Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Oriya

Shrivanaragitaa from Parasharasamhita in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀବାନରଗୀତା ଶ୍ରୀପରାଶରସଂହିତାୟାଂ ॥
ଶ୍ରୀପରାଶର ଉବାଚ
ଶୃଣୁ ମୈତ୍ରେୟ ବିପ୍ରର୍ଷେ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଶ୍ରୀହନୁମତ୍ପରମ୍ ।
କୃତଂ ସର୍ୱବାନରୈଶ୍ଚ ଶ୍ରୀବାନରଗୀତାଭିଦମ୍ ॥

ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସର୍ୱୋତ୍ତମଂ ଚୈବ ହନୁମତ୍ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନମ୍ ।
ସର୍ୱମାୟହରଂ ଚୈବ ଆଧିବ୍ୟାଧିବିନାଶନମ୍ ॥

ଅଗସ୍ତ୍ୟେନ ପୁରା ପ୍ରୋକ୍ତଂ ସର୍ୱେଷାଂ ମୁନିସନ୍ନିଧୌ ।
ଇନ୍ଦ୍ରେଣ ଯାଚିତଂ ଚୈତତ୍ ଲୋକୋପକରଣେଚ୍ଛୟା ॥

ଇନ୍ଦ୍ରୋଽଥ ପରିପପ୍ରଚ୍ଛ ସତ୍କୃତଂ ମୁନିପୁଙ୍ଗବମ୍ ।
ଅଗସ୍ତ୍ୟଂ ଚ ମହାତ୍ମାନଂ ଆସୀନଂ ଚ ସୁଖାସନେ ॥

ଦେବଦେବ ଭବାଂଭୋଧେଃ ଦୁସ୍ତରାତ୍କଲୁଷେନ୍ଦ୍ରିୟାଃ ।
ଜନାଃ କଥଂ ତରନ୍ତୀହ ତନ୍ମେ ବଦ କୃପାନିଧେ ॥

ଶ୍ରୀ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉବାଚ
ହନୂମନ୍ତଂ କୃତସ୍ତୋତ୍ରଂ ବାନରୈର୍ୱିମଲାତ୍ମଭିଃ ।
ପଠନ୍ତି ଯେ ସଦା ମର୍ତ୍ୟାଃ ତଚ୍ଚିତ୍ତବିମଲାତ୍ମକାଃ ॥

ତରନ୍ତି ଭବପାଦୋଧିଂ ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି ହରେଃ ପଦମ୍ ।
ଆୟୁଃ କୀର୍ତିର୍ୟଶଶ୍ଚୈବ ଲଭନ୍ତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥

ଓଁ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀବାନରଗୀତାସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ – ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଃ
ଜଗତୀ ଛନ୍ଦଃ – ଶ୍ରୀହନୁମାନ୍ ଦେବତା – ମାରୁତାତ୍ମଜ ଇତି ବୀଜମ୍ –
ଅଞ୍ଜନାସୂନୁରିତି ଶକ୍ତିଃ – ବାୟୁପୁତ୍ର ଇତି କୀଲକମ୍ –
ଶ୍ରୀହନୁମତ୍ପ୍ରସାଦସିଧ୍ୟର୍ଥେ ବିନିୟୋଗଃ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍ ।
ବାମେ ଜାନୁନି ବାମଜାନୁମପରଂ ଜ୍ଞାନାଖ୍ୟମୁଦ୍ରାନ୍ୱିତଂ
ହୃଦ୍ଦେଶେ କଲୟନ୍ନୁତୋ ମୁନିଗଣୈରାଧ୍ୟାତ୍ମଦକ୍ଷେକ୍ଷଣଃ ।
ଆସୀନଃ କଦଲୀବନେ ମଣିମୟେ ବାଲାର୍କକୋଟିପ୍ରଭଃ
ଧ୍ୟାୟନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ କରୋତୁ ମନସା ଶୁଦ୍ଧିଂ ହନୂମାନ୍ ମମ ॥

ସଂଜୀବ ପର୍ୱତୋଦ୍ଧାର ମୋନୋଦୁଃଖଂ ନିବାରୟ ।
ପ୍ରସୀଦ ସୁମହାବାହୋ ତ୍ରାୟସ୍ୱ ହରିସତ୍ତମ ॥

ଶ୍ରୀସୁଗ୍ରୀବ ଉବାଚ
ସୁବର୍ଣଶୈଲସ୍ୟ ଗବାଂ ଚ କୋଟିଶତସ୍ୟ କୋଟେଶ୍ଚ ଶତସ୍ୟ ଯତ୍ଫଲମ୍ ।
ଦାନସ୍ୟ ନୈବାସ୍ତି ସମଂ ଫଲଂ ଚ ଧ୍ରୁବଂ ଚ ତନ୍ମାରୁତିଦର୍ଶନେନ ॥ ୧ ॥

