Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Annapurna Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ

ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾಸೀನಂ ದೇವದೇವಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯ ದಂಡವದ್ಭೂಮೌ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಿಪೃಚ್ಛತಿ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ ।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಹಾದೇವೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಜೀವಧಾರಿಣೀ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತಸ್ಯಾಸ್ತು ಕಥಯಸ್ವ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ದೇವಿ ವರಾರೋಹೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಿ ಕೌಲಿನಿ ।
ಆರಾಧನೀಯಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ ॥ 3 ॥

ಸಹಸ್ರೈರ್ನಾಮಭಿರ್ದಿವ್ಯೈಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪ್ರಾಣಿಪೂಜಿತೈಃ ।
ಅನ್ನದಾಯಾಸ್ಸ್ತವಂ ದಿವ್ಯಂ ಯತ್ಸುರೈರಪಿ ವಾಂಛಿತಮ್ ॥ 4 ॥

ಕಥಯಾಮಿ ತವ ಸ್ನೇಹಾತ್ಸಾವಧಾನಾಽವಧಾರಯ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸ್ತವರಾಜಮಿದಂ ಶುಭಮ್ ॥ 5 ॥

ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಭದ್ರೇ ದುರ್ಜನೇಭ್ಯೋ ನಿಶೇಷತಃ ।
ನ ದೇಯಂ ಪರಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ಭಕ್ತಿಹೀನಾಯ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 6 ॥

ದೇಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಗುರುದೇವರತಾಯ ಚ ।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸ್ತವಂ ದೇಯಂ ಕೌಲಿಕಾಯ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ॥ 7 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದನ್ನಪೂರ್ಣಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ,
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ,
ಪ್ರಕಟಗುಪ್ತಗುಪ್ತತರ ಸಮ್ಪದಾಯ ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣ ನಿಗರ್ಭರಹಸ್ಯಾತಿ
ರಹಸ್ಯಪರಾಪರಾತಿರಹಸ್ಯಾತಿಪೂರ್ವಾಚಿನ್ತ್ಯಪ್ರಭಾವಾ ಭಗವತೀ
ಶ್ರೀಮದನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವತಾ, ಹಲೋ ಬೀಜಂ, ಸ್ವರಾಶ್ಶಕ್ತಿಃ, ಜೀವೋ ಬೀಜಂ,
ಬುದ್ಧಿಶ್ಶಕ್ತಿಃ, ಉದಾನೋ ಬೀಜಂ, ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡೀ, ಸರಸ್ವತೀ ಶಕ್ತಿಃ,
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಅರ್ಕೋನ್ಮುಕ್ತಶಶಾಂಕಕೋಟಿವದನಾಮಾಪೀನತುಂಗಸ್ತನೀಂ
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಾಂ ಮಧುಮದಾಮಾಲೋಲನೇತ್ರತ್ರಯೀಮ್ ।
ಬಿಭ್ರಾಣಾಮನಿಶಂ ವರಂ ಜಪಪಟೀಂ ಶೂಲಂ ಕಪಾಲಂ ಕರೈಃ
ಆದ್ಯಾಂ ಯೌವನಗರ್ವಿತಾಂ ಲಿಪಿತನುಂ ವಾಗೀಶ್ವರೀಮಾಶ್ರಯೇ ॥

ಅಥ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

॥ ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ॥

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಅನ್ನದಾತ್ರೀ ಅನ್ನರಾಶಿಕೃತಾಲಯಾ ।
ಅನ್ನದಾ ಅನ್ನರೂಪಾ ಚ ಅನ್ನದಾನರತೋತ್ಸವಾ ॥ 1 ॥

ಅನನ್ತಾ ಚ ಅನನ್ತಾಕ್ಷೀ ಅನನ್ತಗುಣಶಾಲಿನೀ ।
ಅಚ್ಯುತಾ ಅಚ್ಯುತಪ್ರಾಣಾ ಅಚ್ಯುತಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ॥ 2 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತಾಽನನ್ತಮಹಿಮಾ ಅನನ್ತಸ್ಯ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಅಬ್ಧಿಸ್ಥಾ ಅಬ್ಧಿಶಯನಾ ಅಬ್ಧಿಜಾ ಅಬ್ಧಿನನ್ದಿನೀ ॥ 3 ॥

ಅಬ್ಜಸ್ಥಾ ಅಬ್ಜನಿಲಯಾ ಅಬ್ಜಜಾ ಅಬ್ಜಭೂಷಣಾ ।
ಅಬ್ಜಾಭಾ ಅಬ್ಜಹಸ್ತಾ ಚ ಅಬ್ಜಪತ್ರಶುಭೇಕ್ಷಣಾ ॥ 4 ॥

ಅಬ್ಜಾನನಾ ಅನನ್ತಾತ್ಮಾ ಅಗ್ರಿಸ್ಥಾ ಅಗ್ನಿರೂಪಿಣೀ ।
ಅಗ್ನಿಜಾಯಾ ಅಗ್ನಿಮುಖೀ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕೃತಾಲಯಾ ॥ 5 ॥

ಅಕಾರಾ ಅಗ್ನಿಮಾತಾ ಚ ಅಜಯಾಽದಿತಿನನ್ದಿನೀ ।
ಆದ್ಯಾ ಆದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾ ಆತ್ಮಗೋಚರಾ ॥ 6 ॥

ಆತ್ಮಸೂರಾತ್ಮದಯಿತಾ ಆಧಾರಾ ಆತ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ಆಶಾ ಆಕಾಶಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಅವಕಾಶಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 7 ॥

ಆಶಾಪೂರೀ ಅಗಾಧಾ ಚ ಅಣಿಮಾದಿಸುಸೇವಿತಾ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾ ಅಬಲಾ ಅಮ್ಬಾ ಅನಾದ್ಯಾ ಚ ಅಯೋನಿಜಾ ॥ 8 ॥

ಅನೀಶಾ ಈಶಿಕಾ ಈಶಾ ಈಶಾನೀ ಈಶ್ವರಪ್ರೀಯಾ ।
ಈಶ್ವರೀ ಈಶ್ವರಪ್ರಾಣಾ ಈಶ್ವರಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 9 ॥

ಇನ್ದ್ರಾಣೀ ಇನ್ದ್ರದಯಿತಾ ಇನ್ದ್ರಸೂರಿನ್ದ್ರಪಾಲಿನೀ ।
ಇನ್ದಿರಾ ಇನ್ದ್ರಭಗಿನೀ ಇನ್ದ್ರಿಯಾ ಇನ್ದುಭೂಷಣಾ ॥ 10 ॥

ಇನ್ದುಮಾತಾ ಇನ್ದುಮುಖೀ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಶಂಕರೀ ।
ಉಮಾ ಉಮಾಪತೇಃ ಪ್ರಾಣಾ ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠವಾಸಿನೀ ॥ 11 ॥

