Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Uma Trishati Namavali list of 300 Names Punjabi

Umatrishati 300 Names in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਉਮਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਸਹਿਤਂ ਨਾਮਾਵਲੀ ॥

ਉਮਾ ਹੈਮਵਤਿ ਦੇਵੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਅਜਾ ਧੂਮ੍ਰਾ ਸੁਰੂਪੈਕਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸੂਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧ ॥

ਸ਼ਿਵਾ ਭਗਵਤੀ ਭਦ੍ਰਾ ਪ੍ਰਕਤਿਰ੍ਵਿਕਤਿਃ ਕਤਿਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਾऽਨਾਦਿਰਵ੍ਯਕ੍ਤਾ ਦੁਰ੍ਗਪਾਰਾ ਦੁਰਾਤ੍ਯਯਾ ॥ ੨ ॥

ਸ੍ਵਧਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਸੁਧਾ ਪੁਸ਼੍ਟਿਃ ਸੁਖਾ ਸੋਮਸ੍ਵਰੁਪਿਣੀ ।
ਤੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਨਿਦ੍ਰਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾ ਜਾਤਿਰ੍ਧੀਸ਼੍ਚੇਤਨਾ ਚਿਤਿਃ ॥ ੩ ॥

ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਹ੍ਰੀਰ੍ਵਤ੍ਤਿਰ੍ਵ੍ਯਾਪਿਨੀ ਸ੍ਮਤਿਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤਸ਼੍ਣਾ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਃ ਕਾਨ੍ਤਿਃ ਛਾਯਾ ਰਮਾ ਦਯਾ ॥ ੪ ॥

ਭਵਾਨੀ ਰਾਜਸੀ ਸਸ਼੍ਟਿਰ੍ਮਡਾਨੀ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕੀ ਸ੍ਥਿਤਿਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਤਾਮਸੀ ਮਤ੍ਯੁਃ ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾ ਪਰਾ ॥ ੫ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਕਾਮਧੇਨੁਰਾਰ੍ਯਾ ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ ਸਤੀ ।
ਗਣੇਸ਼ਜਨਨਿ ਦੁਰ੍ਗਾ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੀ ॥ ੬ ॥

ਗਮ੍ਭੀਰਨਾਦਵਦ੍ਧਣ੍ਟਾ ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਾ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਪ੍ਰਸੂਃ ।
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਗੌਰੀ ਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨਿ ॥ ੭ ॥

ਅਪਰ੍ਣਾ ਤਾਪਸੀ ਬਾਲਾ ਕਨ੍ਯਾ ਕਾਨ੍ਤਾਰਚਾਰਿਣੀ ।
ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਸ੍ਤੁਤਚਾਰਿਤ੍ਰਾ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਰ੍ਧਾਙ੍ਗਭਾਗਿਨੀ ॥ ੮ ॥

ਰਮਣੀਯਤਮਾ ਰਾਜ੍ਞੀ ਰਜਤਾਦ੍ਰਿਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣਮੌਲਿਮਾਣਿਕ੍ਯਨੀਰਾਜਿਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾ ॥ ੯ ॥

ਸਰ੍ਵਾਗਮਸ੍ਤੁਤੋਪਾਸ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਕਮਲਾਤ੍ਮਾ ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਾ ਮਾਤਙ੍ਗੀ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੦ ॥

ਤਾਰਾ ਧੂਮਾਵਤਿ ਕਾਲੀ ਭੈਰਵੀ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ।
ਅਨੁਲ੍ਲਙ੍ਘ੍ਯਤਮਾ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ॥ ੧੧ ॥

ਛਨ੍ਦਃ ਸਵਿਤ੍ਰੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰ੍ਨਾਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਕੀਰ੍ਤਨੀਯਤਮਾ ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਪਾਵਨੀ ਪਰਮਾਮ੍ਬਿਕਾ ॥ ੧੨ ॥

ਉਸ਼ਾ ਦੇਵ੍ਯਰੁਸ਼ੀ ਮੈਤ੍ਰੀ ਭਾਸ੍ਵਤੀ ਸੂਨਤਾਰ੍ਜੁਨੀ ।
ਵਿਭਾਵਰੀ ਬੋਧਯਿਤ੍ਰੀ ਵਾਜਿਨੀ ਵਾਜਿਨੀਵਤੀ ॥ ੧੩ ॥

