜਪਾਸੁਮੋਪਮਾਧਰਾਧਰਾ ॥ ੧੯.੧੪ ॥

ਤਿਲਪ੍ਰਸੂਨਚਾਰੁਤਾऽਪਹਾਸਿਭਾਸਿਨਾਸਿਕਾ ।
ਨਵੀਨਭਾਭਨਾਸਿਕਾਵਿਲਮ੍ਬਿਦਿਵ੍ਯਮੌਕ੍ਤਿਕਾ ॥ ੧੯.੧੫ ॥

ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਗਣ੍ਡਬਿਮ੍ਬਿਤਸ੍ਵਰੂਪਰਤ੍ਨਕੁਣ੍ਡਲਾ ।
ਮਹਾਮਹਸ੍ਤਰਙ੍ਗਿਤਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲਿਲੋਚਨਾ ॥ ੧੯.੧੬ ॥

ਦਲਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਯਾਮਿਨੀਪ੍ਰਭੁਪ੍ਰਭਾਲਿਕਸ੍ਥਲੀ ।
ਮਯੂਰਬਰ੍ਹਗਰ੍ਹਣਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਕੇਸ਼ਭਾਸਿਨੀ ॥ ੧੯.੧੭ ॥

ਦਿਵਾਕਰਾਯੁਤੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੁਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੀਤਲਾ ।
ਤਟਿਤ੍ਸਹਸ੍ਰਭਾਸੁਰਾ ਨਿਰਙ੍ਕਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾ ॥ ੧੯.੧੮ ॥

ਨਭੋਨ੍ਤਰਾਲਚਾਰਿਣੀ ਮਹਾਵਿਚਿਤ੍ਰਕਾਰਿਣੀ ।
ਕੁਲਾਗ੍ਨਿਕੁਣ੍ਡਸ਼ਾਯਿਨੀ ਜਗਤ੍ਕਥਾਵਿਧਾਯਿਨੀ ॥ ੧੯.੧੯ ॥

ਨਭਸ੍ਤਲੇ ਬਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ਧਰਾਤਲੇ ਕ੍ਰਿਯੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਦਿਵਾਕਰੇ ਵਿਭੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸੁਧਾਕਰੇ ਰਸੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੯.੨੦ ॥

ਮਹੇਸ਼ਵੇਸ਼੍ਮਦੀਪਿਕਾ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਪ੍ਰਮਾਪਿਕਾ ।
ਅਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਸ਼ਾਸਿਨੀ ਸਮਸ੍ਤਹਨ੍ਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੯.੨੧ ॥

ਗੁਣਸ੍ਤਵੇ ਗੁਣਸ੍ਤਵੇ ਗੁਣਪ੍ਰਕਰ੍ਸ਼ਦਾਯਿਨੀ ।
ਵਿਚਿਨ੍ਤਨੇ ਵਿਚਿਨ੍ਤਨੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਸ਼ਕ੍ਤਿਧਾਯਿਨੀ ॥ ੧੯.੨੨ ॥

ਭ੍ਰਮਾਕੁਲੇਨ ਦੁਸ੍ਤਰਾ ਭਵਾਲਸੇਨ ਦੁਰ੍ਗਮਾ ।
ਅਮਨ੍ਤ੍ਰਕੇਣ ਦੁਰ੍ਭਰਾ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯੇਣ ਦੁਰ੍ਜਯਾ ॥ ੧੯.੨੩ ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਚੇਲਧਾਰਿਣੀ ਸਮਸ੍ਤਮੋਦਕਾਰਿਣੀ ।
ਵਿਲਾਸਿਨੀ ਨਿਰਾਮਯਾ ਵਿਚਿਨ੍ਤ੍ਯਤਾਂ ਮਨਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ॥ ੧੯.੨੪ ॥

ਪਦਾਬ੍ਜਵਨ੍ਦਿਨਃ ਕਵੇਰਿਯਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਾਵਲੀ ।
ਮਹੇਸ਼ਮਾਨਸੇਸ਼੍ਵਰੀ ਗਹੇ ਮਹਾਯ ਕਲ੍ਪਤਾਮ੍ ॥ ੧੯.੨੫ ॥ 475

%c05-q4/Rekha.Venuturupalli/uma-c05-q4।txt medskip

ਵਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਸਰ੍ਵਸਾਰਮਯੀ (ਮਣਿਬਨ੍ਧਵਤ੍ਤਮ੍)

ਪ੍ਰੀਤਿਵਿਕਾਸੇ ਸ੍ਵਲ੍ਪਤਮੋ ਰੋਸ਼ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ ਭੂਰਿਤਰਃ ।
ਅਦ੍ਭੁਤਹਾਸੋ ਵਿਸ਼੍ਵਸੁਵੋ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ਸਾਧੁਂ ਹਨ੍ਤੁ ਖਲਮ੍ ॥ ੨੦.੧ ॥

ਸਜ੍ਜਨਚਿਤ੍ਤਾਨਨ੍ਦਕਰੀ ਸਂਸ਼੍ਰਿਤਪਾਪਵ੍ਰਾਤਹਰੀ ।
ਲੋਕਸਵਿਤ੍ਰੀ ਨਾਕਚਰੀ ਸ੍ਤਾਨ੍ਮਮ ਭੂਯੋ ਭਦ੍ਰਕਰੀ ॥ ੨੦.੨ ॥

ਅਰ੍ਚਨਕਾਲੇ ਰੂਪਗਤਾ ਸਂਸ੍ਤੁਤਿਕਾਲੇ ਸ਼ਬ੍ਦਗਤਾ ।
ਚਿਨ੍ਤਨਕਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣਗਤਾ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਚਾਰੇ ਸਰ੍ਵਗਤਾ ॥ ੨੦.੩ ॥

ਉਜ੍ਜ੍ਵਲਰੂਪੇ ਨਤ੍ਯਕਰੀ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਭਰੂਪੇ ਸੁਪ੍ਤਿਕਰੀ ।
ਗੋਪਿਤਰੁਪੇ ਸਿਦ੍ਧਿਕਰੀ ਗੋਚਰਰੂਪੇ ਬਨ੍ਧਕਰੀ ॥ ੨੦.੪ ॥

ਅਮ੍ਬਰਦੇਸ਼ੇ ਸ਼ਬ੍ਦਵਤੀ ਪਾਵਕਤਾਤੇ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਵਤੀ ।
ਕਾਞ੍ਚਨਵੀਰ੍ਯੇ ਰੂਪਵਤੀ ਸਾਗਰਕਾਞ੍ਚ੍ਯਾਂ ਗਨ੍ਧਵਤੀ ॥ ੨੦.੫ ॥

ਅਪ੍ਸ੍ਵਮਲਾਸੁ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਰਸਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਭਾਯਾਂ ਗੁਪ੍ਤਰਸਾ ।
ਸਂਸਤਿਭੋਗੇ ਸਰ੍ਵਰਸਾ ਪੂਰ੍ਣਸਮਾਧਾਵੇਕਰਸਾ ॥ ੨੦.੬ ॥

ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਿ ਦਸ਼੍ਟਿਸ਼੍ਸ਼ਾਤਤਮਾ ਚੇਤਸਿ ਦਸ਼੍ਟਿਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਤਮਾ ।
ਆਤ੍ਮਨਿ ਦਸ਼੍ਟਿਸ਼੍ਸ਼ੁਦ੍ਧਤਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ਦਸ਼੍ਟਿਃ ਪੂਰ੍ਣਤਮਾ ॥ ੨੦.੭ ॥

ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਸਰੋਜੇ ਸੋਮਕਲਾ ਭਾਲਸਰੋਜੇ ਸ਼ਕ੍ਰਕਲਾ ।
ਹਾਰ੍ਦਸਰੋਜੇ ਸੂਰ੍ਯਕਲਾ ਮੂਲਸਰੋਜੇ ਵਹ੍ਨਿਕਲਾ ॥ ੨੦.੮ ॥

ਸ੍ਥੂਲਸ਼ਰੀਰੇ ਕਾਨ੍ਤਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਣਸ਼ਰੀਰੇ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਤੀ ।
ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਸ਼ਰੀਰੇ ਭੋਗਵਤੀ ਬੁਦ੍ਧਿਸ਼ਰੀਰੇ ਯੋਗਵਤੀ ॥ ੨੦.੯ ॥

ਸਾਰਸਬਨ੍ਧੋਰੁਜ੍ਜ੍ਵਲਭਾ ਕੈਰਵਬਨ੍ਧੋਃ ਸੁਨਦਰਭਾ ।
ਵੈਦ੍ਯੁਤਵਹ੍ਨੇਰਦ੍ਭੁਤਭਾ ਭੌਮਕਸ਼ਾਨੋਰ੍ਦੀਪਕਭਾ ॥ ੨੦.੧੦ ॥

ਯੋਧਵਰਾਣਾਮਾਯੁਧਭਾ ਯੋਗਿਵਰਾਣਾਮੀਕ੍ਸ਼ਣਭਾ ।
ਭੂਮਿਪਤੀਨਾਮਾਸਨਭਾ ਪ੍ਰੇਮਵਤੀਨਾਮਾਨਨਭਾ ॥ ੨੦.੧੧ ॥

ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਧਰਾਣਾਂ ਭੀਕਰਤਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਧਰਾਣਾਂ ਬੋਧਕਤਾ ।
ਯਨ੍ਤ੍ਰਧਰਾਣਾਂ ਚਾਲਕਤਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਧਰਾਣਾਂ ਸਾਧਕਤਾ ॥ ੨੦.੧੨ ॥

ਗਾਨਪਟੂਨਾਂ ਰਞ੍ਜਕਤਾ ਧ੍ਯਾਨਪਟੂਨਾਂ ਮਾਪਕਤਾ ।
ਨੀਤਿਪਟੂਨਾਂ ਭੇਦਕਤਾ ਧੂਤਿਪਟੂਨਾਂ ਕ੍ਸ਼ੇਪਕਤਾ ॥ ੨੦.੧੩ ॥

ਦੀਧਿਤਿਧਾਰਾ ਲੋਕਯਤਾਂ ਜੀਵਿਤਧਾਰਾ ਵਰ੍ਤਯਤਾਮ੍ ।
ਜ੍ਞਾਪਕਧਾਰਾ ਚਿਨ੍ਤਯਤਾਂ ਮਾਦਕਧਾਰਾ ਦ੍ਰਾਵਯਤਾਮ੍ ॥ ੨੦.੧੪ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਪਰਾਣਾਂ ਵਾਕ੍ਯਬਲਂ ਯੋਗਪਰਾਣਾਂ ਪ੍ਰਾਣਬਲਮ੍ ।
ਆਤ੍ਮਪਰਾਣਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਬਲਂ ਧਰ੍ਮਪਰਾਣਾਂ ਤ੍ਯਾਗਬਲਮ੍ ॥ ੨੦.੧੫ ॥

ਸੂਰਿਵਰਾਣਾਂ ਵਾਦਬਲਂ ਵੀਰਵਰਾਣਾਂ ਬਾਹੁਬਲਮ੍ ।
ਮਰ੍ਤ੍ਯਪਤੀਨਾਂ ਸੈਨ੍ਯਬਲਂ ਰਾਗਵਤੀਨਾਂ ਹਾਸਬਲਮ੍ ॥ ੨੦.੧੬ ॥

ਵੈਦਿਕਮਨ੍ਤ੍ਰੇ ਭਾਵਵਤੀ ਤਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕਮਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਾਦਵਤੀ ।
ਸ਼ਾਬਰਮਨ੍ਤ੍ਰੇ ਕਲ੍ਪਵਤੀ ਸਨ੍ਤਤਮਨ੍ਤ੍ਰੇ ਸਾਰਵਤੀ ॥ ੨੦.੧੭ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਮੁਖਾਬ੍ਜੇ ਵਾਗ੍ਵਨਿਤਾ ਵਕ੍ਸ਼ਸਿ ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਸ਼੍ਰੀਰ੍ਲਲਿਤਾ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੁਸ਼ਰੀਰੇ ਭਾਗਮਿਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸ਼ਰੀਰੇ ਵ੍ਯੋਮ੍ਨਿ ਤਤਾ ॥ ੨੦.੧੮ ॥

ਭੂਗ੍ਰਹਗੋਲੈਃ ਕਨ੍ਦੁਕਿਨੀ ਵਿਸ਼੍ਟਪਧਾਨੇ ਕੌਤੁਕਿਨੀ ।
ਯਾਵਦਨਨ੍ਤਂ ਵੈਭਵਿਨੀ ਪ੍ਰਾਣਿਸ਼ੁ ਭੂਯਸ੍ਸਮ੍ਭਵਿਨੀ ॥ ੨੦.੧੯ ॥

ਕਞ੍ਜਭਵਾਣ੍ਡੇ ਮਣ੍ਡਲਿਨੀ ਪ੍ਰਾਣਿਸ਼ਰੀਰੇ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ।
ਪਾਮਰਭਾਵੇ ਸਲ੍ਲਲਨਾ ਪਣ੍ਡਿਤਭਾਵੇ ਮੋਦਘਨਾ ॥ ੨੦.੨੦ ॥

ਨਾਰ੍ਯਪਿ ਪੁਂਸਾ ਮੂਲਵਤੀ ਤਨ੍ਵ੍ਯਪਿ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਮਤੀ ।
ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਮਤੀਤ੍ਵੇ ਗੁਪ੍ਤਿਮਤੀ ਚਿਤ੍ਰਵਿਚਿਤ੍ਰਾ ਕਾऽਪਿ ਸਤੀ ॥ ੨੦.੨੧ ॥

ਦੀਧਿਤਿਰੂਪਾ ਚਿਤ੍ਤਮਯੀ ਪ੍ਰਾਣਸ਼ਰੀਰਾऽਪ੍ਯਦ੍ਵਿਤਯੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼ਰੀਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਭਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਭੂਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰਮ੍ ॥ ੨੦.੨੨ ॥

ਵਿਸ਼੍ਟਪਮਾਤਾ ਭੂਰਿਕਪਾ ਵਿਸ਼੍ਟਪਰਾਜ੍ਞੀ ਭੂਰਿਬਲਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਟਪਰੂਪਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਨੁਤਾ ਵਿਸ਼੍ਟਪਪਾਰੇ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਮਿਤਾ ॥ ੨੦.੨੩ ॥

ਦੁਰ੍ਜਨਮੂਲੋਚ੍ਛੇਦਕਰੀ ਦੀਨਜਨਾਰ੍ਤਿਧ੍ਵਂਸਕਰੀ ।
ਧੀਬਲਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਸ਼ਕਸ਼ਂ ਪੁਣ੍ਯਕੁਲਂ ਨਃ ਪਾਤੁ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੨੦.੨੪ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਿਰੀਟਾਮ੍ਭੋਜਦਸ਼ਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸਮਦ੍ਧਂ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਮਿਮੇ ।
ਸਮ੍ਮਦਯਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਸੁਖਾਃ ਸਨ੍ਮਣਿਬਨ੍ਧਾਃ ਸੂਰਿਪਤੇਃ ॥ ੨੦.੨੫ ॥ 500

॥ ਸਮਾਪ੍ਤਂ ਚ ਪਞ੍ਚਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

Shloka hailaja Dhulipala/umasahasram\_ch\_06\_q1।txt medskip

ਸ਼ਸ਼੍ਠਂ ਸ਼ਤਕਮ੍
ਏਕਵਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਅਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰਃ (ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਬ੍ਵਤ੍ਤਮ੍)

ਇਤਃ ਪੀਤ੍ਵਾ ਕੁਚਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤਕਰੇ ਤਤਃ ।
ਜਯਤਿ ਸ੍ਮਿਤਮੁਦ੍ਭੂਤਂ ਸ਼ਿਵਯੋਰੇਕਦੇਹਯੋਃ ॥ ੨੧.੧ ॥

ਏਕਤੋ ਮਣਿਮਞ੍ਜੀਰਕ੍ਵਾਣਾਹੂਤਸਿਤਚ੍ਛਦਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯਤੋ ਨੂਪੁਰਾਹੀਨ੍ਦ੍ਰਫੂਤ੍ਕਾਰਕਤਤਦ੍ਭਯਮ੍ ॥ ੨੧.੨ ॥

ਗੀਰ੍ਵਾਣਪਤਨਾਪਾਲਂ ਬਾਲਂ ਲਾਲਯਦੇਕਤਃ ।
ਉਤ੍ਸਙ੍ਗੇ ਗਣਸਮ੍ਰਾਜਮਰ੍ਭਕਂ ਬਿਭ੍ਰਦਨ੍ਯਤਃ ॥ ੨੧.੩ ॥

ਵਿਡਮ੍ਬਿਤਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਕੋਕੈਕਸ੍ਤਨਮੇਕਤਃ ।
ਕਵਾਟਾਰ੍ਧਨਿਭਂ ਬਿਭ੍ਰਦ੍ਵਕ੍ਸ਼ਃ ਕੇਵਲਮਨ੍ਯਤਃ ॥ ੨੧.੪ ॥

ਸੇਨਾਨ੍ਯਾऽऽਸ੍ਵਾਦਿਤਸ੍ਤਨ੍ਯਮਨੁਫੂਤ੍ਕੁਰ੍ਵਤੈਕਤਃ ।
ਫੂਤ੍ਕਾਰਮੁਖਰਂ ਨਾਗਮੁਗ੍ਰਂ ਜਾਗ੍ਰਤਮਨ੍ਯਤਃ ॥ ੨੧.੫ ॥

ਏਕਤੋ ਦੋਰ੍ਲਤਾਂ ਬਿਭ੍ਰਨ੍ ਮਣਾਲਸ਼੍ਰੀਵਿਡਮ੍ਬਿਨੀਮ੍ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਸ਼ੁਣ੍ਡਾਲਸ਼ੁਣ੍ਡਾਭਂ ਚਣ੍ਡਂ ਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਮਨ੍ਯਤਃ ॥ ੨੧.੬ ॥

ਕੁਤ੍ਰਾਪ੍ਯਵਿਦ੍ਯਮਾਨੇऽਪਿ ਵਨ੍ਦਨੀਯੇ ਤਦਾ ਤਦਾ ।
ਪਰਸ੍ਪਰਕਰਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਲੋਭਤੋ ਵਿਹਿਤਾਞ੍ਜਲਿ ॥ ੨੧.੭ ॥

ਸ਼ਕ੍ਰਨੀਲਸਵਰ੍ਣਤ੍ਵਾਦ੍ ਭਾਗਯੋਰੁਭਯੋਰਪਿ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਾਧਰਾਙ੍ਗਸਾਪੇਕ੍ਸ਼ਸਨ੍ਧਿਜ੍ਞਾਨਗਲਸ੍ਥਲਮ੍ ॥ ੨੧.੮ ॥

ਏਕਤਃ ਕੈਰਵਸ਼੍ਰੇਣੀਨਿਦ੍ਰਾਮੋਚਨਲੋਚਨਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯਤਃ ਕਮਲਾਵਾਸਕ੍ਸ਼ਣਾਧਾਯਕਵੀਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ॥ ੨੧.੯ ॥

ਏਕਤਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ ਚਾਰੁਤਾਰੇਣਾਧੀਤਵਿਭ੍ਰਮਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯਤਃ ਪਾਣਿਪਾਥੋਜੇ ਖੇਲਤੋ ਮਗਬਾਲਤਃ ॥ ੨੧.੧੦ ॥

ਏਕਤੋ ਭਾਲਫਲਕੇ ਕਾਸ਼੍ਮੀਰੇਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯਤੋऽਰ੍ਧੇਕ੍ਸ਼ਣੇਨੈਵ ਰਤਿਭ੍ਰੂਵਿਭ੍ਰਮਦ੍ਰੁਹਾਃ ॥ ੨੧.੧੧ ॥

ਏਕਤਃ ਸ਼ੀਤਲਾਲੋਕਂ ਸਾਧੁਲੋਕਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯਤਃ ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਤ੍ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਂ ਦੁਸ਼੍ਟਗੋਸ਼੍ਠੀਭਯਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੨੧.੧੨ ॥

ਏਕਤੋ ਮਣਿਤਾਟਙ੍ਕਪ੍ਰਭਾਧੌਤਕਪੋਲਕਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯਤਃ ਕੁਣ੍ਡਲੀਭੂਤਕੁਣ੍ਡਲੀਭੂਤਕੁਣ੍ਡਲਿ ॥ ੨੧.੧੩ ॥

ਏਕਤਃ ਕੁਨ੍ਤਲਾਨ੍ ਬਿਭ੍ਰਦਿਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲੋਪਮਦ੍ਯੁਤੀਨ੍ ।
ਅਨ੍ਯਤਃ ਪਾਵਕਜ੍ਵਾਲਾਪਾਟਲਾਂਸ਼ੁਚ੍ਛਟਾ ਜਟਾਃ ॥ ੨੧.੧੪ ॥

ਏਕਤਃ ਕੇਸ਼ਪਾਸ਼ੇਨ ਕੀਰ੍ਣੇਨੋਰਸਿ ਭਾਸੁਰਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯਤੋ ਲਮ੍ਬਮਾਨਸ੍ਯ ਭੋਗਿਨੋ ਹਰਤਾ ਸ਼੍ਰਿਯਮ੍ ॥ ੨੧.੧੫ ॥

ਅਵਤਂਸਿਤਮਮ੍ਲਾਨਪਾਰਿਜਾਤਸ੍ਰਜੈਕਤਃ ।
ਵਿਮਲੋਲ੍ਲੋਲਮਾਲਿਨ੍ਯਾ ਵਿਭੁਧਾਪਗਯਾऽਨ੍ਯਤਃ ॥ ੨੧.੧੬ ॥

ਰੌਪ੍ਯਾਚਲਕਤਾਵਾਸਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਂ ਯੁਕ੍ਤੇਨ ਚੇਤਸਾ ।
ਵਸ੍ਤੁ ਰਾਮਾਪੁਮਾਕਾਰਂ ਹਦਿ ਸਨ੍ਨਿਦਧਾਤੁ ਮੇ ॥ ੨੧.੧੭ ॥

ਕਾਨ੍ਤਾਰ੍ਧਵਿਗ੍ਰਹੇ ਮਾਤਰ੍ਜਟਾਰ੍ਧਾਸ਼੍ਚਿਕੁਰਾਸ੍ਤਵ ।
ਦਧਤ੍ਯਦਭ੍ਰਸਨ੍ਧ੍ਯਾਭ੍ਰਯੁਕ੍ਤਕਾਲਾਭ੍ਰਵਿਭ੍ਰਮਮ੍ ॥ ੨੧.੧੮ ॥

ਦਮ੍ਪਤ੍ਯੋਰ੍ਯੁਵਯੋਰੇਸ਼ ਲੋਪੋ ਯਨ੍ਨਾਸ੍ਤਿ ਸ਼ੈਲਜੇ ।
ਵਾਮਂ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਂ ਵਿਭੋਃ ਸ਼ੇਤੁਂ ਦਾਤੁਂ ਤੇ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ਕਰਃ ॥ ੨੧.੧੯ ॥

ਲੋਕੇ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਸ੍ਤਨਯੁਗ੍ਮੇਨ ਪੁਸ਼੍ਣਾਤ੍ਯੇਕਂ ਸੁਤਂ ਨ ਵਾ ।
ਸ੍ਤਨੇਨੈਕੇਨ ਸ਼ਰ੍ਵਾਣਿ ਪੁਸ਼੍ਣਾਸਿ ਤ੍ਵਂ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੨੧.੨੦ ॥

ਖਿਦ੍ਯਨ੍ਤਿ ਯੋਸ਼ਿਤਃ ਕੁਕ੍ਸ਼ੌ ਵਹਨ੍ਤ੍ਯੋऽਰ੍ਭਕਮੇਕਕਮ੍ ।
ਅਰ੍ਧਕੁਕ੍ਸ਼ੌ ਦਧਾਸਿ ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀਮਮ੍ਬ ਲੀਲਯਾ ॥ ੨੧.੨੧ ॥

ਅਨੁਰੂਪਾ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਤ੍ਵਮਨੁਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤਵ ।
ਅਲਙ੍ਕਾਰੋऽਨੁਰੂਪੋ ਵਾਮਕਲਙ੍ਕੋऽਰ੍ਭਕਃ ਸ਼ਸ਼ੀ ॥ ੨੧.੨੨ ॥

ਤਵੈਵ ਤਵ ਦੇਹਾਂਸ਼ੋ ਹਰਸ੍ਯੈਵ ਹਰਸ੍ਯ ਯਃ ।
ਪ੍ਰਾਣਾਸ੍ਤੁ ਜਗਤਾਂ ਧਾਤ੍ਰਿ ਹਰਸ੍ਯ ਤ੍ਵਂ ਹਰਸ੍ਤਵ ॥ ੨੧.੨੩ ॥

ਅਵਿਭਕ੍ਤਂ ਭਵਾਨਿ ਸ੍ਵਂ ਭਵਸ੍ਯ ਤਵ ਚੋਭਯੋਃ ।
ਸਕਤ੍ਸਕਰੁਣਂ ਚੇਤਃ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਯਤੁ ਨਸ਼੍ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥ ੨੧.੨੪ ॥

ਭਵਸ੍ਯ ਭਾਗਮੁਤ੍ਸਜ੍ਯ ਭਵਾਨੀ ਭਾਗਮਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਭਜਤ੍ਵਨੁਸ਼੍ਟੁਭਾਮਾਸਾਂ ਸਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਨਾਰਸਿਂਹਿਨਾ ॥ ੨੧.੨੫ ॥ 525

%c06-q2/Karthik.Sitaram.Tenneti/c06-q2।txt medskip

ਦ੍ਵਾਵਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਹਰਕੁਟੁਮ੍ਬਕਮ੍ (ਵਿਯੋਗਿਨੀਵਤ੍ਤਮ੍)

ਅਖਿਲਸ੍ਯ ਵਿਕਾਸਕਾਰਣਂ ਵ੍ਯਸਨਿਜ੍ਞਾਨਿਜਨਾਵਨੇਸ਼ੁ ਨਃ ।
ਵਿਤਨੋਤੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜੀਵਦਸ਼ੋ ਦਰਸ੍ਮਿਤਮ੍ ॥ ੨੨.੧ ॥

ਵਿਕਲੇ ਸਕਲੇ ਸੁਰਵ੍ਰਜੇ ਵ੍ਰਜਤਿ ਸ਼੍ਯਾਮਲਿਮਾਨਮਚ੍ਯੁਤੇ ।
ਜਗਤਸ੍ਸਦਯੋ ਹਲਾਹਲਂ ਚੁਲੁਕੀਕਤ੍ਯ ਭਯਂ ਨੁਨੋਦ ਯਃ ॥ ੨੨.੨ ॥

ਨਿਗਮੈਸ੍ਤੁਰਗੀ ਭੁਵਾ ਰਥੀ ਵਿਧਿਨਾ ਸਾਰਥਿਮਾਨ੍ ਬਿਭੇਦ ਯਃ ।
ਕਨਕਾਦ੍ਰਿਵਰੇਣ ਕਾਰ੍ਮੁਕੀ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ੇਣ ਸ਼ਰੀ ਪੁਰਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੨੨.੩ ॥

ਅਜਿਤਸ੍ਯ ਚ ਗਾਢਮਤ੍ਸਰੈਃ ਕਮਲਾਕਾਨ੍ਤਪੁਰਸ੍ਸਰੈਸ੍ਸੁਰੈਃ ।
ਪਦਜਾਯੁਧਧਾਰਯਾ ਰਯਾਦ੍ਵਧਮਾਧਤ੍ਤ ਜਲਨ੍ਧਰਸ੍ਯ ਯਃ ॥ ੨੨.੪ ॥

ਕਮਲਾਸਨਕਞ੍ਜਲੋਚਨੌ ਛਲਲਿਙ੍ਗਸ੍ਯ ਸ਼ਿਰੋਙ੍ਘ੍ਰਿ ਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤੁਮ੍ ।
ਬਤ ਹਂਸਵਰਾਹਭੂਮਿਕੌ ਯਤਮਾਨਾਵਪਿ ਯਸ੍ਯ ਨ ਪ੍ਰਭੂ ॥ ੨੨.੫ ॥

ਨਯਨਂ ਨਿਟਲਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਂ ਵਿਘਟਯ੍ਯੇਸ਼ਦਿਵਾਨ੍ਵਿਤੋ ਰੁਸ਼ਾ ।
ਭੁਵਨਤ੍ਰਯਨਿਰ੍ਜਯੋਨ੍ਨਤਂ ਮਦਨਂ ਗਾਢਮਦਂ ਦਦਾਹ ਯਃ ॥ ੨੨.੬ ॥

ਸਕਲੇ ਧਵਲਃ ਕਲੇਬਰੇ ਹਰਿਨੀਲੋਪਲਮਞ੍ਜੁਲਃ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ।
ਅਮਤਾਂਸ਼ੁਰਿਵਾਦਧਾਤਿ ਯਃ ਪਰਮਾਮਕ੍ਸ਼ਿਮੁਦਂ ਪ੍ਰਪਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੨੨.੭ ॥

ਅਵਤਂਸਤੁਸ਼ਾਰਦੀਧਿਤਿਦ੍ਯੁਤਿਭਿਰ੍ਯਸ੍ਯ ਯਸ਼ੋਭਰੈਰਪਿ ।
ਸਮਮਚ੍ਛਤਰੀਕਤੋ ਦਿਸ਼ਾਮਵਕਾਸ਼ਸ੍ਸੁਤਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ॥ ੨੨.੮ ॥

ਗਗਨਾਨਲਜੀਵਨਾਨਿਲਕ੍ਸ਼ਿਤਿਸੋਮਾਰੁਣਸੋਮਯਾਜਿਭਿਃ ।
ਮਹਤੋ ਬਤ ਯਸ੍ਯ ਮੂਰ੍ਤਿਭਿਰ੍ਭੁਵਨਂ ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਮਿਦਂ ਸਮਨ੍ਤਤਃ ॥ ੨੨.੯ ॥

ਸਹ ਤੇਨ ਧਵੇਨ ਰਾਜਤੇ ਵਸੁਧਾਧਾਰਿਣਿ ਕਾऽਪਿ ਰਾਜਤੇ ।
ਵਨਿਤਾ ਭਵਤਾਪਨਾਸ਼ਿਨੀ ਚਰਣਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਨਿਵੇਦਿਤਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੨੨.੧੦ ॥

ਵਨਿਤਾਪੁਰੁਸ਼ੌ ਪੁਰਾਤਨੌ ਵਿਮਲੇ ਵ੍ਯੋਮਨਿ ਦੇਵਦਮ੍ਪਤੀ ।
ਭੁਵਨਤ੍ਰਿਤਯਸ੍ਯ ਤੌ ਵਿਭੂ ਰਜਤਾਦ੍ਰਾਵਿਹ ਸਿਦ੍ਧਦਮ੍ਪਤੀ ॥ ੨੨.੧੧ ॥

ਗਜਚਰ੍ਮਧਰਃ ਕਪਾਲਭਦ੍ ਗਹਨਾਥੋ ਗਹਿਣੀ ਤੁ ਕਾਲਿਕਾ ।
ਰੁਧਿਰਾਵਿਲਮੁਣ੍ਡਮਾਲਿਨੀ ਕਥਿਤੌ ਤੌ ਬਤ ਪਣ੍ਡਿਤੈਃ ਸ਼ਿਵੌ ॥ ੨੨.੧੨ ॥

ਸ ਕਿਮਿਨ੍ਦੁਕਲਾਸ਼ਿਰੋਮਣਿਃ ਕਿਮੁਤਾਸ਼੍ਲੀਲਕਪਾਲਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਕਿਮੁਮੇ ਭਵਤੀ ਕਪਾਲਿਨੀ ਕਿਮੁ ਵਿਭ੍ਰਾਜਿਤਰਤ੍ਨਮਾਲਿਨੀ ॥ ੨੨.੧੩ ॥

ਰਮਸੇऽਮ੍ਬ ਕਪਾਲਮਾਲਿਨੀ ਕ੍ਵਚਿਦੀਸ਼ੇਨ ਕਪਾਲਮਾਲਿਨਾ ।
ਅਤੁਲਪ੍ਰਭਨਿਸ਼੍ਕਮਾਲਿਨਾ ਕ੍ਵਚਿਦਤ੍ਯੁਤ੍ਤਮਰਤ੍ਨਮਾਲਿਨੀ ॥ ੨੨.੧੪ ॥

ਯੁਵਯੋਰ੍ਮਰੁਤਸ੍ਤਨੂਭੁਵੋ ਬਲਵਨ੍ਤੋ ਭੁਵਨਪ੍ਰਕਮ੍ਪਨਾਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਿਦੀਧਿਤਿਹਾਰਿ ਯਦ੍ਯਸ਼ੋ ਨਿਗਮੇ ਪਾਵਨਮਮ੍ਬ ਗੀਯਤੇ ॥ ੨੨.੧੫ ॥

ਗੁਰੁਮੁਤ੍ਤਮਮਭ੍ਰਚਾਰਿਣਾਮਸਮਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਧਾਨਨਾਯਕਮ੍ ।
ਤਵ ਦੇਵਿ ਸ਼ਿਵੇ ਤਨੂਭੁਵਾਂ ਮਰੁਤਾਮਨ੍ਯਤਮਂ ਪ੍ਰਚਕ੍ਸ਼ਤੇ ॥ ੨੨.੧੬ ॥

ਦ੍ਵਿਰਦਂ ਵਦਨੇ ਮਹਾਮਦਂ ਸਿਤਦਨ੍ਤਚ੍ਛਵਿਧੌਤਦਿਕ੍ਤਟਮ੍ ।
ਇਤਰਤ੍ਰ ਮੁਖਾਨ੍ਨਰਾਕਤਿਂ ਵਿਦੁਰਸ੍ਯੈਵ ਵਿਵਰ੍ਤਮਦ੍ਭੁਤਮ੍ ॥ ੨੨.੧੭ ॥

ਅਖਿਲਾਮਰਨਿਰ੍ਜਯੋਨ੍ਨਤਃ ਪ੍ਰਥਨੇ ਤਾਰਕਦਾਨਵੋ ਬਲੀ ।
ਹਤਵੀਰ੍ਯਮਦੋ ਬਭੂਵ ਯਦ੍ਘਨਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਯੁਧਤੇਜਸਾऽਞ੍ਜਸਾ ॥ ੨੨.੧੮ ॥

ਅਮਲੇ ਹਦਿ ਨਿਰ੍ਮਲਾਸ਼ਨਾਚ੍ਛਿਥਿਲੇ ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਚਯੇ ਨਰਾਯ ਯਃ ।
ਪਰਿਪਕ੍ਵਧਿਯੇ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਯੇਤ੍ ਤਮਸਃ ਪਾਰਮਪਾਰਵੈਭਵਃ ॥ ੨੨.੧੯ ॥

ਦ੍ਰਵਿਡੇਸ਼ੁ ਸ਼ਿਸ਼ੁਤ੍ਵਮੇਤ੍ਯ ਯੋ ਗਿਰਿਸ਼ਸ਼੍ਲੋਕਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾਯਿਨੀਮ੍ ।
ਅਮਤਦ੍ਰਵਸਾਰਹਾਰਿਣੀਂ ਨਿਗਮਾਭਾਂ ਨਿਬਬਨ੍ਧ ਸਂਸ੍ਤੁਤਿਮ੍ ॥ ੨੨.੨੦ ॥

