Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Annapurna Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஅந்நபூர்ணாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீருத்³ரயாமலே

கைலாஸஶிக²ராஸீநம் தே³வதே³வம் மஹேஶ்வரம் ।
ப்ரணம்ய த³ண்ட³வத்³பூ⁴மௌ பார்வதீ பரிப்ருʼச்ச²தி ॥ 1 ॥

ஶ்ரீபார்வத்யுவாச ।
அந்நபூர்ணா மஹாதே³வீ த்ரைலோக்யே ஜீவதா⁴ரிணீ ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தஸ்யாஸ்து கத²யஸ்வ மஹாப்ரபோ⁴ ॥ 2 ॥

ஶ்ரீஶிவ உவாச ।
ஶ்ருʼணு தே³வி வராரோஹே ஜக³த்காரணி கௌலிநி ।
ஆராத⁴நீயா ஸர்வேஷாம் ஸர்வேஷாம் பரிப்ருʼச்ச²ஸி ॥ 3 ॥

ஸஹஸ்ரைர்நாமபி⁴ர்தி³வ்யைஸ்த்ரைலோக்யப்ராணிபூஜிதை: ।
அந்நதா³யாஸ்ஸ்தவம் தி³வ்யம் யத்ஸுரைரபி வாஞ்சி²தம் ॥ 4 ॥

கத²யாமி தவ ஸ்நேஹாத்ஸாவதா⁴நாঽவதா⁴ரய ।
கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந ஸ்தவராஜமித³ம் ஶுப⁴ம் ॥ 5 ॥

ந ப்ரகாஶ்யம் த்வயா ப⁴த்³ரே து³ர்ஜநேப்⁴யோ நிஶேஷத: ।
ந தே³யம் பரஶிஷ்யேப்⁴யோ ப⁴க்திஹீநாய பார்வதி ॥ 6 ॥

தே³யம் ஶிஷ்யாய ஶாந்தாய கு³ருதே³வரதாய ச ।
அந்நபூர்ணாஸ்தவம் தே³யம் கௌலிகாய குலேஶ்வரீ ॥ 7 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீமத³ந்நபூர்ணாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமாலாமந்த்ரஸ்ய,
ஶ்ரீப⁴க³வாந் ருʼஷி:, அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³,
ப்ரகடகு³ப்தகு³ப்ததர ஸம்பதா³ய குலோத்தீர்ண நிக³ர்ப⁴ரஹஸ்யாதி
ரஹஸ்யபராபராதிரஹஸ்யாதிபூர்வாசிந்த்யப்ரபா⁴வா ப⁴க³வதீ
ஶ்ரீமத³ந்நபூர்ணாதே³வதா, ஹலோ பீ³ஜம், ஸ்வராஶ்ஶக்தி:, ஜீவோ பீ³ஜம்,
பு³த்³தி⁴ஶ்ஶக்தி:, உதா³நோ பீ³ஜம், ஸுஷும்நா நாடீ³, ஸரஸ்வதீ ஶக்தி:,
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² பாடே² விநியோக:³ ॥

த்⁴யாநம் ।
அர்கோந்முக்தஶஶாங்ககோடிவத³நாமாபீநதுங்க³ஸ்தநீம்
சந்த்³ரார்தா⁴ங்கிதமஸ்தகாம் மது⁴மதா³மாலோலநேத்ரத்ரயீம் ।
பி³ப்⁴ராணாமநிஶம் வரம் ஜபபடீம் ஶூலம் கபாலம் கரை:
ஆத்³யாம் யௌவநக³ர்விதாம் லிபிதநும் வாகீ³ஶ்வரீமாஶ்ரயே ॥

அத² அந்நபூர்ணாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।

॥ ௐ அந்நபூர்ணாயை நம: ॥

அந்நபூர்ணா அந்நதா³த்ரீ அந்நராஶிக்ருʼதாலயா ।
அந்நதா³ அந்நரூபா ச அந்நதா³நரதோத்ஸவா ॥ 1 ॥

அநந்தா ச அநந்தாக்ஷீ அநந்தகு³ணஶாலிநீ ।
அச்யுதா அச்யுதப்ராணா அச்யுதாநந்த³காரிணீ ॥ 2 ॥

அவ்யக்தாঽநந்தமஹிமா அநந்தஸ்ய குலேஶ்வரீ ।
அப்³தி⁴ஸ்தா² அப்³தி⁴ஶயநா அப்³தி⁴ஜா அப்³தி⁴நந்தி³நீ ॥ 3 ॥

அப்³ஜஸ்தா² அப்³ஜநிலயா அப்³ஜஜா அப்³ஜபூ⁴ஷணா ।
அப்³ஜாபா⁴ அப்³ஜஹஸ்தா ச அப்³ஜபத்ரஶுபே⁴க்ஷணா ॥ 4 ॥

அப்³ஜாநநா அநந்தாத்மா அக்³ரிஸ்தா² அக்³நிரூபிணீ ।
அக்³நிஜாயா அக்³நிமுகீ² அக்³நிகுண்ட³க்ருʼதாலயா ॥ 5 ॥

அகாரா அக்³நிமாதா ச அஜயாঽதி³திநந்தி³நீ ।
ஆத்³யா ஆதி³த்யஸங்காஶா ஆத்மஜ்ஞா ஆத்மகோ³சரா ॥ 6 ॥

ஆத்மஸூராத்மத³யிதா ஆதா⁴ரா ஆத்மரூபிணீ ।
ஆஶா ஆகாஶபத்³மஸ்தா² அவகாஶஸ்வரூபிணீ ॥ 7 ॥

ஆஶாபூரீ அகா³தா⁴ ச அணிமாதி³ஸுஸேவிதா ।
அம்பி³கா அப³லா அம்பா³ அநாத்³யா ச அயோநிஜா ॥ 8 ॥

அநீஶா ஈஶிகா ஈஶா ஈஶாநீ ஈஶ்வரப்ரீயா ।
ஈஶ்வரீ ஈஶ்வரப்ராணா ஈஶ்வராநந்த³தா³யிநீ ॥ 9 ॥

இந்த்³ராணீ இந்த்³ரத³யிதா இந்த்³ரஸூரிந்த்³ரபாலிநீ ।
இந்தி³ரா இந்த்³ரப⁴கி³நீ இந்த்³ரியா இந்து³பூ⁴ஷணா ॥ 10 ॥

இந்து³மாதா இந்து³முகீ² இந்த்³ரியாணாம் வஶங்கரீ ।
உமா உமாபதே: ப்ராணா ஓட்³யாணபீட²வாஸிநீ ॥ 11 ॥

