Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Annapurna Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీఅన్నపూర్ణాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
శ్రీరుద్రయామలే

కైలాసశిఖరాసీనం దేవదేవం మహేశ్వరమ్ ।
ప్రణమ్య దణ్డవద్భూమౌ పార్వతీ పరిపృచ్ఛతి ॥ ౧ ॥

శ్రీపార్వత్యువాచ ।
అన్నపూర్ణా మహాదేవీ త్రైలోక్యే జీవధారిణీ ।
నామ్నాం సహస్రం తస్యాస్తు కథయస్వ మహాప్రభో ॥ ౨ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ ।
శృణు దేవి వరారోహే జగత్కారణి కౌలిని ।
ఆరాధనీయా సర్వేషాం సర్వేషాం పరిపృచ్ఛసి ॥ ౩ ॥

సహస్రైర్నామభిర్దివ్యైస్త్రైలోక్యప్రాణిపూజితైః ।
అన్నదాయాస్స్తవం దివ్యం యత్సురైరపి వాఞ్ఛితమ్ ॥ ౪ ॥

కథయామి తవ స్నేహాత్సావధానాఽవధారయ ।
గోపనీయం ప్రయత్నేన స్తవరాజమిదం శుభమ్ ॥ ౫ ॥

న ప్రకాశ్యం త్వయా భద్రే దుర్జనేభ్యో నిశేషతః ।
న దేయం పరశిష్యేభ్యో భక్తిహీనాయ పార్వతి ॥ ౬ ॥

దేయం శిష్యాయ శాన్తాయ గురుదేవరతాయ చ ।
అన్నపూర్ణాస్తవం దేయం కౌలికాయ కులేశ్వరీ ॥ ౭ ॥

ఓం అస్య శ్రీమదన్నపూర్ణాసహస్రనామస్తోత్రమాలామన్త్రస్య,
శ్రీభగవాన్ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః,
ప్రకటగుప్తగుప్తతర సమ్పదాయ కులోత్తీర్ణ నిగర్భరహస్యాతి
రహస్యపరాపరాతిరహస్యాతిపూర్వాచిన్త్యప్రభావా భగవతీ
శ్రీమదన్నపూర్ణాదేవతా, హలో బీజం, స్వరాశ్శక్తిః, జీవో బీజం,
బుద్ధిశ్శక్తిః, ఉదానో బీజం, సుషుమ్నా నాడీ, సరస్వతీ శక్తిః,
ధర్మార్థకామమోక్షార్థే పాఠే వినియోగః ॥

ధ్యానమ్ ।
అర్కోన్ముక్తశశాఙ్కకోటివదనామాపీనతుఙ్గస్తనీం
చన్ద్రార్ధాఙ్కితమస్తకాం మధుమదామాలోలనేత్రత్రయీమ్ ।
బిభ్రాణామనిశం వరం జపపటీం శూలం కపాలం కరైః
ఆద్యాం యౌవనగర్వితాం లిపితనుం వాగీశ్వరీమాశ్రయే ॥

అథ అన్నపూర్ణాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।

॥ ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః ॥

అన్నపూర్ణా అన్నదాత్రీ అన్నరాశికృతాలయా ।
అన్నదా అన్నరూపా చ అన్నదానరతోత్సవా ॥ ౧ ॥

అనన్తా చ అనన్తాక్షీ అనన్తగుణశాలినీ ।
అచ్యుతా అచ్యుతప్రాణా అచ్యుతానన్దకారిణీ ॥ ౨ ॥

అవ్యక్తాఽనన్తమహిమా అనన్తస్య కులేశ్వరీ ।
అబ్ధిస్థా అబ్ధిశయనా అబ్ధిజా అబ్ధినన్దినీ ॥ ౩ ॥

అబ్జస్థా అబ్జనిలయా అబ్జజా అబ్జభూషణా ।
అబ్జాభా అబ్జహస్తా చ అబ్జపత్రశుభేక్షణా ॥ ౪ ॥

అబ్జాననా అనన్తాత్మా అగ్రిస్థా అగ్నిరూపిణీ ।
అగ్నిజాయా అగ్నిముఖీ అగ్నికుణ్డకృతాలయా ॥ ౫ ॥

అకారా అగ్నిమాతా చ అజయాఽదితినన్దినీ ।
ఆద్యా ఆదిత్యసఙ్కాశా ఆత్మజ్ఞా ఆత్మగోచరా ॥ ౬ ॥

ఆత్మసూరాత్మదయితా ఆధారా ఆత్మరూపిణీ ।
ఆశా ఆకాశపద్మస్థా అవకాశస్వరూపిణీ ॥ ౭ ॥

ఆశాపూరీ అగాధా చ అణిమాదిసుసేవితా ।
అమ్బికా అబలా అమ్బా అనాద్యా చ అయోనిజా ॥ ౮ ॥

అనీశా ఈశికా ఈశా ఈశానీ ఈశ్వరప్రీయా ।
ఈశ్వరీ ఈశ్వరప్రాణా ఈశ్వరానన్దదాయినీ ॥ ౯ ॥

ఇన్ద్రాణీ ఇన్ద్రదయితా ఇన్ద్రసూరిన్ద్రపాలినీ ।
ఇన్దిరా ఇన్ద్రభగినీ ఇన్ద్రియా ఇన్దుభూషణా ॥ ౧౦ ॥