ಉತ್ತರಜ್ಞಾ ಉತ್ತರಾಖ್ಯಾ ಉಕಾರಾ ಉತ್ತರಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಋಮಾತಾ ಋಭವಾ ಋಸ್ಥಾ ೠಲೄಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 12 ॥

ಋಕಾರಾ ಚ ಲೃಕಾರಾ ಚ ಲೄತಕಪ್ರೀತಿದಾಯಿನೀ ।
ಏಕಾ ಚ ಏಕವೀರಾ ಚ ಏಕಾರೈಕಾರರೂಪಿಣೀ ॥ 13 ॥

ಓಕಾರೀ ಓಘರೂಪಾ ಚ ಓಘತ್ರಯಸುಪೂಜಿತಾ ।
ಓಘಸ್ಥಾ ಓಘಸಮ್ಭೂತಾ ಓಘಧಾತ್ರೀ ಚ ಓಘಸೂಃ ॥ 14 ॥

ಷೋಡಶಸ್ವರಸಮ್ಭೂತಾ ಷೋಡಶಸ್ವರರೂಪಿಣೀ ।
ವರ್ಣಾತ್ಮಾ ವರ್ಣನಿಲಯಾ ಶೂಲಿನೀ ವರ್ಣಮಾಲಿನೀ ॥ 15 ॥

ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮೋಹರಾತ್ರಿಃ ಸುಲೋಚನಾ ।
ಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ ಕೃತ್ಯಾ ಕಾಲಿಕಾ ಸಿಂಹಗಾಮಿನೀ ॥ 16 ॥

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಲಾಧಾರಾ ಕಾಲದೈತ್ಯನಿಕೃನ್ತನೀ ।
ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮವನ್ದ್ಯಾ ಚ ಕಮನೀಯಾ ವಿನೋದಿನೀ ॥ 17 ॥

ಕಾಮಸೂಃ ಕಾಮವನಿತಾ ಕಾಮಧುಕ್ ಕಮಲಾವತೀ ।
ಕಾಮದಾತ್ರೀ ಕರಾಲೀ ಚ ಕಾಮಕೇಲಿವಿನೋದಿನೀ ॥ 18 ॥

ಕಾಮನಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾರ್ಚಿತಾ ।
ಕಾಶ್ಮೀರಲಿಪ್ತವಕ್ಷೋಜಾ ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಚರ್ಚಿತಾ ॥ 19 ॥

ಕನಕಾ ಕನಕಪ್ರಾಣಾ ಕನಕಾಚಲವಾಸಿನೀ ।
ಕನಕಾಭಾ ಕಾನನಸ್ಥಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕನಕಪ್ರದಾ ॥ 20 ॥

ಕಾಮಪೀಠಸ್ಥಿತಾ ನಿತ್ಯಾ ಕಾಮಧಾಮನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಮ್ಬುಕಂಠೀ ಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ಕಿಶೋರೀ ಚ ಕಲಾಪಿನೀ ॥ 21 ॥

ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಾ ಚ ಕಾಲಸ್ಥಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ಕಾಲಜ್ಞಾ ಕಾಲಮಾತಾ ಚ ಕಾಲಧಾತ್ರೀ ಕಲಾವತೀ ॥ 22 ॥

ಕಾಲದಾ ಕಾಲಹಾ ಕುಲ್ಯಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕುಲಾಂಗನಾ ।
ಕೀರ್ತಿದಾ ಕೀರ್ತಿಹಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿಸ್ಥಾ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನೀ ॥ 23 ॥

ಕೀರ್ತಿಜ್ಞಾ ಕೀರ್ತಿತಪದಾ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಕೇಶವಪ್ರಿಯಾ ।
ಕೇಶಿಹಾ ಕೇಲೀಕಾರೀ ಚ ಕೇಶವಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ॥ 24 ॥

ಕುಮುದಾಭಾ ಕುಮಾರೀ ಚ ಕರ್ಮದಾ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾ ।
ಕೌಮುದೀ ಕುಮುದಾನನ್ದಾ ಕೌಲಿನೀ ಚ ಕುಮುದ್ವತೀ ॥ 25 ॥

ಕೋದಂಡಧಾರಿಣೀ ಕ್ರೋಧಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕೋಟರಾಶ್ರಯಾ ।
ಕಾಲಕಂಠೀ ಕರಾಲಾಂಗೀ ಕಾಲಾಂಗೀ ಕಾಲಭೂಷಣಾ ॥ 26 ॥

ಕಂಕಾಲೀ ಕಾಮದಾಮಾ ಚ ಕಂಕಾಲಕೃತಭೂಷಣಾ ।
ಕಪಾಲಕರ್ತ್ರಿಕಕರಾ ಕರವೀರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 27 ॥

ಕಪರ್ದಿನೀ ಕೋಮಲಾಂಗೀ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುಃ ಕೃಪಾಮಯೀ ।
ಕುಶಾವತೀ ಕುಂಡಸಂಸ್ಥಾ ಕೌಬೇರೀ ಕೌಶಿಕೀ ತಥಾ ॥ 28 ॥

ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕದ್ರುತನಯಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ।
ಕಂಜಸ್ಥಾ ಕಂಜವದನಾ ಕಂಜಕಿಂಜಲ್ಕಚರ್ಚಿತಾ ॥ 29 ॥

ಕಂಜಾಭಾ ಕಂಜಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಂಜನೇತ್ರಾ ಕಚೋದ್ಭವಾ ।
ಕಾಮರೂಪಾ ಚ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಕಶ್ಯಪಾನ್ವಯವರ್ಧಿನೀ ॥ 30 ॥

ಖರ್ವಾ ಚ ಖಂಜನದ್ವನ್ದ್ವಲೋಚನಾ ಖರ್ವವಾಹಿನೀ ।
ಖಡ್ಗಿನೀ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಚ ಖೇಚರೀ ಖಡ್ಗರೂಪಿಣೀ ॥ 31 ॥

ಖಗಸ್ಥಾ ಖಗರೂಪಾ ಚ ಖಗಗಾ ಖಗಸಮ್ಭವಾ ।
ಖಗಧಾತ್ರೀ ಖಗಾನನ್ದಾ ಖಗಯೋನಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 32 ॥

ಖಗೇಶೀ ಖೇಟಕಕರಾ ಖಗಾನನ್ದವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಖಗಮಾನ್ಯಾ ಖಗಾಧಾರಾ ಖಗಗರ್ವವಿಮೋಚಿನೀ ॥ 33 ॥

