Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Vishnu Ashtottara Satadivyasthani Yanama Stotram Telugu Lyrics:

శ్రీవిష్ణోరష్టోత్తరశతదివ్యస్థానీయనామస్తోత్రమ్
అష్టోత్తరశతస్థానేష్వావిర్భూతం జగత్పతిమ్ ।
నమామి జగతామీశం నారాయణమనన్యధీః ॥ ౧ ॥

శ్రీవైకుణ్ఠే వాసుదేవమామోదే కర్షణాహ్వయమ్ ।
ప్రద్యుమ్నం చ ప్రమోదాఖ్యే సమ్మోదే చానిరుద్ధకమ్ ॥ ౨ ॥

సత్యలోకే తథా విష్ణుం పద్మాక్షం సూర్యమణ్డలే ।
క్షీరాబ్ధౌ శేషశయనం శ్వేతద్వీపేతు తారకమ్ ॥ ౩ ॥

నారాయణం బదర్యాఖ్యే నైమిషే హరిమవ్యయమ్ ।
శాలగ్రామం హరిక్షేత్రే అయోధ్యాయాం రఘూత్తమమ్ ॥ ౪ ॥

మథురాయాం బాలకృష్ణం మాయాయాం మధుసూదనమ్ ।
కాశ్యాం తు భోగశయనమవన్త్యామవనీపతిమ్ ॥ ౫ ॥

ద్వారవత్యాం యాదవేన్ద్రం వ్రజే గోపీజనప్రియమ్ ।
వృన్దావనే నన్దసూనుం గోవిన్దం కాలియహ్రదే ॥ ౬ ॥

గోవర్ధనే గోపవేషం భవఘ్నం భక్తవత్సలమ్ ।
గోమన్తపర్వతే శౌరిం హరిద్వారే జగత్పతిమ్ ॥ ౭ ॥

ప్రయాగే మాధవం చైవ గయాయాం తు గదాధరమ్ ।
గఙ్గాసాగరగే విష్ణుం చిత్రకూటే తు రాఘవమ్ ॥ ౮ ॥

నన్దిగ్రామే రాక్షసఘ్నం ప్రభాసే విశ్వరూపిణమ్ ।
శ్రీకూర్మే కూర్మమచలం నీలాద్రౌ పురుషోత్తమమ్ ॥ ౯ ॥

సింహాచలే మహాసింహం గదినం తులసీవనే ।
ఘృతశైలే పాపహరం శ్వేతాద్రౌ సింహరూపిణమ్ ॥ ౧౦ ॥

యోగానన్దం ధర్మపుర్యాం కాకులే త్వాన్ధ్రనాయకమ్ ।
అహోబిలే గారుడాద్రౌ హిరణ్యాసురమర్దనమ్ ॥ ౧౧ ॥

విట్ఠలం పాణ్డురఙ్గే తు వేఙ్కటాద్రౌ రమాసఖమ్ ।
నారాయణం యాదవాద్రౌ నృసింహం ఘటికాచలే ॥ ౧౨ ॥

వరదం వారణగిరౌ కాఞ్చ్యాం కమలలోచనమ్ ।
యథోక్తకారిణం చైవ పరమేశపురాశ్రయమ్ ॥ ౧౩ ॥

పాణ్డవానాం తథా దూతం త్రివిక్రమమథోన్నతమ్ ।
కామాసిక్యాం నృసింహం చ తథాష్టభుజసజ్ఞకమ్ ॥ ౧౪ ॥

మేఘాకారం శుభాకారం శేషాకారం తు శోభనమ్ ।
అన్తరా శితికణ్ఠస్య కామకోట్యాం శుభప్రదమ్ ॥ ౧౫ ॥

కాలమేఘం ఖగారూఢం కోటిసూర్యసమప్రభమ్ ।
దివ్యం దీపప్రకాశం చ దేవానామధిపం మునే ॥ ౧౬ ॥

ప్రవాలవర్ణం దీపాభం కాఞ్చ్యామష్టాదశస్థితమ్ ।
శ్రీగృధ్రసరసస్తీరే భాన్తం విజయరాఘవమ్ ॥ ౧౭ ॥

వీక్షారణ్యే మహాపుణ్యే శయానం వీరరాఘవమ్ ।
తోతాద్రౌ తుఙ్గశయనం గజార్తిఘ్నం గజస్థలే ॥ ౧౮ ॥

