Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Annapurna Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഅന്നപൂര്‍ണാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
ശ്രീരുദ്രയാമലേ

കൈലാസശിഖരാസീനം ദേവദേവം മഹേശ്വരം ।
പ്രണംയ ദണ്ഡവദ്ഭൂമൌ പാര്‍വതീ പരിപൃച്ഛതി ॥ 1 ॥

ശ്രീപാര്‍വത്യുവാച ।
അന്നപൂര്‍ണാ മഹാദേവീ ത്രൈലോക്യേ ജീവധാരിണീ ।
നാംനാം സഹസ്രം തസ്യാസ്തു കഥയസ്വ മഹാപ്രഭോ ॥ 2 ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച ।
ശൃണു ദേവി വരാരോഹേ ജഗത്കാരണി കൌലിനി ।
ആരാധനീയാ സര്‍വേഷാം സര്‍വേഷാം പരിപൃച്ഛസി ॥ 3 ॥

സഹസ്രൈര്‍നാമഭിര്‍ദിവ്യൈസ്ത്രൈലോക്യപ്രാണിപൂജിതൈഃ ।
അന്നദായാസ്സ്തവം ദിവ്യം യത്സുരൈരപി വാഞ്ഛിതം ॥ 4 ॥

കഥയാമി തവ സ്നേഹാത്സാവധാനാഽവധാരയ ।
ഗോപനീയം പ്രയത്നേന സ്തവരാജമിദം ശുഭം ॥ 5 ॥

ന പ്രകാശ്യം ത്വയാ ഭദ്രേ ദുര്‍ജനേഭ്യോ നിശേഷതഃ ।
ന ദേയം പരശിഷ്യേഭ്യോ ഭക്തിഹീനായ പാര്‍വതി ॥ 6 ॥

ദേയം ശിഷ്യായ ശാന്തായ ഗുരുദേവരതായ ച ।
അന്നപൂര്‍ണാസ്തവം ദേയം കൌലികായ കുലേശ്വരീ ॥ 7 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീമദന്നപൂര്‍ണാസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാമന്ത്രസ്യ,
ശ്രീഭഗവാന്‍ ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ,
പ്രകടഗുപ്തഗുപ്തതര സമ്പദായ കുലോത്തീര്‍ണ നിഗര്‍ഭരഹസ്യാതി
രഹസ്യപരാപരാതിരഹസ്യാതിപൂര്‍വാചിന്ത്യപ്രഭാവാ ഭഗവതീ
ശ്രീമദന്നപൂര്‍ണാദേവതാ, ഹലോ ബീജം, സ്വരാശ്ശക്തിഃ, ജീവോ ബീജം,
ബുദ്ധിശ്ശക്തിഃ, ഉദാനോ ബീജം, സുഷുംനാ നാഡീ, സരസ്വതീ ശക്തിഃ,
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാര്‍ഥേ പാഠേ വിനിയോഗഃ ॥

ധ്യാനം ।
അര്‍കോന്‍മുക്തശശാങ്കകോടിവദനാമാപീനതുങ്ഗസ്തനീം
ചന്ദ്രാര്‍ധാങ്കിതമസ്തകാം മധുമദാമാലോലനേത്രത്രയീം ।
ബിഭ്രാണാമനിശം വരം ജപപടീം ശൂലം കപാലം കരൈഃ
ആദ്യാം യൌവനഗര്‍വിതാം ലിപിതനും വാഗീശ്വരീമാശ്രയേ ॥

അഥ അന്നപൂര്‍ണാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।

॥ ഓം അന്നപൂര്‍ണായൈ നമഃ ॥

അന്നപൂര്‍ണാ അന്നദാത്രീ അന്നരാശികൃതാലയാ ।
അന്നദാ അന്നരൂപാ ച അന്നദാനരതോത്സവാ ॥ 1 ॥

അനന്താ ച അനന്താക്ഷീ അനന്തഗുണശാലിനീ ।
അച്യുതാ അച്യുതപ്രാണാ അച്യുതാനന്ദകാരിണീ ॥ 2 ॥

അവ്യക്താഽനന്തമഹിമാ അനന്തസ്യ കുലേശ്വരീ ।
അബ്ധിസ്ഥാ അബ്ധിശയനാ അബ്ധിജാ അബ്ധിനന്ദിനീ ॥ 3 ॥

അബ്ജസ്ഥാ അബ്ജനിലയാ അബ്ജജാ അബ്ജഭൂഷണാ ।
അബ്ജാഭാ അബ്ജഹസ്താ ച അബ്ജപത്രശുഭേക്ഷണാ ॥ 4 ॥

അബ്ജാനനാ അനന്താത്മാ അഗ്രിസ്ഥാ അഗ്നിരൂപിണീ ।
അഗ്നിജായാ അഗ്നിമുഖീ അഗ്നികുണ്ഡകൃതാലയാ ॥ 5 ॥

അകാരാ അഗ്നിമാതാ ച അജയാഽദിതിനന്ദിനീ ।
ആദ്യാ ആദിത്യസങ്കാശാ ആത്മജ്ഞാ ആത്മഗോചരാ ॥ 6 ॥

ആത്മസൂരാത്മദയിതാ ആധാരാ ആത്മരൂപിണീ ।
ആശാ ആകാശപദ്മസ്ഥാ അവകാശസ്വരൂപിണീ ॥ 7 ॥

ആശാപൂരീ അഗാധാ ച അണിമാദിസുസേവിതാ ।
അംബികാ അബലാ അംബാ അനാദ്യാ ച അയോനിജാ ॥ 8 ॥

അനീശാ ഈശികാ ഈശാ ഈശാനീ ഈശ്വരപ്രീയാ ।
ഈശ്വരീ ഈശ്വരപ്രാണാ ഈശ്വരാനന്ദദായിനീ ॥ 9 ॥

ഇന്ദ്രാണീ ഇന്ദ്രദയിതാ ഇന്ദ്രസൂരിന്ദ്രപാലിനീ ।
ഇന്ദിരാ ഇന്ദ്രഭഗിനീ ഇന്ദ്രിയാ ഇന്ദുഭൂഷണാ ॥ 10 ॥

ഇന്ദുമാതാ ഇന്ദുമുഖീ ഇന്ദ്രിയാണാം വശങ്കരീ ।
ഉമാ ഉമാപതേഃ പ്രാണാ ഓഡ്യാണപീഠവാസിനീ ॥ 11 ॥

