Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram Lyrics in Gujarati

Sri Vishnu Ashtottara Satadivyasthani Yanama Stotram Gujarati Lyrics:

શ્રીવિષ્ણોરષ્ટોત્તરશતદિવ્યસ્થાનીયનામસ્તોત્રમ્
અષ્ટોત્તરશતસ્થાનેષ્વાવિર્ભૂતં જગત્પતિમ્ ।
નમામિ જગતામીશં નારાયણમનન્યધીઃ ॥ ૧ ॥

શ્રીવૈકુણ્ઠે વાસુદેવમામોદે કર્ષણાહ્વયમ્ ।
પ્રદ્યુમ્નં ચ પ્રમોદાખ્યે સમ્મોદે ચાનિરુદ્ધકમ્ ॥ ૨ ॥

સત્યલોકે તથા વિષ્ણું પદ્માક્ષં સૂર્યમણ્ડલે ।
ક્ષીરાબ્ધૌ શેષશયનં શ્વેતદ્વીપેતુ તારકમ્ ॥ ૩ ॥

નારાયણં બદર્યાખ્યે નૈમિષે હરિમવ્યયમ્ ।
શાલગ્રામં હરિક્ષેત્રે અયોધ્યાયાં રઘૂત્તમમ્ ॥ ૪ ॥

મથુરાયાં બાલકૃષ્ણં માયાયાં મધુસૂદનમ્ ।
કાશ્યાં તુ ભોગશયનમવન્ત્યામવનીપતિમ્ ॥ ૫ ॥

દ્વારવત્યાં યાદવેન્દ્રં વ્રજે ગોપીજનપ્રિયમ્ ।
વૃન્દાવને નન્દસૂનું ગોવિન્દં કાલિયહ્રદે ॥ ૬ ॥

ગોવર્ધને ગોપવેષં ભવઘ્નં ભક્તવત્સલમ્ ।
ગોમન્તપર્વતે શૌરિં હરિદ્વારે જગત્પતિમ્ ॥ ૭ ॥

પ્રયાગે માધવં ચૈવ ગયાયાં તુ ગદાધરમ્ ।
ગઙ્ગાસાગરગે વિષ્ણું ચિત્રકૂટે તુ રાઘવમ્ ॥ ૮ ॥

નન્દિગ્રામે રાક્ષસઘ્નં પ્રભાસે વિશ્વરૂપિણમ્ ।
શ્રીકૂર્મે કૂર્મમચલં નીલાદ્રૌ પુરુષોત્તમમ્ ॥ ૯ ॥

સિંહાચલે મહાસિંહં ગદિનં તુલસીવને ।
ઘૃતશૈલે પાપહરં શ્વેતાદ્રૌ સિંહરૂપિણમ્ ॥ ૧૦ ॥

યોગાનન્દં ધર્મપુર્યાં કાકુલે ત્વાન્ધ્રનાયકમ્ ।
અહોબિલે ગારુડાદ્રૌ હિરણ્યાસુરમર્દનમ્ ॥ ૧૧ ॥

વિટ્ઠલં પાણ્ડુરઙ્ગે તુ વેઙ્કટાદ્રૌ રમાસખમ્ ।
નારાયણં યાદવાદ્રૌ નૃસિંહં ઘટિકાચલે ॥ ૧૨ ॥

વરદં વારણગિરૌ કાઞ્ચ્યાં કમલલોચનમ્ ।
યથોક્તકારિણં ચૈવ પરમેશપુરાશ્રયમ્ ॥ ૧૩ ॥

પાણ્ડવાનાં તથા દૂતં ત્રિવિક્રમમથોન્નતમ્ ।
કામાસિક્યાં નૃસિંહં ચ તથાષ્ટભુજસજ્ઞકમ્ ॥ ૧૪ ॥

મેઘાકારં શુભાકારં શેષાકારં તુ શોભનમ્ ।
અન્તરા શિતિકણ્ઠસ્ય કામકોટ્યાં શુભપ્રદમ્ ॥ ૧૫ ॥

કાલમેઘં ખગારૂઢં કોટિસૂર્યસમપ્રભમ્ ।
દિવ્યં દીપપ્રકાશં ચ દેવાનામધિપં મુને ॥ ૧૬ ॥

પ્રવાલવર્ણં દીપાભં કાઞ્ચ્યામષ્ટાદશસ્થિતમ્ ।
શ્રીગૃધ્રસરસસ્તીરે ભાન્તં વિજયરાઘવમ્ ॥ ૧૭ ॥

વીક્ષારણ્યે મહાપુણ્યે શયાનં વીરરાઘવમ્ ।
તોતાદ્રૌ તુઙ્ગશયનં ગજાર્તિઘ્નં ગજસ્થલે ॥ ૧૮ ॥