ਭੁਵਿ ਭਟ੍ਟਕੁਮਾਰਿਲਾਖ੍ਯਯਾ ਭਵਮੇਤ੍ਯਾਧ੍ਵਰਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਯਃ ।
ਵਰਜੈਮਿਨਿਭਾਸ਼ਿਤਾਸ਼ਯਂ ਬਹੁਲਾਭਿਃ ਖਲੁ ਯੁਕ੍ਤਿਭਿਰ੍ਦਧੌ ॥ ੨੨.੨੧ ॥

ਅਧੁਨਾ ਵਿਧੁਨੋਤਿ ਯਸ੍ਤਮੋ ਵਿਬੁਧਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਿਤਮਾਰ੍ਗਰੋਧਕਮ੍ ।
ਰਮਣਾਖ੍ਯਮਹਰ੍ਸ਼ਿਵੇਸ਼ਭਤ੍ਸ਼੍ਰਿਤਸ਼ੋਣਾਚਲਚਾਰੁਕਨ੍ਦਰਃ ॥ ੨੨.੨੨ ॥

ਸ ਗੁਹੋऽਤਿਮਹੋ ਮਹਾਮਹਾਸ੍ਰਿਦਸ਼ਾਨਾਂ ਪ੍ਰਥਿਤਸ਼੍ਚਮੂਪਤਿਃ ।
ਜਗਤਾਮਧਿਰਾਜ੍ਞਿ ਕੋऽਪਿ ਤੇ ਸੁਤਰਾਂ ਪ੍ਰੀਤਿਪਦਂ ਕੁਮਾਰਕਃ ॥ ੨੨.੨੩ ॥

ਜਯਤਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਿਭਾਮਿਨੀ ਗਣਪਤ੍ਯਾਦਿਮਰੁਤ੍ਪ੍ਰਸੂਰੁਮਾ ।
ਤਮਸੂਤ ਸੁਰਾਰਿਧੂਤਯੇ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਨਾਮਪਿ ਯਾ ਚਮੂਪਤਿਮ੍ ॥ ੨੨.੨੪ ॥

ਸ੍ਵਕੁਟੁਮ੍ਬਕਥਾਭਿਧਾਯਿਨੀਰ੍ਗਣਨਾਥਸ੍ਯ ਵਿਯੋਗਿਨੀਰਿਮਾਃ ।
ਅਵਧਾਰਯਤੁ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਯਾ ਨਗਨਾਥਪ੍ਰਿਯਨਨ੍ਦਿਨੀ ਧਿਯਾ ॥ ੨੨.੨੫ ॥ 550

%c06-q3/Mohana Rao/us-ch6-q3।TXT medskip

ਤ੍ਰਯੋਵਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਣਕਮ੍ (ਨਰਮਨੋਰਮਾਵਤ੍ਤਮ੍)

(ਅਸ੍ਮਿਨ੍ ਸ੍ਤਬਕੇ ਤਤ੍ਸਵਿਤੁਰਿਤਿ ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਤਿਵਰ੍ਣਾਃ ਕ੍ਰਮਸ਼ਃ ਪਦ੍ਯਾਨਾਂ
ਤਤੀਯਪਾਦਸ੍ਯ ਚਤੁਰ੍ਥਵਰ੍ਣੇ ਦਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇ ) ।

ਕਿਰਦਿਵਾਮਤਂ ਕਿਰਣਮਾਲਯਾ ।
ਜਯਤਿ ਤਤ੍ਸਿਤਂ ਸ਼ਿਵਵਧੂਸ੍ਮਿਤਮ੍ ॥ ੨੩.੧ ॥

ਤਵ ਪਦਂ ਪਰੇ ਮਮ ਗੁਹਾਨ੍ਤਰੇ ।
ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ਵਿਕਸਿਤਂ ਮੁਦਾ ॥ ੨੩.੨ ॥

ਪਦਮਧੋऽਮ੍ਬੁਜਾਨ੍ਨ ਕਿਲ ਭਿਦ੍ਯਤੇ ।
ਮਦਨਵਿਦ੍ਵਿਸ਼ਃ ਸਦਨਰਾਜ੍ਞਿ ਤੇ ॥ ੨੩.੩ ॥

ਵਿਭੁਤਯੋਰਰੀਕਤਬਹੂਦ੍ਭਵੌ ।
ਵਿਦਧਤੁਰ੍ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਮਿਦਂ ਸ਼ਿਵੌ ॥ ੨੩.੪ ॥

ਤਵ ਤੁ ਖੇਲਨੇ ਨਲਿਨਜਾਣ੍ਡਕਮ੍ ।
ਗਿਰਿਸ਼ਵਲ੍ਲਭੇ ਭਵਤਿ ਕਨ੍ਦੁਕਮ੍ ॥ ੨੩.੫ ॥

ਸਕਲਮਸ੍ਤ੍ਯੁਮੇ ਸਦਭਯਙ੍ਕਰੇ ।
ਤਵ ਕਰੇ ਪਰੇ ਕਿਮਪਿ ਨੋ ਨਰੇ ॥ ੨੩.੬ ॥

ਕਿਮਿਵ ਵਰ੍ਣ੍ਯਤਾਂ ਕਸ਼ਸ਼ਿਕੁਣ੍ਡਲਾ ।
ਉਡੁਮਣਿਸ੍ਰਜਾਪ੍ਰਵਿਲਸਦ੍ਗਲਾ ॥ ੨੩.੭ ॥

ਭਣ ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ ਬਹੁਗੁਣਾਮੁਮਾਮ੍ ।
ਗਤਭਯਂ ਵਿਧੇਹ੍ਯਮਲਵਾਣਿ ਮਾਮ੍ ॥ ੨੩.੮ ॥

ਅਵ ਜਹੀਹਿ ਵਾ ਨਨੁ ਭਜਾਮ੍ਯਹਮ੍ ।
ਭੁਵਨਭਰ੍ਤ੍ਰਿ ਤੇ ਚਰਣਮਨ੍ਵਹਮ੍ ॥ ੨੩.੯ ॥

ਗਣਪਤੇਃ ਸ਼ਿਰਃਕਮਲਚੁਮ੍ਬਿਨੀ ।
ਭਵਤੁ ਗੋਪਤਿਧ੍ਵਜਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ॥ ੨੩.੧੦ ॥

ਦਹਰਮਜ੍ਜਨਂ ਵਿਦਧਤਂ ਜਨਮ੍ ।
ਪਰਮਦੇਵਤੇ ਨਯਸਿ ਧਾਮ ਤੇ ॥ ੨੩.੧੧ ॥

ਜਨਨਿ ਵਿਜ੍ਞਤਾ ਭਵਤੁ ਧੀਮਤਾਮ੍ ।
ਅਨੁਭਵਸ੍ਤੁ ਤੇ ਕਰੁਣਯਾ ਸਤਾਮ੍ ॥ ੨੩.੧੨ ॥

ਅਚਲਯਾ ਧਿਯਾ ਹਦਿ ਗਵੇਸ਼ਣਮ੍ ।
ਵਸ਼ਹਯਪ੍ਰਿਯਾਨਗਰਸ਼ੋਧਨਮ੍ ॥ ੨੩.੧੩ ॥

ਨ ਵਿਜਹਾਮਿ ਤੇ ਚਰਣਨੀਰਜਮ੍ ।
ਅਵਨਿ ਧੀਮਤਾਮਵ ਨ ਵਾ ਨਿਜਮ੍ ॥ ੨੩.੧੪ ॥

ਪਦਮੁਮੇऽਮ੍ਬ ਤੇ ਹਦਿ ਵਿਚਿਨ੍ਵਤੇ ।
ਪਲਿਤਮਸ੍ਤਕਾਃ ਪਰਮਦੇਵਤੇ ॥ ੨੩.੧੫ ॥

ਸ੍ਵਯਮਨਾਮਯੇ ਸਕਲਧਾਤ੍ਰ੍ਯਸਿ ।
ਨਿਜਮਹਿਮ੍ਨਿ ਸਾ ਤ੍ਵਮਯਿ ਤਿਸ਼੍ਠਸਿ ॥ ੨੩.੧੬ ॥

ਸ੍ਥਿਤਿਮਸਾਦਯਁਸ੍ਤਵ ਪਦਾਮ੍ਬੁਜੇ ।
ਵਿਧਿਮਧਿਕ੍ਸ਼ਿਪਤ੍ਯਲਸਨੀਰਜੇ ॥ ੨੩.੧੭ ॥

ਸ੍ਯਤੁ ਮਦਾਪਦਂ ਸ਼ਿਵਵਧੂਪਦਮ੍ ।
ਯਦਸ਼ਯੋ ਵਿਧੁਸ੍ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਾਸ੍ਪਦਮ੍ ॥ ੨੩.੧੮ ॥

ਗੁਣਗਣਂ ਗਣਁਸ੍ਤਵ ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼ਿਵਮ੍ ।
ਗਤਭਯੋऽਭਵਂ ਮਦਮਿਤੋ ਨਵਮ੍ ॥ ੨੩.੧੯ ॥

ਤਵਕਪਾਵਸ਼ਾਤ੍ ਤਦਿਦਮਵ੍ਯਯੇ ।
ਜਨਨਿ ਨਃ ਪ੍ਲੁਤਿਸ੍ਤਵ ਯਦਙ੍ਘ੍ਰਯੇ ॥ ੨੩.੨੦ ॥

ਨਯਨਦਸ਼੍ਯਯੋਰਯਿ ਯਦਨ੍ਤਰਮ੍ ।
ਤਦਮਰਸ੍ਤੁਤੇ ਤਵ ਵਪੁਃ ਪਰਮ੍ ॥ ੨੩.੨੧ ॥

ਅਹਮਿਤਿ ਸ੍ਮਤਿਃ ਕ੍ਵ ਨੁ ਵਿਭਾਸਤੇ ।
ਇਤਿ ਵਿਚੋਦਯਨ੍ ਮਹਤਿ ਲੀਯਤੇ ॥ ੨੩.੨੨ ॥

ਅਮਤਸਂਜ੍ਞਕੇ ਸੁਖਚਿਦਾਤ੍ਮਕੇ ।
ਮਤਿਮਦਰ੍ਥਿਤੇ ਜਨਨਿ ਧਾਮ੍ਨਿ ਤੇ ॥ ੨੩.੨੩ ॥

ਅਯਿ ਮੁਦਾਸ੍ਪਦਂ ਸ੍ਪਸ਼ਤਿ ਤੇ ਪਦਮ੍ ।
ਸ਼੍ਵਸਿਤਯਾਤ੍ਰਯਾ ਸਤਤਦਸ਼੍ਟਯਾ ॥ ੨੩.੨੪ ॥

ਦਧਤੁ ਸਤ੍ਕਵੇਰ੍ਗਣਪਤੇਰਿਮਾਃ ।
ਨਗਭੁਵੋ ਮੁਦਂ ਨਰਮਨੋਰਮਾਃ ॥ ੨੩.੨੫ ॥ 575

%c06-q4/Pattabhi Nadimpally/Arava \_satakamu \_chaturtha \_stabakamu \_576 \_600txt medskip

ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਣਕਮ੍ (ਸੁਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਸਿਤਂ ਚਣ੍ਡਿਕਾਸ੍ਮਿਤਮ੍ ।
ਭੂਤਲੇ ਸਤਾਂ ਭਾਤੁ ਭੂਤਯੇ ॥ ੨੪.੧ ॥

ਭਾਲਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾਂ ਧਨਮ੍ ।
ਕਿਞ੍ਚਿਦਸ੍ਤੁ ਮੇ ਸ਼ਸ੍ਤਵਰ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੨੪.੨ ॥

ਸਾਧੁਸਨ੍ਤਤਿਕ੍ਸ਼ੇਮਕਾਰਿਣੀ ।
ਘੋਰਦਾਨਵਾਨੀਕਦਾਰਿਣੀ ॥ ੨੪.੩ ॥

ਯੋਗਯੁਕ੍ਤਸਚ੍ਚਿਤ੍ਤਚਾਰਿਣੀ ।
ਪਾਦਸੇਵਕਪ੍ਰਾਜ੍ਞਤਾਰਿਣੀ ॥ ੨੪.੪ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਜਿਨ੍ਨੇਤ੍ਰਹਾਰਿਣੀ ।
ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਜਗਚ੍ਚਕ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੨੪.੫ ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨ੍ਤਭੂਜਾਤਸ਼ਾਰਿਕਾ ।
ਸਰ੍ਵਵਾਙ੍ਮਯਸ੍ਯੈਕਕਾਰਿਕਾ ॥ ੨੪.੬ ॥

ਪੁਣ੍ਯਕਰ੍ਮਸੁ ਸ੍ਵਚ੍ਛਮਸ੍ਤਕਾ ।
ਯੋਗਸ਼ਾਲਿਸ਼ੁ ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਕਾ ॥ ੨੪.੭ ॥

ਆਤ੍ਮਨਿ ਸ੍ਥਿਤੇਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯਿਕਾ ।
ਸਰ੍ਵਜਨ੍ਮਿਨਾਂ ਸਮ੍ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ॥ ੨੪.੮ ॥

ਮਾਂ ਪੁਨਾਤੁ ਸਤ੍ਪੂਜ੍ਯਪਾਦੁਕਾ ।
ਭਾਲਲੋਚਨਪ੍ਰਾਣਨਾਯਿਕਾ ॥ ੨੪.੯ ॥

ਦਾਨਤੋ ਯਸ਼ਃ ਪੌਰੁਸ਼ਾਦ੍ਰਮਾ ।
ਸਮ੍ਪਦੋ ਮਦਃ ਸ਼ੀਲਤਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ॥ ੨੪.੧੦ ॥

ਸਤ੍ਯਤੋ ਜਗਤ੍ਯਤ੍ਰ ਗੌਰਵਮ੍ ।
ਯਜ੍ਞਤੋ ਦਿਵਿ ਸ੍ਥਾਨਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਮ੍ ॥ ੨੪.੧੧ ॥

ਸਂਯਮਾਦਘਵ੍ਰਾਤਵੀਤਤਾ ।
ਯੋਗਤੋ ਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਸ਼ਾਲਿਤਾ ॥ ੨੪.੧੨ ॥

ਸ਼ਰ੍ਵਨਾਰਿ ਤੇ ਪਾਦਸੇਵਯਾ ।
ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਫਲਾਵਾਪ੍ਤਿਰਗ੍ਰ੍ਯਯਾ ॥ ੨੪.੧੩ ॥

ਨੋਦ੍ਯਮੇਨ ਯਾ ਸਿਦ੍ਧਿਰੁਤ੍ਤਮਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਯਿਕਾਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤੇਨ ਸਾ ॥ ੨੪.੧੪ ॥

ਸਮ੍ਪਦਾਂ ਰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਗਿਰਾਮ੍ ।
ਤ੍ਵਂ ਸ਼ਿਵੇ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪ੍ਰਾਣਸਂਵਿਦਾਮ੍ ॥ ੨੪.੧੫ ॥

ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ ਨਭੋਲਕ੍ਸ਼੍ਯਧਾਰਿਣਾ ।
ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤੀਵ ਤੇ ਦੇਵਿ ਧਾਰਣਾ ॥ ੨੪.੧੬ ॥

ਆਸ਼ਿਰੋ ਦਧਨ੍ਨਾਭਿਤੋऽਨਿਲਮ੍ ।
ਦੇਵਿ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ਤ੍ਵਨ੍ਮੁਨਿਰ੍ਬਲਮ੍ ॥ ੨੪.੧੭ ॥

ਹਦ੍ਗਹਾਨ੍ਤਰੇ ਯਦ੍ਵਿਸ਼ੋਧਨਮ੍ ।
ਤਤ੍ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤੇ ਸ੍ਯਾਦੁਪਾਸਨਮ੍ ॥ ੨੪.੧੮ ॥

ਕਾऽਪ੍ਯਹਮ੍ਮਤਿਰ੍ਗੋਚਰਂ ਵਿਨਾ ।
ਲੋਕਧਾਤ੍ਰਿ ਤੇ ਰੂਪਭਾਵਨਾ ॥ ੨੪.੧੯ ॥

ਅਸ੍ਯਮਣ੍ਡਨਂ ਕੋऽਪਿ ਵਿਦ੍ਯਯਾ ।
ਖਣ੍ਡਨਂ ਪਰਃ ਪ੍ਰਾਹ ਨਾ ਯਯਾ ॥ ੨੪.੨੦ ॥

ਮਾਤਰੇਤਯਾ ਜੀਯਤੇ ਤ੍ਵਯਾ ।
ਏਕਯਾ ਤਨੂਭਿਨ੍ਨਯਾ ਧਿਯਾ ॥ ੨੪.੨੧ ॥

ਬਾਹ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ਵਿਸ਼੍ਵਪਙ੍ਕਿਲਾ ।
ਅਨ੍ਯਥਾ ਭਵਸ੍ਯਮ੍ਬ ਕੇਵਲਾ ॥ ੨੪.੨੨ ॥

ਖਣ੍ਡਵਨ੍ਨਣਾਂ ਭਾਸਿ ਭੋਗਿਨਾਮ੍ ।
ਅਸ੍ਯਭਿਨ੍ਨਚਿਤ੍ ਕਾऽਪਿ ਯੋਗਿਨਾਮ੍ ॥ ੨੪.੨੩ ॥

ਬਨ੍ਧ ਏਸ਼ ਯਦ੍ਭਾਸਿ ਖਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ ਏਸ਼ ਯਦ੍ਭਾਸ੍ਯਖਣ੍ਡਿਤਾ ॥ ੨੪.੨੪ ॥

ਏਤਦੀਸ਼ਿਤੁਃ ਪਤ੍ਨਿ ਹਨ੍ਮੁਦੇ ।
ਸੌਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਸਦ੍ਗੀਤਮਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੨੪.੨੫ ॥ 600

॥ ਸਮਾਪ੍ਤਂ ਚ ਸ਼ਸ਼੍ਠਂ ਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

%c07-q1/Madhusudhan.Reddy/uma\_c07-q1\_itrans.txt medskip

ਸਪ੍ਤਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍
ਪਞ੍ਚਵਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਮਾਲਾ (ਇਨ੍ਦ੍ਰਵਜ੍ਰਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਕਨ੍ਯਾਕੁਮਾਰੀ ਸੁਤਰਾਂ ਵਦਾਨ੍ਯਾ
ਮਾਨ੍ਯਾ ਸਮਸ੍ਤੈਃ ਪ੍ਰਕਤੇਰਨਨ੍ਯਾ ।
ਆਕ੍ਸ਼ੇਪਕਂ ਸਾਗਰਬੁਦ੍ਬੁਦਾਨਾਂ
ਹਾਸਂ ਵਿਧਤ੍ਤਾਂ ਜਗਤਃ ਸੁਖਾਯ ॥ ੨੫.੧ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ ਸ੍ਵਚੇਤੋ ਮਦਮਤ੍ਸਰਾਦੇਰ੍-
ਭਿਕ੍ਸ਼ਸ੍ਵ ਕਾਲੇ ਤਨੁਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ।
ਵੀਕ੍ਸ਼ਸ੍ਵ ਰਾਮੇਸ਼ਵਧੂਪਦਾਬ੍ਜਂ
ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ੍ਵਲਾਭੇ ਯਦਿ ਤੇਭਿऽਲਾਸ਼ਃ ॥ ੨੫.੨ ॥

ਲੋਕਸ੍ਵ ਦੂਰੀਕਤਭਕ੍ਤਸ਼ੋਕਂ
ਹਾਲਾਸ੍ਯਨਾਥੇਕ੍ਸ਼ਣਪੁਣ੍ਯਪਾਕਮ੍ ।
ਭੀਤਿਃ ਸਖੇ ਚੇਦ੍ਭਵਤਃ ਪਵਿਤ੍ਰਂ
ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਂ ਜਲਚਾਰਿਨੇਤ੍ਰਮ੍ ॥ ੨੫.੩ ॥

ਯੋ ਲੋਕਤੇ ਤਾਮਖਿਲਾਣ੍ਡਰਾਜ੍ਞੀ-
ਮਜ੍ਞਾਨਵਿਧ੍ਵਂਸਵਿਧਾਨਵਿਜ੍ਞਾਮ੍ ।
ਅਮ੍ਬਾਂ ਪਰਾਂ ਜੀਵਨਲਿਙ੍ਗਸ਼ਕ੍ਤਿਂ
ਭੂਯਃ ਸ ਕਾਯਂ ਨ ਭਵੇ ਲਭੇਤ ॥ ੨੫.੪ ॥

ਬਿਭ੍ਰਤ੍ਸਹਸ੍ਰਂ ਚ ਮੁਖਾਨਿ ਸ਼ਕ੍ਤੋ
ਵਕ੍ਤੁਂ ਗੁਣਾਨ੍ ਕਃ ਕਮਲਾਲਯਸ੍ਯ ।
ਜਨ੍ਮਾਪਿ ਯਤ੍ਰ ਪ੍ਰਭਵੇਜ੍ਜਨਾਨਾਂ
ਮੁਕ੍ਤ੍ਯੈ ਮੁਨੀਨਾਮਪਿ ਦੁਰ੍ਲਭਾਯੈ ॥ ੨੫.੫ ॥

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਙ੍ਘ੍ਰਿਵਾਤਾਸ਼ਨਪੂਜਿਤਸ੍ਯ
ਨਾਟ੍ਯਸ੍ਥਲੀਨਾਯਿਕਯਾ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ।
ਨੇਤ੍ਰਾਧ੍ਵਭਾਜਾ ਸ਼ਿਵਕਾਮਯਾ ਵੋ
ਮਿਤ੍ਰਾਣਿ ਕਾਮਾਃ ਫਲਿਨੋ ਭਵਨ੍ਤੁ ॥ ੨੫.੬ ॥

ਆਲੋਕਤੇऽਪੀਤਕੁਚਾਮਯਿ ਤ੍ਵਾ-
ਮਾਲੋਲਚਿਤ੍ਤਾਮਰੁਣਾਚਲੇ ਯਃ ।
ਨਿਰ੍ਵੇਦਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਵਸੁਧਾਂਸ਼ੁਵਕ੍ਤ੍ਰੇ
ਸਰ੍ਵੇ ਵਸ਼ੇ ਤਸ੍ਯ ਭਵਨ੍ਤਿ ਕਾਮਾਃ ॥ ੨੫.੭ ॥

ਯਃ ਕੁਣ੍ਡਲੀਪਟ੍ਟਣਰਾਜਧਾਨੀ-
ਮਾਲੋਕਤੇ ਕਾਮਪਿ ਕਤ੍ਤਮਸ੍ਤਾਮ੍ ।
ਨਿਸ੍ਸਾਰਮਾਨਨ੍ਦਕਥਾਵਿਹੀਨਂ
ਸਂਸਾਰਮੇਤਂ ਸ ਜਹਾਤਿ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ॥ ੨੫.੮ ॥

ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਵਧੂਮਾਦਿਪੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਯੋ ਲੋਚਨਾਰੋਚਕਮਾਧੁਨੋਤਿ ।
ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਤਰਙ੍ਗਂ ਧੁਤਸਰ੍ਵਸਙ੍ਗਂ
ਭੂਯੋ ਭਵਾਰੋਚਕਮਾਵਣੋਤਿ ॥ ੨੫.੯ ॥

ਕਾਞ੍ਚੀ ਰਮਣ੍ਯਾਃ ਕੁਰੁਤਾਂ ਗਹਸ੍ਥੇ
ਕ੍ਵਾਣੈਰ੍ਮੁਦਂ ਕਾਮਪਿ ਕਿਙ੍ਕਿਣੀਨਾਮ੍ ।
ਕਾਞ੍ਚੀ ਭੁਵਃ ਪੁਣ੍ਯਪੁਰੀ ਯਤੀਨ੍ਦ੍ਰ
ਤ੍ਵਾਮਮ੍ਬਿਕਾਨਾਮਰਵੈਰ੍ਧਿਨੋਤੁ ॥ ੨੫.੧੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਹਸ੍ਤਿਸ੍ਥਲਦਰ੍ਸ਼ਨਸ੍ਯ
ਕੈਲਾਸਵੀਕ੍ਸ਼ਾਂ ਪੁਨਰੁਕ੍ਤਿਮਾਹੁਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਂ ਪ੍ਰਦਾਤੁਂ ਚਰਣਾਸ਼੍ਰਿਤੇਭ੍ਯੋ
ਜ੍ਞਾਨਾਮ੍ਬਿਕਾ ਯਤ੍ਰ ਨਿਬਦ੍ਧਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ॥ ੨੫.੧੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ਼ਙ੍ਗਸ੍ਯ ਵਿਲੋਕਨੇਨ
ਸਙ੍ਗੇਨ ਹੀਨੋ ਭਵਿਤਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯਃ ।
ਧਾਮਾਸ੍ਤਿ ਯਤ੍ਰ ਭ੍ਰਮਰਾਲਕਾਯਾਃ
ਸ਼ਾਨ੍ਤਭ੍ਰਮਂ ਤਦ੍ਭ੍ਰਮਰਾਮ੍ਬਿਕਾਯਾਃ ॥ ੨੫.੧੨ ॥

ਤੀਰੇ ਵਿਪਸ਼੍ਚਿਦ੍ਵਰ ਪਸ਼੍ਚਿਮਾਬ੍ਧੇਰ੍-
ਗੋਕਰ੍ਣਗਾਂ ਲੋਕਯ ਭਦ੍ਰਕਰ੍ਣੀਮ੍ ।
ਬੁਦ੍ਧਿਂ ਸ਼ਿਵਾਂ ਸਰ੍ਵਮਨੋਰਥਾਨਾਂ
ਸਿਦ੍ਧਿਂ ਚ ਯਦ੍ਯਸ੍ਤਿ ਮਨੋऽਧਿਗਨ੍ਤੁਮ੍ ॥ ੨੫.੧੩ ॥

ਧਾਮ੍ਨਿ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧੇ ਕਰਵੀਰਨਾਮ੍ਨਿ
ਪੁਣ੍ਯਾਭਿਧਾਨਾਂ ਕਤਸਨ੍ਨਿਧਾਨਾਮ੍ ।
ਦੇਵੀਂ ਪਰਾਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਯੋ ਵਿਰਕ੍ਤੋ
ਮੁਕ੍ਤੇਃ ਸ ਪਾਣਿਗ੍ਰਹਣਾਯ ਸ਼ਕ੍ਤਃ ॥ ੨੫.੧੪ ॥

ਜ੍ਞਾਨੇ ਦਢਾ ਤੇ ਯਦਿ ਕਾਪਿ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਾ
ਨਾਨੇਹਸਂ ਮਿਤ੍ਰ ਮੁਧਾ ਕ੍ਸ਼ਿਪੇਮਮ੍ ।
ਸੇਵਸ੍ਵ ਦੇਵੀਂ ਤੁਲਜਾਪੁਰਸ੍ਥਾਂ
ਨੈਵ ਸ੍ਵਰੂਪਾਦਿਤਰਾ ਕਿਲੇਯਮ੍ ॥ ੨੫.੧੫ ॥

ਗੋਪਾਲਿਨੀਵੇਸ਼ਭਤਂ ਭਜਸ੍ਵ
ਲੀਲਾਸਖੀਂ ਤਾਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ।
ਇਸ਼੍ਟਂ ਹਦਿਸ੍ਥਂ ਤਵ ਹਸ੍ਤਗਂ ਸ੍ਯਾਤ੍
ਕਸ਼੍ਟਂ ਚ ਸਂਸਾਰਭਵਂ ਨ ਭੂਯਃ ॥ ੨੫.੧੬ ॥

ਆਰਾਧ੍ਯਤੇ ਵੈਤਰਣੀਤਟਸ੍ਥਾ
ਯੇਨੇਯਮਮ੍ਬਾ ਵਿਰਜੋऽਭਿਧਾਨਾ ।
ਆਰਾਧਿਤਂ ਤੇਨ ਸਮਸ੍ਤਮਨ੍ਯਤ੍
ਸਾਰੋ ਧਰਾਯਾਮਯਮਾਰ੍ਯਗੀਤਃ ॥ ੨੫.੧੭ ॥

ਸਙ੍ਗੀਯਮਾਨਂ ਸ੍ਥਲਮਾਰ੍ਯਬਨ੍ਦੈਰ੍-
ਬਨ੍ਦਾਰਕਾਣਾਂ ਸਰਿਤਸ੍ਤਟੇऽਸ੍ਤਿ ।
ਯਃ ਕਾਲਿਕਾਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਕਾਲਕੇਸ਼ੀਂ
ਤਤ੍ਰਾਸ੍ਯ ਕਾਲਾਦਪਿ ਨੈਵ ਭੀਤਿਃ ॥ ੨੫.੧੮ ॥

ਨੀਲਾਚਲਂ ਸਿਦ੍ਧਸਮੂਹਸੇਵ੍ਯਂ
ਲੀਲਾਨਿਕੇਤਂ ਪ੍ਰਵਦਨ੍ਤਿ ਯਸ੍ਯਾਃ ।
ਭਦ੍ਰਾ ਪਰਾ ਕਾਚਨ ਗੁਹ੍ਯਮੁਦ੍ਰਾ
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਾ ਭੁਵਨਸ੍ਯ ਮੂਲਮ੍ ॥ ੨੫.੧੯ ॥

ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਗੌਰੀਪਦਦਰ੍ਸ਼ਨਸ੍ਯ
ਕਰ੍ਤਾ ਤੁ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸੁਕਤਸ੍ਯ ਭਰ੍ਤਾ ।
ਆਚਾਰਪੂਤੈਰਧਿਗਮ੍ਯਮਗ੍ਰ੍ਯਂ
ਸ੍ਥਾਨਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇਤ ਯਤੋ ਨ ਪਾਤਃ ॥ ੨੫.੨੦ ॥

ਵਾਰਾਣਸੀ ਸ਼ੁਭ੍ਰਗਿਰੇਰਨੂਨਂ
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਭੁਵਨਤ੍ਰਯੇऽਪਿ ।
ਅਰ੍ਥੇ ਪ੍ਰਜਾਨਾਂ ਵਿਧਤਾਨ੍ਨਪਾਤ੍ਰਾ
ਗੌਰੀ ਸ੍ਵਯਂ ਯਤ੍ਰ ਵਿਸ਼ਾਲਨੇਤ੍ਰਾ ॥ ੨੫.੨੧ ॥

ਬਨ੍ਦਾਰਕਾਰਾਧਿਤਪਾਦਪਦ੍ਮਾਂ
ਨਨ੍ਦਾਮਿਮਾਮਿਨ੍ਦੁਸਮਾਨਵਕ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ।
ਆਲੋਕ੍ਯ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਚਲਵਾਸਿਨੀਂ ਨਾ
ਨਾਲੋਚਯੇਤ੍ਸਂਸਤਿਤੋ ਭਯਾਨਿ ॥ ੨੫.੨੨ ॥

ਆਨਨ੍ਦਦੇਹਾਮਿਹ ਮੁਕ੍ਤਿਸਂਜ੍ਞਾਂ
ਨਾਰੀਂ ਪਰੀਰਬ੍ਧੁਮਨਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯਃ ।
ਦੂਤੀਂ ਵਣੋਤੁ ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਕਾਨ੍ਤਾਮਵਨ੍ਤੀਪੁਰਨਾਯਿਕਾਂ ਤਾਮ੍ ॥ ੨੫.੨੩ ॥

ਯਤ੍ਰਾਚਲਚ੍ਛਿਦ੍ਰਕਤਾ ਸਹਾਹਂ
ਭ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਮੁਹੁਃ ਖੇਲਿਤਵਾਨ੍ ਵਨੇਸ਼ੁ ।
ਤਂ ਸਿਦ੍ਧਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਨੁਤਂ ਸ੍ਮਰਾਮਿ
ਕੈਲਾਸਮਾਵਾਸਗਿਰਿਂ ਜਨਨ੍ਯਾਃ ॥ ੨੫.੨੪ ॥

ਪੂਰ੍ਣਾऽਮ੍ਬਰੇ ਸ਼ੀਤਕਰੇऽਧਿਕਾਰਂ
ਬਿਭ੍ਰਤ੍ਯਗੇਨ੍ਦ੍ਰੇ ਧਵਲੇ ਸਲੀਲਾ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਕਾਸ਼੍ਯਾਦਿਸ਼ੁ ਗੁਪ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍-
ਗੌਰੀਨ੍ਦ੍ਰਵਜ੍ਰਾਸੁ ਚ ਸਨ੍ਨਿਧਤ੍ਤਾਮ੍ ॥ ੨੫.੨੫ ॥ 625

%c07-q2/Jayanth.Ganapathiraju/c07-q2।txt medskip

ਸ਼ਡ੍ਵਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਅਪੀਤਕੁਚਾਮ੍ਬਾ (ਦੋਧਕਵਤ੍ਤਮ੍)

ਆਗਮਵਿਨ੍ਮਤਿਕੈਰਵਿਣੀਨਾਂ
ਬੋਧਮਜਸ੍ਰਮਸੌ ਵਿਦਧਾਨਃ ।
ਪਾਤੁ ਮਹੇਸ਼ਵਧੂਵਦਨਾਂਸ਼ੋ
ਹਾਸਸ਼ਸ਼ੀ ਸਕਲਾਨਿ ਕੁਲਾਨਿ ॥ ੨੬.੧ ॥

ਆਯਤਲੋਚਨਚੁਮ੍ਬਿਤਕਰ੍ਣਾ
ਦਾਨਯਸ਼ੋਜਿਤਤੋਯਦਕਰ੍ਣਾ ।
ਸ਼ੋਣਨਗੇਸ਼ਮਨਃ ਪ੍ਰਿਯਵਰ੍ਣਾ
ਨਾਸ਼ਯਤਾਜ੍ਜਗਦਾਰ੍ਤਿਮਪਰ੍ਣਾ ॥ ੨੬.੨ ॥

ਵੇਦਤੁਰਙ੍ਗਵਿਲੋਚਨਭਾਗ੍ਯਂ
ਵੇਦਸ਼ਿਰੋਨਿਚਯੈਰਪਿ ਮਗ੍ਯਮ੍ ।
ਸ਼ੋਕਵਿਦਾਰਿਸੁਧਾਕਿਰਣਾਸ੍ਯਂ
ਸ਼ੋਣਗਿਰੌ ਸਮਲੋਕਿ ਰਹਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੨੬.੩ ॥

ਮੁਞ੍ਚ ਸਮਸ੍ਤਮਨੋਰਥਲਾਭੇ
ਸਂਸ਼ਯਮਦ੍ਯ ਕਰਾਮਲਕਾਭੇ ।
ਦਕ੍ਪਥਮਾਪ ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਤਨੂਜਾ
ਸੋऽਹਮਿਤਃ ਪਰਮਨ੍ਤਰਰਾਜਾ ॥ ੨੬.੪ ॥

ਸ਼ਿਲ੍ਪਵਿਦਃ ਪ੍ਰਤਿਮਾਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨ੍ਤੀ
ਸ੍ਵਲ੍ਪਵਿਦਾਂ ਤਰਣਾਯ ਚਕਾਸ੍ਤਿ ।
ਸ਼ੋਣਧਰਾਭਤਿ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤਿ ਲਬ੍ਧਾ
ਹਨ੍ਤ ਚਿਰਾਦਿਯਮੇਵ ਮਮਾਮ੍ਬਾ ॥ ੨੬.੫ ॥

ਭਾਰਤਭੂਵਲਯੇऽਤ੍ਰ ਵਿਸ਼ਾਲੇ
ਸਨ੍ਤ੍ਵਨਘਾਨਿ ਬਹੂਨਿ ਗਹਾਣਿ ।
ਆਸ੍ਯਵਿਗੀਤਸੁਧਾਕਰਬਿਮ੍ਬਾ
ਸ਼ੋਣਗਿਰੌ ਰਮਤੇऽਤ੍ਰ ਮਦਮ੍ਬਾ ॥ ੨੬.੬ ॥

