Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Uma Trishati Namavali list of 300 Names Kannada

Umatrishati 300 Names in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಉಮಾತ್ರಿಶತೀಸಹಿತಂ ನಾಮಾವಲೀ ॥

ಉಮಾ ಹೈಮವತಿ ದೇವೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಅಜಾ ಧೂಮ್ರಾ ಸುರೂಪೈಕಾ ವಿಶ್ವಸೂರ್ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ ॥ 1 ॥

ಶಿವಾ ಭಗವತೀ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಕೃತಿರ್ವಿಕೃತಿಃ ಕೃತಿಃ ।
ಅನನ್ತಾಽನಾದಿರವ್ಯಕ್ತಾ ದುರ್ಗಪಾರಾ ದುರಾತ್ಯಯಾ ॥ 2 ॥

ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸುಧಾ ಪುಷ್ಟಿಃ ಸುಖಾ ಸೋಮಸ್ವರುಪಿಣೀ ।
ತುಷ್ಟಿರ್ನಿದ್ರಾ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಜಾತಿರ್ಧೀಶ್ಚೇತನಾ ಚಿತಿಃ ॥ 3 ॥

ಮಾತಾ ಶಾನ್ತಿಃ ಕ್ಷಮಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಹ್ರೀರ್ವೃತ್ತಿರ್ವ್ಯಾಪಿನೀ ಸ್ಮೃತಿಃ ।
ಶಕ್ತಿಸ್ತೃಷ್ಣಾ ಕ್ಷುಧಾ ಭ್ರಾನ್ತಿಃ ಕಾನ್ತಿಃ ಛಾಯಾ ರಮಾ ದಯಾ ॥ 4 ॥

ಭವಾನೀ ರಾಜಸೀ ಸೃಷ್ಟಿರ್ಮೃಡಾನೀ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ರುದ್ರಾಣೀ ತಾಮಸೀ ಮೃತ್ಯುಃ ಶರ್ವಾಣೀ ತ್ರಿಗುಣಾ ಪರಾ ॥ 5 ॥

ಕೃಷ್ಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕಾಮಧೇನುರಾರ್ಯಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸತೀ ।
ಗಣೇಶಜನನಿ ದುರ್ಗಾ ಪಾರ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ॥ 6 ॥

ಗಮ್ಭೀರನಾದವದ್ಧಂಟಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಸೂಃ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಗೌರೀ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನಿ ॥ 7 ॥

ಅಪರ್ಣಾ ತಾಪಸೀ ಬಾಲಾ ಕನ್ಯಾ ಕಾನ್ತಾರಚಾರಿಣೀ ।
ಮಹರ್ಷಿಸ್ತುತಚಾರಿತ್ರಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾರ್ಧಾಂಗಭಾಗಿನೀ ॥ 8 ॥

ರಮಣೀಯತಮಾ ರಾಜ್ಞೀ ರಜತಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀ ।
ಗೀರ್ವಾಣಮೌಲಿಮಾಣಿಕ್ಯನೀರಾಜಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 9 ॥

ಸರ್ವಾಗಮಸ್ತುತೋಪಾಸ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಕಮಲಾತ್ಮಾ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಮಾತಂಗೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 10 ॥

ತಾರಾ ಧೂಮಾವತಿ ಕಾಲೀ ಭೈರವೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ।
ಅನುಲ್ಲಂಘ್ಯತಮಾ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 11 ॥

ಛನ್ದಃ ಸವಿತ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಶ್ರುತಿರ್ನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಕೀರ್ತನೀಯತಮಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಪಾವನೀ ಪರಮಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 12 ॥

ಉಷಾ ದೇವ್ಯರುಷೀ ಮೈತ್ರೀ ಭಾಸ್ವತೀ ಸೂನೃತಾರ್ಜುನೀ ।
ವಿಭಾವರೀ ಬೋಧಯಿತ್ರೀ ವಾಜಿನೀ ವಾಜಿನೀವತೀ ॥ 13 ॥

ರಾತ್ರಿಃ ಪಯಸ್ವತೀ ನಮ್ಯಾ ಧೃತಾಚೀ ವಾರುಣೀ ಕ್ಷಪಾ ।
ಹಿಮಾನಿವೇಶಿನೀ ರೌದ್ರಾ ರಾಮಾ ಶ್ಯಾಮಾ ತಮಸ್ವತೀ ॥ 14 ॥

