Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Hanumada Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Telugu:

॥ హనుమదష్టోత్తరశతనామావలిః ౨ ॥
(శ్రీమద్రామాయణ కిష్కిన్ధాదికాణ్డగత హనుమద్విజయపరా నామావలిః)

రామదాసాగ్రణ్యే నమః । శ్రీమతే । హనూమతే । పవనాత్మజాయ ।
ఆఞ్జనేయాయ । కపిశ్రేష్ఠాయ । కేసరీప్రియనన్దనాయ ।
ఆరోపితాంసయుగలరామరామానుజాయ । సుధియే । సుగ్రీవసచివాయ ।
వాలిజితసుగ్రీవమాల్యదాయ ।
రామోపకారవిస్మృతసుగ్రీవసుమతిప్రదాయ । సుగ్రీవసత్పక్షపాతినే ।
రామకార్యసుసాధకాయ । మైనాకాశ్లేషకృతే । నాగజననీజీవనప్రదాయ ।
సర్వదేవస్తుతాయ । సర్వదేవానన్దవివర్ధనాయ । ఛాయాన్త్రమాలాధారిణే ।
ఛాయాగ్రహవిభేదకాయ నమః । ౨౦ ।

సుమేరుసుమహాకాయాయ నమః । గోష్పదీకృతవారిధయే । బిడాల-
సదృశాకారాయ । తప్తతామ్రసమాననాయ । లఙ్కానిభఞ్జనాయ ।
సీతారామముద్రాఙ్గులీయదాయ । రామచేష్టానుసారేణ చేష్టాకృతే ।
విశ్వమఙ్గలాయ । శ్రీరామహృదయాభిజ్ఞాయ । నిఃశేషసురపూజితాయ ।
అశోకవనసఞ్చ్ఛేత్రే । శింశపావృక్షరక్షకాయ ।
సర్వరక్షోవినాశార్థం కృతకోలాహలధ్వనయే । తలప్రహారతః
క్షుణ్ణబహుకోటినిశాచరాయ । పుచ్ఛఘాతవినిష్పిష్టబహుకోటినరాశనాయ ।
జమ్బుమాల్యన్తకాయ । సర్వలోకాన్తరసుతాయ । కపయే । స్వదేహప్రాప్త-
పిష్టాఙ్గదుర్ధర్షాభిధరాక్షసాయ । తలచూర్ణితయూపాక్షాయ నమః । ౪౦ ।

విరూపాక్షనిబర్హణాయ నమః । సురాన్తరాత్మనః పుత్రాయ । భాసకర్ణ-
వినాశకాయ । అద్రిశృఙ్గవినిష్పిష్టప్రఘసాభిధరాక్షసాయ ।
దశాస్యమన్త్రిపుత్రఘ్నాయ । పోథితాక్షకుమారకాయ ।
సువఞ్చితేన్ద్రజిన్ముక్తనానాశస్త్రాస్త్రవర్ష్టికాయ ।
ఇన్ద్రశత్రువినిర్ముక్తశస్త్రాచాల్యసువిగ్రహాయ ।
సుఖేచ్ఛయేన్ద్రజిన్ముక్తబ్రహ్మాస్త్రవశగాయ । కృతినే ।
తృణీకృతేన్ద్రజిత్పూర్వమహారాక్షసయూథపాయ ।
రామవిక్రమసత్సిన్ధుస్తోత్రకోపితరావణాయ ।
స్వపుచ్ఛవహ్నినిర్దగ్ధలఙ్కాలఙ్కాపురేశ్వరాయ ।
వహ్న్యనిర్దగ్ధాచ్ఛపుచ్ఛాయ । పునర్లఙ్ఘితవారిధయే । జలదైవతసూనవే ।
సర్వవానరపూజితాయ । సన్తుష్టాయ । కపిభిః సార్ధం సుగ్రీవమధుభక్షకాయ ।
రామపాదార్పితశ్రీమచ్చూడామణయే నమః । ౬౦ ।

అనాకులాయ నమః । భక్త్యా కృతానేకరామప్రణామాయ । వాయునన్దనాయ ।
రామాలిఙ్గనతుష్టాఙ్గాయ । రామప్రాణప్రియాయ । శుచయే ।
రామపాదైకనిరతవిభీషణపరిగ్రహాయ । విభీషణశ్రియః కర్త్రే ।
రామలాలితనీతిమతే । విద్రావితేన్ద్రశత్రవే । లక్ష్మణైకయశఃప్రదాయ ।
శిలాప్రహారనిష్పిష్టధూమ్రాక్షరథసారథయే ।
గిరిశృఙ్గవినిష్పిష్టధూమ్రాక్షాయ ।
బలవారిధయే । అకమ్పనప్రాణహర్త్రే । పూర్ణవిజ్ఞానచిద్ఘనాయ ।
రణాధ్వరే కణ్ఠరోధమారితైకనికుమ్భకాయ । నరాన్తకరథచ్ఛేత్రే ।
దేవాన్తకవినాశకాయ ।
మత్తాఖ్యరాక్షసచ్ఛేత్రే నమః । ౮౦ ।

యుద్ధోన్మత్తనికృన్తనాయ నమః । త్రిశిరోధనుషశ్ఛేత్రే ।
త్రిశిరఃఖడ్గభఞ్జనాయ నమః । త్రిశిరోరథసంహారిణే ।
త్రిశిరస్త్రిశిరోహరాయ ।
రావణోరసి నిష్పిష్టముష్టయే । దైత్యభయఙ్కరాయ ।
వజ్రకల్పమహాముష్టిఘాతచూర్ణితరావణాయ । అశేషభువనాధారాయ ।
లక్ష్మణోద్ధరణక్షమాయ । సుగ్రీవప్రాణరక్షార్థం మక్షికోపమవిగ్రహాయ ।
కుమ్భకర్ణత్రిశూలైకసఞ్ఛేత్రే । విష్ణుభక్తిమతే ।
నాగాస్త్రాస్పృష్టసద్దేహాయ । కుమ్భకర్ణవిమోహకాయ ।
శస్త్రాస్త్రాస్పృష్టసద్దేహాయ । సుజ్ఞానినే ।
రామసమ్మతాయ । అశేషకపిరక్షార్థమానీతౌషధిపర్వతాయ ।
స్వశక్త్యా లక్ష్మణోద్ధర్త్రే । లక్ష్మణోజ్జీవనప్రదాయ ।
లక్ష్మణప్రాణరక్షార్థమానీతౌషధిపర్వతాయ నమః ।
తపఃకృశాఙ్గభరతే రామాగమనశంసకాయ । రామస్తుతస్వమహిమ్నే ।
సదా సన్దృష్టరాఘవాయ । రామచ్ఛత్రధరాయ దేవాయ ।
వేదాన్తపరినిష్ఠితాయ । మూలరామాయణసుధాసముద్రస్నానతత్పరాయ ।
బదరీషణ్డమధ్యస్థనారాయణనిషేవకాయ నమః । ౧౦౮ ।

(శ్రీమద్రామాయణ కిష్కిన్ధాదికాణ్డగత హనుమద్విజయపరా నామావలిః)

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 2:

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top