Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Telugu | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ౭ ॥
॥ శ్రీగణేశాయ నమః ॥

॥ శ్రీసీతరామచన్ద్రాభ్యాం నమః ॥

శ్రీపరాశర ఉవాచ –
స్తోత్రాన్తరం ప్రవక్ష్యామి హనుమత్ప్రతిపాదకమ్ ।
శృణు మైత్రేయ విప్రేన్ద్ర అష్టోత్తరశతాధికమ్ ॥

అగస్త్యేన పురా ప్రోక్తం సుతీక్ష్ణాయ మహాత్మనే ।
సర్వపాపక్షయకరం సదా విజయవర్ధనమ్ ॥

సుతీక్ష్ణ ఉవాచః –
భగవన్ కేన మన్త్రేణ స్తుత్వా తం భువి మానవః ।
అయత్నేనైవ లభతే సహసా సర్వసమ్పదః ॥

భూతప్రేతపిశాచాది పూతనాబ్రహ్మరాక్షసాః ।
కూష్మాణ్డకిన్నరాధీశరక్షో యక్షఖగాదినా ॥

నిధనం చైవ దైత్యానాం దానవానాం విశేషతః ।
అపస్మారగ్రహాణాం చ స్త్రీగ్రహాణాం తథైవ చ ॥

మహామృత్యుగ్రహాణాం చ నీచచోరగ్రహాత్మనామ్ ।
అన్యేషాం చాతిఘోరాణాం సర్పాణాం క్రూరకర్మణామ్ ॥

వాతపిత్తకఫాదినాం జ్వరాణామతిరోగిణామ్ ।
శిరో నేత్రముఖాస్యాన్ధ్రిగుదఘ్రాణోదరీభవామ్ ॥

తథైవ రాజయక్ష్మాణాం శాన్తిః కేన ప్రదృశ్యతే ।
చోరాది రాజశస్త్రాది విషదుస్స్వప్నభీతీషు ॥

సింహవ్యాఘ్రవరాహాదిష్వన్యాస్వాపత్సు భీతిషు ।
కిం జప్త్వ్యం మహాభాగ బ్రూహి శిష్యస్య మే మునే ॥

శ్రీఅగస్త్య ఉవాచ –
సుహృదో మమ భక్తస్య తవ రక్షాకరం వరమ్ ।
ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వైకం సుతీక్ష్ణ సుసమాహితః ॥

ఉపేన్ద్రేణ పురేన్ద్రాయ ప్రోక్తం నారాయణాత్మనా ।
త్రైలోక్యైశ్వర్యసిద్ధ్యర్థమభావాయ చ చిద్విషామ్ ॥

సభాయాం నారదాదీనాం ఋషిణాం పుణ్యకర్మణామ్ ।
ఉపవిశ్య మయా తత్ర శృతం తస్య ప్రసాదతః ॥

అష్టోత్తరశతం నామ్నా మతిగుహ్యం హనుమతః ।
నోక్తపూర్వమిదం బ్రహ్మన్ రహస్యం యస్యకస్యచిత్ ॥

ఓం అస్య శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతదివ్యనామస్తోత్రమన్త్రస్య
అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీహనుమాన్ దేవతా ।
మారుతాత్మజ ఇతి బీజమ్ । అఞ్జనాసూనురితి శక్తిః ।
వాయుపుత్రేతి కీలకమ్ ।
మమ శ్రీహనుమత్ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

ఓం నమో భగవతే ఆఞ్జనేయాయ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం నమో భగవతే వాయుపుత్రాయ తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం నమో భగవతే కేసరిప్రియనన్దనాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం నమో భగవతే రామదూతాయ అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం నమో భగవతే లక్ష్మణప్రాణదాత్రే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం నమో భగవతే శ్రీహనుమతే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఇతి కరన్యాసః ॥

ఓం నమో భగవతే ఆఞ్జనేయాయ హృదయాయ నమః ।
ఓం నమో భగవతే వాయుపుత్రాయ శిరసే స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే కేసరిప్రియనన్దనాయ శిఖాయై వషట్ ।
ఓం నమో భగవతే రామదూతాయ కవచాయ హుమ్ ।
ఓం నమో భగవతే లక్ష్మణప్రాణదాత్రే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం నమో భగవతే శ్రీహనుమతే అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఇతి హృదయాది షడఙ్గన్యాసః ॥

