Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Lyrics in Tamil

Umasahasram Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ உமாஸஹஸ்ரம் ॥

%c01-q1/Nalini.Kalavacharla/uma\_sahasram1-25।txt medskip
ப்ரத²மம் ஶதகம்

ப்ரத²ம: ஸ்தப³க:
வ்யோமஶரீரா, ஸ்த்ரீரூபா ச (ஆர்யாவ்ருʼத்தம்)

அகி²லஜக³ந்மாதோமா தமஸா தாபேந சாகுலாநஸ்மாந் ।
அநுக்³ருʼஹ்ணாத்வநுகம்பாஸுதா⁴ர்த்³ரயா ஹஸிதசந்த்³ரிகயா ॥ 1.1 ॥

நிகி²லேஷு ப்ரவஹந்தீம் நிருபாதி⁴விமர்ஶயோக³த்³ருʼஶ்யோர்மிம் ।
அஜராமஜாமமேயாம் காமபி வந்தே³ மஹாஶக்திம் ॥ 1.2 ॥

ஸா தத்த்வத: ஸமந்தாத்ஸத்யஸ்ய விபோ⁴ஸ்ததா தபஶ்ஶக்தி: ।
லீலாமஹிலாவபுஷா ஹைமவதீ தநுஷு குண்ட³லிநீ ॥ 1.3 ॥

பரம: புருஷோ நாபி⁴ர்லோகாநாம் ஸத்ய உச்யதே லோக: ।
பரிதஸ்தத: ஸரந்தீ ஸூக்ஷ்மா ஶக்திஸ்தபோ லோக: ॥ 1.4 ॥

அந்தர்கூ³டா⁴ர்தா²நாம் புருஷாக்³நேர்தூ⁴மகல்ப உத்³கா³ர: ।
ஶக்திஜ்வாலா: பரித: ப்ராந்தேஷ்வப⁴வஜ்ஜநோ லோக: ॥ 1.5 ॥

அதிஸூக்ஷ்மதூ⁴மகல்பம் லோகம் ததமாக²़்யயாঽந்யயா நாகம் ।
ஏதம் ததோঽபி ஸூக்ஷ்மா வ்யாப்தாঽந்தரத: பரா ஶக்தி: ॥ 1.6 ॥

தூ⁴மாந்தரோஷ்மகல்பா ஶுத்³த⁴ஜ்வாலோபமா ச யா ஶக்தி: ।
தாம் தி³வமாஹு: கேசந பரமம் வ்யோமாபரே ப்ராஹு: ॥ 1.7 ॥

உத்³கீ³ர்ணதூ⁴மகல்போ யோঽயமபாரோ மஹாஞ்ஜநோ லோக: ।
வ்யோமாந்தரிக்ஷக³க³நப்ரப்⁴ருʼதிபி⁴ரபி⁴தா⁴பி⁴ராஹுஸ்தம் ॥ 1.8 ॥

ப்ராந்தேஷு கோঽபி ஶக்தே: ப்ருʼத²கா³த்மா வியது³பாதி⁴ஸங்கே³ந ।
பரமாத்மநோ விப⁴க்த: ஸ்வயமபி⁴மந்தா விநிஷ்பேதே³ ॥ 1.9 ॥

த³க்ஷ: பரோக்ஷமுதி³த: பந்தா² ஏஷ த்விஷாம் ஜநோ லோக: ।
தத்³க³ர்பே⁴ லப்³தா⁴த்மா கதி²தா தா³க்ஷாயணீ ஶக்தி: ॥ 1.10 ॥

ஸத்யா: ப்ராக³பி ஶக்தே: ப்ராது³ர்பா⁴வ: ஸ கீர்த்யதே ப்ரத²ம: ।
ஈஶாபி⁴மாநமய்யா: ப்ருʼத²க³பி⁴மாநித்வநிஷ்பத்த்யா ॥ 1.11 ॥

ஆகாஶஸ்ய ஸுதைவம் லக்ஷணயா வஸ்துத: ப்ரஸூ: ஶக்தி: ।
அதி³தேர்த³க்ஷோ த³க்ஷாத³தி³திரிதி ஶ்ருதிரபா³தை⁴வம் ॥ 1.12 ॥

ஜக³தாம் மாதாபிதரௌ ஸதீப⁴வௌ கேঽபி பண்டி³தா: ப்ராஹு: ।
அதி³திப்ரஜாபதீ தாவபரேஷாம் பா⁴ஷயா விது³ஷாம் ॥ 1.13 ॥

தி³வ்யபுமாக்ருʼதிமீஶே பி³ப்⁴ரதி லீலார்த²மஸ்ய ரமணாய ।
தி³வ்யவநிதாக்ருʼதிம் ஸா ப³பா⁴ர மாதா ச பு⁴வநாநாம் ॥ 1.14 ॥

பா⁴ஸுரஹேமாப⁴ரணாம் ப³ஹுஶோபா⁴மீஶ்வரப்ரமோத³கலாம் ।
மூர்திம் பாவநகீர்திம் தாம் ஹைமவதீமுமாமாஹு: ॥ 1.15 ॥

தஸ்ய ப்ரத²ம: ஸாக்ஷீ பு⁴வநஜுஷாம் நயநஶாலிநாம் மத்⁴யே ।
வபுஷ: கீலாதி³ஸுத்³ருʼஶோ நிருபமபுண்யோ நிலிம்பபதி: ॥ 1.16 ॥

பல்லவம்ருʼது³ வேதி³க³தஜ்வலநபவித்ரம் மஹார்க⁴மணிகாந்தம் ।
நவசந்த்³ரக²ண்ட³ஸௌம்யம் ஶிவஸுத்³ருʼஶஸ்தத்ஸ்மராமி வபு: ॥ 1.17 ॥

கேசந கௌ³ரீம் தே³வீம் ஶீதாத்³ரேர்தே³வதாத்மநோ ஜாதாம் ।
கத²யந்தி ஸ்த்ரியமுத்தமலாவண்யாஸ்வாதி³தோ க³ண்யாம் ॥ 1.18 ॥

ஸத்யைவ ப⁴வது ஸேயம் கதா² ததா²ঽபி ப்ரபா⁴ஷிதாம் ப⁴க்தை: ।
தாம் மூர்திமாதி³ஸுத்³ருʼஶோ ஜாநீயாத்கமபி தேஜோம்ஶம் ॥ 1.19 ॥

மந்யந்தே கேঽபி க⁴நம் பர்வதமுக்தம் நிகூ³ட⁴யா வாசா ।
ப்ராது³ர்ப⁴வதி க³பீ⁴ரத்⁴வநிரவிஷஹ்யா யத: ஶக்தி: ॥ 1.20 ॥

ஆகாஶோ கோ³லேப்⁴யோ யத்³விதரதி நிஜரஜஶ்சயாத³ந்நம் ।
நேஶாய கீர்த்யதே ஸா ஸம்ஸாரே த³க்ஷயாக³கதா² ॥ 1.21 ॥

வ்யாப்தாঽபி யந்நிகூ³டா⁴ ப³ஹிரீக்ஷகபு³த்³த்⁴யபேக்ஷயா நஷ்டா ।
ஶக்திர்யாகே³ தஸ்மிந்நவஸாநம் தது³தி³தம் ஸத்யா: ॥ 1.22 ॥

பர்வதநாம்நோ வைதி³கபா⁴ஷாயாம் யதி³யமதிப³லா ஶக்தி: ।
க⁴நதோ ப⁴வதி வ்யக்தா தத³பி⁴ஹிதம் பார்வதீஜநநம் ॥ 1.23 ॥

தேஜோம்ஶத: ஶிவாவிஹ ஹிமாசலேঽநுக்³ரஹாய பூ⁴மிஜுஷாம் ।
த³த்தோ யத்ஸாந்நித்⁴யம் லீலாசாரித்ரமந்யதி³த³ம் ॥ 1.24 ॥

ஏதாஸாமார்யாணாம் ஜாநந்த: ஶாஸ்த்ரஸம்மதம் பா⁴வம் ।
ஜாநீயுர்ப⁴வமஹிஷீம் பு⁴வநாநாமம்பி³காம் தே³வீம் ॥ 1.25 ॥ 25

%c01-q2/Nandini.Kuppa/uma-c01-q2।txt medskip

த்³விதீய: ஸ்தப³க:
ஸர்கா³தி³வர்ணநம் (பஞ்சசாமரவ்ருʼத்தம்)

ஸஹாத³ரேண யோ வலக்ஷபாரிஜாதமாலயா
க³லஸ்த²லீவிபூ⁴ஷயா த்⁴வநிம் விநைவ பா⁴ஷதே ।
மஹேஶபுண்யயோஷிதோ மநோஜ்ஞஹாஸ ஏஷ மே
விபூ⁴தயே ப்ரகல்பதாம் விதூ⁴தயே ச பாப்மநாம் ॥ 2.1 ॥

நிரந்தரஶ்ரிதே ஸதா³ க்ருʼபாரஸப்ரவாஹிநீ
விலாஸிநீதநுர்விபோ:⁴ புமாக்ருʼதேர்விமோஹிநீ ।
ஸுதா⁴தரங்க³கல்பஹாஸபா⁴ஸுராநநா ஶிவா
பதா³ப்³ஜலம்பி³நோ து⁴நோது பாப்மந: ப²லம் மம ॥ 2.2 ॥

கரோதி யா பி³ப⁴ர்தி யா நிஹந்தி யா ஜக³த்த்ரயம்
ஸமந்ததோ விபா⁴தி யா ந த்³ருʼஶ்யதே க்வசிச்ச யா ।
அதீவ கு³ப்தரூபிணீ கு³ரூபதே³ஶமந்தரா
ந ஶக்யதே பு³தை⁴ஶ்ச போ³த்³து⁴மந்த⁴காரிஸுந்த³ரீ ॥ 2.3 ॥

மஹாந்த⁴காரப³ந்து⁴ரஸ்ய பூ⁴தஸஞ்சயஸ்ய யா
விநித்³ரிதஸ்ய ஸர்வபீ³ஜதா⁴ம்நி மௌநமுத்³ரிதே ।
ஸமந்ததோ விஜ்ருʼம்ப⁴ணாய பா⁴ஸநாய சாப⁴வந்
மஹத்³விதா⁴ய சேஷ்டிதம் மமேயமிஷ்டதே³வதா ॥ 2.4 ॥

மஹேஶக³ர்ப⁴த: ஸமஸ்தபூ⁴தபீ³ஜகோஶத:
கிரந்த்யஶேஷவிஶ்வமப்யபாரதி³வ்யவைப⁴வா ।
விசித்ரசேஷ்டயாঽঽத்³யயா விதூ⁴தநாத²நித்³ரயா
ஜக³ந்நுதா ஜயத்யஸாவநாதி³ஶக்திரத்³பு⁴தா ॥ 2.5 ॥

ப⁴வம் ப⁴ணந்தி தாந்த்ரிகாஸ்த்வதா³ஶ்ரயம் தமவ்யயம்
ஸமாமநந்தி வைதி³கா: ஸத³ர்சிதே ஸதா³ஹ்வயம் ।
ந கஶ்சித³ர்த²பே⁴த³ ஏததா³க்²யயோர்த்³வயோர்ப⁴வே-
த்³பி⁴தே³யமாதி³மம் பத³ம் புமாந்பரம் நபும்ஸகம் ॥ 2.6 ॥

ஸ சேத்³ப⁴வோঽபி⁴தா⁴நதோ ப⁴வாந்யஸி த்வமவ்யயே
ஸமீர்யதே ஸ ஸத்³யதி³ த்வமம்ப³ ப⁴ண்யஸே ஸதீ ।
ந தேঽஸ்தி பா⁴வதா ந ஶக்திரூபிணீ ஹி வித்³யஸே
ந வேத்³மி காலிகே கத²ம் ஸதோঽஸதஶ்ச பி⁴த்³யஸே ॥ 2.7 ॥

ஜக³த்³விதா⁴நகார்யத: புரா ஸுராஸுரஸ்துதே
த்வமம்ப³ ஜீவிதம் ப⁴வஸ்யபா⁴வமூலவாதி³நாம் ।
விகல்பவர்ஜிதா மதி: ப்ரபோ³த⁴மூலவாதி³நாம்
ரஸோঽநபேக்ஷ உத்தம: ப்ரமோத³மூலவாதி³நாம் ॥ 2.8 ॥

ப⁴வத்யஸாவதோ ப⁴வாந்யநாதி³ரந்தவர்ஜிதா
ஜக³ந்தி மாதி நித்யமோரஸௌ தத³ப்⁴யுதா⁴ய்யுமா ।
ரஸாத்மிகோஶ்யதேঽகி²லைரஸௌ தத: ஶிவோச்யதே
பரைவமீஶிதுஶ்சிதிஸ்த்ரிதா⁴ பு³தை⁴ருதீ³ர்யதே ॥ 2.9 ॥

சிதி: பரைவ காமநா ரஸேந கேநசித்³யுதா
சிதி: பரைவ ஸர்வதா³ঽப்யநஸ்த்யஜஸ்ய து க்ரியா ।
சிதி: பரைவ கோ³சராவபா⁴ஸிகா மதி: ஸ்ம்ருʼதா
த்ரிதைவமந்யதா² சிதேஶ்சிரந்தநைருதீ³ர்யதே ॥ 2.10 ॥

சிகீர்ஷதி ப்ரபௌ⁴ ஜ்வலத்த்வதீ³யகீலஸந்ததேர்-
விகீர்ணதூ⁴மஜாலமேதத³ம்ப³ரஸ்த²லம் ததம் ।
விஸ்ருʼஷ்டித: புராঽஸி யா ஶிவப்ரபு⁴த்வரூபிணீ
ப்ருʼத²க்ப்ரபு⁴ஶ்ச லக்ஷிதாঽஸி ஸா ஸவித்ரி புஷ்கரே ॥ 2.11 ॥

புநர்விபாகதோ க⁴நீப⁴வத்³பி⁴ரக்ஷிகோ³சரை-
ஸ்ததஸ்தத: ஸமுஜ்ஜ்வலை: க²ஸூக்ஷ்மரேணுகோ³லகை: ।
அஜாண்ட³வ்ருʼக்ஷகோடிகந்த³ப்³ருʼந்த³வத்³வ்யதா:⁴ புரா
மஹேஶத்³ருʼஷ்டிமய்யுமேঽம்ப³ மண்ட³லாநி பா⁴ஸ்வதாம் ॥ 2.12 ॥

தபோঽக்³நிதூ⁴மஜாலகே ப⁴வந்தி தைஜஸாணவோ
ப⁴வந்தி ஜீவநாணவோ ப⁴வந்தி பார்தி²வாணவ: ।
க்ரமேண தத்³விஸ்ருʼஷ்டிரீஶஶக்திபாகவைப⁴வே
ஸஹஸ்ரபா⁴நுமண்ட³லம் து கோ³சராதி³ க்³ருʼஹ்யதாம் ॥ 2.13 ॥

மயூக²மாலிமண்ட³லே நிதா⁴ய பாத³முக்³ரயா
மயூக²ஶக்திரூபயா த்வயாঽம்ப³ சேஷ்டமாநயா ।
க²கோஶத: ஸமாஹ்ருʼதை: புநஸ்த்ரிரூபரேணுபி⁴ர்-
வ்யதா⁴யி மங்க³ளாதி³பி:⁴ ஸஹ க்³ரஹைரியம் மஹீ ॥ 2.14 ॥

விஸர்ஜநேந பூ⁴யஸாঽபி தே³வ்யத்ருʼப்தயேயதா
விசேஷ்டிதம் விலக்ஷணம் புநர்வ்யதீ⁴யத த்வயா ।
இஹாந்தரே வஸுந்த⁴ராமயூக²மாலிபி³ம்ப³யோர்-
அமுஷ்ய கர்மண: ஸவித்ரி சந்த்³ரமண்ட³லம் ப²லம் ॥ 2.15 ॥

வதூ⁴புமாக்ருʼதீ ததோ ப³பூ⁴வது²ர்யுவாம் ஶிவே
த்வமீஶ்வரஶ்ச லீலயா விஹர்துமத்ர விஷ்டபே ।
அஹோ ப்ரபு⁴ம் நப⁴ஸ்தநும் த்வதீ³யக³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வா-
த்³ப⁴ணந்தி காலி தத்ர சித்ரபா⁴ஷணாஸ்த்வதா³த்மஜம் ॥ 2.16 ॥

புமாநதோ² ஸ பி³ம்ப³தோ ஹிரண்மயோ தி³வாகரே
தி⁴யாঽபி நைவ கேவலம் ஹிரண்மயேந வர்ஷ்மணா ।
இத³ம் து கார்யரூபமந்யது³ச்யதே பு³தை:⁴ ப்ரபோ⁴-
ரிஹாந்தரே ந்ருʼணாம் புநர்வபுஸ்தத³ம்ப³ பி³ம்பி³தம் ॥ 2.17 ॥

ஸ்வயம் ச காஞ்சநப்ரகாஶவர்ஷ்மணா ப்ரபா⁴கரே
ததா²ঽந்தரே ந்ருʼணாம் ச தஸ்ய பி³ம்பி³தாঽஸி ஸந்நிதௌ⁴ ।
ரஸஸ்ய தே³வதாঽஸி தே³வி புஷ்கரே தி³வாகரே
மயூக²தே³வதாঽஸி போ⁴க³தே³வதாঽஸி தே³ஹிஷு ॥ 2.18 ॥

விஸர்ஜநேந பூ⁴யஸா நப⁴ஸ்யமுத்ர பா⁴ஸ்கரே
மஹீஷு சாம்பி³கே யுவாம் விதா⁴ய தே³ஹிநோ ப³ஹூந் ।
க்ஷிதே: ஸுதா⁴கரம் க³தாந் பித்ரூʼந் விநேதுமவ்யயே
தநூ ச தத்ர ப³ப்⁴ரது:² ப்ரபஞ்சராஜ்ஞி மாயயா ॥ 2.19 ॥

நபோ⁴ঽந்தரே ஹிரண்மயம் விபு⁴ம் ப்ரசக்ஷதே ஹரம்
தி³நேஶபி³ம்ப³பி³ம்பி³தம் ப⁴ணந்தி பங்கஜாஸநம் ।
இஹாஸ்மத³ந்தராலயம் வத³ந்தி விஷ்ணுமச்யுதம்
ஸவித்ரி ஜந்மிநாமியம் த்ரிமூர்திவாதி³தோ⁴ரணி ॥ 2.20 ॥

நபோ⁴ঽந்தரே ப்ரசக்ஷதே ஹிரண்மயாங்க³மீஶ்வரம்
தி³நேஶபி³ம்ப³பூருஷம் ஹிரண்யக³ர்ப⁴மாக்²யயா ।
விராஜமாநமக்ஷரம் விராஜமந்தரே ந்ருʼணாம்
ஸவித்ரி தத்த்வவேதி³நாமியம் து நாமகல்பநா ॥ 2.21 ॥

ஹிரண்மயாங்க³மம்ப³ரே வத³ந்தி ஸோமமம்பி³கே
தி³வாகரஸ்ய மண்ட³லே து பி³ம்பி³தம் புரந்த³ரம் ।
ஶரீரிணாமிஹாந்தரேঽக்³நிமாலபந்தி பா⁴ஸுரம்
சிரந்தநோக்தித³ர்ஶிநாமியம் ஶிவே ப்ரணாலிகா ॥ 2.22 ॥

ஸரோருஹாக்ஷவாக்³வதூ⁴மநோஹரௌ து பூர்வவ-
த்ஸுதா⁴ம்ஶுபி³ம்ப³பூருஷஸ்து ருத்³ரஸம்ஜ்ஞக: ஶிவே ।
ஹிரண்மயோঽந்தரிக்ஷஜாத ஈஶ்வர: ஸதா³ஶிவ:
ஸதே³வ வஸ்து காஞ்சநாங்கி³ பஞ்சமூர்திவாதி³நாம் ॥ 2.23 ॥

ப்ரபோ:⁴ ப்ரமாঽঽதி³தஸ்தத: ப்ரமாவதீ ஸ்வயம் ப்ருʼத²க்³
விஹாயஸா ஶரீரிணீ ப்ரபௌ⁴ ததோ ஹிரண்மயே
ஹிரண்மயாங்க³நாக்ருʼதிர்நபோ⁴ঽந்தரே ச பா⁴ஸ்கரே
ததா²ঽந்தரேஷு தே³ஹிநாம் மஹேஶ்வரீ ஜயத்யுமா ॥ 2.24 ॥

மதீ³யமம்பி³காঽகி²லஸ்ய விஷ்டபஸ்ய து³ஷ்டதீ⁴-
த³விஷ்ட²பாத³பங்கஜா து⁴நோது கஷ்டஜாலகம் ।
இமே ச கோமலை: பதை³ரமூல்யதல்பஶாலிந-
ஸ்ததீ³யமஞ்சரூபதாம் ப⁴ஜந்து பஞ்சசாமரா: ॥ 2.25 ॥ 50

%c01-q3/Sarada.Susarla/uma-c01-q3-itrans.txt medskip

த்ருʼதீய: ஸ்தப³க:
ஸஶரீராயாஶ்ச ஸாத⁴நம் (தநுமத்⁴யாவ்ருʼத்தம்)

ஶுப்⁴ரஸ்மிதலேஶோ மாதுர்மருதாந்ந: ।
அந்தஸ்திமிராணாமந்தம் வித³தா⁴து ॥ 3.1 ॥

ஆத்³யௌ பு⁴வநாநாம் மாதாபிதரௌ தௌ ।
தே³வாஸுரமர்த்யைர்வந்த்³யாவவிநிந்த்³யௌ ॥ 3.2 ॥

ப்³ரூதே ப்ருʼத²கே³கஸ்தௌ விக்³ரஹவந்தௌ ।
ஆஹைகஶரீரம் த்³வந்த்³வம் கவிரந்ய: ॥ 3.3 ॥

ஶக்திம் தநுஶூந்யாமீஶம் ச புமாம்ஸம் ।
வக்தி ப்ரமதா³யாம் ஸந்தே³ஹயுதோঽந்ய: ॥ 3.4 ॥

ஈஶம் ச தமேகே ஸந்மாத்ரமுஶந்தி ।
ப்³ரஹ்மைகமதா²ந்யே கா³யந்தி ந ஶக்திம் ॥ 3.5 ॥

கேசித்தநுஹீநம் ப்ரஜ்ஞாயுதமீஶம் ।
ஶக்திம் விது³ரஸ்ய ப்ரஜ்ஞாமவிகுண்டா²ம் ॥ 3.6 ॥

உக்தம் த³த⁴தஸ்தை: கேசித் புநராஹு: ।
மாயாதநுப³ந்த⁴ம் நாத²ஸ்ய ந ஶக்தே: ॥ 3.7 ॥

நித்யம் ஸஶரீரௌ யேஷாம் பிதரௌ தௌ ।
ஏகோঽப்யத²வா தாந் ப்ரத்யாஹ நிஸர்க:³ ॥ 3.8 ॥

மாதாபிதரௌ யத் தாவேகஶரீரௌ ।
சித்ரப்ரத²நார்தா² ஸா காசந லீலா ॥ 3.9 ॥

ஸந்மாத்ரகதா²நாம் கார்யே மநுஜாதௌ³
தீ⁴ஸ்வாந்தவிகாஸ: ஸ்யாத்காரணஹீந: ॥ 3.10 ॥

அத்³வைதிபி⁴ரந்யா மாயாঽঽஶ்ரயணீயா ।
ஶக்தேரதிரிக்தா ஸா கிம் கிமு வாதை:³ ॥ 3.11 ॥

ந ஸ்யாத் ப்ருʼத²கா³த்மா ஶக்தே: கிமுபாதே:⁴ ।
சக்ஷு: ஶ்ரிதசித்தேர்விஶ்வாக்ருʼதிதா வா ॥ 3.12 ॥

ஏகாந்தவிதே³ஹௌ தௌ சேத³திஸூக்ஷ்மௌ ।
லீலாதநுப³ந்தா⁴ஶக்தாவபி⁴தே⁴யௌ ॥ 3.13 ॥

ப⁴க்தாநநுக்³ருʼஹ்ணந் தி³வ்யாத்³பு⁴தலீல: ।
தத்³விக்³ரஹப³ந்தோ⁴ போ³த்⁴யோ லஸத³ர்த:² ॥ 3.14 ॥

ஸ்த்ரீத்வம் யதி³ நேஷ்டம் பும்ஸ்த்வம் குத இஷ்டம் ।
நா வா கிமு நாரீ ந ஸ்யாத³நுமேயா ॥ 3.15 ॥

தஸ்மாத் பிதரௌ தௌ வாச்யௌ மதிமந்தௌ ।
ஸூக்ஷ்மாவபி பூ⁴யோ லீலாதநுமந்தௌ ॥ 3.16 ॥

நாஸ்மத்தநுவத்தே ஶக்தீஶ்வரமூர்தீ ।
ஏகாঽம்ருʼதரூபா த்வந்யா ப்ரணவாத்மா ॥ 3.17 ॥

தி³வ்யம் க⁴நதேஜ: குர்வத்³ த்⁴வநிமந்த: ।
ஸம்பஶ்யத³ஶேஷம் மூர்தி: ப்ரணவாத்மா ॥ 3.18 ॥

தி³வ்யோ க⁴நஸோம: ஸ்யந்த³ந் ரஸமந்த: ।
பு⁴ஞ்ஜந் பு⁴வநௌக⁴ம் பீயூஷஶரீரம் ॥ 3.19 ॥

போ³தோ⁴ঽநவலம்போ³ தி³வ்யம் க²லு தேஜ: ।
மோத:³ பரிஶுத்³தோ⁴ தி³வ்ய: க²லு ஸோம: ॥ 3.20 ॥

ஸோமாம்ஶமஹோம்ஶௌ யாதோ க⁴நபா⁴வம் ।
பித்ரோர்பு⁴வநாநாம் ஸங்கல்பமஹிம்நா ॥ 3.21 ॥

ஆராத⁴யஸீஶம் தம் சிந்மயகாயம் ।
ஆநந்த³மயாங்கீ³ த்வம் தே³வி கிலேயம் ॥ 3.22 ॥

தி³வ்யம் தவ காயம் தி³வ்யே தவ வஸ்த்ரே ।
தி³வ்யாநி தவாம்ப³ ஸ்வர்ணாப⁴ரணாநி ॥ 3.23 ॥

யத்³தே³வி விலோக்யாঽஸ்யப்ராக்ருʼதகாயா ।
யுக்தீ: ஸமதீதா ஸேயம் தவ மாயா ॥ 3.24 ॥

நவ்யாஸ்தநுமத்⁴யா: ப்ரத்நாம் தநுமத்⁴யாம் ।
வித்³வத்ஸத³ஸீமா: ஸம்யக்ப்ரத²யந்து ॥ 3.25 ॥ 75

%c01-q4/Prasad.Kuppa/c01-q4।txt medskip

சதுர்த:² ஸ்தப³க:
ஆத்⁴யாத்மிகவிபூ⁴தய: (கீ³திவ்ருʼத்தம்)

அம்ருʼதாம்ஶுபி³ம்ப³ஸாராத்³ பூ⁴யோঽபி விநிர்க³தோ ப்⁴ருʼஶம் ஸூக்ஷ்ம: ।
ஸாரோ கௌ³ரீவத³நாத்³ த³ரஹாஸோ ஹரது து:³க²ஜாலம் ந: ॥ 4.1 ॥

குலகுண்டே³ ப்ராணுவந்தீ சேதந்தீ ஹ்ருʼதி³ ஸமஸ்தஜந்தூநாம் ।
மூர்த⁴நி விசிந்தயந்தீ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயமஹிஷி விஜயதே ப⁴வதீ ॥ 4.2 ॥

தேஜோஜலாந்நஸாரைஸ்த்ரயோঽணவோ மூலஹ்ருʼத³யமஸ்தேஷு
பாகாத்தே நிஷ்பந்நாஸ்த்ரைலோக்யவ்யாபிகேঽம்ப³ தே³ஹவதாம் ॥ 4.3 ॥

பூர்ணே ஶரீரஶில்பே த்³வாரேண ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரஸம்ஜ்ஞேந ।
நாடீ³பதே²ந க³த்வா தைஜஸமணுமாவிஶஸ்யமேயப³லே ॥ 4.4 ॥

அம்ஶேநாவிஶ்யாதௌ³ யாஸி புநஸ்தம் ததஶ்ச நிர்யாஸி ।
மார்கா³ப்⁴யாம் த்³வாப்⁴யாம் த்வம் நாட்³யா: பஶ்சாத் புரஶ்ச ஸித்³தா⁴ப்⁴யாம் ॥ 4.5 ॥

யாதாயாதவிஹாரே மாதஸ்தஸ்மிந் ப⁴வத்யுபாதி⁴ஸ்தே
ஆரப்⁴ய மஸ்தகஸ்த²லமாமூலாதா⁴ரமஸ்தி²பஞ்ஜரிகா ॥ 4.6 ॥

ந்ருʼதநுஷு விஹரந்தீம் த்வாம் உபாதி⁴வீணாக்ருʼதேர்ஜக³ந்மாத: ।
ஸாத்³ருʼஶ்யாத் குண்ட³லிநீம் பரோக்ஷவாத³ப்ரியா: ப்ரபா⁴ஷந்தே ॥ 4.7 ॥

நப⁴ஸ: ஶீர்ஷத்³வாரா ப்ரவஹந்தீம் ய இஹ விக்³ரஹே ஶக்திம் ।
அநுஸந்த³தா⁴தி நித்யம் க்ருʼதிநஸ்தஸ்யேதரைரலம் யோகை:³ ॥ 4.8 ॥

ஸர்வேஷு விஶஸி துல்யம் நிர்க³ச்ச²ஸி துல்யமம்ப³ பு⁴வநாநாம் ।
ஜ்ஞாதா சேத³ஸி ஶக்த்யை ந ஜ்ஞாதா சேத்³ப⁴வஸ்யஹங்க்ருʼத்யை ॥ 4.9 ॥

அவதரணம் த்⁴யாதம் சேத்³ ஆரோஹணமத்³பு⁴தம் ப⁴வேச்ச²க்தே: ।
யஸ்மிந்நித³ம் ஶரீரம் ப⁴வதி மஹத்³வைத்³யுதாக்³நியந்த்ரமிவ ॥ 4.10 ॥

ஆரோஹணமத்⁴யாத்ருʼஷு ஹ்ருʼத³யேঽஹங்காரமாத்ரநிஷ்பத்யை ।
தத³நு ஶரீரமித³ம் ஸ்யாத் ஸுகா²ய து:³கா²ய வா யதா²போ⁴க³ம் ॥ 4.11 ॥

யா வ்யக்திதா ஜநிமதாமஹங்க்ருʼதி: ஸகலபே⁴த³தீ⁴பூ⁴மி: ।
ப்ருʼத²கி³வ தவாம்பி³கே ஸா ஸத்தைவோபாதி⁴ஸம்ஶ்ரயாத்³ பா⁴ந்தீ ॥ 4.12 ॥

ஏதாமாஹுரவித்³யாம் பீ³ஜம் ஸம்ஸாரவ்ருʼக்ஷராஜஸ்ய ।
ஸர்வரஸப²லயுதஸ்ய ப்ராரப்³த⁴ஜலேந தே³வி தோ³ஹதி³ந: ॥ 4.13 ॥

வ்யக்தித்வார்பகதே³ஹே நிம்நே குல்யேவ ஜநிமதாம் மாத: ।
ப்ரவஹத்யநாரதம் தே ஶக்திஶ்சித்ராணி தே³வி தந்வாநா ॥ 4.14 ॥

ஸாரமபாமணுபூ⁴தம் ஹ்ருʼத³யஸ்த²ம் ஸூரயோ விது³ஶ்சித்தம் ।
ஶ்ரேஷ்ட²ம் ப்ராணம் கேசந பஞ்சாநிலமூலபூ⁴தமாஹுரிமம் ॥ 4.15 ॥

மந ஏவ சித்தஸம்ஜ்ஞம் வ்யவஹரதாம் விப⁴ஜநாநபி⁴ஜ்ஞாநாம் ।
கவிலோகவ்யவஹாரஸ்தத³தீ⁴நஸ்தத்த்வதீ⁴ர்ப⁴வத்யந்யா ॥ 4.16 ॥

தத³நாஹதஸ்ய விலஸத்³ த³க்ஷிணதோ த³ஹரநாமககு³ஹாயாம் ।
சித்தம் குலகுண்டா³த்தே காঽப்யநுக்³ருʼஹ்ணாதி தே³வி ரஶ்மிகலா ॥ 4.17 ॥

சித்தமணு ஶ்லிஷ்டம் தே கலயாঽங்கு³ஷ்ட²ப்ரமாணமிவ பா⁴ஸா ।
த³ர்பணமமலப்³ரஹ்மப்ரதிபி³ம்பா³கர்ஷகம் ஶிவே ப⁴வதி ॥ 4.18 ॥

அந்தரமாவர்தாப⁴ம் ப்ரதிபி³ம்ப³மகாயமேததீ³ஶஸ்ய ।
அங்கு³ஷ்டா²ப⁴ம் ப்ராஹுர்மாநேநோபாதி⁴சைத்தபா⁴ஸஸ்தே ॥ 4.19 ॥

த³ம்பத்யோர்வாம் ரூபப்ரதிபி³ம்பௌ³ சக்ஷுஷோ: ஶிவே ப⁴வத: ।
குலகுண்டே³ ஹ்ருʼத³யே சாப்யரூபயோரேவ கஶ்சிது³ல்லாஸ: ॥ 4.20 ॥

சித்தமணீயோ வித்தம் ய இத³ம் மூல்யே ப்ரபஞ்சதோঽப்யதி⁴கம் ।
ஹ்ருʼத³யகு³ஹாயாம் நிஹிதம் ஜாநீதே ஸ விஜஹாதி ப³ஹிராஶா: ॥ 4.21 ॥

அப்ராப்தா மூர்தா⁴நம் ஹ்ருʼத³யாத் ஸம்ப்ரஸ்தி²தா த்⁴ருʼதா நாட்³யா ।
த்வத்³ருசிருக்தா பு³த்³தி⁴ஸ்த்வயி நிஷ்டா² ப⁴வதி தே³வி தந்நிஷ்டா² ॥ 4.22 ॥

அந்நமயாணும் ப்ராப்தம் தீ⁴ஜ்யோதிஶ்சந்த்³ரமார்கமிவ தேஜ: ।
பரிபா⁴ஷ்யதே மஹேஶ்வரி மந இதி ஸங்கல்பஸம்ப⁴வஸ்தா²நம் ॥ 4.23 ॥

ஸங்கல்பே ஸங்கல்பே சிச்ச²க்திம் மநஸி விஸ்பு²ரந்தீம் த்வாம் ।
ய உபாஸ்தே ஸ ஜநஸ்தே க்³ருʼஹ்ணாதி மஹேஶவல்லபே⁴ சரணம் ॥ 4.24 ॥

ஆதா⁴ரசக்ரஶயநே மமேஹ நித்³ராம் விஹாய விசலந்தீம் ।
கீ³தய ஏதா: பரமாமுபதிஷ்ட²ந்தாம் ஜக³த்³விபோ:⁴ காந்தாம் ॥ 4.25 ॥ 100

॥ ஸமாப்தம் ச ப்ரத²மம் ஶதகம் ॥

%c02-q1/Ravi.Shamavedam/uma-c02-q1।txt medskip

த்³விதீயம் ஶதகம்
பஞ்சம: ஸ்தப³க:
பரிணய: (உபஜாதிவ்ருʼத்தம்)

ஶ்ரீக²ண்ட³சர்சாமிவ கல்பயந்த்யோ
முஹு: கபோலேஷு ஸகீ²ஜநஸ்ய ।
ஶ்ரீகண்ட²காந்தாஹஸிதாங்குராணாம்
ஶ்ரீமந்தி குர்வந்து ஜக³ந்தி பா⁴ஸ: ॥ 5.1 ॥

கீர்திர்வலக்ஷா குஸுமாயுத⁴ஸ்ய
ஸ்வர்ணாத்³ரிகோத³ண்ட³ஜயோந்நதஸ்ய ।
த³ரஸ்மிதஶ்ரீர்த்³விரதா³ஸ்யமாதுர்-
த்³ராகீ⁴யஸீம் வோ விதநோது பூ⁴திம் ॥ 5.2 ॥

ப்ரமத்²யமாநாம்ருʼதராஶிவீசி-
ப்ரோத்³க³ச்ச²த³ச்சா²ச்ச²துஷாரகல்பா: ।
யுஷ்மாகமிச்சா²ம் வித³த⁴த்வமோகா⁴ம்
விக்⁴நேஶமாதுர்த³ரஹாஸலேஶா: ॥ 5.3 ॥

சந்த்³ராதப: கஶ்சந ஸம்ப்ரஸந்நோ
மஹேஶநேத்ராதிதி²தர்பணோ ந: ।
மநோபி⁴லாஷம் ஸப²லீகரோது
மஹேஶ்வரீஹாஸலவப்ரகாஶ: ॥ 5.4 ॥

வலக்ஷவக்ஷோஜபடாஞ்சலேந
சலேந ஸார்த⁴ம் க்ருʼதகேலயோ ந: ।
புரத்ரயாராதிகலத்ரஹாஸ-
பா⁴ஸோ நிராஸம் விபதா³ம் க்ரியாஸு: ॥ 5.5 ॥

பூ⁴யாஸுராயாஸஹராணி தாநி
ஸ்மிதாநி பூ⁴தேஶம்ருʼகீ³த்³ருʼஶோ ந: ।
யேஷாம் த்விஷோ பி³ப்⁴ரதி தி³க்³வதூ⁴டீ-
க³ண்டே³ஷு கர்பூரபராக³லீலாம் ॥ 5.6 ॥

குர்வந்து காமம் ஸப²லம் (த்வ) மதீ³யம்
குலாத்³ரிகந்யாஹஸிதாநி தாநி ।
யேஷாம் மயூகை:² க்ரியதே ஸிதாத்³ரேர்-
உத்³யாநவாடீஷு நவோ வஸந்த: ॥ 5.7 ॥

ஆம்ரேடி³தம் பூ⁴ஷணசந்த்³ரபா⁴ஸாம்
நாஸாவிபூ⁴ஷாமஹஸாம் த்³விருக்தி: ।
புராரிநாரீஸ்மிதகாந்தயோ மே
பூர்ணாநி குர்வந்து ஸமீஹிதாநி ॥ 5.8 ॥

நிர்மாய விஶ்வாலயமம்ப³ ஶர்வ-
ஸ்த்வயா ஸமம் ஶில்பவிதா³ ஸ ஶில்பீ ।
விஹர்துமிச்ச²ந்நயி வோடு⁴மைச்ச²-
ந்நாரீம் ப⁴வந்தீம் புருஷோ ப⁴வம்ஸ்த்வாம் ॥ 5.9 ॥

தி³வ்யம் து³கூலம் த⁴வளம் த³தா⁴நா
வேண்யா ப²ணீந்த்³ரோபமயா லஸந்தீ ।
ப்ரபு²ல்லராஜீவவிலோசநா த்வம்
ப்ரபஞ்சப⁴ர்துர்நயநாந்யஹார்ஷீ: ॥ 5.10 ॥

ப்ரத்யங்க³ப³ந்த⁴ம் ஜ்வலது³த்தமம் தே
பு⁴ஜங்க³ராஜோபமவேணிரூபம் ।
ஆத்மைகநிஷ்ட²ஸ்ய ச விஶ்வப⁴ர்துர்-
ஆராத⁴யாமாஸ விலோசநாநி ॥ 5.11 ॥

அபூ⁴ஸ்த்வமாத்³யஸ்ய மநோமதா³ய
ஸ சாபி தே ப்ரீதிபத³ம் ப³பூ⁴வ ।
ந கேவலம் வாம் ஸகலஸ்ய சாஸீ-
த்³தா³ம்பத்யப³ந்த⁴ஸ்ய தத³ம்ப³ பீ³ஜம் ॥ 5.12 ॥

தவாதிகாந்தா நயாநாந்தவ்ருʼத்தி-
ர்ஹாஸ: புராரேஶ்ச நவேந்து³ஹாரீ ।
உபௌ⁴ விவாஹோத்ஸவபூர்வரங்க³ம்
நிர்வர்தயாமாஸதுராதி³ராமே ॥ 5.13 ॥

தா³தும் ப்ரபு:⁴ ஸாந்த்வயிதும் ஸமர்த:²
கர்தும் க்ஷமஸ்தர்ஜயிதும் ச ஶக்த: ।
ஸம்ரக்ஷதாந்மாம் தவ ஸர்வவந்த்³யே
கரஸ்துஷாராம்ஶுப்⁴ருʼதா க்³ருʼஹீத: ॥ 5.14 ॥

ஸ்ப்ரஷ்டும் ந ஶக்யா பரமே பரைஸ்த்வம்
ஸ சாந்யயா சிந்தயிதும் ந ஶக்ய: ।
த்வமேவ ஶர்வஸ்ய ஸ ஏவ தேঽம்ப³
தா³ம்பத்யமேவம் யுவயோஸ்து ஸத்யம் ॥ 5.15 ॥

நிஜாத்³வதம்ஸேந்து³த இந்து³மந்ய-
முத்பாத்³ய தே ஶம்பு⁴ரதா³த்³வதம்ஸம் ।
மூர்தாமிவாஸௌ ஶுப⁴கா³த்ரி ராத்ரிம்
ப்ராப்ய த்வதீ³யாம் கப³ரீம் சகாஸே ॥ 5.16 ॥

ப³பூ⁴விதா²கே³ந்த்³ரக்³ருʼஹே யதா³ த்வம்
ஸ சேஶ்வரஸ்தத்ர சகார வாஸம் ।
விலோகமாநஸ்தவ தே³வி வித்³யுத்
பாஞ்சாலிகாயா: கமநீயபா⁴வம் ॥ 5.17 ॥

ஸித்³த⁴ம் ஸ வாம் ஸாத⁴யிதும் ப்ரவ்ருʼத்தோ
யோக³ம் ப்ரத³க்³தோ⁴ மத³நஶ்ச கல்பே ।
வஶீதி கீர்திம் கி³ரிஶஸ்ய ப⁴ர்தும்
துப்⁴யம் த்வபர்ணேதி யஶஶ்ச கர்தும் ॥ 5.18 ॥

கோ⁴ரம் தபஶ்சேத்³ரசிதம் த்வயாঽபி
ப்ராக்³ரூபப⁴ர்து: ஸமநுக்³ரஹாய ।
விஹாய யத்நம் க இஹாகி²லாঽம்ப³
ஸம்ப³த்³த⁴மப்யர்த²முபைது ஜந்து: ॥ 5.19 ॥

ஜ்வலத்கபர்தோ³ த³ஹநாங்கபா⁴ல:
கபாலமாலீ கரிக்ருʼத்திவாஸா: ।
பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷோ ப⁴ஸிதாங்க³ராக:³
புஷ்பேஷு வைரீ பருஷாட்டஹாஸ: ॥ 5.20 ॥

ஶ்மஶாநவாஸீ புருஷஸ்த்ரிஶூலீ
ஜஹார தே சேத³நகா⁴ங்கி³ சேத: ।
த்³ருʼஷ்டாந்தமர்தோ²ঽயமவாப நைவ
ப்ரீதிர்ப³ஹி:காரணமாஶ்ரிதேதி ॥ 5.21 ॥

ரூபம் புராரேரத²வா ததே³தத்
ஸேயம் ச சேஷ்டா ஸமயாந்தரேஷு ।
காந்தம் வபு: காந்ததராஶ்ச லீலா-
ஸ்த்வயா ஸமம் கே²லிதுமேஷ த⁴த்தே ॥ 5.22 ॥

ப்ரஹ்ருʼஷ்டயக்ஷ: ஸமவேதஸித்³தோ⁴
ந்ருʼத்யத்³க³ணேந்த்³ரோ விகஸந்முநீந்த்³ர: ।
பூ⁴யோঽபி யோகோ³ யுவயோர்ஹிமாத்³ரௌ
ப³பா⁴ர மாதர்மஹமத்³விதீயம் ॥ 5.23 ॥

