Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

lila Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Hindu Slokas

Sri lila Shatanama Stotra Lyrics in Punjabi:

॥ ਲੀਲਾਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਕਸ਼੍ਣਲੀਲਾਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ਸ਼ਾਣ੍ਡਿਲ੍ਯ ਉਵਾਚ ।
ਅਥ ਲੀਲਾਸ਼ਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਹਰੇਃ ਪ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਯਸ੍ਯਾਭ੍ਯਸਨਤਃ ਸਦ੍ਯਃ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧ ॥

ਯਦੁਕ੍ਤਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤਾ ਪੂਰ੍ਵਂ ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਪ੍ਰੀਤਿਪੂਰ੍ਵਕਮ੍ ।
ਲਲਿਤਾਯੈ ਯਥਾਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਸਾ ਮਹ੍ਯਂ ਕਪਯਾ ਜਗੌ ॥ ੨ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਭਿਰ੍ਯਤ੍ਪੁਰਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਮੁਨਿਭਿਰ੍ਯਤ੍ਪੁਰੋਦਿਤਮ੍ ।
ਤਦਹਂ ਵੋ ਵਰ੍ਣਯਿਸ਼੍ਯੇ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਲੂਨ੍ ਸਂਮਤਾਨ੍ ਸ਼ੁਚੀਨ੍ ॥ ੩ ॥

ਲੀਲਾਨਾਮਸ਼ਤਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ऋਸ਼ਯੋऽਗ੍ਨਿਸਮੁਦ੍ਭਵਾਃ ।
ਦੇਵਤਾ ਸ਼ੀਪਤਿਰ੍ਨਿਤ੍ਯਲੀਲਾਨੁਗ੍ਰਹਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੪ ॥

ਛਨ੍ਦਾਂਸ੍ਯਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਰੂਪਾਣਿ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾਨਿ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਾਃ ।
ਬੀਜਂ ਭਕ੍ਤਾਨੁਗ੍ਰਹਕਤ੍ ਸ਼ਕ੍ਤਿਲੀਲਾਪ੍ਰਿਯਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਭਗਵਤ੍ਪ੍ਰੀਤਿਦ੍ਵਾਰਾ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥੇ ਨਿਯੋਜਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਤੋऽਸ੍ਰੇਣ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ ੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਃ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਪਰਮਾਵਧਿਃ ।
ਲੀਲਾਕਰ੍ਤਾ ਬਾਲਲੀਲੋ ਨਿਜਾਨਨ੍ਦੈਕਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੭ ॥

ਲੀਲਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਨਿਜਲੀਲਾਸਸ਼੍ਟਿਦੇਹੋ ਵਿਨੋਦਕਤ੍ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨੇ ਗੋਪਿਗੋਪਗੋਦ੍ਵਿਜਾਦਿਸਚਿਨ੍ਮਯਃ ॥ ੮ ॥

ਵਾਕ੍ਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤਾ ਨਾਦਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਣਵੋ ਵਰ੍ਣਰੂਪਧਕ੍ ॥ ੯ ॥

ਪ੍ਰਕਤਿਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੋ ਵਾਕ੍ਯੋ ਵੇਦੋ ਵੇਦਾਙ੍ਗਜਃ ਕਵਿਃ ।
ਮਾਯੋਦ੍ਭਵੋਦ੍ਭਵੋऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯਕਾਰ੍ਯੋ ਜੀਵਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੦ ॥

ਨਾਨਾਤਤ੍ਤ੍ਵਾਨੁਰੂਪਸ਼੍ਚ ਕਾਲਕਰ੍ਮਸ੍ਵਭਾਵਕਃ ।
ਵੇਦਾਨੁਗੋ ਵੇਦਵੇਤ੍ਤਾ ਨਿਯਤੋ ਮੁਕ੍ਤਬਨ੍ਧਨਃ ॥ ੧੧ ॥

ਅਸੁਰਕ੍ਲੇਸ਼ਦੋ ਕ੍ਲਿਸ਼੍ਟਜਨਨਿਦ੍ਰਾਰਤਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਨਾਰਾਯਣੋ ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ੋ ਦੇਵਦੇਵੋ ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸ੍ਵਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਸਂਸ੍ਕਤਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਮਾਨਸਃ ।
ਅਗ੍ਨਿਹੋਤ੍ਰਾਦਿਪਞ੍ਚਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਲੋਕਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੩ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਦੋ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਃਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ।
ਦੇਵਾਨਨ੍ਦਕਰੋ ਮੇਘਸ਼੍ਯਾਮਲਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਵਿਗ੍ਰਹਃ । ੧੪ ॥