ಕಪಾಲಮಾಲಿನೀ ಧೋರಾ ಕರಾಲಾಖಿಲಮೋಹಿನೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಿನೀ ॥ 15 ॥

ಭಾನುಪಾದಾಂಗುಲಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಪಾದಾ ಪಾಶ್ಯೂರುಜಙ್ಧಿಕಾ ।
ಭೂನಿತಮ್ಬಾ ಶಕ್ರಮಧ್ಯಾ ಸುಧಾಕರಪಯೋಧರಾ ॥ 16 ॥

ವಸುಹಸ್ತಾಂಗುಲಿರ್ವಿಷ್ಣುದೋಃಸಹಸ್ರಾ ಶಿವಾನನಾ ।
ಪ್ರಜಾಪತಿರದಾ ವಹ್ನಿನೇತ್ರಾ ವಿತ್ತೇಶನಾಸಿಕಾ ॥ 17 ॥

ಸನ್ಧ್ಯಾಭ್ರೂಯುಗಲಾ ವಾಯುಶ್ರವಣಾ ಕಾಲಕುನ್ತಲಾ ।
ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ಚಂಡೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 18 ॥

ಕೌಶಿಕೀ ಧೂಮ್ರನೇತ್ರಧ್ನೀ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ ।
ರಕ್ತಬೀಜಪ್ರಶಮನೀ ನಿಶುಮ್ಭಮದಶೋಷಿಣೀ ॥ 19 ॥

ಶುಮ್ಭವಿಧ್ವಂಸಿನೀ ನನ್ದಾ ನನ್ದಗೋಕುಲಸಮ್ಭವಾ ।
ಏಕಾನಂಶಾ ಮುರಾರಾತಿಭಗಿನೀ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ॥ 20 ॥

ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ಭಕ್ತವಶ್ಯಾ ಸುಸ್ತನೀ ರಕ್ತದನ್ತಿಕಾ ।
ವಿಶಾಲಾ ರಕ್ತಚಾಮುಂಡಾ ವೈಪ್ರಚಿತ್ತನಿಷೂದಿನೀ ॥ 21 ॥

ಶಾಕಮ್ಭರೀ ದುರ್ಗಮಧ್ನೀ ಶತಾಕ್ಷ್ಯಮೃತದಾಯಿನೀ ।
ಭೀಮೈಕವೀರಾ ಭೀಮಾಸ್ಯಾ ಭ್ರಾಮರ್ಯರೂಣನಾಶಿನೀ ॥ 22 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ವೈಷ್ಣವೀನ್ದ್ರಾಣೀ ಕೌಮಾರೀ ಸೂಕರಾನನಾ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಶಿವದೂತಿಕಾ ॥ 23 ॥

ಗೌರ್ಭೂರ್ಮಹೀದ್ಯೌರದಿತಿರ್ದೇವಮಾತಾ ದಯಾವತೀ ।
ರೇಣುಕಾ ರಾಮಜನನೀ ಪುಣ್ಯಾ ವೃದ್ಧಾ ಪುರಾತನೀ ॥ 24 ॥

ಭಾರತೀ ದಸ್ಯುಜಿನ್ಮಾತಾ ಸಿದ್ಧಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ವಿದ್ಯುದ್ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ವೃತ್ರನಾಶಿನೀ ಭೂತಿರಚ್ಯುತಾ ॥ 25 ॥

ದಂಡಿನೀ ಪಾಶಿನೀ ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ।
ಖಡ್ಗಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಧಾರಿಣೀ ಮುಸಲಾಯುಧಾ ॥ 26 ॥

ಸೀರಾಯುಧಾಂಕುಶವತೀ ಶಂಖಿನೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ಉಗ್ರಾ ವೈರೋಚನೀ ದೀಪ್ತಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ನಾರಾಯಣೀ ಗತಿಃ ॥ 27 ॥

ಮಹೀಶ್ವರೀ ವಹ್ನಿರೂಪಾ ವಾಯುರೂಪಾಽಮ್ಬರೇಶ್ವರೀ ।
ದ್ಯುನಾಯಿಕಾ ಸೂರ್ಯರೂಪಾ ನೀರೂಪಾಖಿಲನಾಯಿಕಾ ॥ 28 ॥

ರತಿಃ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ರಾಧಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮವರ್ಧಿನೀ ।
ಭಂಡಪ್ರಣಾಶಿನೀ ಗುಪ್ತಾ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾ ಶಮ್ಭುಕಾಮುಕೀ ॥ 29 ॥

