Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

lila Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Hindu Slokas

Sri lila Shatanama Stotra Lyrics in Telugu:

॥ లీలాశతనామస్తోత్రమ్ ॥
కృష్ణలీలాశతనామస్తోత్రమ్

శాణ్డిల్య ఉవాచ ।
అథ లీలాశతం స్తోత్రం ప్రవక్ష్యామి హరేః ప్రియమ్ ।
యస్యాభ్యసనతః సద్యః ప్రీయతే పురుషోత్తమః ॥ ౧ ॥

యదుక్తం శ్రీమతా పూర్వం ప్రియాయై ప్రీతిపూర్వకమ్ ।
లలితాయై యథాప్రోక్తం సా మహ్యం కృపయా జగౌ ॥ ౨ ॥

శ్రుతిభిర్యత్పురా ప్రోక్తం మునిభిర్యత్పురోదితమ్ ।
తదహం వో వర్ణయిష్యే శ్రద్ధాలూన్ సంమతాన్ శుచీన్ ॥ ౩ ॥

లీలానామశతస్యాస్య ఋషయోఽగ్నిసముద్భవాః ।
దేవతా శీపతిర్నిత్యలీలానుగ్రహవిగ్రహః ॥ ౪ ॥

ఛన్దాంస్యనుష్టుప్ రూపాణి కీర్తితాని మునీశ్వరాః ।
బీజం భక్తానుగ్రహకృత్ శక్తిలీలాప్రియః ప్రభుః ॥ ౫ ॥

శ్రీకృష్ణభగవత్ప్రీతిద్వారా స్వార్థే నియోజనమ్ ।
సర్వేశ్వరశ్చ సర్వాత్మా సర్వతోఽస్రేణ రక్షతు ॥ ౬ ॥

శ్రీకృష్ణః సచ్చిదానన్దః స్వతన్త్రపరమావధిః ।
లీలాకర్తా బాలలీలో నిజానన్దైకవిగ్రహః ॥ ౭ ॥

లీలాశక్తిర్నిజలీలాసృష్టిదేహో వినోదకృత్ ।
వృన్దావనే గోపిగోపగోద్విజాదిసచిన్మయః ॥ ౮ ॥

వాక్సృష్టికర్తా నాదాత్మా ప్రణవో వర్ణరూపధృక్ ॥ ౯ ॥

ప్రకృతిః ప్రత్యయో వాక్యో వేదో వేదాఙ్గజః కవిః ।
మాయోద్భవోద్భవోఽచిన్త్యకార్యో జీవప్రవర్తకః ॥ ౧౦ ॥

నానాతత్త్వానురూపశ్చ కాలకర్మస్వభావకః ।
వేదానుగో వేదవేత్తా నియతో ముక్తబన్ధనః ॥ ౧౧ ॥

అసురక్లేశదో క్లిష్టజననిద్రారతిప్రదః ।
నారాయణో హృషీకేశో దేవదేవో జనార్దనః ॥ ౧౨ ॥

స్వవర్ణాశ్రమధర్మాత్మా సంస్కృతః శుద్ధమానసః ।
అగ్నిహోత్రాదిపఞ్చాత్మా స్వర్గలోకఫలప్రదః ॥ ౧౩ ॥

శుద్ధాత్మజ్ఞానదో జ్ఞానగమ్యఃస్వానన్దదాయకః ।
దేవానన్దకరో మేఘశ్యామలః సత్త్వవిగ్రహః । ౧౪ ॥

గమ్భీరోఽనవగాహ్యశ్రీద్విభుజో మురలీధరః ।
పూర్ణానన్దఘనః సాక్షాత్ కోటిమన్మథమన్మథః ॥ ౧౫ ॥

శ్రుతిగమ్యో భక్తిగమ్యో మునిగమ్యో వ్రజేశ్వరః ।
శ్రీయశోదాసుతో నన్దభాగ్యచిన్తామణిః ప్రభుః ॥ ౧౬ ॥

అవిద్యాహరణః సర్వదోషసఙ్ఘవినాశకః ।
నిఃసాధనోద్ధారదక్షో భక్తానుగ్రహకాతరః ॥ ౧౭ ॥

సర్వసామర్థ్యసహితో దైవదోషనివారకః ।
కుమారికానుగ్రహకృద్ యోగమాయాప్రసాదకృత్ ॥ ౧౮ ॥

బ్రహ్మానన్దపరానన్దభజనానన్దదాయకః ।
లోకవ్యామోహకృత్స్వీయానుగ్రహో వేణువాదతః ॥ ౧౯ ॥

నిత్యలీలారాసరతో నిత్యలీలాఫలప్రదః ।
మూఢోద్ధారకరో రాజలీలాసన్తోషితామరః ॥ ౨౦ ॥

సతాం లోకద్వయానన్దదశ్చైశ్వర్యాదిభూషితః ।
నిరోధలీలాసమ్పత్తిర్దశలీలాపరాయణః ॥ ౨౧ ॥

ద్వాదశాఙ్గవపుః శ్రీమాఁశ్చతృర్వ్యూహశ్చతుర్మయః ।
గోకులానన్దదః శ్రీమద్ గోవర్ధనకృతాశ్రయః ॥ ౨౨ ॥

