Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 7 ॥
॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಸೀತರಾಮಚನ್ದ್ರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಪರಾಶರ ಉವಾಚ –
ಸ್ತೋತ್ರಾನ್ತರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹನುಮತ್ಪ್ರತಿಪಾದಕಮ್ ।
ಶೃಣು ಮೈತ್ರೇಯ ವಿಪ್ರೇನ್ದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾಧಿಕಮ್ ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯೇನ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಸದಾ ವಿಜಯವರ್ಧನಮ್ ॥

ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಉವಾಚಃ –
ಭಗವನ್ ಕೇನ ಮನ್ತ್ರೇಣ ಸ್ತುತ್ವಾ ತಂ ಭುವಿ ಮಾನವಃ ।
ಅಯತ್ನೇನೈವ ಲಭತೇ ಸಹಸಾ ಸರ್ವಸಮ್ಪದಃ ॥

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿ ಪೂತನಾಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಾಃ ।
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಕಿನ್ನರಾಧೀಶರಕ್ಷೋ ಯಕ್ಷಖಗಾದಿನಾ ॥

ನಿಧನಂ ಚೈವ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ದಾನವಾನಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಅಪಸ್ಮಾರಗ್ರಹಾಣಾಂ ಚ ಸ್ತ್ರೀಗ್ರಹಾಣಾಂ ತಥೈವ ಚ ॥

ಮಹಾಮೃತ್ಯುಗ್ರಹಾಣಾಂ ಚ ನೀಚಚೋರಗ್ರಹಾತ್ಮನಾಮ್ ।
ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಚಾತಿಘೋರಾಣಾಂ ಸರ್ಪಾಣಾಂ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಣಾಮ್ ॥

ವಾತಪಿತ್ತಕಫಾದಿನಾಂ ಜ್ವರಾಣಾಮತಿರೋಗಿಣಾಮ್ ।
ಶಿರೋ ನೇತ್ರಮುಖಾಸ್ಯಾನ್ಧ್ರಿಗುದಘ್ರಾಣೋದರೀಭವಾಮ್ ॥

ತಥೈವ ರಾಜಯಕ್ಷ್ಮಾಣಾಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಕೇನ ಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ ।
ಚೋರಾದಿ ರಾಜಶಸ್ತ್ರಾದಿ ವಿಷದುಸ್ಸ್ವಪ್ನಭೀತೀಷು ॥

ಸಿಂಹವ್ಯಾಘ್ರವರಾಹಾದಿಷ್ವನ್ಯಾಸ್ವಾಪತ್ಸು ಭೀತಿಷು ।
ಕಿಂ ಜಪ್ತ್ವ್ಯಂ ಮಹಾಭಾಗ ಬ್ರೂಹಿ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಮೇ ಮುನೇ ॥

ಶ್ರೀಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ –
ಸುಹೃದೋ ಮಮ ಭಕ್ತಸ್ಯ ತವ ರಕ್ಷಾಕರಂ ವರಮ್ ।
ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವೈಕಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಸುಸಮಾಹಿತಃ ॥

ಉಪೇನ್ದ್ರೇಣ ಪುರೇನ್ದ್ರಾಯ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮನಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮಭಾವಾಯ ಚ ಚಿದ್ವಿಷಾಮ್ ॥

ಸಭಾಯಾಂ ನಾರದಾದೀನಾಂ ಋಷಿಣಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಮ್ ।
ಉಪವಿಶ್ಯ ಮಯಾ ತತ್ರ ಶೃತಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾ ಮತಿಗುಹ್ಯಂ ಹನುಮತಃ ।
ನೋಕ್ತಪೂರ್ವಮಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ರಹಸ್ಯಂ ಯಸ್ಯಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತದಿವ್ಯನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ।
ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ । ಅಂಜನಾಸೂನುರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ।
ವಾಯುಪುತ್ರೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮಮ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಕೇಸರಿಪ್ರಿಯನನ್ದನಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರಾಮದೂತಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಶ್ರೀಹನುಮತೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಇತಿ ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಕೇಸರಿಪ್ರಿಯನನ್ದನಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರಾಮದೂತಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಶ್ರೀಹನುಮತೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಇತಿ ಹೃದಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥

ಭೂರ್ಭೂವಸ್ವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

॥ ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಪಮ್ಪಾತಟವನೋದ್ದೇಶೇ ಪರಮರ್ಷಿನಿಷೇವಿತೇ ।
ಪರಿತಸ್ಸಿದ್ಧಗನ್ಧರ್ವಕಿನ್ನರೋರಗಸೇವಿತೇ ॥

