Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Uma Trishati Namavali list of 300 Names Telugu

Umatrishati 300 Names in Telugu:

॥ శ్రీఉమాత్రిశతీసహితం నామావలీ ॥

ఉమా హైమవతి దేవీ మహాదేవీ మహేశ్వరీ ।
అజా ధూమ్రా సురూపైకా విశ్వసూర్విశ్వధారిణీ ॥ ౧ ॥

శివా భగవతీ భద్రా ప్రకృతిర్వికృతిః కృతిః ।
అనన్తాఽనాదిరవ్యక్తా దుర్గపారా దురాత్యయా ॥ ౨ ॥

స్వధా స్వాహా సుధా పుష్టిః సుఖా సోమస్వరుపిణీ ।
తుష్టిర్నిద్రా విష్ణుమాయా జాతిర్ధీశ్చేతనా చితిః ॥ ౩ ॥

మాతా శాన్తిః క్షమా శ్రద్ధా హ్రీర్వృత్తిర్వ్యాపినీ స్మృతిః ।
శక్తిస్తృష్ణా క్షుధా భ్రాన్తిః కాన్తిః ఛాయా రమా దయా ॥ ౪ ॥

భవానీ రాజసీ సృష్టిర్మృడానీ సాత్త్వికీ స్థితిః ।
రుద్రాణీ తామసీ మృత్యుః శర్వాణీ త్రిగుణా పరా ॥ ౫ ॥

కృష్ణా లక్ష్మీః కామధేనురార్యా దాక్షాయణీ సతీ ।
గణేశజనని దుర్గా పార్వతి బ్రహ్మచారిణీ ॥ ౬ ॥

గమ్భీరనాదవద్ధణ్టా కూష్మాణ్డా షణ్ముఖప్రసూః ।
కాత్యాయనీ కాలరాత్రిర్గౌరీ సిద్ధిప్రదాయిని ॥ ౭ ॥

అపర్ణా తాపసీ బాలా కన్యా కాన్తారచారిణీ ।
మహర్షిస్తుతచారిత్రా త్రినేత్రార్ధాఙ్గభాగినీ ॥ ౮ ॥

రమణీయతమా రాజ్ఞీ రజతాద్రినివాసినీ ।
గీర్వాణమౌలిమాణిక్యనీరాజితపదామ్బుజా ॥ ౯ ॥

సర్వాగమస్తుతోపాస్యా విద్యా త్రిపురసున్దరీ ।
కమలాత్మా ఛిన్నమస్తా మాతఙ్గీ భువనేశ్వరీ ॥ ౧౦ ॥

తారా ధూమావతి కాలీ భైరవీ బగలాముఖీ ।
అనుల్లఙ్ఘ్యతమా సన్ధ్యా సావిత్రీ సర్వమఙ్గలా ॥ ౧౧ ॥

ఛన్దః సవిత్రీ గాయత్రీ శ్రుతిర్నాదస్వరూపిణీ ।
కీర్తనీయతమా కీర్తిః పావనీ పరమామ్బికా ॥ ౧౨ ॥

ఉషా దేవ్యరుషీ మైత్రీ భాస్వతీ సూనృతార్జునీ ।
విభావరీ బోధయిత్రీ వాజినీ వాజినీవతీ ॥ ౧౩ ॥

రాత్రిః పయస్వతీ నమ్యా ధృతాచీ వారుణీ క్షపా ।
హిమానివేశినీ రౌద్రా రామా శ్యామా తమస్వతీ ॥ ౧౪ ॥

కపాలమాలినీ ధోరా కరాలాఖిలమోహినీ ।
బ్రహ్మస్తుతా మహాకాలీ మధుకైటభనాశినీ ॥ ౧౫ ॥

భానుపాదాఙ్గులిర్బ్రహ్మపాదా పాశ్యూరుజఙ్ధికా ।
భూనితమ్బా శక్రమధ్యా సుధాకరపయోధరా ॥ ౧౬ ॥