મહાબલં બલિપુરે ભક્તિસારે જગત્પતિમ્ ।
મહાવરાહં શ્રીમુષ્ણે મહીન્દ્રે પદ્મલોચનમ્ ॥ ૧૯ ॥

શ્રીરઙ્ગે તુ જગન્નાથં શ્રીધામે જાનકીપ્રિયમ્ ।
સારક્ષેત્રે સારનાથં ખણ્ડને હરચાપહમ્ ॥ ૨૦ ॥

શ્રીનિવાસસ્થલે પૂર્ણં સુવર્ણં સ્વર્ણમન્દિરે ।
વ્યાઘ્રપુર્યાં મહાવિષ્ણું ભક્તિસ્થાને તુ ભક્તિદમ્ ॥ ૨૧ ॥

શ્વેતહ્રદે શાન્તમૂર્તિમગ્નિપુર્યાં સુરપ્રિયમ્ ।
ભર્ગાખ્યં ભાર્ગવસ્થાને વૈકુણ્ઠાખ્યે તુ માધવમ્ ॥ ૨૨ ॥

પુરુષોત્તમે ભક્તસખં ચક્રતીર્થે સુદર્શનમ્ ।
કુમ્ભકોણે ચક્રપાણિં ભૂતસ્થાને તુ શાર્ઙ્ગિણમ્ ॥ ૨૩ ॥

કપિસ્થલે ગજાર્તિઘ્નં ગોવિન્દં ચિત્રકૂટકે ।
અનુત્તમં ચોત્તમાયાં શ્વેતાદ્રૌ પદ્મલોચનમ્ ॥ ૨૪ ॥

પાર્થસ્થલે પરબ્રહ્મ કૃષ્ણાકોટ્યાં મધુદ્વિષમ્ ।
નન્દપુર્યાં મહાનન્દં વૃદ્ધપુર્યાં વૃષાશ્રયમ્ ॥ ૨૫ ॥

અસઙ્ગં સઙ્ગમગ્રામે શરણ્યે શરણં મહત્ ।
દક્ષિણદ્વારકાયાં તુ ગોપાલં જગતાં પતિમ્ ॥ ૨૬ ॥

સિંહક્ષેત્રે મહાસિંહં મલ્લારિં મણિમણ્ડપે ।
નિબિડે નિબિડાકારં ધાનુષ્કે જગદીશ્વરમ્ ॥ ૨૭ ॥

મૌહૂરે કાલમેઘં તુ મધુરાયાં તુ સુન્દરમ્ ।
વૃષભાદ્રૌ મહાપુણ્યે પરમસ્વામિસજ્ઞકમ્ ॥ ૨૮ ॥

શ્રીમદ્વરગુણે નાથં કુરુકાયાં રમાસખમ્ ।
ગોષ્ઠીપુરે ગોષ્ઠપતિં શયાનં દર્ભસંસ્તરે ॥ ૨૯ ॥

ધન્વિમઙ્ગલકે શૌરિં બલાઢ્યં ભ્રમરસ્થલે ।
કુરઙ્ગે તુ તથા પૂર્ણં કૃષ્ણામેકં વટસ્થલે ॥ ૩૦ ॥

અચ્યુતં ક્ષુદ્રનદ્યાં તુ પદ્મનાભમનન્તકે ।
એતાનિ વિષ્ણોઃ સ્થાનાનિ પૂજિતાનિ મહાત્મભિઃ ॥ ૩૧ ॥

અધિષ્ઠિતાનિ દેવેશ તત્રાસીનં ચ માધવમ્ ।
યઃ સ્મરેત્સતતં ભક્ત્યા ચેતસાનન્યગામિના ॥ ૩૨ ॥

સ વિધૂયાતિસંસારબન્ધં યાતિ હરેઃ પદમ્ ।
અષ્ટોત્તરશતં વિષ્ણોઃ સ્થાનાનિ પઠતા સ્વયમ્ ॥ ૩૩ ॥

અધીતાઃ સકલા વેદાઃ કૃતાશ્ચ વિવિધા મખાઃ ।
સમ્પાદિતા તથા મુક્તિઃ પરમાનન્દદાયિની ॥ ૩૪ ॥

અવગાઢાનિ તીર્થાનિ જ્ઞાતઃ સ ભગવાન્ હરિઃ ।
આદ્યમેતત્સ્વયં વ્યક્તં વિમાનં રઙ્ગસજ્ઞકમ્ ।
શ્રીમુષ્ણં વેઙ્કટાદ્રિં ચ શાલગ્રામં ચ નૈમિષમ્ ॥ ૩૫ ॥

તોતાદ્રિં પુષ્કરં ચૈવ નરનારાયણાશ્રમમ્ ।
અષ્ટૌ મે મૂર્તયઃ સન્તિ સ્વયં વ્યક્તા મહીતલે ॥ ૩૬ ॥

॥ ઇતિ શ્રીવિષ્ણોરષ્ટોત્તરશતદિવ્યસ્થાનીયનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top