ఇన్దుమాతా ఇన్దుముఖీ ఇన్ద్రియాణాం వశఙ్కరీ ।
ఉమా ఉమాపతేః ప్రాణా ఓడ్యాణపీఠవాసినీ ॥ ౧౧ ॥

ఉత్తరజ్ఞా ఉత్తరాఖ్యా ఉకారా ఉత్తరాత్మికా ।
ఋమాతా ఋభవా ఋస్థా ౠలౄకారస్వరూపిణీ ॥ ౧౨ ॥

ఋకారా చ లృకారా చ లౄతకప్రీతిదాయినీ ।
ఏకా చ ఏకవీరా చ ఏకారైకారరూపిణీ ॥ ౧౩ ॥

ఓకారీ ఓఘరూపా చ ఓఘత్రయసుపూజితా ।
ఓఘస్థా ఓఘసమ్భూతా ఓఘధాత్రీ చ ఓఘసూః ॥ ౧౪ ॥

షోడశస్వరసమ్భూతా షోడశస్వరరూపిణీ ।
వర్ణాత్మా వర్ణనిలయా శూలినీ వర్ణమాలినీ ॥ ౧౫ ॥

కాలరాత్రిర్మహారాత్రిర్మోహరాత్రిః సులోచనా ।
కాలీ కపాలినీ కృత్యా కాలికా సింహగామినీ ॥ ౧౬ ॥

కాత్యాయనీ కలాధారా కాలదైత్యనికృన్తనీ ।
కామినీ కామవన్ద్యా చ కమనీయా వినోదినీ ॥ ౧౭ ॥

కామసూః కామవనితా కామధుక్ కమలావతీ ।
కామదాత్రీ కరాలీ చ కామకేలివినోదినీ ॥ ౧౮ ॥

కామనా కామదా కామ్యా కమలా కమలార్చితా ।
కాశ్మీరలిప్తవక్షోజా కాశ్మీరద్రవచర్చితా ॥ ౧౯ ॥

కనకా కనకప్రాణా కనకాచలవాసినీ ।
కనకాభా కాననస్థా కామాఖ్యా కనకప్రదా ॥ ౨౦ ॥

కామపీఠస్థితా నిత్యా కామధామనివాసినీ ।
కమ్బుకణ్ఠీ కరాలాక్షీ కిశోరీ చ కలాపినీ ॥ ౨౧ ॥

కలా కాష్ఠా నిమేషా చ కాలస్థా కాలరూపిణీ ।
కాలజ్ఞా కాలమాతా చ కాలధాత్రీ కలావతీ ॥ ౨౨ ॥

కాలదా కాలహా కుల్యా కురుకుల్లా కులాఙ్గనా ।
కీర్తిదా కీర్తిహా కీర్తిః కీర్తిస్థా కీర్తివర్ధనీ ॥ ౨౩ ॥

కీర్తిజ్ఞా కీర్తితపదా కృత్తికా కేశవప్రియా ।
కేశిహా కేలీకారీ చ కేశవానన్దకారిణీ ॥ ౨౪ ॥

కుముదాభా కుమారీ చ కర్మదా కమలేక్షణా ।
కౌముదీ కుముదానన్దా కౌలినీ చ కుముద్వతీ ॥ ౨౫ ॥

కోదణ్డధారిణీ క్రోధా కూటస్థా కోటరాశ్రయా ।
కాలకణ్ఠీ కరాలాఙ్గీ కాలాఙ్గీ కాలభూషణా ॥ ౨౬ ॥

కఙ్కాలీ కామదామా చ కఙ్కాలకృతభూషణా ।
కపాలకర్త్రికకరా కరవీరస్వరూపిణీ ॥ ౨౭ ॥

కపర్దినీ కోమలాఙ్గీ కృపాసిన్ధుః కృపామయీ ।
కుశావతీ కుణ్డసంస్థా కౌబేరీ కౌశికీ తథా ॥ ౨౮ ॥

కాశ్యపీ కద్రుతనయా కలికల్మషనాశినీ ।
కఞ్జస్థా కఞ్జవదనా కఞ్జకిఞ్జల్కచర్చితా ॥ ౨౯ ॥

కఞ్జాభా కఞ్జమధ్యస్థా కఞ్జనేత్రా కచోద్భవా ।
కామరూపా చ హ్రీంకారీ కశ్యపాన్వయవర్ధినీ ॥ ౩౦ ॥

ఖర్వా చ ఖఞ్జనద్వన్ద్వలోచనా ఖర్వవాహినీ ।
ఖడ్గినీ ఖడ్గహస్తా చ ఖేచరీ ఖడ్గరూపిణీ ॥ ౩౧ ॥

ఖగస్థా ఖగరూపా చ ఖగగా ఖగసమ్భవా ।
ఖగధాత్రీ ఖగానన్దా ఖగయోనిస్వరూపిణీ ॥ ౩౨ ॥

ఖగేశీ ఖేటకకరా ఖగానన్దవివర్ధినీ ।
ఖగమాన్యా ఖగాధారా ఖగగర్వవిమోచినీ ॥ ౩౩ ॥

గఙ్గా గోదావరీ గీతిర్గాయత్రీ గగనాలయా ।
గీర్వాణసున్దరీ గౌశ్చ గాధా గీర్వాణపూజితా ॥ ౩౪ ॥

గీర్వాణచర్చితపదా గాన్ధారీ గోమతీ తథా ।
గర్విణీ గర్వహన్త్రీ చ గర్భస్థా గర్భధారిణీ ॥ ౩౫ ॥