ଶ୍ରୀଗନ୍ଧମାଦନଃ
ହନୁମନ୍ନିତି ମେ ସ୍ନାନଂ ହନୁମନ୍ନିତି ମେ ଜପଃ ।
ହନୁମନ୍ନିତି ମେ ଧ୍ୟାନଂ ହନୁମତ୍କୀର୍ତନଂ ସଦା ॥ ୨ ॥

ଶ୍ରୀସୁଷେଣ ଉବାଚ
ରାମଭକ୍ତଚରିତାକଥାମୃତଂ ବାୟୁତନୟଗୁଣାନୁକୀର୍ତନମ୍ ।
ରାମଦାସ ତବ ପାଦସେବନଂ ସଂଭବନ୍ତୁ ମମ ଜନ୍ମଜନ୍ମନି ॥ ୩ ॥

ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ ଉବାଚ
ମାତା ସୁବର୍ଚଲାଦେବୀ ପିତା ମେ ବାୟୁନନ୍ଦନଃ ।
ବାନ୍ଧବା ହନୁମଦ୍ଭକ୍ତାଃ ସ୍ୱଦେଶଂ ଭୁବନତ୍ରୟମ୍ ॥ ୪ ॥

ଶ୍ରୀନୀଲ ଉବାଚ
ଭକ୍ତକଲ୍ପତରୁଂ ସୌମ୍ୟଂ ଲୋକୋତ୍ତରଗୁଣାକରମ୍ ।
ସୁବର୍ଚଲାପତିଂ ବନ୍ଦେ ମାରୁତିଂ ବରଦଂ ସଦା ॥ ୫ ॥

ଶ୍ରୀଗବାକ୍ଷ ଉବାଚ
ବାୟୁପୁତ୍ରେଣ ମହତା ଯଦ୍ୟଦୁକ୍ତଂ କରୋମି ତତ୍ ।
ନ ଜାନାମି ତତୋ ଧର୍ମଂ ମଦ୍ଧର୍ମଂ ରକ୍ଷ ମାଂ ସଦା ॥ ୬ ॥

ଶ୍ରୀମୈନ୍ଦ ଉବାଚ
ସମୀରସୂତେ ସତତଂ ତ୍ୱଦାଜ୍ଞୟା ତ୍ୱଦଂଶକଃ ପ୍ରେରିତମାନସେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ।
କରୋମ୍ୟହଂ ଯଚ୍ଚ ଶୁଭାଶୁଭଂ ପ୍ରଭୋ ତ୍ୱତ୍ପ୍ରୀତୟେ ମତ୍କୃତମସ୍ତୁ ତତ୍ସଦା ॥ ୭ ॥

ଶ୍ରୀଦ୍ୱିବିଦ ଉବାଚ
ରାମାଦୀନାଂ ରଣେ ଖ୍ୟାତିଂ ଦାତୁଂ ଯୋ ରାବଣାଦିକାନ୍ ।
ନାବଧୀତ୍ସ୍ୱୟମେବୈକସ୍ତଂ ବନ୍ଦେ ହନୁମତ୍ପ୍ରଭୁମ୍ ॥ ୮ ॥

ଶ୍ରୀଶରଭ ଉବାଚ
ଭୌମସ୍ୟ ବାସରେ ପୂଜା କର୍ତବ୍ୟା ହନୁମତ୍ପ୍ରଭୋଃ ।
ଭବେତ୍ସଃ ଶୁଚିରାୟୁଃ ଶ୍ରୀଃ ପୁତ୍ରମିତ୍ରକଲତ୍ରବାନ୍ ॥ ୯ ॥

