Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Uma Trishati Namavali list of 300 Names Malayalam

Umatrishati 300 Names in Malayalam:

॥ ശ്രീഉമാത്രിശതീസഹിതം നാമാവലീ ॥

ഉമാ ഹൈമവതി ദേവീ മഹാദേവീ മഹേശ്വരീ ।
അജാ ധൂംരാ സുരൂപൈകാ വിശ്വസൂര്‍വിശ്വധാരിണീ ॥ 1 ॥

ശിവാ ഭഗവതീ ഭദ്രാ പ്രകൃതിര്‍വികൃതിഃ കൃതിഃ ।
അനന്താഽനാദിരവ്യക്താ ദുര്‍ഗപാരാ ദുരാത്യയാ ॥ 2 ॥

സ്വധാ സ്വാഹാ സുധാ പുഷ്ടിഃ സുഖാ സോമസ്വരുപിണീ ।
തുഷ്ടിര്‍നിദ്രാ വിഷ്ണുമായാ ജാതിര്‍ധീശ്ചേതനാ ചിതിഃ ॥ 3 ॥

മാതാ ശാന്തിഃ ക്ഷമാ ശ്രദ്ധാ ഹ്രീര്‍വൃത്തിര്‍വ്യാപിനീ സ്മൃതിഃ ।
ശക്തിസ്തൃഷ്ണാ ക്ഷുധാ ഭ്രാന്തിഃ കാന്തിഃ ഛായാ രമാ ദയാ ॥ 4 ॥

ഭവാനീ രാജസീ സൃഷ്ടിര്‍മൃഡാനീ സാത്ത്വികീ സ്ഥിതിഃ ।
രുദ്രാണീ താമസീ മൃത്യുഃ ശര്‍വാണീ ത്രിഗുണാ പരാ ॥ 5 ॥

കൃഷ്ണാ ലക്ഷ്മീഃ കാമധേനുരാര്യാ ദാക്ഷായണീ സതീ ।
ഗണേശജനനി ദുര്‍ഗാ പാര്‍വതി ബ്രഹ്മചാരിണീ ॥ 6 ॥

ഗംഭീരനാദവദ്ധണ്ടാ കൂഷ്മാണ്ഡാ ഷണ്‍മുഖപ്രസൂഃ ।
കാത്യായനീ കാലരാത്രിര്‍ഗൌരീ സിദ്ധിപ്രദായിനി ॥ 7 ॥

അപര്‍ണാ താപസീ ബാലാ കന്യാ കാന്താരചാരിണീ ।
മഹര്‍ഷിസ്തുതചാരിത്രാ ത്രിനേത്രാര്‍ധാങ്ഗഭാഗിനീ ॥ 8 ॥

രമണീയതമാ രാജ്ഞീ രജതാദ്രിനിവാസിനീ ।
ഗീര്‍വാണമൌലിമാണിക്യനീരാജിതപദാംബുജാ ॥ 9 ॥

സര്‍വാഗമസ്തുതോപാസ്യാ വിദ്യാ ത്രിപുരസുന്ദരീ ।
കമലാത്മാ ഛിന്നമസ്താ മാതങ്ഗീ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 10 ॥

താരാ ധൂമാവതി കാലീ ഭൈരവീ ബഗലാമുഖീ ।
അനുല്ലങ്ഘ്യതമാ സന്ധ്യാ സാവിത്രീ സര്‍വമങ്ഗലാ ॥ 11 ॥

ഛന്ദഃ സവിത്രീ ഗായത്രീ ശ്രുതിര്‍നാദസ്വരൂപിണീ ।
കീര്‍തനീയതമാ കീര്‍തിഃ പാവനീ പരമാംബികാ ॥ 12 ॥

ഉഷാ ദേവ്യരുഷീ മൈത്രീ ഭാസ്വതീ സൂനൃതാര്‍ജുനീ ।
വിഭാവരീ ബോധയിത്രീ വാജിനീ വാജിനീവതീ ॥ 13 ॥

രാത്രിഃ പയസ്വതീ നംയാ ധൃതാചീ വാരുണീ ക്ഷപാ ।
ഹിമാനിവേശിനീ രൌദ്രാ രാമാ ശ്യാമാ തമസ്വതീ ॥ 14 ॥

