Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

lila Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Hindu Slokas

Sri lila Shatanama Stotra Lyrics in Tamil:

॥ லீலாஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥
க்ருʼஷ்ணலீலாஶதநாமஸ்தோத்ரம்

ஶாண்டி³ல்ய உவாச ।
அத² லீலாஶதம் ஸ்தோத்ரம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஹரே: ப்ரியம் ।
யஸ்யாப்⁴யஸநத: ஸத்³ய: ப்ரீயதே புருஷோத்தம: ॥ 1 ॥

யது³க்தம் ஶ்ரீமதா பூர்வம் ப்ரியாயை ப்ரீதிபூர்வகம் ।
லலிதாயை யதா²ப்ரோக்தம் ஸா மஹ்யம் க்ருʼபயா ஜகௌ³ ॥ 2 ॥

ஶ்ருதிபி⁴ர்யத்புரா ப்ரோக்தம் முநிபி⁴ர்யத்புரோதி³தம் ।
தத³ஹம் வோ வர்ணயிஷ்யே ஶ்ரத்³தா⁴லூந் ஸம்மதாந் ஶுசீந் ॥ 3 ॥

லீலாநாமஶதஸ்யாஸ்ய ருʼஷயோঽக்³நிஸமுத்³ப⁴வா: ।
தே³வதா ஶீபதிர்நித்யலீலாநுக்³ரஹவிக்³ரஹ: ॥ 4 ॥

ச²ந்தா³ம்ஸ்யநுஷ்டுப் ரூபாணி கீர்திதாநி முநீஶ்வரா: ।
பீ³ஜம் ப⁴க்தாநுக்³ரஹக்ருʼத் ஶக்திலீலாப்ரிய: ப்ரபு:⁴ ॥ 5 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப⁴க³வத்ப்ரீதித்³வாரா ஸ்வார்தே² நியோஜநம் ।
ஸர்வேஶ்வரஶ்ச ஸர்வாத்மா ஸர்வதோঽஸ்ரேண ரக்ஷது ॥ 6 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: ஸச்சிதா³நந்த:³ ஸ்வதந்த்ரபரமாவதி:⁴ ।
லீலாகர்தா பா³லலீலோ நிஜாநந்தை³கவிக்³ரஹ: ॥ 7 ॥

லீலாஶக்திர்நிஜலீலாஸ்ருʼஷ்டிதே³ஹோ விநோத³க்ருʼத் ।
வ்ருʼந்தா³வநே கோ³பிகோ³பகோ³த்³விஜாதி³ஸசிந்மய: ॥ 8 ॥

வாக்ஸ்ருʼஷ்டிகர்தா நாதா³த்மா ப்ரணவோ வர்ணரூபத்⁴ருʼக் ॥ 9 ॥

ப்ரக்ருʼதி: ப்ரத்யயோ வாக்யோ வேதோ³ வேதா³ங்க³ஜ: கவி: ।
மாயோத்³ப⁴வோத்³ப⁴வோঽசிந்த்யகார்யோ ஜீவப்ரவர்தக: ॥ 10 ॥

நாநாதத்த்வாநுரூபஶ்ச காலகர்மஸ்வபா⁴வக: ।
வேதா³நுகோ³ வேத³வேத்தா நியதோ முக்தப³ந்த⁴ந: ॥ 11 ॥

அஸுரக்லேஶதோ³ க்லிஷ்டஜநநித்³ராரதிப்ரத:³ ।
நாராயணோ ஹ்ருʼஷீகேஶோ தே³வதே³வோ ஜநார்த³ந: ॥ 12 ॥

ஸ்வவர்ணாஶ்ரமத⁴ர்மாத்மா ஸம்ஸ்க்ருʼத: ஶுத்³த⁴மாநஸ: ।
அக்³நிஹோத்ராதி³பஞ்சாத்மா ஸ்வர்க³லோகப²லப்ரத:³ ॥ 13 ॥

ஶுத்³தா⁴த்மஜ்ஞாநதோ³ ஜ்ஞாநக³ம்ய:ஸ்வாநந்த³தா³யக: ।
தே³வாநந்த³கரோ மேக⁴ஶ்யாமல: ஸத்த்வவிக்³ரஹ: । 14 ॥