ਗਮ੍ਭੀਰੋऽਨਵਗਾਹ੍ਯਸ਼੍ਰੀਦ੍ਵਿਭੁਜੋ ਮੁਰਲੀਧਰਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਘਨਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕੋਟਿਮਨ੍ਮਥਮਨ੍ਮਥਃ ॥ ੧੫ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਗਮ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯੋ ਮੁਨਿਗਮ੍ਯੋ ਵ੍ਰਜੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਯਸ਼ੋਦਾਸੁਤੋ ਨਨ੍ਦਭਾਗ੍ਯਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੬ ॥

ਅਵਿਦ੍ਯਾਹਰਣਃ ਸਰ੍ਵਦੋਸ਼ਸਙ੍ਘਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਨਿਃਸਾਧਨੋਦ੍ਧਾਰਦਕ੍ਸ਼ੋ ਭਕ੍ਤਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਤਰਃ ॥ ੧੭ ॥

ਸਰ੍ਵਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਸਹਿਤੋ ਦੈਵਦੋਸ਼ਨਿਵਾਰਕਃ ।
ਕੁਮਾਰਿਕਾਨੁਗ੍ਰਹਕਦ੍ ਯੋਗਮਾਯਾਪ੍ਰਸਾਦਕਤ੍ ॥ ੧੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਪਰਾਨਨ੍ਦਭਜਨਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ।
ਲੋਕਵ੍ਯਾਮੋਹਕਤ੍ਸ੍ਵੀਯਾਨੁਗ੍ਰਹੋ ਵੇਣੁਵਾਦਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਨਿਤ੍ਯਲੀਲਾਰਾਸਰਤੋ ਨਿਤ੍ਯਲੀਲਾਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਮੂਢੋਦ੍ਧਾਰਕਰੋ ਰਾਜਲੀਲਾਸਨ੍ਤੋਸ਼ਿਤਾਮਰਃ ॥ ੨੦ ॥

ਸਤਾਂ ਲੋਕਦ੍ਵਯਾਨਨ੍ਦਦਸ਼੍ਚੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਦਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਨਿਰੋਧਲੀਲਾਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਰ੍ਦਸ਼ਲੀਲਾਪਰਾਯਣਃ ॥ ੨੧ ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਙ੍ਗਵਪੁਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਁਸ਼੍ਚਤਰ੍ਵ੍ਯੂਹਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਮਯਃ ।
ਗੋਕੁਲਾਨਨ੍ਦਦਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨਕਤਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੨੨ ॥

ਚਰਾਚਰਾਨੁਗ੍ਰਹਕਦ੍ਵਂਸ਼ੀਵਾਦ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਦੇਵਕੀਨਨ੍ਦਨੋ ਦ੍ਵਾਰਾਪਤਿਰ੍ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਦ੍ਰਿਭਤ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲਸੁਧਾਨਾਥਃ ਸ਼੍ਰੀਮੁਕੁਨ੍ਦੋऽਤਿਸੁਨ੍ਦਰਃ ।
ਬਾਲਲੀਲਾਰਤੋ ਹੈਯਙ੍ਗਵੀਨਰਸਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੨੪ ॥

ਨਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਯੁਗ੍ਮਲੀਲੋ ਤ੍ਰਿਭਙ੍ਗਲਲਿਤਾਕਤਿਃ ।
ਆਚਾਰ੍ਯਾਨੁਗਹੀਤਾਤ੍ਮਾ ਕਰੁਣਾਵਰੁਣਾਲਯਃ ॥ ੨੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਿਕਾਪ੍ਰੇਮਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਲਿਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਲਲਿਤਾਪ੍ਰਾਣਨਾਥਃ ਸ਼੍ਰੀਕਲਿਨ੍ਦਗਿਰਿਜਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੬ ॥

ਅਪ੍ਰਾਕਤਗੁਣੋਦਾਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਪਵਿਤ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਃਸ਼੍ਰੀਨਾਥੋ ਵਨ੍ਦਾਰਣ੍ਯਪੁਰਨ੍ਦਰਃ ॥ ੨੭ ॥

ਇਤਿ ਲੀਲਾਸ਼ਤਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਨਿਜਾਤ੍ਮਕਸਮਨ੍ਵਿਤਮ੍ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਤਂ ਪ੍ਰੀਣਾਤਿ ਸ ਮਾਧਵਃ ॥ ੨੮ ॥

ਈਸ਼ਣਾਤ੍ਰਯਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਯਾ ਪਠੇਦ੍ਧਰਿਸਨ੍ਨਿਧੌ ।
ਸੋऽਚਲਾਂ ਭਕ੍ਤਿਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਇਤਿ ਸਤ੍ਯਂ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਾਃ ॥ ੨੯ ॥

ਈਸ਼ਣਾਤ੍ਰਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨਂ ਯਸ੍ਯ ਚਿਤ੍ਤ ਪ੍ਰਖਿਦ੍ਯਤਿ ।
ਤੇਨਾਤ੍ਰ ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਸਮਾਪ੍ਯਤੇ ॥ ੩੦ ॥