കപാലമാലിനീ ധോരാ കരാലാഖിലമോഹിനീ ।
ബ്രഹ്മസ്തുതാ മഹാകാലീ മധുകൈടഭനാശിനീ ॥ 15 ॥

ഭാനുപാദാങ്ഗുലിര്‍ബ്രഹ്മപാദാ പാശ്യൂരുജങ്ധികാ ।
ഭൂനിതംബാ ശക്രമധ്യാ സുധാകരപയോധരാ ॥ 16 ॥

വസുഹസ്താങ്ഗുലിര്‍വിഷ്ണുദോഃസഹസ്രാ ശിവാനനാ ।
പ്രജാപതിരദാ വഹ്നിനേത്രാ വിത്തേശനാസികാ ॥ 17 ॥

സന്ധ്യാഭ്രൂയുഗലാ വായുശ്രവണാ കാലകുന്തലാ ।
സര്‍വദേവമയീ ചണ്ഡീ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനീ ॥ 18 ॥

കൌശികീ ധൂംരനേത്രധ്നീ ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനീ ।
രക്തബീജപ്രശമനീ നിശുംഭമദശോഷിണീ ॥ 19 ॥

ശുംഭവിധ്വംസിനീ നന്ദാ നന്ദഗോകുലസംഭവാ ।
ഏകാനംശാ മുരാരാതിഭഗിനീ വിന്ധ്യവാസിനീ ॥ 20 ॥

യോഗീശ്വരീ ഭക്തവശ്യാ സുസ്തനീ രക്തദന്തികാ ।
വിശാലാ രക്തചാമുണ്ഡാ വൈപ്രചിത്തനിഷൂദിനീ ॥ 21 ॥

ശാകംഭരീ ദുര്‍ഗമധ്നീ ശതാക്ഷ്യമൃതദായിനീ ।
ഭീമൈകവീരാ ഭീമാസ്യാ ഭ്രാമര്യരൂണനാശിനീ ॥ 22 ॥

ബ്രഹ്മാണീ വൈഷ്ണവീന്ദ്രാണീ കൌമാരീ സൂകരാനനാ ।
മാഹേശ്വരീ നാരസിംഹീ ചാമുണ്ഡാ ശിവദൂതികാ ॥ 23 ॥

ഗൌര്‍ഭൂര്‍മഹീദ്യൌരദിതിര്‍ദേവമാതാ ദയാവതീ ।
രേണുകാ രാമജനനീ പുണ്യാ വൃദ്ധാ പുരാതനീ ॥ 24 ॥

ഭാരതീ ദസ്യുജിന്‍മാതാ സിദ്ധാ സൌംയാ സരസ്വതീ ।
വിദ്യുദ്വജ്രേശ്വരീ വൃത്രനാശിനീ ഭൂതിരച്യുതാ ॥ 25 ॥

ദണ്ഡിനീ പാശിനീ ശൂലഹസ്താ ഖട്വാങ്ഗധാരിണീ ।
ഖഡ്ഗിനീ ചാപിനീ ബാണധാരിണീ മുസലായുധാ ॥ 26 ॥

സീരായുധാങ്കുശവതീ ശങ്ഖിനീ ചക്രധാരിണീ ।
ഉഗ്രാ വൈരോചനീ ദീപ്താ ജ്യേഷ്ഠാ നാരായണീ ഗതിഃ ॥ 27 ॥

മഹീശ്വരീ വഹ്നിരൂപാ വായുരൂപാഽംബരേശ്വരീ ।
ദ്യുനായികാ സൂര്യരൂപാ നീരൂപാഖിലനായികാ ॥ 28 ॥

രതിഃ കാമേശ്വരീ രാധാ കാമാക്ഷീ കാമവര്‍ധിനീ ।
ഭണ്ഡപ്രണാശിനീ ഗുപ്താ ത്ര്യംബകാ ശംഭുകാമുകീ ॥ 29 ॥

