Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ૭ ॥
॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

॥ શ્રીસીતરામચન્દ્રાભ્યાં નમઃ ॥

શ્રીપરાશર ઉવાચ –
સ્તોત્રાન્તરં પ્રવક્ષ્યામિ હનુમત્પ્રતિપાદકમ્ ।
શૃણુ મૈત્રેય વિપ્રેન્દ્ર અષ્ટોત્તરશતાધિકમ્ ॥

અગસ્ત્યેન પુરા પ્રોક્તં સુતીક્ષ્ણાય મહાત્મને ।
સર્વપાપક્ષયકરં સદા વિજયવર્ધનમ્ ॥

સુતીક્ષ્ણ ઉવાચઃ –
ભગવન્ કેન મન્ત્રેણ સ્તુત્વા તં ભુવિ માનવઃ ।
અયત્નેનૈવ લભતે સહસા સર્વસમ્પદઃ ॥

ભૂતપ્રેતપિશાચાદિ પૂતનાબ્રહ્મરાક્ષસાઃ ।
કૂષ્માણ્ડકિન્નરાધીશરક્ષો યક્ષખગાદિના ॥

નિધનં ચૈવ દૈત્યાનાં દાનવાનાં વિશેષતઃ ।
અપસ્મારગ્રહાણાં ચ સ્ત્રીગ્રહાણાં તથૈવ ચ ॥

મહામૃત્યુગ્રહાણાં ચ નીચચોરગ્રહાત્મનામ્ ।
અન્યેષાં ચાતિઘોરાણાં સર્પાણાં ક્રૂરકર્મણામ્ ॥

વાતપિત્તકફાદિનાં જ્વરાણામતિરોગિણામ્ ।
શિરો નેત્રમુખાસ્યાન્ધ્રિગુદઘ્રાણોદરીભવામ્ ॥

તથૈવ રાજયક્ષ્માણાં શાન્તિઃ કેન પ્રદૃશ્યતે ।
ચોરાદિ રાજશસ્ત્રાદિ વિષદુસ્સ્વપ્નભીતીષુ ॥

સિંહવ્યાઘ્રવરાહાદિષ્વન્યાસ્વાપત્સુ ભીતિષુ ।
કિં જપ્ત્વ્યં મહાભાગ બ્રૂહિ શિષ્યસ્ય મે મુને ॥

શ્રીઅગસ્ત્ય ઉવાચ –
સુહૃદો મમ ભક્તસ્ય તવ રક્ષાકરં વરમ્ ।
પ્રવક્ષ્યામિ શૃણુષ્વૈકં સુતીક્ષ્ણ સુસમાહિતઃ ॥

ઉપેન્દ્રેણ પુરેન્દ્રાય પ્રોક્તં નારાયણાત્મના ।
ત્રૈલોક્યૈશ્વર્યસિદ્ધ્યર્થમભાવાય ચ ચિદ્વિષામ્ ॥

સભાયાં નારદાદીનાં ઋષિણાં પુણ્યકર્મણામ્ ।
ઉપવિશ્ય મયા તત્ર શૃતં તસ્ય પ્રસાદતઃ ॥

અષ્ટોત્તરશતં નામ્ના મતિગુહ્યં હનુમતઃ ।
નોક્તપૂર્વમિદં બ્રહ્મન્ રહસ્યં યસ્યકસ્યચિત્ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતદિવ્યનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય
અગસ્ત્યો ભગવાન્ ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીહનુમાન્ દેવતા ।
મારુતાત્મજ ઇતિ બીજમ્ । અઞ્જનાસૂનુરિતિ શક્તિઃ ।
વાયુપુત્રેતિ કીલકમ્ ।
મમ શ્રીહનુમત્પ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

ૐ નમો ભગવતે આઞ્જનેયાય અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે વાયુપુત્રાય તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે કેસરિપ્રિયનન્દનાય મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે રામદૂતાય અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે લક્ષ્મણપ્રાણદાત્રે કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે શ્રીહનુમતે કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ઇતિ કરન્યાસઃ ॥

ૐ નમો ભગવતે આઞ્જનેયાય હૃદયાય નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે વાયુપુત્રાય શિરસે સ્વાહા ।
ૐ નમો ભગવતે કેસરિપ્રિયનન્દનાય શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ નમો ભગવતે રામદૂતાય કવચાય હુમ્ ।
ૐ નમો ભગવતે લક્ષ્મણપ્રાણદાત્રે નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ નમો ભગવતે શ્રીહનુમતે અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઇતિ હૃદયાદિ ષડઙ્ગન્યાસઃ ॥