உத்தரஜ்ஞா உத்தராக்²யா உகாரா உத்தராத்மிகா ।
ருʼமாதா ருʼப⁴வா ருʼஸ்தா² ரூʼல்ரூʼகாரஸ்வரூபிணீ ॥ 12 ॥

ருʼகாரா ச ல்ருʼகாரா ச ல்ரூʼதகப்ரீதிதா³யிநீ ।
ஏகா ச ஏகவீரா ச ஏகாரைகாரரூபிணீ ॥ 13 ॥

ஓகாரீ ஓக⁴ரூபா ச ஓக⁴த்ரயஸுபூஜிதா ।
ஓக⁴ஸ்தா² ஓக⁴ஸம்பூ⁴தா ஓக⁴தா⁴த்ரீ ச ஓக⁴ஸூ: ॥ 14 ॥

ஷோட³ஶஸ்வரஸம்பூ⁴தா ஷோட³ஶஸ்வரரூபிணீ ।
வர்ணாத்மா வர்ணநிலயா ஶூலிநீ வர்ணமாலிநீ ॥ 15 ॥

காலராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்மோஹராத்ரி: ஸுலோசநா ।
காலீ கபாலிநீ க்ருʼத்யா காலிகா ஸிம்ஹகா³மிநீ ॥ 16 ॥

காத்யாயநீ கலாதா⁴ரா காலதை³த்யநிக்ருʼந்தநீ ।
காமிநீ காமவந்த்³யா ச கமநீயா விநோதி³நீ ॥ 17 ॥

காமஸூ: காமவநிதா காமது⁴க் கமலாவதீ ।
காமதா³த்ரீ கராலீ ச காமகேலிவிநோதி³நீ ॥ 18 ॥

காமநா காமதா³ காம்யா கமலா கமலார்சிதா ।
காஶ்மீரலிப்தவக்ஷோஜா காஶ்மீரத்³ரவசர்சிதா ॥ 19 ॥

கநகா கநகப்ராணா கநகாசலவாஸிநீ ।
கநகாபா⁴ காநநஸ்தா² காமாக்²யா கநகப்ரதா³ ॥ 20 ॥

காமபீட²ஸ்தி²தா நித்யா காமதா⁴மநிவாஸிநீ ।
கம்பு³கண்டீ² கராலாக்ஷீ கிஶோரீ ச கலாபிநீ ॥ 21 ॥

கலா காஷ்டா² நிமேஷா ச காலஸ்தா² காலரூபிணீ ।
காலஜ்ஞா காலமாதா ச காலதா⁴த்ரீ கலாவதீ ॥ 22 ॥

காலதா³ காலஹா குல்யா குருகுல்லா குலாங்க³நா ।
கீர்திதா³ கீர்திஹா கீர்தி: கீர்திஸ்தா² கீர்திவர்த⁴நீ ॥ 23 ॥

கீர்திஜ்ஞா கீர்திதபதா³ க்ருʼத்திகா கேஶவப்ரியா ।
கேஶிஹா கேலீகாரீ ச கேஶவாநந்த³காரிணீ ॥ 24 ॥

குமுதா³பா⁴ குமாரீ ச கர்மதா³ கமலேக்ஷணா ।
கௌமுதீ³ குமுதா³நந்தா³ கௌலிநீ ச குமுத்³வதீ ॥ 25 ॥

கோத³ண்ட³தா⁴ரிணீ க்ரோதா⁴ கூடஸ்தா² கோடராஶ்ரயா ।
காலகண்டீ² கராலாங்கீ³ காலாங்கீ³ காலபூ⁴ஷணா ॥ 26 ॥

கங்காலீ காமதா³மா ச கங்காலக்ருʼதபூ⁴ஷணா ।
கபாலகர்த்ரிககரா கரவீரஸ்வரூபிணீ ॥ 27 ॥

கபர்தி³நீ கோமலாங்கீ³ க்ருʼபாஸிந்து:⁴ க்ருʼபாமயீ ।
குஶாவதீ குண்ட³ஸம்ஸ்தா² கௌபே³ரீ கௌஶிகீ ததா² ॥ 28 ॥

காஶ்யபீ கத்³ருதநயா கலிகல்மஷநாஶிநீ ।
கஞ்ஜஸ்தா² கஞ்ஜவத³நா கஞ்ஜகிஞ்ஜல்கசர்சிதா ॥ 29 ॥

கஞ்ஜாபா⁴ கஞ்ஜமத்⁴யஸ்தா² கஞ்ஜநேத்ரா கசோத்³ப⁴வா ।
காமரூபா ச ஹ்ரீங்காரீ கஶ்யபாந்வயவர்தி⁴நீ ॥ 30 ॥

க²ர்வா ச க²ஞ்ஜநத்³வந்த்³வலோசநா க²ர்வவாஹிநீ ।
க²ட்³கி³நீ க²ட்³க³ஹஸ்தா ச கே²சரீ க²ட்³க³ரூபிணீ ॥ 31 ॥

க²க³ஸ்தா² க²க³ரூபா ச க²க³கா³ க²க³ஸம்ப⁴வா ।
க²க³தா⁴த்ரீ க²கா³நந்தா³ க²க³யோநிஸ்வரூபிணீ ॥ 32 ॥

க²கே³ஶீ கே²டககரா க²கா³நந்த³விவர்தி⁴நீ ।
க²க³மாந்யா க²கா³தா⁴ரா க²க³க³ர்வவிமோசிநீ ॥ 33 ॥

க³ங்கா³ கோ³தா³வரீ கீ³திர்கா³யத்ரீ க³க³நாலயா ।
கீ³ர்வாணஸுந்த³ரீ கௌ³ஶ்ச கா³தா⁴ கீ³ர்வாணபூஜிதா ॥ 34 ॥

கீ³ர்வாணசர்சிதபதா³ கா³ந்தா⁴ரீ கோ³மதீ ததா² ।
க³ர்விணீ க³ர்வஹந்த்ரீ ச க³ர்ப⁴ஸ்தா² க³ர்ப⁴தா⁴ரிணீ ॥ 35 ॥

க³ர்ப⁴தா³ க³ர்ப⁴ஹந்த்ரீ ச க³ந்த⁴ர்வகுலபூஜிதா ।
க³யா கௌ³ரீ ச கி³ரிஜா கி³ரிஸ்தா² கி³ரிஸம்ப⁴வா ॥ 36 ॥

