Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

lila Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Hindu Slokas

Sri lila Shatanama Stotra Lyrics in Malayalam:

॥ ലീലാശതനാമസ്തോത്രം ॥
കൃഷ്ണലീലാശതനാമസ്തോത്രം

ശാണ്ഡില്യ ഉവാച ।
അഥ ലീലാശതം സ്തോത്രം പ്രവക്ഷ്യാമി ഹരേഃ പ്രിയം ।
യസ്യാഭ്യസനതഃ സദ്യഃ പ്രീയതേ പുരുഷോത്തമഃ ॥ 1 ॥

യദുക്തം ശ്രീമതാ പൂര്‍വം പ്രിയായൈ പ്രീതിപൂര്‍വകം ।
ലലിതായൈ യഥാപ്രോക്തം സാ മഹ്യം കൃപയാ ജഗൌ ॥ 2 ॥

ശ്രുതിഭിര്യത്പുരാ പ്രോക്തം മുനിഭിര്യത്പുരോദിതം ।
തദഹം വോ വര്‍ണയിഷ്യേ ശ്രദ്ധാലൂന്‍ സമ്മതാന്‍ ശുചീന്‍ ॥ 3 ॥

ലീലാനാമശതസ്യാസ്യ ഋഷയോഽഗ്നിസമുദ്ഭവാഃ ।
ദേവതാ ശീപതിര്‍നിത്യലീലാനുഗ്രഹവിഗ്രഹഃ ॥ 4 ॥

ഛന്ദാംസ്യനുഷ്ടുപ് രൂപാണി കീര്‍തിതാനി മുനീശ്വരാഃ ।
ബീജം ഭക്താനുഗ്രഹകൃത് ശക്തിലീലാപ്രിയഃ പ്രഭുഃ ॥ 5 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവത്പ്രീതിദ്വാരാ സ്വാര്‍ഥേ നിയോജനം ।
സര്‍വേശ്വരശ്ച സര്‍വാത്മാ സര്‍വതോഽസ്രേണ രക്ഷതു ॥ 6 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണഃ സച്ചിദാനന്ദഃ സ്വതന്ത്രപരമാവധിഃ ।
ലീലാകര്‍താ ബാലലീലോ നിജാനന്ദൈകവിഗ്രഹഃ ॥ 7 ॥

ലീലാശക്തിര്‍നിജലീലാസൃഷ്ടിദേഹോ വിനോദകൃത് ।
വൃന്ദാവനേ ഗോപിഗോപഗോദ്വിജാദിസചിന്‍മയഃ ॥ 8 ॥

വാക്സൃഷ്ടികര്‍താ നാദാത്മാ പ്രണവോ വര്‍ണരൂപധൃക് ॥ 9 ॥

പ്രകൃതിഃ പ്രത്യയോ വാക്യോ വേദോ വേദാങ്ഗജഃ കവിഃ ।
മായോദ്ഭവോദ്ഭവോഽചിന്ത്യകാര്യോ ജീവപ്രവര്‍തകഃ ॥ 10 ॥

നാനാതത്ത്വാനുരൂപശ്ച കാലകര്‍മസ്വഭാവകഃ ।
വേദാനുഗോ വേദവേത്താ നിയതോ മുക്തബന്ധനഃ ॥ 11 ॥

അസുരക്ലേശദോ ക്ലിഷ്ടജനനിദ്രാരതിപ്രദഃ ।
നാരായണോ ഹൃഷീകേശോ ദേവദേവോ ജനാര്‍ദനഃ ॥ 12 ॥

സ്വവര്‍ണാശ്രമധര്‍മാത്മാ സംസ്കൃതഃ ശുദ്ധമാനസഃ ।
അഗ്നിഹോത്രാദിപഞ്ചാത്മാ സ്വര്‍ഗലോകഫലപ്രദഃ ॥ 13 ॥