ଶ୍ରୀଗବୟଃ
ଆମିଷୀକୃତମାର୍ତାଣ୍ଡଂ ଗୋଷ୍ପଦୀକୃତସାଗରମ୍ ।
ତୃଣୀକୃତଦଶଗ୍ରୀବଂ ଆଞ୍ଜନେୟଂ ନମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଶ୍ରୀପ୍ରହସ୍ତଃ
ଉଲ୍ଲଙ୍ଖ୍ୟ ସିନ୍ଧୋଃ ସଲିଲଂ ସଲୀଲଂ ଯଶ୍ଶୋକବହ୍ନିଂ ଜନକାତ୍ମଜାୟାଃ ।
ଆଦାୟ ତେନୈବ ଦଦାହ ଲଙ୍କାଂ ନମାମି ତଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଲିରାଞ୍ଜନେୟମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଶ୍ରୀନଲ ଉବାଚ
ନମାମ୍ୟହଂ ବାୟୁଜପାଦପଙ୍କଜଂ କରୋମି ତଦ୍ୱାୟୁଜପୂଜନଂ ସଦା ।
ବଦାମି ବାତାତ୍ମଜନାମ ମଙ୍ଗଲଂ ସ୍ମରାମି ବାୟୂଦ୍ଭବକୀର୍ତନଂ ଶୁଭମ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଶ୍ରୀଧର୍ମକ ଉବାଚ
ସପ୍ତଷଷ୍ଟିର୍ହତାନ୍ କୋଟିବାନରାଣାଂ ତରସ୍ୱିନାମ୍ ।
ଯଃ ସଞ୍ଜୀବନୟାମାସ ତଂ ବନ୍ଦେ ମାରୁତାତ୍ମଜମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ଶ୍ରୀଗଜ ଉବାଚ
ତନୌ ବାଲପାଶଃ ପିତା ପାର୍ୱତୀଶଃ ସ୍ଫୁରଦ୍ବାହୁଦଣ୍ଡୋ ମୁଖେ ବଜ୍ରଦଂଷ୍ଟ୍ରଃ ।
ସତୀ ଚାଞ୍ଜନା ଯସ୍ୟ ମାତା ତତୋଽନ୍ୟଂ ନ ଜାନେ ନ ଜାନେ ନ ଜାନେ ନ ଜାନେ ॥ ୧୪ ॥

ଶ୍ରୀଋକ୍ଷରଜସ ଉବାଚ
ବୁଦ୍ଧିର୍ବଲଂ ଯଶୋ ଧୈର୍ୟଂ ନିର୍ଭୟତ୍ୱମରୋଗତା ।
ଅଜାଡ୍ୟଂ ବାକ୍ପଟୁତ୍ୱଂ ଚ ହନୁମତ୍ସ୍ମରଣାଦ୍ଭବେତ୍ ॥ ୧୫ ॥

ଶ୍ରୀସମ୍ପାତି ଉବାଚ
ନାଶକଂ ସୀତାଶୋକସ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମାନନ୍ଦଦାୟିନମ୍ ।
ସୁଖପ୍ରଦଂ ସାଧକାନାଂ ବାୟୁପୁତ୍ରଂ ନମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୧୬ ॥

ଶ୍ରୀବେଗବାନ୍ ଉବାଚ
ଅଞ୍ଜନାବରପୁତ୍ରାୟ ରାମେଷ୍ଟାୟ ହନୂମତେ ।
ସର୍ୱଲୋକୈକବୀରାୟ ବ୍ରହ୍ମରୂପାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୭ ॥

ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରଗ୍ରୀବ ଉବାଚ
ହନୂମତ୍ସଦୃଶଂ ଦୈବଂ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତୀତି ଭୂତଲେ ।
ତଂ ପୂଜୟନ୍ତି ସତତଂ ବ୍ରହ୍ମା-ଗୌରୀ-ମହେଶ୍ୱରାଃ ॥ ୧୮ ॥

ଶ୍ରୀଦଧିମୁଖଃ
ଆଲୋଡ୍ୟ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରାଣି ସର୍ୱାଣ୍ୟପି ମହର୍ଷିଭିଃ ।
ଇଦମେକଂ ସୁନିର୍ଣୀତଂ ନ ଦୈବଂ ହନୁମତ୍ପରମ୍ ॥ ୧୯ ॥

ଶ୍ରୀସୁଦଂଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ
ମଙ୍ଗଲଂ ହନୁମନ୍ନିତ୍ୟଂ ମଙ୍ଗଲଂ କପିପୁଙ୍ଗବ ।
ମଙ୍ଗଲଂ ଚାଞ୍ଜନାସୂନୋ ମଙ୍ଗଲଂ ରାଘବପ୍ରିୟ ॥ ୨୦ ॥

ଶ୍ରୀଋଷଭ ଉବାଚ
କରୁଣାରସପୂର୍ଣାୟ ଜଗଦାନନ୍ଦହେତବେ ।
କୁକ୍ଷିସ୍ଥାଖିଲଲୋକାୟ ହନୂମଦ୍ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ॥ ୨୧ ॥

