Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

lila Shatanama Stotram Lyrics in English | Hindu Slokas

Sri lila Shatanama Stotra Lyrics in English:

॥ lilasatanamastotram ॥
krsnalilasatanamastotram

sandilya uvaca ।
atha lilasatam stotram pravaksyami hareh priyam ।
yasyabhyasanatah sadyah priyate purusottamah ॥ 1 ॥

yaduktam srimata purvam priyayai pritipurvakam ।
lalitayai yathaproktam sa mahyam krpaya jagau ॥ 2 ॥

srutibhiryatpura proktam munibhiryatpuroditam ।
tadaham vo varnayisye sraddhalun sammatan sucin ॥ 3 ॥

lilanamasatasyasya rsayo’gnisamudbhavah ।
devata sipatirnityalilanugrahavigrahah ॥ 4 ॥

chandamsyanustup rupani kirtitani munisvarah ।
bijam bhaktanugrahakrt saktililapriyah prabhuh ॥ 5 ॥

srikrsnabhagavatpritidvara svarthe niyojanam ।
sarvesvarasca sarvatma sarvato’srena raksatu ॥ 6 ॥

srikrsnah saccidanandah svatantraparamavadhih ।
lilakarta balalilo nijanandaikavigrahah ॥ 7 ॥

lilasaktirnijalilasrstideho vinodakrt ।
vrndavane gopigopagodvijadisacinmayah ॥ 8 ॥

vaksrstikarta nadatma pranavo varnarupadhrk ॥ 9 ॥

prakrtih pratyayo vakyo vedo vedaṅgajah kavih ।
mayodbhavodbhavo’cintyakaryo jivapravartakah ॥ 10 ॥

nanatattvanurupasca kalakarmasvabhavakah ।
vedanugo vedavetta niyato muktabandhanah ॥ 11 ॥

asuraklesado klistajananidraratipradah ।
narayano hrsikeso devadevo janardanah ॥ 12 ॥

svavarnasramadharmatma samskrtah suddhamanasah ।
agnihotradipancatma svargalokaphalapradah ॥ 13 ॥

suddhatmajnanado jnanagamyahsvanandadayakah ।
devanandakaro meghasyamalah sattvavigrahah । 14 ॥

gambhiro’navagahyasridvibhujo muralidharah ।
purnanandaghanah saksat kotimanmathamanmathah ॥ 15 ॥

srutigamyo bhaktigamyo munigamyo vrajesvarah ।
sriyasodasuto nandabhagyacintamanih prabhuh ॥ 16 ॥

avidyaharanah sarvadosasaṅghavinasakah ।
nihsadhanoddharadakso bhaktanugrahakatarah ॥ 17 ॥

sarvasamarthyasahito daivadosanivarakah ।
kumarikanugrahakrd yogamayaprasadakrt ॥ 18 ॥

brahmanandaparanandabhajananandadayakah ।
lokavyamohakrtsviyanugraho venuvadatah ॥ 19 ॥

nityalilarasarato nityalilaphalapradah ।
mudhoddharakaro rajalilasantositamarah ॥ 20 ॥

satam lokadvayanandadascaisvaryadibhusitah ।
nirodhalilasampattirdasalilaparayanah ॥ 21 ॥

dvadasaṅgavapuh srima~scatrrvyuhascaturmayah ।
gokulanandadah srimad govardhanakrtasrayah ॥ 22 ॥

caracaranugrahakrdvamsivadyavisaradah ।
devakinandano dvarapatirgovardhanadribhrt ॥ 23 ॥

srigokulasudhanathah srimukundo’tisundarah ।
balalilarato haiyaṅgavinarasatatparah ॥ 24 ॥

nrtyapriyo yugmalilo tribhaṅgalalitakrtih ।
acaryanugrhitatma karunavarunalayah ॥ 25 ॥

sriradhikapremamurtih sricandravalivallabhah ।
lalitaprananathah srikalindagirijapriyah ॥ 26 ॥

aprakrtagunodaro brahmesendradivanditah ।
pavitrakirtihsrinatho vrndaranyapurandarah ॥ 27 ॥

iti lilasatam namnam nijatmakasamanvitam ।
yah pathetpratyaham pritya tam prinati sa madhavah ॥ 28 ॥

isanatrayanirmukto ya patheddharisannidhau ।
so’calam bhaktimapnoti iti satyam munisvarah ॥ 29 ॥

isanatrayasampannam yasya citta prakhidyati ।
tenatra dhyanagamyena prakarena samapyate ॥ 30 ॥

putresanasu sarvasu dhyayetputrapradam harim ।
brahmanam mohayattena varavaptih prajayate ॥ 31 ॥

vittesanassu vasamsi bhusanani sikhamanim ।
vadantam visayikurvamllabhate tat sthiranca yat ॥ 32 ॥

lokesanasu nandasya sadhayanparatantratam ।
dhyatva hrdi mahabhagyo bhavellokadvaye puman ॥ 33 ॥

samarcya bhagavantam tam salagramasya mandire ।
namo’ntairnamasanmantrairdadyadvrndadalanyasau ॥ 34 ॥

nivedayettatah svartham madhyahne pararatrake ।
tena sarvamavapnoti prasidati tatastvamum ॥ 35 ॥

sarvaparadhaharanam sarvadosanivaranam ।
sarvabhaktiprajananam bhavasya sadrsam param ॥ 36 ॥

etasyaiva samasadya gayatryakhyam mahamanum ।
pathennamna sahasram ca sudamadisamo bhavet ॥ 37 ॥

anayoh sadrsam nasti prakaro’traparah parah ।
kamavyakulacitasya sodhanaya satam matah ॥ 38 ॥

na sausadhi mata pumsa ya gadantaramarpayet ।
prakrtam sannivartyagham vasanam ya na samharet ॥ 39 ॥

visayakrantacittanam navesah karhiciddhareh ।
tato nivrttih karyebhya ityaha tanayam vidhih ॥ 40 ॥

srikrsneti mahamantram srikrsneti mahausadhi ।
ye bhajanti mahabhagastesam kim kim na siddhayati ॥ 41 ॥

iti lilasatanamastotram sampurnam ।
iti srisandilyasamhitayam pancame bhaktikhande dvitiyabhage
trtiyo astadaso’dhyayah ॥ 18 ॥

Also Read:

lila Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

lila Shatanama Stotram Lyrics in English | Hindu Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top