ਵਾਰਿਤਸਂਸ਼੍ਰਿਤਪਾਤਕਜਾਲਾ
ਵਾਰਿਧਿਵੀਚਿਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ਲੀਲਾ ।
ਵਾਰਿਜਪਤ੍ਰਵਿਡਮ੍ਬਨਨੇਤ੍ਰਾ
ਵਾਰਣਰਾਜਮੁਖੇਨ ਸਪੁਤ੍ਰਾ ॥ ੨੬.੭ ॥

ਆਯਤਵਕ੍ਰਘਨਾਸਿਤਕੇਸ਼ੀ
ਤੋਯਜਬਾਣਰਿਪੋਰ੍ਹਦਯੇਸ਼ੀ ।
ਕਾਸ਼ਸੁਮਾਚ੍ਛਯਸ਼ਾਃ ਪਰਮੈਸ਼ਾ
ਪਾਸ਼ਭਿਦਸ੍ਤੁ ਤਵੇਨ੍ਦੁਵਿਭੂਸ਼ਾ ॥ ੨੬.੮ ॥

ਪਙ੍ਕਜਸਮ੍ਭਵਪੂਜਿਤਪਾਦਾ
ਪਙ੍ਕਵਿਨਾਸ਼ਨਪਾਵਨਨਾਮਾ ।
ਕਿਙ੍ਕਰਕਲ੍ਪਲਤਾ ਪਰਮੇਯਂ
ਸ਼ਙ੍ਕਰਨੇਤ੍ਰਸੁਧਾ ਸ਼ਰਣਂ ਨਃ ॥ ੨੬.੯ ॥

ਚਞ੍ਚਲਦਗ੍ਵਿਨਤਾਮਰਵਲ੍ਲੀ
ਪਞ੍ਚਪਸ਼ਤ੍ਕਸ਼ਰਾਸਨਝਿਲ੍ਲੀ ।
ਕਾਞ੍ਚਨਗਰ੍ਭਮੁਖਪ੍ਰਣੁਤੇਯਂ
ਪਞ੍ਚਮੁਖਪ੍ਰਮਦਾ ਸ਼ਰਣਂ ਨਃ ॥ ੨੬.੧੦ ॥

ਅਮ੍ਬ ਵਿਧੂਯ ਭਟਾਨ੍ਮਦਨਾਦੀਨ੍
ਨੂਪੁਰਨਾਦਬਿਭੀਸ਼ਿਕਯੈਸ਼ਃ ।
ਹਨ੍ਤ ਜਹਾਰ ਬਲੇਨ ਮਨੋ ਮੇ
ਸ਼ੋਣਨਗਾਙ੍ਘ੍ਰਿਨਿਵਾਸਿਨਿ ਤੇऽਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ॥ ੨੬.੧੧ ॥

ਕਰ੍ਣਪੁਟੇ ਕੁਰੁ ਮੁਗ੍ਧ ਮਮੋਕ੍ਤਿਂ
ਮੁਞ੍ਚ ਧਨਾਦਿਸ਼ੁ ਮਾਨਸਸਕ੍ਤਿਮ੍ ।
ਸ਼ੋਣਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਵਧੂਪਦਭਕ੍ਤਿਂ
ਸ਼ੀਲਯ ਸ਼ੀਲਯ ਯਾਸ੍ਯਸਿ ਮੁਕ੍ਤਿਮ੍ ॥ ੨੬.੧੨ ॥

ਜੀਰ੍ਣਤਰੇ ਜਰਯਾऽਖਿਲਦੇਹੇ
ਬੁਦ੍ਧਿਬਲਂ ਚ ਵਿਲੁਮ੍ਪਤਿ ਮੋਹੇ ।
ਹਨ੍ਤ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤਪਨ੍ਮਤਿਰਨ੍ਤੇ
ਸੇਵਿਤੁਮਿਚ੍ਛਤਿ ਨਾ ਚਰਣਂ ਤੇ ॥ ੨੬.੧੩ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਵਿਦੋ ਨਵਯੋਨਿ ਤੁ ਚਕ੍ਰਂ
ਸ਼ੋਣਧਰਾਧਰਰੂਪਮੁਸ਼ਨ੍ਤਿ ।
ਅਰ੍ਧਮਮੁਸ਼੍ਯ ਵਪੁਰ੍ਮਦਨਾਰੇ-
ਰਰ੍ਧਮਗੇਨ੍ਦ੍ਰਸੁਤੇ ਤਵ ਗਾਤ੍ਰਮ੍ ॥ ੨੬.੧੪ ॥

ਅਸ੍ਤੁ ਨਗੇਸ਼੍ਵਰਨਨ੍ਦਿਨਿ ਲਿਙ੍ਗਂ
ਤੈਜਸਮੇਤਦਿਹਾਪਿ ਤਵਾਂਸ਼ਃ ।
ਵੀਤਗੁਣਸ੍ਯ ਵਿਨਾ ਤਵ ਯੋਗਂ
ਦੇਵਿ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਕੁਤਃ ਖਲੁ ਤੇਜਃ ॥ ੨੬.੧੫ ॥

ਸ੍ਥਾਪਿਤਮੂਰ੍ਤਿਰਿਯਂ ਤਵ ਨਮ੍ਯਾ
ਪੂਜਯਿਤੁਂ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਿ ਰਮ੍ਯਾ ।
ਸ਼ੋਣਨਗਾਰ੍ਧਮਿਦਂ ਤਵ ਰੂਪਂ
ਕੀਰ੍ਤਯਿਤੁਂ ਨਗਜੇ ਧੁਤਪਾਪਮ੍ ॥ ੨੬.੧੬ ॥

ਸ਼ੋਣਨਗਾਰ੍ਧਤਨੋऽਨਿਸ਼ਮਙ੍ਕੇ
ਧਾਰਯਸੇऽਯਿ ਗੁਹਂ ਰਮਣਾਖ੍ਯਮ੍ ।
ਆਗਤਮਪ੍ਯਯਿ ਹਾ ਮੁਹੁਰਮ੍ਬੋ-
ਚ੍ਚਾਟਯਸੇ ਗਣਪਂ ਨਨੁ ਕਸ੍ਮਾਤ੍ ॥ ੨੬.੧੭ ॥

ਅਙ੍ਕਜੁਸ਼ੇ ਰਮਣਾਯ ਨੁ ਦਾਤੁਂ
ਮਾਨਵਵੇਸ਼ਧਰਾਯ ਗੁਹਾਯ ।
ਸ਼ੋਣਨਗਾਰ੍ਧਤਨੋ ਬਹੁ ਦੁਗ੍ਧਂ
ਮਾਤਰਪੀਤਕੁਚੇਹ ਵਿਭਾਸਿ ॥ ੨੬.੧੮ ॥

ਪੂਰ੍ਣਸਮਾਧਿਵਸ਼ਾਤ੍ ਸ੍ਵਪਿਸ਼ਿ ਤ੍ਵਂ
ਪੀਤਮਪੀਤਕੁਚੇऽਮ੍ਬ ਨ ਵੇਤ੍ਸਿ ।
ਅਙ੍ਕਜੁਸ਼ਾ ਰਮਣੇਨ ਸੁਤੇਨ
ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਯਥੇਸ਼੍ਟਮੁਰੋਰੁਹਦੁਗ੍ਧਮ੍ ॥ ੨੬.੧੯ ॥

ਜ੍ਞਾਨਰਸਾਹ੍ਵਯਮਮ੍ਬ ਨਿਪੀਯ
ਸ੍ਤਨ੍ਯਮਸੌ ਰਮਣੋ ਮੁਨਿਰਾਟ੍ ਤੇ ।
ਜ੍ਞਾਨਮਯੋऽਭਵਦੀਸ਼੍ਵਰਿ ਸਰ੍ਵਃ
ਪੁਸ਼੍ਯਤਿ ਯੇਨ ਤਨੁਂ ਹਿ ਤਦਾਤ੍ਮਾ ॥ ੨੬.੨੦ ॥

ਪ੍ਰੀਤਿਪਦਾਯ ਪਯੋਧਰਕੁਮ੍ਭਾਤ੍
ਪਾਰ੍ਵਤਿ ਧੀਮਯਦੁਗ੍ਧਮਪੀਤਾਤ੍ ।
ਅਸ੍ਤੁ ਗੁਹਾਯ ਸ਼ਿਵੇ ਬਹੁ ਦਤ੍ਤਂ
ਕਿਞ੍ਚਿਦਿਵੇਸ਼੍ਵਰਿ ਧਾਰਯ ਮਹ੍ਯਮ੍ ॥ ੨੬.੨੧ ॥

ਪ੍ਰੌਢਮਿਮਂ ਯਦਿ ਵੇਤ੍ਸਿ ਤਨੂਜਂ
ਸ਼ੈਲਸੁਤੇ ਮਦਵਾਰਿ ਦਧਾਨਮ੍ ।
ਮਾਸ੍ਤੁਪਯੋ ਵਿਤਰਾਨਘਮਨ੍ਨਂ
ਯੇਨ ਦਧਾਨਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮ੍ ॥ ੨੬.੨੨ ॥

ਸ੍ਵਾਰ੍ਜਿਤਮੇਵ ਮਯਾ ਯਦਿ ਭੋਜ੍ਯਂ
ਸਮ੍ਮਦ ਏਵ ਮਮਾਖਿਲਮਾਤਃ ।
ਆਸ਼ਿਸ਼ਮਗ੍ਰ੍ਯਤਮਾਮਯਿ ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰੇਸ਼ਯ ਯਾਨਿ ਜਯਾਨਿ ਧਰਿਤ੍ਰੀਮ੍ ॥ ੨੬.੨੩ ॥

ਵਿਦ੍ਯੁਤਿ ਵਿਦ੍ਯੁਤਿ ਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯਵਿਲਾਸਾ
ਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਕਰ੍ਮਣਿ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਰਹਸ੍ਯਾ ।
ਪਾਰ੍ਵਣਚਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖੀ ਲਲਿਤਾਙ੍ਗੀ
ਤੈਜਸਲਿਙ੍ਗਸਖੀ ਸ਼ਰਣਂ ਨਃ ॥ ੨੬.੨੪ ॥

ਮਾਤਰਪੀਤਕੁਚੇऽਰੁਣਸ਼ੈਲਾ-
ਧੀਸ਼੍ਵਰਭਾਮਿਨਿ ਭਾਮਹਨੀਯੇ ।
ਸਾਧੁ ਵਿਧਾਯ ਸਮਰ੍ਪਯਤੇ ਤੇ
ਦੋਧਕਮਾਲ੍ਯਮਿਦਂ ਗਣਨਾਥਃ ॥ ੨੬.੨੫ ॥ 650

%c07-q3/Sarada.Susarla/uma-c07-q3-itrans.txt medskip

ਸਪ੍ਤਵਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡੀ (ਸ਼ਿਖਰਿਣੀਵਤ੍ਤਮ੍)

ਵਿਧੁਨ੍ਵਨ੍ਧ੍ਵਾਨ੍ਤਾਨਿ ਪ੍ਰਤਿਦਿਸ਼ਮਧਰ੍ਮਂ ਪਰਿਹਰਁ-
ਚ੍ਛ੍ਰਿਯਂ ਵ੍ਯਾਤਨ੍ਵਾਨਸ੍ਸਪਦਿ ਸ਼ਮਯਨ੍ ਦੁਃਖਪਟਲਮ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਰਾਮ੍ਭੋਜੇ ਦ੍ਰਵਮਸਦਸ਼ਂ ਮੇ ਪ੍ਰਜਨਯਨ੍
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਯਾਸ਼੍ਚਣ੍ਡ੍ਯਾਸ੍ਸਿਤਹਸਿਤਲੇਸ਼ੋ ਵਿਜਯਤੇ ॥ ੨੭.੧ ॥

ਅਰੀਣਾਂ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇਸ਼ੁ ਜ੍ਵਲਿਤਦਵਕੀਲੀਨ੍ਦ੍ਰਸਦਸ਼ਂ
ਵਿਨਮ੍ਰਾਣਾਂ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇਸ਼੍ਵਮਤਕਰਬਿਮ੍ਬੇਨ ਤੁਲਿਤਮ੍ ।
ਵਿਰੋਧਿਧ੍ਵਾਨ੍ਤਾਨਾਂ ਤਰੁਣਤਰਣਿਪ੍ਰਾਭਵਹਰਂ
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਯਾਸ਼੍ਚਣ੍ਡ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰਣਮਸਤਾਂ ਹਨ੍ਤੁ ਵਿਭਵਮ੍ ॥ ੨੭.੨ ॥

ਭਜੇ ਭਾਸਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਨਿਖਿਲਧਿਸ਼ਣਾਨਾਂ ਜਨਿਭੁਵਂ
ਬਲਾਨਾਮਾਧਾਤ੍ਰੀਂ ਨਿਖਿਲਭੁਵਨੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ਦਯਿਤਾਮ੍ ।
ਭਜਨ੍ਤੇ ਯਾਂ ਗੀਤੈਰ੍ਮਧੁਸਮਯਮਾਦ੍ਯਾਤ੍ਪਿਕਵਧੂ-
ਕਲਾਲਾਪਾ ਹਦ੍ਯੈਰ੍ਹਯਵਦਨਪਙ੍ਕੇਰੁਹਦਸ਼ਃ ॥ ੨੭.੩ ॥

ਜ੍ਵਲਨ੍ਤੀ ਤੇਜੋਭਿਰ੍ਮਹਿਸ਼ਮਥਨੇ ਯਾ ਤਵ ਤਨੁਰ੍-
ਲਸਨ੍ਤੀ ਲਾਵਣ੍ਯੈਰ੍ਗਿਰਿਸ਼ਰਮਣੇ ਯਾ ਤਵ ਤਨੁਃ ।
ਵਿਨਾ ਕ੍ਰੋਧਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਿਮਪਿ ਤਯੋਰ੍ਭੇਦਕਮਭੂਤ੍
ਤਯੋਰਾਦ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਭਵਤਿ ਲਲਿਤਾऽਨ੍ਯਾ ਮੁਨਿਨੁਤੇ ॥ ੨੭.੪ ॥

ਸਹਸ੍ਰਂ ਭਾਨੂਨਾਂ ਭਵਤਿ ਦਿਵਾਸਾਨਾਮਧਿਪਤੇਃ
ਸਹਸ੍ਰਂ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਭਵਤਿ ਭੁਜਗਾਨਾਮਧਿਪਤੇਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਂ ਨੇਤ੍ਰਾਣਾਂ ਭਵਤਿ ਵਿਬੁਧਾਨਾਮਧਿਪਤੇਃ
ਸਹਸ੍ਰਂ ਬਾਹੂਨਾਂ ਭਵਤਿ ਸਮਯੇ ਹੈਮਵਤਿ ਤੇ ॥ ੨੭.੫ ॥

ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ ਵਕ੍ਤ੍ਰੇਨ੍ਦੁਰ੍ਨ ਚ ਨਯਨਯੋਃ ਕੋऽਪ੍ਯਰੁਣਿਮਾ
ਨ ਕਮ੍ਪੋ ਬਿਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠੇ ਸ੍ਮਿਤਮਪਿ ਲਸਤ੍ਕਾਸ਼ਵਿਸ਼ਦਮ੍ ।
ਸਰੋਜਾਭਃ ਪਾਣਿਃ ਕਿਣਵਿਰਹਿਤਃ ਕੋਮਲਤਮੋ
ਜ੍ਵਲਚ੍ਛੂਲਂ ਤ੍ਵਾਸੀਜ੍ਜਨਨਿ ਤਾਵ ਸ਼ੁਮ੍ਭਾਯ ਭਯਦਮ੍ ॥ ੨੭.੬ ॥

ਵਧੇ ਸ਼ੁਮ੍ਭਸ੍ਯਾਸੀਤ੍ਤਵ ਜਨਨਿ ਯਾ ਕਾਚਨ ਤਨੁਰ੍-
ਦਧਾਨਾऽਗ੍ਰ੍ਯਾਃ ਸ਼ਕ੍ਤੀਃ ਸ਼ਸ਼ਿਕਿਰਣਸਾਰੋਪਮਰੁਚਿਃ ।
ਇਮਾਂ ਧ੍ਯਾਯਂ ਧ੍ਯਾਯਂ ਸ੍ਮਰਹਰਸਖਿ ਵ੍ਯਾਕੁਲਮਿਦਂ
ਮਨੋ ਮੇ ਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਿਂ ਭਜਤਿ ਭਜਤਾਂ ਕਲ੍ਪਲਤਿਕੇ ॥ ੨੭.੭ ॥

ਯਦਿ ਤ੍ਵਂ ਸਂਹਾਰੇ ਪਟੁਰਸਿ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤ੍ਰਿਜਗਤ-
ਸ੍ਤਦੇਤਤ੍ਤ੍ਵਾਂ ਯਾਚੇ ਸਰਸਿਰੁਹਗਰ੍ਭਾਦਿਵਿਨੁਤੇ ।
ਇਮੇ ਮੇ ਪਾਪ੍ਮਾਨੋ ਭਗਵਤਿ ਨਦਨ੍ਤੋ ਬਹੁਵਿਧਾ-
ਸ੍ਤਦੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਖ੍ਯਾਤਂ ਪ੍ਰਤਿਭਯਤਮਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਬਲਮ੍ ॥ ੨੭.੮ ॥

ਬਿਭੇਦੋਰਃ ਕ੍ਰੋਧਾਤ੍ਕਨਕਕਸ਼ਿਪੋਰਬ੍ਧਿਤਨਯਾ-
ਕੁਚਗ੍ਰਾਵੋਲ੍ਲੀਢੈਰਤਿਸ਼ਿਤਸ਼ਿਖੈਰ੍ਯਃ ਕਿਲ ਨਖੈਃ ।
ਤ੍ਵਯਾ ਦਤ੍ਤਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਨਰਹਰਿਸ਼ਰੀਰਾਯ ਜਗਤਾਂ
ਵਿਨੇਤ੍ਰੇ ਪੁਂਸੇऽਸ੍ਮੈ ਜਨਨਿ ਰਣਰਙ੍ਗਸ੍ਥਲਰਮੇ ॥ ੨੭.੯ ॥

ਅਜੇਯਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪ੍ਰਕਟਿਤਪਤਾਕਃ ਪਲਭੁਜਾਂ
ਬਿਡੌਜਾ ਯਤ੍ਕਾਰਾਗਹਪਰਿਚਯੀ ਪਙ੍ਕ੍ਤਿਵਦਨਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਰਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਧਤਨਰਸ਼ਰੀਰਂ ਤਮਜਯਤ੍
ਤਵੈਵਾਵੇਸ਼ੇਨ ਪ੍ਰਿਯਪਰਸ਼ੁਰਮ੍ਬ ਦ੍ਵਿਜਸ਼ਿਸ਼ੁਃ ॥ ੨੭.੧੦ ॥

ਤ੍ਵਦੀਯਾ ਸਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਕਕਲਜਗਦਨ੍ਤੇऽਪ੍ਯਨਲਸਾ
ਪੁਰਾ ਕਾਰ੍ਯਸ੍ਯਾਨ੍ਤੇ ਤਨਯਮਯਿ ਹਿਤ੍ਵਾ ਨਪਰਿਪੁਮ੍ ।
ਅਵਿਕ੍ਸ਼ਤ੍ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥਂ ਦਸ਼ਮੁਖਕੁਲੋਨ੍ਮਾਥਵਿਧਯੇ
ਸਹਸ੍ਰਾਂਸ਼ੁਂ ਹਿਤ੍ਵਾ ਸ਼ਸ਼ਿਨਮਿਵ ਘਸ੍ਰੇ ਗਲਤਿ ਭਾ ॥ ੨੭.੧੧ ॥

ਹਤੇ ਲੋਕਵ੍ਰਾਤੇ ਭਗਵਤਿ ਭਵਤ੍ਯੈਵ ਸ ਪੁਰਾ-
ਮਰਿਃ ਕੀਰ੍ਤਿਂ ਲਬ੍ਧੁਂ ਚਤੁਰਮਤਿਰਾਯਾਤਿ ਸਮਯੇ ।
ਤ੍ਵਯਾ ਲੋਕਤ੍ਰਾਣੇ ਜਨਨਿ ਰਚਿਤੇ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਬਧਾਦ੍
ਯਸ਼ੋऽਵਾਪ੍ਤੁਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਮਿਲਤਿ ਚ ਕੁਤੋऽਪ੍ਯੇਸ਼ ਨਿਪੁਣਃ ॥ ੨੭.੧੨ ॥

ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਤੇ ਵਜ੍ਰਂ ਵਿਯਤਿ ਰਜਸਾਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਮਹਸਾ-
ਮੁਪਾਧਿਸ੍ਤੇ ਸ੍ਤੋਮੋ ਭਵਤਿ ਚਪਲਾ ਕਾऽਪਿ ਤਨੁਭਾ ।
ਅਰੁਦ੍ਧਾ ਤੇ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਰ੍ਬਲਮਖਿਲਦਤ੍ਤਂ ਬਲਨਿਧੇਃ
ਸਹਸ੍ਰਾਂਸ਼ਃ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਵਸਿ ਸਮਸ੍ਤਸ੍ਯ ਚ ਸ਼ਿਵੇ ॥ ੨੭.੧੩ ॥

ਯਤਃ ਕਾਲਵ੍ਯਾਜਾਤ੍ਪਚਸਿ ਭੁਵਨਂ ਵੈਦ੍ਯੁਤਮਹਃ-
ਪ੍ਰਭਾਵਾਤ੍ਕਾਲੀਂ ਤ੍ਵਾਮਯਿ ਵਿਦੁਰਤਃ ਪਣ੍ਡਿਤਵਰਾਃ ।
ਪ੍ਰਭੋਃ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਂ ਭੂਤ੍ਵਾ ਦਹਸਿ ਯਦਰੀਨ੍ਵਜ੍ਰਵਪੁਸ਼ਾ
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਂ ਚਣ੍ਡੀਂ ਤਦ੍ਭਗਵਤਿ ਭਣਨ੍ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਯਬਲੇ ॥ ੨੭.੧੪ ॥

ਅਯਿ ਤ੍ਵਾਮੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਂ ਕਥਯਤਿ ਮੁਨਿਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦਜਰੇ
ਤ੍ਵਯਾ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਢ੍ਯਂ ਤਂ ਭਣਤਿ ਤੁ ਪਰਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦਸ਼ਿਃ ।
ਯੁਵਾਂ ਮਾਤਾਪੁਤ੍ਰੌ ਭਗਵਤਿ ਵਿਭਾਜ੍ਯੌ ਨ ਭਵਤਸ੍-
ਤਤੋ ਧੀਨਾਂ ਦ੍ਵੇਧਾ ਵਿਬੁਧਜਨਗੋਸ਼੍ਠੀਸ਼ੁ ਗਤਯਃ ॥ ੨੭.੧੫ ॥

ਵਿਕੁਰ੍ਵਾਣਾ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਵਿਵਿਧਗੁਣਭੇਦੈਃ ਪਰਿਣਮਦ੍
ਵਿਧੁਨ੍ਵਾਨਾ ਭਾਵਾਨ੍ ਭੁਵਨਗਤਿਰੋਧਾਯ ਭਵਤਃ ।
ਵਿਤਨ੍ਵਾਨਾ ਸ਼ਰ੍ਵਂ ਚਲਵਦਚਲਂ ਕਾਚਿਦਵਿਤੁਂ
ਵਿਚਿਨ੍ਵਾਨਾ ਜਨ੍ਤੋਃ ਕਤਲਵਮਪੀਸ਼ਾ ਵਿਜਯਤੇ ॥ ੨੭.੧੬ ॥

ਪ੍ਰਭਾ ਭਾਨੋਰ੍ਯਦ੍ਵਦ੍ਭਵਸਿ ਸਕਲਸ੍ਯਾਪਿ ਤਪਨੀ
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਤ੍ਯਖਿਲਭੁਵਨੇਸ਼ਸ੍ਯ ਤਪਤਃ ।
ਸੁਧਾਂਸ਼ੋਰ੍ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨੇਵ ਪ੍ਰਮਦਯਸਿ ਚੇਤਃ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਤੋ
ਭਵਨ੍ਤੀ ਭੂਤਾਦੇਰ੍ਦਹਰਕੁਹਰਂ ਮੋਦਲਹਰੀ ॥ ੨੭.੧੭ ॥

ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਗੌਰੀ ਵਾ ਤ੍ਵਮਸਿ ਵਸੁਰੁਦ੍ਰਾਰ੍ਕਵਿਨੁਤੇ
ਸ ਭੀਮਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਵਾ ਵਿਭੁਰਭਯਦਃ ਪਾਦਸੁਹਦਾਮ੍ ।
ਤਯੋਰੇਕਂ ਰੂਪਂ ਤਵ ਸਹਵਿਭੋਃ ਖੇਲਤਿ ਮਹ-
ਤ੍ਯਮੁਸ਼੍ਮਿਨ੍ਨਾਕਾਸ਼ੇ ਧਵਲਮਹਸਿ ਕ੍ਰੀਡਤਿ ਪਰਮ੍ ॥ ੨੭.੧੮ ॥

ਵਿਭਕ੍ਤਾ ਯਾ ਦ੍ਵੇਧਾ ਤ੍ਵਮਸਿ ਗਗਨੇ ਸ਼ੀਤਮਹਸ-
ਸ੍ਤਥਾ ਰਮ੍ਯੇ ਬਿਮ੍ਬੇ ਜ੍ਵਲਿਤਲਲਿਤਸ੍ਤ੍ਰੀਤਨੁਵਿਧਾ ।
ਤਯੋਰ੍ਬ੍ਰੂਹੀਸ਼ਾਨੇ ਜਨਨਿ ਕਤਮਾ ਮੇ ਜਨਨਭੂਃ
ਪੁਰਾਜਨ੍ਮਨ੍ਯਾਸੀਦ੍ਵਿਕਟਮਥਵੋਗ੍ਰੈਵ ਸੁਸ਼ੁਵੇ ॥ ੨੭.੧੯ ॥

ਦਸ਼ੋਰ੍ਭੇਦਾਦ੍ ਦਸ਼੍ਟੇਰ੍ਨ ਭਵਤਿ ਭਿਦਾ ਕਾऽਪਿ ਕਰਯੋਰ੍-
ਨ ਭੇਦਾਦ੍ਭਿਨ੍ਨਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ਕਤਮਭਿਵਿਮਾਨੈਕ੍ਯਵਸ਼ਤਃ ।
ਭਿਦਾ ਤਨ੍ਵੋਰੇਵਂ ਨ ਭਵਤਿ ਭਿਦਾਯੈ ਤਵ ਸ਼ਿਵੇ
ਵਿਯਦ੍ਦੇਸ਼ੇ ਚਣ੍ਡ੍ਯਾਂ ਸਿਤਮਹਸਿ ਗੌਰ੍ਯਾਂ ਚ ਭਵਤਿ ॥ ੨੭.੨੦ ॥

ਤਵ ਚ੍ਛਿਨ੍ਨਂ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਂ ਵਿਦੁਰਖਿਲਧਾਤ੍ਰ੍ਯਾਗਮਵਿਦੋ
ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਮਸ੍ਤੇ ਬਹੁਲਤਪਸਾ ਯਦ੍ਵਿਦਲਿਤੇ ।
ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾਯਾਂ ਨਾਡ੍ਯਾਂ ਤਨੁਕਰਣਸਮ੍ਪਰ੍ਕਰਹਿਤਾ
ਬਹਿਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਯੁਕ੍ਤਾ ਵਿਗਤਚਿਰਨਿਦ੍ਰਾ ਵਿਲਸਸਿ ॥ ੨੭.੨੧ ॥

ਉਤਾਹੋ ਤਨ੍ਵਙ੍ਗ੍ਯਾਂ ਭਗੁਕੁਲਵਿਧਾਤ੍ਰ੍ਯਾਂ ਪਿਤਗਿਰਾ
ਤਨੂਜੇਨਚ੍ਛਿਨ੍ਨੇ ਸ਼ਿਰਸਿ ਭਯਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ਿ ਨਲਿਨੇ ।
ਨ੍ਯਧਾਸ੍ਤੇਜੋ ਭੀਮਂ ਨਿਜਮਯਿ ਯਦਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਮਨਘਂ
ਤਦਾਹੁਸ੍ਤ੍ਵਾਮਮ੍ਬ ਪ੍ਰਥਿਤਚਰਿਤੇ ਕਤ੍ਤਸ਼ਿਰਸਮ੍ ॥ ੨੭.੨੨ ॥

ਹੁਤਂ ਧਾਰਾਜ੍ਵਾਲਾਜਟਿਲਚਟੁਲੇ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਦਹਨੇ
ਤਪਸ੍ਵਿਨ੍ਯਾਃ ਕਾਯਂ ਭਗਵਤਿ ਯਦਾऽਮ੍ਬ ਤ੍ਵਮਵਿਸ਼ਃ ।
ਤਦਾ ਤਸ੍ਯਾਃ ਕਣ੍ਠਪ੍ਰਗਲਦਸਜਃ ਕਤ੍ਤਸ਼ਿਰਸਃ
ਕਬਨ੍ਧੇਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋ ਭੁਵਨਵਿਨੁਤਃ ਕੋऽਪਿ ਮਹਿਮਾ ॥ ੨੭.੨੩ ॥

ਨਿਧੇਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਤੋ ਹਤ੍ਵਾ ਭਗਵਤਿ ਨ ਲਜ੍ਜੇ ਭੁਵਿ ਸਜਨ੍
ਰਸਕ੍ਸ਼ੋਣੀਰ੍ਵਾਣੀਸ੍ਤ੍ਵਦਮਲਯਸ਼ਸ੍ਸੌਰਭਜੁਸ਼ਃ ।
ਨਪੋਦ੍ਯਾਨਾਤ੍ਸੂਨੋਤ੍ਕਰਮਪਹਰਨ੍ ਭਕ੍ਤਿਨਟਨਂ
ਵਿਤਨ੍ਵਾਨਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਮੁਹੁਰੁਪਹਰਁਤ੍ਸੇਵਕ ਇਵ ॥ ੨੭.੨੪ ॥

ਦਧਾਨਾਸ੍ਸਨ੍ਤੋਸ਼ਂ ਮਨਸਿ ਸੁਕਵੀਨਾਮਤਿਤਰਾਂ
ਦਦਾਨਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਰਂ ਵਿਬੁਧਸਦਸੇ ਭਾਵਮਲਘੁਮ੍ ।
ਕੁਲਾਨਾਮੁਤ੍ਸਾਹਂ ਸਪਦਿ ਵਿਦਧਾਨਾਸ਼੍ਸ਼ਿਵਵਧੂ-
ਪਰਾਣਾਂ ਸ਼ੋਭਨ੍ਤਾਂ ਜਗਤਿ ਸ਼ਿਖਰਿਣ੍ਯੋ ਗਣਪਤੇਃ ॥ ੨੭.੨੫ ॥ 675

%c07-q4/Padmaja Pandalaneni/umasahasramu\_676-700।txt medskip

ਅਸ਼੍ਟਾਵਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਰੇਣੁਕਾਦਿਵਰ੍ਣਨਮ੍ (ਵਸਨ੍ਤਤਿਲਕਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਅਨ੍ਤਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਪਰਿਧਿਭ੍ਰਮਮਾਦਧਾਨੋ
ਵਕ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪੂਰ੍ਣਤੁਹਿਨਦ੍ਯੁਤਿਮਣ੍ਡਲਸ੍ਯ ।
ਹਾਸਃ ਕਰੋਤੁ ਭਵਤਾਂ ਪਰਮਂ ਪ੍ਰਮੋਦਂ
ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨ੍ਤਪਙ੍ਕਜਦਸ਼ਃ ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ॥ ੨੮.੧ ॥

ਸਮ੍ਮੋਹਨਾਨਿ ਤੁਹਿਨਾਂਸ਼ੁਕਲਾਧਰਸ੍ਯ
ਸਞ੍ਜੀਵਨਾਨਿ ਸਰਸੀਰੁਹਸਾਯਕਸ੍ਯ ।
ਸਨ੍ਦੀਪਨਾਨਿ ਵਿਨਤੇਸ਼ੁ ਜਨੇਸ਼ੁ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ
ਸਂਹਰ੍ਸ਼ਣਾਨਿ ਮਮ ਸਨ੍ਤੁ ਸ਼ਿਵਾਸ੍ਮਿਤਾਨਿ ॥ ੨੮.੨ ॥

ਪਾਪਾਨਿ ਮੇ ਹਰਤੁ ਕਾਚਨ ਕਤ੍ਤਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ
ਮਾਤਾ ਪਦਾਮ੍ਬੁਜਭੁਜਿਸ਼੍ਯਵਿਤੀਰ੍ਣਹਰ੍ਸ਼ਾ ।
ਯਾ ਭਕ੍ਤਲੋਕਵਰਦਾਨਵਿਧੌ ਵਿਨਿਦ੍ਰਾ
ਵਾਸਂ ਕਮਣ੍ਡਲੁਧੁਨੀਪੁਲਿਨੇ ਕਰੋਤਿ ॥ ੨੮.੩ ॥

ਸ਼ਸ਼੍ਠਾਵਤਾਰਜਨਨਾਵਨਿਰੇਕਵੀਰਾ
ਭੀਮਾ ਧੁਨੋਤੁ ਦੁਰਿਤਾਨਿ ਗਣਾਧਿਪਸ੍ਯ ।
ਯਾ ਭਕ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ਣਵਿਧਾਵਤਿਜਾਗਰੂਕਾ
ਪੁਣ੍ਯੇ ਕਮਣ੍ਡਲੁਧੁਨੀਪੁਲਿਨੇ ਚਕਾਸ੍ਤਿ ॥ ੨੮.੪ ॥

ਛੇਦਾਯ ਚੇਦ੍ ਗਤਰਜਾ ਮੁਨਿਰਾਦਿਦੇਸ਼
ਚਿਚ੍ਛੇਦ ਚੇਦ੍ਬਹੁਗੁਣਸ੍ਤਨਯਃ ਸਵਿਤ੍ਰੀਮ੍ ।
ਦਾਹ੍ਯਂ ਸ਼ਰੀਰਮਖਿਲਪ੍ਰਭੁਰੀਸ਼ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ
ਯਦ੍ਯਾਵਿਵੇਸ਼ ਚ ਕਥਾ ਪਰਮਾਦ੍ਭੁਤੇਯਮ੍ ॥ ੨੮.੫ ॥

ਪੁਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਿਯਸ੍ਤਵ ਸ਼ਿਰਃ ਸਹਸਾ ਚਕਰ੍ਤ
ਕਤ੍ਤਾ ਚ ਹਰ੍ਸ਼ਭਰਿਤਾ ਭਵਤੀ ਨਨਰ੍ਤ ।
ਨੋ ਤਸ੍ਯ ਪਾਪਮਪਿ ਨੋ ਤਵ ਕਾऽਪਿ ਹਾਨਿਃ
ਨਾਸ਼ੋऽਸ੍ਯ ਹਾ ਭੁਜਭੁਵਾਮਭਵਦ੍ਵਿਪਾਕਃ ॥ ੨੮.੬ ॥

ਅਮ੍ਬੈਵ ਸਾ ਸੁਰਭਿਰ੍ਜੁਨਭੂਪਤਿਰ੍ਯਾਂ
ਵੀਰ੍ਯਾਜ੍ਜਹਾਰ ਸ ਚ ਭਾਰ੍ਗਵ ਆਜਹਾਰ ।
ਤਸ੍ਯਾ ਹਤੇਃ ਪਰਗਹਸ੍ਥਿਤਿਰੇਵ ਹੇਤੁਃ
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਨਕਥਾ ਰਿਪੁਕਲ੍ਪਿਤੈਵ ॥ ੨੮.੭ ॥

