Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം 7 ॥
॥ ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

॥ ശ്രീസീതരാമചന്ദ്രാഭ്യാം നമഃ ॥

ശ്രീപരാശര ഉവാച –
സ്തോത്രാന്തരം പ്രവക്ഷ്യാമി ഹനുമത്പ്രതിപാദകം ।
ശൃണു മൈത്രേയ വിപ്രേന്ദ്ര അഷ്ടോത്തരശതാധികം ॥

അഗസ്ത്യേന പുരാ പ്രോക്തം സുതീക്ഷ്ണായ മഹാത്മനേ ।
സര്‍വപാപക്ഷയകരം സദാ വിജയവര്‍ധനം ॥

സുതീക്ഷ്ണ ഉവാചഃ –
ഭഗവന്‍ കേന മന്ത്രേണ സ്തുത്വാ തം ഭുവി മാനവഃ ।
അയത്നേനൈവ ലഭതേ സഹസാ സര്‍വസമ്പദഃ ॥

ഭൂതപ്രേതപിശാചാദി പൂതനാബ്രഹ്മരാക്ഷസാഃ ।
കൂഷ്മാണ്ഡകിന്നരാധീശരക്ഷോ യക്ഷഖഗാദിനാ ॥

നിധനം ചൈവ ദൈത്യാനാം ദാനവാനാം വിശേഷതഃ ।
അപസ്മാരഗ്രഹാണാം ച സ്ത്രീഗ്രഹാണാം തഥൈവ ച ॥

മഹാമൃത്യുഗ്രഹാണാം ച നീചചോരഗ്രഹാത്മനാം ।
അന്യേഷാം ചാതിഘോരാണാം സര്‍പാണാം ക്രൂരകര്‍മണാം ॥

വാതപിത്തകഫാദിനാം ജ്വരാണാമതിരോഗിണാം ।
ശിരോ നേത്രമുഖാസ്യാന്ധ്രിഗുദഘ്രാണോദരീഭവാം ॥

തഥൈവ രാജയക്ഷ്മാണാം ശാന്തിഃ കേന പ്രദൃശ്യതേ ।
ചോരാദി രാജശസ്ത്രാദി വിഷദുസ്സ്വപ്നഭീതീഷു ॥

സിംഹവ്യാഘ്രവരാഹാദിഷ്വന്യാസ്വാപത്സു ഭീതിഷു ।
കിം ജപ്ത്വ്യം മഹാഭാഗ ബ്രൂഹി ശിഷ്യസ്യ മേ മുനേ ॥

ശ്രീഅഗസ്ത്യ ഉവാച –
സുഹൃദോ മമ ഭക്തസ്യ തവ രക്ഷാകരം വരം ।
പ്രവക്ഷ്യാമി ശൃണുഷ്വൈകം സുതീക്ഷ്ണ സുസമാഹിതഃ ॥

ഉപേന്ദ്രേണ പുരേന്ദ്രായ പ്രോക്തം നാരായണാത്മനാ ।
ത്രൈലോക്യൈശ്വര്യസിദ്ധ്യര്‍ഥമഭാവായ ച ചിദ്വിഷാം ॥

സഭായാം നാരദാദീനാം ഋഷിണാം പുണ്യകര്‍മണാം ।
ഉപവിശ്യ മയാ തത്ര ശൃതം തസ്യ പ്രസാദതഃ ॥

അഷ്ടോത്തരശതം നാംനാ മതിഗുഹ്യം ഹനുമതഃ ।
നോക്തപൂര്‍വമിദം ബ്രഹ്മന്‍ രഹസ്യം യസ്യകസ്യചിത് ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതദിവ്യനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ
അഗസ്ത്യോ ഭഗവാന്‍ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । ശ്രീഹനുമാന്‍ ദേവതാ ।
മാരുതാത്മജ ഇതി ബീജം । അഞ്ജനാസൂനുരിതി ശക്തിഃ ।
വായുപുത്രേതി കീലകം ।
മമ ശ്രീഹനുമത്പ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ ആഞ്ജനേയായ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വായുപുത്രായ തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ കേസരിപ്രിയനന്ദനായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ രാമദൂതായ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ ലക്ഷ്മണപ്രാണദാത്രേ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീഹനുമതേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഇതി കരന്യാസഃ ॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ ആഞ്ജനേയായ ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വായുപുത്രായ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ കേസരിപ്രിയനന്ദനായ ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ രാമദൂതായ കവചായ ഹും ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ ലക്ഷ്മണപ്രാണദാത്രേ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീഹനുമതേ അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഇതി ഹൃദയാദി ഷഡങ്ഗന്യാസഃ ॥

