Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Oriya | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀହନୁମଦଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ୭ ॥
॥ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥

॥ ଶ୍ରୀସୀତରାମଚନ୍ଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ॥

ଶ୍ରୀପରାଶର ଉଵାଚ –
ସ୍ତୋତ୍ରାନ୍ତରଂ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ହନୁମତ୍ପ୍ରତିପାଦକମ୍ ।
ଶୃଣୁ ମୈତ୍ରେୟ ଵିପ୍ରେନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତାଧିକମ୍ ॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟେନ ପୁରା ପ୍ରୋକ୍ତଂ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣାୟ ମହାତ୍ମନେ ।
ସର୍ଵପାପକ୍ଷୟକରଂ ସଦା ଵିଜୟଵର୍ଧନମ୍ ॥

ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଉଵାଚଃ –
ଭଗଵନ୍ କେନ ମନ୍ତ୍ରେଣ ସ୍ତୁତ୍ଵା ତଂ ଭୁଵି ମାନଵଃ ।
ଅୟତ୍ନେନୈଵ ଲଭତେ ସହସା ସର୍ଵସମ୍ପଦଃ ॥

ଭୂତପ୍ରେତପିଶାଚାଦି ପୂତନାବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସାଃ ।
କୂଷ୍ମାଣ୍ଡକିନ୍ନରାଧୀଶରକ୍ଷୋ ୟକ୍ଷଖଗାଦିନା ॥

ନିଧନଂ ଚୈଵ ଦୈତ୍ୟାନାଂ ଦାନଵାନାଂ ଵିଶେଷତଃ ।
ଅପସ୍ମାରଗ୍ରହାଣାଂ ଚ ସ୍ତ୍ରୀଗ୍ରହାଣାଂ ତଥୈଵ ଚ ॥

ମହାମୃତ୍ୟୁଗ୍ରହାଣାଂ ଚ ନୀଚଚୋରଗ୍ରହାତ୍ମନାମ୍ ।
ଅନ୍ୟେଷାଂ ଚାତିଘୋରାଣାଂ ସର୍ପାଣାଂ କ୍ରୂରକର୍ମଣାମ୍ ॥

ଵାତପିତ୍ତକଫାଦିନାଂ ଜ୍ଵରାଣାମତିରୋଗିଣାମ୍ ।
ଶିରୋ ନେତ୍ରମୁଖାସ୍ୟାନ୍ଧ୍ରିଗୁଦଘ୍ରାଣୋଦରୀଭଵାମ୍ ॥

ତଥୈଵ ରାଜୟକ୍ଷ୍ମାଣାଂ ଶାନ୍ତିଃ କେନ ପ୍ରଦୃଶ୍ୟତେ ।
ଚୋରାଦି ରାଜଶସ୍ତ୍ରାଦି ଵିଷଦୁସ୍ସ୍ଵପ୍ନଭୀତୀଷୁ ॥

ସିଂହଵ୍ୟାଘ୍ରଵରାହାଦିଷ୍ଵନ୍ୟାସ୍ଵାପତ୍ସୁ ଭୀତିଷୁ ।
କିଂ ଜପ୍ତ୍ଵ୍ୟଂ ମହାଭାଗ ବ୍ରୂହି ଶିଷ୍ୟସ୍ୟ ମେ ମୁନେ ॥

ଶ୍ରୀଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉଵାଚ –
ସୁହୃଦୋ ମମ ଭକ୍ତସ୍ୟ ତଵ ରକ୍ଷାକରଂ ଵରମ୍ ।
ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ଶୃଣୁଷ୍ଵୈକଂ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ସୁସମାହିତଃ ॥

ଉପେନ୍ଦ୍ରେଣ ପୁରେନ୍ଦ୍ରାୟ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ନାରାୟଣାତ୍ମନା ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟୈଶ୍ଵର୍ୟସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥମଭାଵାୟ ଚ ଚିଦ୍ଵିଷାମ୍ ॥

ସଭାୟାଂ ନାରଦାଦୀନାଂ ଋଷିଣାଂ ପୁଣ୍ୟକର୍ମଣାମ୍ ।
ଉପଵିଶ୍ୟ ମୟା ତତ୍ର ଶୃତଂ ତସ୍ୟ ପ୍ରସାଦତଃ ॥

ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ନାମ୍ନା ମତିଗୁହ୍ୟଂ ହନୁମତଃ ।
ନୋକ୍ତପୂର୍ଵମିଦଂ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ରହସ୍ୟଂ ୟସ୍ୟକସ୍ୟଚିତ୍ ॥