கி³ரிக³ஹ்வரமத்⁴யஸ்தா² குஞ்ஜரேஶ்வரகா³மிநீ ।
கிரீடிநீ ச க³தி³நீ கு³ஞ்ஜாஹாரவிபூ⁴ஷணா ॥ 37 ॥

க³ணபா க³ணகா க³ண்யா க³ணகாநந்த³காரிணீ ।
க³ணபூஜ்யா ச கீ³ர்வாணீ க³ணபாநநந்த³காரிணீ ॥ 38 ॥

கு³ருமாதா கு³ருரதா கு³ருப⁴க்திபராயணா ।
கோ³த்ரா கௌ:³ க்ருʼஷ்ணப⁴கி³நீ க்ருʼஷ்ணஸூ: க்ருʼஷ்ணநந்தி³நீ ॥ 39 ॥

கோ³வர்த⁴நீ கோ³த்ரத⁴ரா கோ³வர்த⁴நக்ருʼதாலயா ।
கோ³வர்த⁴நத⁴ரா கோ³தா³ கௌ³ராங்கீ³ கௌ³தமாத்மஜா ॥ 40 ॥

க⁴ர்க⁴ரா கோ⁴ரரூபா ச கோ⁴ரா க⁴ர்க⁴ரநாதி³நீ ।
ஶ்யாமா க⁴நரவாঽகோ⁴ரா க⁴நா கோ⁴ரார்திநாஶிநீ ॥ 41 ॥

க⁴நஸ்தா² ச க⁴நாநந்தா³ தா³ரித்³ர்யக⁴நநாஶிநீ ।
சித்தஜ்ஞா சிந்திதபதா³ சித்தஸ்தா² சித்தரூபிணீ ॥ 42 ॥

சக்ரிணீ சாருசம்பாபா⁴ சாருசம்பகமாலிநீ ।
சந்த்³ரிகா சந்த்³ரகாந்திஶ்ச சாபிநீ சந்த்³ரஶேக²ரா ॥ 43 ॥

சண்டி³கா சண்ட³தை³த்யக்⁴நீ சந்த்³ரஶேக²ரவல்லபா⁴ ।
சாண்டா³லிநீ ச சாமுண்டா³ சண்ட³முண்ட³வதோ⁴த்³யதா ॥ 44 ॥

சைதந்யபை⁴ரவீ சண்டா³ சைதந்யக⁴நகே³ஹிநீ ।
சித்ஸ்வரூபா சிதா³தா⁴ரா சண்ட³வேகா³ சிதா³லயா ॥ 45 ॥

சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² சந்த்³ரகோடிஸுஶீதலா ।
சபலா சந்த்³ரப⁴கி³நீ சந்த்³ரகோடிநிபா⁴நநா ॥ 46 ॥

சிந்தாமணிகு³ணாதா⁴ரா சிந்தாமணிவிபூ⁴ஷணா ।
ப⁴க்தசிந்தாமணிலதா சிந்தாமணிக்ருʼதாலயா ॥ 47 ॥

சாருசந்த³நலிப்தாங்கீ³ சதுரா ச சதுர்முகீ² ।
சைதந்யதா³ சிதா³நந்தா³ சாருசாமரவீஜிதா ॥ 48 ॥

ச²த்ரதா³ ச²த்ரதா⁴ரீ ச ச²லச்ச²த்³மவிநாஶிநீ ।
ச²த்ரஹா ச²த்ரரூபா ச ச²த்ரச்சா²யாக்ருʼதாலயா ॥ 49 ॥

ஜக³ஜ்ஜீவா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ஜக³தா³நந்த³காரிணீ ।
யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞரதா ஜபயஜ்ஞபராயணா ॥ 50 ॥

ஜநநீ ஜாநகீ யஜ்வா யஜ்ஞஹா யஜ்ஞநந்தி³நீ ।
யஜ்ஞதா³ யஜ்ஞப²லதா³ யஜ்ஞஸ்தா²நக்ருʼதாலயா ॥ 51 ॥

யஜ்ஞபோ⁴க்த்ரீ யஜ்ஞரூபா யஜ்ஞவிக்⁴நவிநாஶிநீ ।
ஜபாகுஸுமஸங்காஶா ஜபாகுஸுமஶோபி⁴தா ॥ 52 ॥

ஜாலந்த⁴ரீ ஜயா ஜைத்ரீ ஜீமூதசயபா⁴ஷிணீ ।
ஜயதா³ ஜயரூபா ச ஜயஸ்தா² ஜயகாரிணீ ॥ 53 ॥

ஜக³தீ³ஶப்ரியா ஜீவா ஜலஸ்தா² ஜலஜேக்ஷணா ।
ஜலரூபா ஜஹ்நுகந்யா யமுநா ஜலஜோத³ரீ ॥ 54 ॥

ஜலஜாஸ்யா ஜாஹ்நவீ ச ஜலஜாபா⁴ ஜலோத³ரீ ।
யது³வம்ஶோத்³ப⁴வா ஜீவா யாத³வாநந்த³காரிணீ ॥ 55 ॥

யஶோதா³ யஶஸாம் ராஶிர்யஶோதா³நந்த³காரிணீ ।
ஜ்வலிநீ ஜ்வாலிநீ ஜ்வாலா ஜ்வலத்பாவகஸந்நிபா⁴ ॥ 56 ॥

ஜ்வாலாமுகீ² ஜக³ந்மாதா யமலார்ஜுநப⁴ஞ்ஜநீ ।
ஜந்மதா³ ஜந்மஹா ஜந்யா ஜந்மபூ⁴ர்ஜநகாத்மஜா ॥ 57 ॥

ஜநாநந்தா³ ஜாம்ப³வதீ ஜம்பூ³த்³வீபக்ருʼதாலயா ।
ஜாம்பூ³நத³ஸமாநாபா⁴ ஜாம்பூ³நத³விபூ⁴ஷணா ॥ 58 ॥

ஜம்ப⁴ஹா ஜாதிதா³ ஜாதிர்ஜ்ஞாநதா³ ஜ்ஞாநகோ³சரா ।
ஜ்ஞாநரூபாঽஜ்ஞாநஹா ச ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநஶாலிநீ ॥ 59 ॥

ஜிநஜைத்ரீ ஜிநாதா⁴ரா ஜிநமாதா ஜிநேஶ்வரீ ।
ஜிதேந்த்³ரியா ஜநாதா⁴ரா அஜிநாம்ப³ரதா⁴ரிணீ ॥ 60 ॥