ನಿರ್ವೈರಮೃಗಸಿಂಹಾದಿ ನಾನಾಸತ್ವನಿಷೇವಿತೇ ।
ಮಧುರೇ ಮಧುರಾಲಾಪೇ ಮನೋಜ್ಞತಲಕನ್ದರೇ ॥

ಮತಂಗಪರ್ವತಪ್ರಾನ್ತಮಾನಸಾದಿಮನೋಹರೇ ।
ಮಹಾಸಿಂಹಗುಹಾಗೇಹೇ ಉಪರಂಜಿತಪಶ್ಚಿಮೇ ॥

ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಮನೋಭಾರೈಃ ಅತಿಮನ್ಮಥಕಾನನೈಃ ।
ಶಮಾದಿ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೈಃ ಅತೀತಷಡರಾತಿಭಿಃ ॥

ನಿಖಿಲಾಗಮತತ್ವಜ್ಞೈಃ ಮುನಿಭಿರ್ಮುದಿತಾತ್ಮಭಿಃ ।
ಉಪಾಸ್ಯಮಾನವದ್ಭಾಜನ ಮಣಿಪೀಠ ಉಪಸ್ಥಿತಮ್ ॥

ನಲನೀಲಮುಖೈಶ್ಚಾಪಿ ವಾನರೈನ್ದ್ರೈರುಪಾಸಿತಮ್ ।
ಸಮುದಂಚಿತವಾಲಾಗ್ರಂ ಸಮಗ್ರಮಣಿಭೂಷಣಮ್ ॥

ಶಮಾನ್ತಕಮಹೋರಸ್ಕಸಮಾಹಿತಭುಜದ್ವಯಮ್ ।
ಪರಾರ್ಥ್ಯಂ ಪದ್ಮರಾಗಾದಿ ಸ್ಫುರನ್ಮಕರಕುಂಡಲಮ್ ॥

ವಜ್ರಪಾತಾಂಕಿತತನುಂ ವಜ್ರಪಿಂಗಾಕ್ಷಭೀಷಣಮ್ ।
ಸ್ವರ್ಣಾಬ್ಜಕೇಸರಿಪ್ರಖ್ಯಶಿರೋರುಹವಿರಾಜಿತಮ್ ॥

ನವರತ್ನಾಂಚಿತಸ್ವರ್ಣವಿಚಿತ್ರವನಮಾಲಯಾ ।
ಆಸಿನಪಾದಪಾಥೋಜಮಾಪನ್ನಾರ್ತಿನಿವಾರಣಮ್ ॥

ಕರುಣಾವರುಣಾವಾಸಮರುಣಾರುಣಮಂಡಲಮ್ ।
ಕಿರಣಾರುಣಿತೋಪಾನ್ತಚರಣಂ ನವಹಾರಿಣಮ್ ॥

ಕಾರಣಂ ಸುರಕಾರ್ಯಾಣಾಮಸುರಾಣಾಂ ನಿವಾರಣಮ್ ।
ಭೂಷಣಂ ಹಿ ನಗೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಮಾನಸಾಚಲಪಾರಗಮ್ ॥

ಪುರಾಣಂ ಪ್ರಣತಾಶಾನಾಂ ಚರಣಾಯೋಧನಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಸ್ಮರಣಾಪಹೃತಾಘೌಘಂ ಭರಣಾವಹಿತಂ ಸತಾಮ್ ॥

ಶರಣಾಗತಸನ್ತ್ರಾಣಕಾರಣೈಕವ್ರತಕ್ಷಮಮ್ ।
ಕ್ಷಣಾದಸುರರಾಜೇನ್ದ್ರತನಯಪ್ರಾಣಹಾರಿಣಮ್ ॥

ಪವಮಾನಸುತಂ ವೀರಂ ಪರೀತಂ ಪನಸಾದಿಭಿಃ ॥

ಇತ್ಥ ಧ್ಯಾಯನ್ನಮನ್ನೇವ ಚೇತಸಾ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥

॥ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಓಂ ನಮಃ ಪ್ಲವಗೇನ್ದ್ರಾಯ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ವಾಲಿನೇ ।
ವಾಲಾಗ್ನಿದಗ್ಧಲಂಕಾಯ ಬಾಲಾರ್ಕಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ॥

ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಹತೇ ಪ್ರಭಂಜನಸುತಾಯ ತೇ ।
ಪ್ರಮತಾದಿಹೃತೇ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಾದ್ಭುತಚೇತಸೇ ॥

ಪ್ರಾಚೇತಸಪ್ರಣಯಿನೇ ನಮಸ್ತೇ ಸುರವೈರಿಣೇ ।
ವೀರಾಯ ವೀರವನ್ದ್ಯಾಯ ವೀರೋನ್ಮತ್ತಾಯ ವಿದ್ವಿಷಾಮ್ ॥

ವಿಶಾತಕಾಯ ವೇದ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಶರೀರಿಣೇ ।
ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಮುಪಕರ್ತ್ರೇ ಜಿತಾತ್ಮನೇ ॥

ವನಮಾಲಾಗ್ರವಾಲಾಯ ಪವಮಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಕೃತಮಾನಾಯ ಕೃತ್ಯೇಷು ವೀತರಾಗಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥

ವಾಲಧೃತಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರಹಿತೈಷಿಣೇ ।
ಬಲಸೂದನಮಿತ್ರಾಯ ವರದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಶಮಾದಿಗುಣನಿಷ್ಠಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಶಮಿತಾರಯೇ ।
ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶಮ್ಬರಾರಿಜಿತೇ ನಮಃ ॥