ਰਾਤ੍ਰਿਃ ਪਯਸ੍ਵਤੀ ਨਮ੍ਯਾ ਧਤਾਚੀ ਵਾਰੁਣੀ ਕ੍ਸ਼ਪਾ ।
ਹਿਮਾਨਿਵੇਸ਼ਿਨੀ ਰੌਦ੍ਰਾ ਰਾਮਾ ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਤਮਸ੍ਵਤੀ ॥ ੧੪ ॥

ਕਪਾਲਮਾਲਿਨੀ ਧੋਰਾ ਕਰਾਲਾਖਿਲਮੋਹਿਨੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਤੁਤਾ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮਧੁਕੈਟਭਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੫ ॥

ਭਾਨੁਪਾਦਾਙ੍ਗੁਲਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਾਦਾ ਪਾਸ਼੍ਯੂਰੁਜਙ੍ਧਿਕਾ ।
ਭੂਨਿਤਮ੍ਬਾ ਸ਼ਕ੍ਰਮਧ੍ਯਾ ਸੁਧਾਕਰਪਯੋਧਰਾ ॥ ੧੬ ॥

ਵਸੁਹਸ੍ਤਾਙ੍ਗੁਲਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਦੋਃਸਹਸ੍ਰਾ ਸ਼ਿਵਾਨਨਾ ।
ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਰਦਾ ਵਹ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਾ ਵਿਤ੍ਤੇਸ਼ਨਾਸਿਕਾ ॥ ੧੭ ॥

ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਭ੍ਰੂਯੁਗਲਾ ਵਾਯੁਸ਼੍ਰਵਣਾ ਕਾਲਕੁਨ੍ਤਲਾ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯੀ ਚਣ੍ਡੀ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੮ ॥

ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਧੂਮ੍ਰਨੇਤ੍ਰਧ੍ਨੀ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਰਕ੍ਤਬੀਜਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਮਦਸ਼ੋਸ਼ਿਣੀ ॥ ੧੯ ॥

ਸ਼ੁਮ੍ਭਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੀ ਨਨ੍ਦਾ ਨਨ੍ਦਗੋਕੁਲਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਏਕਾਨਂਸ਼ਾ ਮੁਰਾਰਾਤਿਭਗਿਨੀ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੦ ॥

ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਭਕ੍ਤਵਸ਼੍ਯਾ ਸੁਸ੍ਤਨੀ ਰਕ੍ਤਦਨ੍ਤਿਕਾ ।
ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਰਕ੍ਤਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਵੈਪ੍ਰਚਿਤ੍ਤਨਿਸ਼ੂਦਿਨੀ ॥ ੨੧ ॥

ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀ ਦੁਰ੍ਗਮਧ੍ਨੀ ਸ਼ਤਾਕ੍ਸ਼੍ਯਮਤਦਾਯਿਨੀ ।
ਭੀਮੈਕਵੀਰਾ ਭੀਮਾਸ੍ਯਾ ਭ੍ਰਾਮਰ੍ਯਰੂਣਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੨੨ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ਕੌਮਾਰੀ ਸੂਕਰਾਨਨਾ ।
ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਨਾਰਸਿਂਹੀ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਸ਼ਿਵਦੂਤਿਕਾ ॥ ੨੩ ॥

ਗੌਰ੍ਭੂਰ੍ਮਹੀਦ੍ਯੌਰਦਿਤਿਰ੍ਦੇਵਮਾਤਾ ਦਯਾਵਤੀ ।
ਰੇਣੁਕਾ ਰਾਮਜਨਨੀ ਪੁਣ੍ਯਾ ਵਦ੍ਧਾ ਪੁਰਾਤਨੀ ॥ ੨੪ ॥

ਭਾਰਤੀ ਦਸ੍ਯੁਜਿਨ੍ਮਾਤਾ ਸਿਦ੍ਧਾ ਸੌਮ੍ਯਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਤ੍ਰਨਾਸ਼ਿਨੀ ਭੂਤਿਰਚ੍ਯੁਤਾ ॥ ੨੫ ॥

