Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Hanumada Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Gujarati:

॥ હનુમદષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૨ ॥
(શ્રીમદ્રામાયણ કિષ્કિન્ધાદિકાણ્ડગત હનુમદ્વિજયપરા નામાવલિઃ)

રામદાસાગ્રણ્યે નમઃ । શ્રીમતે । હનૂમતે । પવનાત્મજાય ।
આઞ્જનેયાય । કપિશ્રેષ્ઠાય । કેસરીપ્રિયનન્દનાય ।
આરોપિતાંસયુગલરામરામાનુજાય । સુધિયે । સુગ્રીવસચિવાય ।
વાલિજિતસુગ્રીવમાલ્યદાય ।
રામોપકારવિસ્મૃતસુગ્રીવસુમતિપ્રદાય । સુગ્રીવસત્પક્ષપાતિને ।
રામકાર્યસુસાધકાય । મૈનાકાશ્લેષકૃતે । નાગજનનીજીવનપ્રદાય ।
સર્વદેવસ્તુતાય । સર્વદેવાનન્દવિવર્ધનાય । છાયાન્ત્રમાલાધારિણે ।
છાયાગ્રહવિભેદકાય નમઃ । ૨૦ ।

સુમેરુસુમહાકાયાય નમઃ । ગોષ્પદીકૃતવારિધયે । બિડાલ-
સદૃશાકારાય । તપ્તતામ્રસમાનનાય । લઙ્કાનિભઞ્જનાય ।
સીતારામમુદ્રાઙ્ગુલીયદાય । રામચેષ્ટાનુસારેણ ચેષ્ટાકૃતે ।
વિશ્વમઙ્ગલાય । શ્રીરામહૃદયાભિજ્ઞાય । નિઃશેષસુરપૂજિતાય ।
અશોકવનસઞ્ચ્છેત્રે । શિંશપાવૃક્ષરક્ષકાય ।
સર્વરક્ષોવિનાશાર્થં કૃતકોલાહલધ્વનયે । તલપ્રહારતઃ
ક્ષુણ્ણબહુકોટિનિશાચરાય । પુચ્છઘાતવિનિષ્પિષ્ટબહુકોટિનરાશનાય ।
જમ્બુમાલ્યન્તકાય । સર્વલોકાન્તરસુતાય । કપયે । સ્વદેહપ્રાપ્ત-
પિષ્ટાઙ્ગદુર્ધર્ષાભિધરાક્ષસાય । તલચૂર્ણિતયૂપાક્ષાય નમઃ । ૪૦ ।

વિરૂપાક્ષનિબર્હણાય નમઃ । સુરાન્તરાત્મનઃ પુત્રાય । ભાસકર્ણ-
વિનાશકાય । અદ્રિશૃઙ્ગવિનિષ્પિષ્ટપ્રઘસાભિધરાક્ષસાય ।
દશાસ્યમન્ત્રિપુત્રઘ્નાય । પોથિતાક્ષકુમારકાય ।
સુવઞ્ચિતેન્દ્રજિન્મુક્તનાનાશસ્ત્રાસ્ત્રવર્ષ્ટિકાય ।
ઇન્દ્રશત્રુવિનિર્મુક્તશસ્ત્રાચાલ્યસુવિગ્રહાય ।
સુખેચ્છયેન્દ્રજિન્મુક્તબ્રહ્માસ્ત્રવશગાય । કૃતિને ।
તૃણીકૃતેન્દ્રજિત્પૂર્વમહારાક્ષસયૂથપાય ।
રામવિક્રમસત્સિન્ધુસ્તોત્રકોપિતરાવણાય ।
સ્વપુચ્છવહ્નિનિર્દગ્ધલઙ્કાલઙ્કાપુરેશ્વરાય ।
વહ્ન્યનિર્દગ્ધાચ્છપુચ્છાય । પુનર્લઙ્ઘિતવારિધયે । જલદૈવતસૂનવે ।
સર્વવાનરપૂજિતાય । સન્તુષ્ટાય । કપિભિઃ સાર્ધં સુગ્રીવમધુભક્ષકાય ।
રામપાદાર્પિતશ્રીમચ્ચૂડામણયે નમઃ । ૬૦ ।