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀହନୁମଦଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଦିଵ୍ୟନାମସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ
ଅଗସ୍ତ୍ୟୋ ଭଗଵାନ୍ ଋଷିଃ । ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ । ଶ୍ରୀହନୁମାନ୍ ଦେଵତା ।
ମାରୁତାତ୍ମଜ ଇତି ବୀଜମ୍ । ଅଞ୍ଜନାସୂନୁରିତି ଶକ୍ତିଃ ।
ଵାୟୁପୁତ୍ରେତି କୀଲକମ୍ ।
ମମ ଶ୍ରୀହନୁମତ୍ପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଆଞ୍ଜନେୟାୟ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଵାୟୁପୁତ୍ରାୟ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ କେସରିପ୍ରିୟନନ୍ଦନାୟ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ରାମଦୂତାୟ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଶ୍ରୀହନୁମତେ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଇତି କରନ୍ୟାସଃ ॥

ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଆଞ୍ଜନେୟାୟ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଵାୟୁପୁତ୍ରାୟ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ କେସରିପ୍ରିୟନନ୍ଦନାୟ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ରାମଦୂତାୟ କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଶ୍ରୀହନୁମତେ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ।
ଇତି ହୃଦୟାଦି ଷଡଙ୍ଗନ୍ୟାସଃ ॥

ଭୂର୍ଭୂଵସ୍ଵରୋମିତି ଦିଗ୍ବନ୍ଧଃ ॥

॥ ଅଥ ଧ୍ୟାନମ୍ ॥

ପମ୍ପାତଟଵନୋଦ୍ଦେଶେ ପରମର୍ଷିନିଷେଵିତେ ।
ପରିତସ୍ସିଦ୍ଧଗନ୍ଧର୍ଵକିନ୍ନରୋରଗସେଵିତେ ॥

ନିର୍ଵୈରମୃଗସିଂହାଦି ନାନାସତ୍ଵନିଷେଵିତେ ।
ମଧୁରେ ମଧୁରାଲାପେ ମନୋଜ୍ଞତଲକନ୍ଦରେ ॥

ମତଙ୍ଗପର୍ଵତପ୍ରାନ୍ତମାନସାଦିମନୋହରେ ।
ମହାସିଂହଗୁହାଗେହେ ଉପରଞ୍ଜିତପଶ୍ଚିମେ ॥

ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟମନୋଭାରୈଃ ଅତିମନ୍ମଥକାନନୈଃ ।
ଶମାଦି ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନୈଃ ଅତୀତଷଡରାତିଭିଃ ॥

ନିଖିଲାଗମତତ୍ଵଜ୍ଞୈଃ ମୁନିଭିର୍ମୁଦିତାତ୍ମଭିଃ ।
ଉପାସ୍ୟମାନଵଦ୍ଭାଜନ ମଣିପୀଠ ଉପସ୍ଥିତମ୍ ॥

ନଲନୀଲମୁଖୈଶ୍ଚାପି ଵାନରୈନ୍ଦ୍ରୈରୁପାସିତମ୍ ।
ସମୁଦଞ୍ଚିତଵାଲାଗ୍ରଂ ସମଗ୍ରମଣିଭୂଷଣମ୍ ॥

ଶମାନ୍ତକମହୋରସ୍କସମାହିତଭୁଜଦ୍ଵୟମ୍ ।
ପରାର୍ଥ୍ୟଂ ପଦ୍ମରାଗାଦି ସ୍ଫୁରନ୍ମକରକୁଣ୍ଡଲମ୍ ॥

ଵଜ୍ରପାତାଙ୍କିତତନୁଂ ଵଜ୍ରପିଙ୍ଗାକ୍ଷଭୀଷଣମ୍ ।
ସ୍ଵର୍ଣାବ୍ଜକେସରିପ୍ରଖ୍ୟଶିରୋରୁହଵିରାଜିତମ୍ ॥

ନଵରତ୍ନାଞ୍ଚିତସ୍ଵର୍ଣଵିଚିତ୍ରଵନମାଲୟା ।
ଆସିନପାଦପାଥୋଜମାପନ୍ନାର୍ତିନିଵାରଣମ୍ ॥

କରୁଣାଵରୁଣାଵାସମରୁଣାରୁଣମଣ୍ଡଲମ୍ ।
କିରଣାରୁଣିତୋପାନ୍ତଚରଣଂ ନଵହାରିଣମ୍ ॥

କାରଣଂ ସୁରକାର୍ୟାଣାମସୁରାଣାଂ ନିଵାରଣମ୍ ।
ଭୂଷଣଂ ହି ନଗେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ମାନସାଚଲପାରଗମ୍ ॥