അരാലനീലകുന്തലാ സുധാംശുസുന്ദരാനനാ ।
പ്രഫുല്ലപദ്മലോചനാ പ്രവാലലോഹിതാധരാ ॥ 30 ॥

തിലപ്രസൂനനാസികാ ലസത്കപോലദര്‍പണാ ।
അനങ്ഗചാപഝില്ലികാ സ്മിതാപഹാസ്യമല്ലികാ ॥ 31 ॥

വിവസ്വദിന്ദുകുണ്ഡലാ സരസ്വതീജിതാമൃതാ ।
സമാനവര്‍ജിതശ്രുതിഃ സമാനകംബുകന്ധരാ ॥ 32 ॥

അമൂല്യമാല്യമണ്ഡിതാ മൃണാലചരുദോര്ലതാ ।
കരോപമേയപല്ലവാ സുരോപജീവ്യസുസ്തനീ ॥ 33 ॥

ബിസപ്രസൂനസായകക്ഷുരാഭരോമരാജികാ ।
ബുധാനുമേയമധ്യമാ കടീതടീഭരാലസാ ॥ 34 ॥

പ്രസൂനസായകാഗമപ്രവാദചുഞ്ചുകാഞ്ചികാ ।
മനോഹരോരുയുഗ്മകാ മനോജതൂണജങ്ധികാ ॥ 35 ॥

ക്വണത്സുവര്‍ണഹംസകാ സരോജസുന്ദരാങ്ധ്രികാ ।
മതങ്ഗജേന്ദ്രഗാമിനീ മഹാബലാ കലാവതീ ॥ 36 ॥

ശുദ്ധാ ബുദ്ധാ നിസ്തുലാ നിര്‍വികാരാ
സത്യാ നിത്യാ നിഷ്ഫലാ നിഷ്കലങ്കാ ।
അജ്ഞാ പ്രജ്ഞാ നിര്‍ഭവാ നിത്യമുക്താ
ധ്യേയാ ജ്ഞേയാ നിര്‍ഗുണാ നിര്‍വികല്‍പാ ॥ 37 ॥

ആഗമാബ്ധിലോഡനേന സാരഭൂതമാഹൃതം
ശൈലപുത്രികഭിധാശതത്രയാമൃതം മയാ।

യേ ഭജന്തി സൂരയസ്തരന്തി തേ മഹദ്ഭയം
രോഗജം ച വൈരിജം ച മൃത്യുജം സര്‍വജം ॥ 38 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഭഗവന്‍മഹര്‍ഷിരമണാന്തേവാസിനോ വാസിഷ്ഠസ്യ
നരസിംഹസൂനോഃ ഗണപതേഃ കൃതിഃ ഉമാത്രിശതീ സമാപ്താ ॥

അനുഷ്ടുബ്വൃത്തം (1-36) । ഇന്ദ്രവജ്രാ (37) । തൂണകം (38) ।

ഉമാത്രിശതീ നാമാവലീ

ഉമാ । ഹൈമവതി । ദേവീ । മഹാദേവീ । മഹേശ്വരീ ।
അജാ । ധൂംരാ । സുരൂപാ । ഏകാ । വിശ്വസൂഃ । വിശ്വധാരിണീ ॥ 1-11 ॥

ശിവാ । ഭഗവതീ । ഭദ്രാ । പ്രകൃതിഃ । വികൃതിഃ । കൃതിഃ ।
അനന്താ । അനാദി । അവ്യക്താ । ദുര്‍ഗപാരാ । ദുരാത്യയാ ॥ 12-22 ॥

സ്വധാ । സ്വാഹാ । സുധാ । പുഷ്ടിഃ । സുഖാ । സോമസ്വരുപിണ്‍ । തുഷ്ടിഃ ।
നിദ്രാ । വിഷ്ണുമായാ । ജാതിഃ । ധീഃ । ചേതനാ । ചിതിഃ ॥ 23-35 ॥

മാതാ । ശാന്തിഃ । ക്ഷമാ । ശ്രദ്ധാ । ഹ്രീഃ । വൃത്തിഃ । വ്യാപിനീ ।
സ്മൃതിഃ । ശക്തിഃ । തൃഷ്ണാ । ക്ഷുധാ । ഭ്രാന്തിഃ । കാന്തിഃ ।
ഛായാ । രമാ । ദയാ ॥ 35-51 ॥

ഭവാനീ । രാജസീ । സൃഷ്ടിഃ । മൃഡാനീ । സാത്ത്വികീ । സ്ഥിതിഃ ।
രുദ്രാണീ । താമസീ । മൃത്യുഃ । ശര്‍വാണീ । ത്രിഗുണാ । പരാ ॥ 52-63 ॥

കൃഷ്ണാ । ലക്ഷ്മീഃ । കാമധേനുഃ । ആര്യാ । ദാക്ഷായണീ । സതീ ।
ഗണേശജനനി । ദുര്‍ഗാ । പാര്‍വതി । ബ്രഹ്മചാരിണീ ॥ 64-73 ॥