ഉത്തരജ്ഞാ ഉത്തരാഖ്യാ ഉകാരാ ഉത്തരാത്മികാ ।
ഋമാതാ ഋഭവാ ഋസ്ഥാ ൠലൄകാരസ്വരൂപിണീ ॥ 12 ॥

ഋകാരാ ച ലൃകാരാ ച ലൄതകപ്രീതിദായിനീ ।
ഏകാ ച ഏകവീരാ ച ഏകാരൈകാരരൂപിണീ ॥ 13 ॥

ഓകാരീ ഓഘരൂപാ ച ഓഘത്രയസുപൂജിതാ ।
ഓഘസ്ഥാ ഓഘസംഭൂതാ ഓഘധാത്രീ ച ഓഘസൂഃ ॥ 14 ॥

ഷോഡശസ്വരസംഭൂതാ ഷോഡശസ്വരരൂപിണീ ।
വര്‍ണാത്മാ വര്‍ണനിലയാ ശൂലിനീ വര്‍ണമാലിനീ ॥ 15 ॥

കാലരാത്രിര്‍മഹാരാത്രിര്‍മോഹരാത്രിഃ സുലോചനാ ।
കാലീ കപാലിനീ കൃത്യാ കാലികാ സിംഹഗാമിനീ ॥ 16 ॥

കാത്യായനീ കലാധാരാ കാലദൈത്യനികൃന്തനീ ।
കാമിനീ കാമവന്ദ്യാ ച കമനീയാ വിനോദിനീ ॥ 17 ॥

കാമസൂഃ കാമവനിതാ കാമധുക് കമലാവതീ ।
കാമദാത്രീ കരാലീ ച കാമകേലിവിനോദിനീ ॥ 18 ॥

കാമനാ കാമദാ കാംയാ കമലാ കമലാര്‍ചിതാ ।
കാശ്മീരലിപ്തവക്ഷോജാ കാശ്മീരദ്രവചര്‍ചിതാ ॥ 19 ॥

കനകാ കനകപ്രാണാ കനകാചലവാസിനീ ।
കനകാഭാ കാനനസ്ഥാ കാമാഖ്യാ കനകപ്രദാ ॥ 20 ॥

കാമപീഠസ്ഥിതാ നിത്യാ കാമധാമനിവാസിനീ ।
കംബുകണ്ഠീ കരാലാക്ഷീ കിശോരീ ച കലാപിനീ ॥ 21 ॥

കലാ കാഷ്ഠാ നിമേഷാ ച കാലസ്ഥാ കാലരൂപിണീ ।
കാലജ്ഞാ കാലമാതാ ച കാലധാത്രീ കലാവതീ ॥ 22 ॥

കാലദാ കാലഹാ കുല്യാ കുരുകുല്ലാ കുലാങ്ഗനാ ।
കീര്‍തിദാ കീര്‍തിഹാ കീര്‍തിഃ കീര്‍തിസ്ഥാ കീര്‍തിവര്‍ധനീ ॥ 23 ॥

കീര്‍തിജ്ഞാ കീര്‍തിതപദാ കൃത്തികാ കേശവപ്രിയാ ।
കേശിഹാ കേലീകാരീ ച കേശവാനന്ദകാരിണീ ॥ 24 ॥

കുമുദാഭാ കുമാരീ ച കര്‍മദാ കമലേക്ഷണാ ।
കൌമുദീ കുമുദാനന്ദാ കൌലിനീ ച കുമുദ്വതീ ॥ 25 ॥

കോദണ്ഡധാരിണീ ക്രോധാ കൂടസ്ഥാ കോടരാശ്രയാ ।
കാലകണ്ഠീ കരാലാങ്ഗീ കാലാങ്ഗീ കാലഭൂഷണാ ॥ 26 ॥

കങ്കാലീ കാമദാമാ ച കങ്കാലകൃതഭൂഷണാ ।
കപാലകര്‍ത്രികകരാ കരവീരസ്വരൂപിണീ ॥ 27 ॥

കപര്‍ദിനീ കോമലാങ്ഗീ കൃപാസിന്ധുഃ കൃപാമയീ ।
കുശാവതീ കുണ്ഡസംസ്ഥാ കൌബേരീ കൌശികീ തഥാ ॥ 28 ॥

കാശ്യപീ കദ്രുതനയാ കലികല്‍മഷനാശിനീ ।
കഞ്ജസ്ഥാ കഞ്ജവദനാ കഞ്ജകിഞ്ജല്‍കചര്‍ചിതാ ॥ 29 ॥

കഞ്ജാഭാ കഞ്ജമധ്യസ്ഥാ കഞ്ജനേത്രാ കചോദ്ഭവാ ।
കാമരൂപാ ച ഹ്രീംകാരീ കശ്യപാന്വയവര്‍ധിനീ ॥ 30 ॥

ഖര്‍വാ ച ഖഞ്ജനദ്വന്ദ്വലോചനാ ഖര്‍വവാഹിനീ ।
ഖഡ്ഗിനീ ഖഡ്ഗഹസ്താ ച ഖേചരീ ഖഡ്ഗരൂപിണീ ॥ 31 ॥

ഖഗസ്ഥാ ഖഗരൂപാ ച ഖഗഗാ ഖഗസംഭവാ ।
ഖഗധാത്രീ ഖഗാനന്ദാ ഖഗയോനിസ്വരൂപിണീ ॥ 32 ॥

ഖഗേശീ ഖേടകകരാ ഖഗാനന്ദവിവര്‍ധിനീ ।
ഖഗമാന്യാ ഖഗാധാരാ ഖഗഗര്‍വവിമോചിനീ ॥ 33 ॥

ഗങ്ഗാ ഗോദാവരീ ഗീതിര്‍ഗായത്രീ ഗഗനാലയാ ।
ഗീര്‍വാണസുന്ദരീ ഗൌശ്ച ഗാധാ ഗീര്‍വാണപൂജിതാ ॥ 34 ॥

ഗീര്‍വാണചര്‍ചിതപദാ ഗാന്ധാരീ ഗോമതീ തഥാ ।
ഗര്‍വിണീ ഗര്‍വഹന്ത്രീ ച ഗര്‍ഭസ്ഥാ ഗര്‍ഭധാരിണീ ॥ 35 ॥

