Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Hanumada Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Oriya:

॥ ହନୁମଦଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୨ ॥
(ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମାୟଣ କିଷ୍କିନ୍ଧାଦିକାଣ୍ଡଗତ ହନୁମଦ୍ଵିଜୟପରା ନାମାଵଲିଃ)

ରାମଦାସାଗ୍ରଣ୍ୟେ ନମଃ । ଶ୍ରୀମତେ । ହନୂମତେ । ପଵନାତ୍ମଜାୟ ।
ଆଞ୍ଜନେୟାୟ । କପିଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । କେସରୀପ୍ରିୟନନ୍ଦନାୟ ।
ଆରୋପିତାଂସୟୁଗଲରାମରାମାନୁଜାୟ । ସୁଧିୟେ । ସୁଗ୍ରୀଵସଚିଵାୟ ।
ଵାଲିଜିତସୁଗ୍ରୀଵମାଲ୍ୟଦାୟ ।
ରାମୋପକାରଵିସ୍ମୃତସୁଗ୍ରୀଵସୁମତିପ୍ରଦାୟ । ସୁଗ୍ରୀଵସତ୍ପକ୍ଷପାତିନେ ।
ରାମକାର୍ୟସୁସାଧକାୟ । ମୈନାକାଶ୍ଲେଷକୃତେ । ନାଗଜନନୀଜୀଵନପ୍ରଦାୟ ।
ସର୍ଵଦେଵସ୍ତୁତାୟ । ସର୍ଵଦେଵାନନ୍ଦଵିଵର୍ଧନାୟ । ଛାୟାନ୍ତ୍ରମାଲାଧାରିଣେ ।
ଛାୟାଗ୍ରହଵିଭେଦକାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ସୁମେରୁସୁମହାକାୟାୟ ନମଃ । ଗୋଷ୍ପଦୀକୃତଵାରିଧୟେ । ବିଡାଲ-
ସଦୃଶାକାରାୟ । ତପ୍ତତାମ୍ରସମାନନାୟ । ଲଙ୍କାନିଭଞ୍ଜନାୟ ।
ସୀତାରାମମୁଦ୍ରାଙ୍ଗୁଲୀୟଦାୟ । ରାମଚେଷ୍ଟାନୁସାରେଣ ଚେଷ୍ଟାକୃତେ ।
ଵିଶ୍ଵମଙ୍ଗଲାୟ । ଶ୍ରୀରାମହୃଦୟାଭିଜ୍ଞାୟ । ନିଃଶେଷସୁରପୂଜିତାୟ ।
ଅଶୋକଵନସଞ୍ଚ୍ଛେତ୍ରେ । ଶିଂଶପାଵୃକ୍ଷରକ୍ଷକାୟ ।
ସର୍ଵରକ୍ଷୋଵିନାଶାର୍ଥଂ କୃତକୋଲାହଲଧ୍ଵନୟେ । ତଲପ୍ରହାରତଃ
କ୍ଷୁଣ୍ଣବହୁକୋଟିନିଶାଚରାୟ । ପୁଚ୍ଛଘାତଵିନିଷ୍ପିଷ୍ଟବହୁକୋଟିନରାଶନାୟ ।
ଜମ୍ବୁମାଲ୍ୟନ୍ତକାୟ । ସର୍ଵଲୋକାନ୍ତରସୁତାୟ । କପୟେ । ସ୍ଵଦେହପ୍ରାପ୍ତ-
ପିଷ୍ଟାଙ୍ଗଦୁର୍ଧର୍ଷାଭିଧରାକ୍ଷସାୟ । ତଲଚୂର୍ଣିତୟୂପାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଵିରୂପାକ୍ଷନିବର୍ହଣାୟ ନମଃ । ସୁରାନ୍ତରାତ୍ମନଃ ପୁତ୍ରାୟ । ଭାସକର୍ଣ-
ଵିନାଶକାୟ । ଅଦ୍ରିଶୃଙ୍ଗଵିନିଷ୍ପିଷ୍ଟପ୍ରଘସାଭିଧରାକ୍ଷସାୟ ।
ଦଶାସ୍ୟମନ୍ତ୍ରିପୁତ୍ରଘ୍ନାୟ । ପୋଥିତାକ୍ଷକୁମାରକାୟ ।
ସୁଵଞ୍ଚିତେନ୍ଦ୍ରଜିନ୍ମୁକ୍ତନାନାଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରଵର୍ଷ୍ଟିକାୟ ।
ଇନ୍ଦ୍ରଶତ୍ରୁଵିନିର୍ମୁକ୍ତଶସ୍ତ୍ରାଚାଲ୍ୟସୁଵିଗ୍ରହାୟ ।
ସୁଖେଚ୍ଛୟେନ୍ଦ୍ରଜିନ୍ମୁକ୍ତବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଵଶଗାୟ । କୃତିନେ ।
ତୃଣୀକୃତେନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ପୂର୍ଵମହାରାକ୍ଷସୟୂଥପାୟ ।
ରାମଵିକ୍ରମସତ୍ସିନ୍ଧୁସ୍ତୋତ୍ରକୋପିତରାଵଣାୟ ।
ସ୍ଵପୁଚ୍ଛଵହ୍ନିନିର୍ଦଗ୍ଧଲଙ୍କାଲଙ୍କାପୁରେଶ୍ଵରାୟ ।
ଵହ୍ନ୍ୟନିର୍ଦଗ୍ଧାଚ୍ଛପୁଚ୍ଛାୟ । ପୁନର୍ଲଙ୍ଘିତଵାରିଧୟେ । ଜଲଦୈଵତସୂନଵେ ।
ସର୍ଵଵାନରପୂଜିତାୟ । ସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ । କପିଭିଃ ସାର୍ଧଂ ସୁଗ୍ରୀଵମଧୁଭକ୍ଷକାୟ ।
ରାମପାଦାର୍ପିତଶ୍ରୀମଚ୍ଚୂଡାମଣୟେ ନମଃ । ୬୦ ।