ਛਿਨ੍ਨਾਨਿ ਨੋ ਕਤਿ ਸ਼ਰੀਰਭਤਾਂ ਸ਼ਿਰਾਂਸਿ
ਤਤ੍ਪੂਜ੍ਯਤੇ ਜਗਤਿ ਰੈਣੁਕਮੇਵ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਮ੍ ।
ਕਤ੍ਤਾਃ ਕਲੇਵਰਵਤਾਂ ਕਤਿ ਨਾਭਯੋ ਨ
ਚੇਤੋ ਧਿਨੋਤਿ ਸੁਰਭਿਰ੍ਮਗਨਾਭਿਰੇਕਃ ॥ ੨੮.੮ ॥

ਪ੍ਰਾਣਾ ਵਸਨ੍ਤਿ ਸ਼ਿਰਸਾ ਰਹਿਤੇ ਸ਼ਰੀਰੇ
ਲੀਲਾਸਰੋਜਤਿ ਸ਼ਿਰਸ੍ਤੁ ਕਰੇऽਸ੍ਯ ਕਤ੍ਤਮ੍ ।
ਤਨ੍ਨਿਘ੍ਨਮੇਤਦਖਿਲਂ ਚ ਧਿਯੈਵ ਧੀਰਾਃ
ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੁ ਨਨ੍ਦਨਗਰੇ ਤਦਿਦਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਮ੍ ॥ ੨੮.੯ ॥

ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਿਧਿਪੁਰੇ ਲਸਤਃ ਪੁਰਾਰੇ-
ਰਙ੍ਗੀਕਰੋਤੁ ਸ਼ਰਣਾਗਤਿਮਮ੍ਬਿਕਾ ਮੇ ।
ਲਬ੍ਧਂ ਨਿਪੀਯ ਯਦੁਰੋਰੁਹਕੁਮ੍ਭਦੁਗ੍ਧਂ
ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਮੂਰ੍ਤਿਰਭਵਤ੍ਕਵਿਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤੀ ॥ ੨੮.੧੦ ॥

ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਲੋਕਰਚਨਾਵਨਪਾਤਨੇਸ਼ੁ
ਯਸ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰਯੋऽਪਿ ਪੁਰੁਸ਼ਾਃ ਕਰੁਣਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ਮ੍ ।
ਨੈਵੇਸ਼ਤੇ ਕਿਮਪਿ ਸਾ ਜਗਦੇਕਮਾਤਾ
ਭਦ੍ਰਾ ਪਰਾ ਪ੍ਰਕਤਿਰਸ੍ਤ੍ਵਘਨਾਸ਼ਿਨੀ ਨਃ ॥ ੨੮.੧੧ ॥

ਰਾਕਾ ਪ੍ਰਬੋਧਸ਼ਸ਼ਿਨੋ ਹਦਯੋਦਯਸ੍ਯ
ਨੌਕਾ ਵਿਪਜ੍ਜਲਨਿਧੌ ਪਤਤਾਂ ਜਨਾਨਾਮ੍ ।
ਵੇਦਧ੍ਵਜਸ੍ਯ ਲਲਿਤਾ ਤ੍ਰਿਰੁਚਿਃ ਪਤਾਕਾ
ਕਾਚਿਨ੍ਮਮਾਸ੍ਤੁ ਸ਼ਰਣਂ ਸ਼ਿਵਮੂਲਟੀਕਾ ॥ ੨੮.੧੨ ॥

ਮੌਲੌ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਸੁਦਸ਼ਸ੍ਸੁਮਨੋਨਿਕਾਯ-
ਸਂਸ਼ੋਭਿਤੇ ਸਦਸਿ ਮਾਨ੍ਯ ਇਵਾਭਿਜਾਤਃ ।
ਰੇਣੁਸ਼੍ਚ ਯਚ੍ਚਰਣਭੂਰ੍ਲਭਤੇऽਗ੍ਰਪੀਠਂ
ਤ੍ਰਾਣਾਯ ਸਾ ਭਵਤੁ ਭੂਤਪਤੇਰ੍ਵਧੂਰ੍ਨਃ ॥ ੨੮.੧੩ ॥

ਅਮ੍ਬਾਵਣੋਤਿ ਪਰਿਤੋऽਪ੍ਯਯਮਨ੍ਧਕਾਰੋ
ਨਾਤ੍ਮਾਨਮੇਵ ਮਮ ਕਿਂ ਤੁ ਕੁਲਂ ਚ ਦੇਸ਼ਮ੍ ।
ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ ਮਦੀਯਹਦਯੋਦਯਪਰ੍ਵਤਾਗ੍ਰੇ
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨੁਦੇਤੁ ਤਵ ਪਾਦਮਯੂਖਮਾਲੀ ॥ ੨੮.੧੪ ॥

ਕਸ਼੍ਟਂ ਧੁਨੋਤੁ ਮਮ ਪਰ੍ਵਤਪੁਤ੍ਰਿਕਾਯਾਃ
ਪ੍ਰ੍ਤ੍ਯਗ੍ਰਪਙ੍ਕਰੁਹਬਾਨ੍ਧਵਕਾਨ੍ਤਿਕਾਨ੍ਤਮ੍ ।
ਅਮ੍ਭੋਰੁਹਾਸਨਮੁਖਾਮਰਮੌਲਿਰਤ੍ਨ-
ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਤਗੁਣਂ ਚਰਣਾਰਵਿਨ੍ਦਮ੍ ॥ ੨੮.੧੫ ॥

ਜ੍ਯਾਸ਼ਿਞ੍ਜਿਤਾਨਿ ਸਮਰੇ ਗਿਰਿਸ਼ਂ ਜਿਗੀਸ਼ੋਃ
ਕਾਮਸ੍ਯ ਹਂਸਨਿਵਹਸ੍ਯ ਨਿਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਨਿ ।
ਧੁਨ੍ਵਨ੍ਤੁ ਮੇ ਵਿਪਦਮਦ੍ਰਿਕੁਮਾਰਿਕਾਯਾਃ
ਪਾਦਾਰਵਿਨ੍ਦਕਟਕਕ੍ਵਣਿਤਾਨਿ ਤਾਨਿ ॥ ੨੮.੧੬ ॥

ਯਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਮਥਨਂ ਮਹਿਸ਼ਂ ਜਿਗਾਯ
ਯਸ੍ਯੈਵ ਕਰ੍ਮ ਦਮਨਂ ਚ ਤਦਨ੍ਤਕਸ੍ਯ ।
ਨਾਰੀਨਰਾਕਤਿਭਤੋ ਮਹਸਸ੍ਤਮਙ੍ਘ੍ਰਿਂ
ਮਞ੍ਜੀਰਨਾਦਮਧੁਰਂ ਸ਼ਰਣਂ ਵ੍ਰਜਾਮਿ ॥ ੨੮.੧੭ ॥

ਆਪਨ੍ਮਹੋਗ੍ਰਵਿਸ਼ਰਾਸ਼ਿਨਿਮਗ੍ਨਮੇਤਂ
ਦੀਨਂ ਤ੍ਵਦੀਯਚਰਣਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਮ੍ ।
ਉਦ੍ਧਰ੍ਤੁਮਮ੍ਬ ਕਰੁਣਾਪਰਿਪੂਰ੍ਣਚਿਤ੍ਤੇ
ਵਿਤ੍ਤੇਸ਼ਮਿਤ੍ਰਕੁਲਨਾਰਿ ਤਵੈਵ ਭਾਰਃ ॥ ੨੮.੧੮ ॥

ਲੋਕਾਧਿਰਾਜ੍ਞਿ ਪਤਿਤਂ ਵਿਪਦਨ੍ਧਕੂਪੇ
ਸਂਰੁਦ੍ਧਦਸ਼੍ਟਿਮਭਿਤਸ੍ਤਿਮਿਰਚ੍ਛਟਾਭਿਃ ।
ਮਾਤਃ ਸਮੁਦ੍ਧਰ ਕਪਾਕਲਿਤੇ ਮਡਾਨਿ
ਪੁਤ੍ਰਂ ਕਰੇਣ ਜਗਤਾਮਭਯਙ੍ਕਰੇਣ ॥ ੨੮.੧੯ ॥

ਅਸ੍ਯ ਤ੍ਵਦੀਯਪਦਪਙ੍ਕਜਕਿਙ੍ਕਰਸ੍ਯ
ਦੁਰ੍ਭਾਗ੍ਯਪਾਕਵਿਫਲੀਕਤਪੌਰੁਸ਼ਸ੍ਯ ।
ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰਿ ਪ੍ਰਮਥਲੋਕਪਤੇਰੁਪਾਯਂ
ਵੀਕ੍ਸ਼ਸ੍ਵ ਤਾਰਣਵਿਧੌ ਨਿਪੁਣੇ ਤ੍ਵਮੇਵ ॥ ੨੮.੨੦ ॥

ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋਰੁਮਣਿਪੀਠਤਟੇ ਨਿਸ਼ਣ੍ਣੇ
ਤਾਟਙ੍ਕਕਾਨ੍ਤਿਬਹੁਲੀਕਤਗਣ੍ਡਸ਼ੋਭੇ ।
ਮਾਣਿਕ੍ਯਕਙ੍ਕਣਲਸਤ੍ਕਰਵਾਰਿਜਾਤੇ
ਜਾਤੇ ਕੁਲਾਚਲਪਤੇਰ੍ਜਹਿ ਪਾਤਕਂ ਨਃ ॥ ੨੮.੨੧ ॥

ਕਿਂ ਤੇ ਵਪੁਰ੍ਜਨਨਿ ਤਪ੍ਤਸੁਵਰ੍ਣਗੌਰਂ
ਕਾਮਾਰਿਮੋਹਿਨਿ ਕਿਮਿਨ੍ਦੁਕਲਾਵਲਕ੍ਸ਼ਮ੍ ।
ਪਾਕਾਰਿਨੀਲਮਣਿਮੇਚਕਕਾਨ੍ਤ੍ਯੁਤਾਹੋ
ਬਨ੍ਧੂਕਪੁਸ਼੍ਪਕਲਿਕਾਰੁਚਿ ਵਾ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ॥ ੨੮.੨੨ ॥

ਤ੍ਵਂ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਨਪਤਿਜਾਤਿਜਿਤਸ੍ਤ੍ਵਮਮ੍ਬਾ
ਧੂਮਾਵਤੀ ਤ੍ਵਮਜਰੇ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਕਾਲੀ ਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਸ਼ੁਕਾਰ੍ਭਕਧਾਰਿਣੀ ਤ੍ਵਂ
ਤਾਰਾ ਤ੍ਵਮਾਸ਼੍ਰਿਤਵਿਪਦ੍ਦਲਨਾਸਿਧਾਰਾ ॥ ੨੮.੨੩ ॥

ਤ੍ਵਂ ਭੈਰਵੀ ਭਗਵਤੀ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਤ੍ਵਂ
ਰਾਮਾ ਚ ਸਾ ਕਮਲਕਾਨਨਚਾਰਿਣੀ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਕੈਲਾਸਵਾਸਿਨਯਨਾਮਤਭਾਨੁਰੇਖੇ
ਕੋ ਵੇਦ ਤੇ ਜਨਨਿ ਜਨ੍ਮਵਤਾਂ ਵਿਭੂਤੀਃ ॥ ੨੮.੨੪ ॥

ਧੁਨ੍ਵਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ਵਵਿਪਦਃ ਸੁਕਤਪ੍ਰਿਯਾਣਾਂ
ਧੁਨ੍ਵਨ੍ਤੁ ਚਾਖਿਲਸੁਖਾਨ੍ਯਘਲਾਲਸਾਨਾਮ੍ ।
ਆਵਰ੍ਜ੍ਯ ਭੂਰਿਕਰੁਣਂ ਪੁਰਜਿਤ੍ਤਰੁਣ੍ਯਾ-
ਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਂ ਵਸਨ੍ਤਤਿਲਕਾਃ ਕਵਿਭਰ੍ਤੁਰੇਤਾਃ ॥ ੨੮.੨੫ ॥ 700

॥ ਸਮਾਪ੍ਤਂ ਚ ਸਪ੍ਤਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

%c08-q1/Sesha.talpasAyi.Vadapalli/c08\_q1\_itrans.txt medskip

ਅਸ਼੍ਟਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍
ਏਕੋਨਤ੍ਰਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਨਵਵਿਧਭਜਨਮ੍ (ਮਦਲੇਖਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਆਯੁਸ਼੍ਯਾ ਭੁਵਨਾਨਾਂ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰੇਃ ।
ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਮਦਂ ਨਃ ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਾਃ ਸ੍ਮਿਤਲੇਸ਼ਾਃ ॥ ੨੯.੧ ॥

ਨਾਤ੍ਯਰ੍ਘਾਣਿ ਨਿਰਰ੍ਥਂ ਨੇਤਵ੍ਯਾਨਿ ਦਿਨਾਨਿ ।
ਅਮ੍ਬਾਯਾਸ਼੍ਚਰਿਤਾਨਿ ਸ਼੍ਰੋਤਵ੍ਯਾਨ੍ਯਨਘਾਨਿ ॥ ੨੯.੨ ॥

ਉਦ੍ਯੋਗਂ ਕੁਰੁ ਜਿਹ੍ਵੇ ਸਂਹਰ੍ਤੁਂ ਦੁਰਿਤਾਨਿ ।
ਪੂਤਾਨ੍ਯਦ੍ਰਿਸੁਤਾਯਾਃ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤਾਂ ਚਰਿਤਾਨਿ ॥ ੨੯.੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸਕ੍ਤਿਰ੍ਵਿਨਿਵਾਰ੍ਯਾ ਚਿਨ੍ਤਾ ਕਾऽਪਿ ਨ ਕਾਰ੍ਯਾ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਚੇਤਸਿ ਧਾਰ੍ਯਾ ਦੀਨਾਨਾਂ ਗਤਿਰਾਰ੍ਯਾ ॥ ੨੯.੪ ॥

ਜ੍ਞਾਤੁਂ ਯਾ ਗਦਿਤੁਂ ਯਾ ਸ਼੍ਰੋਤੁਂ ਯਾ ਸ਼੍ਵਸਿਤੁਂ ਯਾ ।
ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਂ ਯਾऽਨ੍ਤਰਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤਿਸ਼੍ਠਾਤ੍ਰ ਸ੍ਮਤਿਰੇਸ਼ਾ ॥ ੨੯.੫ ॥

ਵਿਭ੍ਰਾਜੀਨਸ਼ਤਾਭਂ ਬਿਭ੍ਰਾਣਂ ਸ਼ਿਰਸੀਨ੍ਦੁਮ੍ ।
ਸ੍ਮਰ੍ਤਵ੍ਯਂ ਜਗਦਮ੍ਬਾਰੂਪਂ ਵਾ ਧੁਤਪਾਪਮ੍ ॥ ੨੯.੬ ॥

ਯੇਸ਼ਾਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ਪਰਿਤਪ੍ਤਂ ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਮਘੇਨ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਣੀਪਦਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਮਮੀਸ਼ਾਮ੍ ॥ ੨੯.੭ ॥

ਤਦ੍ਦੀਪ੍ਤਂ ਪਦਯੁਗ੍ਮਂ ਸੇਵੇ ਯਤ੍ਰ ਭਵਨ੍ਤਿ ।
ਅਙ੍ਗੁਲ੍ਯੋ ਦਸ਼ ਭਾਨੋਰ੍ਭਾਨੂਨਾਂ ਸ਼ਤਕਾਨਿ ॥ ੨੯.੮ ॥

ਨੋ ਚੇਤ੍ ਕੁਪ੍ਯਸਿ ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ ਯਾਚੇ ਵਾਚਮਤੀਤੇ ।
ਸੇਵਾਂ ਮਾਤਰੁਰੀਕੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਟਂ ਮੇ ਕੁਰੁ ਮਾ ਵਾ ॥ ੨੯.੯ ॥

ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀਚਰਣਾਰ੍ਚਾਪੀਠਂ ਪੀਵਰਕਾਣਾਮ੍ ।
ਵਧ੍ਯਸ੍ਥਾਨਮਿਦਂ ਸ੍ਯਾਦੁਗ੍ਰਾਣਾਂ ਦੁਰਿਤਾਨਾਮ੍ ॥ ੨੯.੧੦ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਮ੍ਬਾਪਦਪੀਠਸ੍ਪਸ਼੍ਟਂ ਚੇਦ੍ਬਲਮਾਪ੍ਤਮ੍ ।
ਏਕੈਕਂ ਸੁਮਮਂਹਸ੍ਵੇਕੈਕਂ ਕੁਲਿਸ਼ਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੨੯.੧੧ ॥

ਅਮ੍ਭੋਜੋਪਮਮਙ੍ਘ੍ਰਿਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਪਟ੍ਟਮਹਿਸ਼੍ਯਾਃ ।
ਅਂਹਸ੍ਸਂਹਤਿਮੁਗ੍ਰਾਂ ਸਂਹਰ੍ਤੁਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਃ ॥ ੨੯.੧੨ ॥

ਯੇ ਕਾਲੀਪਦਵੇਸ਼ਂ ਨਾਲੀਕਂ ਪ੍ਰਣਮਨ੍ਤਿ ।
ਨੈਸ਼ਾਂ ਕਿਞ੍ਚਿਦਸ਼ਕ੍ਯਂ ਨਾਲੀਕਂ ਮਮ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ॥ ੨੯.੧੩ ॥

ਵਾਸਸ੍ਤੇऽਤ੍ਰ ਸਮਾਪ੍ਤਃ ਪਙ੍ਕੇਤੋ ਵ੍ਰਜ ਦੂਰਮ੍ ।
ਕਾਲੀਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਨਾਰੀਂ ਕਾਲੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ ਪ੍ਰਣਮਾਮਃ ॥ ੨੯.੧੪ ॥

ਆਸ਼ਾ ਰੇ ਤਦਵਸ੍ਥਾ ਭੂਭਾਗਨਟਤਸ੍ਤੇ ।
ਕਾਮਾਨਾਂ ਕ੍ਵ ਨੁ ਪਾਰਃ ਕਾਮਾਰੇਰ੍ਨਮ ਨਾਰੀਮ੍ ॥ ੨੯.੧੫ ॥

ਧਨ੍ਯਾਸ੍ਤੇ ਤੁਹਿਨਾਦ੍ਰੇਃ ਕਨ੍ਯਾਂ ਯੇ ਪ੍ਰਣਮਨ੍ਤਿ ।
ਅਨ੍ਯਾਨੁਨ੍ਨਤਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾਨ੍ ਮਨ੍ਯੇ ਵਨ੍ਯਲੁਲਾਯਾਨ੍ ॥ ੨੯.੧੬ ॥

ਪਾਦਾਮ੍ਭੋਜਮੁਮਾਯਾਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਸ੍ਸਮ੍ਪ੍ਰਣਮਨ੍ਤਃ ।
ਗਹ੍ਣਨ੍ਤਿ ਸ਼੍ਰਿਯਮਸ੍ਮਿਨ੍ ਰਾਜਨ੍ਤੀਂ ਨਿਜਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ॥ ੨੯.੧੭ ॥

ਮਨ੍ਦਾਰਾਦ੍ਰਿਸੁਤਾਙ੍ਘ੍ਰੀ ਦਾਤਾਰੌ ਸਦਸ਼ੌ ਸ੍ਤਃ ।
ਉਤ੍ਕਣ੍ਠੈਃ ਫਲਮਾਦ੍ਯਾਦਨ੍ਯਸ੍ਮਾਨ੍ਨਤਕਣ੍ਠੈਃ ॥ ੨੯.੧੮ ॥

ਕਾਲਸ੍ਯਾਪਿ ਵਿਜੇਤੁਃ ਸ਼ਰ੍ਵਾਣ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰਣਸ੍ਯ ।
ਏਸ਼ੋऽਹਂ ਕਵਿਲੋਕਕ੍ਸ਼੍ਮਾਪਾਲੋऽਸ੍ਮਿ ਭੁਜਿਸ਼੍ਯਃ ॥ ੨੯.੧੯ ॥

ਰਕ੍ਤੇ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਰਾਗਃ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀਪਦਪਦ੍ਮੇ ।
ਚੇਤਃ ਪੁਸ਼੍ਯਤਿ ਸ਼ੋਭਾਂ ਸਾਰਸ੍ਸਾਰਵਤੋऽਗ੍ਰੇ ॥ ੨੯.੨੦ ॥

ਸਂਸ਼ੋਧ੍ਯਾਗਮਜਾਲਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ਂ ਪ੍ਰਵਦਾਮਃ ।
ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਮ੍ਬਾਪਦਭਕ੍ਤਿਰ੍ਭੁਕ੍ਤ੍ਯੈ ਚਾਥ ਵਿਮੁਕ੍ਤ੍ਯੈ ॥ ੨੯.੨੧ ॥

ਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਂ ਗਤਿਹੀਨੇਸ਼੍ਵਾਯੁਸ਼੍ਯਂ ਸੁਕਤਸ੍ਯ ।
ਭੂਯੋਭਿਃ ਸਹ ਸਖ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਹੇਤੁਸ਼੍ਵਿਹ ਮੁਖ੍ਯਮ੍ ॥ ੨੯.੨੨ ॥

ਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯਂ ਪੁਸ਼੍ਯਤਿ ਕਾਮਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਸ੍ਵਪ੍ਰਮਦਾਯਾਮ੍ ।
ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀਪਦਭਕ੍ਤਿਰ੍ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਪ੍ਰਮਦਾਯ ॥ ੨੯.੨੩ ॥

ਏਕੈਵਂ ਬਹੁਭੇਦਾ ਭਿਨ੍ਨਤ੍ਵਾਦ੍ਵਿਸ਼ਯਾਣਾਮ੍ ।
ਰਤ੍ਯਾਖ੍ਯਾ ਦ੍ਰੁਤਿਰਨ੍ਤਃ ਸਾ ਸੂਤੇ ਫਲਭੇਦਾਨ੍ ॥ ੨੯.੨੪ ॥

ਹਰ੍ਸ਼ਂ ਕਞ੍ਚਨ ਮਾਤੁਰ੍ਮਤ੍ਤੋ ਭਕ੍ਤਿਭਰੇਣ ।
ਤਨ੍ਵਨ੍ਨੇਸ਼ ਵਿਧਤ੍ਤਾਂ ਹੇਰਮ੍ਬੋ ਮਦਲੇਖਾਃ ॥ ੨੯.੨੫ ॥ 725

%c08-q2/Pattabhi.Nadimpally/enimidava\_satakamu\_dvitiya\_stabakamu\_726\_750।txt medskip

ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਮਾਨਸਪੂਜਾ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਕਤੇਨ ਸਾ ਨਿਸਰ੍ਗਤੋ ਧਤੇਨ ਨਿਤ੍ਯਮਾਨਨੇ ।
ਸਿਤੇਨ ਸ਼ੀਤਸ਼ੈਲਜਾ ਸ੍ਮਿਤੇਨ ਸ਼ਂ ਤਨੋਤੁ ਮੇ ॥ ੩੦.੧ ॥

ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਸ਼ਣਂ ਵਿਨਸ਼੍ਵਰਾਨਯੇ ਵਿਸਜ੍ਯ ਗੋਚਰਾਨ੍ ।
ਸਮਰ੍ਚਯੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਮਨੋ ਵਿਵਿਚ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਵਸ਼ਾਯਿਨੀਮ੍ ॥ ੩੦.੨ ॥

ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਦਰ੍ਪਣੇਨ ਵਾ ਵਿਧਾਰਿਤੇ ਹਦਾऽਮ੍ਬ ਮੇ ।
ਅਯਿ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛ ਸਨ੍ਨਿਧਿਂ ਨਿਜੇ ਵਪੁਸ਼੍ਯਗਾਤ੍ਮਜੇ ॥ ੩੦.੩ ॥

ਪੁਰਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯਮਾਸ਼੍ਰਿਤਂ ਸਿਤਂ ਯਦਸ੍ਤਿ ਪਙ੍ਕਜਮ੍ ।
ਅਜਾਣ੍ਡਮੂਲ੍ਯਮਸ੍ਤੁ ਤੇ ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤੇ ਤਦਾਸਨਮ੍ ॥ ੩੦.੪ ॥

ਅਖਣ੍ਡਧਾਰਯਾ ਦ੍ਰਵਨ੍ਨਵੇਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਮਦੀਯਭਕ੍ਤਿਜੀਵਨਂ ਦਧਾਤੁ ਤੇऽਮ੍ਬ ਪਾਦ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੩੦.੫ ॥

ਵਿਵਾਸਨੌਘਮਾਨਸਪ੍ਰਸਾਦਤੋਯਮਮ੍ਬ ਮੇ ।
ਸਮਸ੍ਤਰਾਜ੍ਞਿ ਹਸ੍ਤਯੋਰਨਰ੍ਘਮਰ੍ਘ੍ਯਮਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੩੦.੬ ॥

ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਯੋਨਿਚਿਨ੍ਤਨਾਦ੍ ਭਵਨ੍ਭਵਸ੍ਯ ਵਲ੍ਲਭੇ ।
ਮਹਾਰਸੋ ਰਸਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਨਿਪੀਯਤਾਂ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਯੇ ॥ ੩੦.੭ ॥

ਸਹਸ੍ਰਪਤ੍ਰਪਙ੍ਕਜਦ੍ਰਵਤ੍ਸੁਧਾਜਲੇਨ ਸਾ ।
ਸਹਸ੍ਰਪਤ੍ਰਲੋਚਨਾ ਪਿਨਾਕਿਨੋऽਭਿਸ਼ਿਚ੍ਯਤੇ ॥ ੩੦.੮ ॥

ਮਮਾਰ੍ਜਿਤਂ ਯਦਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯੈਃ ਸੁਖਂ ਸੁਗਾਤ੍ਰਿ ਪਞ੍ਚਭਿਃ ।
ਤਦਮ੍ਬ ਤੁਭ੍ਯਮਰ੍ਪਿਤਂ ਸੁਧਾਖ੍ਯਪਞ੍ਚਕਾਯਤਾਮ੍ ॥ ੩੦.੯ ॥

ਵਸਿਸ਼੍ਠਗੋਤ੍ਰਜਨ੍ਮਨਾ ਦ੍ਵਿਜੇਨ ਨਿਰ੍ਮਿਤਂ ਸ਼ਿਵੇ ।
ਇਦਂ ਸ਼ਰੀਰਮੇਵ ਮੇ ਤਵਾਸ੍ਤੁ ਦਿਵ੍ਯਮਂਸ਼ੁਕਮ੍ ॥ ੩੦.੧੦ ॥

ਵਿਚਿਤ੍ਰਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਨ੍ਤੁਭਨ੍ਮਮੇਯਮਾਤ੍ਮਨਾਡਿਕਾ ।
ਸੁਖਪ੍ਰਬੋਧਵਿਗ੍ਰਹੇ ਮਖੋਪਵੀਤਮਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੩੦.੧੧ ॥

ਮਹਦ੍ਵਿਚਿਨ੍ਵਤੋ ਮਮ ਸ੍ਵਕੀਯਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਤ੍ਤਿਜਮ੍ ।
ਇਦਂ ਤੁ ਚਿਤ੍ਤਸੌਰਭਂ ਸ਼ਿਵੇ ਤਵਾਸ੍ਤੁ ਚਨ੍ਦਨਮ੍ ॥ ੩੦.੧੨ ॥

ਮਹੇਸ਼ਨਾਰਿਨਿਃਸ਼੍ਵਸਁਸ੍ਤਥਾऽਯਮੁਚ੍ਛ੍ਵਸਁਸ੍ਤਦਾ ।
ਤਵਾਨਿਸ਼ਂ ਸਮਰ੍ਚਕੋ ਮਮਾਸ੍ਤੁ ਜੀਵਮਾਰੁਤਃ ॥ ੩੦.੧੩ ॥

ਵਿਪਾਕਕਾਲਪਾਵਕਪ੍ਰਦੀਪ੍ਤਪੁਣ੍ਯਗੁਗ੍ਗੁਲੁਃ ।
ਸੁਵਾਸਨਾਕ੍ਯਧੂਪਭਦ੍ ਭਵਤ੍ਵਯਂ ਮਮਾਮ੍ਬ ਤੇ ॥ ੩੦.੧੪ ॥

ਗੁਹਾਵਤਾਰਮੌਨਿਨਾ ਮਯੀਸ਼੍ਵਰਿ ਪ੍ਰਦੀਪਿਤਾ ।
ਇਯਂ ਪ੍ਰਬੋਧਦੀਪਿਕਾ ਪ੍ਰਮੋਦਦਾਯਿਕਾऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੩੦.੧੫ ॥

ਇਮਾਮਯਿ ਪ੍ਰਿਯਾਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾਂ ਮਹਾਰਸਾਮਹਙ੍ਕਤਿਮ੍ ।
ਨਿਵੇਦਯਾਮਿ ਭੁਜ੍ਯਤਾਮਿਯਂ ਤ੍ਵਯਾ ਨਿਰਾਮਯੇ ॥ ੩੦.੧੬ ॥

ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਸੁਧਾਯਤੇ ਮਨੋ ਦਧਾਤਿ ਪੂਗਤਾਮ੍ ।
ਹਦੇਵ ਪਤ੍ਰਮਮ੍ਬਿਕੇ ਤ੍ਰਯਂ ਸਮੇਤ੍ਯ ਤੇऽਰ੍ਪ੍ਯਤੇ ॥ ੩੦.੧੭ ॥

ਵਿਨੀਲਤੋਯਦਾਨ੍ਤਰੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਨਿਜਾਵਿਭੂਤਿਰਸ੍ਤੁ ਤੇ ਤਟਿਲ੍ਲਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਕਾ ॥ ੩੦.੧੮ ॥

ਸ੍ਵਰੋऽਯਮਨ੍ਤਰਮ੍ਬਿਕੇ ਦ੍ਵਿਰੇਫਵਤ੍ਸ੍ਵਰਁਸ੍ਤਦਾ ।
ਮਮਾਭਿਮਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯ ਧੀਸੁਮਂ ਦਦਾਤਿ ਦੇਵਿ ਤੇऽਙ੍ਘ੍ਰਯੇ ॥ ੩੦.੧੯ ॥

ਤਵਾਰ੍ਚਨਂ ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ ਯਤੋ ਵਿਧਾਤੁਮਸ੍ਮ੍ਯਹਮ੍ ।
ਨ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਪਤ੍ਨਿ ਤੇ ਵਿਸਰ੍ਜਨਂ ਵਿਧੀਯਤੇ ॥ ੩੦.੨੦ ॥

ਵਿਯੋਗ ਇਨ੍ਦੁਧਾਰਿਣਾ ਨ ਚੇਹ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਯਿਕੇ ।
ਮਦਮ੍ਬ ਸੋऽਤ੍ਰ ਰਾਜਤੇ ਤਟਿਲ੍ਲਤਾਸ਼ਿਖਾਨ੍ਤਰੇ ॥ ੩੦.੨੧ ॥

ਇਦਂ ਸ਼ਰੀਰਮੇਕਕਂ ਵਿਭਾਵ੍ਯ ਨਵ੍ਯਮਨ੍ਦਿਰਮ੍ ।
ਵਿਹਾਰਮਤ੍ਰ ਸੇਸ਼੍ਵਰਾ ਭਵਾਨਿ ਕਰ੍ਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ॥ ੩੦.੨੨ ॥

ਜਡੇਸ਼੍ਵਿਵਾਲਸੇਸ਼੍ਵਿਵ ਪ੍ਰਯੋਜਨਂ ਨ ਨਿਦ੍ਰਯਾ ।
ਵਿਹਰ੍ਤੁਮੇਵ ਯਾਚ੍ਯਸੇ ਹਦੀਸ਼ਸਦ੍ਮਰਾਜ੍ਞਿ ਮੇ ॥ ੩੦.੨੩ ॥

ਅਯਂ ਤਵਾਗ੍ਰਿਮਃ ਸੁਤਃ ਸ਼੍ਰਿਤੋ ਮਨੁਸ਼੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ।
ਤਨੂਜਵੇਸ਼੍ਮਸੌਸ਼੍ਠਵਂ ਮਡਾਨਿ ਪਸ਼੍ਯ ਕੀਦਸ਼ਮ੍ ॥ ੩੦.੨੪ ॥

ਗਣੇਸ਼ਿਤੁਰ੍ਮਹਾਕਵੇਰਸੌ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਾਵਲੀ ।
ਮਨੋਮ੍ਬੁਜੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀਪ੍ਰਪੂਜਨੇਸ਼ੁ ਸ਼ਬ੍ਦ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੩੦.੨੫ ॥ 750

%c08-q3/Sesha.talpasAyi.Vadapalli/c08\_q3\_itrans.txt medskip

ਏਕਤ੍ਰਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਨਾਮਵੈਭਵਮ੍ (ਉਪਜਾਤਿਵਤ੍ਤਮ੍)

ਦਰਸ੍ਮਿਤਸ਼੍ਰੀਕਪਟਾ ਸੁਪਰ੍ਵ-
ਸ੍ਰੋਤਸ੍ਵਿਨੀ ਪਰ੍ਵਤਜਾਸ੍ਯਜਾਤਾ ।
ਪਙ੍ਕਂ ਮਮ ਕ੍ਸ਼ਾਲਯਤਾਦਸ਼ੇਸ਼ਂ
ਸਂਸਾਰਮਗ੍ਨੇ ਹਦਯੇ ਵਿਲਗ੍ਨਮ੍ ॥ ੩੧.੧ ॥

ਹਰਾਟ੍ਟਹਾਸੇਨ ਸਮਂ ਮਿਲਿਤ੍ਵਾ
ਪਿਤ੍ਰੇਵ ਪੁਤ੍ਰੋ ਗੁਰੁਣੇਵ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਃ ।
ਵਿਭ੍ਰਾਜਮਾਨੋ ਮਮ ਸ਼ਂ ਕਰੋਤੁ
ਹਾਸਾਙ੍ਕੁਰਃ ਕੇਸਰਿਵਾਹਨਾਯਾਃ ॥ ੩੧.੨ ॥

ਨਮਸ਼੍ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਭਣਤ ਦ੍ਵਿਪਾਦੋ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਗ੍ਰ੍ਯਾਂ ਧਿਸ਼ਣਾਂ ਦਧਤ੍ਯੈ ।
ਆਧਾਰਚਕ੍ਰੇਸ਼ਿਤੁਰਮ੍ਬਿਕਾਯੈ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਚਕ੍ਰਸ੍ਯ ਵਿਧਾਯਿਕਾਯੈ ॥ ੩੧.੩ ॥

ਨਦਨ੍ਤਿ ਗਾਵੋऽਪਿ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਕਾਲੇ-
ਸ਼੍ਵਮ੍ਬੇਤਿ ਯੋ ਨਾਹ੍ਵਯਤੇ ਸ ਕਿਂ ਨਾ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਪੁਨਃ ਪ੍ਰਾਣਵਦਸ੍ਤੁ ਸਰ੍ਵਂ
ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਚਾਨ੍ਤਰ੍ਹਿ ਪਰਾऽਸ੍ਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ॥ ੩੧.੪ ॥

ਆਤ੍ਮਨ੍ਯੁਤਾਨ੍ਯਤ੍ਰ ਵਿਧਾਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਂ
ਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਦ੍ਯਾਮਖਿਲੇਸ਼ੁ ਸੁਪ੍ਤਾਮ੍ ।
ਯਾਵਤ੍ਪ੍ਰਬੋਧਂ ਮੁਹੁਰਾਹ੍ਵਯਸ੍ਵ
ਪ੍ਰਬੁਧ੍ਯਤੇ ਸਾ ਯਦਿ ਕਿਨ੍ਨ੍ਵਸਾਧ੍ਯਮ੍ ॥ ੩੧.੫ ॥

ਯੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਂ ਪਰਮਾਂ ਵਹਨ੍ਤੋ
ਨਾਮਾਨਿ ਸ਼ੀਤਾਚਲਪੁਤ੍ਰਿਕਾਯਾਃ ।
ਸਙ੍ਕੀਰ੍ਤਯਨ੍ਤੋ ਵਿਜਨੇ ਵਸਨ੍ਤਿ
ਜਯਨ੍ਤਤਾਤਾਦਪਿ ਤੇ ਜਯਨ੍ਤਿ ॥ ੩੧.੬ ॥

ਨਾਮਾਨਿ ਸਙ੍ਕੀਰ੍ਤਯਤਾਂ ਜਨਾਨਾਂ
ਕਾਰੁਣ੍ਯਵਤ੍ਯਾਃ ਕਰਿਵਕ੍ਤ੍ਰਮਾਤੁਃ ।
ਪੁਨਰ੍ਜਨਨ੍ਯਾ ਜਠਰੇ ਨਿਵਾਸਾ-
ਦਾਯਾਸਵਤ੍ਤਾ ਭਵਤੀਤਿ ਮਿਥ੍ਯਾ ॥ ੩੧.੭ ॥

ਪਾਪੈਸ੍ਸਮਨ੍ਤਾਤ੍ਸਮਭਿਦ੍ਰੁਤੋऽਪਿ
ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਤੇ ਵਿਕ੍ਰਮਮਸ੍ਮਿ ਧੀਰਃ ।
ਨ ਚੇਦ੍ਰਸਜ੍ਞੇ ਭਵਤੀ ਬ੍ਰਵੀਤਿ
ਨਾਮਾਨਿ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਭਤੋ ਹਤੋऽਹਮ੍ ॥ ੩੧.੮ ॥

ਦੇਹੀਤਿ ਸਮ੍ਪਲ੍ਲਵਦਰ੍ਪਿਤਾਨਾਂ
ਦ੍ਵਾਰੇਸ਼ੁ ਘੋਸ਼ਂ ਕੁਰੁਸ਼ੇ ਪਰੇਸ਼ਾਮ੍ ।
ਭਵਾਨਿ ਭਦ੍ਰੇ ਭੁਵਨਾਮ੍ਬ ਦੁਰ੍ਗੇ
ਪਾਹੀਤਿ ਨਾਯਾਤਿ ਕਿਮਮ੍ਬ ਜਿਹ੍ਵੇ ॥ ੩੧.੯ ॥

ਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਵਕ੍ਤੁਂ ਯਦਿ ਤੇ ਰਸਜ੍ਞੇ
ਰਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਨਿ ਵ੍ਯਸਨਂ ਗਰੀਯਃ ।
ਕਿਂ ਵਾ ਨਮੋਨ੍ਤਾਨਿ ਸੁਧਾਂ ਕਿਰਨ੍ਤਿ
ਨਾਮਾਨਿ ਨੋ ਸਨ੍ਤਿ ਕੁਮਾਰਮਾਤੁਃ ॥ ੩੧.੧੦ ॥

ਯਦ੍ ਗੀਯਤੇ ਸ਼ੈਲਸੁਤਾਭਿਧਾਨਂ
ਤਦੇਵ ਬੋਧ੍ਯਂ ਸੁਕਤਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮ੍ ।
ਅਜ੍ਞਾਨਿਲੋਕਸ੍ਯ ਕਤੇ ਭਣਨ੍ਤਿ
ਯਜ੍ਞਾਦਿਪੁਣ੍ਯਾਨਿ ਪਰਾਣਿ ਵਿਜ੍ਞਾਃ ॥ ੩੧.੧੧ ॥

ਸਾਮ੍ਨਾ ਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤੇਨ ਜਗਦ੍ਵਸ਼ੇ ਸ੍ਯਾਤ੍
ਨਾਮ੍ਨਾ ਸਦੋਕ੍ਤੇਨ ਜਗਦ੍ਵਿਨੇਤ੍ਰੀ ।
ਵੇਦੋਭਯਂ ਸਮ੍ਯਗਿਦਂ ਕਤੀ ਯੋ
ਭਵੇ ਭਯਂ ਤਸ੍ਯ ਕੁਤੋऽਪਿ ਨ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੩੧.੧੨ ॥

ਸਙ੍ਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ਤੁਸ਼੍ਯਤਿ ਸ਼ਰ੍ਵਯੋਸ਼ਾ
ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਤ੍ਵਭੀਸ਼੍ਟਂ ਨ ਦਦਾਤਿ ਨੈਸ਼ਾ ।
ਇਮਂ ਤ੍ਵਵਿਜ੍ਞਾਯ ਜਗਤ੍ਯੁਪਾਯਂ
ਬ੍ਰਜਨ੍ਤ੍ਯਪਾਯਂ ਬਹੁਧਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਃ ॥ ੩੧.੧੩ ॥

ਭਾਸ਼ੇ ਭੁਜਙ੍ਗਾਭਰਣਪ੍ਰਿਯਾਯਾ
ਨਾਮਾਨਿ ਕਾਮਾਨਿਤਰਾਨ੍ ਵਿਹਾਯ ।
ਅਪਿ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾਤਿਗਘੋਰਕਤ੍ਯਂ
ਕਰੋਤੁ ਕਿਂ ਮਾਂ ਤਰਣੇਰਪਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੩੧.੧੪ ॥

ਯਜ੍ਞੇਨ ਦਾਨੈਃ ਕਠਿਨਵ੍ਰਤੈਰ੍ਵਾ
ਸਿਦ੍ਧਿਂ ਯ ਇਚ੍ਛੇਤ੍ਸ ਗ੍ਰਹੀਤੁਮਿਚ੍ਛੇਤ੍ ।
ਮਾਤੁਃ ਸ਼ਯਾਨੋऽਙ੍ਕਤਲੇ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਂ
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਕੀਰ੍ਤਯਤਸ੍ਤੁ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ॥ ੩੧.੧੫ ॥

ਰਹਸ੍ਯਤਨ੍ਤ੍ਰਾਣਿ ਵਿਵਿਚ੍ਯ ਦੂਰਂ
ਵ੍ਯਾਜਂ ਵਿਮੁਚ੍ਯ ਪ੍ਰਵਦਾਮਿ ਸਾਰਮ੍ ।
ਨਾਮੈਵ ਕਾਮਾਰਿਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰਿਕਾਯਾਃ
ਸਿਦ੍ਧੇਰ੍ਨਿਦਾਨਂ ਨ ਮਖੋ ਨ ਦਾਨਮ੍ ॥ ੩੧.੧੬ ॥

ਪੀਯੂਸ਼ਮੀਸ਼ਨ੍ਮਧੁਰਂ ਭਣਨ੍ਤਿ
ਯੇ ਨਾਮ ਰਾਮਾਧਰਪਾਨਲੋਲਾਃ ।
ਕਾਮਾਰਿਰਾਮਾਹ੍ਵਯਗਾਨਲੋਲਾਃ
ਕਵੀਸ਼੍ਵਰਾਃ ਕਾਞ੍ਜਿਕਮਾਲਪਨ੍ਤਿ ॥ ੩੧.੧੭ ॥

ਸੁਧਾਘਟਃ ਕੋऽਪ੍ਯਧਰੋ ਵਧੂਨਾਂ
ਕਵਿਸ੍ਸੁਧਾਤੋਯਧਰੋऽਭਿਧੇਯਃ ।
ਅਯਂ ਸੁਧਾਵੀਚਿਵਿਤਾਨਮਾਲੀ
ਨਾਮਪ੍ਰਣਾਦੋ ਨਗਕਨ੍ਯਕਾਯਾਃ ॥ ੩੧.੧੮ ॥

ਸੁਰਾਲਯੇ ਭਾਤਿਤਰਾਂ ਸੁਧੈਕਾ
ਸੁਧਾ ਪਰਾ ਵਾਚਿ ਮਹਾਕਵੀਨਾਮ੍ ।
ਬਿਮ੍ਬਾਧਰੇ ਕਞ੍ਜਦਸ਼ਾਂ ਸੁਧਾऽਨ੍ਯਾ
ਸੁਧੇਤਰਾ ਨਾਮਨਿ ਲੋਕਮਾਤੁਃ ॥ ੩੧.੧੯ ॥

ਮਾਧੁਰ੍ਯਮਾਭਾਤ੍ਯਧਰੇ ਵਧੂਨਾਂ
ਚਕੋਰਬਨ੍ਧੋਃ ਸ਼ਕਲੇ ਪ੍ਰਸਾਦਃ ।
ਤ੍ਰਿਸ੍ਰੋਤਸੋ ਵਾਰਿਣਿ ਪਾਵਨਤ੍ਵਂ
ਤ੍ਰਯਂ ਚ ਨਾਮ੍ਨਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਮ੍ਬਿਕਾਯਾਃ ॥ ੩੧.੨੦ ॥

ਯਾ ਮਾਧੁਰੀ ਪ੍ਰੇਮਭਰੇਣ ਦਸ਼੍ਟੇ
ਜਾਗਰ੍ਤਿ ਕਾਨ੍ਤਾਵਰਦਨ੍ਤਚੇਲੇ ।
ਸਾ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਭਕ੍ਤਿਭਰੇਣ ਗੀਤੇ
ਧਰਾਧਰਾਧੀਸ਼ਸੁਤਾਭਿਧਾਨੇ ॥ ੩੧.੨੧ ॥

ਯਤ੍ਤੇ ਜਗਲ੍ਲਮ੍ਪਟਕੇऽਪਿ ਵਰ੍ਣਾ-
ਸ੍ਤਨ੍ਮੇऽਮਤਂ ਨਾਮ ਨਗਾਤ੍ਮਜਾਯਾਃ ।
ਲਾਲਾਮਯੋ ਯੋ ਮਮ ਤਂ ਬ੍ਰਵੀਸ਼ਿ
ਸੁਧਾਮਯਂ ਸ੍ਤ੍ਰੀਦਸ਼ਨਚ੍ਛਦਂ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੩੧.੨੨ ॥

ਉਚ੍ਚਾਰਯੋਚ੍ਚਾਟਿਤਪਾਤਕਾਨਿ
ਨਾਮਾਨਿ ਜਿਹ੍ਵੇ ਭੁਵਨਸ੍ਯ ਮਾਤੁਃ ।
ਤਦਾ ਵਦਾਮੋ ਮਧੁਚੂਤਰਮ੍ਭਾ-
ਰਾਮਾਧਰਾਸ੍ਤੇ ਰੁਚਯੇ ਯਦਿ ਸ੍ਯੁਃ ॥ ੩੧.੨੩ ॥ ᳚ ᳚ @@773 ᳚ ᳚

ਆਕ੍ਸ਼ੇਪਮਿਕ੍ਸ਼ੋਰਧਿਕਂ ਵਿਧਤ੍ਤੇ
ਪੀਯੂਸ਼ਦੋਸ਼ਾਨਭਿਤੋऽਭਿਧਤ੍ਤੇ ।
ਕਾਨ੍ਤਾਧਰਾਰਬ੍ਧਦੁਰਨ੍ਤਵਾਦਃ
ਕਪਰ੍ਦਿਕਾਨ੍ਤਾਵਰਨਾਮਨਾਦਃ ॥ ੩੧.੨੪ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਹੀਨੈਃ ਸੁਤਰਾਮਬੋਧ੍ਯਂ
ਨਾਮਾਨੁਭਾਵਂ ਨਗਕਨ੍ਯਕਾਯਾਃ ।
ਜਯਨ੍ਤੁ ਸਿਦ੍ਧੈਰਪਿ ਗੀਯਮਾਨਂ
ਗਾਯਨ੍ਤ੍ਯ ਏਤਾ ਉਪਜਾਤਯੋ ਨਃ ॥ ੩੧.੨੫ ॥ 775

%c08-q4/Jayaram.Manda/itrans.txt medskip

ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਯੋਗਸ਼੍ਚ (ਆਰ੍ਯਾਗੀਤਿਵਤ੍ਤਮ੍)

ਵਿਦਧਾਤੁ ਸਮ੍ਪਦਂ ਮੇ
ਸਕਲਜਗਨ੍ਨਾਥਨਯਨਹਾਰਿਜ़੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਃ ।
ਸ਼ੀਤੋऽਨ੍ਧਕਾਰਹਾਰੀ
ਹਾਸਸ਼ਸ਼ੀ ਕਸ਼੍ਚਿਦਙ੍ਕਰਹਿਤੋ ਮਾਤੁਃ ॥ ੩੨.੧ ॥

ਕਰੁਣਾਰਸਾਰ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾ
ਹਦਯਾਨ੍ਤਰਨਿਰ੍ਯਦਚ੍ਛਵੀਚਿਸ੍ਮੇਰਾ ।
ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਤਮਾ
ਪਾਦਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਭਵਤੁ ਕਲ੍ਯਾਣਯ ॥ ੩੨.੨ ॥

ਕਾਰਣਕਾਰ੍ਯਵਿਭੇਦਾਦ੍
ਰੂਪਦ੍ਵਿਤਯਂ ਤਵਾਮ੍ਬ ਯਦਸ਼ਿਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮ੍ ।
ਤਤ੍ਰੈਕਂ ਭਰ੍ਤੁਮਿਦਂ
ਵਿਹਰ੍ਤੁਮਨ੍ਯਤ੍ਤੁ ਭੁਤਭਰ੍ਤੁਰ੍ਲਲਨੇ ॥ ੩੨.੩ ॥

ਸ਼੍ਰੋਤੁਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ਂ
ਭਕ੍ਤਵਿਸ਼ੇਸ਼ਂ ਚ ਬੋਦ੍ਧੁਮਯਮੀਦਗਿਤਿ ।
ਦਾਤੁਂ ਚ ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍ਥਂ
ਤਵ ਮਾਤਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਲੋਕਰੂਪਂ ਭਵਤਿ ॥ ੩੨.੪ ॥

ਕੀਸ਼ਕਿਸ਼ੋਰਨ੍ਯਾਯਾਤ੍
ਕਾਰਣਰੂਪਂ ਤਵਾਮ੍ਬ ਯੋਗੀ ਧਤ੍ਤੇ ।
ਓਤੁਕਿਸ਼ੋਰਨ੍ਯਾਯਾਦ੍
ਭਕ੍ਤਂ ਪਰਿਪਾਸਿ ਕਾਰ੍ਯਰੂਪੇਣ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੩੨.੫ ॥

ਦਢਧਾਰਣਾ ਨ ਚੇਤ੍ਤ੍ਵ-
ਚ੍ਚ੍ਯਵਤੇ ਯੋਗੀ ਮਹੇਸ਼ਨਯਨਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨੇ ।
ਨਾਯਂ ਮਮੇਤਿ ਭਾਵ-
ਸ੍ਤਵ ਯਦਿ ਸਦ੍ਯਃ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਭਕ੍ਤਂ ਤ੍ਯਜਸਿ ॥ ੩੨.੬ ॥

ਸ਼ਿਥਿਲਧਤਿਰ੍ਯੋਗੀ ਸ੍ਯਾਦ੍
ਬਾਹ੍ਯੈਰ੍ਵਿਸ਼ਯੈਰ੍ਨਿਤਾਨ੍ਤਮਾਕਸ਼੍ਟੋ ਯਃ ।
ਸ੍ਵੀਯਮਤਿਰ੍ਲੁਪ੍ਯਤਿ ਤੇ
ਭਕ੍ਤੇऽਹਨ੍ਤਾਪ੍ਰਸਾਰਕਲੁਸ਼ੇ ਮਾਤਃ ॥ ੩੨.੭ ॥

ਸਾਹਙ੍ਕਤਿਰ੍ਨ ਭਕ੍ਤਿਃ
ਸਬਾਹ੍ਯਵਿਸ਼ਯਾ ਧਤਿਰ੍ਨ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਿ ਤੇ ।
ਅਵਿਜਾਨਨ੍ਤਾਵੇਤਦ੍
ਭਕ੍ਤੋ ਯੋਗੀ ਚ ਨੈਵ ਸਿਦ੍ਧੌ ਸ੍ਯਾਤਾਮ੍ ॥ ੩੨.੮ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਤ੍ਵਾਦਪਿ ਯਸ੍ਯ
ਪ੍ਰਿਯਂ ਤ੍ਵਦੀਯਂ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਪਾਦਾਮ੍ਭੋਜਮ੍ ।
ਸੋऽਦ੍ਭੁਤਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਭਕ੍ਤੋ
ਭਗਵਤਿ ਕਿਂ ਕਿਂ ਕਰੋਤਿ ਨਾਸ੍ਮਿਨ੍ ਜਗਤਿ ॥ ੩੨.੯ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਤ੍ਵਲੋਭਵਿਵਸ਼ੇ
ਸਿਦ੍ਧਃ ਕਾਮੋऽਪਿ ਭਵਤਿ ਸਮਵਚ੍ਛਿਨ੍ਨਃ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋऽਪਿ ਸਲਿਲਰਾਸ਼ਿਂ
ਸਲਿਲਾਨਿ ਘਟਃ ਕਿਯਨ੍ਤਿ ਸਙ੍ਗਹ੍ਣੀਯਾਤ੍ ॥ ੩੨.੧੦ ॥

ਜੀਵਨ੍ਨੇਵ ਨਰੋ ਯਃ
ਸਾਯੁਜ੍ਯਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਪ੍ਰਮਦੇ ।
ਸਰ੍ਵੇ ਕਾਮਾਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਪ੍ਰਯਾਨ੍ਤਿ ਵਸ਼ਮਾਸ਼ੁ ਵੀਤਵਿਵਿਧਭ੍ਰਾਨ੍ਤੇਃ ॥ ੩੨.੧੧ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਤ੍ਵਂ ਤੁਭ੍ਯਮਿਦਂ
ਮਨੀਸ਼ਯਾ ਮੇ ਪ੍ਰਦਤ੍ਤਮਧਿਕਾਰਿਣ੍ਯਾ ।
ਬਹੁਕਾਲਭੋਗਬਲਤੋ
ਵਿਵਦਤਿ ਦੇਹੋ ਮਦਮ੍ਬ ਕਿਂ ਕਰਵਾਣਿ ॥ ੩੨.੧੨ ॥

ਸ੍ਥੂਲੇਨ ਵਰ੍ਸ਼੍ਮਣਾ ਸਹ
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਕਲਹਂ ਮਤਿਰ੍ਨ ਕਰ੍ਤੁਂ ਸ਼ਕ੍ਤਾ ।
ਸੁਤਰਾਂ ਬਲਵਤਿ ਮਾਤਰ੍-
ਬਲਾਦ੍ ਗਹਾਣ ਸ੍ਵਯਂ ਤ੍ਵਮਸ੍ਮਾਤ੍ਸ੍ਵੀਯਮ੍ ॥ ੩੨.੧੩ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਹਦਿ ਯਸ੍ਮਾਤ੍-
ਤ੍ਵਮਸਿ ਪ੍ਰਾਣਾਤ੍ਮਿਕਾਮ੍ਬ ਹੇਤੋਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ।
ਅਖਿਲਪ੍ਰਾਣ੍ਯਾਰਾਧਨ-
ਮਾਰਾਧਨਨਿਰ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਮਗਪੁਤ੍ਰਿ ਤਵ ॥ ੩੨.੧੪ ॥

ਜੁਹ੍ਵਤਿ ਕੇऽਪਿ ਕਸ਼ਾਨੌ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਸ੍ਤਵੇਤਿ ਸਮ੍ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਃ ।
ਅਪਰੇ ਪ੍ਰਾਣਿਸ਼ੁ ਜੁਹ੍ਵਤਿ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਪ੍ਰਾਣਾਤ੍ਮਿਕਾऽਸਿ ਤੇਸ਼੍ਵਨ੍ਤਰਿਤਿ ॥ ੩੨.੧੫ ॥

ਪ੍ਰਾਣਿਸ਼੍ਵਪਿ ਯਃ ਪ੍ਰਾਣਂ
ਭੂਤਾਦਿਮਨਾਦਿਮਾਤ੍ਮਨਿ ਸ੍ਥਿਤਮਨਘਮ੍ ।
ਸਤਤਮੁਪਾਸ੍ਤੇ ਯੋਗੀ
ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਹੋਮੇਨ ਤੇऽਮ੍ਬ ਤਪ੍ਤਿਸ੍ਸੁਲਭਾ ॥ ੩੨.੧੬ ॥

ਆਤ੍ਮਨਿ ਯੋऽਮ੍ਬ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੇ
ਪ੍ਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਜੁਹੋਤਿ ਦਹਰਾਭਿਮੁਖਃ ।
ਤ੍ਵਦ੍ਰੂਪੇ ਹਤਪਾਪੇ
ਤੇਨ ਜਿਤਂ ਸਕਲਮੀਸ਼ਚਿਤ੍ਤਾਰਾਮੇ ॥ ੩੨.੧੭ ॥

ਉਪਸਂਹਤਮਖਿਲੇਭ੍ਯੋ
ਵਿਸ਼ਯੇਭ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਨਿਮੇਸ਼ਮਨ੍ਤਃਕਸ਼੍ਟਮ੍ ।
ਹਦਿ ਦਢਪਦੇਨ ਚਕ੍ਸ਼ੁ-
ਸ੍ਤ੍ਵਦ੍ਰੂਪੇ ਹੂਯਤੇ ਮਦਮ੍ਬ ਪ੍ਰਾਣੇ ॥ ੩੨.੧੮ ॥

ਅਨ੍ਤਸ੍ਸ੍ਵਰਂ ਨਿਗੂਢਂ
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਪ੍ਰਾਣਸ੍ਯ ਦੇਵਿ ਤਵ ਭਾਗਸ੍ਯ ।
ਸ਼ਣ੍ਵਦਿਵ ਪ੍ਰਣਵਾਖ੍ਯਂ
ਸ਼੍ਰਵਣਂ ਤਤ੍ਰੈਵ ਭਵਤਿ ਜਗਦਮ੍ਬ ਹੁਤਮ੍ ॥ ੩੨.੧੯ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਂ
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਣਾਂ ਚੇਸ਼ਚਿਤ੍ਤਨਾਥੇ ਪ੍ਰਕਤੌ ।
ਗੂਢਂ ਸਦਾ ਸ੍ਵਰਨ੍ਤ੍ਯਾਂ
ਪ੍ਰਾਣਨ੍ਤ੍ਯਾਂ ਤ੍ਵਯਿ ਜੁਹੋਤਿ ਮੌਨੀ ਵਾਚਮ੍ ॥ ੩੨.੨੦ ॥

ਦੇਹੇ ਸ੍ਖਲਤਿ ਮਨਸ਼੍ਚੇਤ੍
ਵਿਸ਼ਯੇਸ਼ੁ ਹੁਤਂ ਦਧਾਤਿ ਵਿਸ਼ਯਾਤ੍ਮਤ੍ਵਮ੍ ।
ਆਵਤ੍ਤਂ ਯਦਿ ਦੇਹਾਦ੍
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯਾਂ ਤ੍ਵਯਿ ਹੁਤਂ ਤ੍ਵਦਾਕਤਿ ਭਵਤਿ ॥ ੩੨.੨੧ ॥

ਤ੍ਵਗ੍ਰਸਨਘ੍ਰਾਣਾਨਾ-
ਮਨੁਭੂਤੀਃ ਪ੍ਰਾਣਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਤ੍ਕੁਰ੍ਵਾਣਃ ।
ਕਂ ਨਾਰ੍ਪਯਤੇ ਭੋਗਂ
ਭਗਵਤਿ ਤੇ ਸਰ੍ਵਲੋਕਪਾਰ੍ਥਿਵਵਨਿਤੇ ॥ ੩੨.੨੨ ॥

ਗਚ੍ਛਨ੍ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ ਵਿਸਜਨ੍
ਰਮਮਾਣਾਸ਼੍ਚਾਮ੍ਬ ਸਕਲਲੋਕਾਧੀਸ਼ੇ ।
ਯਃ ਕੇਵਲਾਂ ਕ੍ਰਿਯਾਮਪਿ
ਚਿਨ੍ਤਯਤੇ ਤੇਨ ਨਿਤ੍ਯਯਜ੍ਞਃ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ॥ ੩੨.੨੩ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਮਗ੍ਨੀਨਾਂ
ਪ੍ਰਾਣਾਗ੍ਨਿਸ੍ਤਵ ਵਿਭੂਤਿਰੁਕ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ।
ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਹੁਤਂ ਤੁ ਸੁਹੁਤਂ
ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣਿ ਧਿਯਃ ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਣਵਃ ॥ ੩੨.੨੪ ॥

ਆਰ੍ਯਾਗੀਤੀਨਾਮਯ-
ਮਧਰੀਕਤਮਧੁਸੁਧਾਧਿਮਾਧੁਰ੍ਯਰਸਃ ।
ਵਰ੍ਗੋ ਗਣਪਤਿਵਦਨਾ-
ਨ੍ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤੋ ਭਵਤੁ ਸ਼ਰ੍ਵਸੁਦਸ਼ਃ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯੈ ॥ ੩੨.੨੫ ॥ 800

॥ ਸਮਾਪ੍ਤਂ ਚ ਅਸ਼੍ਟਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

%c09-q1/Karthik.Sitaram.Tenneti/c09-q1।txt medskip

ਨਵਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍
ਤ੍ਰਯਸ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਜਪੋ ਯੋਗੋऽਰ੍ਪਣਂ ਚ (ਵਂਸ਼ਸ੍ਥਵਤ੍ਤਮ੍)

ਸੁਧਾਂ ਕਿਰਨ੍ਤੋऽਖਿਲਤਾਪਹਾਰਿਣੀਂ
ਤਮੋ ਹਰਨ੍ਤਃ ਪਟਲੇਨ ਰੋਚਿਸ਼ਾਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਦਿਸ਼ਨ੍ਤੋ ਦਿਸ਼ਿ ਦਿਸ਼੍ਯਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ਯਾਂ
ਜਯਨ੍ਤਿ ਸ਼ੀਤਾਦ੍ਰਿਸੁਤਾਸ੍ਮਿਤਾਙ੍ਕੁਰਾਃ ॥ ੩੩.੧ ॥

ਕਪਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤਵ ਕੇਨ ਵਾऽऽਪ੍ਯਤੇ
ਮਹੇਸ਼ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨ੍ਤਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰਿ ਕਰ੍ਮਣਾ ।
ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪੇਨ ਵਾ ਮਤੇਰ੍-
ਵਿਸ਼ੋਧਨੇਨੋਤ ਮਨੋਰ੍ਪਣੇਨ ਵਾ ॥ ੩੩.੨ ॥

ਵਿਸ਼ੋਧਨਾਦ੍ਦੇਵਿ ਮਤੇਃ ਪ੍ਰਗਹ੍ਯਸੇ
ਮਨੋਰ੍ਪਣੇਨੇਸ਼ਵਧੁ ਪ੍ਰਸੀਦਸਿ ।
ਜਪੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼ੁਭਸ੍ਯ ਵਰ੍ਧਸੇ
ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯੀਧਾਤ੍ਰਿ ਕਲੇਬਰਾਨ੍ਤਰੇ ॥ ੩੩.੩ ॥

ਮਨਃਪ੍ਰਤਾਪਸ੍ਯ ਭਵਤ੍ਯਸਂਸ਼ਯਂ
ਪ੍ਰਵਰ੍ਧਨਂ ਵੈਦਿਕਮਨ੍ਤ੍ਰਚਿਨ੍ਤਨਮ੍ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਯਤੇ ਪ੍ਰਾਣਮਹਃਪ੍ਰਦੀਪਨੇ
ਦਯਾਨ੍ਵਿਤੇ ਤਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕਮਨ੍ਤ੍ਰਸੇਵਿਤਾ ॥ ੩੩.੪ ॥

ਤਵਾਮ੍ਬਿਕੇ ਤਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕਮਨ੍ਤ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਂ
ਸ੍ਤਵਾਤਿਗਂ ਯਃ ਕਨਕਾਙ੍ਗਿ ਸੇਵਤੇ ।
ਵਿਚਿਤ੍ਰਯਨ੍ਤ੍ਰਾਦਿਵ ਵੈਦ੍ਯੁਤਂ ਮਹ-
ਸ੍ਤਤੋ ਵਿਨਿਰ੍ਯਦ੍ ਭੁਵਨਂ ਵਿਗਾਹਤੇ ॥ ੩੩.੫ ॥

ਨ ਤਸ੍ਯ ਚੇਤੋ ਵਿਕਤੇਰ੍ਵਸ਼ੇ ਭਵੇ-
ਨ੍ਨ ਤਸ੍ਯ ਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਵਿਸ਼ਯੈਰ੍ਵਿਕਸ਼੍ਯਤੇ ।
ਨ ਤਸ੍ਯ ਰੋਗੈਰਪਕਸ਼੍ਯਤੇ ਵਪੁਃ
ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਯਸ੍ਤੇ ਭਜਤੇ ਮਹਾਮਨੁਮ੍ ॥ ੩੩.੬ ॥

ਸ੍ਮਰਨ੍ਤਿ ਮਾਯਾਂ ਗਗਨਾਗ੍ਨਿਸ਼ਾਨ੍ਤਿਭਿਃ
ਸਹਾਚ੍ਛਭਾਸਾ ਸਹਿਤਾਭਿਰਮ੍ਬਿਕੇ ।
ਤਥਾ ਰਸਜ੍ਞਾਂ ਦ੍ਰੁਹਿਣਾਗ੍ਨਿਸ਼ਾਨ੍ਤਿਭਿਰ੍-
ਭਣਨ੍ਤਿ ਦੋਗ੍ਧ੍ਰੀਂ ਤੁ ਖਸ਼ਸ਼੍ਠਬਿਨ੍ਦੁਭਿਃ ॥ ੩੩.੭ ॥

ਅਭਣ੍ਯਤਾਦ੍ਯਾ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਬੁਧੈਰ੍-
ਅਨਨ੍ਤਰਾ ਮਾਤਰਗਾਦਿ ਕਾਲਿਕਾ ।
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡੀ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ਪਰਾ
ਤ੍ਰਯੋऽਪ੍ਯਮੀ ਤੇ ਮਨਵੋ ਮਹਾਫਲਾਃ ॥ ੩੩.੮ ॥

ਉਪਾਧਿਭੂਤਂ ਸ਼ੁਚਿ ਨਾਭਸਂ ਰਜੋ
ਦਧਾਤਿ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਪਦਮ੍ ।
ਤਦਾਸ਼੍ਰਯਾ ਵ੍ਯਾਪਕਸ਼ਕ੍ਤਿਰਦ੍ਭੁਤਾ
ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ਕਾਚਨ ਕਾਲਿਕੇਰਿਤਾ ॥ ੩੩.੯ ॥

ਅਮਰ੍ਤ੍ਯਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਭਤਃ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ
ਵਿਸ਼ਾਲਲੋਕਤ੍ਰਯਰਙ੍ਗਨਰ੍ਤਿਕਾ ।
ਪਰਾਕ੍ਰਮਾਣਾਮਧਿਨਾਯਿਕੋਚ੍ਯਤੇ
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡੀਤਿ ਕਲਾ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤੇ ॥ ੩੩.੧੦ ॥

ਸ੍ਮਰਨ੍ਮਨੁਂ ਰੋਦਿਤਿ ਭਕ੍ਤਿਮਾਂਸ੍ਤਵ
ਪ੍ਰਗਹ੍ਯ ਪਾਦਂ ਮੁਨਿਰਮ੍ਬ ਲਮ੍ਬਤੇ ।
ਫਲਂ ਚਿਰਾਯ ਪ੍ਰਥਮਃ ਸਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍
ਪਰੋ ਮਰਨ੍ਦਂ ਪਦ ਏਵ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ॥ ੩੩.੧੧ ॥

ਪਦਂ ਤਵਾਨ੍ਵਿਸ਼੍ਟਮਨੇਕਦਾ ਮੁਦਾ
ਹਦਨ੍ਤਰੇ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਮਿਵੇਦਮਮ੍ਬਿਕੇ ।
ਪਲਾਯਤੇऽਧੋऽਹਮਨਨ੍ਤਰਂ ਸ਼ੁਚਾ
ਪਰਾਤ੍ਪਰੇ ਰੋਦਿਮਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ਬ੍ਦਤਃ ॥ ੩੩.੧੨ ॥

ਭਣਨ੍ਤਿ ਸਨ੍ਤੋ ਮਰੁਤਾਂ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤੇ
ਮਹਾਮਨੁਂ ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਭਾਸ੍ਕਰਾਤਪਮ੍ ।
ਤਤੋ ਹਿ ਮੂਲਾਤ੍ਸ੍ਵਰ ਏਸ਼ ਨਿਰ੍ਗਤ-
ਸ੍ਤਪਤ੍ਯਘੌਘਂ ਜਰਯਨ੍ਮਹੋਮਯਃ ॥ ੩੩.੧੩ ॥

ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਚ੍ਚਰਣਸ੍ਯ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਂ
ਵਿਧਾਰਯਁਸ੍ਤਜ੍ਜਨਿਮੂਲਮਾਰ੍ਗਣੇ ।
ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁਸ੍ਸੋऽਹਮਜੇ ਧਤੋਦ੍ਯਮਃ
ਪਥਾ ਮਹਰ੍ਸ਼ੀ ਰਮਣੋ ਬਭਾਣ ਯਮ੍ ॥ ੩੩.੧੪ ॥

ਅਹਮ੍ਪਦਾਰ੍ਥੋ ਯਦਿ ਚਿਲ੍ਲਤਾ ਤਤਾ
ਕਿਮੇਸ਼ ਦੋਗ੍ਧ੍ਰੀਮਨੁਭਾਵਤੋऽਪਰਃ ।
ਅਹਂ ਯਦਿ ਪ੍ਰਾਣਨਿਨਾਦਵੈਖਰੀ
ਨ ਕੂਰ੍ਚ ਆਖ੍ਯਾਤੁਮਸੇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ॥ ੩੩.੧੫ ॥

ਪਰੇ ਤੁ ਯਾਂ ਚੇਤਨਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਮਨ-
ਨ੍ਤ੍ਯਭਾਣਿ ਸਾ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਤਿ ਤਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕੈਃ ।
ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ਨਾਮ ਚਮਤ੍ਕਤਿਰ੍ਜਡਾਨ੍
ਪ੍ਰਤਾਰਯਤ੍ਯਾਗਮਸਾਰਦੂਰਗਾਨ੍ ॥ ੩੩.੧੬ ॥

ਭਵਤ੍ਯਖਣ੍ਡਾਨੁਭਵਃ ਪ੍ਰਬੋਧਿਨਾ-
ਮਤੀਵ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਨੁਭਵਸ਼੍ਚ ਯੋਗਿਨਾਮ੍ ।
ਕਰਂ ਗਤਾਸ੍ਸਰ੍ਵਵਿਧਾਸ਼੍ਚ ਸ਼ੇਰਤੇ
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਪਰਸ੍ਯ ਸਿਦ੍ਧਯਃ ॥ ੩੩.੧੭ ॥

ਸਹਸ੍ਰਸਙ੍ਖ੍ਯਾਨਿ ਜਨੂਂਸ਼ਿ ਵਾ ਮਮ
ਪ੍ਰਿਯਾਣਿ ਭਕ੍ਤਿਸ੍ਤਵ ਚੇਦ੍ਭਵੇ ਭਵੇ ।
ਤਵ ਸ੍ਮਤਿਂ ਚੇਦ੍ ਗਲਯੇਨ੍ਨ ਸਮ੍ਮਦਂ
ਕਰੋਤਿ ਮੋਕ੍ਸ਼ੋऽਪਿ ਮਮੇਸ਼ਵਲ੍ਲਭੇ ॥ ੩੩.੧੮ ॥

