Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Uma Trishati Namavali list of 300 Names Tamil

Umatrishati 300 Names in Tamil:

॥ ஶ்ரீஉமாத்ரிஶதீஸஹிதம் நாமாவளீ ॥

உமா ஹைமவதி தே³வீ மஹாதே³வீ மஹேஶ்வரீ ।
அஜா தூ⁴ம்ரா ஸுரூபைகா விஶ்வஸூர்விஶ்வதா⁴ரிணீ ॥ 1 ॥

ஶிவா ப⁴க³வதீ ப⁴த்³ரா ப்ரக்ருʼதிர்விக்ருʼதி: க்ருʼதி: ।
அநந்தாঽநாதி³ரவ்யக்தா து³ர்க³பாரா து³ராத்யயா ॥ 2 ॥

ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா ஸுதா⁴ புஷ்டி: ஸுகா² ஸோமஸ்வருபிணீ ।
துஷ்டிர்நித்³ரா விஷ்ணுமாயா ஜாதிர்தீ⁴ஶ்சேதநா சிதி: ॥ 3 ॥

மாதா ஶாந்தி: க்ஷமா ஶ்ரத்³தா⁴ ஹ்ரீர்வ்ருʼத்திர்வ்யாபிநீ ஸ்ம்ருʼதி: ।
ஶக்திஸ்த்ருʼஷ்ணா க்ஷுதா⁴ ப்⁴ராந்தி: காந்தி: சா²யா ரமா த³யா ॥ 4 ॥

ப⁴வாநீ ராஜஸீ ஸ்ருʼஷ்டிர்ம்ருʼடா³நீ ஸாத்த்விகீ ஸ்தி²தி: ।
ருத்³ராணீ தாமஸீ ம்ருʼத்யு: ஶர்வாணீ த்ரிகு³ணா பரா ॥ 5 ॥

க்ருʼஷ்ணா லக்ஷ்மீ: காமதே⁴நுரார்யா தா³க்ஷாயணீ ஸதீ ।
க³ணேஶஜநநி து³ர்கா³ பார்வதி ப்³ரஹ்மசாரிணீ ॥ 6 ॥

க³ம்பீ⁴ரநாத³வத்³த⁴ண்டா கூஷ்மாண்டா³ ஷண்முக²ப்ரஸூ: ।
காத்யாயநீ காலராத்ரிர்கௌ³ரீ ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநி ॥ 7 ॥

அபர்ணா தாபஸீ பா³லா கந்யா காந்தாரசாரிணீ ।
மஹர்ஷிஸ்துதசாரித்ரா த்ரிநேத்ரார்தா⁴ங்க³பா⁴கி³நீ ॥ 8 ॥

ரமணீயதமா ராஜ்ஞீ ரஜதாத்³ரிநிவாஸிநீ ।
கீ³ர்வாணமௌலிமாணிக்யநீராஜிதபதா³ம்பு³ஜா ॥ 9 ॥

ஸர்வாக³மஸ்துதோபாஸ்யா வித்³யா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
கமலாத்மா சி²ந்நமஸ்தா மாதங்கீ³ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 10 ॥

தாரா தூ⁴மாவதி காலீ பை⁴ரவீ ப³க³லாமுகீ² ।
அநுல்லங்க்⁴யதமா ஸந்த்⁴யா ஸாவித்ரீ ஸர்வமங்க³ளா ॥ 11 ॥

ச²ந்த:³ ஸவித்ரீ கா³யத்ரீ ஶ்ருதிர்நாத³ஸ்வரூபிணீ ।
கீர்தநீயதமா கீர்தி: பாவநீ பரமாம்பி³கா ॥ 12 ॥

உஷா தே³வ்யருஷீ மைத்ரீ பா⁴ஸ்வதீ ஸூந்ருʼதார்ஜுநீ ।
விபா⁴வரீ போ³த⁴யித்ரீ வாஜிநீ வாஜிநீவதீ ॥ 13 ॥

ராத்ரி: பயஸ்வதீ நம்யா த்⁴ருʼதாசீ வாருணீ க்ஷபா ।
ஹிமாநிவேஶிநீ ரௌத்³ரா ராமா ஶ்யாமா தமஸ்வதீ ॥ 14 ॥

கபாலமாலிநீ தோ⁴ரா கராலாகி²லமோஹிநீ ।
ப்³ரஹ்மஸ்துதா மஹாகாலீ மது⁴கைடப⁴நாஶிநீ ॥ 15 ॥

பா⁴நுபாதா³ங்கு³லிர்ப்³ரஹ்மபாதா³ பாஶ்யூருஜங்தி⁴கா ।
பூ⁴நிதம்பா³ ஶக்ரமத்⁴யா ஸுதா⁴கரபயோத⁴ரா ॥ 16 ॥