ഭൂര്‍ഭൂവസ്വരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ॥

॥ അഥ ധ്യാനം ॥

പമ്പാതടവനോദ്ദേശേ പരമര്‍ഷിനിഷേവിതേ ।
പരിതസ്സിദ്ധഗന്ധര്‍വകിന്നരോരഗസേവിതേ ॥

നിര്‍വൈരമൃഗസിംഹാദി നാനാസത്വനിഷേവിതേ ।
മധുരേ മധുരാലാപേ മനോജ്ഞതലകന്ദരേ ॥

മതങ്ഗപര്‍വതപ്രാന്തമാനസാദിമനോഹരേ ।
മഹാസിംഹഗുഹാഗേഹേ ഉപരഞ്ജിതപശ്ചിമേ ॥

അതീന്ദ്രിയമനോഭാരൈഃ അതിമന്‍മഥകാനനൈഃ ।
ശമാദി ഗുണസമ്പന്നൈഃ അതീതഷഡരാതിഭിഃ ॥

നിഖിലാഗമതത്വജ്ഞൈഃ മുനിഭിര്‍മുദിതാത്മഭിഃ ।
ഉപാസ്യമാനവദ്ഭാജന മണിപീഠ ഉപസ്ഥിതം ॥

നലനീലമുഖൈശ്ചാപി വാനരൈന്ദ്രൈരുപാസിതം ।
സമുദഞ്ചിതവാലാഗ്രം സമഗ്രമണിഭൂഷണം ॥

ശമാന്തകമഹോരസ്കസമാഹിതഭുജദ്വയം ।
പരാര്‍ഥ്യം പദ്മരാഗാദി സ്ഫുരന്‍മകരകുണ്ഡലം ॥

വജ്രപാതാങ്കിതതനും വജ്രപിങ്ഗാക്ഷഭീഷണം ।
സ്വര്‍ണാബ്ജകേസരിപ്രഖ്യശിരോരുഹവിരാജിതം ॥

നവരത്നാഞ്ചിതസ്വര്‍ണവിചിത്രവനമാലയാ ।
ആസിനപാദപാഥോജമാപന്നാര്‍തിനിവാരണം ॥

കരുണാവരുണാവാസമരുണാരുണമണ്ഡലം ।
കിരണാരുണിതോപാന്തചരണം നവഹാരിണം ॥

കാരണം സുരകാര്യാണാമസുരാണാം നിവാരണം ।
ഭൂഷണം ഹി നഗേന്ദ്രസ്യ മാനസാചലപാരഗം ॥

പുരാണം പ്രണതാശാനാം ചരണായോധനപ്രിയം ।
സ്മരണാപഹൃതാഘൌഘം ഭരണാവഹിതം സതാം ॥

ശരണാഗതസന്ത്രാണകാരണൈകവ്രതക്ഷമം ।
ക്ഷണാദസുരരാജേന്ദ്രതനയപ്രാണഹാരിണം ॥

പവമാനസുതം വീരം പരീതം പനസാദിഭിഃ ॥

ഇത്ഥ ധ്യായന്നമന്നേവ ചേതസാ സാധകോത്തമഃ ।
സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നോതി നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥

॥ ഇതി ധ്യാനം ॥

ഓം നമഃ പ്ലവഗേന്ദ്രായ വായുപുത്രായ വാലിനേ ।
വാലാഗ്നിദഗ്ധലങ്കായ ബാലാര്‍കജ്യോതിഷേ നമഃ ॥

ആഞ്ജനേയായ മഹതേ പ്രഭഞ്ജനസുതായ തേ ।
പ്രമതാദിഹൃതേ തുഭ്യം പ്രമാണാദ്ഭുതചേതസേ ॥

പ്രാചേതസപ്രണയിനേ നമസ്തേ സുരവൈരിണേ ।
വീരായ വീരവന്ദ്യായ വീരോന്‍മത്തായ വിദ്വിഷാം ॥

വിശാതകായ വേദ്യായ വിശ്വവ്യാപിശരീരിണേ ।
വിഷ്ണുഭക്തായ ഭക്താനാമുപകര്‍ത്രേ ജിതാത്മനേ ॥

വനമാലാഗ്രവാലായ പവമാനാത്മനേ നമഃ ।
കൃതമാനായ കൃത്യേഷു വീതരാഗായ തേ നമഃ ॥

വാലധൃതമഹേന്ദ്രായ സൂര്യപുത്രഹിതൈഷിണേ ।
ബലസൂദനമിത്രായ വരദായ നമോ നമഃ ॥

ശമാദിഗുണനിഷ്ഠായ ശാന്തായ ശമിതാരയേ ।
ശത്രുഘ്നായ നമസ്തുഭ്യം ശംബരാരിജിതേ നമഃ ॥

ജാനകീക്ലേശസംഹര്‍ത്രേ ജനകാനന്ദദായിനേ ।
ലങ്ഘിതോദധയേ തുഭ്യം തേജസാം നിധയേ നമഃ ॥

നിത്യായ നിത്യാനന്ദായ നൈഷ്ഠികബ്രഹ്മചാരിണേ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡവ്യാപ്തദേഹായ ഭവിഷ്യദ്ബ്രഹ്മണേ നമഃ ॥