ਪੁਤ੍ਰੇਸ਼ਣਾਸੁ ਸਰ੍ਵਾਸੁ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਦਂ ਹਰਿਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣਂ ਮੋਹਯਤ੍ਤੇਨ ਵਰਾਵਾਪ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ॥ ੩੧ ॥

ਵਿਤ੍ਤੇਸ਼ਣਾਸ੍ਸੁ ਵਾਸਾਂਸਿ ਭੂਸ਼ਣਾਨਿ ਸ਼ਿਖਾਮਣਿਮ੍ ।
ਵਦਨ੍ਤਂ ਵਿਸ਼ਯੀਕੁਰ੍ਵਂਲ੍ਲਭਤੇ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਿਰਞ੍ਚ ਯਤ੍ ॥ ੩੨ ॥

ਲੋਕੇਸ਼ਣਾਸੁ ਨਨ੍ਦਸ੍ਯ ਸਾਧਯਨ੍ਪਰਤਨ੍ਤ੍ਰਤਾਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਹਦਿ ਮਹਾਭਾਗ੍ਯੋ ਭਵੇਲ੍ਲੋਕਦ੍ਵਯੇ ਪੁਮਾਨ੍ ॥ ੩੩ ॥

ਸਮਰ੍ਚ੍ਯ ਭਗਵਨ੍ਤਂ ਤਂ ਸ਼ਾਲਗ੍ਰਾਮਸ੍ਯ ਮਨ੍ਦਿਰੇ ।
ਨਮੋऽਨ੍ਤੈਰ੍ਨਾਮਸਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੈਰ੍ਦਦ੍ਯਾਦ੍ਵਨ੍ਦਾਦਲਾਨ੍ਯਸੌ ॥ ੩੪ ॥

ਨਿਵੇਦਯੇਤ੍ਤਤਃ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਂ ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਪਰਰਾਤ੍ਰਕੇ ।
ਤੇਨ ਸਰ੍ਵਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ਤਤਸ੍ਤ੍ਵਮੁਮ੍ ॥ ੩੫ ॥

ਸਰ੍ਵਾਪਰਾਧਹਰਣਂ ਸਰ੍ਵਦੋਸ਼ਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਜਨਨਂ ਭਾਵਸ੍ਯ ਸਦਸ਼ਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਏਤਸ੍ਯੈਵ ਸਮਾਸਾਦ੍ਯ ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯਾਖ੍ਯਂ ਮਹਾਮਨੁਮ੍ ।
ਪਠੇਨ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਸਹਸ੍ਰਂ ਚ ਸੁਦਾਮਾਦਿਸਮੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੩੭ ॥

ਅਨਯੋਃ ਸਦਸ਼ਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਪ੍ਰਕਾਰੋऽਤ੍ਰਾਪਰਃ ਪਰਃ ।
ਕਾਮਵ੍ਯਾਕੁਲਚਿਤਸ੍ਯ ਸ਼ੋਧਨਾਯ ਸਤਾਂ ਮਤਃ ॥ ੩੮ ॥

ਨ ਸੌਸ਼ਧੀ ਮਤਾ ਪੁਂਸਾ ਯਾ ਗਦਾਨ੍ਤਰਮਰ੍ਪਯੇਤ੍ ।
ਪ੍ਰਕਤਂ ਸਨ੍ਨਿਵਰ੍ਤ੍ਯਾਘਂ ਵਾਸਨਾਂ ਯਾ ਨ ਸਂਹਰੇਤ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਵਿਸ਼ਯਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਚਿਤ੍ਤਾਨਾਂ ਨਾਵੇਸ਼ਃ ਕਰ੍ਹਿਚਿਦ੍ਧਰੇਃ ।
ਤਤੋ ਨਿਵਤ੍ਤਿਃ ਕਾਰ੍ਯੇਭ੍ਯ ਇਤ੍ਯਾਹ ਤਨਯਂ ਵਿਧਿਃ ॥ ੪੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣੇਤਿ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣੇਤਿ ਮਹੌਸ਼ਧੀ ।
ਯੇ ਭਜਨ੍ਤਿ ਮਹਾਭਾਗਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਿਂ ਕਿਂ ਨ ਸਿਦ੍ਧਯਤਿ ॥ ੪੧ ॥

ਇਤਿ ਲੀਲਾਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਣ੍ਡਿਲ੍ਯਸਂਹਿਤਾਯਾਂ ਪਞ੍ਚਮੇ ਭਕ੍ਤਿਖਣ੍ਡੇ ਦ੍ਵਿਤੀਯਭਾਗੇ
ਤਤੀਯੋ ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥ ੧੮ ॥

Also Read:

lila Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

lila Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Hindu Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top