Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Telugu

Shrivanaragitaa from Parasharasamhita in Telugu:

॥ శ్రీవానరగీతా శ్రీపరాశరసంహితాయాం ॥

శ్రీపరాశర ఉవాచ
శృణు మైత్రేయ విప్రర్షే స్తోత్రం శ్రీహనుమత్పరం ।
కృతం సర్వవానరైశ్చ శ్రీవానరగీతాభిదం ॥

స్తోత్రం సర్వోత్తమం చైవ హనుమత్తత్త్వదర్శనం ।
సర్వమాయహరం చైవ ఆధివ్యాధివినాశనం ॥

అగస్త్యేన పురా ప్రోక్తం సర్వేషాం మునిసన్నిధౌ ।
ఇంద్రేణ యాచితం చైతత్ లోకోపకరణేచ్ఛయా ॥

ఇంద్రోఽథ పరిపప్రచ్ఛ సత్కృతం మునిపుంగవం ।
అగస్త్యం చ మహాత్మానం ఆసీనం చ సుఖాసనే ॥

దేవదేవ భవాంభోధేః దుస్తరాత్కలుషేంద్రియాః ।
జనాః కథం తరంతీహ తన్మే వద కృపానిధే ॥

శ్రీ అగస్త్య ఉవాచ
హనూమంతం కృతస్తోత్రం వానరైర్విమలాత్మభిః ।
పఠంతి యే సదా మర్త్యాః తచ్చిత్తవిమలాత్మకాః ॥

తరంతి భవపాదోధిం ప్రాప్నువంతి హరేః పదం ।
ఆయుః కీర్తిర్యశశ్చైవ లభంతే నాత్ర సంశయః ॥

ఓం అస్య శ్రీవానరగీతాస్తోత్రమంత్రస్య – అగస్త్య ఋషిః
జగతీ ఛందః – శ్రీహనుమాన్ దేవతా – మారుతాత్మజ ఇతి బీజం –
అంజనాసూనురితి శక్తిః – వాయుపుత్ర ఇతి కీలకం –
శ్రీహనుమత్ప్రసాదసిధ్యర్థే వినియోగః ॥

ధ్యానం ।
వామే జానుని వామజానుమపరం జ్ఞానాఖ్యముద్రాన్వితం
హృద్దేశే కలయన్నుతో మునిగణైరాధ్యాత్మదక్షేక్షణః ।
ఆసీనః కదలీవనే మణిమయే బాలార్కకోటిప్రభః
ధ్యాయన్ బ్రహ్మ పరం కరోతు మనసా శుద్ధిం హనూమాన్ మమ ॥

సంజీవ పర్వతోద్ధార మోనోదుఃఖం నివారయ ।
ప్రసీద సుమహాబాహో త్రాయస్వ హరిసత్తమ ॥

శ్రీసుగ్రీవ ఉవాచ
సువర్ణశైలస్య గవాం చ కోటిశతస్య కోటేశ్చ శతస్య యత్ఫలం ।
దానస్య నైవాస్తి సమం ఫలం చ ధ్రువం చ తన్మారుతిదర్శనేన ॥ 1 ॥

శ్రీగంధమాదనః
హనుమన్నితి మే స్నానం హనుమన్నితి మే జపః ।
హనుమన్నితి మే ధ్యానం హనుమత్కీర్తనం సదా ॥ 2 ॥

శ్రీసుషేణ ఉవాచ
రామభక్తచరితాకథామృతం వాయుతనయగుణానుకీర్తనం ।
రామదాస తవ పాదసేవనం సంభవంతు మమ జన్మజన్మని ॥ 3 ॥

శ్రీ అంగద ఉవాచ
మాతా సువర్చలాదేవీ పితా మే వాయునందనః ।
బాంధవా హనుమద్భక్తాః స్వదేశం భువనత్రయం ॥ 4 ॥

శ్రీనీల ఉవాచ
భక్తకల్పతరుం సౌమ్యం లోకోత్తరగుణాకరం ।
సువర్చలాపతిం వందే మారుతిం వరదం సదా ॥ 5 ॥

శ్రీగవాక్ష ఉవాచ
వాయుపుత్రేణ మహతా యద్యదుక్తం కరోమి తత్ ।
న జానామి తతో ధర్మం మద్ధర్మం రక్ష మాం సదా ॥ 6 ॥

శ్రీమైంద ఉవాచ
సమీరసూతే సతతం త్వదాజ్ఞయా త్వదంశకః ప్రేరితమానసేంద్రియః ।
కరోమ్యహం యచ్చ శుభాశుభం ప్రభో త్వత్ప్రీతయే మత్కృతమస్తు తత్సదా ॥ 7 ॥