ஶம்பு⁴கோடிது³ராத⁴ர்ஷா விஷ்ணுகோடிவிமர்தி³நீ ।
ஸமுத்³ரகோடிக³ம்பீ⁴ரா வாயுகோடிமஹாப³லா ॥ 61 ॥

ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஶா யமகோடிது³ராபஹா ।
காமது⁴க்கோடிப²லதா³ ஶக்ரகோடிஸுராஜ்யதா³ ॥ 62 ॥

கந்த³ர்பகோடிலாவண்யா பத்³மகோடிநிபா⁴நநா ।
ப்ருʼத்²வீகோடிஜநாதா⁴ரா அக்³நிகோடிப⁴யங்கரீ ॥ 63 ॥

அணிமா மஹிமா ப்ராப்திர்க³ரிமா லகி⁴மா ததா² ।
ப்ராகாம்யதா³ வஶகரீ ஈஶிகா ஸித்³தி⁴தா³ ததா² ॥ 64 ॥

மஹிமாதி³கு³ணோபேதா அணிமாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴தா³ ।
ஜவநத்⁴நீ ஜநாதீ⁴நா ஜாமிநீ ச ஜராபஹா ॥ 65 ॥

தாரிணீ தாரிகா தாரா தோதலா துளஸீப்ரியா ।
தந்த்ரிணீ தந்த்ரரூபா ச தந்த்ரஜ்ஞா தந்த்ரதா⁴ரிணீ ॥ 66 ॥

தாரஹாரா ச துலஜா டா³கிநீதந்த்ரகோ³சரா ।
த்ரிபுரா த்ரித³ஶா த்ரிஸ்தா² த்ரிபுராஸுரகா⁴திநீ ॥ 67 ॥

த்ரிகு³ணா ச த்ரிகோணஸ்தா² த்ரிமாத்ரா த்ரிதநுஸ்தி²தா ।
த்ரைவித்³யா ச த்ரயீ த்ரிக்⁴நீ துரீயா த்ரிபுரேஶ்வரீ ॥ 68 ॥

த்ரிகோத³ரஸ்தா² த்ரிவிதா⁴ த்ரைலோக்யா த்ரிபுராத்மிகா ।
த்ரிதா⁴ம்நீ த்ரித³ஶாராத்⁴யா த்ர்யக்ஷா த்ரிபுரவாஸிநீ ॥ 69 ॥

த்ரிவர்ணீ த்ரிபதீ³ தாரா த்ரிமூர்திஜநநீ த்வரா ।
த்ரிதி³வா த்ரிதி³வேஶாঽঽதி³ர்தே³வீ த்ரைலோக்யதா⁴ரிணீ ॥ 70 ॥

த்ரிமூர்திஶ்ச த்ரிஜநநீ த்ரீபூ⁴ஸ்த்ரீபுரஸுந்த³ரீ ।
தபஸ்விநீ தபோநிஷ்டா² தருணீ தாரரூபிணீ ॥ 71 ॥

தாமஸீ தாபஸீ சைவ தாபக்⁴நீ ச தமோபஹா ।
தருணார்கப்ரதீகாஶா தப்தகாஞ்சநஸந்நிபா⁴ ॥ 72 ॥

உந்மாதி³நீ தந்துரூபா த்ரைலோக்யவ்யாபிநீஶ்வரீ ।
தார்கிகீ தர்கிகீ வித்³யா தாபத்ரயவிநாஶிநீ ॥ 73 ॥

த்ரிபுஷ்கரா த்ரிகாலஜ்ஞா த்ரிஸந்த்⁴யா ச த்ரிலோசநா ।
த்ரிவர்கா³ ச த்ரிவர்க³ஸ்தா² தபஸஸ்ஸித்³தி⁴தா³யிநீ ॥ 74 ॥

அதோ⁴க்ஷஜா அயோத்⁴யா ச அபர்ணா ச அவந்திகா ।
காரிகா தீர்த²ரூபா ச தீரா தீர்த²கரீ ததா² ॥ 75 ॥

தா³ரித்³ர்யது:³க²த³லிநீ அதீ³நா தீ³நவத்ஸலா ।
தீ³நாநாத²ப்ரியா தீ³ர்கா⁴ த³யாபூர்ணா த³யாத்மிகா ॥ 76 ॥

தே³வதா³நவஸம்பூஜ்யா தே³வாநாம் ப்ரியகாரிணீ ।
த³க்ஷபுத்ரீ த³க்ஷமாதா த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிநீ ॥ 77 ॥

தே³வஸூர்த³க்ஷீணா த³க்ஷா து³ர்கா³ து³ர்க³திநாஶிநீ ।
தே³வகீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தா து³ர்க³தை³த்யவிநாஶிநீ ॥ 78 ॥

அட்டாঽட்டஹாஸிநீ தோ³லா தோ³லாகர்மாபி⁴நந்தி³நீ ।
தே³வகீ தே³விகா தே³வீ து³ரிதக்⁴நீ தடித்ததா² ॥ 79 ॥

க³ண்ட³கீ க³ல்லகீ க்ஷிப்ரா த்³வாரா த்³வாரவதீ ததா² ।
ஆநந்தோ³த³தி⁴மத்⁴யஸ்தா² கடிஸூத்ரைரலங்க்ருʼதா ॥ 80 ॥

கோ⁴ராக்³நிதா³ஹத³மநீ து:³க²து³ஸ்ஸ்வப்நநாஶிநீ ।
ஶ்ரீமயீ ஶ்ரீமதீ ஶ்ரேஷ்டா² ஶ்ரீகரீ ஶ்ரீவிபா⁴விநீ ॥ 81 ॥

ஶ்ரீதா³ ஶ்ரீஶா ஶ்ரீநிவாஸா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீர்மதிர்க³தி: ।
த⁴நதா³ தா³மிநீ தா³ந்தா த⁴மதோ³ த⁴நஶாலிநீ ॥ 82 ॥

தா³டி³மீபுஷ்பஸங்காஶா த⁴நாகா³ரா த⁴நஞ்ஜயா ।
தூ⁴ம்ராபா⁴ தூ⁴ம்ரதை³த்த்ரக்⁴நீ த⁴வளா த⁴வளப்ரியா ॥ 83 ॥

தூ⁴ம்ரவக்த்ரா தூ⁴ம்ரநேத்ரா தூ⁴ம்ரகேஶீ ச தூ⁴ஸரா ।
த⁴ரணீ த⁴ரிணீ தை⁴ர்யா த⁴ரா தா⁴த்ரீ ச தை⁴ர்யதா³ ॥ 84 ॥