ਵਿਨੈਵ ਦਸ਼੍ਟਿਂ ਯਦਿ ਸਤ੍ਪ੍ਰਸ਼ਿਸ਼੍ਯਤੇ
ਨ ਸਤ੍ਤਯਾऽਰ੍ਥਃ ਫਲਹੀਨਯਾ ਤਯਾ ।
ਇਦਂ ਤੁ ਸਤ੍ ਕਿਨ੍ਨ੍ਵਸਤੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਯਤੇ
ਨ ਤਾਤ ਮੁਕ੍ਤੋਪਲਯੋਸ੍ਤਦਾ ਭਿਦਾ ॥ ੩੩.੧੯ ॥

ਸ਼ੁਚਾਂ ਨਿਵਤ੍ਤਿਰ੍ਯਦਿ ਮੁਕ੍ਤਿਰਿਸ਼੍ਯਤੇ
ਸੁਖਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਰ੍ਯਦਿ ਨਾਤ੍ਰ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ।
ਸਦੇਵ ਚੇਤ੍ਤਤ੍ਰ ਮਤਿਰ੍ਨ ਭਾਸਤੇ
ਜਡਂ ਵਿਮੁਕ੍ਤਾਦ੍ਵਚਸੈਵ ਭਿਦ੍ਯਤੇ ॥ ੩੩.੨੦ ॥

ਮਤਿਃ ਪਰਾਚੀ ਵ੍ਯਵਹਾਰਕਾਰਣਂ
ਭਵੇਤ੍ਪ੍ਰਤੀਚੀ ਪਰਮਾਰ੍ਥਸਮ੍ਪਦਿ ।
ਉਭੇ ਦਿਸ਼ੌ ਯਸ੍ਯ ਮਤਿਰ੍ਵਿਗਾਹਤੇ
ਪਦਾ ਚ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਾ ਚ ਸ ਸਿਦ੍ਧ ਇਸ਼੍ਯਤੇ ॥ ੩੩.੨੧ ॥

ਦਢਂ ਪਦਂ ਯਸ੍ਯ ਮਤੇਃ ਸਦਾऽਨ੍ਤਰੇ
ਸ ਨਾ ਧਿਯੋऽਗ੍ਰੇਣ ਬਹਿਸ਼੍ਚਰਨ੍ਨਪਿ ।
ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਮਗ੍ਨਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤ੍ਯਤੇ
ਨ ਤਸ੍ਯ ਭੀਃ ਸਞ੍ਚਰਤੋऽਪਿ ਸਂਸਤੇਃ ॥ ੩੩.੨੨ ॥

ਵਿਚਿਨ੍ਤਨੇ ਚਿਨ੍ਤਨਸ਼ਕ੍ਤਿਮਦ੍ਭੁਤਾਂ
ਵਿਲੋਕਨੇ ਲੋਕਨਸ਼ਕ੍ਤਿਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾਮ੍ ।
ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਣੇ ਭਾਸ਼ਣਸ਼ਕ੍ਤਿਮੁਤ੍ਤਮਾਂ
ਨਿਭਾਲਯਂਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਯੈਰ੍ਨ ਜੀਯਤੇ ॥ ੩੩.੨੩ ॥

ਵਿਲੋਕਮਾਨਸ੍ਯ ਵਿਲੋਕਨਂ ਕਵੇਰ੍-
ਵਿਲੋਕ੍ਯਮਾਨੇਸ਼ੁ ਵਿਹਾਯ ਸਕ੍ਤਤਾਮ੍ ।
ਵਿਲੋਚਨੇ ਸਨ੍ਨਿਹਿਤਾ ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ
ਵਿਧੂਤਭੀਤਿਰ੍ਵਿਬੁਧਸ੍ਤੁਤਾ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੩੩.੨੪ ॥

ਅਯਂ ਭਯਾਨਾਂ ਪਰਿਮਾਰ੍ਜਕਸ੍ਸਤਾਂ
ਸਮਸ੍ਤਪਾਪੌਘਨਿਵਾਰਣਕ੍ਸ਼ਮਃ ।
ਮਨੋਜ੍ਞਵਂਸ਼ਸ੍ਥਗਣੋ ਗਣੇਸ਼ਿਤੁਰ੍-
ਮਨੋ ਮਹੇਸ਼ਾਬ੍ਜਦਸ਼ੋ ਧਿਨੋਤ੍ਵਲਮ੍ ॥ ੩੩.੨੫ ॥ 825

%c09-q2/Muralidhar.Kalavacharla/uma\_sahasram\_chap9-q2।txt medskip

ਚਤੁਸ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ (ਹਰਿਣੀਵਤ੍ਤਮ੍)

ਵਿਦਿਤਮਹਿਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਾਨਾਦਨੇਕਵਿਧਾਦ੍ਭੁਤਾਤ੍
ਪ੍ਰਥਿਤਚਰਿਤਃ ਸ਼ਰ੍ਵਾਲੋਕਪ੍ਰਤਾਪਵਿਵਰ੍ਧਨਾਤ੍ ।
ਪ੍ਰਕਟਿਤਗੁਣਃ ਪਾਪਧ੍ਵਾਨ੍ਤਪ੍ਰਸਾਰਨਿਰੋਧਨਾਤ੍
ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤੁ ਸ਼ਿਵਾਹਾਸੋ ਭਾਸਾਂ ਨਿਧਿਃ ਕੁਸ਼ਲਾਨਿ ਮੇ ॥ ੩੪.੧ ॥

ਹਦਿ ਕਰੁਣਯਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਬਾਹ੍ਵੋਰ੍ਬਲੇਨ ਮਹੀਯਸਾ
ਪਦਕਮਲਯੋਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤੈਰ੍ਜਨੈਰੁਪਜੀਵ੍ਯਯਾ ।
ਮੁਖਸਿਤਕਰੇ ਲਾਵਣ੍ਯੇਨ ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਦਸ਼ਾਂ ਬਲਂ
ਬਹੁ ਵਿਦਧਤਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾऽਵਤਾਤ੍ਪਦਸੇਵਿਨਮ੍ ॥ ੩੪.੨ ॥

ਜਗਦਧਿਪਯਾ ਸਿਦ੍ਧਂ ਦੋਗ੍ਧ੍ਰ੍ਯਾऽਥਵੋਤ ਰਸਜ੍ਞਯਾ
ਮੁਨਿਜਨਨੁਤਂ ਦੇਵੀਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਜਪੇਦ੍ਯਦਿ ਮਾਨਵਃ ।
ਅਮਤਜਲਦੀਭੂਤਃ ਪੂਤਃ ਵਿਯੋਗਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਤ੍
ਸ ਇਹ ਵਸੁਧਾਲੋਕੇ ਧਾਰਾ ਗਿਰਾਮਭਿਵਰ੍ਸ਼ਤਿ ॥ ੩੪.੩ ॥

ਇਮਮਭਿਮੁਖੀਭੂਤਾ ਸ਼ਾਤੋਦਰੀ ਕਮਲਾਲਯਾ
ਹਯਗਜਘਟਾਪੂਰ੍ਣਾऽਭ੍ਯਰ੍ਣਂ ਸਮੇਤ੍ਯ ਨਿਸ਼ੇਵਤੇ ।
ਸਵਿਬੁਧਮਿਦਂ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ਪੁਨਰ੍ਵਸ਼ਂ
ਪ੍ਰਥਿਤਯਸ਼ਸਾਂ ਸਿਦ੍ਧੀਨਾਂ ਚਾਪ੍ਯਮੁਂ ਭਜਤੇऽਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥ ੩੪.੪ ॥

ਸੁਵਿਮਲਧਿਯਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਰੋਧਾਦ੍ ਦਗਮ੍ਬੁਧੁਤਦ੍ਯੁਤੀ
ਰਿਪੁਜਨਵਧੂਗਣ੍ਡਾਭੋਗੋ ਭਵੇਦੁਤ ਪਾਣ੍ਡੁਰਃ ।
ਸਪਦਿ ਭੁਵਨਵ੍ਯਾਪ੍ਤਂ ਚਾਪ੍ਤੈਃ ਪ੍ਰਮਾਣਪੁਰਸ੍ਸਰਂ
ਭਣਿਤਮਜਰਂ ਭਦ੍ਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਂ ਹਦਿ ਭਾਸਤੇ ॥ ੩੪.੫ ॥

ਅਦਯਮਰਿਭਿਃ ਕ੍ਰਾਨ੍ਤੇ ਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਰਕ੍ਸ਼ਿਕਾ
ਸੁਮਸ਼ਰਮੁਖੈਰ੍ਧੂਤੇ ਚਿਤ੍ਤੇ ਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਰਕ੍ਸ਼ਿਕਾ ।
ਪ੍ਰਬਲਦੁਰਿਤੈਰ੍ਗ੍ਰਸ੍ਤੇ ਵਂਸ਼ੇ ਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਰਕ੍ਸ਼ਿਕਾ-
ऽਪ੍ਯਸਜਤਿ ਜਲਂ ਮੇਘੇ ਮੋਘੇ ਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਰਕ੍ਸ਼ਿਕਾ ॥ ੩੪.੬ ॥

ਭਗਵਤਿ ਨਿਜੌ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਪੁਤ੍ਰੌ ਬਹਸ੍ਪਤਿਪਾਵਕੌ
ਗਣਪਤਿਗੁਹਾਵੇਤੌ ਵੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰਵ੍ਯਵਹਾਰਤਃ ।
ਭਰਤਧਰਣੀਖਣ੍ਡੇ ਹੇਤੋਃ ਕੁਤਃ ਕਤਸਮ੍ਭਵੌ
ਕਲਕਲਯੁਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇਵਿ ਵ੍ਯਧਾਃ ਕਥਯ ਦ੍ਰੁਤਮ੍ ॥ ੩੪.੭ ॥

ਸਮਯਮਯਿ ਤੇ ਧਤ੍ਵਾ ਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਂ ਰਮਣਃ ਸੁਤੋ
ਗਿਰਿਵਰਗੁਹਾਸ੍ਵਨ੍ਤਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਨਯੇਦ੍ਯਦਿ ਨਾਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਸ੍ਥਲਵਿਰਹਤਃ ਸ੍ਵੀਯਸ੍ਥਾਨੇ ਕਿਮਤ੍ਰ ਸਮਾਗਤੋ
ਨ ਵਦਸਿ ਕੁਤਃ ਕਾਰ੍ਯਂ ਤਸ੍ਮੈ ਕੁਲਾਚਲਕਨ੍ਯਕੇ ॥ ੩੪.੮ ॥

ਪਰਿਭਣਤਿ ਚੇਚ੍ਛਿਸ਼੍ਯਵ੍ਯੂਹੇ ਮਹਾਦ੍ਭੁਤਸਙ੍ਗਤੀਰ੍-
ਜਨਨਿ ਰਮਣੋ ਯੋਗੀਸ਼ਾਨਸ੍ਤਤੋ ਬਹੁ ਨੋ ਫਲਮ੍ ।
ਅਮਿਤਤਮਯਾ ਦਸ਼੍ਟੇਃ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਕਦਾ ਸਰਣਿਂ ਨਯੇ-
ਦਪਥਪਤਿਤਂ ਧਾਤ੍ਰੀਲੋਕਂ ਤਦੇਵ ਵਦਾਮ੍ਬਿਕੇ ॥ ੩੪.੯ ॥

ਅਹਮਿਹ ਕੁਤੋ ਹੇਤੋਰ੍ਜਾਤੋ ਵਿਸ਼ਣ੍ਣਤਮੇ ਸ੍ਥਲੇ
ਚਰਣਕਮਲਚ੍ਛਾਯਾਂ ਮਾਯਾਧਿਰਾਜ੍ਞਿ ਵਿਹਾਯ ਤੇ ।
ਪਰਮਕਰੁਣੋ ਘੋਰਃ ਸ਼ਾਪਃ ਕਿਮੇਸ਼ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤੇ
ਕਿਮਪਿ ਭੁਵਿ ਵਾ ਕਾਰ੍ਯਂ ਕਰ੍ਤੁਂ ਨਿਯੋਜਿਤਵਤ੍ਯਸਿ ॥ ੩੪.੧੦ ॥

ਵ੍ਰਜਤਿ ਵਿਲਯਂ ਸ੍ਨੇਹੋ ਦੂਰਪ੍ਰਵਾਸਵਸ਼ਾਦਿਤਿ
ਪ੍ਰਵਦਤਿ ਬੁਧਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ਸਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਤਦਮ੍ਬਿਕੇ ।
ਭਗਵਤਿ ਨਿਜੇ ਕੁਕ੍ਸ਼ੌ ਜਾਤਂ ਦਿਵੋ ਧਰਣੀਗਤਂ
ਸ੍ਮਤਿਸਰਣਿਤੋ ਦੂਰੇ ਹਾ ਹਾ ਕਰੋਸ਼ਿ ਰੁਸ਼ਾ ਯਥਾ ॥ ੩੪.੧੧ ॥

ਮਮ ਤੁ ਵਿਮਲਾ ਹਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ਯਾऽਭਵ-
ਨ੍ਮਨਸਿ ਚ ਪਰਾ ਚਿਤ੍ਰਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚਿਰਨ੍ਤਨਿ ਯਾऽਭਵਤ੍ ।
ਵਚਸਿ ਚ ਮਹਦ੍ਭਾਗ੍ਯਂ ਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯਂ ਯਦੀਡ੍ਯਤਮੇऽਭਵਤ੍
ਤਦਯਿ ਗਲਿਤਂ ਮਤ੍ਤੋ ਵਿਤ੍ਤਤ੍ਰਯਂ ਭਵਤੋ ਭੁਵਿ ॥ ੩੪.੧੨ ॥

ਕਤਮਯਿ ਮਯਾ ਪਾਪਂ ਘੋਰਂ ਸੁਕਰ੍ਮਸੁ ਸਙ੍ਗਿਨਾਂ
ਯਦਹਮਦਯੋ ਵਿਘ੍ਨਂ ਨਣਾਂ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁਰਾਚਰਮ੍ ।
ਅਤਿਕਟੁ ਫਲਂ ਤਸ੍ਯਾਸ਼੍ਨਾਮਿ ਸ਼੍ਰਿਤੋ ਨਰਵਿਗ੍ਰਹਂ
ਪ੍ਰਮਥਨਪਤੇਰ੍ਜਾਯੇ ਮਾਯੇ ਜਨਨ੍ਯਵ ਮਾਮਿਮਮ੍ ॥ ੩੪.੧੩ ॥

ਨ ਭਵਸਿ ਦਸ਼ੋਰ੍ਮਾਰ੍ਗੇ ਲੋਕਾਧਿਰਾਜ੍ਞਿ ਕੁਤੋ ਗਿਰੋ
ਨ ਚ ਬਹੁਕਪੇ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਵਾ ਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛਸਿ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ।
ਅਪਨਯਸਿ ਨੋ ਸਨ੍ਦੇਹਂ ਵਾ ਪਰੋਕ੍ਸ਼ਕਪਾਵਸ਼ਾ-
ਦਪਿ ਸੁਰਨੁਤੇ ਲਗ੍ਨਾ ਕਾਰ੍ਯਾਨ੍ਤਰੇ ਕਿਮੁਤਾਦਯਾ ॥ ੩੪.੧੪ ॥

ਨਿਰਵਧਿਸ਼ਿਵੇ ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਤੇ ਭਣਨ੍ਤਿ ਮਹਰ੍ਸ਼ਯੋ
ਮਨਸਿ ਕਰੁਣਾ ਨ ਨ੍ਯੂਨਾ ਤੇ ਯਥਾ ਪ੍ਰਥਿਤਾਃ ਕਥਾਃ ।
ਤਦਿਦਮਖਿਲਂ ਮਿਥ੍ਯਾ ਸ੍ਯਾਦਿਤ੍ਯਸਾਧ੍ਯਮੁਦੀਰਿਤੁਂ
ਯਦਸਿ ਵਿਮੁਖੀ ਪੁਤ੍ਰੇ ਕਿਂ ਵਾ ਭਵੇਦਿਹ ਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੩੪.੧੫ ॥

ਭੁਵਨਭਰਣਂ ਨਾਲ੍ਪਂ ਕਾਰ੍ਯਂ ਨ ਦੇਵਿ ਤਵ ਕ੍ਸ਼ਣੋ
ਗੁਰੁ ਚ ਬਹੁਲਂ ਕਤ੍ਯਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤਵਾਸ੍ਤਿ ਨ ਤਨ੍ਮਸ਼ਾ ।
ਨ ਤਵ ਕਠਿਨਂ ਮੌਨਂ ਨਿਨ੍ਦ੍ਯਂ ਤਥਾਪਿ ਨ ਪਾਰ੍ਵਤਿ
ਸ੍ਮਰ ਸਕਦਿਮਂ ਦੀਨਂ ਪੁਤ੍ਰਂ ਤਦੇਵ ਮਮਾਧਿਕਮ੍ ॥ ੩੪.੧੬ ॥

ਨ ਭਵਤਿ ਸੁਧਾਧਾਰਾਵਰ੍ਸ਼ਾਦਯਂ ਮੁਦਿਤਸ੍ਤਨੌ
ਮਧੁਮਦਮੁਸ਼ਾਂ ਵਾਚਾਂ ਸਰ੍ਗਾਨ੍ਨ ਚਾਪ੍ਯਯਮੁਦ੍ਧਤਃ ।
ਤਵ ਪਦਯੁਗੇ ਨਿਸ਼੍ਠਾਲਾਭਾਨ੍ਨ ਤਪ੍ਯਤਿ ਚਾਪ੍ਯਯਂ
ਭਗਵਤਿ ਚਿਰਾਤ੍ ਸਨ੍ਦੇਸ਼ਂ ਤੇ ਸੁਤਃ ਪ੍ਰਤਿਵੀਕ੍ਸ਼ਤੇ ॥ ੩੪.੧੭ ॥

ਕਿਮਿਹ ਭੁਵਨੇ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਂ ਮੇ ਕਿਮਰ੍ਥਮਿਹਾਗਤੋ-
ऽਸ੍ਮ੍ਯਵਨਿ ਜਗਤਾਂ ਕਂ ਵੋਪਾਯਂ ਸ਼੍ਰਯੇ ਨਿਜਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ।
ਕਿਮਪਿ ਕਿਮਪਿ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤੇ ਧ੍ਵਾਨ੍ਤੇ ਯਥਾ ਪਰਿਦਸ਼੍ਯਤੇ
ਸ੍ਫੁਟਮਭਯਦੇ ਵਕ੍ਤੁਂ ਕਿਞ੍ਚਿਚ੍ਛ੍ਰਮਂ ਤ੍ਵਮੁਰੀਕੁਰੁ ॥ ੩੪.੧੮ ॥

ਨ ਮਮ ਪਰਮੇ ਮੁਕ੍ਤਾਵਾਸ਼ਾ ਨ ਵਾ ਵਿਭਵਾਸ਼੍ਟਕੇ
ਨ ਚ ਗਜਘਟਾਪੂਰ੍ਣਾਯਾਂ ਵਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ਸਮ੍ਪਦਿ ।
ਨ ਚ ਮਧੁਮੁਚਾਂ ਵਾਚਾਂ ਸਰ੍ਗੇ ਨਿਰਰ੍ਗਲਵੈਭਵੇ
ਮੁਨਿਭੁਵਿ ਕੁਤੋ ਜਾਤਃ ਸੋऽਹਂ ਤਦੇਵ ਸਮੀਰ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੩੪.੧੯ ॥

ਪ੍ਰਥਮਮਨਘਂ ਵਾਞ੍ਛਾਮ੍ਯਨ੍ਨਂ ਸਦਾਰਸੁਤਾਤਿਥੇਰ੍-
ਭਗਵਤਿ ਤਤਃ ਪਾਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੇ ਤਵਾਵਿਚਲਾਂ ਸ੍ਥਿਤਿਮ੍ ।
ਅਥ ਸੁਰਜਗਦ੍ਵਾਰ੍ਤਾਜ੍ਞਾਨਂ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤਤਃ ਪਰਂ
ਮੁਨਿਭੁਵਿ ਭਵੇ ਹੇਤੁਂ ਜ੍ਞਾਤੁਂ ਮਗਾਕ੍ਸ਼ਿ ਪੁਰਦ੍ਵਿਸ਼ਃ ॥ ੩੪.੨੦ ॥

ਯਦਿ ਤਵ ਕਪਾ ਪੁਤ੍ਰੇ ਭਕ੍ਤੇ ਪਦਾਂਬੁਜਵਨ੍ਦਿਨਿ
ਵ੍ਰਤਸ਼ਤਕਸ਼ੇ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾਮ੍ਭੋਜਾਮਤਂ ਤ੍ਵਯਿ ਜੁਹ੍ਵਤਿ ।
ਭਰਤਧਰਣੀਸੇਵਾਲੋਲੇ ਭਵਪ੍ਰਿਯਭਾਮਿਨਿ
ਸ੍ਵਯਮੁਪਦਿਸ਼ਾਮੁਸ਼੍ਮੈ ਯੋਗ੍ਯਂ ਵਿਧਾਨਮਨਾਵਿਲਮ੍ ॥ ੩੪.੨੧ ॥

ਜਨਨਿ ਜਗਤਾਂ ਸ੍ਵਲ੍ਪੇ ਕਾਮੇऽਪ੍ਯਯਂ ਤ੍ਵਯਿ ਲਮ੍ਬਤੇ
ਪੁਰਭਿਦਬਲੇ ਮਧ੍ਯੇ ਕਾਮੇऽਪ੍ਯਯਂ ਤ੍ਵਯਿ ਲਮ੍ਬਤੇ ।
ਬਹੁਲਕਰੁਣੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੇ ਕਾਮੇऽਪ੍ਯਯਂ ਤ੍ਵਯਿ ਲਮ੍ਬਤੇ
ਭਗਵਤਿ ਪਰੇ ਵੀਤੇ ਕਾਮੇऽਪ੍ਯਯਂ ਤ੍ਵਯਿ ਲਮ੍ਬਤੇ ॥ ੩੪.੨੨ ॥

ਤਨੁਭੁਵਿ ਮਯਿ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਵਾऽਮ੍ਬ ਤ੍ਰਿਲੋਕਵਿਧਾਯਿਕੇ
ਪਦਯੁਗਰਤੇ ਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਾਦ੍ਵਾ ਪੁਰਾਰਿਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰਿਕੇ ।
ਸ੍ਵਵਿਮਲਯਸ਼ੋਗਾਨਾਸਕ੍ਤੇ ਕਪਾਵਸ਼ਤੋऽਥਵਾ
ਪਰੁਸ਼ਮਜਰੇ ਮੌਨਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸ੍ਫੁਟੀਕੁਰੁ ਮੇ ਗਤਿਮ੍ ॥ ੩੪.੨੩ ॥

ਜਯਤੁ ਭਰਤਕ੍ਸ਼ੋਣੀਖਣ੍ਡਂ ਵਿਸ਼ਾਦਵਿਵਰ੍ਜਿਤਂ
ਜਯਤੁ ਗਣਪਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਸ਼ੇਮਂ ਵਿਧਾਤੁਮਨਾ ਮੁਨਿਃ ।
ਜਯਤੁ ਰਮਣਸ੍ਤਸ੍ਯਾਚਾਰ੍ਯੋ ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਕੁਲਾਚਲੋ
ਜਯਤੁ ਚ ਤਯੋਰ੍ਮਾਤਾ ਪੂਤਾ ਮਹੇਸ਼ਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੩੪.੨੪ ॥

ਗਣਪਤਿਮੁਨੇਰੇਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾਵਿਦਾਂ ਹਦਯਙ੍ਗਮਾ
ਸੁਕਵਿਸੁਹਦਃ ਸ਼ਬ੍ਦੈਰਤ੍ਯੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ਹਰਿਣੀਤਤਿਃ ।
ਲਲਿਤਚਤੁਰੈਰ੍ਭਾਵੈਰ੍ਯਾਨ੍ਤੀ ਸੁਰੂਪਵਨਾਨ੍ਤਰਂ
ਮਦਯਤੁ ਮਨਃ ਕਾਮਾਰਾਤੇਰ੍ਨਿਸ਼ਾਨ੍ਤਮਗੀਦਸ਼ਃ ॥ ੩੪.੨੫ ॥ 850

%c09-q3/Sai.Susarla/uma-c09-q3।txt medskip

ਪਞ੍ਚਤ੍ਰਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ (ਇਨ੍ਦੁਵਦਨਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਅਨ੍ਧਤਮਸਂ ਸ਼ਸ਼ਿਵਿਭਾਮਭਿਦਧਾਨਾ
ਕਾਨ੍ਤਿਮਲਮਾਸ੍ਯਕਮਲਸ੍ਯ ਵਿਦਧਾਨਾ ।
ਅਨ੍ਧਕਵਿਰੋਧਿਦਯਿਤਾਸ੍ਮਿਤਲਵਸ਼੍ਰੀਰ੍-
ਭਾਤੁ ਭੁਵਨਸ੍ਯ ਸਕਲਸ੍ਯ ਕੁਸ਼ਲਾਯ ॥ ੩੫.੧ ॥

ਭਾਹਿ ਵਿਵਿਧਾ ਕਤਿਮਤੀ ਦ੍ਵਿਜਸਮੂਹੇ
ਪਾਹਿ ਗਤਿਹੀਨਮਖਿਲੇਸ਼੍ਵਰਿ ਕੁਲਂ ਨਃ ।
ਦੇਹਿ ਬਹੁਕਾਲਭਜਕਾਯ ਵਰਮੇਤਂ
ਯਾਹਿ ਨਗਨਨ੍ਦਿਨਿ ਯਸ਼ਃ ਸ਼ਸ਼ਿਵਲਕ੍ਸ਼ਮ੍ ॥ ੩੫.੨ ॥

ਵਾਰਯਤਿ ਘੋਰਤਰਪਾਤਕਸਮੂਹਂ
ਵਰ੍ਧਯਤਿ ਧਰ੍ਮਮਪਿ ਸ਼ਰ੍ਮਕਰਮਨ੍ਤੇ ।
ਕਿਙ੍ਕਰਜਨਸ੍ਯ ਨ ਕਿਮਾਵਹਤਿ ਭਵ੍ਯਂ
ਸ਼ਙ੍ਕਰਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰਿ ਤਵ ਪਾਦਪਰਿਚਰ੍ਯਾ ॥ ੩੫.੩ ॥

ਯਸ੍ਯ ਮਨੁਜਸ੍ਯ ਹਦਯੇऽਸ੍ਤਿ ਸਦਯੇ ਤੇ
ਨਾਕਚਰਸੇਵ੍ਯਮਯਿ ਪਾਦਸਰਸੀਜਮ੍ ।
ਤਂ ਭਜਤਿ ਪਦ੍ਮਮੁਖਿ ਪਦ੍ਮਵਨਵਾਸਾ
ਲਾਭਭਵਨੇ ਭਵਤੁ ਨਾਮਰਪੁਰੋਧਾਃ ॥ ੩੫.੪ ॥

ਯਦ੍ਯਖਿਲਮੌਨਿਗਣਗੀਤਗੁਣਜਾਲਂ
ਕਾਲਭਯਹਾਰਿਕਰੁਣਾਰਸਮਰਨ੍ਦਮ੍ ।
ਅਦ੍ਰਿਤਨਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਜਲਜਨ੍ਮ ਹਦਯੇ ਸ੍ਯਾ-
ਦਸ਼੍ਟਮਗਤੋऽਪਿ ਵਿਦਧਾਤੁ ਰਵਿਜਃ ਕਿਮ੍ ॥ ੩੫.੫ ॥

ਲੇਖਲਲਨਾਕਚਸੁਮੈਃ ਕਤਬਲਿਂ ਤੇ
ਯੋ ਭਜਤਿ ਪਾਦਘਣਿਮਾਲਿਨਮਨਨ੍ਤੇ ।
ਨਿਸ੍ਤਰਤਿ ਨੂਨਮਯਮਸ੍ਤਮਿਤਮੋਹਃ
ਸ਼ੋਕਤਿਮਿਰਂ ਸਕਲਲੋਕਗਣਮਾਤਃ ॥ ੩੫.੬ ॥

ਸ਼ੀਤਕਰਦਰ੍ਪਹਰਵਕ੍ਤ੍ਰਜਲਜਾਤੇ
ਸ਼ੀਤਗਿਰਿਨਨ੍ਦਿਨਿ ਤਵਾਙ੍ਘ੍ਰਿਜਲਜਾਤਮ੍ ।
ਯਃ ਸ੍ਮਰਤਿ ਦੇਵਿ ਹਦਿ ਵਿਸ੍ਮਰਤਿ ਸੋऽਯਂ
ਵਿਸ਼੍ਟਪਮਸ਼ੇਸ਼ਮਪਿ ਕਸ਼੍ਟਤਤਿਮੁਕ੍ਤਃ ॥ ੩੫.੭ ॥

ਸਕ੍ਤਿਰਯਿ ਯਸ੍ਯ ਤਵ ਪਾਦਸਰਸੀਜੇ
ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਮਾਤਰਨਲਾਕ੍ਸ਼ਗਹਨਾਥੇ ।
ਪੂਰ੍ਣਸ਼ਸ਼ਿਜੈਤ੍ਰਮੁਖਿ ਪੁਣ੍ਯਪੁਰੁਸ਼ੋऽਸੌ
ਸ੍ਵਰ੍ਣਸ਼ਿਖਰੀਵ ਬੁਧਲੋਕਸ਼ਰਣਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੩੫.੮ ॥

ਵੈਰਿਗਣਨਿਰ੍ਦਲਨਖਡ੍ਗਵਰਪਾਣੇ
ਵਾਸਸਿ ਪਦੋਰ੍ਦਸ਼ਨਵਾਸਸਿ ਚ ਸ਼ੋਣੇ ।
ਨੇਤ੍ਰਮਿਸ਼ਪਾਵਕਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਤਲਲਾਟੇ
ਪਾਪਮਖਿਲਂ ਜਹਿ ਮਗਾਧਿਪਤਿਘੋਟੇ ॥ ੩੫.੯ ॥

ਵੇਦਚਯਵੇਦਿਜਨਵਾਦਵਿਸ਼ਯਸ੍ਯ
ਪ੍ਰਤਿਯੁਤਲੋਕਤਤਿਸ਼ੋਕਸ਼ਮਨਸ੍ਯ ।
ਵੇਤਨਵਿਵਰ੍ਜਿਤਭਟੋऽਯਮਹਮਙ੍ਘ੍ਰੇਃ
ਸ਼ੀਤਕਰਪੋਤਧਰਪੁਣ੍ਯਵਨਿਤੇ ਤੇ ॥ ੩੫.੧੦ ॥

ਕਾਰ੍ਯਮਯਿ ਮੇ ਕਿਮਪਿ ਕਾਰ੍ਯਪਟੁਬੁਦ੍ਧੇਃ
ਪਾਦਸਰਸੀਜਯੁਗਲੀਪਰਿਜਨਸ੍ਯ ।
ਅਮ੍ਬ ਵਦ ਜਮ੍ਭਰਿਪੁਗੀਤਗੁਣਜਾਲੇ
ਸ਼ੁਮ੍ਭਕੁਲਨਾਸ਼ਕਰਿ ਸ਼ਮ੍ਭੁਕੁਲਯੋਸ਼ੇ ॥ ੩੫.੧੧ ॥

ਤ੍ਵਂ ਯਦਿ ਸ਼ਿਲਾਵਦਯਿ ਨੋ ਵਦਸਿ ਕਤ੍ਯਂ
ਨਾਸ੍ਤਿ ਤਵ ਰਾਜ੍ਯਪਟੁਬੁਦ੍ਧਿਰਿਤਿ ਸਤ੍ਯਮ੍ ।
ਆਦਿਸ਼ ਯਥਾਰ੍ਹਕਰਣੀਯਕਤਿਨਿਤ੍ਯਂ
ਰਾਜ੍ਞਿ ਭੁਵਨਸ੍ਯ ਚਰਣਾਮ੍ਬੁਰੁਹਭਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੩੫.੧੨ ॥

ਪਞ੍ਚਸੁ ਵਿਹਾਯ ਮਨਸਃ ਕਮਪਿ ਸਙ੍ਗਂ
ਪੁਤ੍ਰਧਨਮਿਤ੍ਰਜਨਬਾਨ੍ਧਵਵਧੂਸ਼ੁ ।
ਏਸ਼ ਭਜਤੇ ਜਨਨਿ ਪਾਦਜਲਜਂ ਤੇ
ਪਾਲਯ ਨੁ ਮੁਞ੍ਚ ਨੁ ਤਵੋਪਰਿ ਸ ਭਾਰਃ ॥ ੩੫.੧੩ ॥

ਵਜ੍ਰਧਰਮੁਖ੍ਯਸੁਰਸਞ੍ਚਯਕਿਰੀਟ-
ਸ੍ਥਾਪਿਤਮਹਾਰ੍ਘਮਣਿਰਞ੍ਜਿਤਨਖਾਯ ।
ਜੀਵਿਤਮਦਾਯਿ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਿ ਮਦੀਯਂ
ਪਾਦਜਲਜਾਯ ਤਵ ਪਾਲਯ ਨੁ ਮਾ ਵਾ ॥ ੩੫.੧੪ ॥

ਦੇਹਿ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਿ ਨ ਵਾ ਮਦਭਿਲਾਸ਼ਂ
ਪਾਹਿ ਕਰੁਣਾਵਤਿ ਨ ਵਾ ਕੁਲਮਿਦਂ ਨਃ ।
ਸ਼ੂਲਧਰਕਾਮਿਨਿ ਸੁਰਾਸੁਰਨਿਸ਼ੇਵ੍ਯਂ
ਪਾਦਕਮਲਂ ਤਵ ਪਰੇ ਨ ਵਿਜਹਾਮਿ ॥ ੩੫.੧੫ ॥

ਪਾਸਿ ਕਿਲ ਪਾਦਯੁਗਕਿਙ੍ਕਰਸਮੂਹਂ
ਹਂਸਿ ਕਿਲ ਪਾਪਤਤਿਮਾਪਦਿ ਨੁਤਾ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਦਨ੍ਤਿਵਦਨਪ੍ਰਸੁ ਵਦਨ੍ਤਿ ਮਤਿਮਨ੍ਤੋ
ਨਾਨਤਮਿਦਂ ਭਵਤੁ ਨਾਕਿਜਨਵਰ੍ਣ੍ਯੇ ॥ ੩੫.੧੬ ॥

ਸ਼ਕ੍ਰਮੁਖਦੇਵਤਤਿਵਨ੍ਦਿਤਵਿਸਸ਼੍ਟੇ
ਵਕ੍ਰਘਨਕੇਸ਼ਿ ਚਰਣੇ ਤਵ ਲੁਠਨ੍ਤਮ੍ ।
ਆਪਦਿ ਨਿਮਗ੍ਨਮਿਮਮਾਸ਼੍ਰਿਤਮਨਾਥਂ
ਨਨ੍ਦਿਹਯਸੁਨ੍ਦਰਿ ਨ ਪਾਲਯਸਿ ਕੇਨ ॥ ੩੫.੧੭ ॥

ਘੋਸ਼ਮਯਮਮ੍ਬ ਵਿਦਧਾਤਿ ਪਦਲਗ੍ਨੋ
ਨਾਵਸਿ ਪੁਰਾਣਿ ਕਿਮੁ ਨਾਰਿ ਬਧਿਰਾऽਸਿ ।
ਵਨ੍ਦਿਸੁਰਬਨ੍ਦਨੁਤਿਭਾਸ਼ਿਤਹਤਂ ਵਾ
ਕਰ੍ਣਯੁਗਲਂ ਤਵ ਕਪਾਲਿਕੁਲਯੋਸ਼ੇ ॥ ੩੫.੧੮ ॥