மஹேஶ்வரஸ்த்வாம் பரிணீய லேபே⁴
யாவாத்மஜௌ த்³வாவநகா⁴ங்கி³ முக்²யௌ ।
ஏகஸ்தயோர்ப்⁴ராம்யதி விஶ்வமத்தும்
பூ⁴ப்⁴ருʼத்தடீராஶ்ரயதே ப³தாந்ய: ॥ 5.24 ॥

ஸங்கீர்தயந்த்யோ ஜக³தாம் ஜநந்யா:
கல்யாணவார்தா: கமநீயகீர்தே: ।
இமா: ப்ரமோதா³ய ஸதாம் ப⁴வந்து
ஸந்த³ர்ப⁴ஶுத்³தா⁴ உபஜாதயோ ந: ॥ 5.25 ॥ 125

%c02-q2/Bhoga.Pappu/uma-02-q2-itrans.txt medskip

ஷஷ்ட:² ஸ்தப³க:
மாஹாபா⁴க்³யம் (மத³லேகா²வ்ருʼத்தம்)

ஹர்தார: ஶஶிகீர்தே: கர்தாரோ நவபா⁴ஸாம் ।
ப⁴ர்தாரோ மம ஸந்து ஸ்கந்தா³ம்பா³த³ரஹாஸா: ॥ 6.1 ॥

தி³க்³வல்லீஷ்வதிஶுப்⁴ராம் குர்வந்த: குஸுமர்த்³தி⁴ம் ।
பூ⁴யாஸுஸ்தவ பூ⁴த்யை மந்மாது: ஸ்மிதலேஶா: ॥ 6.2 ॥

ஏகஶ்சேத்தவ ஶக்தோ ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்ய ப⁴வாய ।
ப⁴ர்க³ப்ரேயஸி ஹாஸ: கிம் ஸ்தோத்ரம் தவ பூ⁴ய: ॥ 6.3 ॥

உத்³யாநே வியதா³க்²யே காலி த்வாம் விஹரந்தீம் ।
கோ³லை: கந்து³ககல்பைரல்பா வாக்கிமு மாதி ॥ 6.4 ॥

க²ம் க்ரீடா³ப⁴வநம் தே க: கார்யாலய ஏஷ: ।
ப்ருʼத்²வீயம் ப³ஹுலாந்நா மாதர்போ⁴ஜநஶாலா ॥ 6.5 ॥

பு³த்³தீ⁴நாமஸி தா³த்ரீ ஸித்³தீ⁴நாமஸி நேத்ரீ ।
வீர்யாணாமஸி பேடீ கார்யாணாமஸி தா⁴டீ ॥ 6.6 ॥

வித்³யாநாமஸி பா⁴வோ ஹ்ருʼத்³யாநாமஸி ஹாவ: ।
தே³வாநாமஸி லீலா தை³த்யாநாமஸி ஹேலா ॥ 6.7 ॥

க³ந்த்ரூʼணாமஸி சேஷ்டா ஸ்தா²ணூநாமஸி நிஷ்டா² ।
லோகாநாமஸி மூலம் லோகாதே³ரஸி ஜாலம் ॥ 6.8 ॥

தே³வீ வ்யாபகதேஜ: ஶக்திஸ்தத்த்வவிசாரே ।
அத்யந்தம் ஸுகுமாரீ நாரீ மூர்திவிசாரே ॥ 6.9 ॥

க்வ ஜ்யோதிர்மஹதோঽஸ்மாதா³காஶாத³பி பூ⁴ய: ।
தத்ஸர்வம் விநயந்தீ தந்வங்கீ³ க்வ நு நாரீ ॥ 6.10 ॥

தே³வேந்த்³ராய விபு⁴த்வம் ஸூர்யாயோஸ்ரஸஹஸ்ரம் ।
ஊஷ்மாணம் த³ஹநாய ஜ்யோத்ஸ்நாமோஷதி⁴ராஜே ॥ 6.11 ॥

வாதாயாமிதவீர்யம் விஸ்தாரம் க³க³நாய ।
ஸாந்த்³ரத்வம் வஸுதா⁴யை தோயாய த்³ரவபா⁴வம் ॥ 6.12 ॥

மாஹாபா⁴க்³யமபாரம் கோடிப்⁴யோ விபு³தா⁴நாம் ।
சித்ரா: காஶ்சந ஸித்³தீ⁴ர்லக்ஷேப்⁴யோ மநுஜாநாம் ॥ 6.13 ॥

ஸ்தா²ணுப்⁴யோ த்⁴ருʼதிஶக்திம் க³ந்த்ருʼப்⁴யோ க³திஶக்திம் ।
கஸ்மாச்சிந்நிஜகோஶாதே³கா தே³வி த³தா³நா ॥ 6.14 ॥

ஆஶ்சர்யம் வித³தா⁴நா ஸர்வம் வஸ்து த³தா⁴நா ।
ஹந்த த்வம் மம மாத: காசித்கோமலகா³த்ரீ ॥ 6.15 ॥

ஶ்ரோணீபா⁴ரநதாயாம் கஸ்யாஞ்சித்தநுகா³த்ர்யாம் ।
ஈத்³ருʼக்ஷா யதி³ ஶக்தி: காவேதோ நநு மாயா ॥ 6.16 ॥

ரூபம் தே தநுகா³த்ரம் வாணீ தே ம்ருʼது³நாதா³ ।
சாபம் தே மது⁴ரேக்ஷு: பாணிஸ்தே ஸுகுமார: ॥ 6.17 ॥

லோலே லோசநயுக்³மே பீ⁴ருத்வம் ப்ரகடம் தே ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³ம் த்வத³தீ⁴நம் ஶ்ரத்³த⁴த்தாமிஹ கோ வா ॥ 6.18 ॥

ப்⁴ரூப⁴ங்க³ம் குருஷே சேந்முக்³தே⁴ கௌ³ரி முகா²ப்³ஜே ।
பூ⁴தாந்யப்யயி பி³ப்⁴யத்யேஜேரந்நபி தாரா: ॥ 6.19 ॥

ஶுத்³தா⁴ந்தேஶ்வரி ஶம்போ⁴ரிச்சா² சேத்தவ காঽபி ।
கோ⁴ரோঽக்³நிஸ்த்ருʼணக³ர்பா⁴த்³கோ⁴ராக்³நேரபி ஶைத்யம் ॥ 6.20 ॥

த்³ரஷ்டும் விஶ்வமபாரம் பா⁴ரஸ்தே த³யிதஸ்ய ।
கர்தும் கார்யமஶேஷம் ஶ்ரீமாதஸ்தவ பா⁴ர: ॥ 6.21 ॥

ஸாக்ஷீ கேவலமீஶ: கர்தும் ப⁴ர்துமுதாஹோ ।
ஹர்தும் வாঽகி²லமம்ப³ த்வம் ஸாக்ஷாத்³த்⁴ருʼததீ³க்ஷா ॥ 6.22 ॥

காரங்காரமுமே யத்³ ப்³ரஹ்மாண்டா³நி நிஹம்ஸி ।
தந்மந்யே ஸுரமாந்யே பா³லைவாঽம்ப³ ஸதா³ த்வம் ॥ 6.23 ॥

லீலோஜ்ஜீவிதகாமே ராமே ஶங்கரஸக்தே ।
த்வத்பாதா³ர்சநஸக்தம் ப⁴க்தம் மாம் குரு ஶக்தம் ॥ 6.24 ॥

ஏதா: பாவநக³ந்தா:⁴ ஸர்வேஶப்ரமதே³ தே ।
ஹைரம்ப்³யோ மத³லேகா:² ஸந்தோஷாய ப⁴வந்து ॥ 6.25 ॥ 150

%c02-q3/Amrutha.Kuppa/c02-q3-b.txt medskip

ஸப்தம: ஸ்தப³க:
வ்யோமஶரீரா, மாத்ருʼகாதி³விபூ⁴தயஶ்ச (வஸந்ததிலகாவ்ருʼத்தம்)

வாணீஸரோருஹத்³ருʼஶோ ஹயராஜஹம்ஸோ
வக்த்ராரவிந்த³நிலயாத்³ப³ஹிராக³தாயா: ।
ஆலாபகாலத³ரஹாஸ இஹ ஸ்தி²தாநாம்
க்ஷேமம் கரோது ஸுதராம் ஹரஸுந்த³ரீய: ॥ 7.1 ॥

நாதோ³ঽஸி வாக³ஸி விபா⁴ঽஸி சித³ஸ்யக²ண்டா³
க²ண்டீ³ப⁴வந்த்யபி சித³ஸ்யகி²லேந்த்³ரகாந்தே ।
தத்தாத்³ருʼஶீம் நிகி²லஶக்திஸமஷ்டிமீஶே
த்வாமந்தரிக்ஷபரிக்லுʼப்ததநும் நமாமி ॥ 7.2 ॥

விஶ்வப்ரஸித்³த⁴விப⁴வாஸ்த்ரிஷு விஷ்டபேஷு
யா: ஶக்தய: ப்ரவிலஸந்தி பர:ஸஹஸ்ரா: ।
தாஸாம் ஸமஷ்டிரதிசித்ரநிதா⁴நத்³ருʼஷ்டி:
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திப்ரலயக்ருʼத்³ பு⁴வநேஶ்வரி த்வம் ॥ 7.3 ॥

ஜாநே ந யத்தவ ஜக³ஜ்ஜநயித்ரி ரூபம்
ஸங்கல்ப்யதே கிமபி தந்மநஸோ ப³லேந ।
ஸங்கல்பிதஸ்ய வபுஷ: ஶ்ரிதஶோகஹந்த்ரி
விந்யஸ்யதே தவ வசோதிக³தா⁴ம நாம ॥ 7.4 ॥

காமம் வத³ந்து வநிதாமிதிஹாஸத³க்ஷா-
ஸ்த்வாம் ஸர்வலோகஜநயித்ரி ஸதே³ஹப³ந்தா⁴ம் ।
ஸத்யம் ச தத்³ப⁴வது ஸா தவ காঽபி லீலா
தி³வ்யம் ரஜஸ்து தவ வாஸ்தவிகம் ஶரீரம் ॥ 7.5 ॥

பூ⁴ஜந்மபாம்ஸுபி⁴ரக³ர்ஹிதஶுத்³த⁴ரூபா
யா காঽபி பாம்ஸுபடலீ விபுலேঽந்தரிக்ஷே ।
ஸா தே தநு: ஸுமஹதீ வரதே³ ஸுஸூக்ஷ்மா
தாமேவ தே³வஸரணிம் கத²யந்தி தீ⁴ரா: ॥ 7.6 ॥

யா தே³வி தே³வஸரணிர்ப⁴வமக்³நது³ர்கா³
வைரோசநீதி கதி²தா தபஸா ஜ்வலந்தீ ।
ராஜீவப³ந்து⁴மஹஸா விஹிதாங்க³ராகா³
ஸா தே தநுர்ப⁴வதி ஸர்வஸுபர்வவர்ண்யே ॥ 7.7 ॥

ப்ராணாஸ்தவாத்ர ஹ்ருʼத³யம் ச விராஜதேঽத்ர
நேத்ராணி சாத்ர ஶதஶ: ஶ்ரவணாநி சாத்ர ।
க்⁴ராணாநி சாத்ர ரஸநாநி ததா² த்வசஶ்ச
வாசோঽத்ர தே³வி சரணாநி ச பாணயோঽத்ர ॥ 7.8 ॥

ஸர்வத்ர பஶ்யஸி ஶ்ருʼணோஷி ச ஸர்வதோঽம்ப³
ஸர்வத்ர கா²த³ஸி விஜிக்⁴ரஸி ஸர்வதோঽபி ।
ஸர்வத்ர ச ஸ்ப்ருʼஶஸி மாதரபி⁴ந்நகாலே
க: ஶக்நுயாந்நிக³தி³தும் தவ தே³வி பா⁴க்³யம் ॥ 7.9 ॥

ஸர்வத்ர நந்த³ஸி விமுஞ்சஸி ஸர்வதோঽம்ப³
ஸர்வத்ர ஸம்ஸரஸி க³ர்ஜஸி ஸர்வதோঽபி ।
ஸர்வத்ரதே³வி குருஷே தவ கர்மஜால-
வைசித்ர்யமீஶ்வரி நிரூபயிதும் க்ஷம: க: ॥ 7.10 ॥

விஶ்வாம்பி³கே த்வயி ருசாம் பதய: கியந்தோ
நாநாவிதா⁴ப்³தி⁴கலிதா க்ஷிதய: கியத்ய: ।
பி³ம்பா³நி ஶீதமஹஸாம் லஸதாம் கியந்தி
நைதச்ச வேத³ யதி³ கோ விபு³தோ⁴ ப³ஹுஜ்ஞ: ॥ 7.11 ॥

அவ்யக்தஶப்³த³கலயாঽகி²லமந்தரிக்ஷம்
த்வம் வ்யாப்ய தே³வி ஸகலாக³மஸம்ப்ரகீ³தே ।
நாதோ³ঽஸ்யுபாதி⁴வஶதோঽத² வசாம்ஸி சாஸி
ப்³ராஹ்மீம் வத³ந்தி கவயோঽமுகவைப⁴வாம் த்வாம் ॥ 7.12 ॥

நாநாவிதை⁴ர்பு⁴வநஜாலஸவித்ரி ரூபைர்-
வ்யாப்தைகநிஷ்கலக³பீ⁴ரமஹஸ்தரங்கை:³ ।
வ்யக்தம் விசித்ரயஸி ஸர்வமக²ர்வஶக்தே
ஸா வைஷ்ணவீ தவ கலா கதி²தா முநீந்த்³ரை: ॥ 7.13 ॥

வ்யக்தித்வமம்ப³ ஹ்ருʼத³யே ஹ்ருʼத³யே த³தா⁴ஸி
யேந ப்ரபி⁴ந்ந இவ ப³த்³த⁴ இவாந்தராத்மா ।
ஸேயம் கலா பு⁴வநநாடகஸூத்ரப⁴ர்த்ரி
மாஹேஶ்வரீதி கதி²தா தவ சித்³விபூ⁴தி: ॥ 7.14 ॥

ஆஹாரஶுத்³தி⁴வஶத: பரிஶுத்³த⁴ஸத்த்வே
நித்யஸ்தி²ரஸ்ம்ருʼதித⁴ரே விகஸத்ஸரோஜே ।
ப்ராது³ர்ப⁴வஸ்யமலதத்த்வவிபா⁴ஸிகா யா
ஸா த்வம் ஸ்ம்ருʼதா கு³ருகு³ஹஸ்ய ஸவித்ரி ஶக்தி: ॥ 7.15 ॥

ஹவ்யம் யயா தி³விஷதோ³ மது⁴ரம் லப⁴ந்தே
கவ்யம் யயா ருசிகரம் பிதரோ ப⁴ஜந்தே ।
அஶ்நாதி சாந்நமகி²லோঽபி ஜநோ யயைவ
ஸா தே வராஹவத³நேதி கலாঽம்ப³ கீ³தா ॥ 7.16 ॥

து³ஷ்டாந்நிஹம்ஸி ஜக³தாமவநாய ஸாக்ஷா-
த³ந்யைஶ்ச கா⁴தயஸி தப்தப³லைர்மஹத்³பி:⁴ ।
த³ம்போ⁴லிசேஷ்டிதபரீக்ஷ்யப³லா ப³லாரே:
ஶக்திர்ந்யகா³தி³ தவ தே³வி விபூ⁴திரேஷா ॥ 7.17 ॥

ஸங்கல்பரக்தகணபாநவிவ்ருʼத்³த⁴ஶக்த்யா
ஜாக்³ரத்ஸமாதி⁴கலயேஶ்வரி தே விபூ⁴த்யா ।
மூலாக்³நிசண்ட³ஶஶிமுண்ட³தநுத்ரபே⁴த்ர்யா
சாமுண்ட³யா தநுஷு தே³வி ந கிம் க்ருʼதம் ஸ்யாத் ॥ 7.18 ॥

த்வம் லோகராஜ்ஞி பரமாத்மநி மூலமாயா
ஶக்ரே ஸமஸ்தஸுரப⁴ர்தரி ஜாலமாயா ।
சா²யேஶ்வராந்தரபுமாத்மநி யோக³மாயா
ஸம்ஸாரஸக்தஹ்ருʼத³யேஷ்வஸி பாஶமாயா ॥ 7.19 ॥

த்வம் பூ⁴தப⁴ர்தரி ப⁴வஸ்யநுபூ⁴திநித்³ரா
ஸோமஸ்யபாதரி பி³டௌ³ஜஸி மோத³நித்³ரா ।
ஸப்தாஶ்வபி³ம்ப³புருஷாத்மநி யோக³நித்³ரா
ஸம்ஸாரமக்³நஹ்ருʼத³யேஷ்வஸி மோஹநித்³ரா ॥ 7.20 ॥

விஷ்ணுஶ்சகார மது⁴கைடப⁴நாஶநம் யந்-
முக்த: ஸஹஸ்ரத³லஸம்ப⁴வஸம்ஸ்துதா ஸா ।
காலீ க⁴நாஞ்ஜநநிப⁴ப்ரப⁴தே³ஹஶாலி-
ந்யுக்³ரா தவாம்ப³ பு⁴வநேஶ்வரி கோঽபி பா⁴க:³ ॥ 7.21 ॥

வித்³யுத்ப்ரபா⁴மயமத்⁴ருʼஷ்யதமம் த்³விஷத்³பி⁴-
ஶ்சண்ட³ப்ரசண்ட³மகி²லக்ஷயகார்யஶக்தம் ।
யத்தே ஸவித்ரி மஹிஷஸ்ய வதே⁴ ஸ்வரூபம்
தச்சிந்தநாதி³ஹ நரஸ்ய ந பாபபீ⁴தி: ॥ 7.22 ॥

ஶும்ப⁴ம் நிஶும்ப⁴மபி யா ஜக³தே³கவீரௌ
ஶூலாக்³ரஶாந்தமஹஸௌ மஹதீ சகார ।
ஸா கௌஶிகீ ப⁴வதி காஶயஶா: க்ருʼஶோத³-
ர்யாத்மாங்க³ஜா தவ மஹேஶ்வரி கஶ்சித³ம்ஶ: ॥ 7.23 ॥

மாயே ஶிவே ஶ்ரிதவிபத்³விநிஹந்த்ரி மாத:
பஶ்ய ப்ரஸாத³ப⁴ரஶீதலயா த்³ருʼஶா மாம் ।
ஏஷோঽஹமாத்மஜகலத்ரஸுஹ்ருʼத்ஸமேதோ
தே³வி த்வதீ³யசரணம் ஶரணம் க³தோঽஸ்மி ॥ 7.24 ॥

தி⁴ந்வந்து கோமலபதா:³ ஶிவவல்லபா⁴யா-
ஶ்சேதோ வஸந்ததிலகா: கவிகுஞ்ஜரஸ்ய ।
ஆநந்த³யந்து ச பதா³ஶ்ரிதஸாது⁴ஸங்க⁴ம்
கஷ்டம் விதூ⁴ய ஸகலம் ச விதா⁴ய சேஷ்டம் ॥ 7.25 ॥ 175

%c02-q4/Shailaja.Dhulipala/umasahasram\_ashtamasthabakam.txt medskip

அஷ்டம: ஸ்தப³க:
சரித்ரத்ரயம் (அநுஷ்டுப்³வ்ருʼத்தம்)

தமஸாமபி⁴தோ ஹந்தா சண்டி³காஹாஸவாஸர: ।
ஸதாம் ஹ்ருʼத³யராஜீவவிகாஸாய ப்ரகல்பதாம் ॥ 8.1 ॥

யா நித்³ரா ஸர்வபூ⁴தாநாம் யோக³நித்³ரா ரமாபதே: ।
ஈட்³யதாம் ஸா மஹாகாலீ மஹாகாலஸகீ² ஸகே² ॥ 8.2 ॥

விரிஞ்சிநா ஸ்துதே மாத: காலி த்வம் சேந்ந முஞ்சஸி ।
மது⁴கைடப⁴ஸம்ஹாரம் கரோது கத²மச்யுத: ॥ 8.3 ॥

வாஸவ: காஶநீகாஶயஶோலங்க்ருʼததி³ங்முக:² ।
மஹோக்³ரவிக்ரமாத்³யஸ்மாதா³ஸீதா³ஜௌ பராங்முக:² ॥ 8.4 ॥

யத்ப்ரதாபேந ஸந்தப்தோ மந்யே பா³ட³ப³ரூபப்⁴ருʼத் ।
ப⁴க³வாநநலோঽத்³யாபி ஸிந்து⁴வாஸம் ந முஞ்சதி ॥ 8.5 ॥

குர்வாணே பூ⁴தகத³நம் யஸ்மிந்விஸ்மிதசேதஸ: ।
ஏஷ ஏவாந்தகோ நாஹமித்யாஸீத³ந்தகஸ்ய தீ:⁴ ॥ 8.6 ॥

ரணே யேநாதிரஸ்க்ருʼத்ய த்யக்தோ ராக்ஷஸ இத்யத: ।
சிராய ஹரிதீ³ஶேஷு கோணேஶ: ப்ராப்தவாந்யஶ: ॥ 8.7 ॥

யந்நியந்துமஶக்தஸ்ய குர்வாணமஸதீ: க்ரியா: ।
நியந்துரஸதாமாஸீத்பாஶிநோ மலிநம் யஶ: ॥ 8.8 ॥

பா³ஹுவீர்யபராபூ⁴தோ யஸ்ய ப்ராயேண மாருத: ।
ப³பூ⁴வ க்ஷணதா³ந்தேஷு ரதாந்தபரிசாரக: ॥ 8.9 ॥

நிதீ⁴ந்யேந ஜிதோ ஹித்வா ராஜராஜ: பலாயித: ।
ஸ்பஷ்டம் ப³பா⁴ண மாது⁴ர்யம் ப்ராணாநாமகி²லாத³பி ॥ 8.10 ॥

யஸ்மிந்நுத்தரபூர்வஸ்யா தி³ஶ ஏகாத³ஶாதி⁴பா: ।
குண்டா² ப³பூ⁴வுராத்மீயகண்டோ²பமிதகீர்தய: ॥ 8.11 ॥

நிஜஶுத்³தா⁴ந்தகாந்தாநாமாநநைரேவ நிர்ஜிதம் ।
லலஜ்ஜே ய: புநர்ஜித்வா ஶூரமாநீ ஸுதா⁴கரம் ॥ 8.12 ॥

பா³லஸ்யேவ க்ரீட³நகை: ப்ரவீரைர்யஸ்ய கே²லத: ।
லீலாகந்து³கதீ⁴ராஸீத்³தே³வே தீ³தி⁴திமாலிநி ॥ 8.13 ॥

த்ரியாமாசரஶுத்³தா⁴ந்தப்⁴ரூவிலாஸநிவாரணம் ।
விஷ்ணோ: ஸுத³ர்ஶநம் சக்ரம் யஸ்ய நாபஶ்யத³ந்தரம் ॥ 8.14 ॥

மஹிஷம் தம் மஹாவீர்யம் யா ஸர்வஸுரதே³ஹஜா ।
அவதீ⁴த்³தா³நவம் தஸ்யை சண்டி³காயை நமோ நம: ॥ 8.15 ॥

முக²ம் தவாஸேசநகம் த்⁴யாயம் த்⁴யாயம் நிரந்தரம் ।
ம்ருʼகே³ந்த்³ரவாஹே காலேந ம்ருʼட³ஸ்த்வந்முக²தாம் க³த: ॥ 8.16 ॥

கார்திகீசந்த்³ரவத³நா காலிந்தீ³வீசிதோ³ர்லதா ।
அருணாம்போ⁴ஜசரணா ஜயதி த்ரிருசி: ஶிவா ॥ 8.17 ॥

யத்தே கசப⁴ர: காலோ யத்³பா³ஹுர்லோகரக்ஷக: ।
யுக்தம் த்³வயம் ஶிவே மத்⁴யஸ்த்வஸந்நாகோ ந நாகராட் ॥ 8.18 ॥

ஸ்வதே³ஹாதே³வ யா தே³வீ ப்ரதீ³பாதி³வ தீ³பிகா ।
ஆவிர்ப⁴பூ⁴வ தே³வாநாம் ஸ்துவதாம் ஹர்துமாபத:³ ॥ 8.19 ॥

தை⁴ர்யசாதுர்யகா³ம்பீ⁴ர்யவீர்யஸௌந்த³ர்யஶாலிநீம் ।
ரத்நம் நிதம்பி³நீஜாதௌ மேநிரே யாம் ஸுராஸுரா: ॥ 8.20 ॥

யதீ³யஹுங்க்ருʼத்யநலே தூ⁴ம்ராக்ஷோঽப⁴வதா³ஹுதி: ।
ஸமாப்திம் பீ⁴ஷணம் யாவந்நைவாவாப விகத்த²நம் ॥ 8.21 ॥

சாமுண்டா³ஶிவதூ³த்யௌ யத் கலே தா³ருணவிக்ரமே ।
ப⁴க்ஷயாமாஸதுர்மூர்தீ: கீர்திபி:⁴ ஸஹ ரக்ஷஸாம் ॥ 8.22 ॥

யஸ்யா: ஶூலே ஜகா³மாஸ்தம் யஶ: ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ: ।
நமாமி விமலஶ்லோகாம் கௌஶிகீம் நாம தாமுமாம் ॥ 8.23 ॥

யஶோதா³க³ர்ப⁴ஜநநாத்³ யஶோதா³ம் கோ³குலஸ்ய தாம் ।
வந்தே³ ப⁴க³வதீம் நந்தா³ம் விந்த்⁴யாசலநிவாஸிநீம் ॥ 8.24 ॥

அம்பி³காமுபதிஷ்ட²ந்தாமேதாஶ்சண்டீ³மநுஷ்டுப:⁴ ।
ப்ரஸந்நா: ஸாத்⁴வலங்காரா: ஸித்³த⁴பத்³மேக்ஷணா இவ ॥ 8.25 ॥ 200

॥ ஸமாப்தம் ச த்³விதீயம் ஶதகம் ॥

% c03-q1/Vijay.Sai.Reddy/c03-q1।txt medskip

த்ருʼதீயம் ஶதகம்
நவம: ஸ்தப³க:
மந்த³ஹாஸ: (ஆர்யாவ்ருʼத்தம்)

ஶாரத³வலக்ஷபக்ஷக்ஷணதா³வைமல்யஶிக்ஷகோঽஸ்மாகம் ।
ஜாக³ர்து ரக்ஷணாய ஸ்தா²ணுபுரந்த்⁴ரீமுக²விகாஸ: ॥ 9.1 ॥

வ்யாக்²யாநம் ஹர்ஷஸ்ய ப்ரத்யாக்²யாநம் ஶரத்ஸுதா⁴பா⁴நோ: ।
தி³ஶது ஹ்ருʼத³யப்ரஸாத³ம் கௌ³ரீவத³நப்ரஸாதோ³ ந: ॥ 9.2 ॥

அந்தர்க³தஸ்ய ஹர்ஷக்ஷீரஸமுத்³ரஸ்ய கஶ்சந தரங்க:³ ।
ஹாஸோ ஹரஹரிணத்³ருʼஶோ க³தபங்கம் மம கரோது மந: ॥ 9.3 ॥

தி³ஶி தி³ஶி விஸர்பத³ம்ஶுப்ரஶமிததாபம் பராஸ்தமாலிந்யம் ।
குஶலாநி ப்ரதி³ஶது ந: பஶுபதிஹ்ருʼத³யேஶ்வரீஹஸிதம் ॥ 9.4 ॥

அந்தர்க³தம் ச திமிரம் ஹரந்தி விஹஸந்தி ரோஹிணீகாந்தம் ।
ஹஸிதாநி கி³ரிஶஸுத்³ருʼஷோ மம ப்ரபோ³தா⁴ய கல்பந்தாம் ॥ 9.5 ॥

பா⁴ஷாதுஷாரதீ³தி⁴திதீ³தி⁴த்யா ஸஹ விஹாயஸோ ரங்கே³ ।
விசரந் புரஹரதருணீத³ரஹாஸோ மே ஹரத்வேந: ॥ 9.6 ॥

ருத்³ராணீத³ரஹஸிதாந்யஸ்மாகம் ஸம்ஹரந்து து³ரிதாநி ।
யேஷாமுத³யோ தி³வஸோ பூ⁴ஷாபீயூஷகிரணஸ்ய ॥ 9.7 ॥

ஸ்கந்த³ஜநநீமுகே²ந்தோ³ரஸ்மாந் புஷ்ணாது ஸுஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்நா ।
முநிமதிகைரவிணீநாமுல்லாஸகதா² யதா³யத்தா ॥ 9.8 ॥

கமநீயகண்ட²மாலாமுக்தாமணிதாரகாவயஸ்யோ ந: ।
காமாந் விதரது கௌ³ரீத³ரஹாஸோ நாம த⁴வளாம்ஶு: ॥ 9.9 ॥

அநவத்³யகண்ட²மாலாமுக்தாவளிகிரணநிவஹஸஹவாஸீ ।
ஹரத³யிதாத³ரஹாஸோ ஹரது மமாஶேஷமஜ்ஞாநம் ॥ 9.10 ॥

ஞ இவ ஜ்ஞத்³ருʼஶ்ய உத்தம இலாத⁴ராதீ⁴ஶநந்தி³நீஹாஸ: ।
பூர்ணம் கரோது மாநஸமபி⁴லாஷம் ஸர்வமஸ்மாகம் ॥ 9.11 ॥

ஆலோகமாத்ரதோ ய: ஶங்கரமஸமாஸ்த்ரகிங்கரம் சக்ரே ।
அல்போঽப்யநல்பகர்மா ஹாஸோ ந: பாது ஸ ஶிவாயா: ॥ 9.12 ॥

ஸ்மரமதரதமீஶம் ய: கரோதி பா⁴வப்ரஸங்க³சாதுர்யா ।
த்³விஜக³ணபுரஸ்க்ருʼதோঽவ்யாத் ஸ ஶிவாஹாஸப்ரவக்தா ந: ॥ 9.13 ॥

ரத³வாஸஸா ரதீ² மாம் ஶரீ கரை: பாது பார்வதீஹாஸ: ।
பாவகத்³ருʼஶம் ஜிகீ³ஷோ: பஞ்சப்ருʼஷத்கஸ்ய ஸேநாநீ: ॥ 9.14 ॥

ஶிவஹ்ருʼத³யமர்மபே⁴தி³ ஸ்மிதம் தத³த்³ரீஶவம்ஶமுக்தாயா: ।
த³ஶநத்³யுதித்³விகு³ணிதஶ்ரீகம் ஶோகம் து⁴நோது மம ॥ 9.15 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³ரங்க³பா⁴ஜோ நட்யா: ஶிவஸூத்ரதா⁴ரஸஹசர்யா: ।
ஶ்ரீவர்த⁴நோঽநுலேபோ முக²ஸ்ய ஹாஸ: புநாத்வஸ்மாந் ॥ 9.16 ॥

அத⁴ரப்ரவாலஶயநே நாஸாப⁴ரணப்ரபா⁴விலாஸிந்யா ।
ரமமாணோ ஹரரமணீஹாஸயுவா ஹரது ந: ஶோகம் ॥ 9.17 ॥

அத⁴ரோஷ்ட²வேதி³காயாம் நாஸாப⁴ரணாம்ஶுஶாப³கை: ஸாகம் ।
குலமகி²லமவது கே²லந்நத்³ரிஸுதாஹாஸபா³லோ ந: ॥ 9.18 ॥

அநுலேபநஸ்ய வீப்ஸா த்³விர்பா⁴வ: குசதடீது³கூலஸ்ய ।
ஹரது ஹ்ருʼத³யவ்யதா²ம் மே ஹஸிதம் ஹரஜீவிதேஶ்வர்யா: ॥ 9.19 ॥

கி³ரிஶாங்க³ராக³ப⁴ஸிதம் ஸ்வாக³தவசஸாঽபி⁴நந்த³தா³த³ரத: ।
கி³ரிஜாலீலாஹஸிதம் க³ரீயஸீம் மே தநோது தி⁴யம் ॥ 9.20 ॥

த³யிதேந ஸँல்லபந்த்யா: ஸஹ துஹிநமரீசிஶிஶுகிரீடேந ।
வாக³ம்ருʼதபு³த்³பு³தோ³ঽவ்யாத³லஸோ மாமக³பு⁴வோ ஹாஸ: ॥ 9.21 ॥

ஶுத்³த:⁴ குசாத்³ரிநிலயாத³பி முக்தாஹாரதோ ஹரபுரந்த்⁴ர்யா: ।
வத³நஶ்ரீப்ராஸாதே³ விலஸந் ஹாஸோঽலஸோঽவது மாம் ॥ 9.22 ॥

வ்யர்தீ²பூ⁴தே சூதே க³தவதி பரிபூ⁴திமஸிதஜலஜாதே ।
அநிதே ஸித்³தி⁴மஶோகே கமலேঽபி க³லஜ்ஜயஶ்ரீகே ॥ 9.23 ॥

ப³ஹுதா⁴ பி³பே⁴த³ ஹ்ருʼத³யம் ஹரஸ்ய பா³ணேந யேந ஸுமபா³ண: ।
தது³மாலீலாஹஸிதம் மல்லீஸுமமஸ்து மே பூ⁴த்யை ॥ 9.24 ॥

அமலத³ரஸ்மிதசிஹ்நாஸ்தா ஏதா: ஸர்வமங்க³ளா ஆர்யா: ।
கமநீயதமாஸ்வஸமாமுபதிஷ்ட²ந்தாமுமாம் தே³வீம் ॥ 9.25 ॥ 225

%c03-q2/Sriarsha.Pvss/Umashahasram-c03-q02।txt medskip

த³ஶம: ஸ்தப³க:
கேஶாதி³பாதா³ந்தவர்ணநம் (லலிதாவ்ருʼத்தம்)

ஸங்க்ஷாலநாய ஹரிதாம் விபூ⁴தயே
லோகத்ரயஸ்ய மத³நாய தூ⁴ர்ஜடே: ।
காத்யாயநீவத³நத: ஶநை: ஶநைர்-
நிர்யந்தி ஶுப்⁴ரஹஸிதாநி பாந்து ந: ॥ 10.1 ॥

ஸ்வல்போঽபி தி³க்ஷு கிரணாந் ப்ரஸாரயந்
மந்தோ³ঽபி போ³த⁴மமலம் த³த⁴த்ஸதாம் ।
ஶுப்⁴ரோঽபி ராக³க்ருʼத³நங்க³வைரிணோ
ஹாஸ: புராணஸுத்³ருʼஶ: புநாது ந: ॥ 10.2 ॥

சேதோஹரோঽப்யதிஜுகு³ப்ஸிதோ ப⁴வேத்
ஸர்வோঽபி ஜீவகலயா யயா விநா ।
ஸா வர்ண்யதாம் கத²மபாரசாருதா
பீயூஷஸிந்து⁴ரகி²லேந்த்³ரஸுந்த³ரீ ॥ 10.3 ॥

அத்யல்பதே³வவநிதாம் ச பார்தி²வைர்-
பா⁴வைர்வயம் துலயிதும் ந ஶக்நும:
தாம் கிம் புந: ஸகலதே³வஸுந்த³ரீ ।
லோகாக்ஷிபாரணதநுப்ரபா⁴முமாம் ॥ 10.4 ॥

வர்ஷாபயோத³படலஸ்ய ஸாந்த்³ரதா
ஸூர்யாத்மஜோர்மிசயநிம்நதுங்க³தா ।
காலாஹிபூ⁴மிபதிதீ³ர்க⁴தா ச தே
கேஶேஷு ப⁴ர்க³ப⁴வநேஶ்வரி த்ரயம் ॥ 10.5 ॥

ஈஶாநஸுந்த³ரி தவாஸ்யமண்ட³லா-
ந்நீசைர்நிதாந்தமம்ருʼதாம்ஶுமண்ட³லம் ।
கோ வா ந கீர்தயதி லோஷ்டபிண்ட³கம்
லோகே நிக்ருʼஷ்டமிஹ மாநவீமுகா²த் ॥ 10.6 ॥

பி³ப்⁴ரத்யமர்த்யபு⁴வநஸ்த²தீ³ர்கி⁴கா
பங்கேருஹாணி வத³நாய தே ப³லிம் ।
நோ சேத் கத²ம் ப⁴வதி ஸௌரப⁴ம் மஹ-
த்³பி⁴ந்நே ஸுமேப்⁴ய உருகேஶி தே முகே² ॥ 10.7 ॥

கீ³ர்வாணலோகதடிநீஜலேருஹாம்
க³ந்தே⁴ ஶுபே⁴ ப⁴வது தே மநோரதி: ।
லோகாதி⁴ராஜ்ஞி தவ வக்த்ரஸௌரபே⁴
லோகாதி⁴ராஜமநஸஸ்து ஸம்மத:³ ॥ 10.8 ॥

கோ பா⁴ஷதாம் தவ ஸவித்ரி சாருதாம்
யஸ்யா: ஸ்மிதஸ்ய த⁴வளத்³யுதிர்லவ: ।
யஸ்யா: ஶரீரருசிஸிந்து⁴வீசய:
ஶம்பாலதா: ப்ருʼது²லதீ³ப்திபூ⁴மய: ॥ 10.9 ॥

லோகாம்பி³கே ந விலஸந்தி கே புரோ
மந்த³ஸ்மிதஸ்ய தவ ரோசிஷாம் நிதே:⁴ ।
யே து வ்யதா⁴யிஷத தேந ப்ருʼஷ்ட²தோ
ஹந்தைஷு காঽபி திமிரச்ச²டா ப⁴வேத் ॥ 10.10 ॥

கிம் வா ரதா³வலிருசிர்முக²ஸ்ய கிம்
ஸம்பு²ல்லதா வரதி⁴ய: கிமூர்மிகா ।
ஸந்தோஷபாத³பஸுமம் நு ஶங்கர-
ப்ரேமஸ்வரூபமுத தே³வி தே ஸ்மிதம் ॥ 10.11 ॥

தி³க்ஷு ப்ரகாஶபடலம் விதந்வதா
கோடிப்ரபா⁴கரவிப⁴க்ததேஜஸா ।
நேத்ரேண தே விஷமநேத்ரவல்லபே⁴
பங்கேருஹம் க உபமாதி பண்டி³த: ॥ 10.12 ॥

ஶ்ரீகர்ண ஏஷ தவ லோசநாஞ்சலே
பா⁴ந்த்யா த³யாத³யிதயா ப்ரபோ³தி⁴த: ।
ஏதம் ஸவித்ரி மம கஞ்சந ஸ்தவம்
ஶ்ருத்வா தநோது ப⁴ரதாவநே: ஶ்ரியம் ॥ 10.13 ॥

ஸ்வா நாஸிகா ப⁴வதி யுஞ்ஜதாம் ஸதாம்
ஸம்ஸ்தம்பி⁴நீ சலதமஸ்ய சக்ஷுஷ: ।
த்வந்நாஸிகா புரஹரஸ்ய சக்ஷுஷ:
ஸம்ஸ்தம்பி⁴நீ ப⁴வதி சித்ரமம்பி³கே ॥ 10.14 ॥

பி³ம்ப³ப்ரவாலநவபல்லவாதி³த:
பீயூஷஸாரப⁴ரணாத்³ கு³ணாதி⁴க: ।
கோ³த்ரஸ்ய புத்ரி ஶிவசித்தரஞ்ஜக:
ஶ்ரேஷ்டோ² நிதாந்தமத⁴ராத⁴ரோঽபி தே ॥ 10.15 ॥

தோ³ர்வல்லிகே ஜநநி தே தடித்ப்ரபா⁴-
மந்தா³ரமால்யம்ருʼது³தாபஹாரிகே ।
நிஶ்ஶேஷப³ந்த⁴த³மநஸ்ய தூ⁴ர்ஜடேர்-
ப³ந்தா⁴ய ப⁴த்³ரசரிதே ப³பூ⁴வது: ॥ 10.16 ॥

ஹஸ்தாப்³ஜயோஸ்தவ ம்ருʼது³த்வமத்³பு⁴தம்
க்³ருʼஹ்ணாதி யே ஸத³யமேவ தூ⁴ர்ஜடி:
அத்யத்³பு⁴தம் ஜநநி தா³ட⁴ர்யமேதயோ:
ஶும்பா⁴தி³த³ர்பவிலயோ யயோரபூ⁴த் ॥ 10.17 ॥

ராஜந்து தே குசஸுதா⁴ப்ரபாயிநோ
லோகஸ்ய மாதரநகா:⁴ ஸஹஸ்ரஶ: ।
ஏதேஷு கஶ்சந க³ஜாநந: க்ருʼதீ
கா³யந்தி யம் ஸகலதா³யிஸத்கரம் ॥ 10.18 ॥

த்வந்நாபி⁴கூபபதிதாம் த்³ருʼஶம் ப்ரபோ⁴ர்-
நேதும் விநிர்மலகு³ணே புநஸ்தடம் ।
ஸௌம்யத்வதீ³யஹ்ருʼத³யப்ரஸாரித:
பாஶ: ஸவித்ரி தவ ரோமராஜிகா ॥ 10.19 ॥

த்வந்மத்⁴யமோ க³க³நலோக ஏவ சேத்
த்வத்³தி³வ்யவைப⁴வவிதோ³ ந விஸ்மய: ।
ப்ராஜ்ஞைர்ஹி ஸுந்த³ரி புரத்ரயத்³விஷ-
ஸ்த்வம் தே³ஹிநீ த்ரிபு⁴வநேந கீ³யஸே ॥ 10.20 ॥

நாபி⁴ஹ்ருʼதா³த்³விக³லித: கடீஶிலா-
ப⁴ங்கா³த் புந: பததி கிம் த்³விதா⁴க்ருʼத: ।
காந்தோருயுக்³மமிஷத: ஸவித்ரி தே
பா⁴வாரிபூர இப⁴ஶுண்ட³யோ: ஸம: ॥ 10.21 ॥

ஜங்கா⁴யுக³ம் தவ மஹேஶநாயிகே
லாவண்யநிர்ஜ²ரி ஜக³த்³விதா⁴யிகே ।
அந்த:பரிஸ்பு²ரத³கு³ப்தஸுப்ரபா⁴-
பா³ணாட்⁴யதூணயுக³ளம் ரதீஶிது: ॥ 10.22 ॥

புஷ்பாஸ்த்ரஶாஸநநிஶாந்தராஜ்ஞி தே
லோகத்ரயஸ்த²க²லகம்பநம் ப³லம் ।
ஶ்ரோணீப⁴ரேண க³மநே கில ஶ்ரமம்
ப்ராப்நோஷி கேந தவ தத்த்வமுச்யதாம் ॥ 10.23 ॥

யத்ரைவ நித்யவிஹ்ருʼதேரபூ⁴த்³ரமா
ராஜீவமந்தி³ரசரீதி நாமத: ।
தந்மே ஸதா³ ப⁴ணது மங்க³ளம் ஶிவா
பாதா³ம்பு³ஸம்ப⁴வமமேயவைப⁴வம் ॥ 10.24 ॥

கேஶாதி³பாத³கமலாந்தகா³யிநீ:
கந்துப்ரஶாஸநநிஶாந்தநாயிகா ।
அங்கீ³கரோது லலிதா இமா: க்ருʼதீர்-
கௌ³ரீ கவேஶ்சரணகஞ்ஜஸேவிந: ॥ 10.25 ॥ 250

%c03-q3/Ravi.Shamavedam/uma-c03-q3।txt medskip

ஏகாத³ஶ: ஸ்தப³க:
பாதா³தி³கேஶாந்தவர்ணநம் (ஆர்யாவ்ருʼத்தம்)

ஜ²ஷகேதுநா ப்ரயுக்த: ஸம்மோஹநசூர்ணமுஷ்டிரீஶாநே ।
த³ரஹாஸோ த⁴ரது³ஹிது: கரோது பு⁴வநம் வஶேঽஸ்மாகம் ॥ 11.1 ॥

உபஜீவத்³பி:⁴ காந்தேர்லேஶாம்ஸ்தே ஜக³தி ஸுந்த³ரைர்பா⁴வை: ।
உபமிதுமங்கா³நி தவ ப்ராயோ லஜ்ஜேঽம்ப³ யதமாந: ॥ 11.2 ॥

