Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Annapurna Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીઅન્નપૂર્ણાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
શ્રીરુદ્રયામલે

કૈલાસશિખરાસીનં દેવદેવં મહેશ્વરમ્ ।
પ્રણમ્ય દણ્ડવદ્ભૂમૌ પાર્વતી પરિપૃચ્છતિ ॥ ૧ ॥

શ્રીપાર્વત્યુવાચ ।
અન્નપૂર્ણા મહાદેવી ત્રૈલોક્યે જીવધારિણી ।
નામ્નાં સહસ્રં તસ્યાસ્તુ કથયસ્વ મહાપ્રભો ॥ ૨ ॥

શ્રીશિવ ઉવાચ ।
શૃણુ દેવિ વરારોહે જગત્કારણિ કૌલિનિ ।
આરાધનીયા સર્વેષાં સર્વેષાં પરિપૃચ્છસિ ॥ ૩ ॥

સહસ્રૈર્નામભિર્દિવ્યૈસ્ત્રૈલોક્યપ્રાણિપૂજિતૈઃ ।
અન્નદાયાસ્સ્તવં દિવ્યં યત્સુરૈરપિ વાઞ્છિતમ્ ॥ ૪ ॥

કથયામિ તવ સ્નેહાત્સાવધાનાઽવધારય ।
ગોપનીયં પ્રયત્નેન સ્તવરાજમિદં શુભમ્ ॥ ૫ ॥

ન પ્રકાશ્યં ત્વયા ભદ્રે દુર્જનેભ્યો નિશેષતઃ ।
ન દેયં પરશિષ્યેભ્યો ભક્તિહીનાય પાર્વતિ ॥ ૬ ॥

દેયં શિષ્યાય શાન્તાય ગુરુદેવરતાય ચ ।
અન્નપૂર્ણાસ્તવં દેયં કૌલિકાય કુલેશ્વરી ॥ ૭ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીમદન્નપૂર્ણાસહસ્રનામસ્તોત્રમાલામન્ત્રસ્ય,
શ્રીભગવાન્ ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ્છન્દઃ,
પ્રકટગુપ્તગુપ્તતર સમ્પદાય કુલોત્તીર્ણ નિગર્ભરહસ્યાતિ
રહસ્યપરાપરાતિરહસ્યાતિપૂર્વાચિન્ત્યપ્રભાવા ભગવતી
શ્રીમદન્નપૂર્ણાદેવતા, હલો બીજં, સ્વરાશ્શક્તિઃ, જીવો બીજં,
બુદ્ધિશ્શક્તિઃ, ઉદાનો બીજં, સુષુમ્ના નાડી, સરસ્વતી શક્તિઃ,
ધર્માર્થકામમોક્ષાર્થે પાઠે વિનિયોગઃ ॥

ધ્યાનમ્ ।
અર્કોન્મુક્તશશાઙ્કકોટિવદનામાપીનતુઙ્ગસ્તનીં
ચન્દ્રાર્ધાઙ્કિતમસ્તકાં મધુમદામાલોલનેત્રત્રયીમ્ ।
બિભ્રાણામનિશં વરં જપપટીં શૂલં કપાલં કરૈઃ
આદ્યાં યૌવનગર્વિતાં લિપિતનું વાગીશ્વરીમાશ્રયે ॥

અથ અન્નપૂર્ણાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।

॥ ૐ અન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ ॥

અન્નપૂર્ણા અન્નદાત્રી અન્નરાશિકૃતાલયા ।
અન્નદા અન્નરૂપા ચ અન્નદાનરતોત્સવા ॥ ૧ ॥

અનન્તા ચ અનન્તાક્ષી અનન્તગુણશાલિની ।
અચ્યુતા અચ્યુતપ્રાણા અચ્યુતાનન્દકારિણી ॥ ૨ ॥

અવ્યક્તાઽનન્તમહિમા અનન્તસ્ય કુલેશ્વરી ।
અબ્ધિસ્થા અબ્ધિશયના અબ્ધિજા અબ્ધિનન્દિની ॥ ૩ ॥

અબ્જસ્થા અબ્જનિલયા અબ્જજા અબ્જભૂષણા ।
અબ્જાભા અબ્જહસ્તા ચ અબ્જપત્રશુભેક્ષણા ॥ ૪ ॥

અબ્જાનના અનન્તાત્મા અગ્રિસ્થા અગ્નિરૂપિણી ।
અગ્નિજાયા અગ્નિમુખી અગ્નિકુણ્ડકૃતાલયા ॥ ૫ ॥

અકારા અગ્નિમાતા ચ અજયાઽદિતિનન્દિની ।
આદ્યા આદિત્યસઙ્કાશા આત્મજ્ઞા આત્મગોચરા ॥ ૬ ॥

આત્મસૂરાત્મદયિતા આધારા આત્મરૂપિણી ।
આશા આકાશપદ્મસ્થા અવકાશસ્વરૂપિણી ॥ ૭ ॥

આશાપૂરી અગાધા ચ અણિમાદિસુસેવિતા ।
અમ્બિકા અબલા અમ્બા અનાદ્યા ચ અયોનિજા ॥ ૮ ॥

અનીશા ઈશિકા ઈશા ઈશાની ઈશ્વરપ્રીયા ।
ઈશ્વરી ઈશ્વરપ્રાણા ઈશ્વરાનન્દદાયિની ॥ ૯ ॥

ઇન્દ્રાણી ઇન્દ્રદયિતા ઇન્દ્રસૂરિન્દ્રપાલિની ।
ઇન્દિરા ઇન્દ્રભગિની ઇન્દ્રિયા ઇન્દુભૂષણા ॥ ૧૦ ॥

ઇન્દુમાતા ઇન્દુમુખી ઇન્દ્રિયાણાં વશઙ્કરી ।
ઉમા ઉમાપતેઃ પ્રાણા ઓડ્યાણપીઠવાસિની ॥ ૧૧ ॥