వసుహస్తాఙ్గులిర్విష్ణుదోఃసహస్రా శివాననా ।
ప్రజాపతిరదా వహ్నినేత్రా విత్తేశనాసికా ॥ ౧౭ ॥

సన్ధ్యాభ్రూయుగలా వాయుశ్రవణా కాలకున్తలా ।
సర్వదేవమయీ చణ్డీ మహిషాసురమర్దినీ ॥ ౧౮ ॥

కౌశికీ ధూమ్రనేత్రధ్నీ చణ్డముణ్డవినాశినీ ।
రక్తబీజప్రశమనీ నిశుమ్భమదశోషిణీ ॥ ౧౯ ॥

శుమ్భవిధ్వంసినీ నన్దా నన్దగోకులసమ్భవా ।
ఏకానంశా మురారాతిభగినీ విన్ధ్యవాసినీ ॥ ౨౦ ॥

యోగీశ్వరీ భక్తవశ్యా సుస్తనీ రక్తదన్తికా ।
విశాలా రక్తచాముణ్డా వైప్రచిత్తనిషూదినీ ॥ ౨౧ ॥

శాకమ్భరీ దుర్గమధ్నీ శతాక్ష్యమృతదాయినీ ।
భీమైకవీరా భీమాస్యా భ్రామర్యరూణనాశినీ ॥ ౨౨ ॥

బ్రహ్మాణీ వైష్ణవీన్ద్రాణీ కౌమారీ సూకరాననా ।
మాహేశ్వరీ నారసింహీ చాముణ్డా శివదూతికా ॥ ౨౩ ॥

గౌర్భూర్మహీద్యౌరదితిర్దేవమాతా దయావతీ ।
రేణుకా రామజననీ పుణ్యా వృద్ధా పురాతనీ ॥ ౨౪ ॥

భారతీ దస్యుజిన్మాతా సిద్ధా సౌమ్యా సరస్వతీ ।
విద్యుద్వజ్రేశ్వరీ వృత్రనాశినీ భూతిరచ్యుతా ॥ ౨౫ ॥

దణ్డినీ పాశినీ శూలహస్తా ఖట్వాఙ్గధారిణీ ।
ఖడ్గినీ చాపినీ బాణధారిణీ ముసలాయుధా ॥ ౨౬ ॥

సీరాయుధాఙ్కుశవతీ శఙ్ఖినీ చక్రధారిణీ ।
ఉగ్రా వైరోచనీ దీప్తా జ్యేష్ఠా నారాయణీ గతిః ॥ ౨౭ ॥

మహీశ్వరీ వహ్నిరూపా వాయురూపాఽమ్బరేశ్వరీ ।
ద్యునాయికా సూర్యరూపా నీరూపాఖిలనాయికా ॥ ౨౮ ॥

రతిః కామేశ్వరీ రాధా కామాక్షీ కామవర్ధినీ ।
భణ్డప్రణాశినీ గుప్తా త్ర్యమ్బకా శమ్భుకాముకీ ॥ ౨౯ ॥

