Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Tamil

Shrivanaragitaa from Parasharasamhita in Tamil:

॥ ஶ்ரீவாநரகீ³தா ஶ்ரீபராஶரஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ ॥
ஶ்ரீபராஶர உவாச
ஶ்ருʼணு மைத்ரேய விப்ரர்ஷே ஸ்தோத்ரம்ʼ ஶ்ரீஹனுமத்பரம் ।
க்ருʼதம்ʼ ஸர்வவானரைஶ்ச ஶ்ரீவாநரகீ³தாபி⁴த³ம் ॥

ஸ்தோத்ரம்ʼ ஸர்வோத்தமம்ʼ சைவ ஹனுமத்தத்த்வத³ர்ஶனம் ।
ஸர்வமாயஹரம்ʼ சைவ ஆதி⁴வ்யாதி⁴விநாஶனம் ॥

அக³ஸ்த்யேன புரா ப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ முநிஸந்நிதௌ⁴ ।
இந்த்³ரேண யாசிதம்ʼ சைதத் லோகோபகரணேச்ச²யா ॥

இந்த்³ரோ(அ)த² பரிபப்ரச்ச² ஸத்க்ருʼதம்ʼ முனிபுங்க³வம் ।
அக³ஸ்த்யம்ʼ ச மஹாத்மானம்ʼ ஆஸீனம்ʼ ச ஸுகா²ஸனே ॥

தே³வதே³வ ப⁴வாம்போ⁴தே⁴꞉ து³ஸ்தராத்கலுஷேந்த்³ரியா꞉ ।
ஜனா꞉ கத²ம்ʼ தரந்தீஹ தன்மே வத³ க்ருʼபாநிதே⁴ ॥

ஶ்ரீ அக³ஸ்த்ய உவாச
ஹனூமந்தம்ʼ க்ருʼதஸ்தோத்ரம்ʼ வானரைர்விமலாத்மபி⁴꞉ ।
பட²ந்தி யே ஸதா³ மர்த்யா꞉ தச்சித்தவிமலாத்மகா꞉ ॥

தரந்தி ப⁴வபாதோ³தி⁴ம்ʼ ப்ராப்னுவந்தி ஹரே꞉ பத³ம் ।
ஆயு꞉ கீர்திர்யஶஶ்சைவ லப⁴ந்தே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீவாநரகீ³தாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய – அக³ஸ்த்ய ருʼஷி꞉
ஜக³தீ ச²ந்த³꞉ – ஶ்ரீஹனுமான் தே³வதா – மாருதாத்மஜ இதி பீ³ஜம் –
அஞ்ஜனாஸூனுரிதி ஶக்தி꞉ – வாயுபுத்ர இதி கீலகம் –
ஶ்ரீஹனுமத்ப்ரஸாத³ஸித்⁴யர்தே² விநியோக³꞉ ॥

த்⁴யானம் ।
வாமே ஜானுனி வாமஜானுமபரம்ʼ ஜ்ஞானாக்²யமுத்³ரான்விதம்ʼ
ஹ்ருʼத்³தே³ஶே கலயன்னுதோ முனிக³ணைராத்⁴யாத்மத³க்ஷேக்ஷண꞉ ।
ஆஸீன꞉ கத³லீவனே மணிமயே பா³லார்ககோடிப்ரப⁴꞉
த்⁴யாயன் ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ கரோது மனஸா ஶுத்³தி⁴ம்ʼ ஹனூமான் மம ॥

ஸஞ்ஜீவ பர்வதோத்³தா⁴ர மோனோது³꞉க²ம்ʼ நிவாரய ।
ப்ரஸீத³ ஸுமஹாபா³ஹோ த்ராயஸ்வ ஹரிஸத்தம ॥