ಗಂಗಾ ಗೋದಾವರೀ ಗೀತಿರ್ಗಾಯತ್ರೀ ಗಗನಾಲಯಾ ।
ಗೀರ್ವಾಣಸುನ್ದರೀ ಗೌಶ್ಚ ಗಾಧಾ ಗೀರ್ವಾಣಪೂಜಿತಾ ॥ 34 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಚರ್ಚಿತಪದಾ ಗಾನ್ಧಾರೀ ಗೋಮತೀ ತಥಾ ।
ಗರ್ವಿಣೀ ಗರ್ವಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಗರ್ಭಸ್ಥಾ ಗರ್ಭಧಾರಿಣೀ ॥ 35 ॥

ಗರ್ಭದಾ ಗರ್ಭಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಗನ್ಧರ್ವಕುಲಪೂಜಿತಾ ।
ಗಯಾ ಗೌರೀ ಚ ಗಿರಿಜಾ ಗಿರಿಸ್ಥಾ ಗಿರಿಸಮ್ಭವಾ ॥ 36 ॥

ಗಿರಿಗಹ್ವರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನೀ ।
ಕಿರೀಟಿನೀ ಚ ಗದಿನೀ ಗುಂಜಾಹಾರವಿಭೂಷಣಾ ॥ 37 ॥

ಗಣಪಾ ಗಣಕಾ ಗಣ್ಯಾ ಗಣಕಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ।
ಗಣಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಗೀರ್ವಾಣೀ ಗಣಪಾನನನ್ದಕಾರಿಣೀ ॥ 38 ॥

ಗುರುಮಾತಾ ಗುರುರತಾ ಗುರುಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾ ।
ಗೋತ್ರಾ ಗೌಃ ಕೃಷ್ಣಭಗಿನೀ ಕೃಷ್ಣಸೂಃ ಕೃಷ್ಣನನ್ದಿನೀ ॥ 39 ॥

ಗೋವರ್ಧನೀ ಗೋತ್ರಧರಾ ಗೋವರ್ಧನಕೃತಾಲಯಾ ।
ಗೋವರ್ಧನಧರಾ ಗೋದಾ ಗೌರಾಂಗೀ ಗೌತಮಾತ್ಮಜಾ ॥ 40 ॥

ಘರ್ಘರಾ ಘೋರರೂಪಾ ಚ ಘೋರಾ ಘರ್ಘರನಾದಿನೀ ।
ಶ್ಯಾಮಾ ಘನರವಾಽಘೋರಾ ಘನಾ ಘೋರಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ॥ 41 ॥

ಘನಸ್ಥಾ ಚ ಘನಾನನ್ದಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯಘನನಾಶಿನೀ ।
ಚಿತ್ತಜ್ಞಾ ಚಿನ್ತಿತಪದಾ ಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ಚಿತ್ತರೂಪಿಣೀ ॥ 42 ॥

ಚಕ್ರಿಣೀ ಚಾರುಚಮ್ಪಾಭಾ ಚಾರುಚಮ್ಪಕಮಾಲಿನೀ ।
ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಿಶ್ಚ ಚಾಪಿನೀ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾ ॥ 43 ॥

ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡದೈತ್ಯಘ್ನೀ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರವಲ್ಲಭಾ ।
ಚಾಂಡಾಲಿನೀ ಚ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಂಡಮುಂಡವಧೋದ್ಯತಾ ॥ 44 ॥

ಚೈತನ್ಯಭೈರವೀ ಚಂಡಾ ಚೈತನ್ಯಘನಗೇಹಿನೀ ।
ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಚಿದಾಧಾರಾ ಚಂಡವೇಗಾ ಚಿದಾಲಯಾ ॥ 45 ॥

ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾ ।
ಚಪಲಾ ಚನ್ದ್ರಭಗಿನೀ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿನಿಭಾನನಾ ॥ 46 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗುಣಾಧಾರಾ ಚಿನ್ತಾಮಣಿವಿಭೂಷಣಾ ।
ಭಕ್ತಚಿನ್ತಾಮಣಿಲತಾ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಕೃತಾಲಯಾ ॥ 47 ॥

ಚಾರುಚನ್ದನಲಿಪ್ತಾಂಗೀ ಚತುರಾ ಚ ಚತುರ್ಮುಖೀ ।
ಚೈತನ್ಯದಾ ಚಿದಾನನ್ದಾ ಚಾರುಚಾಮರವೀಜಿತಾ ॥ 48 ॥

ಛತ್ರದಾ ಛತ್ರಧಾರೀ ಚ ಛಲಚ್ಛದ್ಮವಿನಾಶಿನೀ ।
ಛತ್ರಹಾ ಛತ್ರರೂಪಾ ಚ ಛತ್ರಚ್ಛಾಯಾಕೃತಾಲಯಾ ॥ 49 ॥

ಜಗಜ್ಜೀವಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಜಗದಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ।
ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞರತಾ ಜಪಯಜ್ಞಪರಾಯಣಾ ॥ 50 ॥

ಜನನೀ ಜಾನಕೀ ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞಹಾ ಯಜ್ಞನನ್ದಿನೀ ।
ಯಜ್ಞದಾ ಯಜ್ಞಫಲದಾ ಯಜ್ಞಸ್ಥಾನಕೃತಾಲಯಾ ॥ 51 ॥

ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೀ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಯಜ್ಞವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ ।
ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾ ಜಪಾಕುಸುಮಶೋಭಿತಾ ॥ 52 ॥

ಜಾಲನ್ಧರೀ ಜಯಾ ಜೈತ್ರೀ ಜೀಮೂತಚಯಭಾಷಿಣೀ ।
ಜಯದಾ ಜಯರೂಪಾ ಚ ಜಯಸ್ಥಾ ಜಯಕಾರಿಣೀ ॥ 53 ॥

ಜಗದೀಶಪ್ರಿಯಾ ಜೀವಾ ಜಲಸ್ಥಾ ಜಲಜೇಕ್ಷಣಾ ।
ಜಲರೂಪಾ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾ ಯಮುನಾ ಜಲಜೋದರೀ ॥ 54 ॥

ಜಲಜಾಸ್ಯಾ ಜಾಹ್ನವೀ ಚ ಜಲಜಾಭಾ ಜಲೋದರೀ ।
ಯದುವಂಶೋದ್ಭವಾ ಜೀವಾ ಯಾದವಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ॥ 55 ॥

ಯಶೋದಾ ಯಶಸಾಂ ರಾಶಿರ್ಯಶೋದಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ।
ಜ್ವಲಿನೀ ಜ್ವಾಲಿನೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜ್ವಲತ್ಪಾವಕಸನ್ನಿಭಾ ॥ 56 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನೀ ।
ಜನ್ಮದಾ ಜನ್ಮಹಾ ಜನ್ಯಾ ಜನ್ಮಭೂರ್ಜನಕಾತ್ಮಜಾ ॥ 57 ॥