ઉત્તરજ્ઞા ઉત્તરાખ્યા ઉકારા ઉત્તરાત્મિકા ।
ઋમાતા ઋભવા ઋસ્થા ૠલૄકારસ્વરૂપિણી ॥ ૧૨ ॥

ઋકારા ચ લૃકારા ચ લૄતકપ્રીતિદાયિની ।
એકા ચ એકવીરા ચ એકારૈકારરૂપિણી ॥ ૧૩ ॥

ઓકારી ઓઘરૂપા ચ ઓઘત્રયસુપૂજિતા ।
ઓઘસ્થા ઓઘસમ્ભૂતા ઓઘધાત્રી ચ ઓઘસૂઃ ॥ ૧૪ ॥

ષોડશસ્વરસમ્ભૂતા ષોડશસ્વરરૂપિણી ।
વર્ણાત્મા વર્ણનિલયા શૂલિની વર્ણમાલિની ॥ ૧૫ ॥

કાલરાત્રિર્મહારાત્રિર્મોહરાત્રિઃ સુલોચના ।
કાલી કપાલિની કૃત્યા કાલિકા સિંહગામિની ॥ ૧૬ ॥

કાત્યાયની કલાધારા કાલદૈત્યનિકૃન્તની ।
કામિની કામવન્દ્યા ચ કમનીયા વિનોદિની ॥ ૧૭ ॥

કામસૂઃ કામવનિતા કામધુક્ કમલાવતી ।
કામદાત્રી કરાલી ચ કામકેલિવિનોદિની ॥ ૧૮ ॥

કામના કામદા કામ્યા કમલા કમલાર્ચિતા ।
કાશ્મીરલિપ્તવક્ષોજા કાશ્મીરદ્રવચર્ચિતા ॥ ૧૯ ॥

કનકા કનકપ્રાણા કનકાચલવાસિની ।
કનકાભા કાનનસ્થા કામાખ્યા કનકપ્રદા ॥ ૨૦ ॥

કામપીઠસ્થિતા નિત્યા કામધામનિવાસિની ।
કમ્બુકણ્ઠી કરાલાક્ષી કિશોરી ચ કલાપિની ॥ ૨૧ ॥

કલા કાષ્ઠા નિમેષા ચ કાલસ્થા કાલરૂપિણી ।
કાલજ્ઞા કાલમાતા ચ કાલધાત્રી કલાવતી ॥ ૨૨ ॥

કાલદા કાલહા કુલ્યા કુરુકુલ્લા કુલાઙ્ગના ।
કીર્તિદા કીર્તિહા કીર્તિઃ કીર્તિસ્થા કીર્તિવર્ધની ॥ ૨૩ ॥

કીર્તિજ્ઞા કીર્તિતપદા કૃત્તિકા કેશવપ્રિયા ।
કેશિહા કેલીકારી ચ કેશવાનન્દકારિણી ॥ ૨૪ ॥

કુમુદાભા કુમારી ચ કર્મદા કમલેક્ષણા ।
કૌમુદી કુમુદાનન્દા કૌલિની ચ કુમુદ્વતી ॥ ૨૫ ॥

કોદણ્ડધારિણી ક્રોધા કૂટસ્થા કોટરાશ્રયા ।
કાલકણ્ઠી કરાલાઙ્ગી કાલાઙ્ગી કાલભૂષણા ॥ ૨૬ ॥

કઙ્કાલી કામદામા ચ કઙ્કાલકૃતભૂષણા ।
કપાલકર્ત્રિકકરા કરવીરસ્વરૂપિણી ॥ ૨૭ ॥

કપર્દિની કોમલાઙ્ગી કૃપાસિન્ધુઃ કૃપામયી ।
કુશાવતી કુણ્ડસંસ્થા કૌબેરી કૌશિકી તથા ॥ ૨૮ ॥

કાશ્યપી કદ્રુતનયા કલિકલ્મષનાશિની ।
કઞ્જસ્થા કઞ્જવદના કઞ્જકિઞ્જલ્કચર્ચિતા ॥ ૨૯ ॥

કઞ્જાભા કઞ્જમધ્યસ્થા કઞ્જનેત્રા કચોદ્ભવા ।
કામરૂપા ચ હ્રીંકારી કશ્યપાન્વયવર્ધિની ॥ ૩૦ ॥

ખર્વા ચ ખઞ્જનદ્વન્દ્વલોચના ખર્વવાહિની ।
ખડ્ગિની ખડ્ગહસ્તા ચ ખેચરી ખડ્ગરૂપિણી ॥ ૩૧ ॥

ખગસ્થા ખગરૂપા ચ ખગગા ખગસમ્ભવા ।
ખગધાત્રી ખગાનન્દા ખગયોનિસ્વરૂપિણી ॥ ૩૨ ॥

ખગેશી ખેટકકરા ખગાનન્દવિવર્ધિની ।
ખગમાન્યા ખગાધારા ખગગર્વવિમોચિની ॥ ૩૩ ॥

ગઙ્ગા ગોદાવરી ગીતિર્ગાયત્રી ગગનાલયા ।
ગીર્વાણસુન્દરી ગૌશ્ચ ગાધા ગીર્વાણપૂજિતા ॥ ૩૪ ॥

ગીર્વાણચર્ચિતપદા ગાન્ધારી ગોમતી તથા ।
ગર્વિણી ગર્વહન્ત્રી ચ ગર્ભસ્થા ગર્ભધારિણી ॥ ૩૫ ॥

ગર્ભદા ગર્ભહન્ત્રી ચ ગન્ધર્વકુલપૂજિતા ।
ગયા ગૌરી ચ ગિરિજા ગિરિસ્થા ગિરિસમ્ભવા ॥ ૩૬ ॥