ଶ୍ରୀପୃଥୁ ଉବାଚ
ଦାତା ଦାପୟିତା ଚୈବ ସଂହର୍ତା ରକ୍ଷକସ୍ତଥା ।
ପ୍ରେରକଶ୍ଚାନୁମୋଦା ଚ କର୍ତା ଭୋକ୍ତା କପୀଶ୍ୱରଃ ॥ ୨୨ ॥

ଶ୍ରୀଜାମ୍ବବାନ୍ ଉବାଚ
ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦଂ ନାମ ବିହାୟ ହନୁମନ୍ ତବ ।
ସଂସରନ୍ତି ଜନା ମୂଢାଃ କିଂ ବିଚିତ୍ରମତଃପରମ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଶ୍ରୀଜ୍ୟୋତିର୍ମୁଖ ଉବାଚ
ମତ୍ପ୍ରାର୍ଥନାଫଲମିଦଂ ମମ ଜନ୍ମନଶ୍ଚ ନେଚ୍ଛାମି କିଞ୍ଚିଦପରଂ ହନୁମନ୍ ମହାତ୍ମନ୍

ତ୍ୱଦ୍ଦାସଦାସଜନପାଦରଜୋନିକେତମସ୍ମଦ୍ଧିତୋ ଭବତୁ ସେବକପାରିଜାତ ॥ ୨୪ ॥

ଶ୍ରୀସୁମୁଖ ଉବାଚ
ରସନେ ରସସାରଜ୍ଞେ ମଧୁରାସ୍ୱାଦକାଙ୍କ୍ଷିଣି ।
ହନୁମନ୍ନାମପୀୟୂଷଂ ସର୍ୱଦା ରସନେ ପିବ ॥ ୨୫ ॥

ଶ୍ରୀଗୋଲାଙ୍ଗୂଲ ଉବାଚ
କୁତୋ ଦୁର୍ଦିନଂ ବା କୁତୋ ଭୌମବାରଃ କୁତୋ ବୈଧୃତିସ୍ତସ୍ୟ ଭଦ୍ରା କଥଂ ବା ।
କୁତୋ ବା ବ୍ୟତୀପାତଦୋଷକ୍ଷୁତଂ ବା ହନୂମତ୍ପଦଧ୍ୟାନବୀତାଶୁଭସ୍ୟ ॥ ୨୬ ॥

ଶ୍ରୀକୁମୁଦ ଉବାଚ
ତ୍ରାତାରୋ ଭୁବି ପାଦାଶ୍ଚ ମାର୍ଗାଶ୍ଚ ରସନେ ତବ ।?
ହନୂମନ୍ନିର୍ମିତାସ୍ସନ୍ତି ଜନାନାଂ ହୀନତା କୁତଃ ॥ ୨୭ ॥

ଶ୍ରୀଶତବଲି ଉବାଚ
ଧନ୍ୟୋସ୍ମ୍ୟନୁଗୃହୀତୋଽସ୍ମି ପୁଣ୍ୟୋଽସ୍ମି ମହିତୋଽସ୍ମ୍ୟହମ୍ ।
ହନୁମନ୍ ତ୍ୱତ୍ପଦାମ୍ଭୋଜସେବାବିଭବୟୋଗତଃ ॥ ୨୮ ॥

ଶ୍ରୀକେସରି ଉବାଚ
ତ୍ୱତ୍ତୋଽନ୍ୟଃ ଶରଣଂ ନାସ୍ତି ତ୍ୱମେବ ମମ ରକ୍ଷକଃ ।
ଅତୋ ମୟି କୃପାଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ହନୁମନ୍ ରକ୍ଷ ମାଂ ସଦା ॥ ୨୯ ॥

ଶ୍ରୀମାରୀଚ ଉବାଚ
ସଦା ପାପୌଘନିଷ୍ଠୂତଂ ପାପେଷୁ ହୃଷ୍ଟମାନସମ୍ ।
ପାପାତ୍ମାନଂ ମହାପାପଂ ରକ୍ଷ ମାଂ ହନୁମତ୍ପ୍ରଭୋ ॥ ୩୦ ॥

ଶ୍ରୀତରୁଣ ଉବାଚ
ହନୂମଦାଜ୍ଞୟା ଯଚ୍ଚ ଭାବି ତଦ୍ଭବତି ଧ୍ରୁବମ୍ ।
ଯଦଭାବି ନ ତଦ୍ଭାବି ବୃଥା ଦେହପରିଶ୍ରମଃ ॥ ୩୧ ॥