ഗംഭീരനാദവദ്ധണ്ടാ । കൂഷ്മാണ്ഡാ । ഷണ്‍മുഖപ്രസൂഃ ।
കാത്യായനീ । കാലരാത്രിഃ । ഗൌരീ । സിദ്ധിപ്രദായിനി ॥ 74-80 ॥

അപര്‍ണാ । താപസീ । ബാലാ । കന്യാ । കാന്താരചാരിണീ ।
മഹര്‍ഷിസ്തുതചാരിത്രാ । ത്രിനേത്രാര്‍ധാങ്ഗഭാഗിനീ । ॥ 81-87 ॥

രമണീയതമാ । രാജ്ഞീ । രജതാദ്രിനിവാസിനീ ।
ഗീര്‍വാണമൌലിമാണിക്യനീരാജിതപദാംബുജാ ॥ 87-91 ॥

സര്‍വാഗമസ്തുത । ഉപാസ്യാ । വിദ്യാ । ത്രിപുരസുന്ദരീ । ।
കമലാത്മാ । ഛിന്നമസ്താ । മാതങ്ഗീ । ഭുവനേശ്വരീ ॥ 92-99 ॥

താരാ । ധൂമാവതി । കാലീ । ഭൈരവീ । ബഗലാമുഖീ ।
അനുല്ലങ്ഘ്യതമാ । സന്ധ്യാ । സാവിത്രീ । സര്‍വമങ്ഗലാ ॥ 100-108 ॥

ഛന്ദഃ । സവിത്രീ । ഗായത്രീ । ശ്രുതിഃ । നാദസ്വരൂപിണീ ।
കീര്‍തനീയതമാ । കീര്‍തിഃ । പാവനീ । പരമാ । അംബികാ ॥ 109-118 ॥

ഉഷാ । ദേവ്യരുഷീ । മൈത്രീ । ഭാസ്വതീ । സൂനൃതാ । അര്‍ജുനീ ।
വിഭാവരീ । ബോധയിത്രീ । വാജിനീ । വാജിനീവതീ ॥ 119-128 ॥

രാത്രിഃ । പയസ്വതീ । നംയാ । ധൃതാചീ । വാരുണീ । ക്ഷപാ ।
ഹിമാനിവേശിനീ । രൌദ്രാ । രാമാ । ശ്യാമാ । തമസ്വതീ ॥ 129-139 ॥

കപാലമാലിനീ । ധോരാ । കരാലാ । അഖിലമോഹിനീ ।
ബ്രഹ്മസ്തുതാ । മഹാകാലീ । മധുകൈടഭനാശിനീ ॥ 140-146 ॥

ഭാനുപാദാങ്ഗുലിഃ । ബ്രഹ്മപാദാ । പാശ്യൂരുജങ്ധികാ ।
ഭൂനിതംബാ । ശക്രമധ്യാ । സുധാകരപയോധരാ ॥ 147-152 ॥

വസുഹസ്താങ്ഗുലിഃ । വിഷ്ണുദോഃസഹസ്രാ । ശിവാനനാ ।
പ്രജാപതിരദാ । വഹ്നിനേത്രാ । വിത്തേശനാസികാ ॥ 153-158 ॥

സന്ധ്യാ-ഭ്രൂയുഗലാ । വായുശ്രവണാ । കാലകുന്തലാ ।
സര്‍വദേവമയീ । ചണ്ഡീ । മഹിഷാസുരമര്‍ദിനീ ॥ 159-164 ॥

കൌശികീ । ധൂംരനേത്രധ്നീ । ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനീ ।
രക്തബീജപ്രശമനീ । നിശുംഭമദശോഷിണീ ॥ 165-169 ॥

ശുംഭവിധ്വംസിനീ । നന്ദാ । നന്ദഗോകുലസംഭവാ ।
ഏകാനംശാ । മുരാരാതിഭഗിനീ । വിന്ധ്യവാസിനീ ॥ 170-175 ॥

യോഗീശ്വരീ । ഭക്തവശ്യാ । സുസ്തനീ । രക്തദന്തികാ ।
വിശാലാ । രക്തചാമുണ്ഡാ । വൈപ്രചിത്തനിഷൂദിനീ ॥ 176-182 ॥

ശാകംഭരീ । ദുര്‍ഗമധ്നീ । ശതാക്ഷീ । അമൃതദായിനീ ।
ഭീമാ । ഏകവീരാ । ഭീമാസ്യാ । ഭ്രാമരീ । അരൂണനാശിനീ ॥ 183-191 ॥

