Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Malayalam

Shrivanaragitaa from Parasharasamhita in Malayalam:

॥ ശ്രീവാനരഗീതാ ശ്രീപരാശരസംഹിതായാം ॥
ശ്രീപരാശര ഉവാച
ശൃണു മൈത്രേയ വിപ്രർഷേ സ്തോത്രം ശ്രീഹനുമത്പരം ।
കൃതം സർവവാനരൈശ്ച ശ്രീവാനരഗീതാഭിദം ॥

സ്തോത്രം സർവോത്തമം ചൈവ ഹനുമത്തത്ത്വദർശനം ।
സർവമായഹരം ചൈവ ആധിവ്യാധിവിനാശനം ॥

അഗസ്ത്യേന പുരാ പ്രോക്തം സർവേഷാം മുനിസന്നിധൗ ।
ഇന്ദ്രേണ യാചിതം ചൈതത് ലോകോപകരണേച്ഛയാ ॥

ഇന്ദ്രോഽഥ പരിപപ്രച്ഛ സത്കൃതം മുനിപുംഗവം ।
അഗസ്ത്യം ച മഹാത്മാനം ആസീനം ച സുഖാസനേ ॥

ദേവദേവ ഭവാംഭോധേഃ ദുസ്തരാത്കലുഷേന്ദ്രിയാഃ ।
ജനാഃ കഥം തരന്തീഹ തന്മേ വദ കൃപാനിധേ ॥

ശ്രീ അഗസ്ത്യ ഉവാച
ഹനൂമന്തം കൃതസ്തോത്രം വാനരൈർവിമലാത്മഭിഃ ।
പഠന്തി യേ സദാ മർത്യാഃ തച്ചിത്തവിമലാത്മകാഃ ॥

തരന്തി ഭവപാദോധിം പ്രാപ്നുവന്തി ഹരേഃ പദം ।
ആയുഃ കീർതിര്യശശ്ചൈവ ലഭന്തേ നാത്ര സംശയഃ ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീവാനരഗീതാസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ – അഗസ്ത്യ ഋഷിഃ
ജഗതീ ഛന്ദഃ – ശ്രീഹനുമാൻ ദേവതാ – മാരുതാത്മജ ഇതി ബീജം –
അഞ്ജനാസൂനുരിതി ശക്തിഃ – വായുപുത്ര ഇതി കീലകം –
ശ്രീഹനുമത്പ്രസാദസിധ്യർഥേ വിനിയോഗഃ ॥

ധ്യാനം ।
വാമേ ജാനുനി വാമജാനുമപരം ജ്ഞാനാഖ്യമുദ്രാന്വിതം
ഹൃദ്ദേശേ കലയന്നുതോ മുനിഗണൈരാധ്യാത്മദക്ഷേക്ഷണഃ ।
ആസീനഃ കദലീവനേ മണിമയേ ബാലാർകകോടിപ്രഭഃ
ധ്യായൻ ബ്രഹ്മ പരം കരോതു മനസാ ശുദ്ധിം ഹനൂമാൻ മമ ॥

സഞ്ജീവ പർവതോദ്ധാര മോനോദുഃഖം നിവാരയ ।
പ്രസീദ സുമഹാബാഹോ ത്രായസ്വ ഹരിസത്തമ ॥

ശ്രീസുഗ്രീവ ഉവാച
സുവർണശൈലസ്യ ഗവാം ച കോടിശതസ്യ കോടേശ്ച ശതസ്യ യത്ഫലം ।
ദാനസ്യ നൈവാസ്തി സമം ഫലം ച ധ്രുവം ച തന്മാരുതിദർശനേന ॥ 1 ॥

ശ്രീഗന്ധമാദനഃ
ഹനുമന്നിതി മേ സ്നാനം ഹനുമന്നിതി മേ ജപഃ ।
ഹനുമന്നിതി മേ ധ്യാനം ഹനുമത്കീർതനം സദാ ॥ 2 ॥

ശ്രീസുഷേണ ഉവാച
രാമഭക്തചരിതാകഥാമൃതം വായുതനയഗുണാനുകീർതനം ।
രാമദാസ തവ പാദസേവനം സംഭവന്തു മമ ജന്മജന്മനി ॥ 3 ॥

