Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Shri Maha Shastri Ashtottarashata Namavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీమహాశాస్తృ అష్టోత్తరశతనామావలిః ॥

ఓం అస్య శ్రీహరిహరపుత్రాష్టోత్తరశతనామార్చనమహామన్త్రస్య,
బ్రహ్మా ఋషిః గాయత్రీ ఛన్దః, శ్రీహరిహరాత్మజో మహాశాస్తా దేవతా ।
అం బీజం, ఐం శక్తిః, శ్రీం కీలకం,
శ్రీహరిహరాత్మజ మహాశాస్తుః ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

ఓం అం రేవన్తాయ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః । హృదయాయ నమః ।
ఓం అం ఐం మహాశాస్త్రే తర్జనీభ్యాం నమః । శిరసే స్వాహా ।
ఓం శ్రీం గోప్త్రే మధ్యమాభ్యాం నమః । శిఖాయై వషట్ ।
ఓం రుం ప్రభవే అనామికాభ్యాం నమః । కవచాయ హుమ్ ।
ఓం హ్రీం దీప్త్రే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం భ్రం ప్రశాస్త్రే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః । అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం హ్రీం జలక్రీణి హుం ఫట్ ఓం (భూర్భువస్సువః) ఇతి దిగ్బన్ధః ॥

ధ్యానమ్-
విప్రారోపితధేనుఘాతకలుషచ్ఛేదాయ పూర్వం మహాన్
సోమారణ్యజయన్తిమధ్యమగతో గ్రామే మునిర్గౌతమః ।
చక్రే యజ్ఞవరం కృపాజలనిధిస్తత్రావిరాసీత్ప్రభుః
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం యో విష్ణుశమ్భ్వో సుతః ॥

పఞ్చపూజా ।

ఓం రైవతాచలశృఙ్గాగ్రమధ్యస్థాయ నమో నమః ।
చన్ద్రసూర్యశిఖావాహత్రిణేత్రాయ నమో నమః ।
పాశాఙ్కుశగదాశూలాభరణాయ నమో నమః ।
మదఘూర్ణితపూర్ణామ్బామానసాయ నమో నమః ।
పుష్కలాహృదయామ్భోజనివాసాయ నమో నమః ।
శ్వేతమాతఙ్గనీలాశ్వవాహనాయ నమో నమః ।
రక్తమాలాధరస్కన్ధప్రదేశాయ నమో నమః ।
వైకుణ్ఠనాథశమ్భ్వోశ్చ సుసుతాయ నమో నమః ।
త్రికాలం వర్త్తమానానాం భాషణాయ నమో నమః ॥ ౧౦ ॥

మహాసురదశకరచ్ఛేదనాయ నమో నమః ।
దేవరాజసువాక్తుష్టమానసాయ నమో నమః ।
అభయఙ్కరమన్త్రార్థస్వరూపాయ నమో నమః ।
జయశబ్దమునిస్తోత్రశ్రోత్రియాయ నమో నమః ।
సూర్యకోటిప్రతీకాశసుదేహాయ నమో నమః ।
దణ్డనారాచవిలసత్కరాబ్జాయ నమో నమః ।
మన్దాకినీనదీతీరనివాసాయ నమో నమః ।
మతఙ్గోద్యానసఞ్చారవైభవాయ నమో నమః ।
సదా సద్భక్తిసన్ధాతృచరణాయ నమో నమః ।
కృశానుకోణమధ్యస్థకృపాఙ్గాయ నమో నమః ॥ ౨౦ ॥

