Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Vishnu Ashtottara Satadivyasthani Yanama Stotram Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋರಷ್ಟೋತ್ತರಶತದಿವ್ಯಸ್ಥಾನೀಯನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಸ್ಥಾನೇಷ್ವಾವಿರ್ಭೂತಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ ।
ನಮಾಮಿ ಜಗತಾಮೀಶಂ ನಾರಾಯಣಮನನ್ಯಧೀಃ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀವೈಕುಂಠೇ ವಾಸುದೇವಮಾಮೋದೇ ಕರ್ಷಣಾಹ್ವಯಮ್ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಂ ಚ ಪ್ರಮೋದಾಖ್ಯೇ ಸಮ್ಮೋದೇ ಚಾನಿರುದ್ಧಕಮ್ ॥ 2 ॥

ಸತ್ಯಲೋಕೇ ತಥಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲೇ ।
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೌ ಶೇಷಶಯನಂ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪೇತು ತಾರಕಮ್ ॥ 3 ॥

ನಾರಾಯಣಂ ಬದರ್ಯಾಖ್ಯೇ ನೈಮಿಷೇ ಹರಿಮವ್ಯಯಮ್ ।
ಶಾಲಗ್ರಾಮಂ ಹರಿಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಯಾಂ ರಘೂತ್ತಮಮ್ ॥ 4 ॥

ಮಥುರಾಯಾಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಂ ಮಾಯಾಯಾಂ ಮಧುಸೂದನಮ್ ।
ಕಾಶ್ಯಾಂ ತು ಭೋಗಶಯನಮವನ್ತ್ಯಾಮವನೀಪತಿಮ್ ॥ 5 ॥

ದ್ವಾರವತ್ಯಾಂ ಯಾದವೇನ್ದ್ರಂ ವ್ರಜೇ ಗೋಪೀಜನಪ್ರಿಯಮ್ ।
ವೃನ್ದಾವನೇ ನನ್ದಸೂನುಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಕಾಲಿಯಹ್ರದೇ ॥ 6 ॥

ಗೋವರ್ಧನೇ ಗೋಪವೇಷಂ ಭವಘ್ನಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್ ।
ಗೋಮನ್ತಪರ್ವತೇ ಶೌರಿಂ ಹರಿದ್ವಾರೇ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ ॥ 7 ॥

ಪ್ರಯಾಗೇ ಮಾಧವಂ ಚೈವ ಗಯಾಯಾಂ ತು ಗದಾಧರಮ್ ।
ಗಂಗಾಸಾಗರಗೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಚಿತ್ರಕೂಟೇ ತು ರಾಘವಮ್ ॥ 8 ॥

ನನ್ದಿಗ್ರಾಮೇ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನಂ ಪ್ರಭಾಸೇ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಮ್ ।
ಶ್ರೀಕೂರ್ಮೇ ಕೂರ್ಮಮಚಲಂ ನೀಲಾದ್ರೌ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ ॥ 9 ॥

ಸಿಂಹಾಚಲೇ ಮಹಾಸಿಂಹಂ ಗದಿನಂ ತುಲಸೀವನೇ ।
ಘೃತಶೈಲೇ ಪಾಪಹರಂ ಶ್ವೇತಾದ್ರೌ ಸಿಂಹರೂಪಿಣಮ್ ॥ 10 ॥

ಯೋಗಾನನ್ದಂ ಧರ್ಮಪುರ್ಯಾಂ ಕಾಕುಲೇ ತ್ವಾನ್ಧ್ರನಾಯಕಮ್ ।
ಅಹೋಬಿಲೇ ಗಾರುಡಾದ್ರೌ ಹಿರಣ್ಯಾಸುರಮರ್ದನಮ್ ॥ 11 ॥

ವಿಟ್ಠಲಂ ಪಾಂಡುರಂಗೇ ತು ವೇಂಕಟಾದ್ರೌ ರಮಾಸಖಮ್ ।
ನಾರಾಯಣಂ ಯಾದವಾದ್ರೌ ನೃಸಿಂಹಂ ಘಟಿಕಾಚಲೇ ॥ 12 ॥