ભૂર્ભૂવસ્વરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

॥ અથ ધ્યાનમ્ ॥

પમ્પાતટવનોદ્દેશે પરમર્ષિનિષેવિતે ।
પરિતસ્સિદ્ધગન્ધર્વકિન્નરોરગસેવિતે ॥

નિર્વૈરમૃગસિંહાદિ નાનાસત્વનિષેવિતે ।
મધુરે મધુરાલાપે મનોજ્ઞતલકન્દરે ॥

મતઙ્ગપર્વતપ્રાન્તમાનસાદિમનોહરે ।
મહાસિંહગુહાગેહે ઉપરઞ્જિતપશ્ચિમે ॥

અતીન્દ્રિયમનોભારૈઃ અતિમન્મથકાનનૈઃ ।
શમાદિ ગુણસમ્પન્નૈઃ અતીતષડરાતિભિઃ ॥

નિખિલાગમતત્વજ્ઞૈઃ મુનિભિર્મુદિતાત્મભિઃ ।
ઉપાસ્યમાનવદ્ભાજન મણિપીઠ ઉપસ્થિતમ્ ॥

નલનીલમુખૈશ્ચાપિ વાનરૈન્દ્રૈરુપાસિતમ્ ।
સમુદઞ્ચિતવાલાગ્રં સમગ્રમણિભૂષણમ્ ॥

શમાન્તકમહોરસ્કસમાહિતભુજદ્વયમ્ ।
પરાર્થ્યં પદ્મરાગાદિ સ્ફુરન્મકરકુણ્ડલમ્ ॥

વજ્રપાતાઙ્કિતતનું વજ્રપિઙ્ગાક્ષભીષણમ્ ।
સ્વર્ણાબ્જકેસરિપ્રખ્યશિરોરુહવિરાજિતમ્ ॥

નવરત્નાઞ્ચિતસ્વર્ણવિચિત્રવનમાલયા ।
આસિનપાદપાથોજમાપન્નાર્તિનિવારણમ્ ॥

કરુણાવરુણાવાસમરુણારુણમણ્ડલમ્ ।
કિરણારુણિતોપાન્તચરણં નવહારિણમ્ ॥

કારણં સુરકાર્યાણામસુરાણાં નિવારણમ્ ।
ભૂષણં હિ નગેન્દ્રસ્ય માનસાચલપારગમ્ ॥

પુરાણં પ્રણતાશાનાં ચરણાયોધનપ્રિયમ્ ।
સ્મરણાપહૃતાઘૌઘં ભરણાવહિતં સતામ્ ॥

શરણાગતસન્ત્રાણકારણૈકવ્રતક્ષમમ્ ।
ક્ષણાદસુરરાજેન્દ્રતનયપ્રાણહારિણમ્ ॥

પવમાનસુતં વીરં પરીતં પનસાદિભિઃ ॥

ઇત્થ ધ્યાયન્નમન્નેવ ચેતસા સાધકોત્તમઃ ।
સર્વાન્કામાનવાપ્નોતિ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥

॥ ઇતિ ધ્યાનમ્ ॥

ૐ નમઃ પ્લવગેન્દ્રાય વાયુપુત્રાય વાલિને ।
વાલાગ્નિદગ્ધલઙ્કાય બાલાર્કજ્યોતિષે નમઃ ॥