పార్వతీహృదయానన్దభరితాయ నమో నమః ।
శాణ్డిల్యమునిసంస్తుత్యశ్యామలాయ నమో నమః ।
విశ్వావసుసదాసేవ్యవిభవాయ నమో నమః ।
పఞ్చాక్షరీమహామన్త్రపారగాయ నమో నమః ।
ప్రభా సత్యాభిసమ్పూజ్యపదాబ్జాయ నమో నమః ।
ఖడ్గఖేటోరగామ్భోజసుభుజాయ నమో నమః ।
మదత్రయద్రవగజారోహణాయ నమో నమః ।
శిఖిపిఞ్ఛజటాబద్ధజఘానాయ నమో నమః ।
పీతామ్బరాబద్ధకటిప్రదేశాయ నమో నమః ॥ ౩౦ ॥

విప్రారాధనసన్తుష్టవిశ్రాన్తాయ నమో నమః ।
వ్యోమాగ్నిమాయామూర్ధేన్దుసుబీజాయ నమో నమః ।
పురా కుమ్భోద్భవమునిఘోషితాయ నమో నమః ।
వర్గారిషట్కులామూలవినాశాయ నమో నమః ।
ధర్మార్థకామమోక్షశ్రీఫలదాయ నమో నమః ।
భక్తిప్రదానన్దగురుపాదుకాయ నమో నమః ।
ముక్తిప్రదాతృపరమదేశికాయ నమో నమః ।
పరమేష్ఠిస్వరూపేణ పాలకాయ నమో నమః ।
పరాపరేణ పద్మాదిదాయకాయ నమో నమః ।
పరాపరేణ పద్మాదిదాయకాయ నమో నమః ।
మనులోకైస్సదావన్ద్యమఙ్గలాయ నమో నమః ॥ ౪౦ ॥

కృతే ప్రత్యక్షరం లక్షాత్కీర్తిదాయ నమో నమః ।
త్రేతాయాం ద్వ్యష్టలక్షేణ సిద్ధిదాయ నమో నమః ।
ద్వాపరే చాష్టలక్షేణ వరదాయ నమో నమః ।
కలౌ లక్షచతుష్కేన ప్రసన్నాయ నమో నమః ।
సహస్రసఙ్ఖ్యాజాపేన సన్తుష్టాయ నమో నమః ।
యదుద్దిశ్య జపస్సద్యస్తత్ప్రదాత్రే నమో నమః ।
శౌనకస్తోత్రసమ్ప్రీతసుగుణాయ నమో నమః ।
శరణాగతభక్తానాం సుమిత్రాయ నమో నమః ।
పాణ్యోర్గజధ్వజం ఘణ్టాం బిభ్రతే తే నమో నమః ।
ఆజానుద్వయసన్దీర్ఘబాహుకాయ నమో నమః ॥ ౫౦ ॥

రక్తచన్దనలిప్తాఙ్గశోభనాయ నమో నమః ।
కమలాసురజీవాపహరణాయ నమో నమః ।
శుద్ధచిత్తసుభక్తానాం రక్షకాయ నమో నమః ।
మార్యాదిదుష్టరోగాణాం నాశకాయ నమో నమః ।
దుష్టమానుషగర్వాపహరణాయ నమో నమః ।
నీలమేఘనిభాకారసుదేహాయ నమో నమః ।
నీలమేఘనిభాకారసుదేహాయ నమో నమః ।
పిపీలికాదిబ్రహ్మాణ్డవశ్యదాయ నమో నమః ।
భూతనాథసదాసేవ్యపదాబ్జాయ నమో నమః ।
మహాకాలాదిసమ్పూజ్యవరిష్ఠాయ నమో నమః ।
వ్యాఘ్రశార్దూలపఞ్చాస్య వశ్యదాయ నమో నమః ॥ ౬౦ ॥

మధురానృపసమ్మోహసువేషాయ నమో నమః ।
పాణ్డ్యభూపసభారత్నపఙ్కజాయ నమో నమః ।
పమ్పానదీసమీపస్థసదనాయ నమో నమః ।
పన్తలాధిపవన్ద్యశ్రీపదాబ్జాయ నమో నమః ।
భూతభేతాలకూశ్మాణ్డోచ్చాటనాయ నమో నమః ।
భూపాగ్రే వనశాదూలాకర్షణాయ నమో నమః ।
పాణ్డ్యేశవంశతిలకస్వరూపాయ నమో నమః ।
పత్రవాణీజరారోగధ్వంసనాయ నమో నమః ।
వాణ్యై చోదితశార్దూల శిశుదాయ నమో నమః ॥ ౭౦ ॥