ಅರಾಲನೀಲಕುನ್ತಲಾ ಸುಧಾಂಶುಸುನ್ದರಾನನಾ ।
ಪ್ರಫುಲ್ಲಪದ್ಮಲೋಚನಾ ಪ್ರವಾಲಲೋಹಿತಾಧರಾ ॥ 30 ॥

ತಿಲಪ್ರಸೂನನಾಸಿಕಾ ಲಸತ್ಕಪೋಲದರ್ಪಣಾ ।
ಅನಂಗಚಾಪಝಿಲ್ಲಿಕಾ ಸ್ಮಿತಾಪಹಾಸ್ಯಮಲ್ಲಿಕಾ ॥ 31 ॥

ವಿವಸ್ವದಿನ್ದುಕುಂಡಲಾ ಸರಸ್ವತೀಜಿತಾಮೃತಾ ।
ಸಮಾನವರ್ಜಿತಶ್ರುತಿಃ ಸಮಾನಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಾ ॥ 32 ॥

ಅಮೂಲ್ಯಮಾಲ್ಯಮಂಡಿತಾ ಮೃಣಾಲಚರುದೋರ್ಲತಾ ।
ಕರೋಪಮೇಯಪಲ್ಲವಾ ಸುರೋಪಜೀವ್ಯಸುಸ್ತನೀ ॥ 33 ॥

ಬಿಸಪ್ರಸೂನಸಾಯಕಕ್ಷುರಾಭರೋಮರಾಜಿಕಾ ।
ಬುಧಾನುಮೇಯಮಧ್ಯಮಾ ಕಟೀತಟೀಭರಾಲಸಾ ॥ 34 ॥

ಪ್ರಸೂನಸಾಯಕಾಗಮಪ್ರವಾದಚುಂಚುಕಾಂಚಿಕಾ ।
ಮನೋಹರೋರುಯುಗ್ಮಕಾ ಮನೋಜತೂಣಜಙ್ಧಿಕಾ ॥ 35 ॥

ಕ್ವಣತ್ಸುವರ್ಣಹಂಸಕಾ ಸರೋಜಸುನ್ದರಾಙ್ಧ್ರಿಕಾ ।
ಮತಂಗಜೇನ್ದ್ರಗಾಮಿನೀ ಮಹಾಬಲಾ ಕಲಾವತೀ ॥ 36 ॥

ಶುದ್ಧಾ ಬುದ್ಧಾ ನಿಸ್ತುಲಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ
ಸತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿಷ್ಫಲಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ ।
ಅಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಿರ್ಭವಾ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ
ಧ್ಯೇಯಾ ಜ್ಞೇಯಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ॥ 37 ॥

ಆಗಮಾಬ್ಧಿಲೋಡನೇನ ಸಾರಭೂತಮಾಹೃತಂ
ಶೈಲಪುತ್ರಿಕಭಿಧಾಶತತ್ರಯಾಮೃತಂ ಮಯಾ।

ಯೇ ಭಜನ್ತಿ ಸೂರಯಸ್ತರನ್ತಿ ತೇ ಮಹದ್ಭಯಂ
ರೋಗಜಂ ಚ ವೈರಿಜಂ ಚ ಮೃತ್ಯುಜಂ ಸರ್ವಜಮ್ ॥ 38 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಭಗವನ್ಮಹರ್ಷಿರಮಣಾನ್ತೇವಾಸಿನೋ ವಾಸಿಷ್ಠಸ್ಯ
ನರಸಿಂಹಸೂನೋಃ ಗಣಪತೇಃ ಕೃತಿಃ ಉಮಾತ್ರಿಶತೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

ಅನುಷ್ಟುಬ್ವೃತ್ತಮ್ (1-36) । ಇನ್ದ್ರವಜ್ರಾ (37) । ತೂಣಕಮ್ (38) ।

ಉಮಾತ್ರಿಶತೀ ನಾಮಾವಲೀ

ಉಮಾ । ಹೈಮವತಿ । ದೇವೀ । ಮಹಾದೇವೀ । ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಅಜಾ । ಧೂಮ್ರಾ । ಸುರೂಪಾ । ಏಕಾ । ವಿಶ್ವಸೂಃ । ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ ॥ 1-11 ॥