த³மிநீ த⁴ர்மிணீ தூ⁴ஶ்ச த³யா தோ³க்³த்⁴ரீ து³ராஸதா³ ।
நாராயணீ நாரஸிம்ஹீ ந்ருʼஸிம்ஹஹ்ருʼத³யாலயா ॥ 85 ॥

நாகி³நீ நாக³கந்யா ச நாக³ஸூர்நாக³நாயிகா ।
நாநாரத்நவிசித்ராங்கீ³ நாநாப⁴ரணமண்டி³தா ॥ 86 ॥

து³ர்க³ஸ்தா² து³ர்க³ரூபா ச து:³க²து³ஷ்க்ருʼதநாஶிநீ ।
ஹீங்காரீ சைவ ஶ்ரீங்காரீ ஹுங்காரீ க்லேஶநாஶிநீ ॥ 87 ॥

நகா³த்மஜா நாக³ரீ ச நவீநா நூதநப்ரியா ।
நீரஜாஸ்யா நீரதா³பா⁴ நவலாவண்யஸுந்த³ரீ ॥ 88 ॥

நீதிஜ்ஞா நீதிதா³ நீதிர்நிமநாபி⁴ர்நகே³ஶ்வரீ ।
நிஷ்டா² நித்யா நிராதங்கா நாக³யஜ்ஞோபவீதிநீ ॥ 89 ॥

நிதி⁴தா³ நிதி⁴ரூபாச நிர்கு³ணா நரவாஹிநீ ।
நரமாம்ஸரதா நாரீ நரமுண்ட³விபூ⁴ஷணா ॥ 90 ॥

நிராதா⁴ரா நிர்விகாரா நுதிர்நிர்வாணஸுந்த³ரீ ।
நராஸ்ருʼக்பாநமத்தா ச நிர்வைரா நாக³கா³மிநீ ॥ 91 ॥

பரமா ப்ரமிதா ப்ராஜ்ஞா பார்வதீ பர்வதாத்மஜா ।
பர்வப்ரியா பர்வரதா பர்வபாவநபாவநீ ॥ 92 ॥

பராத்பரதரா பூர்வா பஶ்சிமா பாபநாஶிநீ ।
பஶூநாம் பதிபத்நீ ச பதிப⁴க்திபராயணா ॥ 93 ॥

பரேஶீ பாரகா³ பாரா பரஞ்ஜ்யோதிஸ்வரூபிணீ ।
நிஷ்டு²ரா க்ரூரஹ்ருʼத³யா பராஸித்³தி:⁴ பராக³தி: ॥ 94 ॥

பஶுக்⁴நீ பஶுரூபா ச பஶுஹா பஶுவாஹிநீ ।
பிதா மாதா ச யந்த்ரீ ச பஶுபாஶவிநாஶிநீ ॥ 95 ॥

பத்³மிநீ பத்³மஹஸ்தா ச பத்³மகிஞ்ஜல்கவாஸிநீ ।
பத்³மவக்த்ரா ச பத்³மாக்ஷீ பத்³மஸ்தா² பத்³மஸம்ப⁴வா ॥ 96 ॥

பத்³மாஸ்யா பஞ்சமீ பூர்ணா பூர்ணபீட²நிவாஸிநீ ।
பத்³மராக³ப்ரதீகாஶா பாஞ்சாலீ பஞ்சமப்ரியா ॥ 97 ॥

பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபா ச பரப்³ரஹ்மநிவாஸிநீ ।
பரமாநந்த³முதி³தா பரசக்ரநிவாஸிநீ ॥ 98 ॥

பரேஶீ பரமா ப்ருʼத்²வீ பீநதுங்க³பயோத⁴ரா ।
பராபரா பராவித்³யா பரமாநந்த³தா³யிநீ ॥ 99 ॥

பூஜ்யா ப்ரஜ்ஞாவதீ புஷ்டி: பிநாகிபரிகீர்திதா ।
ப்ராணக்⁴நீ ப்ராணரூபா ச ப்ராணதா³ ச ப்ரியம்வதா³ ॥ 100 ॥

ப²ணிபூ⁴ஷா ப²ணாவேஶீ ப²காரகண்ட²மாலிநீ ।
ப²ணிராட்³வ்ருʼதஸர்வாங்கீ³ ப²லபா⁴க³நிவாஸிநீ ॥ 101 ॥

ப³லப⁴த்³ரஸ்ய ப⁴கி³நீ பா³லா பா³லப்ரதா³யிநீ ।
ப²ல்கு³ருபா ப்ரலம்ப³த்⁴நீ ப²ல்கூ³த்ஸவ விநோதி³நீ ॥ 102 ॥

ப⁴வாநீ ப⁴வபத்நீ ச ப⁴வபீ⁴திஹரா ப⁴வா ।
ப⁴வேஶ்வரீ ப⁴வாராத்⁴யா ப⁴வேஶீ ப⁴வநாயிகா ॥ 103 ॥

ப⁴வமாதா ப⁴வாக³ம்யா ப⁴வகண்டகநாஶிநீ ।
ப⁴வப்ரியா ப⁴வாநந்தா³ ப⁴வ்யா ச ப⁴வமோசநீ ॥ 104 ॥

பா⁴வநீயா ப⁴க³வதீ ப⁴வபா⁴ரவிநாஶிநீ ।
பூ⁴ததா⁴த்ரீ ச பூ⁴தேஶீ பூ⁴தஸ்தா² பூ⁴தரூபிணீ ॥ 105 ॥

பூ⁴தமாதா ச பூ⁴தக்⁴நீ பூ⁴தபஞ்சகவாஸிநீ ।
போ⁴கோ³பசாரகுஶலா பி⁴ஸ்ஸாதா⁴த்ரீ ச பூ⁴சரீ ॥ 106 ॥

பீ⁴திக்⁴நீ ப⁴க்திக³ம்யா ச ப⁴க்தாநாமார்திநாஶிநீ ।
ப⁴க்தாநுகம்பிநீ பீ⁴மா ப⁴கி³நீ ப⁴க³நாயிகா ॥ 107 ॥

ப⁴க³வித்³யா ப⁴க³க்லிந்நா ப⁴க³யோநிர்ப⁴க³ப்ரதா³ ।
ப⁴கே³ஶீ ப⁴க³ரூபா ச ப⁴க³கு³ஹ்யா ப⁴கா³பஹா ॥ 108 ॥

ப⁴கோ³த³ரீ ப⁴கா³நந்தா³ ப⁴கா³த்³யா ப⁴க³மாலிநீ ।
போ⁴க³ப்ரதா³ போ⁴க³வாஸா போ⁴க³மூலா ச போ⁴கி³நீ ॥ 109 ॥