ವರದಂ ವಾರಣಗಿರೌ ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಕಮಲಲೋಚನಮ್ ।
ಯಥೋಕ್ತಕಾರಿಣಂ ಚೈವ ಪರಮೇಶಪುರಾಶ್ರಯಮ್ ॥ 13 ॥

ಪಾಂಡವಾನಾಂ ತಥಾ ದೂತಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಮಥೋನ್ನತಮ್ ।
ಕಾಮಾಸಿಕ್ಯಾಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಚ ತಥಾಷ್ಟಭುಜಸಜ್ಞಕಮ್ ॥ 14 ॥

ಮೇಘಾಕಾರಂ ಶುಭಾಕಾರಂ ಶೇಷಾಕಾರಂ ತು ಶೋಭನಮ್ ।
ಅನ್ತರಾ ಶಿತಿಕಂಠಸ್ಯ ಕಾಮಕೋಟ್ಯಾಂ ಶುಭಪ್ರದಮ್ ॥ 15 ॥

ಕಾಲಮೇಘಂ ಖಗಾರೂಢಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ದಿವ್ಯಂ ದೀಪಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ದೇವಾನಾಮಧಿಪಂ ಮುನೇ ॥ 16 ॥

ಪ್ರವಾಲವರ್ಣಂ ದೀಪಾಭಂ ಕಾಂಚ್ಯಾಮಷ್ಟಾದಶಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಶ್ರೀಗೃಧ್ರಸರಸಸ್ತೀರೇ ಭಾನ್ತಂ ವಿಜಯರಾಘವಮ್ ॥ 17 ॥

ವೀಕ್ಷಾರಣ್ಯೇ ಮಹಾಪುಣ್ಯೇ ಶಯಾನಂ ವೀರರಾಘವಮ್ ।
ತೋತಾದ್ರೌ ತುಂಗಶಯನಂ ಗಜಾರ್ತಿಘ್ನಂ ಗಜಸ್ಥಲೇ ॥ 18 ॥

ಮಹಾಬಲಂ ಬಲಿಪುರೇ ಭಕ್ತಿಸಾರೇ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ ।
ಮಹಾವರಾಹಂ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣೇ ಮಹೀನ್ದ್ರೇ ಪದ್ಮಲೋಚನಮ್ ॥ 19 ॥

ಶ್ರೀರಂಗೇ ತು ಜಗನ್ನಾಥಂ ಶ್ರೀಧಾಮೇ ಜಾನಕೀಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಸಾರಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಾರನಾಥಂ ಖಂಡನೇ ಹರಚಾಪಹಮ್ ॥ 20 ॥

ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ಥಲೇ ಪೂರ್ಣಂ ಸುವರ್ಣಂ ಸ್ವರ್ಣಮನ್ದಿರೇ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಪುರ್ಯಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಭಕ್ತಿಸ್ಥಾನೇ ತು ಭಕ್ತಿದಮ್ ॥ 21 ॥

ಶ್ವೇತಹ್ರದೇ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿಮಗ್ನಿಪುರ್ಯಾಂ ಸುರಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಭರ್ಗಾಖ್ಯಂ ಭಾರ್ಗವಸ್ಥಾನೇ ವೈಕುಂಠಾಖ್ಯೇ ತು ಮಾಧವಮ್ ॥ 22 ॥

ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ ಭಕ್ತಸಖಂ ಚಕ್ರತೀರ್ಥೇ ಸುದರ್ಶನಮ್ ।
ಕುಮ್ಭಕೋಣೇ ಚಕ್ರಪಾಣಿಂ ಭೂತಸ್ಥಾನೇ ತು ಶಾರ್ಂಗಿಣಮ್ ॥ 23 ॥

ಕಪಿಸ್ಥಲೇ ಗಜಾರ್ತಿಘ್ನಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಕೇ ।
ಅನುತ್ತಮಂ ಚೋತ್ತಮಾಯಾಂ ಶ್ವೇತಾದ್ರೌ ಪದ್ಮಲೋಚನಮ್ ॥ 24 ॥