ಶಿವಾ । ಭಗವತೀ । ಭದ್ರಾ । ಪ್ರಕೃತಿಃ । ವಿಕೃತಿಃ । ಕೃತಿಃ ।
ಅನನ್ತಾ । ಅನಾದಿ । ಅವ್ಯಕ್ತಾ । ದುರ್ಗಪಾರಾ । ದುರಾತ್ಯಯಾ ॥ 12-22 ॥

ಸ್ವಧಾ । ಸ್ವಾಹಾ । ಸುಧಾ । ಪುಷ್ಟಿಃ । ಸುಖಾ । ಸೋಮಸ್ವರುಪಿಣ್ । ತುಷ್ಟಿಃ ।
ನಿದ್ರಾ । ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ । ಜಾತಿಃ । ಧೀಃ । ಚೇತನಾ । ಚಿತಿಃ ॥ 23-35 ॥

ಮಾತಾ । ಶಾನ್ತಿಃ । ಕ್ಷಮಾ । ಶ್ರದ್ಧಾ । ಹ್ರೀಃ । ವೃತ್ತಿಃ । ವ್ಯಾಪಿನೀ ।
ಸ್ಮೃತಿಃ । ಶಕ್ತಿಃ । ತೃಷ್ಣಾ । ಕ್ಷುಧಾ । ಭ್ರಾನ್ತಿಃ । ಕಾನ್ತಿಃ ।
ಛಾಯಾ । ರಮಾ । ದಯಾ ॥ 35-51 ॥

ಭವಾನೀ । ರಾಜಸೀ । ಸೃಷ್ಟಿಃ । ಮೃಡಾನೀ । ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ । ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ರುದ್ರಾಣೀ । ತಾಮಸೀ । ಮೃತ್ಯುಃ । ಶರ್ವಾಣೀ । ತ್ರಿಗುಣಾ । ಪರಾ ॥ 52-63 ॥

ಕೃಷ್ಣಾ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ । ಕಾಮಧೇನುಃ । ಆರ್ಯಾ । ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ । ಸತೀ ।
ಗಣೇಶಜನನಿ । ದುರ್ಗಾ । ಪಾರ್ವತಿ । ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ॥ 64-73 ॥

ಗಮ್ಭೀರನಾದವದ್ಧಂಟಾ । ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ । ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಸೂಃ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ । ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ । ಗೌರೀ । ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನಿ ॥ 74-80 ॥

ಅಪರ್ಣಾ । ತಾಪಸೀ । ಬಾಲಾ । ಕನ್ಯಾ । ಕಾನ್ತಾರಚಾರಿಣೀ ।
ಮಹರ್ಷಿಸ್ತುತಚಾರಿತ್ರಾ । ತ್ರಿನೇತ್ರಾರ್ಧಾಂಗಭಾಗಿನೀ । ॥ 81-87 ॥

ರಮಣೀಯತಮಾ । ರಾಜ್ಞೀ । ರಜತಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀ ।
ಗೀರ್ವಾಣಮೌಲಿಮಾಣಿಕ್ಯನೀರಾಜಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 87-91 ॥

ಸರ್ವಾಗಮಸ್ತುತ । ಉಪಾಸ್ಯಾ । ವಿದ್ಯಾ । ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ । ।
ಕಮಲಾತ್ಮಾ । ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ । ಮಾತಂಗೀ । ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 92-99 ॥

ತಾರಾ । ಧೂಮಾವತಿ । ಕಾಲೀ । ಭೈರವೀ । ಬಗಲಾಮುಖೀ ।
ಅನುಲ್ಲಂಘ್ಯತಮಾ । ಸನ್ಧ್ಯಾ । ಸಾವಿತ್ರೀ । ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 100-108 ॥

ಛನ್ದಃ । ಸವಿತ್ರೀ । ಗಾಯತ್ರೀ । ಶ್ರುತಿಃ । ನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಕೀರ್ತನೀಯತಮಾ । ಕೀರ್ತಿಃ । ಪಾವನೀ । ಪರಮಾ । ಅಮ್ಬಿಕಾ ॥ 109-118 ॥

ಉಷಾ । ದೇವ್ಯರುಷೀ । ಮೈತ್ರೀ । ಭಾಸ್ವತೀ । ಸೂನೃತಾ । ಅರ್ಜುನೀ ।
ವಿಭಾವರೀ । ಬೋಧಯಿತ್ರೀ । ವಾಜಿನೀ । ವಾಜಿನೀವತೀ ॥ 119-128 ॥