ਦਣ੍ਡਿਨੀ ਪਾਸ਼ਿਨੀ ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਧਾਰਿਣੀ ।
ਖਡ੍ਗਿਨੀ ਚਾਪਿਨੀ ਬਾਣਧਾਰਿਣੀ ਮੁਸਲਾਯੁਧਾ ॥ ੨੬ ॥

ਸੀਰਾਯੁਧਾਙ੍ਕੁਸ਼ਵਤੀ ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਚਕ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਉਗ੍ਰਾ ਵੈਰੋਚਨੀ ਦੀਪ੍ਤਾ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਨਾਰਾਯਣੀ ਗਤਿਃ ॥ ੨੭ ॥

ਮਹੀਸ਼੍ਵਰੀ ਵਹ੍ਨਿਰੂਪਾ ਵਾਯੁਰੂਪਾऽਮ੍ਬਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਦ੍ਯੁਨਾਯਿਕਾ ਸੂਰ੍ਯਰੂਪਾ ਨੀਰੂਪਾਖਿਲਨਾਯਿਕਾ ॥ ੨੮ ॥

ਰਤਿਃ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਰਾਧਾ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਾਮਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਭਣ੍ਡਪ੍ਰਣਾਸ਼ਿਨੀ ਗੁਪ੍ਤਾ ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਾ ਸ਼ਮ੍ਭੁਕਾਮੁਕੀ ॥ ੨੯ ॥

ਅਰਾਲਨੀਲਕੁਨ੍ਤਲਾ ਸੁਧਾਂਸ਼ੁਸੁਨ੍ਦਰਾਨਨਾ ।
ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਪਦ੍ਮਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਵਾਲਲੋਹਿਤਾਧਰਾ ॥ ੩੦ ॥

ਤਿਲਪ੍ਰਸੂਨਨਾਸਿਕਾ ਲਸਤ੍ਕਪੋਲਦਰ੍ਪਣਾ ।
ਅਨਙ੍ਗਚਾਪਝਿਲ੍ਲਿਕਾ ਸ੍ਮਿਤਾਪਹਾਸ੍ਯਮਲ੍ਲਿਕਾ ॥ ੩੧ ॥

ਵਿਵਸ੍ਵਦਿਨ੍ਦੁਕੁਣ੍ਡਲਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀਜਿਤਾਮਤਾ ।
ਸਮਾਨਵਰ੍ਜਿਤਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ਸਮਾਨਕਮ੍ਬੁਕਨ੍ਧਰਾ ॥ ੩੨ ॥

ਅਮੂਲ੍ਯਮਾਲ੍ਯਮਣ੍ਡਿਤਾ ਮਣਾਲਚਰੁਦੋਰ੍ਲਤਾ ।
ਕਰੋਪਮੇਯਪਲ੍ਲਵਾ ਸੁਰੋਪਜੀਵ੍ਯਸੁਸ੍ਤਨੀ ॥ ੩੩ ॥

ਬਿਸਪ੍ਰਸੂਨਸਾਯਕਕ੍ਸ਼ੁਰਾਭਰੋਮਰਾਜਿਕਾ ।
ਬੁਧਾਨੁਮੇਯਮਧ੍ਯਮਾ ਕਟੀਤਟੀਭਰਾਲਸਾ ॥ ੩੪ ॥

ਪ੍ਰਸੂਨਸਾਯਕਾਗਮਪ੍ਰਵਾਦਚੁਞ੍ਚੁਕਾਞ੍ਚਿਕਾ ।
ਮਨੋਹਰੋਰੁਯੁਗ੍ਮਕਾ ਮਨੋਜਤੂਣਜਙ੍ਧਿਕਾ ॥ ੩੫ ॥

ਕ੍ਵਣਤ੍ਸੁਵਰ੍ਣਹਂਸਕਾ ਸਰੋਜਸੁਨ੍ਦਰਾਙ੍ਧ੍ਰਿਕਾ ।
ਮਤਙ੍ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਗਾਮਿਨੀ ਮਹਾਬਲਾ ਕਲਾਵਤੀ ॥ ੩੬ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਬੁਦ੍ਧਾ ਨਿਸ੍ਤੁਲਾ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾ
ਸਤ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਿਸ਼੍ਫਲਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਙ੍ਕਾ ।
ਅਜ੍ਞਾ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਨਿਰ੍ਭਵਾ ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਾ
ਧ੍ਯੇਯਾ ਜ੍ਞੇਯਾ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾ ॥ ੩੭ ॥