வஸுஹஸ்தாங்கு³லிர்விஷ்ணுதோ:³ஸஹஸ்ரா ஶிவாநநா ।
ப்ரஜாபதிரதா³ வஹ்நிநேத்ரா வித்தேஶநாஸிகா ॥ 17 ॥

ஸந்த்⁴யாப்⁴ரூயுக³ளா வாயுஶ்ரவணா காலகுந்தலா ।
ஸர்வதே³வமயீ சண்டீ³ மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ॥ 18 ॥

கௌஶிகீ தூ⁴ம்ரநேத்ரத்⁴நீ சண்ட³முண்ட³விநாஶிநீ ।
ரக்தபீ³ஜப்ரஶமநீ நிஶும்ப⁴மத³ஶோஷிணீ ॥ 19 ॥

ஶும்ப⁴வித்⁴வம்ஸிநீ நந்தா³ நந்த³கோ³குலஸம்ப⁴வா ।
ஏகாநம்ஶா முராராதிப⁴கி³நீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ॥ 20 ॥

யோகீ³ஶ்வரீ ப⁴க்தவஶ்யா ஸுஸ்தநீ ரக்தத³ந்திகா ।
விஶாலா ரக்தசாமுண்டா³ வைப்ரசித்தநிஷூதி³நீ ॥ 21 ॥

ஶாகம்ப⁴ரீ து³ர்க³மத்⁴நீ ஶதாக்ஷ்யம்ருʼததா³யிநீ ।
பீ⁴மைகவீரா பீ⁴மாஸ்யா ப்⁴ராமர்யரூணநாஶிநீ ॥ 22 ॥

ப்³ரஹ்மாணீ வைஷ்ணவீந்த்³ராணீ கௌமாரீ ஸூகராநநா ।
மாஹேஶ்வரீ நாரஸிம்ஹீ சாமுண்டா³ ஶிவதூ³திகா ॥ 23 ॥

கௌ³ர்பூ⁴ர்மஹீத்³யௌரதி³திர்தே³வமாதா த³யாவதீ ।
ரேணுகா ராமஜநநீ புண்யா வ்ருʼத்³தா⁴ புராதநீ ॥ 24 ॥

பா⁴ரதீ த³ஸ்யுஜிந்மாதா ஸித்³தா⁴ ஸௌம்யா ஸரஸ்வதீ ।
வித்³யுத்³வஜ்ரேஶ்வரீ வ்ருʼத்ரநாஶிநீ பூ⁴திரச்யுதா ॥ 25 ॥

த³ண்டி³நீ பாஶிநீ ஶூலஹஸ்தா க²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ ।
க²ட்³கி³நீ சாபிநீ பா³ணதா⁴ரிணீ முஸலாயுதா⁴ ॥ 26 ॥

ஸீராயுதா⁴ங்குஶவதீ ஶங்கி²நீ சக்ரதா⁴ரிணீ ।
உக்³ரா வைரோசநீ தீ³ப்தா ஜ்யேஷ்டா² நாராயணீ க³தி: ॥ 27 ॥

மஹீஶ்வரீ வஹ்நிரூபா வாயுரூபாঽம்ப³ரேஶ்வரீ ।
த்³யுநாயிகா ஸூர்யரூபா நீரூபாகி²லநாயிகா ॥ 28 ॥

ரதி: காமேஶ்வரீ ராதா⁴ காமாக்ஷீ காமவர்தி⁴நீ ।
ப⁴ண்ட³ப்ரணாஶிநீ கு³ப்தா த்ர்யம்ப³கா ஶம்பு⁴காமுகீ ॥ 29 ॥

அராலநீலகுந்தலா ஸுதா⁴ம்ஶுஸுந்த³ராநநா ।
ப்ரபு²ல்லபத்³மலோசநா ப்ரவாலலோஹிதாத⁴ரா ॥ 30 ॥

திலப்ரஸூநநாஸிகா லஸத்கபோலத³ர்பணா ।
அநங்க³சாபஜி²ல்லிகா ஸ்மிதாபஹாஸ்யமல்லிகா ॥ 31 ॥

விவஸ்வதி³ந்து³குண்ட³லா ஸரஸ்வதீஜிதாம்ருʼதா ।
ஸமாநவர்ஜிதஶ்ருதி: ஸமாநகம்பு³கந்த⁴ரா ॥ 32 ॥