அவதம்ஸபல்லவதுலாம் பி³ப்⁴ராணம் ஶ்ருதிநதப்⁴ருவ: ஶிரஸி ।
சரணம் வ்ரஜாமி ஶரணம் வாமம் காமாரிலலநாயா: ॥ 11.3 ॥

ஶங்கரநயநோந்மாத³நமதிமது⁴ரம் பா⁴தி மதிமதா வர்ண்யே ।
ஜங்கா⁴யுக³ம் ப⁴வத்யா: குஸுமப்ருʼஷத்கஸ்ய ஸர்வஸ்வம் ॥ 11.4 ॥

ஏகைகலோகநே த்³வயமந்யோந்யஸ்மரணஹேதுதாமேதி ।
தே³வி ப⁴வஸ்ய தவோரு: ஶுண்டா³ ச க³ஜேந்த்³ரவத³நஸ்ய ॥ 11.5 ॥

நாகோঽவலக்³நமீஶ்வரி கடிரவநிர்போ⁴கி³நாம் ஜக³ந்நாபி:⁴ ।
குக்ஷௌ ந கேவலம் தே ப³ஹிரபி வபுஷி த்ரயோ லோகா: ॥ 11.6 ॥

மந்யே மஹாக்ருʼபாணம் தவ வேணீமசலபுத்ரி மத³நஸ்ய ।
அஸிதே⁴நுகாம் விஶங்கே நிஶிததராக்³ராம் து ரோமாலிம் ॥ 11.7 ॥

த்³விரத³வத³நேந பீதம் ஷட்³வத³நேநாத² ஸகலபு⁴வநேந ।
அக்ஷய்யக்ஷீராம்ருʼதமம்பா³யா: குசயுக³ம் ஜயதி ॥ 11.8 ॥

ஜக³த³ம்ப³ லம்ப³மாநா பார்ஶ்வத்³விதயே தவாக³லாத்³பா⁴தி ।
ஸாந்த்³ரக்³ரதி²தமநோஜ்ஞப்ரஸூநமாலேவ பு⁴ஜயுக³ளீ ॥ 11.9 ॥

ஜாநந்தி ஶக்திமஸுரா: ஸுஷமாம் ஸக்²யோ வதா³ந்யதாம்ருʼஷய: ।
ம்ருʼது³தாம் தவாம்ப³ பாணேர்வேத³ ஸ தே³வ: புராம் பே⁴த்தா ॥ 11.10 ॥

கம்பு³ஸத்³ருʼக³ம்ப³ ஜக³தாம் மணிவேஷோடு³ஸ்ரஜாக்ருʼதாகல்ப: ।
கண்டோ²ঽநக⁴ஸ்வரஸ்தே தூ⁴ர்ஜடிதோ³ர்நயநகர்ணஹித: ॥ 11.11 ॥

ஹரகாந்தே வத³நம் தே த³ர்ஶம் த³ர்ஶம் வதம்ஸஶீதாம்ஶு: ।
பூர்ணோঽப்யவாப க்ருʼஶதாம் ப்ராயேணாஸூயயா ஶுஷ்க: ॥ 11.12 ॥

சந்த்³ரம் ரணாய ஸகலா சபலாக்ஷீவத³நஜாதிராஹ்வயதாம் ।
தம் து மஹஸா முக²ம் தே மஹேஶகாந்தே ஜிகா³யைகம் ॥ 11.13 ॥

வத³நகமலம் தவேஶ்வரி கமலஜயாத்³த³ர்பிதம் ஸுதா⁴பா⁴நும் ।
நிர்ஜித்ய கமலஜாதேரமலம் மஹதா³ஜஹார யஶ: ॥ 11.14 ॥

லாவண்யமரந்தா³ஶா ப்⁴ரமத்³ப⁴வாலோகப³ம்ப⁴ரம் பரித: ।
முக்³த⁴ம் முகா²ரவிந்த³ம் ஜயதி நகா³தீ⁴ஶநந்தி³ந்யா: ॥ 11.15 ॥

ஶுத்³தே⁴ந்து³ஸாரநிர்மிதமாஸ்யார்த⁴ம் தே ப⁴வாநி பா⁴லமயம் ।
ஸகலரமணீயஸாரைர்நிர்மிதமர்தா⁴ந்தரம் விதி⁴நா ॥ 11.16 ॥

வத³நம் தவாத்³ரிது³ஹிதர்விஜிதாய நதாய ஶீதகிரணாய ।
த்³வாரபபத³வீம் ப்ரத³தா³ வயமிஹ த³ரஹாஸநாமத⁴ர: ॥ 11.17 ॥

தே தே வத³ந்து ஸந்தோ நயநம் தாடங்கமாலயம் முகுடம் ।
கவயோ வயம் வதா³ம: ஸிதமஹஸம் தே³வி தே ஹாஸம் ॥ 11.18 ॥

பி³ம்பா³த⁴ரஸ்ய ஶோபா⁴மம்பா³யா: கோ நு வர்ணயிதுமீஷ்டே ।
அந்தரபி யா ப்ரவிஶ்ய ப்ரமத²பதேர்விதநுதே ராக³ம் ॥ 11.19 ॥

க³ணபதயே ஸ்தநக⁴டயோ: பத³கமலே ஸப்தலோகப⁴க்தேப்⁴ய: ।
அத⁴ரபுடே த்ரிபுரஜிதே த³தா⁴ஸி பியூஷமம்ப³ த்வம் ॥ 11.20 ॥

த்³ருʼக்பீயூஷதடிந்யாம் நாஸாஸேதௌ விநிர்மிதே விதி⁴நா ।
பா⁴ஸாம் ப⁴வதி ஶிவே தே முகே² விஹாரோ நிராதங்க: ॥ 11.21 ॥

கமலாவிலாஸப⁴வநம் கருணாகேலீக்³ருʼஹம் ச கமநீயே ।
ஹரத³யிதே தே விநிதஹிதே நயநே தே ஜநநி விஜயேதே ॥ 11.22 ॥

ஸர்வாண்யப்யங்கா³நி ஶ்ரீமந்தி தவேந்து³சூட³குலகாந்தே ।
கவிநிவஹவிநுதிபாத்ரே ஶ்ரோத்ரே தே³வி ஶ்ரியாவேவ ॥ 11.23 ॥

அபி குடிலமலிநமுக்³த⁴ஸ்தவ கேஶ: புத்ரி கோ³த்ரஸுத்ராம்ண: ।
பி³ப்⁴ரத்ஸுமாநி காந்யபி ஹ்ருʼத³யம் பு⁴வநப்ரபோ⁴ர்ஹரதி ॥ 11.24 ॥

சரணாதி³குந்தலாந்தப்ரக்ருʼஷ்டஸௌந்த³ர்யகா³யிநீரேதா: ।
அங்கீ³கரோது ஶம்போ⁴ரம்போ⁴ஜத்³ருʼகா³த்மஜஸ்யார்யா: ॥ 11.25 ॥ 275

%c03-q4/Jayanth.Ganapathiraju/transliteration.txt medskip

த்³வாத³ஶ: ஸ்தப³க:
ஶ்ருʼங்கா³ரவர்ணநம் (ரதோ²த்³த⁴தாவ்ருʼத்தம்)

ஶர்வதை⁴ர்யகு³ணஶாதஶஸ்த்ரிகா ஶம்ப³ராரிஜயகேதுபட்டிகா ।
மந்த³ஹாஸிகலிகா மதா³பத³ம் பர்வதேந்த்³ரது³ஹிதுர்வ்யபோஹது ॥ 12.1 ॥

முக்தபோ⁴கி³கடகேந பாணிநா முக்³த⁴கா³த்ரி பரிக்³ருʼஹ்ய தே கரம் ।
ஏகதா³ ஶஶிகிஶோரஶேக²ர: ஸஞ்சசார ரஜதாத்³ரிபூ⁴மிஷு ॥ 12.2 ॥

தஸ்ய தத்ர பரித: பரிப்⁴ரமந் வல்லபா⁴ம் வகுலபுஷ்பசும்பி³நீம் ।
பார்வதி த்வத³லகோபமத்³யுதி: ச்ஞ்சரீகதருணோ மநோঽது⁴நோத் ॥ 12.3 ॥

ப்ரேயஸீம் சபலசாருலோசநாமுல்லிக²ந் வபுஷி ஶ்ருʼங்க³கோடிநா ।
த்வத்³விலோகிதநிபை⁴ர்விலோகிதை: தூ⁴ர்ஜடேரமத³யந்மநோ ம்ருʼக:³ ॥ 12.4 ॥

மஞ்ஜுகுஞ்ஜப⁴வநாநி மாலதீபுஷ்பரேணுஸுரபி:⁴ ஸமீரண: ।
பேஶலா ச பிகபா³லகாகலீ மோஹமீஶ்வரி ஹரஸ்ய தேநிரே ॥ 12.5 ॥

அக்³ரத: குஸுமஶோபி⁴தா லதா: பார்ஶ்வதஸ்த்வமக³பாலபா³லிகே ।
ஸர்வதோ மத³நஶிஞ்ஜிநீத்⁴வநிர்தீ⁴ரதா கத²மிவாஸ்ய வர்ததாம் ॥ 12.6 ॥

கீரகூஜிதஸமாகுலே வநே ஶம்பு⁴மம்ப³ தவ பார்ஶ்வவர்திநம் ।
ஆஜகா⁴ந மகரத்⁴வஜஶ்ஶரைரர்த³யந்த்யவஸரே ஹி ஶத்ரவ: ॥ 12.7 ॥

தாடி³தோ மகரகேதுநா ஶரைரம்ஸதே³ஶமவலம்ப்³ய பணிநா ।
ஏகஹாயநகுரங்க³லோசநா த்வாமித³ம் கில ஜகா³த³ ஶங்கர: ॥ 12.8 ॥

காகலீகலகலம் கரோத்யஸௌ பா³லசூதமதி⁴ருஹ்ய கோகிலா ।
வாசமுத்³கி³ர ஸரோஜலோசநே க³ர்வமுந்நதமியம் விமுஞ்சது ॥ 12.9 ॥

பு²ல்லகுந்த³மகரந்த³வாஹிநோ மல்லிகாமுகுலதூ⁴லிதா⁴ரிண: ।
கம்பயந்தி ஶிஶவ: ஸமீரணா: பல்லவாநி ஹ்ருʼத³யம் ச தந்வி மே ॥ 12.10 ॥

வர்ணநேந ஹ்ருʼதசக்ஷுஷ: ஶ்ரிய: ஸுப்ரஸந்நமது⁴ராக்ருʼதீநி தே ।
அங்க³காநி த³யிதே ப⁴ஜேঽர்ப⁴க: ஸ்வேத³பி³ந்து³ஹரணேந வாঽநில: ॥ 12.11 ॥

தாவதே³வ மம சேதஸோ முதே³ ப³ர்ஹமேதத³நகா⁴ங்கி³ ப³ர்ஹிண: ।
யாவத³க்ஷிபத²மேஷ விஶ்லதோ² கா³ஹதே ந கப³ரீப⁴ரஸ்தவ ॥ 12.12 ॥

ராக³வாநத⁴ர ஏஷ ஸந்ததம் நிர்மலத்³விஜஸமீபவர்த்யபி ।
ஏபி⁴ரஸ்ய ஸஹவாஸத: ப்ரியே நேஷத³ப்யபக³தோ நிஜோ கு³ண: ॥ 12.13 ॥

சக்ஷுஷ: ஸுத³தி தே ஸகோ³த்ரதா கைரவைர்நிஶி தி³நே குஶேஶயை: ।
கஶ்யபைரபி வஸிஷ்ட²பா³ந்த⁴வைர்பூ⁴ஸுபர்வண இவ த்³விகோ³த்ரிண: ॥ 12.14 ॥

அல்பயாঽப்யதிஸமர்த²யா ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்நயா க³க³நக³ம் ஹரத்தம: ।
கேவலம் ஸுவசநாம்ருʼதம் கிரச்சந்த்³ரபி³ம்ப³மதுஷாரமாநநம் ॥ 12.15 ॥

நித்யமப்³ஜமுகி² தே பரஸ்பரஶ்லிஷ்டமஶ்லத²படீகுடீரக³ம் ।
ஶர்வரீப⁴யவிவர்ஜிதம் ஸ்த²லீசக்ரவாகமிது²நம் குசத்³வயம் ॥ 12.16 ॥

லாலநீயமயி தே³வமௌலிபி:⁴ கோமலம் சரணபல்லவத்³வயம் ।
கச்சித³த்³ரிபுருஹூதபுத்ரிகே ந ஸ்த²லீ துத³தி கர்கஶா தவ ॥ 12.17 ॥

ஏவமாதி³ வத³தி த்ரிலோசநே த்வந்முகே² லஸதி மௌநமுத்³ரயா ।
ஆததாந ஜலசாரிகேதநோ நர்தநம் நக³மஹேந்த்³ரபா³லிகே ॥ 12.18 ॥

தே³வி தே புரஜிதாவதம்ஸித: பாரிஜாதகுஸுமஸ்ரஜா கச: ।
மாநஸம் புரஜிதோঽமுநா ஹ்ருʼதம் ஸ்மர்யதே க்வ மலிநாத்மநா க்ருʼதம் ॥ 12.19 ॥

ப்³ரஹ்மசர்யநியமாத³சஞ்சலா நாயிகா யதி³ லுலாயமர்தி³நீ ।
நாயகஶ்ச ஸுமபா³ணஸூத³நோ வேத³ கோ ரதிரஹஸ்யமாவயோ: ॥ 12.20 ॥

லோசநோத்ஸவவிதௌ⁴ விஶாரதே³ வாரிதா³வரணதோ³ஷவர்ஜிதே ।
மர்த³யத்யபி நபோ⁴க³தம் தம: ஶ்யாமிகாரஹிதஸுந்த³ராக்ருʼதௌ ॥ 12.21 ॥

பா⁴தி ஶீதகிரணஸ்தநந்த⁴யே ப்ராணநாயகஜடாகுடீஜுஷி ।
ஶுப்⁴ரபர்வததடே ஶுபா⁴ங்கி³ தே ஸம்மதா³ய ந ப³பூ⁴வ கா நிஶா ॥ 12.22 ॥

ஸந்து பூ⁴ஷணஸுதா⁴ம்ஶுதீ³தி⁴தி வ்யக்தமுக்³த⁴முக²ஶோப⁴யோர்மித:² ।
தாநி தாநி கி³ரிஜாகி³ரீஶயோ: க்ரீடி³தாநி ஜக³தோ விபூ⁴தயே ॥ 12.23 ॥

மோத³காத³நபரஸ்ய ஸ்ருʼஷ்டயே க்ரீடி³தம் ஜநநி வாம் கிமப்யபூ⁴த் ।
ஶக்திப்⁴ருʼத்தநயரத்நஜந்மநே கிஞ்சிதீ³ஶ்வரி ப³பூ⁴வ கே²லநம் ॥ 12.24 ॥

மாது⁴ரீரஸபரிப்லுதா இமா: காவ்யகண்ட²விது³ஷோ ரதோ²த்³த⁴தா: ।
ஆத³த⁴த்வசலநாத²நந்தி³நீ மாநஸே கமபி மோத³முத்தமம் ॥ 12.25 ॥ 300

॥ ஸமாப்தம் ச த்ருʼதீயம் ஶதகம் ॥

%c04-q1/Prabhanjan.Pandalaneni/umasahasramu\_301-325।txt medskip

சதுர்த²ம் ஶதகம்
த்ரயோத³ஶ: ஸ்தப³க:
கடாக்ஷ: (உபஜாதிவ்ருʼத்தம்)

ப⁴வாம்பு³தி⁴ம் தாரயதாத்³ப⁴வந்தம்
ஹாஸோঽத்³பு⁴த: குஞ்ஜரவக்த்ரமாது: ।
யோ ஹந்தி பி³ம்பா³த⁴ரலங்க⁴நேঽபி
வ்யக்தாலஸத்வோ ஹரிதாம் தமாம்ஸி ॥ 13.1 ॥

ஸக்த: ஸதா³ சந்த்³ரகலாகலாபே
ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு த³யாம் த³தா⁴ந: ।
கௌ³ரீகடாக்ஷோ ரமணோ முநிர்வா
மதீ³யமஜ்ஞாநமபாகரோது ॥ 13.2 ॥

க்ருʼபாவலோகோ நக³கந்யகாயா:
கரோது மே நிர்மலமந்தரங்க³ம் ।
யேநாங்கித: ஶங்கர ஏகதத்த்வம்
விஶ்வம் லுலோகே ஜக³தே ஜகௌ³ ச ॥ 13.3 ॥

காலீகடாக்ஷோ வசநாநி மஹ்யம்
த³தா³து மோசாமத³மோசநாநி ।
யத்பாதபூதம் ரகு⁴வம்ஶகாரம்
நராக்ருʼதிம் ப்ராஹுரஜஸ்ய நாரீம் ॥ 13.4 ॥

யுஷ்மாகமக்³ர்யாம் விதநோது வாணீ-
மேணீத்³ருʼகே³ஷா கி³ரிஶஸ்ய யோஷா ।
யஸ்யா: கடாக்ஷஸ்ய விஸாரி வீர்யம்
கி³ராமயம் மே விவிதோ⁴ விலாஸ: ॥ 13.5 ॥

நகா³த்மஜாயா: கருணோர்மிஶாலீ
த்³ருʼக³ந்தஸந்தாநது⁴நீப்ரவாஹ: ।
பீ⁴ஷ்மேண தப்தாந்ப⁴வநாமகேந
க்³ரீஷ்மேண யுஷ்மாँச்சி²ஶிரீகரோது ॥ 13.6 ॥

அஜஸ்ரமார்த்³ரா த³ர்யயாঽந்தரங்கே³
யதா² ப⁴வோ நிம்நக³யோத்தமாங்கே³ ।
ஸந்தாபஶாந்திம் ப⁴வஸுந்த³ரீ மே
கரோது ஶீதேந விலோகிதேந ॥ 13.7 ॥

புண்யா ஸதா³ঽபீஶ்வர ஏவ ஸக்தா
பதிவ்ரதாஸாம்யமிதா தவேக்ஷா ।
குலாசலாதீ⁴ஶ்வரகந்யகே மே
ஸம்ஹரமம்ஹோவிததேர்வித⁴த்தாம் ॥ 13.8 ॥

ஶர்வஸ்ய ராமே நியமேந ஹீநா
ஶ்யாமா தவேக்ஷா க³ணிகாங்க³நேவ ।
நீசேঽபி மர்த்யே நிபதத்யநர்கா⁴
பி³ப⁴ர்தி நா ஷோட³ஶ ய: ஸுவர்ணாந் ॥ 13.9 ॥

பத்³மாயதாக்ஷி க்ஷிதிதா⁴ரிகந்யே
கடாக்ஷநாமா தவ காலஸர்ப: ।
யம் ஸந்த³ஶத்யேஷ ஜக³த்ஸமஸ்தம்
விஸ்ம்ருʼத்ய சாஹோ ந த³தா⁴தி மோஹம் ॥ 13.10 ॥

ஈஶத்³விஷா ஶைலமஹேந்த்³ரகந்யே
கரோதி மைத்ரீம் விஷமாயுதே⁴ந ।
ப்ரபா⁴ஷதே பாதகிநஶ்ச பக்ஷே
குத: கடாக்ஷோ ந தவாம்ப³ முக்³த:⁴ ॥ 13.11 ॥

க்ருʼபாந்வித: கர்ணஸமீபசாரீ
ஶ்ரீமாந்ஸதா³ புண்யஜநாநுகூல: ।
ஸாம்யம் குருணாமதி⁴பஸ்ய ஶம்போ:⁴
ப்ராணப்ரியே தே ப⁴ஜதே கடாக்ஷ: ॥ 13.12 ॥

கர்ணாந்திகஸ்தோ²ঽபி ந த⁴ர்மவைரீ
க்ருʼஷ்ணோঽபி மதார்நகுலம் ந பாதி ।
ஶீதோঽபி ஸந்தீ³பயதி ஸ்மராக்³நிம்
ஹரஸ்ய தே ஶைலஸுதே கடாக்ஷ: ॥ 13.13 ॥

அயம் கடாக்ஷஸ்தவ தோயவாஹ:
காருண்யகாலே பரிஜ்ருʼம்ப⁴மாண: ।
க்³ருʼஹேஷு லீநாந் ஸுகி²நோ விஹாய
நிராஶ்ரயாந் ஸிஞ்சதி விஶ்வமாத: ॥ 13.14 ॥

கஸ்யாபி வாசா வபுஷா ப³லேந
ஸமஸ்ய ஸர்வைரபி யந்நிதே³ஶா: ।
அம்போ⁴தி⁴வேலாஸ்வபி ந ஸ்க²லந்தி
ஶம்போ:⁴ ப்ரியேঽயம் தவ த்³ருʼக்ப்ரஸாத:³ ॥ 13.15 ॥

த்³வாரேஷு தேஷாம் விசரந்தி ஶூரா:
ஸௌதே⁴ஷு ஸாரங்க³த்³ருʼஶஸ்தருண்ய: ।
ப்ரக³ல்ப⁴வாச: கவய: ஸபா⁴ஸு
ஶர்வாணி தே யேஷு க்ருʼபாகடாக்ஷ: ॥ 13.16 ॥

யத்ராம்ப³ தே கோঽபி கடாக்ஷலேஶ:
ஸ து³ர்ஜய: ஸங்க³ரஸீம்நி ஶூர: ।
பூர்வம் தி³வம் பூரயதி த்³விஷத்³பி⁴-
ஸ்ததோ யஶோபி⁴ர்பு⁴வமிந்து³கௌ³ரை: ॥ 13.17 ॥

யம் தாரகாகாந்தகலாபகாந்தே
ந லோகஸே கோঽபி ந லோகதே தம் ।
யம் லோகஸே தேந விலோகிதோঽபி
ஶ்ரியம் ஸம்ருʼத்³தா⁴ம் ஸமுபைதி லோக: ॥ 13.18 ॥

ஸுதா⁴ம் ஹஸந்தீ மது⁴ சாக்ஷிபந்தீ
யஶோ ஹரந்தீ வநிதாத⁴ரஸ்ய ।
பரிஷ்கரோத்யஸ்ய கவித்வதா⁴ரா
முக²ம் ஹரப்ரேயஸி லோகஸே யம் ॥ 13.19 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியாநந்த³கரீ புரந்த்⁴ரீ
வித்³யாঽநவத்³யா விபுலா ச லக்ஷ்மீ: ।
இயம் த்ரிரத்நீ புருஷஸ்ய யஸ்ய
து³ர்கே³ த்வயா த்³ருʼஷ்டமிமம் து வித்³ம: ॥ 13.20 ॥

முதா⁴ க்ஷிபஸ்யத்³ரிஸுதே கடாக்ஷாந்
கைலாஸகாந்தாரமஹீருஹேஷு ।
இத: கிரேஷத்தவ நாஸ்தி ஹாநி:
ஸித்³த்⁴யத்யபீ⁴ஷ்டம் ச ஸமஸ்தமஸ்ய ॥ 13.21 ॥

ஶீதாசலாதீ⁴ஶகுமாரி ஶீத:
ஸம்ரக்ஷணே ஸம்ஶ்ரிதமாநவாநாம் ।
து³ர்த⁴ர்ஷது³ஷ்டாஸுரமர்த³நேஷு
நிதாந்தமுஷ்ணஶ்ச தவாவலோக: ॥ 13.22 ॥

ருஷா ஸமேதம் வித³தா⁴தி நாஶம்
கரோதி போஷம் க்ருʼபயா ஸநாத²ம் ।
அம்பௌ³ஷத⁴ஸ்யேவ தவேக்ஷிதஸ்ய
யோக³ஸ்ய பே⁴தே³ந கு³ணஸ்ய பே⁴த:³ ॥ 13.23 ॥

நாஶாய துல்யோத்³த⁴தகாமலோப⁴-
க்ரோத⁴த்ரிதோ³ஷஸ்ய ப⁴வாமயஸ்ய ।
ஶிவப்ரியே வீக்ஷிதபே⁴ஷஜம் தே
க்ரீணாநி ப⁴க்த்யா வத³ போ:⁴ கியத்யா ॥ 13.24 ॥

அபி⁴ஷ்டுதாம் சாரணஸித்³த⁴ஸங்கை⁴-
ஸ்த்ரிஷ்டுப்³விஶேஷா அபி மர்த்யஸூநோ:
க்ருʼபாகடாக்ஷைர்விநதாந்புநாநாம்
கபர்தி³ந: ஸம்மத³யந்து காந்தாம் ॥ 13.25 ॥ 325

%c04-q2/eama.krishnan.Dadibhatla/c04-q2।txt medskip

சதுர்த³ஶ: ஸ்தப³க:
காலீ கௌ³ரீ குண்ட³லிநீ ச (உபகீ³திவ்ருʼத்தம்)

காரணமகி²லமதீநாம் வாரணமந்தர்லஸத்தமஸ: ।
மந்த³ஸ்மிதம் மஹேஶ்வரஸுத்³ருʼஶோ மே ஶ்ரேயஸே ப⁴வது ॥ 14.1 ॥

விஶ்வதநுஸ்தநுகா³த்ரீ வஜ்ரமயீ புஷ்பஸுகுமாரீ ।
ஸர்வஸ்ய ஶக்திரப³லா காலீ கௌ³ர்யம்பி³கா ஜயதி ॥ 14.2 ॥

தாமாஹுர்ஜக³த³ம்பா³ம் கௌ³ரீம் கேசித் பரே காலீம் ।
ஸா கௌ³ரீ மஹிலாதநுரம்ப³ரதநுருச்யதே காலீ ॥ 14.3 ॥

பாசகஶக்தே: கால்யா: கேவலலிங்கே³ந பி⁴த்³யதே கால: ।
யத்பாகதோ க³பீ⁴ராத்³பு⁴வநே ஸர்வேঽபி பரிணாமா: ॥ 14.4 ॥

ஸர்வபு⁴வநாஶ்ரயத்வாத் காலீ நாம்நா தி³க³ந்யேந ।
லோகே து வ்யவஹரணம் விது³ஷாம் தி³க்காலயோர்பா⁴க்தம் ॥ 14.5 ॥

தி³க³தி³திரகா³த்³யக²ண்தா³ பரிணமயித்ரீ ஸ்ம்ருʼதா காலீ ।
த³க்ஷஸ்யைகா து³ஹிதா ஸா த்³வே கு³ணபே⁴த³முக்³த⁴த்³ருʼஶாம் ॥ 14.6 ॥

தே³ஹே தே³ஹே ஸேயம் குண்ட³லிநீ நாம ஜக³த³ம்பா³ ।
ஸா ஸ்வபிதி ஸம்ஸ்ருʼதிமதாம் யுஞ்ஜாநாநாம் ப்ரபு³த்³தா⁴ ஸ்யாத் ॥ 14.7 ॥

மூலாதா⁴ராத³க்³நிர்ஜ்வலதி ஶிரஸ்த: ஶஶீ த்³ரவதி ।
குண்ட³லிநீமயி மந்யே வீணாஶயநாத்ப்ரபு³த்³தே⁴யம் ॥ 14.8 ॥

யத்³த்³ரவதி தத்ர கிம் த்வம் கிம் தத்ர த்வமஸி யஜ்ஜ்வலதி ।
கிமு தத்ராஸி மஹேஶ்வரி யது³ப⁴யமேதத்³விஜாநாதி ॥ 14.9 ॥

ஏதாவக்³நீஷோமௌ ஜ்வாலபி⁴ஶ்சந்த்³ரிகாபி⁴ரபி ।
ஆவ்ருʼணுதஸ்தநுமநயோர்வ்யக்தித்வம் மே பஶுர்ப⁴வது ॥ 14.10 ॥

அக்³நிஸ்த்வம் ஸோமஸ்த்வம் த்வமதோ⁴ ஜ்வலஸி த்³ர்வஸ்யூர்த்⁴வம் ।
அம்ருʼதமநயோ: ப²லம் த்வம் தஸ்ய ச போ⁴க்த்ரீ சித³ம்ப³ த்வம் ॥ 14.11 ॥

கிந்நு ஸுக்ருʼதம் மயா க்ருʼதமகி²லேஶ்வரி கிம் தபஸ்தப்தம் ।
க்ரீட³யஸி மாம் ப்ரதிக்ஷணமாநந்த³ஸுதா⁴நிதா⁴வந்த: ॥ 14.12 ॥

க்ஷாந்தம் கிம் மம து³ரிதம் ஶாந்தம் கிம் தே³வி தே ஸ்வாந்தம் ।
அநுக்³ருʼஹ்ணாஸி விசித்ரம் மாமப்யபராதி⁴நாம் ப்ரத²மம் ॥ 14.13 ॥

காலே காலே ஸந்த்⁴யாரூபா நோபாஸிதா ப⁴வதீ ।
விச்சி²ந்ந: ஸ்மார்தாக்³நிஸ்த்ரேதா குத ஏவ வஹ்நீநாம் ॥ 14.14 ॥

தா³தும் நார்ஜிதமந்நம் ப³ஹு தே³வேப்⁴யஶ்ச பூ⁴தேப்⁴ய: ।
யத்கிஞ்சிதா³ர்ஜிதம் வா கலத்ரபுத்ராந்விதோঽஶ்நாமி ॥ 14.15 ॥

கஶ்சித³பி பாபஹாரீ ந புரஶ்சரிதஶ்ச தே மந்த்ர: ।
கம் கு³ணமபி⁴லக்ஷ்ய மம ப்ரபு³த்³த்⁴யஸேঽந்தர்ஜக³ந்மாத: ॥ 14.16 ॥

தவ மயி ப்ருʼத²க்தநூஜப்ரேமா சேத்பக்ஷபாதோঽயம் ।
அத²வா ஸதாம் நிஸர்க:³ ஸோঽயம் த்வயி சாம்ப³ ஸம்பா⁴வ்ய: ॥ 14.17 ॥

லக்ஷ்யம் விநைவ மந்த்ர: கிம் ஸித்³த்⁴யதி கோடிஶோঽப்யுக்த: ।
த³த்⁴மஸ்தத்³யதி³ லக்ஷ்யம் தவ ரூபம் க³லதி ஹா மந்த்ர: ॥ 14.18 ॥

ஸங்கல்பாநாம் வாசாமநுபூ⁴தீநாம் ச யந்மூலம் ।
யத்ர ப்ராணோ ப³த்³த⁴ஸ்தல்லக்ஷ்யம் தே³வி தே ரூபம் ॥ 14.19 ॥ ॥ 344।

நைஸர்கி³கஸ்வவ்ருʼத்தேரஹங்க்ருʼதேர்மூலமந்விஷ்ய ।
த்வாம் கில ஸாக்ஷாத்குருதே ரமணமஹர்ஷேரியம் த்³ருʼஷ்டி: ॥ 14.20 ॥

மந்யே பர்வதகந்யே மம ஸேயமஹங்க்ருʼதிர்மஹதீ ।
அவதரதா வர்ஷக³ணைரபி தந்மூலம் ந லப்³த⁴மஹோ ॥ 14.21 ॥

ஏஷ ப்ரௌடோ⁴ ப⁴க³வதி ப³ஹுலம் க³ர்ஜத்யஹங்கார: ।
ஏதஸ்மிந்நயி காலே ப⁴வதீ சாபோ³தி⁴ குண்ட³லிநீ ॥ 14.22 ॥

தவ பஶ்சாத்ஸம்பூ⁴திம் ஜாநாதி ந ஸோঽயமத்³யாபி ।
ப்ராகி³வ க³ர்ஜதி தீ⁴ரம் பி³பே⁴தி ம்ருʼத்யோர்ந நேதி³ஷ்டா²த் ॥ 14.23 ॥

அதிபுஷ்டமஹங்காரம் பஶுமேதம் துப்⁴யமர்பயதே ।
ப்ரமத²பதிப்ராணேஶ்வரி க³ணபதிரேகாந்தப⁴க்தோঽயம் ॥ 14.24 ॥

உபகீ³தயோ க³ணபதேருபதிஷ்ட²ந்தாமிமா: ப்ரீத்யா ।
உத்ஸவஸஹஸ்ரலோலாமுகாரவாச்யஸ்ய க்³ருʼஹநாதா²ம் ॥ 14.25 ॥ 350

%c04-q3/Sarada.Susarla/uma-c04-q3-itrans.txt medskip

பஞ்சத³ஶ: ஸ்தப³க:
ஶக்தே: ஸ்வாக³தம் (ஸ்வாக³தாவ்ருʼத்தம்)

ஆபதா³மபஹரந்து ததிம் ந:
ஸம்பதா³மபி தி³ஶந்து ஸம்ருʼத்³தி⁴ம் ।
த³ந்தகுந்த³ருசித³த்தப³லாநி
வ்யோமகேஶஸுத்³ருʼஶோ ஹஸிதாநி ॥ 15.1 ॥

அல்பமப்யதி⁴கஶக்திஸம்ருʼத்³த⁴ம்
மந்த³மப்யதி⁴கஸூக்ஷ்மவிஸாரம் ।
ஸுஸ்மிதம் ஸ்மரவிரோதி⁴ரமண்யா:
கல்பதாம் மம குலஸ்ய ஶுபா⁴ய ॥ 15.2 ॥

புஷ்கராத்³ரவிமதோ பு⁴வமேதாம்
பூ⁴மிதஶ்ஶஶத⁴ரம் க்ரமமாணா ।
நைவ முஞ்சதி பத³ம் ப³த பூர்வம்
நோத்தரம் வ்ரஜதி நேஶபுரந்த்⁴ரீ ॥ 15.3 ॥

பூ⁴ஷணேஷ்விவ ஸவித்ரி ஸுவர்ணம்
ம்ருʼத்திகாமிவ க⁴டேஷ்வகி²லேஷு ।
விஶ்வவஸ்துஷு நிரஸ்தவிஶேஷாம்
தே³வி பஶ்யதி ஸதீம் விபு³த⁴ஸ்த்வாம் ॥ 15.4 ॥

கிட்டபூ⁴தமகி²லேஶ்வரஜாயே
த்³ருʼஶ்யஜாதமகி²லம் நிஜபாகே ।
ப்ராணபு³த்³தி⁴மநஸாமிஹ வர்க:³
ஸாரபூ⁴த இதி ஸூரிஜநோக்தி: ॥ 15.5 ॥

ஸாரமீஶ்வரி திலேஷ்விவ தைலம்
விக்³ரஹேஷு நிகி²லேஷு நிகூ³ட⁴ம் ।
யே தி⁴யா மத²நதோ விது³ரேகம்
தே ப⁴வந்தி விபு³தா⁴ஸ்த்வயி லீநா: ॥ 15.6 ॥

ஆயஸம் த்ரிபு⁴வநேஶ்வரி பிண்ட³ம்
வஹ்நிநேவ தபஸா தநுபிண்ட³ம் ।
யஸ்ய சிஜ்ஜ்வலநஜாலமயம் ஸ்யாத்
தப்தமம்ப³ ஸ தவாலயபூ⁴த: ॥ 15.7 ॥

யோঽரணேர்மத²நதோঽதிபவித்ரம்
வீதிஹோத்ரமிவ வீதகலங்க: ।
ப்ராணமுஜ்ஜ்வலயதி ஸ்வஶரீராத்
த்வாமஸாவப⁴யதே³ঽர்ஹதி யஷ்டும் ॥ 15.8 ॥

ப்ராணதா ஶ்வஸிதமேவ விசார்யம்
குர்வதா கரணமேவ நிபா⁴ல்யம் ।
க³ச்ச²தா க³மநமேவ விஶோத்⁴யம்
தத்தநௌ மத²நமாக³மபோ³த்⁴யம் ॥ 15.9 ॥

யோ ரஸம் பிப³தி மூர்த⁴ஸரோஜாத்
ஸோமபோঽயமநக:⁴ ப்ரயதாத்மா ।
அக்³நிஹோத்ரமகி²லேஶ்வரி நித்யம்
மூலகுண்ட³த³ஹநஸ்தி²திரஸ்ய ॥ 15.10 ॥

சிந்மயீ பிப³ஸி ஸோமமிமம் கிம்
ஸோம ஏவ கிமஸாவஸி மாத: ।
பீயஸே பிப³ஸி ச ஸ்வயமேகா
பேயபாத்ருʼயுக³ளம் கிமு பூ⁴த்வா ॥ 15.11 ॥

தைஜஸம் கநகமக்³நிவிதப்தம்
தேஜ ஏவ கநகாங்கி³ யதா² ஸ்யாத் ।
மோத³ரூபகலயா தவ தப்தம்
தந்மயம் ப⁴வதி மோத³ஜபிண்ட³ம் ॥ 15.12 ॥

காঽபி மோத³லஹரீ தவ வீசிர்-
நிர்க³தா த³ஶஶதாரஸுதா⁴ப்³தே:⁴ ।
பூரயத்யகி²லமம்ப³ ஶரீரம்
நேஹ வேத்³மி பரமே ஜட³பா⁴க³ம் ॥ 15.13 ॥

ஸேயமுத்தமதமா நிபதந்தீ
ஶீதலாத்³த³ஶஶதாரபயோதா³த் ।
ப்ரேரிதாத³கி²லராஜ்ஞி ப⁴வத்யா
பு³த்³தி⁴ஸஸ்யமவதாத்³ரஸவ்ருʼஷ்டி: ॥ 15.14 ॥

து³க்³த⁴ஸிந்து⁴மத²நாத³ம்ருʼதம் வா
ஶப்³த³ஸிந்து⁴மத²நாத்ப்ரணவோ வா ।
லப்⁴யதே ஸுக்ருʼதிபி⁴ஸ்தவ வீசிர்-
மூர்த⁴கஞ்ஜமத²நாத்³ரஸ ஏஷ: ॥ 15.15 ॥

அஸ்தி²ஷு ப்ரவஹதி ப்ரதிவேக³ம்
மஜ்ஜஸாரமம்ருʼதம் வித³தா⁴நா ।
பி³ப்⁴ரதீ மத³மநுஷ்ணமதோ³ஷம்
மூர்த⁴கஞ்ஜநிலயே தவ தா⁴ரா ॥ 15.16 ॥

தைத்திரீயகதி²தோ ரஸலாப:⁴
ஸோঽயமேவ ஸகலாக³மவர்ண்யே
ஏததே³வ ஶஶிமண்ட³லநாதே²
தந்த்ரபா⁴ஷிதபராம்ருʼதபாநம் ॥ 15.17 ॥

மூர்த⁴ஸோமமஜராமரரூபே
யுக்தவீக்ஷணகரேண நிபீட்³ய ।
ஶம்பு⁴ஸுந்த³ரி ஸுநோமி தி⁴நோமி
த்வாம் ப்ரதீ³ப்தகுலகுண்ட³நிஶாந்தாம் ॥ 15.18 ॥

த்³ருʼஷ்டிரேவ ரவிதீ³தி⁴திருக்³ரா
ஶீர்ஷகஞ்ஜஶஶிநம் ப்ரவிஶந்தீ ।
ஶீதலாம்ருʼதமயீ க²லு பூ⁴த்வா
யோகி³நோ த்³ரவதி மோத³கலா தே ॥ 15.19 ॥

மூர்த⁴நி த்³ரவஸி யோக³யுதாநாம்
சக்ஷுஷி ஜ்வலஸி ஶங்கரபா⁴மே
திஷ்ட²ஸி ஸ்தி²ரபதா³ குலகுண்டே³
பா³ஹ்யத: ஸ்க²லஸி நைவ கதா³ঽபி ॥ 15.20 ॥

ஸா யதி³ த்³ரவதி மோத³கலா ஸ்யாத்
ஸா யதி³ ஜ்வலதி சித்கலிகா ஸ்யாத் ।
ஸா பரா ஸ்தி²ரபதா³ யதி³ திஷ்ட²-
த்யக்ஷரா ப⁴வதி காசந ஸத்தா ॥ 15.21 ॥

பஶ்யதா நயநமண்ட³லவ்ருʼத்திம்
க்³ருʼஹ்யஸே த்வமசலாதி⁴பகந்யே ।
ஜாநதா த³ஶஶதாரவிலாஸம்
ஸ்ப்ருʼஶ்யஸே விதி³தமம்ப³ ரஹஸ்யம் ॥ 15.22 ॥

வ்யாப்தஶக்த்யஸுப³லேந லஸந்தீ
பா⁴நுபி³ம்ப³நயநேந தபந்தீ ।
சந்த்³ரபி³ம்ப³மநஸா விஹரந்தீ
ஸா புநர்ஜயதி மூர்த்⁴நி வஸந்தீ ॥ 15.23 ॥

ஸ்வாக³தம் ஸகலலோகநுதாயை
ஸ்வாக³தம் பு⁴வநராஜமஹிஷ்யை ।
ஸ்வாக³தம் மயி ப்⁴ருʼஶம் ஸத³யாயை
ஸ்வாக³தம் த³ஶஶதாரமிதாயை ॥ 15.24 ॥

ஸத்கவிக்ஷிதிபு⁴ஜோ லலிதாபி:⁴
ஸ்வாக³தாபி⁴ரநகா⁴பி⁴ரிமாபி:⁴ ।
ஸ்வாக³தம் ப⁴ணிதமஸ்து ப⁴வாந்யை
கே²லநாய ஶிர ஏததி³தாயை ॥ 15.25 ॥ 375

%c04-q4/Kamesvararao.Tata/c04-q4।txt medskip

ஷோட³ஶ: ஸ்தப³க:
அத்⁴யாத்மம் ஶக்திவைப⁴வம் (குமாரலலிதாவ்ருʼத்தம்)

மஹோவிஹதமோஹம் மஹேஶமஹிலாயா: ।
ஸ்மிதம் விதநுதாந்மே க்³ருʼஹேஷு மஹமக்³ர்யம் ॥ 16.1 ॥

இயத்³ப³ஹுலகோ³லம் ஜக³ல்லகு⁴ த³தா⁴நா ।
பிதாமஹமுகை²ரப்யக²ண்டி³தவிதா⁴நா ॥ 16.2 ॥

அது³ஷ்டசரிதேப்⁴ய: ஶுபா⁴ந்யபி⁴த³தா⁴நா ।
குலாநி மலிநாநாம் ஹதாநி வித³தா⁴நா ॥ 16.3 ॥

து³கூலமருணாம்ஶுப்ரப⁴ம் பரித³தா⁴நா
ஹரஸ்ய ரஜதாத்³ரிக்ஷிதீஶிதுரதீ⁴நா ॥ 16.4 ॥

முநீந்த்³ரக்ருʼததந்த்ரப்ரஸித்³த⁴ப³ஹுதா³நா
உமா ப³லமலம் நஸ்தநோத்வதுலமாநா ॥ 16.5 ॥

நிரஸ்தவிஷயாம் யத்³ த³தா⁴தி மதிகீலாம் ।
ஸமஸ்தஜக³தீ³ஶே த்⁴ருʼதிஸ்தவ மதேயம் ॥ 16.6 ॥

ஶ்ருதா ப்ரவணசித்தம் ஸ்ம்ருʼதா நரமபாபம் ।
த்⁴ருʼதா ஹ்ருʼதி³ வித⁴த்ஸே க³தஸ்வபரபா⁴வம் ॥ 16.7 ॥

அஹம்மதிதடிந்யா: ஸதாமவநிமூலம் ।
த்வமேவ கில ஸேயம் மஹர்ஷிரமணோக்தி: ॥ 16.8 ॥

அஹம்மதிலதாயாஸ்த்வயீஶவது⁴ கந்தே³ ।
ஸ்தி²தோঽம்ப³ பு⁴வநஸ்ய ப்ரவிந்த³தி ரஹஸ்யம் ॥ 16.9 ॥

யதே³தத³கி²லாம்ப³ ப்ரஸித்³த⁴மிவ த்³ருʼஶ்யம் ।
தவைவ கில ஜாலம் க³தோ ப⁴ணதி மூலம் ॥ 16.10 ॥

ப்ரபஶ்யஸி பராசீ ஜக³த்³விவித⁴பே⁴த³ம் ।
ஸ்வத: கிமபி நாந்யத்ப்ரதீசி புரதஸ்தே ॥ 16.11 ॥

