Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in English:

॥ srihanumadastottarasatanamastotram 7 ॥
॥ sriganesaya namah ॥

॥ srisitaramacandrabhyam namah ॥

sriparasara uvaca –
stotrantaram pravaksyami hanumatpratipadakam ।
srnu maitreya viprendra astottarasatadhikam ॥

agastyena pura proktam sutiksnaya mahatmane ।
sarvapapaksayakaram sada vijayavardhanam ॥

sutiksna uvacah –
bhagavan kena mantrena stutva tam bhuvi manavah ।
ayatnenaiva labhate sahasa sarvasampadah ॥

bhutapretapisacadi putanabrahmaraksasah ।
kusmandakinnaradhisarakso yaksakhagadina ॥

nidhanam caiva daityanam danavanam visesatah ।
apasmaragrahanam ca strigrahanam tathaiva ca ॥

mahamrtyugrahanam ca nicacoragrahatmanam ।
anyesam catighoranam sarpanam krurakarmanam ॥

vatapittakaphadinam jvaranamatiroginam ।
siro netramukhasyandhrigudaghranodaribhavam ॥

tathaiva rajayaksmanam santih kena pradrsyate ।
coradi rajasastradi visadussvapnabhitisu ॥

simhavyaghravarahadisvanyasvapatsu bhitisu ।
kim japtvyam mahabhaga bruhi sisyasya me mune ॥

sriagastya uvaca –
suhrdo mama bhaktasya tava raksakaram varam ।
pravaksyami srnusvaikam sutiksna susamahitah ॥

upendrena purendraya proktam narayanatmana ।
trailokyaisvaryasiddhyarthamabhavaya ca cidvisam ॥

sabhayam naradadinam rsinam punyakarmanam ।
upavisya maya tatra srtam tasya prasadatah ॥

astottarasatam namna matiguhyam hanumatah ।
noktapurvamidam brahman rahasyam yasyakasyacit ॥

Om asya srihanumadastottarasatadivyanamastotramantrasya
agastyo bhagavan rsih । anustupchandah । srihanuman devata ।
marutatmaja iti bijam । anjanasunuriti saktih ।
vayuputreti kilakam ।
mama srihanumatprasadasiddhyarthe jape viniyogah ॥

Om namo bhagavate anjaneyaya angusthabhyam namah ।
Om namo bhagavate vayuputraya tarjanibhyam namah ।
Om namo bhagavate kesaripriyanandanaya madhyamabhyam namah ।
Om namo bhagavate ramadutaya anamikabhyam namah ।
Om namo bhagavate laksmanapranadatre kanisthikabhyam namah ।
Om namo bhagavate srihanumate karatalakaraprsthabhyam namah ।
iti karanyasah ॥

Om namo bhagavate anjaneyaya hrdayaya namah ।
Om namo bhagavate vayuputraya sirase svaha ।
Om namo bhagavate kesaripriyanandanaya sikhayai vasat ।
Om namo bhagavate ramadutaya kavacaya hum ।
Om namo bhagavate laksmanapranadatre netratrayaya vausat ।
Om namo bhagavate srihanumate astraya phat ।
iti hrdayadi sadanganyasah ॥

bhurbhuvasvaromiti digbandhah ॥

॥ atha dhyanam ॥

pampatatavanoddese paramarsinisevite ।
paritassiddhagandharvakinnaroragasevite ॥

nirvairamrgasimhadi nanasatvanisevite ।
madhure madhuralape manojnatalakandare ॥

matangaparvataprantamanasadimanohare ।
mahasimhaguhagehe uparanjitapascime ॥

atindriyamanobharaih atimanmathakananaih ।
samadi gunasampannaih atitasadaratibhih ॥

nikhilagamatatvajnaih munibhirmuditatmabhih ।
upasyamanavadbhajana manipitha upasthitam ॥

nalanilamukhaiscapi vanaraindrairupasitam ।
samudancitavalagram samagramanibhusanam ॥

samantakamahoraskasamahitabhujadvayam ।
pararthyam padmaragadi sphuranmakarakundalam ॥