ગિરિગહ્વરમધ્યસ્થા કુઞ્જરેશ્વરગામિની ।
કિરીટિની ચ ગદિની ગુઞ્જાહારવિભૂષણા ॥ ૩૭ ॥

ગણપા ગણકા ગણ્યા ગણકાનન્દકારિણી ।
ગણપૂજ્યા ચ ગીર્વાણી ગણપાનનન્દકારિણી ॥ ૩૮ ॥

ગુરુમાતા ગુરુરતા ગુરુભક્તિપરાયણા ।
ગોત્રા ગૌઃ કૃષ્ણભગિની કૃષ્ણસૂઃ કૃષ્ણનન્દિની ॥ ૩૯ ॥

ગોવર્ધની ગોત્રધરા ગોવર્ધનકૃતાલયા ।
ગોવર્ધનધરા ગોદા ગૌરાઙ્ગી ગૌતમાત્મજા ॥ ૪૦ ॥

ઘર્ઘરા ઘોરરૂપા ચ ઘોરા ઘર્ઘરનાદિની ।
શ્યામા ઘનરવાઽઘોરા ઘના ઘોરાર્તિનાશિની ॥ ૪૧ ॥

ઘનસ્થા ચ ઘનાનન્દા દારિદ્ર્યઘનનાશિની ।
ચિત્તજ્ઞા ચિન્તિતપદા ચિત્તસ્થા ચિત્તરૂપિણી ॥ ૪૨ ॥

ચક્રિણી ચારુચમ્પાભા ચારુચમ્પકમાલિની ।
ચન્દ્રિકા ચન્દ્રકાન્તિશ્ચ ચાપિની ચન્દ્રશેખરા ॥ ૪૩ ॥

ચણ્ડિકા ચણ્ડદૈત્યઘ્ની ચન્દ્રશેખરવલ્લભા ।
ચાણ્ડાલિની ચ ચામુણ્ડા ચણ્ડમુણ્ડવધોદ્યતા ॥ ૪૪ ॥

ચૈતન્યભૈરવી ચણ્ડા ચૈતન્યઘનગેહિની ।
ચિત્સ્વરૂપા ચિદાધારા ચણ્ડવેગા ચિદાલયા ॥ ૪૫ ॥

ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યસ્થા ચન્દ્રકોટિસુશીતલા ।
ચપલા ચન્દ્રભગિની ચન્દ્રકોટિનિભાનના ॥ ૪૬ ॥

ચિન્તામણિગુણાધારા ચિન્તામણિવિભૂષણા ।
ભક્તચિન્તામણિલતા ચિન્તામણિકૃતાલયા ॥ ૪૭ ॥

ચારુચન્દનલિપ્તાઙ્ગી ચતુરા ચ ચતુર્મુખી ।
ચૈતન્યદા ચિદાનન્દા ચારુચામરવીજિતા ॥ ૪૮ ॥

છત્રદા છત્રધારી ચ છલચ્છદ્મવિનાશિની ।
છત્રહા છત્રરૂપા ચ છત્રચ્છાયાકૃતાલયા ॥ ૪૯ ॥

જગજ્જીવા જગદ્ધાત્રી જગદાનન્દકારિણી ।
યજ્ઞપ્રિયા યજ્ઞરતા જપયજ્ઞપરાયણા ॥ ૫૦ ॥

જનની જાનકી યજ્વા યજ્ઞહા યજ્ઞનન્દિની ।
યજ્ઞદા યજ્ઞફલદા યજ્ઞસ્થાનકૃતાલયા ॥ ૫૧ ॥

યજ્ઞભોક્ત્રી યજ્ઞરૂપા યજ્ઞવિઘ્નવિનાશિની ।
જપાકુસુમસઙ્કાશા જપાકુસુમશોભિતા ॥ ૫૨ ॥

જાલન્ધરી જયા જૈત્રી જીમૂતચયભાષિણી ।
જયદા જયરૂપા ચ જયસ્થા જયકારિણી ॥ ૫૩ ॥

જગદીશપ્રિયા જીવા જલસ્થા જલજેક્ષણા ।
જલરૂપા જહ્નુકન્યા યમુના જલજોદરી ॥ ૫૪ ॥

જલજાસ્યા જાહ્નવી ચ જલજાભા જલોદરી ।
યદુવંશોદ્ભવા જીવા યાદવાનન્દકારિણી ॥ ૫૫ ॥

યશોદા યશસાં રાશિર્યશોદાનન્દકારિણી ।
જ્વલિની જ્વાલિની જ્વાલા જ્વલત્પાવકસન્નિભા ॥ ૫૬ ॥

જ્વાલામુખી જગન્માતા યમલાર્જુનભઞ્જની ।
જન્મદા જન્મહા જન્યા જન્મભૂર્જનકાત્મજા ॥ ૫૭ ॥

જનાનન્દા જામ્બવતી જમ્બૂદ્વીપકૃતાલયા ।
જામ્બૂનદસમાનાભા જામ્બૂનદવિભૂષણા ॥ ૫૮ ॥

જમ્ભહા જાતિદા જાતિર્જ્ઞાનદા જ્ઞાનગોચરા ।
જ્ઞાનરૂપાઽજ્ઞાનહા ચ જ્ઞાનવિજ્ઞાનશાલિની ॥ ૫૯ ॥

જિનજૈત્રી જિનાધારા જિનમાતા જિનેશ્વરી ।
જિતેન્દ્રિયા જનાધારા અજિનામ્બરધારિણી ॥ ૬૦ ॥