ଶ୍ରୀଗୋମୁଖ ଉବାଚ
ଅପରାଧଶତଂ ନିତ୍ୟଂ କୁର୍ୱାଣଂ ମାଂ ନୃଶଂସକମ୍ ।
କ୍ଷମସ୍ୱ ଦାସବୁଧ୍ୟା ତ୍ୱଂ ହନୁମନ୍ କରୁଣାନିଧେ ॥ ୩୨ ॥

ଶ୍ରୀପନସ ଉବାଚ
ହନୁମତୋ ନ ପରଂ ପରମାର୍ଥତୋ ହନୁମତୋ ନ ପରଂ ପରମାର୍ଥତଃ ।
ଇତି ବଦାମି ଜନାନ୍ ପରମାର୍ଥତୋ ନ ହି ପରଂ ଭବତୋଽତ୍ର ବିଚକ୍ଷଣଃ ॥ ୩୩ ॥

ଶ୍ରୀସୁଷେଣ ଉବାଚ
ମାତା ହନୂମାଂଶ୍ଚ ପିତା ହନୂମାନ୍ ଭ୍ରାତା ହନୂମାନ୍ ଭଗିନୀ ହନୂମାନ୍ ।
ବିଦ୍ୟା ହନୂମାନ୍ ଦ୍ରବିଣଂ ହନୂମାନ୍ ସ୍ୱାମୀ ହନୂମାନ୍ ସକଲଂ ହନୂମାନ୍ ॥ ୩୪ ॥

ଶ୍ରୀହରିଲୋମ ଉବାଚ
ଇତୋ ହନୂମାନ୍ ପରତୋ ହନୂମାନ୍ ଯତୋ ଯତୋ ଯାମି ତତୋ ହନୂମାନ୍ ।
ହନୂମତୋଽନ୍ୟଂ ନନୁ ନାସ୍ତି କିଞ୍ଚିତ୍ ତତୋ ହନୂମାନ୍ ତମହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୩୫ ॥

ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଉବାଚ
ଯଦ୍ୱର୍ଣପଦମାତ୍ରାଭିଃ ସହସୋଚ୍ଚାରଣୋ ଭବେତ୍ ।
କ୍ଷମସ୍ୱ ତତ୍କୃପାଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ହନୂମନ୍ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମ୍ୟହମ୍ ॥ ୩୬ ॥

ଶ୍ରୀବିଧୁଷ୍ଟ ଉବାଚ
ହନୂମାନ୍ ରକ୍ଷତୁ ଜଲେ ସ୍ଥଲେ ରକ୍ଷତୁ ବାୟୁଜଃ ।
ଅଟବ୍ୟାଂ ବାୟୁପୁତ୍ରସ୍ତୁ ସର୍ୱତଃ ପାତୁ ମାରୁତିଃ ॥ ୩୭ ॥

ଫଲଶ୍ରୁତିଃ
ଇତୀଦଂ ବାନରପ୍ରୋକ୍ତଂ ସର୍ୱପାପହରଂ ବରମ୍ ।
ସର୍ୱଜ୍ଞାନପ୍ରଦଂ ଚୈବ ସର୍ୱସୌଭାଗ୍ୟବର୍ଧନମ୍ ॥

ଇମାଂ ବାନରଗୀତାଂ ଯେ ପଠନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ୱିତାଃ ।
ପୁତ୍ରାନ୍ ପୌତ୍ରାଂଶ୍ଚ ଭୋଗାଂଶ୍ଚ ଲଭନ୍ତେ କ୍ଷଣମାତ୍ରତଃ ॥

ଐଶ୍ୱର୍ୟଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଚୈବ ସୁସ୍ଥିରାଃ ସମ୍ପଦସ୍ତଥା ।
ଆୟୁର୍ଦୀର୍ଘଂ ଚ କୀର୍ତିଂ ଚ ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି ନ ସଂଶୟଃ ॥

ଇହ ଭୁକ୍ତ୍ୱାଖିଲାନ୍ କାମାନ୍ ଆଞ୍ଜନେୟପ୍ରସାଦତଃ ।
ଗଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟନ୍ତେ ପଦଂ ନିତ୍ୟଂ ପୁନରାବୃତ୍ତିବର୍ଜିତମ୍ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀପରାଶରସଂହିତାୟାଂ ପରାଶରମୈତ୍ରେୟସଂବାଦେ
ଶ୍ରୀବାନରଗୀତା ନାମ ଷଟ୍ସପ୍ତତିତମଃ ପଟଲଃ ॥

Also Read:

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrivanaragita from Parasharasamhita Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top