ഗര്‍ഭദാ ഗര്‍ഭഹന്ത്രീ ച ഗന്ധര്‍വകുലപൂജിതാ ।
ഗയാ ഗൌരീ ച ഗിരിജാ ഗിരിസ്ഥാ ഗിരിസംഭവാ ॥ 36 ॥

ഗിരിഗഹ്വരമധ്യസ്ഥാ കുഞ്ജരേശ്വരഗാമിനീ ।
കിരീടിനീ ച ഗദിനീ ഗുഞ്ജാഹാരവിഭൂഷണാ ॥ 37 ॥

ഗണപാ ഗണകാ ഗണ്യാ ഗണകാനന്ദകാരിണീ ।
ഗണപൂജ്യാ ച ഗീര്‍വാണീ ഗണപാനനന്ദകാരിണീ ॥ 38 ॥

ഗുരുമാതാ ഗുരുരതാ ഗുരുഭക്തിപരായണാ ।
ഗോത്രാ ഗൌഃ കൃഷ്ണഭഗിനീ കൃഷ്ണസൂഃ കൃഷ്ണനന്ദിനീ ॥ 39 ॥

ഗോവര്‍ധനീ ഗോത്രധരാ ഗോവര്‍ധനകൃതാലയാ ।
ഗോവര്‍ധനധരാ ഗോദാ ഗൌരാങ്ഗീ ഗൌതമാത്മജാ ॥ 40 ॥

ഘര്‍ഘരാ ഘോരരൂപാ ച ഘോരാ ഘര്‍ഘരനാദിനീ ।
ശ്യാമാ ഘനരവാഽഘോരാ ഘനാ ഘോരാര്‍തിനാശിനീ ॥ 41 ॥

ഘനസ്ഥാ ച ഘനാനന്ദാ ദാരിദ്ര്യഘനനാശിനീ ।
ചിത്തജ്ഞാ ചിന്തിതപദാ ചിത്തസ്ഥാ ചിത്തരൂപിണീ ॥ 42 ॥

ചക്രിണീ ചാരുചമ്പാഭാ ചാരുചമ്പകമാലിനീ ।
ചന്ദ്രികാ ചന്ദ്രകാന്തിശ്ച ചാപിനീ ചന്ദ്രശേഖരാ ॥ 43 ॥

ചണ്ഡികാ ചണ്ഡദൈത്യഘ്നീ ചന്ദ്രശേഖരവല്ലഭാ ।
ചാണ്ഡാലിനീ ച ചാമുണ്ഡാ ചണ്ഡമുണ്ഡവധോദ്യതാ ॥ 44 ॥

ചൈതന്യഭൈരവീ ചണ്ഡാ ചൈതന്യഘനഗേഹിനീ ।
ചിത്സ്വരൂപാ ചിദാധാരാ ചണ്ഡവേഗാ ചിദാലയാ ॥ 45 ॥

ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ ചന്ദ്രകോടിസുശീതലാ ।
ചപലാ ചന്ദ്രഭഗിനീ ചന്ദ്രകോടിനിഭാനനാ ॥ 46 ॥

ചിന്താമണിഗുണാധാരാ ചിന്താമണിവിഭൂഷണാ ।
ഭക്തചിന്താമണിലതാ ചിന്താമണികൃതാലയാ ॥ 47 ॥

ചാരുചന്ദനലിപ്താങ്ഗീ ചതുരാ ച ചതുര്‍മുഖീ ।
ചൈതന്യദാ ചിദാനന്ദാ ചാരുചാമരവീജിതാ ॥ 48 ॥

ഛത്രദാ ഛത്രധാരീ ച ഛലച്ഛദ്മവിനാശിനീ ।
ഛത്രഹാ ഛത്രരൂപാ ച ഛത്രച്ഛായാകൃതാലയാ ॥ 49 ॥

ജഗജ്ജീവാ ജഗദ്ധാത്രീ ജഗദാനന്ദകാരിണീ ।
യജ്ഞപ്രിയാ യജ്ഞരതാ ജപയജ്ഞപരായണാ ॥ 50 ॥

ജനനീ ജാനകീ യജ്വാ യജ്ഞഹാ യജ്ഞനന്ദിനീ ।
യജ്ഞദാ യജ്ഞഫലദാ യജ്ഞസ്ഥാനകൃതാലയാ ॥ 51 ॥

യജ്ഞഭോക്ത്രീ യജ്ഞരൂപാ യജ്ഞവിഘ്നവിനാശിനീ ।
ജപാകുസുമസങ്കാശാ ജപാകുസുമശോഭിതാ ॥ 52 ॥

ജാലന്ധരീ ജയാ ജൈത്രീ ജീമൂതചയഭാഷിണീ ।
ജയദാ ജയരൂപാ ച ജയസ്ഥാ ജയകാരിണീ ॥ 53 ॥

ജഗദീശപ്രിയാ ജീവാ ജലസ്ഥാ ജലജേക്ഷണാ ।
ജലരൂപാ ജഹ്നുകന്യാ യമുനാ ജലജോദരീ ॥ 54 ॥

ജലജാസ്യാ ജാഹ്നവീ ച ജലജാഭാ ജലോദരീ ।
യദുവംശോദ്ഭവാ ജീവാ യാദവാനന്ദകാരിണീ ॥ 55 ॥

യശോദാ യശസാം രാശിര്യശോദാനന്ദകാരിണീ ।
ജ്വലിനീ ജ്വാലിനീ ജ്വാലാ ജ്വലത്പാവകസന്നിഭാ ॥ 56 ॥

ജ്വാലാമുഖീ ജഗന്‍മാതാ യമലാര്‍ജുനഭഞ്ജനീ ।
ജന്‍മദാ ജന്‍മഹാ ജന്യാ ജന്‍മഭൂര്‍ജനകാത്മജാ ॥ 57 ॥

ജനാനന്ദാ ജാംബവതീ ജംബൂദ്വീപകൃതാലയാ ।
ജാംബൂനദസമാനാഭാ ജാംബൂനദവിഭൂഷണാ ॥ 58 ॥

ജംഭഹാ ജാതിദാ ജാതിര്‍ജ്ഞാനദാ ജ്ഞാനഗോചരാ ।
ജ്ഞാനരൂപാഽജ്ഞാനഹാ ച ജ്ഞാനവിജ്ഞാനശാലിനീ ॥ 59 ॥

ജിനജൈത്രീ ജിനാധാരാ ജിനമാതാ ജിനേശ്വരീ ।
ജിതേന്ദ്രിയാ ജനാധാരാ അജിനാംബരധാരിണീ ॥ 60 ॥

