Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Hanumada Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in English:

॥ hanumadastottarasatanamavalih 2 ॥
(srimadramayana kiskindhadikandagata hanumadvijayapara namavalih)

ramadasagranye namah । srimate । hanumate । pavanatmajaya ।
anjaneyaya । kapisresthaya । kesaripriyanandanaya ।
aropitamsayugalaramaramanujaya । sudhiye । sugrivasacivaya ।
valijitasugrivamalyadaya ।
ramopakaravismrtasugrivasumatipradaya । sugrivasatpaksapatine ।
ramakaryasusadhakaya । mainakaslesakrte । nagajananijivanapradaya ।
sarvadevastutaya । sarvadevanandavivardhanaya । chayantramaladharine ।
chayagrahavibhedakaya namah । 20 ।

sumerusumahakayaya namah । gospadikrtavaridhaye । bidala-
sadrsakaraya । taptatamrasamananaya । lankanibhanjanaya ।
sitaramamudranguliyadaya । ramacestanusarena cestakrte ।
visvamangalaya । sriramahrdayabhijnaya । nihsesasurapujitaya ।
asokavanasancchetre । simsapavrksaraksakaya ।
sarvaraksovinasartham krtakolahaladhvanaye । talapraharatah
ksunnabahukotinisacaraya । pucchaghatavinispistabahukotinarasanaya ।
jambumalyantakaya । sarvalokantarasutaya । kapaye । svadehaprapta-
pistangadurdharsabhidharaksasaya । talacurnitayupaksaya namah । 40 ।

virupaksanibarhanaya namah । surantaratmanah putraya । bhasakarna-
vinasakaya । adrisrngavinispistapraghasabhidharaksasaya ।
dasasyamantriputraghnaya । pothitaksakumarakaya ।
suvancitendrajinmuktananasastrastravarstikaya ।
indrasatruvinirmuktasastracalyasuvigrahaya ।
sukhecchayendrajinmuktabrahmastravasagaya । krtine ।
trnikrtendrajitpurvamaharaksasayuthapaya ।
ramavikramasatsindhustotrakopitaravanaya ।
svapucchavahninirdagdhalankalankapuresvaraya ।
vahnyanirdagdhacchapucchaya । punarlanghitavaridhaye । jaladaivatasunave ।
sarvavanarapujitaya । santustaya । kapibhih sardham sugrivamadhubhaksakaya ।
ramapadarpitasrimaccudamanaye namah । 60 ।

anakulaya namah । bhaktya krtanekaramapranamaya । vayunandanaya ।
ramalinganatustangaya । ramapranapriyaya । sucaye ।
ramapadaikaniratavibhisanaparigrahaya । vibhisanasriyah kartre ।
ramalalitanitimate । vidravitendrasatrave । laksmanaikayasahpradaya ।
silapraharanispistadhumraksarathasarathaye ।
girisrngavinispistadhumraksaya ।
balavaridhaye । akampanapranahartre । purnavijnanacidghanaya ।
ranadhvare kantharodhamaritaikanikumbhakaya । narantakarathacchetre ।
devantakavinasakaya ।
mattakhyaraksasacchetre namah । 80 ।

yuddhonmattanikrntanaya namah । trisirodhanusaschetre ।
trisirahkhadgabhanjanaya namah । trisirorathasamharine ।
trisirastrisiroharaya ।
ravanorasi nispistamustaye । daityabhayankaraya ।
vajrakalpamahamustighatacurnitaravanaya । asesabhuvanadharaya ।
laksmanoddharanaksamaya । sugrivapranaraksartham maksikopamavigrahaya ।
kumbhakarnatrisulaikasanchetre । visnubhaktimate ।
nagastrasprstasaddehaya । kumbhakarnavimohakaya ।
sastrastrasprstasaddehaya । sujnanine ।
ramasammataya । asesakapiraksarthamanitausadhiparvataya ।
svasaktya laksmanoddhartre । laksmanojjivanapradaya ।
laksmanapranaraksarthamanitausadhiparvataya namah ।
tapahkrsangabharate ramagamanasamsakaya । ramastutasvamahimne ।
sada sandrstaraghavaya । ramacchatradharaya devaya ।
vedantaparinisthitaya । mularamayanasudhasamudrasnanatatparaya ।
badarisandamadhyasthanarayananisevakaya namah । 108 ।

(srimadramayana kiskindhadikandagata hanumadvijayapara namavalih)

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 2:

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top