ஸ்துதா ப⁴வஸி ஶஶ்வத் ஸ்ம்ருʼதா ச ப⁴ஜநே த்வம் ।
த்⁴ருʼதா ப⁴வஸி யோகே³ ததா ப⁴வஸி போ³தே⁴ ॥ 16.12 ॥

ஸ்துதா தி³ஶஸி காமம் ஸ்ம்ருʼதா ஹரஸி பாபம் ।
த்⁴ருʼதாঽஸ்யதி⁴கஶக்த்யை ததா ப⁴வஸி முக்த்யை ॥ 16.13 ॥

விஶுத்⁴யதி யதாஶீ ப்ரமாத்³யதி ந ஶுத்³த:⁴ ।
ப்ரமாத³ரஹிதஸ்ய ஸ்பு²டே லஸஸி கஞ்ஜே ॥ 16.14 ॥

ஸ்பு²டம் யதி³ ஸரோஜம் நடீவ படு நாட்யம் ।
கரோஷி யதபு³த்³தே⁴ர்ஜக³ஜ்ஜநநி ஶீர்ஷே ॥ 16.15 ॥

ஶிரோக³தமித³ம் ந: ப்ரபு²ல்லமயி பத்³மம் ।
அநல்பமகரந்த³ம் த்வமம்ப³ ப⁴வ ப்⁴ருʼங்கீ³ ॥ 16.16 ॥

ஸரோஜமதுத³ந்தீ பிபா³ம்ப³ மகரந்த³ம் ।
மஹாமது⁴கரி த்வம் ப⁴ஜேர்மத³மமந்த³ம் ॥ 16.17 ॥

அமங்க³ளமித: ப்ராங் மயேஶவது⁴ பு⁴க்தம் ।
இத: பரமமேயே ஸுகா²ந்யநுப⁴வ த்வம் ॥ 16.18 ॥

அஹங்க்ருʼதிவஶாந்மே சிதீ³ஶ்வரி புராঽபூ⁴த் ।
தவாப⁴வதி³தா³நீம் மமாஸ்தி ந விபு⁴த்வம் ॥ 16.19 ॥

யதா³ঽப⁴வதி³யம் மே ததா³ঽந்வப⁴வதா³ர்திம் ।
தவேஶ்வரி ப⁴வந்தீ பு⁴நக்து ஶமிதா³நீம் ॥ 16.20 ॥

கரோத்வியமஹந்தா விவாத³மது⁴நாঽபி ।
ததா²ঽபி புரதஸ்தே மஹேஶ்வரி விவீர்யா ॥ 16.21 ॥

இயம் ச தவ பு³த்³தே⁴ர்யதோ ப⁴வதி வ்ருʼத்தி:
இமாமபி குரு ஸ்வாம் க்ஷமாவதி விரோஷா ॥ 16.22 ॥

ஸுதா⁴ப்³தி⁴ரிஹ மாதஸ்தரங்க³ஶதமாலீ ।
சித³ப்⁴ரபுரமத்ர ப்ரபா⁴பத³மத³ப்⁴ரம் ॥ 16.23 ॥

குரு த்வமித³மேகம் நிஜாலயஶதேஷு ।
ஸவித்ரி விஹராஸ்மிந் யதே²ஷ்டமயி தே³ஹே ॥ 16.24 ॥

குமாரலலிதாநாம் க்ருʼதிர்க³ணபதீயா ।
கரோது முத³மேஷா கபர்தி³த³யிதாயா: ॥ 16.25 ॥ 400

॥ ஸமாப்தம் ச சதுர்த²ம் ஶதகம் ॥

%c05-q1/Mohana.Rao/us-ch5-q1।TXT medskip

பஞ்சமம் ஶதகம்
ஸப்தத³ஶ: ஸ்தப³க:
மத³கரீஶக்தி: (சம்பகமாலாவ்ருʼத்தம்)

பாபவிதூ⁴தௌ நிர்மலக³ங்கா³ தாபநிராஸே சந்த்³ரமரீசி: ।
ப⁴ர்க³புரந்த்⁴ரீஹாஸகலா மே ப⁴த்³ரமமிஶ்ரம் காঽபி கரோது ॥ 17.1 ॥

ஶிஷ்டகுலாநாம் ஸம்மத³யித்ரீ து³ஷ்டஜநாநாம் ஸம்ஶமயித்ரீ ।
கஷ்டமபாரம் பாத³ஜுஷோ மே விஷ்டபராஜ்ஞீ ஸா விது⁴நோது ॥ 17.2 ॥

நூதநபா⁴ஸ்வத்³பி³ம்ப³நிபா⁴ங்க்⁴ரிம் ஶீதலரஶ்மித்³வேஷிமுகா²ப்³ஜாம் ।
க்²யாதவிபூ⁴திம் புஷ்பஶராரே: பூதசரித்ராம் யோஷிதமீடே³ ॥ 17.3 ॥

உஜ்ஜ்வலதாரே வ்யோம்நி லஸந்தீ ஸாரஸப³ந்தௌ⁴ பா⁴தி தபந்தீ ।
ஶீதலபா⁴ஸா சிந்தநகர்த்ரீ பாது குலம் மே விஷ்டபப⁴ர்த்ரீ ॥ 17.4 ॥

ப்ராணமநோவாக்³வ்யஸ்தவிபூ⁴திர்லோகவிதா⁴து: காசந பூ⁴தி: ।
புஷ்கரப்ருʼத்²வீபாவகரூபா ஶுஷ்கமக⁴ம் ந: ஸா வித³தா⁴து ॥ 17.5 ॥

இஷ்டப²லாநாமம்ப³ ஸம்ருʼத்³த்⁴யை கஷ்டப²லாநாம் தத்க்ஷணதூ⁴த்யை ।
சேஷ்டிதலேஶோத்³தீ³பிதஶக்திம் விஷ்டபப⁴ர்த்ரி த்வாமஹமீடே³ ॥ 17.6 ॥

பூ⁴மிருஹாக்³ரஸ்தா²பிதப⁴ண்டா³த்³யோ மது⁴ பாயம் பாயமஜஸ்ரம் ।
விஸ்ம்ருʼதவிஶ்வோ நந்த³தி மாதஸ்தத்ர கில த்வம் தா⁴ம த³தா⁴ஸி ॥ 17.7 ॥

கோঽபி ஸஹஸ்ரைரேஷ முகா²நாம் ஶேஷ இதீட்³ய: பந்நக³ராஜ: ।
உத்³கி³ரதீத³ம் யத்³வத³நேப்⁴யோ தே³வி தநௌ மே தத்³வத பாஸி ॥ 17.8 ॥

ஸாகமமேயே தே³வி ப⁴வத்யா ப்ராதுமஹந்தா யாவது³தா³ஸ்யா ।
தாவதி³யம் தாம் மூர்ச²யதீஶே பந்நக³ராஜோத்³கா³ரஜதா⁴ரா ॥ 17.9 ॥

ஶாம்யதிசிந்தாஜீவிதமஸ்யாமிந்த்³ரியஸத்தாঽப்யஸ்தமுபைதி ।
யாதி நிருத்³தா⁴ ஹா க³லதே³ஶே ஸம்ஶயமேஷா மாதரஹந்தா ॥ 17.10 ॥

கௌ³ரி மஹேஶப்ராணஸகீ² மாம் பாஹி விபந்நாம் மாதரஹந்தாம் ।
ஸா யதி³ ஜீவேதீ³ஶ்வரி துப்⁴யம் தா³ஸஜநஸ்தாமர்பயதேঽயம் ॥ 17.11 ॥

த்வத்ஸ்ம்ருʼதிவீர்யாச்சா²ந்திஸம்ருʼத்³தா⁴ம் மாதரஹந்தாம் ஶுத்³த⁴தமாம் மே ।
ஆத்மபு⁴ஜிஷ்யாம் கர்துமிதா³நீம் ஶாந்ததி⁴யஸ்தே கோঽஸ்தி விகல்ப: ॥ 17.12 ॥

மந்த³ரதா⁴ரீ நாம்ருʼதஹேதுர்வாஸுகிரஜ்ஜுர்நாம்ருʼதஹேது: ।
மந்த²நஹேதுஸ்ஸாঽம்ருʼதஹேது: ஸர்வப³லாத்மா ஶர்வபுரந்த்⁴ரீ ॥ 17.13 ॥

ப்ராணிஶரீரம் மந்த³ரஶைலோ மூலஸரோஜம் கச்ச²பராஜ: ।
பூர்ணமநந்தம் க்ஷீரஸமுத்³ர: ப்ருʼஷ்ட²க³வீணா வாஸுகிரஜ்ஜு: ॥ 17.14 ॥

த³க்ஷிணநாடீ³ நிர்ஜரஸேநா வாமக³நாடீ³ தா³நவஸேநா ।
ஶக்திவிலாஸோ மந்த²நக்ருʼத்யம் ஶீர்ஷஜதா⁴ரா காঽபி ஸுதோ⁴க்தா ॥ 17.15 ॥

கண்ட²நிருத்³தே⁴ பூ⁴ரிவிஷாக்³நௌ தைஜஸலிங்கா³வாஸிஹரேண ।
த்வத்³ப³லஜாதம் ஸ்வாத்³வம்ருʼத்தம் கோ தே³வி நிபீய ப்ரேத இஹ ஸ்யாத் ॥ 17.16 ॥

யேந விபு⁴ஸ்தே மாத்³யதி ஶர்வோ யத்ர ஶிவே த்வம் க்ரீட³ஸி ஹ்ருʼஷ்டா ।
ஸம்மத³மூலம் தம் மத³மாத்³யே வர்த⁴ய புத்ரேঽநுக்³ரஹபாத்ரே ॥ 17.17 ॥

யோ மத³மீத்³ருʼங்மார்க³முபேக்ஷ்ய ஸ்வர்விபு⁴பூஜ்யே க³ர்வஸமேத: ।
ஆஹரதி ஶ்ரீபா³ஹ்யஸம்ருʼத்³த்⁴யா நா ஸுரயா வா ஸோঽஸுர உக்த: ॥ 17.18 ॥

தாம்யதி தீவ்ராபே²நநிஷேவீ க்லாம்யதி ஸம்வித்பத்ரநிஷேவீ ।
ப்⁴ராம்யதி ஹாலாபா⁴ண்ட³நிஷேவீ ஶாம்யதி ஶீர்ஷத்³ராவநிஷேவீ ॥ 17.19 ॥

அஸ்து விரேகே பத்²யமபே²நம் பத்ரமஜீர்ணேஷ்வஸ்து நிஷேவ்யம் ।
அஸ்து ஹிதம் தத்³யக்ஷ்மணி மத்³யம் ஸம்ஸ்ருʼதிஹாரீ தே³வி ரஸஸ்தே ॥ 17.20 ॥

நைவ மஹாந்தஸ்ஸத்த்வஸம்ருʼத்³தா:⁴ ஸர்வமதே³ஷ்வப்யம்ப³ சலந்து ।
அல்பஜநாநாம் மாத³கவஸ்துப்ராஶநமீஶே நாஶநமுக்தம் ॥ 17.421 ॥

கேঽபி யஜந்தே யந்மது⁴மாம்ஸைஸ்த்வாம் த்ரிபுராரேர்ஜீவிதநாதே² ।
அத்ர ந யாகோ³ தூ³ஷணபா⁴கீ³ த்³ரவ்யஸஸங்கோ³ து³ஷ்யதி யஷ்டா ॥ 17.22 ॥

த³க்ஷிணமார்கே³ ஸித்³த்⁴யதி ப⁴க்த: ஸவ்யஸரண்யாம் ஸித்³த்⁴யதி வீர: ।
நேஶ்வரி ஸவ்யே நாப்யபஸவ்யே ஸித்³த்⁴யதி தி³வ்யே த்வத்⁴வநி மௌநீ ॥ 17.23 ॥

நார்சநபா⁴ரோ நாபி ஜபோঽஸ்யாம் தி³வ்யஸரண்யாம் ப⁴வ்யதமாயாம் ।
கேவலமம்பா³பாத³ஸரோஜம் நிஶ்சலமத்யா ம்ருʼக்³யமஜஸ்ரம் ॥ 17.24 ॥

காசித³மூல்யா சம்பகமாலா வ்ருʼத்தநிப³த்³தா⁴ மஞ்ஜுளமாலா ।
அஸ்து க³ணேஶஸ்யேஶ்வரகாந்தா கண்ட²விலோலா சம்பகமாலா ॥ 17.25 ॥ 425

%c05-q2/Subhadra.bala.Venuturupalli/c05-q2।txt medskip

அஷ்டாத³ஶ: ஸ்தப³க:
ரூபவிஶேஷா: குண்ட³லிநீஸமுல்லாஸஶ்ச (ப்ரஹர்ஷிணீவ்ருʼத்தம்)

து⁴ந்வந்த்யஸ்திமிரததிம் ஹரித்தடீநாம்
தி⁴ந்வந்த்ய: புரமத²நஸ்ய லோசநாநி ।
ஸ்கந்தா³ம்பா³ஹஸிதருசோ ஹரந்து மோஹம்
ஸாந்த்³ரம் மே ஹ்ருʼத³யக³தம் ப்ரஸஹ்ய ஸத்³ய: ॥ 18.1 ॥

தந்வாநா விநதஹிதம் விரோதி⁴வர்க³ம்
து⁴ந்வாநா பு³த⁴ஜநமோத³மாத³தா⁴நா ।
ஸம்ராஜ்ஞீ த்ரிதி³வத⁴ராரஸாதலாநாம்
ருத்³ராணீ ப⁴ணது ஶிவாநீ மத்குலஸ்ய ॥ 18.2 ॥

யோঽம்ப³ த்வாம் ஹ்ருʼதி³ வித³த⁴த்தடித்ப்ரகாஶாம்
பீயூஷத்³யுதிமத³ஹ்ருʼந்முகா²ரவிந்தா³ம் ।
அந்யத்து ஸ்ம்ருʼதிபத²தோ து⁴நோதி ஸர்வம்
காமாரே: ஸுத³தி நதஸ்ய பு⁴வ்யஸாத்⁴யம் ॥ 18.3 ॥

காலாப்⁴ரத்³யுதிமஸமாநவீர்யஸாராம்
ஶக்த்யூர்மிப்⁴ரமகரஶுக்லகோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ராம் ।
யோ தீ⁴ரோ மநஸி த³தா⁴தி ப⁴ர்க³பத்நி
த்வாமஸ்ய ப்ரப⁴வதி ஸங்க³ரேஷு ஶஸ்த்ரம் ॥ 18.4 ॥

ய: ப்ராஜ்ஞஸ்தருணதி³வாகரோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம்
தந்வங்கி³ த்ரிபுரஜிதோ விசிந்தயேத்த்வாம் ।
தஸ்யாஜ்ஞாம் த³த⁴தி ஶிரஸ்ஸு பு²ல்லஜாஜீ-
மாலாம் வா த⁴ரணிஜுஷோ வஶே ப⁴வந்த: ॥ 18.5 ॥

யோ ராகாஶஶத⁴ரகாந்திஸாரஶுப்⁴ராம்
பி³ப்⁴ராணாம் கரகமலேந புஸ்தகம் த்வாம் ।
பூ⁴தேஶம் ப்ரபு⁴மஸ்க்ருʼத்ப்ரபோ³த⁴யந்தீம்
த்⁴யாயேத்³வாக்³ப⁴வதி வஶேঽஸ்ய நாகதூ³தீ ॥ 18.6 ॥

ஜாநீமோ ப⁴க³வதி ப⁴க்தசித்தவ்ருʼத்தே-
ஸ்துல்யம் த்வம் ஸபதி³ த³தா⁴ஸி ரூபமக்³ர்யம் ।
ப்ரஶ்நோঽயம் ப⁴வதி நகா³தி⁴நாத²கந்யே
ரூபம் தே மத³யதி கீத்³ருʼஶம் ஸ்மராரிம் ॥ 18.7 ॥

சாரு ஸ்யாத³லமிதி வக்துமம்ப³ ஶக்யம்
ரூபம் தே ந வத³தி கோঽபி கீத்³ருʼஶம் வா ।
ஸம்மோஹம் பரமுபயாந்தி காந்திபா⁴ண்டே³
காமாரேரபி நயநாநி யத்ர த்³ருʼஷ்டே ॥ 18.8 ॥

ஸங்கல்பை: கிமு தவ பூ⁴ஷணாந்யபூ⁴வँ-
ச்சி²ல்பீந்த்³ரா: கிமு வித³து⁴ர்யதா²ঽத்ர லோகே ।
தத்ஸ்வர்ணம் ப⁴க³வதி கீத்³ருʼஶம் மணீநாம்
கிம் ரூபம் ப⁴வதி ச தத்ர யோஜிதாநாம் ॥ 18.9 ॥

யாந்யங்கா³ந்யகி²லமநோஜ்ஞஸாரபூ⁴தா-
ந்யேதேஷாமபி கிமு பூ⁴ஷணைருமே தே ।
ஆஹோஸ்வில்லலிததமாநி பா⁴ந்தி பூ⁴யோ
பூ⁴ஷாபி⁴ர்விக்ருʼததமாபி⁴ரப்யமூநி ॥ 18.10 ॥

முக்தாபி⁴ர்ப⁴வதி தவாம்ப³ கிந்நு ஹார:
பீயூஷத்³யுதிகரஸாரநிர்மலாபி:⁴ ।
முண்டை³ர்ர்வா க⁴லக⁴லஶப்³த³மாத³த⁴த்³பி:⁴
ஸங்க⁴ர்ஷாத் த்ரிபு⁴வநஸார்வபௌ⁴மபா⁴மே ॥ 18.11 ॥

வஸ்த்ரம் ஸ்யாத்³யதி³ தவ ஸர்வஶாஸ்த்ரக³ம்யே
கார்பாஸம் தி³வி ச தது³த்³ப⁴வோঽநுமேய: ।
க்ஷௌமம் சேத்³ப⁴க³வதி தஸ்ய ஹேதுபூ⁴தா:
கீடா: ஸ்யுர்க³க³நஜக³த்யபீதி வாச்யம் ॥ 18.12 ॥

ருத்³ரஸ்ய ப்ரியத³யிதேঽத²வா ஸுரத்³ருர்-
பூ⁴ஷாணாம் மணிகநகப்ரகல்பிதாநாம் ।
வஸ்த்ராணாமபி மநஸே பரம் ஹிதாநாம்
காமம் தே ப⁴வதி ஸமர்பக: ஸமர்த:² ॥ 18.13 ॥

ஸுஸ்கந்தோ⁴ ப³ஹுவிடப: ப்ரவாலஶோபீ⁴
ஸம்பு²ல்லப்ரஸவஸுக³ந்த⁴வாஸிதாஶ: ।
வ்ருʼக்ஷ: கிம் ப⁴க³வதி கல்பநாமகோঽயம்
ஸங்கல்ப: கிமு தவ கோঽபி தே³வி ஸத்ய: ॥ 18.14 ॥

ஸங்கல்பாந்ந ப⁴வதி கல்பபாத³போঽந்ய:
ஸ்வர்தோ³க்³த்⁴ரீ புநரிதரா ந குண்ட³லிந்யா: ।
ய: குர்யாத்³ த்³வயமித³முத்³க³தாத்மவீர்யம்
காருண்யாத்தவ பு⁴வி சாஸ்ய நாகபா⁴க்³யம் ॥ 18.15 ॥

ஆபீநம் ப⁴வதி ஸஹஸ்ரபத்ரகஞ்ஜம்
வத்ஸோঽஸ்யா: படுதரமூலகுண்ட³வஹ்நி: ।
தோ³க்³தா⁴ঽঽத்மா த³ஹரஸரோருஹோபவிஷ்டோ
மௌநம் ஸ்யாத்ஸுரஸுரபே⁴ஸ்தநூஷு தோ³ஹ: ॥ 18.16 ॥

தோ³க்³த்⁴ர்யாஸ்தே ப⁴க³வதி தோ³ஹநேந லப்³த⁴ம்
வத்ஸாக்³நிப்ரத²மநிபாநஸத்³ரவாயா: ।
து³க்³த⁴ம் ஸ்வாத்³வம்ருʼதமயம் பிப³ந்மமாத்மா
ஸந்த்ருʼப்தோ ந ப⁴வதி து³ர்ப⁴ரோঽஸ்ய குக்ஷி: ॥ 18.17 ॥

வத்ஸோঽக்³நி: பிப³தி த்³ருʼடா⁴ங்க்⁴ரிரம்ப³ பஶ்சா-
த³ஶ்ராந்தம் பிப³தி து³ஹந் புரோঽந்தராத்மா ।
வ்ருʼத்³தி⁴ம் ச வ்ரஜதி பய: ப்ரதிப்ரத்³ரோஹம்
தோ³க்³த்⁴ர்யாஸ்தே த்³ரவ இஹ குண்ட³லிந்யபார: ॥ 18.18 ॥

ஸோமஸ்ய த்³ரவமிமமாஹுரம்ப³ கேசித்³
து³க்³தா⁴ப்³தே⁴ரம்ருʼதரஸம் க³த³ந்தி கேঽபி ।
பா³ஷ்பம் கேঽப்யபி⁴த³த⁴தே து கௌலகுண்ட³ம்
பீநோத⁴ஸ்ஸ்ரவமிதரே ப⁴ணந்தி தே⁴நோ: ॥ 18.19 ॥

மூலே த்வம் ஜ்வலத³லநப்ரகாஶரூபா
வீணாயாம் ப்ரப³லமஹாமதோ³ஷ்மரூபா ।
ஶீர்ஷாப்³ஜே ஸததக³லத்³ரஸஸ்வரூபா
ப்⁴ரூமத்⁴யே ப⁴வஸி லஸத்தடித்ஸ்வரூபா ॥ 18.20 ॥

ஹார்தே³ சேத³வதரஸீஹ புண்ட³ரீகே
சா²யாவத்ஸகலமபி ப்ரபஶ்யஸி த்வம் ।
ஆரூடா⁴ த³ஶஶதபத்ரமத்³ரிபுத்ரி
ஸ்யாஶ்சேத்த்வம் ப⁴ணஸி ஜக³த்ஸுதா⁴ஸமுத்³ரம் ॥ 18.21 ॥

நேத்ராப்⁴யாம் ஸரஸிருஹச்ச²தா³யதாப்⁴யாம்
வக்த்ரேண ப்ரவிமலஹாஸபா⁴ஸுரேண ।
ப்ரத்யக்ஷா மம மநஸ: புர: புரந்த்⁴ரீ
காமாரே: பரணிதமஸ்மதீ³யபா⁴க்³யம் ॥ 18.22 ॥

புண்யாநாம் பரிணதிரேவ பூ⁴தப⁴ர்து:
ஸித்³தா⁴நாம் ப³லநிதி⁴ரேவ கோঽபி கூ³ட:⁴ ।
ப⁴க்தாநாம் த்³ருʼட⁴தரிரேவ ஶோகஸிந்தௌ⁴
மக்³நாநாம் மம ஜநநீ மஹீத்⁴ரபுத்ரீ ॥ 18.23 ॥

உத்³த⁴ர்தும் விநதஜநம் விஷாத³க³ர்தாத்
ஸம்ஸ்கர்தும் பு⁴வநஹிதாய யோக³யுக்தம் ।
ஸம்ஹர்தும் க²லகுலமுத்³த⁴தம் ச த³ர்பாத்³
ப⁴ர்க³ஸ்ய ப்ரியதருணீ ஸதா³ ஸதீ³க்ஷா ॥ 18.24 ॥

ம்ருʼத்³வீகாம் மது⁴ரதயா ஸுதா⁴ம் மஹிம்நா
கா³ம்பீ⁴ர்யாத்ஸுரதடிநீம் ச நிர்ஜயந்தீ ।
ஶர்வாணீசரிதபரா ப்ரஹர்ஷிணீநாம்
ஶ்ரேணீயம் ஜயது க³ணேஶ்வரேண ப³த்³தா⁴ ॥ 18.25 ॥ 450

%c05-q3/Syam.Sunder.Vinjamuri/umAsahasram\_c05-q3।txt medskip

ஏகோநவிம்ஶ: ஸ்தப³க:
த்⁴யேயலலிதாரூபம் (ப்ரமாணிகாவ்ருʼத்தம்)

ப்ரபு²ல்லகல்பபாத³பப்ரஸூநஸத்³யஶோஹரம் ।
மஹாருஜம் து⁴நோது தே மஹேஶஸுந்த³ரீஸ்மிதம் ॥ 19.1 ॥

முநீந்த்³ரமூலவேதி³பூ⁴த⁴நஞ்ஜயப்ரபோ³த⁴நம் ।
யதீந்த்³ரஹார்த³பேடிகா கவாடப³ந்த⁴பே⁴த³நம் ॥ 19.2 ॥

யதா²விதி⁴க்ரியாபரத்³விஜாதிசித்தஶோத⁴நம் ।
மமாம்பி³காஸ்மிதம் ப⁴வத்வக⁴ப்ரதாபரோத⁴நம் ॥ 19.3 ॥

ஸுவர்ணஸாலப⁴ஞ்ஜிகா சரேவ ஶோப⁴யாঽதி⁴கா ।
அதீவ மார்த³வாந்விதா நவேவ புஷ்பிதா லதா ॥ 19.4 ॥

ஸுபர்வமௌலிரத்நபா⁴ விராஜிஹேமபாது³கா ।
மராலிகாநிமந்த்ரகப்ரஶஸ்தரத்நநூபுரா ॥ 19.5 ॥

வலக்ஷதீ³தி⁴திப்ரபா⁴விஶேஷஹ்ருʼந்நகா²வலீ ।
முநீந்த்³ரஶுத்³த⁴மாநஸப்ரமேயபாத³ஸௌஷ்ட²வா ॥ 19.6 ॥

க⁴நீப⁴வத்தடித்ப்ரபா⁴ப்ரவாஹகல்பஜங்கி⁴கா ।
மதங்க³ஜேந்த்³ரநாஸிகா மநோஜ்ஞஸக்தி²ஶோபி⁴நீ ॥ 19.7 ॥

ப்ரஸூநஸாயகாக³மப்ரவாத³சுஞ்சுகாஞ்சிகா ।
விஶாலகேஶசும்பி³தோல்லஸந்நிதம்ப³மண்ட³லா ॥ 19.8 ॥

அஜாண்ட³பிண்ட³ஸம்ஹதிப்ரபூர்ணகுக்ஷிஶாலிநீ ।
அபாரதி³வ்யகாந்திவார்நிதா⁴நநாபி⁴தீ³ர்கி⁴கா ॥ 19.9 ॥

பி³ஸப்ரஸூநஸாயகச்சு²ராப⁴ரோமராஜிகா ।
ஜக³த்த்ரயீவஸஜ்ஜநோபஜீவ்யது³க்³த⁴ப்⁴ருʼத்குசா ॥ 19.10 ॥

மஹேஶகண்ட²ப³ந்த⁴கப்ரஶஸ்தபா³ஹுவல்லரீ ।
ஸமஸ்தவிஷ்டபாப⁴யப்ரதா³யிபாணிபங்கஜா ॥ 19.11 ॥

விலோலஹாரமௌக்திகப்ரதாநஸம்வத³த்ஸ்மிதா ।
விஶுத்³த⁴ஸுந்த³ரஸ்மிதப்ரகாஶபா⁴ஸிதாம்ப³ரா ॥ 19.12 ॥

ஸுகோமலோஷ்ட²கம்பநப்ரபீ⁴தது³ர்ஜயாஸுரா ।
ஸுயுக்தகுந்த³குட்மலப்ரகாஶத³ந்தபங்க்திகா ॥ 19.13 ॥

ஶரத்ஸுதா⁴ம்ஶுமண்ட³லப்ரபா⁴விக³ர்ஹணாநநா ।
ஸுதா⁴மரந்த³வஜ்ஜபாஸுமோபமாத⁴ராத⁴ரா ॥ 19.14 ॥

திலப்ரஸூநசாருதாঽபஹாஸிபா⁴ஸிநாஸிகா ।
நவீநபா⁴ப⁴நாஸிகாவிலம்பி³தி³வ்யமௌக்திகா ॥ 19.15 ॥

விஶுத்³த⁴க³ண்ட³பி³ம்பி³தஸ்வரூபரத்நகுண்ட³லா ।
மஹாமஹஸ்தரங்கி³தப்ரபா⁴வஶாலிலோசநா ॥ 19.16 ॥

த³லாந்தரஸ்த²யாமிநீப்ரபு⁴ப்ரபா⁴லிகஸ்த²லீ ।
மயூரப³ர்ஹக³ர்ஹணப்ரக்ருʼஷ்டகேஶபா⁴ஸிநீ ॥ 19.17 ॥

தி³வாகராயுதோஜ்ஜ்வலா ஹிமாம்ஶுலக்ஷஶீதலா ।
தடித்ஸஹஸ்ரபா⁴ஸுரா நிரங்கசந்த்³ரஶேக²ரா ॥ 19.18 ॥

நபோ⁴ந்தராலசாரிணீ மஹாவிசித்ரகாரிணீ ।
குலாக்³நிகுண்ட³ஶாயிநீ ஜக³த்கதா²விதா⁴யிநீ ॥ 19.19 ॥

நப⁴ஸ்தலே ப³லேஶ்வரீ த⁴ராதலே க்ரியேஶ்வரீ ।
தி³வாகரே விபே⁴ஶ்வரீ ஸுதா⁴கரே ரஸேஶ்வரீ ॥ 19.20 ॥

மஹேஶவேஶ்மதீ³பிகா ஜக³த்த்ரயப்ரமாபிகா ।
அஶேஷஶீர்ஷஶாஸிநீ ஸமஸ்தஹ்ருʼந்நிவாஸிநீ ॥ 19.21 ॥

கு³ணஸ்தவே கு³ணஸ்தவே கு³ணப்ரகர்ஷதா³யிநீ ।
விசிந்தநே விசிந்தநே விஶிஷ்டஶக்திதா⁴யிநீ ॥ 19.22 ॥

ப்⁴ரமாகுலேந து³ஸ்தரா ப⁴வாலஸேந து³ர்க³மா ।
அமந்த்ரகேண து³ர்ப⁴ரா ஜக³த்த்ரயேண து³ர்ஜயா ॥ 19.23 ॥

ஸுவர்ணசேலதா⁴ரிணீ ஸமஸ்தமோத³காரிணீ ।
விலாஸிநீ நிராமயா விசிந்த்யதாம் மநஸ்த்வயா ॥ 19.24 ॥

பதா³ப்³ஜவந்தி³ந: கவேரியம் ப்ரமாணிகாவலீ ।
மஹேஶமாநஸேஶ்வரீ க்³ருʼஹே மஹாய கல்பதாம் ॥ 19.25 ॥ 475

%c05-q4/Rekha.Venuturupalli/uma-c05-q4।txt medskip

விம்ஶ: ஸ்தப³க:
ஸர்வஸாரமயீ (மணிப³ந்த⁴வ்ருʼத்தம்)

ப்ரீதிவிகாஸே ஸ்வல்பதமோ ரோஷவிஶேஷே பூ⁴ரிதர: ।
அத்³பு⁴தஹாஸோ விஶ்வஸுவோ ரக்ஷது ஸாது⁴ம் ஹந்து க²லம் ॥ 20.1 ॥

ஸஜ்ஜநசித்தாநந்த³கரீ ஸம்ஶ்ரிதபாபவ்ராதஹரீ ।
லோகஸவித்ரீ நாகசரீ ஸ்தாந்மம பூ⁴யோ ப⁴த்³ரகரீ ॥ 20.2 ॥

அர்சநகாலே ரூபக³தா ஸம்ஸ்துதிகாலே ஶப்³த³க³தா ।
சிந்தநகாலே ப்ராணக³தா தத்த்வவிசாரே ஸர்வக³தா ॥ 20.3 ॥

உஜ்ஜ்வலரூபே ந்ருʼத்யகரீ நிஷ்ப்ரப⁴ரூபே ஸுப்திகரீ ।
கோ³பிதருபே ஸித்³தி⁴கரீ கோ³சரரூபே ப³ந்த⁴கரீ ॥ 20.4 ॥

அம்ப³ரதே³ஶே ஶப்³த³வதீ பாவகதாதே ஸ்பர்ஶவதீ ।
காஞ்சநவீர்யே ரூபவதீ ஸாக³ரகாஞ்ச்யாம் க³ந்த⁴வதீ ॥ 20.5 ॥

அப்ஸ்வமலாஸு ஸ்பஷ்டரஸா சந்த்³ரவிபா⁴யாம் கு³ப்தரஸா ।
ஸம்ஸ்ருʼதிபோ⁴கே³ ஸர்வரஸா பூர்ணஸமாதா⁴வேகரஸா ॥ 20.6 ॥

சக்ஷுஷி த்³ருʼஷ்டிஶ்ஶாததமா சேதஸி த்³ருʼஷ்டிஶ்சித்ரதமா ।
ஆத்மநி த்³ருʼஷ்டிஶ்ஶுத்³த⁴தமா ப்³ரஹ்மணி த்³ருʼஷ்டி: பூர்ணதமா ॥ 20.7 ॥

ஶீர்ஷஸரோஜே ஸோமகலா பா⁴லஸரோஜே ஶக்ரகலா ।
ஹார்த³ஸரோஜே ஸூர்யகலா மூலஸரோஜே வஹ்நிகலா ॥ 20.8 ॥

ஸ்தூ²லஶரீரே காந்திமதீ ப்ராணஶரீரே ஶக்திமதீ ।
ஸ்வாந்தஶரீரே போ⁴க³வதீ பு³த்³தி⁴ஶரீரே யோக³வதீ ॥ 20.9 ॥

ஸாரஸப³ந்தோ⁴ருஜ்ஜ்வலபா⁴ கைரவப³ந்தோ:⁴ ஸுநத³ரபா⁴ ।
வைத்³யுதவஹ்நேரத்³பு⁴தபா⁴ பௌ⁴மக்ருʼஶாநோர்தீ³பகபா⁴ ॥ 20.10 ॥

யோத⁴வராணாமாயுத⁴பா⁴ யோகி³வராணாமீக்ஷணபா⁴ ।
பூ⁴மிபதீநாமாஸநபா⁴ ப்ரேமவதீநாமாநநபா⁴ ॥ 20.11 ॥

ஶஸ்த்ரத⁴ராணாம் பீ⁴கரதா ஶாஸ்த்ரத⁴ராணாம் போ³த⁴கதா ।
யந்த்ரத⁴ராணாம் சாலகதா மந்த்ரத⁴ராணாம் ஸாத⁴கதா ॥ 20.12 ॥

கா³நபடூநாம் ரஞ்ஜகதா த்⁴யாநபடூநாம் மாபகதா ।
நீதிபடூநாம் பே⁴த³கதா தூ⁴திபடூநாம் க்ஷேபகதா ॥ 20.13 ॥

தீ³தி⁴திதா⁴ரா லோகயதாம் ஜீவிததா⁴ரா வர்தயதாம் ।
ஜ்ஞாபகதா⁴ரா சிந்தயதாம் மாத³கதா⁴ரா த்³ராவயதாம் ॥ 20.14 ॥

மந்த்ரபராணாம் வாக்யப³லம் யோக³பராணாம் ப்ராணப³லம் ।
ஆத்மபராணாம் ஶாந்திப³லம் த⁴ர்மபராணாம் த்யாக³ப³லம் ॥ 20.15 ॥

ஸூரிவராணாம் வாத³ப³லம் வீரவராணாம் பா³ஹுப³லம் ।
மர்த்யபதீநாம் ஸைந்யப³லம் ராக³வதீநாம் ஹாஸப³லம் ॥ 20.16 ॥

வைதி³கமந்த்ரே பா⁴வவதீ தாந்த்ரிகமந்த்ரே நாத³வதீ ।
ஶாப³ரமந்த்ரே கல்பவதீ ஸந்ததமந்த்ரே ஸாரவதீ ॥ 20.17 ॥

ப்³ரஹ்மமுகா²ப்³ஜே வாக்³வநிதா வக்ஷஸி விஷ்ணோ: ஶ்ரீர்லலிதா ।
ஶம்பு⁴ஶரீரே பா⁴க³மிதா விஶ்வஶரீரே வ்யோம்நி ததா ॥ 20.18 ॥

பூ⁴க்³ரஹகோ³லை: கந்து³கிநீ விஷ்டபதா⁴நே கௌதுகிநீ ।
யாவத³நந்தம் வைப⁴விநீ ப்ராணிஷு பூ⁴யஸ்ஸம்ப⁴விநீ ॥ 20.19 ॥

கஞ்ஜப⁴வாண்டே³ மண்ட³லிநீ ப்ராணிஶரீரே குண்ட³லிநீ ।
பாமரபா⁴வே ஸல்லலநா பண்டி³தபா⁴வே மோத³க⁴நா ॥ 20.20 ॥

நார்யபி பும்ஸா மூலவதீ தந்வ்யபி ஶக்த்யா வ்யாப்திமதீ ।
வ்யாப்திமதீத்வே கு³ப்திமதீ சித்ரவிசித்ரா காঽபி ஸதீ ॥ 20.21 ॥

தீ³தி⁴திரூபா சித்தமயீ ப்ராணஶரீராঽப்யத்³விதயீ ।
ப்³ரஹ்மஶரீரம் ப்³ரஹ்மவிபா⁴ ப்³ரஹ்மவிபூ⁴திர்ப்³ரஹ்மபரம் ॥ 20.22 ॥

விஷ்டபமாதா பூ⁴ரிக்ருʼபா விஷ்டபராஜ்ஞீ பூ⁴ரிப³லா ।
விஷ்டபரூபா ஶிஷ்டநுதா விஷ்டபபாரே ஶிஷ்டமிதா ॥ 20.23 ॥

து³ர்ஜநமூலோச்சே²த³கரீ தீ³நஜநார்தித்⁴வம்ஸகரீ ।
தீ⁴ப³லலக்ஷ்மீநாஶக்ருʼஶம் புண்யகுலம் ந: பாது ஶிவா ॥ 20.24 ॥

சந்த்³ரகிரீடாம்போ⁴ஜத்³ருʼஶ: ஶாந்திஸம்ருʼத்³த⁴ம் ஸ்வாந்தமிமே ।
ஸம்மத³யந்து ஶ்ரோத்ரஸுகா:² ஸந்மணிப³ந்தா:⁴ ஸூரிபதே: ॥ 20.25 ॥ 500

॥ ஸமாப்தம் ச பஞ்சமம் ஶதகம் ॥

Shloka hailaja Dhulipala/umasahasram\_ch\_06\_q1।txt medskip

ஷஷ்ட²ம் ஶதகம்
ஏகவிம்ஶ: ஸ்தப³க:
அர்த⁴நாரீஶ்வர: (அநுஷ்டுப்³வ்ருʼத்தம்)

இத: பீத்வா குசம் ஸ்கந்தே³ ப்ரஸாரிதகரே தத: ।
ஜயதி ஸ்மிதமுத்³பூ⁴தம் ஶிவயோரேகதே³ஹயோ: ॥ 21.1 ॥

ஏகதோ மணிமஞ்ஜீரக்வாணாஹூதஸிதச்ச²த³ம் ।
அந்யதோ நூபுராஹீந்த்³ரபூ²த்காரக்ருʼததத்³ப⁴யம் ॥ 21.2 ॥

கீ³ர்வாணப்ருʼதநாபாலம் பா³லம் லாலயதே³கத: ।
உத்ஸங்கே³ க³ணஸம்ராஜமர்ப⁴கம் பி³ப்⁴ரத³ந்யத: ॥ 21.3 ॥

விட³ம்பி³தப்³ரஹ்மசாரிகோகைகஸ்தநமேகத: ।
கவாடார்த⁴நிப⁴ம் பி³ப்⁴ரத்³வக்ஷ: கேவலமந்யத: ॥ 21.4 ॥

ஸேநாந்யாঽঽஸ்வாதி³தஸ்தந்யமநுபூ²த்குர்வதைகத: ।
பூ²த்காரமுக²ரம் நாக³முக்³ரம் ஜாக்³ரதமந்யத: ॥ 21.5 ॥

ஏகதோ தோ³ர்லதாம் பி³ப்⁴ரந் ம்ருʼணாலஶ்ரீவிட³ம்பி³நீம் ।
ஶுக்ரஶுண்டா³லஶுண்டா³ப⁴ம் சண்ட³ம் தோ³ர்த³ண்ட³மந்யத: ॥ 21.6 ॥

குத்ராப்யவித்³யமாநேঽபி வந்த³நீயே ததா³ ததா³ ।
பரஸ்பரகரஸ்பர்ஶலோப⁴தோ விஹிதாஞ்ஜலி ॥ 21.7 ॥

ஶக்ரநீலஸவர்ணத்வாத்³ பா⁴க³யோருப⁴யோரபி ।
ஊர்த்⁴வாத⁴ராங்க³ஸாபேக்ஷஸந்தி⁴ஜ்ஞாநக³லஸ்த²லம் ॥ 21.8 ॥

ஏகத: கைரவஶ்ரேணீநித்³ராமோசநலோசநம் ।
அந்யத: கமலாவாஸக்ஷணாதா⁴யகவீக்ஷணம் ॥ 21.9 ॥

ஏகதஶ்சக்ஷுஷா சாருதாரேணாதீ⁴தவிப்⁴ரமம் ।
அந்யத: பாணிபாதோ²ஜே கே²லதோ ம்ருʼக³பா³லத: ॥ 21.10 ॥

ஏகதோ பா⁴லப²லகே காஶ்மீரேண விஶேஷிதம் ।
அந்யதோঽர்தே⁴க்ஷணேநைவ ரதிப்⁴ரூவிப்⁴ரமத்³ருஹா: ॥ 21.11 ॥

ஏகத: ஶீதலாலோகம் ஸாது⁴லோகஶிவங்கரம் ।
அந்யத: ப்ரஜ்வலத்ப்ரேக்ஷம் து³ஷ்டகோ³ஷ்டீ²ப⁴யங்கரம் ॥ 21.12 ॥

ஏகதோ மணிதாடங்கப்ரபா⁴தௌ⁴தகபோலகம் ।
அந்யத: குண்ட³லீபூ⁴தகுண்ட³லீபூ⁴தகுண்ட³லி ॥ 21.13 ॥

ஏகத: குந்தலாந் பி³ப்⁴ரதி³ந்த்³ரநீலோபமத்³யுதீந் ।
அந்யத: பாவகஜ்வாலாபாடலாம்ஶுச்ச²டா ஜடா: ॥ 21.14 ॥

ஏகத: கேஶபாஶேந கீர்ணேநோரஸி பா⁴ஸுரம் ।
அந்யதோ லம்ப³மாநஸ்ய போ⁴கி³நோ ஹரதா ஶ்ரியம் ॥ 21.15 ॥

அவதம்ஸிதமம்லாநபாரிஜாதஸ்ரஜைகத: ।
விமலோல்லோலமாலிந்யா விபு⁴தா⁴பக³யாঽந்யத: ॥ 21.16 ॥

ரௌப்யாசலக்ருʼதாவாஸம் ப்ராப்யம் யுக்தேந சேதஸா ।
வஸ்து ராமாபுமாகாரம் ஹ்ருʼதி³ ஸந்நித³தா⁴து மே ॥ 21.17 ॥

காந்தார்த⁴விக்³ரஹே மாதர்ஜடார்தா⁴ஶ்சிகுராஸ்தவ ।
த³த⁴த்யத³ப்⁴ரஸந்த்⁴யாப்⁴ரயுக்தகாலாப்⁴ரவிப்⁴ரமம் ॥ 21.18 ॥

த³ம்பத்யோர்யுவயோரேஷ லோபோ யந்நாஸ்தி ஶைலஜே ।
வாமம் பார்ஶ்வம் விபோ:⁴ ஶேதும் தா³தும் தே த³க்ஷிண: கர: ॥ 21.19 ॥

லோகே ஸ்த்ரீ ஸ்தநயுக்³மேந புஷ்ணாத்யேகம் ஸுதம் ந வா ।
ஸ்தநேநைகேந ஶர்வாணி புஷ்ணாஸி த்வம் ஜக³த்த்ரயம் ॥ 21.20 ॥