ശംഭുകോടിദുരാധര്‍ഷാ വിഷ്ണുകോടിവിമര്‍ദിനീ ।
സമുദ്രകോടിഗംഭീരാ വായുകോടിമഹാബലാ ॥ 61 ॥

സൂര്യകോടിപ്രതീകാശാ യമകോടിദുരാപഹാ ।
കാമധുക്കോടിഫലദാ ശക്രകോടിസുരാജ്യദാ ॥ 62 ॥

കന്ദര്‍പകോടിലാവണ്യാ പദ്മകോടിനിഭാനനാ ।
പൃഥ്വീകോടിജനാധാരാ അഗ്നികോടിഭയങ്കരീ ॥ 63 ॥

അണിമാ മഹിമാ പ്രാപ്തിര്‍ഗരിമാ ലഘിമാ തഥാ ।
പ്രാകാംയദാ വശകരീ ഈശികാ സിദ്ധിദാ തഥാ ॥ 64 ॥

മഹിമാദിഗുണോപേതാ അണിമാദ്യഷ്ടസിദ്ധിദാ ।
ജവനധ്നീ ജനാധീനാ ജാമിനീ ച ജരാപഹാ ॥ 65 ॥

താരിണീ താരികാ താരാ തോതലാ തുലസീപ്രിയാ ।
തന്ത്രിണീ തന്ത്രരൂപാ ച തന്ത്രജ്ഞാ തന്ത്രധാരിണീ ॥ 66 ॥

താരഹാരാ ച തുലജാ ഡാകിനീതന്ത്രഗോചരാ ।
ത്രിപുരാ ത്രിദശാ ത്രിസ്ഥാ ത്രിപുരാസുരഘാതിനീ ॥ 67 ॥

ത്രിഗുണാ ച ത്രികോണസ്ഥാ ത്രിമാത്രാ ത്രിതനുസ്ഥിതാ ।
ത്രൈവിദ്യാ ച ത്രയീ ത്രിഘ്നീ തുരീയാ ത്രിപുരേശ്വരീ ॥ 68 ॥

ത്രികോദരസ്ഥാ ത്രിവിധാ ത്രൈലോക്യാ ത്രിപുരാത്മികാ ।
ത്രിധാംനീ ത്രിദശാരാധ്യാ ത്ര്യക്ഷാ ത്രിപുരവാസിനീ ॥ 69 ॥

ത്രിവര്‍ണീ ത്രിപദീ താരാ ത്രിമൂര്‍തിജനനീ ത്വരാ ।
ത്രിദിവാ ത്രിദിവേശാഽഽദിര്‍ദേവീ ത്രൈലോക്യധാരിണീ ॥ 70 ॥

ത്രിമൂര്‍തിശ്ച ത്രിജനനീ ത്രീഭൂസ്ത്രീപുരസുന്ദരീ ।
തപസ്വിനീ തപോനിഷ്ഠാ തരുണീ താരരൂപിണീ ॥ 71 ॥

താമസീ താപസീ ചൈവ താപഘ്നീ ച തമോപഹാ ।
തരുണാര്‍കപ്രതീകാശാ തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭാ ॥ 72 ॥

ഉന്‍മാദിനീ തന്തുരൂപാ ത്രൈലോക്യവ്യാപിനീശ്വരീ ।
താര്‍കികീ തര്‍കികീ വിദ്യാ താപത്രയവിനാശിനീ ॥ 73 ॥

ത്രിപുഷ്കരാ ത്രികാലജ്ഞാ ത്രിസന്ധ്യാ ച ത്രിലോചനാ ।
ത്രിവര്‍ഗാ ച ത്രിവര്‍ഗസ്ഥാ തപസസ്സിദ്ധിദായിനീ ॥ 74 ॥

അധോക്ഷജാ അയോധ്യാ ച അപര്‍ണാ ച അവന്തികാ ।
കാരികാ തീര്‍ഥരൂപാ ച തീരാ തീര്‍ഥകരീ തഥാ ॥ 75 ॥

ദാരിദ്ര്യദുഃഖദലിനീ അദീനാ ദീനവത്സലാ ।
ദീനാനാഥപ്രിയാ ദീര്‍ഘാ ദയാപൂര്‍ണാ ദയാത്മികാ ॥ 76 ॥

ദേവദാനവസമ്പൂജ്യാ ദേവാനാം പ്രിയകാരിണീ ।
ദക്ഷപുത്രീ ദക്ഷമാതാ ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിനീ ॥ 77 ॥

ദേവസൂര്‍ദക്ഷീണാ ദക്ഷാ ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗതിനാശിനീ ।
ദേവകീഗര്‍ഭസംഭൂതാ ദുര്‍ഗദൈത്യവിനാശിനീ ॥ 78 ॥

അട്ടാഽട്ടഹാസിനീ ദോലാ ദോലാകര്‍മാഭിനന്ദിനീ ।
ദേവകീ ദേവികാ ദേവീ ദുരിതഘ്നീ തടിത്തഥാ ॥ 79 ॥

ഗണ്ഡകീ ഗല്ലകീ ക്ഷിപ്രാ ദ്വാരാ ദ്വാരവതീ തഥാ ।
ആനന്ദോദധിമധ്യസ്ഥാ കടിസൂത്രൈരലങ്കൃതാ ॥ 80 ॥

ഘോരാഗ്നിദാഹദമനീ ദുഃഖദുസ്സ്വപ്നനാശിനീ ।
ശ്രീമയീ ശ്രീമതീ ശ്രേഷ്ഠാ ശ്രീകരീ ശ്രീവിഭാവിനീ ॥ 81 ॥

ശ്രീദാ ശ്രീശാ ശ്രീനിവാസാ ശ്രീമതീ ശ്രീര്‍മതിര്‍ഗതിഃ ।
ധനദാ ദാമിനീ ദാന്താ ധമദോ ധനശാലിനീ ॥ 82 ॥

ദാഡിമീപുഷ്പസങ്കാശാ ധനാഗാരാ ധനഞ്ജയാ ।
ധൂംരാഭാ ധൂംരദൈത്ത്രഘ്നീ ധവലാ ധവലപ്രിയാ ॥ 83 ॥

ധൂംരവക്ത്രാ ധൂംരനേത്രാ ധൂംരകേശീ ച ധൂസരാ ।
ധരണീ ധരിണീ ധൈര്യാ ധരാ ധാത്രീ ച ധൈര്യദാ ॥ 84 ॥