ശ്രീ അംഗദ ഉവാച
മാതാ സുവർചലാദേവീ പിതാ മേ വായുനന്ദനഃ ।
ബാന്ധവാ ഹനുമദ്ഭക്താഃ സ്വദേശം ഭുവനത്രയം ॥ 4 ॥

ശ്രീനീല ഉവാച
ഭക്തകൽപതരും സൗമ്യം ലോകോത്തരഗുണാകരം ।
സുവർചലാപതിം വന്ദേ മാരുതിം വരദം സദാ ॥ 5 ॥

ശ്രീഗവാക്ഷ ഉവാച
വായുപുത്രേണ മഹതാ യദ്യദുക്തം കരോമി തത് ।
ന ജാനാമി തതോ ധർമം മദ്ധർമം രക്ഷ മാം സദാ ॥ 6 ॥

ശ്രീമൈന്ദ ഉവാച
സമീരസൂതേ സതതം ത്വദാജ്ഞയാ ത്വദംശകഃ പ്രേരിതമാനസേന്ദ്രിയഃ ।
കരോമ്യഹം യച്ച ശുഭാശുഭം പ്രഭോ ത്വത്പ്രീതയേ മത്കൃതമസ്തു തത്സദാ ॥ 7 ॥

ശ്രീദ്വിവിദ ഉവാച
രാമാദീനാം രണേ ഖ്യാതിം ദാതും യോ രാവണാദികാൻ ।
നാവധീത്സ്വയമേവൈകസ്തം വന്ദേ ഹനുമത്പ്രഭും ॥ 8 ॥

ശ്രീശരഭ ഉവാച
ഭൗമസ്യ വാസരേ പൂജാ കർതവ്യാ ഹനുമത്പ്രഭോഃ ।
ഭവേത്സഃ ശുചിരായുഃ ശ്രീഃ പുത്രമിത്രകലത്രവാൻ ॥ 9 ॥

ശ്രീഗവയഃ
ആമിഷീകൃതമാർതാണ്ഡം ഗോഷ്പദീകൃതസാഗരം ।
തൃണീകൃതദശഗ്രീവം ആഞ്ജനേയം നമാമ്യഹം ॥ 10 ॥

ശ്രീപ്രഹസ്തഃ
ഉല്ലംഖ്യ സിന്ധോഃ സലിലം സലീലം യശ്ശോകവഹ്നിം ജനകാത്മജായാഃ ।
ആദായ തേനൈവ ദദാഹ ലങ്കാം നമാമി തം പ്രാഞ്ജലിരാഞ്ജനേയം ॥ 11 ॥

ശ്രീനല ഉവാച
നമാമ്യഹം വായുജപാദപങ്കജം കരോമി തദ്വായുജപൂജനം സദാ ।
വദാമി വാതാത്മജനാമ മംഗലം സ്മരാമി വായൂദ്ഭവകീർതനം ശുഭം ॥ 12 ॥

ശ്രീധർമക ഉവാച
സപ്തഷഷ്ടിർഹതാൻ കോടിവാനരാണാം തരസ്വിനാം ।
യഃ സഞ്ജീവനയാമാസ തം വന്ദേ മാരുതാത്മജം ॥ 13 ॥

ശ്രീഗജ ഉവാച
തനൗ ബാലപാശഃ പിതാ പാർവതീശഃ സ്ഫുരദ്ബാഹുദണ്ഡോ മുഖേ വജ്രദംഷ്ട്രഃ ।
സതീ ചാഞ്ജനാ യസ്യ മാതാ തതോഽന്യം ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ ॥ 14 ॥

ശ്രീഋക്ഷരജസ ഉവാച
ബുദ്ധിർബലം യശോ ധൈര്യം നിർഭയത്വമരോഗതാ ।
അജാഡ്യം വാക്പടുത്വം ച ഹനുമത്സ്മരണാദ്ഭവേത് ॥ 15 ॥

ശ്രീസമ്പാതി ഉവാച
നാശകം സീതാശോകസ്യ ശ്രീരാമാനന്ദദായിനം ।
സുഖപ്രദം സാധകാനാം വായുപുത്രം നമാമ്യഹം ॥ 16 ॥