ബ്രഹ്മാസ്ത്രവാരകായസ്തു സഹസദ്ബ്രഹ്മവേദിനേ ।
നമോ വേദാന്തവിദുഷേ വേദാധ്യയനശാലിനേ ॥

നഖായുധായ നാഥായ നക്ഷത്രാധിപവര്‍ചസേ ।
നമോ നാഗാരിസേവ്യായ നമസ്സുഗ്രീവമന്ത്രിണേ ॥

ദശാസ്യദര്‍പഹന്ത്രേച ഛായാപ്രാണാപഹാരിണേ ।
ഗഗനത്വരഗതയേ നമോ ഗരുഡരംഹസേ ॥

ഗുഹാനുയായ ഗുഹ്യായ ഗംഭീരപതയേ നമഃ ।
ശത്രുഘ്നായ നമസ്തുഭ്യം ശരാന്തരവിഹാരിണേ ॥

രാഘവപ്രിയദൂതായ ലക്ഷ്മണപ്രാണദായിനേ ।
ലങ്കിണീസത്വസംഹര്‍ത്രേ ചൈത്യപ്രാസാദഭഞ്ജിനേ ॥

ഭവാംബുരാശേഃ പാരായ പരവിക്രമഹാരിണേ ।
നമോ വജ്രശരീയായ വജ്രാശനിനിവാരിണേ ॥

നമോ രുദ്രാവതാരായ രൌദ്രാകാരായ വൈരിണാം ।
കിങ്കരാന്തകരൂപായ മന്ത്രീപുത്രനിഹന്ത്രിണേ ॥

മഹാബലായ ഭീമായ മഹതാമ്പതയേ നമഃ ।
മൈനാകകൃതമാനായ മനോവേഗായ മാലിനേ ॥

കദലീവനസംസ്ഥായ നമസ്സര്‍വാര്‍ഥദായിനേ ।
ഐന്ദ്രവ്യാകരണജ്ഞായ തത്വജ്ഞാനാര്‍ഥവേദിനേ ॥

കാരുണ്യനിധയേ തുഭ്യം കുമാരബ്രഹ്മചാരിണേ ।
നഭോ ഗംഭീരശബ്ദായ സര്‍വഗ്രഹനിവാരിണേ ॥

സുഭഗായ സുശാന്തായ സുമുഖായ സുവര്‍ചസേ ।
സുദുര്‍ജയായ സൂക്ഷ്മായ സുമനഃപ്രിയബന്ധവേ ॥

സുരാരിവര്‍ഗസംഹര്‍ത്രേ ഹര്യൃക്ഷാധീശ്വരായ തേ ।
ഭൂതപ്രേതാദിസംഹര്‍ത്രേ ഭൂതാവേശകരായ തേ ॥

നമോ ഭൂതനിഷേവായ ഭൂതാധിപതയേ നമഃ ।
നമോ ഗ്രഹസ്വരൂപായ ഗ്രഹാധിപതയേ നമഃ ॥

നമോ ഗ്രഹനിവാരായ ഉഗ്രായ ചോഗ്രവര്‍ചസേ ।
ബ്രഹ്മതന്ത്രസ്വതന്ത്രായ ശംഭുതന്ത്രസ്വതന്ത്രിണേ ॥

ഹരിതന്ത്രസ്വതന്ത്രായ തുഭ്യം ഹനുമതേ നമഃ ।
അഷ്ടോത്തരശതം സങ്ഖ്യാ ഹനുമന്നാമമൂര്‍തയഃ ॥

പുരതഃ പരതോ വ്യാപീ മമ പാതു മഹാബലഃ ।
ശാന്തിരസ്തു ശിവം ചാസ്തു സത്യാസ്സന്തു മനോരഥാഃ ॥

രക്ഷാ ഭവതു യോനീ വാ വിവിധേ വരദേഹിനാം ।
അവിഘ്നോ ദുഃഖഹാനിശ്ച വാഞ്ഛാസിദ്ധിശ്ശുഭോദയാഃ ।
പ്രജാസിദ്ധിശ്ച സാമര്‍ഥ്യം മാനോന്നതിരനാമയം ॥

ഇതി ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Reddit
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *