Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram Lyrics in English

Sri Vishnu Ashtottara Satadivyasthani Yanama Stotram English Lyrics:

srivisnorastottarasatadivyasthaniyanamastotram
astottarasatasthanesvavirbhutam jagatpatim ।
namami jagatamisam narayanamananyadhih ॥ 1 ॥

srivaikunthe vasudevamamode karsanahvayam ।
pradyumnam ca pramodakhye sammode caniruddhakam ॥ 2 ॥

satyaloke tatha visnum padmaksam suryamandale ।
ksirabdhau sesasayanam svetadvipetu tarakam ॥ 3 ॥

narayanam badaryakhye naimise harimavyayam ।
salagramam hariksetre ayodhyayam raghuttamam ॥ 4 ॥

mathurayam balakrsnam mayayam madhusudanam ।
kasyam tu bhogasayanamavantyamavanipatim ॥ 5 ॥

dvaravatyam yadavendram vraje gopijanapriyam ।
vrndavane nandasunum govindam kaliyahrade ॥ 6 ॥

govardhane gopavesam bhavaghnam bhaktavatsalam ।
gomantaparvate saurim haridvare jagatpatim ॥ 7 ॥

prayage madhavam caiva gayayam tu gadadharam ।
gangasagarage visnum citrakute tu raghavam ॥ 8 ॥

nandigrame raksasaghnam prabhase visvarupinam ।
srikurme kurmamacalam niladrau purusottamam ॥ 9 ॥

simhacale mahasimham gadinam tulasivane ।
ghrtasaile papaharam svetadrau simharupinam ॥ 10 ॥

yoganandam dharmapuryam kakule tvandhranayakam ।
ahobile garudadrau hiranyasuramardanam ॥ 11 ॥

vitthalam pandurange tu venkatadrau ramasakham ।
narayanam yadavadrau nrsimham ghatikacale ॥ 12 ॥

varadam varanagirau kancyam kamalalocanam ।
yathoktakarinam caiva paramesapurasrayam ॥ 13 ॥

pandavanam tatha dutam trivikramamathonnatam ।
kamasikyam nrsimham ca tathastabhujasajnakam ॥ 14 ॥

meghakaram subhakaram sesakaram tu sobhanam ।
antara sitikanthasya kamakotyam subhapradam ॥ 15 ॥

kalamegham khagarudham kotisuryasamaprabham ।
divyam dipaprakasam ca devanamadhipam mune ॥ 16 ॥

pravalavarnam dipabham kancyamastadasasthitam ।
srigrdhrasarasastire bhantam vijayaraghavam ॥ 17 ॥

viksaranye mahapunye sayanam viraraghavam ।
totadrau tungasayanam gajartighnam gajasthale ॥ 18 ॥

mahabalam balipure bhaktisare jagatpatim ।
mahavaraham srimusne mahindre padmalocanam ॥ 19 ॥

srirange tu jagannatham sridhame janakipriyam ।
saraksetre saranatham khandane haracapaham ॥ 20 ॥

srinivasasthale purnam suvarnam svarnamandire ।
vyaghrapuryam mahavisnum bhaktisthane tu bhaktidam ॥ 21 ॥

svetahrade santamurtimagnipuryam surapriyam ।
bhargakhyam bhargavasthane vaikunthakhye tu madhavam ॥ 22 ॥

purusottame bhaktasakham cakratirthe sudarsanam ।
kumbhakone cakrapanim bhutasthane tu sarnginam ॥ 23 ॥

kapisthale gajartighnam govindam citrakutake ।
anuttamam cottamayam svetadrau padmalocanam ॥ 24 ॥

parthasthale parabrahma krsnakotyam madhudvisam ।
nandapuryam mahanandam vrddhapuryam vrsasrayam ॥ 25 ॥

asangam sangamagrame saranye saranam mahat ।
daksinadvarakayam tu gopalam jagatam patim ॥ 26 ॥

simhaksetre mahasimham mallarim manimandape ।
nibide nibidakaram dhanuske jagadisvaram ॥ 27 ॥

mauhure kalamegham tu madhurayam tu sundaram ।
vrsabhadrau mahapunye paramasvamisajnakam ॥ 28 ॥

srimadvaragune natham kurukayam ramasakham ।
gosthipure gosthapatim sayanam darbhasamstare ॥ 29 ॥

dhanvimangalake saurim baladhyam bhramarasthale ।
kurange tu tatha purnam krsnamekam vatasthale ॥ 30 ॥

acyutam ksudranadyam tu padmanabhamanantake ।
etani visnoh sthanani pujitani mahatmabhih ॥ 31 ॥

adhisthitani devesa tatrasinam ca madhavam ।
yah smaretsatatam bhaktya cetasananyagamina ॥ 32 ॥

sa vidhuyatisamsarabandham yati hareh padam ।
astottarasatam visnoh sthanani pathata svayam ॥ 33 ॥

adhitah sakala vedah krtasca vividha makhah ।
sampadita tatha muktih paramanandadayini ॥ 34 ॥

avagadhani tirthani jnatah sa bhagavan harih ।
adyametatsvayam vyaktam vimanam rangasajnakam ।
srimusnam venkatadrim ca salagramam ca naimisam ॥ 35 ॥

totadrim puskaram caiva naranarayanasramam ।
astau me murtayah santi svayam vyakta mahitale ॥ 36 ॥

॥ iti srivisnorastottarasatadivyasthaniyanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top