ശുദ്ധാത്മജ്ഞാനദോ ജ്ഞാനഗംയഃസ്വാനന്ദദായകഃ ।
ദേവാനന്ദകരോ മേഘശ്യാമലഃ സത്ത്വവിഗ്രഹഃ । 14 ॥

ഗംഭീരോഽനവഗാഹ്യശ്രീദ്വിഭുജോ മുരലീധരഃ ।
പൂര്‍ണാനന്ദഘനഃ സാക്ഷാത് കോടിമന്‍മഥമന്‍മഥഃ ॥ 15 ॥

ശ്രുതിഗംയോ ഭക്തിഗംയോ മുനിഗംയോ വ്രജേശ്വരഃ ।
ശ്രീയശോദാസുതോ നന്ദഭാഗ്യചിന്താമണിഃ പ്രഭുഃ ॥ 16 ॥

അവിദ്യാഹരണഃ സര്‍വദോഷസങ്ഘവിനാശകഃ ।
നിഃസാധനോദ്ധാരദക്ഷോ ഭക്താനുഗ്രഹകാതരഃ ॥ 17 ॥

സര്‍വസാമര്‍ഥ്യസഹിതോ ദൈവദോഷനിവാരകഃ ।
കുമാരികാനുഗ്രഹകൃദ് യോഗമായാപ്രസാദകൃത് ॥ 18 ॥

ബ്രഹ്മാനന്ദപരാനന്ദഭജനാനന്ദദായകഃ ।
ലോകവ്യാമോഹകൃത്സ്വീയാനുഗ്രഹോ വേണുവാദതഃ ॥ 19 ॥

നിത്യലീലാരാസരതോ നിത്യലീലാഫലപ്രദഃ ।
മൂഢോദ്ധാരകരോ രാജലീലാസന്തോഷിതാമരഃ ॥ 20 ॥

സതാം ലോകദ്വയാനന്ദദശ്ചൈശ്വര്യാദിഭൂഷിതഃ ।
നിരോധലീലാസമ്പത്തിര്‍ദശലീലാപരായണഃ ॥ 21 ॥

ദ്വാദശാങ്ഗവപുഃ ശ്രീമാँശ്ചതൃര്‍വ്യൂഹശ്ചതുര്‍മയഃ ।
ഗോകുലാനന്ദദഃ ശ്രീമദ് ഗോവര്‍ധനകൃതാശ്രയഃ ॥ 22 ॥

ചരാചരാനുഗ്രഹകൃദ്വംശീവാദ്യവിശാരദഃ ।
ദേവകീനന്ദനോ ദ്വാരാപതിര്‍ഗോവര്‍ധനാദ്രിഭൃത് ॥ 23 ॥

ശ്രീഗോകുലസുധാനാഥഃ ശ്രീമുകുന്ദോഽതിസുന്ദരഃ ।
ബാലലീലാരതോ ഹൈയങ്ഗവീനരസതത്പരഃ ॥ 24 ॥

നൃത്യപ്രിയോ യുഗ്മലീലോ ത്രിഭങ്ഗലലിതാകൃതിഃ ।
ആചാര്യാനുഗൃഹീതാത്മാ കരുണാവരുണാലയഃ ॥ 25 ॥

ശ്രീരാധികാപ്രേമമൂര്‍തിഃ ശ്രീചന്ദ്രാവലിവല്ലഭഃ ।
ലലിതാപ്രാണനാഥഃ ശ്രീകലിന്ദഗിരിജാപ്രിയഃ ॥ 26 ॥

അപ്രാകൃതഗുണോദാരോ ബ്രഹ്മേശേന്ദ്രാദിവന്ദിതഃ ।
പവിത്രകീര്‍തിഃശ്രീനാഥോ വൃന്ദാരണ്യപുരന്ദരഃ ॥ 27 ॥

ഇതി ലീലാശതം നാംനാം നിജാത്മകസമന്വിതം ।
യഃ പഠേത്പ്രത്യഹം പ്രീത്യാ തം പ്രീണാതി സ മാധവഃ ॥ 28 ॥