ಪಾರ್ಥಸ್ಥಲೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಕೋಟ್ಯಾಂ ಮಧುದ್ವಿಷಮ್ ।
ನನ್ದಪುರ್ಯಾಂ ಮಹಾನನ್ದಂ ವೃದ್ಧಪುರ್ಯಾಂ ವೃಷಾಶ್ರಯಮ್ ॥ 25 ॥

ಅಸಂಗಂ ಸಂಗಮಗ್ರಾಮೇ ಶರಣ್ಯೇ ಶರಣಂ ಮಹತ್ ।
ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರಕಾಯಾಂ ತು ಗೋಪಾಲಂ ಜಗತಾಂ ಪತಿಮ್ ॥ 26 ॥

ಸಿಂಹಕ್ಷೇತ್ರೇ ಮಹಾಸಿಂಹಂ ಮಲ್ಲಾರಿಂ ಮಣಿಮಂಡಪೇ ।
ನಿಬಿಡೇ ನಿಬಿಡಾಕಾರಂ ಧಾನುಷ್ಕೇ ಜಗದೀಶ್ವರಮ್ ॥ 27 ॥

ಮೌಹೂರೇ ಕಾಲಮೇಘಂ ತು ಮಧುರಾಯಾಂ ತು ಸುನ್ದರಮ್ ।
ವೃಷಭಾದ್ರೌ ಮಹಾಪುಣ್ಯೇ ಪರಮಸ್ವಾಮಿಸಜ್ಞಕಮ್ ॥ 28 ॥

ಶ್ರೀಮದ್ವರಗುಣೇ ನಾಥಂ ಕುರುಕಾಯಾಂ ರಮಾಸಖಮ್ ।
ಗೋಷ್ಠೀಪುರೇ ಗೋಷ್ಠಪತಿಂ ಶಯಾನಂ ದರ್ಭಸಂಸ್ತರೇ ॥ 29 ॥

ಧನ್ವಿಮಂಗಲಕೇ ಶೌರಿಂ ಬಲಾಢ್ಯಂ ಭ್ರಮರಸ್ಥಲೇ ।
ಕುರಂಗೇ ತು ತಥಾ ಪೂರ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣಾಮೇಕಂ ವಟಸ್ಥಲೇ ॥ 30 ॥

ಅಚ್ಯುತಂ ಕ್ಷುದ್ರನದ್ಯಾಂ ತು ಪದ್ಮನಾಭಮನನ್ತಕೇ ।
ಏತಾನಿ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಥಾನಾನಿ ಪೂಜಿತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ॥ 31 ॥

ಅಧಿಷ್ಠಿತಾನಿ ದೇವೇಶ ತತ್ರಾಸೀನಂ ಚ ಮಾಧವಮ್ ।
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚೇತಸಾನನ್ಯಗಾಮಿನಾ ॥ 32 ॥

ಸ ವಿಧೂಯಾತಿಸಂಸಾರಬನ್ಧಂ ಯಾತಿ ಹರೇಃ ಪದಮ್ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಥಾನಾನಿ ಪಠತಾ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 33 ॥

ಅಧೀತಾಃ ಸಕಲಾ ವೇದಾಃ ಕೃತಾಶ್ಚ ವಿವಿಧಾ ಮಖಾಃ ।
ಸಮ್ಪಾದಿತಾ ತಥಾ ಮುಕ್ತಿಃ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 34 ॥

ಅವಗಾಢಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಜ್ಞಾತಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ ।
ಆದ್ಯಮೇತತ್ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತಂ ವಿಮಾನಂ ರಂಗಸಜ್ಞಕಮ್ ।
ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಂ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಂ ಚ ಶಾಲಗ್ರಾಮಂ ಚ ನೈಮಿಷಮ್ ॥ 35 ॥

ತೋತಾದ್ರಿಂ ಪುಷ್ಕರಂ ಚೈವ ನರನಾರಾಯಣಾಶ್ರಮಮ್ ।
ಅಷ್ಟೌ ಮೇ ಮೂರ್ತಯಃ ಸನ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತಾ ಮಹೀತಲೇ ॥ 36 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋರಷ್ಟೋತ್ತರಶತದಿವ್ಯಸ್ಥಾನೀಯನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top