ദമിനീ ധര്‍മിണീ ധൂശ്ച ദയാ ദോഗ്ധ്രീ ദുരാസദാ ।
നാരായണീ നാരസിംഹീ നൃസിംഹഹൃദയാലയാ ॥ 85 ॥

നാഗിനീ നാഗകന്യാ ച നാഗസൂര്‍നാഗനായികാ ।
നാനാരത്നവിചിത്രാങ്ഗീ നാനാഭരണമണ്ഡിതാ ॥ 86 ॥

ദുര്‍ഗസ്ഥാ ദുര്‍ഗരൂപാ ച ദുഃഖദുഷ്കൃതനാശിനീ ।
ഹീങ്കാരീ ചൈവ ശ്രീങ്കാരീ ഹുങ്കാരീ ക്ലേശനാശിനീ ॥ 87 ॥

നഗാത്മജാ നാഗരീ ച നവീനാ നൂതനപ്രിയാ ।
നീരജാസ്യാ നീരദാഭാ നവലാവണ്യസുന്ദരീ ॥ 88 ॥

നീതിജ്ഞാ നീതിദാ നീതിര്‍നിമനാഭിര്‍നഗേശ്വരീ ।
നിഷ്ഠാ നിത്യാ നിരാതങ്കാ നാഗയജ്ഞോപവീതിനീ ॥ 89 ॥

നിധിദാ നിധിരൂപാച നിര്‍ഗുണാ നരവാഹിനീ ।
നരമാംസരതാ നാരീ നരമുണ്ഡവിഭൂഷണാ ॥ 90 ॥

നിരാധാരാ നിര്‍വികാരാ നുതിര്‍നിര്‍വാണസുന്ദരീ ।
നരാസൃക്പാനമത്താ ച നിര്‍വൈരാ നാഗഗാമിനീ ॥ 91 ॥

പരമാ പ്രമിതാ പ്രാജ്ഞാ പാര്‍വതീ പര്‍വതാത്മജാ ।
പര്‍വപ്രിയാ പര്‍വരതാ പര്‍വപാവനപാവനീ ॥ 92 ॥

പരാത്പരതരാ പൂര്‍വാ പശ്ചിമാ പാപനാശിനീ ।
പശൂനാം പതിപത്നീ ച പതിഭക്തിപരായണാ ॥ 93 ॥

പരേശീ പാരഗാ പാരാ പരഞ്ജ്യോതിസ്വരൂപിണീ ।
നിഷ്ഠുരാ ക്രൂരഹൃദയാ പരാസിദ്ധിഃ പരാഗതിഃ ॥ 94 ॥

പശുഘ്നീ പശുരൂപാ ച പശുഹാ പശുവാഹിനീ ।
പിതാ മാതാ ച യന്ത്രീ ച പശുപാശവിനാശിനീ ॥ 95 ॥

പദ്മിനീ പദ്മഹസ്താ ച പദ്മകിഞ്ജല്‍കവാസിനീ ।
പദ്മവക്ത്രാ ച പദ്മാക്ഷീ പദ്മസ്ഥാ പദ്മസംഭവാ ॥ 96 ॥

പദ്മാസ്യാ പഞ്ചമീ പൂര്‍ണാ പൂര്‍ണപീഠനിവാസിനീ ।
പദ്മരാഗപ്രതീകാശാ പാഞ്ചാലീ പഞ്ചമപ്രിയാ ॥ 97 ॥

പരബ്രഹ്മസ്വരൂപാ ച പരബ്രഹ്മനിവാസിനീ ।
പരമാനന്ദമുദിതാ പരചക്രനിവാസിനീ ॥ 98 ॥

പരേശീ പരമാ പൃഥ്വീ പീനതുങ്ഗപയോധരാ ।
പരാപരാ പരാവിദ്യാ പരമാനന്ദദായിനീ ॥ 99 ॥

പൂജ്യാ പ്രജ്ഞാവതീ പുഷ്ടിഃ പിനാകിപരികീര്‍തിതാ ।
പ്രാണഘ്നീ പ്രാണരൂപാ ച പ്രാണദാ ച പ്രിയംവദാ ॥ 100 ॥

ഫണിഭൂഷാ ഫണാവേശീ ഫകാരകണ്ഠമാലിനീ ।
ഫണിരാഡ്വൃതസര്‍വാങ്ഗീ ഫലഭാഗനിവാസിനീ ॥ 101 ॥

ബലഭദ്രസ്യ ഭഗിനീ ബാലാ ബാലപ്രദായിനീ ।
ഫല്‍ഗുരുപാ പ്രലംബധ്നീ ഫല്‍ഗൂത്സവ വിനോദിനീ ॥ 102 ॥

ഭവാനീ ഭവപത്നീ ച ഭവഭീതിഹരാ ഭവാ ।
ഭവേശ്വരീ ഭവാരാധ്യാ ഭവേശീ ഭവനായികാ ॥ 103 ॥

ഭവമാതാ ഭവാഗംയാ ഭവകണ്ടകനാശിനീ ।
ഭവപ്രിയാ ഭവാനന്ദാ ഭവ്യാ ച ഭവമോചനീ ॥ 104 ॥

ഭാവനീയാ ഭഗവതീ ഭവഭാരവിനാശിനീ ।
ഭൂതധാത്രീ ച ഭൂതേശീ ഭൂതസ്ഥാ ഭൂതരൂപിണീ ॥ 105 ॥

ഭൂതമാതാ ച ഭൂതഘ്നീ ഭൂതപഞ്ചകവാസിനീ ।
ഭോഗോപചാരകുശലാ ഭിസ്സാധാത്രീ ച ഭൂചരീ ॥ 106 ॥

ഭീതിഘ്നീ ഭക്തിഗംയാ ച ഭക്താനാമാര്‍തിനാശിനീ ।
ഭക്താനുകമ്പിനീ ഭീമാ ഭഗിനീ ഭഗനായികാ ॥ 107 ॥