ರಾತ್ರಿಃ । ಪಯಸ್ವತೀ । ನಮ್ಯಾ । ಧೃತಾಚೀ । ವಾರುಣೀ । ಕ್ಷಪಾ ।
ಹಿಮಾನಿವೇಶಿನೀ । ರೌದ್ರಾ । ರಾಮಾ । ಶ್ಯಾಮಾ । ತಮಸ್ವತೀ ॥ 129-139 ॥

ಕಪಾಲಮಾಲಿನೀ । ಧೋರಾ । ಕರಾಲಾ । ಅಖಿಲಮೋಹಿನೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾ । ಮಹಾಕಾಲೀ । ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಿನೀ ॥ 140-146 ॥

ಭಾನುಪಾದಾಂಗುಲಿಃ । ಬ್ರಹ್ಮಪಾದಾ । ಪಾಶ್ಯೂರುಜಙ್ಧಿಕಾ ।
ಭೂನಿತಮ್ಬಾ । ಶಕ್ರಮಧ್ಯಾ । ಸುಧಾಕರಪಯೋಧರಾ ॥ 147-152 ॥

ವಸುಹಸ್ತಾಂಗುಲಿಃ । ವಿಷ್ಣುದೋಃಸಹಸ್ರಾ । ಶಿವಾನನಾ ।
ಪ್ರಜಾಪತಿರದಾ । ವಹ್ನಿನೇತ್ರಾ । ವಿತ್ತೇಶನಾಸಿಕಾ ॥ 153-158 ॥

ಸನ್ಧ್ಯಾ-ಭ್ರೂಯುಗಲಾ । ವಾಯುಶ್ರವಣಾ । ಕಾಲಕುನ್ತಲಾ ।
ಸರ್ವದೇವಮಯೀ । ಚಂಡೀ । ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 159-164 ॥

ಕೌಶಿಕೀ । ಧೂಮ್ರನೇತ್ರಧ್ನೀ । ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ ।
ರಕ್ತಬೀಜಪ್ರಶಮನೀ । ನಿಶುಮ್ಭಮದಶೋಷಿಣೀ ॥ 165-169 ॥

ಶುಮ್ಭವಿಧ್ವಂಸಿನೀ । ನನ್ದಾ । ನನ್ದಗೋಕುಲಸಮ್ಭವಾ ।
ಏಕಾನಂಶಾ । ಮುರಾರಾತಿಭಗಿನೀ । ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ॥ 170-175 ॥

ಯೋಗೀಶ್ವರೀ । ಭಕ್ತವಶ್ಯಾ । ಸುಸ್ತನೀ । ರಕ್ತದನ್ತಿಕಾ ।
ವಿಶಾಲಾ । ರಕ್ತಚಾಮುಂಡಾ । ವೈಪ್ರಚಿತ್ತನಿಷೂದಿನೀ ॥ 176-182 ॥

ಶಾಕಮ್ಭರೀ । ದುರ್ಗಮಧ್ನೀ । ಶತಾಕ್ಷೀ । ಅಮೃತದಾಯಿನೀ ।
ಭೀಮಾ । ಏಕವೀರಾ । ಭೀಮಾಸ್ಯಾ । ಭ್ರಾಮರೀ । ಅರೂಣನಾಶಿನೀ ॥ 183-191 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ । ವೈಷ್ಣವೀ । ಇನ್ದ್ರಾಣೀ । ಕೌಮಾರೀ । ಸೂಕರಾನನಾ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ । ನಾರಸಿಂಹೀ । ಚಾಮುಂಡಾ । ಶಿವದೂತಿಕಾ ॥ 192-200 ॥

ಗೌಃ । ಭೂಃ । ಮಹೀ । ದ್ಯೌಃ । ಅದಿತಿಃ । ದೇವಮಾತಾ । ದಯಾವತೀ ।
ರೇಣುಕಾ । ರಾಮಜನನೀ । ಪುಣ್ಯಾ । ವೃದ್ಧಾ । ಪುರಾತನೀ ॥ 201-212 ॥

ಭಾರತೀ । ದಸ್ಯುಜಿನ್ಮಾತಾ । ಸಿದ್ಧಾ । ಸೌಮ್ಯಾ । ಸರಸ್ವತೀ ।
ವಿದ್ಯುತ್ । ವಾಜ್ರೇಶ್ವರೀ । ವೃತ್ರನಾಶಿನೀ । ಭೂತಿಃ । ಅಚ್ಯುತಾ ॥ 213-222 ॥