பே⁴ருண்டா³ பே⁴தி³நீ பீ⁴மா ப⁴த்³ரகாலீ பி⁴தோ³ஜ்ஜி²தா ।
பை⁴ரவீ பு⁴வநேஶாநீ பு⁴வநா பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 110 ॥

பீ⁴மாக்ஷீ பா⁴ரதீ சைவ பை⁴ரவாஷ்டகஸேவிதா ।
பா⁴ஸ்வரா பா⁴ஸ்வதீ பீ⁴திர்பா⁴ஸ்வது³த்தாநஶாயிநீ ॥ 111 ॥

பா⁴கீ³ரதீ² போ⁴க³வதீ ப⁴வக்⁴நீ பு⁴வநாத்மிகா ।
பூ⁴திதா³ பூ⁴திரூபா ச பூ⁴தஸ்தா² பூ⁴தவர்தி⁴நீ ॥ 112 ॥

மாஹேஶ்வரீ மஹாமாயா மஹாதேஜா மஹாஸுரீ ।
மஹாஜிஹ்வா மஹாலோலா மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா மஹாபு⁴ஜா ॥ 113 ॥

மஹாமோஹாந்த⁴காரக்⁴நீ மஹாமோக்ஷப்ரதா³யிநீ ।
மஹாதா³ரித்³ர்யஶமநீ மஹாஶத்ருவிமர்தி³நீ ॥ 114 ॥

மஹாஶக்திர்மஹாஜ்யோதிர்மஹாஸுரவிமர்தி³நீ ।
மஹாகாயா மஹாவீர்யா மஹாபாதகநாஶிநீ ॥ 115 ॥

மஹாரவா மந்த்ரமயீ மணிபூரநிவாஸிநீ ।
மாநஸீ மாநதா³ மாந்யா மநஶ்சக்ஷுரகோ³சரா ॥ 116 ॥

மாஹேந்த்³ரீ மது⁴ரா மாயா மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ।
மஹாகுண்ட³லிநீ ஶக்திர்மஹாவிப⁴வவர்தி⁴நீ ॥ 117 ॥

மாநஸீ மாத⁴வீ மேதா⁴ மதிதா³ மதிதா⁴ரிணீ ।
மேநகாக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தா மேநகாப⁴கி³நீ மதி: ॥ 118 ॥

மஹோத³ரீ முக்தகேஶீ முக்திகாம்யார்த²ஸித்³தி⁴தா³ ।
மாஹேஶீ மஹிஷாரூடா⁴ மது⁴தை³த்யவிமர்தி³நீ ॥ 119 ॥

மஹாவ்ரதா மஹாமூர்தா⁴ மஹாப⁴யவிநாஶிநீ ।
மாதங்கீ³ மத்தமாதங்கீ³ மாதங்க³குலமண்டி³தா ॥ 120 ॥

மஹாகோ⁴ரா மாநநீயா மத்தமாதங்க³கா³மிநீ ।
முக்தாஹாரலதோபேதா மத³தூ⁴ர்ணிதலோசநா ॥ 121 ॥

மஹாபராத⁴ராஶிக்⁴ரீ மஹாசோரப⁴யாபஹா ।
மஹாசிந்த்யஸ்வரூபா ச மணீமந்த்ரமஹௌஷதீ⁴ ॥ 122 ॥

மணிமண்ட³பமத்⁴யஸ்தா² மணிமாலாவிராஜிதா ।
மந்த்ராத்மிகா மந்த்ரக³ம்யா மந்த்ரமாதா ஸுமந்த்ரிணீ ॥ 123 ॥

மேருமந்தி³ரமத்⁴யஸ்தா² மகராக்ருʼதிகுண்ட³லா ।
மந்த²ரா ச மஹாஸூக்ஷ்மா மஹாதூ³தீ மஹேஶ்வரீ ॥ 124 ॥

மாலிநீ மாநவீ மாத்⁴வீ மத³ரூபா மதோ³த்கடா ।
மதி³ரா மது⁴ரா சைவ மோதி³நீ ச மஹோத்³த⁴தா ॥ 125 ॥

மங்க³ளாங்கீ³ மது⁴மயீ மது⁴பாநபராயணா ।
மநோரமா ரமாமாதா ராஜராஜேஶ்வரீ ரமா ॥ 126 ॥

ராஜமாந்யா ராஜபூஜ்யா ரக்தோத்பலவிபூ⁴ஷணா ।
ராஜீவலோசநா ராமா ராதி⁴கா ராமவல்லபா⁴ ॥ 127 ॥

ஶாகிநீ டா³கிநீ சைவ லாவண்யாம்பு³தி⁴வீசிகா ।
ருத்³ராணீ ருத்³ரரூபா ச ரௌத்³ரா ருத்³ரார்திநாஶிநீ ॥ 128 ॥

ரக்தப்ரியா ரக்தவஸ்த்ரா ரக்தாக்ஷீ ரக்தலோசநா ।
ரக்தகேஶீ ரக்தத³ம்ஷ்ட்ரா ரக்தசந்த³நசர்சிதா ॥ 129 ॥

ரக்தாங்கீ³ ரக்தபூ⁴ஷா ச ரக்தபீ³ஜநிபாதிநீ ।
ராகா³தி³தோ³ஷரஹிதா ரதிஜா ரதிதா³யிநீ ॥ 130 ॥

விஶ்வேஶ்வரீ விஶாலாக்ஷீ விந்த்⁴யபீட²நிவாஸிநீ ।
விஶ்வபூ⁴ர்வீரவித்³யா ச வீரஸூர்வீரநந்தி³நீ ॥ 131 ॥

வீரேஶ்வரீ விஶாலாக்ஷீ விஷ்ணுமாயா விமோஹிநீ ।
வித்³யாவதீ விஷ்ணுரூபா விஶாலநயநோஜ்ஜ்வலா ॥ 132 ॥

விஷ்ணுமாதா ச விஶ்வாத்மா விஷ்ணுஜாயாஸ்வரூபிணீ ।
வாராஹீ வரதா³ வந்த்³யா விக்²யாதா விலஸல்கசா ॥ 133 ॥

ப்³ரஹ்மேஶீ ப்³ரஹ்மதா³ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மரூபிணீ ।
த்³வாரகா விஶ்வவந்த்³யா ச விஶ்வபாஶவிமோசநீ ।
விஶ்வாஸகாரிணீ விஶ்வா விஶ்வஶக்திர்விசக்ஷணா ॥ 134 ॥