ബ്രഹ്മാണീ । വൈഷ്ണവീ । ഇന്ദ്രാണീ । കൌമാരീ । സൂകരാനനാ ।
മാഹേശ്വരീ । നാരസിംഹീ । ചാമുണ്ഡാ । ശിവദൂതികാ ॥ 192-200 ॥

ഗൌഃ । ഭൂഃ । മഹീ । ദ്യൌഃ । അദിതിഃ । ദേവമാതാ । ദയാവതീ ।
രേണുകാ । രാമജനനീ । പുണ്യാ । വൃദ്ധാ । പുരാതനീ ॥ 201-212 ॥

ഭാരതീ । ദസ്യുജിന്‍മാതാ । സിദ്ധാ । സൌംയാ । സരസ്വതീ ।
വിദ്യുത് । വാജ്രേശ്വരീ । വൃത്രനാശിനീ । ഭൂതിഃ । അച്യുതാ ॥ 213-222 ॥

ദണ്ഡിനീ । പാശിനീ । ശൂലഹസ്താ । ഖട്വാങ്ഗധാരിണീ ।
ഖഡ്ഗിനീ । ചാപിനീ । ബാണധാരിണീ । മുസലായുധാ ॥ 223-230 ॥

സീരായുധാ । അങ്കുശവതീ । ശങ്ഖിനീ । ചക്രധാരിണീ ।
ഉഗ്രാ । വൈരോചനീ । ദീപ്താ । ജ്യേഷ്ഠാ । നാരായണീ । ഗതിഃ ॥ 231-240 ॥

മഹീശ്വരീ । വഹ്നിരൂപാ । വായുരൂപാ । അംബരേശ്വരീ ।
ദ്യുനായികാ । സൂര്യരൂപാ । നീരൂപാ । അഖിലനായികാ ॥ 241-248 ॥

രതിഃ । കാമേശ്വരീ । രാധാ । കാമാക്ഷീ । കാമവര്‍ധിനീ ।
ഭണ്ഡപ്രണാശിനീ । ഗുപ്താ । ത്ര്യംബകാ । ശംഭുകാമുകീ ॥ 249-257 ॥

അരാലനീലകുന്തലാ । സുധാംശുസുന്ദരാനനാ ।
പ്രഫുല്ലപദ്മലോചനാ । പ്രവാലലോഹിതാധരാ ॥ 258-261 ॥

തിലപ്രസൂനനാസികാ । ലസത്കപോലദര്‍പണാ ।
അനങ്ഗചാപഝില്ലികാ സ്മിതാപഹാസ്യമല്ലികാ ॥ 262-265 ॥

വിവസ്വദിന്ദുകുണ്ഡലാ । സരസ്വതീജിതാമൃതാ ।
സമാനവര്‍ജിതശ്രുതിഃ । സമാനകംബുകന്ധരാ ॥ 266-269 ॥

അമൂല്യമാല്യമണ്ഡിതാ । മൃണാലചരുദോര്ലതാ ।
കരോപമേയപല്ലവാ । സുരോപജീവ്യസുസ്തനീ ॥ 270-273 ॥

ബിസപ്രസൂനസായകക്ഷുരാഭരോമരാജികാ ।
ബുധാനുമേയമധ്യമാ । കടീതടീഭരാലസാ ॥ 274-276 ॥

പ്രസൂനസായകാഗമപ്രവാദചുഞ്ചുകാഞ്ചികാ ।
മനോഹരോരുയുഗ്മകാ । മനോജതൂണജങ്ധികാ ॥ 277-79 ॥

ക്വണത്സുവര്‍ണഹംസകാ । സരോജസുന്ദരാങ്ധ്രികാ ।
മതങ്ഗജേന്ദ്രഗാമിനീ । മഹാബലാ । കലാവതീ ॥ 280-284 ॥

ശുദ്ധാ । ബുദ്ധാ । നിസ്തുലാ । നിര്‍വികാരാ ।
സത്യാ । നിത്യാ । നിഷ്ഫലാ । നിഷ്കലങ്കാ ।
അജ്ഞാ । പ്രജ്ഞാ । നിര്‍ഭവാ । നിത്യമുക്താ
ധ്യേയാ । ജ്ഞേയാ । നിര്‍ഗുണാ । നിര്‍വികല്‍പാ ॥ 285-300 ॥

Also Read 300 Names of Uma Trishati:

Uma Trishati Namavali list of 300 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Uma Trishati Namavali list of 300 Names Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top