కేరలేషు సదా కేలివిగ్రహాయ నమో నమః ।
ఛాగాస్యరాక్షసీపాణిఖణ్డనాయ నమో నమః ।
సదాజ్వలద్ఘృణీన్యస్తశరణాయ నమో నమః ।
దీప్త్యాదిశక్తినవకైస్సేవితాయ నమో నమః ।
ప్రభూతనామ పఞ్చాస్యపీఠస్థాయ నమో నమః ।
ప్రమథాకర్షసామర్థ్యదాయకాయ నమో నమః ।
షట్పఞ్చాశజద్దేశపతివశ్యదాయ నమో నమః ।
దుర్ముఖీనామదైత్యశిరశ్చ్ఛేదాయ నమో నమః ।
టాదిభాన్తదలైఃక్లృప్తపద్మస్థాయ నమో నమః ॥ ౮౦ ॥

శరచ్చన్ద్రప్రతీకాశవక్త్రాబ్జాయ నమో నమః ।
వశ్యాద్యష్టక్రియాకర్మఫలదాయ నమో నమః ।
పురా శచీభయభ్రాన్తిప్రణాశాయ నమో నమః ।
సురేన్ద్రప్రాథితాభీష్టఫలదాయ నమో నమః ।
శమ్భోర్జటాసముత్పన్నసేవితాయ నమో నమః ।
విప్రపూజ్యసభామధ్యనర్త్తకాయ నమో నమః ।
జపాపుష్పప్రభావోర్ధ్వాధరోష్ఠాయ నమో నమః ।
సాధుసజ్జనసన్మార్గరక్షకాయ నమో నమః ।
మధ్వాజ్యకులవత్స్వాదువచనాయ నమో నమః ॥ ౯౦ ॥

రక్తసైకతశైలాఘక్షేత్రస్థాయ నమో నమః ।
కేతకీవనమధ్యస్థకుమారాయ నమో నమః ।
గోహత్తిపాపశమనచతురాయ నమో నమః ।
స్వపూజనాత్ పాపముక్తగౌతమాయ నమో నమః ।
ఉదీచ్యాచలవారీశగ్రామరక్షాయ తే నమః ।
గౌతమీసలిలస్నానసన్తుష్టాయ నమో నమః ।
సోమారణ్యజయన్తాఖ్యక్షేత్రమధ్యాయ తే నమః ।
గౌతమాఖ్యమునిశ్రేష్ఠయాగప్రార్చ్యాయ తే నమః ।
కృత్తికర్క్షోద్భవగ్రామప్రవేశాయ నమో నమః ।
కృత్తికర్క్షోద్భవగ్రామపాలనాయ నమో నమః ॥

సదాధ్యాయిభరద్వాజపూజితాయ నమో నమః ।
కశ్యపాదిమునీన్ద్రాణాం తపోదేశాయ తే నమః ।
జన్మమృత్యుజరాతప్తజనశాన్తికృతే నమః ।
భక్తజనమనః క్లేశమర్దనాయ నమో నమః ।
ఆయుర్యశః శ్రియం ప్రజ్ఞాం పుత్రాన్ దేహి నమో నమః ।
రేవన్తజృమ్భిన్ ఏహ్యేహి ప్రసాదం కురు మే నమః ।
బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మైక్యస్వరూపాయ నమో నమః ॥ ౧౦౮ ॥

ఇతి శ్రీమహాశాస్తృ అష్టోత్తరశతనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 108 Names of Shri Maha Shastri:

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top