ପୁରାଣଂ ପ୍ରଣତାଶାନାଂ ଚରଣାୟୋଧନପ୍ରିୟମ୍ ।
ସ୍ମରଣାପହୃତାଘୌଘଂ ଭରଣାଵହିତଂ ସତାମ୍ ॥

ଶରଣାଗତସନ୍ତ୍ରାଣକାରଣୈକଵ୍ରତକ୍ଷମମ୍ ।
କ୍ଷଣାଦସୁରରାଜେନ୍ଦ୍ରତନୟପ୍ରାଣହାରିଣମ୍ ॥

ପଵମାନସୁତଂ ଵୀରଂ ପରୀତଂ ପନସାଦିଭିଃ ॥

ଇତ୍ଥ ଧ୍ୟାୟନ୍ନମନ୍ନେଵ ଚେତସା ସାଧକୋତ୍ତମଃ ।
ସର୍ଵାନ୍କାମାନଵାପ୍ନୋତି ନାତ୍ର କାର୍ୟା ଵିଚାରଣା ॥

॥ ଇତି ଧ୍ୟାନମ୍ ॥

ଓଂ ନମଃ ପ୍ଲଵଗେନ୍ଦ୍ରାୟ ଵାୟୁପୁତ୍ରାୟ ଵାଲିନେ ।
ଵାଲାଗ୍ନିଦଗ୍ଧଲଙ୍କାୟ ବାଲାର୍କଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ॥

ଆଞ୍ଜନେୟାୟ ମହତେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନସୁତାୟ ତେ ।
ପ୍ରମତାଦିହୃତେ ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରମାଣାଦ୍ଭୁତଚେତସେ ॥

ପ୍ରାଚେତସପ୍ରଣୟିନେ ନମସ୍ତେ ସୁରଵୈରିଣେ ।
ଵୀରାୟ ଵୀରଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ଵୀରୋନ୍ମତ୍ତାୟ ଵିଦ୍ଵିଷାମ୍ ॥

ଵିଶାତକାୟ ଵେଦ୍ୟାୟ ଵିଶ୍ଵଵ୍ୟାପିଶରୀରିଣେ ।
ଵିଷ୍ଣୁଭକ୍ତାୟ ଭକ୍ତାନାମୁପକର୍ତ୍ରେ ଜିତାତ୍ମନେ ॥

ଵନମାଲାଗ୍ରଵାଲାୟ ପଵମାନାତ୍ମନେ ନମଃ ।
କୃତମାନାୟ କୃତ୍ୟେଷୁ ଵୀତରାଗାୟ ତେ ନମଃ ॥

ଵାଲଧୃତମହେନ୍ଦ୍ରାୟ ସୂର୍ୟପୁତ୍ରହିତୈଷିଣେ ।
ବଲସୂଦନମିତ୍ରାୟ ଵରଦାୟ ନମୋ ନମଃ ॥

ଶମାଦିଗୁଣନିଷ୍ଠାୟ ଶାନ୍ତାୟ ଶମିତାରୟେ ।
ଶତ୍ରୁଘ୍ନାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଶମ୍ବରାରିଜିତେ ନମଃ ॥

ଜାନକୀକ୍ଲେଶସଂହର୍ତ୍ରେ ଜନକାନନ୍ଦଦାୟିନେ ।
ଲଙ୍ଘିତୋଦଧୟେ ତୁଭ୍ୟଂ ତେଜସାଂ ନିଧୟେ ନମଃ ॥

ନିତ୍ୟାୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାୟ ନୈଷ୍ଠିକବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଵ୍ୟାପ୍ତଦେହାୟ ଭଵିଷ୍ୟଦ୍ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ॥

ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଵାରକାୟସ୍ତୁ ସହସଦ୍ବ୍ରହ୍ମଵେଦିନେ ।
ନମୋ ଵେଦାନ୍ତଵିଦୁଷେ ଵେଦାଧ୍ୟୟନଶାଲିନେ ॥

ନଖାୟୁଧାୟ ନାଥାୟ ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପଵର୍ଚସେ ।
ନମୋ ନାଗାରିସେଵ୍ୟାୟ ନମସ୍ସୁଗ୍ରୀଵମନ୍ତ୍ରିଣେ ॥

