Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

lila Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Hindu Slokas

Sri lila Shatanama Stotra Lyrics in Gujarati:

॥ લીલાશતનામસ્તોત્રમ્ ॥
કૃષ્ણલીલાશતનામસ્તોત્રમ્

શાણ્ડિલ્ય ઉવાચ ।
અથ લીલાશતં સ્તોત્રં પ્રવક્ષ્યામિ હરેઃ પ્રિયમ્ ।
યસ્યાભ્યસનતઃ સદ્યઃ પ્રીયતે પુરુષોત્તમઃ ॥ ૧ ॥

યદુક્તં શ્રીમતા પૂર્વં પ્રિયાયૈ પ્રીતિપૂર્વકમ્ ।
લલિતાયૈ યથાપ્રોક્તં સા મહ્યં કૃપયા જગૌ ॥ ૨ ॥

શ્રુતિભિર્યત્પુરા પ્રોક્તં મુનિભિર્યત્પુરોદિતમ્ ।
તદહં વો વર્ણયિષ્યે શ્રદ્ધાલૂન્ સંમતાન્ શુચીન્ ॥ ૩ ॥

લીલાનામશતસ્યાસ્ય ઋષયોઽગ્નિસમુદ્ભવાઃ ।
દેવતા શીપતિર્નિત્યલીલાનુગ્રહવિગ્રહઃ ॥ ૪ ॥

છન્દાંસ્યનુષ્ટુપ્ રૂપાણિ કીર્તિતાનિ મુનીશ્વરાઃ ।
બીજં ભક્તાનુગ્રહકૃત્ શક્તિલીલાપ્રિયઃ પ્રભુઃ ॥ ૫ ॥

શ્રીકૃષ્ણભગવત્પ્રીતિદ્વારા સ્વાર્થે નિયોજનમ્ ।
સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા સર્વતોઽસ્રેણ રક્ષતુ ॥ ૬ ॥

શ્રીકૃષ્ણઃ સચ્ચિદાનન્દઃ સ્વતન્ત્રપરમાવધિઃ ।
લીલાકર્તા બાલલીલો નિજાનન્દૈકવિગ્રહઃ ॥ ૭ ॥

લીલાશક્તિર્નિજલીલાસૃષ્ટિદેહો વિનોદકૃત્ ।
વૃન્દાવને ગોપિગોપગોદ્વિજાદિસચિન્મયઃ ॥ ૮ ॥

વાક્સૃષ્ટિકર્તા નાદાત્મા પ્રણવો વર્ણરૂપધૃક્ ॥ ૯ ॥

પ્રકૃતિઃ પ્રત્યયો વાક્યો વેદો વેદાઙ્ગજઃ કવિઃ ।
માયોદ્ભવોદ્ભવોઽચિન્ત્યકાર્યો જીવપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૦ ॥

નાનાતત્ત્વાનુરૂપશ્ચ કાલકર્મસ્વભાવકઃ ।
વેદાનુગો વેદવેત્તા નિયતો મુક્તબન્ધનઃ ॥ ૧૧ ॥

અસુરક્લેશદો ક્લિષ્ટજનનિદ્રારતિપ્રદઃ ।
નારાયણો હૃષીકેશો દેવદેવો જનાર્દનઃ ॥ ૧૨ ॥

સ્વવર્ણાશ્રમધર્માત્મા સંસ્કૃતઃ શુદ્ધમાનસઃ ।
અગ્નિહોત્રાદિપઞ્ચાત્મા સ્વર્ગલોકફલપ્રદઃ ॥ ૧૩ ॥

શુદ્ધાત્મજ્ઞાનદો જ્ઞાનગમ્યઃસ્વાનન્દદાયકઃ ।
દેવાનન્દકરો મેઘશ્યામલઃ સત્ત્વવિગ્રહઃ । ૧૪ ॥

ગમ્ભીરોઽનવગાહ્યશ્રીદ્વિભુજો મુરલીધરઃ ।
પૂર્ણાનન્દઘનઃ સાક્ષાત્ કોટિમન્મથમન્મથઃ ॥ ૧૫ ॥

શ્રુતિગમ્યો ભક્તિગમ્યો મુનિગમ્યો વ્રજેશ્વરઃ ।
શ્રીયશોદાસુતો નન્દભાગ્યચિન્તામણિઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૬ ॥

અવિદ્યાહરણઃ સર્વદોષસઙ્ઘવિનાશકઃ ।
નિઃસાધનોદ્ધારદક્ષો ભક્તાનુગ્રહકાતરઃ ॥ ૧૭ ॥

સર્વસામર્થ્યસહિતો દૈવદોષનિવારકઃ ।
કુમારિકાનુગ્રહકૃદ્ યોગમાયાપ્રસાદકૃત્ ॥ ૧૮ ॥

બ્રહ્માનન્દપરાનન્દભજનાનન્દદાયકઃ ।
લોકવ્યામોહકૃત્સ્વીયાનુગ્રહો વેણુવાદતઃ ॥ ૧૯ ॥

નિત્યલીલારાસરતો નિત્યલીલાફલપ્રદઃ ।
મૂઢોદ્ધારકરો રાજલીલાસન્તોષિતામરઃ ॥ ૨૦ ॥

સતાં લોકદ્વયાનન્દદશ્ચૈશ્વર્યાદિભૂષિતઃ ।
નિરોધલીલાસમ્પત્તિર્દશલીલાપરાયણઃ ॥ ૨૧ ॥

દ્વાદશાઙ્ગવપુઃ શ્રીમાઁશ્ચતૃર્વ્યૂહશ્ચતુર્મયઃ ।
ગોકુલાનન્દદઃ શ્રીમદ્ ગોવર્ધનકૃતાશ્રયઃ ॥ ૨૨ ॥