శ్రీద్వివిద ఉవాచ
రామాదీనాం రణే ఖ్యాతిం దాతుం యో రావణాదికాన్ ।
నావధీత్స్వయమేవైకస్తం వందే హనుమత్ప్రభుం ॥ 8 ॥

శ్రీశరభ ఉవాచ
భౌమస్య వాసరే పూజా కర్తవ్యా హనుమత్ప్రభోః ।
భవేత్సః శుచిరాయుః శ్రీః పుత్రమిత్రకలత్రవాన్ ॥ 9 ॥

శ్రీగవయః
ఆమిషీకృతమార్తాండం గోష్పదీకృతసాగరం ।
తృణీకృతదశగ్రీవం ఆంజనేయం నమామ్యహం ॥ 10 ॥

శ్రీప్రహస్తః
ఉల్లంఖ్య సింధోః సలిలం సలీలం యశ్శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః ।
ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయం ॥ 11 ॥

శ్రీనల ఉవాచ
నమామ్యహం వాయుజపాదపంకజం కరోమి తద్వాయుజపూజనం సదా ।
వదామి వాతాత్మజనామ మంగలం స్మరామి వాయూద్భవకీర్తనం శుభం ॥ 12 ॥

శ్రీధర్మక ఉవాచ
సప్తషష్టిర్హతాన్ కోటివానరాణాం తరస్వినాం ।
యః సంజీవనయామాస తం వందే మారుతాత్మజం ॥ 13 ॥

శ్రీగజ ఉవాచ
తనౌ బాలపాశః పితా పార్వతీశః స్ఫురద్బాహుదండో ముఖే వజ్రదంష్ట్రః ।
సతీ చాంజనా యస్య మాతా తతోఽన్యం న జానే న జానే న జానే న జానే ॥ 14 ॥

శ్రీఋక్షరజస ఉవాచ
బుద్ధిర్బలం యశో ధైర్యం నిర్భయత్వమరోగతా ।
అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్స్మరణాద్భవేత్ ॥ 15 ॥

శ్రీసంపాతి ఉవాచ
నాశకం సీతాశోకస్య శ్రీరామానందదాయినం ।
సుఖప్రదం సాధకానాం వాయుపుత్రం నమామ్యహం ॥ 16 ॥

శ్రీవేగవాన్ ఉవాచ
అంజనావరపుత్రాయ రామేష్టాయ హనూమతే ।
సర్వలోకైకవీరాయ బ్రహ్మరూపాయ తే నమః ॥ 17 ॥

శ్రీరుద్రగ్రీవ ఉవాచ
హనూమత్సదృశం దైవం నాస్తి నాస్తీతి భూతలే ।
తం పూజయంతి సతతం బ్రహ్మా-గౌరీ-మహేశ్వరాః ॥ 18 ॥

శ్రీదధిముఖః
ఆలోడ్య వేదశాస్త్రాణి సర్వాణ్యపి మహర్షిభిః ।
ఇదమేకం సునిర్ణీతం న దైవం హనుమత్పరం ॥ 19 ॥

శ్రీసుదంష్ట్ర ఉవాచ
మంగలం హనుమన్నిత్యం మంగలం కపిపుంగవ ।
మంగలం చాంజనాసూనో మంగలం రాఘవప్రియ ॥ 20 ॥

శ్రీఋషభ ఉవాచ
కరుణారసపూర్ణాయ జగదానందహేతవే ।
కుక్షిస్థాఖిలలోకాయ హనూమద్బ్రహ్మణే నమః ॥ 21 ॥

శ్రీపృథు ఉవాచ
దాతా దాపయితా చైవ సంహర్తా రక్షకస్తథా ।
ప్రేరకశ్చానుమోదా చ కర్తా భోక్తా కపీశ్వరః ॥ 22 ॥

శ్రీజాంబవాన్ ఉవాచ
భుక్తిముక్తిప్రదం నామ విహాయ హనుమన్ తవ ।
సంసరంతి జనా మూఢాః కిం విచిత్రమతఃపరం ॥ 23 ॥

శ్రీజ్యోతిర్ముఖ ఉవాచ
మత్ప్రార్థనాఫలమిదం మమ జన్మనశ్చ నేచ్ఛామి కించిదపరం హనుమన్ మహాత్మన్
.
త్వద్దాసదాసజనపాదరజోనికేతమస్మద్ధితో భవతు సేవకపారిజాత ॥ 24 ॥

శ్రీసుముఖ ఉవాచ
రసనే రససారజ్ఞే మధురాస్వాదకాంక్షిణి ।
హనుమన్నామపీయూషం సర్వదా రసనే పిబ ॥ 25 ॥