ଅନାକୁଲାୟ ନମଃ । ଭକ୍ତ୍ୟା କୃତାନେକରାମପ୍ରଣାମାୟ । ଵାୟୁନନ୍ଦନାୟ ।
ରାମାଲିଙ୍ଗନତୁଷ୍ଟାଙ୍ଗାୟ । ରାମପ୍ରାଣପ୍ରିୟାୟ । ଶୁଚୟେ ।
ରାମପାଦୈକନିରତଵିଭୀଷଣପରିଗ୍ରହାୟ । ଵିଭୀଷଣଶ୍ରିୟଃ କର୍ତ୍ରେ ।
ରାମଲାଲିତନୀତିମତେ । ଵିଦ୍ରାଵିତେନ୍ଦ୍ରଶତ୍ରଵେ । ଲକ୍ଷ୍ମଣୈକୟଶଃପ୍ରଦାୟ ।
ଶିଲାପ୍ରହାରନିଷ୍ପିଷ୍ଟଧୂମ୍ରାକ୍ଷରଥସାରଥୟେ ।
ଗିରିଶୃଙ୍ଗଵିନିଷ୍ପିଷ୍ଟଧୂମ୍ରାକ୍ଷାୟ ।
ବଲଵାରିଧୟେ । ଅକମ୍ପନପ୍ରାଣହର୍ତ୍ରେ । ପୂର୍ଣଵିଜ୍ଞାନଚିଦ୍ଘନାୟ ।
ରଣାଧ୍ଵରେ କଣ୍ଠରୋଧମାରିତୈକନିକୁମ୍ଭକାୟ । ନରାନ୍ତକରଥଚ୍ଛେତ୍ରେ ।
ଦେଵାନ୍ତକଵିନାଶକାୟ ।
ମତ୍ତାଖ୍ୟରାକ୍ଷସଚ୍ଛେତ୍ରେ ନମଃ । ୮୦ ।

ୟୁଦ୍ଧୋନ୍ମତ୍ତନିକୃନ୍ତନାୟ ନମଃ । ତ୍ରିଶିରୋଧନୁଷଶ୍ଛେତ୍ରେ ।
ତ୍ରିଶିରଃଖଡ୍ଗଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ । ତ୍ରିଶିରୋରଥସଂହାରିଣେ ।
ତ୍ରିଶିରସ୍ତ୍ରିଶିରୋହରାୟ ।
ରାଵଣୋରସି ନିଷ୍ପିଷ୍ଟମୁଷ୍ଟୟେ । ଦୈତ୍ୟଭୟଙ୍କରାୟ ।
ଵଜ୍ରକଲ୍ପମହାମୁଷ୍ଟିଘାତଚୂର୍ଣିତରାଵଣାୟ । ଅଶେଷଭୁଵନାଧାରାୟ ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣୋଦ୍ଧରଣକ୍ଷମାୟ । ସୁଗ୍ରୀଵପ୍ରାଣରକ୍ଷାର୍ଥଂ ମକ୍ଷିକୋପମଵିଗ୍ରହାୟ ।
କୁମ୍ଭକର୍ଣତ୍ରିଶୂଲୈକସଞ୍ଛେତ୍ରେ । ଵିଷ୍ଣୁଭକ୍ତିମତେ ।
ନାଗାସ୍ତ୍ରାସ୍ପୃଷ୍ଟସଦ୍ଦେହାୟ । କୁମ୍ଭକର୍ଣଵିମୋହକାୟ ।
ଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରାସ୍ପୃଷ୍ଟସଦ୍ଦେହାୟ । ସୁଜ୍ଞାନିନେ ।
ରାମସମ୍ମତାୟ । ଅଶେଷକପିରକ୍ଷାର୍ଥମାନୀତୌଷଧିପର୍ଵତାୟ ।
ସ୍ଵଶକ୍ତ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମଣୋଦ୍ଧର୍ତ୍ରେ । ଲକ୍ଷ୍ମଣୋଜ୍ଜୀଵନପ୍ରଦାୟ ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣପ୍ରାଣରକ୍ଷାର୍ଥମାନୀତୌଷଧିପର୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ତପଃକୃଶାଙ୍ଗଭରତେ ରାମାଗମନଶଂସକାୟ । ରାମସ୍ତୁତସ୍ଵମହିମ୍ନେ ।
ସଦା ସନ୍ଦୃଷ୍ଟରାଘଵାୟ । ରାମଚ୍ଛତ୍ରଧରାୟ ଦେଵାୟ ।
ଵେଦାନ୍ତପରିନିଷ୍ଠିତାୟ । ମୂଲରାମାୟଣସୁଧାସମୁଦ୍ରସ୍ନାନତତ୍ପରାୟ ।
ବଦରୀଷଣ୍ଡମଧ୍ୟସ୍ଥନାରାୟଣନିଷେଵକାୟ ନମଃ । ୧୦୮ ।

(ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମାୟଣ କିଷ୍କିନ୍ଧାଦିକାଣ୍ଡଗତ ହନୁମଦ୍ଵିଜୟପରା ନାମାଵଲିଃ)

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 2:

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top