ಜಾನಕೀಕ್ಲೇಶಸಂಹರ್ತ್ರೇ ಜನಕಾನನ್ದದಾಯಿನೇ ।
ಲಂಘಿತೋದಧಯೇ ತುಭ್ಯಂ ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ ॥

ನಿತ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನೈಷ್ಠಿಕಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ಭವಿಷ್ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾರಕಾಯಸ್ತು ಸಹಸದ್ಬ್ರಹ್ಮವೇದಿನೇ ।
ನಮೋ ವೇದಾನ್ತವಿದುಷೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನಶಾಲಿನೇ ॥

ನಖಾಯುಧಾಯ ನಾಥಾಯ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪವರ್ಚಸೇ ।
ನಮೋ ನಾಗಾರಿಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಸ್ಸುಗ್ರೀವಮನ್ತ್ರಿಣೇ ॥

ದಶಾಸ್ಯದರ್ಪಹನ್ತ್ರೇಚ ಛಾಯಾಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಿಣೇ ।
ಗಗನತ್ವರಗತಯೇ ನಮೋ ಗರುಡರಂಹಸೇ ॥

ಗುಹಾನುಯಾಯ ಗುಹ್ಯಾಯ ಗಮ್ಭೀರಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶರಾನ್ತರವಿಹಾರಿಣೇ ॥

ರಾಘವಪ್ರಿಯದೂತಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾಯಿನೇ ।
ಲಂಕಿಣೀಸತ್ವಸಂಹರ್ತ್ರೇ ಚೈತ್ಯಪ್ರಾಸಾದಭಂಜಿನೇ ॥

ಭವಾಮ್ಬುರಾಶೇಃ ಪಾರಾಯ ಪರವಿಕ್ರಮಹಾರಿಣೇ ।
ನಮೋ ವಜ್ರಶರೀಯಾಯ ವಜ್ರಾಶನಿನಿವಾರಿಣೇ ॥

ನಮೋ ರುದ್ರಾವತಾರಾಯ ರೌದ್ರಾಕಾರಾಯ ವೈರಿಣಾಮ್ ।
ಕಿಂಕರಾನ್ತಕರೂಪಾಯ ಮನ್ತ್ರೀಪುತ್ರನಿಹನ್ತ್ರಿಣೇ ॥

ಮಹಾಬಲಾಯ ಭೀಮಾಯ ಮಹತಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಮೈನಾಕಕೃತಮಾನಾಯ ಮನೋವೇಗಾಯ ಮಾಲಿನೇ ॥

ಕದಲೀವನಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಸ್ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿನೇ ।
ಐನ್ದ್ರವ್ಯಾಕರಣಜ್ಞಾಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥವೇದಿನೇ ॥

ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಕುಮಾರಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ।
ನಭೋ ಗಮ್ಭೀರಶಬ್ದಾಯ ಸರ್ವಗ್ರಹನಿವಾರಿಣೇ ॥

ಸುಭಗಾಯ ಸುಶಾನ್ತಾಯ ಸುಮುಖಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ ।
ಸುದುರ್ಜಯಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ಸುಮನಃಪ್ರಿಯಬನ್ಧವೇ ॥

ಸುರಾರಿವರ್ಗಸಂಹರ್ತ್ರೇ ಹರ್ಯೃಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರಾಯ ತೇ ।
ಭೂತಪ್ರೇತಾದಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ ಭೂತಾವೇಶಕರಾಯ ತೇ ॥

ನಮೋ ಭೂತನಿಷೇವಾಯ ಭೂತಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನಮೋ ಗ್ರಹಸ್ವರೂಪಾಯ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ॥

ನಮೋ ಗ್ರಹನಿವಾರಾಯ ಉಗ್ರಾಯ ಚೋಗ್ರವರ್ಚಸೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮತನ್ತ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ ಶಮ್ಭುತನ್ತ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಿಣೇ ॥

ಹರಿತನ್ತ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಸಂಖ್ಯಾ ಹನುಮನ್ನಾಮಮೂರ್ತಯಃ ॥

ಪುರತಃ ಪರತೋ ವ್ಯಾಪೀ ಮಮ ಪಾತು ಮಹಾಬಲಃ ।
ಶಾನ್ತಿರಸ್ತು ಶಿವಂ ಚಾಸ್ತು ಸತ್ಯಾಸ್ಸನ್ತು ಮನೋರಥಾಃ ॥

ರಕ್ಷಾ ಭವತು ಯೋನೀ ವಾ ವಿವಿಧೇ ವರದೇಹಿನಾಮ್ ।
ಅವಿಘ್ನೋ ದುಃಖಹಾನಿಶ್ಚ ವಾಂಛಾಸಿದ್ಧಿಶ್ಶುಭೋದಯಾಃ ।
ಪ್ರಜಾಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಮಾನೋನ್ನತಿರನಾಮಯಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top