શમ્ભુકોટિદુરાધર્ષા વિષ્ણુકોટિવિમર્દિની ।
સમુદ્રકોટિગમ્ભીરા વાયુકોટિમહાબલા ॥ ૬૧ ॥

સૂર્યકોટિપ્રતીકાશા યમકોટિદુરાપહા ।
કામધુક્કોટિફલદા શક્રકોટિસુરાજ્યદા ॥ ૬૨ ॥

કન્દર્પકોટિલાવણ્યા પદ્મકોટિનિભાનના ।
પૃથ્વીકોટિજનાધારા અગ્નિકોટિભયઙ્કરી ॥ ૬૩ ॥

અણિમા મહિમા પ્રાપ્તિર્ગરિમા લઘિમા તથા ।
પ્રાકામ્યદા વશકરી ઈશિકા સિદ્ધિદા તથા ॥ ૬૪ ॥

મહિમાદિગુણોપેતા અણિમાદ્યષ્ટસિદ્ધિદા ।
જવનધ્ની જનાધીના જામિની ચ જરાપહા ॥ ૬૫ ॥

તારિણી તારિકા તારા તોતલા તુલસીપ્રિયા ।
તન્ત્રિણી તન્ત્રરૂપા ચ તન્ત્રજ્ઞા તન્ત્રધારિણી ॥ ૬૬ ॥

તારહારા ચ તુલજા ડાકિનીતન્ત્રગોચરા ।
ત્રિપુરા ત્રિદશા ત્રિસ્થા ત્રિપુરાસુરઘાતિની ॥ ૬૭ ॥

ત્રિગુણા ચ ત્રિકોણસ્થા ત્રિમાત્રા ત્રિતનુસ્થિતા ।
ત્રૈવિદ્યા ચ ત્રયી ત્રિઘ્ની તુરીયા ત્રિપુરેશ્વરી ॥ ૬૮ ॥

ત્રિકોદરસ્થા ત્રિવિધા ત્રૈલોક્યા ત્રિપુરાત્મિકા ।
ત્રિધામ્ની ત્રિદશારાધ્યા ત્ર્યક્ષા ત્રિપુરવાસિની ॥ ૬૯ ॥

ત્રિવર્ણી ત્રિપદી તારા ત્રિમૂર્તિજનની ત્વરા ।
ત્રિદિવા ત્રિદિવેશાઽઽદિર્દેવી ત્રૈલોક્યધારિણી ॥ ૭૦ ॥

ત્રિમૂર્તિશ્ચ ત્રિજનની ત્રીભૂસ્ત્રીપુરસુન્દરી ।
તપસ્વિની તપોનિષ્ઠા તરુણી તારરૂપિણી ॥ ૭૧ ॥

તામસી તાપસી ચૈવ તાપઘ્ની ચ તમોપહા ।
તરુણાર્કપ્રતીકાશા તપ્તકાઞ્ચનસન્નિભા ॥ ૭૨ ॥

ઉન્માદિની તન્તુરૂપા ત્રૈલોક્યવ્યાપિનીશ્વરી ।
તાર્કિકી તર્કિકી વિદ્યા તાપત્રયવિનાશિની ॥ ૭૩ ॥

ત્રિપુષ્કરા ત્રિકાલજ્ઞા ત્રિસન્ધ્યા ચ ત્રિલોચના ।
ત્રિવર્ગા ચ ત્રિવર્ગસ્થા તપસસ્સિદ્ધિદાયિની ॥ ૭૪ ॥

અધોક્ષજા અયોધ્યા ચ અપર્ણા ચ અવન્તિકા ।
કારિકા તીર્થરૂપા ચ તીરા તીર્થકરી તથા ॥ ૭૫ ॥

દારિદ્ર્યદુઃખદલિની અદીના દીનવત્સલા ।
દીનાનાથપ્રિયા દીર્ઘા દયાપૂર્ણા દયાત્મિકા ॥ ૭૬ ॥

દેવદાનવસમ્પૂજ્યા દેવાનાં પ્રિયકારિણી ।
દક્ષપુત્રી દક્ષમાતા દક્ષયજ્ઞવિનાશિની ॥ ૭૭ ॥

દેવસૂર્દક્ષીણા દક્ષા દુર્ગા દુર્ગતિનાશિની ।
દેવકીગર્ભસમ્ભૂતા દુર્ગદૈત્યવિનાશિની ॥ ૭૮ ॥

અટ્ટાઽટ્ટહાસિની દોલા દોલાકર્માભિનન્દિની ।
દેવકી દેવિકા દેવી દુરિતઘ્ની તટિત્તથા ॥ ૭૯ ॥

ગણ્ડકી ગલ્લકી ક્ષિપ્રા દ્વારા દ્વારવતી તથા ।
આનન્દોદધિમધ્યસ્થા કટિસૂત્રૈરલઙ્કૃતા ॥ ૮૦ ॥

ઘોરાગ્નિદાહદમની દુઃખદુસ્સ્વપ્નનાશિની ।
શ્રીમયી શ્રીમતી શ્રેષ્ઠા શ્રીકરી શ્રીવિભાવિની ॥ ૮૧ ॥

શ્રીદા શ્રીશા શ્રીનિવાસા શ્રીમતી શ્રીર્મતિર્ગતિઃ ।
ધનદા દામિની દાન્તા ધમદો ધનશાલિની ॥ ૮૨ ॥

દાડિમીપુષ્પસઙ્કાશા ધનાગારા ધનઞ્જયા ।
ધૂમ્રાભા ધૂમ્રદૈત્ત્રઘ્ની ધવલા ધવલપ્રિયા ॥ ૮૩ ॥

ધૂમ્રવક્ત્રા ધૂમ્રનેત્રા ધૂમ્રકેશી ચ ધૂસરા ।
ધરણી ધરિણી ધૈર્યા ધરા ધાત્રી ચ ધૈર્યદા ॥ ૮૪ ॥

દમિની ધર્મિણી ધૂશ્ચ દયા દોગ્ધ્રી દુરાસદા ।
નારાયણી નારસિંહી નૃસિંહહૃદયાલયા ॥ ૮૫ ॥

