Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

lila Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Hindu Slokas

Sri lila Shatanama Stotra Lyrics in Kannada:

॥ ಲೀಲಾಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಅಥ ಲೀಲಾಶತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹರೇಃ ಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಭ್ಯಸನತಃ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರೀಯತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 1 ॥

ಯದುಕ್ತಂ ಶ್ರೀಮತಾ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಮ್ ।
ಲಲಿತಾಯೈ ಯಥಾಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸಾ ಮಹ್ಯಂ ಕೃಪಯಾ ಜಗೌ ॥ 2 ॥

ಶ್ರುತಿಭಿರ್ಯತ್ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮುನಿಭಿರ್ಯತ್ಪುರೋದಿತಮ್ ।
ತದಹಂ ವೋ ವರ್ಣಯಿಷ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾಲೂನ್ ಸಂಮತಾನ್ ಶುಚೀನ್ ॥ 3 ॥

ಲೀಲಾನಾಮಶತಸ್ಯಾಸ್ಯ ಋಷಯೋಽಗ್ನಿಸಮುದ್ಭವಾಃ ।
ದೇವತಾ ಶೀಪತಿರ್ನಿತ್ಯಲೀಲಾನುಗ್ರಹವಿಗ್ರಹಃ ॥ 4 ॥

ಛನ್ದಾಂಸ್ಯನುಷ್ಟುಪ್ ರೂಪಾಣಿ ಕೀರ್ತಿತಾನಿ ಮುನೀಶ್ವರಾಃ ।
ಬೀಜಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕೃತ್ ಶಕ್ತಿಲೀಲಾಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 5 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಗವತ್ಪ್ರೀತಿದ್ವಾರಾ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ನಿಯೋಜನಮ್ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರಶ್ಚ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತೋಽಸ್ರೇಣ ರಕ್ಷತು ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಃ ಸ್ವತನ್ತ್ರಪರಮಾವಧಿಃ ।
ಲೀಲಾಕರ್ತಾ ಬಾಲಲೀಲೋ ನಿಜಾನನ್ದೈಕವಿಗ್ರಹಃ ॥ 7 ॥

ಲೀಲಾಶಕ್ತಿರ್ನಿಜಲೀಲಾಸೃಷ್ಟಿದೇಹೋ ವಿನೋದಕೃತ್ ।
ವೃನ್ದಾವನೇ ಗೋಪಿಗೋಪಗೋದ್ವಿಜಾದಿಸಚಿನ್ಮಯಃ ॥ 8 ॥

ವಾಕ್ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ನಾದಾತ್ಮಾ ಪ್ರಣವೋ ವರ್ಣರೂಪಧೃಕ್ ॥ 9 ॥

ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಾಕ್ಯೋ ವೇದೋ ವೇದಾಂಗಜಃ ಕವಿಃ ।
ಮಾಯೋದ್ಭವೋದ್ಭವೋಽಚಿನ್ತ್ಯಕಾರ್ಯೋ ಜೀವಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 10 ॥

ನಾನಾತತ್ತ್ವಾನುರೂಪಶ್ಚ ಕಾಲಕರ್ಮಸ್ವಭಾವಕಃ ।
ವೇದಾನುಗೋ ವೇದವೇತ್ತಾ ನಿಯತೋ ಮುಕ್ತಬನ್ಧನಃ ॥ 11 ॥

ಅಸುರಕ್ಲೇಶದೋ ಕ್ಲಿಷ್ಟಜನನಿದ್ರಾರತಿಪ್ರದಃ ।
ನಾರಾಯಣೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ದೇವದೇವೋ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 12 ॥

ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಃ ಶುದ್ಧಮಾನಸಃ ।
ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಪಂಚಾತ್ಮಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಫಲಪ್ರದಃ ॥ 13 ॥

ಶುದ್ಧಾತ್ಮಜ್ಞಾನದೋ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಃಸ್ವಾನನ್ದದಾಯಕಃ ।
ದೇವಾನನ್ದಕರೋ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಃ ಸತ್ತ್ವವಿಗ್ರಹಃ । 14 ॥

ಗಮ್ಭೀರೋಽನವಗಾಹ್ಯಶ್ರೀದ್ವಿಭುಜೋ ಮುರಲೀಧರಃ ।
ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಘನಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೋಟಿಮನ್ಮಥಮನ್ಮಥಃ ॥ 15 ॥

ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯೋ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯೋ ಮುನಿಗಮ್ಯೋ ವ್ರಜೇಶ್ವರಃ ।
ಶ್ರೀಯಶೋದಾಸುತೋ ನನ್ದಭಾಗ್ಯಚಿನ್ತಾಮಣಿಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 16 ॥

ಅವಿದ್ಯಾಹರಣಃ ಸರ್ವದೋಷಸಂಘವಿನಾಶಕಃ ।
ನಿಃಸಾಧನೋದ್ಧಾರದಕ್ಷೋ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾತರಃ ॥ 17 ॥

ಸರ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಸಹಿತೋ ದೈವದೋಷನಿವಾರಕಃ ।
ಕುಮಾರಿಕಾನುಗ್ರಹಕೃದ್ ಯೋಗಮಾಯಾಪ್ರಸಾದಕೃತ್ ॥ 18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪರಾನನ್ದಭಜನಾನನ್ದದಾಯಕಃ ।
ಲೋಕವ್ಯಾಮೋಹಕೃತ್ಸ್ವೀಯಾನುಗ್ರಹೋ ವೇಣುವಾದತಃ ॥ 19 ॥

ನಿತ್ಯಲೀಲಾರಾಸರತೋ ನಿತ್ಯಲೀಲಾಫಲಪ್ರದಃ ।
ಮೂಢೋದ್ಧಾರಕರೋ ರಾಜಲೀಲಾಸನ್ತೋಷಿತಾಮರಃ ॥ 20 ॥

ಸತಾಂ ಲೋಕದ್ವಯಾನನ್ದದಶ್ಚೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಭೂಷಿತಃ ।
ನಿರೋಧಲೀಲಾಸಮ್ಪತ್ತಿರ್ದಶಲೀಲಾಪರಾಯಣಃ ॥ 21 ॥

ದ್ವಾದಶಾಂಗವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾँಶ್ಚತೃರ್ವ್ಯೂಹಶ್ಚತುರ್ಮಯಃ ।
ಗೋಕುಲಾನನ್ದದಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೋವರ್ಧನಕೃತಾಶ್ರಯಃ ॥ 22 ॥

ಚರಾಚರಾನುಗ್ರಹಕೃದ್ವಂಶೀವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ ।
ದೇವಕೀನನ್ದನೋ ದ್ವಾರಾಪತಿರ್ಗೋವರ್ಧನಾದ್ರಿಭೃತ್ ॥ 23 ॥

ಶ್ರೀಗೋಕುಲಸುಧಾನಾಥಃ ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದೋಽತಿಸುನ್ದರಃ ।
ಬಾಲಲೀಲಾರತೋ ಹೈಯಂಗವೀನರಸತತ್ಪರಃ ॥ 24 ॥

ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಯುಗ್ಮಲೀಲೋ ತ್ರಿಭಂಗಲಲಿತಾಕೃತಿಃ ।
ಆಚಾರ್ಯಾನುಗೃಹೀತಾತ್ಮಾ ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯಃ ॥ 25 ॥

ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾಪ್ರೇಮಮೂರ್ತಿಃ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಾವಲಿವಲ್ಲಭಃ ।
ಲಲಿತಾಪ್ರಾಣನಾಥಃ ಶ್ರೀಕಲಿನ್ದಗಿರಿಜಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 26 ॥

ಅಪ್ರಾಕೃತಗುಣೋದಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮೇಶೇನ್ದ್ರಾದಿವನ್ದಿತಃ ।
ಪವಿತ್ರಕೀರ್ತಿಃಶ್ರೀನಾಥೋ ವೃನ್ದಾರಣ್ಯಪುರನ್ದರಃ ॥ 27 ॥

ಇತಿ ಲೀಲಾಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ನಿಜಾತ್ಮಕಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ತಂ ಪ್ರೀಣಾತಿ ಸ ಮಾಧವಃ ॥ 28 ॥

ಈಷಣಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಯಾ ಪಠೇದ್ಧರಿಸನ್ನಿಧೌ ।
ಸೋಽಚಲಾಂ ಭಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಮುನೀಶ್ವರಾಃ ॥ 29 ॥