ஶ்ரீஸுக்³ரீவ உவாச
ஸுவர்ணஶைலஸ்ய க³வாம்ʼ ச கோடிஶதஸ்ய கோடேஶ்ச ஶதஸ்ய யத்ப²லம் ।
தா³னஸ்ய நைவாஸ்தி ஸமம்ʼ ப²லம்ʼ ச த்⁴ருவம்ʼ ச தன்மாருதித³ர்ஶனேன ॥ 1 ॥

ஶ்ரீக³ந்த⁴மாத³ன꞉
ஹனுமன்னிதி மே ஸ்னானம்ʼ ஹனுமன்னிதி மே ஜப꞉ ।
ஹனுமன்னிதி மே த்⁴யானம்ʼ ஹனுமத்கீர்தனம்ʼ ஸதா³ ॥ 2 ॥

ஶ்ரீஸுஷேண உவாச
ராமப⁴க்தசரிதாகதா²ம்ருʼதம்ʼ வாயுதனயகு³ணானுகீர்தனம் ।
ராமதா³ஸ தவ பாத³ஸேவனம்ʼ ஸம்ப⁴வந்து மம ஜன்மஜன்மனி ॥ 3 ॥

ஶ்ரீ அங்க³த³ உவாச
மாதா ஸுவர்சலாதே³வீ பிதா மே வாயுநந்த³ன꞉ ।
பா³ந்த⁴வா ஹனுமத்³ப⁴க்தா꞉ ஸ்வதே³ஶம்ʼ பு⁴வனத்ரயம் ॥ 4 ॥

ஶ்ரீநீல உவாச
ப⁴க்தகல்பதரும்ʼ ஸௌம்யம்ʼ லோகோத்தரகு³ணாகரம் ।
ஸுவர்சலாபதிம்ʼ வந்தே³ மாருதிம்ʼ வரத³ம்ʼ ஸதா³ ॥ 5 ॥

ஶ்ரீக³வாக்ஷ உவாச
வாயுபுத்ரேண மஹதா யத்³யது³க்தம்ʼ கரோமி தத் ।
ந ஜாநாமி ததோ த⁴ர்மம்ʼ மத்³த⁴ர்மம்ʼ ரக்ஷ மாம்ʼ ஸதா³ ॥ 6 ॥

ஶ்ரீமைந்த³ உவாச
ஸமீரஸூதே ஸததம்ʼ த்வதா³ஜ்ஞயா த்வத³ம்ʼஶக꞉ ப்ரேரிதமானஸேந்த்³ரிய꞉ ।
கரோம்யஹம்ʼ யச்ச ஶுபா⁴ஶுப⁴ம்ʼ ப்ரபோ⁴ த்வத்ப்ரீதயே மத்க்ருʼதமஸ்து தத்ஸதா³ ॥ 7 ॥

ஶ்ரீத்³விவித³ உவாச
ராமாதீ³னாம்ʼ ரணே க்²யாதிம்ʼ தா³தும்ʼ யோ ராவணாதி³கான் ।
நாவதீ⁴த்ஸ்வயமேவைகஸ்தம்ʼ வந்தே³ ஹனுமத்ப்ரபு⁴ம் ॥ 8 ॥

ஶ்ரீஶரப⁴ உவாச
பௌ⁴மஸ்ய வாஸரே பூஜா கர்தவ்யா ஹனுமத்ப்ரபோ⁴꞉ ।
ப⁴வேத்ஸ꞉ ஶுசிராயு꞉ ஶ்ரீ꞉ புத்ரமித்ரகலத்ரவான் ॥ 9 ॥

ஶ்ரீக³வய꞉
ஆமிஷீக்ருʼதமார்தாண்ட³ம்ʼ கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதஸாக³ரம் ।
த்ருʼணீக்ருʼதத³ஶக்³ரீவம்ʼ ஆஞ்ஜனேயம்ʼ நமாம்யஹம் ॥ 10 ॥