ಜನಾನನ್ದಾ ಜಾಮ್ಬವತೀ ಜಮ್ಬೂದ್ವೀಪಕೃತಾಲಯಾ ।
ಜಾಮ್ಬೂನದಸಮಾನಾಭಾ ಜಾಮ್ಬೂನದವಿಭೂಷಣಾ ॥ 58 ॥

ಜಮ್ಭಹಾ ಜಾತಿದಾ ಜಾತಿರ್ಜ್ಞಾನದಾ ಜ್ಞಾನಗೋಚರಾ ।
ಜ್ಞಾನರೂಪಾಽಜ್ಞಾನಹಾ ಚ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಶಾಲಿನೀ ॥ 59 ॥

ಜಿನಜೈತ್ರೀ ಜಿನಾಧಾರಾ ಜಿನಮಾತಾ ಜಿನೇಶ್ವರೀ ।
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾ ಜನಾಧಾರಾ ಅಜಿನಾಮ್ಬರಧಾರಿಣೀ ॥ 60 ॥

ಶಮ್ಭುಕೋಟಿದುರಾಧರ್ಷಾ ವಿಷ್ಣುಕೋಟಿವಿಮರ್ದಿನೀ ।
ಸಮುದ್ರಕೋಟಿಗಮ್ಭೀರಾ ವಾಯುಕೋಟಿಮಹಾಬಲಾ ॥ 61 ॥

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಯಮಕೋಟಿದುರಾಪಹಾ ।
ಕಾಮಧುಕ್ಕೋಟಿಫಲದಾ ಶಕ್ರಕೋಟಿಸುರಾಜ್ಯದಾ ॥ 62 ॥

ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಾ ಪದ್ಮಕೋಟಿನಿಭಾನನಾ ।
ಪೃಥ್ವೀಕೋಟಿಜನಾಧಾರಾ ಅಗ್ನಿಕೋಟಿಭಯಂಕರೀ ॥ 63 ॥

ಅಣಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಗರಿಮಾ ಲಘಿಮಾ ತಥಾ ।
ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯದಾ ವಶಕರೀ ಈಶಿಕಾ ಸಿದ್ಧಿದಾ ತಥಾ ॥ 64 ॥

ಮಹಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಾ ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಜವನಧ್ನೀ ಜನಾಧೀನಾ ಜಾಮಿನೀ ಚ ಜರಾಪಹಾ ॥ 65 ॥

ತಾರಿಣೀ ತಾರಿಕಾ ತಾರಾ ತೋತಲಾ ತುಲಸೀಪ್ರಿಯಾ ।
ತನ್ತ್ರಿಣೀ ತನ್ತ್ರರೂಪಾ ಚ ತನ್ತ್ರಜ್ಞಾ ತನ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ॥ 66 ॥

ತಾರಹಾರಾ ಚ ತುಲಜಾ ಡಾಕಿನೀತನ್ತ್ರಗೋಚರಾ ।
ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿದಶಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿಪುರಾಸುರಘಾತಿನೀ ॥ 67 ॥

ತ್ರಿಗುಣಾ ಚ ತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಾ ತ್ರಿಮಾತ್ರಾ ತ್ರಿತನುಸ್ಥಿತಾ ।
ತ್ರೈವಿದ್ಯಾ ಚ ತ್ರಯೀ ತ್ರಿಘ್ನೀ ತುರೀಯಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ॥ 68 ॥

ತ್ರಿಕೋದರಸ್ಥಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾತ್ಮಿಕಾ ।
ತ್ರಿಧಾಮ್ನೀ ತ್ರಿದಶಾರಾಧ್ಯಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನೀ ॥ 69 ॥

ತ್ರಿವರ್ಣೀ ತ್ರಿಪದೀ ತಾರಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಜನನೀ ತ್ವರಾ ।
ತ್ರಿದಿವಾ ತ್ರಿದಿವೇಶಾಽಽದಿರ್ದೇವೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಧಾರಿಣೀ ॥ 70 ॥

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ತ್ರಿಜನನೀ ತ್ರೀಭೂಸ್ತ್ರೀಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ತಪಸ್ವಿನೀ ತಪೋನಿಷ್ಠಾ ತರುಣೀ ತಾರರೂಪಿಣೀ ॥ 71 ॥

ತಾಮಸೀ ತಾಪಸೀ ಚೈವ ತಾಪಘ್ನೀ ಚ ತಮೋಪಹಾ ।
ತರುಣಾರ್ಕಪ್ರತೀಕಾಶಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಾ ॥ 72 ॥

ಉನ್ಮಾದಿನೀ ತನ್ತುರೂಪಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವ್ಯಾಪಿನೀಶ್ವರೀ ।
ತಾರ್ಕಿಕೀ ತರ್ಕಿಕೀ ವಿದ್ಯಾ ತಾಪತ್ರಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 73 ॥

ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾ ಚ ತ್ರಿಲೋಚನಾ ।
ತ್ರಿವರ್ಗಾ ಚ ತ್ರಿವರ್ಗಸ್ಥಾ ತಪಸಸ್ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ॥ 74 ॥

ಅಧೋಕ್ಷಜಾ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಚ ಅಪರ್ಣಾ ಚ ಅವನ್ತಿಕಾ ।
ಕಾರಿಕಾ ತೀರ್ಥರೂಪಾ ಚ ತೀರಾ ತೀರ್ಥಕರೀ ತಥಾ ॥ 75 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದಲಿನೀ ಅದೀನಾ ದೀನವತ್ಸಲಾ ।
ದೀನಾನಾಥಪ್ರಿಯಾ ದೀರ್ಘಾ ದಯಾಪೂರ್ಣಾ ದಯಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 76 ॥

ದೇವದಾನವಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ।
ದಕ್ಷಪುತ್ರೀ ದಕ್ಷಮಾತಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ ॥ 77 ॥

ದೇವಸೂರ್ದಕ್ಷೀಣಾ ದಕ್ಷಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ।
ದೇವಕೀಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತಾ ದುರ್ಗದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 78 ॥

ಅಟ್ಟಾಽಟ್ಟಹಾಸಿನೀ ದೋಲಾ ದೋಲಾಕರ್ಮಾಭಿನನ್ದಿನೀ ।
ದೇವಕೀ ದೇವಿಕಾ ದೇವೀ ದುರಿತಘ್ನೀ ತಟಿತ್ತಥಾ ॥ 79 ॥

ಗಂಡಕೀ ಗಲ್ಲಕೀ ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ದ್ವಾರಾ ದ್ವಾರವತೀ ತಥಾ ।
ಆನನ್ದೋದಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಟಿಸೂತ್ರೈರಲಂಕೃತಾ ॥ 80 ॥

ಘೋರಾಗ್ನಿದಾಹದಮನೀ ದುಃಖದುಸ್ಸ್ವಪ್ನನಾಶಿನೀ ।
ಶ್ರೀಮಯೀ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೀಕರೀ ಶ್ರೀವಿಭಾವಿನೀ ॥ 81 ॥