vajrapatankitatanum vajrapingaksabhisanam ।
svarnabjakesariprakhyasiroruhavirajitam ॥

navaratnancitasvarnavicitravanamalaya ।
asinapadapathojamapannartinivaranam ॥

karunavarunavasamarunarunamandalam ।
kiranarunitopantacaranam navaharinam ॥

karanam surakaryanamasuranam nivaranam ।
bhusanam hi nagendrasya manasacalaparagam ॥

puranam pranatasanam caranayodhanapriyam ।
smaranapahrtaghaugham bharanavahitam satam ॥

saranagatasantranakaranaikavrataksamam ।
ksanadasurarajendratanayapranaharinam ॥

pavamanasutam viram paritam panasadibhih ॥

ittha dhyayannamanneva cetasa sadhakottamah ।
sarvankamanavapnoti natra karya vicarana ॥

॥ iti dhyanam ॥

Om namah plavagendraya vayuputraya valine ।
valagnidagdhalankaya balarkajyotise namah ॥

anjaneyaya mahate prabhanjanasutaya te ।
pramatadihrte tubhyam pramanadbhutacetase ॥

pracetasapranayine namaste suravairine ।
viraya viravandyaya vironmattaya vidvisam ॥

visatakaya vedyaya visvavyapisaririne ।
visnubhaktaya bhaktanamupakartre jitatmane ॥

vanamalagravalaya pavamanatmane namah ।
krtamanaya krtyesu vitaragaya te namah ॥

valadhrtamahendraya suryaputrahitaisine ।
balasudanamitraya varadaya namo namah ॥

samadigunanisthaya santaya samitaraye ।
satrughnaya namastubhyam sambararijite namah ॥

janakiklesasamhartre janakanandadayine ।
langhitodadhaye tubhyam tejasam nidhaye namah ॥

nityaya nityanandaya naisthikabrahmacarine ।
brahmandavyaptadehaya bhavisyadbrahmane namah ॥

brahmastravarakayastu sahasadbrahmavedine ।
namo vedantaviduse vedadhyayanasaline ॥

nakhayudhaya nathaya naksatradhipavarcase ।
namo nagarisevyaya namassugrivamantrine ॥

dasasyadarpahantreca chayapranapaharine ।
gaganatvaragataye namo garudaramhase ॥

guhanuyaya guhyaya gambhirapataye namah ।
satrughnaya namastubhyam sarantaraviharine ॥

raghavapriyadutaya laksmanapranadayine ।
lankinisatvasamhartre caityaprasadabhanjine ॥

bhavamburaseh paraya paravikramaharine ।
namo vajrasariyaya vajrasaninivarine ॥

namo rudravataraya raudrakaraya vairinam ।
kinkarantakarupaya mantriputranihantrine ॥

mahabalaya bhimaya mahatampataye namah ।
mainakakrtamanaya manovegaya maline ॥

kadalivanasamsthaya namassarvarthadayine ।
aindravyakaranajnaya tatvajnanarthavedine ॥

karunyanidhaye tubhyam kumarabrahmacarine ।
nabho gambhirasabdaya sarvagrahanivarine ॥

subhagaya susantaya sumukhaya suvarcase ।
sudurjayaya suksmaya sumanahpriyabandhave ॥

surarivargasamhartre haryrksadhisvaraya te ।
bhutapretadisamhartre bhutavesakaraya te ॥

namo bhutanisevaya bhutadhipataye namah ।
namo grahasvarupaya grahadhipataye namah ॥

namo grahanivaraya ugraya cogravarcase ।
brahmatantrasvatantraya sambhutantrasvatantrine ॥

haritantrasvatantraya tubhyam hanumate namah ।
astottarasatam sankhya hanumannamamurtayah ॥

puratah parato vyapi mama patu mahabalah ।
santirastu sivam castu satyassantu manorathah ॥

raksa bhavatu yoni va vividhe varadehinam ।
avighno duhkhahanisca vanchasiddhissubhodayah ।
prajasiddhisca samarthyam manonnatiranamayam ॥

iti srihanumadastottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top