Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Hanumada Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥
(ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿನ್ಧಾದಿಕಾಂಡಗತ ಹನುಮದ್ವಿಜಯಪರಾ ನಾಮಾವಲಿಃ)

ರಾಮದಾಸಾಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಹನೂಮತೇ । ಪವನಾತ್ಮಜಾಯ ।
ಆಂಜನೇಯಾಯ । ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಕೇಸರೀಪ್ರಿಯನನ್ದನಾಯ ।
ಆರೋಪಿತಾಂಸಯುಗಲರಾಮರಾಮಾನುಜಾಯ । ಸುಧಿಯೇ । ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಾಯ ।
ವಾಲಿಜಿತಸುಗ್ರೀವಮಾಲ್ಯದಾಯ ।
ರಾಮೋಪಕಾರವಿಸ್ಮೃತಸುಗ್ರೀವಸುಮತಿಪ್ರದಾಯ । ಸುಗ್ರೀವಸತ್ಪಕ್ಷಪಾತಿನೇ ।
ರಾಮಕಾರ್ಯಸುಸಾಧಕಾಯ । ಮೈನಾಕಾಶ್ಲೇಷಕೃತೇ । ನಾಗಜನನೀಜೀವನಪ್ರದಾಯ ।
ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ । ಸರ್ವದೇವಾನನ್ದವಿವರ್ಧನಾಯ । ಛಾಯಾನ್ತ್ರಮಾಲಾಧಾರಿಣೇ ।
ಛಾಯಾಗ್ರಹವಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಸುಮೇರುಸುಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ । ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಿಧಯೇ । ಬಿಡಾಲ-
ಸದೃಶಾಕಾರಾಯ । ತಪ್ತತಾಮ್ರಸಮಾನನಾಯ । ಲಂಕಾನಿಭಂಜನಾಯ ।
ಸೀತಾರಾಮಮುದ್ರಾಂಗುಲೀಯದಾಯ । ರಾಮಚೇಷ್ಟಾನುಸಾರೇಣ ಚೇಷ್ಟಾಕೃತೇ ।
ವಿಶ್ವಮಂಗಲಾಯ । ಶ್ರೀರಾಮಹೃದಯಾಭಿಜ್ಞಾಯ । ನಿಃಶೇಷಸುರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಅಶೋಕವನಸಂಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಶಿಂಶಪಾವೃಕ್ಷರಕ್ಷಕಾಯ ।
ಸರ್ವರಕ್ಷೋವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ಕೃತಕೋಲಾಹಲಧ್ವನಯೇ । ತಲಪ್ರಹಾರತಃ
ಕ್ಷುಣ್ಣಬಹುಕೋಟಿನಿಶಾಚರಾಯ । ಪುಚ್ಛಘಾತವಿನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಬಹುಕೋಟಿನರಾಶನಾಯ ।
ಜಮ್ಬುಮಾಲ್ಯನ್ತಕಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕಾನ್ತರಸುತಾಯ । ಕಪಯೇ । ಸ್ವದೇಹಪ್ರಾಪ್ತ-
ಪಿಷ್ಟಾಂಗದುರ್ಧರ್ಷಾಭಿಧರಾಕ್ಷಸಾಯ । ತಲಚೂರ್ಣಿತಯೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಿಬರ್ಹಣಾಯ ನಮಃ । ಸುರಾನ್ತರಾತ್ಮನಃ ಪುತ್ರಾಯ । ಭಾಸಕರ್ಣ-
ವಿನಾಶಕಾಯ । ಅದ್ರಿಶೃಂಗವಿನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಪ್ರಘಸಾಭಿಧರಾಕ್ಷಸಾಯ ।
ದಶಾಸ್ಯಮನ್ತ್ರಿಪುತ್ರಘ್ನಾಯ । ಪೋಥಿತಾಕ್ಷಕುಮಾರಕಾಯ ।
ಸುವಂಚಿತೇನ್ದ್ರಜಿನ್ಮುಕ್ತನಾನಾಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವರ್ಷ್ಟಿಕಾಯ ।
ಇನ್ದ್ರಶತ್ರುವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಶಸ್ತ್ರಾಚಾಲ್ಯಸುವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಸುಖೇಚ್ಛಯೇನ್ದ್ರಜಿನ್ಮುಕ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಶಗಾಯ । ಕೃತಿನೇ ।
ತೃಣೀಕೃತೇನ್ದ್ರಜಿತ್ಪೂರ್ವಮಹಾರಾಕ್ಷಸಯೂಥಪಾಯ ।
ರಾಮವಿಕ್ರಮಸತ್ಸಿನ್ಧುಸ್ತೋತ್ರಕೋಪಿತರಾವಣಾಯ ।
ಸ್ವಪುಚ್ಛವಹ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧಲಂಕಾಲಂಕಾಪುರೇಶ್ವರಾಯ ।
ವಹ್ನ್ಯನಿರ್ದಗ್ಧಾಚ್ಛಪುಚ್ಛಾಯ । ಪುನರ್ಲಂಘಿತವಾರಿಧಯೇ । ಜಲದೈವತಸೂನವೇ ।
ಸರ್ವವಾನರಪೂಜಿತಾಯ । ಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಕಪಿಭಿಃ ಸಾರ್ಧಂ ಸುಗ್ರೀವಮಧುಭಕ್ಷಕಾಯ ।
ರಾಮಪಾದಾರ್ಪಿತಶ್ರೀಮಚ್ಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ । 60 ।