అరాలనీలకున్తలా సుధాంశుసున్దరాననా ।
ప్రఫుల్లపద్మలోచనా ప్రవాలలోహితాధరా ॥ ౩౦ ॥

తిలప్రసూననాసికా లసత్కపోలదర్పణా ।
అనఙ్గచాపఝిల్లికా స్మితాపహాస్యమల్లికా ॥ ౩౧ ॥

వివస్వదిన్దుకుణ్డలా సరస్వతీజితామృతా ।
సమానవర్జితశ్రుతిః సమానకమ్బుకన్ధరా ॥ ౩౨ ॥

అమూల్యమాల్యమణ్డితా మృణాలచరుదోర్లతా ।
కరోపమేయపల్లవా సురోపజీవ్యసుస్తనీ ॥ ౩౩ ॥

బిసప్రసూనసాయకక్షురాభరోమరాజికా ।
బుధానుమేయమధ్యమా కటీతటీభరాలసా ॥ ౩౪ ॥

ప్రసూనసాయకాగమప్రవాదచుఞ్చుకాఞ్చికా ।
మనోహరోరుయుగ్మకా మనోజతూణజఙ్ధికా ॥ ౩౫ ॥

క్వణత్సువర్ణహంసకా సరోజసున్దరాఙ్ధ్రికా ।
మతఙ్గజేన్ద్రగామినీ మహాబలా కలావతీ ॥ ౩౬ ॥

శుద్ధా బుద్ధా నిస్తులా నిర్వికారా
సత్యా నిత్యా నిష్ఫలా నిష్కలఙ్కా ।
అజ్ఞా ప్రజ్ఞా నిర్భవా నిత్యముక్తా
ధ్యేయా జ్ఞేయా నిర్గుణా నిర్వికల్పా ॥ ౩౭ ॥

ఆగమాబ్ధిలోడనేన సారభూతమాహృతం
శైలపుత్రికభిధాశతత్రయామృతం మయా।

యే భజన్తి సూరయస్తరన్తి తే మహద్భయం
రోగజం చ వైరిజం చ మృత్యుజం సర్వజమ్ ॥ ౩౮ ॥

॥ ఇతి శ్రీభగవన్మహర్షిరమణాన్తేవాసినో వాసిష్ఠస్య
నరసింహసూనోః గణపతేః కృతిః ఉమాత్రిశతీ సమాప్తా ॥

అనుష్టుబ్వృత్తమ్ (౧-౩౬) । ఇన్ద్రవజ్రా (౩౭) । తూణకమ్ (౩౮) ।

ఉమాత్రిశతీ నామావలీ

ఉమా । హైమవతి । దేవీ । మహాదేవీ । మహేశ్వరీ ।
అజా । ధూమ్రా । సురూపా । ఏకా । విశ్వసూః । విశ్వధారిణీ ॥ ౧-౧౧ ॥

శివా । భగవతీ । భద్రా । ప్రకృతిః । వికృతిః । కృతిః ।
అనన్తా । అనాది । అవ్యక్తా । దుర్గపారా । దురాత్యయా ॥ ౧౨-౨౨ ॥

స్వధా । స్వాహా । సుధా । పుష్టిః । సుఖా । సోమస్వరుపిణ్ । తుష్టిః ।
నిద్రా । విష్ణుమాయా । జాతిః । ధీః । చేతనా । చితిః ॥ ౨౩-౩౫ ॥

మాతా । శాన్తిః । క్షమా । శ్రద్ధా । హ్రీః । వృత్తిః । వ్యాపినీ ।
స్మృతిః । శక్తిః । తృష్ణా । క్షుధా । భ్రాన్తిః । కాన్తిః ।
ఛాయా । రమా । దయా ॥ ౩౫-౫౧ ॥

భవానీ । రాజసీ । సృష్టిః । మృడానీ । సాత్త్వికీ । స్థితిః ।
రుద్రాణీ । తామసీ । మృత్యుః । శర్వాణీ । త్రిగుణా । పరా ॥ ౫౨-౬౩ ॥

కృష్ణా । లక్ష్మీః । కామధేనుః । ఆర్యా । దాక్షాయణీ । సతీ ।
గణేశజనని । దుర్గా । పార్వతి । బ్రహ్మచారిణీ ॥ ౬౪-౭౩ ॥

గమ్భీరనాదవద్ధణ్టా । కూష్మాణ్డా । షణ్ముఖప్రసూః ।
కాత్యాయనీ । కాలరాత్రిః । గౌరీ । సిద్ధిప్రదాయిని ॥ ౭౪-౮౦ ॥

అపర్ణా । తాపసీ । బాలా । కన్యా । కాన్తారచారిణీ ।
మహర్షిస్తుతచారిత్రా । త్రినేత్రార్ధాఙ్గభాగినీ । ॥ ౮౧-౮౭ ॥