નાગિની નાગકન્યા ચ નાગસૂર્નાગનાયિકા ।
નાનારત્નવિચિત્રાઙ્ગી નાનાભરણમણ્ડિતા ॥ ૮૬ ॥

દુર્ગસ્થા દુર્ગરૂપા ચ દુઃખદુષ્કૃતનાશિની ।
હીઙ્કારી ચૈવ શ્રીઙ્કારી હુઙ્કારી ક્લેશનાશિની ॥ ૮૭ ॥

નગાત્મજા નાગરી ચ નવીના નૂતનપ્રિયા ।
નીરજાસ્યા નીરદાભા નવલાવણ્યસુન્દરી ॥ ૮૮ ॥

નીતિજ્ઞા નીતિદા નીતિર્નિમનાભિર્નગેશ્વરી ।
નિષ્ઠા નિત્યા નિરાતઙ્કા નાગયજ્ઞોપવીતિની ॥ ૮૯ ॥

નિધિદા નિધિરૂપાચ નિર્ગુણા નરવાહિની ।
નરમાંસરતા નારી નરમુણ્ડવિભૂષણા ॥ ૯૦ ॥

નિરાધારા નિર્વિકારા નુતિર્નિર્વાણસુન્દરી ।
નરાસૃક્પાનમત્તા ચ નિર્વૈરા નાગગામિની ॥ ૯૧ ॥

પરમા પ્રમિતા પ્રાજ્ઞા પાર્વતી પર્વતાત્મજા ।
પર્વપ્રિયા પર્વરતા પર્વપાવનપાવની ॥ ૯૨ ॥

પરાત્પરતરા પૂર્વા પશ્ચિમા પાપનાશિની ।
પશૂનાં પતિપત્ની ચ પતિભક્તિપરાયણા ॥ ૯૩ ॥

પરેશી પારગા પારા પરઞ્જ્યોતિસ્વરૂપિણી ।
નિષ્ઠુરા ક્રૂરહૃદયા પરાસિદ્ધિઃ પરાગતિઃ ॥ ૯૪ ॥

પશુઘ્ની પશુરૂપા ચ પશુહા પશુવાહિની ।
પિતા માતા ચ યન્ત્રી ચ પશુપાશવિનાશિની ॥ ૯૫ ॥

પદ્મિની પદ્મહસ્તા ચ પદ્મકિઞ્જલ્કવાસિની ।
પદ્મવક્ત્રા ચ પદ્માક્ષી પદ્મસ્થા પદ્મસમ્ભવા ॥ ૯૬ ॥

પદ્માસ્યા પઞ્ચમી પૂર્ણા પૂર્ણપીઠનિવાસિની ।
પદ્મરાગપ્રતીકાશા પાઞ્ચાલી પઞ્ચમપ્રિયા ॥ ૯૭ ॥

પરબ્રહ્મસ્વરૂપા ચ પરબ્રહ્મનિવાસિની ।
પરમાનન્દમુદિતા પરચક્રનિવાસિની ॥ ૯૮ ॥

પરેશી પરમા પૃથ્વી પીનતુઙ્ગપયોધરા ।
પરાપરા પરાવિદ્યા પરમાનન્દદાયિની ॥ ૯૯ ॥

પૂજ્યા પ્રજ્ઞાવતી પુષ્ટિઃ પિનાકિપરિકીર્તિતા ।
પ્રાણઘ્ની પ્રાણરૂપા ચ પ્રાણદા ચ પ્રિયંવદા ॥ ૧૦૦ ॥

ફણિભૂષા ફણાવેશી ફકારકણ્ઠમાલિની ।
ફણિરાડ્વૃતસર્વાઙ્ગી ફલભાગનિવાસિની ॥ ૧૦૧ ॥

બલભદ્રસ્ય ભગિની બાલા બાલપ્રદાયિની ।
ફલ્ગુરુપા પ્રલમ્બધ્ની ફલ્ગૂત્સવ વિનોદિની ॥ ૧૦૨ ॥

ભવાની ભવપત્ની ચ ભવભીતિહરા ભવા ।
ભવેશ્વરી ભવારાધ્યા ભવેશી ભવનાયિકા ॥ ૧૦૩ ॥

ભવમાતા ભવાગમ્યા ભવકણ્ટકનાશિની ।
ભવપ્રિયા ભવાનન્દા ભવ્યા ચ ભવમોચની ॥ ૧૦૪ ॥

ભાવનીયા ભગવતી ભવભારવિનાશિની ।
ભૂતધાત્રી ચ ભૂતેશી ભૂતસ્થા ભૂતરૂપિણી ॥ ૧૦૫ ॥

ભૂતમાતા ચ ભૂતઘ્ની ભૂતપઞ્ચકવાસિની ।
ભોગોપચારકુશલા ભિસ્સાધાત્રી ચ ભૂચરી ॥ ૧૦૬ ॥

ભીતિઘ્ની ભક્તિગમ્યા ચ ભક્તાનામાર્તિનાશિની ।
ભક્તાનુકમ્પિની ભીમા ભગિની ભગનાયિકા ॥ ૧૦૭ ॥

ભગવિદ્યા ભગક્લિન્ના ભગયોનિર્ભગપ્રદા ।
ભગેશી ભગરૂપા ચ ભગગુહ્યા ભગાપહા ॥ ૧૦૮ ॥

ભગોદરી ભગાનન્દા ભગાદ્યા ભગમાલિની ।
ભોગપ્રદા ભોગવાસા ભોગમૂલા ચ ભોગિની ॥ ૧૦૯ ॥

ભેરુણ્ડા ભેદિની ભીમા ભદ્રકાલી ભિદોજ્ઝિતા ।
ભૈરવી ભુવનેશાની ભુવના ભુવનેશ્વરી ॥ ૧૧૦ ॥