கி²த்³யந்தி யோஷித: குக்ஷௌ வஹந்த்யோঽர்ப⁴கமேககம் ।
அர்த⁴குக்ஷௌ த³தா⁴ஸி த்வம் த்ரிலோகீமம்ப³ லீலயா ॥ 21.21 ॥

அநுரூபா ஶிவஸ்ய த்வமநுரூப: ஶிவஸ்தவ ।
அலங்காரோঽநுரூபோ வாமகலங்கோঽர்ப⁴க: ஶஶீ ॥ 21.22 ॥

தவைவ தவ தே³ஹாம்ஶோ ஹரஸ்யைவ ஹரஸ்ய ய: ।
ப்ராணாஸ்து ஜக³தாம் தா⁴த்ரி ஹரஸ்ய த்வம் ஹரஸ்தவ ॥ 21.23 ॥

அவிப⁴க்தம் ப⁴வாநி ஸ்வம் ப⁴வஸ்ய தவ சோப⁴யோ: ।
ஸக்ருʼத்ஸகருணம் சேத: ஸங்கல்பயது நஶ்ஶிவம் ॥ 21.24 ॥

ப⁴வஸ்ய பா⁴க³முத்ஸ்ருʼஜ்ய ப⁴வாநீ பா⁴க³மாத்மந: ।
ப⁴ஜத்வநுஷ்டுபா⁴மாஸாம் ஸ்ருʼஷ்டாநாம் நாரஸிம்ஹிநா ॥ 21.25 ॥ 525

%c06-q2/Karthik.Sitaram.Tenneti/c06-q2।txt medskip

த்³வாவிம்ஶ: ஸ்தப³க:
ஹரகுடும்ப³கம் (வியோகி³நீவ்ருʼத்தம்)

அகி²லஸ்ய விகாஸகாரணம் வ்யஸநிஜ்ஞாநிஜநாவநேஷு ந: ।
விதநோது விஶேஷத: ஶிவம் ஶிவராஜீவத்³ருʼஶோ த³ரஸ்மிதம் ॥ 22.1 ॥

விகலே ஸகலே ஸுரவ்ரஜே வ்ரஜதி ஶ்யாமலிமாநமச்யுதே ।
ஜக³தஸ்ஸத³யோ ஹலாஹலம் சுலுகீக்ருʼத்ய ப⁴யம் நுநோத³ ய: ॥ 22.2 ॥

நிக³மைஸ்துரகீ³ பு⁴வா ரதீ² விதி⁴நா ஸாரதி²மாந் பி³பே⁴த³ ய: ।
கநகாத்³ரிவரேண கார்முகீ கமலாக்ஷேண ஶரீ புரத்ரயம் ॥ 22.3 ॥

அஜிதஸ்ய ச கா³ட⁴மத்ஸரை: கமலாகாந்தபுரஸ்ஸரைஸ்ஸுரை: ।
பத³ஜாயுத⁴தா⁴ரயா ரயாத்³வத⁴மாத⁴த்த ஜலந்த⁴ரஸ்ய ய: ॥ 22.4 ॥

கமலாஸநகஞ்ஜலோசநௌ ச²லலிங்க³ஸ்ய ஶிரோங்க்⁴ரி வீக்ஷிதும் ।
ப³த ஹம்ஸவராஹபூ⁴மிகௌ யதமாநாவபி யஸ்ய ந ப்ரபூ⁴ ॥ 22.5 ॥

நயநம் நிடலாந்தரஸ்தி²தம் விக⁴டய்யேஷதி³வாந்விதோ ருஷா ।
பு⁴வநத்ரயநிர்ஜயோந்நதம் மத³நம் கா³ட⁴மத³ம் த³தா³ஹ ய: ॥ 22.6 ॥

ஸகலே த⁴வள: கலேப³ரே ஹரிநீலோபலமஞ்ஜுள: க்வசித் ।
அம்ருʼதாம்ஶுரிவாத³தா⁴தி ய: பரமாமக்ஷிமுத³ம் ப்ரபஶ்யதாம் ॥ 22.7 ॥

அவதம்ஸதுஷாரதீ³தி⁴தித்³யுதிபி⁴ர்யஸ்ய யஶோப⁴ரைரபி ।
ஸமமச்ச²தரீக்ருʼதோ தி³ஶாமவகாஶஸ்ஸுதராம் ப்ரகாஶதே ॥ 22.8 ॥

க³க³நாநலஜீவநாநிலக்ஷிதிஸோமாருணஸோமயாஜிபி:⁴ ।
மஹதோ ப³த யஸ்ய மூர்திபி⁴ர்பு⁴வநம் க்ராந்தமித³ம் ஸமந்தத: ॥ 22.9 ॥

ஸஹ தேந த⁴வேந ராஜதே வஸுதா⁴தா⁴ரிணி காঽபி ராஜதே ।
வநிதா ப⁴வதாபநாஶிநீ சரணப்ரேஷ்யநிவேதி³தாஶிநீ ॥ 22.10 ॥

வநிதாபுருஷௌ புராதநௌ விமலே வ்யோமநி தே³வத³ம்பதீ ।
பு⁴வநத்ரிதயஸ்ய தௌ விபூ⁴ ரஜதாத்³ராவிஹ ஸித்³த⁴த³ம்பதீ ॥ 22.11 ॥

க³ஜசர்மத⁴ர: கபாலப்⁴ருʼத்³ க்³ருʼஹநாதோ² க்³ருʼஹிணீ து காலிகா ।
ருதி⁴ராவிலமுண்ட³மாலிநீ கதி²தௌ தௌ ப³த பண்டி³தை: ஶிவௌ ॥ 22.12 ॥

ஸ கிமிந்து³கலாஶிரோமணி: கிமுதாஶ்லீலகபாலபூ⁴ஷண: ।
கிமுமே ப⁴வதீ கபாலிநீ கிமு விப்⁴ராஜிதரத்நமாலிநீ ॥ 22.13 ॥

ரமஸேঽம்ப³ கபாலமாலிநீ க்வசிதீ³ஶேந கபாலமாலிநா ।
அதுலப்ரப⁴நிஷ்கமாலிநா க்வசித³த்யுத்தமரத்நமாலிநீ ॥ 22.14 ॥

யுவயோர்மருதஸ்தநூபு⁴வோ ப³லவந்தோ பு⁴வநப்ரகம்பநா: ।
ஶஶிதீ³தி⁴திஹாரி யத்³யஶோ நிக³மே பாவநமம்ப³ கீ³யதே ॥ 22.15 ॥

கு³ருமுத்தமமப்⁴ரசாரிணாமஸமப்³ரஹ்மநிதா⁴நநாயகம் ।
தவ தே³வி ஶிவே தநூபு⁴வாம் மருதாமந்யதமம் ப்ரசக்ஷதே ॥ 22.16 ॥

த்³விரத³ம் வத³நே மஹாமத³ம் ஸிதத³ந்தச்ச²விதௌ⁴ததி³க்தடம் ।
இதரத்ர முகா²ந்நராக்ருʼதிம் விது³ரஸ்யைவ விவர்தமத்³பு⁴தம் ॥ 22.17 ॥

அகி²லாமரநிர்ஜயோந்நத: ப்ரத²நே தாரகதா³நவோ ப³லீ ।
ஹ்ருʼதவீர்யமதோ³ ப³பூ⁴வ யத்³க⁴நஶக்த்யாயுத⁴தேஜஸாঽஞ்ஜஸா ॥ 22.18 ॥

அமலே ஹ்ருʼதி³ நிர்மலாஶநாச்சி²தி²லே க்³ரந்தி²சயே நராய ய: ।
பரிபக்வதி⁴யே ப்ரத³ர்ஶயேத் தமஸ: பாரமபாரவைப⁴வ: ॥ 22.19 ॥

த்³ரவிடே³ஷு ஶிஶுத்வமேத்ய யோ கி³ரிஶஶ்லோகவிஶேஷகா³யிநீம் ।
அம்ருʼதத்³ரவஸாரஹாரிணீம் நிக³மாபா⁴ம் நிப³ப³ந்த⁴ ஸம்ஸ்துதிம் ॥ 22.20 ॥

பு⁴வி ப⁴ட்டகுமாரிலாக்²யயா ப⁴வமேத்யாத்⁴வரரக்ஷணாய ய: ।
வரஜைமிநிபா⁴ஷிதாஶயம் ப³ஹுலாபி:⁴ க²லு யுக்திபி⁴ர்த³தௌ⁴ ॥ 22.21 ॥

அது⁴நா விது⁴நோதி யஸ்தமோ விபு³த⁴ப்ரேக்ஷிதமார்க³ரோத⁴கம் ।
ரமணாக்²யமஹர்ஷிவேஷப்⁴ருʼத்ஶ்ரிதஶோணாசலசாருகந்த³ர: ॥ 22.22 ॥

ஸ கு³ஹோঽதிமஹோ மஹாமஹாஸ்ரித³ஶாநாம் ப்ரதி²தஶ்சமூபதி: ।
ஜக³தாமதி⁴ராஜ்ஞி கோঽபி தே ஸுதராம் ப்ரீதிபத³ம் குமாரக: ॥ 22.23 ॥

ஜயதி த்ரிபுராரிபா⁴மிநீ க³ணபத்யாதி³மருத்ப்ரஸூருமா ।
தமஸூத ஸுராரிதூ⁴தயே த்ரித³ஶாநாமபி யா சமூபதிம் ॥ 22.24 ॥

ஸ்வகுடும்ப³கதா²பி⁴தா⁴யிநீர்க³ணநாத²ஸ்ய வியோகி³நீரிமா: ।
அவதா⁴ரயது ப்ரஸந்நயா நக³நாத²ப்ரியநந்தி³நீ தி⁴யா ॥ 22.25 ॥ 550

%c06-q3/Mohana Rao/us-ch6-q3।TXT medskip

த்ரயோவிம்ஶ: ஸ்தப³க:
ப்ரகீர்ணகம் (நரமநோரமாவ்ருʼத்தம்)

(அஸ்மிந் ஸ்தப³கே தத்ஸவிதுரிதி கா³யத்ரீமந்த்ரஸ்ய
சதுர்விம்ஶதிவர்ணா: க்ரமஶ: பத்³யாநாம்
த்ருʼதீயபாத³ஸ்ய சதுர்த²வர்ணே த்³ருʼஶ்யந்தே ) ।

கிரதி³வாம்ருʼதம் கிரணமாலயா ।
ஜயதி தத்ஸிதம் ஶிவவதூ⁴ஸ்மிதம் ॥ 23.1 ॥

தவ பத³ம் பரே மம கு³ஹாந்தரே ।
ஸ்பு²ரது ஸர்வதா³ விகஸிதம் முதா³ ॥ 23.2 ॥

பத³மதோ⁴ঽம்பு³ஜாந்ந கில பி⁴த்³யதே ।
மத³நவித்³விஷ: ஸத³நராஜ்ஞி தே ॥ 23.3 ॥

விபு⁴தயோரரீக்ருʼதப³ஹூத்³ப⁴வௌ ।
வித³த⁴துர்ஜக³த்த்ரயமித³ம் ஶிவௌ ॥ 23.4 ॥

தவ து கே²லநே நலிநஜாண்ட³கம் ।
கி³ரிஶவல்லபே⁴ ப⁴வதி கந்து³கம் ॥ 23.5 ॥

ஸகலமஸ்த்யுமே ஸத³ப⁴யங்கரே ।
தவ கரே பரே கிமபி நோ நரே ॥ 23.6 ॥

கிமிவ வர்ண்யதாம் கஶஶிகுண்ட³லா ।
உடு³மணிஸ்ரஜாப்ரவிலஸத்³க³லா ॥ 23.7 ॥

ப⁴ண நிரந்தரம் ப³ஹுகு³ணாமுமாம் ।
க³தப⁴யம் விதே⁴ஹ்யமலவாணி மாம் ॥ 23.8 ॥

அவ ஜஹீஹி வா நநு ப⁴ஜாம்யஹம் ।
பு⁴வநப⁴ர்த்ரி தே சரணமந்வஹம் ॥ 23.9 ॥

க³ணபதே: ஶிர:கமலசும்பி³நீ ।
ப⁴வது கோ³பதித்⁴வஜகுடும்பி³நீ ॥ 23.10 ॥

த³ஹரமஜ்ஜநம் வித³த⁴தம் ஜநம் ।
பரமதே³வதே நயஸி தா⁴ம தே ॥ 23.11 ॥

ஜநநி விஜ்ஞதா ப⁴வது தீ⁴மதாம் ।
அநுப⁴வஸ்து தே கருணயா ஸதாம் ॥ 23.12 ॥

அசலயா தி⁴யா ஹ்ருʼதி³ க³வேஷணம் ।
வ்ருʼஷஹயப்ரியாநக³ரஶோத⁴நம் ॥ 23.13 ॥

ந விஜஹாமி தே சரணநீரஜம் ।
அவநி தீ⁴மதாமவ ந வா நிஜம் ॥ 23.14 ॥

பத³முமேঽம்ப³ தே ஹ்ருʼதி³ விசிந்வதே ।
பலிதமஸ்தகா: பரமதே³வதே ॥ 23.15 ॥

ஸ்வயமநாமயே ஸகலதா⁴த்ர்யஸி ।
நிஜமஹிம்நி ஸா த்வமயி திஷ்ட²ஸி ॥ 23.16 ॥

ஸ்தி²திமஸாத³யँஸ்தவ பதா³ம்பு³ஜே ।
விதி⁴மதி⁴க்ஷிபத்யலஸநீரஜே ॥ 23.17 ॥

ஸ்யது மதா³பத³ம் ஶிவவதூ⁴பத³ம் ।
யத்³ருʼஷயோ விது⁴ஸ்த்ரிபு⁴வநாஸ்பத³ம் ॥ 23.18 ॥

கு³ணக³ணம் க்³ருʼணँஸ்தவ ஶிவே ஶிவம் ।
க³தப⁴யோঽப⁴வம் மத³மிதோ நவம் ॥ 23.19 ॥

தவக்ருʼபாவஶாத் ததி³த³மவ்யயே ।
ஜநநி ந: ப்லுதிஸ்தவ யத³ங்க்⁴ரயே ॥ 23.20 ॥

நயநத்³ருʼஶ்யயோரயி யத³ந்தரம் ।
தத³மரஸ்துதே தவ வபு: பரம் ॥ 23.21 ॥

அஹமிதி ஸ்ம்ருʼதி: க்வ நு விபா⁴ஸதே ।
இதி விசோத³யந் மஹதி லீயதே ॥ 23.22 ॥

அம்ருʼதஸம்ஜ்ஞகே ஸுக²சிதா³த்மகே ।
மதிமத³ர்தி²தே ஜநநி தா⁴ம்நி தே ॥ 23.23 ॥

அயி முதா³ஸ்பத³ம் ஸ்ப்ருʼஶதி தே பத³ம் ।
ஶ்வஸிதயாத்ரயா ஸததத்³ருʼஷ்டயா ॥ 23.24 ॥

த³த⁴து ஸத்கவேர்க³ணபதேரிமா: ।
நக³பு⁴வோ முத³ம் நரமநோரமா: ॥ 23.25 ॥ 575

%c06-q4/Pattabhi Nadimpally/Arava \_satakamu \_chaturtha \_stabakamu \_576 \_600txt medskip

சதுர்விம்ஶ: ஸ்தப³க:
ப்ரகீர்ணகம் (ஸுப்ரதிஷ்டா²வ்ருʼத்தம்)

சந்த்³ரிகாஸிதம் சண்டி³காஸ்மிதம் ।
பூ⁴தலே ஸதாம் பா⁴து பூ⁴தயே ॥ 24.1 ॥

பா⁴லசக்ஷுஷஶ்சக்ஷுஷாம் த⁴நம் ।
கிஞ்சித³ஸ்து மே ஶஸ்தவர்த⁴நம் ॥ 24.2 ॥

ஸாது⁴ஸந்ததிக்ஷேமகாரிணீ ।
கோ⁴ரதா³நவாநீகதா³ரிணீ ॥ 24.3 ॥

யோக³யுக்தஸச்சித்தசாரிணீ ।
பாத³ஸேவகப்ராஜ்ஞதாரிணீ ॥ 24.4 ॥

புஷ்பபா³ணஜிந்நேத்ரஹாரிணீ ।
பாது மாம் ஜக³ச்சக்ரதா⁴ரிணீ ॥ 24.5 ॥

த்³வாத³ஶாந்தபூ⁴ஜாதஶாரிகா ।
ஸர்வவாங்மயஸ்யைககாரிகா ॥ 24.6 ॥

புண்யகர்மஸு ஸ்வச்ச²மஸ்தகா ।
யோக³ஶாலிஷு சி²ந்நமஸ்தகா ॥ 24.7 ॥

ஆத்மநி ஸ்தி²தே: ஸம்ப்ரதா³யிகா ।
ஸர்வஜந்மிநாம் ஸம்ப்ரவர்திகா ॥ 24.8 ॥

மாம் புநாது ஸத்பூஜ்யபாது³கா ।
பா⁴லலோசநப்ராணநாயிகா ॥ 24.9 ॥

தா³நதோ யஶ: பௌருஷாத்³ரமா ।
ஸம்பதோ³ மத:³ ஶீலத: க்ஷமா ॥ 24.10 ॥

ஸத்யதோ ஜக³த்யத்ர கௌ³ரவம் ।
யஜ்ஞதோ தி³வி ஸ்தா²நமுஜ்ஜ்வலம் ॥ 24.11 ॥

ஸம்யமாத³க⁴வ்ராதவீததா ।
யோக³தோ மஹாஸித்³தி⁴ஶாலிதா ॥ 24.12 ॥

ஶர்வநாரி தே பாத³ஸேவயா ।
ஸர்வஸத்ப²லாவாப்திரக்³ர்யயா ॥ 24.13 ॥

நோத்³யமேந யா ஸித்³தி⁴ருத்தமா ।
விஶ்வநாயிகாவீக்ஷிதேந ஸா ॥ 24.14 ॥

ஸம்பதா³ம் ரமா பா⁴ரதீ கி³ராம் ।
த்வம் ஶிவே ப்ரபு:⁴ ப்ராணஸம்விதா³ம் ॥ 24.15 ॥

சக்ஷுஷா நபோ⁴லக்ஷ்யதா⁴ரிணா ।
ஸித்³த்⁴யதீவ தே தே³வி தா⁴ரணா ॥ 24.16 ॥

ஆஶிரோ த³த⁴ந்நாபி⁴தோঽநிலம் ।
தே³வி விந்த³தி த்வந்முநிர்ப³லம் ॥ 24.17 ॥

ஹ்ருʼத்³க்³ருʼஹாந்தரே யத்³விஶோத⁴நம் ।
தத்ஸவித்ரி தே ஸ்யாது³பாஸநம் ॥ 24.18 ॥

காঽப்யஹம்மதிர்கோ³சரம் விநா ।
லோகதா⁴த்ரி தே ரூபபா⁴வநா ॥ 24.19 ॥

அஸ்யமண்ட³நம் கோঽபி வித்³யயா ।
க²ண்ட³நம் பர: ப்ராஹ நா யயா ॥ 24.20 ॥

மாதரேதயா ஜீயதே த்வயா ।
ஏகயா தநூபி⁴ந்நயா தி⁴யா ॥ 24.21 ॥

பா³ஹ்யத³ர்ஶநே விஶ்வபங்கிலா ।
அந்யதா² ப⁴வஸ்யம்ப³ கேவலா ॥ 24.22 ॥

க²ண்ட³வந்ந்ருʼணாம் பா⁴ஸி போ⁴கி³நாம் ।
அஸ்யபி⁴ந்நசித் காঽபி யோகி³நாம் ॥ 24.23 ॥

ப³ந்த⁴ ஏஷ யத்³பா⁴ஸி க²ண்டி³தா ।
மோக்ஷ ஏஷ யத்³பா⁴ஸ்யக²ண்டி³தா ॥ 24.24 ॥

ஏததீ³ஶிது: பத்நி ஹ்ருʼந்முதே³ ।
ஸௌப்ரதிஷ்ட²ஸத்³கீ³தமஸ்து தே ॥ 24.25 ॥ 600

॥ ஸமாப்தம் ச ஷஷ்ட²ம் ஶதகம் ॥

%c07-q1/Madhusudhan.Reddy/uma\_c07-q1\_itrans.txt medskip

ஸப்தமம் ஶதகம்
பஞ்சவிம்ஶ: ஸ்தப³க:
க்ஷேத்ரமாலா (இந்த்³ரவஜ்ராவ்ருʼத்தம்)

கந்யாகுமாரீ ஸுதராம் வதா³ந்யா
மாந்யா ஸமஸ்தை: ப்ரக்ருʼதேரநந்யா ।
ஆக்ஷேபகம் ஸாக³ரபு³த்³பு³தா³நாம்
ஹாஸம் வித⁴த்தாம் ஜக³த: ஸுகா²ய ॥ 25.1 ॥

ரக்ஷ ஸ்வசேதோ மத³மத்ஸராதே³ர்-
பி⁴க்ஷஸ்வ காலே தநுரக்ஷணாய ।
வீக்ஷஸ்வ ராமேஶவதூ⁴பதா³ப்³ஜம்
மோக்ஷஸ்வலாபே⁴ யதி³ தேபி⁴ঽலாஷ: ॥ 25.2 ॥

லோகஸ்வ தூ³ரீக்ருʼதப⁴க்தஶோகம்
ஹாலாஸ்யநாதே²க்ஷணபுண்யபாகம் ।
பீ⁴தி: ஸகே² சேத்³ப⁴வத: பவித்ரம்
ஜ்யோதிர்விஶேஷம் ஜலசாரிநேத்ரம் ॥ 25.3 ॥

யோ லோகதே தாமகி²லாண்ட³ராஜ்ஞீ-
மஜ்ஞாநவித்⁴வம்ஸவிதா⁴நவிஜ்ஞாம் ।
அம்பா³ம் பராம் ஜீவநலிங்க³ஶக்திம்
பூ⁴ய: ஸ காயம் ந ப⁴வே லபே⁴த ॥ 25.4 ॥

பி³ப்⁴ரத்ஸஹஸ்ரம் ச முகா²நி ஶக்தோ
வக்தும் கு³ணாந் க: கமலாலயஸ்ய ।
ஜந்மாபி யத்ர ப்ரப⁴வேஜ்ஜநாநாம்
முக்த்யை முநீநாமபி து³ர்லபா⁴யை ॥ 25.5 ॥

வ்யாக்⁴ராங்க்⁴ரிவாதாஶநபூஜிதஸ்ய
நாட்யஸ்த²லீநாயிகயா ஶிவஸ்ய ।
நேத்ராத்⁴வபா⁴ஜா ஶிவகாமயா வோ
மித்ராணி காமா: ப²லிநோ ப⁴வந்து ॥ 25.6 ॥

ஆலோகதேঽபீதகுசாமயி த்வா-
மாலோலசித்தாமருணாசலே ய: ।
நிர்வேத³வாந் பர்வஸுதா⁴ம்ஶுவக்த்ரே
ஸர்வே வஶே தஸ்ய ப⁴வந்தி காமா: ॥ 25.7 ॥

ய: குண்ட³லீபட்டணராஜதா⁴நீ-
மாலோகதே காமபி க்ருʼத்தமஸ்தாம் ।
நிஸ்ஸாரமாநந்த³கதா²விஹீநம்
ஸம்ஸாரமேதம் ஸ ஜஹாதி பு³த்³த்⁴யா ॥ 25.8 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா வதூ⁴மாதி³புரீஶ்வரஸ்ய
யோ லோசநாரோசகமாது⁴நோதி ।
தஸ்யாந்தரங்க³ம் து⁴தஸர்வஸங்க³ம்
பூ⁴யோ ப⁴வாரோசகமாவ்ருʼணோதி ॥ 25.9 ॥

காஞ்சீ ரமண்யா: குருதாம் க்³ருʼஹஸ்தே²
க்வாணைர்முத³ம் காமபி கிங்கிணீநாம் ।
காஞ்சீ பு⁴வ: புண்யபுரீ யதீந்த்³ர
த்வாமம்பி³காநாமரவைர்தி⁴நோது ॥ 25.10 ॥

ஶ்ரீகாலஹஸ்திஸ்த²லத³ர்ஶநஸ்ய
கைலாஸவீக்ஷாம் புநருக்திமாஹு: ।
ஜ்ஞாநம் ப்ரதா³தும் சரணாஶ்ரிதேப்⁴யோ
ஜ்ஞாநாம்பி³கா யத்ர நிப³த்³த⁴தீ³க்ஷா ॥ 25.11 ॥

ஶ்ரீஶைலஶ்ருʼங்க³ஸ்ய விலோகநேந
ஸங்கே³ந ஹீநோ ப⁴விதா மநுஷ்ய: ।
தா⁴மாஸ்தி யத்ர ப்⁴ரமராலகாயா:
ஶாந்தப்⁴ரமம் தத்³ப்⁴ரமராம்பி³காயா: ॥ 25.12 ॥

தீரே விபஶ்சித்³வர பஶ்சிமாப்³தே⁴ர்-
கோ³கர்ணகா³ம் லோகய ப⁴த்³ரகர்ணீம் ।
பு³த்³தி⁴ம் ஶிவாம் ஸர்வமநோரதா²நாம்
ஸித்³தி⁴ம் ச யத்³யஸ்தி மநோঽதி⁴க³ந்தும் ॥ 25.13 ॥

தா⁴ம்நி ப்ரஸித்³தே⁴ கரவீரநாம்நி
புண்யாபி⁴தா⁴நாம் க்ருʼதஸந்நிதா⁴நாம் ।
தே³வீம் பராம் பஶ்யதி யோ விரக்தோ
முக்தே: ஸ பாணிக்³ரஹணாய ஶக்த: ॥ 25.14 ॥

ஜ்ஞாநே த்³ருʼடா⁴ தே யதி³ காபி காங்க்ஷா
நாநேஹஸம் மித்ர முதா⁴ க்ஷிபேமம் ।
ஸேவஸ்வ தே³வீம் துலஜாபுரஸ்தா²ம்
நைவ ஸ்வரூபாதி³தரா கிலேயம் ॥ 25.15 ॥

கோ³பாலிநீவேஷப்⁴ருʼதம் ப⁴ஜஸ்வ
லீலாஸகீ²ம் தாம் பு⁴வநேஶ்வரஸ்ய ।
இஷ்டம் ஹ்ருʼதி³ஸ்த²ம் தவ ஹஸ்தக³ம் ஸ்யாத்
கஷ்டம் ச ஸம்ஸாரப⁴வம் ந பூ⁴ய: ॥ 25.16 ॥

ஆராத்⁴யதே வைதரணீதடஸ்தா²
யேநேயமம்பா³ விரஜோঽபி⁴தா⁴நா ।
ஆராதி⁴தம் தேந ஸமஸ்தமந்யத்
ஸாரோ த⁴ராயாமயமார்யகீ³த: ॥ 25.17 ॥

ஸங்கீ³யமாநம் ஸ்த²லமார்யப்³ருʼந்தை³ர்-
ப்³ருʼந்தா³ரகாணாம் ஸரிதஸ்தடேঽஸ்தி ।
ய: காலிகாம் பஶ்யதி காலகேஶீம்
தத்ராஸ்ய காலாத³பி நைவ பீ⁴தி: ॥ 25.18 ॥

நீலாசலம் ஸித்³த⁴ஸமூஹஸேவ்யம்
லீலாநிகேதம் ப்ரவத³ந்தி யஸ்யா: ।
ப⁴த்³ரா பரா காசந கு³ஹ்யமுத்³ரா
காமேஶ்வரீ ஸா பு⁴வநஸ்ய மூலம் ॥ 25.19 ॥

மாங்க³ல்யகௌ³ரீபத³த³ர்ஶநஸ்ய
கர்தா து பூ⁴த்வா ஸுக்ருʼதஸ்ய ப⁴ர்தா ।
ஆசாரபூதைரதி⁴க³ம்யமக்³ர்யம்
ஸ்தா²நம் ப்ரபத்³யேத யதோ ந பாத: ॥ 25.20 ॥

வாராணஸீ ஶுப்⁴ரகி³ரேரநூநம்
க்ஷேத்ரம் பவித்ரம் பு⁴வநத்ரயேঽபி ।
அர்தே² ப்ரஜாநாம் வித்⁴ருʼதாந்நபாத்ரா
கௌ³ரீ ஸ்வயம் யத்ர விஶாலநேத்ரா ॥ 25.21 ॥

ப்³ருʼந்தா³ரகாராதி⁴தபாத³பத்³மாம்
நந்தா³மிமாமிந்து³ஸமாநவக்த்ராம் ।
ஆலோக்ய விந்த்⁴யாசலவாஸிநீம் நா
நாலோசயேத்ஸம்ஸ்ருʼதிதோ ப⁴யாநி ॥ 25.22 ॥

ஆநந்த³தே³ஹாமிஹ முக்திஸம்ஜ்ஞாம்
நாரீம் பரீரப்³து⁴மநா மநுஷ்ய: ।
தூ³தீம் வ்ருʼணோது ப்ரமதே²ஶ்வரஸ்ய
காந்தாமவந்தீபுரநாயிகாம் தாம் ॥ 25.23 ॥

யத்ராசலச்சி²த்³ரக்ருʼதா ஸஹாஹம்
ப்⁴ராத்ரா முஹு: கே²லிதவாந் வநேஷு ।
தம் ஸித்³த⁴தே³வர்ஷிநுதம் ஸ்மராமி
கைலாஸமாவாஸகி³ரிம் ஜநந்யா: ॥ 25.24 ॥

பூர்ணாঽம்ப³ரே ஶீதகரேঽதி⁴காரம்
பி³ப்⁴ரத்யகே³ந்த்³ரே த⁴வளே ஸலீலா ।
க்ஷேத்ரேஷு காஶ்யாதி³ஷு கு³ப்தஶக்திர்-
கௌ³ரீந்த்³ரவஜ்ராஸு ச ஸந்நித⁴த்தாம் ॥ 25.25 ॥ 625

%c07-q2/Jayanth.Ganapathiraju/c07-q2।txt medskip

ஷட்³விம்ஶ: ஸ்தப³க:
அபீதகுசாம்பா³ (தோ³த⁴கவ்ருʼத்தம்)

ஆக³மவிந்மதிகைரவிணீநாம்
போ³த⁴மஜஸ்ரமஸௌ வித³தா⁴ந: ।
பாது மஹேஶவதூ⁴வத³நாம்ஶோ
ஹாஸஶஶீ ஸகலாநி குலாநி ॥ 26.1 ॥

ஆயதலோசநசும்பி³தகர்ணா
தா³நயஶோஜிததோயத³கர்ணா ।
ஶோணநகே³ஶமந: ப்ரியவர்ணா
நாஶயதாஜ்ஜக³தா³ர்திமபர்ணா ॥ 26.2 ॥

வேத³துரங்க³விலோசநபா⁴க்³யம்
வேத³ஶிரோநிசயைரபி ம்ருʼக்³யம் ।
ஶோகவிதா³ரிஸுதா⁴கிரணாஸ்யம்
ஶோணகி³ரௌ ஸமலோகி ரஹஸ்யம் ॥ 26.3 ॥

முஞ்ச ஸமஸ்தமநோரத²லாபே⁴
ஸம்ஶயமத்³ய கராமலகாபே⁴ ।
த்³ருʼக்பத²மாப நகே³ந்த்³ரதநூஜா
ஸோঽஹமித: பரமந்தரராஜா ॥ 26.4 ॥

ஶில்பவித:³ ப்ரதிமாம் ப்ரவிஶந்தீ
ஸ்வல்பவிதா³ம் தரணாய சகாஸ்தி ।
ஶோணத⁴ராப்⁴ருʼதி ஸம்ப்ரதி லப்³தா⁴
ஹந்த சிராதி³யமேவ மமாம்பா³ ॥ 26.5 ॥

பா⁴ரதபூ⁴வலயேঽத்ர விஶாலே
ஸந்த்வநகா⁴நி ப³ஹூநி க்³ருʼஹாணி ।
ஆஸ்யவிகீ³தஸுதா⁴கரபி³ம்பா³
ஶோணகி³ரௌ ரமதேঽத்ர மத³ம்பா³ ॥ 26.6 ॥

வாரிதஸம்ஶ்ரிதபாதகஜாலா
வாரிதி⁴வீசிநிரங்குஶலீலா ।
வாரிஜபத்ரவிட³ம்ப³நநேத்ரா
வாரணராஜமுகே²ந ஸபுத்ரா ॥ 26.7 ॥

ஆயதவக்ரக⁴நாஸிதகேஶீ
தோயஜபா³ணரிபோர்ஹ்ருʼத³யேஶீ ।
காஶஸுமாச்ச²யஶா: பரமைஷா
பாஶபி⁴த³ஸ்து தவேந்து³விபூ⁴ஷா ॥ 26.8 ॥

பங்கஜஸம்ப⁴வபூஜிதபாதா³
பங்கவிநாஶநபாவநநாமா ।
கிங்கரகல்பலதா பரமேயம்
ஶங்கரநேத்ரஸுதா⁴ ஶரணம் ந: ॥ 26.9 ॥

சஞ்சலத்³ருʼக்³விநதாமரவல்லீ
பஞ்சப்ருʼஷத்கஶராஸநஜி²ல்லீ ।
காஞ்சநக³ர்ப⁴முக²ப்ரணுதேயம்
பஞ்சமுக²ப்ரமதா³ ஶரணம் ந: ॥ 26.10 ॥

அம்ப³ விதூ⁴ய ப⁴டாந்மத³நாதீ³ந்
நூபுரநாத³பி³பீ⁴ஷிகயைஷ: ।
ஹந்த ஜஹார ப³லேந மநோ மே
ஶோணநகா³ங்க்⁴ரிநிவாஸிநி தேঽங்க்⁴ரி: ॥ 26.11 ॥

கர்ணபுடே குரு முக்³த⁴ மமோக்திம்
முஞ்ச த⁴நாதி³ஷு மாநஸஸக்திம் ।
ஶோணகி³ரீந்த்³ரவதூ⁴பத³ப⁴க்திம்
ஶீலய ஶீலய யாஸ்யஸி முக்திம் ॥ 26.12 ॥

ஜீர்ணதரே ஜரயாঽகி²லதே³ஹே
பு³த்³தி⁴ப³லம் ச விலும்பதி மோஹே ।
ஹந்த ஸவித்ரி தபந்மதிரந்தே
ஸேவிதுமிச்ச²தி நா சரணம் தே ॥ 26.13 ॥

தந்த்ரவிதோ³ நவயோநி து சக்ரம்
ஶோணத⁴ராத⁴ரரூபமுஶந்தி ।
அர்த⁴மமுஷ்ய வபுர்மத³நாரே-
ரர்த⁴மகே³ந்த்³ரஸுதே தவ கா³த்ரம் ॥ 26.14 ॥

அஸ்து நகே³ஶ்வரநந்தி³நி லிங்க³ம்
தைஜஸமேததி³ஹாபி தவாம்ஶ: ।
வீதகு³ணஸ்ய விநா தவ யோக³ம்
தே³வி ஶிவஸ்ய குத: க²லு தேஜ: ॥ 26.15 ॥

ஸ்தா²பிதமூர்திரியம் தவ நம்யா
பூஜயிதும் ஜக³தீ³ஶ்வரி ரம்யா ।
ஶோணநகா³ர்த⁴மித³ம் தவ ரூபம்
கீர்தயிதும் நக³ஜே து⁴தபாபம் ॥ 26.16 ॥

ஶோணநகா³ர்த⁴தநோঽநிஶமங்கே
தா⁴ரயஸேঽயி கு³ஹம் ரமணாக்²யம் ।
ஆக³தமப்யயி ஹா முஹுரம்போ³-
ச்சாடயஸே க³ணபம் நநு கஸ்மாத் ॥ 26.17 ॥

அங்கஜுஷே ரமணாய நு தா³தும்
மாநவவேஷத⁴ராய கு³ஹாய ।
ஶோணநகா³ர்த⁴தநோ ப³ஹு து³க்³த⁴ம்
மாதரபீதகுசேஹ விபா⁴ஸி ॥ 26.18 ॥

பூர்ணஸமாதி⁴வஶாத் ஸ்வபிஷி த்வம்
பீதமபீதகுசேঽம்ப³ ந வேத்ஸி ।
அங்கஜுஷா ரமணேந ஸுதேந
ப்ரேக்ஷ்ய யதே²ஷ்டமுரோருஹது³க்³த⁴ம் ॥ 26.19 ॥

ஜ்ஞாநரஸாஹ்வயமம்ப³ நிபீய
ஸ்தந்யமஸௌ ரமணோ முநிராட் தே ।
ஜ்ஞாநமயோঽப⁴வதீ³ஶ்வரி ஸர்வ:
புஷ்யதி யேந தநும் ஹி ததா³த்மா ॥ 26.20 ॥

ப்ரீதிபதா³ய பயோத⁴ரகும்பா⁴த்
பார்வதி தீ⁴மயது³க்³த⁴மபீதாத் ।
அஸ்து கு³ஹாய ஶிவே ப³ஹு த³த்தம்
கிஞ்சிதி³வேஶ்வரி தா⁴ரய மஹ்யம் ॥ 26.21 ॥

ப்ரௌட⁴மிமம் யதி³ வேத்ஸி தநூஜம்
ஶைலஸுதே மத³வாரி த³தா⁴நம் ।
மாஸ்துபயோ விதராநக⁴மந்நம்
யேந த³தா⁴நி மஹேஶ்வரி ஶக்திம் ॥ 26.22 ॥

ஸ்வார்ஜிதமேவ மயா யதி³ போ⁴ஜ்யம்
ஸம்மத³ ஏவ மமாகி²லமாத: ।
ஆஶிஷமக்³ர்யதமாமயி த³த்த்வா
ப்ரேஷய யாநி ஜயாநி த⁴ரித்ரீம் ॥ 26.23 ॥

வித்³யுதி வித்³யுதி வீக்ஷ்யவிலாஸா
வீக்ஷிதகர்மணி லக்ஷ்யரஹஸ்யா ।
பார்வணசந்த்³ரமுகீ² லலிதாங்கீ³
தைஜஸலிங்க³ஸகீ² ஶரணம் ந: ॥ 26.24 ॥

மாதரபீதகுசேঽருணஶைலா-
தீ⁴ஶ்வரபா⁴மிநி பா⁴மஹநீயே ।
ஸாது⁴ விதா⁴ய ஸமர்பயதே தே
தோ³த⁴கமால்யமித³ம் க³ணநாத:² ॥ 26.25 ॥ 650

%c07-q3/Sarada.Susarla/uma-c07-q3-itrans.txt medskip

ஸப்தவிம்ஶ: ஸ்தப³க:
ப்ரசண்ட³சண்டீ³ (ஶிக²ரிணீவ்ருʼத்தம்)

விது⁴ந்வந்த்⁴வாந்தாநி ப்ரதிதி³ஶமத⁴ர்மம் பரிஹரँ-
ச்ச்²ரியம் வ்யாதந்வாநஸ்ஸபதி³ ஶமயந் து:³க²படலம் ।
ஸஹஸ்ராராம்போ⁴ஜே த்³ரவமஸத்³ருʼஶம் மே ப்ரஜநயந்
ப்ரசண்டா³யாஶ்சண்ட்³யாஸ்ஸிதஹஸிதலேஶோ விஜயதே ॥ 27.1 ॥

அரீணாம் ஶீர்ஷேஷு ஜ்வலிதத³வகீலீந்த்³ரஸத்³ருʼஶம்
விநம்ராணாம் ஶீர்ஷேஷ்வம்ருʼதகரபி³ம்பே³ந துலிதம் ।
விரோதி⁴த்⁴வாந்தாநாம் தருணதரணிப்ராப⁴வஹரம்
ப்ரசண்டா³யாஶ்சண்ட்³யாஶ்சரணமஸதாம் ஹந்து விப⁴வம் ॥ 27.2 ॥

ப⁴ஜே பா⁴ஸாம் ஶாலாம் நிகி²லதி⁴ஷணாநாம் ஜநிபு⁴வம்
ப³லாநாமாதா⁴த்ரீம் நிகி²லபு⁴வநேந்த்³ரஸ்ய த³யிதாம் ।
ப⁴ஜந்தே யாம் கீ³தைர்மது⁴ஸமயமாத்³யாத்பிகவதூ⁴-
கலாலாபா ஹ்ருʼத்³யைர்ஹயவத³நபங்கேருஹத்³ருʼஶ: ॥ 27.3 ॥

ஜ்வலந்தீ தேஜோபி⁴ர்மஹிஷமத²நே யா தவ தநுர்-
லஸந்தீ லாவண்யைர்கி³ரிஶரமணே யா தவ தநு: ।
விநா க்ரோத⁴ப்ரீதி ந கிமபி தயோர்பே⁴த³கமபூ⁴த்
தயோராத்³யா து³ர்கா³ ப⁴வதி லலிதாঽந்யா முநிநுதே ॥ 27.4 ॥

ஸஹஸ்ரம் பா⁴நூநாம் ப⁴வதி தி³வாஸாநாமதி⁴பதே:
ஸஹஸ்ரம் ஶீர்ஷாணாம் ப⁴வதி பு⁴ஜகா³நாமதி⁴பதே: ।
ஸஹஸ்ரம் நேத்ராணாம் ப⁴வதி விபு³தா⁴நாமதி⁴பதே:
ஸஹஸ்ரம் பா³ஹூநாம் ப⁴வதி ஸமயே ஹைமவதி தே ॥ 27.5 ॥

ப்ரஸந்நோ வக்த்ரேந்து³ர்ந ச நயநயோ: கோঽப்யருணிமா
ந கம்போ பி³ம்போ³ஷ்டே² ஸ்மிதமபி லஸத்காஶவிஶத³ம் ।
ஸரோஜாப:⁴ பாணி: கிணவிரஹித: கோமலதமோ
ஜ்வலச்சூ²லம் த்வாஸீஜ்ஜநநி தாவ ஶும்பா⁴ய ப⁴யத³ம் ॥ 27.6 ॥

வதே⁴ ஶும்ப⁴ஸ்யாஸீத்தவ ஜநநி யா காசந தநுர்-
த³தா⁴நாঽக்³ர்யா: ஶக்தீ: ஶஶிகிரணஸாரோபமருசி: ।
இமாம் த்⁴யாயம் த்⁴யாயம் ஸ்மரஹரஸகி² வ்யாகுலமித³ம்
மநோ மே விஶ்ராந்திம் ப⁴ஜதி ப⁴ஜதாம் கல்பலதிகே ॥ 27.7 ॥

யதி³ த்வம் ஸம்ஹாரே படுரஸி ஸவித்ரி த்ரிஜக³த-
ஸ்ததே³தத்த்வாம் யாசே ஸரஸிருஹக³ர்பா⁴தி³விநுதே ।
இமே மே பாப்மாநோ ப⁴க³வதி நத³ந்தோ ப³ஹுவிதா⁴-
ஸ்ததே³ஷு ப்ரக்²யாதம் ப்ரதிப⁴யதமம் த³ர்ஶய ப³லம் ॥ 27.8 ॥

பி³பே⁴தோ³ர: க்ரோதா⁴த்கநககஶிபோரப்³தி⁴தநயா-
குசக்³ராவோல்லீடை⁴ரதிஶிதஶிகை²ர்ய: கில நகை:² ।
த்வயா த³த்தா ஶக்திர்நரஹரிஶரீராய ஜக³தாம்
விநேத்ரே பும்ஸேঽஸ்மை ஜநநி ரணரங்க³ஸ்த²லரமே ॥ 27.9 ॥

அஜேயஸ்த்ரைலோக்யப்ரகடிதபதாக: பலபு⁴ஜாம்
பி³டௌ³ஜா யத்காராக்³ருʼஹபரிசயீ பங்க்திவத³ந: ।
ஸஹஸ்ராரம் ஸாக்ஷாத்³த்⁴ருʼதநரஶரீரம் தமஜயத்
தவைவாவேஶேந ப்ரியபரஶுரம்ப³ த்³விஜஶிஶு: ॥ 27.10 ॥