రమణీయతమా । రాజ్ఞీ । రజతాద్రినివాసినీ ।
గీర్వాణమౌలిమాణిక్యనీరాజితపదామ్బుజా ॥ ౮౭-౯౧ ॥

సర్వాగమస్తుత । ఉపాస్యా । విద్యా । త్రిపురసున్దరీ । ।
కమలాత్మా । ఛిన్నమస్తా । మాతఙ్గీ । భువనేశ్వరీ ॥ ౯౨-౯౯ ॥

తారా । ధూమావతి । కాలీ । భైరవీ । బగలాముఖీ ।
అనుల్లఙ్ఘ్యతమా । సన్ధ్యా । సావిత్రీ । సర్వమఙ్గలా ॥ ౧౦౦-౧౦౮ ॥

ఛన్దః । సవిత్రీ । గాయత్రీ । శ్రుతిః । నాదస్వరూపిణీ ।
కీర్తనీయతమా । కీర్తిః । పావనీ । పరమా । అమ్బికా ॥ ౧౦౯-౧౧౮ ॥

ఉషా । దేవ్యరుషీ । మైత్రీ । భాస్వతీ । సూనృతా । అర్జునీ ।
విభావరీ । బోధయిత్రీ । వాజినీ । వాజినీవతీ ॥ ౧౧౯-౧౨౮ ॥

రాత్రిః । పయస్వతీ । నమ్యా । ధృతాచీ । వారుణీ । క్షపా ।
హిమానివేశినీ । రౌద్రా । రామా । శ్యామా । తమస్వతీ ॥ ౧౨౯-౧౩౯ ॥

కపాలమాలినీ । ధోరా । కరాలా । అఖిలమోహినీ ।
బ్రహ్మస్తుతా । మహాకాలీ । మధుకైటభనాశినీ ॥ ౧౪౦-౧౪౬ ॥

భానుపాదాఙ్గులిః । బ్రహ్మపాదా । పాశ్యూరుజఙ్ధికా ।
భూనితమ్బా । శక్రమధ్యా । సుధాకరపయోధరా ॥ ౧౪౭-౧౫౨ ॥

వసుహస్తాఙ్గులిః । విష్ణుదోఃసహస్రా । శివాననా ।
ప్రజాపతిరదా । వహ్నినేత్రా । విత్తేశనాసికా ॥ ౧౫౩-౧౫౮ ॥

సన్ధ్యా-భ్రూయుగలా । వాయుశ్రవణా । కాలకున్తలా ।
సర్వదేవమయీ । చణ్డీ । మహిషాసురమర్దినీ ॥ ౧౫౯-౧౬౪ ॥

కౌశికీ । ధూమ్రనేత్రధ్నీ । చణ్డముణ్డవినాశినీ ।
రక్తబీజప్రశమనీ । నిశుమ్భమదశోషిణీ ॥ ౧౬౫-౧౬౯ ॥

శుమ్భవిధ్వంసినీ । నన్దా । నన్దగోకులసమ్భవా ।
ఏకానంశా । మురారాతిభగినీ । విన్ధ్యవాసినీ ॥ ౧౭౦-౧౭౫ ॥

యోగీశ్వరీ । భక్తవశ్యా । సుస్తనీ । రక్తదన్తికా ।
విశాలా । రక్తచాముణ్డా । వైప్రచిత్తనిషూదినీ ॥ ౧౭౬-౧౮౨ ॥

శాకమ్భరీ । దుర్గమధ్నీ । శతాక్షీ । అమృతదాయినీ ।
భీమా । ఏకవీరా । భీమాస్యా । భ్రామరీ । అరూణనాశినీ ॥ ౧౮౩-౧౯౧ ॥

బ్రహ్మాణీ । వైష్ణవీ । ఇన్ద్రాణీ । కౌమారీ । సూకరాననా ।
మాహేశ్వరీ । నారసింహీ । చాముణ్డా । శివదూతికా ॥ ౧౯౨-౨౦౦ ॥