చరాచరానుగ్రహకృద్వంశీవాద్యవిశారదః ।
దేవకీనన్దనో ద్వారాపతిర్గోవర్ధనాద్రిభృత్ ॥ ౨౩ ॥

శ్రీగోకులసుధానాథః శ్రీముకున్దోఽతిసున్దరః ।
బాలలీలారతో హైయఙ్గవీనరసతత్పరః ॥ ౨౪ ॥

నృత్యప్రియో యుగ్మలీలో త్రిభఙ్గలలితాకృతిః ।
ఆచార్యానుగృహీతాత్మా కరుణావరుణాలయః ॥ ౨౫ ॥

శ్రీరాధికాప్రేమమూర్తిః శ్రీచన్ద్రావలివల్లభః ।
లలితాప్రాణనాథః శ్రీకలిన్దగిరిజాప్రియః ॥ ౨౬ ॥

అప్రాకృతగుణోదారో బ్రహ్మేశేన్ద్రాదివన్దితః ।
పవిత్రకీర్తిఃశ్రీనాథో వృన్దారణ్యపురన్దరః ॥ ౨౭ ॥

ఇతి లీలాశతం నామ్నాం నిజాత్మకసమన్వితమ్ ।
యః పఠేత్ప్రత్యహం ప్రీత్యా తం ప్రీణాతి స మాధవః ॥ ౨౮ ॥

ఈషణాత్రయనిర్ముక్తో యా పఠేద్ధరిసన్నిధౌ ।
సోఽచలాం భక్తిమాప్నోతి ఇతి సత్యం మునీశ్వరాః ॥ ౨౯ ॥

ఈషణాత్రయసమ్పన్నం యస్య చిత్త ప్రఖిద్యతి ।
తేనాత్ర ధ్యానగమ్యేన ప్రకారేణ సమాప్యతే ॥ ౩౦ ॥

పుత్రేషణాసు సర్వాసు ధ్యాయేత్పుత్రప్రదం హరిమ్ ।
బ్రహ్మాణం మోహయత్తేన వరావాప్తిః ప్రజాయతే ॥ ౩౧ ॥

విత్తేషణాస్సు వాసాంసి భూషణాని శిఖామణిమ్ ।
వదన్తం విషయీకుర్వంల్లభతే తత్ స్థిరఞ్చ యత్ ॥ ౩౨ ॥

లోకేషణాసు నన్దస్య సాధయన్పరతన్త్రతామ్ ।
ధ్యాత్వా హృది మహాభాగ్యో భవేల్లోకద్వయే పుమాన్ ॥ ౩౩ ॥

సమర్చ్య భగవన్తం తం శాలగ్రామస్య మన్దిరే ।
నమోఽన్తైర్నామసన్మన్త్రైర్దద్యాద్వృన్దాదలాన్యసౌ ॥ ౩౪ ॥

నివేదయేత్తతః స్వార్థం మధ్యాహ్నే పరరాత్రకే ।
తేన సర్వమవాప్నోతి ప్రసీదతి తతస్త్వముమ్ ॥ ౩౫ ॥

సర్వాపరాధహరణం సర్వదోషనివారణమ్ ।
సర్వభక్తిప్రజననం భావస్య సదృశం పరమ్ ॥ ౩౬ ॥

ఏతస్యైవ సమాసాద్య గాయత్ర్యాఖ్యం మహామనుమ్ ।
పఠేన్నామ్నా సహస్రం చ సుదామాదిసమో భవేత్ ॥ ౩౭ ॥

అనయోః సదృశం నాస్తి ప్రకారోఽత్రాపరః పరః ।
కామవ్యాకులచితస్య శోధనాయ సతాం మతః ॥ ౩౮ ॥

న సౌషధీ మతా పుంసా యా గదాన్తరమర్పయేత్ ।
ప్రకృతం సన్నివర్త్యాఘం వాసనాం యా న సంహరేత్ ॥ ౩౯ ॥

విషయాక్రాన్తచిత్తానాం నావేశః కర్హిచిద్ధరేః ।
తతో నివృత్తిః కార్యేభ్య ఇత్యాహ తనయం విధిః ॥ ౪౦ ॥

శ్రీకృష్ణేతి మహామన్త్రం శ్రీకృష్ణేతి మహౌషధీ ।
యే భజన్తి మహాభాగాస్తేషాం కిం కిం న సిద్ధయతి ॥ ౪౧ ॥

ఇతి లీలాశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।
ఇతి శ్రీశాణ్డిల్యసంహితాయాం పఞ్చమే భక్తిఖణ్డే ద్వితీయభాగే
తృతీయో అష్టాదశోఽధ్యాయః ॥ ౧౮ ॥

Also Read:

lila Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

lila Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Hindu Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top