ಈಷಣಾತ್ರಯಸಮ್ಪನ್ನಂ ಯಸ್ಯ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಖಿದ್ಯತಿ ।
ತೇನಾತ್ರ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಸಮಾಪ್ಯತೇ ॥ 30 ॥

ಪುತ್ರೇಷಣಾಸು ಸರ್ವಾಸು ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪುತ್ರಪ್ರದಂ ಹರಿಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಮೋಹಯತ್ತೇನ ವರಾವಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 31 ॥

ವಿತ್ತೇಷಣಾಸ್ಸು ವಾಸಾಂಸಿ ಭೂಷಣಾನಿ ಶಿಖಾಮಣಿಮ್ ।
ವದನ್ತಂ ವಿಷಯೀಕುರ್ವಂಲ್ಲಭತೇ ತತ್ ಸ್ಥಿರಂಚ ಯತ್ ॥ 32 ॥

ಲೋಕೇಷಣಾಸು ನನ್ದಸ್ಯ ಸಾಧಯನ್ಪರತನ್ತ್ರತಾಮ್ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಹೃದಿ ಮಹಾಭಾಗ್ಯೋ ಭವೇಲ್ಲೋಕದ್ವಯೇ ಪುಮಾನ್ ॥ 33 ॥

ಸಮರ್ಚ್ಯ ಭಗವನ್ತಂ ತಂ ಶಾಲಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಮನ್ದಿರೇ ।
ನಮೋಽನ್ತೈರ್ನಾಮಸನ್ಮನ್ತ್ರೈರ್ದದ್ಯಾದ್ವೃನ್ದಾದಲಾನ್ಯಸೌ ॥ 34 ॥

ನಿವೇದಯೇತ್ತತಃ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಪರರಾತ್ರಕೇ ।
ತೇನ ಸರ್ವಮವಾಪ್ನೋತಿ ಪ್ರಸೀದತಿ ತತಸ್ತ್ವಮುಮ್ ॥ 35 ॥

ಸರ್ವಾಪರಾಧಹರಣಂ ಸರ್ವದೋಷನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸರ್ವಭಕ್ತಿಪ್ರಜನನಂ ಭಾವಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಪರಮ್ ॥ 36 ॥

ಏತಸ್ಯೈವ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಮನುಮ್ ।
ಪಠೇನ್ನಾಮ್ನಾ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಸುದಾಮಾದಿಸಮೋ ಭವೇತ್ ॥ 37 ॥

ಅನಯೋಃ ಸದೃಶಂ ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕಾರೋಽತ್ರಾಪರಃ ಪರಃ ।
ಕಾಮವ್ಯಾಕುಲಚಿತಸ್ಯ ಶೋಧನಾಯ ಸತಾಂ ಮತಃ ॥ 38 ॥

ನ ಸೌಷಧೀ ಮತಾ ಪುಂಸಾ ಯಾ ಗದಾನ್ತರಮರ್ಪಯೇತ್ ।
ಪ್ರಕೃತಂ ಸನ್ನಿವರ್ತ್ಯಾಘಂ ವಾಸನಾಂ ಯಾ ನ ಸಂಹರೇತ್ ॥ 39 ॥

ವಿಷಯಾಕ್ರಾನ್ತಚಿತ್ತಾನಾಂ ನಾವೇಶಃ ಕರ್ಹಿಚಿದ್ಧರೇಃ ।
ತತೋ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಕಾರ್ಯೇಭ್ಯ ಇತ್ಯಾಹ ತನಯಂ ವಿಧಿಃ ॥ 40 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇತಿ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇತಿ ಮಹೌಷಧೀ ।
ಯೇ ಭಜನ್ತಿ ಮಹಾಭಾಗಾಸ್ತೇಷಾಂ ಕಿಂ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧಯತಿ ॥ 41 ॥

ಇತಿ ಲೀಲಾಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀಶಾಂಡಿಲ್ಯಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಪಂಚಮೇ ಭಕ್ತಿಖಂಡೇ ದ್ವಿತೀಯಭಾಗೇ
ತೃತೀಯೋ ಅಷ್ಟಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 18 ॥

Also Read:

lila Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

lila Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Hindu Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top