భూర్భూవస్వరోమితి దిగ్బన్ధః ॥

॥ అథ ధ్యానమ్ ॥

పమ్పాతటవనోద్దేశే పరమర్షినిషేవితే ।
పరితస్సిద్ధగన్ధర్వకిన్నరోరగసేవితే ॥

నిర్వైరమృగసింహాది నానాసత్వనిషేవితే ।
మధురే మధురాలాపే మనోజ్ఞతలకన్దరే ॥

మతఙ్గపర్వతప్రాన్తమానసాదిమనోహరే ।
మహాసింహగుహాగేహే ఉపరఞ్జితపశ్చిమే ॥

అతీన్ద్రియమనోభారైః అతిమన్మథకాననైః ।
శమాది గుణసమ్పన్నైః అతీతషడరాతిభిః ॥

నిఖిలాగమతత్వజ్ఞైః మునిభిర్ముదితాత్మభిః ।
ఉపాస్యమానవద్భాజన మణిపీఠ ఉపస్థితమ్ ॥

నలనీలముఖైశ్చాపి వానరైన్ద్రైరుపాసితమ్ ।
సముదఞ్చితవాలాగ్రం సమగ్రమణిభూషణమ్ ॥

శమాన్తకమహోరస్కసమాహితభుజద్వయమ్ ।
పరార్థ్యం పద్మరాగాది స్ఫురన్మకరకుణ్డలమ్ ॥

వజ్రపాతాఙ్కితతనుం వజ్రపిఙ్గాక్షభీషణమ్ ।
స్వర్ణాబ్జకేసరిప్రఖ్యశిరోరుహవిరాజితమ్ ॥

నవరత్నాఞ్చితస్వర్ణవిచిత్రవనమాలయా ।
ఆసినపాదపాథోజమాపన్నార్తినివారణమ్ ॥

కరుణావరుణావాసమరుణారుణమణ్డలమ్ ।
కిరణారుణితోపాన్తచరణం నవహారిణమ్ ॥

కారణం సురకార్యాణామసురాణాం నివారణమ్ ।
భూషణం హి నగేన్ద్రస్య మానసాచలపారగమ్ ॥

పురాణం ప్రణతాశానాం చరణాయోధనప్రియమ్ ।
స్మరణాపహృతాఘౌఘం భరణావహితం సతామ్ ॥

శరణాగతసన్త్రాణకారణైకవ్రతక్షమమ్ ।
క్షణాదసురరాజేన్ద్రతనయప్రాణహారిణమ్ ॥

పవమానసుతం వీరం పరీతం పనసాదిభిః ॥

ఇత్థ ధ్యాయన్నమన్నేవ చేతసా సాధకోత్తమః ।
సర్వాన్కామానవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా ॥

॥ ఇతి ధ్యానమ్ ॥

ఓం నమః ప్లవగేన్ద్రాయ వాయుపుత్రాయ వాలినే ।
వాలాగ్నిదగ్ధలఙ్కాయ బాలార్కజ్యోతిషే నమః ॥