ಶ್ರೀದಾ ಶ್ರೀಶಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀರ್ಮತಿರ್ಗತಿಃ ।
ಧನದಾ ದಾಮಿನೀ ದಾನ್ತಾ ಧಮದೋ ಧನಶಾಲಿನೀ ॥ 82 ॥

ದಾಡಿಮೀಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಾ ಧನಾಗಾರಾ ಧನಂಜಯಾ ।
ಧೂಮ್ರಾಭಾ ಧೂಮ್ರದೈತ್ತ್ರಘ್ನೀ ಧವಲಾ ಧವಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 83 ॥

ಧೂಮ್ರವಕ್ತ್ರಾ ಧೂಮ್ರನೇತ್ರಾ ಧೂಮ್ರಕೇಶೀ ಚ ಧೂಸರಾ ।
ಧರಣೀ ಧರಿಣೀ ಧೈರ್ಯಾ ಧರಾ ಧಾತ್ರೀ ಚ ಧೈರ್ಯದಾ ॥ 84 ॥

ದಮಿನೀ ಧರ್ಮಿಣೀ ಧೂಶ್ಚ ದಯಾ ದೋಗ್ಧ್ರೀ ದುರಾಸದಾ ।
ನಾರಾಯಣೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ನೃಸಿಂಹಹೃದಯಾಲಯಾ ॥ 85 ॥

ನಾಗಿನೀ ನಾಗಕನ್ಯಾ ಚ ನಾಗಸೂರ್ನಾಗನಾಯಿಕಾ ।
ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ನಾನಾಭರಣಮಂಡಿತಾ ॥ 86 ॥

ದುರ್ಗಸ್ಥಾ ದುರ್ಗರೂಪಾ ಚ ದುಃಖದುಷ್ಕೃತನಾಶಿನೀ ।
ಹೀಂಕಾರೀ ಚೈವ ಶ್ರೀಂಕಾರೀ ಹುಂಕಾರೀ ಕ್ಲೇಶನಾಶಿನೀ ॥ 87 ॥

ನಗಾತ್ಮಜಾ ನಾಗರೀ ಚ ನವೀನಾ ನೂತನಪ್ರಿಯಾ ।
ನೀರಜಾಸ್ಯಾ ನೀರದಾಭಾ ನವಲಾವಣ್ಯಸುನ್ದರೀ ॥ 88 ॥

ನೀತಿಜ್ಞಾ ನೀತಿದಾ ನೀತಿರ್ನಿಮನಾಭಿರ್ನಗೇಶ್ವರೀ ।
ನಿಷ್ಠಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರಾತಂಕಾ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೀ ॥ 89 ॥

ನಿಧಿದಾ ನಿಧಿರೂಪಾಚ ನಿರ್ಗುಣಾ ನರವಾಹಿನೀ ।
ನರಮಾಂಸರತಾ ನಾರೀ ನರಮುಂಡವಿಭೂಷಣಾ ॥ 90 ॥

ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನುತಿರ್ನಿರ್ವಾಣಸುನ್ದರೀ ।
ನರಾಸೃಕ್ಪಾನಮತ್ತಾ ಚ ನಿರ್ವೈರಾ ನಾಗಗಾಮಿನೀ ॥ 91 ॥

ಪರಮಾ ಪ್ರಮಿತಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪರ್ವತಾತ್ಮಜಾ ।
ಪರ್ವಪ್ರಿಯಾ ಪರ್ವರತಾ ಪರ್ವಪಾವನಪಾವನೀ ॥ 92 ॥

ಪರಾತ್ಪರತರಾ ಪೂರ್ವಾ ಪಶ್ಚಿಮಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ।
ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಪತ್ನೀ ಚ ಪತಿಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾ ॥ 93 ॥

ಪರೇಶೀ ಪಾರಗಾ ಪಾರಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ನಿಷ್ಠುರಾ ಕ್ರೂರಹೃದಯಾ ಪರಾಸಿದ್ಧಿಃ ಪರಾಗತಿಃ ॥ 94 ॥

ಪಶುಘ್ನೀ ಪಶುರೂಪಾ ಚ ಪಶುಹಾ ಪಶುವಾಹಿನೀ ।
ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಯನ್ತ್ರೀ ಚ ಪಶುಪಾಶವಿನಾಶಿನೀ ॥ 95 ॥

ಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಚ ಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕವಾಸಿನೀ ।
ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾ ಚ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪದ್ಮಸಮ್ಭವಾ ॥ 96 ॥

ಪದ್ಮಾಸ್ಯಾ ಪಂಚಮೀ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣಪೀಠನಿವಾಸಿನೀ ।
ಪದ್ಮರಾಗಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಪಾಂಚಾಲೀ ಪಂಚಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 97 ॥

ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ।
ಪರಮಾನನ್ದಮುದಿತಾ ಪರಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 98 ॥

ಪರೇಶೀ ಪರಮಾ ಪೃಥ್ವೀ ಪೀನತುಂಗಪಯೋಧರಾ ।
ಪರಾಪರಾ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 99 ॥

ಪೂಜ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವತೀ ಪುಷ್ಟಿಃ ಪಿನಾಕಿಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ ।
ಪ್ರಾಣಘ್ನೀ ಪ್ರಾಣರೂಪಾ ಚ ಪ್ರಾಣದಾ ಚ ಪ್ರಿಯಂವದಾ ॥ 100 ॥

ಫಣಿಭೂಷಾ ಫಣಾವೇಶೀ ಫಕಾರಕಂಠಮಾಲಿನೀ ।
ಫಣಿರಾಡ್ವೃತಸರ್ವಾಂಗೀ ಫಲಭಾಗನಿವಾಸಿನೀ ॥ 101 ॥

ಬಲಭದ್ರಸ್ಯ ಭಗಿನೀ ಬಾಲಾ ಬಾಲಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಫಲ್ಗುರುಪಾ ಪ್ರಲಮ್ಬಧ್ನೀ ಫಲ್ಗೂತ್ಸವ ವಿನೋದಿನೀ ॥ 102 ॥

ಭವಾನೀ ಭವಪತ್ನೀ ಚ ಭವಭೀತಿಹರಾ ಭವಾ ।
ಭವೇಶ್ವರೀ ಭವಾರಾಧ್ಯಾ ಭವೇಶೀ ಭವನಾಯಿಕಾ ॥ 103 ॥

ಭವಮಾತಾ ಭವಾಗಮ್ಯಾ ಭವಕಂಟಕನಾಶಿನೀ ।
ಭವಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನನ್ದಾ ಭವ್ಯಾ ಚ ಭವಮೋಚನೀ ॥ 104 ॥