ஶ்ரீப்ரஹஸ்த꞉
உல்லங்க்²ய ஸிந்தோ⁴꞉ ஸலிலம்ʼ ஸலீலம்ʼ யஶ்ஶோகவஹ்னிம்ʼ ஜனகாத்மஜாயா꞉ ।
ஆதா³ய தேனைவ த³தா³ஹ லங்காம்ʼ நமாமி தம்ʼ ப்ராஞ்ஜலிராஞ்ஜனேயம் ॥ 11 ॥

ஶ்ரீநல உவாச
நமாம்யஹம்ʼ வாயுஜபாத³பங்கஜம்ʼ கரோமி தத்³வாயுஜபூஜனம்ʼ ஸதா³ ।
வதா³மி வாதாத்மஜநாம மங்க³லம்ʼ ஸ்மராமி வாயூத்³ப⁴வகீர்தனம்ʼ ஶுப⁴ம் ॥ 12 ॥

ஶ்ரீத⁴ர்மக உவாச
ஸப்தஷஷ்டிர்ஹதான் கோடிவானராணாம்ʼ தரஸ்வினாம் ।
ய꞉ ஸஞ்ஜீவனயாமாஸ தம்ʼ வந்தே³ மாருதாத்மஜம் ॥ 13 ॥

ஶ்ரீக³ஜ உவாச
தனௌ பா³லபாஶ꞉ பிதா பார்வதீஶ꞉ ஸ்பு²ரத்³பா³ஹுத³ண்டோ³ முகே² வஜ்ரத³ம்ʼஷ்ட்ர꞉ ।
ஸதீ சாஞ்ஜனா யஸ்ய மாதா ததோ(அ)ன்யம்ʼ ந ஜானே ந ஜானே ந ஜானே ந ஜானே ॥ 14 ॥

ஶ்ரீருʼக்ஷரஜஸ உவாச
பு³த்³தி⁴ர்ப³லம்ʼ யஶோ தை⁴ர்யம்ʼ நிர்ப⁴யத்வமரோக³தா ।
அஜாட்³யம்ʼ வாக்படுத்வம்ʼ ச ஹனுமத்ஸ்மரணாத்³ப⁴வேத் ॥ 15 ॥

ஶ்ரீஸம்பாதி உவாச
நாஶகம்ʼ ஸீதாஶோகஸ்ய ஶ்ரீராமானந்த³தா³யினம் ।
ஸுக²ப்ரத³ம்ʼ ஸாத⁴கானாம்ʼ வாயுபுத்ரம்ʼ நமாம்யஹம் ॥ 16 ॥

ஶ்ரீவேக³வான் உவாச
அஞ்ஜனாவரபுத்ராய ராமேஷ்டாய ஹனூமதே ।
ஸர்வலோகைகவீராய ப்³ரஹ்மரூபாய தே நம꞉ ॥ 17 ॥

ஶ்ரீருத்³ரக்³ரீவ உவாச
ஹனூமத்ஸத்³ருʼஶம்ʼ தை³வம்ʼ நாஸ்தி நாஸ்தீதி பூ⁴தலே ।
தம்ʼ பூஜயந்தி ஸததம்ʼ ப்³ரஹ்மா-கௌ³ரீ-மஹேஶ்வரா꞉ ॥ 18 ॥

ஶ்ரீத³தி⁴முக²꞉
ஆலோட்³ய வேத³ஶாஸ்த்ராணி ஸர்வாண்யபி மஹர்ஷிபி⁴꞉ ।
இத³மேகம்ʼ ஸுநிர்ணீதம்ʼ ந தை³வம்ʼ ஹனுமத்பரம் ॥ 19 ॥

ஶ்ரீஸுத³ம்ʼஷ்ட்ர உவாச
மங்க³லம்ʼ ஹனுமந்நித்யம்ʼ மங்க³லம்ʼ கபிபுங்க³வ ।
மங்க³லம்ʼ சாஞ்ஜனாஸூனோ மங்க³லம்ʼ ராக⁴வப்ரிய ॥ 20 ॥