ਅਮ੍ਬ ਭਵ ਬਿਮ੍ਬਫਲਕਲ੍ਪਰਦਚੇਲੇ
ਸ਼ਮ੍ਬਰਸਪਤ੍ਨਬਲਕਾਰਿਬਹੁਲੀਲੇ ।
ਪ੍ਰਾਗਮਤਭਾਨੁਮੁਕੁਟਸ੍ਯ ਮਦਯਿਤ੍ਰੀ
ਤਂ ਕੁਰੁ ਤਤਃ ਪਰਮੁਰੀਕਤਮਦਰ੍ਥਮ੍ ॥ ੩੫.੧੯ ॥

ਨਿਰ੍ਮਲਸੁਧਾਕਰਕਲਾਕਲਿਤਮਸ੍ਤੇ
ਧਰ੍ਮਰਤਪਾਲਿਨਿ ਦਯਾਵਤਿ ਨਮਸ੍ਤੇ ।
ਏਤਮਵ ਦੇਵਿ ਚਰਣਾਮ੍ਬੁਰੁਹਬਨ੍ਧੁਂ
ਸ਼ੀਤਧਰਣੀਧਰਸੁਤੇ ਗਮਯ ਨਾਨ੍ਧੁਮ੍ ॥ ੩੫.੨੦ ॥

ਅਦ੍ਰਿਕੁਲਪਾਲਕਕੁਲਧ੍ਵਜਪਤਾਕੇ
ਭਦ੍ਰਗਜਗਾਮਿਨਿ ਦਰਿਦ੍ਰਮਯਿ ਮਤ੍ਯਾ ।
ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਮਿਵ ਸ਼ੋਚ੍ਯਮਿਮਮਙ੍ਘ੍ਰਿਜਲਜਾਪ੍ਤਂ
ਰੁਦ੍ਰਦਯਿਤੇ ਜਨਨਿ ਪਾਹਿ ਨ ਜਹੀਹਿ ॥ ੩੫.੨੧ ॥

ਅਸ੍ਤੁ ਤਵ ਪਾਦਕਮਲੇ ਸ੍ਥਿਤਿਰਜਸ੍ਰਂ
ਨਾਸ੍ਤਿ ਪਰਦੁਃਖਵਿਵਸ਼ੇ ਹਦਿ ਤੁ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ।
ਅਸ੍ਤੁ ਕਰੁਣੇऽਯਮਸ੍ਤੁ ਮਤਿਲੋਪਃ
ਕਸ਼੍ਟਮਿਦਮਮ੍ਬ ਮਮ ਭੂਰਿ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਮ੍ ॥ ੩੫.੨੨ ॥

ਦੁਃਖਸੁਖਭੇਦਰਹਿਤਾ ਨ ਮਤਿਰਾਸੀਤ੍
ਸਾਧੁਖਲਭੇਦਰਹਿਤਾ ਨ ਮਤਿਰਾਸੀਤ੍ ।
ਭਾਗ੍ਯਮਿਤਿਮਾਨ੍ਯਮਥਵਾ ਮਮ ਤਦੇਤਨ੍-
ਮਾਤਰਿਹ ਸਙ੍ਘਭਜਨੇ ਯਦਵਕਾਸ਼ਃ ॥ ੩੫.੨੩ ॥

ਅਸ੍ਤੁ ਮਮ ਭੇਦਮਤਿਰਸ੍ਤੁ ਮਮ ਪਕ੍ਸ਼ੋ
ਯਤ੍ਨਪਰਤਾऽਸ੍ਤੁ ਮਮ ਮਾਸ੍ਤੁ ਚ ਵਿਮੋਕ੍ਸ਼ਃ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਯਿ ਵੇਦ੍ਮਿ ਕੁਲਕਸ਼੍ਟਤਤਿਮੋਕ੍ਸ਼ਂ
ਪ੍ਰੇਸ਼ਯ ਸਕਤ੍ਤਵ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਮ੍ ॥ ੩੫.੨੪ ॥

ਸ਼ਾਕ੍ਵਰਗਣੇਨ ਮੁਖਰੇऽਤ੍ਰ ਗਣਨਾਥੇ
ਵਿਸ਼੍ਣੁਯਸ਼ਸੀਸ਼ਵਧੁ ਜਿਸ਼੍ਣੁਮੁਖਵਨ੍ਦ੍ਯੇ ।
ਅਮ੍ਬ ਕਰੁਣਾਂ ਕੁਰੁ ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਿ ਨਿਰਙ੍ਕ-
ਸ੍ਵਚ੍ਛਕਿਰਣਾਰ੍ਭਕਵਿਭੂਸ਼ਿਤਲਲਾਟੇ ॥ ੩੫.੨੫ ॥ 875

%c09-q4/Krishnashankavaram/devi\_itranstxt medskip

ਸ਼ਟ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਣਕਮ੍ (ਤੂਣਕਵਤ੍ਤਮ੍)

ਉਨ੍ਨਤਸ੍ਤਨਸ੍ਥਲੀਵਿਲੋਲਹਾਰਮੌਕ੍ਤਿਕ-
ਵ੍ਰਾਤਦੀਧਿਤਿਪ੍ਰਤਾਨਬਦ੍ਧਸੌਹਦਾ ਸਦਾ ।
ਅਨ੍ਧਕਾਰਿਕਾਮਿਨੀਦਰਸ੍ਮਿਤਦ੍ਯੁਤਿਰ੍ਧੁਨੋ-
ਤ੍ਵਨ੍ਧਕਾਰਮਨ੍ਤਰਙ੍ਗਵਾਸਿਨਂ ਘਨਂ ਮਮ ॥ ੩੬.੧ ॥

ਅਮ੍ਬਰਸ੍ਥਲੇ ਪੁਰਾ ਪੁਰਨ੍ਦਰੋ ਦਦਰ੍ਸ਼ ਯਾਂ
ਯਾਂ ਵਦਨ੍ਤਿ ਪਰ੍ਵਤਪ੍ਰਸੂਤਿਮੈਤਿਹਾਸਿਕਾਃ ।
ਸਾ ਪਰਾ ਪੁਰਾਮਰੇਃ ਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰਿਕਾऽਖਿਲਾਮ੍ਬਿਕਾ
ਪੁਤ੍ਰਕਾਯ ਮਜ੍ਜਤੇ ਦਦਾਤੁ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਂ ਕਰਮ੍ ॥ ੩੬.੨ ॥

ਪਾਦਪਙ੍ਕਜੇ ਧਤਾ ਨਰੈਰਬਾਹ੍ਯਭਕ੍ਤਿਭਿਃ
ਪਾਣਿਪਙ੍ਕਜੇ ਧਤਾ ਨਵੇਨ੍ਦੁਖਣ੍ਡਧਾਰਿਣਾ ।
ਚਾਰੁਹੇਮਹਂਸਕਾ ਮਨੋਜ੍ਞਰਤ੍ਨਕਙ੍ਕਣਾ
ਲੋਕਜਾਲਪਾਲਿਨੀ ਪੁਨਾਤੁ ਮਾਂ ਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੩੬.੩ ॥

ਉਕ੍ਸ਼ਰਾਜਵਾਹਨਸ੍ਯ ਜੀਵਿਤਾਦ੍ ਗਰੀਯਸੀ
ਪਕ੍ਸ਼ਿਰਾਜਵਾਹਨਾਦਿਵਰ੍ਣ੍ਯਮਾਨਵੈਭਵਾ ।
ਕੇਕਿਲੋਕਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਵਾਹਨੇਨ ਪੁਤ੍ਤ੍ਰਿਣੀ
ਵਾਰਣਾਰਿਸਾਰ੍ਵਭੌਮਵਾਹਨਾ ਗਤਿਰ੍ਮਮ ॥ ੩੬.੪ ॥

ਬਾਲਕੁਨ੍ਦਕੁਟ੍ਮਲਾਲਿਕਾਨ੍ਤਦਨ੍ਤਪਙ੍ਕ੍ਤਿਕਾ
ਕੁਣ੍ਡਲਾਨੁਬਿਮ੍ਬਸ਼ੋਭਿਸ਼ੁਦ੍ਧਗਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਾ ।
ਬਿਭ੍ਰਤੀ ਰਤੀਸ਼ਵੇਤ੍ਰਵਿਭ੍ਰਮਂ ਭ੍ਰੁਵੋਰ੍ਯੁਗਂ
ਸ਼ੁਭ੍ਰਭਾਨੁਸ਼ੇਖਰਸ੍ਯ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯਤੇ ॥ ੩੬.੫ ॥

ਆਜਿਦਕ੍ਸ਼ਵਾਹਵੈਰਿਯਾਤੁਧਾਨਬਾਧਿਤਂ
ਯਾ ਰਰਕ੍ਸ਼ ਦੇਵਬਨ੍ਦਮਿਨ੍ਦਿਰਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਸਾ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਪਾਤਧੂਤਭਕ੍ਤਲੋਕਪਾਤਕਾ
ਪਾਵਕਾਕ੍ਸ਼ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾ ਗਤਿਰ੍ਮਮ ॥ ੩੬.੬ ॥

ਤਾਰਕਾਧਿਨਾਥਚੂਡਚਿਤ੍ਤਰਙ੍ਗਨਰ੍ਤਕੀ
ਮਨ੍ਦਹਾਸਸੁਨ੍ਦਰਾਸ੍ਯਪਙ੍ਕਜਾ ਨਗਾਤ੍ਮਜਾ ।
ਦੀਨਪੋਸ਼ਕਤ੍ਯਨਿਤ੍ਯਬੁਦ੍ਧਬੁਦ੍ਧਿਰਵ੍ਯਯਾ
ਗਹ੍ਯਤੇ ਗਣਾਧਿਪੇਨ ਸਰ੍ਵਤੋ ਨਣਾਂ ਪਦੇ ॥ ੩੬.੭ ॥

ਅਸ਼੍ਟਮੀਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਖਣ੍ਡਦਰ੍ਪਭਞ੍ਜਨਾਲਿਕਾ
ਵਿਸ਼੍ਟਪਤ੍ਰਯਾਧਿਨਾਥਮਾਨਸਸ੍ਯ ਡੋਲਿਕਾ ।
ਪਾਪਪੁਞ੍ਜਨਾਸ਼ਕਾਰਿਪਾਦਕਞ੍ਜਧੂਲਿਕਾ
ਸ਼੍ਰੇਯਸੇ ਮਮਾਸ੍ਤੁ ਸ਼ੈਲਲੋਕਪਾਲਬਾਲਿਕਾ ॥ ੩੬.੮ ॥

ਸਾਨੁਮਤ੍ਕੁਲਾਧਿਨਾਥਬਾਲਿਕਾਲਿਕੁਨ੍ਤਲਾ
ਜਙ੍ਗਮੇਵ ਕਾऽਪਿ ਤਪ੍ਤਹੇਮਸਾਲਭਞ੍ਜਿਕਾ ।
ਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਲੋਕਸ਼ੋਕਵਾਰਣਾਯ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾ
ਸ਼ੀਤਸ਼ੀਤਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ਲਘੁ ਸ੍ਯਤਾਦਘਂ ਮਮ ॥ ੩੬.੯ ॥

ਪੁਣ੍ਯਨਾਮਸਂਹਤਿਃ ਪੁਰਾਰਿਚਿਤ੍ਤਮੋਹਿਨੀ
ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਚਾਪਚਾਰੁਝਿਲ੍ਲਿਕਾऽਖਿਲਾਮ੍ਬਿਕਾ ।
ਪੁਣ੍ਯਵੈਰਿਪੁਸ਼੍ਟਦੁਸ਼੍ਟਦੈਤ੍ਯਵਂਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨੀ
ਪੁਤ੍ਰਕਸ੍ਯ ਰਕ੍ਸ਼ਣਂ ਪੁਰਾਤਨੀ ਕਰੋਤੁ ਮੇ ॥ ੩੬.੧੦ ॥

ਕ੍ਸ਼ਾਮਮਧ੍ਯਮਸ੍ਥਲੀ ਸੁਧਾਘਟੋਪਮਸ੍ਤਨੀ
ਕਸ਼੍ਣਸਾਰਲੋਚਨਾ ਕੁਮੁਦ੍ਵਤੀਪ੍ਰਿਯਾਨਨਾ ।
ਭ੍ਰੂਵਿਲਾਸਧੂਤਧੈਰ੍ਯਕਾਞ੍ਚਨਾਦ੍ਰਿਕਾਰ੍ਮੁਕਾ
ਕਾਚਿਦਿਕ੍ਸ਼ੁਕਾਰ੍ਮੁਕਸ੍ਯ ਜੀਵਿਕਾ ਜਯਤ੍ਯੁਮਾ ॥ ੩੬.੧੧ ॥

ਲੋਹਿਤਾਚਲੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਲੋਚਨਤ੍ਰਯੀਹਿਤਾ
ਲੋਹਿਤਪ੍ਰਭਾਨਿਮਜ੍ਜਦਬ੍ਜਜਾਣ੍ਡਕਨ੍ਦਰਾ ।
ਹਾਸਕਾਨ੍ਤਿਵਰ੍ਧ੍ਯਮਾਨਸਾਰਸਾਰਿਮਣ੍ਡਲਾ
ਵਾਸਮਤ੍ਰ ਮੇ ਕਰੋਤੁ ਮਾਨਸੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੩੬.੧੨ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇਕ੍ਸ਼ਣਪ੍ਰਭਾਵਿਜਮ੍ਭਿਤਾਮ੍ਬੁਸਮ੍ਭਵਾ
ਕਾਮਮਿਤ੍ਰਵਾਮਨੇਤ੍ਰਧਾਮਤਪ੍ਤਕੈਰਵਾ ।
ਏਕਤਃ ਪਰਃ ਪੁਮਾਨ੍ਪਰਾ ਵਰਾਙ੍ਗਨਾऽਨ੍ਯਤਃ
ਸ਼ੁਭ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਰੇਕਮੂਰ੍ਤਿਰਾਦਧਾਤੁ ਨਸ਼੍ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥ ੩੬.੧੩ ॥

ਸ਼ੁਮ੍ਭਦੈਤ੍ਯਮਾਰਿਣੀ ਸੁਪਰ੍ਵਹਰ੍ਸ਼ਕਾਰਿਣੀ
ਸ਼ਮ੍ਭੁਚਿਤ੍ਤਹਾਰਿਣੀ ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਚਿਤ੍ਤਚਾਰਿਣੀ ।
ਕਾਮਿਤਾਰ੍ਥਦਾਯਿਨੀ ਕਰਿਪ੍ਰਕਾਣ੍ਡਗਾਮਿਨੀ
ਵੀਤਕਲ੍ਕਮਾਦਧਾਤੁ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜਮਮ੍ਬਿਕਾ ॥ ੩੬.੧੪ ॥

ਦੇਵਤਾਸਪਤ੍ਨਵਂਸ਼ਕਾਨਨਾਨਲਚ੍ਛਟਾ
ਵਾਰਣਾਰਿਸਾਰ੍ਵਭੌਮਵਾਹਨਾ ਘਨਾਲਕਾ ।
ਨਨ੍ਦਿਵਾਹਨਸ੍ਯ ਕਾऽਪਿ ਨੇਤ੍ਰਨਨ੍ਦਿਨੀ ਸੁਧਾ
ਨੇਤ੍ਰਲਾਞ੍ਛਿਤਾਲਿਕਾ ਸੁਤਂ ਪੁਨਾਤੁ ਕਾਲਿਕਾ ॥ ੩੬.੧੫ ॥

ਰਾਜਸੁਨ੍ਦਰਾਨਨਾ ਮਰਾਲਰਾਜਗਾਮਿਨੀ
ਰਾਜਮੌਲਿਵਲ੍ਲਭਾ ਮਗਾਧਿਰਾਜਮਧ੍ਯਮਾ ।
ਰਾਜਮਾਨਵਿਗ੍ਰਹਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨਸਦ੍ਗੁਣਾ
ਰਾਜਤੇ ਮਹੀਧਰੇ ਮਦਮ੍ਬਿਕਾ ਵਿਰਾਜਤੇ ॥ ੩੬.੧੬ ॥

ਪਰ੍ਵਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਪ੍ਰਭਾਵਿਡਮ੍ਬਨਾਨਨਾ
ਪਰ੍ਵਤਾਧਿਨਾਥਵਂਸ਼ਪਾਵਨੀ ਸਨਾਤਨੀ ।
ਗਰ੍ਵਗਨ੍ਧਨਾਸ਼ਿਨੀ ਵਿਭਾਵਰੀਵਿਚਾਰਿਣਾਂ
ਸ਼ਰ੍ਵਚਿਤ੍ਤਨਾਯਿਕਾ ਕਰੋਤੁ ਮਙ੍ਗਲਂ ਮਮ ॥ ੩੬.੧੭ ॥

ਓਜਸਸ਼੍ਚ ਤੇਜਸਸ਼੍ਚ ਜਨ੍ਮਭੂਮਿਰਚ੍ਯੁਤਾ
ਨੀਲਕਞ੍ਜਬਨ੍ਧੁਬਦ੍ਧਮੌਲਿਰਾਗਮਸ੍ਤੁਤਾ ।
ਵੀਤਰਾਗਪਾਸ਼ਜਾਲਨਾਸ਼ਬਦ੍ਧਕਙ੍ਕਣਾ
ਵਿਸ਼੍ਵਪਾਲਿਨੀ ਮਯਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਿਚਿਨ੍ਤ੍ਯਤੇ ॥ ੩੬.੧੮ ॥

ਅਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਂ ਯਯਾ ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ ਚ ਪਚ੍ਯਤੇ
ਸਂਸ੍ਫੁਰਤ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਭੂਤਹਾਰ੍ਦਪੀਠਿਕਾਸੁ ਯਾ ।
ਸ਼੍ਵਾਸਦਸ਼੍ਟਿਸਂਵਿਦੂਸ਼੍ਮਨਾਦਵਾਰਿਵਰ੍ਤ੍ਮਭਿਰ੍-
ਯਾਮੁਪਾਸਤੇ ਵਿਦੋ ਨਮਾਮਿ ਤਾਂ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਮ੍ ॥ ੩੬.੧੯ ॥

ਪਞ੍ਚਯੁਗ੍ਮਵੇਸ਼ਭਤ੍ਪਰਾਤ੍ਪਰਾ ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਾ
ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਵਕ੍ਤ੍ਰਪਦ੍ਮਚਞ੍ਚਰੀਕਲੋਕਨਾ ।
ਵਞ੍ਚਕਾਨ੍ਤਰਙ੍ਗਸ਼ਤ੍ਰੁਸਞ੍ਚਯਪ੍ਰਣਾਸ਼ਿਨੀ
ਪ੍ਰੇਤਮਞ੍ਚਸ਼ਾਯਿਨੀ ਕੁਲਂ ਚਿਰਾਯ ਪਾਤੁ ਮੇ ॥ ੩੬.੨੦ ॥

ਕਰ੍ਮਣਾ ਯਥਾਵਿਧਿ ਦ੍ਵਿਜਾਤਯੋ ਯਜਨ੍ਤਿ ਯਾਂ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਯਥਾਸ਼੍ਰੁਤਂ ਸ੍ਤੁਵਨ੍ਤਿ ਯਾਮਧੀਤਿਨਃ ।
ਚੇਤਸਾ ਯਥਾ ਗੁਰੂਕ੍ਤਿ ਚਿਨ੍ਤਯਨ੍ਤਿ ਯਾਂ ਵਿਦਃ
ਸਾ ਪਰਾ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯੀਜਨਨ੍ਯਜਾ ਜਯਤ੍ਯੁਮਾ ॥ ੩੬.੨੧ ॥

ਵਾਸੁਦੇਵਜਾਯਯਾ ਵਿਨਮ੍ਰਯਾ ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ
ਵਾਮਦੇਵਚਾਟੁਚਿਤ੍ਰਵਾਕ੍ਯਬਨ੍ਧਲਾਲਿਤਾ ।
ਵਾਸਵਾਦਿਦੇਵਤਾਜਯਪ੍ਰਣਾਦਹਰ੍ਸ਼ਿਤਾ
ਵਾਰਯਤ੍ਵਘਾਨਿ ਮੇ ਵਸੁਨ੍ਧਰਾਭਤਸ੍ਸੁਤਾ ॥ ੩੬.੨੨ ॥

ਪੂਰ੍ਣਿਮਾਸੁਧਾਮਰੀਚਿਸੁਨ੍ਦਰਾਸ੍ਯਮਣ੍ਡਲਾ
ਫੁਲ੍ਲਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਦੀਰ੍ਘਸਮ੍ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਲੋਚਨਾ ।
ਪੁਣ੍ਯਭੂਨਿਸ਼ੇਵਣਾਯ ਪੁਤ੍ਰਮੇਤਮੁਦ੍ਯਤਂ
ਪੂਰ੍ਣਕਾਮਮਾਦਧਾਤੁ ਪਾਦਲਗ੍ਨਮਮ੍ਬਿਕਾ ॥ ੩੬.੨੩ ॥

ਲਾਲਯਨ੍ਤਿ ਬਾਲਕਂ ਵਤਂਸਸ਼ੀਤਦੀਧਿਤਿਂ
ਸ਼ੀਲਯਨ੍ਤਿ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਾਂ ਮਨਾਂਸਿ ਯੋਗਿਨਾਮਿਵ ।
ਕਾਲਯਨ੍ਤੁ ਪਾਪਿਨਾਂ ਕੁਲਾਨਿ ਸਂਹਤੀਸ੍ਸਤਾਂ
ਪਾਲਯਨ੍ਤੁ ਚ ਸ੍ਮਿਤਾਨਿ ਯੋਸ਼ਿਤਃ ਪੁਰਦ੍ਵਿਸ਼ਃ ॥ ੩੬.੨੪ ॥

ਪਾਦਸੇਵਿਨਃ ਕਵੇਰ੍ਮਨੋਹਰਾਤਿਸ਼ਕ੍ਵਰੀ-
ਵਰ੍ਗ ਏਸ਼ ਨਾਟ੍ਯਕਾਰਿਨਿਰ੍ਜਰੀਗਣੋ ਯਥਾ ।
ਲੋਕਜਾਲਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਪੁਣ੍ਯਯੋਸ਼ਿਤੋ ਮਨ-
ਸ੍ਸਮ੍ਮਦਾਯ ਸਾਧੁਕਸ਼੍ਟਵਾਰਣਾਯ ਕਲ੍ਪਤਾਮ੍ ॥ ੩੬.੨੫ ॥ 900

॥ ਸਮਾਪ੍ਤਂ ਚ ਨਵਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

%c10-q1/Jayanth.Ganapathiraju/c10-q1।txt medskip

ਦਸ਼ਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍
ਸਪ੍ਤਤ੍ਰਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਚਾਰਃ (ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਬ੍ਵਤ੍ਤਮ੍)

ਉਦ੍ਦੀਪਯਤੁ ਨਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤੇਰ੍ਦਰਸ੍ਮਿਤਮ੍ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਯਸ੍ਯ ਮਹਸ੍ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਮਾਨਨ੍ਦੋ ਵੇਤਿ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੩੭.੧ ॥

ਪੂਰ੍ਣਂ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਤ ਸਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਮਹਿਮਾ ਤੇਜ ਆਹੋਸ੍ਵਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿਰ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਣ ਏਵ ਵਾ ॥ ੩੭.੨ ॥

ਪ੍ਰਚਕ੍ਸ਼ਤੇ ਚਿਦਾਤ੍ਮਤ੍ਵਂ ਜ੍ਞਾਤੁਰ੍ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ ਚੋਭਯੋਃ ।
ਪ੍ਰਦੀਪਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਯਾਸ਼੍ਚ ਜ੍ਯੋਤਿਰਾਕਤਿਤਾਂ ਯਥਾ ॥ ੩੭.੩ ॥

ਚਿਤ ਏਕਪਦਾਰ੍ਥਤ੍ਵਾਚ੍ਚਿਚ੍ਚਿਤਾ ਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਯਤੇ ।
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗੁਣਤ੍ਵਂ ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇਣ ਨਿਰਾਕਤਮ੍ ॥ ੩੭.੪ ॥

ਜ੍ਞਾਤੁਰ੍ਜ੍ਞਾਨਂ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਸ੍ਯਾਨ੍ਨ ਗੁਣੋ ਨਾਪਿ ਚ ਕ੍ਰਿਯਾ ।
ਯਦਿ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਵੈਸ਼ਿਸ਼੍ਟ੍ਯਮਨਵਸ੍ਥਿਤਿਃ ॥ ੩੭.੫ ॥

ਵਾਚੈਵ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ਕਰ੍ਤੁਂ ਵਿਭਾਗਸ੍ਸ੍ਵਸ੍ਵਰੂਪਯੋਃ ।
ਨਾਨੁਭੂਤ੍ਯਾ ਤਤੋ ਦ੍ਵੈਤਂ ਸਚ੍ਛਕ੍ਤ੍ਯੋਰ੍ਵ੍ਯਾਵਹਾਰਿਕਮ੍ ॥ ੩੭.੬ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ ਪੂਰ੍ਣਸ੍ਯ ਵਿਸ਼ਯੋ ਦ੍ਯੌਰੁਦੀਰ੍ਯਤੇ ।
ਸਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੋ ਵ੍ਯਾਪਕਤ੍ਵਾਦ੍ਵਸ੍ਤੁਤੋ ਨਾਤਿਰਿਚ੍ਯਤੇ ॥ ੩੭.੭ ॥

ਵਿਕਾਸਾਦਪਿ ਸਙ੍ਕੋਚਾਤ੍ ਸਰ੍ਗਪ੍ਰਲਯਯੋਰ੍ਦ੍ਵਯੋਃ ।
ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ ਬੁਧੈਰੁਕ੍ਤੌ ਜਨ੍ਮਨਾਸ਼ਾਵੁਭੌ ਦਿਵਃ ॥ ੩੭.੮ ॥

ਧਰ੍ਮਭੂਤਂ ਪਰਸ੍ਯੇਦਂ ਨ ਕਾਰ੍ਯਂ ਪਰਮਂ ਨਭਃ ।
ਅਖਣ੍ਡਤ੍ਵਾਨ੍ਨ ਵਿਕਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ਨਪ੍ਰਕਤਿਤ੍ਵਤਃ ॥ ੩੭.੯ ॥

ਆਕਾਸ਼ੇ ਪਰਮੇ ਦੀਪ੍ਯਤ੍ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਏਕਾਗ੍ਰਤ੍ਵਾਤ੍ਪ੍ਰਵਦ੍ਧੋਸ਼੍ਮਗਭੀਰਮਭਵਨ੍ਮਹਃ ॥ ੩੭.੧੦ ॥

ਤ੍ਰਿਧੈਵਂ ਧਰ੍ਮਭੂਤਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ ਵਿਕਤਿਂ ਵਿਨਾ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਤ੍ਵਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਾਭ੍ਯਾਂ ਮਹਸ੍ਤ੍ਵਾਚ੍ਚ ਦਸ਼ਾਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੩੭.੧੧ ॥

ਵਿਜ੍ਞਾਨੇ ਭਾਤਿ ਯੇ ਭਾਨ੍ਤਿ ਭਾਵਾ ਦ੍ਰਵ੍ਯਗੁਣਾਦਯਃ ।
ਨ ਕਿਞ੍ਚਿਦਨੁਭੂਯਨ੍ਤੇ ਵਿਜ੍ਞਾਨੋਪਰਮੇ ਤੁ ਤੇ ॥ ੩੭.੧੨ ॥

ਏਵਂ ਸ੍ਵਤਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ੍ਵਂ ਵਿਸ਼ਯਾਣਾਂ ਨ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ।
ਸਿਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਪਰਤੋ ਨ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਂ ਕਞ੍ਚਿਦਨ੍ਤਰਾ ॥ ੩੭.੧੩ ॥

ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਵਿਸ਼ਯਾਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਣੇ ਸ੍ਮਰਣੇ ਚ ਧੀਃ ।
ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਵਿਸ਼ਯਤਾਦਾਤ੍ਮ੍ਯਮੇਵਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਪ੍ਰਦਸ਼੍ਯਤੇ ॥ ੩੭.੧੪ ॥

ਨ ਚੇਤ੍ਸਮਸ਼੍ਟਿਵਿਜ੍ਞਾਨਵਿਭੂਤਿਰਖਿਲਂ ਜਗਤ੍ ।
ਵਿਸ਼ਯਵ੍ਯਸ਼੍ਟਿਵਿਜ੍ਞਾਨਤਾਦਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਨੋਪਪਦ੍ਯਤੇ ॥ ੩੭.੧੫ ॥

ਯਥਾऽਸ੍ਮਦਾਦਿਵਿਜ੍ਞਾਨੇ ਧ੍ਯੇਯਂ ਬੁਦ੍ਧਿਰਿਤਿ ਦ੍ਵਯਮ੍ ।
ਪੂਰ੍ਣੇ ਸਮਸ਼੍ਟਿਵਿਜ੍ਞਾਨੇ ਵਿਕਤਿਃ ਪ੍ਰਕਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੩੭.੧੬ ॥

ਪਰਿਣਾਮੋ ਯਥਾ ਸ੍ਵਪ੍ਨਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਸ੍ਯ ਸ੍ਥੂਲਰੂਪਤਃ ।
ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚ ਏਸ਼ ਸ੍ਯਾਤ੍ਤਥੇਸ਼੍ਵਰਮਹਾਚਿਤਃ ॥ ੩੭.੧੭ ॥

ਵਿਕਤਿਸ੍ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨਿ ਪ੍ਰਕਤਿਃ ਪਰਦੇਵਤਾ ।
ਸਤਃ ਪਾਦਸ੍ਤਯੋਰਾਦ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਪਾਦੀ ਗੀਯਤੇ ਪਰਾ ॥ ੩੭.੧੮ ॥

ਕਬਲੀਕਤ੍ਯ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਨੇਕਾऽਪਿ ਸ੍ਯਾਦ੍ਯਥਾ ਮਤਿਃ ।
ਭੂਤਾਨਿ ਕਬਲੀਕਤ੍ਯ ਦੇਵਤਾऽਪਿ ਤਥਾ ਪਰਾ ॥ ੩੭.੧੯ ॥

ਭੂਤਾਨਾਮਾਤ੍ਮਾਨਸ੍ਸਰ੍ਗੇ ਸਂਹਤੌ ਚ ਤਥਾऽऽਤ੍ਮਨਿ ।
ਪ੍ਰਭਵੇਦ੍ਦੇਵਤਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਨਾਂ ਯਥਾ ਮਤਿਃ ॥ ੩੭.੨੦ ॥

ਅਨੁਭੂਤ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸੇਯਮੀਸ਼ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾ ।
ਆਧਾਰਚਕ੍ਰੇ ਪਿਣ੍ਡੇਸ਼ੁ ਵਿਰਾਜਤਿ ਵਿਭਿਨ੍ਨਵਤ੍ ॥ ੩੭.੨੧ ॥

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਸ੍ਥੂਲੇ ਤਤਃ ਸ਼ਾਖੇ ਵਿਦ੍ਯੁਚ੍ਛਕ੍ਤਿਸਮੀਰਵਤ੍ ।
ਤਤ੍ਰਾਦ੍ਯਾ ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਸ੍ਯਾਤ੍ ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰਨਨ੍ਤਰਾ ॥ ੩੭.੨੨ ॥

ਜ੍ਞਾਨੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਿ ਪ੍ਰਥਮਾ ਵਿਭੂਤਿਰ੍ਮਨਸਾ ਸਹ ।
ਕਰ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਿ ਤ੍ਵਪਰਾ ਵਿਭੂਤਿਸ੍ਸਹਸਾ ਸਹ ॥ ੩੭.੨੩ ॥

ਕ੍ਰਿਯਾਮੂਲਮੁਤ ਜ੍ਞਾਨਮੂਲਂ ਕਿਮਿਤਿ ਚਿਨ੍ਤਯਨ੍ ।
ਆਤ੍ਮਸ਼ਕ੍ਤਿਮਿਤੋ ਵਿਦ੍ਵਾਨਮਤਤ੍ਵਾਯ ਕਲ੍ਪਤੇ ॥ ੩੭.੨੪ ॥

ਗਭੀਰਾਸ੍ਸੁਤਰਾਮੇਤਾਃ ਕਾਲਿਕਾਤਤ੍ਤ੍ਵਕਾਰਿਕਾਃ ।
ਧਿਯੋ ਭਾਸੋ ਗਣਪਤੇਰ੍ਭਵਨ੍ਤੁ ਵਿਦੁਸ਼ਾਂ ਮੁਦੇ ॥ ੩੭.੨੫ ॥ 925

%c10-q2/Bhavani.Mallajosyula/uma\_c10\_q2\_1-25।txt medskip

ਅਸ਼੍ਟਤ੍ਰਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਦਸ਼ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾਃ (ਪਾਦਾਕੁਲਕਵਤ੍ਤਮ੍)

ਦੂਰੀਕੁਰੁਤਾਦ੍ ਦੁਃਖਂ ਨਿਖਿਲਂ ਦੁਰ੍ਗਾਯਾਸ੍ਤਦ੍ਦਰਹਸਿਤਂ ਨਃ ।
ਰਚਿਤਾਸ੍ਯਾਮ੍ਭੋਮਦ੍ਭ੍ਯਾਂ ਯਦਭੁਲ੍ਲੇਪਨਮਮਲਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਸ੍ਯ ॥ ੩੮.੧ ॥

ਜਨ੍ਤੌ ਜਨ੍ਤੌ ਭੁਵਿ ਖੇਲਨ੍ਤਿ ਭੂਤੇ ਭੂਤੇ ਨਭਸਿ ਲਸਨ੍ਤੀ ।
ਦੇਵੇ ਦੇਵੇ ਦਿਵਿ ਦੀਪ੍ਯਨ੍ਤੀ ਪਥਗਿਵ ਪੂਰ੍ਣਾ ਸਂਵਿਜ੍ਜਯਤਿ ॥ ੩੮.੨ ॥

ਦਹਰਸਰੋਜਾਦ੍ ਦ੍ਵਿਦਲਸਰੋਜਂ ਦ੍ਵਿਦਲਸਰੋਜਾਦ੍ਦਸ਼ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਮ੍
ਦਸ਼ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਾਦ੍ਦੇਹਂ ਦੇਹਾਤ੍ ਸਕਲਂ ਵਿਸ਼ਯਂ ਸਂਵਿਦ੍ ਵ੍ਰਜਤਿ ॥ ੩੮.੩ ॥

ਵਹ੍ਨਿਜ੍ਵਾਲਾ ਸਮਿਧਮਿਵੈਸ਼ਾ ਸਕਲਂ ਦੇਹਂ ਸਂਵਿਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ।
ਪਥਗਿਵ ਭੂਤਾ ਵ੍ਯਪਗਤਵੀਰ੍ਯਾ ਭਵਤਿ ਸਧੂਮਾ ਸਂਸਾਰਾਯ ॥ ੩੮.੪ ॥

ਅਤ੍ਰਾਨੁਭਵਸ੍ਸੁਖਦੁਃਖਾਨਾਮਤ੍ਰਾਹਙ੍ਕਤਿਰਨਤਾ ਭਵਤਿ ।
ਅਤ੍ਰੈਵੇਦਂ ਸਕਲਂ ਭਿਨ੍ਨਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸੇਤ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਸ੍ਖਲਨੇ ॥ ੩੮.੫ ॥

ਦਸ਼ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਾਦ੍ ਦ੍ਵਿਦਲਸਰੋਜਂ ਦ੍ਵਿਦਲਸਰੋਜਾਦ੍ਦਹਰਸਰੋਜਮ੍ ।
ਅਵਤਰਤੀਸ਼ਾ ਯੇਸ਼ਾਮੇਸ਼ਾ ਤੇਸ਼ਾਮਨ੍ਤਰ੍ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ॥ ੩੮.੬ ॥