ದಂಡಿನೀ । ಪಾಶಿನೀ । ಶೂಲಹಸ್ತಾ । ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ।
ಖಡ್ಗಿನೀ । ಚಾಪಿನೀ । ಬಾಣಧಾರಿಣೀ । ಮುಸಲಾಯುಧಾ ॥ 223-230 ॥

ಸೀರಾಯುಧಾ । ಅಂಕುಶವತೀ । ಶಂಖಿನೀ । ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ಉಗ್ರಾ । ವೈರೋಚನೀ । ದೀಪ್ತಾ । ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ । ನಾರಾಯಣೀ । ಗತಿಃ ॥ 231-240 ॥

ಮಹೀಶ್ವರೀ । ವಹ್ನಿರೂಪಾ । ವಾಯುರೂಪಾ । ಅಮ್ಬರೇಶ್ವರೀ ।
ದ್ಯುನಾಯಿಕಾ । ಸೂರ್ಯರೂಪಾ । ನೀರೂಪಾ । ಅಖಿಲನಾಯಿಕಾ ॥ 241-248 ॥

ರತಿಃ । ಕಾಮೇಶ್ವರೀ । ರಾಧಾ । ಕಾಮಾಕ್ಷೀ । ಕಾಮವರ್ಧಿನೀ ।
ಭಂಡಪ್ರಣಾಶಿನೀ । ಗುಪ್ತಾ । ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾ । ಶಮ್ಭುಕಾಮುಕೀ ॥ 249-257 ॥

ಅರಾಲನೀಲಕುನ್ತಲಾ । ಸುಧಾಂಶುಸುನ್ದರಾನನಾ ।
ಪ್ರಫುಲ್ಲಪದ್ಮಲೋಚನಾ । ಪ್ರವಾಲಲೋಹಿತಾಧರಾ ॥ 258-261 ॥

ತಿಲಪ್ರಸೂನನಾಸಿಕಾ । ಲಸತ್ಕಪೋಲದರ್ಪಣಾ ।
ಅನಂಗಚಾಪಝಿಲ್ಲಿಕಾ ಸ್ಮಿತಾಪಹಾಸ್ಯಮಲ್ಲಿಕಾ ॥ 262-265 ॥

ವಿವಸ್ವದಿನ್ದುಕುಂಡಲಾ । ಸರಸ್ವತೀಜಿತಾಮೃತಾ ।
ಸಮಾನವರ್ಜಿತಶ್ರುತಿಃ । ಸಮಾನಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಾ ॥ 266-269 ॥

ಅಮೂಲ್ಯಮಾಲ್ಯಮಂಡಿತಾ । ಮೃಣಾಲಚರುದೋರ್ಲತಾ ।
ಕರೋಪಮೇಯಪಲ್ಲವಾ । ಸುರೋಪಜೀವ್ಯಸುಸ್ತನೀ ॥ 270-273 ॥

ಬಿಸಪ್ರಸೂನಸಾಯಕಕ್ಷುರಾಭರೋಮರಾಜಿಕಾ ।
ಬುಧಾನುಮೇಯಮಧ್ಯಮಾ । ಕಟೀತಟೀಭರಾಲಸಾ ॥ 274-276 ॥

ಪ್ರಸೂನಸಾಯಕಾಗಮಪ್ರವಾದಚುಂಚುಕಾಂಚಿಕಾ ।
ಮನೋಹರೋರುಯುಗ್ಮಕಾ । ಮನೋಜತೂಣಜಙ್ಧಿಕಾ ॥ 277-79 ॥

ಕ್ವಣತ್ಸುವರ್ಣಹಂಸಕಾ । ಸರೋಜಸುನ್ದರಾಙ್ಧ್ರಿಕಾ ।
ಮತಂಗಜೇನ್ದ್ರಗಾಮಿನೀ । ಮಹಾಬಲಾ । ಕಲಾವತೀ ॥ 280-284 ॥

ಶುದ್ಧಾ । ಬುದ್ಧಾ । ನಿಸ್ತುಲಾ । ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ।
ಸತ್ಯಾ । ನಿತ್ಯಾ । ನಿಷ್ಫಲಾ । ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ ।
ಅಜ್ಞಾ । ಪ್ರಜ್ಞಾ । ನಿರ್ಭವಾ । ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ
ಧ್ಯೇಯಾ । ಜ್ಞೇಯಾ । ನಿರ್ಗುಣಾ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ॥ 285-300 ॥

Also Read 300 Names of Uma Trishati:

Uma Trishati Namavali list of 300 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Uma Trishati Namavali list of 300 Names Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top