ચરાચરાનુગ્રહકૃદ્વંશીવાદ્યવિશારદઃ ।
દેવકીનન્દનો દ્વારાપતિર્ગોવર્ધનાદ્રિભૃત્ ॥ ૨૩ ॥

શ્રીગોકુલસુધાનાથઃ શ્રીમુકુન્દોઽતિસુન્દરઃ ।
બાલલીલારતો હૈયઙ્ગવીનરસતત્પરઃ ॥ ૨૪ ॥

નૃત્યપ્રિયો યુગ્મલીલો ત્રિભઙ્ગલલિતાકૃતિઃ ।
આચાર્યાનુગૃહીતાત્મા કરુણાવરુણાલયઃ ॥ ૨૫ ॥

શ્રીરાધિકાપ્રેમમૂર્તિઃ શ્રીચન્દ્રાવલિવલ્લભઃ ।
લલિતાપ્રાણનાથઃ શ્રીકલિન્દગિરિજાપ્રિયઃ ॥ ૨૬ ॥

અપ્રાકૃતગુણોદારો બ્રહ્મેશેન્દ્રાદિવન્દિતઃ ।
પવિત્રકીર્તિઃશ્રીનાથો વૃન્દારણ્યપુરન્દરઃ ॥ ૨૭ ॥

ઇતિ લીલાશતં નામ્નાં નિજાત્મકસમન્વિતમ્ ।
યઃ પઠેત્પ્રત્યહં પ્રીત્યા તં પ્રીણાતિ સ માધવઃ ॥ ૨૮ ॥

ઈષણાત્રયનિર્મુક્તો યા પઠેદ્ધરિસન્નિધૌ ।
સોઽચલાં ભક્તિમાપ્નોતિ ઇતિ સત્યં મુનીશ્વરાઃ ॥ ૨૯ ॥

ઈષણાત્રયસમ્પન્નં યસ્ય ચિત્ત પ્રખિદ્યતિ ।
તેનાત્ર ધ્યાનગમ્યેન પ્રકારેણ સમાપ્યતે ॥ ૩૦ ॥

પુત્રેષણાસુ સર્વાસુ ધ્યાયેત્પુત્રપ્રદં હરિમ્ ।
બ્રહ્માણં મોહયત્તેન વરાવાપ્તિઃ પ્રજાયતે ॥ ૩૧ ॥

વિત્તેષણાસ્સુ વાસાંસિ ભૂષણાનિ શિખામણિમ્ ।
વદન્તં વિષયીકુર્વંલ્લભતે તત્ સ્થિરઞ્ચ યત્ ॥ ૩૨ ॥

લોકેષણાસુ નન્દસ્ય સાધયન્પરતન્ત્રતામ્ ।
ધ્યાત્વા હૃદિ મહાભાગ્યો ભવેલ્લોકદ્વયે પુમાન્ ॥ ૩૩ ॥

સમર્ચ્ય ભગવન્તં તં શાલગ્રામસ્ય મન્દિરે ।
નમોઽન્તૈર્નામસન્મન્ત્રૈર્દદ્યાદ્વૃન્દાદલાન્યસૌ ॥ ૩૪ ॥

નિવેદયેત્તતઃ સ્વાર્થં મધ્યાહ્ને પરરાત્રકે ।
તેન સર્વમવાપ્નોતિ પ્રસીદતિ તતસ્ત્વમુમ્ ॥ ૩૫ ॥

સર્વાપરાધહરણં સર્વદોષનિવારણમ્ ।
સર્વભક્તિપ્રજનનં ભાવસ્ય સદૃશં પરમ્ ॥ ૩૬ ॥

એતસ્યૈવ સમાસાદ્ય ગાયત્ર્યાખ્યં મહામનુમ્ ।
પઠેન્નામ્ના સહસ્રં ચ સુદામાદિસમો ભવેત્ ॥ ૩૭ ॥

અનયોઃ સદૃશં નાસ્તિ પ્રકારોઽત્રાપરઃ પરઃ ।
કામવ્યાકુલચિતસ્ય શોધનાય સતાં મતઃ ॥ ૩૮ ॥

ન સૌષધી મતા પુંસા યા ગદાન્તરમર્પયેત્ ।
પ્રકૃતં સન્નિવર્ત્યાઘં વાસનાં યા ન સંહરેત્ ॥ ૩૯ ॥

વિષયાક્રાન્તચિત્તાનાં નાવેશઃ કર્હિચિદ્ધરેઃ ।
તતો નિવૃત્તિઃ કાર્યેભ્ય ઇત્યાહ તનયં વિધિઃ ॥ ૪૦ ॥

શ્રીકૃષ્ણેતિ મહામન્ત્રં શ્રીકૃષ્ણેતિ મહૌષધી ।
યે ભજન્તિ મહાભાગાસ્તેષાં કિં કિં ન સિદ્ધયતિ ॥ ૪૧ ॥

ઇતિ લીલાશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।
ઇતિ શ્રીશાણ્ડિલ્યસંહિતાયાં પઞ્ચમે ભક્તિખણ્ડે દ્વિતીયભાગે
તૃતીયો અષ્ટાદશોઽધ્યાયઃ ॥ ૧૮ ॥

Also Read:

lila Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

lila Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Hindu Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top