த்வதீ³யா ஸா ஶக்திஸ்ககலஜக³த³ந்தேঽப்யநலஸா
புரா கார்யஸ்யாந்தே தநயமயி ஹித்வா ந்ருʼபரிபும் ।
அவிக்ஷத்காகுத்ஸ்த²ம் த³ஶமுக²குலோந்மாத²வித⁴யே
ஸஹஸ்ராம்ஶும் ஹித்வா ஶஶிநமிவ க⁴ஸ்ரே க³லதி பா⁴ ॥ 27.11 ॥

ஹ்ருʼதே லோகவ்ராதே ப⁴க³வதி ப⁴வத்யைவ ஸ புரா-
மரி: கீர்திம் லப்³து⁴ம் சதுரமதிராயாதி ஸமயே ।
த்வயா லோகத்ராணே ஜநநி ரசிதே ராக்ஷஸப³தா⁴த்³
யஶோঽவாப்தும் விஷ்ணுர்மிலதி ச குதோঽப்யேஷ நிபுண: ॥ 27.12 ॥

ஸ்வரூபம் தே வஜ்ரம் வியதி ரஜஸாம் ஸூக்ஷ்மமஹஸா-
முபாதி⁴ஸ்தே ஸ்தோமோ ப⁴வதி சபலா காঽபி தநுபா⁴ ।
அருத்³தா⁴ தே வ்யாப்திர்ப³லமகி²லத³த்தம் ப³லநிதே:⁴
ஸஹஸ்ராம்ஶ: ஸ்வஸ்ய ப்ரப⁴வஸி ஸமஸ்தஸ்ய ச ஶிவே ॥ 27.13 ॥

யத: காலவ்யாஜாத்பசஸி பு⁴வநம் வைத்³யுதமஹ:-
ப்ரபா⁴வாத்காலீம் த்வாமயி விது³ரத: பண்டி³தவரா: ।
ப்ரபோ:⁴ ஶஸ்த்ரம் பூ⁴த்வா த³ஹஸி யத³ரீந்வஜ்ரவபுஷா
ப்ரசண்டா³ம் சண்டீ³ம் தத்³ப⁴க³வதி ப⁴ணந்த்யக்ஷயப³லே ॥ 27.14 ॥

அயி த்வாமேவேந்த்³ரம் கத²யதி முநி: கஶ்சித³ஜரே
த்வயா ஶஸ்த்ராட்⁴யம் தம் ப⁴ணதி து பரஸ்தத்த்வவித்³ருʼஷி: ।
யுவாம் மாதாபுத்ரௌ ப⁴க³வதி விபா⁴ஜ்யௌ ந ப⁴வதஸ்-
ததோ தீ⁴நாம் த்³வேதா⁴ விபு³த⁴ஜநகோ³ஷ்டீ²ஷு க³தய: ॥ 27.15 ॥

விகுர்வாணா விஶ்வம் விவித⁴கு³ணபே⁴தை:³ பரிணமத்³
விது⁴ந்வாநா பா⁴வாந் பு⁴வநக³திரோதா⁴ய ப⁴வத: ।
விதந்வாநா ஶர்வம் சலவத³சலம் காசித³விதும்
விசிந்வாநா ஜந்தோ: க்ருʼதலவமபீஶா விஜயதே ॥ 27.16 ॥

ப்ரபா⁴ பா⁴நோர்யத்³வத்³ப⁴வஸி ஸகலஸ்யாபி தபநீ
ப்ரசண்டா³ ஶக்தி: ஸத்யகி²லபு⁴வநேஶஸ்ய தபத: ।
ஸுதா⁴ம்ஶோர்ஜ்யோத்ஸ்நேவ ப்ரமத³யஸி சேத: ப்ரவிஶதோ
ப⁴வந்தீ பூ⁴தாதே³ர்த³ஹரகுஹரம் மோத³லஹரீ ॥ 27.17 ॥

ப்ரசண்டா³ கௌ³ரீ வா த்வமஸி வஸுருத்³ரார்கவிநுதே
ஸ பீ⁴ம: ஶம்பு⁴ர்வா விபு⁴ரப⁴யத:³ பாத³ஸுஹ்ருʼதா³ம் ।
தயோரேகம் ரூபம் தவ ஸஹவிபோ:⁴ கே²லதி மஹ-
த்யமுஷ்மிந்நாகாஶே த⁴வளமஹஸி க்ரீட³தி பரம் ॥ 27.18 ॥

விப⁴க்தா யா த்³வேதா⁴ த்வமஸி க³க³நே ஶீதமஹஸ-
ஸ்ததா² ரம்யே பி³ம்பே³ ஜ்வலிதலலிதஸ்த்ரீதநுவிதா⁴ ।
தயோர்ப்³ரூஹீஶாநே ஜநநி கதமா மே ஜநநபூ:⁴
புராஜந்மந்யாஸீத்³விகடமத²வோக்³ரைவ ஸுஷுவே ॥ 27.19 ॥

த்³ருʼஶோர்பே⁴தா³த்³ த்³ருʼஷ்டேர்ந ப⁴வதி பி⁴தா³ காঽபி கரயோர்-
ந பே⁴தா³த்³பி⁴ந்நம் ஸ்யாத்க்ருʼதமபி⁴விமாநைக்யவஶத: ।
பி⁴தா³ தந்வோரேவம் ந ப⁴வதி பி⁴தா³யை தவ ஶிவே
வியத்³தே³ஶே சண்ட்³யாம் ஸிதமஹஸி கௌ³ர்யாம் ச ப⁴வதி ॥ 27.20 ॥

தவ ச்சி²ந்நம் ஶீர்ஷம் விது³ரகி²லதா⁴த்ர்யாக³மவிதோ³
மநுஷ்யாணாம் மஸ்தே ப³ஹுலதபஸா யத்³வித³லிதே ।
ஸுஷும்நாயாம் நாட்³யாம் தநுகரணஸம்பர்கரஹிதா
ப³ஹிஶ்ஶக்த்யா யுக்தா விக³தசிரநித்³ரா விலஸஸி ॥ 27.21 ॥

உதாஹோ தந்வங்க்³யாம் ப்⁴ருʼகு³குலவிதா⁴த்ர்யாம் பித்ருʼகி³ரா
தநூஜேநச்சி²ந்நே ஶிரஸி ப⁴யலோலாக்ஷி நலிநே ।
ந்யதா⁴ஸ்தேஜோ பீ⁴மம் நிஜமயி யத³க்ஷுத்³ரமநக⁴ம்
ததா³ஹுஸ்த்வாமம்ப³ ப்ரதி²தசரிதே க்ருʼத்தஶிரஸம் ॥ 27.22 ॥

ஹுதம் தா⁴ராஜ்வாலாஜடிலசடுலே ஶஸ்த்ரத³ஹநே
தபஸ்விந்யா: காயம் ப⁴க³வதி யதா³ঽம்ப³ த்வமவிஶ: ।
ததா³ தஸ்யா: கண்ட²ப்ரக³லத³ஸ்ருʼஜ: க்ருʼத்தஶிரஸ:
கப³ந்தே⁴ந ப்ராப்தோ பு⁴வநவிநுத: கோঽபி மஹிமா ॥ 27.23 ॥

நிதே⁴ஸ்த்வத்தோ ஹ்ருʼத்வா ப⁴க³வதி ந லஜ்ஜே பு⁴வி ஸ்ருʼஜந்
ரஸக்ஷோணீர்வாணீஸ்த்வத³மலயஶஸ்ஸௌரப⁴ஜுஷ: ।
ந்ருʼபோத்³யாநாத்ஸூநோத்கரமபஹரந் ப⁴க்திநடநம்
விதந்வாநஸ்தஸ்மை முஹுருபஹரँத்ஸேவக இவ ॥ 27.24 ॥

த³தா⁴நாஸ்ஸந்தோஷம் மநஸி ஸுகவீநாமதிதராம்
த³தா³நா: ப்ரத்யக்³ரம் விபு³த⁴ஸத³ஸே பா⁴வமலகு⁴ம் ।
குலாநாமுத்ஸாஹம் ஸபதி³ வித³தா⁴நாஶ்ஶிவவதூ⁴-
பராணாம் ஶோப⁴ந்தாம் ஜக³தி ஶிக²ரிண்யோ க³ணபதே: ॥ 27.25 ॥ 675

%c07-q4/Padmaja Pandalaneni/umasahasramu\_676-700।txt medskip

அஷ்டாவிம்ஶ: ஸ்தப³க:
ரேணுகாதி³வர்ணநம் (வஸந்ததிலகாவ்ருʼத்தம்)

அந்தர்வலக்ஷபரிதி⁴ப்⁴ரமமாத³தா⁴நோ
வக்த்ரஸ்ய பூர்ணதுஹிநத்³யுதிமண்ட³லஸ்ய ।
ஹாஸ: கரோது ப⁴வதாம் பரமம் ப்ரமோத³ம்
ஶுத்³தா⁴ந்தபங்கஜத்³ருʼஶ: ப்ரமதே²ஶ்வரஸ்ய ॥ 28.1 ॥

ஸம்மோஹநாநி துஹிநாம்ஶுகலாத⁴ரஸ்ய
ஸஞ்ஜீவநாநி ஸரஸீருஹஸாயகஸ்ய ।
ஸந்தீ³பநாநி விநதேஷு ஜநேஷு ஶக்தே:
ஸம்ஹர்ஷணாநி மம ஸந்து ஶிவாஸ்மிதாநி ॥ 28.2 ॥

பாபாநி மே ஹரது காசந க்ருʼத்தஶீர்ஷா
மாதா பதா³ம்பு³ஜபு⁴ஜிஷ்யவிதீர்ணஹர்ஷா ।
யா ப⁴க்தலோகவரதா³நவிதௌ⁴ விநித்³ரா
வாஸம் கமண்ட³லுது⁴நீபுலிநே கரோதி ॥ 28.3 ॥

ஷஷ்டா²வதாரஜநநாவநிரேகவீரா
பீ⁴மா து⁴நோது து³ரிதாநி க³ணாதி⁴பஸ்ய ।
யா ப⁴க்தரக்ஷணவிதா⁴வதிஜாக³ரூகா
புண்யே கமண்ட³லுது⁴நீபுலிநே சகாஸ்தி ॥ 28.4 ॥

சே²தா³ய சேத்³ க³தரஜா முநிராதி³தே³ஶ
சிச்சே²த³ சேத்³ப³ஹுகு³ணஸ்தநய: ஸவித்ரீம் ।
தா³ஹ்யம் ஶரீரமகி²லப்ரபு⁴ரீஶஶக்தி:
யத்³யாவிவேஶ ச கதா² பரமாத்³பு⁴தேயம் ॥ 28.5 ॥

புத்ர: ப்ரியஸ்தவ ஶிர: ஸஹஸா சகர்த
க்ருʼத்தா ச ஹர்ஷப⁴ரிதா ப⁴வதீ நநர்த ।
நோ தஸ்ய பாபமபி நோ தவ காঽபி ஹாநி:
நாஶோঽஸ்ய ஹா பு⁴ஜபு⁴வாமப⁴வத்³விபாக: ॥ 28.6 ॥

அம்பை³வ ஸா ஸுரபி⁴ர்ஜுநபூ⁴பதிர்யாம்
வீர்யாஜ்ஜஹார ஸ ச பா⁴ர்க³வ ஆஜஹார ।
தஸ்யா ஹதே: பரக்³ருʼஹஸ்தி²திரேவ ஹேது:
க³ந்த⁴ர்வத³ர்ஶநகதா² ரிபுகல்பிதைவ ॥ 28.7 ॥

சி²ந்நாநி நோ கதி ஶரீரப்⁴ருʼதாம் ஶிராம்ஸி
தத்பூஜ்யதே ஜக³தி ரைணுகமேவ ஶீர்ஷம் ।
க்ருʼத்தா: கலேவரவதாம் கதி நாப⁴யோ ந
சேதோ தி⁴நோதி ஸுரபி⁴ர்ம்ருʼக³நாபி⁴ரேக: ॥ 28.8 ॥

ப்ராணா வஸந்தி ஶிரஸா ரஹிதே ஶரீரே
லீலாஸரோஜதி ஶிரஸ்து கரேঽஸ்ய க்ருʼத்தம் ।
தந்நிக்⁴நமேதத³கி²லம் ச தி⁴யைவ தீ⁴ரா:
பஶ்யந்து நந்த³நக³ரே ததி³த³ம் விசித்ரம் ॥ 28.9 ॥

ப்ராணேஶ்வரீ விதி⁴புரே லஸத: புராரே-
ரங்கீ³கரோது ஶரணாக³திமம்பி³கா மே ।
லப்³த⁴ம் நிபீய யது³ரோருஹகும்ப⁴து³க்³த⁴ம்
ஸம்ப³ந்த⁴மூர்திரப⁴வத்கவிசக்ரவர்தீ ॥ 28.10 ॥

அப்ராப்ய லோகரசநாவநபாதநேஷு
யஸ்யாஸ்த்ரயோঽபி புருஷா: கருணாகடாக்ஷம் ।
நைவேஶதே கிமபி ஸா ஜக³தே³கமாதா
ப⁴த்³ரா பரா ப்ரக்ருʼதிரஸ்த்வக⁴நாஶிநீ ந: ॥ 28.11 ॥

ராகா ப்ரபோ³த⁴ஶஶிநோ ஹ்ருʼத³யோத³யஸ்ய
நௌகா விபஜ்ஜலநிதௌ⁴ பததாம் ஜநாநாம் ।
வேத³த்⁴வஜஸ்ய லலிதா த்ரிருசி: பதாகா
காசிந்மமாஸ்து ஶரணம் ஶிவமூலடீகா ॥ 28.12 ॥

மௌலௌ மஹேந்த்³ரஸுத்³ருʼஶஸ்ஸுமநோநிகாய-
ஸம்ஶோபி⁴தே ஸத³ஸி மாந்ய இவாபி⁴ஜாத: ।
ரேணுஶ்ச யச்சரணபூ⁴ர்லப⁴தேঽக்³ரபீட²ம்
த்ராணாய ஸா ப⁴வது பூ⁴தபதேர்வதூ⁴ர்ந: ॥ 28.13 ॥

அம்பா³வ்ருʼணோதி பரிதோঽப்யயமந்த⁴காரோ
நாத்மாநமேவ மம கிம் து குலம் ச தே³ஶம் ।
ஶீக்⁴ரம் மதீ³யஹ்ருʼத³யோத³யபர்வதாக்³ரே
ஶ்ரீமாநுதே³து தவ பாத³மயூக²மாலீ ॥ 28.14 ॥

கஷ்டம் து⁴நோது மம பர்வதபுத்ரிகாயா:
ப்ர்த்யக்³ரபங்கருஹபா³ந்த⁴வகாந்திகாந்தம் ।
அம்போ⁴ருஹாஸநமுகா²மரமௌலிரத்ந-
ஜ்யோதிர்விஶேஷிதகு³ணம் சரணாரவிந்த³ம் ॥ 28.15 ॥

ஜ்யாஶிஞ்ஜிதாநி ஸமரே கி³ரிஶம் ஜிகீ³ஷோ:
காமஸ்ய ஹம்ஸநிவஹஸ்ய நிமந்த்ரணாநி ।
து⁴ந்வந்து மே விபத³மத்³ரிகுமாரிகாயா:
பாதா³ரவிந்த³கடகக்வணிதாநி தாநி ॥ 28.16 ॥

ய: ஸர்வலோகமத²நம் மஹிஷம் ஜிகா³ய
யஸ்யைவ கர்ம த³மநம் ச தத³ந்தகஸ்ய ।
நாரீநராக்ருʼதிப்⁴ருʼதோ மஹஸஸ்தமங்க்⁴ரிம்
மஞ்ஜீரநாத³மது⁴ரம் ஶரணம் வ்ரஜாமி ॥ 28.17 ॥

ஆபந்மஹோக்³ரவிஷராஶிநிமக்³நமேதம்
தீ³நம் த்வதீ³யசரணம் ஶரணம் ப்ரபந்நம் ।
உத்³த⁴ர்துமம்ப³ கருணாபரிபூர்ணசித்தே
வித்தேஶமித்ரகுலநாரி தவைவ பா⁴ர: ॥ 28.18 ॥

லோகாதி⁴ராஜ்ஞி பதிதம் விபத³ந்த⁴கூபே
ஸம்ருத்³த⁴த்³ருʼஷ்டிமபி⁴தஸ்திமிரச்ச²டாபி:⁴ ।
மாத: ஸமுத்³த⁴ர க்ருʼபாகலிதே ம்ருʼடா³நி
புத்ரம் கரேண ஜக³தாமப⁴யங்கரேண ॥ 28.19 ॥

அஸ்ய த்வதீ³யபத³பங்கஜகிங்கரஸ்ய
து³ர்பா⁴க்³யபாகவிப²லீக்ருʼதபௌருஷஸ்ய ।
ப்ராணேஶ்வரி ப்ரமத²லோகபதேருபாயம்
வீக்ஷஸ்வ தாரணவிதௌ⁴ நிபுணே த்வமேவ ॥ 28.20 ॥

ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோருமணிபீட²தடே நிஷண்ணே
தாடங்ககாந்திப³ஹுலீக்ருʼதக³ண்ட³ஶோபே⁴ ।
மாணிக்யகங்கணலஸத்கரவாரிஜாதே
ஜாதே குலாசலபதேர்ஜஹி பாதகம் ந: ॥ 28.21 ॥

கிம் தே வபுர்ஜநநி தப்தஸுவர்ணகௌ³ரம்
காமாரிமோஹிநி கிமிந்து³கலாவலக்ஷம் ।
பாகாரிநீலமணிமேசககாந்த்யுதாஹோ
ப³ந்தூ⁴கபுஷ்பகலிகாருசி வா ஸ்மராமி ॥ 28.22 ॥

த்வம் ஸுந்த³ரீ ந்ருʼபதிஜாதிஜிதஸ்த்வமம்பா³
தூ⁴மாவதீ த்வமஜரே பு⁴வநேஶ்வரீ த்வம் ।
காலீ த்வமீஶ்வரி ஶுகார்ப⁴கதா⁴ரிணீ த்வம்
தாரா த்வமாஶ்ரிதவிபத்³த³லநாஸிதா⁴ரா ॥ 28.23 ॥

த்வம் பை⁴ரவீ ப⁴க³வதீ ப³க³லாமுகீ² த்வம்
ராமா ச ஸா கமலகாநநசாரிணீ த்வம் ।
கைலாஸவாஸிநயநாம்ருʼதபா⁴நுரேகே²
கோ வேத³ தே ஜநநி ஜந்மவதாம் விபூ⁴தீ: ॥ 28.24 ॥

து⁴ந்வந்து ஸர்வவிபத:³ ஸுக்ருʼதப்ரியாணாம்
து⁴ந்வந்து சாகி²லஸுகா²ந்யக⁴லாலஸாநாம் ।
ஆவர்ஜ்ய பூ⁴ரிகருணம் புரஜித்தருண்யா-
ஶ்சித்தம் வஸந்ததிலகா: கவிப⁴ர்துரேதா: ॥ 28.25 ॥ 700

॥ ஸமாப்தம் ச ஸப்தமம் ஶதகம் ॥

%c08-q1/Sesha.talpasAyi.Vadapalli/c08\_q1\_itrans.txt medskip

அஷ்டமம் ஶதகம்
ஏகோநத்ரிம்ஶ: ஸ்தப³க:
நவவித⁴ப⁴ஜநம் (மத³லேகா²வ்ருʼத்தம்)

ஆயுஷ்யா பு⁴வநாநாம் சக்ஷுஷ்யாஸ்த்ரிபுராரே: ।
குர்வந்து ப்ரமத³ம் ந: பார்வத்யா: ஸ்மிதலேஶா: ॥ 29.1 ॥

நாத்யர்கா⁴ணி நிரர்த²ம் நேதவ்யாநி தி³நாநி ।
அம்பா³யாஶ்சரிதாநி ஶ்ரோதவ்யாந்யநகா⁴நி ॥ 29.2 ॥

உத்³யோக³ம் குரு ஜிஹ்வே ஸம்ஹர்தும் து³ரிதாநி ।
பூதாந்யத்³ரிஸுதாயா: கீர்த்யந்தாம் சரிதாநி ॥ 29.3 ॥

ஶ்ரீஸக்திர்விநிவார்யா சிந்தா காঽபி ந கார்யா ।
நித்யம் சேதஸி தா⁴ர்யா தீ³நாநாம் க³திரார்யா ॥ 29.4 ॥

ஜ்ஞாதும் யா க³தி³தும் யா ஶ்ரோதும் யா ஶ்வஸிதும் யா ।
த்³ரஷ்டும் யாঽந்தரஶக்திஸ்திஷ்டா²த்ர ஸ்ம்ருʼதிரேஷா ॥ 29.5 ॥

விப்⁴ராஜீநஶதாப⁴ம் பி³ப்⁴ராணம் ஶிரஸீந்து³ம் ।
ஸ்மர்தவ்யம் ஜக³த³ம்பா³ரூபம் வா து⁴தபாபம் ॥ 29.6 ॥

யேஷாம் ஸ்யாத்பரிதப்தம் ப்ராயஶ்சித்தமகே⁴ந ।
ருத்³ராணீபத³ஸேவா ப்ராயஶ்சித்தமமீஷாம் ॥ 29.7 ॥

தத்³தீ³ப்தம் பத³யுக்³மம் ஸேவே யத்ர ப⁴வந்தி ।
அங்கு³ல்யோ த³ஶ பா⁴நோர்பா⁴நூநாம் ஶதகாநி ॥ 29.8 ॥

நோ சேத் குப்யஸி கிஞ்சித்³ யாசே வாசமதீதே ।
ஸேவாம் மாதருரீகுர்விஷ்டம் மே குரு மா வா ॥ 29.9 ॥

ஶர்வாணீசரணார்சாபீட²ம் பீவரகாணாம் ।
வத்⁴யஸ்தா²நமித³ம் ஸ்யாது³க்³ராணாம் து³ரிதாநாம் ॥ 29.10 ॥

ஸ்கந்தா³ம்பா³பத³பீட²ஸ்ப்ருʼஷ்டம் சேத்³ப³லமாப்தம் ।
ஏகைகம் ஸுமமம்ஹஸ்வேகைகம் குலிஶம் ஸ்யாத் ॥ 29.11 ॥

அம்போ⁴ஜோபமமங்க்⁴ரிம் ஶம்போ:⁴ பட்டமஹிஷ்யா: ।
அம்ஹஸ்ஸம்ஹதிமுக்³ராம் ஸம்ஹர்தும் ப்ரணமாம: ॥ 29.12 ॥

யே காலீபத³வேஷம் நாலீகம் ப்ரணமந்தி ।
நைஷாம் கிஞ்சித³ஶக்யம் நாலீகம் மம வாக்யம் ॥ 29.13 ॥

வாஸஸ்தேঽத்ர ஸமாப்த: பங்கேதோ வ்ரஜ தூ³ரம் ।
காலீம் ஶங்கரநாரீம் காலேঽஸ்மிந் ப்ரணமாம: ॥ 29.14 ॥

ஆஶா ரே தத³வஸ்தா² பூ⁴பா⁴க³நடதஸ்தே ।
காமாநாம் க்வ நு பார: காமாரேர்நம நாரீம் ॥ 29.15 ॥

த⁴ந்யாஸ்தே துஹிநாத்³ரே: கந்யாம் யே ப்ரணமந்தி ।
அந்யாநுந்நதஶீர்ஷாந் மந்யே வந்யலுலாயாந் ॥ 29.16 ॥

பாதா³ம்போ⁴ஜமுமாயா: ப்ராஜ்ஞாஸ்ஸம்ப்ரணமந்த: ।
க்³ருʼஹ்ணந்தி ஶ்ரியமஸ்மிந் ராஜந்தீம் நிஜஶக்த்யா ॥ 29.17 ॥

மந்தா³ராத்³ரிஸுதாங்க்⁴ரீ தா³தாரௌ ஸத்³ருʼஶௌ ஸ்த: ।
உத்கண்டை:² ப²லமாத்³யாத³ந்யஸ்மாந்நதகண்டை:² ॥ 29.18 ॥

காலஸ்யாபி விஜேது: ஶர்வாண்யாஶ்சரணஸ்ய ।
ஏஷோঽஹம் கவிலோகக்ஷ்மாபாலோঽஸ்மி பு⁴ஜிஷ்ய: ॥ 29.19 ॥

ரக்தே த³ர்ஶய ராக:³ ருத்³ராணீபத³பத்³மே ।
சேத: புஷ்யதி ஶோபா⁴ம் ஸாரஸ்ஸாரவதோঽக்³ரே ॥ 29.20 ॥

ஸம்ஶோத்⁴யாக³மஜாலம் ஸாராம்ஶம் ப்ரவதா³ம: ।
ஸ்கந்தா³ம்பா³பத³ப⁴க்திர்பு⁴க்த்யை சாத² விமுக்த்யை ॥ 29.21 ॥

வாத்ஸல்யம் க³திஹீநேஷ்வாயுஷ்யம் ஸுக்ருʼதஸ்ய ।
பூ⁴யோபி:⁴ ஸஹ ஸக்²யம் ஶ்ரீஹேதுஷ்விஹ முக்²யம் ॥ 29.22 ॥

ஶ்லாக்⁴யம் புஷ்யதி காமம் ப்ரேமா ஸ்வப்ரமதா³யாம் ।
ஶர்வாணீபத³ப⁴க்திர்நித்யாய ப்ரமதா³ய ॥ 29.23 ॥

ஏகைவம் ப³ஹுபே⁴தா³ பி⁴ந்நத்வாத்³விஷயாணாம் ।
ரத்யாக்²யா த்³ருதிரந்த: ஸா ஸூதே ப²லபே⁴தா³ந் ॥ 29.24 ॥

ஹர்ஷம் கஞ்சந மாதுர்மத்தோ ப⁴க்திப⁴ரேண ।
தந்வந்நேஷ வித⁴த்தாம் ஹேரம்போ³ மத³லேகா:² ॥ 29.25 ॥ 725

%c08-q2/Pattabhi.Nadimpally/enimidava\_satakamu\_dvitiya\_stabakamu\_726\_750।txt medskip

த்ரிம்ஶ: ஸ்தப³க:
மாநஸபூஜா (ப்ரமாணிகாவ்ருʼத்தம்)

க்ருʼதேந ஸா நிஸர்க³தோ த்⁴ருʼதேந நித்யமாநநே ।
ஸிதேந ஶீதஶைலஜா ஸ்மிதேந ஶம் தநோது மே ॥ 30.1 ॥

ப்ரதிக்ஷணம் விநஶ்வராநயே விஸ்ருʼஜ்ய கோ³சராந் ।
ஸமர்சயேஶ்வரீம் மநோ விவிச்ய விஶ்வஶாயிநீம் ॥ 30.2 ॥

விஶுத்³த⁴த³ர்பணேந வா விதா⁴ரிதே ஹ்ருʼதா³ঽம்ப³ மே ।
அயி ப்ரயச்ச² ஸந்நிதி⁴ம் நிஜே வபுஷ்யகா³த்மஜே ॥ 30.3 ॥

புரஸ்ய மத்⁴யமாஶ்ரிதம் ஸிதம் யத³ஸ்தி பங்கஜம் ।
அஜாண்ட³மூல்யமஸ்து தே ஸுரார்சிதே ததா³ஸநம் ॥ 30.4 ॥

அக²ண்ட³தா⁴ரயா த்³ரவந்நவேந்து³ஶேக²ரப்ரியே ।
மதீ³யப⁴க்திஜீவநம் த³தா⁴து தேঽம்ப³ பாத்³யதாம் ॥ 30.5 ॥

விவாஸநௌக⁴மாநஸப்ரஸாத³தோயமம்ப³ மே ।
ஸமஸ்தராஜ்ஞி ஹஸ்தயோரநர்க⁴மர்க்⁴யமஸ்து தே ॥ 30.6 ॥

மஹேந்த்³ரயோநிசிந்தநாத்³ ப⁴வந்ப⁴வஸ்ய வல்லபே⁴ ।
மஹாரஸோ ரஸஸ்த்வயா நிபீயதாம் விஶுத்³த⁴யே ॥ 30.7 ॥

ஸஹஸ்ரபத்ரபங்கஜத்³ரவத்ஸுதா⁴ஜலேந ஸா ।
ஸஹஸ்ரபத்ரலோசநா பிநாகிநோঽபி⁴ஷிச்யதே ॥ 30.8 ॥

மமார்ஜிதம் யதி³ந்த்³ரியை: ஸுக²ம் ஸுகா³த்ரி பஞ்சபி:⁴ ।
தத³ம்ப³ துப்⁴யமர்பிதம் ஸுதா⁴க்²யபஞ்சகாயதாம் ॥ 30.9 ॥

வஸிஷ்ட²கோ³த்ரஜந்மநா த்³விஜேந நிர்மிதம் ஶிவே ।
இத³ம் ஶரீரமேவ மே தவாஸ்து தி³வ்யமம்ஶுகம் ॥ 30.10 ॥

விசித்ரஸூக்ஷ்மதந்துப்⁴ருʼந்மமேயமாத்மநாடி³கா ।
ஸுக²ப்ரபோ³த⁴விக்³ரஹே மகோ²பவீதமஸ்து தே ॥ 30.11 ॥

மஹத்³விசிந்வதோ மம ஸ்வகீயதத்த்வவித்திஜம் ।
இத³ம் து சித்தஸௌரப⁴ம் ஶிவே தவாஸ்து சந்த³நம் ॥ 30.12 ॥

மஹேஶநாரிநி:ஶ்வஸँஸ்ததா²ঽயமுச்ச்²வஸँஸ்ததா³ ।
தவாநிஶம் ஸமர்சகோ மமாஸ்து ஜீவமாருத: ॥ 30.13 ॥

விபாககாலபாவகப்ரதீ³ப்தபுண்யகு³க்³கு³லு: ।
ஸுவாஸநாக்யதூ⁴பப்⁴ருʼத்³ ப⁴வத்வயம் மமாம்ப³ தே ॥ 30.14 ॥

கு³ஹாவதாரமௌநிநா மயீஶ்வரி ப்ரதீ³பிதா ।
இயம் ப்ரபோ³த⁴தீ³பிகா ப்ரமோத³தா³யிகாঽஸ்து தே ॥ 30.15 ॥

இமாமயி ப்ரியாத்ப்ரியாம் மஹாரஸாமஹங்க்ருʼதிம் ।
நிவேத³யாமி பு⁴ஜ்யதாமியம் த்வயா நிராமயே ॥ 30.16 ॥

ஸரஸ்வதீ ஸுதா⁴யதே மநோ த³தா⁴தி பூக³தாம் ।
ஹ்ருʼதே³வ பத்ரமம்பி³கே த்ரயம் ஸமேத்ய தேঽர்ப்யதே ॥ 30.17 ॥

விநீலதோயதா³ந்தரே விராஜமாநவிக்³ரஹா ।
நிஜாவிபூ⁴திரஸ்து தே தடில்லதா ப்ரகாஶிகா ॥ 30.18 ॥

ஸ்வரோঽயமந்தரம்பி³கே த்³விரேப²வத்ஸ்வரँஸ்ததா³ ।
மமாபி⁴மந்த்ர்ய தீ⁴ஸுமம் த³தா³தி தே³வி தேঽங்க்⁴ரயே ॥ 30.19 ॥

தவார்சநம் நிரந்தரம் யதோ விதா⁴துமஸ்ம்யஹம் ।
ந விஶ்வநாத²பத்நி தே விஸர்ஜநம் விதீ⁴யதே ॥ 30.20 ॥

வியோக³ இந்து³தா⁴ரிணா ந சேஹ விஶ்வநாயிகே ।
மத³ம்ப³ ஸோঽத்ர ராஜதே தடில்லதாஶிகா²ந்தரே ॥ 30.21 ॥

இத³ம் ஶரீரமேககம் விபா⁴வ்ய நவ்யமந்தி³ரம் ।
விஹாரமத்ர ஸேஶ்வரா ப⁴வாநி கர்துமர்ஹஸி ॥ 30.22 ॥

ஜடே³ஷ்விவாலஸேஷ்விவ ப்ரயோஜநம் ந நித்³ரயா ।
விஹர்துமேவ யாச்யஸே ஹ்ருʼதீ³ஶஸத்³மராஜ்ஞி மே ॥ 30.23 ॥

அயம் தவாக்³ரிம: ஸுத: ஶ்ரிதோ மநுஷ்யவிக்³ரஹம் ।
தநூஜவேஶ்மஸௌஷ்ட²வம் ம்ருʼடா³நி பஶ்ய கீத்³ருʼஶம் ॥ 30.24 ॥

க³ணேஶிதுர்மஹாகவேரஸௌ ப்ரமாணிகாவலீ ।
மநோம்பு³ஜே மஹேஶ்வரீப்ரபூஜநேஷு ஶப்³த்³யதாம் ॥ 30.25 ॥ 750

%c08-q3/Sesha.talpasAyi.Vadapalli/c08\_q3\_itrans.txt medskip

ஏகத்ரிம்ஶ: ஸ்தப³க:
நாமவைப⁴வம் (உபஜாதிவ்ருʼத்தம்)

த³ரஸ்மிதஶ்ரீகபடா ஸுபர்வ-
ஸ்ரோதஸ்விநீ பர்வதஜாஸ்யஜாதா ।
பங்கம் மம க்ஷாலயதாத³ஶேஷம்
ஸம்ஸாரமக்³நே ஹ்ருʼத³யே விலக்³நம் ॥ 31.1 ॥

ஹராட்டஹாஸேந ஸமம் மிலித்வா
பித்ரேவ புத்ரோ கு³ருணேவ ஶிஷ்ய: ।
விப்⁴ராஜமாநோ மம ஶம் கரோது
ஹாஸாங்குர: கேஸரிவாஹநாயா: ॥ 31.2 ॥

நமஶ்ஶிவாயை ப⁴ணத த்³விபாதோ³
யுஷ்மாகமக்³ர்யாம் தி⁴ஷணாம் த³த⁴த்யை ।
ஆதா⁴ரசக்ரேஶிதுரம்பி³காயை
ப்³ரஹ்மாண்ட³சக்ரஸ்ய விதா⁴யிகாயை ॥ 31.3 ॥

நத³ந்தி கா³வோঽபி விஶிஷ்டகாலே-
ஷ்வம்பே³தி யோ நாஹ்வயதே ஸ கிம் நா ।
லக்ஷ்யம் புந: ப்ராணவத³ஸ்து ஸர்வம்
ஸர்வஸ்ய சாந்தர்ஹி பராঽஸ்தி ஶக்தி: ॥ 31.4 ॥

ஆத்மந்யுதாந்யத்ர விதா⁴ய லக்ஷ்யம்
தாம் ஶக்திமாத்³யாமகி²லேஷு ஸுப்தாம் ।
யாவத்ப்ரபோ³த⁴ம் முஹுராஹ்வயஸ்வ
ப்ரபு³த்⁴யதே ஸா யதி³ கிந்ந்வஸாத்⁴யம் ॥ 31.5 ॥

யே நாம ஶாந்திம் பரமாம் வஹந்தோ
நாமாநி ஶீதாசலபுத்ரிகாயா: ।
ஸங்கீர்தயந்தோ விஜநே வஸந்தி
ஜயந்ததாதாத³பி தே ஜயந்தி ॥ 31.6 ॥

நாமாநி ஸங்கீர்தயதாம் ஜநாநாம்
காருண்யவத்யா: கரிவக்த்ரமாது: ।
புநர்ஜநந்யா ஜட²ரே நிவாஸா-
தா³யாஸவத்தா ப⁴வதீதி மித்²யா ॥ 31.7 ॥

பாபைஸ்ஸமந்தாத்ஸமபி⁴த்³ருதோঽபி
விஶ்வஸ்ய தே விக்ரமமஸ்மி தீ⁴ர: ।
ந சேத்³ரஸஜ்ஞே ப⁴வதீ ப்³ரவீதி
நாமாநி ஶீதாம்ஶுப்⁴ருʼதோ ஹதோঽஹம் ॥ 31.8 ॥

தே³ஹீதி ஸம்பல்லவத³ர்பிதாநாம்
த்³வாரேஷு கோ⁴ஷம் குருஷே பரேஷாம் ।
ப⁴வாநி ப⁴த்³ரே பு⁴வநாம்ப³ து³ர்கே³
பாஹீதி நாயாதி கிமம்ப³ ஜிஹ்வே ॥ 31.9 ॥

வாக்யாநி வக்தும் யதி³ தே ரஸஜ்ஞே
ரஸோஜ்ஜ்வலாநி வ்யஸநம் க³ரீய: ।
கிம் வா நமோந்தாநி ஸுதா⁴ம் கிரந்தி
நாமாநி நோ ஸந்தி குமாரமாது: ॥ 31.10 ॥

யத்³ கீ³யதே ஶைலஸுதாபி⁴தா⁴நம்
ததே³வ போ³த்⁴யம் ஸுக்ருʼதம் ப்ரதா⁴நம் ।
அஜ்ஞாநிலோகஸ்ய க்ருʼதே ப⁴ணந்தி
யஜ்ஞாதி³புண்யாநி பராணி விஜ்ஞா: ॥ 31.11 ॥

ஸாம்நா ப்ரயுக்தேந ஜக³த்³வஶே ஸ்யாத்
நாம்நா ஸதோ³க்தேந ஜக³த்³விநேத்ரீ ।
வேதோ³ப⁴யம் ஸம்யகி³த³ம் க்ருʼதீ யோ
ப⁴வே ப⁴யம் தஸ்ய குதோঽபி ந ஸ்யாத் ॥ 31.12 ॥

ஸங்கீர்தநாத்துஷ்யதி ஶர்வயோஷா
துஷ்டா த்வபீ⁴ஷ்டம் ந த³தா³தி நைஷா ।
இமம் த்வவிஜ்ஞாய ஜக³த்யுபாயம்
ப்³ரஜந்த்யபாயம் ப³ஹுதா⁴ மநுஷ்யா: ॥ 31.13 ॥

பா⁴ஷே பு⁴ஜங்கா³ப⁴ரணப்ரியாயா
நாமாநி காமாநிதராந் விஹாய ।
அபி ப்ரபஞ்சாதிக³கோ⁴ரக்ருʼத்யம்
கரோது கிம் மாம் தரணேரபத்யம் ॥ 31.14 ॥

யஜ்ஞேந தா³நை: கடி²நவ்ரதைர்வா
ஸித்³தி⁴ம் ய இச்சே²த்ஸ க்³ரஹீதுமிச்சே²த் ।
மாது: ஶயாநோঽங்கதலே ஶஶாங்கம்
மஹேஶ்வரீம் கீர்தயதஸ்து ஸித்³தி:⁴ ॥ 31.15 ॥

ரஹஸ்யதந்த்ராணி விவிச்ய தூ³ரம்
வ்யாஜம் விமுச்ய ப்ரவதா³மி ஸாரம் ।
நாமைவ காமாரிபுரந்த்⁴ரிகாயா:
ஸித்³தே⁴ர்நிதா³நம் ந மகோ² ந தா³நம் ॥ 31.16 ॥

பீயூஷமீஷந்மது⁴ரம் ப⁴ணந்தி
யே நாம ராமாத⁴ரபாநலோலா: ।
காமாரிராமாஹ்வயகா³நலோலா:
கவீஶ்வரா: காஞ்ஜிகமாலபந்தி ॥ 31.17 ॥

ஸுதா⁴க⁴ட: கோঽப்யத⁴ரோ வதூ⁴நாம்
கவிஸ்ஸுதா⁴தோயத⁴ரோঽபி⁴தே⁴ய: ।
அயம் ஸுதா⁴வீசிவிதாநமாலீ
நாமப்ரணாதோ³ நக³கந்யகாயா: ॥ 31.18 ॥

ஸுராலயே பா⁴திதராம் ஸுதை⁴கா
ஸுதா⁴ பரா வாசி மஹாகவீநாம் ।
பி³ம்பா³த⁴ரே கஞ்ஜத்³ருʼஶாம் ஸுதா⁴ঽந்யா
ஸுதே⁴தரா நாமநி லோகமாது: ॥ 31.19 ॥

மாது⁴ர்யமாபா⁴த்யத⁴ரே வதூ⁴நாம்
சகோரப³ந்தோ:⁴ ஶகலே ப்ரஸாத:³ ।
த்ரிஸ்ரோதஸோ வாரிணி பாவநத்வம்
த்ரயம் ச நாம்நி த்ரிபுராம்பி³காயா: ॥ 31.20 ॥

யா மாது⁴ரீ ப்ரேமப⁴ரேண த³ஷ்டே
ஜாக³ர்தி காந்தாவரத³ந்தசேலே ।
ஸா த்³ருʼஶ்யதே ப⁴க்திப⁴ரேண கீ³தே
த⁴ராத⁴ராதீ⁴ஶஸுதாபி⁴தா⁴நே ॥ 31.21 ॥

யத்தே ஜக³ல்லம்படகேঽபி வர்ணா-
ஸ்தந்மேঽம்ருʼதம் நாம நகா³த்மஜாயா: ।
லாலாமயோ யோ மம தம் ப்³ரவீஷி
ஸுதா⁴மயம் ஸ்த்ரீத³ஶநச்ச²த³ம் த்வம் ॥ 31.22 ॥

உச்சாரயோச்சாடிதபாதகாநி
நாமாநி ஜிஹ்வே பு⁴வநஸ்ய மாது: ।
ததா³ வதா³மோ மது⁴சூதரம்பா⁴-
ராமாத⁴ராஸ்தே ருசயே யதி³ ஸ்யு: ॥ 31.23 ॥ ᳚ ᳚ @@773 ᳚ ᳚

ஆக்ஷேபமிக்ஷோரதி⁴கம் வித⁴த்தே
பீயூஷதோ³ஷாநபி⁴தோঽபி⁴த⁴த்தே ।
காந்தாத⁴ராரப்³த⁴து³ரந்தவாத:³
கபர்தி³காந்தாவரநாமநாத:³ ॥ 31.24 ॥

விஶ்வாஸஹீநை: ஸுதராமபோ³த்⁴யம்
நாமாநுபா⁴வம் நக³கந்யகாயா: ।
ஜயந்து ஸித்³தை⁴ரபி கீ³யமாநம்
கா³யந்த்ய ஏதா உபஜாதயோ ந: ॥ 31.25 ॥ 775

%c08-q4/Jayaram.Manda/itrans.txt medskip

த்³வாத்ரிம்ஶ: ஸ்தப³க:
ப⁴க்திர்யோக³ஶ்ச (ஆர்யாகீ³திவ்ருʼத்தம்)

வித³தா⁴து ஸம்பத³ம் மே
ஸகலஜக³ந்நாத²நயநஹாரிஜ़்யோத்ஸ்ந: ।
ஶீதோঽந்த⁴காரஹாரீ
ஹாஸஶஶீ கஶ்சித³ங்கரஹிதோ மாது: ॥ 32.1 ॥

கருணாரஸார்த்³ரஹ்ருʼத³யா
ஹ்ருʼத³யாந்தரநிர்யத³ச்ச²வீசிஸ்மேரா ।
ப்ரமதே²ஶ்வரப்ரியதமா
பாத³ப்ரேஷ்யஸ்ய ப⁴வது கல்யாணய ॥ 32.2 ॥

காரணகார்யவிபே⁴தா³த்³
ரூபத்³விதயம் தவாம்ப³ யத்³ருʼஷிப்ரோக்தம் ।
தத்ரைகம் ப⁴ர்துமித³ம்
விஹர்துமந்யத்து பு⁴தப⁴ர்துர்லலநே ॥ 32.3 ॥

ஶ்ரோதும் ஸ்தோத்ரவிஶேஷம்
ப⁴க்தவிஶேஷம் ச போ³த்³து⁴மயமீத்³ருʼகி³தி ।
தா³தும் ச வாஞ்சி²தார்த²ம்
தவ மாதஶ்சந்த்³ரலோகரூபம் ப⁴வதி ॥ 32.4 ॥

கீஶகிஶோரந்யாயாத்
காரணரூபம் தவாம்ப³ யோகீ³ த⁴த்தே ।
ஓதுகிஶோரந்யாயாத்³
ப⁴க்தம் பரிபாஸி கார்யரூபேண த்வம் ॥ 32.5 ॥