ഭഗവിദ്യാ ഭഗക്ലിന്നാ ഭഗയോനിര്‍ഭഗപ്രദാ ।
ഭഗേശീ ഭഗരൂപാ ച ഭഗഗുഹ്യാ ഭഗാപഹാ ॥ 108 ॥

ഭഗോദരീ ഭഗാനന്ദാ ഭഗാദ്യാ ഭഗമാലിനീ ।
ഭോഗപ്രദാ ഭോഗവാസാ ഭോഗമൂലാ ച ഭോഗിനീ ॥ 109 ॥

ഭേരുണ്ഡാ ഭേദിനീ ഭീമാ ഭദ്രകാലീ ഭിദോജ്ഝിതാ ।
ഭൈരവീ ഭുവനേശാനീ ഭുവനാ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 110 ॥

ഭീമാക്ഷീ ഭാരതീ ചൈവ ഭൈരവാഷ്ടകസേവിതാ ।
ഭാസ്വരാ ഭാസ്വതീ ഭീതിര്‍ഭാസ്വദുത്താനശായിനീ ॥ 111 ॥

ഭാഗീരഥീ ഭോഗവതീ ഭവഘ്നീ ഭുവനാത്മികാ ।
ഭൂതിദാ ഭൂതിരൂപാ ച ഭൂതസ്ഥാ ഭൂതവര്‍ധിനീ ॥ 112 ॥

മാഹേശ്വരീ മഹാമായാ മഹാതേജാ മഹാസുരീ ।
മഹാജിഹ്വാ മഹാലോലാ മഹാദംഷ്ട്രാ മഹാഭുജാ ॥ 113 ॥

മഹാമോഹാന്ധകാരഘ്നീ മഹാമോക്ഷപ്രദായിനീ ।
മഹാദാരിദ്ര്യശമനീ മഹാശത്രുവിമര്‍ദിനീ ॥ 114 ॥

മഹാശക്തിര്‍മഹാജ്യോതിര്‍മഹാസുരവിമര്‍ദിനീ ।
മഹാകായാ മഹാവീര്യാ മഹാപാതകനാശിനീ ॥ 115 ॥

മഹാരവാ മന്ത്രമയീ മണിപൂരനിവാസിനീ ।
മാനസീ മാനദാ മാന്യാ മനശ്ചക്ഷുരഗോചരാ ॥ 116 ॥

മാഹേന്ദ്രീ മധുരാ മായാ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനീ ।
മഹാകുണ്ഡലിനീ ശക്തിര്‍മഹാവിഭവവര്‍ധിനീ ॥ 117 ॥

മാനസീ മാധവീ മേധാ മതിദാ മതിധാരിണീ ।
മേനകാഗര്‍ഭസംഭൂതാ മേനകാഭഗിനീ മതിഃ ॥ 118 ॥

മഹോദരീ മുക്തകേശീ മുക്തികാംയാര്‍ഥസിദ്ധിദാ ।
മാഹേശീ മഹിഷാരൂഢാ മധുദൈത്യവിമര്‍ദിനീ ॥ 119 ॥

മഹാവ്രതാ മഹാമൂര്‍ധാ മഹാഭയവിനാശിനീ ।
മാതങ്ഗീ മത്തമാതങ്ഗീ മാതങ്ഗകുലമണ്ഡിതാ ॥ 120 ॥

മഹാഘോരാ മാനനീയാ മത്തമാതങ്ഗഗാമിനീ ।
മുക്താഹാരലതോപേതാ മദധൂര്‍ണിതലോചനാ ॥ 121 ॥

മഹാപരാധരാശിഘ്രീ മഹാചോരഭയാപഹാ ।
മഹാചിന്ത്യസ്വരൂപാ ച മണീമന്ത്രമഹൌഷധീ ॥ 122 ॥

മണിമണ്ഡപമധ്യസ്ഥാ മണിമാലാവിരാജിതാ ।
മന്ത്രാത്മികാ മന്ത്രഗംയാ മന്ത്രമാതാ സുമന്ത്രിണീ ॥ 123 ॥

മേരുമന്ദിരമധ്യസ്ഥാ മകരാകൃതികുണ്ഡലാ ।
മന്ഥരാ ച മഹാസൂക്ഷ്മാ മഹാദൂതീ മഹേശ്വരീ ॥ 124 ॥

മാലിനീ മാനവീ മാധ്വീ മദരൂപാ മദോത്കടാ ।
മദിരാ മധുരാ ചൈവ മോദിനീ ച മഹോദ്ധതാ ॥ 125 ॥

മങ്ഗലാങ്ഗീ മധുമയീ മധുപാനപരായണാ ।
മനോരമാ രമാമാതാ രാജരാജേശ്വരീ രമാ ॥ 126 ॥

രാജമാന്യാ രാജപൂജ്യാ രക്തോത്പലവിഭൂഷണാ ।
രാജീവലോചനാ രാമാ രാധികാ രാമവല്ലഭാ ॥ 127 ॥

ശാകിനീ ഡാകിനീ ചൈവ ലാവണ്യാംബുധിവീചികാ ।
രുദ്രാണീ രുദ്രരൂപാ ച രൌദ്രാ രുദ്രാര്‍തിനാശിനീ ॥ 128 ॥

രക്തപ്രിയാ രക്തവസ്ത്രാ രക്താക്ഷീ രക്തലോചനാ ।
രക്തകേശീ രക്തദംഷ്ട്രാ രക്തചന്ദനചര്‍ചിതാ ॥ 129 ॥

രക്താങ്ഗീ രക്തഭൂഷാ ച രക്തബീജനിപാതിനീ ।
രാഗാദിദോഷരഹിതാ രതിജാ രതിദായിനീ ॥ 130 ॥

വിശ്വേശ്വരീ വിശാലാക്ഷീ വിന്ധ്യപീഠനിവാസിനീ ।
വിശ്വഭൂര്‍വീരവിദ്യാ ച വീരസൂര്‍വീരനന്ദിനീ ॥ 131 ॥

വീരേശ്വരീ വിശാലാക്ഷീ വിഷ്ണുമായാ വിമോഹിനീ ।
വിദ്യാവതീ വിഷ്ണുരൂപാ വിശാലനയനോജ്ജ്വലാ ॥ 132 ॥

വിഷ്ണുമാതാ ച വിശ്വാത്മാ വിഷ്ണുജായാസ്വരൂപിണീ ।
വാരാഹീ വരദാ വന്ദ്യാ വിഖ്യാതാ വിലസല്‍കചാ ॥ 133 ॥

ബ്രഹ്മേശീ ബ്രഹ്മദാ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മരൂപിണീ ।
ദ്വാരകാ വിശ്വവന്ദ്യാ ച വിശ്വപാശവിമോചനീ ।
വിശ്വാസകാരിണീ വിശ്വാ വിശ്വശക്തിര്‍വിചക്ഷണാ ॥ 134 ॥