ਆਗਮਾਬ੍ਧਿਲੋਡਨੇਨ ਸਾਰਭੂਤਮਾਹਤਂ
ਸ਼ੈਲਪੁਤ੍ਰਿਕਭਿਧਾਸ਼ਤਤ੍ਰਯਾਮਤਂ ਮਯਾ।

ਯੇ ਭਜਨ੍ਤਿ ਸੂਰਯਸ੍ਤਰਨ੍ਤਿ ਤੇ ਮਹਦ੍ਭਯਂ
ਰੋਗਜਂ ਚ ਵੈਰਿਜਂ ਚ ਮਤ੍ਯੁਜਂ ਸਰ੍ਵਜਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਨ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਰਮਣਾਨ੍ਤੇਵਾਸਿਨੋ ਵਾਸਿਸ਼੍ਠਸ੍ਯ
ਨਰਸਿਂਹਸੂਨੋਃ ਗਣਪਤੇਃ ਕਤਿਃ ਉਮਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਬ੍ਵਤ੍ਤਮ੍ (੧-੩੬) । ਇਨ੍ਦ੍ਰਵਜ੍ਰਾ (੩੭) । ਤੂਣਕਮ੍ (੩੮) ।

ਉਮਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਨਾਮਾਵਲੀ

ਉਮਾ । ਹੈਮਵਤਿ । ਦੇਵੀ । ਮਹਾਦੇਵੀ । ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਅਜਾ । ਧੂਮ੍ਰਾ । ਸੁਰੂਪਾ । ਏਕਾ । ਵਿਸ਼੍ਵਸੂਃ । ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧-੧੧ ॥

ਸ਼ਿਵਾ । ਭਗਵਤੀ । ਭਦ੍ਰਾ । ਪ੍ਰਕਤਿਃ । ਵਿਕਤਿਃ । ਕਤਿਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਾ । ਅਨਾਦਿ । ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾ । ਦੁਰ੍ਗਪਾਰਾ । ਦੁਰਾਤ੍ਯਯਾ ॥ ੧੨-੨੨ ॥

ਸ੍ਵਧਾ । ਸ੍ਵਾਹਾ । ਸੁਧਾ । ਪੁਸ਼੍ਟਿਃ । ਸੁਖਾ । ਸੋਮਸ੍ਵਰੁਪਿਣ੍ । ਤੁਸ਼੍ਟਿਃ ।
ਨਿਦ੍ਰਾ । ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾ । ਜਾਤਿਃ । ਧੀਃ । ਚੇਤਨਾ । ਚਿਤਿਃ ॥ ੨੩-੩੫ ॥

ਮਾਤਾ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ । ਕ੍ਸ਼ਮਾ । ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ । ਹ੍ਰੀਃ । ਵਤ੍ਤਿਃ । ਵ੍ਯਾਪਿਨੀ ।
ਸ੍ਮਤਿਃ । ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਤਸ਼੍ਣਾ । ਕ੍ਸ਼ੁਧਾ । ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਃ । ਕਾਨ੍ਤਿਃ ।
ਛਾਯਾ । ਰਮਾ । ਦਯਾ ॥ ੩੫-੫੧ ॥

ਭਵਾਨੀ । ਰਾਜਸੀ । ਸਸ਼੍ਟਿਃ । ਮਡਾਨੀ । ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕੀ । ਸ੍ਥਿਤਿਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ । ਤਾਮਸੀ । ਮਤ੍ਯੁਃ । ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀ । ਤ੍ਰਿਗੁਣਾ । ਪਰਾ ॥ ੫੨-੬੩ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ । ਕਾਮਧੇਨੁਃ । ਆਰ੍ਯਾ । ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ । ਸਤੀ ।
ਗਣੇਸ਼ਜਨਨਿ । ਦੁਰ੍ਗਾ । ਪਾਰ੍ਵਤਿ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੀ ॥ ੬੪-੭੩ ॥

ਗਮ੍ਭੀਰਨਾਦਵਦ੍ਧਣ੍ਟਾ । ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਾ । ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਪ੍ਰਸੂਃ ।
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ । ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਃ । ਗੌਰੀ । ਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨਿ ॥ ੭੪-੮੦ ॥