గర్భదా గర్భహన్త్రీ చ గన్ధర్వకులపూజితా ।
గయా గౌరీ చ గిరిజా గిరిస్థా గిరిసమ్భవా ॥ ౩౬ ॥

గిరిగహ్వరమధ్యస్థా కుఞ్జరేశ్వరగామినీ ।
కిరీటినీ చ గదినీ గుఞ్జాహారవిభూషణా ॥ ౩౭ ॥

గణపా గణకా గణ్యా గణకానన్దకారిణీ ।
గణపూజ్యా చ గీర్వాణీ గణపాననన్దకారిణీ ॥ ౩౮ ॥

గురుమాతా గురురతా గురుభక్తిపరాయణా ।
గోత్రా గౌః కృష్ణభగినీ కృష్ణసూః కృష్ణనన్దినీ ॥ ౩౯ ॥

గోవర్ధనీ గోత్రధరా గోవర్ధనకృతాలయా ।
గోవర్ధనధరా గోదా గౌరాఙ్గీ గౌతమాత్మజా ॥ ౪౦ ॥

ఘర్ఘరా ఘోరరూపా చ ఘోరా ఘర్ఘరనాదినీ ।
శ్యామా ఘనరవాఽఘోరా ఘనా ఘోరార్తినాశినీ ॥ ౪౧ ॥

ఘనస్థా చ ఘనానన్దా దారిద్ర్యఘననాశినీ ।
చిత్తజ్ఞా చిన్తితపదా చిత్తస్థా చిత్తరూపిణీ ॥ ౪౨ ॥

చక్రిణీ చారుచమ్పాభా చారుచమ్పకమాలినీ ।
చన్ద్రికా చన్ద్రకాన్తిశ్చ చాపినీ చన్ద్రశేఖరా ॥ ౪౩ ॥

చణ్డికా చణ్డదైత్యఘ్నీ చన్ద్రశేఖరవల్లభా ।
చాణ్డాలినీ చ చాముణ్డా చణ్డముణ్డవధోద్యతా ॥ ౪౪ ॥

చైతన్యభైరవీ చణ్డా చైతన్యఘనగేహినీ ।
చిత్స్వరూపా చిదాధారా చణ్డవేగా చిదాలయా ॥ ౪౫ ॥

చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థా చన్ద్రకోటిసుశీతలా ।
చపలా చన్ద్రభగినీ చన్ద్రకోటినిభాననా ॥ ౪౬ ॥

చిన్తామణిగుణాధారా చిన్తామణివిభూషణా ।
భక్తచిన్తామణిలతా చిన్తామణికృతాలయా ॥ ౪౭ ॥

చారుచన్దనలిప్తాఙ్గీ చతురా చ చతుర్ముఖీ ।
చైతన్యదా చిదానన్దా చారుచామరవీజితా ॥ ౪౮ ॥

ఛత్రదా ఛత్రధారీ చ ఛలచ్ఛద్మవినాశినీ ।
ఛత్రహా ఛత్రరూపా చ ఛత్రచ్ఛాయాకృతాలయా ॥ ౪౯ ॥

జగజ్జీవా జగద్ధాత్రీ జగదానన్దకారిణీ ।
యజ్ఞప్రియా యజ్ఞరతా జపయజ్ఞపరాయణా ॥ ౫౦ ॥

జననీ జానకీ యజ్వా యజ్ఞహా యజ్ఞనన్దినీ ।
యజ్ఞదా యజ్ఞఫలదా యజ్ఞస్థానకృతాలయా ॥ ౫౧ ॥

యజ్ఞభోక్త్రీ యజ్ఞరూపా యజ్ఞవిఘ్నవినాశినీ ।
జపాకుసుమసఙ్కాశా జపాకుసుమశోభితా ॥ ౫౨ ॥

జాలన్ధరీ జయా జైత్రీ జీమూతచయభాషిణీ ।
జయదా జయరూపా చ జయస్థా జయకారిణీ ॥ ౫౩ ॥

జగదీశప్రియా జీవా జలస్థా జలజేక్షణా ।
జలరూపా జహ్నుకన్యా యమునా జలజోదరీ ॥ ౫౪ ॥

జలజాస్యా జాహ్నవీ చ జలజాభా జలోదరీ ।
యదువంశోద్భవా జీవా యాదవానన్దకారిణీ ॥ ౫౫ ॥

యశోదా యశసాం రాశిర్యశోదానన్దకారిణీ ।
జ్వలినీ జ్వాలినీ జ్వాలా జ్వలత్పావకసన్నిభా ॥ ౫౬ ॥

జ్వాలాముఖీ జగన్మాతా యమలార్జునభఞ్జనీ ।
జన్మదా జన్మహా జన్యా జన్మభూర్జనకాత్మజా ॥ ౫౭ ॥

జనానన్దా జామ్బవతీ జమ్బూద్వీపకృతాలయా ।
జామ్బూనదసమానాభా జామ్బూనదవిభూషణా ॥ ౫౮ ॥

జమ్భహా జాతిదా జాతిర్జ్ఞానదా జ్ఞానగోచరా ।
జ్ఞానరూపాఽజ్ఞానహా చ జ్ఞానవిజ్ఞానశాలినీ ॥ ౫౯ ॥

జినజైత్రీ జినాధారా జినమాతా జినేశ్వరీ ।
జితేన్ద్రియా జనాధారా అజినామ్బరధారిణీ ॥ ౬౦ ॥