ભીમાક્ષી ભારતી ચૈવ ભૈરવાષ્ટકસેવિતા ।
ભાસ્વરા ભાસ્વતી ભીતિર્ભાસ્વદુત્તાનશાયિની ॥ ૧૧૧ ॥

ભાગીરથી ભોગવતી ભવઘ્ની ભુવનાત્મિકા ।
ભૂતિદા ભૂતિરૂપા ચ ભૂતસ્થા ભૂતવર્ધિની ॥ ૧૧૨ ॥

માહેશ્વરી મહામાયા મહાતેજા મહાસુરી ।
મહાજિહ્વા મહાલોલા મહાદંષ્ટ્રા મહાભુજા ॥ ૧૧૩ ॥

મહામોહાન્ધકારઘ્ની મહામોક્ષપ્રદાયિની ।
મહાદારિદ્ર્યશમની મહાશત્રુવિમર્દિની ॥ ૧૧૪ ॥

મહાશક્તિર્મહાજ્યોતિર્મહાસુરવિમર્દિની ।
મહાકાયા મહાવીર્યા મહાપાતકનાશિની ॥ ૧૧૫ ॥

મહારવા મન્ત્રમયી મણિપૂરનિવાસિની ।
માનસી માનદા માન્યા મનશ્ચક્ષુરગોચરા ॥ ૧૧૬ ॥

માહેન્દ્રી મધુરા માયા મહિષાસુરમર્દિની ।
મહાકુણ્ડલિની શક્તિર્મહાવિભવવર્ધિની ॥ ૧૧૭ ॥

માનસી માધવી મેધા મતિદા મતિધારિણી ।
મેનકાગર્ભસમ્ભૂતા મેનકાભગિની મતિઃ ॥ ૧૧૮ ॥

મહોદરી મુક્તકેશી મુક્તિકામ્યાર્થસિદ્ધિદા ।
માહેશી મહિષારૂઢા મધુદૈત્યવિમર્દિની ॥ ૧૧૯ ॥

મહાવ્રતા મહામૂર્ધા મહાભયવિનાશિની ।
માતઙ્ગી મત્તમાતઙ્ગી માતઙ્ગકુલમણ્ડિતા ॥ ૧૨૦ ॥

મહાઘોરા માનનીયા મત્તમાતઙ્ગગામિની ।
મુક્તાહારલતોપેતા મદધૂર્ણિતલોચના ॥ ૧૨૧ ॥

મહાપરાધરાશિઘ્રી મહાચોરભયાપહા ।
મહાચિન્ત્યસ્વરૂપા ચ મણીમન્ત્રમહૌષધી ॥ ૧૨૨ ॥

મણિમણ્ડપમધ્યસ્થા મણિમાલાવિરાજિતા ।
મન્ત્રાત્મિકા મન્ત્રગમ્યા મન્ત્રમાતા સુમન્ત્રિણી ॥ ૧૨૩ ॥

મેરુમન્દિરમધ્યસ્થા મકરાકૃતિકુણ્ડલા ।
મન્થરા ચ મહાસૂક્ષ્મા મહાદૂતી મહેશ્વરી ॥ ૧૨૪ ॥

માલિની માનવી માધ્વી મદરૂપા મદોત્કટા ।
મદિરા મધુરા ચૈવ મોદિની ચ મહોદ્ધતા ॥ ૧૨૫ ॥

મઙ્ગલાઙ્ગી મધુમયી મધુપાનપરાયણા ।
મનોરમા રમામાતા રાજરાજેશ્વરી રમા ॥ ૧૨૬ ॥

રાજમાન્યા રાજપૂજ્યા રક્તોત્પલવિભૂષણા ।
રાજીવલોચના રામા રાધિકા રામવલ્લભા ॥ ૧૨૭ ॥

શાકિની ડાકિની ચૈવ લાવણ્યામ્બુધિવીચિકા ।
રુદ્રાણી રુદ્રરૂપા ચ રૌદ્રા રુદ્રાર્તિનાશિની ॥ ૧૨૮ ॥

રક્તપ્રિયા રક્તવસ્ત્રા રક્તાક્ષી રક્તલોચના ।
રક્તકેશી રક્તદંષ્ટ્રા રક્તચન્દનચર્ચિતા ॥ ૧૨૯ ॥

રક્તાઙ્ગી રક્તભૂષા ચ રક્તબીજનિપાતિની ।
રાગાદિદોષરહિતા રતિજા રતિદાયિની ॥ ૧૩૦ ॥

વિશ્વેશ્વરી વિશાલાક્ષી વિન્ધ્યપીઠનિવાસિની ।
વિશ્વભૂર્વીરવિદ્યા ચ વીરસૂર્વીરનન્દિની ॥ ૧૩૧ ॥

વીરેશ્વરી વિશાલાક્ષી વિષ્ણુમાયા વિમોહિની ।
વિદ્યાવતી વિષ્ણુરૂપા વિશાલનયનોજ્જ્વલા ॥ ૧૩૨ ॥

વિષ્ણુમાતા ચ વિશ્વાત્મા વિષ્ણુજાયાસ્વરૂપિણી ।
વારાહી વરદા વન્દ્યા વિખ્યાતા વિલસલ્કચા ॥ ૧૩૩ ॥

બ્રહ્મેશી બ્રહ્મદા બ્રાહ્મી બ્રહ્માણી બ્રહ્મરૂપિણી ।
દ્વારકા વિશ્વવન્દ્યા ચ વિશ્વપાશવિમોચની ।
વિશ્વાસકારિણી વિશ્વા વિશ્વશક્તિર્વિચક્ષણા ॥ ૧૩૪ ॥

બાણચાપધરા વીરા બિન્દુસ્થા બિન્દુમાલિની ।
ષટ્ચક્રભેદિની ષોઢા ષોડશારનિવાસિની ॥ ૧૩૫ ॥