ஶ்ரீருʼஷப⁴ உவாச
கருணாரஸபூர்ணாய ஜக³தா³னந்த³ஹேதவே ।
குக்ஷிஸ்தா²கி²லலோகாய ஹனூமத்³ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ॥ 21 ॥

ஶ்ரீப்ருʼது² உவாச
தா³தா தா³பயிதா சைவ ஸம்ʼஹர்தா ரக்ஷகஸ்ததா² ।
ப்ரேரகஶ்சானுமோதா³ ச கர்தா போ⁴க்தா கபீஶ்வர꞉ ॥ 22 ॥

ஶ்ரீஜாம்ப³வான் உவாச
பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம்ʼ நாம விஹாய ஹனுமன் தவ ।
ஸம்ʼஸரந்தி ஜனா மூடா⁴꞉ கிம்ʼ விசித்ரமத꞉பரம் ॥ 23 ॥

ஶ்ரீஜ்யோதிர்முக² உவாச
மத்ப்ரார்த²னாப²லமித³ம்ʼ மம ஜன்மனஶ்ச நேச்சா²மி கிஞ்சித³பரம்ʼ ஹனுமன் மஹாத்மன்
.
த்வத்³தா³ஸதா³ஸஜனபாத³ரஜோநிகேதமஸ்மத்³தி⁴தோ ப⁴வது ஸேவகபாரிஜாத ॥ 24 ॥

ஶ்ரீஸுமுக² உவாச
ரஸனே ரஸஸாரஜ்ஞே மது⁴ராஸ்வாத³காங்க்ஷிணி ।
ஹனுமந்நாமபீயூஷம்ʼ ஸர்வதா³ ரஸனே பிப³ ॥ 25 ॥

ஶ்ரீகோ³லாங்கூ³ல உவாச
குதோ து³ர்தி³னம்ʼ வா குதோ பௌ⁴மவார꞉ குதோ வைத்⁴ருʼதிஸ்தஸ்ய ப⁴த்³ரா கத²ம்ʼ வா ।
குதோ வா வ்யதீபாததோ³ஷக்ஷுதம்ʼ வா ஹனூமத்பத³த்⁴யானவீதாஶுப⁴ஸ்ய ॥ 26 ॥

ஶ்ரீகுமுத³ உவாச
த்ராதாரோ பு⁴வி பாதா³ஶ்ச மார்கா³ஶ்ச ரஸனே தவ ।?
ஹனூமந்நிர்மிதாஸ்ஸந்தி ஜனானாம்ʼ ஹீனதா குத꞉ ॥ 27 ॥

ஶ்ரீஶதப³லி உவாச
த⁴ன்யோஸ்ம்யனுக்³ருʼஹீதோ(அ)ஸ்மி புண்யோ(அ)ஸ்மி மஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஹனுமன் த்வத்பதா³ம்போ⁴ஜஸேவாவிப⁴வயோக³த꞉ ॥ 28 ॥

ஶ்ரீகேஸரி உவாச
த்வத்தோ(அ)ன்ய꞉ ஶரணம்ʼ நாஸ்தி த்வமேவ மம ரக்ஷக꞉ ।
அதோ மயி க்ருʼபாத்³ருʼஷ்ட்யா ஹனுமன் ரக்ஷ மாம்ʼ ஸதா³ ॥ 29 ॥

ஶ்ரீமாரீச உவாச
ஸதா³ பாபௌக⁴நிஷ்டூ²தம்ʼ பாபேஷு ஹ்ருʼஷ்டமானஸம் ।
பாபாத்மானம்ʼ மஹாபாபம்ʼ ரக்ஷ மாம்ʼ ஹனுமத்ப்ரபோ⁴ ॥ 30 ॥

ஶ்ரீதருண உவாச
ஹனூமதா³ஜ்ஞயா யச்ச பா⁴வி தத்³ப⁴வதி த்⁴ருவம் ।
யத³பா⁴வி ந தத்³பா⁴வி வ்ருʼதா² தே³ஹபரிஶ்ரம꞉ ॥ 31 ॥