ബാണചാപധരാ വീരാ ബിന്ദുസ്ഥാ ബിന്ദുമാലിനീ ।
ഷട്ചക്രഭേദിനീ ഷോഢാ ഷോഡശാരനിവാസിനീ ॥ 135 ॥

ശിതികണ്ഠപ്രിയാ ശാന്താ ശാകിനീ വാതരൂപിണീ ।
ശാശ്വതീ ശംഭുവനിതാ ശാംഭവീ ശിവരൂപിണീ ॥ 136 ॥

ശിവമാതാ ച ശിവദാ ശിവാ ശിവഹൃദാസനാ ।
ശുക്ലാംബരാ ശീതലാ ച ശീലാ ശീലപ്രദായിനീ ॥ 137 ॥

ശിശുപ്രിയാ വൈദ്യവിദ്യാ സാലഗ്രാമശിലാ ശുചിഃ ।
ഹരിപ്രിയാ ഹരമൂര്‍തിര്‍ഹരിനേത്രകൃതാലയാ ॥ 138 ॥

ഹരിവക്ത്രോദ്ഭവാ ഹാലാ ഹരിവക്ഷഃസ്ഥലസ്ഥിതാ ।
ക്ഷേമങ്കരീ ക്ഷിതിഃ ക്ഷേത്രാ ക്ഷുധിതസ്യ പ്രപൂരണീ ॥ 139 ॥

വൈശ്യാ ച ക്ഷത്രിയാ ശൂദ്രീ ക്ഷത്രിയാണാം കുലേശ്വരീ ।
ഹരപത്നീ ഹരാരാധ്യാ ഹരസൂര്‍ഹരരൂപിണീ ॥ 140 ॥

സര്‍വാനന്ദമയീ സിദ്ധിസ്സര്‍വരക്ഷാസ്വരൂപിണീ ।
സര്‍വദുഷ്ടപ്രശമനീ സര്‍വേപ്സിതഫലപ്രദാ ॥ 141 ॥

സര്‍വസിദ്ധേശ്വരാരാധ്യാ സര്‍വമങ്ഗലമങ്ഗലാ ।

ഫലശ്രുതിഃ ।
പുണ്യം സഹസ്രനാമേദം തവ പ്രീത്യാ പ്രകാശിതം ॥ 142 ॥

ഗോപനീയം പ്രയത്നേന പഠനീയം പ്രയത്നതഃ ।
നാതഃ പരതരം പുണ്യം നാതഃ പരതരം തപഃ ॥ 143 ॥

നാതഃ പരതരം സ്തോത്രം നാതഃ പരതരാ ഗതിഃ ।
സ്തോത്രം നാമസഹസ്രാഖ്യം മമ വക്ത്രാദ്വിനിര്‍ഗതം ॥ 144 ॥

യഃ പഠേത്പരയാ ഭക്ത്യാ ശൃണുയാദ്വാ സമാഹിതഃ ।
മോക്ഷാര്‍ഥീ ലഭതേ മോക്ഷം സ്വര്‍ഗാര്‍ഥീ സ്വര്‍ഗമാപ്നുയാത് ॥ 145 ॥

കാമാര്‍ഥീ ലഭതേ കാമം ധനാര്‍ഥീ ലഭതേ ധനം ।
വിദ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം യശോഽര്‍ഥീ ലഭതേ യശഃ ॥ 146 ॥

കന്യാര്‍ഥീ ലഭതേ കന്യാം സുതാര്‍ഥീ ലഭതേ സുതാന്‍ ।
മൂര്‍ഖോഽപി ലഭതേ ശാസ്ത്രം ചോരോഽപി ലഭതേ ഗതിം ॥ 147 ॥

ഗുര്‍വിണീ ജനയേത്പുത്രം കന്യാം വിന്ദതി സത്പതിം ।
സംക്രാന്ത്യാം ച ചതുര്‍ദശ്യാമഷ്ടംയാം ച വിശേഷതഃ ॥ 148 ॥

പൌര്‍ണമാസ്യാമമാവാസ്യാം നവംയാം ഭൌമവാസരേ ।
പഠേദ്വാ പാഠയേദ്വാപി പൂജയേദ്വാപി പുസ്തകം ॥ 149 ॥

സ മുക്തസ്സര്‍വപാപേഭ്യഃ കാമേശ്വരസമോ ഭവേത് ।
ലക്ഷ്മീവാന്‍ സുതവാംശ്ചൈവ വല്ലഭസ്സര്‍വയോഷിതാം ॥ 150 ॥

തസ്യ വശ്യം ഭവേദാശു ത്രൈലോക്യം സചരാചരം ।
വിദ്യാനാം പാരഗോ വിപ്രഃ ക്ഷത്രിയോ വിജയീ രണേ ॥ 151 ॥

വൈശ്യോ ധനസമൃദ്ധസ്സ്യാച്ഛൂദ്രസ്സുഖമവാപ്നുയാത് ।
ക്ഷേത്രേ ച ബഹുസസ്യം സ്യാദ്ഗാവശ്ച ബഹുദുഗ്ധദാഃ ॥ 152 ॥

നാശുഭം നാപദസ്തസ്യ ന ഭയം നൃപശത്രുതഃ ।
ജായതേ നാശുഭാ ബുദ്ധിര്ലഭതേ കുലപൂജ്യതാം ॥ 153 ॥

ന ബാധന്തേ ഗ്രഹാസ്തസ്യ ന രക്ഷാംസി ന പന്നഗാഃ ।
ന പിശാചാ ന ഡാകിന്യോ ഭൂതഭേതാലഡംഭകാഃ ॥ 154 ॥

ബാലഗ്രഹാഭിഭൂതാനാം ബാലാനാം ശാന്തികാരകം ।
ദ്വന്ദ്വാനാം പ്രതിഭേദേ ച മൈത്രീകരണമുത്തമം ॥ 155 ॥

ലോഹപാശൈദൃഢൈര്‍ബദ്ധോ ബന്ദീ വേശ്മനി ദുര്‍ഗമേ ।
തിഷ്ഠഞ്ഛൃണ്വന്‍പതന്‍മര്‍ത്യോ മുച്യതേ നാത്ര സംശയഃ ॥ 156 ॥