శమ్భుకోటిదురాధర్షా విష్ణుకోటివిమర్దినీ ।
సముద్రకోటిగమ్భీరా వాయుకోటిమహాబలా ॥ ౬౧ ॥

సూర్యకోటిప్రతీకాశా యమకోటిదురాపహా ।
కామధుక్కోటిఫలదా శక్రకోటిసురాజ్యదా ॥ ౬౨ ॥

కన్దర్పకోటిలావణ్యా పద్మకోటినిభాననా ।
పృథ్వీకోటిజనాధారా అగ్నికోటిభయఙ్కరీ ॥ ౬౩ ॥

అణిమా మహిమా ప్రాప్తిర్గరిమా లఘిమా తథా ।
ప్రాకామ్యదా వశకరీ ఈశికా సిద్ధిదా తథా ॥ ౬౪ ॥

మహిమాదిగుణోపేతా అణిమాద్యష్టసిద్ధిదా ।
జవనధ్నీ జనాధీనా జామినీ చ జరాపహా ॥ ౬౫ ॥

తారిణీ తారికా తారా తోతలా తులసీప్రియా ।
తన్త్రిణీ తన్త్రరూపా చ తన్త్రజ్ఞా తన్త్రధారిణీ ॥ ౬౬ ॥

తారహారా చ తులజా డాకినీతన్త్రగోచరా ।
త్రిపురా త్రిదశా త్రిస్థా త్రిపురాసురఘాతినీ ॥ ౬౭ ॥

త్రిగుణా చ త్రికోణస్థా త్రిమాత్రా త్రితనుస్థితా ।
త్రైవిద్యా చ త్రయీ త్రిఘ్నీ తురీయా త్రిపురేశ్వరీ ॥ ౬౮ ॥

త్రికోదరస్థా త్రివిధా త్రైలోక్యా త్రిపురాత్మికా ।
త్రిధామ్నీ త్రిదశారాధ్యా త్ర్యక్షా త్రిపురవాసినీ ॥ ౬౯ ॥

త్రివర్ణీ త్రిపదీ తారా త్రిమూర్తిజననీ త్వరా ।
త్రిదివా త్రిదివేశాఽఽదిర్దేవీ త్రైలోక్యధారిణీ ॥ ౭౦ ॥

త్రిమూర్తిశ్చ త్రిజననీ త్రీభూస్త్రీపురసున్దరీ ।
తపస్వినీ తపోనిష్ఠా తరుణీ తారరూపిణీ ॥ ౭౧ ॥

తామసీ తాపసీ చైవ తాపఘ్నీ చ తమోపహా ।
తరుణార్కప్రతీకాశా తప్తకాఞ్చనసన్నిభా ॥ ౭౨ ॥

ఉన్మాదినీ తన్తురూపా త్రైలోక్యవ్యాపినీశ్వరీ ।
తార్కికీ తర్కికీ విద్యా తాపత్రయవినాశినీ ॥ ౭౩ ॥

త్రిపుష్కరా త్రికాలజ్ఞా త్రిసన్ధ్యా చ త్రిలోచనా ।
త్రివర్గా చ త్రివర్గస్థా తపసస్సిద్ధిదాయినీ ॥ ౭౪ ॥

అధోక్షజా అయోధ్యా చ అపర్ణా చ అవన్తికా ।
కారికా తీర్థరూపా చ తీరా తీర్థకరీ తథా ॥ ౭౫ ॥

దారిద్ర్యదుఃఖదలినీ అదీనా దీనవత్సలా ।
దీనానాథప్రియా దీర్ఘా దయాపూర్ణా దయాత్మికా ॥ ౭౬ ॥

దేవదానవసమ్పూజ్యా దేవానాం ప్రియకారిణీ ।
దక్షపుత్రీ దక్షమాతా దక్షయజ్ఞవినాశినీ ॥ ౭౭ ॥

దేవసూర్దక్షీణా దక్షా దుర్గా దుర్గతినాశినీ ।
దేవకీగర్భసమ్భూతా దుర్గదైత్యవినాశినీ ॥ ౭౮ ॥

అట్టాఽట్టహాసినీ దోలా దోలాకర్మాభినన్దినీ ।
దేవకీ దేవికా దేవీ దురితఘ్నీ తటిత్తథా ॥ ౭౯ ॥

గణ్డకీ గల్లకీ క్షిప్రా ద్వారా ద్వారవతీ తథా ।
ఆనన్దోదధిమధ్యస్థా కటిసూత్రైరలఙ్కృతా ॥ ౮౦ ॥

ఘోరాగ్నిదాహదమనీ దుఃఖదుస్స్వప్ననాశినీ ।
శ్రీమయీ శ్రీమతీ శ్రేష్ఠా శ్రీకరీ శ్రీవిభావినీ ॥ ౮౧ ॥

శ్రీదా శ్రీశా శ్రీనివాసా శ్రీమతీ శ్రీర్మతిర్గతిః ।
ధనదా దామినీ దాన్తా ధమదో ధనశాలినీ ॥ ౮౨ ॥

దాడిమీపుష్పసఙ్కాశా ధనాగారా ధనఞ్జయా ।
ధూమ్రాభా ధూమ్రదైత్త్రఘ్నీ ధవలా ధవలప్రియా ॥ ౮౩ ॥