க³ம்பீ⁴ரோঽநவகா³ஹ்யஶ்ரீத்³விபு⁴ஜோ முரலீத⁴ர: ।
பூர்ணாநந்த³க⁴ந: ஸாக்ஷாத் கோடிமந்மத²மந்மத:² ॥ 15 ॥

ஶ்ருதிக³ம்யோ ப⁴க்திக³ம்யோ முநிக³ம்யோ வ்ரஜேஶ்வர: ।
ஶ்ரீயஶோதா³ஸுதோ நந்த³பா⁴க்³யசிந்தாமணி: ப்ரபு:⁴ ॥ 16 ॥

அவித்³யாஹரண: ஸர்வதோ³ஷஸங்க⁴விநாஶக: ।
நி:ஸாத⁴நோத்³தா⁴ரத³க்ஷோ ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாதர: ॥ 17 ॥

ஸர்வஸாமர்த்²யஸஹிதோ தை³வதோ³ஷநிவாரக: ।
குமாரிகாநுக்³ரஹக்ருʼத்³ யோக³மாயாப்ரஸாத³க்ருʼத் ॥ 18 ॥

ப்³ரஹ்மாநந்த³பராநந்த³ப⁴ஜநாநந்த³தா³யக: ।
லோகவ்யாமோஹக்ருʼத்ஸ்வீயாநுக்³ரஹோ வேணுவாத³த: ॥ 19 ॥

நித்யலீலாராஸரதோ நித்யலீலாப²லப்ரத:³ ।
மூடோ⁴த்³தா⁴ரகரோ ராஜலீலாஸந்தோஷிதாமர: ॥ 20 ॥

ஸதாம் லோகத்³வயாநந்த³த³ஶ்சைஶ்வர்யாதி³பூ⁴ஷித: ।
நிரோத⁴லீலாஸம்பத்திர்த³ஶலீலாபராயண: ॥ 21 ॥

த்³வாத³ஶாங்க³வபு: ஶ்ரீமாँஶ்சத்ருʼர்வ்யூஹஶ்சதுர்மய: ।
கோ³குலாநந்த³த:³ ஶ்ரீமத்³ கோ³வர்த⁴நக்ருʼதாஶ்ரய: ॥ 22 ॥

சராசராநுக்³ரஹக்ருʼத்³வம்ஶீவாத்³யவிஶாரத:³ ।
தே³வகீநந்த³நோ த்³வாராபதிர்கோ³வர்த⁴நாத்³ரிப்⁴ருʼத் ॥ 23 ॥

ஶ்ரீகோ³குலஸுதா⁴நாத:² ஶ்ரீமுகுந்தோ³ঽதிஸுந்த³ர: ।
பா³லலீலாரதோ ஹையங்க³வீநரஸதத்பர: ॥ 24 ॥

ந்ருʼத்யப்ரியோ யுக்³மலீலோ த்ரிப⁴ங்க³லலிதாக்ருʼதி: ।
ஆசார்யாநுக்³ருʼஹீதாத்மா கருணாவருணாலய: ॥ 25 ॥

ஶ்ரீராதி⁴காப்ரேமமூர்தி: ஶ்ரீசந்த்³ராவலிவல்லப:⁴ ।
லலிதாப்ராணநாத:² ஶ்ரீகலிந்த³கி³ரிஜாப்ரிய: ॥ 26 ॥

அப்ராக்ருʼதகு³ணோதா³ரோ ப்³ரஹ்மேஶேந்த்³ராதி³வந்தி³த: ।
பவித்ரகீர்தி:ஶ்ரீநாதோ² வ்ருʼந்தா³ரண்யபுரந்த³ர: ॥ 27 ॥

இதி லீலாஶதம் நாம்நாம் நிஜாத்மகஸமந்விதம் ।
ய: படே²த்ப்ரத்யஹம் ப்ரீத்யா தம் ப்ரீணாதி ஸ மாத⁴வ: ॥ 28 ॥