ശ്രീവേഗവാൻ ഉവാച
അഞ്ജനാവരപുത്രായ രാമേഷ്ടായ ഹനൂമതേ ।
സർവലോകൈകവീരായ ബ്രഹ്മരൂപായ തേ നമഃ ॥ 17 ॥

ശ്രീരുദ്രഗ്രീവ ഉവാച
ഹനൂമത്സദൃശം ദൈവം നാസ്തി നാസ്തീതി ഭൂതലേ ।
തം പൂജയന്തി സതതം ബ്രഹ്മാ-ഗൗരീ-മഹേശ്വരാഃ ॥ 18 ॥

ശ്രീദധിമുഖഃ
ആലോഡ്യ വേദശാസ്ത്രാണി സർവാണ്യപി മഹർഷിഭിഃ ।
ഇദമേകം സുനിർണീതം ന ദൈവം ഹനുമത്പരം ॥ 19 ॥

ശ്രീസുദംഷ്ട്ര ഉവാച
മംഗലം ഹനുമന്നിത്യം മംഗലം കപിപുംഗവ ।
മംഗലം ചാഞ്ജനാസൂനോ മംഗലം രാഘവപ്രിയ ॥ 20 ॥

ശ്രീഋഷഭ ഉവാച
കരുണാരസപൂർണായ ജഗദാനന്ദഹേതവേ ।
കുക്ഷിസ്ഥാഖിലലോകായ ഹനൂമദ്ബ്രഹ്മണേ നമഃ ॥ 21 ॥

ശ്രീപൃഥു ഉവാച
ദാതാ ദാപയിതാ ചൈവ സംഹർതാ രക്ഷകസ്തഥാ ।
പ്രേരകശ്ചാനുമോദാ ച കർതാ ഭോക്താ കപീശ്വരഃ ॥ 22 ॥

ശ്രീജാംബവാൻ ഉവാച
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം നാമ വിഹായ ഹനുമൻ തവ ।
സംസരന്തി ജനാ മൂഢാഃ കിം വിചിത്രമതഃപരം ॥ 23 ॥

ശ്രീജ്യോതിർമുഖ ഉവാച
മത്പ്രാർഥനാഫലമിദം മമ ജന്മനശ്ച നേച്ഛാമി കിഞ്ചിദപരം ഹനുമൻ മഹാത്മൻ
.
ത്വദ്ദാസദാസജനപാദരജോനികേതമസ്മദ്ധിതോ ഭവതു സേവകപാരിജാത ॥ 24 ॥

ശ്രീസുമുഖ ഉവാച
രസനേ രസസാരജ്ഞേ മധുരാസ്വാദകാങ്ക്ഷിണി ।
ഹനുമന്നാമപീയൂഷം സർവദാ രസനേ പിബ ॥ 25 ॥

ശ്രീഗോലാംഗൂല ഉവാച
കുതോ ദുർദിനം വാ കുതോ ഭൗമവാരഃ കുതോ വൈധൃതിസ്തസ്യ ഭദ്രാ കഥം വാ ।
കുതോ വാ വ്യതീപാതദോഷക്ഷുതം വാ ഹനൂമത്പദധ്യാനവീതാശുഭസ്യ ॥ 26 ॥

ശ്രീകുമുദ ഉവാച
ത്രാതാരോ ഭുവി പാദാശ്ച മാർഗാശ്ച രസനേ തവ ।?
ഹനൂമന്നിർമിതാസ്സന്തി ജനാനാം ഹീനതാ കുതഃ ॥ 27 ॥

ശ്രീശതബലി ഉവാച
ധന്യോസ്മ്യനുഗൃഹീതോഽസ്മി പുണ്യോഽസ്മി മഹിതോഽസ്മ്യഹം ।
ഹനുമൻ ത്വത്പദാംഭോജസേവാവിഭവയോഗതഃ ॥ 28 ॥

ശ്രീകേസരി ഉവാച
ത്വത്തോഽന്യഃ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ മമ രക്ഷകഃ ।
അതോ മയി കൃപാദൃഷ്ട്യാ ഹനുമൻ രക്ഷ മാം സദാ ॥ 29 ॥