ఆఞ్జనేయాయ మహతే ప్రభఞ్జనసుతాయ తే ।
ప్రమతాదిహృతే తుభ్యం ప్రమాణాద్భుతచేతసే ॥

ప్రాచేతసప్రణయినే నమస్తే సురవైరిణే ।
వీరాయ వీరవన్ద్యాయ వీరోన్మత్తాయ విద్విషామ్ ॥

విశాతకాయ వేద్యాయ విశ్వవ్యాపిశరీరిణే ।
విష్ణుభక్తాయ భక్తానాముపకర్త్రే జితాత్మనే ॥

వనమాలాగ్రవాలాయ పవమానాత్మనే నమః ।
కృతమానాయ కృత్యేషు వీతరాగాయ తే నమః ॥

వాలధృతమహేన్ద్రాయ సూర్యపుత్రహితైషిణే ।
బలసూదనమిత్రాయ వరదాయ నమో నమః ॥

శమాదిగుణనిష్ఠాయ శాన్తాయ శమితారయే ।
శత్రుఘ్నాయ నమస్తుభ్యం శమ్బరారిజితే నమః ॥

జానకీక్లేశసంహర్త్రే జనకానన్దదాయినే ।
లఙ్ఘితోదధయే తుభ్యం తేజసాం నిధయే నమః ॥

నిత్యాయ నిత్యానన్దాయ నైష్ఠికబ్రహ్మచారిణే ।
బ్రహ్మాణ్డవ్యాప్తదేహాయ భవిష్యద్బ్రహ్మణే నమః ॥

బ్రహ్మాస్త్రవారకాయస్తు సహసద్బ్రహ్మవేదినే ।
నమో వేదాన్తవిదుషే వేదాధ్యయనశాలినే ॥

నఖాయుధాయ నాథాయ నక్షత్రాధిపవర్చసే ।
నమో నాగారిసేవ్యాయ నమస్సుగ్రీవమన్త్రిణే ॥

దశాస్యదర్పహన్త్రేచ ఛాయాప్రాణాపహారిణే ।
గగనత్వరగతయే నమో గరుడరంహసే ॥

గుహానుయాయ గుహ్యాయ గమ్భీరపతయే నమః ।
శత్రుఘ్నాయ నమస్తుభ్యం శరాన్తరవిహారిణే ॥

రాఘవప్రియదూతాయ లక్ష్మణప్రాణదాయినే ।
లఙ్కిణీసత్వసంహర్త్రే చైత్యప్రాసాదభఞ్జినే ॥

భవామ్బురాశేః పారాయ పరవిక్రమహారిణే ।
నమో వజ్రశరీయాయ వజ్రాశనినివారిణే ॥

నమో రుద్రావతారాయ రౌద్రాకారాయ వైరిణామ్ ।
కిఙ్కరాన్తకరూపాయ మన్త్రీపుత్రనిహన్త్రిణే ॥

మహాబలాయ భీమాయ మహతామ్పతయే నమః ।
మైనాకకృతమానాయ మనోవేగాయ మాలినే ॥

కదలీవనసంస్థాయ నమస్సర్వార్థదాయినే ।
ఐన్ద్రవ్యాకరణజ్ఞాయ తత్వజ్ఞానార్థవేదినే ॥

కారుణ్యనిధయే తుభ్యం కుమారబ్రహ్మచారిణే ।
నభో గమ్భీరశబ్దాయ సర్వగ్రహనివారిణే ॥

సుభగాయ సుశాన్తాయ సుముఖాయ సువర్చసే ।
సుదుర్జయాయ సూక్ష్మాయ సుమనఃప్రియబన్ధవే ॥

సురారివర్గసంహర్త్రే హర్యృక్షాధీశ్వరాయ తే ।
భూతప్రేతాదిసంహర్త్రే భూతావేశకరాయ తే ॥

నమో భూతనిషేవాయ భూతాధిపతయే నమః ।
నమో గ్రహస్వరూపాయ గ్రహాధిపతయే నమః ॥

నమో గ్రహనివారాయ ఉగ్రాయ చోగ్రవర్చసే ।
బ్రహ్మతన్త్రస్వతన్త్రాయ శమ్భుతన్త్రస్వతన్త్రిణే ॥

హరితన్త్రస్వతన్త్రాయ తుభ్యం హనుమతే నమః ।
అష్టోత్తరశతం సఙ్ఖ్యా హనుమన్నామమూర్తయః ॥

పురతః పరతో వ్యాపీ మమ పాతు మహాబలః ।
శాన్తిరస్తు శివం చాస్తు సత్యాస్సన్తు మనోరథాః ॥

రక్షా భవతు యోనీ వా వివిధే వరదేహినామ్ ।
అవిఘ్నో దుఃఖహానిశ్చ వాఞ్ఛాసిద్ధిశ్శుభోదయాః ।
ప్రజాసిద్ధిశ్చ సామర్థ్యం మానోన్నతిరనామయమ్ ॥

ఇతి శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Telugu | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top