ధూమ్రవక్త్రా ధూమ్రనేత్రా ధూమ్రకేశీ చ ధూసరా ।
ధరణీ ధరిణీ ధైర్యా ధరా ధాత్రీ చ ధైర్యదా ॥ ౮౪ ॥

దమినీ ధర్మిణీ ధూశ్చ దయా దోగ్ధ్రీ దురాసదా ।
నారాయణీ నారసింహీ నృసింహహృదయాలయా ॥ ౮౫ ॥

నాగినీ నాగకన్యా చ నాగసూర్నాగనాయికా ।
నానారత్నవిచిత్రాఙ్గీ నానాభరణమణ్డితా ॥ ౮౬ ॥

దుర్గస్థా దుర్గరూపా చ దుఃఖదుష్కృతనాశినీ ।
హీఙ్కారీ చైవ శ్రీఙ్కారీ హుఙ్కారీ క్లేశనాశినీ ॥ ౮౭ ॥

నగాత్మజా నాగరీ చ నవీనా నూతనప్రియా ।
నీరజాస్యా నీరదాభా నవలావణ్యసున్దరీ ॥ ౮౮ ॥

నీతిజ్ఞా నీతిదా నీతిర్నిమనాభిర్నగేశ్వరీ ।
నిష్ఠా నిత్యా నిరాతఙ్కా నాగయజ్ఞోపవీతినీ ॥ ౮౯ ॥

నిధిదా నిధిరూపాచ నిర్గుణా నరవాహినీ ।
నరమాంసరతా నారీ నరముణ్డవిభూషణా ॥ ౯౦ ॥

నిరాధారా నిర్వికారా నుతిర్నిర్వాణసున్దరీ ।
నరాసృక్పానమత్తా చ నిర్వైరా నాగగామినీ ॥ ౯౧ ॥

పరమా ప్రమితా ప్రాజ్ఞా పార్వతీ పర్వతాత్మజా ।
పర్వప్రియా పర్వరతా పర్వపావనపావనీ ॥ ౯౨ ॥

పరాత్పరతరా పూర్వా పశ్చిమా పాపనాశినీ ।
పశూనాం పతిపత్నీ చ పతిభక్తిపరాయణా ॥ ౯౩ ॥

పరేశీ పారగా పారా పరఞ్జ్యోతిస్వరూపిణీ ।
నిష్ఠురా క్రూరహృదయా పరాసిద్ధిః పరాగతిః ॥ ౯౪ ॥

పశుఘ్నీ పశురూపా చ పశుహా పశువాహినీ ।
పితా మాతా చ యన్త్రీ చ పశుపాశవినాశినీ ॥ ౯౫ ॥

పద్మినీ పద్మహస్తా చ పద్మకిఞ్జల్కవాసినీ ।
పద్మవక్త్రా చ పద్మాక్షీ పద్మస్థా పద్మసమ్భవా ॥ ౯౬ ॥

పద్మాస్యా పఞ్చమీ పూర్ణా పూర్ణపీఠనివాసినీ ।
పద్మరాగప్రతీకాశా పాఞ్చాలీ పఞ్చమప్రియా ॥ ౯౭ ॥

పరబ్రహ్మస్వరూపా చ పరబ్రహ్మనివాసినీ ।
పరమానన్దముదితా పరచక్రనివాసినీ ॥ ౯౮ ॥

పరేశీ పరమా పృథ్వీ పీనతుఙ్గపయోధరా ।
పరాపరా పరావిద్యా పరమానన్దదాయినీ ॥ ౯౯ ॥

పూజ్యా ప్రజ్ఞావతీ పుష్టిః పినాకిపరికీర్తితా ।
ప్రాణఘ్నీ ప్రాణరూపా చ ప్రాణదా చ ప్రియంవదా ॥ ౧౦౦ ॥

ఫణిభూషా ఫణావేశీ ఫకారకణ్ఠమాలినీ ।
ఫణిరాడ్వృతసర్వాఙ్గీ ఫలభాగనివాసినీ ॥ ౧౦౧ ॥

బలభద్రస్య భగినీ బాలా బాలప్రదాయినీ ।
ఫల్గురుపా ప్రలమ్బధ్నీ ఫల్గూత్సవ వినోదినీ ॥ ౧౦౨ ॥

భవానీ భవపత్నీ చ భవభీతిహరా భవా ।
భవేశ్వరీ భవారాధ్యా భవేశీ భవనాయికా ॥ ౧౦౩ ॥

భవమాతా భవాగమ్యా భవకణ్టకనాశినీ ।
భవప్రియా భవానన్దా భవ్యా చ భవమోచనీ ॥ ౧౦౪ ॥

భావనీయా భగవతీ భవభారవినాశినీ ।
భూతధాత్రీ చ భూతేశీ భూతస్థా భూతరూపిణీ ॥ ౧౦౫ ॥

భూతమాతా చ భూతఘ్నీ భూతపఞ్చకవాసినీ ।
భోగోపచారకుశలా భిస్సాధాత్రీ చ భూచరీ ॥ ౧౦౬ ॥

భీతిఘ్నీ భక్తిగమ్యా చ భక్తానామార్తినాశినీ ।
భక్తానుకమ్పినీ భీమా భగినీ భగనాయికా ॥ ౧౦౭ ॥