శ్రీగోలాంగూల ఉవాచ
కుతో దుర్దినం వా కుతో భౌమవారః కుతో వైధృతిస్తస్య భద్రా కథం వా ।
కుతో వా వ్యతీపాతదోషక్షుతం వా హనూమత్పదధ్యానవీతాశుభస్య ॥ 26 ॥

శ్రీకుముద ఉవాచ
త్రాతారో భువి పాదాశ్చ మార్గాశ్చ రసనే తవ ।?
హనూమన్నిర్మితాస్సంతి జనానాం హీనతా కుతః ॥ 27 ॥

శ్రీశతబలి ఉవాచ
ధన్యోస్మ్యనుగృహీతోఽస్మి పుణ్యోఽస్మి మహితోఽస్మ్యహం ।
హనుమన్ త్వత్పదాంభోజసేవావిభవయోగతః ॥ 28 ॥

శ్రీకేసరి ఉవాచ
త్వత్తోఽన్యః శరణం నాస్తి త్వమేవ మమ రక్షకః ।
అతో మయి కృపాదృష్ట్యా హనుమన్ రక్ష మాం సదా ॥ 29 ॥

శ్రీమారీచ ఉవాచ
సదా పాపౌఘనిష్ఠూతం పాపేషు హృష్టమానసం ।
పాపాత్మానం మహాపాపం రక్ష మాం హనుమత్ప్రభో ॥ 30 ॥

శ్రీతరుణ ఉవాచ
హనూమదాజ్ఞయా యచ్చ భావి తద్భవతి ధ్రువం ।
యదభావి న తద్భావి వృథా దేహపరిశ్రమః ॥ 31 ॥

శ్రీగోముఖ ఉవాచ
అపరాధశతం నిత్యం కుర్వాణం మాం నృశంసకం ।
క్షమస్వ దాసబుధ్యా త్వం హనుమన్ కరుణానిధే ॥ 32 ॥

శ్రీపనస ఉవాచ
హనుమతో న పరం పరమార్థతో హనుమతో న పరం పరమార్థతః ।
ఇతి వదామి జనాన్ పరమార్థతో న హి పరం భవతోఽత్ర విచక్షణః ॥ 33 ॥

శ్రీసుషేణ ఉవాచ
మాతా హనూమాంశ్చ పితా హనూమాన్ భ్రాతా హనూమాన్ భగినీ హనూమాన్ ।
విద్యా హనూమాన్ ద్రవిణం హనూమాన్ స్వామీ హనూమాన్ సకలం హనూమాన్ ॥ 34 ॥

శ్రీహరిలోమ ఉవాచ
ఇతో హనూమాన్ పరతో హనూమాన్ యతో యతో యామి తతో హనూమాన్ ।
హనూమతోఽన్యం నను నాస్తి కించిత్ తతో హనూమాన్ తమహం ప్రపద్యే ॥ 35 ॥

శ్రీరంగ ఉవాచ
యద్వర్ణపదమాత్రాభిః సహసోచ్చారణో భవేత్ ।
క్షమస్వ తత్కృపాదృష్ట్యా హనూమన్ ప్రణతోఽస్మ్యహం ॥ 36 ॥

శ్రీవిధుష్ట ఉవాచ
హనూమాన్ రక్షతు జలే స్థలే రక్షతు వాయుజః ।
అటవ్యాం వాయుపుత్రస్తు సర్వతః పాతు మారుతిః ॥ 37 ॥

ఫలశ్రుతిః
ఇతీదం వానరప్రోక్తం సర్వపాపహరం వరం ।
సర్వజ్ఞానప్రదం చైవ సర్వసౌభాగ్యవర్ధనం ॥

ఇమాం వానరగీతాం యే పఠంతి శ్రద్ధయాన్వితాః ।
పుత్రాన్ పౌత్రాంశ్చ భోగాంశ్చ లభంతే క్షణమాత్రతః ॥

ఐశ్వర్యం శాశ్వతం చైవ సుస్థిరాః సంపదస్తథా ।
ఆయుర్దీర్ఘం చ కీర్తిం చ ప్రాప్నువంతి న సంశయః ॥

ఇహ భుక్త్వాఖిలాన్ కామాన్ ఆంజనేయప్రసాదతః ।
గచ్ఛంత్యంతే పదం నిత్యం పునరావృత్తివర్జితం ॥

ఇతి శ్రీపరాశరసంహితాయాం పరాశరమైత్రేయసంవాదే
శ్రీవానరగీతా నామ షట్సప్తతితమః పటలః ॥

Also Read:

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top