આઞ્જનેયાય મહતે પ્રભઞ્જનસુતાય તે ।
પ્રમતાદિહૃતે તુભ્યં પ્રમાણાદ્ભુતચેતસે ॥

પ્રાચેતસપ્રણયિને નમસ્તે સુરવૈરિણે ।
વીરાય વીરવન્દ્યાય વીરોન્મત્તાય વિદ્વિષામ્ ॥

વિશાતકાય વેદ્યાય વિશ્વવ્યાપિશરીરિણે ।
વિષ્ણુભક્તાય ભક્તાનામુપકર્ત્રે જિતાત્મને ॥

વનમાલાગ્રવાલાય પવમાનાત્મને નમઃ ।
કૃતમાનાય કૃત્યેષુ વીતરાગાય તે નમઃ ॥

વાલધૃતમહેન્દ્રાય સૂર્યપુત્રહિતૈષિણે ।
બલસૂદનમિત્રાય વરદાય નમો નમઃ ॥

શમાદિગુણનિષ્ઠાય શાન્તાય શમિતારયે ।
શત્રુઘ્નાય નમસ્તુભ્યં શમ્બરારિજિતે નમઃ ॥

જાનકીક્લેશસંહર્ત્રે જનકાનન્દદાયિને ।
લઙ્ઘિતોદધયે તુભ્યં તેજસાં નિધયે નમઃ ॥

નિત્યાય નિત્યાનન્દાય નૈષ્ઠિકબ્રહ્મચારિણે ।
બ્રહ્માણ્ડવ્યાપ્તદેહાય ભવિષ્યદ્બ્રહ્મણે નમઃ ॥

બ્રહ્માસ્ત્રવારકાયસ્તુ સહસદ્બ્રહ્મવેદિને ।
નમો વેદાન્તવિદુષે વેદાધ્યયનશાલિને ॥

નખાયુધાય નાથાય નક્ષત્રાધિપવર્ચસે ।
નમો નાગારિસેવ્યાય નમસ્સુગ્રીવમન્ત્રિણે ॥

દશાસ્યદર્પહન્ત્રેચ છાયાપ્રાણાપહારિણે ।
ગગનત્વરગતયે નમો ગરુડરંહસે ॥

ગુહાનુયાય ગુહ્યાય ગમ્ભીરપતયે નમઃ ।
શત્રુઘ્નાય નમસ્તુભ્યં શરાન્તરવિહારિણે ॥

રાઘવપ્રિયદૂતાય લક્ષ્મણપ્રાણદાયિને ।
લઙ્કિણીસત્વસંહર્ત્રે ચૈત્યપ્રાસાદભઞ્જિને ॥

ભવામ્બુરાશેઃ પારાય પરવિક્રમહારિણે ।
નમો વજ્રશરીયાય વજ્રાશનિનિવારિણે ॥

નમો રુદ્રાવતારાય રૌદ્રાકારાય વૈરિણામ્ ।
કિઙ્કરાન્તકરૂપાય મન્ત્રીપુત્રનિહન્ત્રિણે ॥

મહાબલાય ભીમાય મહતામ્પતયે નમઃ ।
મૈનાકકૃતમાનાય મનોવેગાય માલિને ॥

કદલીવનસંસ્થાય નમસ્સર્વાર્થદાયિને ।
ઐન્દ્રવ્યાકરણજ્ઞાય તત્વજ્ઞાનાર્થવેદિને ॥

કારુણ્યનિધયે તુભ્યં કુમારબ્રહ્મચારિણે ।
નભો ગમ્ભીરશબ્દાય સર્વગ્રહનિવારિણે ॥

સુભગાય સુશાન્તાય સુમુખાય સુવર્ચસે ।
સુદુર્જયાય સૂક્ષ્માય સુમનઃપ્રિયબન્ધવે ॥

સુરારિવર્ગસંહર્ત્રે હર્યૃક્ષાધીશ્વરાય તે ।
ભૂતપ્રેતાદિસંહર્ત્રે ભૂતાવેશકરાય તે ॥

નમો ભૂતનિષેવાય ભૂતાધિપતયે નમઃ ।
નમો ગ્રહસ્વરૂપાય ગ્રહાધિપતયે નમઃ ॥

નમો ગ્રહનિવારાય ઉગ્રાય ચોગ્રવર્ચસે ।
બ્રહ્મતન્ત્રસ્વતન્ત્રાય શમ્ભુતન્ત્રસ્વતન્ત્રિણે ॥

હરિતન્ત્રસ્વતન્ત્રાય તુભ્યં હનુમતે નમઃ ।
અષ્ટોત્તરશતં સઙ્ખ્યા હનુમન્નામમૂર્તયઃ ॥

પુરતઃ પરતો વ્યાપી મમ પાતુ મહાબલઃ ।
શાન્તિરસ્તુ શિવં ચાસ્તુ સત્યાસ્સન્તુ મનોરથાઃ ॥

રક્ષા ભવતુ યોની વા વિવિધે વરદેહિનામ્ ।
અવિઘ્નો દુઃખહાનિશ્ચ વાઞ્છાસિદ્ધિશ્શુભોદયાઃ ।
પ્રજાસિદ્ધિશ્ચ સામર્થ્યં માનોન્નતિરનામયમ્ ॥

ઇતિ શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top