Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram Lyrics in Malayalam

Sri Vishnu Ashtottara Satadivyasthani Yanama Stotram Malayalam Lyrics:

ശ്രീവിഷ്ണോരഷ്ടോത്തരശതദിവ്യസ്ഥാനീയനാമസ്തോത്രം
അഷ്ടോത്തരശതസ്ഥാനേഷ്വാവിര്‍ഭൂതം ജഗത്പതിം ।
നമാമി ജഗതാമീശം നാരായണമനന്യധീഃ ॥ 1 ॥

ശ്രീവൈകുണ്ഠേ വാസുദേവമാമോദേ കര്‍ഷണാഹ്വയം ।
പ്രദ്യുംനം ച പ്രമോദാഖ്യേ സമ്മോദേ ചാനിരുദ്ധകം ॥ 2 ॥

സത്യലോകേ തഥാ വിഷ്ണും പദ്മാക്ഷം സൂര്യമണ്ഡലേ ।
ക്ഷീരാബ്ധൌ ശേഷശയനം ശ്വേതദ്വീപേതു താരകം ॥ 3 ॥

നാരായണം ബദര്യാഖ്യേ നൈമിഷേ ഹരിമവ്യയം ।
ശാലഗ്രാമം ഹരിക്ഷേത്രേ അയോധ്യായാം രഘൂത്തമം ॥ 4 ॥

മഥുരായാം ബാലകൃഷ്ണം മായായാം മധുസൂദനം ।
കാശ്യാം തു ഭോഗശയനമവന്ത്യാമവനീപതിം ॥ 5 ॥

ദ്വാരവത്യാം യാദവേന്ദ്രം വ്രജേ ഗോപീജനപ്രിയം ।
വൃന്ദാവനേ നന്ദസൂനും ഗോവിന്ദം കാലിയഹ്രദേ ॥ 6 ॥

ഗോവര്‍ധനേ ഗോപവേഷം ഭവഘ്നം ഭക്തവത്സലം ।
ഗോമന്തപര്‍വതേ ശൌരിം ഹരിദ്വാരേ ജഗത്പതിം ॥ 7 ॥

പ്രയാഗേ മാധവം ചൈവ ഗയായാം തു ഗദാധരം ।
ഗങ്ഗാസാഗരഗേ വിഷ്ണും ചിത്രകൂടേ തു രാഘവം ॥ 8 ॥

നന്ദിഗ്രാമേ രാക്ഷസഘ്നം പ്രഭാസേ വിശ്വരൂപിണം ।
ശ്രീകൂര്‍മേ കൂര്‍മമചലം നീലാദ്രൌ പുരുഷോത്തമം ॥ 9 ॥

സിംഹാചലേ മഹാസിംഹം ഗദിനം തുലസീവനേ ।
ഘൃതശൈലേ പാപഹരം ശ്വേതാദ്രൌ സിംഹരൂപിണം ॥ 10 ॥

യോഗാനന്ദം ധര്‍മപുര്യാം കാകുലേ ത്വാന്ധ്രനായകം ।
അഹോബിലേ ഗാരുഡാദ്രൌ ഹിരണ്യാസുരമര്‍ദനം ॥ 11 ॥

വിട്ഠലം പാണ്ഡുരങ്ഗേ തു വേങ്കടാദ്രൌ രമാസഖം ।
നാരായണം യാദവാദ്രൌ നൃസിംഹം ഘടികാചലേ ॥ 12 ॥

വരദം വാരണഗിരൌ കാഞ്ച്യാം കമലലോചനം ।
യഥോക്തകാരിണം ചൈവ പരമേശപുരാശ്രയം ॥ 13 ॥

പാണ്ഡവാനാം തഥാ ദൂതം ത്രിവിക്രമമഥോന്നതം ।
കാമാസിക്യാം നൃസിംഹം ച തഥാഷ്ടഭുജസജ്ഞകം ॥ 14 ॥

മേഘാകാരം ശുഭാകാരം ശേഷാകാരം തു ശോഭനം ।
അന്തരാ ശിതികണ്ഠസ്യ കാമകോട്യാം ശുഭപ്രദം ॥ 15 ॥

കാലമേഘം ഖഗാരൂഢം കോടിസൂര്യസമപ്രഭം ।
ദിവ്യം ദീപപ്രകാശം ച ദേവാനാമധിപം മുനേ ॥ 16 ॥

പ്രവാലവര്‍ണം ദീപാഭം കാഞ്ച്യാമഷ്ടാദശസ്ഥിതം ।
ശ്രീഗൃധ്രസരസസ്തീരേ ഭാന്തം വിജയരാഘവം ॥ 17 ॥

വീക്ഷാരണ്യേ മഹാപുണ്യേ ശയാനം വീരരാഘവം ।
തോതാദ്രൌ തുങ്ഗശയനം ഗജാര്‍തിഘ്നം ഗജസ്ഥലേ ॥ 18 ॥

മഹാബലം ബലിപുരേ ഭക്തിസാരേ ജഗത്പതിം ।
മഹാവരാഹം ശ്രീമുഷ്ണേ മഹീന്ദ്രേ പദ്മലോചനം ॥ 19 ॥