શિતિકણ્ઠપ્રિયા શાન્તા શાકિની વાતરૂપિણી ।
શાશ્વતી શમ્ભુવનિતા શામ્ભવી શિવરૂપિણી ॥ ૧૩૬ ॥

શિવમાતા ચ શિવદા શિવા શિવહૃદાસના ।
શુક્લામ્બરા શીતલા ચ શીલા શીલપ્રદાયિની ॥ ૧૩૭ ॥

શિશુપ્રિયા વૈદ્યવિદ્યા સાલગ્રામશિલા શુચિઃ ।
હરિપ્રિયા હરમૂર્તિર્હરિનેત્રકૃતાલયા ॥ ૧૩૮ ॥

હરિવક્ત્રોદ્ભવા હાલા હરિવક્ષઃસ્થલસ્થિતા ।
ક્ષેમઙ્કરી ક્ષિતિઃ ક્ષેત્રા ક્ષુધિતસ્ય પ્રપૂરણી ॥ ૧૩૯ ॥

વૈશ્યા ચ ક્ષત્રિયા શૂદ્રી ક્ષત્રિયાણાં કુલેશ્વરી ।
હરપત્ની હરારાધ્યા હરસૂર્હરરૂપિણી ॥ ૧૪૦ ॥

સર્વાનન્દમયી સિદ્ધિસ્સર્વરક્ષાસ્વરૂપિણી ।
સર્વદુષ્ટપ્રશમની સર્વેપ્સિતફલપ્રદા ॥ ૧૪૧ ॥

સર્વસિદ્ધેશ્વરારાધ્યા સર્વમઙ્ગલમઙ્ગલા ।

ફલશ્રુતિઃ ।
પુણ્યં સહસ્રનામેદં તવ પ્રીત્યા પ્રકાશિતમ્ ॥ ૧૪૨ ॥

ગોપનીયં પ્રયત્નેન પઠનીયં પ્રયત્નતઃ ।
નાતઃ પરતરં પુણ્યં નાતઃ પરતરં તપઃ ॥ ૧૪૩ ॥

નાતઃ પરતરં સ્તોત્રં નાતઃ પરતરા ગતિઃ ।
સ્તોત્રં નામસહસ્રાખ્યં મમ વક્ત્રાદ્વિનિર્ગતમ્ ॥ ૧૪૪ ॥

યઃ પઠેત્પરયા ભક્ત્યા શૃણુયાદ્વા સમાહિતઃ ।
મોક્ષાર્થી લભતે મોક્ષં સ્વર્ગાર્થી સ્વર્ગમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૪૫ ॥

કામાર્થી લભતે કામં ધનાર્થી લભતે ધનમ્ ।
વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં યશોઽર્થી લભતે યશઃ ॥ ૧૪૬ ॥

કન્યાર્થી લભતે કન્યાં સુતાર્થી લભતે સુતાન્ ।
મૂર્ખોઽપિ લભતે શાસ્ત્રં ચોરોઽપિ લભતે ગતિમ્ ॥ ૧૪૭ ॥

ગુર્વિણી જનયેત્પુત્રં કન્યાં વિન્દતિ સત્પતિમ્ ।
સંક્રાન્ત્યાં ચ ચતુર્દશ્યામષ્ટમ્યાં ચ વિશેષતઃ ॥ ૧૪૮ ॥

પૌર્ણમાસ્યામમાવાસ્યાં નવમ્યાં ભૌમવાસરે ।
પઠેદ્વા પાઠયેદ્વાપિ પૂજયેદ્વાપિ પુસ્તકમ્ ॥ ૧૪૯ ॥

સ મુક્તસ્સર્વપાપેભ્યઃ કામેશ્વરસમો ભવેત્ ।
લક્ષ્મીવાન્ સુતવાંશ્ચૈવ વલ્લભસ્સર્વયોષિતામ્ ॥ ૧૫૦ ॥

તસ્ય વશ્યં ભવેદાશુ ત્રૈલોક્યં સચરાચરમ્ ।
વિદ્યાનાં પારગો વિપ્રઃ ક્ષત્રિયો વિજયી રણે ॥ ૧૫૧ ॥

વૈશ્યો ધનસમૃદ્ધસ્સ્યાચ્છૂદ્રસ્સુખમવાપ્નુયાત્ ।
ક્ષેત્રે ચ બહુસસ્યં સ્યાદ્ગાવશ્ચ બહુદુગ્ધદાઃ ॥ ૧૫૨ ॥

નાશુભં નાપદસ્તસ્ય ન ભયં નૃપશત્રુતઃ ।
જાયતે નાશુભા બુદ્ધિર્લભતે કુલપૂજ્યતામ્ ॥ ૧૫૩ ॥

ન બાધન્તે ગ્રહાસ્તસ્ય ન રક્ષાંસિ ન પન્નગાઃ ।
ન પિશાચા ન ડાકિન્યો ભૂતભેતાલડમ્ભકાઃ ॥ ૧૫૪ ॥

બાલગ્રહાભિભૂતાનાં બાલાનાં શાન્તિકારકમ્ ।
દ્વન્દ્વાનાં પ્રતિભેદે ચ મૈત્રીકરણમુત્તમમ્ ॥ ૧૫૫ ॥

લોહપાશૈદૃઢૈર્બદ્ધો બન્દી વેશ્મનિ દુર્ગમે ।
તિષ્ઠઞ્છૃણ્વન્પતન્મર્ત્યો મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૫૬ ॥

પશ્યન્તિ નહિ તે શોકં વિયોગં ચિરજીવિનઃ ।
શૃણ્વતી બદ્ધગર્ભા ચ સુખં ચૈવ પ્રસૂયતે ॥ ૧૫૭ ॥

