Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Annapurna Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲੇ

ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰਾਸੀਨਂ ਦੇਵਦੇਵਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਦਣ੍ਡਵਦ੍ਭੂਮੌ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਪਰਿਪਚ੍ਛਤਿ ॥ ੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੁਵਾਚ ।
ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯੇ ਜੀਵਧਾਰਿਣੀ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤਸ੍ਯਾਸ੍ਤੁ ਕਥਯਸ੍ਵ ਮਹਾਪ੍ਰਭੋ ॥ ੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ ।
ਸ਼ਣੁ ਦੇਵਿ ਵਰਾਰੋਹੇ ਜਗਤ੍ਕਾਰਣਿ ਕੌਲਿਨਿ ।
ਆਰਾਧਨੀਯਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਪਰਿਪਚ੍ਛਸਿ ॥ ੩ ॥

ਸਹਸ੍ਰੈਰ੍ਨਾਮਭਿਰ੍ਦਿਵ੍ਯੈਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪ੍ਰਾਣਿਪੂਜਿਤੈਃ ।
ਅਨ੍ਨਦਾਯਾਸ੍ਸ੍ਤਵਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਯਤ੍ਸੁਰੈਰਪਿ ਵਾਞ੍ਛਿਤਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਕਥਯਾਮਿ ਤਵ ਸ੍ਨੇਹਾਤ੍ਸਾਵਧਾਨਾऽਵਧਾਰਯ ।
ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਸ੍ਤਵਰਾਜਮਿਦਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਂ ਤ੍ਵਯਾ ਭਦ੍ਰੇ ਦੁਰ੍ਜਨੇਭ੍ਯੋ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਨ ਦੇਯਂ ਪਰਸ਼ਿਸ਼੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਿਹੀਨਾਯ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ॥ ੬ ॥

ਦੇਯਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਗੁਰੁਦੇਵਰਤਾਯ ਚ ।
ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਸ੍ਤਵਂ ਦੇਯਂ ਕੌਲਿਕਾਯ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੭ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਦਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਾਲਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ,
ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਾਨ੍ ऋਸ਼ਿਃ, ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ,
ਪ੍ਰਕਟਗੁਪ੍ਤਗੁਪ੍ਤਤਰ ਸਮ੍ਪਦਾਯ ਕੁਲੋਤ੍ਤੀਰ੍ਣ ਨਿਗਰ੍ਭਰਹਸ੍ਯਾਤਿ
ਰਹਸ੍ਯਪਰਾਪਰਾਤਿਰਹਸ੍ਯਾਤਿਪੂਰ੍ਵਾਚਿਨ੍ਤ੍ਯਪ੍ਰਭਾਵਾ ਭਗਵਤੀ
ਸ਼੍ਰੀਮਦਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਦੇਵਤਾ, ਹਲੋ ਬੀਜਂ, ਸ੍ਵਰਾਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਜੀਵੋ ਬੀਜਂ,
ਬੁਦ੍ਧਿਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਉਦਾਨੋ ਬੀਜਂ, ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾ ਨਾਡੀ, ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ,
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੇ ਪਾਠੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਅਰ੍ਕੋਨ੍ਮੁਕ੍ਤਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਕੋਟਿਵਦਨਾਮਾਪੀਨਤੁਙ੍ਗਸ੍ਤਨੀਂ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਾਙ੍ਕਿਤਮਸ੍ਤਕਾਂ ਮਧੁਮਦਾਮਾਲੋਲਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯੀਮ੍ ।
ਬਿਭ੍ਰਾਣਾਮਨਿਸ਼ਂ ਵਰਂ ਜਪਪਟੀਂ ਸ਼ੂਲਂ ਕਪਾਲਂ ਕਰੈਃ
ਆਦ੍ਯਾਂ ਯੌਵਨਗਰ੍ਵਿਤਾਂ ਲਿਪਿਤਨੁਂ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ॥

ਅਥ ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

॥ ॐ ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ॥

ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾ ਅਨ੍ਨਦਾਤ੍ਰੀ ਅਨ੍ਨਰਾਸ਼ਿਕਤਾਲਯਾ ।
ਅਨ੍ਨਦਾ ਅਨ੍ਨਰੂਪਾ ਚ ਅਨ੍ਨਦਾਨਰਤੋਤ੍ਸਵਾ ॥ ੧ ॥

ਅਨਨ੍ਤਾ ਚ ਅਨਨ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੀ ਅਨਨ੍ਤਗੁਣਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਅਚ੍ਯੁਤਾ ਅਚ੍ਯੁਤਪ੍ਰਾਣਾ ਅਚ੍ਯੁਤਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ॥ ੨ ॥

ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾऽਨਨ੍ਤਮਹਿਮਾ ਅਨਨ੍ਤਸ੍ਯ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਅਬ੍ਧਿਸ੍ਥਾ ਅਬ੍ਧਿਸ਼ਯਨਾ ਅਬ੍ਧਿਜਾ ਅਬ੍ਧਿਨਨ੍ਦਿਨੀ ॥ ੩ ॥

ਅਬ੍ਜਸ੍ਥਾ ਅਬ੍ਜਨਿਲਯਾ ਅਬ੍ਜਜਾ ਅਬ੍ਜਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਅਬ੍ਜਾਭਾ ਅਬ੍ਜਹਸ੍ਤਾ ਚ ਅਬ੍ਜਪਤ੍ਰਸ਼ੁਭੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੪ ॥

ਅਬ੍ਜਾਨਨਾ ਅਨਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਅਗ੍ਰਿਸ੍ਥਾ ਅਗ੍ਨਿਰੂਪਿਣੀ ।
ਅਗ੍ਨਿਜਾਯਾ ਅਗ੍ਨਿਮੁਖੀ ਅਗ੍ਨਿਕੁਣ੍ਡਕਤਾਲਯਾ ॥ ੫ ॥

ਅਕਾਰਾ ਅਗ੍ਨਿਮਾਤਾ ਚ ਅਜਯਾऽਦਿਤਿਨਨ੍ਦਿਨੀ ।
ਆਦ੍ਯਾ ਆਦਿਤ੍ਯਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਆਤ੍ਮਜ੍ਞਾ ਆਤ੍ਮਗੋਚਰਾ ॥ ੬ ॥

ਆਤ੍ਮਸੂਰਾਤ੍ਮਦਯਿਤਾ ਆਧਾਰਾ ਆਤ੍ਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਆਸ਼ਾ ਆਕਾਸ਼ਪਦ੍ਮਸ੍ਥਾ ਅਵਕਾਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੭ ॥

ਆਸ਼ਾਪੂਰੀ ਅਗਾਧਾ ਚ ਅਣਿਮਾਦਿਸੁਸੇਵਿਤਾ ।
ਅਮ੍ਬਿਕਾ ਅਬਲਾ ਅਮ੍ਬਾ ਅਨਾਦ੍ਯਾ ਚ ਅਯੋਨਿਜਾ ॥ ੮ ॥

ਅਨੀਸ਼ਾ ਈਸ਼ਿਕਾ ਈਸ਼ਾ ਈਸ਼ਾਨੀ ਈਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰੀਯਾ ।
ਈਸ਼੍ਵਰੀ ਈਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਾਣਾ ਈਸ਼੍ਵਰਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੯ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ਇਨ੍ਦ੍ਰਦਯਿਤਾ ਇਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰਿਨ੍ਦ੍ਰਪਾਲਿਨੀ ।
ਇਨ੍ਦਿਰਾ ਇਨ੍ਦ੍ਰਭਗਿਨੀ ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾ ਇਨ੍ਦੁਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੦ ॥

ਇਨ੍ਦੁਮਾਤਾ ਇਨ੍ਦੁਮੁਖੀ ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ।
ਉਮਾ ਉਮਾਪਤੇਃ ਪ੍ਰਾਣਾ ਓਡ੍ਯਾਣਪੀਠਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੧ ॥

ਉਤ੍ਤਰਜ੍ਞਾ ਉਤ੍ਤਰਾਖ੍ਯਾ ਉਕਾਰਾ ਉਤ੍ਤਰਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ऋਮਾਤਾ ऋਭਵਾ ऋਸ੍ਥਾ ॠਲਕਾਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੨ ॥

ऋਕਾਰਾ ਚ ਲਕਾਰਾ ਚ ਲਤਕਪ੍ਰੀਤਿਦਾਯਿਨੀ ।
ਏਕਾ ਚ ਏਕਵੀਰਾ ਚ ਏਕਾਰੈਕਾਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੩ ॥

ਓਕਾਰੀ ਓਘਰੂਪਾ ਚ ਓਘਤ੍ਰਯਸੁਪੂਜਿਤਾ ।
ਓਘਸ੍ਥਾ ਓਘਸਮ੍ਭੂਤਾ ਓਘਧਾਤ੍ਰੀ ਚ ਓਘਸੂਃ ॥ ੧੪ ॥

ਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਵਰਸਮ੍ਭੂਤਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਵਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਵਰ੍ਣਾਤ੍ਮਾ ਵਰ੍ਣਨਿਲਯਾ ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਵਰ੍ਣਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੫ ॥

ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮਹਾਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮੋਹਰਾਤ੍ਰਿਃ ਸੁਲੋਚਨਾ ।
ਕਾਲੀ ਕਪਾਲਿਨੀ ਕਤ੍ਯਾ ਕਾਲਿਕਾ ਸਿਂਹਗਾਮਿਨੀ ॥ ੧੬ ॥

ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਕਲਾਧਾਰਾ ਕਾਲਦੈਤ੍ਯਨਿਕਨ੍ਤਨੀ ।
ਕਾਮਿਨੀ ਕਾਮਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਚ ਕਮਨੀਯਾ ਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੧੭ ॥

ਕਾਮਸੂਃ ਕਾਮਵਨਿਤਾ ਕਾਮਧੁਕ੍ ਕਮਲਾਵਤੀ ।
ਕਾਮਦਾਤ੍ਰੀ ਕਰਾਲੀ ਚ ਕਾਮਕੇਲਿਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੧੮ ॥

ਕਾਮਨਾ ਕਾਮਦਾ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਮਲਾ ਕਮਲਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਲਿਪ੍ਤਵਕ੍ਸ਼ੋਜਾ ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਦ੍ਰਵਚਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੯ ॥

ਕਨਕਾ ਕਨਕਪ੍ਰਾਣਾ ਕਨਕਾਚਲਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਨਕਾਭਾ ਕਾਨਨਸ੍ਥਾ ਕਾਮਾਖ੍ਯਾ ਕਨਕਪ੍ਰਦਾ ॥ ੨੦ ॥

ਕਾਮਪੀਠਸ੍ਥਿਤਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਕਾਮਧਾਮਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠੀ ਕਰਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਚ ਕਲਾਪਿਨੀ ॥ ੨੧ ॥

ਕਲਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਨਿਮੇਸ਼ਾ ਚ ਕਾਲਸ੍ਥਾ ਕਾਲਰੂਪਿਣੀ ।
ਕਾਲਜ੍ਞਾ ਕਾਲਮਾਤਾ ਚ ਕਾਲਧਾਤ੍ਰੀ ਕਲਾਵਤੀ ॥ ੨੨ ॥

ਕਾਲਦਾ ਕਾਲਹਾ ਕੁਲ੍ਯਾ ਕੁਰੁਕੁਲ੍ਲਾ ਕੁਲਾਙ੍ਗਨਾ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਦਾ ਕੀਰ੍ਤਿਹਾ ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕੀਰ੍ਤਿਸ੍ਥਾ ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨੀ ॥ ੨੩ ॥

ਕੀਰ੍ਤਿਜ੍ਞਾ ਕੀਰ੍ਤਿਤਪਦਾ ਕਤ੍ਤਿਕਾ ਕੇਸ਼ਵਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕੇਸ਼ਿਹਾ ਕੇਲੀਕਾਰੀ ਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ॥ ੨੪ ॥

ਕੁਮੁਦਾਭਾ ਕੁਮਾਰੀ ਚ ਕਰ੍ਮਦਾ ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਕੌਮੁਦੀ ਕੁਮੁਦਾਨਨ੍ਦਾ ਕੌਲਿਨੀ ਚ ਕੁਮੁਦ੍ਵਤੀ ॥ ੨੫ ॥

ਕੋਦਣ੍ਡਧਾਰਿਣੀ ਕ੍ਰੋਧਾ ਕੂਟਸ੍ਥਾ ਕੋਟਰਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਕਾਲਕਣ੍ਠੀ ਕਰਾਲਾਙ੍ਗੀ ਕਾਲਾਙ੍ਗੀ ਕਾਲਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੨੬ ॥

ਕਙ੍ਕਾਲੀ ਕਾਮਦਾਮਾ ਚ ਕਙ੍ਕਾਲਕਤਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਕਪਾਲਕਰ੍ਤ੍ਰਿਕਕਰਾ ਕਰਵੀਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੨੭ ॥

ਕਪਰ੍ਦਿਨੀ ਕੋਮਲਾਙ੍ਗੀ ਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕਪਾਮਯੀ ।
ਕੁਸ਼ਾਵਤੀ ਕੁਣ੍ਡਸਂਸ੍ਥਾ ਕੌਬੇਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਤਥਾ ॥ ੨੮ ॥

ਕਾਸ਼੍ਯਪੀ ਕਦ੍ਰੁਤਨਯਾ ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਞ੍ਜਸ੍ਥਾ ਕਞ੍ਜਵਦਨਾ ਕਞ੍ਜਕਿਞ੍ਜਲ੍ਕਚਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੨੯ ॥

ਕਞ੍ਜਾਭਾ ਕਞ੍ਜਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਞ੍ਜਨੇਤ੍ਰਾ ਕਚੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਕਾਮਰੂਪਾ ਚ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰੀ ਕਸ਼੍ਯਪਾਨ੍ਵਯਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੩੦ ॥

ਖਰ੍ਵਾ ਚ ਖਞ੍ਜਨਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਲੋਚਨਾ ਖਰ੍ਵਵਾਹਿਨੀ ।
ਖਡ੍ਗਿਨੀ ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਾ ਚ ਖੇਚਰੀ ਖਡ੍ਗਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩੧ ॥

ਖਗਸ੍ਥਾ ਖਗਰੂਪਾ ਚ ਖਗਗਾ ਖਗਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਖਗਧਾਤ੍ਰੀ ਖਗਾਨਨ੍ਦਾ ਖਗਯੋਨਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩੨ ॥

ਖਗੇਸ਼ੀ ਖੇਟਕਕਰਾ ਖਗਾਨਨ੍ਦਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਖਗਮਾਨ੍ਯਾ ਖਗਾਧਾਰਾ ਖਗਗਰ੍ਵਵਿਮੋਚਿਨੀ ॥ ੩੩ ॥

