Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Hanumada Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Malayalam:

॥ ഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ 2 ॥
(ശ്രീമദ്രാമായണ കിഷ്കിന്ധാദികാണ്ഡഗത ഹനുമദ്വിജയപരാ നാമാവലിഃ)

രാമദാസാഗ്രണ്യേ നമഃ । ശ്രീമതേ । ഹനൂമതേ । പവനാത്മജായ ।
ആഞ്ജനേയായ । കപിശ്രേഷ്ഠായ । കേസരീപ്രിയനന്ദനായ ।
ആരോപിതാംസയുഗലരാമരാമാനുജായ । സുധിയേ । സുഗ്രീവസചിവായ ।
വാലിജിതസുഗ്രീവമാല്യദായ ।
രാമോപകാരവിസ്മൃതസുഗ്രീവസുമതിപ്രദായ । സുഗ്രീവസത്പക്ഷപാതിനേ ।
രാമകാര്യസുസാധകായ । മൈനാകാശ്ലേഷകൃതേ । നാഗജനനീജീവനപ്രദായ ।
സര്‍വദേവസ്തുതായ । സര്‍വദേവാനന്ദവിവര്‍ധനായ । ഛായാന്ത്രമാലാധാരിണേ ।
ഛായാഗ്രഹവിഭേദകായ നമഃ । 20 ।

സുമേരുസുമഹാകായായ നമഃ । ഗോഷ്പദീകൃതവാരിധയേ । ബിഡാല-
സദൃശാകാരായ । തപ്തതാംരസമാനനായ । ലങ്കാനിഭഞ്ജനായ ।
സീതാരാമമുദ്രാങ്ഗുലീയദായ । രാമചേഷ്ടാനുസാരേണ ചേഷ്ടാകൃതേ ।
വിശ്വമങ്ഗലായ । ശ്രീരാമഹൃദയാഭിജ്ഞായ । നിഃശേഷസുരപൂജിതായ ।
അശോകവനസഞ്ച്ഛേത്രേ । ശിംശപാവൃക്ഷരക്ഷകായ ।
സര്‍വരക്ഷോവിനാശാര്‍ഥം കൃതകോലാഹലധ്വനയേ । തലപ്രഹാരതഃ
ക്ഷുണ്ണബഹുകോടിനിശാചരായ । പുച്ഛഘാതവിനിഷ്പിഷ്ടബഹുകോടിനരാശനായ ।
ജംബുമാല്യന്തകായ । സര്‍വലോകാന്തരസുതായ । കപയേ । സ്വദേഹപ്രാപ്ത-
പിഷ്ടാങ്ഗദുര്‍ധര്‍ഷാഭിധരാക്ഷസായ । തലചൂര്‍ണിതയൂപാക്ഷായ നമഃ । 40 ।

വിരൂപാക്ഷനിബര്‍ഹണായ നമഃ । സുരാന്തരാത്മനഃ പുത്രായ । ഭാസകര്‍ണ-
വിനാശകായ । അദ്രിശൃങ്ഗവിനിഷ്പിഷ്ടപ്രഘസാഭിധരാക്ഷസായ ।
ദശാസ്യമന്ത്രിപുത്രഘ്നായ । പോഥിതാക്ഷകുമാരകായ ।
സുവഞ്ചിതേന്ദ്രജിന്‍മുക്തനാനാശസ്ത്രാസ്ത്രവര്‍ഷ്ടികായ ।
ഇന്ദ്രശത്രുവിനിര്‍മുക്തശസ്ത്രാചാല്യസുവിഗ്രഹായ ।
സുഖേച്ഛയേന്ദ്രജിന്‍മുക്തബ്രഹ്മാസ്ത്രവശഗായ । കൃതിനേ ।
തൃണീകൃതേന്ദ്രജിത്പൂര്‍വമഹാരാക്ഷസയൂഥപായ ।
രാമവിക്രമസത്സിന്ധുസ്തോത്രകോപിതരാവണായ ।
സ്വപുച്ഛവഹ്നിനിര്‍ദഗ്ധലങ്കാലങ്കാപുരേശ്വരായ ।
വഹ്ന്യനിര്‍ദഗ്ധാച്ഛപുച്ഛായ । പുനര്ലങ്ഘിതവാരിധയേ । ജലദൈവതസൂനവേ ।
സര്‍വവാനരപൂജിതായ । സന്തുഷ്ടായ । കപിഭിഃ സാര്‍ധം സുഗ്രീവമധുഭക്ഷകായ ।
രാമപാദാര്‍പിതശ്രീമച്ചൂഡാമണയേ നമഃ । 60 ।

