Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Gujarati

Shrivanaragitaa from Parasharasamhita in Gujarati:

॥ શ્રીવાનરગીતા શ્રીપરાશરસંહિતાયાં ॥
શ્રીપરાશર ઉવાચ
શૃણુ મૈત્રેય વિપ્રર્ષે સ્તોત્રં શ્રીહનુમત્પરમ્ ।
કૃતં સર્વવાનરૈશ્ચ શ્રીવાનરગીતાભિદમ્ ॥

સ્તોત્રં સર્વોત્તમં ચૈવ હનુમત્તત્ત્વદર્શનમ્ ।
સર્વમાયહરં ચૈવ આધિવ્યાધિવિનાશનમ્ ॥

અગસ્ત્યેન પુરા પ્રોક્તં સર્વેષાં મુનિસન્નિધૌ ।
ઇન્દ્રેણ યાચિતં ચૈતત્ લોકોપકરણેચ્છયા ॥

ઇન્દ્રોઽથ પરિપપ્રચ્છ સત્કૃતં મુનિપુઙ્ગવમ્ ।
અગસ્ત્યં ચ મહાત્માનં આસીનં ચ સુખાસને ॥

દેવદેવ ભવાંભોધેઃ દુસ્તરાત્કલુષેન્દ્રિયાઃ ।
જનાઃ કથં તરન્તીહ તન્મે વદ કૃપાનિધે ॥

શ્રી અગસ્ત્ય ઉવાચ
હનૂમન્તં કૃતસ્તોત્રં વાનરૈર્વિમલાત્મભિઃ ।
પઠન્તિ યે સદા મર્ત્યાઃ તચ્ચિત્તવિમલાત્મકાઃ ॥

તરન્તિ ભવપાદોધિં પ્રાપ્નુવન્તિ હરેઃ પદમ્ ।
આયુઃ કીર્તિર્યશશ્ચૈવ લભન્તે નાત્ર સંશયઃ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીવાનરગીતાસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય – અગસ્ત્ય ઋષિઃ
જગતી છન્દઃ – શ્રીહનુમાન્ દેવતા – મારુતાત્મજ ઇતિ બીજમ્ –
અઞ્જનાસૂનુરિતિ શક્તિઃ – વાયુપુત્ર ઇતિ કીલકમ્ –
શ્રીહનુમત્પ્રસાદસિધ્યર્થે વિનિયોગઃ ॥

ધ્યાનમ્ ।
વામે જાનુનિ વામજાનુમપરં જ્ઞાનાખ્યમુદ્રાન્વિતં
હૃદ્દેશે કલયન્નુતો મુનિગણૈરાધ્યાત્મદક્ષેક્ષણઃ ।
આસીનઃ કદલીવને મણિમયે બાલાર્કકોટિપ્રભઃ
ધ્યાયન્ બ્રહ્મ પરં કરોતુ મનસા શુદ્ધિં હનૂમાન્ મમ ॥

સંજીવ પર્વતોદ્ધાર મોનોદુઃખં નિવારય ।
પ્રસીદ સુમહાબાહો ત્રાયસ્વ હરિસત્તમ ॥

શ્રીસુગ્રીવ ઉવાચ
સુવર્ણશૈલસ્ય ગવાં ચ કોટિશતસ્ય કોટેશ્ચ શતસ્ય યત્ફલમ્ ।
દાનસ્ય નૈવાસ્તિ સમં ફલં ચ ધ્રુવં ચ તન્મારુતિદર્શનેન ॥ ૧ ॥

શ્રીગન્ધમાદનઃ
હનુમન્નિતિ મે સ્નાનં હનુમન્નિતિ મે જપઃ ।
હનુમન્નિતિ મે ધ્યાનં હનુમત્કીર્તનં સદા ॥ ૨ ॥

શ્રીસુષેણ ઉવાચ
રામભક્તચરિતાકથામૃતં વાયુતનયગુણાનુકીર્તનમ્ ।
રામદાસ તવ પાદસેવનં સંભવન્તુ મમ જન્મજન્મનિ ॥ ૩ ॥