ਅਪਰ੍ਣਾ । ਤਾਪਸੀ । ਬਾਲਾ । ਕਨ੍ਯਾ । ਕਾਨ੍ਤਾਰਚਾਰਿਣੀ ।
ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਸ੍ਤੁਤਚਾਰਿਤ੍ਰਾ । ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਰ੍ਧਾਙ੍ਗਭਾਗਿਨੀ । ॥ ੮੧-੮੭ ॥

ਰਮਣੀਯਤਮਾ । ਰਾਜ੍ਞੀ । ਰਜਤਾਦ੍ਰਿਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣਮੌਲਿਮਾਣਿਕ੍ਯਨੀਰਾਜਿਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾ ॥ ੮੭-੯੧ ॥

ਸਰ੍ਵਾਗਮਸ੍ਤੁਤ । ਉਪਾਸ੍ਯਾ । ਵਿਦ੍ਯਾ । ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ । ।
ਕਮਲਾਤ੍ਮਾ । ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਾ । ਮਾਤਙ੍ਗੀ । ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੯੨-੯੯ ॥

ਤਾਰਾ । ਧੂਮਾਵਤਿ । ਕਾਲੀ । ਭੈਰਵੀ । ਬਗਲਾਮੁਖੀ ।
ਅਨੁਲ੍ਲਙ੍ਘ੍ਯਤਮਾ । ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ । ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ । ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ॥ ੧੦੦-੧੦੮ ॥

ਛਨ੍ਦਃ । ਸਵਿਤ੍ਰੀ । ਗਾਯਤ੍ਰੀ । ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ । ਨਾਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਕੀਰ੍ਤਨੀਯਤਮਾ । ਕੀਰ੍ਤਿਃ । ਪਾਵਨੀ । ਪਰਮਾ । ਅਮ੍ਬਿਕਾ ॥ ੧੦੯-੧੧੮ ॥

ਉਸ਼ਾ । ਦੇਵ੍ਯਰੁਸ਼ੀ । ਮੈਤ੍ਰੀ । ਭਾਸ੍ਵਤੀ । ਸੂਨਤਾ । ਅਰ੍ਜੁਨੀ ।
ਵਿਭਾਵਰੀ । ਬੋਧਯਿਤ੍ਰੀ । ਵਾਜਿਨੀ । ਵਾਜਿਨੀਵਤੀ ॥ ੧੧੯-੧੨੮ ॥

ਰਾਤ੍ਰਿਃ । ਪਯਸ੍ਵਤੀ । ਨਮ੍ਯਾ । ਧਤਾਚੀ । ਵਾਰੁਣੀ । ਕ੍ਸ਼ਪਾ ।
ਹਿਮਾਨਿਵੇਸ਼ਿਨੀ । ਰੌਦ੍ਰਾ । ਰਾਮਾ । ਸ਼੍ਯਾਮਾ । ਤਮਸ੍ਵਤੀ ॥ ੧੨੯-੧੩੯ ॥

ਕਪਾਲਮਾਲਿਨੀ । ਧੋਰਾ । ਕਰਾਲਾ । ਅਖਿਲਮੋਹਿਨੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਤੁਤਾ । ਮਹਾਕਾਲੀ । ਮਧੁਕੈਟਭਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੪੦-੧੪੬ ॥

ਭਾਨੁਪਾਦਾਙ੍ਗੁਲਿਃ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਾਦਾ । ਪਾਸ਼੍ਯੂਰੁਜਙ੍ਧਿਕਾ ।
ਭੂਨਿਤਮ੍ਬਾ । ਸ਼ਕ੍ਰਮਧ੍ਯਾ । ਸੁਧਾਕਰਪਯੋਧਰਾ ॥ ੧੪੭-੧੫੨ ॥

ਵਸੁਹਸ੍ਤਾਙ੍ਗੁਲਿਃ । ਵਿਸ਼੍ਣੁਦੋਃਸਹਸ੍ਰਾ । ਸ਼ਿਵਾਨਨਾ ।
ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਰਦਾ । ਵਹ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਾ । ਵਿਤ੍ਤੇਸ਼ਨਾਸਿਕਾ ॥ ੧੫੩-੧੫੮ ॥

ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ-ਭ੍ਰੂਯੁਗਲਾ । ਵਾਯੁਸ਼੍ਰਵਣਾ । ਕਾਲਕੁਨ੍ਤਲਾ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯੀ । ਚਣ੍ਡੀ । ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੫੯-੧੬੪ ॥

ਕੌਸ਼ਿਕੀ । ਧੂਮ੍ਰਨੇਤ੍ਰਧ੍ਨੀ । ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਰਕ੍ਤਬੀਜਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ । ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਮਦਸ਼ੋਸ਼ਿਣੀ ॥ ੧੬੫-੧੬੯ ॥

ਸ਼ੁਮ੍ਭਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੀ । ਨਨ੍ਦਾ । ਨਨ੍ਦਗੋਕੁਲਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਏਕਾਨਂਸ਼ਾ । ਮੁਰਾਰਾਤਿਭਗਿਨੀ । ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੭੦-੧੭੫ ॥

ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੀ । ਭਕ੍ਤਵਸ਼੍ਯਾ । ਸੁਸ੍ਤਨੀ । ਰਕ੍ਤਦਨ੍ਤਿਕਾ ।
ਵਿਸ਼ਾਲਾ । ਰਕ੍ਤਚਾਮੁਣ੍ਡਾ । ਵੈਪ੍ਰਚਿਤ੍ਤਨਿਸ਼ੂਦਿਨੀ ॥ ੧੭੬-੧੮੨ ॥

ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀ । ਦੁਰ੍ਗਮਧ੍ਨੀ । ਸ਼ਤਾਕ੍ਸ਼ੀ । ਅਮਤਦਾਯਿਨੀ ।
ਭੀਮਾ । ਏਕਵੀਰਾ । ਭੀਮਾਸ੍ਯਾ । ਭ੍ਰਾਮਰੀ । ਅਰੂਣਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੮੩-੧੯੧ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ । ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ । ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ । ਕੌਮਾਰੀ । ਸੂਕਰਾਨਨਾ ।
ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ । ਨਾਰਸਿਂਹੀ । ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ । ਸ਼ਿਵਦੂਤਿਕਾ ॥ ੧੯੨-੨੦੦ ॥

ਗੌਃ । ਭੂਃ । ਮਹੀ । ਦ੍ਯੌਃ । ਅਦਿਤਿਃ । ਦੇਵਮਾਤਾ । ਦਯਾਵਤੀ ।
ਰੇਣੁਕਾ । ਰਾਮਜਨਨੀ । ਪੁਣ੍ਯਾ । ਵਦ੍ਧਾ । ਪੁਰਾਤਨੀ ॥ ੨੦੧-੨੧੨ ॥

ਭਾਰਤੀ । ਦਸ੍ਯੁਜਿਨ੍ਮਾਤਾ । ਸਿਦ੍ਧਾ । ਸੌਮ੍ਯਾ । ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ । ਵਾਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ । ਵਤ੍ਰਨਾਸ਼ਿਨੀ । ਭੂਤਿਃ । ਅਚ੍ਯੁਤਾ ॥ ੨੧੩-੨੨੨ ॥

ਦਣ੍ਡਿਨੀ । ਪਾਸ਼ਿਨੀ । ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾ । ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਧਾਰਿਣੀ ।
ਖਡ੍ਗਿਨੀ । ਚਾਪਿਨੀ । ਬਾਣਧਾਰਿਣੀ । ਮੁਸਲਾਯੁਧਾ ॥ ੨੨੩-੨੩੦ ॥

ਸੀਰਾਯੁਧਾ । ਅਙ੍ਕੁਸ਼ਵਤੀ । ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ । ਚਕ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਉਗ੍ਰਾ । ਵੈਰੋਚਨੀ । ਦੀਪ੍ਤਾ । ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ । ਨਾਰਾਯਣੀ । ਗਤਿਃ ॥ ੨੩੧-੨੪੦ ॥

ਮਹੀਸ਼੍ਵਰੀ । ਵਹ੍ਨਿਰੂਪਾ । ਵਾਯੁਰੂਪਾ । ਅਮ੍ਬਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਦ੍ਯੁਨਾਯਿਕਾ । ਸੂਰ੍ਯਰੂਪਾ । ਨੀਰੂਪਾ । ਅਖਿਲਨਾਯਿਕਾ ॥ ੨੪੧-੨੪੮ ॥