భగవిద్యా భగక్లిన్నా భగయోనిర్భగప్రదా ।
భగేశీ భగరూపా చ భగగుహ్యా భగాపహా ॥ ౧౦౮ ॥

భగోదరీ భగానన్దా భగాద్యా భగమాలినీ ।
భోగప్రదా భోగవాసా భోగమూలా చ భోగినీ ॥ ౧౦౯ ॥

భేరుణ్డా భేదినీ భీమా భద్రకాలీ భిదోజ్ఝితా ।
భైరవీ భువనేశానీ భువనా భువనేశ్వరీ ॥ ౧౧౦ ॥

భీమాక్షీ భారతీ చైవ భైరవాష్టకసేవితా ।
భాస్వరా భాస్వతీ భీతిర్భాస్వదుత్తానశాయినీ ॥ ౧౧౧ ॥

భాగీరథీ భోగవతీ భవఘ్నీ భువనాత్మికా ।
భూతిదా భూతిరూపా చ భూతస్థా భూతవర్ధినీ ॥ ౧౧౨ ॥

మాహేశ్వరీ మహామాయా మహాతేజా మహాసురీ ।
మహాజిహ్వా మహాలోలా మహాదంష్ట్రా మహాభుజా ॥ ౧౧౩ ॥

మహామోహాన్ధకారఘ్నీ మహామోక్షప్రదాయినీ ।
మహాదారిద్ర్యశమనీ మహాశత్రువిమర్దినీ ॥ ౧౧౪ ॥

మహాశక్తిర్మహాజ్యోతిర్మహాసురవిమర్దినీ ।
మహాకాయా మహావీర్యా మహాపాతకనాశినీ ॥ ౧౧౫ ॥

మహారవా మన్త్రమయీ మణిపూరనివాసినీ ।
మానసీ మానదా మాన్యా మనశ్చక్షురగోచరా ॥ ౧౧౬ ॥

మాహేన్ద్రీ మధురా మాయా మహిషాసురమర్దినీ ।
మహాకుణ్డలినీ శక్తిర్మహావిభవవర్ధినీ ॥ ౧౧౭ ॥

మానసీ మాధవీ మేధా మతిదా మతిధారిణీ ।
మేనకాగర్భసమ్భూతా మేనకాభగినీ మతిః ॥ ౧౧౮ ॥

మహోదరీ ముక్తకేశీ ముక్తికామ్యార్థసిద్ధిదా ।
మాహేశీ మహిషారూఢా మధుదైత్యవిమర్దినీ ॥ ౧౧౯ ॥

మహావ్రతా మహామూర్ధా మహాభయవినాశినీ ।
మాతఙ్గీ మత్తమాతఙ్గీ మాతఙ్గకులమణ్డితా ॥ ౧౨౦ ॥

మహాఘోరా మాననీయా మత్తమాతఙ్గగామినీ ।
ముక్తాహారలతోపేతా మదధూర్ణితలోచనా ॥ ౧౨౧ ॥

మహాపరాధరాశిఘ్రీ మహాచోరభయాపహా ।
మహాచిన్త్యస్వరూపా చ మణీమన్త్రమహౌషధీ ॥ ౧౨౨ ॥

మణిమణ్డపమధ్యస్థా మణిమాలావిరాజితా ।
మన్త్రాత్మికా మన్త్రగమ్యా మన్త్రమాతా సుమన్త్రిణీ ॥ ౧౨౩ ॥

మేరుమన్దిరమధ్యస్థా మకరాకృతికుణ్డలా ।
మన్థరా చ మహాసూక్ష్మా మహాదూతీ మహేశ్వరీ ॥ ౧౨౪ ॥

మాలినీ మానవీ మాధ్వీ మదరూపా మదోత్కటా ।
మదిరా మధురా చైవ మోదినీ చ మహోద్ధతా ॥ ౧౨౫ ॥

మఙ్గలాఙ్గీ మధుమయీ మధుపానపరాయణా ।
మనోరమా రమామాతా రాజరాజేశ్వరీ రమా ॥ ౧౨౬ ॥

రాజమాన్యా రాజపూజ్యా రక్తోత్పలవిభూషణా ।
రాజీవలోచనా రామా రాధికా రామవల్లభా ॥ ౧౨౭ ॥

శాకినీ డాకినీ చైవ లావణ్యామ్బుధివీచికా ।
రుద్రాణీ రుద్రరూపా చ రౌద్రా రుద్రార్తినాశినీ ॥ ౧౨౮ ॥

రక్తప్రియా రక్తవస్త్రా రక్తాక్షీ రక్తలోచనా ।
రక్తకేశీ రక్తదంష్ట్రా రక్తచన్దనచర్చితా ॥ ౧౨౯ ॥

రక్తాఙ్గీ రక్తభూషా చ రక్తబీజనిపాతినీ ।
రాగాదిదోషరహితా రతిజా రతిదాయినీ ॥ ౧౩౦ ॥

విశ్వేశ్వరీ విశాలాక్షీ విన్ధ్యపీఠనివాసినీ ।
విశ్వభూర్వీరవిద్యా చ వీరసూర్వీరనన్దినీ ॥ ౧౩౧ ॥

వీరేశ్వరీ విశాలాక్షీ విష్ణుమాయా విమోహినీ ।
విద్యావతీ విష్ణురూపా విశాలనయనోజ్జ్వలా ॥ ౧౩౨ ॥

విష్ణుమాతా చ విశ్వాత్మా విష్ణుజాయాస్వరూపిణీ ।
వారాహీ వరదా వన్ద్యా విఖ్యాతా విలసల్కచా ॥ ౧౩౩ ॥