શ્રી અઙ્ગદ ઉવાચ
માતા સુવર્ચલાદેવી પિતા મે વાયુનન્દનઃ ।
બાન્ધવા હનુમદ્ભક્તાઃ સ્વદેશં ભુવનત્રયમ્ ॥ ૪ ॥

શ્રીનીલ ઉવાચ
ભક્તકલ્પતરું સૌમ્યં લોકોત્તરગુણાકરમ્ ।
સુવર્ચલાપતિં વન્દે મારુતિં વરદં સદા ॥ ૫ ॥

શ્રીગવાક્ષ ઉવાચ
વાયુપુત્રેણ મહતા યદ્યદુક્તં કરોમિ તત્ ।
ન જાનામિ તતો ધર્મં મદ્ધર્મં રક્ષ માં સદા ॥ ૬ ॥

શ્રીમૈન્દ ઉવાચ
સમીરસૂતે સતતં ત્વદાજ્ઞયા ત્વદંશકઃ પ્રેરિતમાનસેન્દ્રિયઃ ।
કરોમ્યહં યચ્ચ શુભાશુભં પ્રભો ત્વત્પ્રીતયે મત્કૃતમસ્તુ તત્સદા ॥ ૭ ॥

શ્રીદ્વિવિદ ઉવાચ
રામાદીનાં રણે ખ્યાતિં દાતું યો રાવણાદિકાન્ ।
નાવધીત્સ્વયમેવૈકસ્તં વન્દે હનુમત્પ્રભુમ્ ॥ ૮ ॥

શ્રીશરભ ઉવાચ
ભૌમસ્ય વાસરે પૂજા કર્તવ્યા હનુમત્પ્રભોઃ ।
ભવેત્સઃ શુચિરાયુઃ શ્રીઃ પુત્રમિત્રકલત્રવાન્ ॥ ૯ ॥

શ્રીગવયઃ
આમિષીકૃતમાર્તાણ્ડં ગોષ્પદીકૃતસાગરમ્ ।
તૃણીકૃતદશગ્રીવં આઞ્જનેયં નમામ્યહમ્ ॥ ૧૦ ॥

શ્રીપ્રહસ્તઃ
ઉલ્લઙ્ખ્ય સિન્ધોઃ સલિલં સલીલં યશ્શોકવહ્નિં જનકાત્મજાયાઃ ।
આદાય તેનૈવ દદાહ લઙ્કાં નમામિ તં પ્રાઞ્જલિરાઞ્જનેયમ્ ॥ ૧૧ ॥

શ્રીનલ ઉવાચ
નમામ્યહં વાયુજપાદપઙ્કજં કરોમિ તદ્વાયુજપૂજનં સદા ।
વદામિ વાતાત્મજનામ મઙ્ગલં સ્મરામિ વાયૂદ્ભવકીર્તનં શુભમ્ ॥ ૧૨ ॥

શ્રીધર્મક ઉવાચ
સપ્તષષ્ટિર્હતાન્ કોટિવાનરાણાં તરસ્વિનામ્ ।
યઃ સઞ્જીવનયામાસ તં વન્દે મારુતાત્મજમ્ ॥ ૧૩ ॥

શ્રીગજ ઉવાચ
તનૌ બાલપાશઃ પિતા પાર્વતીશઃ સ્ફુરદ્બાહુદણ્ડો મુખે વજ્રદંષ્ટ્રઃ ।
સતી ચાઞ્જના યસ્ય માતા તતોઽન્યં ન જાને ન જાને ન જાને ન જાને ॥ ૧૪ ॥

શ્રીઋક્ષરજસ ઉવાચ
બુદ્ધિર્બલં યશો ધૈર્યં નિર્ભયત્વમરોગતા ।
અજાડ્યં વાક્પટુત્વં ચ હનુમત્સ્મરણાદ્ભવેત્ ॥ ૧૫ ॥

શ્રીસમ્પાતિ ઉવાચ
નાશકં સીતાશોકસ્ય શ્રીરામાનન્દદાયિનમ્ ।
સુખપ્રદં સાધકાનાં વાયુપુત્રં નમામ્યહમ્ ॥ ૧૬ ॥