ஶ்ரீகோ³முக² உவாச
அபராத⁴ஶதம்ʼ நித்யம்ʼ குர்வாணம்ʼ மாம்ʼ ந்ருʼஶம்ʼஸகம் ।
க்ஷமஸ்வ தா³ஸபு³த்⁴யா த்வம்ʼ ஹனுமன் கருணாநிதே⁴ ॥ 32 ॥

ஶ்ரீபனஸ உவாச
ஹனுமதோ ந பரம்ʼ பரமார்த²தோ ஹனுமதோ ந பரம்ʼ பரமார்த²த꞉ ।
இதி வதா³மி ஜனான் பரமார்த²தோ ந ஹி பரம்ʼ ப⁴வதோ(அ)த்ர விசக்ஷண꞉ ॥ 33 ॥

ஶ்ரீஸுஷேண உவாச
மாதா ஹனூமாம்ʼஶ்ச பிதா ஹனூமான் ப்⁴ராதா ஹனூமான் ப⁴கி³னீ ஹனூமான் ।
வித்³யா ஹனூமான் த்³ரவிணம்ʼ ஹனூமான் ஸ்வாமீ ஹனூமான் ஸகலம்ʼ ஹனூமான் ॥ 34 ॥

ஶ்ரீஹரிலோம உவாச
இதோ ஹனூமான் பரதோ ஹனூமான் யதோ யதோ யாமி ததோ ஹனூமான் ।
ஹனூமதோ(அ)ன்யம்ʼ நனு நாஸ்தி கிஞ்சித் ததோ ஹனூமான் தமஹம்ʼ ப்ரபத்³யே ॥ 35 ॥

ஶ்ரீரங்க³ உவாச
யத்³வர்ணபத³மாத்ராபி⁴꞉ ஸஹஸோச்சாரணோ ப⁴வேத் ।
க்ஷமஸ்வ தத்க்ருʼபாத்³ருʼஷ்ட்யா ஹனூமன் ப்ரணதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 36 ॥

ஶ்ரீவிது⁴ஷ்ட உவாச
ஹனூமான் ரக்ஷது ஜலே ஸ்த²லே ரக்ஷது வாயுஜ꞉ ।
அடவ்யாம்ʼ வாயுபுத்ரஸ்து ஸர்வத꞉ பாது மாருதி꞉ ॥ 37 ॥

ப²லஶ்ருதி꞉
இதீத³ம்ʼ வானரப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வபாபஹரம்ʼ வரம் ।
ஸர்வஜ்ஞானப்ரத³ம்ʼ சைவ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யவர்த⁴னம் ॥

இமாம்ʼ வாநரகீ³தாம்ʼ யே பட²ந்தி ஶ்ரத்³த⁴யான்விதா꞉ ।
புத்ரான் பௌத்ராம்ʼஶ்ச போ⁴கா³ம்ʼஶ்ச லப⁴ந்தே க்ஷணமாத்ரத꞉ ॥

ஐஶ்வர்யம்ʼ ஶாஶ்வதம்ʼ சைவ ஸுஸ்தி²ரா꞉ ஸம்பத³ஸ்ததா² ।
ஆயுர்தீ³ர்க⁴ம்ʼ ச கீர்திம்ʼ ச ப்ராப்னுவந்தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥

இஹ பு⁴க்த்வாகி²லான் காமான் ஆஞ்ஜனேயப்ரஸாத³த꞉ ।
க³ச்ச²ந்த்யந்தே பத³ம்ʼ நித்யம்ʼ புனராவ்ருʼத்திவர்ஜிதம் ॥

இதி ஶ்ரீபராஶரஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ பராஶரமைத்ரேயஸம்ʼவாதே³
ஶ்ரீவாநரகீ³தா நாம ஷட்ஸப்ததிதம꞉ படல꞉ ॥

Also Read:

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top