మహాబలం బలిపురే భక్తిసారే జగత్పతిమ్ ।
మహావరాహం శ్రీముష్ణే మహీన్ద్రే పద్మలోచనమ్ ॥ ౧౯ ॥

శ్రీరఙ్గే తు జగన్నాథం శ్రీధామే జానకీప్రియమ్ ।
సారక్షేత్రే సారనాథం ఖణ్డనే హరచాపహమ్ ॥ ౨౦ ॥

శ్రీనివాసస్థలే పూర్ణం సువర్ణం స్వర్ణమన్దిరే ।
వ్యాఘ్రపుర్యాం మహావిష్ణుం భక్తిస్థానే తు భక్తిదమ్ ॥ ౨౧ ॥

శ్వేతహ్రదే శాన్తమూర్తిమగ్నిపుర్యాం సురప్రియమ్ ।
భర్గాఖ్యం భార్గవస్థానే వైకుణ్ఠాఖ్యే తు మాధవమ్ ॥ ౨౨ ॥

పురుషోత్తమే భక్తసఖం చక్రతీర్థే సుదర్శనమ్ ।
కుమ్భకోణే చక్రపాణిం భూతస్థానే తు శార్ఙ్గిణమ్ ॥ ౨౩ ॥

కపిస్థలే గజార్తిఘ్నం గోవిన్దం చిత్రకూటకే ।
అనుత్తమం చోత్తమాయాం శ్వేతాద్రౌ పద్మలోచనమ్ ॥ ౨౪ ॥

పార్థస్థలే పరబ్రహ్మ కృష్ణాకోట్యాం మధుద్విషమ్ ।
నన్దపుర్యాం మహానన్దం వృద్ధపుర్యాం వృషాశ్రయమ్ ॥ ౨౫ ॥

అసఙ్గం సఙ్గమగ్రామే శరణ్యే శరణం మహత్ ।
దక్షిణద్వారకాయాం తు గోపాలం జగతాం పతిమ్ ॥ ౨౬ ॥

సింహక్షేత్రే మహాసింహం మల్లారిం మణిమణ్డపే ।
నిబిడే నిబిడాకారం ధానుష్కే జగదీశ్వరమ్ ॥ ౨౭ ॥

మౌహూరే కాలమేఘం తు మధురాయాం తు సున్దరమ్ ।
వృషభాద్రౌ మహాపుణ్యే పరమస్వామిసజ్ఞకమ్ ॥ ౨౮ ॥

శ్రీమద్వరగుణే నాథం కురుకాయాం రమాసఖమ్ ।
గోష్ఠీపురే గోష్ఠపతిం శయానం దర్భసంస్తరే ॥ ౨౯ ॥

ధన్విమఙ్గలకే శౌరిం బలాఢ్యం భ్రమరస్థలే ।
కురఙ్గే తు తథా పూర్ణం కృష్ణామేకం వటస్థలే ॥ ౩౦ ॥

అచ్యుతం క్షుద్రనద్యాం తు పద్మనాభమనన్తకే ।
ఏతాని విష్ణోః స్థానాని పూజితాని మహాత్మభిః ॥ ౩౧ ॥

అధిష్ఠితాని దేవేశ తత్రాసీనం చ మాధవమ్ ।
యః స్మరేత్సతతం భక్త్యా చేతసానన్యగామినా ॥ ౩౨ ॥

స విధూయాతిసంసారబన్ధం యాతి హరేః పదమ్ ।
అష్టోత్తరశతం విష్ణోః స్థానాని పఠతా స్వయమ్ ॥ ౩౩ ॥

అధీతాః సకలా వేదాః కృతాశ్చ వివిధా మఖాః ।
సమ్పాదితా తథా ముక్తిః పరమానన్దదాయినీ ॥ ౩౪ ॥

అవగాఢాని తీర్థాని జ్ఞాతః స భగవాన్ హరిః ।
ఆద్యమేతత్స్వయం వ్యక్తం విమానం రఙ్గసజ్ఞకమ్ ।
శ్రీముష్ణం వేఙ్కటాద్రిం చ శాలగ్రామం చ నైమిషమ్ ॥ ౩౫ ॥

తోతాద్రిం పుష్కరం చైవ నరనారాయణాశ్రమమ్ ।
అష్టౌ మే మూర్తయః సన్తి స్వయం వ్యక్తా మహీతలే ॥ ౩౬ ॥

॥ ఇతి శ్రీవిష్ణోరష్టోత్తరశతదివ్యస్థానీయనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top