ਅਥਵਾ ਦੇਹਾਦਾਵਤ੍ਤਸ੍ਸਨ੍ਨਨ੍ਯਤਮਸ੍ਯਾਮਾਸੁ ਸ੍ਥਲ੍ਯਾਮ੍ ।
ਆਧਾਰਸ੍ਥੇ ਕੁਲਕੁਣ੍ਡੇ ਵਾ ਸ੍ਥਿਤਧੀਰ੍ਨਿਤ੍ਯਾਂ ਨਿਸ਼੍ਠਾਂ ਲਭਤੇ ॥ ੩੮.੭ ॥

ਦਸ਼ਸ਼ਤਪਤ੍ਰੇ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਲਲਿਤਾ ਵਜ੍ਰਵਤੀ ਸਾ ਦ੍ਵਿਦਲਸਰੋਜੇ ।
ਦਹਾਰਾਮ੍ਬੁਰੁਹੇ ਭਦ੍ਰਾ ਕਾਲੀ ਮੂਲਾਧਾਰੇ ਭੈਰਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾ ॥ ੩੮.੮ ॥

ਖੇਲਤਿ ਲਲਿਤਾ ਦ੍ਰਵਤਿ ਸ੍ਥਾਨੇ ਛਿਨ੍ਨਗ੍ਰਨ੍ਥਿਨਿ ਰਾਜਤ੍ਯੈਨ੍ਦ੍ਰੀ ।
ਬਦ੍ਧਕਵਾਟੇ ਭਦ੍ਰਾ ਕਾਲੀ ਤਪਸਾ ਜ੍ਵਲਿਤੇ ਭੈਰਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾ ॥ ੩੮.੯ ॥

ਯਦ੍ਯਪਿ ਕਾਲੀਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੌ ਸ੍ਯਾਤਾਂ ਭਿਨ੍ਨੇ ਇਵ ਪਿਣ੍ਡੇਸ਼ੁ ।
ਓਜਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਯੈਕ੍ਯਾਦਣ੍ਡੇ ਨ ਦ੍ਵੌ ਸ਼ਕ੍ਤੇਰ੍ਭੇਦੌ ਭਵਤਃ ॥ ੩੮.੧੦ ॥

ਏਵਮਭੇਦੋ ਯਦ੍ਯਪਿ ਕਰ੍ਮਦ੍ਵੈਧਾਤ੍ ਦ੍ਵੈਧਂ ਤਤ੍ਰਾਪਿ ਸ੍ਯਾਤ੍ ।
ਸੈਵ ਪਚਨ੍ਤੀ ਭੁਵਨਂ ਕਾਲੀ ਸੈਵ ਦਹਨ੍ਤੀ ਸ਼ਤ੍ਰੂਨੈਨ੍ਦ੍ਰੀ ॥ ੩੮.੧੧ ॥

ਪਿਣ੍ਡੇ ਚਾਣ੍ਡੇ ਜਙ੍ਗਮਸਾਰਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ।
ਵਿਸ਼ਯਦਸ਼ਾਯਾਂ ਦੇਸ਼ੀਭੂਤਾ ਸੇਯਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਖ੍ਯਾਤਾ ॥ ੩੮.੧੨ ॥

ਸ਼ੂਨ੍ਯਪ੍ਰਖ੍ਯਾ ਯਾ ਚਿਲ੍ਲੀਨਾ ਪ੍ਰਲਯੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ਜਨ੍ਮਿਸ਼ੁ ਸੁਪ੍ਤੌ
ਕਬਲਿਤਸਕਲਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਂ ਤਾਂ ਕਵਯਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਂ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਮਾਹੁਃ ॥ ੩੮.੧੩ ॥

ਨਿਦ੍ਰਾਵਿਸ੍ਮਤਿਮੋਹਾਲਸ੍ਯਪ੍ਰਵਿਭੇਦੈਸ੍ਸਾ ਭਵਮਗ੍ਨੇਸ਼ੁ ।
ਏਸ਼ੈਵ ਸ੍ਯਾਦ੍ਯੁਞ੍ਜਾਨੇਸ਼ੁ ਧ੍ਵਸ੍ਤਵਿਕਲ੍ਪਃ ਕੋऽਪਿ ਸਮਾਧਿਃ ॥ ੩੮.੧੪ ॥

ਐਨ੍ਦ੍ਰੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਵ੍ਯਕ੍ਤਬਲਾ ਚੇਦ੍ ਭਿਨ੍ਨੇ ਸ੍ਯਾਤਾਂ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਕਪਾਲੇ ।
ਤਸ੍ਮਾਦੇਤਾਂ ਚਤੁਰਵਚਸ੍ਕਾਃ ਪਰਿਭਾਸ਼ਨ੍ਤੇ ਛਿਨ੍ਨਸ਼ਿਰਸ੍ਕਾਮ੍ ॥ ੩੮.੧੫ ॥

ਭਵਤਿ ਪਰਾ ਵਾਗ੍ਭੈਰਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੀ ਸਾ ਕਥਿਤਾ ਤਾਰਾ ।
ਰਸਨਿਧਿਮਾਪ੍ਤਾ ਜਿਹ੍ਵਾਰਙ੍ਗਂ ਮਾਤਙ੍ਗੀਤਿ ਪ੍ਰਥਿਤਾ ਸੇਯਮ੍ ॥ ੩੮.੧੬ ॥

ਪਿਣ੍ਡੇ ਚਾਣ੍ਡੇ ਸ੍ਤਮ੍ਭਨਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਬਗਲਾ ਮਾਤ੍ਰਸ੍ਤਵ ਮਹਿਮੈਕਃ ।
ਸਰ੍ਵੇ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਃ ਕਿਰਣਾਃ ਕਮਲਾ ਬਾਹ੍ਯੋ ਮਹਿਮਾ ਭੁਵਨਾਮ੍ਬ ਤਵ ॥ ੩੮.੧੭ ॥

ਬੋਧੇ ਬੋਧੇ ਬੋਦ੍ਧੁਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਨਾਂ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭਾਨ੍ਤੀਮ੍ ।
ਅਵਿਮੁਞ੍ਚਨ੍ਯੋ ਮਨੁਤੇ ਧੀਰੋ ਯਤ੍ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ਵਾ ਲਲਿਤਾऽਵਤਿ ਤਮ੍ ॥ ੩੮.੧੮ ॥

ਦਸ਼੍ਟੌ ਦਸ਼੍ਟੌ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਲੋਚਨਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯੇ ਭਾਨ੍ਤੀਮ੍ ।
ਅਵਿਮੁਞ੍ਚਨ੍ਯਃ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਧੀਰੋ ਯਤ੍ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ਵਾ ਤਮਵਤ੍ਯੈਨ੍ਦ੍ਰੀ ॥ ੩੮.੧੯ ॥

ਪ੍ਰਾਣਸਮੀਰਂ ਵਿਦਧਾਨਮਿਮਂ ਨਿਤ੍ਯਾਂ ਯਾਤ੍ਰਾਮਤ੍ਰ ਸ਼ਰੀਰੇ ।
ਚਰਣੇ ਚਰਣੇ ਪਰਿਸ਼ੀਲਯਤਿ ਸ੍ਥਿਰਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਯਸ੍ਤਮਵਤਿ ਕਾਲੀ ॥ ੩੮.੨੦ ॥

ਸ੍ਥੂਲਵਿਕਾਰਾਨ੍ ਪਰਿਮੁਞ੍ਚਨ੍ਤ੍ਯਾ ਨਿਰ੍ਮਲਨਭਸਿ ਸ੍ਥਿਤਯਾ ਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ।
ਮਜ੍ਜਨ੍ਤ੍ਯਾ ਵਾ ਦਹਰਾਕਾਸ਼ੇ ਲੋਕੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਃ ਕਰੁਣਾਂ ਲਭਤੇ ॥ ੩੮.੨੧ ॥

ਸਰ੍ਵਵਿਕਲ੍ਪਾਨ੍ ਪਰਿਭੂਯਾਨ੍ਤਰ੍ਵਿਮਲਂ ਮੌਨਂ ਮਹਦਵਲਮ੍ਬ੍ਯ ।
ਕੇਵਲਮੇਕਸ੍ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਯੋऽਨ੍ਤਸ੍ਤਂ ਸਾ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਕੁਰੁਤੇ ਮੁਕ੍ਤਮ੍ ॥ ੩੮.੨੨ ॥

ਮੂਲੇ ਸ੍ਥਿਤ੍ਯਾ ਭੈਰਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇਵੀਮੁਦ੍ਗੀਥੇਨ ।
ਸੇਵੇਤਾਰ੍ਯੋ ਵਿਦਿਤਰਹਸ੍ਯੋ ਮਾਤਙ੍ਗੀਂ ਤਾਂ ਗੁਣਗਾਨੇਨ ॥ ੩੮.੨੩ ॥

ਆਸਨਬਨ੍ਧਾਦਚਲੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਰੁਦ੍ਧਪ੍ਰਾਣੋ ਬਗਲਾਂ ਭਜਤੇ ।
ਅਭਿਤੋ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਂ ਵ੍ਯਕ੍ਤਂ ਤੇਜਃ ਕਲਯਨ੍ ਕਮਲਾਕਰੁਣਾਂ ਲਭਤੇ ॥ ੩੮.੨੪ ॥

ਏਕਵਿਧਾਦੌ ਬਹੁਭੇਦਾऽਥੋ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਨਨ੍ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਸ੍ਯ ।
ਸਭਜਨਮਾਰ੍ਗਂ ਗਣਪਤਿਮੁਨਿਨਾ ਪਾਦਾਕੁਲਕੈਰੇਵਂ ਵਿਵਤਾ ॥ ੩੮.੨੫ ॥ 950

%c10-q3/Sarada.Susarla/uma-c10-q3-itrans.txt medskip

ਏਕੋਨਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਪ੍ਰਾਯੋ ਵ੍ਯੋਮਸ਼ਰੀਰਾ (ਇਨ੍ਦ੍ਰਵਜ੍ਰਾਵਤ੍ਤਮ੍)

ਵ੍ਯਾਪ੍ਯੇਦਮਿਨ੍ਦੋਰ੍ਭੁਵਨਂ ਯ ਯੇਵ
ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਤਸ੍ਯਾਮਲਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾऽਭੂਤ੍ ।
ਮਨ੍ਦਸ੍ਤਵਾਰ੍ਤਿਂ ਸ ਧੁਨੋਤੁ ਹਾਸੋ
ਨਿਃਸ਼ੇਸ਼ਲੋਕੇਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾਯਾਃ ॥ ੩੯.੧ ॥

ਪੂਰ੍ਣੇ ਵਿਯਤ੍ਯੇਕਤਟਿਜ੍ਜ੍ਵਲਨ੍ਤੀ
ਲੋਕਾਨਸ਼ੇਸ਼ਾਨਨਿਸ਼ਂ ਪਚਨ੍ਤੀ ।
ਮੇਘੇ ਕਦਾਚਿਨ੍ਮਹਸਾ ਸ੍ਫੁਰਨ੍ਤੀ
ਚਣ੍ਡੀ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਹਰਤਾਦਘਂ ਨਃ ॥ ੩੯.੨ ॥

ਗੋਲਾਨਿ ਕਾਨ੍ਯਪ੍ਯਧੁਨੋਦ੍ਭਵਨ੍ਤਿ
ਜੀਰ੍ਯਨ੍ਤਿ ਕਾਨ੍ਯਪ੍ਯਖਿਲੇਸ਼ਕਾਨ੍ਤੇ
ਯਾਨ੍ਤ੍ਯਮ੍ਬਿਕੇ ਕਾਨ੍ਯਪਿ ਵਦ੍ਧਿਮਤ੍ਰ
ਪਾਕੇ ਭਵਤ੍ਯਾਃ ਪਰਿਤਃ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤੇ ॥ ੩੯.੩ ॥

ਭਾਸਾਂ ਵਿਨੇਤ੍ਰਾ ਮਹਤਾ ਗ੍ਰਹੈਸ਼੍ਚ
ਭੂਰਿਪ੍ਰਮਾਣੈਰ੍ਯੁਤਮੀਸ਼ਕਾਨ੍ਤੇ ।
ਏਕੈਕਮਣ੍ਡਂ ਤਵ ਲੋਮਵਚ੍ਚੇਤ੍
ਕਸ੍ਤੇ ਮਹਦ੍ਭਾਗ੍ਯਮਿਹ ਬ੍ਰਵੀਤੁ ॥ ੩੯.੪ ॥

ਨਾਥਸ੍ਯ ਤੇ ਰੂਪਮਣੋਰਣੀਯੋ
ਮਾਤਸ੍ਤ੍ਵਦੀਯਂ ਮਹਤੋ ਮਹੀਯਃ ।
ਜਨਾਤਿ ਯੋ ਦੇਵਿ ਰਹਸ੍ਯਮੇਤਦ੍
ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਤੁਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਵਤ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੩੯.੫ ॥

ਯਦ੍ ਗਰ੍ਜਿਤਂ ਵਾਰਿਦਘਰ੍ਸ਼ਣੇਸ਼ੁ
ਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਤਵਾਯਂ ਸੁਗਭੀਰਘੋਸ਼ਃ ।
ਯਲ੍ਲੋਕਰਾਜ੍ਞਿ ਸ੍ਫੁਰਿਤਂ ਤਦੇਤ-
ਦੁਜ੍ਜਮ੍ਭਿਤਂ ਕਿਞ੍ਚਨ ਕਾਨ੍ਤਿਵੀਚੇਃ ॥ ੩੯.੬ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ਵਜ੍ਰਂ ਜ੍ਵਲਿਤਂ ਕਸ਼ਾਨੋਰ੍-
ਜ੍ਯੋਤਿਸ੍ਸਹਸ੍ਰਚ੍ਛਦਬਾਨ੍ਧਵਸ੍ਯ ।
ਪੀਯੂਸ਼ਭਾਨੋਰ੍ਹਸਿਤਂ ਵਿਸਾਰਿ
ਜੀਵਸ੍ਯ ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਮਮ ਤਾਤ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੩੯.੭ ॥

ਯਸ੍ਯੈਵ ਤੇਜਃ ਪ੍ਰਵਿਭਕ੍ਤਮਰ੍ਕ-
ਵਿਦ੍ਯੁਚ੍ਛਸ਼ਾਙ੍ਕਾਨਲਲੋਚਨੇਸ਼ੁ ।
ਗੂਢਂ ਤਦਾਕਾਸ਼ਗਹੇ ਸਮਨ੍ਤਾ-
ਦਨ੍ਤਾਨਭਿਜ੍ਞਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੩੯.੮ ॥

ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸੁ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਨਿਮਿਸ਼ਤ੍ਸੁ ਨਿਦ੍ਰਾ
ਸ਼ੁਸ਼੍ਕੇਸ਼ੁ ਪਕ੍ਤਿਸ੍ਤਰੁਣੇਸ਼ੁ ਵਦ੍ਧਿਃ ।
ਧੀਰੇਸ਼ੁ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਚਪਲੇਸ਼ੁ ਚੇਸ਼੍ਟਾ
ਦੇਵੀ ਮਮਾਪਤ੍ਤਿਮਪਾਕਰੋਤੁ ॥ ੩੯.੯ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਵਤੋ ਵਾਦਵਿਧਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍-
ਵੀਰਸ੍ਯ ਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮਵਿਧਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਨਾਰੀਮਣੇਰ੍ਮੋਹਵਿਧਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍-
ਲੇਸ਼ਤ੍ਰਯਂ ਕਿਞ੍ਚਿਦਾਪਾਰਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ॥ ੩੯.੧੦ ॥

ਉਤ੍ਸਾਹਯਨ੍ਤੀ ਤਪਤਾਂ ਮਨਾਂਸਿ
ਸਞ੍ਚੋਦਯਨ੍ਤੀ ਚ ਮਹਾਕ੍ਰਿਯਾਸੁ ।
ਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ੋਭਯਨ੍ਤੀ ਹਦਯਂ ਖਲਾਨਾਂ
ਸਮ੍ਮੋਹਯਨ੍ਤੀ ਚ ਪਰਾऽਵਤਾਨ੍ਨਃ ॥ ੩੯.੧੧ ॥

ਸਞ੍ਚਾਲਯਨ੍ਤੀ ਸਕਲਸ੍ਯ ਦੇਹਂ
ਵ੍ਯਾਨਸ੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਰਿਤੋ ਲਸਨ੍ਤ੍ਯਾ ।
ਜੇਤੁਃ ਪ੍ਰਤਾਪੇऽਸ੍ਤਿ ਪਲਾਯਨੇऽਸ੍ਤਿ
ਭੀਤਸ੍ਯ ਚੇਯਂ ਨਿਖਿਲੇਸ਼ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ॥ ੩੯.੧੨ ॥

ਏਕਂ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਬਹੁਚਿਤ੍ਰਯੋਗਾਤ੍
ਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤੀ ਵਿਵਿਧਂ ਜਨੇਭ੍ਯਃ ।
ਸਮ੍ਯਗ੍ਦਸ਼ੇ ਸ੍ਵਂ ਵਿਭੁਮਰ੍ਪਯਨ੍ਤੀ
ਸਰ੍ਵਾਦਿਮਾਯੈਵ ਮਹੇਸ਼ਜਾਯਾ ॥ ੩੯.੧੩ ॥

ਯਸ੍ਸਂਸ਼੍ਰਯੇਤਾਖਿਲਸਙ੍ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਾਂ
ਧ੍ਯਾਨੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਗੁਣਸ੍ਤਵੈਰ੍ਵਾ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਧੁਰਨ੍ਧਰਸ੍ਯ
ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤੇ ਸ ਕਤੀ ਮਨੁਸ਼੍ਯਃ ॥ ੩੯.੧੪ ॥

ਮੂਲਾਗ੍ਨਿਮੁਦ੍ਦੀਪ੍ਯ ਸ਼ਿਰਸ਼੍ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਂ
ਸਨ੍ਦ੍ਰਾਵ੍ਯ ਯਸ੍ਤਰ੍ਪਯਤੇ ਕਤੀ ਤ੍ਵਾਮ੍ ।
ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਨਗਾਧੀਸ਼੍ਵਰਕਨ੍ਯਕੇ ਤ੍ਵਂ
ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਵਨ੍ਤੀ ਨ ਕਿਮਾਦਧਾਸਿ ॥ ੩੯.੧੫ ॥

ਯਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸਹਸ੍ਰਾਰਸਰੋਜਮਧ੍ਯੇ
ਸੋਮਸ੍ਵਰੂਪਾਂ ਭਜਤੇऽਮ੍ਬ ਯੋਗੀ ।
ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਤਰਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਮੁਪੈਤਿ ਤਾਪੋ
ਬਾਹ੍ਯਸ੍ਯ ਕਾ ਨਾਮ ਕਥਾऽਲ੍ਪਕਸ੍ਯ ॥ ੩੯.੧੬ ॥

ਦਣ੍ਡੇਨ ਯੋऽਨ੍ਤਰ੍ਦਹਰੇऽਵਤੀਰ੍ਣਃ
ਪ੍ਰਾਣੇਨ ਵਾਚਾ ਮਹਸਾ ਧਿਯਾ ਵਾ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸੋऽਯਂ ਪੁਰਮਦ੍ਵਿਤੀਯਂ
ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਵਮੀਸ਼ਾ ਸਹ ਚਿਤ੍ਰਲੀਲਾ ॥ ੩੯.੧੭ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰੋਦਿਤਂ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਨੇਤ੍ਰਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ
ਯਸ੍ਤੇ ਨਰਃ ਸਂਯਮਵਾਨੁਪਾਸ੍ਤੇ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਣਿ ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਾਮ੍ਬੁਦਕੇਸ਼ਪਾਸ਼ੇ
ਪਾਸ਼ੈਰ੍ਵਿਮੁਕ੍ਤਃ ਸ ਜਯਤ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੩੯.੧੮ ॥

ਪਦ੍ਮਾਸਨੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਵਰ੍ਣਸ਼ਾਨ੍ਤੀ
ਦਮ੍ਭੋਲਿਪਾਣਿਰ੍ਭੁਵਨਾਧਿਨਾਥਾ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣਮਾਰ੍ਗੋ ਭਗੁਰਬ੍ਜਯੋਨਿਰ੍-
ਅਨ੍ਤੇ ਤਥਾਗ੍ਰੇ ਚ ਹਲਾਂ ਵਿਰਾਜੀ ॥ ੩੯.੧੯ ॥

ਜਮ੍ਭਸ੍ਯ ਹਨ੍ਤਾऽਨਲਸ਼ਾਨ੍ਤਿਚਨ੍ਦ੍ਰੈਃ
ਸਂਯੁਕ੍ਤ ਊਸ਼੍ਮਾ ਗਲਦੇਸ਼ਜਨ੍ਮਾ ।
ਦਨ੍ਤਸ੍ਥਲੀਸਮ੍ਭਵ ਊਸ਼੍ਮਵਰ੍ਣੋ
ਵਾਣੀਪਤਿਰ੍ਵਜ੍ਰਧਰਸ਼੍ਚ ਲਜ੍ਜਾ ॥ ੩੯.੨੦ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾ ਤ੍ਵਿਯਂ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਾਢ੍ਯਾ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਮਹਾਮੌਨਗੁਰੂਪਦਿਸ਼੍ਟਾ ।
ਗੋਪ੍ਯਾਸੁ ਗੋਪ੍ਯਾ ਸੁਕਤੈਰਵਾਪ੍ਯਾ
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਵਿਨੁਤ੍ਯਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨਾऽਪਿ ॥ ੩੯.੨੧ ॥

ਦੇਹੇਸ਼੍ਵਿਯਂ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਨ੍ਯਗਾਦਿ
ਭੂਤੇਸ਼ੁ ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ ਭੁਵਨੇਸ਼ੁ ਚਾਭ੍ਰਮ੍ ।
ਦੇਵਾਙ੍ਗਨਾਮਸ੍ਤਕਲਾਲਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰ੍-
ਦੇਵੀ ਭਵਾਨੀ ਖਲੁ ਦੇਵਤਾਸੁ ॥ ੩੯.੨੨ ॥

ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਵਿਧਾਯਾਚਲਮਨ੍ਤਰੇਣ
ਪ੍ਰਾਣਂ ਪ੍ਰਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਮਨੁਵਰ੍ਣਰੂਪਮ੍ ।
ਸਂਸੇਵਤੇ ਚੇਤ੍ਸਕਲਸ੍ਯ ਧਾਤ੍ਰੀਂ
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਲਾਭੋ ਵਿਦੁਸ਼ਃ ਕਰਸ੍ਥਃ ॥ ੩੯.੨੩ ॥

ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰੀਃ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਂ ਵਾ
ਵਿਦ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਾਃ ਸਕਲੇਸ਼ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ।
ਯੋ ਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਃ ਪ੍ਰਜਪੇਦਮੁਸ਼੍ਯ
ਪ੍ਰਾਣੋ ਵਸ਼ੇ ਨਿਸ੍ਤੁਲਸਿਦ੍ਧਿਯੋਨਿਃ ॥ ੩੯.੨੪ ॥

ਏਤਾਃ ਕਵੀਨਾਂ ਪਦਕਿਙ੍ਕਰਸ੍ਯ
ਪੂਤਾਃ ਪ੍ਰਮੋਦਂ ਪਰਮਾਵਹਨ੍ਤੁ ।
ਗੀਤਾਸ੍ਸਭਕ੍ਤਿਦ੍ਰਵਮਿਨ੍ਦ੍ਰਵਜ੍ਰਾਃ
ਸ਼੍ਵੇਤਾਚਲਾਧੀਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾਯਾਃ ॥ ੩੯.੨੫ ॥ 975

%c10-q4/Sai.Susarla/c10-q4।txt medskip

ਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ਃ ਸ੍ਤਬਕਃ
ਦੈਵਗੀਤਮ੍ (ਪਾਦਾਕੁਲਕਵਤ੍ਤਮ੍)

ਸ਼ਮਯਤੁ ਪਾਪਂ ਦਮਯਤੁ ਦੁਃਖਂ ਹਰਤੁ ਵਿਮੋਹਂ ਸ੍ਫੁਟਯਤੁ ਬੋਧਮ੍ ।
ਪ੍ਰਥਯਤੁ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਮਨ੍ਦਂ ਹਸਿਤਂ ਮਨਸਿਜਸ਼ਾਸਨਕੁਲਸੁਦਸ਼ੋ ਨਃ ॥ ੪੦.੧ ॥

ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ ਦਯਯਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਦਸ਼੍ਟਿਵਸ਼ਂਵਦਵਿਸ਼੍ਟਪਰਾਜਾ ।
ਅਖਿਲਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰੀਪੂਜ੍ਯਾ ਨਾਰੀ ਮਮ ਨਿਸ਼੍ਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵਿਪਦਂ ਹਰਤੁ ॥ ੪੦.੨ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ਮੋਦੋ ਦੈਵਂ ਤਤ੍ਰ ਸਿਸਕ੍ਸ਼ਤਿ ਕਾਮੋ ਦੈਵਮ੍ ।
ਸਜਤਿ ਪਦਾਰ੍ਥਾਨ੍ ਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਦੈਵਂ ਤਾਨ੍ ਬਿਭ੍ਰਾਣੇ ਮਹਿਮਾ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੩ ॥

ਵਿਕਤੌ ਵਿਕਤੌ ਪ੍ਰਕਤਿਰ੍ਦੈਵਂ ਵਿਸ਼ਯੇ ਵਿਸ਼ਯੇ ਸਤ੍ਤਾ ਦੈਵਮ੍ ।
ਦਸ਼੍ਟੌ ਦਸ਼੍ਟੌ ਪ੍ਰਮਿਤਿਰ੍ਦੈਵਂ ਧ੍ਯਾਨੇ ਧ੍ਯਾਨੇ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੪ ॥

ਸ੍ਫੂਰ੍ਤੌ ਸ੍ਫੂਰ੍ਤੌ ਮਾਯਾ ਦੈਵਂ ਚਲਨੇ ਚਲਨੇ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਦੈਵਮ੍ ।
ਤੇਜਸਿ ਤੇਜਸਿ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਦੈਵਂ ਸ਼ਬ੍ਦੇ ਸ਼ਬ੍ਦੇ ਵਾਣੀ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੫ ॥

ਹਦਯੇ ਹਦਯੇ ਜੀਵਦ੍ਦੈਵਂ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇ ਧ੍ਯਾਯਦ੍ਦੈਵਮ੍ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਿ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਿ ਰਾਜਦ੍ਦੈਵਂ ਮੂਲੇ ਮੂਲੇ ਪ੍ਰਤਪਦ੍ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੬ ॥

ਅਭਿਤੋ ਗਗਨੇ ਪ੍ਰਸਰਦ੍ਦੈਵਂ ਪਥਿਵੀਲੋਕੇ ਰੋਹਦ੍ਦੈਵਮ੍ ।
ਦਿਨਕਰਬਿਮ੍ਬੇ ਦੀਪ੍ਯਦ੍ਦੈਵਂ ਸਿਤਕਰਬਿਮ੍ਬੇ ਸਿਞ੍ਚਦ੍ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੭ ॥

ਸ਼੍ਰਾਵਂ ਸ਼੍ਰਾਵਂ ਵੇਦ੍ਯਂ ਦੈਵਂ ਨਾਮਂ ਨਾਮਂ ਰਾਧ੍ਯਂ ਦੈਵਮ੍ ।
ਸ੍ਮਾਰਂ ਸ੍ਮਾਰਂ ਧਾਰ੍ਯਂ ਦੈਵਂ ਵਾਰਂ ਵਾਰਂ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਂ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੮ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ੁ ਵਟੂਨਾਂ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਂ ਦੈਵਂ ਗਹਿਣਾਮਗ੍ਨੌ ਤਰ੍ਪ੍ਯਂ ਦੈਵਮ੍ ।
ਤਪਤਾਂ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇ ਪੁਸ਼੍ਟਂ ਦੈਵਂ ਯਤਿਨਾਂ ਹਦਯੇ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਂ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੯ ॥

ਨਮਤਾ ਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਪੂਜ੍ਯਂ ਦੈਵਂ ਕਵਿਨਾ ਪਦ੍ਯਾਰਾਧ੍ਯਂ ਦੈਵਮ੍ ।
ਮੁਨਿਨਾ ਮਨਸਾ ਧ੍ਯੇਯਂ ਦੈਵਂ ਯਤਿਨਾ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਨਿ ਸ਼ੋਧ੍ਯਂ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੧੦ ॥

ਸ੍ਤੁਵਤਾਂ ਵਾਚੋ ਵਿਦਧਦ੍ਦੈਵਂ ਸ੍ਮਰਤਾਂ ਚੇਤਃ ਸ੍ਫੁਟਯਦ੍ਦੈਵਮ੍ ।
ਜਪਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਪ੍ਰਥਯਦ੍ਦੈਵਂ ਨਮਤਾਂ ਦੁਰਿਤਂ ਦਮਯਦ੍ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੧੧ ॥

ਵਾਚੋ ਵਿਨਯਦ੍ਵਹ੍ਨੌ ਦੈਵਂ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਵਿਨਯਦ੍ਵਿਦ੍ਯੁਤਿ ਦੈਵਮ੍ ।
ਕਾਮਾਨ੍ ਵਿਨਯਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰੇ ਦੈਵਂ ਬੁਦ੍ਧੀਰ੍ਵਿਨਯਤ੍ਸੂਰ੍ਯੇ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੧੨ ॥

ਹਦਯੇ ਨਿਵਸਦ੍ ਗਹ੍ਣਦ੍ਦੈਵਂ ਵਸ੍ਤੌ ਨਿਵਸਦ੍ਵਿਸਜਦ੍ਦੈਵਮ੍ ।
ਕਣ੍ਠੇ ਨਿਵਸਤ੍ਪ੍ਰਵਦਦ੍ਦੈਵਂ ਕੁਕ੍ਸ਼ੌ ਨਿਵਸਤ੍ਪ੍ਰਪਚਦ੍ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੧੩ ॥

ਦੇਹੇ ਨਿਵਸਦ੍ਵਿਲਚਦ੍ਦੈਵਂ ਪਞ੍ਚਪ੍ਰਾਣਾਕਾਰਂ ਦੈਵਮ੍ ।
ਭਾਗਿ ਸਮਸ੍ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਨੇ ਦੈਵਂ ਸ੍ਵਾਹਾਕਾਰੇ ਤਪ੍ਯਦ੍ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੧੪ ॥

ਬਿਭ੍ਰਨ੍ਨਾਰੀਵੇਸ਼ਂ ਦੈਵਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਦਰਸ੍ਮਿਤਵਿਭ੍ਰਾਡ੍ ਦੈਵਮ੍ ।
ਅਭ੍ਰਮਦਾਪਹਚਿਕੁਰਂ ਦੈਵਂ ਵਿਭ੍ਰਮਵਾਸਸ੍ਥਾਨਂ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੧੫ ॥

ਸ਼ੀਤਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਵਦਨਂ ਦੈਵਂ ਰੁਚਿਬਿਨ੍ਦੂਪਮਰਦਨਂ ਦੈਵਮ੍ ।
ਲਾਵਣ੍ਯਾਮਤਸਦਨਂ ਦੈਵਂ ਸ੍ਮਰਰਿਪੁਲੋਚਨਮਦਨਂ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੧੬ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵੀਚਿਮਦਲਿਕਂ ਦੈਵਂ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਵੀਚਿਮਦੀਕ੍ਸ਼ਂ ਦੈਵਮ੍ ।
ਤੇਜੋਵੀਚਿਮਦਧਰਂ ਦੈਵਂ ਸਮ੍ਮਦਵੀਚਿਮਦਾਸ੍ਯਂ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੧੭ ॥

ਕਰੁਣੋਲ੍ਲੋਲਿਤਨੇਤ੍ਰਂ ਦੈਵਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਰਾਭਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਂ ਦੈਵਮ੍ ।
ਕੁਸੁਮਸੁਕੋਮਲਗਾਤ੍ਰਂ ਦੈਵਂ ਕਵਿਵਾਗ੍ਵੈਭਵਪਾਤ੍ਰਂ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੧੮ ॥

ਹਿਮਵਤਿ ਸ਼ੈਲੇ ਵ੍ਯਕ੍ਤਂ ਦੈਵਂ ਸਿਤਗਿਰਿਸ਼ਿਖਰੇ ਕ੍ਰੀਡਦ੍ਦੈਵਮ੍ ।
ਤੁਮ੍ਬੁਰੁਨਾਰਦਗੀਤਂ ਦੈਵਂ ਸੁਰਮੁਨਿਸਿਦ੍ਧਧ੍ਯਾਤਂ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੧੯ ॥

ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਰਤਿਸ਼ਤਲਲਿਤਂ ਦੈਵਂ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਸੁਤਰਾਂ ਚਣ੍ਡਂ ਦੈਵਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਮਨੋਨੁਗਵੇਸ਼ਂ ਦੈਵਂ ਯੋਗਿਮਨੋਨੁਗਵਿਭਵਂ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੨੦ ॥

ਚਰਿਤੇ ਮਧੁਰਂ ਸ੍ਤੁਵਤਾਂ ਦੈਵਂ ਚਰਣੇ ਮਧੁਰਂ ਨਮਤਾਂ ਦੈਵਮ੍ ।
ਅਧਰੇ ਮਧੁਰਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਦੈਵਂ ਮਮ ਤੁ ਸ੍ਤਨ੍ਯੇ ਮਧੁਰਂ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੨੧ ॥

ਭੁਜਭਤਵਿਸ਼੍ਟਪਭਾਰਂ ਦੈਵਂ ਪਦਧਤਸਮ੍ਪਤ੍ਸਾਰਂ ਦੈਵਮ੍ ।
ਲਾਲਿਤਨਿਰ੍ਜਰਵੀਰਂ ਦੈਵਂ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਧੀਰਂ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੨੨ ॥

ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤ੍ਯਾਤ੍ਮਕਮਧਿਤਨੁ ਦੈਵਂ ਤਟਿਦਾਕਤ੍ਯਧਿਭੂਤਂ ਦੈਵਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ੁ ਸ਼ਿਵੇਤਿ ਪ੍ਰਥਿਤਂ ਦੈਵਂ ਜਯਤਿ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਵਿਨੁਤਂ ਦੈਵਮ੍ ॥ ੪੦.੨੩ ॥

ਰਮਣਮਹਰ੍ਸ਼ੇਰਨ੍ਤੇਵਾਸੀ ਮਧ੍ਯਮਪੁਤ੍ਰੋ ਨਰਸਿਂਹਸ੍ਯ ।
ਵਾਸਿਸ਼੍ਠੋऽਯਂ ਮਰੁਤਾਂ ਮਾਤੁਰ੍ਗਣਪਤਿਰਙ੍ਘ੍ਰਿਂ ਸ਼ਰਣਮੁਪੈਤਿ ॥ ੪੦.੨੪ ॥

ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਭਰ੍ਤੁਃ ਪਰਮਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਸਕਲਸਵਿਤ੍ਰੀ ਗੌਰੀ ਜਯਤਿ ।
ਤਨ੍ਨੁਤਿਰੇਸ਼ਾ ਗਣਪਤਿਰਚਿਤਾ ਪਾਦਾਕੁਲਕਪ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਜਯਤਿ ॥ ੪੦.੨੫ ॥ 1000

॥ ਸਮਾਪ੍ਤਂ ਚ ਦਸ਼ਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਨ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਰਮਣਾਨ੍ਤੇਵਾਸਿਨੋ ਵਾਸਿਸ਼੍ਠਸ੍ਯ ਨਰਸਿਂਹਸੂਨੋਃ ॥

ਗਣਪਤੇਃ ਕਤਿਃ ਉਮਾਸਹਸ੍ਰਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Uma Sahasram :

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top