એકદા પઠનાદેવ સર્વપાપક્ષયો ભવેત્ ।
નશ્યન્તિ ચ મહારોગા દશધાવર્તનેન ચ ॥ ૧૫૮ ॥

શતધાવર્તને ચૈવ વાચાં સિદ્ધિઃ પ્રજાયતે ।
નવરાત્રે જિતાહારો દૃઢબુદ્ધિર્જિતેન્દ્રિયઃ ॥ ૧૫૯ ॥

અમ્બિકાયતને વિદ્વાન્ શુચિષ્માન્ મૂર્તિસન્નિધૌ ।
એકાકી ચ દશાવર્તં પઠન્ધીરશ્ચ નિર્ભયઃ ॥ ૧૬૦ ॥

સાક્ષાત્ત્વગવતી તસ્મૈ પ્રયચ્છેદીપ્સિતં ફલમ્ ।
સિદ્ધપીઠે ગિરૌ રમ્યે સિદ્ધક્ષેત્રે સુરાલયે ॥ ૧૬૧ ॥

પઠનાત્સાધકસ્યાશુ સિદ્ધિર્ભવતિ વાઞ્છિતા ।
દશાવર્તં પઠેન્નિત્યં ભૂમીશાયી નરશ્શુચિઃ ॥ ૧૬૨ ॥

સ્વપ્ને મૂર્તિમયાં દેવીં વરદાં સોઽપિ પશ્યતિ ।
આવર્તનસહસ્રૈર્યે જપન્તિ પુરુષોત્તમાઃ ॥ ૧૬૩ ॥

તે સિદ્ધા સિદ્ધિદા લોકે શાપાનુગ્રહણક્ષમાઃ ।
પ્રયચ્છન્તશ્ચ સર્વસ્વં સેવન્તે તાન્મહીશ્વરાઃ ॥ ૧૬૪ ॥

ભૂર્જપત્રેઽષ્ટગન્ધેન લિખિત્વા તુ શુભે દિને ।
ધારયેદ્યન્ત્રિતં શીર્ષે પૂજયિત્વા કુમારિકામ્ ॥ ૧૬૫ ॥

બ્રાહ્મણાન્ વરનારીશ્ચ ધૂપૈઃ કુસુમચન્દનૈઃ ।
ક્ષીરખણ્ડાદિભોજ્યાંશ્ચ ભોજયિત્વા સુભક્તિતઃ ॥ ૧૬૬ ॥

બધ્નન્તિ યે મહારક્ષાં બાલાનાં ચ વિશેષતઃ ।
રુદ્રં દૃષ્ટ્વા યથા દેવં વિષ્ણું દૃષ્ટ્વા ચ દાનવાઃ ॥ ૧૬૭ ॥

પન્નગા ગરુડં દૃષ્ટ્વા સિંહં દૃષ્ટ્વા યથા ગજાઃ ।
મણ્ડૂકા ભોગિનં દૃષ્ટ્વા માર્જારં મૂષિકાસ્તથા ॥ ૧૬૮ ॥

વિઘ્નભૂતાઃ પલાયન્તે તસ્ય વક્ત્રવિલોકનાત્ ।
અગ્નિચોરભયં તસ્ય કદાચિન્નૈવ સમ્ભવેત્ ॥ ૧૬૯ ॥

પાતકાન્વિવિધાન્સોઽપિ મેરુમન્દરસન્નિભાન્ ।
ભસ્મિતાન્કુરુતે ક્ષિપ્રં તૃણં વહ્નિહુતં યથા ॥ ૧૭૦ ॥

નૃપાશ્ચ વશ્યતાં યાન્તિ નૃપપૂજ્યાશ્ચ તે નરાઃ ।
મહાર્ણવે મહાનદ્યાં પોતસ્થે ચ ન ભીઃ કચિત્ ॥ ૧૭૧ ॥

રણે દ્યૂતે વિવાદે ચ વિજયં પ્રાપ્નુવન્તિ તે ।
સર્વત્ર પૂજિતો લોકૈર્બહુમાનપુરસ્સરૈઃ ॥ ૧૭૨ ॥

રતિરાગવિવૃદ્ધાશ્ચ વિહ્વલાઃ કામપીડિતાઃ ।
યૌવનાક્રાન્તદેહાસ્તાન્ શ્રયન્તે વામલોચનાઃ ॥ ૧૭૩ ॥

સહસ્રં જપતે યસ્તુ ખેચરી જાયતે નરઃ ।
સહસ્રદશકં દેવિ યઃ પઠેદ્ભક્તિમાન્નરઃ ॥ ૧૭૪ ॥

સા તસ્ય જગતાં ધાત્રી પ્રત્યક્ષા ભવતિ ધ્રુવમ્ ।
લક્ષં પૂર્ણં યદા દેવિ સ્તોત્રરાજં જપેત્સુધીઃ ॥ ૧૭૫ ॥

ભવપાશવિનિર્મુક્તો મમ તુલ્યો ન સંશયઃ ।
સર્વતીર્થેષુ યત્પુણ્યં સર્વતીર્થેષુ યત્ફલમ્ ॥ ૧૭૬ ॥

સર્વધર્મેષુ યજ્ઞેષુ સર્વદાનેષુ યત્ફલમ્ ।
સર્વવેદેષુ પ્રોક્તેષુ યત્ફલં પરિકીર્તિતમ્ ॥ ૧૭૭ ॥

તત્પુણ્યં કોટિગુણિતં સકૃજ્જપ્ત્વા લભેન્નરઃ ।
દેહાન્તે પરમં સ્થાનં યત્સુરૈરપિ દુર્લભમ્ ।
સ યાસ્યતિ ન સન્દેહસ્સ્તવરાજસ્ય કીર્તનાત્ ॥ ૧૭૮ ॥

॥ ઇતિ રુદ્રયામલે શ્રીઅન્નપૂર્ણાસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Annapurna Devi:

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top