அமூல்யமால்யமண்டி³தா ம்ருʼணாலசருதோ³ர்லதா ।
கரோபமேயபல்லவா ஸுரோபஜீவ்யஸுஸ்தநீ ॥ 33 ॥

பி³ஸப்ரஸூநஸாயகக்ஷுராப⁴ரோமராஜிகா ।
பு³தா⁴நுமேயமத்⁴யமா கடீதடீப⁴ராலஸா ॥ 34 ॥

ப்ரஸூநஸாயகாக³மப்ரவாத³சுஞ்சுகாஞ்சிகா ।
மநோஹரோருயுக்³மகா மநோஜதூணஜங்தி⁴கா ॥ 35 ॥

க்வணத்ஸுவர்ணஹம்ஸகா ஸரோஜஸுந்த³ராங்த்⁴ரிகா ।
மதங்க³ஜேந்த்³ரகா³மிநீ மஹாப³லா கலாவதீ ॥ 36 ॥

ஶுத்³தா⁴ பு³த்³தா⁴ நிஸ்துலா நிர்விகாரா
ஸத்யா நித்யா நிஷ்ப²லா நிஷ்கலங்கா ।
அஜ்ஞா ப்ரஜ்ஞா நிர்ப⁴வா நித்யமுக்தா
த்⁴யேயா ஜ்ஞேயா நிர்கு³ணா நிர்விகல்பா ॥ 37 ॥

ஆக³மாப்³தி⁴லோட³நேந ஸாரபூ⁴தமாஹ்ருʼதம்
ஶைலபுத்ரிகபி⁴தா⁴ஶதத்ரயாம்ருʼதம் மயா।

யே ப⁴ஜந்தி ஸூரயஸ்தரந்தி தே மஹத்³ப⁴யம்
ரோக³ஜம் ச வைரிஜம் ச ம்ருʼத்யுஜம் ஸர்வஜம் ॥ 38 ॥

॥ இதி ஶ்ரீப⁴க³வந்மஹர்ஷிரமணாந்தேவாஸிநோ வாஸிஷ்ட²ஸ்ய
நரஸிம்ஹஸூநோ: க³ணபதே: க்ருʼதி: உமாத்ரிஶதீ ஸமாப்தா ॥

அநுஷ்டுப்³வ்ருʼத்தம் (1-36) । இந்த்³ரவஜ்ரா (37) । தூணகம் (38) ।

உமாத்ரிஶதீ நாமாவளீ

உமா । ஹைமவதி । தே³வீ । மஹாதே³வீ । மஹேஶ்வரீ ।
அஜா । தூ⁴ம்ரா । ஸுரூபா । ஏகா । விஶ்வஸூ: । விஶ்வதா⁴ரிணீ ॥ 1-11 ॥

ஶிவா । ப⁴க³வதீ । ப⁴த்³ரா । ப்ரக்ருʼதி: । விக்ருʼதி: । க்ருʼதி: ।
அநந்தா । அநாதி³ । அவ்யக்தா । து³ர்க³பாரா । து³ராத்யயா ॥ 12-22 ॥

ஸ்வதா⁴ । ஸ்வாஹா । ஸுதா⁴ । புஷ்டி: । ஸுகா² । ஸோமஸ்வருபிண் । துஷ்டி: ।
நித்³ரா । விஷ்ணுமாயா । ஜாதி: । தீ:⁴ । சேதநா । சிதி: ॥ 23-35 ॥

மாதா । ஶாந்தி: । க்ஷமா । ஶ்ரத்³தா⁴ । ஹ்ரீ: । வ்ருʼத்தி: । வ்யாபிநீ ।
ஸ்ம்ருʼதி: । ஶக்தி: । த்ருʼஷ்ணா । க்ஷுதா⁴ । ப்⁴ராந்தி: । காந்தி: ।
சா²யா । ரமா । த³யா ॥ 35-51 ॥

ப⁴வாநீ । ராஜஸீ । ஸ்ருʼஷ்டி: । ம்ருʼடா³நீ । ஸாத்த்விகீ । ஸ்தி²தி: ।
ருத்³ராணீ । தாமஸீ । ம்ருʼத்யு: । ஶர்வாணீ । த்ரிகு³ணா । பரா ॥ 52-63 ॥

க்ருʼஷ்ணா । லக்ஷ்மீ: । காமதே⁴நு: । ஆர்யா । தா³க்ஷாயணீ । ஸதீ ।
க³ணேஶஜநநி । து³ர்கா³ । பார்வதி । ப்³ரஹ்மசாரிணீ ॥ 64-73 ॥