ਗਙ੍ਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੀਤਿਰ੍ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਗਗਨਾਲਯਾ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣਸੁਨ੍ਦਰੀ ਗੌਸ਼੍ਚ ਗਾਧਾ ਗੀਰ੍ਵਾਣਪੂਜਿਤਾ ॥ ੩੪ ॥

ਗੀਰ੍ਵਾਣਚਰ੍ਚਿਤਪਦਾ ਗਾਨ੍ਧਾਰੀ ਗੋਮਤੀ ਤਥਾ ।
ਗਰ੍ਵਿਣੀ ਗਰ੍ਵਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਗਰ੍ਭਸ੍ਥਾ ਗਰ੍ਭਧਾਰਿਣੀ ॥ ੩੫ ॥

ਗਰ੍ਭਦਾ ਗਰ੍ਭਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਕੁਲਪੂਜਿਤਾ ।
ਗਯਾ ਗੌਰੀ ਚ ਗਿਰਿਜਾ ਗਿਰਿਸ੍ਥਾ ਗਿਰਿਸਮ੍ਭਵਾ ॥ ੩੬ ॥

ਗਿਰਿਗਹ੍ਵਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕੁਞ੍ਜਰੇਸ਼੍ਵਰਗਾਮਿਨੀ ।
ਕਿਰੀਟਿਨੀ ਚ ਗਦਿਨੀ ਗੁਞ੍ਜਾਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੩੭ ॥

ਗਣਪਾ ਗਣਕਾ ਗਣ੍ਯਾ ਗਣਕਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ।
ਗਣਪੂਜ੍ਯਾ ਚ ਗੀਰ੍ਵਾਣੀ ਗਣਪਾਨਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ॥ ੩੮ ॥

ਗੁਰੁਮਾਤਾ ਗੁਰੁਰਤਾ ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾ ।
ਗੋਤ੍ਰਾ ਗੌਃ ਕਸ਼੍ਣਭਗਿਨੀ ਕਸ਼੍ਣਸੂਃ ਕਸ਼੍ਣਨਨ੍ਦਿਨੀ ॥ ੩੯ ॥

ਗੋਵਰ੍ਧਨੀ ਗੋਤ੍ਰਧਰਾ ਗੋਵਰ੍ਧਨਕਤਾਲਯਾ ।
ਗੋਵਰ੍ਧਨਧਰਾ ਗੋਦਾ ਗੌਰਾਙ੍ਗੀ ਗੌਤਮਾਤ੍ਮਜਾ ॥ ੪੦ ॥

ਘਰ੍ਘਰਾ ਘੋਰਰੂਪਾ ਚ ਘੋਰਾ ਘਰ੍ਘਰਨਾਦਿਨੀ ।
ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਘਨਰਵਾऽਘੋਰਾ ਘਨਾ ਘੋਰਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੪੧ ॥

ਘਨਸ੍ਥਾ ਚ ਘਨਾਨਨ੍ਦਾ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਘਨਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਚਿਤ੍ਤਜ੍ਞਾ ਚਿਨ੍ਤਿਤਪਦਾ ਚਿਤ੍ਤਸ੍ਥਾ ਚਿਤ੍ਤਰੂਪਿਣੀ ॥ ੪੨ ॥

ਚਕ੍ਰਿਣੀ ਚਾਰੁਚਮ੍ਪਾਭਾ ਚਾਰੁਚਮ੍ਪਕਮਾਲਿਨੀ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਾਨ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਚਾਪਿਨੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾ ॥ ੪੩ ॥

ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚਣ੍ਡਦੈਤ੍ਯਘ੍ਨੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਚਾਣ੍ਡਾਲਿਨੀ ਚ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਵਧੋਦ੍ਯਤਾ ॥ ੪੪ ॥

ਚੈਤਨ੍ਯਭੈਰਵੀ ਚਣ੍ਡਾ ਚੈਤਨ੍ਯਘਨਗੇਹਿਨੀ ।
ਚਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚਿਦਾਧਾਰਾ ਚਣ੍ਡਵੇਗਾ ਚਿਦਾਲਯਾ ॥ ੪੫ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਸੁਸ਼ੀਤਲਾ ।
ਚਪਲਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਗਿਨੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਨਿਭਾਨਨਾ ॥ ੪੬ ॥

ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਗੁਣਾਧਾਰਾ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਭਕ੍ਤਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਲਤਾ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਕਤਾਲਯਾ ॥ ੪੭ ॥

ਚਾਰੁਚਨ੍ਦਨਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਚਤੁਰਾ ਚ ਚਤੁਰ੍ਮੁਖੀ ।
ਚੈਤਨ੍ਯਦਾ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾ ਚਾਰੁਚਾਮਰਵੀਜਿਤਾ ॥ ੪੮ ॥

ਛਤ੍ਰਦਾ ਛਤ੍ਰਧਾਰੀ ਚ ਛਲਚ੍ਛਦ੍ਮਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਛਤ੍ਰਹਾ ਛਤ੍ਰਰੂਪਾ ਚ ਛਤ੍ਰਚ੍ਛਾਯਾਕਤਾਲਯਾ ॥ ੪੯ ॥

ਜਗਜ੍ਜੀਵਾ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ।
ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾ ਯਜ੍ਞਰਤਾ ਜਪਯਜ੍ਞਪਰਾਯਣਾ ॥ ੫੦ ॥

ਜਨਨੀ ਜਾਨਕੀ ਯਜ੍ਵਾ ਯਜ੍ਞਹਾ ਯਜ੍ਞਨਨ੍ਦਿਨੀ ।
ਯਜ੍ਞਦਾ ਯਜ੍ਞਫਲਦਾ ਯਜ੍ਞਸ੍ਥਾਨਕਤਾਲਯਾ ॥ ੫੧ ॥

ਯਜ੍ਞਭੋਕ੍ਤ੍ਰੀ ਯਜ੍ਞਰੂਪਾ ਯਜ੍ਞਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਜਪਾਕੁਸੁਮਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਜਪਾਕੁਸੁਮਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੫੨ ॥

ਜਾਲਨ੍ਧਰੀ ਜਯਾ ਜੈਤ੍ਰੀ ਜੀਮੂਤਚਯਭਾਸ਼ਿਣੀ ।
ਜਯਦਾ ਜਯਰੂਪਾ ਚ ਜਯਸ੍ਥਾ ਜਯਕਾਰਿਣੀ ॥ ੫੩ ॥

ਜਗਦੀਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾ ਜੀਵਾ ਜਲਸ੍ਥਾ ਜਲਜੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਜਲਰੂਪਾ ਜਹ੍ਨੁਕਨ੍ਯਾ ਯਮੁਨਾ ਜਲਜੋਦਰੀ ॥ ੫੪ ॥

ਜਲਜਾਸ੍ਯਾ ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਚ ਜਲਜਾਭਾ ਜਲੋਦਰੀ ।
ਯਦੁਵਂਸ਼ੋਦ੍ਭਵਾ ਜੀਵਾ ਯਾਦਵਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ॥ ੫੫ ॥

ਯਸ਼ੋਦਾ ਯਸ਼ਸਾਂ ਰਾਸ਼ਿਰ੍ਯਸ਼ੋਦਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ।
ਜ੍ਵਲਿਨੀ ਜ੍ਵਾਲਿਨੀ ਜ੍ਵਾਲਾ ਜ੍ਵਲਤ੍ਪਾਵਕਸਨ੍ਨਿਭਾ ॥ ੫੬ ॥

ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਯਮਲਾਰ੍ਜੁਨਭਞ੍ਜਨੀ ।
ਜਨ੍ਮਦਾ ਜਨ੍ਮਹਾ ਜਨ੍ਯਾ ਜਨ੍ਮਭੂਰ੍ਜਨਕਾਤ੍ਮਜਾ ॥ ੫੭ ॥

ਜਨਾਨਨ੍ਦਾ ਜਾਮ੍ਬਵਤੀ ਜਮ੍ਬੂਦ੍ਵੀਪਕਤਾਲਯਾ ।
ਜਾਮ੍ਬੂਨਦਸਮਾਨਾਭਾ ਜਾਮ੍ਬੂਨਦਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੫੮ ॥

ਜਮ੍ਭਹਾ ਜਾਤਿਦਾ ਜਾਤਿਰ੍ਜ੍ਞਾਨਦਾ ਜ੍ਞਾਨਗੋਚਰਾ ।
ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਾऽਜ੍ਞਾਨਹਾ ਚ ਜ੍ਞਾਨਵਿਜ੍ਞਾਨਸ਼ਾਲਿਨੀ ॥ ੫੯ ॥

ਜਿਨਜੈਤ੍ਰੀ ਜਿਨਾਧਾਰਾ ਜਿਨਮਾਤਾ ਜਿਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾ ਜਨਾਧਾਰਾ ਅਜਿਨਾਮ੍ਬਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੬੦ ॥

ਸ਼ਮ੍ਭੁਕੋਟਿਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਕੋਟਿਵਿਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਸਮੁਦ੍ਰਕੋਟਿਗਮ੍ਭੀਰਾ ਵਾਯੁਕੋਟਿਮਹਾਬਲਾ ॥ ੬੧ ॥

ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾ ਯਮਕੋਟਿਦੁਰਾਪਹਾ ।
ਕਾਮਧੁਕ੍ਕੋਟਿਫਲਦਾ ਸ਼ਕ੍ਰਕੋਟਿਸੁਰਾਜ੍ਯਦਾ ॥ ੬੨ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕੋਟਿਲਾਵਣ੍ਯਾ ਪਦ੍ਮਕੋਟਿਨਿਭਾਨਨਾ ।
ਪਥ੍ਵੀਕੋਟਿਜਨਾਧਾਰਾ ਅਗ੍ਨਿਕੋਟਿਭਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੬੩ ॥

ਅਣਿਮਾ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਰ੍ਗਰਿਮਾ ਲਘਿਮਾ ਤਥਾ ।
ਪ੍ਰਾਕਾਮ੍ਯਦਾ ਵਸ਼ਕਰੀ ਈਸ਼ਿਕਾ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਤਥਾ ॥ ੬੪ ॥

ਮਹਿਮਾਦਿਗੁਣੋਪੇਤਾ ਅਣਿਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ।
ਜਵਨਧ੍ਨੀ ਜਨਾਧੀਨਾ ਜਾਮਿਨੀ ਚ ਜਰਾਪਹਾ ॥ ੬੫ ॥

ਤਾਰਿਣੀ ਤਾਰਿਕਾ ਤਾਰਾ ਤੋਤਲਾ ਤੁਲਸੀਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ ਤਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਾ ਚ ਤਨ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੬੬ ॥

ਤਾਰਹਾਰਾ ਚ ਤੁਲਜਾ ਡਾਕਿਨੀਤਨ੍ਤ੍ਰਗੋਚਰਾ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ੍ਥਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਸੁਰਘਾਤਿਨੀ ॥ ੬੭ ॥

ਤ੍ਰਿਗੁਣਾ ਚ ਤ੍ਰਿਕੋਣਸ੍ਥਾ ਤ੍ਰਿਮਾਤ੍ਰਾ ਤ੍ਰਿਤਨੁਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਤ੍ਰੈਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਤ੍ਰਯੀ ਤ੍ਰਿਘ੍ਨੀ ਤੁਰੀਯਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੬੮ ॥

ਤ੍ਰਿਕੋਦਰਸ੍ਥਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧਾ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਤ੍ਰਿਧਾਮ੍ਨੀ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਰਾਧ੍ਯਾ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੬੯ ॥

ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਣੀ ਤ੍ਰਿਪਦੀ ਤਾਰਾ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਜਨਨੀ ਤ੍ਵਰਾ ।
ਤ੍ਰਿਦਿਵਾ ਤ੍ਰਿਦਿਵੇਸ਼ਾऽऽਦਿਰ੍ਦੇਵੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਧਾਰਿਣੀ ॥ ੭੦ ॥

ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਤ੍ਰਿਜਨਨੀ ਤ੍ਰੀਭੂਸ੍ਤ੍ਰੀਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਤਪਸ੍ਵਿਨੀ ਤਪੋਨਿਸ਼੍ਠਾ ਤਰੁਣੀ ਤਾਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੭੧ ॥

ਤਾਮਸੀ ਤਾਪਸੀ ਚੈਵ ਤਾਪਘ੍ਨੀ ਚ ਤਮੋਪਹਾ ।
ਤਰੁਣਾਰ੍ਕਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾ ਤਪ੍ਤਕਾਞ੍ਚਨਸਨ੍ਨਿਭਾ ॥ ੭੨ ॥

ਉਨ੍ਮਾਦਿਨੀ ਤਨ੍ਤੁਰੂਪਾ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਵ੍ਯਾਪਿਨੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਤਾਰ੍ਕਿਕੀ ਤਰ੍ਕਿਕੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਤਾਪਤ੍ਰਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੭੩ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼੍ਕਰਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਚ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ।
ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਾ ਚ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਸ੍ਥਾ ਤਪਸਸ੍ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭੪ ॥

ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਾ ਅਯੋਧ੍ਯਾ ਚ ਅਪਰ੍ਣਾ ਚ ਅਵਨ੍ਤਿਕਾ ।
ਕਾਰਿਕਾ ਤੀਰ੍ਥਰੂਪਾ ਚ ਤੀਰਾ ਤੀਰ੍ਥਕਰੀ ਤਥਾ ॥ ੭੫ ॥

ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਦੁਃਖਦਲਿਨੀ ਅਦੀਨਾ ਦੀਨਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਦੀਨਾਨਾਥਪ੍ਰਿਯਾ ਦੀਰ੍ਘਾ ਦਯਾਪੂਰ੍ਣਾ ਦਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੭੬ ॥

ਦੇਵਦਾਨਵਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਦੇਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਿਯਕਾਰਿਣੀ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਪੁਤ੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਮਾਤਾ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੭੭ ॥

ਦੇਵਸੂਰ੍ਦਕ੍ਸ਼ੀਣਾ ਦਕ੍ਸ਼ਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੁਰ੍ਗਤਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦੇਵਕੀਗਰ੍ਭਸਮ੍ਭੂਤਾ ਦੁਰ੍ਗਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੭੮ ॥

ਅਟ੍ਟਾऽਟ੍ਟਹਾਸਿਨੀ ਦੋਲਾ ਦੋਲਾਕਰ੍ਮਾਭਿਨਨ੍ਦਿਨੀ ।
ਦੇਵਕੀ ਦੇਵਿਕਾ ਦੇਵੀ ਦੁਰਿਤਘ੍ਨੀ ਤਟਿਤ੍ਤਥਾ ॥ ੭੯ ॥

ਗਣ੍ਡਕੀ ਗਲ੍ਲਕੀ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਾ ਦ੍ਵਾਰਾ ਦ੍ਵਾਰਵਤੀ ਤਥਾ ।
ਆਨਨ੍ਦੋਦਧਿਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਟਿਸੂਤ੍ਰੈਰਲਙ੍ਕਤਾ ॥ ੮੦ ॥