த்³ருʼட⁴தா⁴ரணா ந சேத்த்வ-
ச்ச்யவதே யோகீ³ மஹேஶநயநஜ்யோத்ஸ்நே ।
நாயம் மமேதி பா⁴வ-
ஸ்தவ யதி³ ஸத்³ய: ஸவித்ரி ப⁴க்தம் த்யஜஸி ॥ 32.6 ॥

ஶிதி²லத்⁴ருʼதிர்யோகீ³ ஸ்யாத்³
பா³ஹ்யைர்விஷயைர்நிதாந்தமாக்ருʼஷ்டோ ய: ।
ஸ்வீயமதிர்லுப்யதி தே
ப⁴க்தேঽஹந்தாப்ரஸாரகலுஷே மாத: ॥ 32.7 ॥

ஸாஹங்க்ருʼதிர்ந ப⁴க்தி:
ஸபா³ஹ்யவிஷயா த்⁴ருʼதிர்ந ஸர்வேஶ்வரி தே ।
அவிஜாநந்தாவேதத்³
ப⁴க்தோ யோகீ³ ச நைவ ஸித்³தௌ⁴ ஸ்யாதாம் ॥ 32.8 ॥

வ்யக்தித்வாத³பி யஸ்ய
ப்ரியம் த்வதீ³யம் ஸவித்ரி பாதா³ம்போ⁴ஜம் ।
ஸோঽத்³பு⁴தஶக்திர்ப⁴க்தோ
ப⁴க³வதி கிம் கிம் கரோதி நாஸ்மிந் ஜக³தி ॥ 32.9 ॥

வ்யக்தித்வலோப⁴விவஶே
ஸித்³த:⁴ காமோঽபி ப⁴வதி ஸமவச்சி²ந்ந: ।
ப்ராப்தோঽபி ஸலிலராஶிம்
ஸலிலாநி க⁴ட: கியந்தி ஸங்க்³ருʼஹ்ணீயாத் ॥ 32.10 ॥

ஜீவந்நேவ நரோ ய:
ஸாயுஜ்யம் தே ப்ரயாதி ஶம்போ:⁴ ப்ரமதே³ ।
ஸர்வே காமாஸ்தஸ்ய
ப்ரயாந்தி வஶமாஶு வீதவிவித⁴ப்⁴ராந்தே: ॥ 32.11 ॥

வ்யக்தித்வம் துப்⁴யமித³ம்
மநீஷயா மே ப்ரத³த்தமதி⁴காரிண்யா ।
ப³ஹுகாலபோ⁴க³ப³லதோ
விவத³தி தே³ஹோ மத³ம்ப³ கிம் கரவாணி ॥ 32.12 ॥

ஸ்தூ²லேந வர்ஷ்மணா ஸஹ
ஸூக்ஷ்மா கலஹம் மதிர்ந கர்தும் ஶக்தா ।
ஸுதராம் ப³லவதி மாதர்-
ப³லாத்³ க்³ருʼஹாண ஸ்வயம் த்வமஸ்மாத்ஸ்வீயம் ॥ 32.13 ॥

ஸர்வேஷாம் ஹ்ருʼதி³ யஸ்மாத்-
த்வமஸி ப்ராணாத்மிகாம்ப³ ஹேதோஸ்தஸ்மாத் ।
அகி²லப்ராண்யாராத⁴ந-
மாராத⁴நநிர்விஶேஷமக³புத்ரி தவ ॥ 32.14 ॥

ஜுஹ்வதி கேঽபி க்ருʼஶாநௌ
தஸ்மாத்ப்ராப்திஸ்தவேதி ஸம்பஶ்யந்த: ।
அபரே ப்ராணிஷு ஜுஹ்வதி
ஸாக்ஷாத்ப்ராணாத்மிகாঽஸி தேஷ்வந்தரிதி ॥ 32.15 ॥

ப்ராணிஷ்வபி ய: ப்ராணம்
பூ⁴தாதி³மநாதி³மாத்மநி ஸ்தி²தமநக⁴ம் ।
ஸததமுபாஸ்தே யோகீ³
தஸ்மிந் ஹோமேந தேঽம்ப³ த்ருʼப்திஸ்ஸுலபா⁴ ॥ 32.16 ॥

ஆத்மநி யோঽம்ப³ ஶ்ரேஷ்டே²
ப்ராணே ப்ராணாந் ஜுஹோதி த³ஹராபி⁴முக:² ।
த்வத்³ரூபே ஹதபாபே
தேந ஜிதம் ஸகலமீஶசித்தாராமே ॥ 32.17 ॥

உபஸம்ஹ்ருʼதமகி²லேப்⁴யோ
விஷயேப்⁴யோ நிர்நிமேஷமந்த:க்ருʼஷ்டம் ।
ஹ்ருʼதி³ த்³ருʼட⁴பதே³ந சக்ஷு-
ஸ்த்வத்³ரூபே ஹூயதே மத³ம்ப³ ப்ராணே ॥ 32.18 ॥

அந்தஸ்ஸ்வரம் நிகூ³ட⁴ம்
ஶ்ரேஷ்ட²ப்ராணஸ்ய தே³வி தவ பா⁴க³ஸ்ய ।
ஶ்ருʼண்வதி³வ ப்ரணவாக்²யம்
ஶ்ரவணம் தத்ரைவ ப⁴வதி ஜக³த³ம்ப³ ஹுதம் ॥ 32.19 ॥

ஸர்வேஷாம் மந்த்ராணாம்
ஸ்தோத்ராணாம் சேஶசித்தநாதே² ப்ரக்ருʼதௌ ।
கூ³ட⁴ம் ஸதா³ ஸ்வரந்த்யாம்
ப்ராணந்த்யாம் த்வயி ஜுஹோதி மௌநீ வாசம் ॥ 32.20 ॥

தே³ஹே ஸ்க²லதி மநஶ்சேத்
விஷயேஷு ஹுதம் த³தா⁴தி விஷயாத்மத்வம் ।
ஆவ்ருʼத்தம் யதி³ தே³ஹாத்³
ஸூக்ஷ்மாயாம் த்வயி ஹுதம் த்வதா³க்ருʼதி ப⁴வதி ॥ 32.21 ॥

த்வக்³ரஸநக்⁴ராணாநா-
மநுபூ⁴தீ: ப்ராணஶக்திஸாத்குர்வாண: ।
கம் நார்பயதே போ⁴க³ம்
ப⁴க³வதி தே ஸர்வலோகபார்தி²வவநிதே ॥ 32.22 ॥

க³ச்ச²ந் குர்வந் விஸ்ருʼஜந்
ரமமாணாஶ்சாம்ப³ ஸகலலோகாதீ⁴ஶே ।
ய: கேவலாம் க்ரியாமபி
சிந்தயதே தேந நித்யயஜ்ஞ: க்ரியதே ॥ 32.23 ॥

ஸர்வேஷாமக்³நீநாம்
ப்ராணாக்³நிஸ்தவ விபூ⁴திருக்த: ஶ்ரேஷ்ட:² ।
தஸ்மிந்ஹுதம் து ஸுஹுதம்
த்³ரவ்யாணி தி⁴ய: க்ரியாஶ்ச மந்த்ர: ப்ரணவ: ॥ 32.24 ॥

ஆர்யாகீ³தீநாமய-
மத⁴ரீக்ருʼதமது⁴ஸுதா⁴தி⁴மாது⁴ர்யரஸ: ।
வர்கோ³ க³ணபதிவத³நா-
ந்நிஷ்க்ராந்தோ ப⁴வது ஶர்வஸுத்³ருʼஶ: ப்ரீத்யை ॥ 32.25 ॥ 800

॥ ஸமாப்தம் ச அஷ்டமம் ஶதகம் ॥

%c09-q1/Karthik.Sitaram.Tenneti/c09-q1।txt medskip

நவமம் ஶதகம்
த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ: ஸ்தப³க:
ஜபோ யோகோ³ঽர்பணம் ச (வம்ஶஸ்த²வ்ருʼத்தம்)

ஸுதா⁴ம் கிரந்தோঽகி²லதாபஹாரிணீம்
தமோ ஹரந்த: படலேந ரோசிஷாம் ।
ஶ்ரியம் தி³ஶந்தோ தி³ஶி தி³ஶ்யஸங்க்ஷயாம்
ஜயந்தி ஶீதாத்³ரிஸுதாஸ்மிதாங்குரா: ॥ 33.1 ॥

க்ருʼபாகடாக்ஷஸ்தவ கேந வாঽঽப்யதே
மஹேஶஶுத்³தா⁴ந்தபுரந்த்⁴ரி கர்மணா ।
நிரந்தரம் மந்த்ரஜபேந வா மதேர்-
விஶோத⁴நேநோத மநோர்பணேந வா ॥ 33.2 ॥

விஶோத⁴நாத்³தே³வி மதே: ப்ரக்³ருʼஹ்யஸே
மநோர்பணேநேஶவது⁴ ப்ரஸீத³ஸி ।
ஜபேந மந்த்ரஸ்ய ஶுப⁴ஸ்ய வர்த⁴ஸே
ஜக³த்த்ரயீதா⁴த்ரி கலேப³ராந்தரே ॥ 33.3 ॥

மந:ப்ரதாபஸ்ய ப⁴வத்யஸம்ஶயம்
ப்ரவர்த⁴நம் வைதி³கமந்த்ரசிந்தநம் ।
ப்ரஶஸ்யதே ப்ராணமஹ:ப்ரதீ³பநே
த³யாந்விதே தாந்த்ரிகமந்த்ரஸேவிதா ॥ 33.4 ॥

தவாம்பி³கே தாந்த்ரிகமந்த்ரமுத்தமம்
ஸ்தவாதிக³ம் ய: கநகாங்கி³ ஸேவதே ।
விசித்ரயந்த்ராதி³வ வைத்³யுதம் மஹ-
ஸ்ததோ விநிர்யத்³ பு⁴வநம் விகா³ஹதே ॥ 33.5 ॥

ந தஸ்ய சேதோ விக்ருʼதேர்வஶே ப⁴வே-
ந்ந தஸ்ய த்³ருʼஷ்டிர்விஷயைர்விக்ருʼஷ்யதே ।
ந தஸ்ய ரோகை³ரபக்ருʼஷ்யதே வபு:
ஸவித்ரி யஸ்தே ப⁴ஜதே மஹாமநும் ॥ 33.6 ॥

ஸ்மரந்தி மாயாம் க³க³நாக்³நிஶாந்திபி:⁴
ஸஹாச்ச²பா⁴ஸா ஸஹிதாபி⁴ரம்பி³கே ।
ததா² ரஸஜ்ஞாம் த்³ருஹிணாக்³நிஶாந்திபி⁴ர்-
ப⁴ணந்தி தோ³க்³த்⁴ரீம் து க²ஷஷ்ட²பி³ந்து³பி:⁴ ॥ 33.7 ॥

அப⁴ண்யதாத்³யா பு⁴வநேஶ்வரீ பு³தை⁴ர்-
அநந்தரா மாதரகா³தி³ காலிகா ।
ப்ரசண்ட³சண்டீ³ பரிகீர்திதா பரா
த்ரயோঽப்யமீ தே மநவோ மஹாப²லா: ॥ 33.8 ॥

உபாதி⁴பூ⁴தம் ஶுசி நாப⁴ஸம் ரஜோ
த³தா⁴தி ஸாக்ஷாத்³ பு⁴வநேஶ்வரீபத³ம் ।
ததா³ஶ்ரயா வ்யாபகஶக்திரத்³பு⁴தா
மநஸ்விநீ காசந காலிகேரிதா ॥ 33.9 ॥

அமர்த்யஸாம்ராஜ்யப்⁴ருʼத: ப்ரவர்திகா
விஶாலலோகத்ரயரங்க³நர்திகா ।
பராக்ரமாணாமதி⁴நாயிகோச்யதே
ப்ரசண்ட³சண்டீ³தி கலா ஸவித்ரி தே ॥ 33.10 ॥

ஸ்மரந்மநும் ரோதி³தி ப⁴க்திமாம்ஸ்தவ
ப்ரக்³ருʼஹ்ய பாத³ம் முநிரம்ப³ லம்ப³தே ।
ப²லம் சிராய ப்ரத²ம: ஸமாப்நுயாத்
பரோ மரந்த³ம் பத³ ஏவ விந்த³தி ॥ 33.11 ॥

பத³ம் தவாந்விஷ்டமநேகதா³ முதா³
ஹ்ருʼத³ந்தரே ஸ்ப்ருʼஷ்டமிவேத³மம்பி³கே ।
பலாயதேঽதோ⁴ঽஹமநந்தரம் ஶுசா
பராத்பரே ரோதி³மி மந்த்ரஶப்³த³த: ॥ 33.12 ॥

ப⁴ணந்தி ஸந்தோ மருதாம் ஸவித்ரி தே
மஹாமநும் த்வத்பத³பா⁴ஸ்கராதபம் ।
ததோ ஹி மூலாத்ஸ்வர ஏஷ நிர்க³த-
ஸ்தபத்யகௌ⁴க⁴ம் ஜரயந்மஹோமய: ॥ 33.13 ॥

ஸவித்ரி ஸாக்ஷாச்சரணஸ்ய தே ப்ரபா⁴ம்
விதா⁴ரயँஸ்தஜ்ஜநிமூலமார்க³ணே ।
முஹுர்முஹுஸ்ஸோঽஹமஜே த்⁴ருʼதோத்³யம:
பதா² மஹர்ஷீ ரமணோ ப³பா⁴ண யம் ॥ 33.14 ॥

அஹம்பதா³ர்தோ² யதி³ சில்லதா ததா
கிமேஷ தோ³க்³த்⁴ரீமநுபா⁴வதோঽபர: ।
அஹம் யதி³ ப்ராணநிநாத³வைக²ரீ
ந கூர்ச ஆக்²யாதுமஸேதி ஶக்யதே ॥ 33.15 ॥

பரே து யாம் சேதநஶக்திமாமந-
ந்த்யபா⁴ணி ஸா குண்ட³லிநீதி தாந்த்ரிகை: ।
விலக்ஷணா நாம சமத்க்ருʼதிர்ஜடா³ந்
ப்ரதாரயத்யாக³மஸாரதூ³ரகா³ந் ॥ 33.16 ॥

ப⁴வத்யக²ண்டா³நுப⁴வ: ப்ரபோ³தி⁴நா-
மதீவ ஸூக்ஷ்மாநுப⁴வஶ்ச யோகி³நாம் ।
கரம் க³தாஸ்ஸர்வவிதா⁴ஶ்ச ஶேரதே
மஹேஶ்வரீமந்த்ரபரஸ்ய ஸித்³த⁴ய: ॥ 33.17 ॥

ஸஹஸ்ரஸங்க்²யாநி ஜநூம்ஷி வா மம
ப்ரியாணி ப⁴க்திஸ்தவ சேத்³ப⁴வே ப⁴வே ।
தவ ஸ்ம்ருʼதிம் சேத்³ க³லயேந்ந ஸம்மத³ம்
கரோதி மோக்ஷோঽபி மமேஶவல்லபே⁴ ॥ 33.18 ॥

விநைவ த்³ருʼஷ்டிம் யதி³ ஸத்ப்ரஶிஷ்யதே
ந ஸத்தயாঽர்த:² ப²லஹீநயா தயா ।
இத³ம் து ஸத் கிந்ந்வஸதோ விஶிஷ்யதே
ந தாத முக்தோபலயோஸ்ததா³ பி⁴தா³ ॥ 33.19 ॥

ஶுசாம் நிவ்ருʼத்திர்யதி³ முக்திரிஷ்யதே
ஸுக²ப்ரவ்ருʼத்திர்யதி³ நாத்ர வித்³யதே ।
ஸதே³வ சேத்தத்ர மதிர்ந பா⁴ஸதே
ஜட³ம் விமுக்தாத்³வசஸைவ பி⁴த்³யதே ॥ 33.20 ॥

மதி: பராசீ வ்யவஹாரகாரணம்
ப⁴வேத்ப்ரதீசீ பரமார்த²ஸம்பதி³ ।
உபே⁴ தி³ஶௌ யஸ்ய மதிர்விகா³ஹதே
பதா³ ச மூர்த்⁴நா ச ஸ ஸித்³த⁴ இஷ்யதே ॥ 33.21 ॥

த்³ருʼட⁴ம் பத³ம் யஸ்ய மதே: ஸதா³ঽந்தரே
ஸ நா தி⁴யோঽக்³ரேண ப³ஹிஶ்சரந்நபி ।
ஸவித்ரி மக்³நஸ்த்வயி ஸம்ப்ரகீர்த்யதே
ந தஸ்ய பீ:⁴ ஸஞ்சரதோঽபி ஸம்ஸ்ருʼதே: ॥ 33.22 ॥

விசிந்தநே சிந்தநஶக்திமத்³பு⁴தாம்
விலோகநே லோகநஶக்திமுஜ்ஜ்வலாம் ।
ப்ரபா⁴ஷணே பா⁴ஷணஶக்திமுத்தமாம்
நிபா⁴லயம்ஸ்த்வாம் விஷயைர்ந ஜீயதே ॥ 33.23 ॥

விலோகமாநஸ்ய விலோகநம் கவேர்-
விலோக்யமாநேஷு விஹாய ஸக்ததாம் ।
விலோசநே ஸந்நிஹிதா நிரந்தரம்
விதூ⁴தபீ⁴திர்விபு³த⁴ஸ்துதா ஶிவா ॥ 33.24 ॥

அயம் ப⁴யாநாம் பரிமார்ஜகஸ்ஸதாம்
ஸமஸ்தபாபௌக⁴நிவாரணக்ஷம: ।
மநோஜ்ஞவம்ஶஸ்த²க³ணோ க³ணேஶிதுர்-
மநோ மஹேஶாப்³ஜத்³ருʼஶோ தி⁴நோத்வலம் ॥ 33.25 ॥ 825

%c09-q2/Muralidhar.Kalavacharla/uma\_sahasram\_chap9-q2।txt medskip

சதுஸ்த்ரிம்ஶ: ஸ்தப³க:
ப்ரார்த²நா (ஹரிணீவ்ரூʼத்தம்)

விதி³தமஹிமா விஶ்வாதா⁴நாத³நேகவிதா⁴த்³பு⁴தாத்
ப்ரதி²தசரித: ஶர்வாலோகப்ரதாபவிவர்த⁴நாத் ।
ப்ரகடிதகு³ண: பாபத்⁴வாந்தப்ரஸாரநிரோத⁴நாத்
ப்ரதி³ஶது ஶிவாஹாஸோ பா⁴ஸாம் நிதி:⁴ குஶலாநி மே ॥ 34.1 ॥

ஹ்ருʼதி³ கருணயா பூர்ணா பா³ஹ்வோர்ப³லேந மஹீயஸா
பத³கமலயோர்லக்ஷ்ம்யா ப⁴க்தைர்ஜநைருபஜீவ்யயா ।
முக²ஸிதகரே லாவண்யேந த்ரிணேத்ரத்³ருʼஶாம் ப³லம்
ப³ஹு வித³த⁴தா காலீ மாதாঽவதாத்பத³ஸேவிநம் ॥ 34.2 ॥

ஜக³த³தி⁴பயா ஸித்³த⁴ம் தோ³க்³த்⁴ர்யாঽத²வோத ரஸஜ்ஞயா
முநிஜநநுதம் தே³வீமந்த்ரம் ஜபேத்³யதி³ மாநவ: ।
அம்ருʼதஜலதீ³பூ⁴த: பூத: வியோக³விஶேஷவித்
ஸ இஹ வஸுதா⁴லோகே தா⁴ரா கி³ராமபி⁴வர்ஷதி ॥ 34.3 ॥

இமமபி⁴முகீ²பூ⁴தா ஶாதோத³ரீ கமலாலயா
ஹயக³ஜக⁴டாபூர்ணாঽப்⁴யர்ணம் ஸமேத்ய நிஷேவதே ।
ஸவிபு³த⁴மித³ம் விஶ்வம் தஸ்ய ப்ரயாதி புநர்வஶம்
ப்ரதி²தயஶஸாம் ஸித்³தீ⁴நாம் சாப்யமும் ப⁴ஜதேঽஷ்டகம் ॥ 34.4 ॥

ஸுவிமலதி⁴யஸ்தஸ்ய க்ரோதா⁴த்³ த்³ருʼக³ம்பு³து⁴தத்³யுதீ
ரிபுஜநவதூ⁴க³ண்டா³போ⁴கோ³ ப⁴வேது³த பாண்டு³ர: ।
ஸபதி³ பு⁴வநவ்யாப்தம் சாப்தை: ப்ரமாணபுரஸ்ஸரம்
ப⁴ணிதமஜரம் ப⁴த்³ரம் ஜ்யோதி: பரம் ஹ்ருʼதி³ பா⁴ஸதே ॥ 34.5 ॥

அத³யமரிபி:⁴ க்ராந்தே ராஷ்ட்ரே த்வமீஶ்வரி ரக்ஷிகா
ஸுமஶரமுகை²ர்தூ⁴தே சித்தே த்வமீஶ்வரி ரக்ஷிகா ।
ப்ரப³லது³ரிதைர்க்³ரஸ்தே வம்ஶே த்வமீஶ்வரி ரக்ஷிகா-
ঽப்யஸ்ருʼஜதி ஜலம் மேகே⁴ மோகே⁴ த்வமீஶ்வரி ரக்ஷிகா ॥ 34.6 ॥

ப⁴க³வதி நிஜௌ ஸாக்ஷாத்புத்ரௌ ப்³ருʼஹஸ்பதிபாவகௌ
க³ணபதிகு³ஹாவேதௌ வேஷாந்தரவ்யவஹாரத: ।
ப⁴ரதத⁴ரணீக²ண்டே³ ஹேதோ: குத: க்ருʼதஸம்ப⁴வௌ
கலகலயுதே காலீ தே³வி வ்யதா:⁴ கத²ய த்³ருதம் ॥ 34.7 ॥

ஸமயமயி தே த்⁴ருʼத்வா பாதா³ம்பு³ஜம் ரமண: ஸுதோ
கி³ரிவரகு³ஹாஸ்வந்த: ஶாந்தோ நயேத்³யதி³ நாத்³பு⁴தம் ।
ஸ்த²லவிரஹத: ஸ்வீயஸ்தா²நே கிமத்ர ஸமாக³தோ
ந வத³ஸி குத: கார்யம் தஸ்மை குலாசலகந்யகே ॥ 34.8 ॥

பரிப⁴ணதி சேச்சி²ஷ்யவ்யூஹே மஹாத்³பு⁴தஸங்க³தீர்-
ஜநநி ரமணோ யோகீ³ஶாநஸ்ததோ ப³ஹு நோ ப²லம் ।
அமிததமயா த்³ருʼஷ்டே: ஶக்த்யா கதா³ ஸரணிம் நயே-
த³பத²பதிதம் தா⁴த்ரீலோகம் ததே³வ வதா³ம்பி³கே ॥ 34.9 ॥

அஹமிஹ குதோ ஹேதோர்ஜாதோ விஷண்ணதமே ஸ்த²லே
சரணகமலச்சா²யாம் மாயாதி⁴ராஜ்ஞி விஹாய தே ।
பரமகருணோ கோ⁴ர: ஶாப: கிமேஷ ஸவித்ரி தே
கிமபி பு⁴வி வா கார்யம் கர்தும் நியோஜிதவத்யஸி ॥ 34.10 ॥

வ்ரஜதி விலயம் ஸ்நேஹோ தூ³ரப்ரவாஸவஶாதி³தி
ப்ரவத³தி பு³த:⁴ கஶ்சித்ஸத்யம் ப்ரபா⁴தி தத³ம்பி³கே ।
ப⁴க³வதி நிஜே குக்ஷௌ ஜாதம் தி³வோ த⁴ரணீக³தம்
ஸ்ம்ருʼதிஸரணிதோ தூ³ரே ஹா ஹா கரோஷி ருஷா யதா² ॥ 34.11 ॥

மம து விமலா ஹ்ருʼத்³யா வித்³யா மஹேஶ்வரி யாঽப⁴வ-
ந்மநஸி ச பரா சித்ரா ஶக்திஶ்சிரந்தநி யாঽப⁴வத் ।
வசஸி ச மஹத்³பா⁴க்³யம் ஶ்லாக்⁴யம் யதீ³ட்³யதமேঽப⁴வத்
தத³யி க³லிதம் மத்தோ வித்தத்ரயம் ப⁴வதோ பு⁴வி ॥ 34.12 ॥

க்ருʼதமயி மயா பாபம் கோ⁴ரம் ஸுகர்மஸு ஸங்கி³நாம்
யத³ஹமத³யோ விக்⁴நம் ந்ரூʼணாம் முஹுர்முஹுராசரம் ।
அதிகடு ப²லம் தஸ்யாஶ்நாமி ஶ்ரிதோ நரவிக்³ரஹம்
ப்ரமத²ந்ருʼபதேர்ஜாயே மாயே ஜநந்யவ மாமிமம் ॥ 34.13 ॥

ந ப⁴வஸி த்³ருʼஶோர்மார்கே³ லோகாதி⁴ராஜ்ஞி குதோ கி³ரோ
ந ச ப³ஹுக்ருʼபே ஸ்வப்நே வா த்வம் ப்ரயச்ச²ஸி த³ர்ஶநம் ।
அபநயஸி நோ ஸந்தே³ஹம் வா பரோக்ஷக்ருʼபாவஶா-
த³பி ஸுரநுதே லக்³நா கார்யாந்தரே கிமுதாத³யா ॥ 34.14 ॥

நிரவதி⁴ஶிவே மாஹாத்ம்யம் தே ப⁴ணந்தி மஹர்ஷயோ
மநஸி கருணா ந ந்யூநா தே யதா² ப்ரதி²தா: கதா:² ।
ததி³த³மகி²லம் மித்²யா ஸ்யாதி³த்யஸாத்⁴யமுதீ³ரிதும்
யத³ஸி விமுகீ² புத்ரே கிம் வா ப⁴வேதி³ஹ காரணம் ॥ 34.15 ॥

பு⁴வநப⁴ரணம் நால்பம் கார்யம் ந தே³வி தவ க்ஷணோ
கு³ரு ச ப³ஹுலம் க்ருʼத்யம் நித்யம் தவாஸ்தி ந தந்ம்ருʼஷா ।
ந தவ கடி²நம் மௌநம் நிந்த்³யம் ததா²பி ந பார்வதி
ஸ்மர ஸக்ருʼதி³மம் தீ³நம் புத்ரம் ததே³வ மமாதி⁴கம் ॥ 34.16 ॥

ந ப⁴வதி ஸுதா⁴தா⁴ராவர்ஷாத³யம் முதி³தஸ்தநௌ
மது⁴மத³முஷாம் வாசாம் ஸர்கா³ந்ந சாப்யயமுத்³த⁴த: ।
தவ பத³யுகே³ நிஷ்டா²லாபா⁴ந்ந த்ருʼப்யதி சாப்யயம்
ப⁴க³வதி சிராத் ஸந்தே³ஶம் தே ஸுத: ப்ரதிவீக்ஷதே ॥ 34.17 ॥

கிமிஹ பு⁴வநே கர்தவ்யம் மே கிமர்த²மிஹாக³தோ-
ঽஸ்ம்யவநி ஜக³தாம் கம் வோபாயம் ஶ்ரயே நிஜஶக்தயே ।
கிமபி கிமபி ஸ்வாந்தே த்⁴வாந்தே யதா² பரித்³ருʼஶ்யதே
ஸ்பு²டமப⁴யதே³ வக்தும் கிஞ்சிச்ச்²ரமம் த்வமுரீகுரு ॥ 34.18 ॥

ந மம பரமே முக்தாவாஶா ந வா விப⁴வாஷ்டகே
ந ச க³ஜக⁴டாபூர்ணாயாம் வா மஹேஶ்வரி ஸம்பதி³ ।
ந ச மது⁴முசாம் வாசாம் ஸர்கே³ நிரர்க³லவைப⁴வே
முநிபு⁴வி குதோ ஜாத: ஸோঽஹம் ததே³வ ஸமீர்யதாம் ॥ 34.19 ॥

ப்ரத²மமநக⁴ம் வாஞ்சா²ம்யந்நம் ஸதா³ரஸுதாதிதே²ர்-
ப⁴க³வதி தத: பாத³த்³வந்த்³வே தவாவிசலாம் ஸ்தி²திம் ।
அத² ஸுரஜக³த்³வார்தாஜ்ஞாநம் ஸவித்ரி தத: பரம்
முநிபு⁴வி ப⁴வே ஹேதும் ஜ்ஞாதும் ம்ருʼகா³க்ஷி புரத்³விஷ: ॥ 34.20 ॥

யதி³ தவ க்ருʼபா புத்ரே ப⁴க்தே பதா³ம்பு³ஜவந்தி³நி
வ்ரதஶதக்ருʼஶே ஶீர்ஷாம்போ⁴ஜாம்ருʼதம் த்வயி ஜுஹ்வதி ।
ப⁴ரதத⁴ரணீஸேவாலோலே ப⁴வப்ரியபா⁴மிநி
ஸ்வயமுபதி³ஶாமுஷ்மை யோக்³யம் விதா⁴நமநாவிலம் ॥ 34.21 ॥

ஜநநி ஜக³தாம் ஸ்வல்பே காமேঽப்யயம் த்வயி லம்ப³தே
புரபி⁴த³ப³லே மத்⁴யே காமேঽப்யயம் த்வயி லம்ப³தே ।
ப³ஹுலகருணே ஶ்ரேஷ்டே² காமேঽப்யயம் த்வயி லம்ப³தே
ப⁴க³வதி பரே வீதே காமேঽப்யயம் த்வயி லம்ப³தே ॥ 34.22 ॥

தநுபு⁴வி மயி ப்ரீத்யா வாঽம்ப³ த்ரிலோகவிதா⁴யிகே
பத³யுக³ரதே வாத்ஸல்யாத்³வா புராரிபுரந்த்⁴ரிகே ।
ஸ்வவிமலயஶோகா³நாஸக்தே க்ருʼபாவஶதோঽத²வா
பருஷமஜரே மௌநம் த்யக்த்வா ஸ்பு²டீகுரு மே க³திம் ॥ 34.23 ॥

ஜயது ப⁴ரதக்ஷோணீக²ண்ட³ம் விஷாத³விவர்ஜிதம்
ஜயது க³ணபஸ்தஸ்ய க்ஷேமம் விதா⁴துமநா முநி: ।
ஜயது ரமணஸ்தஸ்யாசார்யோ மஹர்ஷிகுலாசலோ
ஜயது ச தயோர்மாதா பூதா மஹேஶவிலாஸிநீ ॥ 34.24 ॥

க³ணபதிமுநேரேஷா பா⁴ஷாவிதா³ம் ஹ்ருʼத³யங்க³மா
ஸுகவிஸுஹ்ருʼத:³ ஶப்³தை³ரத்யுஜ்ஜ்வலா ஹரிணீததி: ।
லலிதசதுரைர்பா⁴வைர்யாந்தீ ஸுரூபவநாந்தரம்
மத³யது மந: காமாராதேர்நிஶாந்தம்ருʼகீ³த்³ருʼஶ: ॥ 34.25 ॥ 850

%c09-q3/Sai.Susarla/uma-c09-q3।txt medskip

பஞ்சத்ரிம்ஶ: ஸ்தப³க:
ப்ரார்த²நா (இந்து³வத³நாவ்ருʼத்தம்)

அந்த⁴தமஸம் ஶஶிவிபா⁴மபி⁴த³தா⁴நா
காந்திமலமாஸ்யகமலஸ்ய வித³தா⁴நா ।
அந்த⁴கவிரோதி⁴த³யிதாஸ்மிதலவஶ்ரீர்-
பா⁴து பு⁴வநஸ்ய ஸகலஸ்ய குஶலாய ॥ 35.1 ॥

பா⁴ஹி விவிதா⁴ க்ருʼதிமதீ த்³விஜஸமூஹே
பாஹி க³திஹீநமகி²லேஶ்வரி குலம் ந: ।
தே³ஹி ப³ஹுகாலப⁴ஜகாய வரமேதம்
யாஹி நக³நந்தி³நி யஶ: ஶஶிவலக்ஷம் ॥ 35.2 ॥

வாரயதி கோ⁴ரதரபாதகஸமூஹம்
வர்த⁴யதி த⁴ர்மமபி ஶர்மகரமந்தே ।
கிங்கரஜநஸ்ய ந கிமாவஹதி ப⁴வ்யம்
ஶங்கரபுரந்த்⁴ரி தவ பாத³பரிசர்யா ॥ 35.3 ॥

யஸ்ய மநுஜஸ்ய ஹ்ருʼத³யேঽஸ்தி ஸத³யே தே
நாகசரஸேவ்யமயி பாத³ஸரஸீஜம் ।
தம் ப⁴ஜதி பத்³மமுகி² பத்³மவநவாஸா
லாப⁴ப⁴வநே ப⁴வது நாமரபுரோதா:⁴ ॥ 35.4 ॥

யத்³யகி²லமௌநிக³ணகீ³தகு³ணஜாலம்
காலப⁴யஹாரிகருணாரஸமரந்த³ம் ।
அத்³ரிதநயாங்க்⁴ரிஜலஜந்ம ஹ்ருʼத³யே ஸ்யா-
த³ஷ்டமக³தோঽபி வித³தா⁴து ரவிஜ: கிம் ॥ 35.5 ॥

லேக²லலநாகசஸுமை: க்ருʼதப³லிம் தே
யோ ப⁴ஜதி பாத³க்⁴ருʼணிமாலிநமநந்தே ।
நிஸ்தரதி நூநமயமஸ்தமிதமோஹ:
ஶோகதிமிரம் ஸகலலோகக³ணமாத: ॥ 35.6 ॥

ஶீதகரத³ர்பஹரவக்த்ரஜலஜாதே
ஶீதகி³ரிநந்தி³நி தவாங்க்⁴ரிஜலஜாதம் ।
ய: ஸ்மரதி தே³வி ஹ்ருʼதி³ விஸ்மரதி ஸோঽயம்
விஷ்டபமஶேஷமபி கஷ்டததிமுக்த: ॥ 35.7 ॥

ஸக்திரயி யஸ்ய தவ பாத³ஸரஸீஜே
ஶக்தித⁴ரமாதரநலாக்ஷக்³ருʼஹநாதே² ।
பூர்ணஶஶிஜைத்ரமுகி² புண்யபுருஷோঽஸௌ
ஸ்வர்ணஶிக²ரீவ பு³த⁴லோகஶரணம் ஸ்யாத் ॥ 35.8 ॥

வைரிக³ணநிர்த³லநக²ட்³க³வரபாணே
வாஸஸி பதோ³ர்த³ஶநவாஸஸி ச ஶோணே ।
நேத்ரமிஷபாவகவிஶேஷிதலலாடே
பாபமகி²லம் ஜஹி ம்ருʼகா³தி⁴பதிகோ⁴டே ॥ 35.9 ॥

வேத³சயவேதி³ஜநவாத³விஷயஸ்ய
ப்ரதியுதலோகததிஶோகஶமநஸ்ய ।
வேதநவிவர்ஜிதப⁴டோঽயமஹமங்க்⁴ரே:
ஶீதகரபோதத⁴ரபுண்யவநிதே தே ॥ 35.10 ॥

கார்யமயி மே கிமபி கார்யபடுபு³த்³தே:⁴
பாத³ஸரஸீஜயுக³ளீபரிஜநஸ்ய ।
அம்ப³ வத³ ஜம்ப⁴ரிபுகீ³தகு³ணஜாலே
ஶும்ப⁴குலநாஶகரி ஶம்பு⁴குலயோஷே ॥ 35.11 ॥

த்வம் யதி³ ஶிலாவத³யி நோ வத³ஸி க்ருʼத்யம்
நாஸ்தி தவ ராஜ்யபடுபு³த்³தி⁴ரிதி ஸத்யம் ।
ஆதி³ஶ யதா²ர்ஹகரணீயக்ருʼதிநித்யம்
ராஜ்ஞி பு⁴வநஸ்ய சரணாம்பு³ருஹப்⁴ருʼத்யம் ॥ 35.12 ॥

பஞ்சஸு விஹாய மநஸ: கமபி ஸங்க³ம்
புத்ரத⁴நமித்ரஜநபா³ந்த⁴வவதூ⁴ஷு ।
ஏஷ ப⁴ஜதே ஜநநி பாத³ஜலஜம் தே
பாலய நு முஞ்ச நு தவோபரி ஸ பா⁴ர: ॥ 35.13 ॥

வஜ்ரத⁴ரமுக்²யஸுரஸஞ்சயகிரீட-
ஸ்தா²பிதமஹார்க⁴மணிரஞ்ஜிதநகா²ய ।
ஜீவிதமதா³யி ஜக³தீ³ஶ்வரி மதீ³யம்
பாத³ஜலஜாய தவ பாலய நு மா வா ॥ 35.14 ॥

தே³ஹி ஜக³தீ³ஶ்வரி ந வா மத³பி⁴லாஷம்
பாஹி கருணாவதி ந வா குலமித³ம் ந: ।
ஶூலத⁴ரகாமிநி ஸுராஸுரநிஷேவ்யம்
பாத³கமலம் தவ பரே ந விஜஹாமி ॥ 35.15 ॥

பாஸி கில பாத³யுக³கிங்கரஸமூஹம்
ஹம்ஸி கில பாபததிமாபதி³ நுதா த்வம் ।
த³ந்திவத³நப்ரஸு வத³ந்தி மதிமந்தோ
நாந்ருʼதமித³ம் ப⁴வது நாகிஜநவர்ண்யே ॥ 35.16 ॥

ஶக்ரமுக²தே³வததிவந்தி³தவிஸ்ருʼஷ்டே
வக்ரக⁴நகேஶி சரணே தவ லுட²ந்தம் ।
ஆபதி³ நிமக்³நமிமமாஶ்ரிதமநாத²ம்
நந்தி³ஹயஸுந்த³ரி ந பாலயஸி கேந ॥ 35.17 ॥

கோ⁴ஷமயமம்ப³ வித³தா⁴தி பத³லக்³நோ
நாவஸி புராணி கிமு நாரி ப³தி⁴ராঽஸி ।
வந்தி³ஸுரப்³ருʼந்த³நுதிபா⁴ஷிதஹ்ருʼதம் வா
கர்ணயுக³ளம் தவ கபாலிகுலயோஷே ॥ 35.18 ॥

அம்ப³ ப⁴வ பி³ம்ப³ப²லகல்பரத³சேலே
ஶம்ப³ரஸபத்நப³லகாரிப³ஹுலீலே ।
ப்ராக³ம்ருʼதபா⁴நுமுகுடஸ்ய மத³யித்ரீ
தம் குரு தத: பரமுரீக்ருʼதமத³ர்த²ம் ॥ 35.19 ॥

நிர்மலஸுதா⁴கரகலாகலிதமஸ்தே
த⁴ர்மரதபாலிநி த³யாவதி நமஸ்தே ।
ஏதமவ தே³வி சரணாம்பு³ருஹப³ந்து⁴ம்
ஶீதத⁴ரணீத⁴ரஸுதே க³மய நாந்து⁴ம் ॥ 35.20 ॥

அத்³ரிகுலபாலககுலத்⁴வஜபதாகே
ப⁴த்³ரக³ஜகா³மிநி த³ரித்³ரமயி மத்யா ।
க்ஷுத்³ரமிவ ஶோச்யமிமமங்க்⁴ரிஜலஜாப்தம்
ருத்³ரத³யிதே ஜநநி பாஹி ந ஜஹீஹி ॥ 35.21 ॥

அஸ்து தவ பாத³கமலே ஸ்தி²திரஜஸ்ரம்
நாஸ்தி பரது:³க²விவஶே ஹ்ருʼதி³ து ஶாந்தி: ।
அஸ்து கருணேঽயமஸ்து மதிலோப:
கஷ்டமித³மம்ப³ மம பூ⁴ரி பரிஶிஷ்டம் ॥ 35.22 ॥

து:³க²ஸுக²பே⁴த³ரஹிதா ந மதிராஸீத்
ஸாது⁴க²லபே⁴த³ரஹிதா ந மதிராஸீத் ।
பா⁴க்³யமிதிமாந்யமத²வா மம ததே³தந்-
மாதரிஹ ஸங்க⁴ப⁴ஜநே யத³வகாஶ: ॥ 35.23 ॥

அஸ்து மம பே⁴த³மதிரஸ்து மம பக்ஷோ
யத்நபரதாঽஸ்து மம மாஸ்து ச விமோக்ஷ: ।
மோக்ஷமயி வேத்³மி குலகஷ்டததிமோக்ஷம்
ப்ரேஷய ஸக்ருʼத்தவ மஹேஶ்வரி கடாக்ஷம் ॥ 35.24 ॥

ஶாக்வரக³ணேந முக²ரேঽத்ர க³ணநாதே²
விஷ்ணுயஶஸீஶவது⁴ ஜிஷ்ணுமுக²வந்த்³யே ।
அம்ப³ கருணாம் குரு ஶிவங்கரி நிரங்க-
ஸ்வச்ச²கிரணார்ப⁴கவிபூ⁴ஷிதலலாடே ॥ 35.25 ॥ 875

%c09-q4/Krishnashankavaram/devi\_itranstxt medskip

ஷட்த்ரிம்ஶ: ஸ்தப³க:
ப்ரகீர்ணகம் (தூணகவ்ருʼத்தம்)

உந்நதஸ்தநஸ்த²லீவிலோலஹாரமௌக்திக-
வ்ராததீ³தி⁴திப்ரதாநப³த்³த⁴ஸௌஹ்ருʼதா³ ஸதா³ ।
அந்த⁴காரிகாமிநீத³ரஸ்மிதத்³யுதிர்து⁴நோ-
த்வந்த⁴காரமந்தரங்க³வாஸிநம் க⁴நம் மம ॥ 36.1 ॥

அம்ப³ரஸ்த²லே புரா புரந்த³ரோ த³த³ர்ஶ யாம்
யாம் வத³ந்தி பர்வதப்ரஸூதிமைதிஹாஸிகா: ।
ஸா பரா புராமரே: புரந்த்⁴ரிகாঽகி²லாம்பி³கா
புத்ரகாய மஜ்ஜதே த³தா³து த³க்ஷிணம் கரம் ॥ 36.2 ॥

பாத³பங்கஜே த்⁴ருʼதா நரைரபா³ஹ்யப⁴க்திபி:⁴
பாணிபங்கஜே த்⁴ருʼதா நவேந்து³க²ண்ட³தா⁴ரிணா ।
சாருஹேமஹம்ஸகா மநோஜ்ஞரத்நகங்கணா
லோகஜாலபாலிநீ புநாது மாம் விலாஸிநீ ॥ 36.3 ॥

உக்ஷராஜவாஹநஸ்ய ஜீவிதாத்³ க³ரீயஸீ
பக்ஷிராஜவாஹநாதி³வர்ண்யமாநவைப⁴வா ।
கேகிலோகசக்ரவர்திவாஹநேந புத்த்ரிணீ
வாரணாரிஸார்வபௌ⁴மவாஹநா க³திர்மம ॥ 36.4 ॥

பா³லகுந்த³குட்மலாலிகாந்தத³ந்தபங்க்திகா
குண்ட³லாநுபி³ம்ப³ஶோபி⁴ஶுத்³த⁴க³ண்ட³மண்ட³லா ।
பி³ப்⁴ரதீ ரதீஶவேத்ரவிப்⁴ரமம் ப்⁴ருவோர்யுக³ம்
ஶுப்⁴ரபா⁴நுஶேக²ரஸ்ய ஸுந்த³ரீ ப்ரணம்யதே ॥ 36.5 ॥

ஆஜித³க்ஷவாஹவைரியாதுதா⁴நபா³தி⁴தம்
யா ரரக்ஷ தே³வப்³ருʼந்த³மிந்தி³ராதி³வந்தி³தா ।
ஸா கடாக்ஷபாததூ⁴தப⁴க்தலோகபாதகா
பாவகாக்ஷஸுந்த³ரீ பராத்பரா க³திர்மம ॥ 36.6 ॥