బ్రహ్మేశీ బ్రహ్మదా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ ।
ద్వారకా విశ్వవన్ద్యా చ విశ్వపాశవిమోచనీ ।
విశ్వాసకారిణీ విశ్వా విశ్వశక్తిర్విచక్షణా ॥ ౧౩౪ ॥

బాణచాపధరా వీరా బిన్దుస్థా బిన్దుమాలినీ ।
షట్చక్రభేదినీ షోఢా షోడశారనివాసినీ ॥ ౧౩౫ ॥

శితికణ్ఠప్రియా శాన్తా శాకినీ వాతరూపిణీ ।
శాశ్వతీ శమ్భువనితా శామ్భవీ శివరూపిణీ ॥ ౧౩౬ ॥

శివమాతా చ శివదా శివా శివహృదాసనా ।
శుక్లామ్బరా శీతలా చ శీలా శీలప్రదాయినీ ॥ ౧౩౭ ॥

శిశుప్రియా వైద్యవిద్యా సాలగ్రామశిలా శుచిః ।
హరిప్రియా హరమూర్తిర్హరినేత్రకృతాలయా ॥ ౧౩౮ ॥

హరివక్త్రోద్భవా హాలా హరివక్షఃస్థలస్థితా ।
క్షేమఙ్కరీ క్షితిః క్షేత్రా క్షుధితస్య ప్రపూరణీ ॥ ౧౩౯ ॥

వైశ్యా చ క్షత్రియా శూద్రీ క్షత్రియాణాం కులేశ్వరీ ।
హరపత్నీ హరారాధ్యా హరసూర్హరరూపిణీ ॥ ౧౪౦ ॥

సర్వానన్దమయీ సిద్ధిస్సర్వరక్షాస్వరూపిణీ ।
సర్వదుష్టప్రశమనీ సర్వేప్సితఫలప్రదా ॥ ౧౪౧ ॥

సర్వసిద్ధేశ్వరారాధ్యా సర్వమఙ్గలమఙ్గలా ।

ఫలశ్రుతిః ।
పుణ్యం సహస్రనామేదం తవ ప్రీత్యా ప్రకాశితమ్ ॥ ౧౪౨ ॥

గోపనీయం ప్రయత్నేన పఠనీయం ప్రయత్నతః ।
నాతః పరతరం పుణ్యం నాతః పరతరం తపః ॥ ౧౪౩ ॥

నాతః పరతరం స్తోత్రం నాతః పరతరా గతిః ।
స్తోత్రం నామసహస్రాఖ్యం మమ వక్త్రాద్వినిర్గతమ్ ॥ ౧౪౪ ॥

యః పఠేత్పరయా భక్త్యా శృణుయాద్వా సమాహితః ।
మోక్షార్థీ లభతే మోక్షం స్వర్గార్థీ స్వర్గమాప్నుయాత్ ॥ ౧౪౫ ॥

కామార్థీ లభతే కామం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ ।
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం యశోఽర్థీ లభతే యశః ॥ ౧౪౬ ॥

కన్యార్థీ లభతే కన్యాం సుతార్థీ లభతే సుతాన్ ।
మూర్ఖోఽపి లభతే శాస్త్రం చోరోఽపి లభతే గతిమ్ ॥ ౧౪౭ ॥

గుర్విణీ జనయేత్పుత్రం కన్యాం విన్దతి సత్పతిమ్ ।
సంక్రాన్త్యాం చ చతుర్దశ్యామష్టమ్యాం చ విశేషతః ॥ ౧౪౮ ॥

పౌర్ణమాస్యామమావాస్యాం నవమ్యాం భౌమవాసరే ।
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి పూజయేద్వాపి పుస్తకమ్ ॥ ౧౪౯ ॥

స ముక్తస్సర్వపాపేభ్యః కామేశ్వరసమో భవేత్ ।
లక్ష్మీవాన్ సుతవాంశ్చైవ వల్లభస్సర్వయోషితామ్ ॥ ౧౫౦ ॥

తస్య వశ్యం భవేదాశు త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ ।
విద్యానాం పారగో విప్రః క్షత్రియో విజయీ రణే ॥ ౧౫౧ ॥

వైశ్యో ధనసమృద్ధస్స్యాచ్ఛూద్రస్సుఖమవాప్నుయాత్ ।
క్షేత్రే చ బహుసస్యం స్యాద్గావశ్చ బహుదుగ్ధదాః ॥ ౧౫౨ ॥

నాశుభం నాపదస్తస్య న భయం నృపశత్రుతః ।
జాయతే నాశుభా బుద్ధిర్లభతే కులపూజ్యతామ్ ॥ ౧౫౩ ॥

న బాధన్తే గ్రహాస్తస్య న రక్షాంసి న పన్నగాః ।
న పిశాచా న డాకిన్యో భూతభేతాలడమ్భకాః ॥ ౧౫౪ ॥

బాలగ్రహాభిభూతానాం బాలానాం శాన్తికారకమ్ ।
ద్వన్ద్వానాం ప్రతిభేదే చ మైత్రీకరణముత్తమమ్ ॥ ౧౫౫ ॥

లోహపాశైదృఢైర్బద్ధో బన్దీ వేశ్మని దుర్గమే ।
తిష్ఠఞ్ఛృణ్వన్పతన్మర్త్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయః ॥ ౧౫౬ ॥