గౌః । భూః । మహీ । ద్యౌః । అదితిః । దేవమాతా । దయావతీ ।
రేణుకా । రామజననీ । పుణ్యా । వృద్ధా । పురాతనీ ॥ ౨౦౧-౨౧౨ ॥

భారతీ । దస్యుజిన్మాతా । సిద్ధా । సౌమ్యా । సరస్వతీ ।
విద్యుత్ । వాజ్రేశ్వరీ । వృత్రనాశినీ । భూతిః । అచ్యుతా ॥ ౨౧౩-౨౨౨ ॥

దణ్డినీ । పాశినీ । శూలహస్తా । ఖట్వాఙ్గధారిణీ ।
ఖడ్గినీ । చాపినీ । బాణధారిణీ । ముసలాయుధా ॥ ౨౨౩-౨౩౦ ॥

సీరాయుధా । అఙ్కుశవతీ । శఙ్ఖినీ । చక్రధారిణీ ।
ఉగ్రా । వైరోచనీ । దీప్తా । జ్యేష్ఠా । నారాయణీ । గతిః ॥ ౨౩౧-౨౪౦ ॥

మహీశ్వరీ । వహ్నిరూపా । వాయురూపా । అమ్బరేశ్వరీ ।
ద్యునాయికా । సూర్యరూపా । నీరూపా । అఖిలనాయికా ॥ ౨౪౧-౨౪౮ ॥

రతిః । కామేశ్వరీ । రాధా । కామాక్షీ । కామవర్ధినీ ।
భణ్డప్రణాశినీ । గుప్తా । త్ర్యమ్బకా । శమ్భుకాముకీ ॥ ౨౪౯-౨౫౭ ॥

అరాలనీలకున్తలా । సుధాంశుసున్దరాననా ।
ప్రఫుల్లపద్మలోచనా । ప్రవాలలోహితాధరా ॥ ౨౫౮-౨౬౧ ॥

తిలప్రసూననాసికా । లసత్కపోలదర్పణా ।
అనఙ్గచాపఝిల్లికా స్మితాపహాస్యమల్లికా ॥ ౨౬౨-౨౬౫ ॥

వివస్వదిన్దుకుణ్డలా । సరస్వతీజితామృతా ।
సమానవర్జితశ్రుతిః । సమానకమ్బుకన్ధరా ॥ ౨౬౬-౨౬౯ ॥

అమూల్యమాల్యమణ్డితా । మృణాలచరుదోర్లతా ।
కరోపమేయపల్లవా । సురోపజీవ్యసుస్తనీ ॥ ౨౭౦-౨౭౩ ॥

బిసప్రసూనసాయకక్షురాభరోమరాజికా ।
బుధానుమేయమధ్యమా । కటీతటీభరాలసా ॥ ౨౭౪-౨౭౬ ॥

ప్రసూనసాయకాగమప్రవాదచుఞ్చుకాఞ్చికా ।
మనోహరోరుయుగ్మకా । మనోజతూణజఙ్ధికా ॥ ౨౭౭-౭౯ ॥

క్వణత్సువర్ణహంసకా । సరోజసున్దరాఙ్ధ్రికా ।
మతఙ్గజేన్ద్రగామినీ । మహాబలా । కలావతీ ॥ ౨౮౦-౨౮౪ ॥

శుద్ధా । బుద్ధా । నిస్తులా । నిర్వికారా ।
సత్యా । నిత్యా । నిష్ఫలా । నిష్కలఙ్కా ।
అజ్ఞా । ప్రజ్ఞా । నిర్భవా । నిత్యముక్తా
ధ్యేయా । జ్ఞేయా । నిర్గుణా । నిర్వికల్పా ॥ ౨౮౫-౩౦౦ ॥

Also Read 300 Names of Uma Trishati:

Uma Trishati Namavali list of 300 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Uma Trishati Namavali list of 300 Names Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top