தாரகாதி⁴நாத²சூட³சித்தரங்க³நர்தகீ
மந்த³ஹாஸஸுந்த³ராஸ்யபங்கஜா நகா³த்மஜா ।
தீ³நபோஷக்ருʼத்யநித்யபு³த்³த⁴பு³த்³தி⁴ரவ்யயா
க்³ருʼஹ்யதே க³ணாதி⁴பேந ஸர்வதோ ந்ருʼணாம் பதே³ ॥ 36.7 ॥

அஷ்டமீஶஶாங்கக²ண்ட³த³ர்பப⁴ஞ்ஜநாலிகா
விஷ்டபத்ரயாதி⁴நாத²மாநஸஸ்ய டோ³லிகா ।
பாபபுஞ்ஜநாஶகாரிபாத³கஞ்ஜதூ⁴லிகா
ஶ்ரேயஸே மமாஸ்து ஶைலலோகபாலபா³லிகா ॥ 36.8 ॥

ஸாநுமத்குலாதி⁴நாத²பா³லிகாலிகுந்தலா
ஜங்க³மேவ காঽபி தப்தஹேமஸாலப⁴ஞ்ஜிகா ।
ப⁴க்தியுக்தலோகஶோகவாரணாய தீ³க்ஷிதா
ஶீதஶீதவீக்ஷிதா லகு⁴ ஸ்யதாத³க⁴ம் மம ॥ 36.9 ॥

புண்யநாமஸம்ஹதி: புராரிசித்தமோஹிநீ
புஷ்பபா³ணசாபசாருஜி²ல்லிகாঽகி²லாம்பி³கா ।
புண்யவைரிபுஷ்டது³ஷ்டதை³த்யவம்ஶநாஶிநீ
புத்ரகஸ்ய ரக்ஷணம் புராதநீ கரோது மே ॥ 36.10 ॥

க்ஷாமமத்⁴யமஸ்த²லீ ஸுதா⁴க⁴டோபமஸ்தநீ
க்ருʼஷ்ணஸாரலோசநா குமுத்³வதீப்ரியாநநா ।
ப்⁴ரூவிலாஸதூ⁴ததை⁴ர்யகாஞ்சநாத்³ரிகார்முகா
காசிதி³க்ஷுகார்முகஸ்ய ஜீவிகா ஜயத்யுமா ॥ 36.11 ॥

லோஹிதாசலேஶ்வரஸ்ய லோசநத்ரயீஹிதா
லோஹிதப்ரபா⁴நிமஜ்ஜத³ப்³ஜஜாண்ட³கந்த³ரா ।
ஹாஸகாந்திவர்த்⁴யமாநஸாரஸாரிமண்ட³லா
வாஸமத்ர மே கரோது மாநஸே மஹேஶ்வரீ ॥ 36.12 ॥

த³க்ஷிணேக்ஷணப்ரபா⁴விஜ்ருʼம்பி⁴தாம்பு³ஸம்ப⁴வா
காமமித்ரவாமநேத்ரதா⁴மத்ருʼப்தகைரவா ।
ஏகத: பர: புமாந்பரா வராங்க³நாঽந்யத:
ஶுப்⁴ரகீர்திரேகமூர்திராத³தா⁴து நஶ்ஶிவம் ॥ 36.13 ॥

ஶும்ப⁴தை³த்யமாரிணீ ஸுபர்வஹர்ஷகாரிணீ
ஶம்பு⁴சித்தஹாரிணீ முநீந்த்³ரசித்தசாரிணீ ।
காமிதார்த²தா³யிநீ கரிப்ரகாண்ட³கா³மிநீ
வீதகல்கமாத³தா⁴து விக்⁴நராஜமம்பி³கா ॥ 36.14 ॥

தே³வதாஸபத்நவம்ஶகாநநாநலச்ச²டா
வாரணாரிஸார்வபௌ⁴மவாஹநா க⁴நாலகா ।
நந்தி³வாஹநஸ்ய காঽபி நேத்ரநந்தி³நீ ஸுதா⁴
நேத்ரலாஞ்சி²தாலிகா ஸுதம் புநாது காலிகா ॥ 36.15 ॥

ராஜஸுந்த³ராநநா மராலராஜகா³மிநீ
ராஜமௌலிவல்லபா⁴ ம்ருʼகா³தி⁴ராஜமத்⁴யமா ।
ராஜமாநவிக்³ரஹா விராஜமாநஸத்³கு³ணா
ராஜதே மஹீத⁴ரே மத³ம்பி³கா விராஜதே ॥ 36.16 ॥

பர்வசந்த்³ரமண்ட³லப்ரபா⁴விட³ம்ப³நாநநா
பர்வதாதி⁴நாத²வம்ஶபாவநீ ஸநாதநீ ।
க³ர்வக³ந்த⁴நாஶிநீ விபா⁴வரீவிசாரிணாம்
ஶர்வசித்தநாயிகா கரோது மங்க³ளம் மம ॥ 36.17 ॥

ஓஜஸஶ்ச தேஜஸஶ்ச ஜந்மபூ⁴மிரச்யுதா
நீலகஞ்ஜப³ந்து⁴ப³த்³த⁴மௌலிராக³மஸ்துதா ।
வீதராக³பாஶஜாலநாஶப³த்³த⁴கங்கணா
விஶ்வபாலிநீ மயா மஹேஶ்வரீ விசிந்த்யதே ॥ 36.18 ॥

அண்ட³மண்ட³லம் யயா நிரந்தரம் ச பச்யதே
ஸம்ஸ்பு²ரத்யஶேஷபூ⁴தஹார்த³பீடி²காஸு யா ।
ஶ்வாஸத்³ருʼஷ்டிஸம்விதூ³ஷ்மநாத³வாரிவர்த்மபி⁴ர்-
யாமுபாஸதே விதோ³ நமாமி தாம் பராத்பராம் ॥ 36.19 ॥

பஞ்சயுக்³மவேஷப்⁴ருʼத்பராத்பரா ஸுரார்சிதா
பஞ்சவக்த்ரவக்த்ரபத்³மசஞ்சரீகலோகநா ।
வஞ்சகாந்தரங்க³ஶத்ருஸஞ்சயப்ரணாஶிநீ
ப்ரேதமஞ்சஶாயிநீ குலம் சிராய பாது மே ॥ 36.20 ॥

கர்மணா யதா²விதி⁴ த்³விஜாதயோ யஜந்தி யாம்
ப்³ரஹ்மணா யதா²ஶ்ருதம் ஸ்துவந்தி யாமதீ⁴திந: ।
சேதஸா யதா² கு³ரூக்தி சிந்தயந்தி யாம் வித:³
ஸா பரா ஜக³த்த்ரயீஜநந்யஜா ஜயத்யுமா ॥ 36.21 ॥

வாஸுதே³வஜாயயா விநம்ரயா நிஷேவிதா
வாமதே³வசாடுசித்ரவாக்யப³ந்த⁴லாலிதா ।
வாஸவாதி³தே³வதாஜயப்ரணாத³ஹர்ஷிதா
வாரயத்வகா⁴நி மே வஸுந்த⁴ராப்⁴ருʼதஸ்ஸுதா ॥ 36.22 ॥

பூர்ணிமாஸுதா⁴மரீசிஸுந்த³ராஸ்யமண்ட³லா
பு²ல்லபத்³மபத்ரதீ³ர்க⁴ஸம்ப்ரஸந்நலோசநா ।
புண்யபூ⁴நிஷேவணாய புத்ரமேதமுத்³யதம்
பூர்ணகாமமாத³தா⁴து பாத³லக்³நமம்பி³கா ॥ 36.23 ॥

லாலயந்தி பா³லகம் வதம்ஸஶீததீ³தி⁴திம்
ஶீலயந்தி ஸூக்ஷ்மதாம் மநாம்ஸி யோகி³நாமிவ ।
காலயந்து பாபிநாம் குலாநி ஸம்ஹதீஸ்ஸதாம்
பாலயந்து ச ஸ்மிதாநி யோஷித: புரத்³விஷ: ॥ 36.24 ॥

பாத³ஸேவிந: கவேர்மநோஹராதிஶக்வரீ-
வர்க³ ஏஷ நாட்யகாரிநிர்ஜரீக³ணோ யதா² ।
லோகஜாலசக்ரவர்திபுண்யயோஷிதோ மந-
ஸ்ஸம்மதா³ய ஸாது⁴கஷ்டவாரணாய கல்பதாம் ॥ 36.25 ॥ 900

॥ ஸமாப்தம் ச நவமம் ஶதகம் ॥

%c10-q1/Jayanth.Ganapathiraju/c10-q1।txt medskip

த³ஶமம் ஶதகம்
ஸப்தத்ரிம்ஶ: ஸ்தப³க:
தத்த்வவிசார: (அநுஷ்டுப்³வ்ருʼத்தம்)

உத்³தீ³பயது நஶ்ஶக்திமாதி³ஶக்தேர்த³ரஸ்மிதம் ।
தத்த்வம் யஸ்ய மஹஸ்ஸூக்ஷ்மமாநந்தோ³ வேதி ஸம்ஶய: ॥ 37.1 ॥

பூர்ணம் ப்ரஜ்ஞாத்ருʼ ஸத்³ப்³ரஹ்ம தஸ்ய ஜ்ஞாநம் மஹேஶ்வரீ ।
மஹிமா தேஜ ஆஹோஸ்விச்ச²க்திர்வா ப்ராண ஏவ வா ॥ 37.2 ॥

ப்ரசக்ஷதே சிதா³த்மத்வம் ஜ்ஞாதுர்ஜ்ஞாநஸ்ய சோப⁴யோ: ।
ப்ரதீ³பஸ்ய ப்ரபா⁴யாஶ்ச ஜ்யோதிராக்ருʼதிதாம் யதா² ॥ 37.3 ॥

சித ஏகபதா³ர்த²த்வாச்சிச்சிதா ந விஶிஷ்யதே ।
தஸ்மாத்³ கு³ணத்வம் ஜ்ஞாநஸ்ய ஶங்கரேண நிராக்ருʼதம் ॥ 37.4 ॥

ஜ்ஞாதுர்ஜ்ஞாநம் ஸ்வரூபம் ஸ்யாந்ந கு³ணோ நாபி ச க்ரியா ।
யதி³ ஸ்வஸ்ய ஸ்வரூபேண வைஶிஷ்ட்யமநவஸ்தி²தி: ॥ 37.5 ॥

வாசைவ ஶக்யதே கர்தும் விபா⁴க³ஸ்ஸ்வஸ்வரூபயோ: ।
நாநுபூ⁴த்யா ததோ த்³வைதம் ஸச்ச²க்த்யோர்வ்யாவஹாரிகம் ॥ 37.6 ॥

ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநஸ்ய பூர்ணஸ்ய விஷயோ த்³யௌருதீ³ர்யதே ।
ஸா ப்³ரஹ்மணோ வ்யாபகத்வாத்³வஸ்துதோ நாதிரிச்யதே ॥ 37.7 ॥

விகாஸாத³பி ஸங்கோசாத் ஸர்க³ப்ரலயயோர்த்³வயோ: ।
ப்ரஜ்ஞாநஸ்ய பு³தை⁴ருக்தௌ ஜந்மநாஶாவுபௌ⁴ தி³வ: ॥ 37.8 ॥

த⁴ர்மபூ⁴தம் பரஸ்யேத³ம் ந கார்யம் பரமம் நப:⁴ ।
அக²ண்ட³த்வாந்ந விக்ருʼதிர்விஶ்வஸ்மிந்நப்ரக்ருʼதித்வத: ॥ 37.9 ॥

ஆகாஶே பரமே தீ³ப்யத் ப்ரஜ்ஞாநம் பரமாத்மந: ।
ஏகாக்³ரத்வாத்ப்ரவ்ருʼத்³தோ⁴ஷ்மக³பீ⁴ரமப⁴வந்மஹ: ॥ 37.10 ॥

த்ரிதை⁴வம் த⁴ர்மபூ⁴தஸ்ய ஜ்ஞாநஸ்ய விக்ருʼதிம் விநா ।
ஶுத்³த⁴த்வவிஷயத்வாப்⁴யாம் மஹஸ்த்வாச்ச த³ஶாத்ரயம் ॥ 37.11 ॥

விஜ்ஞாநே பா⁴தி யே பா⁴ந்தி பா⁴வா த்³ரவ்யகு³ணாத³ய: ।
ந கிஞ்சித³நுபூ⁴யந்தே விஜ்ஞாநோபரமே து தே ॥ 37.12 ॥

ஏவம் ஸ்வத: ப்ரகாஶத்வம் விஷயாணாம் ந த்³ருʼஶ்யதே ।
ஸித்³தி⁴ஶ்ச பரதோ ந ஸ்யாத் ஸம்ப³ந்த⁴ம் கஞ்சித³ந்தரா ॥ 37.13 ॥

த்³ருʼஶ்யதே விஷயாகாரா க்³ரஹணே ஸ்மரணே ச தீ:⁴ ।
ப்ரஜ்ஞாவிஷயதாதா³த்ம்யமேவம் ஸாக்ஷாத்ப்ரத்³ருʼஶ்யதே ॥ 37.14 ॥

ந சேத்ஸமஷ்டிவிஜ்ஞாநவிபூ⁴திரகி²லம் ஜக³த் ।
விஷயவ்யஷ்டிவிஜ்ஞாநதாதா³த்ம்யம் நோபபத்³யதே ॥ 37.15 ॥

யதா²ঽஸ்மதா³தி³விஜ்ஞாநே த்⁴யேயம் பு³த்³தி⁴ரிதி த்³வயம் ।
பூர்ணே ஸமஷ்டிவிஜ்ஞாநே விக்ருʼதி: ப்ரக்ருʼதிஸ்ததா² ॥ 37.16 ॥

பரிணாமோ யதா² ஸ்வப்ந: ஸூக்ஷ்மஸ்ய ஸ்தூ²லரூபத: ।
ஜாக்³ரத்ப்ரபஞ்ச ஏஷ ஸ்யாத்ததே²ஶ்வரமஹாசித: ॥ 37.17 ॥

விக்ருʼதிஸ்ஸர்வபூ⁴தாநி ப்ரக்ருʼதி: பரதே³வதா ।
ஸத: பாத³ஸ்தயோராத்³யா த்ரிபாதீ³ கீ³யதே பரா ॥ 37.18 ॥

கப³லீக்ருʼத்ய ஸங்கல்பாநேகாঽபி ஸ்யாத்³யதா² மதி: ।
பூ⁴தாநி கப³லீக்ருʼத்ய தே³வதாঽபி ததா² பரா ॥ 37.19 ॥

பூ⁴தாநாமாத்மாநஸ்ஸர்கே³ ஸம்ஹ்ருʼதௌ ச ததா²ঽঽத்மநி ।
ப்ரப⁴வேத்³தே³வதா ஶ்ரேஷ்டா² ஸங்கல்பாநாம் யதா² மதி: ॥ 37.20 ॥

அநுபூ⁴த்யாத்மிகா ஸேயமீஶஶக்தி: பராத்பரா ।
ஆதா⁴ரசக்ரே பிண்டே³ஷு விராஜதி விபி⁴ந்நவத் ॥ 37.21 ॥

ஸூக்ஷ்மஸ்தூ²லே தத: ஶாகே² வித்³யுச்ச²க்திஸமீரவத் ।
தத்ராத்³யா ஜ்ஞாநஶக்திஸ்ஸ்யாத் க்ரியாஶக்திரநந்தரா ॥ 37.22 ॥

ஜ்ஞாநேந்த்³ரியாணி ப்ரத²மா விபூ⁴திர்மநஸா ஸஹ ।
கர்மேந்த்³ரியாணி த்வபரா விபூ⁴திஸ்ஸஹஸா ஸஹ ॥ 37.23 ॥

க்ரியாமூலமுத ஜ்ஞாநமூலம் கிமிதி சிந்தயந் ।
ஆத்மஶக்திமிதோ வித்³வாநம்ருʼதத்வாய கல்பதே ॥ 37.24 ॥

க³பீ⁴ராஸ்ஸுதராமேதா: காலிகாதத்த்வகாரிகா: ।
தி⁴யோ பா⁴ஸோ க³ணபதேர்ப⁴வந்து விது³ஷாம் முதே³ ॥ 37.25 ॥ 925

%c10-q2/Bhavani.Mallajosyula/uma\_c10\_q2\_1-25।txt medskip

அஷ்டத்ரிம்ஶ: ஸ்தப³க:
த³ஶமஹாவித்³யா: (பாதா³குலகவ்ருʼத்தம்)

தூ³ரீகுருதாத்³ து:³க²ம் நிகி²லம் து³ர்கா³யாஸ்தத்³த³ரஹஸிதம் ந: ।
ரசிதாஸ்யாம்போ⁴ம்ருʼத்³ப்⁴யாம் யத³பு⁴ல்லேபநமமலம் ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்ய ॥ 38.1 ॥

ஜந்தௌ ஜந்தௌ பு⁴வி கே²லந்தி பூ⁴தே பூ⁴தே நப⁴ஸி லஸந்தீ ।
தே³வே தே³வே தி³வி தீ³ப்யந்தீ ப்ருʼத²கி³வ பூர்ணா ஸம்விஜ்ஜயதி ॥ 38.2 ॥

த³ஹரஸரோஜாத்³ த்³வித³லஸரோஜம் த்³வித³லஸரோஜாத்³த³ஶஶதபத்ரம்
த³ஶஶதபத்ராத்³தே³ஹம் தே³ஹாத் ஸகலம் விஷயம் ஸம்வித்³ வ்ரஜதி ॥ 38.3 ॥

வஹ்நிஜ்வாலா ஸமித⁴மிவைஷா ஸகலம் தே³ஹம் ஸம்வித்ப்ராப்தா ।
ப்ருʼத²கி³வ பூ⁴தா வ்யபக³தவீர்யா ப⁴வதி ஸதூ⁴மா ஸம்ஸாராய ॥ 38.4 ॥

அத்ராநுப⁴வஸ்ஸுக²து:³கா²நாமத்ராஹங்க்ருʼதிரந்ருʼதா ப⁴வதி ।
அத்ரைவேத³ம் ஸகலம் பி⁴ந்நம் ப்ரதிபா⁴ஸேத ப்ரஜ்ஞாஸ்க²லநே ॥ 38.5 ॥

த³ஶஶதபத்ராத்³ த்³வித³லஸரோஜம் த்³வித³லஸரோஜாத்³த³ஹரஸரோஜம் ।
அவதரதீஶா யேஷாமேஷா தேஷாமந்தர்நித்யா நிஷ்டா² ॥ 38.6 ॥

அத²வா தே³ஹாதா³வ்ருʼத்தஸ்ஸந்நந்யதமஸ்யாமாஸு ஸ்த²ல்யாம் ।
ஆதா⁴ரஸ்தே² குலகுண்டே³ வா ஸ்தி²ததீ⁴ர்நித்யாம் நிஷ்டா²ம் லப⁴தே ॥ 38.7 ॥

த³ஶஶதபத்ரே ஶக்திர்லலிதா வஜ்ரவதீ ஸா த்³வித³லஸரோஜே ।
த³ஹாராம்பு³ருஹே ப⁴த்³ரா காலீ மூலாதா⁴ரே பை⁴ரவ்யாக்²யா ॥ 38.8 ॥

கே²லதி லலிதா த்³ரவதி ஸ்தா²நே சி²ந்நக்³ரந்தி²நி ராஜத்யைந்த்³ரீ ।
ப³த்³த⁴கவாடே ப⁴த்³ரா காலீ தபஸா ஜ்வலிதே பை⁴ரவ்யாக்²யா ॥ 38.9 ॥

யத்³யபி காலீவஜ்ரேஶ்வர்யௌ ஸ்யாதாம் பி⁴ந்நே இவ பிண்டே³ஷு ।
ஓஜஸ்தத்த்வஸ்யைக்யாத³ண்டே³ ந த்³வௌ ஶக்தேர்பே⁴தௌ³ ப⁴வத: ॥ 38.10 ॥

ஏவமபே⁴தோ³ யத்³யபி கர்மத்³வைதா⁴த் த்³வைத⁴ம் தத்ராபி ஸ்யாத் ।
ஸைவ பசந்தீ பு⁴வநம் காலீ ஸைவ த³ஹந்தீ ஶத்ரூநைந்த்³ரீ ॥ 38.11 ॥

பிண்டே³ சாண்டே³ ஜங்க³மஸார: ஶுத்³தா⁴ ப்ரஜ்ஞா ஸுந்த³ர்யுக்தா ।
விஷயத³ஶாயாம் தே³ஶீபூ⁴தா ஸேயம் பு⁴வநேஶ்வர்யாக்²யாதா ॥ 38.12 ॥

ஶூந்யப்ரக்²யா யா சில்லீநா ப்ரலயே ப்³ரஹ்மணி ஜந்மிஷு ஸுப்தௌ
கப³லிதஸகலப்³ரஹ்மாண்டா³ம் தாம் கவய: ஶ்ரேஷ்டா²ம் ஜ்யேஷ்டா²மாஹு: ॥ 38.13 ॥

நித்³ராவிஸ்ம்ருʼதிமோஹாலஸ்யப்ரவிபே⁴தை³ஸ்ஸா ப⁴வமக்³நேஷு ।
ஏஷைவ ஸ்யாத்³யுஞ்ஜாநேஷு த்⁴வஸ்தவிகல்ப: கோঽபி ஸமாதி:⁴ ॥ 38.14 ॥

ஐந்த்³ரீ ஶக்திர்வ்யக்தப³லா சேத்³ பி⁴ந்நே ஸ்யாதாம் ஶீர்ஷகபாலே ।
தஸ்மாதே³தாம் சதுரவசஸ்கா: பரிபா⁴ஷந்தே சி²ந்நஶிரஸ்காம் ॥ 38.15 ॥

ப⁴வதி பரா வாக்³பை⁴ரவ்யாக்²யா பஶ்யந்தீ ஸா கதி²தா தாரா ।
ரஸநிதி⁴மாப்தா ஜிஹ்வாரங்க³ம் மாதங்கீ³தி ப்ரதி²தா ஸேயம் ॥ 38.16 ॥

பிண்டே³ சாண்டே³ ஸ்தம்ப⁴நஶக்திர்ப³க³லா மாத்ரஸ்தவ மஹிமைக: ।
ஸர்வே வ்யக்தா: கிரணா: கமலா பா³ஹ்யோ மஹிமா பு⁴வநாம்ப³ தவ ॥ 38.17 ॥

போ³தே⁴ போ³தே⁴ போ³த்³து⁴ஶ்ஶக்திம் ஸங்கல்பாநாம் பஶ்சாத்³பா⁴ந்தீம் ।
அவிமுஞ்சந்யோ மநுதே தீ⁴ரோ யத்கிஞ்சித்³வா லலிதாঽவதி தம் ॥ 38.18 ॥

த்³ருʼஷ்டௌ த்³ருʼஷ்டௌ த்³ரஷ்டுஶ்ஶக்திம் லோசநமண்ட³லமத்⁴யே பா⁴ந்தீம் ।
அவிமுஞ்சந்ய: பஶ்யதி தீ⁴ரோ யத்கிஞ்சித்³வா தமவத்யைந்த்³ரீ ॥ 38.19 ॥

ப்ராணஸமீரம் வித³தா⁴நமிமம் நித்யாம் யாத்ராமத்ர ஶரீரே ।
சரணே சரணே பரிஶீலயதி ஸ்தி²ரத்³ருʼஷ்டிர்யஸ்தமவதி காலீ ॥ 38.20 ॥

ஸ்தூ²லவிகாராந் பரிமுஞ்சந்த்யா நிர்மலநப⁴ஸி ஸ்தி²தயா த்³ருʼஷ்ட்யா ।
மஜ்ஜந்த்யா வா த³ஹராகாஶே லோகேஶ்வர்யா: கருணாம் லப⁴தே ॥ 38.21 ॥

ஸர்வவிகல்பாந் பரிபூ⁴யாந்தர்விமலம் மௌநம் மஹத³வலம்ப்³ய ।
கேவலமேகஸ்திஷ்ட²தி யோঽந்தஸ்தம் ஸா ஜ்யேஷ்டா² குருதே முக்தம் ॥ 38.22 ॥

மூலே ஸ்தி²த்யா பை⁴ரவ்யாக்²யாம் தாராம் தே³வீமுத்³கீ³தே²ந ।
ஸேவேதார்யோ விதி³தரஹஸ்யோ மாதங்கீ³ம் தாம் கு³ணகா³நேந ॥ 38.23 ॥

ஆஸநப³ந்தா⁴த³சலோ பூ⁴த்வா ருத்³த⁴ப்ராணோ ப³க³லாம் ப⁴ஜதே ।
அபி⁴தோ வ்யாப்தம் வ்யக்தம் தேஜ: கலயந் கமலாகருணாம் லப⁴தே ॥ 38.24 ॥

ஏகவிதா⁴தௌ³ ப³ஹுபே⁴தா³ঽதோ² ஶக்திரநந்தா பரமேஶஸ்ய ।
ஸப⁴ஜநமார்க³ம் க³ணபதிமுநிநா பாதா³குலகைரேவம் விவ்ருʼதா ॥ 38.25 ॥ 950

%c10-q3/Sarada.Susarla/uma-c10-q3-itrans.txt medskip

ஏகோநசத்வாரிம்ஶ: ஸ்தப³க:
ப்ராயோ வ்யோமஶரீரா (இந்த்³ரவஜ்ராவ்ருʼத்தம்)

வ்யாப்யேத³மிந்தோ³ர்பு⁴வநம் ய யேவ
ப்ராயேண தஸ்யாமலசந்த்³ரிகாঽபூ⁴த் ।
மந்த³ஸ்தவார்திம் ஸ து⁴நோது ஹாஸோ
நி:ஶேஷலோகேஶ்வரவல்லபா⁴யா: ॥ 39.1 ॥

பூர்ணே வியத்யேகதடிஜ்ஜ்வலந்தீ
லோகாநஶேஷாநநிஶம் பசந்தீ ।
மேகே⁴ கதா³சிந்மஹஸா ஸ்பு²ரந்தீ
சண்டீ³ ப்ரசண்டா³ ஹரதாத³க⁴ம் ந: ॥ 39.2 ॥

கோ³லாநி காந்யப்யது⁴நோத்³ப⁴வந்தி
ஜீர்யந்தி காந்யப்யகி²லேஶகாந்தே
யாந்த்யம்பி³கே காந்யபி வ்ருʼத்³தி⁴மத்ர
பாகே ப⁴வத்யா: பரித: ப்ரவ்ருʼத்தே ॥ 39.3 ॥

பா⁴ஸாம் விநேத்ரா மஹதா க்³ரஹைஶ்ச
பூ⁴ரிப்ரமாணைர்யுதமீஶகாந்தே ।
ஏகைகமண்ட³ம் தவ லோமவச்சேத்
கஸ்தே மஹத்³பா⁴க்³யமிஹ ப்³ரவீது ॥ 39.4 ॥

நாத²ஸ்ய தே ரூபமணோரணீயோ
மாதஸ்த்வதீ³யம் மஹதோ மஹீய: ।
ஜநாதி யோ தே³வி ரஹஸ்யமேதத்³
வ்யாக்²யாதுமேஷ ப்ரப⁴வத்யஶேஷம் ॥ 39.5 ॥

யத்³ க³ர்ஜிதம் வாரித³க⁴ர்ஷணேஷு
ஶப்³த³ஸ்தவாயம் ஸுக³பீ⁴ரகோ⁴ஷ: ।
யல்லோகராஜ்ஞி ஸ்பு²ரிதம் ததே³த-
து³ஜ்ஜ்ருʼம்பி⁴தம் கிஞ்சந காந்திவீசே: ॥ 39.6 ॥

இந்த்³ரஸ்ய வஜ்ரம் ஜ்வலிதம் க்ருʼஶாநோர்-
ஜ்யோதிஸ்ஸஹஸ்ரச்ச²த³பா³ந்த⁴வஸ்ய ।
பீயூஷபா⁴நோர்ஹஸிதம் விஸாரி
ஜீவஸ்ய சக்ஷுர்மம தாத தை³வம் ॥ 39.7 ॥

யஸ்யைவ தேஜ: ப்ரவிப⁴க்தமர்க-
வித்³யுச்ச²ஶாங்காநலலோசநேஷு ।
கூ³ட⁴ம் ததா³காஶக்³ருʼஹே ஸமந்தா-
த³ந்தாநபி⁴ஜ்ஞம் ப்ரணமாமி தை³வம் ॥ 39.8 ॥

ஜாக்³ரத்ஸு பு³த்³தி⁴ர்நிமிஷத்ஸு நித்³ரா
ஶுஷ்கேஷு பக்திஸ்தருணேஷு வ்ருʼத்³தி:⁴ ।
தீ⁴ரேஷு நிஷ்டா² சபலேஷு சேஷ்டா
தே³வீ மமாபத்திமபாகரோது ॥ 39.9 ॥

வித்³யாவதோ வாத³விதா⁴நஶக்திர்-
வீரஸ்ய ஸங்க்³ராமவிதா⁴நஶக்தி: ।
நாரீமணேர்மோஹவிதா⁴நஶக்திர்-
லேஶத்ரயம் கிஞ்சிதா³பாரஶக்தே: ॥ 39.10 ॥

உத்ஸாஹயந்தீ தபதாம் மநாம்ஸி
ஸஞ்சோத³யந்தீ ச மஹாக்ரியாஸு ।
ஸங்க்ஷோப⁴யந்தீ ஹ்ருʼத³யம் க²லாநாம்
ஸம்மோஹயந்தீ ச பராঽவதாந்ந: ॥ 39.11 ॥

ஸஞ்சாலயந்தீ ஸகலஸ்ய தே³ஹம்
வ்யாநஸ்ய ஶக்த்யா பரிதோ லஸந்த்யா ।
ஜேது: ப்ரதாபேঽஸ்தி பலாயநேঽஸ்தி
பீ⁴தஸ்ய சேயம் நிகி²லேஶஶக்தி: ॥ 39.12 ॥

ஏகம் ஸ்வரூபம் ப³ஹுசித்ரயோகா³த்
ஸந்த³ர்ஶயந்தீ விவித⁴ம் ஜநேப்⁴ய: ।
ஸம்யக்³த்³ருʼஶே ஸ்வம் விபு⁴மர்பயந்தீ
ஸர்வாதி³மாயைவ மஹேஶஜாயா ॥ 39.13 ॥

யஸ்ஸம்ஶ்ரயேதாகி²லஸங்க³திஸ்த்வாம்
த்⁴யாநேந மந்த்ரேண கு³ணஸ்தவைர்வா ।
த்ரைலோக்யஸாம்ராஜ்யது⁴ரந்த⁴ரஸ்ய
ஶுத்³தா⁴ந்தகாந்தே ஸ க்ருʼதீ மநுஷ்ய: ॥ 39.14 ॥

மூலாக்³நிமுத்³தீ³ப்ய ஶிரஶ்ஶஶாங்கம்
ஸந்த்³ராவ்ய யஸ்தர்பயதே க்ருʼதீ த்வாம் ।
தஸ்மிந்நகா³தீ⁴ஶ்வரகந்யகே த்வம்
ப்ராது³ர்ப⁴வந்தீ ந கிமாத³தா⁴ஸி ॥ 39.15 ॥

யஸ்த்வாம் ஸஹஸ்ராரஸரோஜமத்⁴யே
ஸோமஸ்வரூபாம் ப⁴ஜதேঽம்ப³ யோகீ³ ।
தஸ்யாந்தர: ஶாந்திமுபைதி தாபோ
பா³ஹ்யஸ்ய கா நாம கதா²ঽல்பகஸ்ய ॥ 39.16 ॥

த³ண்டே³ந யோঽந்தர்த³ஹரேঽவதீர்ண:
ப்ராணேந வாசா மஹஸா தி⁴யா வா ।
ப்ராப்நோதி ஸோঽயம் புரமத்³விதீயம்
யத்ர த்வமீஶா ஸஹ சித்ரலீலா ॥ 39.17 ॥

தந்த்ரோதி³தம் விஶ்வவிநேத்ரி மந்த்ரம்
யஸ்தே நர: ஸம்யமவாநுபாஸ்தே ।
ருத்³ராணி ஸாந்த்³ராம்பு³த³கேஶபாஶே
பாஶைர்விமுக்த: ஸ ஜயத்யஶேஷம் ॥ 39.18 ॥

பத்³மாஸநோ த்³வாத³ஶவர்ணஶாந்தீ
த³ம்போ⁴லிபாணிர்பு⁴வநாதி⁴நாதா² ।
கீ³ர்வாணமார்கோ³ ப்⁴ருʼகு³ரப்³ஜயோநிர்-
அந்தே ததா²க்³ரே ச ஹலாம் விராஜீ ॥ 39.19 ॥

ஜம்ப⁴ஸ்ய ஹந்தாঽநலஶாந்திசந்த்³ரை:
ஸம்யுக்த ஊஷ்மா க³லதே³ஶஜந்மா ।
த³ந்தஸ்த²லீஸம்ப⁴வ ஊஷ்மவர்ணோ
வாணீபதிர்வஜ்ரத⁴ரஶ்ச லஜ்ஜா ॥ 39.20 ॥

வித்³யா த்வியம் பஞ்சத³ஶாக்ஷராட்⁴யா
ஸாக்ஷாந்மஹாமௌநகு³ரூபதி³ஷ்டா ।
கோ³ப்யாஸு கோ³ப்யா ஸுக்ருʼதைரவாப்யா
ஶ்ரேஷ்டா² விநுத்யா பரமேஷ்டி²நாঽபி ॥ 39.21 ॥

தே³ஹேஷ்வியம் குண்ட³லிநீ ந்யகா³தி³
பூ⁴தேஷு வித்³யுத்³ பு⁴வநேஷு சாப்⁴ரம் ।
தே³வாங்க³நாமஸ்தகலாலிதாங்க்⁴ரிர்-
தே³வீ ப⁴வாநீ க²லு தே³வதாஸு ॥ 39.22 ॥

சக்ஷுர்விதா⁴யாசலமந்தரேண
ப்ராணம் ப்ரபஶ்யந் மநுவர்ணரூபம் ।
ஸம்ஸேவதே சேத்ஸகலஸ்ய தா⁴த்ரீம்
ஸர்வேஷ்டலாபோ⁴ விது³ஷ: கரஸ்த:² ॥ 39.23 ॥

ஏகாக்ஷரீ: பஞ்சத³ஶாக்ஷரீம் வா
வித்³யா: ப்ரக்ருʼஷ்டா: ஸகலேஶஶக்தே: ।
யோ ப⁴க்தியுக்த: ப்ரஜபேத³முஷ்ய
ப்ராணோ வஶே நிஸ்துலஸித்³தி⁴யோநி: ॥ 39.24 ॥

ஏதா: கவீநாம் பத³கிங்கரஸ்ய
பூதா: ப்ரமோத³ம் பரமாவஹந்து ।
கீ³தாஸ்ஸப⁴க்தித்³ரவமிந்த்³ரவஜ்ரா:
ஶ்வேதாசலாதீ⁴ஶ்வரவல்லபா⁴யா: ॥ 39.25 ॥ 975

%c10-q4/Sai.Susarla/c10-q4।txt medskip

சத்வாரிம்ஶ: ஸ்தப³க:
தை³வகீ³தம் (பாதா³குலகவ்ருʼத்தம்)

ஶமயது பாபம் த³மயது து:³க²ம் ஹரது விமோஹம் ஸ்பு²டயது போ³த⁴ம் ।
ப்ரத²யது ஶக்திம் மந்த³ம் ஹஸிதம் மநஸிஜஶாஸநகுலஸுத்³ருʼஶோ ந: ॥ 40.1 ॥

ஆர்த்³ரா த³யயா பூர்ணா ஶக்த்யா த்³ருʼஷ்டிவஶம்வத³விஷ்டபராஜா ।
அகி²லபுரந்த்⁴ரீபூஜ்யா நாரீ மம நிஶ்ஶேஷாம் விபத³ம் ஹரது ॥ 40.2 ॥

ஶுத்³த⁴ப்³ரஹ்மணி மோதோ³ தை³வம் தத்ர ஸிஸ்ருʼக்ஷதி காமோ தை³வம் ।
ஸ்ருʼஜதி பதா³ர்தா²ந் த்³ருʼஷ்டிர்தை³வம் தாந் பி³ப்⁴ராணே மஹிமா தை³வம் ॥ 40.3 ॥

விக்ருʼதௌ விக்ருʼதௌ ப்ரக்ருʼதிர்தை³வம் விஷயே விஷயே ஸத்தா தை³வம் ।
த்³ருʼஷ்டௌ த்³ருʼஷ்டௌ ப்ரமிதிர்தை³வம் த்⁴யாநே த்⁴யாநே நிஷ்டா² தை³வம் ॥ 40.4 ॥

ஸ்பூ²ர்தௌ ஸ்பூ²ர்தௌ மாயா தை³வம் சலநே சலநே ஶக்திர்தை³வம் ।
தேஜஸி தேஜஸி லக்ஷ்மீர்தை³வம் ஶப்³தே³ ஶப்³தே³ வாணீ தை³வம் ॥ 40.5 ॥

ஹ்ருʼத³யே ஹ்ருʼத³யே ஜீவத்³தை³வம் ஶீர்ஷே ஶீர்ஷே த்⁴யாயத்³தை³வம் ।
சக்ஷுஷி சக்ஷுஷி ராஜத்³தை³வம் மூலே மூலே ப்ரதபத்³தை³வம் ॥ 40.6 ॥

அபி⁴தோ க³க³நே ப்ரஸரத்³தை³வம் ப்ருʼதி²வீலோகே ரோஹத்³தை³வம் ।
தி³நகரபி³ம்பே³ தீ³ப்யத்³தை³வம் ஸிதகரபி³ம்பே³ ஸிஞ்சத்³தை³வம் ॥ 40.7 ॥

ஶ்ராவம் ஶ்ராவம் வேத்³யம் தை³வம் நாமம் நாமம் ராத்⁴யம் தை³வம் ।
ஸ்மாரம் ஸ்மாரம் தா⁴ர்யம் தை³வம் வாரம் வாரம் ஸ்துத்யம் தை³வம் ॥ 40.8 ॥

ஶ்ருதிஷு வடூநாம் க்³ராஹ்யம் தை³வம் க்³ருʼஹிணாமக்³நௌ தர்ப்யம் தை³வம் ।
தபதாம் ஶீர்ஷே புஷ்டம் தை³வம் யதிநாம் ஹ்ருʼத³யே ஶிஷ்டம் தை³வம் ॥ 40.9 ॥

நமதா புஷ்பை: பூஜ்யம் தை³வம் கவிநா பத்³யாராத்⁴யம் தை³வம் ।
முநிநா மநஸா த்⁴யேயம் தை³வம் யதிநா ஸ்வாத்மநி ஶோத்⁴யம் தை³வம் ॥ 40.10 ॥

ஸ்துவதாம் வாசோ வித³த⁴த்³தை³வம் ஸ்மரதாம் சேத: ஸ்பு²டயத்³தை³வம் ।
ஜபதாம் ஶக்திம் ப்ரத²யத்³தை³வம் நமதாம் து³ரிதம் த³மயத்³தை³வம் ॥ 40.11 ॥

வாசோ விநயத்³வஹ்நௌ தை³வம் ப்ராணாந் விநயத்³வித்³யுதி தை³வம் ।
காமாந் விநயச்சந்த்³ரே தை³வம் பு³த்³தீ⁴ர்விநயத்ஸூர்யே தை³வம் ॥ 40.12 ॥

ஹ்ருʼத³யே நிவஸத்³ க்³ருʼஹ்ணத்³தை³வம் வஸ்தௌ நிவஸத்³விஸ்ருʼஜத்³தை³வம் ।
கண்டே² நிவஸத்ப்ரவத³த்³தை³வம் குக்ஷௌ நிவஸத்ப்ரபசத்³தை³வம் ॥ 40.13 ॥

தே³ஹே நிவஸத்³விலசத்³தை³வம் பஞ்சப்ராணாகாரம் தை³வம் ।
பா⁴கி³ ஸமஸ்தஸ்யாந்நே தை³வம் ஸ்வாஹாகாரே த்ருʼப்யத்³தை³வம் ॥ 40.14 ॥

பி³ப்⁴ரந்நாரீவேஷம் தை³வம் ஶுப்⁴ரத³ரஸ்மிதவிப்⁴ராட்³ தை³வம் ।
அப்⁴ரமதா³பஹசிகுரம் தை³வம் விப்⁴ரமவாஸஸ்தா²நம் தை³வம் ॥ 40.15 ॥

ஶீதஜ்யோதிர்வத³நம் தை³வம் ருசிபி³ந்தூ³பமரத³நம் தை³வம் ।
லாவண்யாம்ருʼதஸத³நம் தை³வம் ஸ்மரரிபுலோசநமத³நம் தை³வம் ॥ 40.16 ॥

லக்ஷ்மீவீசிமத³லிகம் தை³வம் ப்ரஜ்ஞாவீசிமதீ³க்ஷம் தை³வம் ।
தேஜோவீசிமத³த⁴ரம் தை³வம் ஸம்மத³வீசிமதா³ஸ்யம் தை³வம் ॥ 40.17 ॥

கருணோல்லோலிதநேத்ரம் தை³வம் ஶ்ரீகாராப⁴ஶ்ரோத்ரம் தை³வம் ।
குஸுமஸுகோமலகா³த்ரம் தை³வம் கவிவாக்³வைப⁴வபாத்ரம் தை³வம் ॥ 40.18 ॥

ஹிமவதி ஶைலே வ்யக்தம் தை³வம் ஸிதகி³ரிஶிக²ரே க்ரீட³த்³தை³வம் ।
தும்பு³ருநாரத³கீ³தம் தை³வம் ஸுரமுநிஸித்³த⁴த்⁴யாதம் தை³வம் ॥ 40.19 ॥

க்வசித³பி ரதிஶதலலிதம் தை³வம் க்வசித³பி ஸுதராம் சண்ட³ம் தை³வம் ।
ப⁴க்தமநோநுக³வேஷம் தை³வம் யோகி³மநோநுக³விப⁴வம் தை³வம் ॥ 40.20 ॥

சரிதே மது⁴ரம் ஸ்துவதாம் தை³வம் சரணே மது⁴ரம் நமதாம் தை³வம் ।
அத⁴ரே மது⁴ரம் ஶம்போ⁴ர்தை³வம் மம து ஸ்தந்யே மது⁴ரம் தை³வம் ॥ 40.21 ॥

பு⁴ஜப்⁴ருʼதவிஷ்டபபா⁴ரம் தை³வம் பத³த்⁴ருʼதஸம்பத்ஸாரம் தை³வம் ।
லாலிதநிர்ஜரவீரம் தை³வம் ரக்ஷிதஸாத்த்விகதீ⁴ரம் தை³வம் ॥ 40.22 ॥

சிச்ச²க்த்யாத்மகமதி⁴தநு தை³வம் தடிதா³க்ருʼத்யதி⁴பூ⁴தம் தை³வம் ।
ஶ்ருதிஷு ஶிவேதி ப்ரதி²தம் தை³வம் ஜயதி ஜக³த்த்ரயவிநுதம் தை³வம் ॥ 40.23 ॥

ரமணமஹர்ஷேரந்தேவாஸீ மத்⁴யமபுத்ரோ நரஸிம்ஹஸ்ய ।
வாஸிஷ்டோ²ঽயம் மருதாம் மாதுர்க³ணபதிரங்க்⁴ரிம் ஶரணமுபைதி ॥ 40.24 ॥

த்ரிபு⁴வநப⁴ர்து: பரமா ஶக்திஸ்ஸகலஸவித்ரீ கௌ³ரீ ஜயதி ।
தந்நுதிரேஷா க³ணபதிரசிதா பாதா³குலகப்ராந்தா ஜயதி ॥ 40.25 ॥ 1000

॥ ஸமாப்தம் ச த³ஶமம் ஶதகம் ॥

॥ இதி ஶ்ரீப⁴க³வந்மஹர்ஷிரமணாந்தேவாஸிநோ வாஸிஷ்ட²ஸ்ய நரஸிம்ஹஸூநோ: ॥

க³ணபதே: க்ருʼதி: உமாஸஹஸ்ரம் ஸமாப்தம் ॥

Also Read 1000 Names of Uma Sahasram :

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Umasahasram | Sahasranama Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top