க³ம்பீ⁴ரநாத³வத்³த⁴ண்டா । கூஷ்மாண்டா³ । ஷண்முக²ப்ரஸூ: ।
காத்யாயநீ । காலராத்ரி: । கௌ³ரீ । ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநி ॥ 74-80 ॥

அபர்ணா । தாபஸீ । பா³லா । கந்யா । காந்தாரசாரிணீ ।
மஹர்ஷிஸ்துதசாரித்ரா । த்ரிநேத்ரார்தா⁴ங்க³பா⁴கி³நீ । ॥ 81-87 ॥

ரமணீயதமா । ராஜ்ஞீ । ரஜதாத்³ரிநிவாஸிநீ ।
கீ³ர்வாணமௌலிமாணிக்யநீராஜிதபதா³ம்பு³ஜா ॥ 87-91 ॥

ஸர்வாக³மஸ்துத । உபாஸ்யா । வித்³யா । த்ரிபுரஸுந்த³ரீ । ।
கமலாத்மா । சி²ந்நமஸ்தா । மாதங்கீ³ । பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 92-99 ॥

தாரா । தூ⁴மாவதி । காலீ । பை⁴ரவீ । ப³க³லாமுகீ² ।
அநுல்லங்க்⁴யதமா । ஸந்த்⁴யா । ஸாவித்ரீ । ஸர்வமங்க³ளா ॥ 100-108 ॥

ச²ந்த:³ । ஸவித்ரீ । கா³யத்ரீ । ஶ்ருதி: । நாத³ஸ்வரூபிணீ ।
கீர்தநீயதமா । கீர்தி: । பாவநீ । பரமா । அம்பி³கா ॥ 109-118 ॥

உஷா । தே³வ்யருஷீ । மைத்ரீ । பா⁴ஸ்வதீ । ஸூந்ருʼதா । அர்ஜுநீ ।
விபா⁴வரீ । போ³த⁴யித்ரீ । வாஜிநீ । வாஜிநீவதீ ॥ 119-128 ॥

ராத்ரி: । பயஸ்வதீ । நம்யா । த்⁴ருʼதாசீ । வாருணீ । க்ஷபா ।
ஹிமாநிவேஶிநீ । ரௌத்³ரா । ராமா । ஶ்யாமா । தமஸ்வதீ ॥ 129-139 ॥

கபாலமாலிநீ । தோ⁴ரா । கராலா । அகி²லமோஹிநீ ।
ப்³ரஹ்மஸ்துதா । மஹாகாலீ । மது⁴கைடப⁴நாஶிநீ ॥ 140-146 ॥

பா⁴நுபாதா³ங்கு³லி: । ப்³ரஹ்மபாதா³ । பாஶ்யூருஜங்தி⁴கா ।
பூ⁴நிதம்பா³ । ஶக்ரமத்⁴யா । ஸுதா⁴கரபயோத⁴ரா ॥ 147-152 ॥

வஸுஹஸ்தாங்கு³லி: । விஷ்ணுதோ:³ஸஹஸ்ரா । ஶிவாநநா ।
ப்ரஜாபதிரதா³ । வஹ்நிநேத்ரா । வித்தேஶநாஸிகா ॥ 153-158 ॥

ஸந்த்⁴யா-ப்⁴ரூயுக³ளா । வாயுஶ்ரவணா । காலகுந்தலா ।
ஸர்வதே³வமயீ । சண்டீ³ । மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ॥ 159-164 ॥

கௌஶிகீ । தூ⁴ம்ரநேத்ரத்⁴நீ । சண்ட³முண்ட³விநாஶிநீ ।
ரக்தபீ³ஜப்ரஶமநீ । நிஶும்ப⁴மத³ஶோஷிணீ ॥ 165-169 ॥

ஶும்ப⁴வித்⁴வம்ஸிநீ । நந்தா³ । நந்த³கோ³குலஸம்ப⁴வா ।
ஏகாநம்ஶா । முராராதிப⁴கி³நீ । விந்த்⁴யவாஸிநீ ॥ 170-175 ॥

யோகீ³ஶ்வரீ । ப⁴க்தவஶ்யா । ஸுஸ்தநீ । ரக்தத³ந்திகா ।
விஶாலா । ரக்தசாமுண்டா³ । வைப்ரசித்தநிஷூதி³நீ ॥ 176-182 ॥

ஶாகம்ப⁴ரீ । து³ர்க³மத்⁴நீ । ஶதாக்ஷீ । அம்ருʼததா³யிநீ ।
பீ⁴மா । ஏகவீரா । பீ⁴மாஸ்யா । ப்⁴ராமரீ । அரூணநாஶிநீ ॥ 183-191 ॥