അനാകുലായ നമഃ । ഭക്ത്യാ കൃതാനേകരാമപ്രണാമായ । വായുനന്ദനായ ।
രാമാലിങ്ഗനതുഷ്ടാങ്ഗായ । രാമപ്രാണപ്രിയായ । ശുചയേ ।
രാമപാദൈകനിരതവിഭീഷണപരിഗ്രഹായ । വിഭീഷണശ്രിയഃ കര്‍ത്രേ ।
രാമലാലിതനീതിമതേ । വിദ്രാവിതേന്ദ്രശത്രവേ । ലക്ഷ്മണൈകയശഃപ്രദായ ।
ശിലാപ്രഹാരനിഷ്പിഷ്ടധൂംരാക്ഷരഥസാരഥയേ ।
ഗിരിശൃങ്ഗവിനിഷ്പിഷ്ടധൂംരാക്ഷായ ।
ബലവാരിധയേ । അകമ്പനപ്രാണഹര്‍ത്രേ । പൂര്‍ണവിജ്ഞാനചിദ്ഘനായ ।
രണാധ്വരേ കണ്ഠരോധമാരിതൈകനികുംഭകായ । നരാന്തകരഥച്ഛേത്രേ ।
ദേവാന്തകവിനാശകായ ।
മത്താഖ്യരാക്ഷസച്ഛേത്രേ നമഃ । 80 ।

യുദ്ധോന്‍മത്തനികൃന്തനായ നമഃ । ത്രിശിരോധനുഷശ്ഛേത്രേ ।
ത്രിശിരഃഖഡ്ഗഭഞ്ജനായ നമഃ । ത്രിശിരോരഥസംഹാരിണേ ।
ത്രിശിരസ്ത്രിശിരോഹരായ ।
രാവണോരസി നിഷ്പിഷ്ടമുഷ്ടയേ । ദൈത്യഭയങ്കരായ ।
വജ്രകല്‍പമഹാമുഷ്ടിഘാതചൂര്‍ണിതരാവണായ । അശേഷഭുവനാധാരായ ।
ലക്ഷ്മണോദ്ധരണക്ഷമായ । സുഗ്രീവപ്രാണരക്ഷാര്‍ഥം മക്ഷികോപമവിഗ്രഹായ ।
കുംഭകര്‍ണത്രിശൂലൈകസഞ്ഛേത്രേ । വിഷ്ണുഭക്തിമതേ ।
നാഗാസ്ത്രാസ്പൃഷ്ടസദ്ദേഹായ । കുംഭകര്‍ണവിമോഹകായ ।
ശസ്ത്രാസ്ത്രാസ്പൃഷ്ടസദ്ദേഹായ । സുജ്ഞാനിനേ ।
രാമസമ്മതായ । അശേഷകപിരക്ഷാര്‍ഥമാനീതൌഷധിപര്‍വതായ ।
സ്വശക്ത്യാ ലക്ഷ്മണോദ്ധര്‍ത്രേ । ലക്ഷ്മണോജ്ജീവനപ്രദായ ।
ലക്ഷ്മണപ്രാണരക്ഷാര്‍ഥമാനീതൌഷധിപര്‍വതായ നമഃ ।
തപഃകൃശാങ്ഗഭരതേ രാമാഗമനശംസകായ । രാമസ്തുതസ്വമഹിംനേ ।
സദാ സന്ദൃഷ്ടരാഘവായ । രാമച്ഛത്രധരായ ദേവായ ।
വേദാന്തപരിനിഷ്ഠിതായ । മൂലരാമായണസുധാസമുദ്രസ്നാനതത്പരായ ।
ബദരീഷണ്ഡമധ്യസ്ഥനാരായണനിഷേവകായ നമഃ । 108 ।

(ശ്രീമദ്രാമായണ കിഷ്കിന്ധാദികാണ്ഡഗത ഹനുമദ്വിജയപരാ നാമാവലിഃ)

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 2:

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top