ശ്രീരങ്ഗേ തു ജഗന്നാഥം ശ്രീധാമേ ജാനകീപ്രിയം ।
സാരക്ഷേത്രേ സാരനാഥം ഖണ്ഡനേ ഹരചാപഹം ॥ 20 ॥

ശ്രീനിവാസസ്ഥലേ പൂര്‍ണം സുവര്‍ണം സ്വര്‍ണമന്ദിരേ ।
വ്യാഘ്രപുര്യാം മഹാവിഷ്ണും ഭക്തിസ്ഥാനേ തു ഭക്തിദം ॥ 21 ॥

ശ്വേതഹ്രദേ ശാന്തമൂര്‍തിമഗ്നിപുര്യാം സുരപ്രിയം ।
ഭര്‍ഗാഖ്യം ഭാര്‍ഗവസ്ഥാനേ വൈകുണ്ഠാഖ്യേ തു മാധവം ॥ 22 ॥

പുരുഷോത്തമേ ഭക്തസഖം ചക്രതീര്‍ഥേ സുദര്‍ശനം ।
കുംഭകോണേ ചക്രപാണിം ഭൂതസ്ഥാനേ തു ശാര്‍ങ്ഗിണം ॥ 23 ॥

കപിസ്ഥലേ ഗജാര്‍തിഘ്നം ഗോവിന്ദം ചിത്രകൂടകേ ।
അനുത്തമം ചോത്തമായാം ശ്വേതാദ്രൌ പദ്മലോചനം ॥ 24 ॥

പാര്‍ഥസ്ഥലേ പരബ്രഹ്മ കൃഷ്ണാകോട്യാം മധുദ്വിഷം ।
നന്ദപുര്യാം മഹാനന്ദം വൃദ്ധപുര്യാം വൃഷാശ്രയം ॥ 25 ॥

അസങ്ഗം സങ്ഗമഗ്രാമേ ശരണ്യേ ശരണം മഹത് ।
ദക്ഷിണദ്വാരകായാം തു ഗോപാലം ജഗതാം പതിം ॥ 26 ॥

സിംഹക്ഷേത്രേ മഹാസിംഹം മല്ലാരിം മണിമണ്ഡപേ ।
നിബിഡേ നിബിഡാകാരം ധാനുഷ്കേ ജഗദീശ്വരം ॥ 27 ॥

മൌഹൂരേ കാലമേഘം തു മധുരായാം തു സുന്ദരം ।
വൃഷഭാദ്രൌ മഹാപുണ്യേ പരമസ്വാമിസജ്ഞകം ॥ 28 ॥

ശ്രീമദ്വരഗുണേ നാഥം കുരുകായാം രമാസഖം ।
ഗോഷ്ഠീപുരേ ഗോഷ്ഠപതിം ശയാനം ദര്‍ഭസംസ്തരേ ॥ 29 ॥

ധന്വിമങ്ഗലകേ ശൌരിം ബലാഢ്യം ഭ്രമരസ്ഥലേ ।
കുരങ്ഗേ തു തഥാ പൂര്‍ണം കൃഷ്ണാമേകം വടസ്ഥലേ ॥ 30 ॥

അച്യുതം ക്ഷുദ്രനദ്യാം തു പദ്മനാഭമനന്തകേ ।
ഏതാനി വിഷ്ണോഃ സ്ഥാനാനി പൂജിതാനി മഹാത്മഭിഃ ॥ 31 ॥

അധിഷ്ഠിതാനി ദേവേശ തത്രാസീനം ച മാധവം ।
യഃ സ്മരേത്സതതം ഭക്ത്യാ ചേതസാനന്യഗാമിനാ ॥ 32 ॥

സ വിധൂയാതിസംസാരബന്ധം യാതി ഹരേഃ പദം ।
അഷ്ടോത്തരശതം വിഷ്ണോഃ സ്ഥാനാനി പഠതാ സ്വയം ॥ 33 ॥

അധീതാഃ സകലാ വേദാഃ കൃതാശ്ച വിവിധാ മഖാഃ ।
സമ്പാദിതാ തഥാ മുക്തിഃ പരമാനന്ദദായിനീ ॥ 34 ॥

അവഗാഢാനി തീര്‍ഥാനി ജ്ഞാതഃ സ ഭഗവാന്‍ ഹരിഃ ।
ആദ്യമേതത്സ്വയം വ്യക്തം വിമാനം രങ്ഗസജ്ഞകം ।
ശ്രീമുഷ്ണം വേങ്കടാദ്രിം ച ശാലഗ്രാമം ച നൈമിഷം ॥ 35 ॥

തോതാദ്രിം പുഷ്കരം ചൈവ നരനാരായണാശ്രമം ।
അഷ്ടൌ മേ മൂര്‍തയഃ സന്തി സ്വയം വ്യക്താ മഹീതലേ ॥ 36 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവിഷ്ണോരഷ്ടോത്തരശതദിവ്യസ്ഥാനീയനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top