ശ്രീമാരീച ഉവാച
സദാ പാപൗഘനിഷ്ഠൂതം പാപേഷു ഹൃഷ്ടമാനസം ।
പാപാത്മാനം മഹാപാപം രക്ഷ മാം ഹനുമത്പ്രഭോ ॥ 30 ॥

ശ്രീതരുണ ഉവാച
ഹനൂമദാജ്ഞയാ യച്ച ഭാവി തദ്ഭവതി ധ്രുവം ।
യദഭാവി ന തദ്ഭാവി വൃഥാ ദേഹപരിശ്രമഃ ॥ 31 ॥

ശ്രീഗോമുഖ ഉവാച
അപരാധശതം നിത്യം കുർവാണം മാം നൃശംസകം ।
ക്ഷമസ്വ ദാസബുധ്യാ ത്വം ഹനുമൻ കരുണാനിധേ ॥ 32 ॥

ശ്രീപനസ ഉവാച
ഹനുമതോ ന പരം പരമാർഥതോ ഹനുമതോ ന പരം പരമാർഥതഃ ।
ഇതി വദാമി ജനാൻ പരമാർഥതോ ന ഹി പരം ഭവതോഽത്ര വിചക്ഷണഃ ॥ 33 ॥

ശ്രീസുഷേണ ഉവാച
മാതാ ഹനൂമാംശ്ച പിതാ ഹനൂമാൻ ഭ്രാതാ ഹനൂമാൻ ഭഗിനീ ഹനൂമാൻ ।
വിദ്യാ ഹനൂമാൻ ദ്രവിണം ഹനൂമാൻ സ്വാമീ ഹനൂമാൻ സകലം ഹനൂമാൻ ॥ 34 ॥

ശ്രീഹരിലോമ ഉവാച
ഇതോ ഹനൂമാൻ പരതോ ഹനൂമാൻ യതോ യതോ യാമി തതോ ഹനൂമാൻ ।
ഹനൂമതോഽന്യം നനു നാസ്തി കിഞ്ചിത് തതോ ഹനൂമാൻ തമഹം പ്രപദ്യേ ॥ 35 ॥

ശ്രീരംഗ ഉവാച
യദ്വർണപദമാത്രാഭിഃ സഹസോച്ചാരണോ ഭവേത് ।
ക്ഷമസ്വ തത്കൃപാദൃഷ്ട്യാ ഹനൂമൻ പ്രണതോഽസ്മ്യഹം ॥ 36 ॥

ശ്രീവിധുഷ്ട ഉവാച
ഹനൂമാൻ രക്ഷതു ജലേ സ്ഥലേ രക്ഷതു വായുജഃ ।
അടവ്യാം വായുപുത്രസ്തു സർവതഃ പാതു മാരുതിഃ ॥ 37 ॥

ഫലശ്രുതിഃ
ഇതീദം വാനരപ്രോക്തം സർവപാപഹരം വരം ।
സർവജ്ഞാനപ്രദം ചൈവ സർവസൗഭാഗ്യവർധനം ॥

ഇമാം വാനരഗീതാം യേ പഠന്തി ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ ।
പുത്രാൻ പൗത്രാംശ്ച ഭോഗാംശ്ച ലഭന്തേ ക്ഷണമാത്രതഃ ॥

ഐശ്വര്യം ശാശ്വതം ചൈവ സുസ്ഥിരാഃ സമ്പദസ്തഥാ ।
ആയുർദീർഘം ച കീർതിം ച പ്രാപ്നുവന്തി ന സംശയഃ ॥

ഇഹ ഭുക്ത്വാഖിലാൻ കാമാൻ ആഞ്ജനേയപ്രസാദതഃ ।
ഗച്ഛന്ത്യന്തേ പദം നിത്യം പുനരാവൃത്തിവർജിതം ॥

ഇതി ശ്രീപരാശരസംഹിതായാം പരാശരമൈത്രേയസംവാദേ
ശ്രീവാനരഗീതാ നാമ ഷട്സപ്തതിതമഃ പടലഃ ॥

Also Read:

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top