અનાકુલાય નમઃ । ભક્ત્યા કૃતાનેકરામપ્રણામાય । વાયુનન્દનાય ।
રામાલિઙ્ગનતુષ્ટાઙ્ગાય । રામપ્રાણપ્રિયાય । શુચયે ।
રામપાદૈકનિરતવિભીષણપરિગ્રહાય । વિભીષણશ્રિયઃ કર્ત્રે ।
રામલાલિતનીતિમતે । વિદ્રાવિતેન્દ્રશત્રવે । લક્ષ્મણૈકયશઃપ્રદાય ।
શિલાપ્રહારનિષ્પિષ્ટધૂમ્રાક્ષરથસારથયે ।
ગિરિશૃઙ્ગવિનિષ્પિષ્ટધૂમ્રાક્ષાય ।
બલવારિધયે । અકમ્પનપ્રાણહર્ત્રે । પૂર્ણવિજ્ઞાનચિદ્ઘનાય ।
રણાધ્વરે કણ્ઠરોધમારિતૈકનિકુમ્ભકાય । નરાન્તકરથચ્છેત્રે ।
દેવાન્તકવિનાશકાય ।
મત્તાખ્યરાક્ષસચ્છેત્રે નમઃ । ૮૦ ।

યુદ્ધોન્મત્તનિકૃન્તનાય નમઃ । ત્રિશિરોધનુષશ્છેત્રે ।
ત્રિશિરઃખડ્ગભઞ્જનાય નમઃ । ત્રિશિરોરથસંહારિણે ।
ત્રિશિરસ્ત્રિશિરોહરાય ।
રાવણોરસિ નિષ્પિષ્ટમુષ્ટયે । દૈત્યભયઙ્કરાય ।
વજ્રકલ્પમહામુષ્ટિઘાતચૂર્ણિતરાવણાય । અશેષભુવનાધારાય ।
લક્ષ્મણોદ્ધરણક્ષમાય । સુગ્રીવપ્રાણરક્ષાર્થં મક્ષિકોપમવિગ્રહાય ।
કુમ્ભકર્ણત્રિશૂલૈકસઞ્છેત્રે । વિષ્ણુભક્તિમતે ।
નાગાસ્ત્રાસ્પૃષ્ટસદ્દેહાય । કુમ્ભકર્ણવિમોહકાય ।
શસ્ત્રાસ્ત્રાસ્પૃષ્ટસદ્દેહાય । સુજ્ઞાનિને ।
રામસમ્મતાય । અશેષકપિરક્ષાર્થમાનીતૌષધિપર્વતાય ।
સ્વશક્ત્યા લક્ષ્મણોદ્ધર્ત્રે । લક્ષ્મણોજ્જીવનપ્રદાય ।
લક્ષ્મણપ્રાણરક્ષાર્થમાનીતૌષધિપર્વતાય નમઃ ।
તપઃકૃશાઙ્ગભરતે રામાગમનશંસકાય । રામસ્તુતસ્વમહિમ્ને ।
સદા સન્દૃષ્ટરાઘવાય । રામચ્છત્રધરાય દેવાય ।
વેદાન્તપરિનિષ્ઠિતાય । મૂલરામાયણસુધાસમુદ્રસ્નાનતત્પરાય ।
બદરીષણ્ડમધ્યસ્થનારાયણનિષેવકાય નમઃ । ૧૦૮ ।

(શ્રીમદ્રામાયણ કિષ્કિન્ધાદિકાણ્ડગત હનુમદ્વિજયપરા નામાવલિઃ)

From Hanumatstutimanjari, Mahaperiaval Publication
Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 2:

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top