ഈഷണാത്രയനിര്‍മുക്തോ യാ പഠേദ്ധരിസന്നിധൌ ।
സോഽചലാം ഭക്തിമാപ്നോതി ഇതി സത്യം മുനീശ്വരാഃ ॥ 29 ॥

ഈഷണാത്രയസമ്പന്നം യസ്യ ചിത്ത പ്രഖിദ്യതി ।
തേനാത്ര ധ്യാനഗംയേന പ്രകാരേണ സമാപ്യതേ ॥ 30 ॥

പുത്രേഷണാസു സര്‍വാസു ധ്യായേത്പുത്രപ്രദം ഹരിം ।
ബ്രഹ്മാണം മോഹയത്തേന വരാവാപ്തിഃ പ്രജായതേ ॥ 31 ॥

വിത്തേഷണാസ്സു വാസാംസി ഭൂഷണാനി ശിഖാമണിം ।
വദന്തം വിഷയീകുര്‍വംല്ലഭതേ തത് സ്ഥിരഞ്ച യത് ॥ 32 ॥

ലോകേഷണാസു നന്ദസ്യ സാധയന്‍പരതന്ത്രതാം ।
ധ്യാത്വാ ഹൃദി മഹാഭാഗ്യോ ഭവേല്ലോകദ്വയേ പുമാന്‍ ॥ 33 ॥

സമര്‍ച്യ ഭഗവന്തം തം ശാലഗ്രാമസ്യ മന്ദിരേ ।
നമോഽന്തൈര്‍നാമസന്‍മന്ത്രൈര്‍ദദ്യാദ്വൃന്ദാദലാന്യസൌ ॥ 34 ॥

നിവേദയേത്തതഃ സ്വാര്‍ഥം മധ്യാഹ്നേ പരരാത്രകേ ।
തേന സര്‍വമവാപ്നോതി പ്രസീദതി തതസ്ത്വമും ॥ 35 ॥

സര്‍വാപരാധഹരണം സര്‍വദോഷനിവാരണം ।
സര്‍വഭക്തിപ്രജനനം ഭാവസ്യ സദൃശം പരം ॥ 36 ॥

ഏതസ്യൈവ സമാസാദ്യ ഗായത്ര്യാഖ്യം മഹാമനും ।
പഠേന്നാംനാ സഹസ്രം ച സുദാമാദിസമോ ഭവേത് ॥ 37 ॥

അനയോഃ സദൃശം നാസ്തി പ്രകാരോഽത്രാപരഃ പരഃ ।
കാമവ്യാകുലചിതസ്യ ശോധനായ സതാം മതഃ ॥ 38 ॥

ന സൌഷധീ മതാ പുംസാ യാ ഗദാന്തരമര്‍പയേത് ।
പ്രകൃതം സന്നിവര്‍ത്യാഘം വാസനാം യാ ന സംഹരേത് ॥ 39 ॥

വിഷയാക്രാന്തചിത്താനാം നാവേശഃ കര്‍ഹിചിദ്ധരേഃ ।
തതോ നിവൃത്തിഃ കാര്യേഭ്യ ഇത്യാഹ തനയം വിധിഃ ॥ 40 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണേതി മഹാമന്ത്രം ശ്രീകൃഷ്ണേതി മഹൌഷധീ ।
യേ ഭജന്തി മഹാഭാഗാസ്തേഷാം കിം കിം ന സിദ്ധയതി ॥ 41 ॥

ഇതി ലീലാശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।
ഇതി ശ്രീശാണ്ഡില്യസംഹിതായാം പഞ്ചമേ ഭക്തിഖണ്ഡേ ദ്വിതീയഭാഗേ
തൃതീയോ അഷ്ടാദശോഽധ്യായഃ ॥ 18 ॥

Also Read:

lila Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

lila Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Hindu Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top