పశ్యన్తి నహి తే శోకం వియోగం చిరజీవినః ।
శృణ్వతీ బద్ధగర్భా చ సుఖం చైవ ప్రసూయతే ॥ ౧౫౭ ॥

ఏకదా పఠనాదేవ సర్వపాపక్షయో భవేత్ ।
నశ్యన్తి చ మహారోగా దశధావర్తనేన చ ॥ ౧౫౮ ॥

శతధావర్తనే చైవ వాచాం సిద్ధిః ప్రజాయతే ।
నవరాత్రే జితాహారో దృఢబుద్ధిర్జితేన్ద్రియః ॥ ౧౫౯ ॥

అమ్బికాయతనే విద్వాన్ శుచిష్మాన్ మూర్తిసన్నిధౌ ।
ఏకాకీ చ దశావర్తం పఠన్ధీరశ్చ నిర్భయః ॥ ౧౬౦ ॥

సాక్షాత్త్వగవతీ తస్మై ప్రయచ్ఛేదీప్సితం ఫలమ్ ।
సిద్ధపీఠే గిరౌ రమ్యే సిద్ధక్షేత్రే సురాలయే ॥ ౧౬౧ ॥

పఠనాత్సాధకస్యాశు సిద్ధిర్భవతి వాఞ్ఛితా ।
దశావర్తం పఠేన్నిత్యం భూమీశాయీ నరశ్శుచిః ॥ ౧౬౨ ॥

స్వప్నే మూర్తిమయాం దేవీం వరదాం సోఽపి పశ్యతి ।
ఆవర్తనసహస్రైర్యే జపన్తి పురుషోత్తమాః ॥ ౧౬౩ ॥

తే సిద్ధా సిద్ధిదా లోకే శాపానుగ్రహణక్షమాః ।
ప్రయచ్ఛన్తశ్చ సర్వస్వం సేవన్తే తాన్మహీశ్వరాః ॥ ౧౬౪ ॥

భూర్జపత్రేఽష్టగన్ధేన లిఖిత్వా తు శుభే దినే ।
ధారయేద్యన్త్రితం శీర్షే పూజయిత్వా కుమారికామ్ ॥ ౧౬౫ ॥

బ్రాహ్మణాన్ వరనారీశ్చ ధూపైః కుసుమచన్దనైః ।
క్షీరఖణ్డాదిభోజ్యాంశ్చ భోజయిత్వా సుభక్తితః ॥ ౧౬౬ ॥

బధ్నన్తి యే మహారక్షాం బాలానాం చ విశేషతః ।
రుద్రం దృష్ట్వా యథా దేవం విష్ణుం దృష్ట్వా చ దానవాః ॥ ౧౬౭ ॥

పన్నగా గరుడం దృష్ట్వా సింహం దృష్ట్వా యథా గజాః ।
మణ్డూకా భోగినం దృష్ట్వా మార్జారం మూషికాస్తథా ॥ ౧౬౮ ॥

విఘ్నభూతాః పలాయన్తే తస్య వక్త్రవిలోకనాత్ ।
అగ్నిచోరభయం తస్య కదాచిన్నైవ సమ్భవేత్ ॥ ౧౬౯ ॥

పాతకాన్వివిధాన్సోఽపి మేరుమన్దరసన్నిభాన్ ।
భస్మితాన్కురుతే క్షిప్రం తృణం వహ్నిహుతం యథా ॥ ౧౭౦ ॥

నృపాశ్చ వశ్యతాం యాన్తి నృపపూజ్యాశ్చ తే నరాః ।
మహార్ణవే మహానద్యాం పోతస్థే చ న భీః కచిత్ ॥ ౧౭౧ ॥

రణే ద్యూతే వివాదే చ విజయం ప్రాప్నువన్తి తే ।
సర్వత్ర పూజితో లోకైర్బహుమానపురస్సరైః ॥ ౧౭౨ ॥

రతిరాగవివృద్ధాశ్చ విహ్వలాః కామపీడితాః ।
యౌవనాక్రాన్తదేహాస్తాన్ శ్రయన్తే వామలోచనాః ॥ ౧౭౩ ॥

సహస్రం జపతే యస్తు ఖేచరీ జాయతే నరః ।
సహస్రదశకం దేవి యః పఠేద్భక్తిమాన్నరః ॥ ౧౭౪ ॥

సా తస్య జగతాం ధాత్రీ ప్రత్యక్షా భవతి ధ్రువమ్ ।
లక్షం పూర్ణం యదా దేవి స్తోత్రరాజం జపేత్సుధీః ॥ ౧౭౫ ॥

భవపాశవినిర్ముక్తో మమ తుల్యో న సంశయః ।
సర్వతీర్థేషు యత్పుణ్యం సర్వతీర్థేషు యత్ఫలమ్ ॥ ౧౭౬ ॥

సర్వధర్మేషు యజ్ఞేషు సర్వదానేషు యత్ఫలమ్ ।
సర్వవేదేషు ప్రోక్తేషు యత్ఫలం పరికీర్తితమ్ ॥ ౧౭౭ ॥

తత్పుణ్యం కోటిగుణితం సకృజ్జప్త్వా లభేన్నరః ।
దేహాన్తే పరమం స్థానం యత్సురైరపి దుర్లభమ్ ।
స యాస్యతి న సన్దేహస్స్తవరాజస్య కీర్తనాత్ ॥ ౧౭౮ ॥

॥ ఇతి రుద్రయామలే శ్రీఅన్నపూర్ణాసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Annapurna Devi:

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top