ಭಾವನೀಯಾ ಭಗವತೀ ಭವಭಾರವಿನಾಶಿನೀ ।
ಭೂತಧಾತ್ರೀ ಚ ಭೂತೇಶೀ ಭೂತಸ್ಥಾ ಭೂತರೂಪಿಣೀ ॥ 105 ॥

ಭೂತಮಾತಾ ಚ ಭೂತಘ್ನೀ ಭೂತಪಂಚಕವಾಸಿನೀ ।
ಭೋಗೋಪಚಾರಕುಶಲಾ ಭಿಸ್ಸಾಧಾತ್ರೀ ಚ ಭೂಚರೀ ॥ 106 ॥

ಭೀತಿಘ್ನೀ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಚ ಭಕ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ।
ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪಿನೀ ಭೀಮಾ ಭಗಿನೀ ಭಗನಾಯಿಕಾ ॥ 107 ॥

ಭಗವಿದ್ಯಾ ಭಗಕ್ಲಿನ್ನಾ ಭಗಯೋನಿರ್ಭಗಪ್ರದಾ ।
ಭಗೇಶೀ ಭಗರೂಪಾ ಚ ಭಗಗುಹ್ಯಾ ಭಗಾಪಹಾ ॥ 108 ॥

ಭಗೋದರೀ ಭಗಾನನ್ದಾ ಭಗಾದ್ಯಾ ಭಗಮಾಲಿನೀ ।
ಭೋಗಪ್ರದಾ ಭೋಗವಾಸಾ ಭೋಗಮೂಲಾ ಚ ಭೋಗಿನೀ ॥ 109 ॥

ಭೇರುಂಡಾ ಭೇದಿನೀ ಭೀಮಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಭಿದೋಜ್ಝಿತಾ ।
ಭೈರವೀ ಭುವನೇಶಾನೀ ಭುವನಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 110 ॥

ಭೀಮಾಕ್ಷೀ ಭಾರತೀ ಚೈವ ಭೈರವಾಷ್ಟಕಸೇವಿತಾ ।
ಭಾಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ವತೀ ಭೀತಿರ್ಭಾಸ್ವದುತ್ತಾನಶಾಯಿನೀ ॥ 111 ॥

ಭಾಗೀರಥೀ ಭೋಗವತೀ ಭವಘ್ನೀ ಭುವನಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಭೂತಿದಾ ಭೂತಿರೂಪಾ ಚ ಭೂತಸ್ಥಾ ಭೂತವರ್ಧಿನೀ ॥ 112 ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾಸುರೀ ।
ಮಹಾಜಿಹ್ವಾ ಮಹಾಲೋಲಾ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮಹಾಭುಜಾ ॥ 113 ॥

ಮಹಾಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಘ್ನೀ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನೀ ಮಹಾಶತ್ರುವಿಮರ್ದಿನೀ ॥ 114 ॥

ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಜ್ಯೋತಿರ್ಮಹಾಸುರವಿಮರ್ದಿನೀ ।
ಮಹಾಕಾಯಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ ॥ 115 ॥

ಮಹಾರವಾ ಮನ್ತ್ರಮಯೀ ಮಣಿಪೂರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮಾನಸೀ ಮಾನದಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮನಶ್ಚಕ್ಷುರಗೋಚರಾ ॥ 116 ॥

ಮಾಹೇನ್ದ್ರೀ ಮಧುರಾ ಮಾಯಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ।
ಮಹಾಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾವಿಭವವರ್ಧಿನೀ ॥ 117 ॥

ಮಾನಸೀ ಮಾಧವೀ ಮೇಧಾ ಮತಿದಾ ಮತಿಧಾರಿಣೀ ।
ಮೇನಕಾಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತಾ ಮೇನಕಾಭಗಿನೀ ಮತಿಃ ॥ 118 ॥

ಮಹೋದರೀ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಮುಕ್ತಿಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಮಾಹೇಶೀ ಮಹಿಷಾರೂಢಾ ಮಧುದೈತ್ಯವಿಮರ್ದಿನೀ ॥ 119 ॥

ಮಹಾವ್ರತಾ ಮಹಾಮೂರ್ಧಾ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನೀ ।
ಮಾತಂಗೀ ಮತ್ತಮಾತಂಗೀ ಮಾತಂಗಕುಲಮಂಡಿತಾ ॥ 120 ॥

ಮಹಾಘೋರಾ ಮಾನನೀಯಾ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಾಮಿನೀ ।
ಮುಕ್ತಾಹಾರಲತೋಪೇತಾ ಮದಧೂರ್ಣಿತಲೋಚನಾ ॥ 121 ॥

ಮಹಾಪರಾಧರಾಶಿಘ್ರೀ ಮಹಾಚೋರಭಯಾಪಹಾ ।
ಮಹಾಚಿನ್ತ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಮಣೀಮನ್ತ್ರಮಹೌಷಧೀ ॥ 122 ॥

ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಣಿಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾ ।
ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮನ್ತ್ರಗಮ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರಮಾತಾ ಸುಮನ್ತ್ರಿಣೀ ॥ 123 ॥

ಮೇರುಮನ್ದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಕರಾಕೃತಿಕುಂಡಲಾ ।
ಮನ್ಥರಾ ಚ ಮಹಾಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಮಹಾದೂತೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 124 ॥

ಮಾಲಿನೀ ಮಾನವೀ ಮಾಧ್ವೀ ಮದರೂಪಾ ಮದೋತ್ಕಟಾ ।
ಮದಿರಾ ಮಧುರಾ ಚೈವ ಮೋದಿನೀ ಚ ಮಹೋದ್ಧತಾ ॥ 125 ॥

ಮಂಗಲಾಂಗೀ ಮಧುಮಯೀ ಮಧುಪಾನಪರಾಯಣಾ ।
ಮನೋರಮಾ ರಮಾಮಾತಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಮಾ ॥ 126 ॥

ರಾಜಮಾನ್ಯಾ ರಾಜಪೂಜ್ಯಾ ರಕ್ತೋತ್ಪಲವಿಭೂಷಣಾ ।
ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ರಾಮಾ ರಾಧಿಕಾ ರಾಮವಲ್ಲಭಾ ॥ 127 ॥

ಶಾಕಿನೀ ಡಾಕಿನೀ ಚೈವ ಲಾವಣ್ಯಾಮ್ಬುಧಿವೀಚಿಕಾ ।
ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರರೂಪಾ ಚ ರೌದ್ರಾ ರುದ್ರಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ॥ 128 ॥

ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ರಕ್ತಲೋಚನಾ ।
ರಕ್ತಕೇಶೀ ರಕ್ತದಂಷ್ಟ್ರಾ ರಕ್ತಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾ ॥ 129 ॥