ஈஷணாத்ரயநிர்முக்தோ யா படே²த்³த⁴ரிஸந்நிதௌ⁴ ।
ஸோঽசலாம் ப⁴க்திமாப்நோதி இதி ஸத்யம் முநீஶ்வரா: ॥ 29 ॥

ஈஷணாத்ரயஸம்பந்நம் யஸ்ய சித்த ப்ரகி²த்³யதி ।
தேநாத்ர த்⁴யாநக³ம்யேந ப்ரகாரேண ஸமாப்யதே ॥ 30 ॥

புத்ரேஷணாஸு ஸர்வாஸு த்⁴யாயேத்புத்ரப்ரத³ம் ஹரிம் ।
ப்³ரஹ்மாணம் மோஹயத்தேந வராவாப்தி: ப்ரஜாயதே ॥ 31 ॥

வித்தேஷணாஸ்ஸு வாஸாம்ஸி பூ⁴ஷணாநி ஶிகா²மணிம் ।
வத³ந்தம் விஷயீகுர்வம்ல்லப⁴தே தத் ஸ்தி²ரஞ்ச யத் ॥ 32 ॥

லோகேஷணாஸு நந்த³ஸ்ய ஸாத⁴யந்பரதந்த்ரதாம் ।
த்⁴யாத்வா ஹ்ருʼதி³ மஹாபா⁴க்³யோ ப⁴வேல்லோகத்³வயே புமாந் ॥ 33 ॥

ஸமர்ச்ய ப⁴க³வந்தம் தம் ஶாலக்³ராமஸ்ய மந்தி³ரே ।
நமோঽந்தைர்நாமஸந்மந்த்ரைர்த³த்³யாத்³வ்ருʼந்தா³த³லாந்யஸௌ ॥ 34 ॥

நிவேத³யேத்தத: ஸ்வார்த²ம் மத்⁴யாஹ்நே பரராத்ரகே ।
தேந ஸர்வமவாப்நோதி ப்ரஸீத³தி ததஸ்த்வமும் ॥ 35 ॥

ஸர்வாபராத⁴ஹரணம் ஸர்வதோ³ஷநிவாரணம் ।
ஸர்வப⁴க்திப்ரஜநநம் பா⁴வஸ்ய ஸத்³ருʼஶம் பரம் ॥ 36 ॥

ஏதஸ்யைவ ஸமாஸாத்³ய கா³யத்ர்யாக்²யம் மஹாமநும் ।
படே²ந்நாம்நா ஸஹஸ்ரம் ச ஸுதா³மாதி³ஸமோ ப⁴வேத் ॥ 37 ॥

அநயோ: ஸத்³ருʼஶம் நாஸ்தி ப்ரகாரோঽத்ராபர: பர: ।
காமவ்யாகுலசிதஸ்ய ஶோத⁴நாய ஸதாம் மத: ॥ 38 ॥

ந ஸௌஷதீ⁴ மதா பும்ஸா யா க³தா³ந்தரமர்பயேத் ।
ப்ரக்ருʼதம் ஸந்நிவர்த்யாக⁴ம் வாஸநாம் யா ந ஸம்ஹரேத் ॥ 39 ॥

விஷயாக்ராந்தசித்தாநாம் நாவேஶ: கர்ஹிசித்³த⁴ரே: ।
ததோ நிவ்ருʼத்தி: கார்யேப்⁴ய இத்யாஹ தநயம் விதி:⁴ ॥ 40 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணேதி மஹாமந்த்ரம் ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணேதி மஹௌஷதீ⁴ ।
யே ப⁴ஜந்தி மஹாபா⁴கா³ஸ்தேஷாம் கிம் கிம் ந ஸித்³த⁴யதி ॥ 41 ॥

இதி லீலாஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।
இதி ஶ்ரீஶாண்டி³ல்யஸம்ஹிதாயாம் பஞ்சமே ப⁴க்திக²ண்டே³ த்³விதீயபா⁴கே³
த்ருʼதீயோ அஷ்டாத³ஶோঽத்⁴யாய: ॥ 18 ॥

Also Read:

lila Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

lila Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Hindu Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top