ಅನಾಕುಲಾಯ ನಮಃ । ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತಾನೇಕರಾಮಪ್ರಣಾಮಾಯ । ವಾಯುನನ್ದನಾಯ ।
ರಾಮಾಲಿಂಗನತುಷ್ಟಾಂಗಾಯ । ರಾಮಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಶುಚಯೇ ।
ರಾಮಪಾದೈಕನಿರತವಿಭೀಷಣಪರಿಗ್ರಹಾಯ । ವಿಭೀಷಣಶ್ರಿಯಃ ಕರ್ತ್ರೇ ।
ರಾಮಲಾಲಿತನೀತಿಮತೇ । ವಿದ್ರಾವಿತೇನ್ದ್ರಶತ್ರವೇ । ಲಕ್ಷ್ಮಣೈಕಯಶಃಪ್ರದಾಯ ।
ಶಿಲಾಪ್ರಹಾರನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಧೂಮ್ರಾಕ್ಷರಥಸಾರಥಯೇ ।
ಗಿರಿಶೃಂಗವಿನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಬಲವಾರಿಧಯೇ । ಅಕಮ್ಪನಪ್ರಾಣಹರ್ತ್ರೇ । ಪೂರ್ಣವಿಜ್ಞಾನಚಿದ್ಘನಾಯ ।
ರಣಾಧ್ವರೇ ಕಂಠರೋಧಮಾರಿತೈಕನಿಕುಮ್ಭಕಾಯ । ನರಾನ್ತಕರಥಚ್ಛೇತ್ರೇ ।
ದೇವಾನ್ತಕವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಮತ್ತಾಖ್ಯರಾಕ್ಷಸಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ । 80 ।

ಯುದ್ಧೋನ್ಮತ್ತನಿಕೃನ್ತನಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಶಿರೋಧನುಷಶ್ಛೇತ್ರೇ ।
ತ್ರಿಶಿರಃಖಡ್ಗಭಂಜನಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಶಿರೋರಥಸಂಹಾರಿಣೇ ।
ತ್ರಿಶಿರಸ್ತ್ರಿಶಿರೋಹರಾಯ ।
ರಾವಣೋರಸಿ ನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಮುಷ್ಟಯೇ । ದೈತ್ಯಭಯಂಕರಾಯ ।
ವಜ್ರಕಲ್ಪಮಹಾಮುಷ್ಟಿಘಾತಚೂರ್ಣಿತರಾವಣಾಯ । ಅಶೇಷಭುವನಾಧಾರಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣೋದ್ಧರಣಕ್ಷಮಾಯ । ಸುಗ್ರೀವಪ್ರಾಣರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಮಕ್ಷಿಕೋಪಮವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಕುಮ್ಭಕರ್ಣತ್ರಿಶೂಲೈಕಸಂಛೇತ್ರೇ । ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಮತೇ ।
ನಾಗಾಸ್ತ್ರಾಸ್ಪೃಷ್ಟಸದ್ದೇಹಾಯ । ಕುಮ್ಭಕರ್ಣವಿಮೋಹಕಾಯ ।
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಾಸ್ಪೃಷ್ಟಸದ್ದೇಹಾಯ । ಸುಜ್ಞಾನಿನೇ ।
ರಾಮಸಮ್ಮತಾಯ । ಅಶೇಷಕಪಿರಕ್ಷಾರ್ಥಮಾನೀತೌಷಧಿಪರ್ವತಾಯ ।
ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ । ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಜ್ಜೀವನಪ್ರದಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣರಕ್ಷಾರ್ಥಮಾನೀತೌಷಧಿಪರ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ತಪಃಕೃಶಾಂಗಭರತೇ ರಾಮಾಗಮನಶಂಸಕಾಯ । ರಾಮಸ್ತುತಸ್ವಮಹಿಮ್ನೇ ।
ಸದಾ ಸನ್ದೃಷ್ಟರಾಘವಾಯ । ರಾಮಚ್ಛತ್ರಧರಾಯ ದೇವಾಯ ।
ವೇದಾನ್ತಪರಿನಿಷ್ಠಿತಾಯ । ಮೂಲರಾಮಾಯಣಸುಧಾಸಮುದ್ರಸ್ನಾನತತ್ಪರಾಯ ।
ಬದರೀಷಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥನಾರಾಯಣನಿಷೇವಕಾಯ ನಮಃ । 108 ।

(ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿನ್ಧಾದಿಕಾಂಡಗತ ಹನುಮದ್ವಿಜಯಪರಾ ನಾಮಾವಲಿಃ)

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 2:

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top