ଦଶାସ୍ୟଦର୍ପହନ୍ତ୍ରେଚ ଛାୟାପ୍ରାଣାପହାରିଣେ ।
ଗଗନତ୍ଵରଗତୟେ ନମୋ ଗରୁଡରଂହସେ ॥

ଗୁହାନୁୟାୟ ଗୁହ୍ୟାୟ ଗମ୍ଭୀରପତୟେ ନମଃ ।
ଶତ୍ରୁଘ୍ନାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଶରାନ୍ତରଵିହାରିଣେ ॥

ରାଘଵପ୍ରିୟଦୂତାୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣପ୍ରାଣଦାୟିନେ ।
ଲଙ୍କିଣୀସତ୍ଵସଂହର୍ତ୍ରେ ଚୈତ୍ୟପ୍ରାସାଦଭଞ୍ଜିନେ ॥

ଭଵାମ୍ବୁରାଶେଃ ପାରାୟ ପରଵିକ୍ରମହାରିଣେ ।
ନମୋ ଵଜ୍ରଶରୀୟାୟ ଵଜ୍ରାଶନିନିଵାରିଣେ ॥

ନମୋ ରୁଦ୍ରାଵତାରାୟ ରୌଦ୍ରାକାରାୟ ଵୈରିଣାମ୍ ।
କିଙ୍କରାନ୍ତକରୂପାୟ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ରନିହନ୍ତ୍ରିଣେ ॥

ମହାବଲାୟ ଭୀମାୟ ମହତାମ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ମୈନାକକୃତମାନାୟ ମନୋଵେଗାୟ ମାଲିନେ ॥

କଦଲୀଵନସଂସ୍ଥାୟ ନମସ୍ସର୍ଵାର୍ଥଦାୟିନେ ।
ଐନ୍ଦ୍ରଵ୍ୟାକରଣଜ୍ଞାୟ ତତ୍ଵଜ୍ଞାନାର୍ଥଵେଦିନେ ॥

କାରୁଣ୍ୟନିଧୟେ ତୁଭ୍ୟଂ କୁମାରବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ।
ନଭୋ ଗମ୍ଭୀରଶବ୍ଦାୟ ସର୍ଵଗ୍ରହନିଵାରିଣେ ॥

ସୁଭଗାୟ ସୁଶାନ୍ତାୟ ସୁମୁଖାୟ ସୁଵର୍ଚସେ ।
ସୁଦୁର୍ଜୟାୟ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ସୁମନଃପ୍ରିୟବନ୍ଧଵେ ॥

ସୁରାରିଵର୍ଗସଂହର୍ତ୍ରେ ହର୍ୟୃକ୍ଷାଧୀଶ୍ଵରାୟ ତେ ।
ଭୂତପ୍ରେତାଦିସଂହର୍ତ୍ରେ ଭୂତାଵେଶକରାୟ ତେ ॥

ନମୋ ଭୂତନିଷେଵାୟ ଭୂତାଧିପତୟେ ନମଃ ।
ନମୋ ଗ୍ରହସ୍ଵରୂପାୟ ଗ୍ରହାଧିପତୟେ ନମଃ ॥

ନମୋ ଗ୍ରହନିଵାରାୟ ଉଗ୍ରାୟ ଚୋଗ୍ରଵର୍ଚସେ ।
ବ୍ରହ୍ମତନ୍ତ୍ରସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାୟ ଶମ୍ଭୁତନ୍ତ୍ରସ୍ଵତନ୍ତ୍ରିଣେ ॥

ହରିତନ୍ତ୍ରସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାୟ ତୁଭ୍ୟଂ ହନୁମତେ ନମଃ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ସଙ୍ଖ୍ୟା ହନୁମନ୍ନାମମୂର୍ତୟଃ ॥

ପୁରତଃ ପରତୋ ଵ୍ୟାପୀ ମମ ପାତୁ ମହାବଲଃ ।
ଶାନ୍ତିରସ୍ତୁ ଶିଵଂ ଚାସ୍ତୁ ସତ୍ୟାସ୍ସନ୍ତୁ ମନୋରଥାଃ ॥

ରକ୍ଷା ଭଵତୁ ୟୋନୀ ଵା ଵିଵିଧେ ଵରଦେହିନାମ୍ ।
ଅଵିଘ୍ନୋ ଦୁଃଖହାନିଶ୍ଚ ଵାଞ୍ଛାସିଦ୍ଧିଶ୍ଶୁଭୋଦୟାଃ ।
ପ୍ରଜାସିଦ୍ଧିଶ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟଂ ମାନୋନ୍ନତିରନାମୟମ୍ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀହନୁମଦଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Oriya | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top