பா³ணசாபத⁴ரா வீரா பி³ந்து³ஸ்தா² பி³ந்து³மாலிநீ ।
ஷட்சக்ரபே⁴தி³நீ ஷோடா⁴ ஷோட³ஶாரநிவாஸிநீ ॥ 135 ॥

ஶிதிகண்ட²ப்ரியா ஶாந்தா ஶாகிநீ வாதரூபிணீ ।
ஶாஶ்வதீ ஶம்பு⁴வநிதா ஶாம்ப⁴வீ ஶிவரூபிணீ ॥ 136 ॥

ஶிவமாதா ச ஶிவதா³ ஶிவா ஶிவஹ்ருʼதா³ஸநா ।
ஶுக்லாம்ப³ரா ஶீதலா ச ஶீலா ஶீலப்ரதா³யிநீ ॥ 137 ॥

ஶிஶுப்ரியா வைத்³யவித்³யா ஸாலக்³ராமஶிலா ஶுசி: ।
ஹரிப்ரியா ஹரமூர்திர்ஹரிநேத்ரக்ருʼதாலயா ॥ 138 ॥

ஹரிவக்த்ரோத்³ப⁴வா ஹாலா ஹரிவக்ஷ:ஸ்த²லஸ்தி²தா ।
க்ஷேமங்கரீ க்ஷிதி: க்ஷேத்ரா க்ஷுதி⁴தஸ்ய ப்ரபூரணீ ॥ 139 ॥

வைஶ்யா ச க்ஷத்ரியா ஶூத்³ரீ க்ஷத்ரியாணாம் குலேஶ்வரீ ।
ஹரபத்நீ ஹராராத்⁴யா ஹரஸூர்ஹரரூபிணீ ॥ 140 ॥

ஸர்வாநந்த³மயீ ஸித்³தி⁴ஸ்ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிணீ ।
ஸர்வது³ஷ்டப்ரஶமநீ ஸர்வேப்ஸிதப²லப்ரதா³ ॥ 141 ॥

ஸர்வஸித்³தே⁴ஶ்வராராத்⁴யா ஸர்வமங்க³ளமங்க³ளா ।

ப²லஶ்ருதி: ।
புண்யம் ஸஹஸ்ரநாமேத³ம் தவ ப்ரீத்யா ப்ரகாஶிதம் ॥ 142 ॥

கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந பட²நீயம் ப்ரயத்நத: ।
நாத: பரதரம் புண்யம் நாத: பரதரம் தப: ॥ 143 ॥

நாத: பரதரம் ஸ்தோத்ரம் நாத: பரதரா க³தி: ।
ஸ்தோத்ரம் நாமஸஹஸ்ராக்²யம் மம வக்த்ராத்³விநிர்க³தம் ॥ 144 ॥

ய: படே²த்பரயா ப⁴க்த்யா ஶ்ருʼணுயாத்³வா ஸமாஹித: ।
மோக்ஷார்தீ² லப⁴தே மோக்ஷம் ஸ்வர்கா³ர்தீ² ஸ்வர்க³மாப்நுயாத் ॥ 145 ॥

காமார்தீ² லப⁴தே காமம் த⁴நார்தீ² லப⁴தே த⁴நம் ।
வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் யஶோঽர்தீ² லப⁴தே யஶ: ॥ 146 ॥

கந்யார்தீ² லப⁴தே கந்யாம் ஸுதார்தீ² லப⁴தே ஸுதாந் ।
மூர்கோ²ঽபி லப⁴தே ஶாஸ்த்ரம் சோரோঽபி லப⁴தே க³திம் ॥ 147 ॥

கு³ர்விணீ ஜநயேத்புத்ரம் கந்யாம் விந்த³தி ஸத்பதிம் ।
ஸங்க்ராந்த்யாம் ச சதுர்த³ஶ்யாமஷ்டம்யாம் ச விஶேஷத: ॥ 148 ॥

பௌர்ணமாஸ்யாமமாவாஸ்யாம் நவம்யாம் பௌ⁴மவாஸரே ।
படே²த்³வா பாட²யேத்³வாபி பூஜயேத்³வாபி புஸ்தகம் ॥ 149 ॥

ஸ முக்தஸ்ஸர்வபாபேப்⁴ய: காமேஶ்வரஸமோ ப⁴வேத் ।
லக்ஷ்மீவாந் ஸுதவாம்ஶ்சைவ வல்லப⁴ஸ்ஸர்வயோஷிதாம் ॥ 150 ॥

தஸ்ய வஶ்யம் ப⁴வேதா³ஶு த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் ।
வித்³யாநாம் பாரகோ³ விப்ர: க்ஷத்ரியோ விஜயீ ரணே ॥ 151 ॥

வைஶ்யோ த⁴நஸம்ருʼத்³த⁴ஸ்ஸ்யாச்சூ²த்³ரஸ்ஸுக²மவாப்நுயாத் ।
க்ஷேத்ரே ச ப³ஹுஸஸ்யம் ஸ்யாத்³கா³வஶ்ச ப³ஹுது³க்³த⁴தா:³ ॥ 152 ॥

நாஶுப⁴ம் நாபத³ஸ்தஸ்ய ந ப⁴யம் ந்ருʼபஶத்ருத: ।
ஜாயதே நாஶுபா⁴ பு³த்³தி⁴ர்லப⁴தே குலபூஜ்யதாம் ॥ 153 ॥

ந பா³த⁴ந்தே க்³ரஹாஸ்தஸ்ய ந ரக்ஷாம்ஸி ந பந்நகா:³ ।
ந பிஶாசா ந டா³கிந்யோ பூ⁴தபே⁴தாலட³ம்ப⁴கா: ॥ 154 ॥

பா³லக்³ரஹாபி⁴பூ⁴தாநாம் பா³லாநாம் ஶாந்திகாரகம் ।
த்³வந்த்³வாநாம் ப்ரதிபே⁴தே³ ச மைத்ரீகரணமுத்தமம் ॥ 155 ॥

லோஹபாஶைத்³ருʼடை⁴ர்ப³த்³தோ⁴ ப³ந்தீ³ வேஶ்மநி து³ர்க³மே ।
திஷ்ட²ஞ்ச்²ருʼண்வந்பதந்மர்த்யோ முச்யதே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 156 ॥

பஶ்யந்தி நஹி தே ஶோகம் வியோக³ம் சிரஜீவிந: ।
ஶ்ருʼண்வதீ ப³த்³த⁴க³ர்பா⁴ ச ஸுக²ம் சைவ ப்ரஸூயதே ॥ 157 ॥