ರಕ್ತಾಂಗೀ ರಕ್ತಭೂಷಾ ಚ ರಕ್ತಬೀಜನಿಪಾತಿನೀ ।
ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಾ ರತಿಜಾ ರತಿದಾಯಿನೀ ॥ 130 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿನ್ಧ್ಯಪೀಠನಿವಾಸಿನೀ ।
ವಿಶ್ವಭೂರ್ವೀರವಿದ್ಯಾ ಚ ವೀರಸೂರ್ವೀರನನ್ದಿನೀ ॥ 131 ॥

ವೀರೇಶ್ವರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಮೋಹಿನೀ ।
ವಿದ್ಯಾವತೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ವಿಶಾಲನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 132 ॥

ವಿಷ್ಣುಮಾತಾ ಚ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಜಾಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ವಾರಾಹೀ ವರದಾ ವನ್ದ್ಯಾ ವಿಖ್ಯಾತಾ ವಿಲಸಲ್ಕಚಾ ॥ 133 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇಶೀ ಬ್ರಹ್ಮದಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ದ್ವಾರಕಾ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾ ಚ ವಿಶ್ವಪಾಶವಿಮೋಚನೀ ।
ವಿಶ್ವಾಸಕಾರಿಣೀ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿರ್ವಿಚಕ್ಷಣಾ ॥ 134 ॥

ಬಾಣಚಾಪಧರಾ ವೀರಾ ಬಿನ್ದುಸ್ಥಾ ಬಿನ್ದುಮಾಲಿನೀ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದಿನೀ ಷೋಢಾ ಷೋಡಶಾರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 135 ॥

ಶಿತಿಕಂಠಪ್ರಿಯಾ ಶಾನ್ತಾ ಶಾಕಿನೀ ವಾತರೂಪಿಣೀ ।
ಶಾಶ್ವತೀ ಶಮ್ಭುವನಿತಾ ಶಾಮ್ಭವೀ ಶಿವರೂಪಿಣೀ ॥ 136 ॥

ಶಿವಮಾತಾ ಚ ಶಿವದಾ ಶಿವಾ ಶಿವಹೃದಾಸನಾ ।
ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಾ ಶೀತಲಾ ಚ ಶೀಲಾ ಶೀಲಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 137 ॥

ಶಿಶುಪ್ರಿಯಾ ವೈದ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸಾಲಗ್ರಾಮಶಿಲಾ ಶುಚಿಃ ।
ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹರಮೂರ್ತಿರ್ಹರಿನೇತ್ರಕೃತಾಲಯಾ ॥ 138 ॥

ಹರಿವಕ್ತ್ರೋದ್ಭವಾ ಹಾಲಾ ಹರಿವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾ ।
ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಕ್ಷಿತಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಾ ಕ್ಷುಧಿತಸ್ಯ ಪ್ರಪೂರಣೀ ॥ 139 ॥

ವೈಶ್ಯಾ ಚ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾ ಶೂದ್ರೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಹರಪತ್ನೀ ಹರಾರಾಧ್ಯಾ ಹರಸೂರ್ಹರರೂಪಿಣೀ ॥ 140 ॥

ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯೀ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಸರ್ವರಕ್ಷಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸರ್ವದುಷ್ಟಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಾ ॥ 141 ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾರಾಧ್ಯಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಂಗಲಾ ।

ಫಲಶ್ರುತಿಃ ।
ಪುಣ್ಯಂ ಸಹಸ್ರನಾಮೇದಂ ತವ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 142 ॥

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪಠನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ನಾತಃ ಪರತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ನಾತಃ ಪರತರಂ ತಪಃ ॥ 143 ॥

ನಾತಃ ಪರತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾತಃ ಪರತರಾ ಗತಿಃ ।
ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಂ ಮಮ ವಕ್ತ್ರಾದ್ವಿನಿರ್ಗತಮ್ ॥ 144 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಸ್ವರ್ಗಾರ್ಥೀ ಸ್ವರ್ಗಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 145 ॥

ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕಾಮಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಯಶೋಽರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಯಶಃ ॥ 146 ॥

ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕನ್ಯಾಂ ಸುತಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಸುತಾನ್ ।
ಮೂರ್ಖೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚೋರೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಗತಿಮ್ ॥ 147 ॥

ಗುರ್ವಿಣೀ ಜನಯೇತ್ಪುತ್ರಂ ಕನ್ಯಾಂ ವಿನ್ದತಿ ಸತ್ಪತಿಮ್ ।
ಸಂಕ್ರಾನ್ತ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 148 ॥

ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಮಮಾವಾಸ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಭೌಮವಾಸರೇ ।
ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಪೂಜಯೇದ್ವಾಪಿ ಪುಸ್ತಕಮ್ ॥ 149 ॥

ಸ ಮುಕ್ತಸ್ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಕಾಮೇಶ್ವರಸಮೋ ಭವೇತ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಸುತವಾಂಶ್ಚೈವ ವಲ್ಲಭಸ್ಸರ್ವಯೋಷಿತಾಮ್ ॥ 150 ॥

ತಸ್ಯ ವಶ್ಯಂ ಭವೇದಾಶು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಪಾರಗೋ ವಿಪ್ರಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ರಣೇ ॥ 151 ॥

ವೈಶ್ಯೋ ಧನಸಮೃದ್ಧಸ್ಸ್ಯಾಚ್ಛೂದ್ರಸ್ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಚ ಬಹುಸಸ್ಯಂ ಸ್ಯಾದ್ಗಾವಶ್ಚ ಬಹುದುಗ್ಧದಾಃ ॥ 152 ॥

ನಾಶುಭಂ ನಾಪದಸ್ತಸ್ಯ ನ ಭಯಂ ನೃಪಶತ್ರುತಃ ।
ಜಾಯತೇ ನಾಶುಭಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಲಭತೇ ಕುಲಪೂಜ್ಯತಾಮ್ ॥ 153 ॥

ನ ಬಾಧನ್ತೇ ಗ್ರಹಾಸ್ತಸ್ಯ ನ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ನ ಪನ್ನಗಾಃ ।
ನ ಪಿಶಾಚಾ ನ ಡಾಕಿನ್ಯೋ ಭೂತಭೇತಾಲಡಮ್ಭಕಾಃ ॥ 154 ॥

ಬಾಲಗ್ರಹಾಭಿಭೂತಾನಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಶಾನ್ತಿಕಾರಕಮ್ ।
ದ್ವನ್ದ್ವಾನಾಂ ಪ್ರತಿಭೇದೇ ಚ ಮೈತ್ರೀಕರಣಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 155 ॥

ಲೋಹಪಾಶೈದೃಢೈರ್ಬದ್ಧೋ ಬನ್ದೀ ವೇಶ್ಮನಿ ದುರ್ಗಮೇ ।
ತಿಷ್ಠಂಛೃಣ್ವನ್ಪತನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 156 ॥