ப்³ரஹ்மாணீ । வைஷ்ணவீ । இந்த்³ராணீ । கௌமாரீ । ஸூகராநநா ।
மாஹேஶ்வரீ । நாரஸிம்ஹீ । சாமுண்டா³ । ஶிவதூ³திகா ॥ 192-200 ॥

கௌ:³ । பூ:⁴ । மஹீ । த்³யௌ: । அதி³தி: । தே³வமாதா । த³யாவதீ ।
ரேணுகா । ராமஜநநீ । புண்யா । வ்ருʼத்³தா⁴ । புராதநீ ॥ 201-212 ॥

பா⁴ரதீ । த³ஸ்யுஜிந்மாதா । ஸித்³தா⁴ । ஸௌம்யா । ஸரஸ்வதீ ।
வித்³யுத் । வாஜ்ரேஶ்வரீ । வ்ருʼத்ரநாஶிநீ । பூ⁴தி: । அச்யுதா ॥ 213-222 ॥

த³ண்டி³நீ । பாஶிநீ । ஶூலஹஸ்தா । க²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ ।
க²ட்³கி³நீ । சாபிநீ । பா³ணதா⁴ரிணீ । முஸலாயுதா⁴ ॥ 223-230 ॥

ஸீராயுதா⁴ । அங்குஶவதீ । ஶங்கி²நீ । சக்ரதா⁴ரிணீ ।
உக்³ரா । வைரோசநீ । தீ³ப்தா । ஜ்யேஷ்டா² । நாராயணீ । க³தி: ॥ 231-240 ॥

மஹீஶ்வரீ । வஹ்நிரூபா । வாயுரூபா । அம்ப³ரேஶ்வரீ ।
த்³யுநாயிகா । ஸூர்யரூபா । நீரூபா । அகி²லநாயிகா ॥ 241-248 ॥

ரதி: । காமேஶ்வரீ । ராதா⁴ । காமாக்ஷீ । காமவர்தி⁴நீ ।
ப⁴ண்ட³ப்ரணாஶிநீ । கு³ப்தா । த்ர்யம்ப³கா । ஶம்பு⁴காமுகீ ॥ 249-257 ॥

அராலநீலகுந்தலா । ஸுதா⁴ம்ஶுஸுந்த³ராநநா ।
ப்ரபு²ல்லபத்³மலோசநா । ப்ரவாலலோஹிதாத⁴ரா ॥ 258-261 ॥

திலப்ரஸூநநாஸிகா । லஸத்கபோலத³ர்பணா ।
அநங்க³சாபஜி²ல்லிகா ஸ்மிதாபஹாஸ்யமல்லிகா ॥ 262-265 ॥

விவஸ்வதி³ந்து³குண்ட³லா । ஸரஸ்வதீஜிதாம்ருʼதா ।
ஸமாநவர்ஜிதஶ்ருதி: । ஸமாநகம்பு³கந்த⁴ரா ॥ 266-269 ॥

அமூல்யமால்யமண்டி³தா । ம்ருʼணாலசருதோ³ர்லதா ।
கரோபமேயபல்லவா । ஸுரோபஜீவ்யஸுஸ்தநீ ॥ 270-273 ॥

பி³ஸப்ரஸூநஸாயகக்ஷுராப⁴ரோமராஜிகா ।
பு³தா⁴நுமேயமத்⁴யமா । கடீதடீப⁴ராலஸா ॥ 274-276 ॥

ப்ரஸூநஸாயகாக³மப்ரவாத³சுஞ்சுகாஞ்சிகா ।
மநோஹரோருயுக்³மகா । மநோஜதூணஜங்தி⁴கா ॥ 277-79 ॥

க்வணத்ஸுவர்ணஹம்ஸகா । ஸரோஜஸுந்த³ராங்த்⁴ரிகா ।
மதங்க³ஜேந்த்³ரகா³மிநீ । மஹாப³லா । கலாவதீ ॥ 280-284 ॥

ஶுத்³தா⁴ । பு³த்³தா⁴ । நிஸ்துலா । நிர்விகாரா ।
ஸத்யா । நித்யா । நிஷ்ப²லா । நிஷ்கலங்கா ।
அஜ்ஞா । ப்ரஜ்ஞா । நிர்ப⁴வா । நித்யமுக்தா
த்⁴யேயா । ஜ்ஞேயா । நிர்கு³ணா । நிர்விகல்பா ॥ 285-300 ॥

Also Read 300 Names of Uma Trishati:

Uma Trishati Namavali list of 300 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Uma Trishati Namavali list of 300 Names Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top