ਘੋਰਾਗ੍ਨਿਦਾਹਦਮਨੀ ਦੁਃਖਦੁਸ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਯੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਿਭਾਵਿਨੀ ॥ ੮੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਰ੍ਮਤਿਰ੍ਗਤਿਃ ।
ਧਨਦਾ ਦਾਮਿਨੀ ਦਾਨ੍ਤਾ ਧਮਦੋ ਧਨਸ਼ਾਲਿਨੀ ॥ ੮੨ ॥

ਦਾਡਿਮੀਪੁਸ਼੍ਪਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਧਨਾਗਾਰਾ ਧਨਞ੍ਜਯਾ ।
ਧੂਮ੍ਰਾਭਾ ਧੂਮ੍ਰਦੈਤ੍ਤ੍ਰਘ੍ਨੀ ਧਵਲਾ ਧਵਲਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੩ ॥

ਧੂਮ੍ਰਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਧੂਮ੍ਰਨੇਤ੍ਰਾ ਧੂਮ੍ਰਕੇਸ਼ੀ ਚ ਧੂਸਰਾ ।
ਧਰਣੀ ਧਰਿਣੀ ਧੈਰ੍ਯਾ ਧਰਾ ਧਾਤ੍ਰੀ ਚ ਧੈਰ੍ਯਦਾ ॥ ੮੪ ॥

ਦਮਿਨੀ ਧਰ੍ਮਿਣੀ ਧੂਸ਼੍ਚ ਦਯਾ ਦੋਗ੍ਧ੍ਰੀ ਦੁਰਾਸਦਾ ।
ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਾਰਸਿਂਹੀ ਨਸਿਂਹਹਦਯਾਲਯਾ ॥ ੮੫ ॥

ਨਾਗਿਨੀ ਨਾਗਕਨ੍ਯਾ ਚ ਨਾਗਸੂਰ੍ਨਾਗਨਾਯਿਕਾ ।
ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਵਿਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਨਾਨਾਭਰਣਮਣ੍ਡਿਤਾ ॥ ੮੬ ॥

ਦੁਰ੍ਗਸ੍ਥਾ ਦੁਰ੍ਗਰੂਪਾ ਚ ਦੁਃਖਦੁਸ਼੍ਕਤਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਹੀਙ੍ਕਾਰੀ ਚੈਵ ਸ਼੍ਰੀਙ੍ਕਾਰੀ ਹੁਙ੍ਕਾਰੀ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੮੭ ॥

ਨਗਾਤ੍ਮਜਾ ਨਾਗਰੀ ਚ ਨਵੀਨਾ ਨੂਤਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਨੀਰਜਾਸ੍ਯਾ ਨੀਰਦਾਭਾ ਨਵਲਾਵਣ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੮੮ ॥

ਨੀਤਿਜ੍ਞਾ ਨੀਤਿਦਾ ਨੀਤਿਰ੍ਨਿਮਨਾਭਿਰ੍ਨਗੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਾ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨੀ ॥ ੮੯ ॥

ਨਿਧਿਦਾ ਨਿਧਿਰੂਪਾਚ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ ਨਰਵਾਹਿਨੀ ।
ਨਰਮਾਂਸਰਤਾ ਨਾਰੀ ਨਰਮੁਣ੍ਡਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੯੦ ॥

ਨਿਰਾਧਾਰਾ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾ ਨੁਤਿਰ੍ਨਿਰ੍ਵਾਣਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਨਰਾਸਕ੍ਪਾਨਮਤ੍ਤਾ ਚ ਨਿਰ੍ਵੈਰਾ ਨਾਗਗਾਮਿਨੀ ॥ ੯੧ ॥

ਪਰਮਾ ਪ੍ਰਮਿਤਾ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਪਰ੍ਵਤਾਤ੍ਮਜਾ ।
ਪਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਾ ਪਰ੍ਵਰਤਾ ਪਰ੍ਵਪਾਵਨਪਾਵਨੀ ॥ ੯੨ ॥

ਪਰਾਤ੍ਪਰਤਰਾ ਪੂਰ੍ਵਾ ਪਸ਼੍ਚਿਮਾ ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਪਤਿਪਤ੍ਨੀ ਚ ਪਤਿਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾ ॥ ੯੩ ॥

ਪਰੇਸ਼ੀ ਪਾਰਗਾ ਪਾਰਾ ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਨਿਸ਼੍ਠੁਰਾ ਕ੍ਰੂਰਹਦਯਾ ਪਰਾਸਿਦ੍ਧਿਃ ਪਰਾਗਤਿਃ ॥ ੯੪ ॥

ਪਸ਼ੁਘ੍ਨੀ ਪਸ਼ੁਰੂਪਾ ਚ ਪਸ਼ੁਹਾ ਪਸ਼ੁਵਾਹਿਨੀ ।
ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਚ ਯਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੯੫ ॥

ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਾ ਚ ਪਦ੍ਮਕਿਞ੍ਜਲ੍ਕਵਾਸਿਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪਦ੍ਮਸ੍ਥਾ ਪਦ੍ਮਸਮ੍ਭਵਾ ॥ ੯੬ ॥

ਪਦ੍ਮਾਸ੍ਯਾ ਪਞ੍ਚਮੀ ਪੂਰ੍ਣਾ ਪੂਰ੍ਣਪੀਠਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਰਾਗਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾ ਪਾਞ੍ਚਾਲੀ ਪਞ੍ਚਮਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੯੭ ॥

ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਮੁਦਿਤਾ ਪਰਚਕ੍ਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੯੮ ॥

ਪਰੇਸ਼ੀ ਪਰਮਾ ਪਥ੍ਵੀ ਪੀਨਤੁਙ੍ਗਪਯੋਧਰਾ ।
ਪਰਾਪਰਾ ਪਰਾਵਿਦ੍ਯਾ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੯੯ ॥

ਪੂਜ੍ਯਾ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਵਤੀ ਪੁਸ਼੍ਟਿਃ ਪਿਨਾਕਿਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਪ੍ਰਾਣਘ੍ਨੀ ਪ੍ਰਾਣਰੂਪਾ ਚ ਪ੍ਰਾਣਦਾ ਚ ਪ੍ਰਿਯਂਵਦਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਫਣਿਭੂਸ਼ਾ ਫਣਾਵੇਸ਼ੀ ਫਕਾਰਕਣ੍ਠਮਾਲਿਨੀ ।
ਫਣਿਰਾਡ੍ਵਤਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਫਲਭਾਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੦੧ ॥

ਬਲਭਦ੍ਰਸ੍ਯ ਭਗਿਨੀ ਬਾਲਾ ਬਾਲਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਫਲ੍ਗੁਰੁਪਾ ਪ੍ਰਲਮ੍ਬਧ੍ਨੀ ਫਲ੍ਗੂਤ੍ਸਵ ਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਭਵਾਨੀ ਭਵਪਤ੍ਨੀ ਚ ਭਵਭੀਤਿਹਰਾ ਭਵਾ ।
ਭਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਭਵਾਰਾਧ੍ਯਾ ਭਵੇਸ਼ੀ ਭਵਨਾਯਿਕਾ ॥ ੧੦੩ ॥

ਭਵਮਾਤਾ ਭਵਾਗਮ੍ਯਾ ਭਵਕਣ੍ਟਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਭਵਪ੍ਰਿਯਾ ਭਵਾਨਨ੍ਦਾ ਭਵ੍ਯਾ ਚ ਭਵਮੋਚਨੀ ॥ ੧੦੪ ॥