പശ്യന്തി നഹി തേ ശോകം വിയോഗം ചിരജീവിനഃ ।
ശൃണ്വതീ ബദ്ധഗര്‍ഭാ ച സുഖം ചൈവ പ്രസൂയതേ ॥ 157 ॥

ഏകദാ പഠനാദേവ സര്‍വപാപക്ഷയോ ഭവേത് ।
നശ്യന്തി ച മഹാരോഗാ ദശധാവര്‍തനേന ച ॥ 158 ॥

ശതധാവര്‍തനേ ചൈവ വാചാം സിദ്ധിഃ പ്രജായതേ ।
നവരാത്രേ ജിതാഹാരോ ദൃഢബുദ്ധിര്‍ജിതേന്ദ്രിയഃ ॥ 159 ॥

അംബികായതനേ വിദ്വാന്‍ ശുചിഷ്മാന്‍ മൂര്‍തിസന്നിധൌ ।
ഏകാകീ ച ദശാവര്‍തം പഠന്ധീരശ്ച നിര്‍ഭയഃ ॥ 160 ॥

സാക്ഷാത്ത്വഗവതീ തസ്മൈ പ്രയച്ഛേദീപ്സിതം ഫലം ।
സിദ്ധപീഠേ ഗിരൌ രംയേ സിദ്ധക്ഷേത്രേ സുരാലയേ ॥ 161 ॥

പഠനാത്സാധകസ്യാശു സിദ്ധിര്‍ഭവതി വാഞ്ഛിതാ ।
ദശാവര്‍തം പഠേന്നിത്യം ഭൂമീശായീ നരശ്ശുചിഃ ॥ 162 ॥

സ്വപ്നേ മൂര്‍തിമയാം ദേവീം വരദാം സോഽപി പശ്യതി ।
ആവര്‍തനസഹസ്രൈര്യേ ജപന്തി പുരുഷോത്തമാഃ ॥ 163 ॥

തേ സിദ്ധാ സിദ്ധിദാ ലോകേ ശാപാനുഗ്രഹണക്ഷമാഃ ।
പ്രയച്ഛന്തശ്ച സര്‍വസ്വം സേവന്തേ താന്‍മഹീശ്വരാഃ ॥ 164 ॥

ഭൂര്‍ജപത്രേഽഷ്ടഗന്ധേന ലിഖിത്വാ തു ശുഭേ ദിനേ ।
ധാരയേദ്യന്ത്രിതം ശീര്‍ഷേ പൂജയിത്വാ കുമാരികാം ॥ 165 ॥

ബ്രാഹ്മണാന്‍ വരനാരീശ്ച ധൂപൈഃ കുസുമചന്ദനൈഃ ।
ക്ഷീരഖണ്ഡാദിഭോജ്യാംശ്ച ഭോജയിത്വാ സുഭക്തിതഃ ॥ 166 ॥

ബധ്നന്തി യേ മഹാരക്ഷാം ബാലാനാം ച വിശേഷതഃ ।
രുദ്രം ദൃഷ്ട്വാ യഥാ ദേവം വിഷ്ണും ദൃഷ്ട്വാ ച ദാനവാഃ ॥ 167 ॥

പന്നഗാ ഗരുഡം ദൃഷ്ട്വാ സിംഹം ദൃഷ്ട്വാ യഥാ ഗജാഃ ।
മണ്ഡൂകാ ഭോഗിനം ദൃഷ്ട്വാ മാര്‍ജാരം മൂഷികാസ്തഥാ ॥ 168 ॥

വിഘ്നഭൂതാഃ പലായന്തേ തസ്യ വക്ത്രവിലോകനാത് ।
അഗ്നിചോരഭയം തസ്യ കദാചിന്നൈവ സംഭവേത് ॥ 169 ॥

പാതകാന്വിവിധാന്‍സോഽപി മേരുമന്ദരസന്നിഭാന്‍ ।
ഭസ്മിതാന്‍കുരുതേ ക്ഷിപ്രം തൃണം വഹ്നിഹുതം യഥാ ॥ 170 ॥

നൃപാശ്ച വശ്യതാം യാന്തി നൃപപൂജ്യാശ്ച തേ നരാഃ ।
മഹാര്‍ണവേ മഹാനദ്യാം പോതസ്ഥേ ച ന ഭീഃ കചിത് ॥ 171 ॥

രണേ ദ്യൂതേ വിവാദേ ച വിജയം പ്രാപ്നുവന്തി തേ ।
സര്‍വത്ര പൂജിതോ ലോകൈര്‍ബഹുമാനപുരസ്സരൈഃ ॥ 172 ॥

രതിരാഗവിവൃദ്ധാശ്ച വിഹ്വലാഃ കാമപീഡിതാഃ ।
യൌവനാക്രാന്തദേഹാസ്താന്‍ ശ്രയന്തേ വാമലോചനാഃ ॥ 173 ॥

സഹസ്രം ജപതേ യസ്തു ഖേചരീ ജായതേ നരഃ ।
സഹസ്രദശകം ദേവി യഃ പഠേദ്ഭക്തിമാന്നരഃ ॥ 174 ॥

സാ തസ്യ ജഗതാം ധാത്രീ പ്രത്യക്ഷാ ഭവതി ധ്രുവം ।
ലക്ഷം പൂര്‍ണം യദാ ദേവി സ്തോത്രരാജം ജപേത്സുധീഃ ॥ 175 ॥

ഭവപാശവിനിര്‍മുക്തോ മമ തുല്യോ ന സംശയഃ ।
സര്‍വതീര്‍ഥേഷു യത്പുണ്യം സര്‍വതീര്‍ഥേഷു യത്ഫലം ॥ 176 ॥

സര്‍വധര്‍മേഷു യജ്ഞേഷു സര്‍വദാനേഷു യത്ഫലം ।
സര്‍വവേദേഷു പ്രോക്തേഷു യത്ഫലം പരികീര്‍തിതം ॥ 177 ॥

തത്പുണ്യം കോടിഗുണിതം സകൃജ്ജപ്ത്വാ ലഭേന്നരഃ ।
ദേഹാന്തേ പരമം സ്ഥാനം യത്സുരൈരപി ദുര്ലഭം ।
സ യാസ്യതി ന സന്ദേഹസ്സ്തവരാജസ്യ കീര്‍തനാത് ॥ 178 ॥

॥ ഇതി രുദ്രയാമലേ ശ്രീഅന്നപൂര്‍ണാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Annapurna Devi:

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Annapurna | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top