ਰਤਿਃ । ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀ । ਰਾਧਾ । ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ । ਕਾਮਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਭਣ੍ਡਪ੍ਰਣਾਸ਼ਿਨੀ । ਗੁਪ੍ਤਾ । ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਾ । ਸ਼ਮ੍ਭੁਕਾਮੁਕੀ ॥ ੨੪੯-੨੫੭ ॥

ਅਰਾਲਨੀਲਕੁਨ੍ਤਲਾ । ਸੁਧਾਂਸ਼ੁਸੁਨ੍ਦਰਾਨਨਾ ।
ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਪਦ੍ਮਲੋਚਨਾ । ਪ੍ਰਵਾਲਲੋਹਿਤਾਧਰਾ ॥ ੨੫੮-੨੬੧ ॥

ਤਿਲਪ੍ਰਸੂਨਨਾਸਿਕਾ । ਲਸਤ੍ਕਪੋਲਦਰ੍ਪਣਾ ।
ਅਨਙ੍ਗਚਾਪਝਿਲ੍ਲਿਕਾ ਸ੍ਮਿਤਾਪਹਾਸ੍ਯਮਲ੍ਲਿਕਾ ॥ ੨੬੨-੨੬੫ ॥

ਵਿਵਸ੍ਵਦਿਨ੍ਦੁਕੁਣ੍ਡਲਾ । ਸਰਸ੍ਵਤੀਜਿਤਾਮਤਾ ।
ਸਮਾਨਵਰ੍ਜਿਤਸ਼੍ਰੁਤਿਃ । ਸਮਾਨਕਮ੍ਬੁਕਨ੍ਧਰਾ ॥ ੨੬੬-੨੬੯ ॥

ਅਮੂਲ੍ਯਮਾਲ੍ਯਮਣ੍ਡਿਤਾ । ਮਣਾਲਚਰੁਦੋਰ੍ਲਤਾ ।
ਕਰੋਪਮੇਯਪਲ੍ਲਵਾ । ਸੁਰੋਪਜੀਵ੍ਯਸੁਸ੍ਤਨੀ ॥ ੨੭੦-੨੭੩ ॥

ਬਿਸਪ੍ਰਸੂਨਸਾਯਕਕ੍ਸ਼ੁਰਾਭਰੋਮਰਾਜਿਕਾ ।
ਬੁਧਾਨੁਮੇਯਮਧ੍ਯਮਾ । ਕਟੀਤਟੀਭਰਾਲਸਾ ॥ ੨੭੪-੨੭੬ ॥

ਪ੍ਰਸੂਨਸਾਯਕਾਗਮਪ੍ਰਵਾਦਚੁਞ੍ਚੁਕਾਞ੍ਚਿਕਾ ।
ਮਨੋਹਰੋਰੁਯੁਗ੍ਮਕਾ । ਮਨੋਜਤੂਣਜਙ੍ਧਿਕਾ ॥ ੨੭੭-੭੯ ॥

ਕ੍ਵਣਤ੍ਸੁਵਰ੍ਣਹਂਸਕਾ । ਸਰੋਜਸੁਨ੍ਦਰਾਙ੍ਧ੍ਰਿਕਾ ।
ਮਤਙ੍ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਗਾਮਿਨੀ । ਮਹਾਬਲਾ । ਕਲਾਵਤੀ ॥ ੨੮੦-੨੮੪ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ । ਬੁਦ੍ਧਾ । ਨਿਸ੍ਤੁਲਾ । ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾ ।
ਸਤ੍ਯਾ । ਨਿਤ੍ਯਾ । ਨਿਸ਼੍ਫਲਾ । ਨਿਸ਼੍ਕਲਙ੍ਕਾ ।
ਅਜ੍ਞਾ । ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ । ਨਿਰ੍ਭਵਾ । ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਾ
ਧ੍ਯੇਯਾ । ਜ੍ਞੇਯਾ । ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ । ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾ ॥ ੨੮੫-੩੦੦ ॥

Also Read 300 Names of Uma Trishati:

Uma Trishati Namavali list of 300 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Uma Trishati Namavali list of 300 Names Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top