શ્રીવેગવાન્ ઉવાચ
અઞ્જનાવરપુત્રાય રામેષ્ટાય હનૂમતે ।
સર્વલોકૈકવીરાય બ્રહ્મરૂપાય તે નમઃ ॥ ૧૭ ॥

શ્રીરુદ્રગ્રીવ ઉવાચ
હનૂમત્સદૃશં દૈવં નાસ્તિ નાસ્તીતિ ભૂતલે ।
તં પૂજયન્તિ સતતં બ્રહ્મા-ગૌરી-મહેશ્વરાઃ ॥ ૧૮ ॥

શ્રીદધિમુખઃ
આલોડ્ય વેદશાસ્ત્રાણિ સર્વાણ્યપિ મહર્ષિભિઃ ।
ઇદમેકં સુનિર્ણીતં ન દૈવં હનુમત્પરમ્ ॥ ૧૯ ॥

શ્રીસુદંષ્ટ્ર ઉવાચ
મઙ્ગલં હનુમન્નિત્યં મઙ્ગલં કપિપુઙ્ગવ ।
મઙ્ગલં ચાઞ્જનાસૂનો મઙ્ગલં રાઘવપ્રિય ॥ ૨૦ ॥

શ્રીઋષભ ઉવાચ
કરુણારસપૂર્ણાય જગદાનન્દહેતવે ।
કુક્ષિસ્થાખિલલોકાય હનૂમદ્બ્રહ્મણે નમઃ ॥ ૨૧ ॥

શ્રીપૃથુ ઉવાચ
દાતા દાપયિતા ચૈવ સંહર્તા રક્ષકસ્તથા ।
પ્રેરકશ્ચાનુમોદા ચ કર્તા ભોક્તા કપીશ્વરઃ ॥ ૨૨ ॥

શ્રીજામ્બવાન્ ઉવાચ
ભુક્તિમુક્તિપ્રદં નામ વિહાય હનુમન્ તવ ।
સંસરન્તિ જના મૂઢાઃ કિં વિચિત્રમતઃપરમ્ ॥ ૨૩ ॥

શ્રીજ્યોતિર્મુખ ઉવાચ
મત્પ્રાર્થનાફલમિદં મમ જન્મનશ્ચ નેચ્છામિ કિઞ્ચિદપરં હનુમન્ મહાત્મન્
.
ત્વદ્દાસદાસજનપાદરજોનિકેતમસ્મદ્ધિતો ભવતુ સેવકપારિજાત ॥ ૨૪ ॥

શ્રીસુમુખ ઉવાચ
રસને રસસારજ્ઞે મધુરાસ્વાદકાઙ્ક્ષિણિ ।
હનુમન્નામપીયૂષં સર્વદા રસને પિબ ॥ ૨૫ ॥

શ્રીગોલાઙ્ગૂલ ઉવાચ
કુતો દુર્દિનં વા કુતો ભૌમવારઃ કુતો વૈધૃતિસ્તસ્ય ભદ્રા કથં વા ।
કુતો વા વ્યતીપાતદોષક્ષુતં વા હનૂમત્પદધ્યાનવીતાશુભસ્ય ॥ ૨૬ ॥

શ્રીકુમુદ ઉવાચ
ત્રાતારો ભુવિ પાદાશ્ચ માર્ગાશ્ચ રસને તવ ।?
હનૂમન્નિર્મિતાસ્સન્તિ જનાનાં હીનતા કુતઃ ॥ ૨૭ ॥

શ્રીશતબલિ ઉવાચ
ધન્યોસ્મ્યનુગૃહીતોઽસ્મિ પુણ્યોઽસ્મિ મહિતોઽસ્મ્યહમ્ ।
હનુમન્ ત્વત્પદામ્ભોજસેવાવિભવયોગતઃ ॥ ૨૮ ॥

શ્રીકેસરિ ઉવાચ
ત્વત્તોઽન્યઃ શરણં નાસ્તિ ત્વમેવ મમ રક્ષકઃ ।
અતો મયિ કૃપાદૃષ્ટ્યા હનુમન્ રક્ષ માં સદા ॥ ૨૯ ॥