ਭਾਵਨੀਯਾ ਭਗਵਤੀ ਭਵਭਾਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਭੂਤਧਾਤ੍ਰੀ ਚ ਭੂਤੇਸ਼ੀ ਭੂਤਸ੍ਥਾ ਭੂਤਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੫ ॥

ਭੂਤਮਾਤਾ ਚ ਭੂਤਘ੍ਨੀ ਭੂਤਪਞ੍ਚਕਵਾਸਿਨੀ ।
ਭੋਗੋਪਚਾਰਕੁਸ਼ਲਾ ਭਿਸ੍ਸਾਧਾਤ੍ਰੀ ਚ ਭੂਚਰੀ ॥ ੧੦੬ ॥

ਭੀਤਿਘ੍ਨੀ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾ ਚ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਭਕ੍ਤਾਨੁਕਮ੍ਪਿਨੀ ਭੀਮਾ ਭਗਿਨੀ ਭਗਨਾਯਿਕਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਭਗਵਿਦ੍ਯਾ ਭਗਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾ ਭਗਯੋਨਿਰ੍ਭਗਪ੍ਰਦਾ ।
ਭਗੇਸ਼ੀ ਭਗਰੂਪਾ ਚ ਭਗਗੁਹ੍ਯਾ ਭਗਾਪਹਾ ॥ ੧੦੮ ॥

ਭਗੋਦਰੀ ਭਗਾਨਨ੍ਦਾ ਭਗਾਦ੍ਯਾ ਭਗਮਾਲਿਨੀ ।
ਭੋਗਪ੍ਰਦਾ ਭੋਗਵਾਸਾ ਭੋਗਮੂਲਾ ਚ ਭੋਗਿਨੀ ॥ ੧੦੯ ॥

ਭੇਰੁਣ੍ਡਾ ਭੇਦਿਨੀ ਭੀਮਾ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਭਿਦੋਜ੍ਝਿਤਾ ।
ਭੈਰਵੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਾਨੀ ਭੁਵਨਾ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੧੦ ॥

ਭੀਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਚੈਵ ਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਸੇਵਿਤਾ ।
ਭਾਸ੍ਵਰਾ ਭਾਸ੍ਵਤੀ ਭੀਤਿਰ੍ਭਾਸ੍ਵਦੁਤ੍ਤਾਨਸ਼ਾਯਿਨੀ ॥ ੧੧੧ ॥

ਭਾਗੀਰਥੀ ਭੋਗਵਤੀ ਭਵਘ੍ਨੀ ਭੁਵਨਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਭੂਤਿਦਾ ਭੂਤਿਰੂਪਾ ਚ ਭੂਤਸ੍ਥਾ ਭੂਤਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੧੨ ॥

ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਤੇਜਾ ਮਹਾਸੁਰੀ ।
ਮਹਾਜਿਹ੍ਵਾ ਮਹਾਲੋਲਾ ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾ ਮਹਾਭੁਜਾ ॥ ੧੧੩ ॥

ਮਹਾਮੋਹਾਨ੍ਧਕਾਰਘ੍ਨੀ ਮਹਾਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਮਹਾਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਸ਼ਮਨੀ ਮਹਾਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੧੪ ॥

ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਹਾਸੁਰਵਿਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਮਹਾਕਾਯਾ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾ ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੧੫ ॥

ਮਹਾਰਵਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯੀ ਮਣਿਪੂਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਮਾਨਸੀ ਮਾਨਦਾ ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਨਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਗੋਚਰਾ ॥ ੧੧੬ ॥

ਮਾਹੇਨ੍ਦ੍ਰੀ ਮਧੁਰਾ ਮਾਯਾ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਮਹਾਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਵਿਭਵਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੧੭ ॥

ਮਾਨਸੀ ਮਾਧਵੀ ਮੇਧਾ ਮਤਿਦਾ ਮਤਿਧਾਰਿਣੀ ।
ਮੇਨਕਾਗਰ੍ਭਸਮ੍ਭੂਤਾ ਮੇਨਕਾਭਗਿਨੀ ਮਤਿਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਮਹੋਦਰੀ ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੀ ਮੁਕ੍ਤਿਕਾਮ੍ਯਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ।
ਮਾਹੇਸ਼ੀ ਮਹਿਸ਼ਾਰੂਢਾ ਮਧੁਦੈਤ੍ਯਵਿਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੧੯ ॥

ਮਹਾਵ੍ਰਤਾ ਮਹਾਮੂਰ੍ਧਾ ਮਹਾਭਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਮਾਤਙ੍ਗੀ ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗੀ ਮਾਤਙ੍ਗਕੁਲਮਣ੍ਡਿਤਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਮਹਾਘੋਰਾ ਮਾਨਨੀਯਾ ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗਗਾਮਿਨੀ ।
ਮੁਕ੍ਤਾਹਾਰਲਤੋਪੇਤਾ ਮਦਧੂਰ੍ਣਿਤਲੋਚਨਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਮਹਾਪਰਾਧਰਾਸ਼ਿਘ੍ਰੀ ਮਹਾਚੋਰਭਯਾਪਹਾ ।
ਮਹਾਚਿਨ੍ਤ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਮਣੀਮਨ੍ਤ੍ਰਮਹੌਸ਼ਧੀ ॥ ੧੨੨ ॥

ਮਣਿਮਣ੍ਡਪਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਮਣਿਮਾਲਾਵਿਰਾਜਿਤਾ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਗਮ੍ਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਾਤਾ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ ॥ ੧੨੩ ॥

ਮੇਰੁਮਨ੍ਦਿਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਮਕਰਾਕਤਿਕੁਣ੍ਡਲਾ ।
ਮਨ੍ਥਰਾ ਚ ਮਹਾਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਮਹਾਦੂਤੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੨੪ ॥

ਮਾਲਿਨੀ ਮਾਨਵੀ ਮਾਧ੍ਵੀ ਮਦਰੂਪਾ ਮਦੋਤ੍ਕਟਾ ।
ਮਦਿਰਾ ਮਧੁਰਾ ਚੈਵ ਮੋਦਿਨੀ ਚ ਮਹੋਦ੍ਧਤਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਮਙ੍ਗਲਾਙ੍ਗੀ ਮਧੁਮਯੀ ਮਧੁਪਾਨਪਰਾਯਣਾ ।
ਮਨੋਰਮਾ ਰਮਾਮਾਤਾ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਰਮਾ ॥ ੧੨੬ ॥

ਰਾਜਮਾਨ੍ਯਾ ਰਾਜਪੂਜ੍ਯਾ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਾ ਰਾਮਾ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੧੨੭ ॥

ਸ਼ਾਕਿਨੀ ਡਾਕਿਨੀ ਚੈਵ ਲਾਵਣ੍ਯਾਮ੍ਬੁਧਿਵੀਚਿਕਾ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਾ ਚ ਰੌਦ੍ਰਾ ਰੁਦ੍ਰਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੨੮ ॥

ਰਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾ ਰਕ੍ਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾ ਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੀ ਰਕ੍ਤਲੋਚਨਾ ।
ਰਕ੍ਤਕੇਸ਼ੀ ਰਕ੍ਤਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾ ਰਕ੍ਤਚਨ੍ਦਨਚਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਰਕ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਰਕ੍ਤਭੂਸ਼ਾ ਚ ਰਕ੍ਤਬੀਜਨਿਪਾਤਿਨੀ ।
ਰਾਗਾਦਿਦੋਸ਼ਰਹਿਤਾ ਰਤਿਜਾ ਰਤਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੩੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਪੀਠਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਭੂਰ੍ਵੀਰਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਵੀਰਸੂਰ੍ਵੀਰਨਨ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੩੧ ॥

ਵੀਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾ ਵਿਮੋਹਿਨੀ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਵਤੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾ ਵਿਸ਼ਾਲਨਯਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ॥ ੧੩੨ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਤਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਜਾਯਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਵਾਰਾਹੀ ਵਰਦਾ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਵਿਖ੍ਯਾਤਾ ਵਿਲਸਲ੍ਕਚਾ ॥ ੧੩੩ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਦਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਦ੍ਵਾਰਕਾ ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਨੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਕਾਰਿਣੀ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਬਾਣਚਾਪਧਰਾ ਵੀਰਾ ਬਿਨ੍ਦੁਸ੍ਥਾ ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਲਿਨੀ ।
ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਭੇਦਿਨੀ ਸ਼ੋਢਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੩੫ ॥

ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਸ਼ਾਕਿਨੀ ਵਾਤਰੂਪਿਣੀ ।
ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ ਸ਼ਮ੍ਭੁਵਨਿਤਾ ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀ ਸ਼ਿਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੩੬ ॥

ਸ਼ਿਵਮਾਤਾ ਚ ਸ਼ਿਵਦਾ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਿਵਹਦਾਸਨਾ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਮ੍ਬਰਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਚ ਸ਼ੀਲਾ ਸ਼ੀਲਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੩੭ ॥

ਸ਼ਿਸ਼ੁਪ੍ਰਿਯਾ ਵੈਦ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮਸ਼ਿਲਾ ਸ਼ੁਚਿਃ ।
ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ਹਰਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਹਰਿਨੇਤ੍ਰਕਤਾਲਯਾ ॥ ੧੩੮ ॥

ਹਰਿਵਕ੍ਤ੍ਰੋਦ੍ਭਵਾ ਹਾਲਾ ਹਰਿਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਮਙ੍ਕਰੀ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾ ਕ੍ਸ਼ੁਧਿਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਪੂਰਣੀ ॥ ੧੩੯ ॥

ਵੈਸ਼੍ਯਾ ਚ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ੂਦ੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਹਰਪਤ੍ਨੀ ਹਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਹਰਸੂਰ੍ਹਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੪੦ ॥

ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਮਯੀ ਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਸਰ੍ਵਦੁਸ਼੍ਟਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਸਰ੍ਵੇਪ੍ਸਿਤਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਮਙ੍ਗਲਾ ।

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ।
ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮੇਦਂ ਤਵ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ ੧੪੨ ॥

ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਪਠਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ।
ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਂ ਤਪਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਾ ਗਤਿਃ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਾਖ੍ਯਂ ਮਮ ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਦ੍ਵਿਨਿਰ੍ਗਤਮ੍ ॥ ੧੪੪ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼ਣੁਯਾਦ੍ਵਾ ਸਮਾਹਿਤਃ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਮੋਕ੍ਸ਼ਂ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਰ੍ਥੀ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੪੫ ॥

ਕਾਮਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕਾਮਂ ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਧਨਮ੍ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਯਸ਼ੋऽਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਯਸ਼ਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਕਨ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕਨ੍ਯਾਂ ਸੁਤਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਸੁਤਾਨ੍ ।
ਮੂਰ੍ਖੋऽਪਿ ਲਭਤੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਚੋਰੋऽਪਿ ਲਭਤੇ ਗਤਿਮ੍ ॥ ੧੪੭ ॥

ਗੁਰ੍ਵਿਣੀ ਜਨਯੇਤ੍ਪੁਤ੍ਰਂ ਕਨ੍ਯਾਂ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ਸਤ੍ਪਤਿਮ੍ ।
ਸਂਕ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਯਾਂ ਚ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼੍ਯਾਮਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਂ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਪੌਰ੍ਣਮਾਸ੍ਯਾਮਮਾਵਾਸ੍ਯਾਂ ਨਵਮ੍ਯਾਂ ਭੌਮਵਾਸਰੇ ।
ਪਠੇਦ੍ਵਾ ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਪੂਜਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਪੁਸ੍ਤਕਮ੍ ॥ ੧੪੯ ॥

ਸ ਮੁਕ੍ਤਸ੍ਸਰ੍ਵਪਾਪੇਭ੍ਯਃ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਸਮੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਨ੍ ਸੁਤਵਾਂਸ਼੍ਚੈਵ ਵਲ੍ਲਭਸ੍ਸਰ੍ਵਯੋਸ਼ਿਤਾਮ੍ ॥ ੧੫੦ ॥

ਤਸ੍ਯ ਵਸ਼੍ਯਂ ਭਵੇਦਾਸ਼ੁ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਂ ਸਚਰਾਚਰਮ੍ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਨਾਂ ਪਾਰਗੋ ਵਿਪ੍ਰਃ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯੋ ਵਿਜਯੀ ਰਣੇ ॥ ੧੫੧ ॥

ਵੈਸ਼੍ਯੋ ਧਨਸਮਦ੍ਧਸ੍ਸ੍ਯਾਚ੍ਛੂਦ੍ਰਸ੍ਸੁਖਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਚ ਬਹੁਸਸ੍ਯਂ ਸ੍ਯਾਦ੍ਗਾਵਸ਼੍ਚ ਬਹੁਦੁਗ੍ਧਦਾਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਨਾਸ਼ੁਭਂ ਨਾਪਦਸ੍ਤਸ੍ਯ ਨ ਭਯਂ ਨਪਸ਼ਤ੍ਰੁਤਃ ।
ਜਾਯਤੇ ਨਾਸ਼ੁਭਾ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਲਭਤੇ ਕੁਲਪੂਜ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੧੫੩ ॥

ਨ ਬਾਧਨ੍ਤੇ ਗ੍ਰਹਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਨ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂਸਿ ਨ ਪਨ੍ਨਗਾਃ ।
ਨ ਪਿਸ਼ਾਚਾ ਨ ਡਾਕਿਨ੍ਯੋ ਭੂਤਭੇਤਾਲਡਮ੍ਭਕਾਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਬਾਲਗ੍ਰਹਾਭਿਭੂਤਾਨਾਂ ਬਾਲਾਨਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਾਰਕਮ੍ ।
ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭੇਦੇ ਚ ਮੈਤ੍ਰੀਕਰਣਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧੫੫ ॥

ਲੋਹਪਾਸ਼ੈਦਢੈਰ੍ਬਦ੍ਧੋ ਬਨ੍ਦੀ ਵੇਸ਼੍ਮਨਿ ਦੁਰ੍ਗਮੇ ।
ਤਿਸ਼੍ਠਞ੍ਛਣ੍ਵਨ੍ਪਤਨ੍ਮਰ੍ਤ੍ਯੋ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਨਹਿ ਤੇ ਸ਼ੋਕਂ ਵਿਯੋਗਂ ਚਿਰਜੀਵਿਨਃ ।
ਸ਼ਣ੍ਵਤੀ ਬਦ੍ਧਗਰ੍ਭਾ ਚ ਸੁਖਂ ਚੈਵ ਪ੍ਰਸੂਯਤੇ ॥ ੧੫੭ ॥