ஏகதா³ பட²நாதே³வ ஸர்வபாபக்ஷயோ ப⁴வேத் ।
நஶ்யந்தி ச மஹாரோகா³ த³ஶதா⁴வர்தநேந ச ॥ 158 ॥

ஶததா⁴வர்தநே சைவ வாசாம் ஸித்³தி:⁴ ப்ரஜாயதே ।
நவராத்ரே ஜிதாஹாரோ த்³ருʼட⁴பு³த்³தி⁴ர்ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 159 ॥

அம்பி³காயதநே வித்³வாந் ஶுசிஷ்மாந் மூர்திஸந்நிதௌ⁴ ।
ஏகாகீ ச த³ஶாவர்தம் பட²ந்தீ⁴ரஶ்ச நிர்ப⁴ய: ॥ 160 ॥

ஸாக்ஷாத்த்வக³வதீ தஸ்மை ப்ரயச்சே²தீ³ப்ஸிதம் ப²லம் ।
ஸித்³த⁴பீடே² கி³ரௌ ரம்யே ஸித்³த⁴க்ஷேத்ரே ஸுராலயே ॥ 161 ॥

பட²நாத்ஸாத⁴கஸ்யாஶு ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி வாஞ்சி²தா ।
த³ஶாவர்தம் படே²ந்நித்யம் பூ⁴மீஶாயீ நரஶ்ஶுசி: ॥ 162 ॥

ஸ்வப்நே மூர்திமயாம் தே³வீம் வரதா³ம் ஸோঽபி பஶ்யதி ।
ஆவர்தநஸஹஸ்ரைர்யே ஜபந்தி புருஷோத்தமா: ॥ 163 ॥

தே ஸித்³தா⁴ ஸித்³தி⁴தா³ லோகே ஶாபாநுக்³ரஹணக்ஷமா: ।
ப்ரயச்ச²ந்தஶ்ச ஸர்வஸ்வம் ஸேவந்தே தாந்மஹீஶ்வரா: ॥ 164 ॥

பூ⁴ர்ஜபத்ரேঽஷ்டக³ந்தே⁴ந லிகி²த்வா து ஶுபே⁴ தி³நே ।
தா⁴ரயேத்³யந்த்ரிதம் ஶீர்ஷே பூஜயித்வா குமாரிகாம் ॥ 165 ॥

ப்³ராஹ்மணாந் வரநாரீஶ்ச தூ⁴பை: குஸுமசந்த³நை: ।
க்ஷீரக²ண்டா³தி³போ⁴ஜ்யாம்ஶ்ச போ⁴ஜயித்வா ஸுப⁴க்தித: ॥ 166 ॥

ப³த்⁴நந்தி யே மஹாரக்ஷாம் பா³லாநாம் ச விஶேஷத: ।
ருத்³ரம் த்³ருʼஷ்ட்வா யதா² தே³வம் விஷ்ணும் த்³ருʼஷ்ட்வா ச தா³நவா: ॥ 167 ॥

பந்நகா³ க³ருட³ம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஸிம்ஹம் த்³ருʼஷ்ட்வா யதா² க³ஜா: ।
மண்டூ³கா போ⁴கி³நம் த்³ருʼஷ்ட்வா மார்ஜாரம் மூஷிகாஸ்ததா² ॥ 168 ॥

விக்⁴நபூ⁴தா: பலாயந்தே தஸ்ய வக்த்ரவிலோகநாத் ।
அக்³நிசோரப⁴யம் தஸ்ய கதா³சிந்நைவ ஸம்ப⁴வேத் ॥ 169 ॥

பாதகாந்விவிதா⁴ந்ஸோঽபி மேருமந்த³ரஸந்நிபா⁴ந் ।
ப⁴ஸ்மிதாந்குருதே க்ஷிப்ரம் த்ருʼணம் வஹ்நிஹுதம் யதா² ॥ 170 ॥

ந்ருʼபாஶ்ச வஶ்யதாம் யாந்தி ந்ருʼபபூஜ்யாஶ்ச தே நரா: ।
மஹார்ணவே மஹாநத்³யாம் போதஸ்தே² ச ந பீ:⁴ கசித் ॥ 171 ॥

ரணே த்³யூதே விவாதே³ ச விஜயம் ப்ராப்நுவந்தி தே ।
ஸர்வத்ர பூஜிதோ லோகைர்ப³ஹுமாநபுரஸ்ஸரை: ॥ 172 ॥

ரதிராக³விவ்ருʼத்³தா⁴ஶ்ச விஹ்வலா: காமபீடி³தா: ।
யௌவநாக்ராந்ததே³ஹாஸ்தாந் ஶ்ரயந்தே வாமலோசநா: ॥ 173 ॥

ஸஹஸ்ரம் ஜபதே யஸ்து கே²சரீ ஜாயதே நர: ।
ஸஹஸ்ரத³ஶகம் தே³வி ய: படே²த்³ப⁴க்திமாந்நர: ॥ 174 ॥

ஸா தஸ்ய ஜக³தாம் தா⁴த்ரீ ப்ரத்யக்ஷா ப⁴வதி த்⁴ருவம் ।
லக்ஷம் பூர்ணம் யதா³ தே³வி ஸ்தோத்ரராஜம் ஜபேத்ஸுதீ:⁴ ॥ 175 ॥

ப⁴வபாஶவிநிர்முக்தோ மம துல்யோ ந ஸம்ஶய: ।
ஸர்வதீர்தே²ஷு யத்புண்யம் ஸர்வதீர்தே²ஷு யத்ப²லம் ॥ 176 ॥

ஸர்வத⁴ர்மேஷு யஜ்ஞேஷு ஸர்வதா³நேஷு யத்ப²லம் ।
ஸர்வவேதே³ஷு ப்ரோக்தேஷு யத்ப²லம் பரிகீர்திதம் ॥ 177 ॥

தத்புண்யம் கோடிகு³ணிதம் ஸக்ருʼஜ்ஜப்த்வா லபே⁴ந்நர: ।
தே³ஹாந்தே பரமம் ஸ்தா²நம் யத்ஸுரைரபி து³ர்லப⁴ம் ।
ஸ யாஸ்யதி ந ஸந்தே³ஹஸ்ஸ்தவராஜஸ்ய கீர்தநாத் ॥ 178 ॥

॥ இதி ருத்³ரயாமலே ஶ்ரீஅந்நபூர்ணாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Annapurna Devi:

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top