શ્રીમારીચ ઉવાચ
સદા પાપૌઘનિષ્ઠૂતં પાપેષુ હૃષ્ટમાનસમ્ ।
પાપાત્માનં મહાપાપં રક્ષ માં હનુમત્પ્રભો ॥ ૩૦ ॥

શ્રીતરુણ ઉવાચ
હનૂમદાજ્ઞયા યચ્ચ ભાવિ તદ્ભવતિ ધ્રુવમ્ ।
યદભાવિ ન તદ્ભાવિ વૃથા દેહપરિશ્રમઃ ॥ ૩૧ ॥

શ્રીગોમુખ ઉવાચ
અપરાધશતં નિત્યં કુર્વાણં માં નૃશંસકમ્ ।
ક્ષમસ્વ દાસબુધ્યા ત્વં હનુમન્ કરુણાનિધે ॥ ૩૨ ॥

શ્રીપનસ ઉવાચ
હનુમતો ન પરં પરમાર્થતો હનુમતો ન પરં પરમાર્થતઃ ।
ઇતિ વદામિ જનાન્ પરમાર્થતો ન હિ પરં ભવતોઽત્ર વિચક્ષણઃ ॥ ૩૩ ॥

શ્રીસુષેણ ઉવાચ
માતા હનૂમાંશ્ચ પિતા હનૂમાન્ ભ્રાતા હનૂમાન્ ભગિની હનૂમાન્ ।
વિદ્યા હનૂમાન્ દ્રવિણં હનૂમાન્ સ્વામી હનૂમાન્ સકલં હનૂમાન્ ॥ ૩૪ ॥

શ્રીહરિલોમ ઉવાચ
ઇતો હનૂમાન્ પરતો હનૂમાન્ યતો યતો યામિ તતો હનૂમાન્ ।
હનૂમતોઽન્યં નનુ નાસ્તિ કિઞ્ચિત્ તતો હનૂમાન્ તમહં પ્રપદ્યે ॥ ૩૫ ॥

શ્રીરઙ્ગ ઉવાચ
યદ્વર્ણપદમાત્રાભિઃ સહસોચ્ચારણો ભવેત્ ।
ક્ષમસ્વ તત્કૃપાદૃષ્ટ્યા હનૂમન્ પ્રણતોઽસ્મ્યહમ્ ॥ ૩૬ ॥

શ્રીવિધુષ્ટ ઉવાચ
હનૂમાન્ રક્ષતુ જલે સ્થલે રક્ષતુ વાયુજઃ ।
અટવ્યાં વાયુપુત્રસ્તુ સર્વતઃ પાતુ મારુતિઃ ॥ ૩૭ ॥

ફલશ્રુતિઃ
ઇતીદં વાનરપ્રોક્તં સર્વપાપહરં વરમ્ ।
સર્વજ્ઞાનપ્રદં ચૈવ સર્વસૌભાગ્યવર્ધનમ્ ॥

ઇમાં વાનરગીતાં યે પઠન્તિ શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ ।
પુત્રાન્ પૌત્રાંશ્ચ ભોગાંશ્ચ લભન્તે ક્ષણમાત્રતઃ ॥

ઐશ્વર્યં શાશ્વતં ચૈવ સુસ્થિરાઃ સમ્પદસ્તથા ।
આયુર્દીર્ઘં ચ કીર્તિં ચ પ્રાપ્નુવન્તિ ન સંશયઃ ॥

ઇહ ભુક્ત્વાખિલાન્ કામાન્ આઞ્જનેયપ્રસાદતઃ ।
ગચ્છન્ત્યન્તે પદં નિત્યં પુનરાવૃત્તિવર્જિતમ્ ॥

ઇતિ શ્રીપરાશરસંહિતાયાં પરાશરમૈત્રેયસંવાદે
શ્રીવાનરગીતા નામ ષટ્સપ્તતિતમઃ પટલઃ ॥

Also Read:

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top