ਏਕਦਾ ਪਠਨਾਦੇਵ ਸਰ੍ਵਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਚ ਮਹਾਰੋਗਾ ਦਸ਼ਧਾਵਰ੍ਤਨੇਨ ਚ ॥ ੧੫੮ ॥

ਸ਼ਤਧਾਵਰ੍ਤਨੇ ਚੈਵ ਵਾਚਾਂ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ।
ਨਵਰਾਤ੍ਰੇ ਜਿਤਾਹਾਰੋ ਦਢਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੫੯ ॥

ਅਮ੍ਬਿਕਾਯਤਨੇ ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ ਸ਼ੁਚਿਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਮੂਰ੍ਤਿਸਨ੍ਨਿਧੌ ।
ਏਕਾਕੀ ਚ ਦਸ਼ਾਵਰ੍ਤਂ ਪਠਨ੍ਧੀਰਸ਼੍ਚ ਨਿਰ੍ਭਯਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਤ੍ਵਗਵਤੀ ਤਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛੇਦੀਪ੍ਸਿਤਂ ਫਲਮ੍ ।
ਸਿਦ੍ਧਪੀਠੇ ਗਿਰੌ ਰਮ੍ਯੇ ਸਿਦ੍ਧਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਸੁਰਾਲਯੇ ॥ ੧੬੧ ॥

ਪਠਨਾਤ੍ਸਾਧਕਸ੍ਯਾਸ਼ੁ ਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵਤਿ ਵਾਞ੍ਛਿਤਾ ।
ਦਸ਼ਾਵਰ੍ਤਂ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਭੂਮੀਸ਼ਾਯੀ ਨਰਸ਼੍ਸ਼ੁਚਿਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਮੂਰ੍ਤਿਮਯਾਂ ਦੇਵੀਂ ਵਰਦਾਂ ਸੋऽਪਿ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਆਵਰ੍ਤਨਸਹਸ੍ਰੈਰ੍ਯੇ ਜਪਨ੍ਤਿ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਾਃ ॥ ੧੬੩ ॥

ਤੇ ਸਿਦ੍ਧਾ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਲੋਕੇ ਸ਼ਾਪਾਨੁਗ੍ਰਹਣਕ੍ਸ਼ਮਾਃ ।
ਪ੍ਰਯਚ੍ਛਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਸੇਵਨ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ਮਹੀਸ਼੍ਵਰਾਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਭੂਰ੍ਜਪਤ੍ਰੇऽਸ਼੍ਟਗਨ੍ਧੇਨ ਲਿਖਿਤ੍ਵਾ ਤੁ ਸ਼ੁਭੇ ਦਿਨੇ ।
ਧਾਰਯੇਦ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰਿਤਂ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇ ਪੂਜਯਿਤ੍ਵਾ ਕੁਮਾਰਿਕਾਮ੍ ॥ ੧੬੫ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ ਵਰਨਾਰੀਸ਼੍ਚ ਧੂਪੈਃ ਕੁਸੁਮਚਨ੍ਦਨੈਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੀਰਖਣ੍ਡਾਦਿਭੋਜ੍ਯਾਂਸ਼੍ਚ ਭੋਜਯਿਤ੍ਵਾ ਸੁਭਕ੍ਤਿਤਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਬਧ੍ਨਨ੍ਤਿ ਯੇ ਮਹਾਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਬਾਲਾਨਾਂ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਯਥਾ ਦੇਵਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਚ ਦਾਨਵਾਃ ॥ ੧੬੭ ॥

ਪਨ੍ਨਗਾ ਗਰੁਡਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਸਿਂਹਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਯਥਾ ਗਜਾਃ ।
ਮਣ੍ਡੂਕਾ ਭੋਗਿਨਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਮਾਰ੍ਜਾਰਂ ਮੂਸ਼ਿਕਾਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੬੮ ॥

ਵਿਘ੍ਨਭੂਤਾਃ ਪਲਾਯਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਯ ਵਕ੍ਤ੍ਰਵਿਲੋਕਨਾਤ੍ ।
ਅਗ੍ਨਿਚੋਰਭਯਂ ਤਸ੍ਯ ਕਦਾਚਿਨ੍ਨੈਵ ਸਮ੍ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੬੯ ॥

ਪਾਤਕਾਨ੍ਵਿਵਿਧਾਨ੍ਸੋऽਪਿ ਮੇਰੁਮਨ੍ਦਰਸਨ੍ਨਿਭਾਨ੍ ।
ਭਸ੍ਮਿਤਾਨ੍ਕੁਰੁਤੇ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਂ ਤਣਂ ਵਹ੍ਨਿਹੁਤਂ ਯਥਾ ॥ ੧੭੦ ॥

ਨਪਾਸ਼੍ਚ ਵਸ਼੍ਯਤਾਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਨਪਪੂਜ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਤੇ ਨਰਾਃ ।
ਮਹਾਰ੍ਣਵੇ ਮਹਾਨਦ੍ਯਾਂ ਪੋਤਸ੍ਥੇ ਚ ਨ ਭੀਃ ਕਚਿਤ੍ ॥ ੧੭੧ ॥

ਰਣੇ ਦ੍ਯੂਤੇ ਵਿਵਾਦੇ ਚ ਵਿਜਯਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ ਤੇ ।
ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਪੂਜਿਤੋ ਲੋਕੈਰ੍ਬਹੁਮਾਨਪੁਰਸ੍ਸਰੈਃ ॥ ੧੭੨ ॥

ਰਤਿਰਾਗਵਿਵਦ੍ਧਾਸ਼੍ਚ ਵਿਹ੍ਵਲਾਃ ਕਾਮਪੀਡਿਤਾਃ ।
ਯੌਵਨਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਦੇਹਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਸ਼੍ਰਯਨ੍ਤੇ ਵਾਮਲੋਚਨਾਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਸਹਸ੍ਰਂ ਜਪਤੇ ਯਸ੍ਤੁ ਖੇਚਰੀ ਜਾਯਤੇ ਨਰਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਦਸ਼ਕਂ ਦੇਵਿ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ਨਰਃ ॥ ੧੭੪ ॥

ਸਾ ਤਸ੍ਯ ਜਗਤਾਂ ਧਾਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਭਵਤਿ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਲਕ੍ਸ਼ਂ ਪੂਰ੍ਣਂ ਯਦਾ ਦੇਵਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਰਾਜਂ ਜਪੇਤ੍ਸੁਧੀਃ ॥ ੧੭੫ ॥

ਭਵਪਾਸ਼ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਮਮ ਤੁਲ੍ਯੋ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥੇਸ਼ੁ ਯਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥੇਸ਼ੁ ਯਤ੍ਫਲਮ੍ ॥ ੧੭੬ ॥

ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮੇਸ਼ੁ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵਦਾਨੇਸ਼ੁ ਯਤ੍ਫਲਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਵੇਦੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੇਸ਼ੁ ਯਤ੍ਫਲਂ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ॥ ੧੭੭ ॥

ਤਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਕੋਟਿਗੁਣਿਤਂ ਸਕਜ੍ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਲਭੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਦੇਹਾਨ੍ਤੇ ਪਰਮਂ ਸ੍ਥਾਨਂ ਯਤ੍ਸੁਰੈਰਪਿ ਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ।
ਸ ਯਾਸ੍ਯਤਿ ਨ ਸਨ੍ਦੇਹਸ੍ਸ੍ਤਵਰਾਜਸ੍ਯ ਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ॥ ੧੭੮ ॥

॥ ਇਤਿ ਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲੇ ਸ਼੍ਰੀਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Annapurna Devi:

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top