ಪಶ್ಯನ್ತಿ ನಹಿ ತೇ ಶೋಕಂ ವಿಯೋಗಂ ಚಿರಜೀವಿನಃ ।
ಶೃಣ್ವತೀ ಬದ್ಧಗರ್ಭಾ ಚ ಸುಖಂ ಚೈವ ಪ್ರಸೂಯತೇ ॥ 157 ॥

ಏಕದಾ ಪಠನಾದೇವ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ ।
ನಶ್ಯನ್ತಿ ಚ ಮಹಾರೋಗಾ ದಶಧಾವರ್ತನೇನ ಚ ॥ 158 ॥

ಶತಧಾವರ್ತನೇ ಚೈವ ವಾಚಾಂ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ನವರಾತ್ರೇ ಜಿತಾಹಾರೋ ದೃಢಬುದ್ಧಿರ್ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 159 ॥

ಅಮ್ಬಿಕಾಯತನೇ ವಿದ್ವಾನ್ ಶುಚಿಷ್ಮಾನ್ ಮೂರ್ತಿಸನ್ನಿಧೌ ।
ಏಕಾಕೀ ಚ ದಶಾವರ್ತಂ ಪಠನ್ಧೀರಶ್ಚ ನಿರ್ಭಯಃ ॥ 160 ॥

ಸಾಕ್ಷಾತ್ತ್ವಗವತೀ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಯಚ್ಛೇದೀಪ್ಸಿತಂ ಫಲಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಪೀಠೇ ಗಿರೌ ರಮ್ಯೇ ಸಿದ್ಧಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸುರಾಲಯೇ ॥ 161 ॥

ಪಠನಾತ್ಸಾಧಕಸ್ಯಾಶು ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ವಾಂಛಿತಾ ।
ದಶಾವರ್ತಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಭೂಮೀಶಾಯೀ ನರಶ್ಶುಚಿಃ ॥ 162 ॥

ಸ್ವಪ್ನೇ ಮೂರ್ತಿಮಯಾಂ ದೇವೀಂ ವರದಾಂ ಸೋಽಪಿ ಪಶ್ಯತಿ ।
ಆವರ್ತನಸಹಸ್ರೈರ್ಯೇ ಜಪನ್ತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಃ ॥ 163 ॥

ತೇ ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಲೋಕೇ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಣಕ್ಷಮಾಃ ।
ಪ್ರಯಚ್ಛನ್ತಶ್ಚ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಸೇವನ್ತೇ ತಾನ್ಮಹೀಶ್ವರಾಃ ॥ 164 ॥

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇಽಷ್ಟಗನ್ಧೇನ ಲಿಖಿತ್ವಾ ತು ಶುಭೇ ದಿನೇ ।
ಧಾರಯೇದ್ಯನ್ತ್ರಿತಂ ಶೀರ್ಷೇ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಕುಮಾರಿಕಾಮ್ ॥ 165 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ವರನಾರೀಶ್ಚ ಧೂಪೈಃ ಕುಸುಮಚನ್ದನೈಃ ।
ಕ್ಷೀರಖಂಡಾದಿಭೋಜ್ಯಾಂಶ್ಚ ಭೋಜಯಿತ್ವಾ ಸುಭಕ್ತಿತಃ ॥ 166 ॥

ಬಧ್ನನ್ತಿ ಯೇ ಮಹಾರಕ್ಷಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ ।
ರುದ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಥಾ ದೇವಂ ವಿಷ್ಣುಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ದಾನವಾಃ ॥ 167 ॥

ಪನ್ನಗಾ ಗರುಡಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಿಂಹಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಥಾ ಗಜಾಃ ।
ಮಂಡೂಕಾ ಭೋಗಿನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾರ್ಜಾರಂ ಮೂಷಿಕಾಸ್ತಥಾ ॥ 168 ॥

ವಿಘ್ನಭೂತಾಃ ಪಲಾಯನ್ತೇ ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರವಿಲೋಕನಾತ್ ।
ಅಗ್ನಿಚೋರಭಯಂ ತಸ್ಯ ಕದಾಚಿನ್ನೈವ ಸಮ್ಭವೇತ್ ॥ 169 ॥

ಪಾತಕಾನ್ವಿವಿಧಾನ್ಸೋಽಪಿ ಮೇರುಮನ್ದರಸನ್ನಿಭಾನ್ ।
ಭಸ್ಮಿತಾನ್ಕುರುತೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತೃಣಂ ವಹ್ನಿಹುತಂ ಯಥಾ ॥ 170 ॥

ನೃಪಾಶ್ಚ ವಶ್ಯತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ನೃಪಪೂಜ್ಯಾಶ್ಚ ತೇ ನರಾಃ ।
ಮಹಾರ್ಣವೇ ಮಹಾನದ್ಯಾಂ ಪೋತಸ್ಥೇ ಚ ನ ಭೀಃ ಕಚಿತ್ ॥ 171 ॥

ರಣೇ ದ್ಯೂತೇ ವಿವಾದೇ ಚ ವಿಜಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ತೇ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜಿತೋ ಲೋಕೈರ್ಬಹುಮಾನಪುರಸ್ಸರೈಃ ॥ 172 ॥

ರತಿರಾಗವಿವೃದ್ಧಾಶ್ಚ ವಿಹ್ವಲಾಃ ಕಾಮಪೀಡಿತಾಃ ।
ಯೌವನಾಕ್ರಾನ್ತದೇಹಾಸ್ತಾನ್ ಶ್ರಯನ್ತೇ ವಾಮಲೋಚನಾಃ ॥ 173 ॥

ಸಹಸ್ರಂ ಜಪತೇ ಯಸ್ತು ಖೇಚರೀ ಜಾಯತೇ ನರಃ ।
ಸಹಸ್ರದಶಕಂ ದೇವಿ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ನರಃ ॥ 174 ॥

ಸಾ ತಸ್ಯ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಲಕ್ಷಂ ಪೂರ್ಣಂ ಯದಾ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ಜಪೇತ್ಸುಧೀಃ ॥ 175 ॥

ಭವಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಮಮ ತುಲ್ಯೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ ॥ 176 ॥

ಸರ್ವಧರ್ಮೇಷು ಯಜ್ಞೇಷು ಸರ್ವದಾನೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ ।
ಸರ್ವವೇದೇಷು ಪ್ರೋಕ್ತೇಷು ಯತ್ಫಲಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 177 ॥

ತತ್ಪುಣ್ಯಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ಸಕೃಜ್ಜಪ್ತ್ವಾ ಲಭೇನ್ನರಃ ।
ದೇಹಾನ್ತೇ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯತ್ಸುರೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಸ ಯಾಸ್ಯತಿ ನ ಸನ್ದೇಹಸ್ಸ್ತವರಾಜಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 178 ॥

॥ ಇತಿ ರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಶ್ರೀಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Annapurna Devi:

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top